Page 1

Ο κύριος στόχος του είναι να καταγραφεί η επαγγελματική ναυπηγική δραστηριότης κατά τη διάρκεια του αιώνα αυτού, όπως την έζησαν μέσα στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού, στην ελεύθερη αγορά του Πειραϊκού κέντρου και της μεγάλης Ελληνικής ναυτιλίας, καθώς και με γεγονότα τα οποία εβίωσαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το βιβλίο συμπληρώνεται με διακόσια πενήντα περίπου έγγραφα, δημοσιεύματα, επιστολές, άρθρα και μελέτες, αλλά και με αξιόλογο φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζονται στο κυρίως τμήμα του βιβλίου και στα παραρτήματα. Ο παρών, τρίτος τόμος περιλαμβάνει ναυπηγικά τεκμήρια από τα αρχεία του Αλεξάνδρου και Κωνσταντίνου Α. Φιλίππου, ασχέτως του ποιος ήταν ο δημιουργός τους, καθώς και «ναυπηγικούς προβληματισμούς», ήτοι άρθρα και δημοσιεύματα επί σχετικών θεμάτων, αλλά και τέλος, φωτογραφικά τεκμήρια.

«Η συνέχεια» Κωνσταντίνος Α. Φιλίππου Διπλ. Ναυπηγός - Μηχανολόγος Μηχανικός Στο Πειραϊκό ναυπηγικό γίγνεσθαι της Μεγάλης Ελληνικής Ναυτιλίας Συγγραφέας του παρόντος

ISBN: 978-960-93-3781-6 (CD-ROM)

ΤΟΜΟΣ 3

«Από τις αρχές του 1900» Αλέξανδρος Φιλίππου Διπλ. Ναυπηγός Μηχανικός Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού και μεταπολεμικά από τους πρωτοπόρους της ανορθώσεως της ναυπηγικής στον τόπο μας

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ 1900-2000

Η εξιστόρηση αυτή επεκτείνεται σε αποτύπωση οικογενειακών, προσωπικών και κοινωνικών δρώμενων, σε μία συνεχή ροή ζωής, τα οποία συνδέονται ολοκληρωμένα με τις συνθήκες μέσα από τις οποίες εξελίχθησαν τα ναυπηγικά δρώμενα.

ΚΩΝ. Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Ο συγγραφέας κάνει μία «εκ των έσω» ιστορική κατάθεση γεγονότων όλου του εικοστού αιώνα, όπως αυτά προκύπτουν από τα αρχεία του πατέρα του και τα δικά του, καθώς και από τις προσωπικές αναμνήσεις του.

ΤΟΜ Ο Σ 3


ΤΟΜΟΣ 3 ΤΜΗΜΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΑΡΦΕΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ, ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΛΠ – 1955 - 1980 -

-

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΑΤΟΥ Ε.Ε.Π., 1956-57 ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΓΙΔΟΣ Π.Σ.Π., 1956-57 ΒΑΣΙΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΙΝ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, (χειρόγραφος πρόταση), 1956-57 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΕΝΤΕΛΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ, 1956 ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ «ΚΕΧΡΕΑ», «ΚΟΝΙΤΣΑ», «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΔΗΣ», 1956 PRICE OF SHIPS, 1956 Φ/Γ «ΣΠΥΡΟΣ», ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ, 1957 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ ΣΟΥΕΖ ΤΟΥ Δ/Π «ΒΕΛΓΙΟΝ», 1959 SPECIFICATION OIL FUEL CONVERSION AND MODIFICATIONS TO «ARMENISTIS», 1959 «D.C.ANASTASSIADES & A.CH.TSORTANIDES YARD Νο 30», FLOODING CALCULATIONS, 1959 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, 2ος ΚΥΚΛΟΣ, 1960 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΙΣ Ρ/Κ «ΘΗΣΕΥΣ», 1960 Φ/Γ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ, 1961 Φ/Γ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΟΧΗΣ, 1961 «ΝΑΒΙ» ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΗΣΙΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗΣ ΘΑΛΑΜΗΓΟΥ 19,0 Μ., 1961 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΝΤΗΡΗΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 8,0 Μ., 1962 JAMBOISING OF T-2 TANKER, 1961-62 S.S IRENE, SPECIFICATION FRO CONVERSION TO FUEL OIL BURNING, 1961 «KAMELIA», D.C.ANASTASSIADES & A.CH.TSORTANIDES, FLOODING CALCULATIONS, 1962 «ΚΑΜΕΛΙΑ», ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ, 1962 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΨΑΡΡΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΙ ΣΚΑΦΟΥΣ, 1965 YACHT «NIKI», CONDITION SURVEY, 1962 Α/Π «ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ», ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΣ, 1962 Α/Π/ «ΕΙΡΗΝΗ», ΑΝΑΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΙΣ, 1963 «FOTIS», CALCULATION OF SCANTLINGS, 1963 «KASTRIANI», CALCULATION OF SCANTLINGS, 1963 «RICHMOND», DAMAGE SURVEY, 1964 Δ/Π «STRIB», ΕΠΙΕΘΕΩΡΗΣΗ, 1965


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ-ΟΧΗΜΑΣΤΓΩΓΟΥ 49,6 Μ., Π. ΣΠΑΝΙΑΣ, 1970 - M.V. «ELIAS L»., TRIM & STABILITY DIAGRAMS, 1971 - ΣΧΕΔΙΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΕΙΣ ΠΩΣΕΙΔΩΝΙΑΝ, 1975 - M.V. «SEA VICTORY», DAMAGE REPORT, 1976 - M.V. «SILVER BAY», DAMAGE SURVEY, 1980 - ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, Θ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ, 1980 - M.V. «KAVO GROSSOS», GRAIN & STABILITY BOOKLET, 1980 -


ΤΟΜΟΣ 3 ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στο κεφάλαιο αυτό έχουν συγκεντρωθεί δημοσιεύσεις που είδαν το φως την περίοδο 1954 – 1987, που είχαν τραβήξει την προσοχή μου και που σκιαγραφούν ναυπηγικούς προβληματισμούς και κάποια επιτεύγματα συναδέλφων μου.


ΤΟΜΟΣ 3 ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΣΑΝ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 1954 – 1987 -

Η μετασκευή των «Λίμπερτυς» - Άρθρο – 1954 – Ναυτικά Χρονικά

-

Το δηζελόπλοιο - Χαρ. Παναγόπουλου - 1954 - Ναυτικά Χρονικά

-

Αεριοστρόβιλοι - Παν. Λαιμού - 1954 - Ναυτικά Χρονικά

-

Αι πιθαναί αιτίαι κοπής των δεξαμενοπλοίων (Παγκόσμιος Αρμονία) - Δημ. Παρίσης - 1954 - Ναυτικά Χρονικά

-

Η ηλεκτροσυγκόλλησις επί πλοίων - Ιωαν. Ρωσσέτος - 1958 - Τεχνικά Χρονικά

-

New radar installation - 1958 - Shipping & Shipbuilding Record

-

Ore carrier with free piston machinery “Morar” - Άρθρο- 1959 - Shipping & Shipbuilding Record

-

One hundred years of Fairfield - 1960 - Shipping & Shipbuilding Record

-

Αι ναυτικαί μηχαναί του παρόντος και του μέλλοντος - Παν. Λαιμού - 1961 Ναυτικά Χρονικά

-

Χρησιμοποίησις βαραίων πετρελαίων εις τας μηχανάς ντήζελ - Ελλ. Σίδερη 1962 - Ναυτιλία

-

Το Δ.Σ. της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών - Ανακοίνωση - 1963 - ??

-

Αι δυνατότητες δια ναυπηγικήν & επισκευαστικήν βιομηχανίαν εν Ελλάδι - Χρ. Σιδεράτος - 1964 - Δελτίον Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος

-

Το Δ.Σ. του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλαδος - Ανακοίνωση - 1964 Δελτίον Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος

-

Αι τεχνικαί εξελίξεις στα πλοία - Δ. Χατζηγιαννάκη - ?? - Ναυτικά Χρονικά

-

Τα ναυπηγεία Περάματος - Άρθρο - 1966 – Ναυτικά Χρονικά

-

Αύξουσα η δραστηριότης των ναυπηγείων του Περάματος - Άρθρο - 1966 Ναυτικά Χρονικά

-

Η αλληλογραφία μας «Φαιστός» - Βασ. Φραγκούλης - 1966 - Ναυτικά Χρονικά

-

Τα προς αντικατάστασιν των Λίμπερτυς Ιαπωνικής κατασκευής «Φρηντομσιπς» - Αρθρο - 1967 - Ναυτικά Χρονικά

-

Liberty replacement - Άρθρο - 1967 - Shipping & Shipbuilding Record


-

The Freedom Ship, Prototype “Chian Captain” SD 14 - Άρθρο - 1967 Shipping & Shipbuilding Record

-

Η υποδομή & Το ναυπηγείο της Κυνοσούρας - Άρθρα - 1970 - Ναυτικά Χρονικά

-

«Ακουάριους» Το πρώτο εδώ ναυπηγούμενον κρουαζιερόπλοιο – Άρθρο - 1970 - Ναυτικά Χρονικά

-

Αγοραί πολυτελών τουριστικών - Άρθρο - 1970 - Ναυτικά Χρονικά

-

Η βάσις Περάματος - Επιστολή - Ι. Χολέβας - 1970 - Ναυτικά Χρονικά

-

Η ανέλκυσις του επιβατηγού πλοίου «Αγαμέμνων» - Νικ. Ασφή - 1971 – Τεχνικά Χρονικά

-

Ζωηρόν ενδιαφέρον του κράτους δια την ναυπηγοεπισκευαστικήν βιομηχανίαν του Περάματος - Άρθρο - 1972 – Ναυτικά Χρονικά

-

40 σκάφη εις το Πέραμα - Άρθρο - 1972 – Αργώ

-

Η Ελληνική Επιτροπή του Lloyd’s register of Shipping – Άρθρο – 1972 Ναυτικά Χρονικά

-

Επαναρχίζει η δανειοδότησις της ναυπηγικής και επισκευαστικής βιομηχανίας Δ. Τσαπραλής - 1972 - Ναυτικά Χρονικά

-

Ένα ακόμα επίτευγμα των Χαλυβουργείων Ελευσίνος - Διαφήμιση - 1972 Ναυτικά Χρονικά

-

Το Υ.Ε.Ν. και ο διεθνής χώρος- Άρθρο - 1975 - Ναυτικά Χρονικά

-

Προνόμια και διακρίσεις –- Επιστολή - Ι. Κόσκορος – 1983

-

Μέτρα για να σωθεί η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία – Ν. Σίμος – 1983 Οικονομικός Ταχυδρόμος

-

Το νομοσχέδιο για την ίδρυση τμημάτων ναυτικών διαφορών – 1983 -Ναυτικά Χρονικά

-

Καταρτίσθηκε από το Υ.Ε.Ν. σχέδιο κανονισμού για την παρακολούθηση ναυπηγήσεων πλοίων - Άρθρο - 1987 - Ναυτεμπορική

-

Επιχειρείται η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που αφορά όλα τα Ο/Γ πλοία - Άρθρο - 1987 - Ναυτεμπορική

-

Η ναυπήγηση 5 αρματαγωγών πλοίων - Άρθρο - 1987 - Ναυτεμπορική


ΤΟΜΟΣ 3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιλαμβάνονται φωτογραφίες της ιστορουμένης περιόδου, χωρίς να διεκδικείται κάποια συγκεκριμένη καταγραφή ούτε πληρότης. Απλά, θυμίζουν τύπους και μεγέθη πλοίων που δεν υπάρχουν πιά. Οι φωτογραφίες υπήρχαν στο προσωπικό αρχείο των Αλ. & Κων. Φιλίππου εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.


ΤΟΜΟΣ 3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ • ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CUNARD LINE ΕΚ ΠΑΤΡΩΝ • ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ BAGLIETTO • «ΜΟΤΟΡΣΙΠΣ» (από αρχείο Γ. Γεωργίου ευγενώς παραχωρηθέν) • ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΤΗΣ ΕΛΜΕΣ • ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ Ι. ΤΟΓΙΑ (και από φωτογραφίες του Σ. Τόγια) • ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ΤΥΠΑΛΔΟΥ • ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΟΥ • ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ Ι. ΛΑΤΣΗ • ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ΘΗΡΑΪΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ – ΝΟΜΙΚΟΥ • ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ΧΑΝΔΡΗ (και από φωτογραφίες του Σ. Τόγια) • ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ • ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ SUN LINE • ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ GREEK LINE - ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ • ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ HOME LINES - ΕΥΓΕΝΙΔΗ • ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ MED SUN LINES - ΚΟΚΚΙΝΟΥ • ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ΦΟΥΣΤΑΝΟΥ • ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ ΚΑΙ

ΝΕΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ - ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ


Επιβατηγά της εταιρείας ΕΛΜΕΣ – Γιαννουλάτου

«Ιωνία»

«Κορινθία»


«Κυρήνεια»

«Ιωνία»


«Απολλωνία»

«Τασµανία»


Επιβατηγά της εταιρείας Ι. Τόγια

«Έλση»

«Έλση»

«Κυκλάδες»


«Κυκλάδες»

«Κυκλάδες»

Το σαλόνι του «Κυκλάδες»


«Μοσχάνθη»

«Κάρυστος»


«Κάρυστος» φεύγοντας από τη Ραφήνα, 1947


Επιβατηγά της εταιρείας Τυπάλδου


«Αδριατική»

«Αδριατική» - ∆ιαµερίσµατα


«Αδριατική» - ∆ιαµερίσµατα


«Αιγαίον» - «Αγγέλικα»

«Αιγαίον» - «Αγγέλικα»


Επιβατηγά της εταιρείας Καβουνίδου

«Έσπερος»

«Φίλιππος»


«Αικατερίνη»

«Πολικός»

«Κένταυρος»


«Άδωνις»

«Γαλαξίας»

«Γαλαξίας» στη Μύκονο, 1970


Επιβατηγά της εταιρείας Ι. Λάτση

«Εριέττα»


Επιβατηγά της εταιρείας Θηραϊκή Ατµοπλοΐα - Νοµικού

«Κανάρης» - «Καραϊσκάκης» - «Μιαούλης»


«Καραϊσκάκης»

«Μιαούλης»


Επιβατηγά της εταιρείας Χανδρή


«Βρετάνη»

«Βρετάνη»

«Πατρίς»


«Πατρίς» - ∆ιαµερίσµατα επιβατών

«Romantica»

«Carina»


«Carina»

«Fantasia»


«Fantasia»

«Fantasia»


«Fiesta»

«Fiorita»


«Regina»

«Regina»


«Regina»

«Regina»


«Regina Magna»

«Romanza»


«Australis»

«Queen Frederica»


Επιβατηγά της εταιρείας Καραγεώργη

«Mediterranean Sky»

«Mediterranean Sky»

«Mediterranean Sky» - ∆ιαµερίσµατα επιβατών


«Navarino»

«Navarino»


Επιβατηγά της εταιρείας Sun Line


«Stella Solaris»

«Stella Oceanis»


«Stella Oceanis» - ∆ιαµερίσµατα επιβατών

«Stella Oceanis» - ∆ιαµερίσµατα επιβατών


Επιβατηγά της εταιρείας Greek Line - Γουλανδρή

«Queen Anna Maria»

«Queen Anna Maria»


«Arkadia»

«Canberra»


«Canberra»

«Columbia»


«Columbia»

«Olympia» & «Queen Anna Maria»


«Lakonia»

«Lakonia»


«Nea Hellas»

«Neptunia»


«Neptunia»

«Neptunia»


«New York»

«Olympia»


«Olympia»

«Olympia»


Επιβατηγά της εταιρείας Εθνική Ελληνική Γραµµή Αµερικής - Home Lines - Ευγενίδη


«Βασίλισσα Φρειδερίκη»


Επιβατηγά της εταιρείας Med Sun Lines - ∆. Κόκκινου

«Αφροδίτη»


Επιβατηγά της εταιρείας Φουστάνου

«∆έσποινα»

«∆έσποινα»


Επιβατηγά της εταιρείας Ηπειρωτική & Νέα Ηπειρωτική Ατµοπλοΐα - Ποταµιάνου

«Kolokotronis»


«Atlas»

«Hermes»

«Semiramis»

3Β. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ 1900-2000, ΤΟΜΟΣ 3, ΤΜΗΜΑ 2  

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΜΩΝ 1 & 2, ΑΡΧΕΙΑ, ΤΜΗΜΑ 2

3Β. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ 1900-2000, ΤΟΜΟΣ 3, ΤΜΗΜΑ 2  

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΜΩΝ 1 & 2, ΑΡΧΕΙΑ, ΤΜΗΜΑ 2

Advertisement