Page 1

Спецвипуск Машинобудівного інституту НУК ім. адм. Макарова

ВИДАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

№ 8 (1608) 15 червня 2009 р.

ОСВІТА ДЛЯ РЕАЛЬНОГО ЖИТТЯ Машинобудівному інституту - одному з основних структурних підрозділів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 2009 році виповнюється 85 років. Характерною особливістю Машинобудівного інституту є те, що за весь період його становлення підготовка фахівців та відкриття нових спеціальностей завжди підпорядковувались потребам промислових підприємств та народного господарства в цілому і наші випускники завжди є жаданими фахівцями. Всі часи існування МКІ – УДМТУ – НУК існувала спеціальність «Суднові енергетичні установки та устаткування». Адже саме фахівці з суднової енергетики спочатку створюють і при побудові судна встановлюють на ньому «серце судна» (так називають енергетичну установку), а потім забезпечують грамотну безаварійну його експлуатацію. Ті, хто працюють у цій галузі отримують гідну заробітну платню. Робота на першій посаді, яку обіймають на судні наші випускники, а це посада вахтового механіка, передбачає оплату на рівні 2... 2,5 тисяч доларів на місяць. За спеціальністю «Теплоенергетика» готують фахівців, які завжди потрібні у повсякденній діяльності багатьох галузей і підприємств. Системи генерування та розподілу теплової енергії, розподілу газу, електричної енергії, комунальні служби, підприємства, які проектують, виготовляють та встановлюють сучасні системи життєзабезпечення - це далеко не повний перелік можливих місць роботи випускників за цією спеціальністю. Газотурбобудування – це та галузь техніки, у якій Україна безперечно обіймає провідне місце у світовому рейтингу. Тільки 7

країн у світі виробляють морські газотурбінні двигуни. За спеціальністю «Турбіни» ми готуємо фахівців з проектування, виготовлення та експлуатації найсучасніших у світі газотурбінних двигунів. Немає такої галузі техніки, не знайти такого підприємства, на яких би не використовувались найпоширеніші у світі двигуни внутрішнього згоряння. Відповідно до цього випускники спеціальності «Двигуни внутрішнього згоряння» знаходять застосування своїм Лауреат Премії Президента України для знанням та вмінням на суднобудівних та машинобудівних підприємствах, на молодих вчених к.т.н. Рижков С.С. на врученні автопідприємствах, станціях технічного об- ців-екологів, здатних проводити екологічну екслуговування автомобілів, морських та річко- спертизу та оцінювати заподіяні екологічні вих портах, на мобільних дизельних електро- збитки, проводити аналіз стану довкілля та станціях, на вітродизельних установках тощо. визначати потребу в екологічному устаткуВажко уявити нашу сучасність без уста- ванні, комплексно аналізувати технологічні новок кондиціонування повітря та холодиль- процеси, виявляти екологічно небезпечні ланних установок. Випускники зі спеціальності ки цих процесів тощо. Випускники працюють «Холодильні машини і установки», по- на промислових підприємствах, у проектних пит на яких щорічно зростає, успішно пра- установах, відділах охорони довкілля різних цюють на підприємствах судно- та машино- рівнів, екологічних відділах місцевих органів будування, суднах морського флоту, у бан- самоврядування, у підрозділах управління ках, на м`ясо-, рибо- і овочекомбінатах, холо- екологічної безпеки України тощо. докомбінатах, молокозаводах, птахофабриках, Все вищеназване свідчить про те, що спеціпивзаводах, у ковбасних та хлібопекарських альності за якими ведеться підготовка в Мацехах. шинобудівному інституті є потрібними для Функціонування машинобудівних, судно- народного господарства нашої держави. Наші будівних та ремонтних підприємств немож- випускники є жаданими працівниками і на дерливе без фахівців з глибокими теоретичними жавних, і на приватних підприємствах. та практичними знаннями з металообробки Високих рівень підготовки фахівців в Мата виробництва машин та технічних при- шинобудівному інституті забезпечують 13 строїв. За спеціальністю «Технологія ма- докторів наук, професорів, 5 професорів шинобудування» відбувається підготовка НУК, 54 кандидати наук, доцентів. Серед них таких фахівців для підприємств сучасного такі відомі науковці та викладачі як доктори рівня, цехів та заводів автоматизованого ви- наук професори: Рижков С.С., ректор нашого робництва, фахівців у галузі комп’ютерної університету, Левенберг В.Д., Попов О.П., підготовки виробниц- Радченко М.І., Романовський Г.Ф., Сербін С.І., тва та систем автома- Тимошевський Б.Г., Шевцов А.П.; професори тизованого проекту- Горбов В.М., Димо Б.В., Соловйов С.М., Трування технологічних нін С.Ф., Шостак В.П. процесів, технологічВсе вищенаведене є свідченням високого ного оснащення та потенціалу Машинобудівного інституту, який інструменту. забезпечує підготовку фахівців за спеціальПід час навчання на ностями, такими необхідними у реальному спеціальності «Еколо- житті. гія та охорона наДиректор Машинобудівного інституту, вколишнього сереЗаслужений працівник освіти України довища» здійснюєтьВ.М. Горбов ся підготовка фахівЗаняття в лабораторії кафедри турбін


15 червня 2009

2

Кораблебудівник, № 8

НАУКА В МАШИНОБУДІВНОМУ ІНСТИТУТІ НУК ПРОГРАМА IМЕНІ ФУЛБРАЙТА В УКРАЇНІ

Дирекція МІ НУК імені адмірала Макарова щиро вітає Радченка Андрія Миколайовича, канд. техн. наук, співробітника кафедри кондиціонування та рефрижерації, з отриманням гранта Президента України для проведення наукових досліджень «Розробка наукових основ ефективних тригенераційних технологій використання сбросового потенціалу компресорних станцій газотранспортної системи України». ***** Дирекція МІ НУК імені адмірала Макарова щиро вітає студентів та магістрів М а ш и н о буд і в н о го інституту, переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2008/2009 н.р.: Гончарову Наталію Олександрівну, студентку 4231 гр. - диплом І ступеня з напряму «Суднобудування і водний транспорт» (керівник – доцент С.С. Рижков); Євстигнєєву Катерину Вікторівну, магістра - диплом І ступеня з напряму «Суднобудування і водний транспорт» (керівник – проф. В.М. Горбов); Литвинова Ігоря Володимировича, студента 3241 гр. - диплом І ступеня з напряму «Екологія та охорона навколишнього середовища» (керівник - доцент С.С. Рижков); Савенкова Олега Ігоровича, магістра диплом І ступеня з галузі знань «Машинознавство» (керівник – проф. О.П. Попов); Горолюк Катерину Володимирівну, магістра - диплом ІІ ступеня із спеціальності «Теплогазопостачання та вентиляція» (керівник – ст. викладач М.М. Семенов); Савенко Марину Володимирівну, студентку 4271 гр. - диплом ІІ ступеня з галузі наук «Транспорт» по спеціальності «Машини для земельних дорожніх і лісотехнічних робіт» (керівник – доцент В.В. Олексієнко). ***** ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Оргкомітет запрошує Вас до участі у ІV Міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та спеціалістів «Суднова енергетика: стан та проблеми», яка відбудеться 4-6 листопада 2009 року у Машинобудівному інституті НУК імені адмірала Макарова за адресою: м. Миколаїв, вул. Скороходова, 5.

Міжнародна співпраця вже сьогодні

Наш університет у галузі машинобудування підтримує багаторічні плідні відносини з ВНЗ Китаю: Харбінським інженерним університетом, Східно-китайським суднобудівним інститутом, Уханьським технологічним університетом, Китайським інститутом атомної енергетики. Укладено довгострокову угоду з в’єтнамською державною компанією на навчання в’єтнамських студентів. Вчені практично всіх галузей суднобудівної науки контактують з партнерами науково-дослідних та освітніх закладів Польщі, Румунії, Болгарії, Німеччини, Ірану, Іспанії, Великобританії і країн СНД. Багато хто з них є діючими або почесними академіками цих закладів. ***** Оргкомітет запрошує Вас до участі у ІІ Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні проблеми триботехніки», яка відбудеться 7-9 жовтня 2009 року у Машинобудівному інституті НУК імені адмірала Макарова за адресою: м. Миколаїв, вул. Скороходова, 5. Прийом заявок на участь у конференціях і тез доповідей до 10 липня 2009 р. За довідками звертайтесь до дирекції МІ (телефони для довідок: 42-46-11, 36-02-09, 4764-27; е-mail: VGorbov@usmtu.edu.ua).

*****

Програма iмені Фулбрайта - це найстарiша i найбiльш вiдома у свiтi програма наукових обмiнiв. Вона дiє з 1946 року, нинi - у 140 країнах свiту. З 2007 року до пріоритетних галузей спеціалізації, окрім гуманітарних та соціальних наук, включено точні, технічні та природничі дисципліни. Приємно відмітити, що серед спільноти фулбрайтерів є і два представника Машинобудівного інституту – професор С.І. Сербін (1993, Массачусетський технологічний інститут) та доцент Є.І. Трушляков (1998-1999, Мічиганський університет).

*****

НАУКОВА ЗМІНА

Новошицький А.В. з науковою доповіддю на конференції

З метою об’єднання наукової молоді, що навчається та працює в університеті, та відображення її інтересів у професіональній сфері у Національному університеті кораблебудування працює Рада молодих науковців НУК – громадський орган при ректораті університету. Керує радою молодих науковців ст. викладач кафедри технології суднового машинобудування Новошицький Антон Володимирович.

Улыбнитесь Ученые шутят

Авторський колектив Машинобудівного інституту, що працював над книгою "Суднова енергетика та світовий океан"

Томсон (лорд Кельвин) однажды вынужден был отменить свою лекцию и написал на доске: «Professor Tomson will not meet his classes today» (Профессор Томсон не сможет встретиться сегодня со своими учениками). Студенты решили подшутить над профессором и стерли букву «c» в слове «classes». На следующий день, увидев изменение, Томсон не растерялся, а, стерев еще одну букву в том же слове, молча ушел*. * classes –классы, ученики; lasses – любовницы; asses – ослы.


15 червня 2009

3

Кораблебудівник, № 8

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ До 85-річчя Машинобудівного інституту МАШИНОБУДІВНОГО ІНСТИТУТУ Історію машинобудівного інституту необхідно розглядати з двох точок відліку. Перша датується 1924 роком, коли в структурі Миколаївського індустріального технікуму, як вищого навчального закладу, було створено механічне відділення, керівнику якого надавались права декана. Цей рік можна вважати роком остаточного формування механічного відділення, як прообразу нинішнього машинобудівного інституту. Таким чином, минуло 85 років від заснування на той час у формі механічного відділення нашого інституту. Першим і єдиним завідуючим механічного відділення був О.Я. Золотарьов, випускник Миколаївського політехнікуму 1923 р. за спеціальністю «Двигуни внутрішнього згоряння». З початку свого утворення механічне відділення складалось з двох підвідділів: паротехнічного і газотехнічного. Перший завідувач В 1926 – 1927 навчальних роках індумеханічним відділенням стріальний технікум реорганізувався в викладач О.Я. Золоторьов кораблебудівний зі збільшенням терміну навчання від трьох до чотирьох років. В 1930 р., в титульному списку інститутів, які Наркомпрос УРСР передав під впорядкування ВРНГ УРСР, було записано, що Миколаївський машинобудівний інститут і суднобудівний факультет Одеського політехнічного інституту об’єднуються і утворюють Миколаївський кораблебудівний інститут Всесоюзного суднобудівного об’єднання, чому сприяла наявність двох великих суднобудівних заводів в м. Миколаєві. При цьому в відповідності з встановленими для інституту спеціальностями було утворено два факультети: суднокорпусобудування та механічного обладнання суден. Першим деканом факультету механічного обладнання суден був призначений старший викладач П.К. Вісько, який закінчив в 1923 році Миколаївський політехнікум за спеціальностю «Двигуни внутрішнього згоряння». В 1938 р., коли обидва факультети були об’єднані в один, начальником цього факультету став проф. М.В. Бугринов. На початку 30-х років розпочалось формування кафедральної структури інституту. Однією з перших кафедр машинобудівного профілю в 1931 р. стала кафедра суднових головних механізмів, яка забезпечувала викладання всіх спеціальних дисциплін цього профілю, а також дисциплін, які відносились до основ теплотехніки. Очолив цю кафедру професор І.С. Некрасов, який заслужено вважається засновником технічної освіти в м. Миколаєві. Таким чином, 26 травня 1939 р. слід вважати другою по важливості віхою в процесі становлення та розвитку машинобудівного інституту. Минуло 70 років від створення машинобудівного факультету, який став прямим прообразом нашого інституту. З самого початку на факультеті було дві спеціальності: «Парові котли, машини і турбіни» і «Двигуни в нутрішнього Директор Машинобудівного інституту згоряння». проф. Горбов В. М.

Представляє інтерес становлення кафедральної структури на факультеті. В цей час в МКІ вперше було прийнято положення, згідно якого загальне керівництво спеціальними кафедрами покладалось на деканів відповідних факультетів. Першому декану машфаку В.В. Лаханіну підпорядковувались кафедри: суднових двигунів внутрішнього згоряння (зав. кафедри І.С. Некрасов), суднових парових котлів і парових двигунів (зав. кафедри доцент В.В. Лаханін), суднових допоміжних механізмів (зав. кафедри професор М.В. Бугринов), суднової електротехніки (зав. кафедри старший викладач М.Д. Вишеславський). В 1972 р. на машинобудівному факультеті була створена кафедра «Охорона праці» (зав. кафедри доц. Ю.С. Ріске), яка в 1988 р. змінила назву на «Охорона праці та навколишнього середовища», а в 1991 р. – на кафедру екології. В 1975 р. створюється кафедра динаміки і міцності суднових машин (зав. кафедри проф. Ю.С. Крючков). Наприкінці 70-х років на факультеті відкрилась, як самостійна, спеціальність «Холодильні машини та установки», а в 1983 р. із кафедри суднових енергетичних установок виділяється кафедра кондиціонування і рефрижерації (зав. кафедри проф. Ю.В. Захаров). Перший декан У 80-х роках сформувався наступфакультету механічного ний перелік спеціальностей машинообладнання суден будівного факультету «ПроектуванП.К. Вісько ня та монтаж суднових енергетичних установок», «Проектування та виробництво суднового енергетичного обладнання», яка об’єднала дві спеціальності «Турбінобудування» та «Двигуни внутрішнього згоряння»; «Техніка і фізика низьких температур» і «Технологія суднового машинобудування». На кінець 80-х років машфак складався із 13 кафедр. Після 1991 р., коли МКІ перейшов під впорядкування Міністерства освіти України, на факультеті були спеціальності: «Суднові енергетичні установки», «Суднове енергетичне обладнання», «Технологія машинобудування», «Кріогенна техніка і технологія», «Прикладна екологія» (відкрита в 1992 р.). В 1993 р., коли деканатам були повернуті функції управління навчальним процесом після їх передачі в 1990 р. випускним кафедрам, пройшло перевпорядкування кафедр. В результаті цього на машинобудівному факультеті залишилось дев’ять кафедр: СЕУ (зав. кафедри доц. В.М. Горбов); турбін (зав. кафедри проф. Г.Ф. Романовський), К і Р (зав кафедри Ю.В. Захаров); ТСМ (зав. кафедри проф. С.М. Соловйов); ТТ і СПУ (зав. кафедри Перший декан доц. Б.В.Димо), екології (зав. кафедри Машинобудівного факультету проф. І.М. Виршубський); конструюдоц. В.В. Лаханин вання машин (зав. кафедри доц. В.В. Олексієнко); динаміки та міцності машин (зав. кафедри професор О.П. Попов). За всіма спеціальностями машфаку з 1940 по 2009 роки було підготовлено 22130 інженерів-механіків при загальній кількості випускників МКІ – УДМТУ – НУК за цей час 41230.


15 червня 2009

4

Серед наших випускників відомі державні і партійні діячі (І. І. Носенко, міністр суднобудування СРСР, В.О. Васляєв, видатний державний діяч, Д.О. Черненко, міністр Мінмашпрому України, Г.М. Чернишов, головний конструктор атомних підводних човнів, А.Б. Ганькевич, та багато інших). Випускники машинобудівного інституту очолювали і очолюють наш університет на протязі майже 45 років його існування. Це доцент Ю.Ф. Чубов (випускник 1931р.), який був директором інституту в 1932, 1935 і з 1940 по 1965 р.р., член-кореспондент Академії наук України, профе сор В.М. Бузнік (випускник 1941р.) – рекДоцент Ю.Ф. Чубов тор інституту з 1965 по 1968 р.р., професор Г.Ф. Романовський (випускник 1964 р.) – ректор інституту, університету з 1993 по 2008 р.р., професор С.С. Рижков (випускник 1981р.) – нинішній ректор університету. В травні 2004 р. проведена реструктуризація машинобудівного факультету і на його базі був започаткований машинобудівний інститут з двома факультетами: енергетики та механіки і екології. Директором інституту призначено проф. В.М. Горбова. Енергетичний факультет (декан проф. Б.В. Димо) веде підготовку з напряму «Енергетика» і включає кафедри суднових та стаціонарних енергетичних установок, турбін, технічної теплофізики та суднових паровиробних установок, кондиціювання та рефрижерації. Факультет механіки та екології (декан проф. НУК О.П. Шумілов) здійснює підготовку з напрямів «Інженерна механіка» і «Екологія» і включає в себе кафедри: екології, двигунів внутрішнього згоряння, технології суднового машинобудування, конструювання машин і динаміки та міцності суднових машин. Дві останні кафедри в 2008 р. були об’єднані в кафедру «Механіки і конструювання машин» (зав. кафедри проф. О.П. Попов). Таким був непростий шлях становлення та розвитку машинобудівного інституту, професорсько-викладацький колектив якого забезпечує сьогодні підготовку спеціалістів та магістрів в базовому університеті за сьома спеціальностями енергетичного, технологічного та екологічного спрямування, а також приймає участь в їх підготовці у Херсонській філії, Первомайському політехнічному інституті, в навчаль-

Кораблебудівник, № 8

Професор В.М. Бузнік

Професор Г.Ф. Романовський

но-консультативних пунктах міст Києва, Токмака, Південноукраїнська. І на завершення. Вважаючи на те, що у 2010 році виконується 90 років від утворення Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, єдиного в Україні вищого навчального закладу суднобудівного спрямування, навчального закладу, який має славетні традиції і, без перебільшення, світову відомість, назріла необхідність створення в старому корпусі, який є альма-матір’ю для десятків тисяч наших випускників і в якому зараз розташований машинобудівний інститут, музею університету, де будуть зібрані всі матеріали, що стосуються виникнення, розвитку та становлення технікуму-інституту - у н і ве р с и т е ту. Це дуже важливо як для вшанування пам’яті тих, хто стояв у витоків кораблебудівної освіти на Україні, так і для визначення реального внеску нашого навчального закладу у розвиток економіки та забезпечення обороноздатності Професор С.С. Рижков України. В.С. Наливайко, профе сор кафедри ДВЗ

Інформація абітурієнту Машинобудівного Інституту

Додаткову інформацію про спеціальності Машинобудівного інституту Ви можете отримати в дирекції та деканатах за адресами:

пр. Героїв Сталінграду, 9, ауд. 345; тел. (0512) 42-31-55 (деканат молодших курсів) та вул. Скороходова, 5, ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ, З ЯКИХ ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ НУК ПРИЙМАЄ СЕРТИФІКАТИ ауд. 55, тел/факс: (0512) УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ (ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ) Назва предметів 36-02-09 (дирекція); тел. № Код Напрям підготовки Спеціальність профільний (0512) 47-64-27 (деканат п/п напряму предмети предмет енергетичного факульСуднобудування та Суднові енергетичні установки та 1. 6.051201 океанотехніка устаткування тету); тел. (0512) 47-94-74 2. 6.050601 Теплоенергетика Теплоенергетика українська мова (деканат факультету меТурбіни та література, 3 6.050604 Енергомашинобудування ханіки та екології). Холодильні машини та установки математика 4. 5.

6.050502 6.050503

6.

6.040106

Інженерна механіка Машинобудування Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Технологія машинобудування Двигуни внутрішнього згоряння Екологія та охорона навколишнього середовища

/ фізика

математика або фізика (за вибором абітурієнта


15 червня 2009

5

Кораблебудівник, № 8

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення посад директора інституту, завідувачів кафедр, професорів (докторів наук, кандидатів наук), доцентів (докторів наук, кандидатів наук), старших викладачів (кандидатів наук), викладачів, асистентів (кандидатів наук), тимчасово зайнятих до проведення конкурсу по інститутах, факультетах, кафедрах, які будуть вакантними з 1 вересня 2009 року. КОРАБЛЕБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ Директора кораблебудівного інституту - 1,0 ставка Кафедра теорії та проектування суден Завідувача кафедри, професора, доктора технічних наук - 1,0 ставка Професора, доктора технічних наук - 0,25 ставки Професора без вченого звання, кандидата технічних наук - 1,0 ставка Доцента, кандидата технічних наук Асистента

- 1,15 ставки - 0,5 ставки

Кафедра будівельної механіки корабля Професора, доктора технічних наук

- 0,25 ставки

Кафедра морських технологій Професора, доктора технічних наук Асистента

- 1,0 ставка - 0,5 ставки

Кафедра технології суднобудування Доцента, кандидата технічних наук - 0,85 ставки Доцента без вченого звання, кандидата технічних наук - 0,25 ставки Асистента - 0,1 ставки Кафедра гідромеханіки Завідувача кафедри, доцента, кандидата технічних наук - 0,5 ставки МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра суднових та стаціонарних енергетичних установок Завідувача кафедри, професора, кандидата технічних наук - 1,0 ставка Професора, кандидата технічних наук - 0,95 ставки Доцента, кандидата технічних наук - 5,35 ставки Старшого викладача - 0,16 ставки Асистента - 2,25 ставки Кафедра турбін Завідувача кафедри, професора, доктора технічних наук - 1,0 ставка Професора, доктора технічних наук - 0,63 ставки Доцента, кандидата технічних наук - 1,44 ставки Асистента - 0,38 ставки Кафедра технічної теплофізики та суднових паровиробних установок Професора, доктора технічних наук - 1,35 ставки Доцента, кандидата технічних наук - 1,45 ставки Доцента без вченого звання, кандидата технічних наук - 0,7 ставки Старшого викладача - 0,25 ставки Асистента - 0,35 ставки Кафедра кондиціювання та рефрижерації Завідувача кафедри, професора, доктора технічних наук - 1,0 ставка Професора без вченого звання, кандидата технічних наук - 1,0 ставка Асистента ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНІКИ ТА ЕКОЛОГІЇ Кафедра двигунів внутрішнього згоряння

- 0,1 ставки

Професора без вченого звання, кандидата технічних наук - 1,0 ставка Доцента, кандидата технічних наук Старшого викладача Асистента

- 0,5 ставки - 1,0 ставка - 1,0 ставка

Кафедра технології суднового машинобудування Професора, доктора технічних наук - 0,25 ставки Професора, кандидата технічних наук - 0,27 ставки Доцента, кандидата технічних наук - 5,9 ставки Доцента без вченого звання, кандидата технічних наук - 1,1 ставки Доцента без вченого звання - 1,35 ставки Асистента - 0,25 ставки Кафедра механіки та конструювання машин Доцента без вченого звання, кандидата технічних наук - 1,0 ставка Кафедра екології Доцента без наукового ступеня Старшого викладача Асистента

- 1,0 ставка - 1,0 ставка - 1,25 ставки

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНЖЕНЕРНОТЕХНОЛОГІЧНИХ НАУК ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра зварювального виробництва Професора без вченого звання, кандидата технічних наук - 1,0 ставка Професора, доктора технічних наук - 0,15 ставки Доцента, кандидата технічних наук - 1,95 ставки Доцента без вченого звання, кандидата технічних наук - 1,0 ставка Доцента без вченого звання - 0,35 ставки Асистента - 0,15 ставки Кафедра конструювання та виробництва виробів з композиційних матеріалів Доцента, кандидата технічних наук - 0,2 ставки Доцента без вченого звання, кандидата технічних наук - 1,0 ставка Асистента - 0,34 ставки Кафедра матеріалознавства і технології металів Професора без вченого звання, доктора технічних наук - 0,25 ставки Доцента, кандидата технічних наук - 3,75 ставки Доцента без вченого звання, кандидата технічних наук - 0,5 ставки Асистента - 0,6 ставки ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій Професора, доктора технічних наук - 0,5 ставки Доцента, кандидата технічних наук - 0,93 ставки Доцента без вченого звання, кандидата технічних наук - 0,72 ставки Старшого викладача - 0,4 ставки Асистента - 1,2 ставки Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем Професора, доктора технічних наук - 0,5 ставки


15 червня 2009

6

Кафедра управління проектами Професора, доктора технічних наук - 0,35 ставки Професора, кандидата технічних наук - 0,15 ставки Доцента, кандидата технічних наук - 0,5 ставки Доцента без вченого звання, кандидата технічних наук - 1,47 ставки Старшого викладача - 2,05 ставки ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ Кафедра автоматики Завідувача кафедри, професора, доктора технічних наук - 1,0 ставка Професора, доктора технічних наук - 0,5 ставки Доцента, кандидата технічних наук - 2,5 ставки Старшого викладача, кандидата технічних наук - 1,5 ставки Старшого викладача - 1,5 ставки Асистента, кандидата технічних наук - 0,5 ставки Асистента - 2,2 ставки Кафедра теоретичної електротехніки і електронних систем Доцента, доктора технічних наук - 0,5 ставки Доцента, кандидата технічних наук - 1,0 ставка Доцента без вченого звання, кандидата технічних наук - 1,0 ставка Старшого викладача - 2,35 ставки Асистента - 1,0 ставка Кафедра суднових електроенергетичних систем Завідувача кафедри, професора, доктора технічних наук - 1,0 ставка Професора, доктора технічних наук - 0,5 ставки Доцента, кандидата технічних наук - 2,0 ставки Доцента без вченого звання, кандидата технічних наук - 1,0 ставка Старшого викладача - 0,5 ставки Асистента - 2,7 ставки Кафедра електрообладнання суден та інформаційної безпеки Професора, доктора технічних наук - 1,0 ставка Доцента, кандидата технічних наук - 1,95 ставки Доцента без вченого звання, кандидата технічних наук - 0,85 ставки Старшого викладача - 3,9 ставки Асистента - 2,35 ставки Кафедра морського приладобудування Професора, доктора технічних наук - 0,1 ставки Доцента, кандидата технічних наук - 0,45 ставки Доцента без вченого звання, кандидата технічних наук - 0,4 ставки Старшого викладача - 2,31 ставки Асистента - 2,34 ставки

Кораблебудівник, № 8 ІНЖЕНЕРНО – ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра економіки та організації виробництва Завідувача кафедри, професора, кандидата економічних наук - 1,0 ставка Професора, доктора економічних наук - 0,5 ставки Професора без вченого звання, доктора економічних наук - 0,4 ставки Професора, кандидата економічних наук - 0,45 ставки Доцента, кандидата економічних наук - 3,6 ставки Доцента без вченого звання, кандидата наук - 0,7 ставки Доцента без вченого звання - 1,35 ставки Старшого викладача - 2,4 ставки Викладача - 4,28 ставки Кафедра менеджменту Доцента, кандидата наук Доцента без вченого звання, кандидата наук Доцента без наукового ступеня Доцента без вченого звання Старшого викладача Викладача

- 4,71 ставки - 1,4 ставки - 1,1 ставки - 0,7 ставки - 3,0 ставки - 6,57ставки

Кафедра обліку і економічного аналізу Професора, доктора економічних наук Професора, кандидата технічних наук Доцента, кандидата економічних наук Старшого викладача Викладача

- 0,17 ставки - 0,1 ставки - 1,76 ставки - 0,78 ставки - 4,25 ставки

Кафедра економічної теорії Доцента, кандидата наук Доцента без вченого звання, кандидата наук Старшого викладача Викладача, кандидата наук Викладача

- 1,0 ставка - 1,0 ставка - 1,41 ставки - 0,45 ставки - 0,94 ставки

Кафедра фінансів Професора, кандидата економічних наук - 0,3 ставки Доцента, кандидата економічних наук - 0,69 ставки Доцента без вченого звання, кандидата економічних наук - 0,72 ставки Доцента без наукового ступеня - 0,48 ставки Старшого викладача - 1,69 ставки Викладача - 2,0 ставки

Кафедра імпульсних процесів і технологій Завідувача кафедри, професора, доктора технічних наук - 0,5 ставки Професора без вченого звання, доктора технічних наук - 0,5 ставки Доцента, кандидата наук - 2,0 ставки Доцента без вченого звання, кандидата технічних наук - 0,75ставки

ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Професора, доктора наук Професора, кандидата наук Доцента, кандидата наук Доцента без вченого звання, кандидата наук Доцента без вченого звання Старшого викладача, кандидата наук Старшого викладача Викладача

- 0,25 ставки - 0,35 ставки - 1,45 ставки - 2,05 ставки - 1,5 ставки - 1,0 ставка - 1,0 ставка - 3,7 ставки

Кафедра комп’ютеризованих систем управління Професора, доктора технічних наук - 1,0 ставка Доцента, кандидата технічних наук - 1,3 ставки Доцента без вченого звання, кандидата технічних наук - 2,1 ставки Старшого викладача - 0,2 ставки Асистента - 0,3 ставки

Кафедра філософії та культурології Завідувача кафедри, доцента, кандидата наук Доцента без вченого звання, кандидата наук Доцента без вченого звання Старшого викладача Викладача

- 1,0 ставка - 1,05 ставки - 1,0 ставка - 0,65 ставки - 1,0 ставка

Кафедра сучасних мов Старшого викладача Викладача

- 3,4 ставки - 12,9 ставки


15 червня 2009

7

Кафедра фізичного виховання та спорту Завідувача кафедри, доцента Доцента, який не має вченого звання Старшого викладача Викладача

- 1,0 ставка - 1,0 ставка - 1,0 ставка - 1,9 ставки

Кафедра правознавства Доцента, кандидата юридичних наук Старшого викладача Викладача

- 1,7 ставки - 2,0 ставки - 1,5 ставки

Кафедра дизайну Завідувача кафедри, доцента, кандидата технічних наук - 1,0 ставка Професора, кандидата мистецтвознавства - 0,35 ставки Доцента, кандидата мистецтвознавства - 0,2 ставки Старшого викладача - 1,6 ставки Викладача - 0,5 ставки Кафедра прикладної лінгвістики Професора, доктора наук Доцента, кандидата наук Старшого викладача Викладача

- 0,5 ставки - 0,5 ставки - 0,8 ставки - 0,3 ставки

Кафедра теоретичних основ олімпійського та професійного спорту Доцента, кандидата наук - 0,2 ставки Доцента - 0,5 ставки Доцента без вченого звання, кандидата наук -1,3 ставки Доцента без вченого звання - 1,0 ставка Старшого викладача - 1,4 ставки Викладача, кандидата наук - 0,25 ставки Викладача - 0,5 ставки Кафедра теорії та історії держави і права Завідувача кафедри, доцента, кандидата юридичних наук - 1,0 ставка Професора, доктора юридичних наук - 1,0 ставка Доцента, кандидата юридичних наук - 1,0 ставка Старшого викладача - 1,15 ставки Викладача - 1,5 ставки ІНСТИТУТ ЗАОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ Кафедра вищої математики Професора, доктора наук Доцента, кандидата наук Доцента без вченого звання Старшого викладача, кандидата наук Старшого викладача Асистента

- 0,25 ставки - 3,38 ставки - 1,12 ставки - 0,15 ставки - 1,35 ставки - 4,45ставки

Кафедра фізики Професора, доктора наук Доцента, кандидата наук Асистента

- 0,5 ставки - 2,0 ставки - 2,05 ставки

Кафедра хімії Завідувача кафедри, доцента, кандидата наук Старшого викладача

- 1,0 ставка - 0,5 ставки

Кораблебудівник, № 8 ФАКУЛЬТЕТ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Кафедра інженерної графіки Професора, доктора технічних наук Доцента, кандидата технічних наук Старшого викладача

- 0,5 ставки - 2,0 ставки - 1,25 ставки

Кафедра теоретичної механіки Доцента, кандидата технічних наук Асистента

- 0,25 ставки - 0,25 ставки

Кафедра безпеки життєдіяльності та цивільного захисту Доцента, кандидата наук - 1,0 ставка Старшого викладача, кандидата наук - 1,0 ставка Старшого викладача - 1,0 ставка Асистента - 3,45 ставки ХЕРСОНСЬКИЙ ФІЛІАЛ НУК Декана, доцента, кандидата наук - 2,0 ставки Завідувача кафедри, доцента, кандидата технічних наук - 1,0 ставка Доцента, кандидата технічних наук - 31,3 ставки Професора, доктора технічних наук - 6,07 ставки Професора, кандидата технічних наук - 0,65 ставки Доцента без вченого звання, кандидата технічних наук - 0,66 ставки Доцента - 2,3 ставки Доцента, який не має вченого звання - 0,2 ставки Старшого викладача, кандидата технічних наук - 1,82 ставки Старшого викладача - 14,4 ставки Викладача, асистента - 24,83 ставки ПІДГОТОВЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ Старшого викладача

- 1,4 ставки

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Заступника директора інститута - 1,0 ставка Професора, кандидата наук - 0,45 ставки Доцента, кандидата наук - 4,6 ставки Доцента, який не має наукового ступеня кандидата - 0,37 ставки Доцента без вченого звання - 0,2 ставки Старшого викладача, кандидата наук - 0,2 ставки Старшого викладача - 4,07 ставки Викладача - 4,7 ставки ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ: - наявність наукових публікацій; - досвід роботи у ВНЗ IV рівня акредитації. Необхідні документи для участі у конкурсі: - заява на ім’я ректора (щодо дозволу на участь у конкурсі); - копії документів про освіту, - список наукових, науково – методичних праць. Термін подання документів – 10 днів від дня опублікування оголошення. Документи для участі у конкурсі надсилати за адресою: 54025, м. Миколаїв , пр-т Г.Сталінграда, 9, НУК, відділ кадрів. Тел. для довідок: 42 – 45 – 76


15 червня 2009

8

Кораблебудівник, № 8

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРИ МАШИНОБУДІВНОГО ІНСТИТУТУ Кафедра двигунів внутрішнього згоряння утворена наказом ректора у 1934 р. та отримала сучасну назву (ДВЗ) у 2004 р. Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів з напряму «Інженерна механіка» за спеціальністю «Двигуни внутрішнього згоряння» за чотирма спеціалізаціями: проектування та виробництво ДВЗ; експлуатація та конверсія ДВЗ; обслуговування та ремонт ДВЗ; діагностика, ремонт та обслуговування автомобільних і тракторних ДВЗ. Викладачі кафедри виконують науково-дослідні держбюджетні та госпдоговірні роботи, у тому числі у межах виконання міжнародних грантів. До складу кафедри «Двигуни внутрішнього згоряння» входять 13 штатних навчально-педагогічних працівників та сумісників. Кафедра екології НУК існує з 1972 року. Отримала сучасну назву з 1993 р. Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів з напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». Після бакалаврату подальша підготовка фахівців проводиться за спеціалізаціями: морська екологія; екологічний аудит; екологічний менеджмент та маркетинг. Кафедра веде активну дослідницьку роботу з актуальних напрямків екології та енергозбереження з використанням міжнародного досвіду із залученням студентів та аспірантів. До складу кафедри входять 22 штатних навчальнопедагогічних працівників та сумісників. Кафедра кондиціонування та рефрижерації створена в 1983 г. Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів з напрямку «Енергомашинобудування» за спеціальністю «Холодильні машини і установки». За цією спеціальністю передбачається підготовка фахівців за трьома спеціалізаціями: системи кондиціонування та життєзабезпечення; холодильні машини і установки; менеджмент та маркетинг холодильної техніки. Наукові дослідження проводяться у напрямах: дослідження систем життєзабезпечення герметичних об’єктів підводної та космічної техніки; тепло-холодопостачання на підставі фазових переходів, тригенерація в енергетиці та на транспорті. До складу кафедри входять 7 штатних навчально-педагогічних працівників. Кафедра механіки і конструювання машин утворена 1.04.2007 р. на базі кафедри основ конструювання машин та кафедри динаміки та міцності суднових машин. Кафедра не є випускною, але забезпечує викладання 16 дисциплін для багатьох спеціальностей університету. За результатами наукових досліджень фахівців кафедри розроблена методологія теоретичних досліджень контактної міцності зубчастих передач із модифікованими зубцями, розроблені методи розрахунків і нові технічні рішення зі створення зубчастих передач. До складу кафедри входять 10 штатних навчально-педагогічних працівників та сумісників.

Кафедра суднових та стаціонарних енергетичних установок утворена наказом ректора у 1940 р. Забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів з напряму «Суднобудування та океанотехніка» за спеціальністю «Суднові енергетичні установки» (спеціалізації: суднові енергетичні установки з ДВЗ; суднові енергетичні установки з ГТД; експлуатація, випробування та ремонт СЕУ; менеджмент і маркетинг СЕУ) та з напрямку «Теплоенергетика» за спеціальністю «Теплоенергетика» (спеціалізації: промислова теплоенергетика; муніципальна теплоенергетика). Наукова робота кафедри пов’язана з дослідженнями у галузі підвищення ефективності суднових енергетичних установок та їх елементів, використанням сучасних методів проектування та удосконаленням навчання іноземних студентів. До складу кафедри входять 23 штатних навчально-педагогічних працівника та сумісника. Кафедра технічної теплофізики і суднових паровиробних установок створена у 1939 р. Разом з кафедрою СЕУ здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Суднові енергетичні установки” (спеціалізація «Суднові та стаціонарні паровидатні установки та енергозбереження») та спеціальністю «Теплоенергетика». Головними напрямками наукових досліджень кафедри є: енерго- та ресурсозбереження у промисловості; інтенсифікація робочих процесів в елементах суднових та стаціонарних енергетичних установок; дослідження та розробка складних термодинамічних циклів енергетичних установок. До складу кафедри входять 13 штатних навчально-педагогічних працівників та сумісників. Кафедра технології суднового машинобудування створена у 1943 р. Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів з напряму «Інженерна механіка» за спеціальністю «Технологія машинобудування» зі спеціалізаціями: технологія суднового машинобудування; проектування та виготовлення засобів технологічного оснащення; технологія автоматизованого виробництва. Наукова діяльність колективу кафедри за змістом об’єднана науковою школою «Триботехнологія машинобудування», за тематикою якої захищено 2 докторських, та 18 кандидатських дисертацій. До складу кафедри входять 24 штатних навчальнопедагогічних працівників та сумісників. Кафедра турбін створена 1 вересня 1963 р. Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів з напряму «Енергомашинобудування» за спеціальністю «Турбіни». На кафедрі функціонує дві наукові школи: «Плазмохімічна інтенсифікація процесів горіння вуглеводневих палив та методи їх математичного моделювання» та «Нетрадиційних джерел теплової та електричної енергії». До складу кафедри входять 8 штатних навчально-педагогічних працівників та сумісників.


15 червня 2009

9

Кораблебудівник, № 8

НАТУРАЛІСТИЧНИЙ НАРИС Говорити про охорону навколишнього середовища і збереження природного багатства нашої багатостраждальної країни можна тільки добре знаючи й оберігаючи заповідні «перлини» рідного краю. Багато різних наукових напрямків освоєні колективом кафедри екології. Але щоб досягти цілісності в комбінації науки, духовності, біоетики фахівці-екологи пішли набагато далі теорії й виробничої практики. Останні роки кафедри як ніколи насичені натуралістичними подорожами й поїздками. Як зрозуміти суперечку між енергетиками й екологами області в боротьбі за унікальний природній ландшафт «Гранітно-Степове Побужжя», не відвідавши разом зі студентами Южно-Українську АЕС, Ташлицьку ГАЕС, Александрівську ГЕС і одне з «див землі святого Миколая» – Мигію? Цікава, насичена й пізнавальна поїздка, що поєднала в собі спеціальні й історичні знання. Перетворився у відпочинок і розваги похід зі студентами в Миколаївський зоологічний

парк – один з найстаріших і найкрасивіших в Україні, - де при спостереженні за поведінкою тварин ні-ні та й убачалося дзеркальне відображення представників людської популяції. Величезне значення при вивченні заповідної справи мала поїздка на Тилігульський лиман – територію північно-західного ПриДружній колектив кафедри екології чорномор’я, важливу для (зав. каф. д.т.н., проф. Рижков С.С.) збереження видового й кількісного різноманіття птахів і рідкісних Асканія-Нова, Рацинська дача – це тільки видів риб. найближчі перспективи зближення співробітНещодавно, 30-31 травня кафедра зроби- ників кафедри й наших студентів, підвищенла виїзне засідання в Коблеве на базу уні- ня рівня духовності й усвідомлення необхідверситету, де відпочинок сполучався з ланд- ності зберегти ті щедрі ландшафти, подарошафтним дизайном, висадженням кущів і вані нам природою. І тоді можемо твердо формуванням клумб для подальшого при- сказати: ми не на словах знаємо, що нам втраємного літнього проведення часу студентів і чати, а значить – що нам зберігати. родин викладачів університету. За інформацією кафедри екології А скільки ще має бути? Кінбурнська коса,

Легенды и байки Старого корпуса В начале августа 1941 г. с приближением фашистских войск к Николаеву в институте началась спешная подготовка к эвакуации. Перед эвакуацией с преподавателями и сотрудниками института был произведен полный расчет по 7 августа, почти всем студентам была выплачена стипендия за август. С выдачей этой зарплаты связана необычная, прямо-таки чудесная история, рассказанная С.Ф. Вовчаруком, вернувшимся в Николаев 28.03.1944 года, сразу после его освобождения с целью выяснения состояния института. В своих воспоминаниях он пишет, что на следующий день после освобождения города он вместе с другими работниками института в цокольном этаже среди развалин нашел невскрытый сейф институтской бухгалтерии. Бывший кассир НКИ Чернышев, который оказался в оккупированном городе, сохранил ключ от сейфа и запомнил буквенный шифр замка - «Мария». Взволнованный кассир дрожащими руками набрал шифр и повернул

ключ, дверца сейфа открылась, и все изумленно увидели, что внутри в полной сохранности находится невыплаченная часть зарплаты - 4 тыс. рублей, платежные ведомости и ряд других денежных документов. И что интересно, среди пришедших сотрудников НКИ в этот момент оказались и те, кто не успел в августе 1941 года получить зарплату. Кассир, как и подобает настоящему честному работнику бухгалтерии, тут же по ведомости выплатил им деньги. Можно думать, что святое имя, которое выбрал кассир для шифра в 1941 году, необычным образом сохранило сейф в неприкосновенности. (Цит. по изданию «Николаевский кораблестроительный. Очерк истории института-университета». – Николаев: УГМТУ, 1995. – 241 с.)

***** С давних пор студенты НКИ –УГМТУ– НУК, обучающихся в Старом корпусе, передают из поколения в поколение следующую примету. Перед экзаменом, который сдается в зимнюю сессию, подходя к корпусу со стороны трамвайной остановки «ЧСЗ» надо посмотреть на корпус. Если дым из расположенной за корпусом трубы ТЭЦ идет в сторону корпуса, значит «шара валит», успешная сдача экзамена – обеспечена. Если дым идет в сторону от корпуса – «шары нет», надо учить. Студенты поговаривают, что и преподаватели Машиностроительного

института, тоже в основном выпускники НКИ-НУК, сами частенько посматривают на трубу, чтобы определить «есть сегодня у них на экзамене шара или нет».

Улыбнитесь Как математик и инженер решают одну и ту же задачу: Вытащить из доски наполовину забитый гвоздь. Инженер вытаскивает гвоздь. Математик забивает его до конца и затем решает задачу в общем случае.

***** Для оптимиста стакан - наполовину полный, для пессимиста стакан - наполовину пустой, для инженера стакан - в два раза больше, чем нужно.

Задумайтесь Пусть: с - счастье одного человека; С - общее счастье. Проблема в том и состоит, что ? с ? С. Во-первых, каждое с – вектор. Во-вторых, они индивидуальны, то есть не похожи и неповторимы. В-третьих, наконец, вообще никогда и никто не знал и не знает, что такое счастье. (Из книги проф. Соловьева С.Н. «Мысли. Недомыслия. Легкомыслия. Максимы». – Николаев: Илион, 2006 – 248 с.)


15 червня 2009

10

Екскурсія на атомну електростанцію спективами розвитку стаціонарної енергетики, вивчити основні технічні характеристики теплоенергетичного обладнання, ознайомитися з особливостями його обслуговування в експлуатації, подивитись очами спеціалістів на вирішення проблем теплоенергетики і охорони довкілля. За результатами екскурсії студенти складають звіт з детальним описом енергетичного обладнання, аналізують показники контрольновимірювальних приладів, виконують розрахунки теплової економічності обладнання.

Щорічно студенти 4 курсу спеціальності «Теплоенергетика» проводять лабораторні роботи на провідних підприємствах енергетичної галузі України, як передбачено програмою дисципліни «Теплові та атомні енергетичні установки» відвідують з екскурсіями ведучі енергетичні підприємства області: Миколаївську ТЕЦ, ТЕЦ Миколаївського глиноземного заводу та ПівденноУкраїнський енергокомплекс (атомну електростанцію і Ташлицьку гідроакумулюючу електростанцію). Студентам надається можливість познайомитись з історією створення та пер-

Все для детей Молодежь во все времена была полна идей и интузиазма. И в наши дни есть много молодой и активной, творческой, и в некотором смысле, неугомонной молодежи. Студенты нашего университета в 2008 году организовали акцию «Святий Миколай у кожному серцi», во время которой посетили несколько детских домов. Один из них – детская школа-интернат в селе Шевченково Николаевской обл. Наших студентов очень тепло и радостно встретили в этом учреждении. Проведя некоторое время в этом интернате, мы решили, что хотим взять под опеку нашего университета это заведение. Ведь многие из детей школы-интерната являются сиротами или детьми из неблагополучных семей, родители которых лишены родительских прав. Мы очень хотим восполнить хоть частичку тепла недостающего этим детям. Сейчас, по инициативе студентки машиностроительного института Полиофты Анны, организовывается проект по строительству детской беседки. Узнав о нашем проекте многие ребята откликнулись и захотели принять участие в разработке этого проекта и в строительстве. И в данный момент производится поиск и закупка всех необходимых строительных материалов за счет финансовой поддержки Николаевской региональной организации народной партии, за что мы им очень благодарны. Давайте поможем этим детям, ведь они так нуждаются в нашей поддержке и заботе. Иногда гораздо приятнее «давать», не получая ничего взамен. Это именно тот случай.

Газета "Кораблебудівник" Засновник – Трудовий колектив НУК

Дипломні проекти Кожного року Машинобудівний інститут НУК видає дипломи фахівцям машинобудівної галузі. В цьому році дипломи отримали 182 спеціаліста Машинобудівного інституту (з них 134 навчались за держзамовленням) та 16 магістрів (13 - за держзамовленням). Дипломи з відзнакою отримали 10 спеціалістів та 4 магістри.

На захисті дипломних проектів

НУК Что такое НУК? Ну-ка скажем вслух НУК - это территоря, здесь своя история. Свое поколение, может, я не прав, но это мое мнение. Наука и культура и даже физкультура. Красивые девчонки, что сводят нас с ума. Есть даже химия, достала всех она. Но, несмотря на это, здесь есть свои поэты, Таланты, музыканты, актрисы, есть певицы. Не надо обижаться, встречаются тупицы. Глаза светлы, как солнце, Тут также есть китайцы, корейцы и эстонцы. Здесь нет различий расы, И, если надо, за нас потянут массу. Университет кораблестроения Сила, творчество и смелое мышление.

Кораблебудівник, № 8

Студентська сторінка

Очами спеціалістів на вирішення проблем теплоенергетики і охорони довкілля

Студентське радіо НУК На сьогоднішній день існує проект Студентського парламенту НУК – «Студентське Радіо». Поки що, він працює в головному корпусі нашого ВУЗу, але планується запровадити його по всьому університету. Суть проекту полягає в тому, що на великій перерві студенти, відповідальні за цей проект, вмикають музику, яка грає в холі та на дворі, та сприятливо впливає на емоційний стан студентів, які вийшли на перерву поповнити свої сили перед наступними заняттями. Кожен студент НУК має можливість зробити зміни у репертуарі. Це можна зробити різними шляхами – особисто звернутися до відповідальних за проект або, ще легше, через Інтернет – для цього потрібно лише зайти на створену студентами сторінку ВКонтакті (група Студентське радіо НУК) та запропонувати свої пропозиції щодо репертуару радіо. Радіорубка головного корпусу знаходиться у кабінеті 351. Цікавий факт, що ініціативу щодо проекту найбільш підтримали студенти, саме машинобудівного інституту – члени студентського парламенту НУК – Стойка Антон гр.1261, Красногородський Сергій гр.1261. За що їм велика вдячність від усієї студентської сімї Національного університету кораблебудування. Голова студентського парламенту НУК Рижков Ростислав, гр. 2271

Рябоконь Михаил, студент 1 курса НУК

Гол. редактор - С.С. Рижков Відповідальний за випуск – В.М. Горбов Редактор та комп'ютерна верстка – Т.Ф.Чистякова

Розповсюджується безкоштовно. Надруковано в друкарні НУК (вул.Скороходова, 5) Свідоцтво про державну реєстрацію МК № 514-10/р від 12.07.06 р. видано Миколаївським облуправлінням юстиції

Газета видається з вересня 1931 р. Виходить українською та російською мовами Наклад – 300 прим. Зам. № 244

54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9, к. 632 тел. 5-73

Кораблебудівник №8  
Кораблебудівник №8  

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 2009 рік.

Advertisement