Page 1

CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

AikidoCMU NEWSLETTER

จัดทําโดย ชมรมไอคิโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อ.มช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ. สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 ติดต่อได้ท ี่ ปีใหม่ (ประธานชมรม) 087-1772511

Email:

ป๋อม (ผู้ประสานงานชมรม) 089-701 7686

กบ (บรรณาธิการจดหมายข่าว) 081-405 5379

AikidoCMU@gmail.com


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

สวัสดีปใหม ครับผม!! นักเขียนในฉบับ

สารบาญ

ดร.สมบัติ

เปลี่ยนจุดออนใหเปนจุดแข็ง .....ดร.สมบัติ ตาปญญา ๓ เปนสุขในการเปลี่ยนแปลง .....อ.ธีระรัตน บริพันธกุล ๗ สุภาษิตโกะกับขาพเจา ๒ ไมเดินตามหลังคูตอสู ..... NOURNOURS’ MOM ๑๒ เดือนนี้เมืื่อปที่แลว พฤศจิกายน-มกราคม ๒๕๕๒ .... นฤมล ธรรมพฤกษา ๑๔ ไอคิโดกับการจัดการความรุนแรงตอสตรี ในมุมมองของผู ฝกไอคิโดที่ปางมะผา ... วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ ๒๖ AIKIDO(KA) IN FOCUS น.ส.รุงทิวา ใจบุญ งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ลานนา-ญี่ปุน ... วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ มาเยี่ยม มาเยือน: Amegayev Alexey AIKIDO FAMILY:

๓๐

ภาพงานแสดงมุฑิตาจิตตอฟูคาคุซาเซนเซ

๓๖

๓๒ ๓๕

ตาปัญญา อ.ธีระรัตน์ บริพันธกุล

Nounours’ Mom นฤมล ธรรมพฤกษา วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

โฟกัส

หน้า ๒


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

เปลี่ยนจุดออน ใหเปนจุดแข็ง ผศ.ดร. สมบัติ ตาปญญา

! เขาเคยผิดหวังและพลาดโอกาสหลาย ครั้ง เชน เคยถูกฝรั่งคนสรางหนังหลอกให ออกความคิดหลายอยางในการสรางหนัง โทรทัศนชุด “กังฟู” โดยบอกวาจะใหเขาแสดง เปนพระเอก แตแลวก็กลับเอาบทไปให เดวิด คาราดีน แสดงแทน ! แทนที่จะทอถอยและยอมแพตอขอ จำกัดหรือความผิดหวังเหลานี้ บรูซ ลี กลับนำ มันมาสรางประโยชนใหกับชีวิตตนเองอยาง มากมาย ในการตอสูหรือประลองฝมือเขาจะ ยืนเอาขาขางที่ยาวกวานำเสมอ ทำใหได ! ผมเคยอานประวัติของ บรูซ ลี ผู เปรียบในการเตะหรือถีบ เมื่อเขาตองพักถึง เปนยอดฝมือแหงศิลปะการตอสูคนหนึ่ง หกเดือน เขากลับใชเวลานั้นเขียนตำราคูมือ เขาเลาวาที่จริงแลว บรูซ ลี มีจุดออนหลาย ศิลปะการตอสู “จีต คุน โด (Jeet Kun Do)” อยาง คือขาขางหนึ่งของเขาจะยาวกวาอีก จนสำเร็จและใชเปนคัมภีรประจำสำนักหรือ ขางนิดหนอย สายตาสั้นมากตองใสแวน สายการตอสูที่เขาเปนผูริเริ่มขึ้นมาเอง การถูก หนาเตอะตั้งแตเด็ก และเคยบาดเจ็บ ปฏิเสธไมใหแสดงหนังโทรทัศนกลับเปน รุนแรงที่หลัง ตองนอนอยูบนเตียงถึงสาม โอกาสใหเขาไดแสดงหนังจอใหญในฮองกง เดือนและหมอหามออกกำลังอีกสามเดือน และในที่สุดก็กลายเปนดาราระดับตำนาน พรอมกับบอกเขาวา “ลืมกังฟูเสียเถอะ” ! อยางที่เราทราบกัน ภาพจาก http://www.jkd.com.au/Jeet_Kune_Do.htm

หน้า ๓


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

! ยังมีคนอีกหลายคนในโลกที่แปลง ความลมเหลว ความสูญเสียในชีวิต ใหกลาย เปนพลังและสรางความยิ่งใหญขึ้นมาได เชน นักไตเขาชายชาวนิวซีแลนดชื่อ มารค อิง กลิส (Mark Inglis) ซึ่งสูญเสียขาทั้งสอง ขางหลังจากติดพายุหิมะอยูบนยอดเขาถึง สองสัปดาห แตตอมาก็กลับมาไตเขาอีก และกลายเปนคนขาดวนคนแรกในโลกที่ พิชิตยอดเขาเอเวอเรสตได

Mukhtar Mai

! ผูหญิงคนหนึ่งที่นานับถือในความเขม แข็งของเธอก็คือ มุกตา มาย (Mukhtar Mai) Mark Inglis ซึ่งเปนเพียงหญิงชาวบานไรการศึกษาจาก ชนบทในประเทศปากีสถาน เธอถูกรุมโทรม โดยชาย 4 คน หลังจากที่นองชายถูกกลาวหา วาไปมีความสัมพันธกับสาววัยรุนตระกูลสูง กวาและมาจากครอบครัวผูมีอิทธิพลในทอง ถิ่น ตามประเพณีและความเชื่อทองถิ่นถือวา การลงโทษพี่สาวของคนที่ทำผิดแบบนี้เปน เรื่องที่สมควรและชอบธรรม และหญิงที่ถูก ลงโทษเชนนี้จะตองถูกขับออกจากชุมชนและ ฆาตัวตายเทานั้น แตเธอไมยอมและพยายาม ตอสูผานกระบวนการยุติธรรมจนถึงขั้นศาลสูง ! เขาเคยใหสัมภาษณวาการที่เขาตอง สุด ถูกตัดขาและใสขาปลอมทำใหเขาไดเปรียบ คนขาดีมากมาย เชน สามารถเปลี่ยนขาได ภาพ Mark Inglis จาก http://www.theage.com.au/ffximage/2006/05/23/05 หลายคู มีขาสำหรับเดิน สำหรับไตเขา 23inglis_narrowweb__300x381,0.jpg ภาพ Mukhtar Mai จาก สำหรับเตนรำ และจะปรับระดับใหสูงต่ำ อยางไรก็ไดตามใจชอบ ซึ่งคนขาดีไมมีสิทธิ์ http://www.sepiamutiny.com/sepia/archives/05031 9_PakistanRape_hu.hmedium.jpg ทำได หน้า ๔


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

! เมื่อเธอไดรับเงินคาเสียหายจำนวน 8,200 ดอลลารสหรัฐ (ประมาณเกือบสาม แสนบาท) เธอกลับเอาเงินนั้นมาตั้งมูลนิธิ ชวยเหลือสตรีและเด็ก กอตั้งโรงเรียนใน หมูบาน เพื่อใหเด็กและผูหญิงมีการศึกษา และหลุดพนจากกรอบของประเพณีที่ปา เถื่อน ! เธอไดรับรางวัลระดับชาติจากหลาย ประเทศ ไดรับเชิญใหไปพูดในประเทศตางๆ และหนังสือบันทึกประสบการณของเธอไดรับ การแปลออกเปนภาษาตางๆ ถึง 23 ภาษา แมคดีจะเกิดขึ้นในป 2002 จนถึงปจจุบันป 2009 คดีก็ยังไมสิ้นสุด สวนชายที่กระทำตอ เธอทั้งหมดและผูเกี่ยวของรวม 14 คน ปจจุบันยังอยูในคุก แตเธอทำใหมีการ เปลี่ยนแปลงกฎหมายหลายฉบับใน ปากีสถาน และสรางความตื่นตัวในเรื่องสิทธิ สตรีขึ้นอยางมากมาย

! นักขาวซีเอ็นเอ็นที่สัมภาษณเธอกลาววา “เธอเปนหญิงขี้อาย ยิ้มยาก พูดนอย และพูด ดวยเสียงที่เบาจนบางครั้งฟงแทบไมไดยิน แต ภายใตภาพที่ดูเหมือนความออนแอนี้เธอมี ความเขมแข็งยิ่งกวาเหล็กกลา”

! หลังจากเธอกลายเปนคนมีชื่อเสียง เธอไดรับเชิญใหไปปรากฏตัวใน สหรัฐอเมริกา ใหสวมชุดสาหรีถายแบบขึ้น ปกนิตยสาร “Glamour” ซึ่งเปนนิตยสารสตรี ระดับแนวหนาที่ตามปกติจะมีแตนางแบบ นุงนอยหมนอยทาทางจัดจานขึ้นปกเทานั้น เมื่อนิตยสารมอบเงินใหเธออีก 20,000 ดอล ลาร (ประมาณหกแสนกวาบาท) เธอแบง 5,000 ดอลลารบริจาคใหผูประสบภัยแผน ดินไหวที่ปากีสถานและที่เหลือนำเขามูลนิธิ เพื่อเด็กและสตรีของเธอ ภาพ Mukhtar Mai และเด็กๆจาก http://www.glamour.com/magazine/2006/10/ mukhtar-mai-update ภาพชายผู้ร่วมรุมโทรมเธอจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Mukhtaran_Bibi

หน้า ๕


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

! สิ่งที่มักจะเกิดขึ้น ติดตามมาก็คือตองแรงขึ้น เรื่อยๆ จนลุกลามใหญโต และนำความเสียหายมา มากมาย แตแนวคิดของไอคิ โด กลับใหใชความออนโยน สยบความแข็งกราวแทน เมื่อมีการโจมตีเขามา เปน เสมือนความแข็ง การโอน ออนผอนตาม (หรือ “ตาม แรง” ในแบบของไอคิโด) โดยไมเสียศูนย หากดูผิวเผิน อาจเหมือนเปนความออนแอ แตที่จริงแลวในความออนแอ นั้นกลับแฝงไวดวยพลังที่ยิ่ง ! ในวิชาไอคิโดและวิชาการตอสู ใหญ ซึ่งในที่สุดก็สามารถควบคุมหรือ ประเภท “มวยออน” หรือ “มวยภายใน” เอาชนะความแข็งกราวที่จูโจมเขามาได ทั้งหลาย จะมีคำกลาวแบบสำนวนกำลัง โอกาสที่จะขยายความรุนแรงใหมากขึ้น ภายในที่สะทอนความคิดในแนวนี้เสมอ  เรื่อยๆ ก็ลดลงไป และกลับสูความกลมกลืน เชน “ใชความสงบสยบความเคลื่อนไหว” (harmony หรือคำวา ไอ ในไอคิโด) ไดใน หรือ “ออนพิชิตแข็ง” หรือ “แพเพื่อชนะ ที่สุด (Giving in to get your way)” หากคุณมีจุดออนบางอยาง หรือกำลังผิดหวัง ! ในการตอสูบนเวทีชีวิตก็เชน หรือประสพความสูญเสียในชีวิตอยูในขณะนี้ เดียวกัน  หลายคนมักจะติดอยูในกรอบ คุณพอจะมองเห็นจุดแข็งหรือโอกาสในสิ่งที่ ความคิดแบบ “แรงมา แรงกลับ” หรือ “ตา เกิดขึ้นไหม ที่จะเอามาสรางประโยชนใหกับ ตอตา ฟนตอฟน” เสมอ จึงทำใหมองไมเห็น ชีวิตและสังคมได? ทางเลือกอื่นๆ  ในขณะที่แนวคิดแบบแรง มาแรงกลับนั้นคือการแกปญหาดวยความ ภาพจากhttp://www.thetreehousemagazine.com/ รุนแรง ตองใชความแข็งกราวหรือความ index/images/aikido.jpg กาวราวเขาห้ำหั่น หน้า ๖


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

เปนสุขในการ เปลี่ยนแปลง

อ.ธีระรัตน บริพันธกุล

! ปใหมใกลจะมาถึง ผมก็

อยากเขียนบทความเพื่อเปนของ ขวัญปใหมใหแกชมรม ในระหวาง ที่กำลังคิดเรื่องอยูก็โชคดีที่ไดไป อานหนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 20 ธันวาคม 2552 (หนา6) ในหัวชื่อเรื่องวา “เปนสุข ในการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งเขียนโดย พระไพศาล วิสาโล ! ทานเปนพระนักเขียนที่ผมชื่นชอบมากทั้งในสวนที่เปนเนื้อหาสาระและสำนวนการ เขียนที่นาอาน บทความของทานผมมักจะเก็บไว ไมทิ้งเหมือนหนังสือพิมพทั่วไป ครั้งนี้ก็ เหมือนกันเมื่อมีขอคิดดีๆอยูในมือและเปนชวงเวลาที่เหมาะสม ผมก็อยากนำสิ่งนี้มาเผย แพรตอไมอยากเก็บไวเปนสวนตัว เนื้อหาทั้งหมดที่จะไดอานตอไปนี้ผมจะคัดลอกมาเปน บางสวน ผูที่สนใจก็หาอานเรื่องราวที่สมบูรณไดจากหนังสือพิมพฉบับดังกลาว ! คนเรายอมปรารถนาการเปลี่ยนแปลง หากวาการเปลี่ยนแปลงนั้นอยูในอำนาจของ เราหรือสอดคลองกับความตองการของเรา แตก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอยางที่เราไม ตองการแตหนีไมพนจะทำใหคนประหวั่นพรั่นพรึงเมื่อนึกถึงมันและเปนทุกขเมื่อมันมาถึง ! แตยังมีความจริงอยางหนึ่งที่เราพึงตระหนักก็คือสุขทุกขมิไดขึ้นอยูกับวามีอะไรเกิด ขึ้นกับเราแตอยูที่วาเรารูสึกอยางไรกับสิ่งนั้นตางหาก แมมีสิ่งไมดีเกิดขึ้นกับเราแตถาไมรู สึกย่ำแยไปกับมัน มันก็ทำใหเราเปนทุกขไปไมได ภาพพระไพศาลจาก http://gotoknow.org/file/thanasorn91/view/322344

หน้า ๗


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

! กนกวรรณ ศิลปสุข เปนโรค ธาลัส ซีเมีย ทำใหเธอมีรางกายแคระแกรน กระดูกเปราะ เจ็บปวยดวยโรค แทรกซอนไดงาย ซึ่งมักทำใหอายุสั้น แต เธอไมมีสีหนาที่อมทุกข กลับใชชีวิต อยางมีความสุข เธอกลาววา “มันไม สำคัญหรอกวาเราเปนอยางไร แตสำคัญ ที่วาเมื่อเกิดมาแลวเราคิดอยางไรตางหาก ความสุขเปนเรื่องที่หาไดงาย ถาใจเราคิด วามันเปนความสุข”

ภาพโอโตทาเกะ

ฮิโรทาดะจาก http://it.rsu.ac. th/ite/images/f bfiles/images/ 7_8.jpg

โอโตทาเกะ ฮิโรทาดะ เกิดมาพิการ ไรแขนขา แตเขา สามารถชวยตัวเองไดแทบทุกอยาง เขาบอกวา “ผมเกิดมา พิการ แตผมมีความสุขและสนุกทุกวัน” ! ในโลกที่ซับซอนและผันผวนอยูเสมอ เราไมสามารถ เลือกไดวาเราจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลา แตเราเลือก ไดวาจะมีปฏิกิริยากับสิ่งนั้นอยางไรรวมทั้งเลือกไดวาจะยอม ใหมันมีอิทธิพลตอเราอยางไรและแคไหน ถึงที่สุดแลว สุข หรือทุกขอยูที่เราเลือก มิใชมีใครมาทำให

ภาพน้องขวัญและน้องเพชรสองพี่น้องกับคุณหมอเบิร์ทในวัน เปิดตัวหนังสือ “นางสาวธาละสซีเมีย” http://missthalassemia.exteen.com/20070205/entry

! เมื่อใดก็ตามที่ความเปลี่ยน แปลงอันไมพึงประสงคเกิดขึ้น หาก เราไมสามารถสกัดกั้นหรือบรรเทาลง ได ในยามนั้นไมมีอะไรดีไปกวาหันมา จัดการกับใจของเราเพื่อใหเกิดความ ทุกขนอยที่สุดหรือใชมันใหเกิด ประโยชนมากที่สุดดวยวิธีการตอไปนี้ หน้า ๘


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

! 1. ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น การ ยอมรับความจริงที่ไมพึงประสงคทำให เราเลิกบนหรือตีโพยตีพาย ซึ่งมีแตเพิ่ม ความทุกขใหแกตนเอง คนเรามักจะซ้ำ เติมตัวเองดวยการโวยวายในสิ่งที่ไมอาจ แกไขแกไขอะไรได ! เรามักทำใจยอมรับความจริงที่เกิด ขึ้นไมไดเพราะเห็นวามันไมถูกตอง ไมนา เกิด ไมยุติธรรม(ทำไมตองเปนฉัน?)แตยิ่ง ไปยึดติดหรือหมกมุนกับเหตุผลเหลานั้น เราก็ยิ่งเปนทุกข แทนที่จะเสียเวลาและ พลังงานไปกับการโวยวาย ไมดีกวาหรือ หากเราจะเอาเวลาและพลังงานเหลานั้น ไปใชในการรับมือกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ! เด็ก 3 คนไดรับมอบหมายใหชวย กันขนของขึ้นรถไฟ ขณะที่กำลังขนของ เด็ก 2 คนก็เผละไปดูโทรทัศนซึ่งกำลัง ถายทอดสดมวยชิงเหรียญทอง เมื่อถาม เด็กที่ตองขนของอยูคนเดียววาโกรธไหม เด็กตอบวา G “หนูขนของขึ้นรถไฟ หนูเหนื่อย คนเดียว แตถาหนูโกรธหรือไปดาเขา หนู ก็ตองเหนื่อยสองอยาง”

ภาพการ์ตูนจาก http://www.pookpuy.com/picpost/?p=39

! ทุกครั้งที่ทำงานเราสามารถเลือกไดวา จะเหนื่อยอยางเดียวหรือเหนื่อยสองอยาง คำถามคือทุกวันนี้เราเลือกเหนื่อยกี่อยาง นอกจากเหนื่อยกายแลวเรายังเหนื่อยใจดวย หรือไม การยอมรับความจริงไมได หมายความวาจำนนตอสิ่งที่เกิดขึ้น แตเปน จุดเริ่มตนของการเลือกที่จะไมยอมทุกข เพราะการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งทำใหเรา สามารถตั้งหลักหรือปรับตัวปรับใจพรอมรับ ความเปลี่ยนแปลงนั้นอยางดีที่สุด หน้า ๙


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

! 3. มองแงบวก มองแงบวกไมได หมายความวาฝนหวานวาอนาคตตองดีแน แตหมายถึงการมองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยูใน ปจจุบัน ไมวาเจ็บปวย ตกงาน หรืออกหัก ก็ยังมีสิ่งดีๆอยูรอบตัวและในตัวเรารวมทั้ง มองเห็นสิ่งดีๆที่ซุกซอนอยูในความ เปลี่ยนแปลงเหลานั้นดวย ดังเชน กนก วรรณ ศิลปสุข จะปวยดวยโรคราย เธอก็มี ความสุขทุกวันเพราะ “เรายังมีตาเอาไว มองสิ่งที่สวยๆ มีจมูกไวดมกลิ่นหอมๆ มี ปากไวกินอาหารอรอยๆแลวยังมีรางกายที่ ! 2. ทำปจจุบันใหดีที่สุด นอกจากบน ยังพอทำอะไรไดอีกหลายอยาง แคนี้ก็เพียง โวยวายกับสิ่งที่เกิดขึ้นแลวเรามักทุกขเพราะ พอแลวที่เราจะมีความสุข” อาลัยอดีตอันงดงามหรือกังวลกับสิ่งเลวราย ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตสุดทายก็ไมเปน อันทำอะไร ไมวาจะเปนการอาลัยอดีตหรือ กังวลกับอนาคตเพียงใด ก็ไมชวยใหอะไรดี ขึ้นกลับทำใหเราย่ำแยกวาเดิม สิ่งเดียวที่จะ ทำใหเราดีขึ้นก็คือการทำปจจุบันใหดีที่สุด ทางขางหนาแมจะยาวไกลและลำบากเพียงใด เราจะไมมีวันถึงจุดมุงหมายเลยหากไมลงมือ ทำทำเสียแตเดี๋ยวนี้ รวมทั้งใสใจกับแตละกาว ใหดี ถากาวไมหยุดในที่สุดก็ตองถึงจุดมุง หมายเอง ! บรูซ เคอรบี นักไตเขา กลาววา “ทุก อยางดูเลวรายกวาความเปนจริงเสมอ เมื่อ ถึงที่สุด ไมวาจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา ก็ มองขึ้นไปที่เขาสูงคุณจะดูระยอและอยาก หันหลังกลับ แตผมเลือกที่จะจับจองอยูที่ ลวนดีเสมอ อยางนอยก็ดีที่ไมแยไปกวาเดิม พื้นใตฝาเทาแลวกาวไปขางหนาที่ละกาวๆ”

หน้า ๑๐


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

4. มีสติรูเทาทันตนเอง เมื่อ ความเปลี่ยนแปลงที่ไมพึงประสงคเกิด ขึ้น เรามักเรามักมองออกนอกตัวและอด ไมไดที่จะโทษคนโนนคนนี้พรอมกับ เรียกรองความชวยเหลือ แตเรามักลืม ดูใจตนเองวากำลังปลอยใหความโกรธ ความกังวล ความทอแทเขาครอบงำใจ ไปแลวมากนอยเพียงใด เราลืมไปวาเปน ตัวเราเองตางหากที่ยอมใหเหตุการณ ตางๆรอบตัวยัดเยียดความทุกขใหแกเรา ไมใชเราหรอกหรือที่เลือกทุกขมากกวา สุข การมีสติระลึกรูใจที่กำลังจมอยูกับ ความทุกขจะชวยพาใจกลับสูภาวะปกติ เห็นอารมณตางๆเกิดขึ้นโดยไมเกี่ยวของ จอมจม หรือยึดมั่นมัน อีกทั้งยังเปดชอง และบมเพาะปญญาใหทำงานไดเต็มที่ สามารถปรับเปลี่ยนรายใหกลายเปนดี หรือมองเห็นดานดีของมันได สติและปญญาทำใหเรามี เสรีภาพที่จะเลือกสุขและหันหลังใหกับ ความทุกข

ใชหรือไมวาเสรีภาพที่แทจริงคือความ สามารถในการอนุญาตสิ่งตางๆมีอิทธิพลตอ ชีวิตของเราไดมากนอยเพียงใด ความ เปลี่ยนแปลงของรางกาย อารมณ ทรัพยสิน ของคนรอบขางรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของ บานเมืองไมสามารถทำใหเราทุกขได หากเราเขาถึงอิสรภาพดังกลาว แทนที่ เราจะมัววิงวอนเรียกรอง ใหเกิดความ เปลี่ยนแปลงที่เราพอใจ ไมดีกวาหรือหากเรา พยายามพัฒนาบมเพาะจิตใจใหเขาถึงอิสรภาพ ดังกลาว ควบคูไปกับการสรางสรรคสิ่งดีงามให เกิดขึ้นแกตนและสังคม ความสุขในวันปใหมนี้ไมไดขึ้น อยูกับของขวัญหรือคำอวยพรทีไดรับแต ขึ้นอยูที่พร4ประการที่พระไพศาล วิสาโล ที่ใหไวซึ่งเปนความสุขอยางมีสาระและ ยังยืนไมวาจะเปนปใหมปนี้หรือปไหนๆ หน้า ๑๑


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

สุภาษิตโกะกับ ขาพเจา

(๒)

<http://NounoursMom.hi5.com>

! “ขาพเจาเปนเพียงผูเริ่มฝกหัดเลน โกะเทานั้น และยังโงเขลาที่จะเขาใจแกนแท ของโกะอยางลึกซึ้ง แตถาเปนจิตวิญญาณ ของไอคิโดแลว ขาพเจาไมปฏิเสธเลยวามัน เปนธรรมชาติและชีวิตของขาพเจาไปแลว ! จากหนังสือ โกะ อัจฉริยะเกมแหงภิ ภพ โดย วันชัย ประชาเรืองวิทย ที่ ขาพเจาไดรับมาจาก เพื่อนผูหนึ่ง ทำให ขาพเจาพบสุภาษิตโกะ บางขอที่จุดประกาย ความคิดใหขาพเจาได เขียนบทความนี้ขึ้นมา เพื่อเผยแพรสุภาษิตโกะที่ขาพเจาเห็นวา สอดคลองกับหลักไอคิโดที่ขาพเจายึดถือ เปนแนวทางในการใชชีวิตอยางสงบสุขตาม ความเขาใจของขาพเจา โดยมิไดยึดติดวาผู ใดจะตองเห็นดวย”

โดย Nounours’ Mom

ไมเดินตามหลัง คูตอสู ! ไมวาจะเปนการเดินหมากโกะโดย การเดิ น เลี ย นแบบฝ า ยตรงข า มไป เรื่อยๆ หรือการเดินตามหลังผูอื่นโดย มิไดกำหนดใดๆใหแกตนเองนั้น เปรียบ ไดกับเราไดมอบชีวิตวางไวในกำมือฝาย ตรงขามไปแลวโดยมิไดระวังตัว เพราะ เราเดินตามหลังผูอื่นโดยมิไดลวงรูเลย วาเขากำลังทำแบบนั้นเพื่อจุดประสงค ใด และหากการกระทำของเขาเชนนั้น เปนไปสรางหลุมพรางเพื่อทำลายเรา หรือเพื่อใหเราเกิดความเพี่ยงพล้ำแลว ละก็เทากับวาเรายอมใหเปนไปอยางนั้น ตามที่เขาวางแผนไวอยางสิโรราบ หน้า ๑๒


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

! ในการตอสูเชนกัน การลวงรูความคิด ของคูตอสูวาเขาจะเขามาโจมตีแบบไหนหรือ ทิศทางใดกอน ยอมทำใหเราแกไขและรับมือ กับสถานการณนั้นไดอยางแนนอน การที่เรา มั ว แต ร อรั บ มื อ ในยามคั บ ขั น เฉพาะหน า ไป เรื่อยๆโดยมิไดคิดที่จะควบคุมผูโจมตีเราก็คง ยากที่จะหยุดยั้งการถูกโจมตีไดงาย ดังนั้นเรา จึงตองเขาควบคุมจุดออนของเขาจากการ คาดการณลวงหนาวาถาเขาจะเขามาโจมตี เราในแบบนั้นๆ เราจะสามารถเขาควบคุมจุด อ อ นของเขาอย า งไร จากการโจมตี ใ น กระบวนทานั้นนั้นไดทันทีกอนที่เขาจะลงมือ ไดสำเร็จ

! อยางเชนเทคนิคการรับมือทา ตางๆของไอคิโด ฝายผูรับมือ(Nage) มิไดอยูนิ่งรอใหผูโจมตี(Uke) เขามากระ ทำกอนแลวจึงออกเทคนิคออกไป หาก แตวาผูรับมือ(Nage) ก็เคลื่อนไหวใน เวลาเดียวกันที่ผูโจมตี(Uke) เริ่ม เคลื่อนไหวเชนกัน ซึ่งขึ้นอยูกับวาจะใช เทคนิคไหน ! การเคลื่อนไหวที่หมายถึงนี้ไมได หมายถึงการเคลื่อนไหวทางสรีระเทานั้น หากแตเปนการเคลื่อนไหวของความคิด ดวย การที่ผูรับมือ (Nage) อยูนิ่งขณะ กำลังรอรับมือผูโจมตี(Uke) ในบาง เทคนิคนั้นเปรียบเหมือนระเบิดที่สาย ชนวนกำลังลุกไหมอยู ซึ่งก็คือการ เคลื่อนไหวของความคิด พอถึงจังหวะ และโอกาสที่เหมาะสมผูรับมือ(Nage) จึงเคลื่อนไหวสรีระเขารับมือและ ควบคุมผูโจมตี(Uke) ไดอยางสมบูรณ ! ซึ่งความสมบูรณของการรับมือนี้ มากหรือนอยที่เกิดขึ้นนี้ขึ้นอยูกับการ ฝกฝนของผูฝกไอคิโดแตละคน

ติดต่อ Nounours’ ได้ที่

Mom

<http://NounoursMom.hi5.com> หน้า ๑๓


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

เดือนนี้เมื่อปที่แลว ประสบการณ์จากการฝึกที่ฮมบุโดโจ

นฤมล ธรรมพฤกษา

! บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อบอกเลา ประสบการณของกบที่ไดมีโอกาสไป สัมผัสกับการฝกไอคิโดที่ประเทศญี่ปุน ตั้งแตปลายป ๒๐๐๘ เปนตนมา ตอง ขอขอบคุณทุนปญญาชนสาธารณะ จากนิปปอนฟาวเดชั่นที่ใหทุนไปทำวิจัย เรื่อง “บทบาทศิลปนกับการทำเมือง นาอยู” ณ ประเทศญี่ปุนและอินโดนีเซีย เปนเวลาหนึ่งปเต็มคะ เสาร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ Sakuragi Aikido Club ! วันนี้เปนวันเสาร วากาบายาชิเซนเซ(ศิษยทาดะเซนเซจาก มหาวิทยาลัยวาเซดะ และเปนอาจารยของฮัตโตริเซนเซ) ชวนไปชม การสาธิตไอคิโดนักศึกษาของเมืองโยโกฮามา จัดที่อาคาร Nisseiki Yokohama Hall ใกลๆกับสถานีซากุระงิโจ ! งานเริ่มบายโมงตรง ประธาน การสาธิตวันนี้คือทาดะเซนเซ ทาเคดะ โยชิโนบุเซนเซ รวมทั้งโชจิ เซกิเซนเซจากฮมบุโดโจ โดยทุกทานรวมสาธิตกันหมด หน้า ๑๔


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

! การสาธิตไอคิโดของซากุระไดไอคิโดคลับ เริ่มจากเด็กเล็ก แลวเปนเด็กโตขึ้นเรื่อยๆถึง นักเรียนนักศึกษา จากนั้นก็มีโดโจจากที่ตางๆมา รวมสาธิต มากบางนอยบางแลวแตกำลัง บรรดาสายสูงก็เลนสวยมาก วากาบายาชิเซนเซ

! ในครึ่งแรกตอนทายๆเปนการสาธิตของวา กาบายาชิเซนเซ ตามดวยทีมจากเกสโซจิโดโจนำ โดยทสึโบอิเซนเซ และจบดวยเซกิเซนเซ รอบสองชวงทายๆทาเคดะเซนเซสาธิต หากใคร เคยผานตาในวีดีโอมาบางก็คงจะทึ่งที่เห็นพลังคิ ทานสูงมาก หนุมฉกรรจหาหกคนทำอะไรทานไม ไดเลย แคสะบัดมือ บรรดาอูเกะก็ปลิวไปหมด ปลิวจริงๆ สวยงามมาก นาทึ่ง ! จบที่ทาดะเซนเซสอนปดทีละทา ทาน อธิบายแนวคิดของโอเซนเซวาแตละทา หมายความวาอยางไร และทำใหดูชาๆทีละขั้น ตอน แตเปนที่นาเสียดายที่การไมเขาใจภาษา ญี่ปุนก็ทำใหไมสามารถเขาใจในสิ่งที่ทานอธิบาย ได ใครอยากมาฝกที่ญี่ปุนควรเรียนภาษาไว หนอยก็ดีคะ

เซกิเซนเซ

ทาเคดะเซนเซ

ทาดะเซนเซ

หน้า ๑๕


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

ศุกร ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ทำความสะอาดโดโจ ! วันนี้เปนวันนัดทำความสะอาดใหญที่ฮม บุโดโจ กำหนดการเริ่มตอนเกาโมงเชา คนที่มา รวมสวนใหญเปนเด็กนักเรียนนักศึกษากับพวก ไกจิน(คนตางชาติ)กันไมกี่คน สวนเซนเซที่มา คุมก็เปนชิฮั่นหนุมๆ เชน ฟูจิมากิเซนเซ ซาซากิ เซนเซ อิโตเซนเซ และชิโดอิน เชน ซูซุกิเซนเซ พวกเรานั่งลอมวงทักทายกันในหองฝกชั้นสอง กอนที่อิโตเซนเซจะกระจายงาน แลวก็แยกยาย กันไป กบวิ่งตามสาวฝรั่งที่เขาใจภาษาญี่ปุนไป ชั้นสี่ รวมทั้งสองสาวฝรั่งเศสและสาวจากเอส โตเนีย คนตางชาติอยางพวกเราเกาะกลุมกัน แนนตามฟูจิมากิเซนเซและซูซูกิเซนเซไป ! ฟูจิมากิเซนเซใหพวกเราขึ้นไปชั้นหาที่เปน ราวตากชุดฝก เพื่อตรวจดูวามีเสื้อผาตัวไหนบางที่ ติดปายหมายเลขหกใหเอาออกไปทิ้ง สวนที่ติด หมายเลขเกาใหเก็บไวที่ราว หมายความวาทุกๆ สามเดือนจะมีการทำความสะอาดและรื้อชุดฝกทิ้ง เดือนมิถุนา(เลขหก)และกันยา(เลขเกา) ตอมาคราว นี้ก็ธันวาก็ใหแปะหมายเลขสิบสอง เสื้อตัวไหนที่มี เลขหกก็คืออยูเกินหกเดือนใหทิ้งได (หากโดนติด สติกเกอรแสดงวาไมไดมาฝกเลย หากมาฝกใน ระหวางนี้ก็ตองเอาสติกเกอรออกไปแลว) หน้า ๑๖


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

! จากนั้นเราก็เสื้อที่โละทิ้งเอามาพับคัดแยก ขนาดแลวมัดไวใสกลอง ฟูจิมากิเซนเซบอกวา ตอนแรกก็จะทิ้ง แตคิดวานักไอคิโดในบางประเทศ ยังยากจน ก็จะสงไปใหโดยมีคนอาสามารับไปสง ให ! แตละชั้นจะมีทีมทำความสะอาดประมาณ ยี่สิบคน ควบคุมโดยเซนเซหนุมๆ เราจะรื้อของ ออกมาทำความสะอาด พับเก็บเขาไปใหม เช็ดถู อยางละเอียด บรรดาเซนเซก็วิ่งวุนคอยเช็ควาทำ กันไปถึงไหนแลว บางทานก็บูมาก เชน โตชิโอะ ซูซุกิเซนเซปนไปเช็ดหนาตางเหมือนไอแมงมุมซึ่ง เปนแรงบรรดาลใจใหบรรดานักเรียนเปนอันมาก เซนเซบางทานก็ลงมือชวยซักผาขี้ริ้วเพื่อใหงานเสร็จทันเวลาที่กำหนด เราพยายามทำงานใหเสร็จภายในสิบเอ็ดโมงเชา จากนั้นก็มารวมตัวกันที่ชั้นสองเพื่อ กลาวขอบคุณกันและกัน แลวก็มีเบนโตะ(อาหารกลอง)มาแจก พอพวกเราทานขาวกัน เสร็จก็แยกยายกันกลับบานไป หน้า ๑๗


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

พุธ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ! คืนนี้เปนคืนสงทายปเกา การฝกไอคิโดขามปเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเปนประจำทุกป ของฮมบุโดโจ ! ประมาณหาทุม บนถนนหนทาง ผูคนบางตา กบก็เดินฝาความมืดไปที่ โดโจ เดินไปก็เสียวๆแตพอเลี้ยวเขาไป ในซอยของโดโจเทานั้น ก็เห็นผูคนเดิน กันเปนกลุมๆ หอบกระเปาใบใหญทะยอ ยกันเดินเขาไปในโดโจ ก็ทำใหใจเรา พองโตเลยทีเดียว ! วันนี้เปนวันที่กบใสฮากามาวันแรก ตื่นเตนที เดียว สาวๆนักศึกษาสามคนมะรุมมะตุมชวยกบ แตงตัว จากนั้นพวกเราก็ขึ้นไปที่ชั้นสามเพื่อเตรียม ตัวฝก ทุกคนนั่งเรียงแถวเงียบสนิท ไมมีใครขยับ ตัว ซึ่งปกติพวกเราจะวอรมอัพและคอยนั่งสงบรอ ประมาณหาถึงสิบนาทีกอนฝกเทานั้น แตคราวนี้ ทุกคนนั่งรอกันตั้งแตเกือบยี่สิบนาทีเลยทีเดียว ! กระนั้น ผูคนก็ยังทะยอยกันขึ้นมาในหอง เซนเซตองขอใหพวกเรากระเถิบขึ้นไปดานหนากัน ถึงสองสามครั้ง คาดวาคนนาจะถึงประมาณสอง รอยคนเลยทีเดียว สักพักวากะเซนเซและเซนเซ ทานอื่นๆก็ทะยอยกันเขาหองทางประตูหลัง พอหา ทุมครึ่งเปะ โดชูก็เขามา ทุกคนทำความเคารพ แลว ทานก็นำฝกทันที หน้า ๑๘


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

! วากะเซนเซเปนอูเกะคนแรก ตามดวยอาจารยระดับชิฮั่น คือ โอซะวะเซนเซ ฟูจิมากิ เซนเซ ซาซากิเซนเซ และก็ลงไปเรื่อยๆจนถึงอาจารยระดับชิโดอิน เชน ซูซูกิเซนเซ ! ผูคนมากมาย จนแทบจะไมมีที่ลม แตทุกคนก็ฝกกันเบาๆ ลมกันเบาๆ และคอยระ แวดระวังไมใหไปชนกัน แตละทาวาซาก็จะเปลี่ยนคูไปเรื่อยๆ เราจึงไดคูกับหลายคนทีเดียว อูเกะบางคนทำใหเราไดเรียนรูมากทีเดียว ! ฝกเสร็จตอนเที่ยงคืนครึ่ง พวกเราชวยกันทำความสะอาดโดโจ บรรดาชิโดอินก็ยก เอาโตะเตี้ยๆมาวางไว พอเปลี่ยนเสื้อผาเสร็จพวกเราก็ทะยอยกันขึ้นมานั่งที่โตะ เซนเซทั้ง หลายจะเขามานั่งทีหลังตรง ใกลๆประตูทางดานหลัง ! โดชูและวากะเซนเซนั่ง ตรงดานหนา โดชูกลาวอวยพร ทุกคนยกสาเกขึ้น “คัมไป” แลว ก็ดื่มคุยกัน จากนั้นผูคนก็ทะยอ ยกันลุกขึ้นไปเรียงแถวเพื่อ เขาไปอวยพรใหโดชูและวากะ เซนเซ สังเกตวาบางคนมาจาก โดโจเดียวกันก็จะเขาไปพรอม กัน พอลุกออกไปคราวเดียวทั้ง กลุม โตะก็วางโหวงทีเดียว ! สวนกบไมไดมากับใครและก็ไมรู มารยาทญี่ปุน จึงนั่งเกร็งคุยกับคาซานาวะ เซนเซและซูซูกิเซนเซที่นั่งอยูฝงตรงขามไป เรื่อยๆ ประมาณตีหนึ่งครึ่ง พวกเราก็ลุกขึ้น เก็บของ แลวก็แยกยายกันกลับบาน จบปลงดวยไอคิโด และเริ่มตนปดวย ไอคิโด เปนคืนตอนรับปใหมที่นาประทับใจจริงๆ หน้า ๑๙


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

อาทิตย ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ ! วันนี้เปนวันพิธีคากามิ บิระกิ ที่ฮมบุโดโจ ! กบไปถึงโดโจบายโมงเปะ แมจะมากอนเวลาหนึ่งชั่วโมงแตก็ตองเขาแถวยาวมาก เกือบรอยเมตร ผูคนมาจากไหนก็ไมรู ยืนเรียงแถวไปจนเกือบถึงปากซอย พอถึงหนาโดโจ ก็เห็นหมอตมควันฉุยใบใหญ มีนักศึกษาหนุมสาวทำทากวนอะไรบางอยางอยู บรรดาชิโด อินทั้งหลายก็ใสชุดวอรมวิ่งทำงานไปมา ที่ปากทางเขามีโตะรับรอง พวกเราจายเงินคนละ หารอยเยน รับจดหมายขาวจากคานากาวะเซนเซ และรับปายหมายเลขจาก ทีมงาน มอบ รองเทาใหเขาไปเก็บขางนอก ! พอขึ้นไปที่หองฝกชั้นสาม ก็เห็นคนนั่งเรียงแถว กันกันกวาครึ่งหองแลว โชคดีที่คุณปาอาสะกาวะเพื่อน รวมฝกกวักมือใหกบไปนั่งดวยที่แถวริมสุดดานหนา แก อุตสาหมาแตเชามาจองที่ให จึงไดนั่งแถวหนาสุดเพราะ แกอยากดูโดชูสาธิตมากๆ ! เรานั่งรอกันหนึ่งชั่วโมง พอบายสอง ภรรยาของ โดชูในชุดกิโมโนสีน้ำตาลออนสงางาม และภรรยาของวา กะเซนเซก็เขามานั่งที่โตะที่จัดเตรียมไวดานหนา โดชูและ วากะเซนเซก็เขามา มีการกลาวเปดเล็กนอยโดยโดชูและ บรรดาแขกผูใหญ ! จากนั้นบรรดาชิโดอิน ก็นำเด็กๆหลายสิบคนเขามา นั่งดานหนาเพื่อชมการสาธิต ไอคิโดของโดชูในพื้นที่เล็กๆ ดานหนา โดยมีวากะเซนเซ โตชิโอะ ซูซูกิชิโดอิน และเซน เซอีกทานเปนอูเกะ พื้นที่เล็ก มาก เวลาลมก็ระมัดระวัง เปนพิเศษ หน้า ๒๐


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

! ปาอาสะกาวะปลื้มใจเพราะไดนั่งติดขอบ เวที พอสาธิตเสร็จชิโดอินทั้งหลายก็พาเด็กๆ ออกไป จากนั้นก็มีการมอบประกาศนียบัตรให กับผูที่ไดรับการยกระดับสาย ตั้งแตโชดั้งขึ้นไป เจ็ดดั้ง ระดับละหนึ่งคน ที่บนผนังดานหลังก็ติด รายชื่อของคนที่ไดรับการเลื่อนสายทั้งหมดในป นี้ ตั้งแตโชดั้งขึ้นไป รายชื่อเรียงยาวเต็มผนังไป หมด นาตื่นเตนมาก

! พอเสร็จพิธีการ อาสาสมัครนักศึกษาตางก็ ยกโตะเตี้ยเขามาเรียงเปนแถวยาวมาก แอบอาน จากจำนวนบัตรรองเทาที่โอซาวะเซนเซถืออยูก็ ประมาณหารอยคน สาเกแจกไปโตะละขวด พรอม ขนมขบเคี้ยวและถั่วแดงผสมโมจิกลมๆตมหวาน คนละถวย เรายกถวยคัมไปแลวก็ดื่มกินกัน ! ! จากนั้นโอซาวะเซนเซที่ทำหนาที่เปนพิธีกร ก็เชิญใหผูที่ไดเลื่อนสายเปนเจ็ดดั้งลุกขึ้นแนะนำ ตัวทีละคน ซึ่งปนี้ก็เปนผูชายทั้งหมดเจ็ดทาน ! ประมาณสามโมงครึ่งก็แยกยายกันกลับ หน้า ๒๑


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

จันทร ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒ พิธีคากามิ บิระกิ ที่นิปปอน บูโดกัน ! วันนี้เปนวันฉลองปใหมของนิปปอนบูโดกัน กบ เดินทางไปลงที่สถานีคุดันชิตะเดินขามสะพานเขาไปใน กำแพงปราสาทสูงใหญ กบมาถึงตั้งแตสิบโมงครึ่ง กอนเวลานัดหนึ่งชั่วโมง ประตูทิศตะวันตกที่เปดใหลง ทะเบียนยังไมเปด แตก็มีคนเขาแถวรอกันเต็ม ! จนกระทั่งสิบเอ็ดโมง คน ทะยอยกันเดินเขาไปในบูโดกัน คุริบายาชิเซนเซเรียกใหชาวไอคิ โดมาลงทะเบียนขางนอก แลวก็ แจกใบตารางกิจกรรมและของที่ ระลึกเปนแผนปายรูปวัว(ปฉลู ๒๕๕๒) แลวกำชับวาบายสอง ครึ่งใหเปลี่ยนชุดเตรียมลงฝก สวนตอนนี้ก็ใหชมการสาธิต ตางๆไปกอน ! วันนี้เปน “พิธีคากามิ บิระกิ” ในความหมายตามตัวอักษรคือ “Unveiling of a round-shape mirror” (หรือจะเรียกวา “พิธีทุบขนมโมจิ” ก็ได) ซึ่งเปนพิธีที่ทำกันมาใน หมูซามูไรตั้งแตสมัยศตวรรษที่ ๑๕ ในทุกๆปใหม นักรบตางก็พากันใหเกียรติอาวุธและชุด เกราะโดยการทำพิธีชำระลางใหบริสุทธิ์ โดยการบูชาเทพเจาดวยขนมโมจิรูปกลมสองชั้น หลังจากการหยุดพักยาวหลังปใหม ประมาณระหวางวันที่ ๑๑ ถึง ๒๐ มกราคม (ขนมโมจิ ที่ปนตั้งไวหลายวันก็แข็งโปก) ก็จะมีการทำพิธีทุบ (พิธีคากามิ บิระกิ) แลวแจกจายขนมโม จิในระหวางคนในครอบครัวและเครือญาติ หน้า ๒๒


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

! การกินแปงขาวปนหรือโมจินั้นก็เปนสิ่งที่มีความหมายตอซามูไรมาก ชาวนาเชื่อ วาขาวมีลมหายใจ (ลมหายใจแหงผืนดิน) ซึ่งทำใหขาวมีชีวิตขึ้นมา (เกิดลมหายใจแหง ผืนนา) และซึมซับความศักดิ์สิทธิ์มากมายจากปวงเทพยดาทั้งหลาย (คามิ) ! นอกจากนั้น ขาวยังมี ความหมายทางเศรษฐกิจวาเปนก ระดูกสันหลังของสังคมซามูไร เพราะถูกแจกจายแทนเบี้ยหวัดจาก การรับใชเจานาย(ซึ่งเปนเจาของที่ นาและมีอำนาจควบคุมชาวนาที่ ปลูกขาวอีกทีหนึ่ง) ในยุคนั้นอำนาจ ไมไดอยูที่การมีทรัพยมาก แตอยูที่ การควบคุมจำนวนพื้นที่ในการ ทำการเกษตร ! โมจิสำหรับปใหมนี้มีชื่อเรียกวา “คากามิโมจิ” เมื่อถูกทุบก็เปนหมือนสัญลักษณการออกมา(จากถ้ำ) ของสุริยะเทวีตามคติเทพปกรณัมของญี่ปุน ซึ่งเปน เสมือนการเริ่มแสงใหม พลังชีวิตใหม และจิต วิญญาณใหมใหกับโลก ! นอกเหนือไปจากความหมายทางมิติทางจิต วิญญาณดังกลาว พิธีนี้ยังชวยกระชับความสัมพันธใน ครอบครัว และเสริมมิตรภาพในกลุมนักรบในเครือ ญาติเดียวกัน ฉะนั้น ซามูไรในหมูเครือญาติจึงมาแสดงความสมานสามัคคีนับญาติกัน ในวันนี้ ! นิปปอนบูโดกัน (Martial Arts Hall) ไดจัดใหมีพิธีคากามิ บิระกิขึ้นเปนประจำ มาเกือบสี่สิบปแลว และทุกๆปก็ไดจัดใหมีการสาธิตศิลปะการตอสูสมัยใหม(Modern Budo)ของญี่ปุนตางๆซึ่งก็รวมไอคิโดดวย บูโดสมัยใหม ๙ อยางประกอบดวย ซูโม เคนโด ยูโด คาราเต นากินาตะ(งาว) เสาหลินเกมโป จูเคนโด (ดาบปลายปน) เคียวโด (ยิงธนู) และไอคิโด

หน้า ๒๓


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

! พิธีเริ่มขึ้นโดยเหลานักรบเดินขบวนกันมาสาม เหลาทัพ มีการชำระลางอาวุธ ใสหมวกรบ ไหว เทพเจา และทุบขนมโมจิกับถังเหลาสาเก จากนั้นก็ เดินขบวนวนรอบบูโดกันสามรอบ จากนั้นก็แนะนำสมาชิกของบูโดกันซึ่งโดชูเปนตัวแทน ของ Aikikai Foundation ก็นั่งอยูแถวหนาสุดดวย แลวก็มีพิธีการมอบใบประกาศใหกับศิลปศาสตร แขนงตางๆ ตามดวยการสาธิตศิลปะการตอสูแตละ ประเภทอยางละแปดนาที

! ในการสาธิตไอคิโด ทีมเซนเซจากฮมบุโดโจก็ลงสาธิตทาตางๆ เริ่มจากสุกาวาระ เซนเซ คานาซาวะเซนเซและโยโกตะเซนเซ โดยมีอูเกะคือบรรดาชิโดอินทั้งหลาย ! พอถึงบายสองครึ่งก็ เปนเวลาที่ทุกคนรอคอย คือเราจะลงไปฝกรวมกัน ศิลปะทุกแขนงจะฝกในเบาะ เดียวกัน พรอมกัน คึกคัก มาก เบาะไอคิโดจะอยูดาน หนาเยื้องมาทางซายสุด เรา ตองคอยระวังไมใหลมขาม ไปหาเบาะยูโดและอื่นๆที่ฝก อยูขางๆ รูปบางส่วนจาก http://ericrch.files.wordpress.com

หน้า ๒๔


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

วันนี้ก็มีเด็กเล็กๆมาฝกรวมเบาะ เยอะแยะไปหมด ใสชุดฝกนารัก นาชัง โดยฟูจิมากิเซนเซและซูซูกิ เซนเซนำเด็กๆฝก สำหรับไอคิโด ผูใหญเกือบรอยคน โยโกตะเซนเซ เปนผูนำฝก แมคนจะมากมายแตเซนเซก็ยังเดิน เขามาสอนพวกเราเปนรายๆไปใน เรื่องรายละเอียดของทา ซึ่งนาประทับใจมาก ตอนจบจะมีการยืดตัวโดยทาดัดหลัง ตอน ที่เราถูกยกหงายหลังขึ้นไป แสงไฟจากหลังคาบูโดกันหลายรอยดวงเรียงเปนแปด เหลี่ยมสองประกายสวยงามจนตาพราไปหมด เปนมุมมองที่เราไมมีทางจะไดเห็นหากไม ลงมาฝกที่เบาะแหงนี้ หลังจากฝกเสร็จ ทุกคนก็ไปเรียงแถวรับแจกโมจิในถั่วแดงเชื่อม และจับวงนั่งดื่มสาเก คนละแกวในเบาะฝก จากนั้นก็จบพิธี

The Art of Peace # ๖๓ เขียนโดย Morihei Ueshiba แปลโดย John Stevens ! The techniques of the Art of Peace are neither fast nor slow, nor are they inside or outside. They transcend time and space. John Stevens ไดรวบรวมเอา Doka หรือบทกวีขนาดสั้นของปรมาจารยไวในหนังสือ The Art of Peace ตอมา William McLuskie ไดนำมาลงเผยแพรที่เวบไซต http://omlc.ogi.edu/aikido/talk/osensei/artofpeace/

หน้า ๒๕


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

ไอคิโดกับการจัดการความรุนแรงต่อสตรี ในมุมมองของผู้ฝึกไอคิโดที่ปางมะผ้า สโมสรผูนำเยาวชนเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน

วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

! สวัสดีครับ ผูอานทุกทาน เดือนพฤศจิกายนเปนเดือนที่มี วันยุติความรุนแรงตอสตรีรวม อยู  ใ นเดื อ นนี ้ ผมก็ เ ลยถื อ โอกาสนี้นำเสนอประเด็นความ รุนแรงตอสตรีที่อำเภอปางมะ ผา จังหวัดแมฮองสอน โดยเอา มุมมองของผูฝกไอคิโดที่ปาง มะผ า มาเรี ย บเรี ย งมาฝากนะ ครับ ! การฝกไอคิโดที่ปางมะผา ก็ดำเนินไปตามครรลองนับตั้งแตป 2549 ผมก็สอนเทาที่ความรูจะมี แลวผูเรียนก็กลับมา สอนผมตอ ใหรูเห็นขอบกพรองของตัวเองมากมาย การฝกไอคิโดที่ปางมะผา กำเนิดจากมา จากฐานงานพัฒนา คือใชไอคิโดเปนเครื่องมือไปพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูฝกไอคิโดที่นี่จึงตอง ทำงานจิตอาสา ทำงานพัฒนาชุมชนไปพรอมๆกัน เราไมเนนปริมาณ แตเนนคุณภาพ เสริม สรางการมีสติและวินัยเชิงบวก และดวยขอจำกัดมากมาย เราก็เลยทำในแบบเล็กๆ ที่พอทำ ไหว มีผูฝกตอเนื่องจริงจังประมาณสี่คน ที่เหลือก็เปนขาจรไมไดมีการสอบเลื่อนขั้นแตอยาง ใดครับ  ! วันนี้ผมมีคำถามไปยังผูฝกถึงมุมมองตอความรุนแรงตอสตรีในปางมะผา กับผูหญิงที่ ฝกมาไมต่ำกวาหนึ่งรอยชั่วโมงสองคน คือ นอยกับอุสา

หน้า ๒๖


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

“ไอคิโดสอนใหเรารูจักกลับตัว หมายถึงเมื่อทำผิดมา แลวกลับตัวได นานไปสังคมก็จะยอมรับเราเอง” จันโนน ไมมีชื่อสกุล แกนนำเยาวชนไทใหญไรสัญชาติ อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน น.ส. จันโนน (นอย) ไมมีชื่อสกุล ! นอยเปนแกนนำเยาวชนไทใหญไรสัญชาติ อายุ 18 ป เธอมองวา ความรุนแรงตอผูหญิงในปาง มะผาไมคอยเปนขาว สวนใหญจะเปนความรุนแรง ในครอบครัวที่ผูหญิงถูกตบตี และที่เปนขาวลาสุดนี่ก็มีการขมขืน รุมโทรมในหมูวัยรุน ถา เปนการทะเลาะตบตี เรื่องมักจบอยูในระดับ เครือญาติคือเคลียรกันเองได แตถาขมขืนก็ ไปขึ้นโรงขึ้นศาล พูดงายๆวาในชนบทเองก็ใช วาจะปลอดจากความรุนแรง เธอเลาวาถาพบเห็นความรุนแรงตอ ผูหญิงคนใดก็ตามเชน เห็นคนกำลังตบตีผู หญิง เธอก็จะเรียกใหตำรวจมาจัดการ หรือ ถามีวิธีอื่นเธอก็จะชวย แตการมาฝกไอคิโดก็ มี ส  ว นช ว ยให เ ราป อ งกั น ตั ว เองได โ ดยไม กาวราว คือไมไปทำรายคนอื่น ไมวากอนหรือ หลังภัยมาถึงตัว ก็จะตองระวังไมใหเขาบาด เจ็บ ที่สำคัญคือไดฝกสติ จิตใจไมวอกแวก รู  จ ั ก จั ด การป ญ หาไม ว ู  ว าม ไม เ อาความ รุนแรงของเราไปดับความรุนแรงของเขา หน้า ๒๗


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

“ไอคิโดชวยใหฉันมีสติอยูตลอดเวลา ใจเย็น แต วองไวมากขึ้น และทำใหสมาธิไมใชความรุนแรงใน การแกปญหา” อุสา เหล็กสมบูรณ นักพัฒนาเด็ก เยาวชน อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน อุสา เหล็กสมบูรณ ! อุสา เปนผูหญิงไทใหญอายุยาง 27 ป ที่ทำงานพัฒนาวิทยุชุมชนอยูที่นี่แลวใชเวลาวาง มาฝกไอคิโดสม่ำเสมอ เธอเลาวา ! “ความรุนแรงตอผูหญิงในอำเภอปางมะผานี้ก็มีเยอะแยะมากมายไมวาจะ เปนการทำรายทางดานจิตใจ  รางกาย และคำพูดรวมถึงละเมิดสิทธิผูหญิงดวย   ทำให สะทอนใหเห็นถึงสังคมในปจจุบันอยางเห็นไดชัด  คือการรังแกผูซึ่งไมมีทางสู               ดิฉันเคยเจอเหตุการณหนึ่งอยากเลาใหฟง  บานของดิฉันติดกับหองเชา  มีอยู คืนหนึ่งประมาณตีสองก็มีเด็กผูชายมาเคาะประตูหองของเด็กหญิง  เด็กผูหญิงคนนี้ก็ เปดประตูใหเด็กผูชายเขามา  เพราะทั้งสองคนเปนแฟนกัน  แตคุยกันยังไงไมรูทีนี้ก็เริ่ม มีปากเสียงกัน  แลวทั้งสองคนก็ทะเลาะกัน  สวนผูชายนั้นก็ทำรายผูหญิง  ตบ ตี เตะ ตอย  แลวยังทำลายโทรศัพทของผูหญิงคนนั้นดวย  แลวยังบังคับผูหญิงอีกวา ตองคบ เขาเปนแฟนคนเดียวเทานั้น  ผูหญิงไมมีทางเลือกเขาก็ตองจำใจทำตาม  แตถาผูหญิงมี ทางเลือกและเขมแข็งมากกวานี้ก็คงไมตกเปนทาสของผูชายคนนี้  ที่เลามานี้เด็กทั้ง สองคนกำลังเรียนอยูชั้น ม.4 เองคะ               ฉันเจอเหตุการณแลวรูสึกสงสารและเสียใจมากที่สังคมในปจจุบันเลวราย และต่ำลงไปทุกที   มันไมนาเกิดกับคนที่ไมมีทางสู  ถาหากมีเหตุการณแบบนี้เกิดขึ้นอีก ฉันก็จะโทรแจงตำรวจหรือใหพอแมผูปกครองชวยเขามาดูแลลูกหลานตัว

หน้า ๒๘


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

เอง   และจะคอยคำปรึกษาและชวยเหลือพวกเขาชวนพวกเขามาฝกไอคิโด อยางนอยก็ สามารถปองกันตัวเองไดระดับหนึ่ง               ไอคิโดเปนศิลปะปองกันตัวที่ชวยลดความรุนแรงได  เพราะไอคิโดไมใชทำราย ใครแตไอคิโดจะใชวิธีชวยยุติความรุนแรงกับคูตอสู โดยทำใหคูตอสูลดความรุนแรงลง               เมื่อกอนฉันไมเคยคิดเลยวาจะไดมาฝกไอคิโด  แตเห็นคนอื่นๆและนองๆก็ ชักชวนอยูบอยก็เลยใจออนเลยไดมาฝกไอคิโดรวมกับนองๆ  ไอคิโดเปลี่ยนแปลงฉัน อยางมาก  ปกติแลวฉันก็เปนคนใจเย็นอยูแลวพอไดมาฝกไอคิโดยิ่งเปนคนใจเย็นไปอีก  แตมีสติอยูตลอดเวลาและวองไวมากขึ้น  และทำใหสมาธิไมใชความรุนแรงในการแก ปญหา มีศิลปะในการปองกันตัวเองจากภัยราย นอกจากไอคิโดจะใหมีสมาธิ จิตใจไม วอกแวกแลว ยังมีวิชาความรูติดตัวไปดวยและที่สำคัญทำใหดิฉันมีบุคลิกดีขึ้น มี สุขภาพที่แข็งแรงขึ้นดวย” ! นี่ก็เปนความคิดเห็นจากผูหญิงที่ฝกไอคิโดอีกกลุมหนึ่ง พวกเธอไดสะทอนมุมมองที่ เชื่อมโยงการฝกไอคิโดกับการจัดการความรุนแรงตอสตรีไว แมจะไมใชความเคลื่อนไหว ทางสั ง คมที ่ ใ หญ โ ตอะไร หากแต เ ป น การเชื ่ อ มโยงประสบการณ ส  ว นบุ ค คลไปสู  ประสบการณที่เปนสวนรวมกับคนอื่น ซึ่งสวนตัวผมคิดวานี่เปนความกาวหนาในการฝกอีก ระดับหนึ่ง คือมองพนไปจากความหมกมุนในตัวเอง แลวเผื่อแผความเมตตาไปสูผูหญิง คนอื่นๆโดยเฉพาะผูหญิงที่ถูกรังแก ผมถือโอกาสเดือนแหงการรณรงคยุติความรุนแรงตอ สตรีนำมาความคิดเห็นของผูหญิงไทใหญทั้งสองมาเรียบเรียงไว ณ ที่นี้ครับ   แลวคุณละครับ คิดยังไง เมื่อพบเห็นผูหญิงกำลังตกอยูในความรุนแรง ?

หน้า ๒๙


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

Aikido(ka) in Focus นางสาวรุ่งทิวา ใจบุญ หรือน้องขวัญ ผู้มีรอยยิ้ม ประดับใบหน้าตลอดเวลา

น้องขวัญเป็นคนจริงจังและทุ่มเทให้กับชม

รมไอคิโด ตลอดเวลาที่เล่าเรียนในมช. ไม่ต่างกับ สมาชิกอีกหลายๆคน

B • Focus : ลองเลาประวัติการเริ่มมาเรียนไอคิโดที่มช. ! •ขวัญ : ขวัญเริ่มเรียนไอคิโดตอนปหนึ่งคะ ขวัญไปฝกตลอดนะคะ แตหลังจากซอมขึ้นแสตนเชียร ขวัญก็หายไป เพราะขวัญไปติดอยูในคอรทแบดคะ พอเลิกตีแบดได ขวัญก็กลับมาฝกไอคิโดตอคะ  B •Focus : จบมช.ไปแลวคิดวาจะฝกตอมั้ย ฝกที่ไหน แลวถาไมมีที่ฝกจะทำยังไง ! •ขวัญ : ฝกคะ ถึงขวัญจะไมรูวาขวัญชอบงานอะไร ร.พ. โรงงาน รานยา บริษัทยา แตขวัญรูวา ขวัญชอบไอคิโดคะ ขวัญเลือกงานที่ทำใหขวัญฝกไอคิโดไดดวยคะ ตอนนี้ขวัญฝกที่พัทยาคะ  และถา ไมมีที่ฝก คงเศราคะ เพราะเคยฝกไอคิโดคนเดียวแลว ดวยดาบไมที่อ.สมบัติให ตอนไปฝกงาน โรงงานที่นครปฐมคะ เปนไอคิโดที่เหงาคะ ไอคิโดฝกดวยตัวเองไดก็จริง แตฝกดวยกันหลายๆคนสนุก กวาคะ B • Focus : คิดวาชมรมไอคิโดมช.เปนอยางไร ! • ขวัญ : นารักมากคะ นึกถึงคำพูดของพี่อั้มเลยคะ วาฝกที่ไหนก็ไมอบอุนเหมือนฝกที่เบาะของเรา คะ ไมวาขวัญจะฝกที่ไหนขวัญก็คิดถึงเบาะของชมรมเราเสมอคะ B • Focus : ผูหญิงจำเปนตองมีวิชาศิลปะการตอสูปองกันตัวหรือเปลา เพราะอะไร ! • ขวัญ : อาจจะจำเปนคะ มีคนบอกขวัญวาการปองกันตัวที่ดีที่สุดสำหรับผูหญิง คือ อยาพาตัวเอง ไปอยูในที่ซึ่งไมปลอดภัย แตบางครั้งถาเลือกสถานการณ หรือเลี่ยงไมได  การรูศิลปะการตอสูก็อาจ เปนสิ่งจำเปนคะ B• Focus : อาจารยสมบัติสอนเสมอวาลักษณะของไอคิโดจะเปนการตามแรง สลายแรง แลวจึงนำแรงขวัญมีความคิดเห็นยังไง เคยนำไปใชในชีวิตประจำวันมั้ย ! • ขวัญ : ขอนี้ ยากจังคะ ขอใชตัวชวยไดมั้ยคะขอถามแบงคนะคะ  หน้า ๓๐


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

L•L แบงค : ตามแรง ก็คือ ไมขัดขืนหรือตอตาน เคาอยากมาก็ ปลอยใหมาแตในขณะเดียวกันเราเองก็ตองมีหลักที่ มั่นคง   สวนในชิวิตประจำวัน ตัวอยางเชน เราถูกวิจารณ เราก็ควรจะ นอมรับฟงโดยดี ไมโตแยงเพื่อไมใหเกิดการทะเลาะกัน เปนวิธี การปองกันที่ดีทางนึง   แตกแรงไมแนใจนา....คิดวาแบบ เทนจินาเงะ นาจะพอใชได เขาใจใชปะเทนจินาเงะนะ  สวนในชิวิตประจำวันนั้น คงประมาณวาถาเกิดปญหาขึ้นก็อยา ไปมองแตตรงปญหาหรือทางออกแคทางเดียว นาจะมองไว หลายๆทาง อันนี้ตอบยากจริงๆ  สุดทายแลว ชวยไดแคนี้แหละ แตคิดวาตอบยังไงคงไมผิด หรอก อยูที่เราเขาใจมันยังไงมากกวา  B• Focus : ตอนนี้ทำงานอะไร • ขวัญ : เภสัชกรรานยาที่พัทยาคะ ถาขวัญไมติดไอคิโด ขวัญคงเปนเภสัชกรโรงงานตามสายที่เรียน มาคะ   • Focus : เรื่องดีๆในชีวิตมีอะไรบาง • ขวัญ : เรื่องดีๆ ในชีวิตเกิดขึ้นไดทุกวันคะ ชวงกอนสอบสภา ขวัญเครียดมากคะ ตั้งแตเรียนเภสัช มา 5 ปพึ่งมาเครียดก็ตอนจะสอบเอาใบประกอบวิชาชีพนี่แหละคะ ! ! ขวัญตองขอบคุณ อ.สมบัติ ที่ชวยแนะนำวิธีการผอนคลายความเครียดคะ ขอบคุณอาหมอ สำหรับคำแนะนำมากมายคะ ขอบคุณพี่เปล หยี แบงคที่ชวยเปน case counselling ใหขวัญ ขอบคุณ พี่เตยที่ชวยคิดสูตรทองจำคะ ขอบคุณโอที่ชวยพาไปไหวพระสวดมนต สอบเสร็จตองขอบคุณพี่เปล พี่ เตยอีกครั้ง เอ นองปง ที่ชวยมานั่งฟงขวัญวิเคราะหขอสอบและเลนเกมเศรษฐีที่ไมทันจบเกมขวัญก็ หลับ ทุกคนนารักมากๆคะ นี้เปนเรื่องดีๆ เรื่องหนึ่งในชีวิตของขวัญคะ เปนเรื่องดีมากที่ขวัญไดรูจัก กับทุกคนในชมรมคะ • Focus : แลวเรื่องที่ไมคอยดีในชีวิตมีมั้ย ผานมันมาไดอยางไร • ขวัญ : มีคะ แมขวัญบอกขวัญวา คิดอะไรมาก เดี๋ยวก็เชาแลว หลับแลวก็ตื่น ชีวิตเราเริ่มตนใหมได ทุกวัน เรื่องที่ไมคอยดีที่ตองเจอขวัญตองผานมันไปได เพราะขวัญเชื่อวาวันหนึ่งที่ไดยอนกลับไปดู ขวัญจะไดเห็นวามันเปนเรื่องเล็กนอยเทานั้นคะ • Focus : ความฝนถึงอนาคตมีไอคิโดเขาไปเปนสวนหนึ่งดวยหรือเปลา • ขวัญ : มีคะ ครอบครัว งาน ไอคิโด ในอนาคตขวัญก็ไมรูวาจะเอาทุกสิ่งไปดวยกันไดยังไง แตสิ่งที่ ตั้งใจจะทำตองทำไดคะ ขวัญคิดวาจะฝกไอคิโดตอไปนะคะ  หน้า ๓๑


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ลานนา - ญี่ปุน ครั้งที่ 5 วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

! ชมรมไอคิโดของเราไดมีโอกาสไปรวม แสดงในงานวัฒนธรรมสัมพันธ ลานนา ญี่ปุน 2552 ซึ่งถือวาเปนงานที่เราไดรับเกียรติ อยางสูงจากหนวยงานทั้งในระดับทองถิ่น และระดับชาติ หลายที่ อาทิ กงศุลญี่ปุนและ เทศบาลนครเชียงใหม แตกวาจะถึงวันนั้น ก็ เผชิญวิบากกรรมมาพอสมควรครับ นับตั้งแต แรกที่งานมีอันตองเลื่อนเพราะพิษการเมืองของ “กลุมคนเสื้อแดง” พอปลายปกระแสความ รุนแรงแผวลงก็จริง แตก็ยังอดหวั่นๆไมไดเพราะสถานที่จัดงานเปนที่กลางแจง อาจจะมี “มือปวน” มาสรางความวุนวาย ยังไงไอคิโดก็หลบกระสุนกับระเบิดไมได ก็หวั่นๆกันอยู ! ในที่สุดกำหนดการงานก็ออกมาเปนรูปเปนราง วาวันอาทิตยที่ 29 พฤศจิกายน ฝน ของพวกเราจะเปนจริงสักที แตจะไปถึงวันนั้น ก็ตองมีการ ซอมคิวกันหลายครั้งทีเดียว ผมเองมีโอกาสไปดูการซอมคิวที่โดโจ มช. สองครั้ง ครั้งแรกทุกคนก็ไปตามคิวไดอยู แตครั้งสุดทายนี่แมคิวก็ ถูก แตก็มีพลาดนะครับ คือจังหวะที่อุกะเตะกับจังหวะ เขาทุมของนาเงะไมสัมพันธกัน ผลสรุปออกมา อุเกะคือ นองปใหม ประธานชมรมของเราลงไปนอนตาคาง ไหล เกือบหลุด ตองพักยาว ตกลงการแสดงทาเตะเลยยกเวน ไปกอนเพราะดาราเจ็บ ผมยังนึกในใจวาดีที่ผิดตอน หน้า ๓๒


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

ซอมเสียกอน ถาวันแสดงจริงเกิดพลาดขึ้นมา คงลำบากแน อันนี้คือความตั้งใจจริงของพวก เราแตก็ถือเปนบทเรียนวาตองไมประมาท แมจะเปนการซอมกันคนที่เลนคุนเคยกันมา !

และแลว วันแสดงจริงก็มาถึง

! 29 พฤศจิกายน ผมรีบขับรถจากปางมะผา แมฮองสอน มาใหกำลังใจอาจารย รุนพี่ และสมาชิกชมรม และถือโอกาสพาภรรยากับลูกชายเขาชมงานนี้ดวย บรรยากาศการจัดงานหนาอนุสาวรียสามกษัตริยคึกคักมาก ครับ มีชาวไทย ชาวญี่ปุน นักทองเที่ยวตางชาติ สื่อมวลชน มาถายรูป ถายวิดีโอมากมาย ผมไปถึงเบาะก็ปูบนเวทีไว พรอมแลว นักแสดงรุนเกานำโดย อาจารยสมบัติ อาจารยธี อาหมอ และ พี่ปอม ใสชุดฝกเรียบรอย รอขึ้นเวที ออมและ สมาชิกคนอื่นๆมาชวยดูแลกระเปาและสิ่งของ !

! การสาธิตของเราเปนการแสดงบนเวทีรายการแรก หลังจากปลอยโคมลอยเปดงาน แลวพิธีกรสาวในชุดไทยพื้นเมือง และอีกคนในชุดกิโมโน (เขากับคอนเซ็ปตงานลานนา – ญี่ปุน) ก็ประกาศเชิญการแสดงของเราขึ้นเวที “ขอเชิญทุกทานพบกับ การแสดงไอคิโด จากชมรมไอคิโด มหาวิทยาลัยเชียงใหมคะ” ! เสียงพิธีกรประกาศจบลง ตามดวยเสียง ปรบมือจากผูชม วันนี้ ไมมีเงาประธาน(นองป ใหม)อยูบนเวทีเพราะเจ็บจากการซอม แตก็ยังมา ชวยถายวิดีโออยูขางลาง ! บนเวที หรือลางเวที บนเบาะหรือนอก เบาะ สปริตของไอคิโดไมตางกัน... หน้า ๓๓


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

! ถึงพื้นที่เวทีคอนขางแคบ หวาดเสียวตอการถูกทุมตกเวที แตการแสดงเปนไปดวยดีตาม ลำดับครับ อาจารยสมบัติถือ ไมคคอยเลาเรื่องประกอบ เปด ฉากมาดวยอาหมอกับเทคนิค การจับล็อดและทุมมือเปลา อาจารยธีกับการรับมือกับมีดสั้นและพลอง พี่ปอมมาในฐานะผู หญิงที่ใชไอคิโดปองกันตัวจากการถูกรังแก ปดทายดวยเทคนิครับการจูโจมจากฝายรุกสอง คนแบบฟรีสไตล (เรนโดริ)โดยอาจารยธี ทุกคนเลนไดนุมนวลตามคิว เสียงฮือ ฮาดังมาจาก คนฟงเปนระยะๆ ผมชำเลืองดูคนญี่ปุนเองยังถูกสะกดจากการแสดงจนตองฮือ ฮาไปกับเขา ใครมีกลองถายรูป ถายวิดีโอ ก็กดชัตเตอรกันยกใหญ แสงแฟลชวูบวาบเต็มไปหมด ! การแสดงจบลงพรอมกับเสียงปรบมือจากทั้งชาวไทย ชาวญี่ปุน นักทองเที่ยวตางชาติ อื่นๆ และสื่อมวลชน ผมก็พลอยภูมิใจไปดวย หลังเวที ผมไดยินปงบอกวา ตอนถูกทุม เห็น หลอดไฟบนเวทีแตกไปหลายอัน ผมก็นึกในใจวา ดีที่หลอดไมแตกกระเด็นใสตา หรือเรา ตองไปหาหลอดไฟมาใสใหคนอื่นไดแสดงตอ ทำใหการแสดงคณะตอไปลำบาก

!

! ปดฉากไปดวยดี สำหรับการแสดงในที่ สาธารณะชนเชนนี้ จากสายตาและเสียงปรบ มือก็พอจะประเมินไดวาแมเราจะไมไดรางวัล อะไรมากมาย แตก็สามารถชนะใจมวลชนที่มา รวม “ไอคิโด” ไดทำหนาที่เปนทูตแหงความรัก และเคารพในวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศได เปนอยางดี สมดังเจตนารมณของงาน

แตบทเรียนจากปใหมและปง ก็สอนเราวา นอกจากเราจะตองไมประมาทในการซอม คราว ตอไป ก็อาจจะตองเตรียมหลอดไฟขางเวทีไปเผื่อดวยก็ดีนะครับ หน้า ๓๔


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

มาเยี่ยมมาเยือน Amegayev Alexey (3rd Kyu)

คุณอเล็กซ์มาฝึกกับเราเกือบเดือน ตั้งแต่ตุลาคมถึงพฤศจิกายน คุณอเล็กซ์ เป็นชาวรัสเซีย แต่มีถิ่นฐานบ้านเกิดอยู่ ใกล้ๆกับมองโกเลีย ปัจจุบันเขาทํางาน ให้กับบริษัทของรัสเซียในประเทศจีน เขาได้ชมการฝึกไอคิโดครั้งแรกที่ ไต้หวันและรู้สีกประทับใจ คิดว่าไอคิโด น่าจะเหมาะกับตนเองมาก เพราะตนเอง เริ่มฝึกตอนอายุมากแล้ว(สามสิบตอน ปลาย) ไอคิโดมีความสวยงาม ยืดหยุ่น ไม่ต้องใช้กําลังมากแต่ใช้ความเข้มแข็ง ของจิตใจมากกว่า ตอนนี้ฝึกอยู่ที่ประเทศจีนมากว่าสามปีแล้ว สัมภาษณ์โดยอ้อมและเต้ย

หน้า ๓๕


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ปีที่ ๓)

Aikido Family

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคมนี้ ได้ มีการจัดแสดงมุฑิตาจิตคาวระแด่ฟูคาคุ ซาเซนเซที่มาพํานักและสอนไอคิโดที่ ประเทศไทยเป็นเวลา ๔๕ ปี ชาวไอคิโดม.ช.ขอร่วมคารวะท่านด้วยค่ะ

ปฏิทินกิจกรรม กิจกรรม

ไอคิโดสัมพันธ Aikido Friendship CU - CMU J !

J ! !

วัน - เวลา

ศุกร - อาทิตย ๑๕ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓

สถานที่

ชมรมไอคิโด

ฝกประจำสัปดาหJ จันทร-พุธ-ศุกร ๑๘.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.! ! ! ! สถานที่ฝก ชมรมไอคิโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ! ! ใตถุนตึกอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม หน้า ๓๖

#20 AikidoCMU  
#20 AikidoCMU  

Chiang Mai University AikidoClub Newsletter #20 January 2010