Page 1

CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ปีที่ ๒)

AikidoCMU NEWSLETTER

จัดทําโดย ชมรมไอคิโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อ.มช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ. สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 ติดต่อได้ที่

ปิง (ประธานชมรม) 087-1772511

ป๋อม (ผู้ประสานงานชมรม) 089-701 7686

กบ (บรรณาธิการจดหมายข่าว) 084-047 4344

Website:

http://www.geocities.com/cmu_aikido

Email:

AikidoCMU@gmail.com


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ปีที่ ๒)

สวัสดีคร๊าบ ผมเต้ยเองคร๊าบ อย่าลืมมาฝึกดาบกันตอนห้าโมงเย็น วันจันทร์ พุธ ศุกร์นะคร๊าบ อ.ฮัตโตริอุตส่าห์มาสอนให้เป็นพิเศษ ถ้าไม่มาฝึกกัน ผมกัดจริงๆด้วย แฮ่...

นักเขียนในฉบับ สารบาญ ดร.สมบัติ

งานสัมนาไอคิโดนานาชาติที่กรุงเทพ .....ดร.สมบัติ ตาปญญา ๓ หยิน-หยาง พลวัตรออนแข็งในปฏิสัมพันธไอคิโด (ตอนที่ 2) .....อ.ธีระรัตน บริพันธกุล ๗ ทาฝกเทคนิคตางๆของไอคิโด ... บก.กบ ๑๐ การพัฒนาเด็กชนบทไทยดวยไอคิโด ... วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ ๑๓ มาเยี่ยม มาเยือน : PETER MACLEAN (5TH DAN) ๑๕ มาเยี่ยม มาเยือน : FREDDY T.H. KHONG ๑๙ (5TH DAN) อานได อานดิ ... นายหนาอาน ๒๑ AIKIDO FAMILY: รดน้ำดำหัว ๒๕๕๑ ๒๒ ปฏิทินกิจกรรม ๒๔

ตาปัญญา อ.ธีระรัตน์ บริพันธกุล

วิสุทธิ์ เหล็ก สมบูรณ์

Peter MacLean

นายหน้าอ่าน

หน้า ๒


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ปีที่ ๒)

ไอคิโดกับชีวิต

ผศ.ดร. สมบัติ ตาปญญา

งานสัมนาไอคิโดนานาชาติที่กรุงเทพ ระหวางวันที่ 19-20 เมษายน ที่ผานมา นี้ ผมไดไปเขารวมงานสัมมนาของชาว ไอคิโดซึ่งสมาคมไอคิโดประเทศไทยจัด ขึ้นที่โรงแรมเจาพระยาปารค ที่กรุงเทพ งานนี้มีชื่อวา “First Aikido of South-East Asian Nations Fellowships Gathering”     

I มีสมาชิกไอคิโดจากหลายประเทศ มาเขารวมฝกและสาธิตโชวฝมือกัน เชน จาก มาเลเซีย สิงคโปร เวียตนาม พมา ลาว ฟลิปปนส อินโดนีเซีย นิวซีแลนด ไตหวัน และญี่ปุน และที่พิเศษก็คือเราไดรับเกียรติ จากสำนักใหญของไอคิโดที่โตเกียว โดย ทาน Waka Sensei Mitsuteru Ueshiba ซึ่งเปนเหลนของปรมาจารย (โอเซนเซ) ผู กอตั้งไอคิโด ไดมานำการฝกและสาธิตให พวกเราดูดวย หน้า ๓


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ปีที่ ๒)

การไดมารวมงานเชนนี้ มีประโยชนมากในการทำความ รูจักกับชาวไอคิโดจากหลาย ประเทศ เปนการสรางเครือ ขายความสัมพันธกัน เรียนรู รวมกัน และเพื่อที่จะไดชวย เหลือสนับสนุนกันตอไปใน อนาคต เปนโอกาสที่จะไดพบ เพื่อนเกา และสรางมิตรภาพ กับเพื่อนใหม และไดรับความ บันดาลใจจากการฝกกับคนที่มี ฝมือหรืออาจารยชั้นอาวุโสหลายคน I

ที่ผมประทับใจมากเปน พิเศษก็คือการไดพบกับเพื่อน ชาวไอคิโดจากพมา คือคุณ U Mya Sein ผมไดมีโอกาสนั่งคุย และซักถามเกี่ยวกับไอคิโดใน พมากับเขาในเย็นวันหนึ่งซึ่งเรา ไดไปกินอาหารเย็นรวมกัน ทำใหผมไดทราบวาชาวพมาได เรียน วิชาไอคิโดกอนคนไทยถึง สิบป และคุณ U Mya Sein ก็ เคยไปเรียนไอคิโดถึงญี่ปุนดวย ตอนนี้เขาเปนหัวหนาสำนักอยู ในกรุงยางกุง

 I

หน้า ๔


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ปีที่ ๒)

หลังจากกลับมาจากงานสัมนาที่กรุงเทพไม นานนักเราก็ไดทราบขาววามีพายุเขาทำลาย บานเรือนในพมาและประชาชนไดรับความ เดือดรอนกันเปนอันมาก ทางสมาคมไอคิโด กรุงเทพโดยอาจารยใหญของเรา คืออาจารย โมโตฮิโร ฟูคาคูซา จึงมีความคิดที่จะระดมทุน เพื่อไปชวยเหลือชาวพมาโดยผานสมาคมไอคิ โดของพมาดวย ตอนนี้ทางชมรมไอคิโดของ มหาวิทยาลัยเชียงใหมก็เริ่มรับบริจาคเงินเพื่อ รวบรวมสงไปใหอาจารยที่กรุงเทพดวย และ  I ในเดือนนี้เปนเวลาเริ่มเปดเทอม ปการศึกษาใหมของโรงเรียนใน ไดรับบริจาคมาประมาณหาพันบาทแลว    

วากะ เซนเซ

ประเทศไทย ที่เชียงใหมซึ่งผมได ทำงานวิจัยโครงการปองกันความ รุนแรงในโรงเรียนกับโรงเรียนสองแหง ผมไดติดตอทางโรงเรียนและเตรียม เผยแพรไอคิโดใหนักเรียนในโรงเรียน สองแหงนี้แลว โดยหวังวาจะชวยให เยาวชนไดรับการปลูกฝงทัศนคติของ การแกปญหาดวยการไมใชความ รุนแรง เชาวันนี้หลังจากเขียน บทความนี้เสร็จผมก็จะไปสาธิตไอคิโด ใหกับนักเรียนในโรงเรียนแรกรวมกับ ลูกศิษยนักเรียนไอคิโดจากชมรมไอคิ โดมหาวิทยาลัยเชียงใหม และอีกไม นานก็คงเริ่มสอนไอคิโดในโรงเรียน เหลานี้ได หน้า ๕


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ปีที่ ๒)

ในเดือนเมษายนและพฤษภาคมนี้ ผมมีโอกาสไดเดินทางไปหลายจังหวัดใน ประเทศไทยเพื่ออบรมครูและผูบริหาร โรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องการสอนนักเรียนโดย ไมใชความรุนแรง ซึ่งพบวาไดรับการตอบ รับดีมาก ลาสุดเมื่อวันเสารอาทิตยที่ผานมา นี้ผมไดไปอบรมครูที่จังหวัดพังงาประมาณ รอยกวาคน และปลายสัปดาหหนาก็จะไปที่ จังหวัดนครพนมดวย ทำใหผมดีใจที่ครูใน ประเทศไทยคงจะลงโทษเด็กดวยความ รุนแรงนอยลงเรื่อยๆ นอกจากนี้โรงเรียนใน เชียงใหมหลายแหงก็เริ่มใหความสนใจ เพราะไดยินเพื่อนครูบอกกันตอๆ ไปวามี วิธีการจัดการกับนักเรียนโดยไมตองตี ทำใหผมไดรับคำเชิญบอยครั้งและเริ่มได อบรมผูปกครองในโรงเรียนเหลานี้ดวย I

 

มีนักจิตวิทยาบางคนกลาววาเมื่อมีสิ่ง ที่เลวรายเกิดขึ้นในโลก สิ่งที่ดีๆ ก็จะ เกิดตามมาเสมอ พายุที่พัดเขาทำลาย บานเรือนในพมาและแผนดินไหวใน จีนทำใหคนเดือดรอนกันมาก แตก็ เปนโอกาสที่หลายคนในโลกจะได แสดงความเมตตาและชวยเหลือกัน ราคาน้ำมันที่แพงขึ้นทุกวันก็ทำใหเรา ใชรถกันนอยลง โลกก็สะอาดขึ้น และ อีกไมนานบริษัทรถยนตก็จะสราง รถยนตไฟฟาใหเราไดใชกัน ถาน้ำมัน ไมแพงก็คงไมมีใครอยากทำ เราจึงควร ขอบคุณสิ่งเลวรายที่เกิดขึ้นเสมอ เพราะมันใหโอกาสเราไดทำสิ่งที่ดีๆ นั่นเอง หน้า ๖


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ปีที่ ๒)

หยิน-หยาง: พลวัตออน-แข็ง ในปฏิสัมพันธของไอคิโด (ตอนที่ 2) อิริมินาเงะ

โชแมงอุชิ

อ.ธีระรัตน บริพันธกุล

! เทคนิคโชแมงอุชิ อิริมินาเงะ เปน ตัวอยางที่ดีอยางหนึ่งของพลวัตแหง ปฏิสัมพันธของหยิน-หยาง ! อุเกะเปนฝายเริ่มใชความแข็งโดยใช แรงจากบนลงลาง(หยาง) นาเงะตอบโต ดวยแรงออนจากลางขึ้นบน(หยิน) ณ จุด ที่แรงที่ลงมาขางลางของอุเกะเริ่มออน พลังลงจะเปนการสลับเปลี่ยนพลังจาก หยางมาเปนหยิน ขณะเดียวกันหาก นาเงะตองการที่จะคงสภาพการควบคุม เอาไวจะตองสลับพลังหยินไปเปนหยาง โดยเปลี่ยนความออนในตอนแรกกลาย เปนความแข็งในตอนทาย ทิศทางแรง จากบนลงลางโดยใชแขนกดคางที่เชิดอยู ใหลงไป ดวยการใชความแข็งจัดการ ความออนในตอนทายจึงทำใหเกิดความ สมดุลและความกลมกลืนตามมา

อิริมินาเงะ

ภาพจาก http://membres.lycos.fr/bushinkan/Htm/AIKIDO/Tecnicas/tecnicas.htm

หน้า ๗


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ปีที่ ๒)

! อีกเทคนิคหนึ่งของไอคิโดคือ คาตาเทโดริ เท็นคัน ซึ่งมักฝกกันเปนประจำในการอบอุน รางกาย เทคนิคนี้เปนการบริหารรางกายที่ดีใน การพัฒนาความรูสึกและความเขาใจในพลัง ปฏิสัมพันธระหวางหยิน-หยาง หากอุเกะจับขอ มือนาเงะแนนมาก การหมุนตัวแบบเท็นคันจะ ทำไดยากมาก หนทางที่ดีที่สุดคืออุเกะควรบิดขอ มือเล็กนอยเพื่อคลายการจับแลวจึงหมุนตัวและ เลื่อนตัวไปขางหนาก็จะสามารถทรงตัวและ กลมกลืนกับอุเกะได แตหากการจับขอมือไมแนน การเคลื่อนตัวแบบเท็นคันจะทำไดอยางงายดาย และนำหยิน-หยางใหเขาสูความสมดุลไดอยาง รวดเร็ว คาตาเทโดริ เท็นคัน

ปรมาจารย์นําอูเกะเข้าสู่ท่าเทนคัน ภาพจาก http://fourwindsaikido.50megs.com/photo.html

เท็นชินาเงะ

! เทคนิคเท็นชินาเงะ ถือวาเปนเทคนิค ที่คลาสสิกมากในการชวยใหเขาใจพลวัต และพลังหยิน-หยาง ! คำวา “เท็น” หมายถึงสวรรค คำวา “ชิ” หมายถึง ดิน ดังนั้นมือขางหนึ่งของ นาเงะจะชี้ไปขางบน สวนมืออีกขางหนึ่งจะ ชี้ลงลาง จึงเปนการใชพลังรวมกันในคราว เดียวกันระหวางสวรรค-ดิน ระหวางแข็งออน ระหวางเปด-ปด ระหวางบวก-ลบ และเปนเทคนิคที่สามารถมองเห็นพลังทั้ง สองไดอยางชัดเจนมากที่สุด ! พลังที่เกิดขึ้นในคราวเดียวกันนี้จะยัง ความแปลกใจอยางยิ่งแกอุเกะ พลังที่เกิดขึ้น นี้ยอมพิสูจนวาเปนพลังความสมดุลของ หยิน-หยาง ครูผูฝกสวนใหญมักชื่นชอบที่ จะจบการฝกดวยเทคนิคดังกลาวนี้เพราะ ทำใหทุกคนมีความรูสึกที่ตกคางในเรื่อง ความสมดุลแหงพลังที่จะนำไปสู ความกลมกลืน หน้า ๘


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ปีที่ ๒)

! การใชเทคนิคอะเทมิ (atemi) ก็ เปนเทคนิคที่ทำใหหยิน-หยาง เกิดความ สมดุลไดเชนกัน มีเหตุผลหลายอยางที่จะ นำเทคนิคนี้มาใชฝกไอคิโด แตไมวาจะดวย เหตุผลใดก็ตามก็เปนการนำไปสูความ สมดุลของหยิน-หยาง และความกลมกลืน นั่นเอง

อะเทมิ

! เหตุผลประการตอมาคือ ใชอะเทมิเพื่อ กระตุนจิตใจเพื่อเปนทางผานเขาไปสูรางกาย อะเทมิทำใหฝายที่เขากระทำผวาหรือสมาธิถูก เบี่ยงเบนออกไป กายกับจิตไมสามารถที่จะ รวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดซึ่งเปดโอกาสให นาเงะรักษาความสมดุลและกลมกลืนไดงาย มาก ! ประสุดทาย ใชอะเทมิเพื่อการควบคุม รางกายเพื่อเปนทางผานเขาไปควบคุมจิตใจ ในกรณีนี้นาเงะจะเปนฝายลงมือใชเทคนิค สถานการณเชนนี้ทำใหอุเกะเปนฝายตั้งรับ และตอบสนองตอความตองการของนาเงะ หา กนาเงะควบการตอบสนองทางกายของอูเกะ ไดยอมจะนำไปสูการควบคุมจิตใจของอูเกะ และบรรลุถึงความสมดุลและความกลมกลืน ในเวลาเดียวกัน

ภาพจาก http://www.aikidofaq.com/principles.html

! คนสวนใหญมักจะเปรียบเทียบไอคิโด ! เหตุผลขอแรกของการใชอะเทมิคือ กับการศิลปะการปองกันตัวแบบอื่นๆและดวน ใชเพื่อพิฆาตปรปกษ ทำหนาที่เสมือนยาที่ สรุปวาไอคิโดเปนการปองกันตัวแบบออน แต จากการที่เราพยายามทำความเขาใจในเรื่อง ฆาเชื้อโรคซึ่งจะทำใหรางกายเกิดความ หยิน-หยาง พลวัตแหงปฎิสัมพันธในไอคิโด สมดุลและกลมกลืนตามมา เหตุผลดัง กลาวนี้คนสวนใหญอาจจะทำใจยอมรับได ทำใหเรามีมุมมองใหมวาไอคิโดเปนทั้งความ ยาก จึงควรทำความเขาใจเรื่องนี้ใหถองแท ออนในความแข็งและเปนไดทั้งความแข็งใน หากวาหยางคือพลังแหงชีวิตและพลังแหง ความออนหากแมนวาไอคิโดเปนเพียงความ ความตาย ความตายจึงเปนปลายสุดขาง ออนการนำไปสูความสมดุลและกลมกลืนยอม หนึ่งของความมีชีวิต ดังนั้นจึงมีคำเปรียบ เกิดขึ้นไมได เปรยวาอายุที่ไดมาก็คือวันเวลาที่เสียไป เอกสารอางอิง ความสมบูรณของธรรมชาติแหงความ Dennis Hooker. Soft and hard in the dynamics กลมกลืนดังกลาวเปนสิ่งที่ทุกคนไมอาจจะ of Aiki interaction. Aikido today magazine. A หลีกเลี่ยงได Nonpartisan Journal of the Art of Aikido 1996; 9(6): 12-3.

หน้า ๙


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ปีที่ ๒)

ทาฝกเทคนิคตางๆของไอคิโด ชื่อท่า

ภาพประกอบ

อิ๊กเกี้ยว

นิ๊กเกี้ยว

ซังเกี้ยว

ย่งเกี้ยว

โกะเกี้ยว

หน้า ๑๐


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ปีที่ ๒)

ชื่อท่า

ภาพประกอบ

Aiki Otoshi

Ushiro Kiri Otoshi

Koshi Nage

Kokyu Ho

Hiji Kime Osae

Irimi Nage

Juji Garami

Kokyu Nage

Kaiten Nage

Kote Gaeshi

หน้า ๑๑


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ปีที่ ๒)

ชื่อท่า

ภาพประกอบ

Shiho Nage

Tenchi Nage

Shokomen Irimi Nagehi

Ude Garami

Sumi Otoshi

Udekime Nage

ภาพจาก

http://honkadori.radek.sk/techniky.php http://free.of.pl/a/aiki/index.php?id=techniki

The Art of Peace # ๕๖ เขียนโดย Morihei Ueshiba แปลโดย John Stevens You must realize this! Aiki can not be captured with the brush Nor can it be expressed with the mouth And so it is that one must proceed to realization (satori). John Stevens ไดรวบรวมเอา Doka หรือบทกวีขนาดสั้นของปรมาจารยไวในหนังสือ The Art of Peace ตอมา William McLuskie ไดนำมาลงเผยแพรที่เวบไซต http://omlc.ogi.edu/aikido/talk/osensei/artofpeace/

หน้า ๑๒


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ปีที่ ๒)

การพัฒนาเด็กชนบทไทยด้วยไอคิโด วิสูตร เหล็กสมบูรณ์

สโมสรผูนำเยาวชนเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน

T ทุกครั้งที่ผมไดกลับ มาฝกรวมกับพี่ๆนองๆชาวไอคิโดที่มอชอก็ดี หรือ ไปฝกไอคิโดเฟรนชิปในแตละปก็ดี นอกจากความ รูสึกอบอุนในการตอนรับ และมิตรภาพที่ซึมซับจาก การฝกแลว ผมจะมีคำถามในใจอยูเสมอวา ทำ อยางไร เด็กๆยากจน เด็กดอยโอกาสตามปาเขา หรือในชนบทจะไดมีโอกาสฝกอยางนี้บาง T สำหรั บ ผม ผมยั ง มี โอกาสฝกไอคิโดอีก ตลอดชีวิต แตสำหรับเด็กดอยโอกาสอีกมากมาย แคจะซื้อรองเทากีฬาสักคู ยังเปนเรื่องยากเย็น  ! • ทำไม เราจึงควรสนับสนุนใหเด็กดอยโอกาส ไดฝกไอคิโด         ที่จริง ความเห็นของผม คือเด็กทุกคนละครับนา จะไดฝกไอคิโด แตเด็กดอยโอกาสนี่นาจะมีโอกาส ตรงนี้มากขึ้น เพราะอะไรนะหรือครับ เพราะเด็กเหลา นี้มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกรังแกแลวปองกันตัวเองไม ได       ไมใชวาพอแมพี่นองเด็กในชนบท ไมเหลียวแล ลูกหลานนะครับ แตผมคิดวาลำพังครอบครัวเครือ ญาติหาเพียงพอไมในการรับมือกับปญหาที่เกิดขึ้น กั บ อนาคตของสั ง คมเหล า นี ้ แม จ ะมี ก ฎหมาย มากมาย มีจารีตประเพณี มีเครือขายสังคม แตตัว เด็กเองตางหากที่จะเปนผูจัดการตัวเองที่สำคัญที่สุด

 ผมคิดวา หากมองในแงการรับรูขอมูลขาวสาร และพฤติกรรมการเรียนรู เด็กในเมืองเปนเด็กที่ เขาถึงขอมูลขาวสารมากมาย พวกเขาสวนใหญ จึงรูวิธีปองกันและมีไหวพริบในการแกไขปญหา เรื่องเพศและความรุนแรงมากกวาเด็กในชนบท นะครับ แตเด็กชนบทนี่การเรียนรูจะหนักไปใน ทางปฏิบัติ เหมือนพอแมที่เปนชาวบานจะเรียนรู จากการลองผิดลองถูกมากกวาจากการอาน หรือ คนควา หรือเรียนในหอง และไอเรื่องเพศและ ความรุนแรงนี่ ถาเรียนจากการปฏิบัติ โอกาส พลาดมันก็สูง เมื่อพลาดแลว ในชนบทก็ไมไดมี กลไกอะไรที ่ ช ั ด เจนและเข ม แข็ ง พอจะจั ด การ เรื่องเหลานี้อยางเหมาะสม เมื่อพลาดแลว ตัว เด็ ก ยากจนเองถ า ถู ก อั ป เปหิ ห ลุ ด ออกไปจาก ชุมชนบานเกิดดวยแลว ก็ไมพนจะตกเปนปลาซิว ปลาสอย เปนเหยื่ออันโอชะของปลาใหญใจราย ในเมืองอีกหลายทอด หน้า ๑๓


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ปีที่ ๒)

!•! โอกาสสำหรับการสงเสริมไอคิโดใน ชนบทนั้นมีครับ อยางนอยก็สามทาง คือ TT 1. จากผูมีจิตอาสาจากขางนอก อยางเราๆ เขาไปชวยพัฒนา คือลุยเดี่ยวเขาไปเลย ใคร สนใจมาฝกก็รับเปนศิษย แตรับจำกัด ไมมีขอ ผูกมัดอะไร แตตองมีระเบียบฝก และตอง “เอาใจมาแลก” อันนี้เปนแนวทางที่ผมทำมาแต แรก         สภาพบ้านเรือนในหมู่บ้านตามชายแดน อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน TT 2. ชมรมไอคิโดจากขางนอก หรือหนวย งานภายนอก เปดโอกาสใหเด็กในชนบทเขารวม T วิเคราะหในแงสังคมนี้จะเห็นไดวา  เด็ก ฝกตามวาระตางๆ อันนี้ เปนแนวทางที่มอชอเราทำอยู ยากจนในชนบทนี่ จนทั้งโอกาสในการเรียนรู นะครับ ผมเองก็พาเด็กมาฝกที่โดโจมอชอบางเปนครั้ง และเมื่อพลาดพลั้งแลว ก็ยังจนโอกาสในการ คราวและก็ไดโควตาพาเด็กเหลานี้ไปรวมฝกไอคิโด แกปญหาดวย การสรางภูมิคุมกันแกเด็กดอย สัมพันธทุกป ซึ่งตองขอบคุณมาก นอกจากนี้ชมรมไอคิ โอกาสเหลานี้ จึงเปนเรื่องที่สำคัญและตองเนน โดจากในเมืองก็อาจจัดคายพักแรม อบรม workshop มาก อาจจะมากกวาการสรางกลไกการแกไข ลงสูชนบทก็เปนรูปแบบที่พยายามผลักดันกันอยู ปญหาดวยซ้ำ  TT 3. จากการผลักดันของชาวบาน เขาสูแผน พัฒนาทองถิ่นของหนวยงานตางๆ เชน อบต. โรงเรียน T •!โอเซนเซ กลาวถึงพวกเรา ผูฝกไอคิโด ในชุมชน แนวทางการไดรับการสนับสนุนจาก อบต. วาเราทั้งหลายลวนเปนสวนหนึ่งของ โรงเรียน และเครือขายองคกรเอกชน นี้สำคัญเชนกัน จักรวาล ครับ หนวยงานเหลานี้มีทรัพยากร มีงบประมาณครับ   แตมักจะใชไปในทางอื่น ไอคิ T อั น นี ้ ผ มว า สำคั ญ ครั บ โดเราเปนที่รูจักนอย และ มันเหมือนกับวา ทุกสรรพสิ่ง ตองใชเวลาในการสื่อสาร ลวนสัมพันธกันหมด อยาง ที่จีน ถึงหลักการสันติภาพ ถาจะ เผาถานหินมาก ก็พลอยทำให เปดกอกใหกระแสไอคิโด ทุกประเทศทั่วโลกไดรับผลกระ ไหลผานทอทางนี้ จำเปนที่ ทบจากปญหาโลกรอน , และ ชาวไอคิโดจะตอง on tour ถาเด็กๆในชนบทมีปญหา เรา เพื่อประชาสัมพันธใหทอง จะคิดหรือไมวา มันจะสัมพันธ ถิ่นรูจักไอคิโดใหมากขึ้น กั บ ความอยู  เ ย็ น เป น สุ ข ของ การสาธิตไอคิโดของเด็กไรสัญชาติจากแมฮองสอน ในงาน นะครับ คนในเมืองอยางไร  นิทรรศการหนังสือทำมือสัญจรระดับจังหวัด เมื่อ 17 ก.พ. 51 ที่หองสมุดประชาชนจังหวัดแมฮองสอน 

หน้า ๑๔


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ปีที่ ๒)

T ถาจะวิเคราะหจากการฝกไอคิโดของตัวเองที่ ปางมะผาแลว ผมเองพยายามผลักดันทั้งสาม แนวทางนะครับ ลาสุดก็ไดใหชาวบานหมูบานหนึ่ง ชวยกันลงชื่อรับรองโครงการ ฝกอบรมศิลปการ ปองกันตัว “เด็กยุคใหม สูภัยทางเพศ” โดยใหมี การฝกไอคิโดในหมูเด็กนักเรียนชายแดน ซึ่งชาว บานก็รวมลงชื่อสนับสนุนจำนวนมาก และผมก็สง เอกสารโครงการพรอมแนบรายชื่อชาวบานมอบแด นายก อบต. ไปเพื่อพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา ตำบลเรียบรอยแลว ผลจะออกมาอยางไรนั้น ตอง ติดตามดูตอไป ก็เปนอีกกาวที่เราพยายามผลักดัน ชุมชนใหรับรู และชวยใหไอคิโดมีที่ทางเขาไปดึง เอางบจากทองถิ่นนะครับ T ทั้งสามแนวทางนี้ ใครถนัดอยางไร ก็นาจะได ขยายตั ว ตนของตั ว เองเข า ไปร ว มด ว ยช ว ยกั น เพราะพวกเราลวนเปนสวนหนึ่งของจักรวาลนะ ครับ  

T การสาธิ ต ไอคิ โ ด ของเด็ ก ไร ส ั ญ ชาติ จ าก แมฮองสอน ในงาน มหกรรมพลั ง คนหนุ  ม สาว สรางสรรคสังคม จัดโดย เครื อ ข า ยเด็ ก และเยาวชน ภาคเหนือ เมื่อ 6-8 มิ.ย. 51 ที่โรงแรมเดอะแฟมิลี่ เชียงใหม

หน้า ๑๕


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ปีที่ ๒)

มาเยี่ยมมาเยือน

Peter MacLean Sensei

ปีเตอร์ แมคลีน - เซนเซ (5 ดั้ง) เป็นผู้สอนร่วมกับพอล แมคลีน ที่โดโจ Antigonish Aikikai เมือง Nova Scogia ประเทศคานาดา

I am living in the Atlantic Provinces, on the east coast of Canada, from the small town of Antogonish, Nova Scotia. Antogonish Aikikai at Saint Francis Xavier University with my brother Paul.   I started practicing aikido in Halifax over 30 years ago.  Growing up as a child, my father taught judo, it was through his influence that my brother Paul and I started aikido in 1979.   From that day we haven't looked back, aikido continues to fill our lives period.

(5th Dan)

ตลอดเดือนมีนาคม-เมษายน 2551

Judo "the gentle way" is similar to aikido so it was easy to comprehend initially some of the principles and our judo breakfalls was an asset. The free flowing movement and noncompetitive aspect of training is very appealing. หน้า ๑๖


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ปีที่ ๒)

I'm most grateful for the opportunity to practice and teach at CMU Aikido Club. Thank you Sensei Sombat and all dojo members from welcoming me so sincerely. One of the aspect of aikido is to be connected to uke and nage, a feeling of kokyu flowing through your body.  Aikido is free flowing movement for both uke and nage, nage responding to uke's committed attack.

Last year was our 30th anniversary in Nova Scotia, celebrating with Kawahara Shihan, as our guest instructor, from Victoria, BC. He has been our sensei all of these years.  He has been very supportive in our region coming to instructor at seminars and summer camps annually.   Mr. Kawahara is the technical director for all of Canada and affiliation with Canadian Aikido Federation.  After 30 years, there are five active dojos in Nova Scotia spread throughout the province.  We continually support one another by attending seminars at each others' respective dojos throughout the year.   This has been essential in the development of aikido in our province.  Promoting the true spirit of aikido, bring people together in a peaceful environment which bring out the best in each individual.  Striving to nourish our full potential on and off the mats.

หน้า ๑๗


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ปีที่ ๒)

It was rewarding and made it easy for me when instructing at the dojo because students were supportive and attentive, putting energy out and getting some back allows for interesting practice to manifest and train in the moment, being totally present, mind is clear, body relaxed and spirit unleashed. The understanding of "kokyu" is essential to the exchange of energy experienced when practicing, it encompasses and is part of everything, every movement.  Practice and training basic form, "kata"...  irimi, tenkan correct body alignment and four principles of aikido...  Keeping one point relaxing, keeping body weight underside or down and fully extended will assist to develop a sense of body movement and awareness of centre. It is very important to learn basic detail and basic movement.  The application of the form when done correctly can then be applied to techniques, keeping the "body" flexible and also the "mind" flexible so we don't get stuck.  Aikido is like water in the river always flowing, moving around obstacles not through them.  Combining mind, body and spirit and all one does on and off the mats creating positive actions. Thank you very much for this opportunity.

Antigonish Aikikai ที่อยู่ของโดโจ : St. Francis Xavier University Oland Center Building (Combat Room) Antigonish, NS B2G 2W5 902-863-4475 peter.maclean@ns.sympatico.ca

Peter MacLean ติดต่อเซนเซได้ที่ : c/o Peter MacLean RR # 1 James River 20 Hemeway Lane Antigonish, NS B2G 2K8 902-863-4475 peter.maclean@ns.sympatico.ca


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ปีที่ ๒)

มาเยี่ยมมาเยือน

วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม 2551

Freddy T.H. Khong Sensei (5th Dan) ก่อนที่เฟรดดี้-เซนเซจะมาเรียนไอคิโด ท่านได้ ศึกษาวิชาวูชู คาราเต้ และยูโดมาก่อน จนกระทั่งในปี 1962 จึงได้ฝึกฝนไอคิโด ภายใต้การ ดูแลของ Lee Meng Kum-sensei ่เฟรดดี้-เซนเซ เริ่มสอนไอคิโดใน ปี 1965 และได้บวชเป็นพระใน ประเทศไทยในปี 1969 จากนั้นก็ได้ ศึกษาธรรมะ ปฏิบัติกรรมฐาน และการรักษาโรคแนวธรรมชาติโดยเฉพาะการฝัง เข็ม ยิ่งไปกว่านั้น ท่านยังได้เดินทางไปยังประเทศต่างๆในยุโรปและอเมริกาเพื่อ เผยแผ่ธรรมะอีกด้วย ท่านได้กลับมาประเทศสิงคโปร์อีกครั้งในปี 1982 ร่วมก่อตั้ง Aikikai สิงคโปร์ในปี 1987 และ Singapore Aikido Federation ในปี 2002 ร่วมกับ โดโจต่างๆในประเทศสิงคโปร์

หน้า ๑๙


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ปีที่ ๒)

หน้า ๒๐


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ปีที่ ๒)

อานไดอานดิ................โดย...นายหนาอาน Aikido

กลับมาอีกครั้งนะครับ หลังจากหายหนาหายตาไปปกวา ก็ไปหมกตัวหาหนังสืออานนะครับ ตองขออภัยดวย คราวนี้ผมจพพยายามแวะเวียนมาแนะนำ หนังสือใหถี่ขึ้นครับ J ฉบับนี้ขอแนะนำหนังสือเรื่อง “Preemptive Reconciliation - Aikido - Changing the Nature of War” เปนหนังสือของกลุม Warrior for Peace ของ ฟลิปปนส เคารวบรวมประสบการณการสอนสันติวิธีผาน การฝกไอคิโดใหกับชุมชนในพื้นที่แหงความขัดแยง โดย เฉพาะนั ก รบแบ ง แยกดิ น แดนและกลุ  ม คอมมิ ว นิ ส ต ท ี ่ อ ยู J JJ J J บนเกาะเนกรอส J พอผมทราบวาคุณโนเอล(เจาสำนัก) ไดมอบหนังสือใหกับอาจารยสมบัติเมื่องาน ไอคิโดเอเซียตะวันออกเฉียงใตเดือนเมษายนที่ผานมา ผมก็ปรี่ไปขอยืมมาอานทันที J หนังสืออานงายมากครับ แบงเปนสามบท บทแรกพูดถึงศิลปะแหงสงคราม ประวัติ ความเปนมา ยุทธวิธีแหงการสูรบ รวมไปทั้งบูชิโดคืออะไร ตอมาบทที่สองพูดถึง ศิลปะแหงสันติภาพ เปนวิธีการมองศิลปะการสูรบในวิถีแหงไอคิโด ในนี้อธิบายชัดเจนวา ไอคิโดทำใหเกิดสันติไดอยางไร สวนบทสุดทายพูดถึง การเปลี่ยนธรรมชาติแหงสงคราม และยกตัวอยางกิจกรรมไอคิโดที่เขาไปทำมาในชุมชนที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของ นักรบเหลานั้นอยางไรบาง ; ไดขาววาพี่กบเคาถายเอกสารไวใหที่ชมรมแลว ไปหาอานเอานะครับ! “The way of the warrior has been misunderstood as a means to kill and destroy others. Those who seek competition are making a grave mistake. To smash, injure, or destroy is the worst sin a human being can commit. The real way of the warrior is to prevent slaughter - it is the Art of Peace, the power of love.” (Morihei Ueshiba)


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ปีที่ ๒)

Aikido Family รดน้ําดําหัว ๒๕๕๑


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ปีที่ ๒)

หน้า ๒๓


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ปีที่ ๒)

ควันหลง...

ปฏิทินกิจกรรม

! T

กิจกรรม

วัน - เวลา

สถานที่

ฝกเคน (ดาบ)

จันทร - พุธ - ศุกร ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

ชมรมไอคิโด

ฝกประจำสัปดาห! T T T T T T

จันทร-พุธ-ศุกร ๑๘.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.T สถานที่ฝก ชมรมไอคิโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใตถุนตึกอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม หน้า ๒๔

#17 AikidoCMU  

Chiang Mai University AikidoClub Newsletter #17 May 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you