Page 1

CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๑)

AikidoCMU NEWSLETTER

พบกับ

ภาพขบวนการขึ้นคาน มองปญหาใหถวนทั่ว...อ.ธีระรัตน บริพันธกุล ไปเยี่ยมโดโจที่เยอรมันนี ....ดร.สมบัติ ตาปญญา จัดทำโดย ชมรมไอคิโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อ.มช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถ. สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ ตืดต่อได้ท ี่ Email:

เจตน์ ๐๘๙-๘๕๕๗๒๒๕

ป๋อม ๐๘๙-๗๐๑๗๖๘๖

aikidoCMU@yahoogroups.com

กบ ๐๘๔-๐๔๗๔๓๔๔

หน้า ๑


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๑)

สารบาญ

โอ๊ว.. โออิชิ

ศัพทไอคิโด เซนเซ!อาจารย เซมไป !รุนพี โคไฮ! รุนนอง ่โดโจ ! สถานที่ฝกซอมบูโด !

(ไมจำกัดเฉพาะไอคิโด)

บูโด!

ศิลปะการตอสูแบบนักรบโบราณ (ไมจำกัดเฉพาะไอคิโด)!

!

บูชิโด! วิถีนักรบ หรือวิธีการที่จะเปนนักรบ (นอกจากจะมีศิลปะการตอสูแบบนักรบแลว ยังตองมีจิตใจที่เขมแข็งเด็ดเดี่ยวอีกดวย)

นักเขียนในฉบับ

ไอคิโดกับชีวิต: เยี่ยมโดโจในเยอรมนี .......ดร.สมบัติ ตาปญญา ๓ AIKIDO STUDENT HANDBOOK: การเขารวมโดโจ ๑๐ มองปญหาใหถวนทั่ว ...อ.ธีระรัตน บริพันธกุล ๖ แนะนำองคกรเกี่ยวกับไอคิโด : .RENBUKAN DOJO ๗ สรุปการอบรมการปองกันภัยทางเพศสำหรับเยาวชน ๑๔ บทกวีจากชายไรนาม ....นิรนาม ๑๓ แบบฝกหัดวัดความรูเรื่องการขมขืนและการทำราย รางกาย ๑๘ การพับฮากามา ๑๙ AIKIDO FAMILY ๒๐ ปฏิทินกิจกรรม ๒๐

ดร.สมบัติ ตาปัญญา อ.ธีระรัตน์ บริพันธกุล

นิรนาม

นฤมล ธรรมพฤกษา

หน้า ๒


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๑)

ไอคิโดกับชีวิต

เยี ่ ย มโดโจ ในเยอรมนี ระหวางวันที่ 24 ก.พ. ถึงวันที่ 5 มีนาคม นี้ ผมไดไปอบรมดานการบำบัดทาง จิตวิทยาที่เมืองฮิลเดน ประเทศเยอรมนี ฮิลเดน เปนเมืองเล็กๆ ขนาดในเมืองจังหวัดลำพูน ผูคน และการจราจรไมคอยพลุกพลาน มีรานรวงตางๆ ที่ตกแตงไวนารักทีเดียว มีบริเวณในเมืองที่จัดไว เปนถนนคนเดินปูดวยหินที่เรียก cobble stone ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหมพยายามเลียนแบบเอามา ทำโดยใชอิฐตัวหนอนแทน และเมื่อไมนานนี้ก็ได ยอมรับเปนความผิดพลาด เพราะคุณภาพของ วัสดุและฝมือการทำงานคงสูเขาไมได และใชรับน้ำ หนักรถดวย ทำใหถนนเสียเร็วมาก ดังที่เราเห็น บนถนนบางสายแถวสี่แยกกลางเวียง คิดวาคงสูญ เสียงบประมาณไปหลายลานทีเดียว

ชวงที่ผมอยูนี้ที่นี่อากาศหนาวและฝน ตกทุกวัน มืดๆ ครึ้มๆ ตนไมแทบทุกตนใบรวง หมดเหลือแตกิ่งแหงๆ ชวนใหเหงาและหดหูใจ ตอนก อ นมาผมลองค น อิ น เตอร เ นตดู ว  า มี ท ี ่ ฝ  ก ไอคิโดหรือไม แตก็ไมไดขอมูลชัดเจน เพราะที่คน ไดเปนภาษาเยอรมันหมด เลยอานไมออก ผมมา พักที่บานพักในโรงเรียนมัธยมของเมือง ซึ่งเปน โรงเรียนในเครือขายโบสถแหงหนึ่ง คงคลายโรง เรียนอัสสัมชัญหรือมงฟอรตของเรา บานที่อยูเปน แบบบานพักรับรอง มีหองนอนสี่หอง หองครัวและ หองน้ำรวม บังเอิญผูรวมอบรมและพักที่เดียวกัน กับผมเปนจิตแพทยไทยหนึ่งทานและนักจิตวิทยา จากอินโดนีเซียสองทาน เปนสุภาพสตรีทั้งหมด ผมเลยรับอาสาลางชามในขณะที่สามสาวรับหนาที่ ทำกับขาวใหกิน พอมาถึ ง วั น แรกผมถามเจ า ภาพชาว เยอรมั น ซึ ่ ง เป น จิ ต แพทย ห ญิ ง และมี ส ามี เ ป น ผู  บริหารโรงเรียนนี้ (เลยใชเสนใหพวกเรามาพักได) ว า พอทราบไหมว า มี ท ี ่ ฝ  ก ไอคิ โ ดในเมื อ งนี ้ ห รื อ เปลา ผมก็พบวาตัวเองไดจุดไตตำตอเขาอยางจัง เพราะเขาบอกผมวามีโดโจอยูในโรงเรียนนี้เอง เขา ฝกกันเฉพาะคืนวันอังคารกับวันพฤหัส เวลาสอง ทุม แตครูฝกพูดภาษาอังกฤษไมได ถาผมจะไป เยี่ยมก็คงตองมีลามไปดวย

หน้า ๓


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๑)

คืนวันอังคารผมก็เลยขอใหเจาภาพพาไปเยี่ยมโดโจทันที โดยการเดินไปจากที่พักแคสองสาม นาที คืนนี้บริเวณโรงเรียนคอนขางมืด มีไฟสองพอแคเห็นทางเดินไปโรงยิมซึ่งเปนที่ตั้งของโดโจ ฝนตก ปรอยๆ ตลอดเวลา อากาศหนาวยะเยือก และตนไมรอบๆ เหลือแตกิ่งเพราะใบรวงหมดในฤดูหนาว พอไป ถึงก็มีนักเรียนสองสามคนยืนรออยูหนาตึก แตละคนแบบถุงผาใบสีดำใสกระบองและดาบไม และชุดฝก เราก็เขาไปสวัสดีอาจารยผูฝกซึ่งเดินออกมารับในชุดฮากามาสีน้ำเงิน เปนชายชาวเยอรมันรูปรางล่ำลัน อายุประมาณ 50-60 ป บอกวาชื่อ มายา ไดฝกไอคิโดมาตั้งแตป ค.ศ. 1968 แลว คิดวาคงสายสูงพอ สมควร แตผมไมกลาถามวาระดับไหนเพราะกลัวเสียมารยาท พอผมบอกวามาจากเมืองไทยทานก็บอกวา รูจักอาจารยใหญฟูกากูซาของเราดวย ทานเลาวาไดเคยฝกกับอาจารยญี่ปุนหลายคนในยุโรป รวมทั้งอา จารยทามูระในเมืองมาแซลที่ประเทศฝรั่งเศสดวย สวนโดโจในเมืองฮิลเดนนี้เพิ่งเปดมาไดประมาณ 5 ป มี สมาชิกประมาณ 20 คน แตวันนี้เปนชวงปดเทอมสมาชิกสวนใหญเลยไมคอยอยู และบางคนก็เปนไขหวัด ดวย เพราะชวงนี้มีไขหวัดระบาด วันที่ผมมาเยี่ยมเลยมีแค 7 คน และเปนนักเรียนใหมเสียแทบทั้งหมด บางคนก็ยังไมมีชุดฝกเลย เขาชวนผมลงฝกดวย แตบังเอิญผมเพิ่งกินขาวเย็นเสร็จใหมๆ และไมมีชุดฝก ไมมีกางเกงวอรม เลยตองขอเอาไวโอกาสหนา รูสึกเสียดายเหมือนกัน

สถานฝกเองก็เปนแบบงายๆ อาศัยพื้นที่สนามบาสในรมนั่นเอง เอาเบาะปูกวางพอฝกกันไดและ เอารูปโอเซนเซและคำภาษาญี่ปุนวา “ไอคิโด” มาแขวนไวชั่วคราว เขาใจวาเฉพาะเวลาฝก เพราะเปนแค แผนผามวนเล็กๆ เทานั้น คิดวาฝกเสร็จก็คงมวนเก็บ และเปนการใชสถานฝกรวมกับชมรมยูโดดวย เพราะบนฝาผนังทางเดินจะมีรูปการแขงยูโดติดมากมาย ดูแลวก็คิดวาคงเปนสถานการณคลายชมรม ไอคิโดของเรา คือมาอาศัยชมรมยูโดกอน ตอมาเมื่อรวมตัวกันไดเขมแข็งขึ้นก็คอยแยกตัวเปนเอกเทศอีกที และเสนทางก็คงมีอุปสรรคพอควรเหมือนกัน เพราะหาปแลวเขาก็ยังตองปูเบาะเก็บเบาะอยู ทั้งๆ ที่ โรงเรียนนี้ทาทางงบประมาณจะเยอะมาก เพราะของทุกอยางชั้นหนึ่งคุณภาพสูงหมด หน้า ๔


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๑)

เบาะของเขาก็นาสนใจ เปนแบบ เบาะยูโดแข็งๆ แตขนาดเพียงครึ่งเดียวของ เบาะมาตรฐาน คลายกับเอาเบาะธรรมดามา ตัดครึ่งเปนสองชิ้น ผมดูวาเขาทาดีเหมือนกัน เพราะนาจะปูงายเก็บงาย ยกคนเดียวก็ได ไม หักหรืองอ และที่ดีอีกอยางก็คือมันแนบเขามุม กันสนิทเลย และเนื่องจากคงจะมียางดานหลัง เลยยึดติดพื้นแนนไมตองปูผาใบทับอีกที เห็น เขาลมกันไปมาแลวมันไมขยับเลย ทำใหผมทึ่ง ในความมีประสิทธิภาพของคนเยอรมัน เพราะ เขามีชื่อเสียงในดานนี้มาก เชน รถบีเอ็ม หรือ โฟลคเตา ที่มีชื่อวาทนทานยิ่งนัก บานที่ผมพัก อยูก็เชนเดียวกัน ดูลักษณะการกอสราง ประตู หนาตาง กลอน เฟอรนิเจอร ปลั๊กไฟ อุปกรณ ไฟฟา เครื่องครัว ถวยชาม เครื่องสุขภัณฑใน หองน้ำ มันแข็งแรงบึกบึนและเปนมาตรฐาน เดียวกันหมด ดูวาจะทนทานมาก ผมเดินทาง มาเยอรมันครั้งนี้เปนครั้งที่สามแลว และไปพัก ในที่ตางๆ กันแตทุกแหงก็เปนแบบนี้หมด ไมมีอะไรที่เปนกระปองกระแปงแบบบานเรา เลย

เทาที่ผมสังเกตดูก็พบวาบรรยากาศของการ ฝกคลายกับในชมรมของเราทีเดียว คืออาจารยก็ ขรึมๆ ไมพูดมาก อธิบายสั้นๆ การอบอุน รางกายจะสั้นกวาพวกเรา ไมมีหมุนตัวแบบเทน คันโฮ ไมมีบริหารขอมือ ไมมีมวนหลัง (โคโฮอูเก มิ) ไมมีเดินเขา (ชิกโก) มีแตลมหลัง (ยูชิโระอูเก มิ) มวนหนา (เซมโปเกมิ) เสร็จแลวก็สอนทาโช แมงอิ ๊ ก เกี ้ ย วเลย เมื ่ อ นั ก เรี ย นจั บ คู  ฝ  ก กั น อาจารยก็เดินไปแนะนำรอบๆ นักเรียนบางคนที่ ใหมมากก็ฝกมวนหนามวนหลังอยูตรงขอบเบาะ แตโดยรวมแลวก็เปนบรรยากาศที่ดี คือมีความ สงบ เครงขรึม เอาจริงเอาจัง แตทุกคนก็สนุก มีรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ มีความเปนมิตรและอบอุน ซึ่งสิ่งนี้ก็ คือ “ไอ” หรือความรักความกลมกลืนใน “ไอคิโด” เรียกไดวาเปนสถานฝกที่มีจิตวิญญาณของไอคิโดอยูที่ สัมผัสไดทีเดียว ผมจึงคิดวาครูผูสอนมีบทบาทสำคัญมากใน การกำหนดบรรยากาศของสถานฝก ถาครูสามารถเขา ถึงจิตวิญญาณของไอคิโดได นักเรียนก็จะมีโอกาสดวย แตถาครูเองก็ยังเขาไมถึงเลย นักเรียนก็คงยากที่จะมอง เห็นทาง

หน้า ๕


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๑)

มองปญหาใหถวนทั่ว ! ในขณะฝกสอนไอคิโด สมบัติเซ็นเซ (เซ็นเซ - ครู ผูฝกสอน) มักบอกกับสมาชิกที่เพิ่งฝกใหมๆวาไม ควรใสใจอยางเต็มรอยกับหมัดที่ชกหรือมีดที่แทงเขาหา เพราะจะทำใหเราละเลยถึงอันตรายจากสวนอื่นๆของผู ที่เขาโจมตี ที่อาจเปนมืออีกขางหนึ่งหรือเทาที่ยังวาง เปลาอยู ในการฝกรับการโจมตีจากคน ๒ - ๓ คน ก็ เชนกัน ผูฝกไมควรใสใจกับผูที่เขากระทำเพียงคนหนึ่ง คนใดเทานั้น แตควรรับรูหรือมองเห็นคนอื่นๆในกลุม ดวยซึ่งบางคนก็อาจสอดแทรกเขามาและเปนอันตราย มากกวาคนแรกดวยซ้ำไป

อ.ธีระรัตน บริพันธกุล ! ไมวาเราจะผิดหวังดานความรักอยางสุดหรือ กำลังมัวเมากับความรักอยางเมามัน ไมวาเราจะสอบ เขาไดหรือไมได ไมวาเราจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหรือ พลาดรางวัลไปแคตัวเลขไมตรงกันเพียงตัวเดียว สภาวะการณนี้ หากมองผิวเผินแลวก็เปนความตาง คนละขั้ว ขั้งหนึ่งเปนความทุกขเกินจะทน อีกขั้วหนึ่ง เปนความสุขที่ลนเหลือ แมจะเปนความตางแตก็มีความ เหมือนรวมกันประการหนึ่ง คือเปนการเพงมองอยูที่สิ่ง หนึ่งสิ่งใดจนละเลยสาระและองคประกอบอื่นๆที่เหลือ ของชีวิต ! การฝกไอคิโดเปนมากกวาการเรียนรูจักการ ปองกันตัวจากอันตรายทางรางกาย แตรวมถึงการเรียน รูภัยชีวิตอื่นๆที่เกิดจากทัศนะ มุมมองโลก และมุมมอง ปญหาที่คับแคบและหมกมุนจนเกินไป ไมไดเปนการมอง ที่ถวนทั่ว ! ยังมีบทเรียนการปองกันตัวและปองกันชีวิต อีกมากมายที่กำเนิดขึ้นบนเบาะเล็กๆของชมรมไอคิโด ม.ช. แหงนี้

! ในชีวิตจริง นอกสถานที่ฝก เรามักจะพบวา คนบางคนอาจจะหมกมุนหรือใสใจกับปญหาเฉพาะหนา มากจนเกินไป จนลืมนึกถึงปญหาหรือสาระสำคัญบาง อยางของชีวิตไป เชน นักศึกษาที่ติดเกมสคอมพิวเตอร ที่หันหลังใหกับการเรียน พอที่มุงหาเงินจนไมมีเวลาให กับครอบครัว นักเรียนที่คิดทำรายตัวเองเนื่องจากสอบ เขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยไมไดโดยลืมนึกถึงความรูสึก ของพอแมและความสุขสมหวังที่เคยมีมา หรือคนที่ กำลังผิดหวังเรื่องความรักจนอาจละเลยมองไมเห็น คุณคาของตนเองในดานอื่นที่ไมใชความรัก หน้า ๖


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๑)

แนะนำองค์กรเกี่ยวกับไอคิโด

เรนบูกังโดโจ ประวัติของไอคิโดในประเทศไทย และเรนบูกังโดโจ ไอคิโด เขามาในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2504 โดยมีมิสเตอร ซิดนี่ ไวท นักหนังสือพิมพชาวอเมริกัน และไดติดตอประสานกับ อาจารย ทามูระ ที่สำนักใหญประเทศญี่ปุน (ฮอมบุโดโจ) ซึ่งในขณะ นั้น ทานก็เปนอาจารยสอนไอคิโดในมหาวิทยาลัยเอเชียแหงกรุง โตเกียว ทานจึงไดสงนักศึกษาที่จบมหาวิทยาลัยแลว และมีระดับสาย T T T ดำไอคิโดมาสอนในประเทศไทย โดยเริ่ม สอนแหงแรกที่วิทยาลัยพลศึกษา (สนามกีฬาแหงชาติ) จากนั้น เปนตนมา สำนักงานใหญไอคิโดที่ประเทศญึ่ปุน ก็ไดรับการ สนับสนุนทางเทคนิคโดยจัดสงอาจารยชาวญี่ปุนมาสอนโดยตลอด

ภาพ : ฟูกากูซา เซนเซ

T ในป พ.ศ. 2513 บริษัท คาวาซากิ ประเทศไทย ใหความอุปถัมภจัดสถานที่ฝกใหโดยใชชื่อวา "เรนบูกัง" (Renbukan) ตั้งอยูที่ตึกชั้น 4 ตรงขามไปรษณียกลาง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตอ มาในปพ.ศ. 2518 จึงไดขออนุญาตจัดตั้งเปน สมาคมไอคิโดแหงประเทศไทย โดยอาจารยประ พันธ จิตตะปุตตะ เปนหัวหนาคณะขอจัดตั้งสมาคมฯ T ในปพ.ศ. 2525 ไดเริ่มเปดใหมีการฝกที่ชมรมไอคิโด ณ ศูนยเยาวชนฯ ไทย-ญี่ปุน และในปนั้น เอง ไดมีการฝกไอคิโด ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, โรงเรียนวชิราวุธ จังหวัดสงขลา, คายทหาร จังหวัดอุบลราชธานี T ในเดือนเมษายนปเดียวกันไดรับพระราชกรุณาจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จ ประพาสชมการฝกที่ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานครฯ (ไทย-ญี่ปุน)

หน้า ๗


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๑)

T T ตั้งแตป พ.ศ.2505 จวบจนถึงปจจุบัน ไดมีคณาจารยที่มาจากสำนักงานใหญประเทศ ญี่ปุนมาชวยสอนเปนจำนวน 15 ทาน โดยที่สอนในปจจุบันมี 4 ทาน โดยเฉพาะ อาจารยใหญ โมโตฮิโร ฟูคาคูซา ที่เริ่มสอนมาตั้งแตป พ.ศ. 2507 จนถึงปจจุบันเปนเวลา 42 ป (พ.ศ.2549) ขณะนี้ดำรงตำแหนงนายกสมาคมไอคิโดแหงประเทศไทย โดยมีอาจารยประพันธ จิตตะปุตตะ เปนเลขาธิการสมาคมฯ T วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 สมาคมไอคิโดประเทศ ไทย ไดยายสถานที่มายังที่ตั้งสมาคมปจจุบัน โดยใชสถานที่ฝก Renbukan dojo (ไอคิโด พระโขนง) เปนสถานที่ฝกและเปน ศูนยกลางสมาชิก จวบจนวันนี้ เรามีสมาชิกสายดำในประเทศไทย มีทั้งหมด 76 คน (ในรอบ 40 ป) ที่ไดประกาศนียบัตร และบัตร ประจำตัวรับรองสมาคมไอคิโดประเทศไทย (AAT) และจากสห พันธไอคิโดระหวางประเทศ (IAF) และจากสำนักงานใหญไอคิโด แหงโลก (Aikido World Headquarter, Tokyo, Japan) / HOMBU DOJO

ภาพ : อาจารย์ประพันธ์ จิตตะปุตตะ

T ปจจุบันมีสถานที่ฝกไอคิโดที่เปดสำหรับบุคคลทั่วไปอยู 3 แหง รวมทั้งอีกสองสาม แหงในตางจังหวัด นอกจากนี้ ไอคิโดยังไดแพรหลายไปยังหลายหนวยงาน โดยเฉพาะโรงเรียน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มีสมาชิกรวมฝกไอคิโดมากมาย จนถึงปจจุบัน แตอยางไรก็ตามสำหรับประชาชนทั่วไปยังรูจักไอคิโดนอยมาก

หน้า ๘


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๑)

สถานที่ และเวลาในการฝกของ เรนบูกังโดโจ... Renbukan สำนักงานใหญของสมาคมไอคิ โดประเทศไทย เปดเมื่อปค.ศ. 1998 อาจารย ฟูกากูซา จะเปนผูสอนสวนใหญ และบางชั้น เรียน จะเปนอาจารยอาวุโสของสมาคมฯ ถึง แมวาสมาชิกหลายคน จะพูดภาษาตางชาติ ทั้งภาษาอังกฤษ หรือ ญี่ปุน แตการเรียนการ สอน จะเปนภาษาไทย ติดตอขอรายละเอียดไดที่ โทรศัพท T0 2714 0828 แฟกซ T 0 2714 0829 อีเมลT webmaster@thaiaikikai.com เวบไซตT http://www.thaiaikikai.com ที่อยู สมาคมไอคิโดประเทศไทย 1521/3 สุขุมวิท 67-69 พระโขนงเหนือ กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย การเดินทาง เรนบูกังโดโจ ตั้งอยูบนถนนสุขุมวิท ระหวาง ซอย สุขุมวิท 67 และ 69 ใกลสถานีรถไฟฟา พระโขนง สถานที่ฝกจะอยูชั้นที่ 2 ของตึก ดานหลังอาคาร Taisin square ซึ่งจะมีโชวรูม Smeg เปนที่สังเกตุ และอยูดานขางอาคาร Taisin หน้า ๙


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๑)

Aikido Students Handbook เขียนโดย Greg O’Conner แปลโดย ไอกิ

การเขารวมสถานฝก (โดโจ) ขอแนะนำและความรับผิดชอบของผูฝกไอคิโด

การเขารวมชั้นเรียน

การรวมเปนสมาชิกภาพของสถานที่ฝก หรือโดโจ ตามประเพณีแลวถือวาเปนเกียรติ เพราะจะ นำมาซึ่งโอกาสใหเราไดพัฒนาชีวิต บุคลิกภาพ และ สุขภาพของเรา เปนสิ่งที่พิเศษเฉพาะและลึกซึ้งเหนือไป กวาการเปนแคสมาชิกโรงยิม สนามกีฬา หรือฟตเนส ตางๆ การเขาเปนสมาชิกของโดโจนั้น เปนการที่ ตัวเราไดรับการยอมรับใหเปนสวนหนึ่งของกลุม หาก เราไดรับเกียรติใหรวมเปนสมาชิกเพื่อฝกฝนตนเองใน โดโจนั้นแลว เราเองก็ตองยอมรับในความรับผิดชอบ และสิทธิพิเศษในฐานะสมาชิกดวย

[ การตรงตอเวลา เปนสิ่งสำคัญไมวาจะเปนที่โด โจหรือในชีวิตประจำวันของเรา การเริ่มตนดวยพิธีกรรม ทำความเคารพอาจารยและการอบอุนรางกายเปนสิ่งที่ สำคัญมาก ฉะนั้น กรุณามาใหตรงเวลา [ สำหรับชั้นเรียนในชมรมไอคิโดมหาวิทยาลัย เชียงใหมนั้น เราไมมีโดโจสำหรับฝกซอมเปนการถาวร ดัง นั้นเมื่อมาถึงโดโจแลว ชวยกันปูเบาะกอน ใหเบาะหนักสี ขาวอยูดานนอกสุด เบาะในสุดเปนเบาะเบาสีเขียวนุมที่ ไมมีตีนตุกแกยึด(เวลโครว) ควรปูเบาะใหเรียบตอกันดี ไมมีหลุมบอ จากนั้นปูผายาง ดึงขึงใหตึงเพื่อกันสะดุด เคย มีหลายคนบาดเจ็บเพราะเบาะปูไมสม่ำเสมอหรือผาใบไม ตึง ยนเปนลูกคลื่น เมื่อปูเบาะเรียบรอยดีแลว หยิบ ไมกวาดขึ้นมาทำความสะอาด สายต่ำควรเสนอตัวเองชวย เหลืองาน อยาดูดายใหสายสูงหรืออาจารยตองหยิบจับ ไมกวาดเปนการไมสมควร [ เสร็จจากการแตงตัวแลว กอนเริ่มชั้น ใชเวลา สักเล็กนอยนั่งสงบอยูปลายเบาะในทา “เซอิซา” (นั่งพับ เขาแบบญี่ปุน) หันหนาเขาสู “กามิซา” เตรียมพรอม สำหรับการทำความเคารพ (กามิซา คือ ตำแหนงดาน หนาที่วางรูปปรมาจารย จำไวเสมอวาไมควรหันปลายเทา ชี้เขาสูกามิซาเพราะเปนการแสดงความไมเคารพ) ใชเวลา นี้สำหรับผอนคลายรางกายและจิตใจ ทิ้งความหนักใจ กังวลใจในวันนี้ไวนอกเบาะ และเตรียมตัวสำหรับชั้นเรียน ในวันนี้

หน้า ๑๐


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๑)

การจายคาสมาชิก

ความสะอาดสวนตัว

[ คาใชจายตาง ๆ ของสถานฝกตามปกติแลว ตองอาศัยเงินสนับสนุนซึ่งไดมาจากคาสมาชิกนั่นเอง ในฐานะของสมาชิกคนหนึ่ง ยอมหมายความวาเรา ยินดีรับผิดชอบในการจายคาบำรุงตามกำหนดเวลา เพื่อใหสถานฝกของเรามีทุนในการใชจายในกิจการ ของสถานฝกเอง

ควรแนใจเสมอวาใบหนา ปาก มือและเทา ของเราสะอาดกอนขึ้นเบาะ ตัดเล็บมือเล็บเทาใหสั้น เพื่อที่จะไดไมไปขีดขวนตัวเราเอง เพื่อน หรืออาจารย หากเพิ่งมีแผลมาใหม ๆ ควรปดปลาสเตอรหรือพันให แนนหนา หากผิวหนังถูกขวน ฉีกขาด ใหเคารพ อาจารยแลวขอออกจากเบาะ เพื่อไปทำความสะอาด และพันแผลโดยเร็ว

ตามปกติแลวคาสมาชิกควรจายในวันแรก ของแตละเดือน ไมวาเราจะตั้งใจจะมาฝกทุกวันหรือไม มาเลยก็ตาม เราก็ยังควรจายคาสมาชิกสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อรักษาสถานภาพของการเปนสมาชิกของเราไว และ ที่สำคัญยิ่งกวาก็คือเพื่อเปนการสนับสนุนสถานฝกที่ เราสมัครเขาเปนสมาชิกแลว กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เรา ไมไดจายคาสมาชิกเพื่อที่จะไดรับการฝกสอน แต เราจายเพื่อแสดงความขอบคุณตอการไดรับให เปนสมาชิกของเรา มันเปนวิธีหนึ่งที่จะแสดงความ หวงใยตอสวัสดิภาพของสถานที่ฝกและครูผูฝกสอน ของเรา [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

ดวยความสำคัญของคาบำรุงเชนนี้ เราจึง [ ควรที่จะพยายามจำไวเสมอวา [ เมื่อไหรจะถึงเวลาตองจาย [ และจายใหตรงเวลา สมาชิก [ ของสถานฝกไมควรตองถูก [ เตือนหรือทวงถามใหจาย [ คาบำรุง เพราะมันเปน [ เรื่องที่ชวนใหอับอายทั้ง [ สองฝาย คือฝายที่ถูก [ เตือน และฝายเหรัญญิก [ ที่ตองกระอักกระอวนใจ [ เมื่อตองทำหนาที่ [ ทวงถามรวมไปถึง [ ผูที่รวมอยูในเหตุการณ

[ ชุดฝกของเราควรจะสะอาดและเรียบรอย อยูเสมอ ทั้งเมื่อหลังการฝกและเมื่อซักและตากแหง แลวควรพับใหเรียบรอยจะไดไมยับยูยี่ อยาขยุมขยำ หรือมวนเปนลูกบอล นั่นไมใชวิธีการดูแลชุดฝกที่ดี [ ความเคารพและความเอาใจใสของเรา ควรแสดงออกตอทุกสรรพสิ่ง และเราสามารถ พัฒนาทัศนคตินี้ไดโดยเริ่มจากชุดฝกของเรากอน หากชุดฉีกขาด เปนรู ใหซอมแซมเสีย ใชน้ำยาซักผา ขาวเมื่อจำเปนตองซักคราบสกปรกออก หากชุดฝก ไมอยูในสภาพที่ดีพรอมที่จะใหเราฝกฝนไดอยางเต็ม ที่แลวก็ควรเปลี่ยนเสียใหม [ จงซักชุดฝกเปนประจำหลังการฝกอยาง สม่ำเสมอ พึงระลึกเสมอวา “ไอคิโดไมใชศิลปะ แหงการปะทะโจมตี” เราคงไมอยากจะไปโจมตีคน อื่นดวยกลิ่นของชุดฝกของเรา หน้า ๑๑


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๑)

รักษาความสะอาดของโดโจ [ เปนความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนที่จะ ชวยกันรักษาโดโจและเบาะใหสะอาด นั่นหมายความวา กอนและหลังชั้นเรียน เราควรเก็บกวาด เช็ดถู ดูดฝุน เสมอ ถาเราเก็บกวาดเช็ดถูได โดโจตองการเรา! นี่เปนขอ ควรปฏิบัติสำหรับนักเรียนทุกๆระดับของทุกๆโดโจ

ขอแนะนำสำหรับการทำความสะอาด •

• • • • • •

หลังการฝกทุกครั้ง ทุกคน (โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักเรียนเกา) ควรหยิบไมกวาด หรือผาขี้ริ้วมาปด กวาดเช็ดถูทันที ในขณะที่คนอื่นๆไปหยิบจับ อุปกรณอื่น บริเวณดานหนาของ “กามิซา” และบริเวณที่นั่ง ทำความเคารพของอาจารยผูฝกควรเปนที่เริ่ม ทำความสะอาดกอน แลวคอยๆไลออกมาทาง ดานหลัง – อยาทำจากหลังไปหนา (การกวาดไมควรมาจบที่บริเวณนี้เพราะเปนโอกาสที่จะทิ้งฝุนผงที่เก็บ กวาดไมหมดไว เปนการไมเคารพตามสมควรที่มีตอ “กามิซา” หรือบริเวณที่อาจารยนั่งทำความเคารพ) พื้นที่รอบๆก็ควรไดรับการกวาดหรือดูดฝุน อางลางหนา หองน้ำ หองแตงตัว ฯลฯ ก็ควรไดรับการทำความสะอาดอยางเปนประจำ ขยะทุกชิ้นควรเก็บและทิ้งใหเรียบรอย กามิซา ผนังหอง รูปปรมาจารย ล็อกเกอร บอรด อุปกรณตางๆควรไดรับการดูแลเอาใจใสอยางดี และเช็ดถู เปนประจำ ผาคลุมเบาะควรไดรับการเช็ดถูสม่ำเสมอเพื่อปราศจากฝุนผงและเชื้อโรค หากมีตนไมของโดโจ ก็ควรไดรับการเอาใจใสรดน้ำเปนประจำ

สมาชิกโดโจทุกคนควรตระหนักถึงสิ่งเหลานี้ ชวยกันรักษาตัวเราและอุปกรณเครื่องใชตางๆใหสะอาด ซึ่งจะเปน ประสบการณที่มีคุณคาของเราตอโดโจ ผลัดกันใชไมกวาด ผาขี้ริ้ว เครื่องดูดฝุน (ถามี) และอื่นๆที่จะสามารถหยิบฉวย ได และรวมทำความสะอาดรวมกับเพื่อนรวมฝกของเรา นักเรียนเกาควรเปนแบบอยางที่ดีในการนำนักเรียนใหม [ การทำความสะอาด ชวยเหลือดูแลรักษาสมบัติของโดโจ และชวยงานกิจกรรมในบางโอกาส (เชน ชวยสง จดหมาย ชวยซอมแซม จัดเตรียมสถานที่ จัดหาขาวของ และอื่นๆ) ถือวาเปนหนาที่รับผิดชอบรวมกันของสมาชิกทุก คนในโดโจ [ ระลึกไวเสมอวา – นี่คือ โดโจของเรา เปนที่ที่เราชวยกันรักษาดูแลใหสะอาดและปลอดภัย หน้า ๑๒


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๑)

สายลมยังไมไดหายไปไหน เพียงทำหนาที่นำพาหลายสิ่งไหลวนในราง สายลมนำความคิดถึง ที่เคยนิ่งใตจุดทองนอยลอยสูง กำหนดเปนลมรัก ชัดเจน เคลื่อนตามแนวสันหลัง สงแนบหวงจุดใจ สงเหนือคำอธิบาย สูจุดลำคอ กล้ำกลืนคำที่เหนือสิ่งใดไวลำพัง ดึงความหวงใย ใครเลยจะเขาใจ ซอนแอบไวจุดหลังทายทอย

สรางกฏเกณฑแหงการรอ อยาสั่นไหว สงสูจุดกลางกระหมอม กลั่นหยดแหงความทอให กลายเปนหยาดทิพย กลางจุดหวางคิ้ว อุณาโลม

พลิกความพายแพกลับเปนชัย ที่จุดปลายจมูก นอมสงอดีตเหงา เบาจาง

โดย นิรนาม

หน้า ๑๓


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๑)

สรุปการอบรม “การปองกันภัยทางเพศสำหรับเยาวชน”

เนื่องจากในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2549 นี้ เปน “วันยุติความรุนแรงตอสตรี” ผศ.ดร.สมบัติ ตาปญญา และ อ.ธีระรัตน บริพันธกุล ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะ แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับสมาชิกชมรมไอคิโด สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหมไดจัดการอบรม เยาวชนเรื่อง “การปองกันภัยทางเพศสำหรับเยาวชน” ขึ้น ณ หอง ประชุมสำนักผูตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 1จังหวัดเชียงใหม [ การอบรมครั้งนี้มีจุดมุงหมายที่จะสรางความตระหนักในกลุมนักเรียนมัธยมเกี่ยวกับปญหา ความรุนแรงตอเพศหญิง โดยเฉพาะปญหาความรุนแรงทางเพศที่เกิดจากคนที่คุนเคยกัน (acquaintance rape) ซึ่งเปนปรากฏการณที่พบไดบอยมากในกลุมวัยรุนในปจจุบัน ซึ่งเปนประชากร ที่มีความเสี่ยงสูงทั้งการเปนผูกระทำและเปนผูถูกกระทำ ดวยเหตุปจจัยหลายประการ เชน การ อยูในวัยที่พัฒนาการทางเพศกำลังอยูในระยะสมบูรณเต็มที่ มีความสนใจและมีความตองการ ทางเพศตามธรรมชาติอยูแลว บวกกับสภาพแวดลอมในสังคมปจจุบันซึ่งมีอิสรภาพในการใชชีวิต มากขึ้น และสำหรับบางคนการอยูไกลจากสายตาผูปกครอง อิทธิพลจากการปลุกเราโดยสื่อทาง เพศในรูปแบบตาง ๆ โอกาสในการหาความบันเทิงในสถานที่ซึ่งมีการดื่มสุรากันอยางแพรหลาย และความตองการการยอมรับจากกลุม สงผลใหเยาวชนจำนวนมากอยูในภาวะลอแหลมตอ พฤติกรรมการกระทำและถูกกระทำการละเมิดทางเพศ และเริ่มเปนที่หวงใยกันวาปจจุบันเยาวชน มีเพศสัมพันธเร็วขึ้นกวาเมื่อกอนมากขึ้น หน้า ๑๔


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๑)

[ [ ผศ.ดร.สมบั ต ิ ไ ด ก ล า วในการแถลง ขาวใหสื่อมวลชนทั่วประเทศ ณ สำนักงาน กองทุนเพื่อสนับสนุนสุขภาพ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน นีว้ า “เยาวชนในปจจุบันตองไดรับ ผลกระทบจากสภาพความรุนแรงในสังคมมาก ขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการทำราย รังแกกันในโรงเรียน การถูกลงโทษดวยความรุนแรงจากครูและผู ปกครอง และถูกกระตุนจากสื่อที่เนนขายความ รุนแรง โดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศ จึงนา เปนหวงที่เยาวชนปจจุบันจำนวนมากกลายเปน ทั้งผูกระทำความรุนแรงทางเพศเสียเอง และ เยาวชนอีกจำนวนมากเชนเดียวกันที่ตองตก เปนเหยื่อของความรุนแรงดังกลาว”

ซึ่งมีเปาหมายที่จะใหเยาวชนไดมีโอกาสไดพัฒนา ความรูความเขาใจในเรื่องนี้ เพื่อที่จะไดหลีกเลี่ยง หรือปองกันตนเองใหปลอดจากอันตรายดังกลาว [ [ วั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการก็ เ พื ่ อ ให นักเรียนไดรับความรู เกิดความเขาใจ มีทัศนคติที่ ถูกตองเกี่ยวกับความเสี่ยงตอการละเมิดหรือถูก ละเมิดทางเพศ และเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิด ขึ้นกับนักเรียนจากพฤติกรรมรุนแรงทางเพศ เชน การตั้งครรภ การติดโรคทางเพศสัมพันธ การตกเปน เหยื่อของความรุนแรง และมีผลกระทบตอชีวิตและ การเรียนในที่สุด

[ [ ป จ จุ บ ั น สถาบั น การศึ ก ษาในหลาย ประเทศซึ่งมีความตระหนักถึงภัยในดานนี้ จึงมี ขอกำหนดใหนักเรียนมัธยมและนักศึกษาชั้นป ที่หนึ่งในมหาวิทยาลัย ตองเขารับการอบรมเพื่อ สรางความตระหนัก ใหความรูและความเขาใจ เกี่ยวกับภัยที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเองอันเนื่องมา จากพฤติกรรมเสี่ยงเหลานี้ และผูที่จะทำงานได อยางมีประสิทธิภาพ คืออาสาสมัครซึ่งเปน เยาวชนเองที ่ ไ ด ร ั บ การเตรี ย มโดยการฝ ก ฝน อบรมใหเปนวิทยากร (Peer educators) และ สามารถสื่อสารกับคนในวัยเดียวกันไดดี [ [ โครงการปองกันพฤติกรรมรุนแรงทาง เพศในเยาวชนจึ ง ได ร ั บ การริ เ ริ ่ ม ขึ ้ น เพื ่ อ ให บริการแกนักเรียนมัธยมในจังหวัดเชียงใหมโดย ชมรมไอคิโดมหาวิทยาลัยเชียงใหม หน้า ๑๕


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๑)

[ ยิ่งไปกวานั้น การใหความรูกับเยาวชนเชนนี้ ยังเปนการปองกันปญหาความรุนแรงในสังคมใน ระยะยาว เพราะพฤติกรรมรุนแรงทางเพศในวัย นักเรียนหากไมไดรับการหยุดยั้งหรือแกไข อาจ นำไปสูความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงตอ เด็ก และขยายวงกวางออกไปในชุมชนและสังคม ตอไป การอบรมครั ้ ง นี ้ ย ั ง มี จ ุ ด ประสงค ท ี ่ จ ะ สรางผูนำนักเรียนรวมเปนอาสาสมัครในเครือ ขายนักเรียนมัธยมปองกันภัยทางเพศ ซึ่งจะมี การริเริ่มขึ้นที่เชียงใหมเปนแหงแรกของประเทศ ไทยโดยการจั ด การอบรมวิ ท ยากรอาสาสมั ค ร เยาวชน (peer facilitators) เพื่อใหกระจายกัน ออกไปปฏิบัติงานดานนี้ในกลุมเยาวชนอยางทั่ว ถึง ทางชมรมไอคิโดมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเชิญตัวแทนนักเรียน 28 คนจากโรงเรียนมัธยม 7 แหง คือ โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียน พระหฤทัยคอนแวนต โรงเรียนปรินสรอแยล วิทยาลัย โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลี โรงเรียนวัฒ โนทัยพายัพ ที่มีความสนใจในงานดานนี้และมี ความสามารถที่จะเปนวิทยากรได มาเขารวมใน การอบรมดังกลาว ในการอบรมนี้ ไดมีสมาชิกชมรมไอคิโด หลายทานมารวมเปนวิทยากร นอกจากนักศึกษา ปจจุบันและนักศึกษาปริญญาโทสี่คนแลวก็ยังมี นักเรียนจากหลายๆโรงเรียนที่เปนสมาชิกชมรม ไอคิโดมารวมเปนวิทยากรอีกดวย

ปง ฤกษพิศุทธิ์ วิทยากรเยาวชนซึ่ง เปนนักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนปรินสรอแยล วิทยาลัยไดพูดถึงภัยทางเพศวา “สังคมไทยมี ภัยทางเพศสูงจนนาตกใจ ก็เลยสนใจวาทำไม อะไรเปนสาเหตุ และมันสงผลกระทบตอสังคม อยางไร เมื่อมาเปนวิทยากรก็เขาใจปญหานี้ มากขึ้น และไดเขาใจทัศนคติของวัยรุนมากขึ้น เมื่อไดพูดคุยกับผูที่เขารวมอบรมครั้งนี้ แตก็ รูสึกวานักเรียนกลุมนี้ไมใชกลุมเสี่ยง เพราะมี ลักษณะเปนผูนำของแตละโรงเรียน ก็อยากรู เหมือนกันวานักเรียนที่เปนกลุมเสี่ยงเขาจะมี ทัศนคติอยางไร”

เมื่อสอบถามถึงความรูสึกของ รอย คุณะดิลก วิทยากรเยาวชนซึ่งเปนนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เขาไดกลาววา “เหมือนกับไดถายทอดความรูที่เขาสมควรจะ รู เพราะปญหานี้เกิดขึ้นมากในปจจุบัน สนุก ดีที่ไดเปนวิทยากร รูสึกวาเขากันไดงายกวา ใหผูใหญคุย” หน้า ๑๖


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๑)

ปงเสริมอีกวา “ตอนแรกก็เกร็ง แตหลังจากนั้นก็คอยๆสบายขึ้น ผลตอบรับใชได เปน กันเอง มีการโตตอบ ไมใชแคการสื่อสารฝายเดียว รูสึกไดเปรียบกวาวิทยากรที่เปนผูใหญ เพราะ อายุใกลกันมากกวาทำใหกำแพงกั้นระหวางวัยนอยลง เปนเพื่อนกัน เขาใจกันงายกวา” ผลการอบรมไดรับการตอบรับจากนักเรียนเปนอยางดี นักเรียน 26 จากที่เขาอบรม 28 คนอาสาจะเปนวิทยากรอาสาสมัครเยาวชน (peer facilitators) เพื่อที่จะสอนเพื่อนทั้งใน โรงเรียนและตางโรงเรียน และรวมเครือขายนักเรียนมัธยมปองกันภัยทางเพศในกิจกรรมการ อบรมที่จะจัดขึ้นตอไป ชมรมไอคิโดมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดกอตั้งขึ้นตั้งแตพ.ศ. 2528 นับเปนเวลากวายี่สิบป มาแลว เนื่องจากไอคิโดเปนศิลปะการปองกันตัวที่ไมมีการแขงขัน แตเนนที่การฝกเพื่อพัฒนา ตนเองรวมกัน การฝกไอคิโดจึงมุงที่การฝกเพื่อสุขภาพและการปองกันความรุนแรงตามแนวทาง ปรัชญาของวิชาไอคิโดซึ่งเนนหนักที่การปกปองคุมครองตนเองและบุคคลใกลชิดจากอันตราย ปจจุบันชมรมไอคิโดมีสมาชิกกวารอยคนที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ไมเพียง เทานั้น ยังมีบุคคลทั่วไปรวมทั้งศิษยเกาผูที่เคยรวมฝกในสมัยเปนนักศึกษาก็ยังคงมาฝกดวย นอกจากนั้นยังมีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมตางๆในเมืองเชียงใหมเชนกัน ชมรมไอคิโดมหา วิทยาลัยเชียงใหมไดฉลองครบรอบ 20 ปในปนี้เองดวยปณิทานวา จะเผยแพรสันติวัฒนธรรม และการปองกันความรุนแรงในสังคมใหกวางขวางออกไป โดยเริ่มจากการพัฒนาเยาวชนในชุมชน เชียงใหมเปนลำดับแรก

รูปจาก www.pbase.com/ mreichel/image/4753330

หน้า ๑๗


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๑)

ลองทำแบบทดสอบนี้เพื่อวัดความรูเรื่องการขมขืนและการทำรายรางกาย ใหเขียนเครื่องหมาย “” ตรงหัวขอที่ทานคิดวาถูก และเขียนเครื่องหมาย “” ตรงหัวขอที่ทานคิดวาผิดหรือไมเห็นดวย

________ ๑. การถูกขมขืนจะเกิดขึ้นกับผูหญิงบางประเภท (เชน หญิงสาว) เทานั้น ________ ๒. การขมขืนเปนอุบัติการณที่ไมคาดฝนจากคนแปลกหนา โดยผูถูกกระทำไมทันตั้งตัว ________ ๓. การขมขืนแตกตางจากการกระทำทารุณกรรมที่รุนแรง ________ ๔. เราสามารถที่จะสังเกตและรูไดวาใครที่จะกอคดีขมขืนได ________ ๕. คนกอคดีทางเพศมักเปนคนตางเชื้อชาติ ________ ๖. หญิงที่ถูกขมขืนมักเปนฝาย “ใหทา” หรือยั่วยวน ________ ๗. เปนไปไมไดที่จะขมขืนผูหญิงที่โตแลวในขณะที่เธอขัดขืน ________ ๘. หญิงที่ถูกขมขืนมักชี้ตัวคนรายผิด ________ ๙. ไมมีวิธีการใดที่เราจะปองกันตัวไดหากเราถูกรุกรานทางเพศ ________ ๑๐. หญิงที่ตกเปนเหยื่อของการทารุณดานรางกายมักเปน คนที่ขาดความรูและยากจน ________ ๑๑. การทำรายรางกายเปนเรื่องภายในครอบครัว คนอื่นไมควร [ [ ยุงเกี่ยว ________ ๑๒. การทำรายรางกายไมใชเรื่องรุนแรง ________ ๑๓. การทำรายรางกายเกิดขึ้นจากคูกรณีทั้งสองฝาย ________ ๑๔. หญิงที่ทนอยูกับผูชายที่ชอบทำรายรางกายมักเปน หญิงที่ชอบความเจ็บปวด ________ ๑๕. การทำรายรางกายมักเกิดขึ้นกับคูรักตางเพศ เฉลย .... ดูที่หน้า ๒๐ หน้า ๑๘


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๑)

การขึ้นคานที่ถูกตอง ดูภาพกันไปก่อน อยากรู้จริงต้องลงพื้นที่

แนะนำโดยผูมีประสบการณตรง น.ส.รักชนก ชยุตมกุล

หน้า ๑๙


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๑)

AIKIDO FAMILY ข่าวจากปางมะผ้า วันที่ 17-19 มีนาคมนี้ ผมได้รับงบมาทำค่าย "นักเขียนน้อยบนดอย สูง" ฝึกเด็กชาวไทใหญ่และชาวเขามาทำหนังสือทำมือและสืบค้นข้อมูล ประวัติศาสตร์ชุมชน ที่โป่งน้ำร้อนในหมู่บ้านลัวะแห่งหนึ่งในอำเภอปางมะ ผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใครสนใจอยากมาร่วมค่ายพักแรม สัมผัสชีวิตป่าเขา บ่อน้ำร้อน ร่วมดูนก และศึกษาวิถีชุมชนชาวเขาไปพร้อมๆกับฝึกทักษะการทำงานกับ เด็ก เยาวชน และชุมชน ติดต่อมาได้ที่เวา 086-9169486 , 053-617128 รีบหน่อย รับจำกัดนะครับ

ปฏิทินกิจกรรม กิจกรรม

ฝกพิเศษนำฝกโดย ร.ศ.ชัยสวัสดิ์ เทียนพิบูลย “Aikido Kids Summer” สอนไอคิโดเด็กชวงปดเทอม ฝกเด็กๆบานรมไทร 4 N

ฝกประจำสัปดาห4 N N N N N N

วัน - เวลา

เสาร ๓ มีนาคม ๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. TBA (to be announce) ทุกวันอาทิตย ๐๙.๓๐ ๑๑.๐๐ น.

สถานที่

ชมรมไอคิโด TBA (to be announce) ชมรมไอคิโด

จันทร-พุธ-ศุกร ๑๘.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.N สถานที่ฝก ชมรมไอคิโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใตถุนตึกอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เฉลย....ตอบว่าผิด (ทุกข้อ) จึงจะถูก (ทุกข้อ)

หน้า ๒๐

#05 AikidoCMU  
#05 AikidoCMU  

Chiang Mai University AikidoClub Newsletter #5 March 2007