Page 1

CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๒)

AikidoCMU NEWSLETTER พบกับ

AIKIDO STUDENTS HANDBOOK: มารยาทในการฝกไอคิโด ไอคิโดเปนหนทางแหงการเปลี่ยนแปลงตนเอง? อ. ธีระรัตน บริพันธกุล ไอคิโด ศิลปะการตอสูแบบเกา หรือไฟไหมฟางแบบใหม น.พ.กฤษณชัย ไชยพร ไอคิโดกับตัวฉัน ยูยี่ AIKIDO(KA) IN FOCUS: วัชรพงษ สายถิ่น (เอ็ม) จัดทำโดย ชมรมไอคิโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อ.มช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ. สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 ติดต่อได้ท ี่

เอ้ (ประธานชมรม) 086-658 7015

ป๋อม (ผู้ประสานงานชมรม) 089-701 7686

กบ (บรรณาธิการจดหมายข่าว) 084-047 4344

Website:

http://my.2poon.com/my/?aikidoCMU http://www.geocities.com/cmu_aikido

Email:

AikidoCMU@gmail.com

Webboard:


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๒)

สารบาญ

นักเขียนในฉบับ อ.ธีระรัตน์ บริพันธกุล

AIKIDO STUDENTS HANDBOOK: มารยาทในการฝกไอคิโด ๓ ไอคิโดเปนหนทางแหงการเปลี่ยนแปลงตนเอง? .....อ.ธีระรัตน บริพันธกุล ๙ ไอคิโด ศิลปะการตอสูแบบเกา หรือไฟไหมฟางแบบใหม ...น.พ.กฤษณะชัย ไชยพร ๑๒ ไอคิโดกับตัวฉัน...ยูยี่ ๑๗ AIKIDO(KA) IN FOCUS: วัชรพงษ สายถิ่น ๑๙ ปฏิทินกิจกรรม ๒๐

นพ.กฤษณะชัย ไชยพร

ยู่ยี่

Focus

หน้า ๒


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๒)

Aikido Students Handbook เขียนโดย Greg O’Conner แปลโดย ไอกิ

มารยาทในการฝกไอคิโด ! การมีมารยาทดีเปนสิ่งสำคัญใน สถานฝกเชนเดียวกันกับในชีวิตประจำวัน เราแสดงความเคารพและมีน้ำใจตอผูอื่น โดยผานกิริยามารยาทของเรา กิริยาของ เราควรจะเปนภาพสะทอนของความคิด และจิตใจของเรา ยิ่งไปกวานั้น หากเรา ปฏิบัติดวยความนอบนอมตอบางคนแต ขาดความจริงใจ เขาก็จะสังเกตได เหมือน กับที่เราพอจะบอกไดวาคนบางคนไมคอย จริงใจกับเรา จงพยายามพัฒนาความรูสึก เคารพนับถือ ใหเกียรติและเปนมิตรตอทุก คนอยางจริงใจ ไมวาจะอยูขางในหรือขาง นอกสถานฝก ! การนั่งบนเบาะที่เหมาะสมมีอยู สองวิ ธ ี คื อ หนึ ่ ง นั ่ ง คุ ก เข า แบบญี ่ ป ุ  น (เซอิซา) หรือหากนั่งไมได การนั่งขัดสมาธิ ก็พออนุโลมไดเชนเดียวกัน

เซอิซา (การนั่งแบบเปนทางการ) นั่งคุกเขาโดยใหนิ้วหัวแมเทาสัมผัส กัน หรือขวาทับซาย สนเทาแบะออกโคงรอบ สะโพกดาน ลาง เขาควรแยกหางกันประมาณ สองชวงกำปน วางมือคว่ำลงบนหนาขา และ ปลอยขอศอกตามสบาย ควรนั่งในลักษณะที่ หลังตรงแตไมเกร็ง

ภาพโดย Wayne Muromoto จาก http://www.furyu.com/archives/issue6/Seiza.html หน้า ๓


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๒)

การโคงคำนับ การแสดงมารยาทที่เห็นไดชัดที่สุด คือการโคงคำนับ เมื่อกาวเขามาในสถาน ฝกและถอดรองเทาเรียบรอยแลว เราจะยืน โคงคำนับสถานฝกหรือบริเวณที่ฝก การโคงคำนับเชนนี้เปนการแสดง ความเคารพตอจิตวิญญาณผูที่มีอาวุโสและ ตอผูออนอาวุโสกวาและตอปรมาจารย และ เปนการขอบคุณตอวิชาไอคิโด ตอสถานฝก และตอโอกาสที่ไดมาฝก ณ ที่นี้ (และนี่เปน โอกาสที่เราจะไดกมตรวจสอบดูวาเราได ถอดรองเทาหรือยัง) และการถอดหมวก เมื่อไดเขามาในสถานฝกก็ถือเปนมารยาท สากลในการแสดงความเคารพเชนเดียวกัน การโคงคำนับ มิใชพิธีการทาง ศาสนา แตเปนการแสดงออกซึ่งความ เคารพ ไอคิโดไมใชศาสนาแตเปนการ พัฒนาทางจิตวิญญาณอยางแนนอน

การโคงคำนับจากที่นั่ง การโคงคำนับจากทานั่งเริ่มจากการ วางทาทางที่ดี เริ่มโดยการทาบมือซายลงบน เบาะแลวตามดวยมือขวา โดยใหนิ้วโปงและนิ้ว ชี้แตะกันเปนรูปสามเหลี่ยม โคงคำนับลงดวย ทาทางที่สงา ในชวงที่โคงคำนับลงนั้น ขอศอก ทั้งสองขางควรสัมผัสดานนอกของเขา รูป สามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นจากมือทั้งสองขางก็จะอยู ตรงหนาเราพอดี แม ว  า ในศิ ล ปะการต อ สู  แ บบอื ่ น ๆ อาจารยมักจะสอนวา ตองประสานตากับคูตอสู ตลอดเวลาแมในเวลาโคงคำนับ แตในวิชา ไอคิโด เราจะกมหัวและลดสายตาลง ละสายตา จากผูที่เราโคงให การทำเชนนี้ ไมเพียงแต เปนการแสดงความเคารพและแสดงความไว วางใจอยางที่สุด แตยังเปนการฝกความ ตระหนักโดยสัญชาติญาณ (ซันชิน – การมีสติ และสมาธิอยางไมขาดตอน) และการรับรูจาก ประสาทสัมผัสอื่นๆในขณะเดียวกัน

ภาพจาก http://www.aikido-west.org/aikido.html

หน้า ๔


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๒)

กอนเริ่มชั้นเรียนประมาณหานาที ควร การยืนโคงคำนับ การยืนโคงคำนับ ควรยืนเทาชิดกัน เปนเวลาสงบเพื่อเตรียมตัว ควรนั่งสงบใจ มี แขนและมืออยูขางลำตัว โคงเล็กนอยจาก สมาธิ หรือยืดเสนยืดสายเงียบๆ ตระหนัก เสมอวาผูที่อยูรอบตัวเราคือผูแสวงหาจิตที่ บั้นเอว สงบกอนที่ชั้นเรียนจะเริ่มตน หากจำเปนตอง พูดคุย ใหพูดเบาๆ ! สองนาทีกอนเริ่มชั้นเรียน ทุกคนควร นั่งสงบเงียบเตรียมพรอมที่จะเรียน

“การคำนับ” กอนขึ้นเบาะ เมื่อกาวขึ้นบนเบาะ โคงอีกครั้งไป ทางด า นหน า ของเบาะ (หรื อ กามิ ซ า) เป น การแสดงความคารวะต อ สถานที ่ ฝ  ก (เบาะ) และตอจิตวิญญาณของปรมาจารย การคำนับแบบนี้มักอยูในทาเซอิซา หากชั้นเรียนเริ่มไปแลว ใหยืนหรือ นั่งในทาเซอิซาตรงปลายเบาะรอใหอาจารย ผูสอนอนุญาตใหขึ้นเบาะและเขารวมชั้นได ! เมื่อไดรับอนุญาตใหคำนับครั้งหนึ่ง จากนั้น เมื่อขึ้นเบาะแลวก็ใหโคงคำนับอีกครั้งหนึ่ง จากทานั่งหรือยืนก็ได (อยาลืมบริหารเพื่อ อบอุนรางกายกอนรวมฝกทุกครั้ง)

“การคำนับ” เมื่อเริ่มชั่วโมงฝก ผูฝกควรนั่งในทาเซอิซาเรียงแถวตาม ลำดับสาย หันหนาเขาสูกามิซา (บางโดโจการ เรี ย งแถวก็ ไ ม จ ำเป น ต อ งตามลำดั บ สู ง ต่ ำ ของ สาย) ผู  ส อนจะนำการคารวะต อ กามิ ซ าเป น อันดับแรก จากนั้นผูสอนจะหันกลับมาคำนับผู ฝก ซึ่งผูฝกทุกคนก็คำนับพรอมตอบวา “โอเนไง ชิมาสึ”

ภาพจาก http://familyfun.go.com/parenting/learn/activities /feature/famf28martialarts/famf28martialarts2.html

ภาพจาก http://killertime.org/blog/

หน้า ๕


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๒)

“การคำนับ” ระหวางการฝก ! หลั ง จากอบอุ  น ร า งกายและผู  ส อน สาธิตเทคนิคตอบรับการเขากระทำจากอูเกะ แลว คำนับผูที่นั่งอยูใกลๆเพื่อขอใหเขาเปนคู ฝกรวมกับเรา หากผูสอนบอกใหเปลี่ยนคูฝก โคงคำนับคูฝกคนเกาและกลาวขอบคุณ จาก นั้นก็หาคูฝกคนใหม คำนับกันและกันและเริ่ม การฝกตอไป

! หากสายคาดเอวหลุด หรือชุดฝก หลุดลุยไมเรียบรอย มารยาทที่สุภาพก็คือ คำนับผูรวมฝกแลวออกไปยืนที่ขอบเบาะ จะ นั่งหรือยืนหันหนาออกจากกามิซาก็ได สวน ผูรวมฝกใหนั่งใกลๆกันแตหันหนาเขาสูกามิ ซา หลังจากจัดชุดฝกและสายคาดเรียบรอย แลวก็กลับมาคำนับกันและกันแลวเริ่มตน การฝกตอไป ! หากผู  ร  ว มฝ ก จำต อ งหยุ ด การฝ ก “การคำนับ” ผูรวมฝก เปนระยะเวลานาน เราอาจขอคูฝกที่อยูใกลๆ ! การคำนับถือวาเปนการแสดงความ เพื่อขอรวมฝกแบบสามคน จนกวาผูรวมฝก ใส ใ จและรั บ ผิ ด ชอบที ่ จ ะดู แ ลผู  ร  ว มฝ ก ฝน ของเราจะกลับมา คำนับคูฝกทั้งสองทาน ระหวางการฝก ดวยการคำนับ ทั้งคูมีขอตกลง เป น การขอบคุ ณ ก อ นที ่ จ ะกลั บ ไปฝ ก กั บ คู  รวมกันที่จะรับผิดชอบตอกันและกัน เปนขอ ของเรา ตกลงแหงเกียรติยศที่เราควรจะคำนึงถึงและ ฝกฝนตลอดเวลา ภาพจาก http://www3.telus.net/hopeyamadojo/losier.htm

หน้า ๖


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๒)

“การคำนับ” อาจารยผูสอน ! หากอาจารยชวยดูการฝกของ เรา ใหยืนโคงคำนับขอบคุณหลังจากที่ ทานชวยแนะนำ ! หากอาจารยกำลังแนะนำคูฝก ที ่ อ ยู  ข  า งๆ และท า นต อ งการจะ สังเกตการณ ใหนั่งอยูในตำแหนงที่ ปลอดภัยพนจากแนวแรง เมื่อเสร็จสิ้นก็ คำนับขอบคุณ ! หากผู  ส อนเรี ย กเราให เ ป น ผู  รวมฝกในการสาธิตหนาชั้นเรียน (เปน ภาพจาก http://www.aikidosaintjohn.com/faq.htm “อูเกมิ”) ใหตอบสนองตอทานอยาง รวดเร็ว หากเรานั่งอยูใหคำนับตอทานในทานั่ง หากยืนก็คำนับในทายืน หลังจากจบการสาธิต แลว คำนับตอทานในทาเซอิซาแลวกลับไปฝกตอกับคูของเรา ! เมื่อผูสอนตบมือใหหยุดฝกเพื่อเปลี่ยนเทคนิค ใหนั่งเรียงแถวที่ขอบเบาะอยางรวดเร็ว มุงความสนใจไปยังการสาธิตของอาจารย เอาใจใสสิ่งที่ทานพูด ไมพูดคุยรบกวนเพื่อนรวมฝกที่ กำลังจดจอกับสิ่งที่อาจารยสอน “การคำนับ” เมื่อสิ้นสุดการฝก ! หลังจากชั้นเรียนจบลง จัดชุดฝก ใหเรียบรอย เขาแถวเรียงหนากระดาน อาจารยจะนำการเคารพแบบเดียวกับ ตอนที่เริ่มการฝก จากนั้นอาจารยจะหัน กลับมานั่งคำนับเพื่อเปนการขอบคุณ นักเรียน ผูฝกทุกคนคำนับตอบและอาจ กลาวขอบคุณทานดวยวา “โดโมะ อาริกาโต โกซาอิมาชิตะ เซนเซ !” ภาพจาก http://www.alamocityaikido.com/ หน้า ๗


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๒)

“การคำนับ” เพื่อออกจากเบาะ ! หลังจากชั้นเรียน อยาลืมที่จะคำนับกามิ ซาอีกครั้งกอนที่จะออกจากเบาะ และเมื่อจะกาว ออกจากโดโจก็ควรแสดงความเคารพอีกครั้ง

ขอแนะนำสุดทาย ! สำหรั บ เรื ่ อ งมารยาทแล ว หากไม แ น ใ จ ควรทำตั ว สุ ภ าพ เรี ย บร อ ย ช า งสั ง เกตและพิ น ิ จ พิเคราะห “การคำนับ” ในสัมนา ! ในสั ม มนาใหญ ๆ มี ผ ู  เ ข า ร ว มมากมาย อาจไมมีความจำเปนที่จะรอใหผูสอนอนุญาตให ขึ้นเบาะหรือเขารวมชั้นเรียน เพราะจะกลาย เปนการเบี่ยงเบนสมาธิของผูสอน ใหกาวขึ้น เบาะจากดานขางอยางไมเปนจุดสนใจเพราะจะ เปนการรบกวนสมาธิของผูอื่น “คำนับ” อยาง สงบ ! ตระหนักเสมอวา มารยาทการ “คำนับ กอนเขารวมฝก” อาจแตกตางกันเล็กนอยในแต ละโดโจ ในสัมมนาแตละที่ก็เชนกัน บางทีเรา อาจตองนั่งรอใหอาจารยอนุญาตกอนขึ้นเบาะ ก็ได ภาพจาก http://www.aikikai.or.jp/eng/newsletter/2004/iaf9th/9thIAF.htm

หน้า ๘


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๒)

ไอคิโดเปนหนทางแหงการ เปลี่ยนแปลงตนเอง ?

อ.ธีระรัตน บริพันธกุล

) จากอัตชีวะประวัติของปรมาจารย(โอ เซนเซ) มี ตอนหนึ่งที่ทานไดบรรยายถึงประสบการณและความ รูสึกสวนตัววาเปนภาวะที่รูสึกวาเทาหยั่งลึกลงไปในดิน และลอมรอบตัวดวยแสงสีทอง ทานกลาวกลาว ณ เวลานั้นเสมือนหนึ่งตนเองไดหลอมรวมเปนหนึ่งเดียวกับ สากลจักรวาล มีความรูสึกปติในความรักที่มีตอมวล มนุษยชาติ ประสบการณดังกลาวอาจถือเปน ประสบการณสุดยอดของชีวิตที่ปรมาจารณไดมาจาก การฝกฝนอยางหนักในวิชาการตอสู (BUDO) ) โอ เซนเซ คาดหวังวาวิชาและกิจกรรมที่ทานได สรางสรรคนี้อยางนอยก็นาจะเปนเครื่องมือที่จะชวยใหผู ที่ฝกไอคิโดใชเปนประโยชนในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ใหกลายเปนคนใหมขึ้นมาไดสิ่งที่ O Sensei หวังเอาไว จะเปนจริงไดหรือไม? และอาจารยผูที่สอนไอคิโดควรมีสวนรวมหรือมีบทบาทอยางในการ ทำใหลูกศิษย (หรือตนเอง) เกิดการเปลี่ยนแปลง? ) เปนที่ยอมรับโดยปราศจากขอสงสัยวาการฝกทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นใน หลายๆดาน เชนทาทีในการเคลื่อนไหว ความมั่นใจและความภูมิใจในตนเอง ความสามารถ ในการรับรูถึงพลังภายใน มีสุขภาพและมีความสัมพันธกับคนอื่นดีขึ้นฯลฯ แตอยางไรก็ดี การ ไดรับประโยชนดังที่กลาวมานี้ไมไดเปนหลักประกันวาจะนำเราไปสูประสบการณเชนเดียวกับ โอ เซนเซ ผูเขียนไมแนใจนักวาการฝกไอคิโดจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ลึกทางดาน จิตใจเนื่องจากไดขอสังเกตวาแมคนที่ฝกมานานก็ยังมีเรื่องขัดแยง ความไมลงรอยและการ แบงเปนฝกเปนฝายเชนเดียวกับวงการอื่นๆ ภาพจาก http://www.aikidoofelpaso.org/O'Sensei.htm

หน้า ๙


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๒)

8 •8 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการฝก ) โอ เซนเซ ไดฝาฟนอุปสรรคหลายอยางกอนที่จะเขาสูภาวแหงการรูแจงหรือ ประสบการณสูงสุดของชีวิต เชน ภาวะความเปนความตายในสงคราม การฝกศิลปะการตอสู หลายๆอยาง การเกษตร การทองบทสวดทางศาสนา ไอคิโดจึงถือกำเนิดจากการหลอมรวม ของการฝกฝนในกิจกรรมดังกลาว เมื่อเราฝกไอคิโดจึงเปนการรูปแบบที่เปนผลมาจากภาวะ แหงความรูแจงของปรมาจารยมากกวาที่จะเปนการฝกเพื่อที่จะนำไปสูความรูแจง เสนทางของ โอ เซนเซ เปนเสนทางสวนตัวหรือ เปนวิธีการเฉพาะตนที่จะเขาสูภาวะแหงความรูแจง หาก เราพยายามลอกเลียนแบบการทำกิจกรรมของ โอ เซนเซ เชน ทำสวน ทองบทสวดมนต ฯลฯ ก็คงไมคอยเขาทา และคงไมใชหลักประกันที่มั่นใจไดวาเราจะรูแจงได อยางไรก็ดีหากเราคิดในอีกแงมุมหนึ่งวาการฝกไอคิโดดวย ตัวมันเองนี่แหละที่จะที่จะทำใหเรารูแจงไดเหมือน โอ เซนเซ ??? หรือถาเราฝกกิจกรรมออะไรบางอยางเพิ่ม เติมที่นอกเหนือไปจากการฝกเทคนิคของไอคิโดก็อาจเปน แนวทางที่เรารูแจงไดเชนกัน การทำใหไอคิโดเปนที่ยอมรับของคนทั่วไปและ เปนการแยกไอคิโดออกจากกลิ่นอายของศาสนา โลกทาง โอ เซนเซ สวดมนตร์ ภาพนี้ถ่ายที่ ฮาวายตอนท่านอายุ 77 ปี ตะวันตกพยายามที่จะนำเสนอไอคิโดในรูปแบบของ http://www.aikidojournal.com/catalog/ เทคนิคที่มีระบบที่ประสมประสานกับปรัชญาแนวคิดและ productdetails?code=ph010b วัฒนธรรมของชาวญี่ปุนซึ่งแนนอนวาการฝกแบบนี้จะ แตกตางจากการฝกของปรมาจารยที่เปนตนฉบับอยางสิ้นเชิง (การฝกของปรมาจารยจะมีการ เปลงเสียงที่เชื่อวาเปนเสียงแหงจักรวาล การทองบทสวดมนตของลัทธิชินโต การทำจิตใหปริ สุทธ์ิดวยการนั่งใตกระแสน้ำตก และกิจกรรมอื่นๆที่ทานทำรวมกับการฝกไอคิโด) แตการฝก ของเราสวนใหญจะแยกฝกเฉพาะเทคนิคไอคิโดเพียงอยางเดียว นักไอคิโดสวนใหญจึงไมไดทำ ตามเปาหมายของการเปลี่ยนแปลงตนเองและการรูแจงดวยนเอง แตสำหรับผูที่มีความมุงมั่น เพื่อความรูแจงเหมือนปรมาจารยคงจะตองฝกอะไรบางอยางที่นอกเหนือไปจากการมาโดโจ เพื่อฝกเทคนิคไอคิโดเพียงอยางเดียวแลวก็กลับบานไป หน้า ๑๐


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๒)

) •8 มีเจตนาที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงใดตองรองรับดวยเจตนาหรือแรงจูงใจภายในที่เหมาะสมดวย คนสวน ใหญที่ฝกไอคิโดยังคงยึดมั่นถือมั่นในตัวตน(อัตตา)มากกวาที่จะฝกเพื่อการลดอัตตา การฝกจึง เนนเฉพาะรูปแบบทางกาย ฝมือ การแขงขัน หรือยังคงมีความรูกลัว แทนที่จะลดความกลัว หากเปนเชนนี้ตอไปเรื่อยๆ อัตตาของเราคงยากนักที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและไมสามารถที่จะ เขาสูภาวะแหงความรูแจงได )

โอ เซนเซ กับศิษย์ (ไซโต้ เซนเซ) http://aikido-france.net/articles/chiba/

•8 ระดับและทักษะของผูสอน เนื่องจากการเขาใจตนเองเปนเรื่องที่ไมงายนักสำหรับ คนทั่วไป ครูหรือผูที่สอนไอคิโดจะมีสวนชวยใหเรามองเห็น อัตตาของเราไดหรือไม? และหากหวังมากกวานั้นคือครูจะ นำทางใหเรารูแจงไดหรือไม? ผูเขียนเชื่อวาวิธีการนี้คงเปน ไปไมไดและหรือหากเปนไปไดการรูแจงที่เกิดจากการชี้แนะ ของครูก็เปนสิ่งไมนาจะมีคุณคาเพราะเราไมไดคนพบเสน ทางแหงการรูแจงนั้นไดดวยตัวเราเอง

ในทางตรงขามผูสอนบางคนกลับมีการสอนที่ใชความ รุนแรง การสอนแบบนี้กลับจะยิ่งทำใหลูกศิษยยึดมั่นในอัตตามากยิ่งขึ้น (เชน คิดวาเอาชนะ คนอื่นได หรือ อยากลองของเพื่อพิสูจนความสามารถของตนเอง) อยางไรก็ตามยังมีครูไอคิโด ที่นาชื่นชม และทานเหลานั้นก็นาจะอยูไมไกลนักกับการเปลี่ยนแปลงตนเองและทานยังมีสวน ที่เรงกระบวนการลดอัตตาของลูกศิษย แตครูแบบนี้ก็หาไดยาก ในการเขารวมฝกอบรมไอคิโดหลายๆวันติดตอกัน ผูที่ผานการอบรมมักมีเรื่องเลาหรือ ความรูสึกนึกคิดที่แตกตางกัน บางคนประทับใจ บางคนไมประทับใจ บางคนนอกจากไม ประทับใจแลวยังรูสึกกับครูไอคิโดในดานลบดวยซ้ำไป แตสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไมไดวาการอบรมก็ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงตนเองเชนกัน ผูเขียนไมไดคาดหวังวาคนที่เขารับการฝกฝนจะไดรับประสบการณแหงความรูแจงเชน เดียวกับปรมาจารย แตอยางนอยการฝกก็เปนสวนหนึ่งที่จะทำใหเราพิจารณาไตรตรองใน เรื่องบทบาทของไอคิโดและครูที่สอนไอคิโดที่จะนำไปสูกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง ตนเองตอไป แปลและเรียบเรียงจาก “AIKIDO and PERSONAL TRANSFORMATION” AIKIDO TODAY MAGAZINE #30; Vol .7 , No.4; Oct./ Nov.1993


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๒)

ไอกิโด : ศิลปะการตอสูแบบเกา หรือ ไฟไหมฟางแบบใหม ? โดย ไบรอัน แอชเชนเฟลเดอร (สถานทูตญี่ปุน)

แปลโดย นพ.กฤษณชัย ไชยพร

Vol. 2, No. 5 (March 21, 2006)

http://www.us.emb-japan.go.jp/jicc/EJN_vol2_no5.htm

ถาเราจะถามนักไอกิโดสักคนวา “ไอกิโดคืออะไร” เราจะไดคำตอบตางๆกัน ขึ้นอยูกับวาเราถามใคร บางคนจะตอบวา “เปนศิลปะการตอสูโบราณของญี่ปุน” “หนทางแหงสันติภาพ” “เปนวิธีที่สวรรคมอบไวใหใชควบคุม คิ (พลังงานชีวิต)” “วิถีแหงการตอสูอยางสุภาพ”

ในวงการไอกิโดเองก็ยังมีความซับซอนแบงแยกกันออกเปนไอกิโดแบบตางๆ แตละ แบบมีปรัชญาที่ตางกันอยางสุดขั้ว และในบางกรณีการฝกก็แตกตางกันอยางสุดขั้วดวย ถาเราเขาไปดูการฝกในโรงฝกไอกิโดสายโยชินกัง เราจะเห็นการฝกอยางหนัก การทุมอยาง รุนแรง และนักไอกิโดแตละคนจะแสดงทาฝกที่เหมือนกันมาก ถาเราเขาไปดูโรงฝกไอกิโด สายไอกิไกซึ่งจะเนนความลื่นไหลมากกวารูปแบบที่ตายตัว เราจะเห็นการเคลื่อนไหวที่ดู สวยงาม สวนทางสาย โคคิไค และ คิโนะเค็นคิวไค จะมุงเนนเรื่องปรัชญาและความเปน เลิศทาง “พลังคิ” หน้า ๑๒


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๒)

เมื่อเปนเชนนี้แลว ไอกิโด คืออะไรกันแน ตนกำเนิดของไอกิโด สามารถนับยอนไปไดถึงในศตวรรษที่ ๙ ซึ่งกลาวกันวา เจาชายเทอิจุน ราชโอรสองคที่ ๖ แหงพระจักรพรรดิเซอิวา ไดทรงตั้งโรงเรียนไอกิยุทสุ ไดโต ขึ้น ศิลปะการตอสูของโรงเรียนไดโตไดถายทอดกันมาจากรุนสูรุนในตระกูลมินาโมโตะจนถึง ชินระ ซาบุโร โยชิมิสุ นองชายของ โยชิอิเอะ มินาโมโตะ ลูกชายคนที่สองของ ชินระ ซาบุโร โยชิมิสุ ไดชื่อวา ทาเคดะ ตามชื่อทองที่ที่เขาตั้งถิ่นฐานและทำการสอนศิลปะนี้ ตอมาศิลปะนี้ ไดรับการถายทอดเฉพาะภายในตระกูล ทาเคดะ ในยุคศักดินาศิลปะนี้เปนศิลปะเฉพาะสำหรับ ซามูไรเทานั้น กระทั่งมาถึงสมัยเมจิเมื่อญี่ปุนเปดประเทศจึงมีการสอนศิลปะนี้แกคนนอก ตระกูล ทาเคดะ รวมถึงชาวตางชาติดวย โซคาคุ ทาเคดะ เปนครูคนแรกที่สอนศิลปะนี้แก คนนอกตระกูล ทาเคดะ นักเรียนที่เกงที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดของ โซคาคุ ทาเคดะ คือ โมริเฮ อูเอชิบะ ซึ่งเปนผูกอตั้งไอกิโดในยุค ปจจุบัน อูเอชิบะเปนผูมีพรสวรรคอยาง ยิ่งในดานศิลปะการตอสูและมีความรูใน ศิลปะการตอสูอื่นๆอีกหลายอยาง อูเอ ชิบะไดรวมความรูที่ไดจาก ทาเคดะ แหง โรงเรียน ไดโต และศิลปะการตอสูอื่นๆแลว สรางขึ้นเปน ไอกิโดยุคใหม ไดมีการเรียก ชื่อวิชาที่สรางขึ้นใหมนี้ในหลายๆชื่อ เชน “ไอกิบูโด” เปนตน และในที่สุดก็มา ลงทายที่ชื่อวา “ไอกิโด” ^ วิชาไอกิโดที่ปรมาจารยอูเอชิบะสรางขึ้นนี้ไมไดสำเร็จขึ้นมาในทีเดียว แตตองใชเวลาใน การพัฒนา เปลี่ยนแปลงวิชานี้ตลอด และในระยะเวลาตางๆนี้ก็มีศิษยเขามาเรียนแลวออกไป กันหลายรุน บางคนออกมาตั้งสำนักไอกิโดของตนเอง ดังนั้นสำนักไอกิโดของลูกศิษยแตละแหง จึงมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับวาลูกศิษยคนนั้นเรียนกับอูเอชิบะในชวงใดของการพัฒนาวิชาไอ กิโด นอกจากนั้นลูกศิษยหลายๆคนยังพัฒนาเท็คนิคของตนตอไปใหเหมาะสมตามความตองการ และการตีความของตน จนบางแหงมีปรัชญาและเท็คนิคที่ตางไปจากไอกิโดตนแบบอยางสิ้น เชิง แตบางแหงก็เสมือนเปนสาขาของไอกิโดดั้งเดิมโดยเท็คนิคตางๆยังคงเหมือนตนแบบอยู ภาพจาก http://www.ecbudokai.com/media.htm

หน้า ๑๓


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๒)

^ สำนักตางๆไดแก สำนักไอกิไก มี โมริเทรุ อูเอชิบะ หลานของปรมาจารยเปนเจาสำนัก สำนักโยชินกัง มี โกโซ ชิโอดะ ลูกศิษยที่เกงที่สุดคนหนึ่งของปรมาจารยเปนผูกอตั้ง คิโนะเคนคิว ไค (สมาคมคิ) ตั้งโดย โคอิชิ โตเฮ ลูกศิษยรุนหลังคนหนึ่งของ ปรมาจารย สำนักทาเคมูสุไอกิโด หรือ โรงเรียนอิวามะ มี โมริฮิโร ไซโตะ เปนเจาสำนักคนแรก ขณะนี้สืบทอดโดยโมริฮิโตะลูกชายเปน เจาสำนัก สำนักโคคิไค หรือ คิ โซไซตี้ ตั้งโดย ชูจิ มารุยามา และ อื่นๆอีกมาก สำนักเหลานี้ตางกันทางการใชเท็คนิค วิธีการฝกและ โมริเทรุ อูเอชิบะ เจ้าสำนักไอกิไก ภาพจากhttp://www.aikidojoinville. ปรัชญา ยกตัวอยางเชน สำนักโยชินกัง com.br/amaj/AIKIDO.HTM ที่กอตั้งเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สอง บางทีเรียกวา สไตลแข็ง เพราะโกโซ ชิโอดะ ไดเรียนกับปรมาจารย โมริเฮ อูเอชิบะในชวงที่สอนโดยใชการฝกแบบรุนแรง สไตลนี้โดย ทั่วไปแลวใชในเชิงปฏิบัติจริงไดดี มีเท็คนิคพื้นฐานประมาณ ๑๕๐ ทา เมื่อฝกซ้ำไปซ้ำมาจนคลองแคลวแลวจะสามารถทำทาที่เหลืออีก ชิโอดะ เจ้าสำนักโยชินกัง ๓๐๐๐ ทาได สำนักนี้ไมมีพิธีกรรมในการชำระลาง(จิต) ไมมีเท็คนิคที่ โกโช ภาพจาก http://www.yoshinkan. jp/indexE.html เกี่ยวของกับพิธีกรรมเหมือนบางสำนักอื่นๆ ซึ่งพิธีกรรมเหลานี้ ปรมาจารยไดสรางขึ้นในชวงบั้นปลายของชีวิต ^ ทางดานสำนักไอกิไก เท็คนิคไอกิโดของสำนักนี้นาจะมีความใกล เคียงกับเท็คนิคของผูกอตั้งมากที่สุดเพราะถายทอดกันมาจากพอสูลูก จากลูกสูหลาน ไมไดเนนมากวานักเรียนจะตองฝกทาใหเหมือนกันอยาง เครงครัด ดังนั้นเท็คนิคจึงคอนขางมีพลวัต (การเปลี่ยนแปรเคลื่อนไหว ไหลลื่น - ไดนามิค) มากกวาและเปนลักษณะเหมือนเครื่องจักรกลนอย กวา เท็คนิคเหลานี้อาจประกอบดวยสาระสำคัญที่ผูกอตั้งไดสอนไวใน บั้นปลายของชีวิต ทางดานสมาคมคินั้นมีวัตถุประสงคหลักคือการ เพิ่ม “พลังคิ” ดวยการหายใจและการฝกแบบตางๆ ทฤษฎีของ สมาคมนี้มีอยูวาเมื่อรวมคิกับเท็คนืคไอกิโดแลวผูฝกจะสามารถควบคุมคู โคอิชิ โตเฮ เจ้าสำนักคิโซไซตี้ http://www.kiaikido.ca/kiaikid o/history/Tohei_Sensei.htm ตอสูไดงายขึ้นมาก หน้า ๑๔


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๒)

^ เนื่องจากไอกิโดมีรากฐานมา จากการใสเกราะตอสูกันในสนามรบใน สมัยศักดินา เกราะนั้นคอนขางหนัก เตะกันยาก ไอกิโดจึงไมคอยมีการตอสู กันในลักษณะเตะ แตใชการล็อคขอ การควบคุมขอแลวทุมหรือการทุมโดยไม ตองควบคุมขอ หลักการคือ ใชระยะ ตำแหนง และจังหวะอยางมี ประสิทธิภาพเพื่อชนะคูตอสู ดวยวิธีนี้ คนที่ตัวเล็กกวา ออนแอกวา แตสามารถ ชนะคนที่ตัวใหญกวาแข็งแรงกวาไดงายๆ ภาพจาก http://northstarmartialarts.com/blog1/2007/07/ และเนื ่ อ งจากไอกิ โ ด ม ี ค วามเกี ่ ย วข อ งกั บ ศิลปะหลายอยางของซามูไร เท็คนิคไอกิโดหลายเท็คนิคจึงมีความคลายคลึงกับเท็คนิคการใช ดาบญี่ปุน (ดาบของซามูไร) สำนักไอกิโดหลายสำนักมีการฝกดาบและ/หรือโจ (พลองสั้น)ดวย โดยทั่วไปแลวกลาวไดวาไอกิโดเปนศิลปะที่ใชงานไดจริง ไมมีการเตะสูงอวดลวดลายหรือแสดง เท็คนิควูบวาบ เท็คนิคไอกิโดใชแรงเพียงเล็กนอยไมตองฮึดมาก จุดสำคัญที่สุดคือโจมตีจุด ออนที่สุดของคูตอสูโดยรักษาสมดุลของตนเองใหอยูในตำแหนงที่ไดเปรียบกวาคูตอสูเพื่อใหคู ตอสูเสียสมดุล กลาวอีกนัยหนึ่งคือใชความพยายาม(แรง)นอยที่สุดใหเกิดผลมากที่สุด ^ ^ ในชวงปลายชีวิตของทานโมริเฮ อูเอชิบะ ทานไดใหแนว ความคิดทางดานสันติ ความปรองดอง ความรัก ความรวมมือ กัน และความไมกาวราว สิ่งนี้เปนความเปลี่ยนแปลงอยาง ใหญหลวงในตัวปรมาจารยเอง ผูซึ่งเคยสมัครเปนทหารไป ทำการรบในสงครามรัสเซีย – ญี่ปุน และสูรบกับโจรใน มองโกเลีย ผลที่ตามมาก็คือเท็คนิคตางๆในการตอสูก็พลอย เปลี่ยนแปลงไปดวย ปรมาจารยเคยกลาววา “นี่คือสื่อกลางที่ นำเราไปสูการสรางสรรคชีวิต ความรู คุณธรรม และความ รูสึกที่ดี ไมใชแคความสามารถในการทุมและตรึงคน” ปรมาจารย์โมริเฮ อูเอชิบะในช่วงบั้นปลายชีวิต www.egreenway.com/ vsjournal/z200610.htm

หน้า ๑๕


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๒)

^ ในแงการทุมและทำใหคูตอสูยอมจำนนนั้นเท็คนิคตางๆยัง เหมือนเดิม สิ่งที่ตางไปจากเดิมคือการใหใสใจคูตอสูดวย การไม ตอตานและความกลมกลืนไมนาจะเกี่ยวของกับหลักศาสนาหรืออะไร ทำนองนั้นแตหมายถึงวิธีที่ทำใหเท็คนิคมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใน ชวงปลายของชีวิตทานปรมาจารยเนนเรื่องการกลมกลืนกับความ เคลื่อนไหวของคูตอสูและการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่โดยไมตอ ตาน ยกตัวอยางถาคูตอสูดึงเรา การเคลื่อนที่ตามไปและเพิ่มพลัง ของเราเสริมเขาไปอีกจะทำใหการควบคุมหรือทำใหคูตอสูยอมจำนน ทำไดมีประสิทฺธิภาพกวาการเอาแรงเขาไปตาน ในทำนองเดียวกัน ถาคูตอสูผลัก เราจะไดประสิทธิภาพมากขึ้นถาเราดึงเขาเขามาหา ภาพจาก http://www.todomardelplata.com/e เรา sam/Aikido/AIKI-beneficios.HTM ^ มีคำกลาวในวิชาไอกิโดวา “ถาคูตอสูอยากเขามา เชิญเขา เขามา ถาคูตอสูอยากจะไป สงเขาไปตามทางของเขา” ^ ^ เรื่องที่กลาวมาทั้งหมดนี้อาจรูสึกนาสับสนสำหรับผูที่ไม เคยฝกไอกิโด ทานโมริเฮ อูเอชิบะ บอกวาไอกิโด เปน ศิลปะ แหงสันติ แต ในขณะเดียวกันก็มุงมั่นเพิ่มประสิทธิภาพไอกิโด อยางไมหยุดยั้ง คนอาจสงสัยวาศิลปะการตอสูมันเกี่ยวอะไร ภาพจากhttp://www.self-defender.net/ กับสันติ aikido.htm ^ ^ ทานโมริเฮเชื่อวา “วิถีแหงนักรบถูกเขาใจผิดวา หมายถึงการเขนฆาและทำลายผูอื่น วิถีแหงนักรบ ที่แทจริงคือการปองกันการสังหาร – เปนศิลปะแหง สันติ เปนพลังแหงความรัก” ^ อาจมีคนเห็นวาคำกลาวนี้เปนเรื่องตลก แตเมื่อ พิจารณาโลกของเราในปจจุบันที่มีแตสงครามและความ ภาพจาก กาวราวแลวเราอาจจะเห็นความหมายในคำกลาวของ http://talleresyterapiasgestalt.blogspot.com/ ทานมากขึ้น หน้า ๑๖


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๒)

ไอคิโดกับตัวฉัน

เด็กหญิง ยูยี่

! สวัสดีคะดิฉันชื่อ เด็กหญิง ยูยี่ อายุ 14 ป เปนชนเผาไทใหญ หลังจากที่ดิฉันไดฝกไอคิโด เปน เวลา 2 เดือนแลวก็ทำใหดิฉันคิดอยูเสมอวาไอคิโดทำใหเราจิตใจสงบลง และจากที่ฉันคิดอยูเสมอวาไอคิโดใชความรุนแรง แตพอเอาเขาจริงๆ แลวไอคิโดใชสมาธิ ลมหายใจ และจิตใจไมควรวอกแวก ถาใจเราถึงอะไรก็มาลบความตั้งใจเราไมไดแน เมื่อกอนตัวดิฉันเปนคนใจรอน แตพอไดเลนไอคิโดแลว ทำใหฉันสามารถสงบอารมณได ใครมาพูด อะไรฉันก็ยอมรับฟง ! ทางจังหวัดแมฮองสอน คนสวนมากจะไมรูจักไอคิโด เพราะไอคิโดไมมีการแขงขัน ไมมีการเผย แพรใหคนรูจัก แตเปนศิลปะปองกันตัวที่ตองใชสมาธิ และลมหายใจ ! ที่ปางมะผา มีเด็กเขารวมฝก 4-5 คน รวมตัวฉัน และมีผูฝกตางโรงเรียน คือโรงเรียน ศูนยปาง มะผาตามโครงการพระราชดำริ ซึ่งเขาไมมีโอกาสที่จะไดฝกมากเพราะครูผูสอนไดไปสอนแคทุกวันเสาร และบางเสารก็ไมไดไปสอน ในขณะที่ตัวฉันและเด็กๆมีโอกาสที่จะไดฝกมากกวา บางเดือนก็ไปสอนแค 2-3 ครั้ง ซึ่งตัวดิฉันและเด็กๆก็ไปชวยสอนอีก หน้า ๑๗


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๒)

! รุนดิฉันก็ไมมีผูฝกมาก มีประมาณ 2-3 คน และมีเด็กมารวมฝก 5-6 คน อายุประมาณ 79 ขวบ แตถารวมกับ โรงเรียน ศูนยปางมะผาก็ รวมเปนสิบกวาคนได ! รุนของดิฉัน ตัวใหญแตใจปลาซิวคะ ตัว โตซะเปลา แตถามาใหเลนไอคิโดแลว มาฝกได แค 30 นาทีก็ไมถึง หายหัวไปหมดแลว ! แตสำหรับตัวดิฉันแลว ดิฉันคิดวา ไอคิโดเปนศิลปะปองกันตัวที่เหมาะกับฉันมาก ที่สุด เชื่อไหมคะฉันเคยเลนมวยไทยมากอน ซึ่ง เปนพอฉันเองที่สอน พอของฉันอยากใหดิฉันเกิด มาเปนผูชาย พอพอของฉันรูวา แมฉันเกิดลูกเปน ผูหญิงพอฉันโกรธมาก พอบอกวาจะเอาฉันไป จอมเบ็ดปลาซะเลย อุย! เผลอพูดไปซะไกลเลย เรามาคุยตอกันเลยนะคะ

พอฉันเลนมวยไทยแลวฉันรูสึกวาฉันไมเปนตัว ของฉันเองเลย ฉันเลยเลิกเลนและไดเห็นรุนพี่ที่ โรงเรียนมาเลนไอคิโด ฉันเห็นแลวฉันอยากเลน มากๆ แตฉันก็ยังไมกลาเขามาเลน พอถึงป 2550 ฉันเห็นเด็กๆมาเลน ฉันเลยมา เลน เพราะฉันคิดวามันเปนศิลปะปองกันตัวที่ ทาทาย แตพอมาเลนแลว คือ “การหนีเพื่อชนะ” จำไวนะคะ ถาคุณเจง รักจะฝกไอคิโด คุณอยาตัว โตแตใจปลาซิวนะคะ

จากเว๊บไซต์ http://gotoknow.org/blog/dek3moktoday/140917

เกี่ยวกับผูเขียน ! ด.ญ. ยูยี่ ไมมีนามสกุล อายุ 14 ป ชาวไทใหญ  ยูยี่เปนเด็กหญิงที่คมทั้งดวงหนาและถอย วาจา นิสัยกลาหาญ เด็ดเดี่ยว สมกับเปนพี่สาวคนโตที่ตองดูแลนองๆอีก 3 คน  ! อาจกลาวไดวาเธอเด็กหญิงชาวไทใหญไรสัญชาติที่ขยันที่สุดคนหนึ่งในสโมสรเยาวชนของ เรา นับแตวันแรกที่เธอเขามาฝก ผมยังคงเห็นเธอมาซอมอยางสม่ำเสมอ วันไหนที่เธอขาดฝก หาก ไมเพราะเธอปวย ก็เปนอันเชื่อไดวาเธอตองไปทำงานชวยพอแมที่ยากจนอยู ณ ที่ใดที่หนึ่ง   ! นอกจากไอคิโดแลว เธอยังเขารวมกิจกรรมตางๆของสโมสร ไมวาจะเปนงานวิจัย งานทำสื่อ หรืองานบำเพ็ญประโยชนอื่นๆ เรียงความนี้ เปนสวนหนึ่งจากความรูสึกที่เธอยินดีถายทอดมา ณ โอกาสนี้ หน้า ๑๘


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๒)

Aikido(ka) in Focus ฉบับนี้มาทำความรูจักกับนองใหมป หนึ่งที่ขยันแวะเวียนมาชมรมอยางสม่ำเสมอตั้ง แตภาคการศึกษาแรกของปการศึกษานี้ นองวัชรพงษ สายถิ่น (เอ็ม) หนุม นอยชาวเชียงรายสายดำยูโด อายุ 19 ป เกิด วันที่ 8 ตุลาคม 2531 ตอนนี้ศึกษาอยูชั้นปที่ 1 ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เอ็ม : สาเหตุที่ผมมาฝกไอคิโดคือ หนึ่ง เปน ศิลปะที่วิธีที่นาเรียนรูและนาคนหาคำตอบ สอง ผมอยากคนหาความผสมผสานระหวางคาราเต ยูโด และไอคิโด Focus : เคยอยูชมรมอะไรมาบาง เอ็ม : ถาพูดถึงศิลปะยุทธแลวเคยอยู ชมรมเทควันโด ชมรมยูโด ชมรมคาราเต และ ปจจุบันชมรมไอคิโด Focus : ยูโดกับไอคิโดมีความเหมือนกันหรือ ตางกันยังไงบาง เอ็ม : ยูโดกับไอคิโดมีความเหมือนกันคือ ทั้ง สองศิลปะยุทธนี้ไวใชปองกันตัวเทานั้น ไมไดมีไว รุกรานใครและใชของแรงตัวเองและแรงของ ศัตรูผสมผสานกันสนองคืนตัวเขาไป แตความ แตกตางก็คือ ยูโดจะใหผลอยางรุนแรง สวน ไอคิโดจะใหผลที่รุนแรงหรือออนโยนก็ได Focus : ชอบไอคิโดของใครบาง มีใครเปนตน แบบ

โดย...โฟกัส

เอ็ม : ไมเจาะจงที่จะมี ใครเปนตนแบบครับ และก็ไม เจาะจงที่จะชอบไอคิโดของใคร เปนพิเศษ เนื่องจากในความคิด ผมแล ว ไอคิ โ ดคื อ ศิ ล ปะยุ ท ธที ่ ไมมีแบบที่แนนอน ตองใชทั้งตัว เอง (นาเงะ) และ ฝายตรงขาม (อุเกะ) เปนตัวตัดสินแบบแผน การใชไอคิโดในเหตุการณนั้นๆ Focus : กำลังจะมีงานใหญของชมรมใหเอ็ม ชวยหลายอยางทีเดียว หนักใจมั้ย เอ็ม : ไมครับ มีงานชมรมใหทำผมถือวาเปน เกียรติอยางยิ่งที่ไดรับความไววางใจใหทำงาน ของชมรม ถึงแมจะเหนื่อยและหนักพอสมควร แตก็มีความเต็มใจอยางยิ่งที่จะทำงานตอไปให งานสำเร็จและสมบูรณแบบที่สุดเทาที่จะทำได Focus : ดีใจที่เอ็มคิดไดแบบนี้นะ พี่ๆอาวุโส จะไดลดบทบาทลง และเกษียณไดแลว Focus : แลวเอ็มเห็นวาที่ชมรมเปนอยางไร บาง อยากใหชมรมเปลี่ยนแปลงอยางไรหรือ เปลา เอ็ม : ดีครับ มีความอบอุนเหมือนครอบครัว และอยากใหมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธคนใน ชมรมมากขึ้น เพราะผมเขามาพรอมกับการรูจัก คนในชมรมไอคิโดเพียงหนึ่งในสี่ของคนทั้งหมด ของชมรม หน้า ๑๙


CHIANG MAI UNIVERSITY AIKIDO CLUB ฉบับที่ ๑๓ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ปีที่ ๒)

Focus : มีคนฝากมาถามวาทำไมเอ็มเวิ่นเวอ …? เอ็ม : คำตอบคือความเวิ่นเวอคือการทำอะไรแบบชาๆ ที่ ชอบเวิ่นเวอเพราะเราสามารคิดหรือทำอะไรไดอยางละเอียด รอบคอบ และสามารถทำใหเราไมฟุงซานและทำให ใจเย็นมากขึ้น เอ่อ..ปล่าวเวิ่นเว้อ Focus : เออ!! พี่วา เวิ่นเวอ แปลวาทำอะไร นะครับ ผมหลับ เอาแรงต่างหาก เชื่องชา งุมงาม(ภาษาเหนือ)นะ Focus : เทาที่พี่เห็นชีวิตประจำวันและหุนเดียว กับโดเรมอนของเอ็มเนี่ย ...กินกับนอน..ชอบอะไรมากกวากัน เอ็ม : ชอบกินหรือนอน? บอกตามตรง ทั้งสองอยางเปนสิ่งสุดทายที่ผมจะคิดถึงตางหาก แตถา ถามวาชอบอะไร ก็คงตอบวาชอบทั้งสองอยางมากพอกัน ชมรมไอคิโดไมสิ้นคนดี...ปนี้เราก็มีนองใหมมาเปนเรี่ยวแรงใหชมรมไมนอยหนึ่งในจำนวน นั้นก็คือนองเอ็ม ที่ถูกพี่ๆชาวชมรมฯเรียกวาเอ็มมี่ เพื่อใหดูนารักและใหตรงขามกับความเปนผูใหญ เกินตัว

ปฏิทินกิจกรรม กิจกรรม

วัน - เวลา

ฝกพิเศษ นำการฝกโดย Hattori Takao วันพุธที่ 5 และศุกรที่ 7 เซนเซ ธันวาคมนี้ เวลา ๑๗.๐๐ ๑๙.๐๐ น. ! J

ฝกประจำสัปดาห! J J J J J J

สถานที่

ชมรมไอคิโด

จันทร-พุธ-ศุกร ๑๘.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.J สถานที่ฝก ชมรมไอคิโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใตถุนตึกอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หน้า ๒๐

#13 AikidoCMU  

Chiang Mai University AikidoClub Newsletter #13 December 2007

#13 AikidoCMU  

Chiang Mai University AikidoClub Newsletter #13 December 2007