Page 1

CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

AikidoCMU NEWSLETTER

เรื่องเดนในฉบับ

ฉันกับเด็กและไอคิโด...รักชนก ชยุตมกุล (ปอม) ลมเพื่อรู ....ดร.สมบัติ ตาปญญา

ชมรมไอคิโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อ.มช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ. สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

Ai-ki, the root of the power of love, Makes love grow forever more. The great universe is itself the Way of ai-ki A light for countless peoples That opens up the world. This beautiful form Of heaven and earth Is a single household Created by the guardian spirit.

บทกวีที่ปรมาจารย ์โมริเฮอิ อูเยชิบะชื่นชอบ (จากหนังสือ The Spirit of Aikido โดย คิชโชมารู อูเยชิบะ) หน้า

1


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ศัพทไอคิโด

สารบาญ

ระดับขั้นที่แสดงใหเห็นความกาวหนาใน การฝกฝนไอคิโดเรียกวา กิ้ว ลำดับขั้นกอนไดสายดำ สำหรับ ประเทศไทยนับไลขึ้นไปจากสิบ (สายสีสม) ขึ้นไปจนถึงหนึ่ง (น้ำตาลปลายดำหกนิ้ว) ดั้ง ระดับขั้นของสายดำ ไลจากหนึ่ง (เรียกวาโชดั้ง) สอง (นิดั้ง) ขึ้นไปเรื่อยๆ ลำดับสูงสุดคือ โดชู เจาสำนักคนปจจุบัน (ฮอมบุโดโจ โตเกียว) ซึ่งไมมีสาย

ไอคิโดกับชีวิต: ล้มเพื่อรู.้ ...ดร.สมบัติ ตาปัญญา

AIKIDO STUDENT HANDBOOK:

ไอคิโดคืออะไร

รักชนก

ไอคิโดเชียงใหม่: ประวัติชมรมไอคิโด ม.ช.

ดร.สมบัติ ตาปัญญา

แนะนำองค์กรเกี่ยวกับไอคิโด: AIKIDO HEADQUARTER

นักเขียนในฉบับ

ชยุตม์กุล

บทความพิเศษ : ฉันกับเด็กและไอคิโด ...รักชนก ชยุตม์กุล (ป๋อม)

นายต่อ

ไอคิโดกับการป้องกันโดยชอบ ด้วยกฏหมาย ...ต่อ

๑๒

๑๐ อย่างที่สำคัญที่เราตวรจดจำไว้ในใจ ในฐานะสมาชิกของโดโจ ๑๓ อ่านได้อ่านดิ....นายหน้าอ่าน

นายหน้าอ่าน

๑๔

ฟิสิกส์กับไอคิโด...O -White Belt ๑๕ ข่าวจากปางมะผ้า...วิสูตร (เวา)

๑๖

ปฏิทินกิจกรรม

๑๖

O-White Belt

หน้า

2


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ไอคิโดกับชีวิต อาจารย์สมบัติ ตาปัญญา

ล้มเพื่อรู้ สิ ่ ง แรกที ่ ท ุ ก คนต อ ง ทำใหไดในการฝกไอคิโดก็คือ การลม เพราะในการฝกวิชา ไอคิโดนั้น เราตองลมอยู ตลอดเวลา คูฝกจะตองผลัด กันเขาโจมตีและเปนผู “ได รับ” เทคนิค (นั่นก็คือฝายที่ถูก โจมตีจะใชเทคนิคการทุมหรือจับล็อคเพื่อรับมือ กับการโจมตีนั้น) การฝกใหสามารถลมไดอยาง ปลอดภัยจึงจำเปนอยางยิ่ง ยิ่งลมเกงเทาไร ก็ ยิ ่ ง ฝ ก ไอคิ โ ดได ส นุ ก เพลิ ด เพลิ น มากยิ ่ ง ขึ ้ น เทานั้นเพราะไมตองกลัววาจะบาดเจ็บ เมื่อลม แล ว ก็ ส ามารถลุ ก ขึ ้ น ยื น ใหม ไ ด ท ั น ที แ ละ สามารถฝกตอไป โดยผลัดกันเปนฝายรุกและ รับสลับกันไปเรื่อยๆ ในการดำเนินชีวิตก็เชนเดียวกัน ยอมเปน ไปไดเสมอวาเราจะเกิดความผิดพลาด ลม เหลว สูญเสียในรูปแบบตางๆอยูตลอดเวลา ก็ เหมือนกับการ “ลม” ในชีวิตจริงนั่นเอง และ สภาพจิตใจของคนที่ตองเผชิญกับการ “ลม” เชนนี้ก็มักจะย่ำแย รูสึกอับอาย เสียศักดิ์ศรี หมดความมั่นใจและคุณคาในตนเอง บางคน ถึงกับไมสามารถลุกขึ้นมาใหมได คือเกิดความ เชื่อหรือฝงใจวาตนเอง “เกิดมาเปนผูแพ (born loser)” และใชชีวิตที่เหลือเสมือนเปนผู แพตอไปโดยไมสามารถพลิกฟนชีวิตตัวเองให กลับมาเปนผูชนะไดอีก

การฝกลมในวิชาไอคิโดยิ่งชำนาญมากก็ สามารถประคองตัวใหลมไดอยางนุมนวลและ ปลอดภัยแมจะถูกทุมดวยเทคนิคที่รุนแรงเพียง ไหนก็ตาม นอกจากจิตใจจะไมหวั่นไหวหรือ ขลาด กลัวแลว กลับยังรูสึกทาทายความ สามารถและสนุกเพลิดเพลินที่จะลมแลวลุกขึ้น ใหมเรื่อยๆ การลมยังทำใหเรามีความออนนอมถอม ตัว พรอมเสมอที่จะยอมรับความผิดพลาดหรือ บกพร อ งของตั ว เองโดยไม ต  อ งหาเหตุ ผ ลมา อธิบายเพื่อแกตัวหรือกลาวโทษผูอื่น ธรรมเนี ย มอี ก อย า งหนึ ่ ง ในการแสดง มารยาทในการฝกไอคิโดก็คือ “การขอบคุณ” แมกระทั่งผูที่ทุมเราใหลมลง หากเรานำวิธีคิดเชนนี้มาใชกับการดำเนิน ชีวิต ทุกครั้งที่เราผิดพลาด ลมเหลว สูญเสีย หรือมีใครมาทำใหเราเจ็บปวดหรืออับอาย หรือ “ลม” ลงไป เราก็จะไมเสียกำลังใจ พรอมที่จะ ลุกขึ้นมาใหมและขอบคุณเขาไดทุกครั้งที่ชวย ใหเราเขมแข็งและอดทนมากยิ่งขึ้น คงกลาวไดวา การฝกไอคิโดนั้น ไมจำเปน ตองจำกัดอยูแคบนเบาะเทานั้น แตสามารถฝก ไดตลอดเวลาในการดำเนินชีวิตของเรา แมเพียงสิ่งแรกที่เราตองฝกคือ “การลม” ก็ยังมีคุณคาตอการดำเนินชีวิตถึงเพียงนี้ หาก เราพากเพียรฝกฝนไอคิโดตอไปเร่ือยๆโดยไม ยอทอ ก็นาจะมีโอกาสคนพบสิ่งที่มีคุณคาลึกซึ้ง ยิ่งขึ้นไปอีกอยางแนนอน

หน้า

3


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

บทความนี้แปลจาก “Aikido Students Handbook” เขียนโดย Greg O’Conner แปลโดย ไอกิ

ไอคิโดคืออะไร แมวาไอคิโดเปนศิลปะปองกันตัวที่เต็มไปดวยจิตวิญญาณแหงความรักความเมตตา แตไอคิโดเปน ยุทธศิลปที่มีผลรุนแรงมาก พลังสูงสุดของไอคิโดไมคอยมีใครไดมีโอกาสพบเห็น ผูที่ยังไมรูสิ่งเหสานี้คือผูที่ ยังไมรูจักไอคิโด นักไอคิโดที่รูจักพลังของไอคิโดจะแสดงความสามารถเต็มที่เฉพาะแตกับผูที่ไดรับการ ฝกฝนมาอยางดีจนสามารถจะรับพลังและเอาชีวิตรอดไดเทานั้น ครั้งแรกที่เราไดเรียนรูเทคนิคตางๆไอคิโด เชน โคเตกาเอชิ หรือ นิกเกี้ยว เราจะรูสึกแปลกใจในพลังและ ประสิทธิภาพที่แฝงอยูในความเรียบงายของมัน เราจะรูไดทันทีวาคนฉลาดไมควรจะฝนแตควรจะ ยอมรับและเคลื่อนตัวตามแรงอยางเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ การเคลื่อนไหวทุกรูปแบบในไอคิโดเปนการเคลื่อนไหวที่เปนวงกลม แมแตการเคลื่อนไหวที่ดูเหมือน เปนแนวตรงก็มีการเคลื่อนที่เปนเกลียวซอนอยู เทคนิคของไอคิโดถูกออกแบบมาใหมีการเคลื่อนไหวที่ เลื่อนไหลไปตามธรรมชาติของรางกาย การบิดขอ จะบิดไปตามพิสัยการเคลื่อนที่ตามธรรมชาติของขอนั้น การบิดลักษณะนี้จะบังคับนำใหผูโจมตีลมลงโดยไมเปนอันตรายตอขอ การตรึงคูตอสูไวกับพื้นแบบไอคิโดก็ อยูบนวิธีคิดเดียวกันและสามารถใชไดกับทุกขนาดรางกายโดยใชแรงเพียงเล็กนอยหรือไมตองใชเลย หลักการของไอคิโดเปนไปในลักษณะการรับมากกวาการรุก คนเรามักจะเสียสมดุลและความสงบ ภายในเมื่อความกาวราวเขาครอบครองจิตใจ ผูฝกไอคิโดเรียนรูที่จะเชื่อสัญชาติญาณและการรับรูอยาง รวดเร็วตามธรรมชาติและทำอยางเหมาะสมโดยไมเสียสมดุลภายใน แตนั่นไมไดหมายความวา ใหเรานิ่งเฉยและรอรับทุกสิ่งทุกอยางที่จะเขามาหาเราอยางออนแอ เราควร รับพลังงานแงลบดวยความเคารพ รักษาจิตใจใหดี และเปลี่ยนทิศทางสิ่งที่เขามาดวยความเขมแข็งเต็มไป ดวยพลังบวกแหงชีวิต หลักการนี้ใชไดกับชีวิตทั้งในสถานฝกไอคิโดและในชีวิตจริง เราไมจำเปนตองแข็งแรง ตัวใหญ รวดเร็ว หรือเปนนักกีฬา เพื่อที่จะเรียนรูและประสบความสำเร็จในการฝกไอคิโด เพียงแคเราตองการสันติก็พอแลว ใชการรับรูตามธรรมชาติของเรา เมื่อเรารูสึกถึงอันตราย จงรับรูมัน ยอมรับมัน และเคารพธรรมชาติและ เจตนาของมัน ยอมใหมันกลมกลืนเขากับธรรมชาติของเรา ตอจากนั้น รักษาสมดุลของเรา ควบคุม และ เปลี่ยนทิศทางมันอยางปลอดภัย อาจกลาวไดวาไอคิโดเปนศิลปะปองกันตัวสำหรับผูที่ตองการสันติภาพอยางแทจริง เปนสันติภาพที่ไดจาก “การปกปองชีวิตทั้งมวลดวยใจรัก” หน้า

4


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

แนะนำองค์กรเกี่ยวกับไอคิโด

AIKIDO HEADQUARTERS

ภาพ : โดชู เจ้าสำนักคนปัจจุบัน

หลังจากทีป ่ รมาจารย์โมริเฮอิ อูเยชิบะผู้ ก่อตั้งไอคิโดได้มรณภาพไปในปี ๒๕๑๒ คิชโชมารู อูเยชิบะ ลูกชายของท่านได้สืบทอด เป็นเจ้าสำนัก(โดชู) ซึ่งในปัจจุบันหลานชาย ของปรมาจารย์คือ โมริเตรุ อูเยชิบะได้สืบ ตำแหน่งต่อมา มูลนิธิไอคิไก (Aikikai Foundation) ได้รับ การรับรองอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในปี ๒๔๘๓ เพื่อรักษาและเผยแผ่อุดมคติตาม ปรัชญาไอคิโดของท่านปรมาจารย์

สำนักงานใหญ่แห่งนี้เรียกอย่างสั้นๆว่า “ฮอมบุ โดโจ” เพื่อเป็นศูนย์กลางและองค์กร หลักในการพัฒนาและขยายการฝึกหัดวิชา ไอคิโดไปทั่วโลก ในปี ๒๕๑๑ โดโจไม้หลังเดิมได้ถูกแทนที่ โดยอาคารคอนกรีตห้าชั้น รวมห้องฝึกสาม ห้องที่มีขนาดเบาะเสื่อตาตามิรวมกันถึง ๒๕๐ เบาะ

AIKIKAI FOUNDATION Aikido World Headquarters 17-18 Wakamatsu Cho, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-0056 Japan Phone: (+81) 3-3203-9236, Fax: (+81) 3-3204-8145 http://www.aikikai.org Email: aikido@aikikai.or.jp

หน้า

5


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ไอคิโดมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประวัติชมรม อาจารยสมบัติ ตาปญญา ซึ่งเปนศิษยเกามหาวิทยาลัยเชียงใหม รุน 5 ไดเริ่ม ศึกษาวิชาไอคิโดที่เมืองนิวเฮเวน รัฐคอนแนคติคัดในขณะที่ไดรับทุนไปศึกษาตอในระดับ ปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา หลังจากสำเร็จการศึกษาไดกลับมาถึงกรุงเทพฯ ประมาณป พ.ศ. 2524 ไดรวมฝกที่สมาคมไอคิโดประเทศไทย ซึ่งในขณะนั้นตั้งอยูบนชั้นสามของ ตึกแถวในซอยเล็ก ๆ หนาสำนักงานไปรษณียกลาง อาจารยสมบัติซึ่งไดสายน้ำตาล (สามกิ้ว)ใน ขณะนั้น ไดยายมาสอนที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะ แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมใน พ.ศ. 2528 ตองการที่จะฝกฝนและเผยแพรวิชาไอคิโดตอไป จึงไดไป ขออาศัยสถานที่ของชมรมยูโดเพื่อฝกซอม ในตอนแรกก็ เชิญชวนใหสมาชิกชมรมยูโดที่สนใจรวมฝกไอคิโดดวยกัน ตอมาเมื่อมีคนสนใจมากขึ้นจึงไดกอตั้งเปนชมรมขึ้น ใน ประมาณ ป พ.ศ. 2529 โดยอาจารยสมบัติ เปนอาจารยที่ ปรึกษาชมรมคนแรก เนื่องจากวิชาไอคิโดไมมีการแขงขัน ดังนั้นการสนับสนุนดานงบประมาณจาก มหาวิทยาลัยจึงคอนขางจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับชมรมกีฬาประเภทอื่นๆ ชมรมไอคิโดจึง คอนขางจะมีความลำบากและขาดแคลนในเรื่องอุปกรณการฝกและสถานที่ จำเปนตอง ยายสถานที่ฝกไปเรื่อย ๆ หลายแหงภายในมหาวิทยาลัย เชน จากชมรมยูโด ยายไปอยูหอ หญิง โรงเรียนสาธิต อาคารเรียนรวม 5 อาคารเรียนรวมคณะพยาบาลและคณะเทคนิค การแพทย จนกระทั่งปจจุบันไดมาตั้งอยูชั้นลางอาคารกิจกรรมใหม หน้า

6


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ในระหวางป พ.ศ. 2533 จนถึงป พ.ศ. 2539 อาจารยสมบัติ ไดรับทุนไปศึกษาตอในระดับปริญญา เอก ณ ประเทศแคนาดา ในระยะนี้อาจารยธีระรัตน บริพันธกุล นักจิตวิทยาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร ซึ่งไดมาเริ่มฝกซอมกับอาจารย สมบัติตั้งแตเริ่มกอตั้งชมรม จึงไดรับหนาที่เปน อาจารยที่ปรึกษาชมรมตอ และไดดูแลสนับสนุน กิจกรรมของชมรมใหมั่นคง พรอมทั้งฝกฝนวิชาไอคิโดอยางจริงจัง จนสามารถสอบไดสาย ดำเปนคนแรกในป พ.ศ. 2538 และหลังจากนั้นอีกประมาณหนึ่งปเมื่ออาจารยสมบัติสำเร็จ การศึกษากลับมา จึงไดรับการปรับขั้นสายใหเปนสายดำเชนเดียวกัน สวนสมาชิกคนแรก ของชมรมฯ ที่เปนนักศึกษาและสอบไดสายดำ คือ รัตนพล เสนียวงศ ณ อยุธยา ในป พ.ศ. 2542 ปจจุบันไดสำเร็จปริญญาโทแลว และยายไปทำงานอยูที่ลำปาง ความยั่งยืน กาวหนา และเขมแข็งของชมรมนี้ สวนหนึ่งเปนเพราะไดรับความ กรุณาจากอาจารยผูฝกสอนอาวุโสหลายทาน ตั้งแตอาจารยใหญโมโตฮิโร ฟูคาคูซา (นายก สมาคมไอคิโดประเทศไทย) โดยเฉพาะทานอาจารยประพันธ จิตตะปุตตะ (ดินแดงโดโจ) ซึ่งไดใหความเมตตาสนับสนุนและดูแลใหคำปรึกษาในกิจกรรมของชมรมมาตั้งแตตน และอาจารยทานอื่น ๆ เมื่อมีธุระผานมาทางเชียงใหมก็ไดกรุณาสละเวลาแวะมาสอน สมาชิกของชมรมตลอดมา ยังความยินดีใหแกสมาชิกชาวไอคิโดเชียงใหมเปนอยางยิ่ง c

c

c

“ไร้การแข่งขัน คือการฝึกตัวเอง ปรมาจารย์เคยกล่าวไว้ หาก มนุษย์ต้องการมีศักยภาพสูงสุด พวกเขาต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ การ แข่งขัน เปรียบเสมือนพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่การอวดเบ่งใน อัตตา นี่ย่อมมิใช่หนทางที่จะนำพามนุษย์ให้เข้าใจถึงศักยภาพของ ตน คุณค่าในสิ่งที่เขาหรือเธอเป็นไม่สามารถถูกตัดสินจากคนอื่น มันเป็นเรื่องส่วนบุคคล ไม่ควรเปรียบเทียบกับใครๆ แม้ว่าจะไม่มี ใครรู้ แต่สวรรค์และพื้นพิภพก็รับรู้ และคนที่รู้ ก็รู้” อาจารย์อาริคาวา (Arikawa Sensei) จาก The Aikido Student Handbook โดย Greg O’Conner

หน้า

7


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ฉันกับเด็กและไอคิโด !

!

!

รักชนก ชยุตมกุล โครงการเด็กกับความรุนแรง

คนไมชอบเตะ ผูหญิงตัวเล็กๆ อยางฉันไดตัดสินใจเรียน ต อ ยอย างฉันจึงมี วิชาศิลปะปองกันตัวของญี่ปุน ที่เรียกวาไอคิโด ความมุงมั่น เรียน ดวยเหตุผลที่วาเพื่อใชปองกันตนเองจากภัย ถึ ง การนำไปใช มนุษย ในสภาวะการงานที่ตองเผชิญกับผูคน ปองกันตัวเองให ตางเพศเปนสวนใหญ ทั้งยังอยูในปาไพรหาง รอดพนจาก ไกลเมืองคุนเคย จะฝกศิลปะมวยของไทยก็คง อันตราย มุงมั่นที่ ไมมีแรงจะไปตอยเตะตนกลวย (เพราะไมมี จะฝ ก ควบคุ ม กระสอบทราย) คาราเต หรือเทควันโด ก็ยังตอง โดยการหั ก ข อ เตะตอยอยูดี นี่ฉันคงตองเรียนวิชาศิลปะการ ต า งๆ แต ส ง ่ ิ แรกที ่ฉันไดเรียนรูจาก หลบหนีและหาปนติดตัวสักกระบอกเพื่อใชยาม ไอคิโด คือ ความพยายาม ความขยัน และความ ฉุกเฉินกระมัง อดทน เพราะไมเชนนั้น ฉันก็คงเลิกฝกเหมือน ถาไมไดมารูจักไอคิโดเสียกอนเพราะไอคิโด หลายๆคนที่ฝกไดเพียงไมกี่เดือนก็เลิกลาไป เปน ศิลปะการปองกันตัว โดยการใชพลังของตัว เนื่องจากเปนวิชาที่ไมงายอยางที่คิดไว อาจารย เองเพียงเล็กนอยหรือไมไดใชเลย และไมจำเปน ผูนำฝกทานเคยกลาวไววา คนใหมที่เขามาฝก ตองใชการปะทะกับฝายตรงขาม ดวยการใชทั้ง นั้น รอยละเกาสิบจะเลิกฝกไป และที่เหลือนั้น หลักจิตวิทยาและหลักกลศาสตร หลักธรรมชาติ รอยละเกาสิบหาจะฝกไปตลอดชีวิต วิทยาเนนการหลีกเลี่ยงจากการปะทะ และใชวิธี การฝกไอคิโดนอกจากจะทำใหรางกายมี ควบคุมโดยหักขอตอตางๆของรางกาย เปน สุ ข ภาพพลานามั ยที่สมบูรณแข็งแรงแลว ยัง ศิลปะการเขาจับกุม ควบคุม นำพา โดยสุภาพ แตเจ็บปวดและอันตราย ไอคิโดเปนวิชาที่นา เปนการฝกจิตใจใหเกิดสมาธิ ฝกจิตใจใหมั่นคง เรียนขนาดนี้แตมีนอยคนนักที่จะรูจักหรือเคย ปลูกฝงมารยาท ความเสียสละ ความสามัคคี ไดยิน และไมแพรหลายเทาศิลปะการตอสูอื่นๆ ความรวมมือระหวางกัน เพราะตามประเพณี ที่ไปควาเหรียญในกีฬาระดับโลก เวนเสียแต ของไอคิ โ ดไม ม ี ก ารแข ง ขั น ไม ม ี ก ารต อ สู  กลุมทหาร ตำรวจ เพราะเปนวิชาที่บรรจุใน ประกวดประชันกัน เนื่องจากไอคิโดที่แทจริงนั้น ไมใชกีฬา การแขงขันจะกอใหเกิดเรื่องราวของ หลักสูตรที่ตองเรียน การแพการชนะใหเปนพลวัตดำเนินตอไป หน้า

8


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

แต ไ อคิ โ ดมุ  ง เน น ให เปนการแกปญหาความ ขัดแยงในแบบที่ชนะทั้งคู เปนการนำมาซึ่งผล ประโยชนของทั้งสองฝาย สวนการแขงขันเปนการ อยูรอดของผูที่เหมาะสม ที่สุดและสนับสนุนความ คิ ด ที ่ ท ี ่ ใ ห ผ ู  แ ข็ ง แรงเอา เปรียบผูที่ออนแอกวาใน ฐานะของผูกำชัยชนะและปราบปราม มีการแขงขันที่ทาทายที่สุดเพียงอยางเดียวที่ พบในไอคิโดคือการแขงขันกับตนเอง ในการที่ จะเรียนรูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนใหมุง มั่นไปสูความผสานกลมกลืน เอาใจใสทั้งตัวเรา และเพื่อนคูฝก ไมแปลกเลยที่การจะฝกไอคิโดใหไดดีจะ เปนสิ่งที่คอนขางยาก ในเมื่อคนเรายังไมลด อัตตาและคิดเอาชนะผูอื่น จุดประสงคของการ ฝ ก ไอคิ โ ดเพื ่ อ ใช ป  อ งกั น ตนเองของฉั น ได ถ ู ก เปลี่ยนไปพรอมกับการเรียนรูจากไอคิโด วาเรา จะรอดพ น จากอั น ตรายได โ ดยการไม น ำพา ตนเองไปอยูในที่อันตราย ซึ่งใชไดกับทุกๆสิ่งทุก สภาวะ เชน การเรียน การทำงาน ครอบครัวและ สังคม เปนตน (ยกตัวอยางงายๆ คือ ถาฉันไม อยากถูกขมขืนฉันก็ไมควรแตงตัวลอตะเขหรือ ไปในที่เปลี่ยวกับชายแปลกหนาหรือไมแปลก หนาก็ตาม หรือถาไมอยากสอบตกก็ควรเรียน และอานหนังสือใหเขาใจถองแท)

ภัยที่เกิดในสังคมทุกวันนี้มีทุกขณะ การ ขวนขวายหาวิชาปองกันตัวมีมากขึ้น ภาพที่พอ แมผูปกครองพาบุตรหลานที่อยูในชุดศิลปะการ ตอสูสีขาว คาดดวยสายสีตางๆดูนารัก ไปเลา เรียนวิชาการตอสูปองกันตัวเห็นไดเสมอๆในวัน หยุดสุดสัปดาห วิชาการเตะ ตอย เหลานี้ ดู เหมือนจะเปนการเพิ่มความกาวราวแกเด็กๆ แต น า จะเป น เรื ่ อ งดี ก ว า การปล อ ยให เ ด็ ก ไปเล น เกมสคอมพิวเตอรที่ขยับอวัยวะเพียงบางสวน เทานั้น เนื่องจากไอคิโดไมมีการสอนใหจูโจม ไม สอนใหเตะ หรือตอย ไมมีความหวือหวานาจูงใจ จึ ง ไม เ ป น ที ่ น  า แปลกใจว า ทำไมสถานที ่ เ รี ย น ไอคิโดจึงไมเปดเปนที่แพรหลาย หรือแทบจะ ไมมีเลย เพราะการเรียนใหเขาใจในวิชานี้เปน เรื ่ อ งที ่ ค  อ นข า งยาก แต ท ี ่ ย ากกว า คื อ การ ถายทอดหรือสอนใหผูอื่นรูและเขาใจเพราะสิ่ง สำคั ญ ที ่ ส ุ ด อยู  ท ี ่ ค วามพร อ มทั ้ ง ร า งกายและ จิตใจของผูเรียน

หน้า

9


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ดวยความที่ฉันไดเรียนไอคิโดมาสักชวงระยะ เวลาหนึ่งและพอที่จะสอนเทคนิคตางๆ ไดบาง จึงไดรับมอบหมายจากอาจารยใหไปถายทอด ไอคิโดสำหรับเด็กใหกับโรงเรียนพิเศษแหงหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม เด็กอายุระหวาง 6 – 12 ป ที่ทางบานจัดไดวามีฐานะ เด็กสวนใหญเอาแต ใจตัวเองตามประสาลูกคนมีสตางค ฉะนั้น การ สอนไอคิโดใหแกเด็กเหลานี้จึงไมใชเรื่องงาย (มินาละคนที่เกงๆกวาฉันจึงไมมีใครยอมมา สอนไอคิโดสำหรับเด็กๆเลยสักคน) แตก็ถือไดวาเปนการฝกตนเองไปดวย เพราะฉันไมเคยทำงานที่เกี่ยวของกับเด็กๆเลย คนพูดนอยอยางฉันตองกลายเปนคนพูดมากขึ้น บรรยากาศการเรียนไอคิโดที่ฉันเรียนอยู เปน สังคมของผูใหญ ความตั้งใจ ความสงบนิ่ง และ มารยาทมีสูง เมื่อเผชิญกับบรรยากาศที่มีแตเด็ก เล็กๆ ดูเหมือนทุกสิ่งจะตรงขามกันหมด เด็กไม สามารถนั่งนิ่งๆไดนาน และไมสามารถฝก ทักษะเดิมๆไดนานๆ ทายที่สุดฉันก็ตองพยายาม

หาเกมสมาใหเด็กเลน ไปๆมาๆ เด็กๆ กลับเปน คนสอนเกมสตางๆใหฉันรวมเลนดวย ตอมาทางมูลนิธิบานรมไทรอันเปนสถานที่ รับเลี้ยงเด็กกำพราที่พอแมเสียชีวิตจากโรคเอดส ได ต ิ ด ต อ ทางชมรมไอคิ โ ด มหาวิ ท ยาลั ย เชียงใหม จะขอจางครูไปสอนไอคิโด แนนอนวา เด็กๆ เหลานี้เปนเด็กติดเชื้อทุกคน และฉันก็รับ อาสาไปสอนโดยไมรับสินจาง เพราะฉันอยาก สวมบทบาทครู ไมใชลูกจาง เด็กๆที่เรียนไอคิ โดมีจำนวน 20 คน อายุระหวาง 5 – 11 ป เด็ก บานรมไทรตองรับผิดชอบตัวเอง ดูแลตัวเองเทา ที่ความสามมารถเล็กๆของตนจะทำได และ เนื่องจากขาดพอแม เด็กจึงมักเรียกรองความรัก ความสนใจจากผูคนที่แวะเวียนเขามา มักจะ แขงขันกันเพื่อใหตนเปนที่รักมากกวาคนอื่นๆ ดังนั้น ในชั้นเรียนของเด็กๆ บานรมไทร เด็กๆ จะ ตั้งใจเรียน ตั้งใจฟงคำพูดของครู แตเด็กก็ซุกซน ตามประสา c

เมื่อใดที่เด็กบางคนนั่งไมเรียบรอย หยอกลอ หรือพูดคุย ก็จะมีเด็กคนอื่นๆ คอยเอ็ดแทนครูเปนการเรียกรองความ สำคัญของตนอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน และ ที่พบไดบอย คือ มักจะมีการฟองกันมาก ที่สุด “ครูครับ ตั๋นเลน” “ครูขา กอยแกลง หนู” “ครูๆ กรรนิการไมตั้งใจเรียน” “ครูคะ บอยทำผิด” ฯลฯ ในชั้นเรียนมักมีเด็ก รองไหเปนประจำเนื่องจากเทคนิคทาทาง ตางๆ เปนทาที่ถูกกระทำแลวจะเจ็บ หน้า

10


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ฉันมักจะถามเด็กเสมอๆวา “ถาเราทำ พี ่ เ ลี ้ ย งเด็ ก ที ่ บ  า นร ม ไทรต อ งคอยดู แ ลเด็ ก เพื่อนเจ็บแลวเรารูสึกดีหรือเปลา?” “เราเห็น จำนวนมาก วิธีที่จะกำราบเด็กไดก็คือ การขู เพื่อนเจ็บแลวเราชอบหรือสงสารเพื่อน” ความ บังคับ ไมเพียงแตเด็กเทานั้นที่รูสึกกลัว บางที ขัดแยงเปนเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเปนประจำ ฉันเองก็รูสึกกลัวๆ เกรงๆ เหมือนกัน ไอคิโดได สอนใหรูจักความกลมกลืน ความประนีประนอม ครั้งหนึ่งเด็กชายตั๋นขัดแยงกับเพื่อนขณะ ความรัก ความสามัคคี ฉันจึงมักทำตัวกลมกลืน เรียนไอคิโด และงอนไมยอมเรียน ไมพูดกับใคร ไปกับเด็กเพื่อระลึกถึงชีวิตวัยเด็กที่แทบจะจำไม แมกระทั่งครู ฉันจึงไดบอกงดการสอนของวันนั้น ได ฉันมักใชเวลาวางๆ ดูการบานใหเด็กๆ แตก็ดู เสีย เด็กทุกคนมีทาทางงและตกใจ สิ่งที่ฉันทำ ไดไมทั่วถึง นองเพ็ญ ชั้นอนุบาลอยากใหฉัน ลงไปนั ้ น ไม ไ ด ท ำด ว ยอารมณ แ ต เ ป น หนึ ่ ง ใน สอนการบานใหดวย ถึงกับลบการบานคัดไทยที่ แผนการสอนที่ตั้งใจใหเกิดขึ้นเพื่อดูปฏิกิริยา คัดแลวออกเพื่อเขียนใหฉันดูใหม นองอารม ของเด็ก ฉันบอกวาฉันตั้งใจมาสอนใหเด็กๆทุก เขี ย นจดหมายรั ก ให ฉ ั น พร อ มให ท  อ ฟฟ  แ ละ คน ถาเด็กๆไมตั้งใจเรียนฉันก็รูสึกเสียใจ เรื่องที่ ดอกไม กรรณิการทำตามบาง นองเพ็ญเห็นก็ เกิดขึ้นไมไดมีใครคนใดคนหนึ่งผิด ฉะนั้น เมื่อ เลียนแบบบางเหมือนกัน ดวยความที่ยังเขียนไม ไมอยากเรียน ครูก็ไมจำเปนตองมาสอน ไดก็ใหกระดาษที่มีรูปวาด(แอบใหอีกตางหาก) นายปอนดวัย 10 ป ปนเซรามิคเปนรถเมล นำ หลังจากนั้นสองสามวันฉันไดรับจดหมาย มาใหฉันบอกวาครูเอาไปหงายทองแลวทำเปนที่ ขอโทษจากเด็กๆทุกคน เด็กเล็กที่ยังเขียนไมเปน ใสยางลบก็ไดนะ เด็กทุกคนพยายามเรียกรอง ก็ฝากใหเด็กโตเขียนใหตามคำบอก พี่เลี้ยงเด็ก ความสนใจโดยการให แตฉันไมคอยไดมีอะไร เลาใหฟงวาไมไดสั่งใหเด็กๆเขียน แตเด็กๆ กลัว ติดไมติดมือไปแจกเด็กๆเลย เพราะไมตองการ ครูไมมาสอนอีกจึงประชุมตกลงกันวาควรเขียน ใหเด็กๆคอยแตรับของจากผูอื่นตลอดเวลา จดหมายขอโทษครู ผิดกับเด็กๆที่ฉันไปสอนที่ โรงเรียนพิเศษ ฉันสรางสถานการณเชนเดียวกัน ฉันแอบหวังเล็กๆวาจะใชไอคิโดเปนสื่อใน นี้ แตเด็กๆ ก็ยังดื้อและซนตามประสาเชนเดิม การเขาถึงและใชในการเพาะบมนิสัยใหเด็กๆ ฉันยังคงตองพูดมากและขี้บนตอไป แตสำหรับ ไมเปนปญหาตอสังคมตราบเทาที่เด็กติดเชื้อ เด็กที่บานรมไทรแลว เมื่อฉันมีทาทางที่นิ่งเงียบ เหลานี้ยังมีลมหายใจตอสูกับโรครายที่แฝงอยู เด็กๆจะเริ่มรับรูวาตนเองชักจะซนเกินไปแลว ในรางกายของเด็กในดวงใจฉันทุกคน c ควรจะสงบลงไดแลว c c c c ccccc “ไอคิโด คือ จิตวิญญาณแหงการปกปองชีวิตทั้งมวลดวยใจรัก” ! ! มอริเฮอิ อูเยชิบะ

หน้า

11


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ปีท่ี ๑ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ไอคิโดกับการปองกัน โดยชอบดวยกฎหมาย c

c

c

c

c

c

c

นายตอ

c ไอคิโดเปนศิลปะปองกันตัวชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งปรัชญาอันยิ่งใหญของไอคิโด ที่วา จะไมทำคนอื่นกอนนั้นยอมเปนการสำทับอยูในตัววาไอคิโดเปนศิลปะปองกันตัวอยางแทจริง หาใชกีฬา หรือศิลปะการหาเรื่องไม หากแตเปนการ “ปองกันตัว” ปองกันการถูกทำรายจากผูอื่น หรือปองกันผูอื่นที่ถูกทำราย c ในแงมุมของกฎหมายก็มีการบัญญัติหลักเกณฑเกี่ยวกับการปองกันตัวเอาไวดวยเชน กัน ซึ่งบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป หมวด ๔ ความรับผิดในทาง อาญา มาตราที่ ๖๘ , ๖๙ ซึ่งภาษางายๆในหมูนักกฎหมายจะเรียกกันจนติดปากวา “การปองกัน โดยชอบดวยกฎหมาย” กลาวใหเขาใจงายๆในเบื้องตนก็คือ การกระทำเพื่อปองกันตนเองหรือผู อื่นโดยไมเปนความผิดในทางกฎมาย นั้นเอง c ซึ่งหลักกฎหมายดังกลาวนั้นมีหลักเกณฑที่เขาใจไดงายๆดังนี้ c “ ผูใดจำตองกระทำการใด เพื่อ 1. ปองกันสิทธิของตนเองหรือผูอื่น 2. จากภัยอันตรายอันเปนการละเมิดตอกฎหมาย 3. อันตรายนั้นเปนอันตรายที่ใกลจะถึง 4. กระทำไปพอสมควรแกเหตุ” โดยผลของมาตราดังกลาวนั้นการกระทำใดๆยอมไมเปนความผิดในทางกฎหมายเลย หากวาไดทำครบหลักเกณฑที่กฎหมายกำหนดขางตน กลาวคือ กระทำเพื่อปองสิทธิของตนหรือผู อื่น และการกระทำนั้นเปนการปองกันจากอันตรายอันละเมิดกฎหมาย โดยเปนอันตรายที่ใกลชิด (ประชิดตัว) และสุดทายกระทำไปพอสมควรแกเหตุ ดังนี้หากพวกเราเหลานักไอคิโดทั้งหลาย หากประสพพบเจอกับอันตรายใดๆเรา สามารถใชสิ่งที่ไดเรียนรูมาเพื่อ “ปองกันตัว” เราเองไดและที่สำคัญสามารถชวยเหลือปองกันผูอื่น ไดดวยเชนกัน แตอยางไรก็ตามตองไมเกินสมควรแกเหตุดวยนะครับ ซึ่งหลักกฎหมายดังกลาว สอดคลองกันกับหลักปรัชญาของวิชาไอคิโด ที่วา “ไมทำผูอื่น กอน” ซึ่งในทางกฎหมายก็คือการ “ปองกันตัว” นั้นเอง ... หมายเหตุ ขอมูลจากประมวลกฎหมายอาญา และคำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา หน้า

12


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ปีท่ี ๑ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

๑๐ อยางที่สำคัญที่เราควรจดจำไวในใจ ในฐานะสมาชิกของโดโจก็คือ 1. ฝกฝนอยางตั้งใจและ สนุก ! 2. เปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือใหโดโจสะอาดเรียบรอย 3. ชวยเหลือกันและกันดวยความเอื้อเฟอเผื่อแผ เมตตากรุณา และเคารพนับถือ กันและ กันอยางจริงใจ 4. ใหแนใจวามือและเทาของเราสะอาดกอนขึ้นเบาะฝก เล็บมือเล็บเทาตัดใหสั้น ตะไบให เรียบรอย 5. ดูแลรักษา “กี” (ชุดฝก) ใหสะอาดเรียบรอย ซักเปนประจำและพับอยางดี (เรา สามารถเขียนชื่อของเราไวที่คอเสื้อ แขนเสื้อซายดานบน รวมทั้งโอบิ (สายคาด) หรือ กางเกงก็ได) 6. ถอดเครื่องประดับทุกอยางกอน ขึ้นเบาะทุกครั้ง เก็บเครื่องประดับไว ในที่ปลอดภัย 7. กอนขึ้นเบาะ แสดงความ เคารพไปทางกามิซา (บริเวณดาน หนา) ไมวาจะเปนทานั่งหรือทายืน ก็ได หากชั้นเรียนเริ่มไปแลว ใหนั่ง หันหนาไปทางกามิซา ทำสมาธิ เคารพปรมาจารย เคารพอาจารย ออกไปอบอุนรางกายนอกเบาะ เมื่อ พรอมแลวใหคำนับไปทางกามิซากอนขึ้นเบาะ นั่งรอที่ปลายเบาะจนกวาอาจารยจะ กวักมือเรียกใหเราเขาฝกได คำนับอาจารยแลวรวมฝกได โดยทั่วไปแลว เราเรียก อาจารยผูฝกสอนวา “เซนเซ” สวนผูฝกอื่นๆและผูชวยสอนเราจะเรียกดวยชื่อจริงหรือ ชื่อเลนตามสมควร 8. เซ็นชื่อเขาฝกเมื่อมาถึงชั้นเรียน (ในโดโจมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรามีคนคอยเช็คชื่อให) การเช็คชื่อเปนการนับชั่วโมงฝกเพื่อนำไปประกอบการสอบเลื่อนสายที่สูงขึ้นไป 9. จายคาสมาชิกตรงเวลาที่กำหนด เงินที่เก็บไดจะนำไปบำรุงกิจกรรมของชมรม (นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหมไมตองจายคาสมาชิก เพราะรวมอยูในคาบำรุงกิจกรรม มหาวิทยาลัยอยูแลว) 10. เชนเดียวกับการเรียนรูสิ่งที่มีคุณคาอื่นๆ ไอคิโดตองใชเวลาในการฝกฝน ไมตองกลัววา เราจะเกๆกังๆเมื่อเราเริ่มฝกใหม นั่นเปนธรรมชาติ หากเรามีคำถาม ขอแนะนำ หรือสิ่งที่ เราตระหนัก ไมตองกลัวที่จะถามอาจารยหรือนักเรียนรุนพี่ พวกเขายินดีที่จะชวยเหลือ เราอยางแนนอน\ \

หน้า

13


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ปีท่ี ๑ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

อานไดอานดิ!

.....................................โดย...นายหนาอาน

“ฉันไมเคยแพใคร แมวาคูตอสูของฉันจะเคลื่อนไหวไดรวดเร็วเพียงใด มิใชเพราะวาเทคนิคของฉันจะดีกวา หรือเร็วกวาคูตอสูก็เปลาเลย ดีกวาหรือเร็วกวามิใชสิ่งสำคัญ เพราะการตอสูไดสิ้นสุดลงตั้งแตเริ่มตน” (ไอคิโด, 2547) ผมเปนคนหนึ่งที่สนใจ และเพิ่งเริ่มฝกไอคิโดไดไมนานมานี้ ปญหาที่ผมมักพบอยูเสมอๆ ในระหวางการฝกคือ ความสับสน และไมเขาใจ ในเรื่องของภาษาที่ใชในการฝก เชน ชื่อเรียกของเทคนิคตางๆ ซึ่งเปนภาษาญี่ปุนแทบทั้งหมด อีกทั้ง วัฒนธรรมในการฝก อาทิ ระเบียบ แบบแผน และ ธรรมเนียมตางๆ ในระหวางการฝก และรวมถึง หลัก การ และปรัชญาของการฝกไอคิโด ผมคิดวาผูเริ่มฝกใหมบางทานอาจประสบปญหาเดียวกันกับผม ดัง นั้นผมจึงอยากแนะนำหนังสือเพื่อใชในการอานทำความเขาใจในเบื้องตน เกี่ยวกับไอคิโดครับ W หนึ่งในหนังสือที่ผมอยากแนะนำคือหนังสือ ไอคิโด (จักรวาล สังคม อัตตา) โดย รองศาสตราจารย ดร. ประพัฒน ลักษณพิสุทธิ์ และ อาจารยยุวดี ลักษณพิสุทธิ์ พิมพโดย สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พิมพครั้งที่ 5 พ.ศ. 2547 เนื้อหาในหนังสือเลมนี้กลาว ถึงไอคิโด ตั้งแตประวัติความเปนมาโดยสังเขป ความรูเบื้องตนตางๆ อาทิ คำศัพทที่มักใชบอยใน ระหวางการฝก อีกทั้ง ระเบียบปฏิบัติ การแตงกาย การแบงวิทยฐานะ สถานที่ฝก การฝกรางกายเพื่อ เตรียมความพรอม การเคลื่อนไหว ไปจนถึงเทคนิคตางๆ รวมถึงหลักการ และปรัชญาเบื้องตนของ การฝกดวยครับ

แมวาหนังสือเลมนี้ไมไดลงลึกในรายละเอียดทั้งหมดของการฝกไอคิโด อยางไรก็ตาม หนังสือเลมนี้ก็เหมาะสมอยางมากสำหรับผูเริ่มฝกเพื่อทำความเขาใจในภาพรวมของไอคิโด ซึ่งจะเปน ประโยชนอยางมากในการฝกภาคปฏิบัติตอไปครับ W สำหรับผูที่สนใจสามารถหาซื้อไดตามรานจำหนายหนังสือทั่วไปครับ สนนราคาอยูที่ 100 บาท หรือสั่งซื้อไดที่ ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพระยาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือสั่งซื้อทางโทรศัพท โทร. 0-2255-4433 หรือเขาไปหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.chulabook.com ครับ

หน้า

14


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ปีท่ี ๑ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ไอคิโดในมุมมองวิทยาศาสตร ไอคิโดเปนศิลปะการตอสูที่ลึกซึ้ง ตองอาศัย ความเขาใจทั้งศาสตรและศิลปที่แสดงความสวยงาม ออกมาในเชิ ง ยุ ต ลี ล า อันสมดุล จะสังเกตได ว า วิ ว ั ฒ นาการของ สรรพสิ่งมาจนถึง ปจจุบันนี้ ก็เพื่อรักษา สมดุ ล ของธรรมชาติ แตในขณะเดียวกันก็มี ความสวยงาม เชน ผีเสื้อและดอกไม ที่อยูรวมกันได อยางกลมกลืน สมดุล ความสมดุ ล ไม เ ฉพาะ เพียงแคบนโลกเทานั้น จักรวาล และเอกภพ และทุกสรรพสิ่งก็ พยายามจะรักษาสมดุลของตัว เอง “พอโมมากไปก็จะหลุด โลกแลวนะคราบ” ! ไอคิโดเปนศิลปะการตอสูที่อุดมไปดวยความ เคลื่อนไหวที่สวยงาม พื้นฐานของวิชาฟสิกสคือความ พยายามอธิ บ ายการเคลื ่ อ นไหว โดยเริ ่ ม จาก ปรากฏการณงายๆ ที่มีแตในอุดมคติเทานั้นไปจนถึง ปรากฏการณจริงที่ซับซอน “หากผมจะพูดถึงฟสิกส ก็ตองกลาวถึงสมการที่วุนวาย เอาเปนวาขอไมพูดถึง สมการแตจะอธิบายหลักการสั้นๆก็พอนะคราบ” เรามาพูดถึงวงกลมกับการเคลื่อนไหวอยาง สมดุ ล ก็ แ ล ว กั น นะครั บ เราจะสั ง เกตเห็ น ว า ใน ธรรมชาติ เชน โลก หยด น้ำ กรวดที่อยูใน แมน้ำ การเดินของนากา แบบ จำลองอะตอม และอื่นๆ ลวนแตเปนวงกลม

โดย O-White belt ประการแรก การที่เปนวงกลมหรือทรงกลม นั้น ก็เพื่อลดแรงเสียดทาน หรือลดแรงที่มากระทำ เชน ลูกหินในแมน้ำเมื่อเทียบกับลูกหินที่อยูบนภูเขา ความกลมจะตางกัน ประการที ่ ส อง ทรงกลมเป น รู ป ทรงที ่ ม ี พลั ง งานที ่ เ สถี ย รหรื อ ใช พ ลั ง งานน อ ยที ่ ส ุ ด ในการ รักษารูปรางความเปนทรงกลม เชน หยดน้ำที่อยูเปน ทรงกลม ประการที่สาม วัตถุเมื่อเคลื่อนที่เปนวงกลม จะเกิดแรงเขาสูศูนยกลางและเกิดทิศทางของแรงที่ แตกออกไปมากมาย เช น ใน ไอคิโดผูฝกสามารถนำแรงของ ผูกระทำไปในทิศตางๆได ก็ยังมีอีกหลายประการ ที่นาสนใจครับแตเอาไวโอกาส ตอไป คุณสมบัติทั้งสามประการที่กลาวมาอยูใน ไอคิโดทั้งหมด จะสังเกตเห็นวาไอคิโด เคลื่อนที่เปนวงกลมไมใชในรูป 1 มิ ต ิ หรื อ 2 มิ ต ิ แต เ ป น การ เคลื่อนไหวอวัยวะหลายตำแหนง ของรางกายพรอมกันในรูป 3 มิติอันซับซอนซึ่งยากที่ จะจินตนาการและเขาใจไดงาย ซึ่งการเคลื่อนที่ทุก สวนของรางกายเพื่อใชกระบวนทาตางๆนั้นรางกาย จะพยายาม รั ก ษา สมดุลของการ เคลื ่ อ นที ่ แ ละการ ทรงตัวที่มีความ สัมพันธกับพื้นโลกอัน เปนฐานที่แข็งแกรง ดังนั้นการเคลื่อนไหวรางกายของไอคิโดจึง เปนศาสตรและศิลปที่ลึกซึ้งและสวยงามเปนอยางยิ่ง หน้า

15


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ปีท่ี ๑ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ขาวจากปางมะผา........วิสูตร (เวา) การสาธิตไอคิโดของ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ในงานฤดูหนาวของอำเภอ เมื่อปี 2547 สมาขิกใหม่ของไอคิโด ปางมะผ้า น้องออมสิน หรือ ด.ช.พศิน เหล็กสมบูรณ์ เกิดวันที2 ่ 0ตุลาที่ผ่านมา

การสาธิตไอคิโดที่ รร.อนุบาลปางมะผ้า

ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อ เวาและคุณแม่อุสาด้วย

เมื่อมิ.ย. 49

ปฏิทินกิจกรรม กิจกรรม

I \

วัน - เวลา

สถานที่

การอบรมการปองกันภัยทางเพศ

เสาร ๒๕ พฤศจิกายน

หอศิลปเมืองเชียงใหม (ศาลากลางเกา)

ฝกใหกับ Mr. and Miss CMU

ปลายเดือนพฤศจิกายน

ชมรมไอคิโด ๑๘.๐๐ น.

ฝกพิเศษ (ดาบไม)

ทุกวันอาทิตย ๐๘.๐๐ ๐๙.๐๐ น.

สนามหญาหนาหอซิกแซก

ฝกเด็กๆบานรมไทร

ทุกวันอาทิตย ๐๙.๓๐ ๑๑.๐๐ น.

ชมรมไอคิโด

ฝกประจำสัปดาหI \ \ \ \ \ \

จันทร-พุธ-ศุกร ๑๘.๐๐ น.\ สถานที่ฝก ชมรมไอคิโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใตถุนตึกอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม หน้า

16

#01 AikidoCMU  
#01 AikidoCMU  

Chiang Mai University AikidoClub Newsletter #1 November 2006

Advertisement