Page 1

CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ KOPERNIK ul. Świętojańska 82 07-200 Wyszków

www.ceziu.pl


Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to ważna decyzja, która może zaważyć na całym Twoim późniejszym życiu zawodowym. Decyzję tę należy podjąć rozważnie, biorąc pod uwagę zainteresowania, zdolności i możliwości. Nauka może potrwać trzy (branżowe szkoły I stopnia, licea ogólnokształcące) lub cztery lata (technika). Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik w Wyszkowie dostosowuje swoją ofertę do potrzeb rynku pracy oraz zainteresowań swoich uczniów. Oferta jest atrakcyjna i umożliwia wszechstronne kształcenie i rozwój umiejętności indywidualnych, co w przyszłości ułatwi wybór szkoły wyższej i znalezienie zatrudnienia. Dodatkową pomocą w procesie rekrutacji będzie służyć działający sprawnie od kilku lat system elektronicznego naboru, który wymaga przemyślenia wyboru trzech szkół i ustalenia listy preferencji, które pomogą w uporządkowaniu dowolnej liczby oddziałów w wybranych trzech szkołach.

Musisz zdecydować o swoich planach na przyszłość Jeśli po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej chcesz studiować wybierz liceum lub technikum, które dodatkowo dają możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu. Jeśli w ciągu trzech lat chcesz zdobyć zawód, wybierz branżową szkołę I stopnia. Po jej ukończeniu możesz podjąć pracę zawodową lub kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych od drugiej klasy. Bezpłatnej pomocy w podjęciu decyzji w zakresie dokonywania wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej, diagnozowania i rozwijania potencjalnych możliwości oraz mocnych stron, a także orzekania o potrzebie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego udzielają doradcy zawodowi w CEZiU Kopernik - więcej informacji na www.ceziu.pl


Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, ocen z zajęć edukacyjnych, punktowanie świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem i innych kryteriów reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015r. poz.1942): 1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: wynik przedstawiony w procentach z: a) języka polskiego, b) historii i wiedzy o społeczeństwie, c) matematyki, d) przedmiotów przyrodniczych e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2; 2. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przeliczanie na punkty oceny z języka obcego nowożytnego wymienionej na świadectwie ukończenia gimnazjum: Celujący

18 punktów

Bardzo dobry

17 punktów

Dobry

14 punktów

Dostateczny

8 punktów

Dopuszczający

2 punkty

3. Przeliczanie innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:


a świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 punktów

zawody wiedzy w konkursach o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: b

finalista konkursu przedmiotowego

10 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

zawody wiedzy w konkursach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieje o zasięgu ogólnopolskim:

c

finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 punktów

laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 punkty

finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punkty

zawody wiedzy w konkursach o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10 punktów

dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 punktów

d dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

finalista konkursu przedmiotowego

7 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 punkty


zawody wiedzy w konkursach albo turniejach o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

e

dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 punktów

dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmio- 5 punktów tów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych obję- 7 punktów tych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobję- 3 punkty tych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieob- 2 punkty jętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej zawody wiedzy inne, niż wymienione w punktach b,c,d,e artystyczne lub sportowe, organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

f

g

międzynarodowym

4 punkty

krajowym

3 punkty

wojewódzkim

2 punkty

powiatowym

1 punkt

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środo- 3 punkty wiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.


TECHNIK INFORMATYK Zawód w najdynamiczniej rozwijającej się dziedzinie techniki. Daje umiejętności i wiedzę do pracy w serwisie, eksploatacji, naprawach, handlu i przy projektowaniu sprzętu komputerowego. Absolwenci posiadają kwalifikacje z zakresu:  montażu i eksploatacji komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych  projektowania, budowania i administrowania lokalnymi sieciami komputerowymi  projektowania stron internetowych i baz danych. UZYSKANE KWALIFIKACJE

PRZEDMIOTY WYBRANE DO PUNKTACJI REKRUTACYJNEJ

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

JĘZYKI OBCE

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację EE.08. odbywa się pod koniec II (semestru) klasy III Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację EE.09 odbywa się pod koniec I (semestru) klasy IV

• matematyka • język obcy obowiązkowy dla ucznia • informatyka

- matematyka - informatyka

- język angielski - język niemiecki

TECHNIK ELEKTRYK Szerokoprofilowy zawód umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych z zakresu montażu, konserwacji i eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Umiejętności i wiedza w tym zawodzie dają możliwości zatrudnienia w: przemyśle i budownictwie, energetyce, transporcie, handlu, naprawie sprzętu AGD, zakładach gospodarki komunalnej. Nie ma dziedziny życia bez urządzeń elektrycznych. UZYSKANE KWALIFIKACJE

PRZEDMIOTY WYBRANE DO PUNKTACJI REKRUTACYJNEJ

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

JĘZYKI OBCE

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację EE.05. odbywa się pod koniec II (semestru) klasy III Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację EE.26 odbywa się pod koniec I (semestru) klasy IV

• matematyka • informatyka • fizyka

- matematyka - fizyka

- język angielski - język niemiecki

TECHNIK LOGISTYK Planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw. Zarządzanie zapasami. Organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową. Zarządzanie gospodarką odpadami. Planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. UZYSKANE KWALIFIKACJE

PRZEDMIOTY WYBRANE DO PUNKTACJI REKRUTACYJNEJ

Egzamin potwierdzający pierw- • matematyka szą kwalifikację AU.22. odbywa • geografia się pod koniec II (semestru) kla- • informatyka sy III Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację AU.32. odbywa się pod koniec I (semestru) klasy IV

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

JĘZYKI OBCE

- język angielski - geografia

- język angielski - język niemiecki


TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Diagnozowanie stanu technicznego, naprawianie pojazdów samochodowych. Organizowanie i nadzorowanie obsługi samochodów. Kierowanie małym zespołem pracowników. Prowadzenie dokumentacji warsztatowej, kalkulacja kosztów. Kontrolowanie jakości napraw. Obsługa klientów. Prowadzenie działalności gospodarczej. Praca w firmach branży motoryzacyjnej, stacjach obsługi pojazdów samochodowych, stacji kontroli pojazdów, salonach sprzedaży pojazdów samochodowych. UZYSKANE KWALIFIKACJE

PRZEDMIOTY WYBRANE DO PUNKTACJI REKRUTACYJNEJ

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

JĘZYKI OBCE

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację MG.18. odbywa się pod koniec II (semestru) klasy III Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację MG.43. odbywa się pod koniec I (semestru) klasy IV

• matematyka • informatyka • fizyka

• matematyka • fizyka

• język angielski • język niemiecki

TECHNIK SPEDYTOR Planowanie i organizowanie prac związanych z przewozem ładunków. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi. Wykonywanie prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego. UZYSKANE KWALIFIKACJE

PRZEDMIOTY WYBRANE DO PUNKTACJI REKRUTACYJNEJ

Egzamin potwierdzający pierw- • geografia szą kwalifikację AU.31. odbywa • matematyka się pod koniec I (semestru) klasy • informatyka IV

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

JĘZYKI OBCE

• matematyka • geografia

• język angielski • język rosyjski

KLASA LICEUM BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO Klasa współpracuje z Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie, Komendą Miejską Policji, Wojskową Komendą Uzupełnień. Uczestnictwo w wykładach tematycznych, warsztatach i ćwiczeniach. Zajęcia teoretyczne i praktyczne z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez policjantów w szkole i na uczelniach wyższych, w zajęciach z technik samoobrony i technik negocjacji, w szkoleniach strzeleckich na strzelnicy, zapoznanie się z pracą w Policji. PRZEDMIOTY WYBRANE DO PUNKTACJI REKRUTACYJNEJ

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

JĘZYKI OBCE

• język angielski • matematyka • historia

• język angielski • historia

• język angielski • język niemiecki

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Duże potrzeby na rynku pracy i zagwarantowana praca dla absolwentów szkoły. - zakłady rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa to miejsca praktyk naszych uczniów – młodocianych pracowników, wynagrodzenie otrzymywane co miesiąc od pracodawcy, pomoc w znalezieniu praktyki zawodowej, możliwość dalszej nauki, zaliczony staż pracy. PRZEDMIOTY WYBRANE DO PUNKTACJI REKRUTACYJNEJ

JĘZYKI OBCE

• język polski • matematyka

• język angielski


333108 Technik SPEDYTOR Klasa

I

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

II

I sem

II sem

I sem

Liczba Liczba gogodzin dzin w cztetygodniowo roletnim w czteroletokresie II I II I II nim okresie nauczania sem sem sem sem sem nauczania III

IV

Przedmioty ogólnokształcące 1

Język polski

3

3

3

3

3

3

2

4

12

360

2

Język angielski

2

2

2

2

3

3

2

4

10

300

3

Język rosyjski

1

1

1

1

1

1

1

3

5

150

4

Wiedza o kulturze

1

1

1

30

5

Historia

2

2

2

60

6

Wiedza o społeczeństwie

1

1

1

30

7

Podstawy przedsiębiorczości

1

1

2

60

8

Geografia

1

1

1

30

9

Biologia

1

1

1

30

10

Chemia

1

1

1

30

11

Fizyka

1

1

1

30

12

Matematyka

2

2

10

300

13

Informatyka

1

1

1

30

14 15 16

Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Zajęcia z wychowawcą

12 1 4 65

360 30 120 1950

3 1 1 Łączna liczba godzin 23

3 1 1 23

1

2

1

2

3

3

2

4

3

3

3

3

3

3

1 13

1 13

1 14

1 14

1 11

1 19

2 1

2 2 2 6

2 1 1 4

6 3 3 12

8

240

3

2 2 2 6

6 4 18

180 120 540

0

1 1 1 2 4 4 1 4 4 3 25

30 30 30 60 120 120 30 120 120 90 750

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające 1

Geografia

2 3

Matematyka Historia i społecz. - przedm. uzupełniający Łączna liczba godzin Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2 Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów 3 Działalność gospodarcza 4 Język angielski zawodowy 5 Transport i spedycja 6 Środki transportu 7 Opakowania i jednostki transportowe 8 Prawo i ubezpieczenia w transporcie 9 Marketing i negocjacje 10 Podstawy logistyki i magazynowania Łączna liczba godzin Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym 1 2 3 4

1

1

2 1

1

1

3

1 1

1 1

3 1

3 1

3

3

9

1 2 1 3 1 1 2

1 2 1 3 1 1 2

11

11

2 3 5

2 3 5

0

4

4

3

3

6

10

300

2 2

2 2

2 2 2

2 2 2

6 2 2

7 5 3

210 150 90

0 9

8 19

8 19

9 14

9 14

16 16

0 0

25 50

750 1500

33

35

35

34

34

31

31

133

3990

2 2 0,37 4 tyg.

2

2

9

Zarządzanie działalnością transportową i spedycyjną Ekonomika transportu Techniki biurowe i informatyczne Statystyka

Łączna liczba godzin 0 Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 9 Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć eduka33 cyjnych religia/etyka wychowanie do życia w rodzinie PRAKTYKI ZAWODOWE**

2

2 0,37

2 2 0,37

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację AU.31. odbywa się pod koniec I (semestru) klasy IV

160


311513 Technik POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Klasa I Lp

II

III

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne I sem

II sem

I sem

II sem

I sem

II sem

Liczba godzin Liczba tygodnioIV godzin w wo czteroletw czteronim okresie I II letnim nauczania sem sem okresie nauczania

Przedmioty ogólnokształcące 1

Język polski

3

3

3

3

3

3

2

4

12

360

2

Język angielski

2

2

2

2

3

3

2

4

10

300

3

Język niemiecki

1

1

1

1

1

1

1

3

5

150

4

Wiedza o kulturze

1

1

1

30

5

Historia

2

2

2

60

6

Wiedza o społeczeństwie

1

1

1

30

7

Podstawy przedsiębiorczości

1

1

2

60

8

Geografia

1

1

1

30

9

Biologia

1

1

1

30

10 Chemia

1

1

1

30

11 Fizyka

1

1

1

30

12 Matematyka

2

2

10

300

13 Informatyka

1

1

1

30

14 Wychowanie fizyczne

3

3

12

360

15 Edukacja dla bezpieczeństwa

1

1

16 Zajęcia z wychowawcą

1

1

1

2

2

3

3

2

4

3

3

3

3

3

3

1

30

1

1

1

1

1

1

1

4

120

23

23

13

13

14

14

11

19

65

1950

1

1

2 1

2 1

2 2

2 2

2 1

6 3

8 6

240 180

2

2

1

3

4

120

1

1

3

3

6

6

4

12

18

540

Bezpieczeństwo i higiena pracy Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów Działalność gospodarcza Język angielski zawodowy Rysunek techniczny

1

1

1

30

1

1

2

2

1 1 2 2

30 30 60 60

Podstawy konstrukcji maszyn Przepisy ruchu drogowego Budowa pojazdów samochodowych Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych

1

1

2

60

1 5 5

30 150 150

3

90

Łączna liczba godzin Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające 1 2

Fizyka Matematyka

3

Historia i społecz. - przedm. uzupełniający Łączna liczba godzin

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

1 2

1 2

1

1 1 1 2

1 1 2

2 1

2 1

2 2

2 2

1

1

2

2

9

9

10

10

4

4

4

4

5

5

5

5

2

60

25

750

5

9

270

5

10

300

6

90

4

Organizacja przedsiębiorstwa samochodowego Łączna liczba godzin

4

0

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym 1

Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2

Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

3 4

Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych

6

6

90

Łączna liczba godzin

0

0

9

9

10

10

12

0

25

750

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

9

9

19

19

14

14

16

0

50

1500

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

33

33

35

35

34

34

31

31

133

3990

2

2

2

2

2

2

2

2

religia/etyka wychowanie do życia w rodzinie

6

0,37

PRAKTYKI ZAWODOWE** Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację MG.18. odbywa się pod koniec II (semestru) klasy III Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację MG.43. odbywa się pod koniec I (semestru) klasy IV

0,37

0,37 4 tyg.

160


351203 Technik INFORMATYK

I sem

II sem

I sem

II sem

I sem

II sem

I sem

II sem

Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania

1 Język polski

3

3

3

3

3

3

2

4

12

360

2 Język angielski

2

2

2

2

3

3

2

4

10

300

3 Język niemiecki

1

1

1

1

1

1

1

3

5

150

4 Wiedza o kulturze

1

1

1

30

5 Historia

2

2

2

60

6 Wiedza o społeczeństwie

1

1

1

30

7 Podstawy przedsiębiorczości

1

1

2

60

8 Geografia

1

1

1

30

9 Biologia

1

1

1

30

10 Chemia

1

1

1

30

11 Fizyka

1

1

12 Matematyka

2

2

13 Informatyka

1

1

14 Wychowanie fizyczne

3

3

Klasa Lp

I

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

II

III

IV

Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania

Przedmioty ogólnokształcące

15 Edukacja dla bezpieczeństwa 16 Zajęcia z wychowawcą

1 1 1 1 Łączna liczba godzin 23 23 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające 1 Informatyka 2 Matematyka 3 Historia i społecz. - przedm. uzupełniający Łączna liczba godzin Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2 Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów 3 Działalność gospodarcza 4 Język angielski zawodowy 5 Urządzenia techniki komputerowej 6 Systemy operacyjne 7 Lokalne sieci komputerowe 8 Witryny i aplikacje internetowe 9 Systemy baz danych Łączna liczba godzin Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym 1 2

Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej Administracja systemami operacyjnymi

3 4

Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych

5 6

1

2

3

3 3

3 3

2 3

1

30

10

300

1

30

3

12

360

1 4 65

30 120 1950

4

1 13

1 13

1 14

1 14

1 11

1 19

2 1

2 2

2 2

2 1

6 3

8

240

6

180

3

2 6

2 6

1 4

3 12

4 18

120 540

0

1 1 1 2 4 4 4 5 3 25

30 30 30 60 120 120 120 150 90 750

1

1

1

1

3

1 1

1 1

2 2

2

3

2 1

2 2

1

1 2 2 2 1

1 2 2 2 1

3 3 2 8

3 3 2 8

4 2 6

6

6

8

8

1

1

1

1

2

60

2

2

3

3

5

150

2

2

4

120

2

2

Projektowanie baz danych

2

2

4

4

120

Tworzenie stron i aplikacji internetowych Zajęcia praktyczne (konfig. urządzeń komp i siec) Łączna liczba godzin

2

2

6

5

150

3

3

5 11

5 11

6

6

10

0

5 25

150 750

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

9

9

19

19

14

14

16

0

50

1500

33

33

35

35

34

34

31

31

133

3990

2

2

2

2 0,37

2 2 0,37

2

2

4 tyg.

4 tyg.

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych religia/etyka wychowanie do życia w rodzinie PRAKTYKI ZAWODOWE**

0,37

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację EE.08. odbywa się pod koniec II (semestru) klasy III Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację EE.09 odbywa się pod koniec I (semestru) klasy IV

320


333107 Technik LOGISTYK Klasa Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Lp

I

II

III

IV

I II I II I II I II sem sem sem sem sem sem sem sem

Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania

Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania

12 10 5

360 300 150

Przedmioty ogólnokształcące 1 Język polski 2 Język angielski 3 Język rosyjski

3 2 1

3 2 1

3 2 1

4 Wiedza o kulturze

1

1

1

30

5 Historia

2

2

2

60

6 Wiedza o społeczeństwie

1

1

1

30

7 Podstawy przedsiębiorczości

1

1

2

60

8 Geografia

1

1

1

30

9 Biologia

1

1

1

30

10 Chemia

1

1

1

30

11 Fizyka

1

1

1

30

12 Matematyka

2

2

300

13 Informatyka

1

1

14 Wychowanie fizyczne

3

3

15 Edukacja dla bezpieczeństwa

1

1

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bezpieczeństwo i higiena pracy Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów Działalność gospodarcza Język angielski zawodowy Gospodarka magazynowa Magazyny przyprodukcyjne Magazyny dystrybucyjne Logistyka transportu Usługi logistyczno-transportowe Łączna liczba godzin Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym 1

Procesy magazynowe

2

Organizacja prac magazynowych

3 4

4 4 3

1

3

2

4

10 1

30

3

3

3

3

3

3

12 1

360 30

1 13

1 14

1 14

1 11

1 19

4 65

120 1950

2 1

2 2 2 6

2 1 1 4

6 3 3 12

8

240

3

2 2 2 6

6 4 18

180 120 540

1 1 1 2 6 4 4 3 3

30 30 30 60 180 120 120 90 90

25

750

5

150

1

1

1

1

3

1 1

1 1

2 2 2

2 2 1

3

2 1

2 2 2

3 3 1

2

1 1 1 Łączna liczba godzin 23 23 13 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające 2 Język angielski 3 Historia i społecz. - przedm. uzupełniający Łączna liczba godzin Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

3 3 1

2

16 Zajęcia z wychowawcą

1 Geografia

3 2 1

1 2 4 2 2

1 2 4 2 2

8

8

11

11

1

1

4

4

4

4

2 2

2 2

2 2

4

4

4

0

2

2

6

180

Procesy transportowe

5

5

6

8

240

Procesy magazynowo-spedycyjne

3

3

6

6

180

Łączna liczba godzin

9

9

8

8

10

10

12

0

25

750

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 10

10

19

19

14

14

16

0

50

1500

35

35

34

34

31

31

133

3990

2 2 0,37

2

2

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć eduka33 33 cyjnych religia/etyka 2 2 wychowanie do życia w rodzinie 0,37 PRAKTYKI ZAWODOWE**

2 2 0,37

4 tyg.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację AU.22. odbywa się pod koniec II (semestru) klasy III Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację AU.32. odbywa się pod koniec I (semestru) klasy IV

160


311303 Technik ELEKTRYK Klasa

Lp

I

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

II

III

IV

I II I II I II I II sem sem sem sem sem sem sem sem

Przedmioty ogólnokształcące 1 Język polski

Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania

Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania

3

3

3

3

3

3

2

4

12

360

2 Język angielski

2

2

2

2

3

3

2

4

10

300

3 Język niemiecki

1

1

1

1

1

1

1

3

5

150

4 Wiedza o kulturze

1

1

1

30

5 Historia

2

2

2

60

6 Wiedza o społeczeństwie

1

1

1

30

7 Podstawy przedsiębiorczości

1

1

2

60

8 Geografia

1

1

1

30

9 Biologia

1

1

1

30

10 Chemia

1

1

1

30

11 Fizyka

1

1

1

30

12 Matematyka

2

2

10

300

13 Informatyka

1

1

1

30

14 Wychowanie fizyczne 15 Edukacja dla bezpieczeństwa

3 1

3 1

3

3

3

3

3

3

12

360

1

30

16 Zajęcia z wychowawcą

1

1

1

1

1

1

1

1

4

120

13

13

14

14

11

19

65

1950

2 1

2 1

2 2

2 2

2 1

6 3

8

240

6

180

2

2

1

3

4

120

6

6

4

12

18

540

Łączna liczba godzin 23 23 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające 1 Fizyka 2 Matematyka

1

1

1

2

1

2

3 Historia i społecz. - przedm. uzupełniający Łączna liczba godzin Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy

religia/etyka

2

4

1

1

1

1

30

1

1

30

1 2 5 4 4 3 2 2

30 60 150 120 120 90 60 60

25

750

1 4 6

30 120 180

1 Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów 3 Działalność gospodarcza 4 Język angielski zawodowy 5 Elektrotechnika i elektronika 5 6 Instalacje elektryczne 7 Maszyny elektryczne 8 Urządzenia elektryczne 1 9 Użytkowanie instalacji elektrycznych 10 Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych Łączna liczba godzin 8 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym 1 Rysunek techniczny 1 2 Pomiary elektryczne i elektroniczne 3 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń 4 elektrycznych 5 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych Łączna liczba godzin 1 Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 9 Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyj33 nych 2

3

3

1

2

3

3

1 2

1 2

2 2 1

2 2 1

5

1

2 2 1

2 2 1 4 4

8

8

8

5

5

8

0

1 4 3

4 3

3

3

4

4

4

4

4

10

300

2 9 14

4 8 16

0 0

4 25 50

120 750 1500

133

3990

1 9

11 19

11 19

2 9 14

33

35

35

34

34

31

31

2

2

2

2

2

2

2

wychowanie do życia w rodzinie 0,37 0,37 0,37 PRAKTYKI ZAWODOWE** 4 tyg. Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację EE.05. odbywa się pod koniec II (semestru) klasy III Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację EE.26 odbywa się pod koniec I (semestru) klasy IV

160


Liceum ogólnokształcące Klasa L.p. Przedmioty nauczania (obowiązkowe)

I II III Liczba godzin nauki 30 32 29

Razem godzin Liczba godzin tygodniowo w w trzyletnim trzyletnim okre- okresie nasie nauczania uczania

Liczba godzin tygodniowo Przedmioty ogólnokształcące Język polski 4 Język angielski 2 Język niemiecki 2 Historia 2 Wiedza o społeczeństwie 1 Wiedza o kulturze 1 Matematyka 3 Fizyka 1 Chemia 1 Biologia 1 Geografia 1 Podstawy przedsiębiorczości 2 Informatyka 1 Wychowanie fizyczne 3 Edukacja dla bezpieczeństwa 1 Godzina z wychowawcą 1 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym 17 Historia 18 Język angielski 1 Przedmioty uzupełniające 19 Przyroda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

20 Przepisy Bezpieczeństwa Publicznego 21 Logistyka Wojskowa 22 Samoobrona 23 Pierwsza pomoc Razem godzin zajęć edukacyjnych 24 religia/etyka 25 Edukacja obronna 26 Wychowanie do życia w rodzinie Razem godzin

4 2 3

4 3 3

1

12 7 8 2 1 1 11 1 1 1 1 2 1 9 1 3

360 210 240 60 30 30 330 30 30 30 30 60 30 270 30 90

4

4

3

3

1 4 3

4 2

8 6

240 180

3

1

4

120

1

1

2

60

1 6 2

30 180 60

6 6

180 180

30 2 2

1 2 1 32 2 2

2 1 29 2 2

0,37

0,37

0,37

34,37

36,37

33,37

2

1,11


Typ szkoły: Branżowa Szkoła I Stopnia -Klasa: Wielozawodowa Zawódy (symbol cyfrowy zawodu) / oznaczenie kwalifikacji: - Kucharz (512001) - oznaczenie kwalifikacji TG.07. - Stolarz (752205) - oznaczenie kwalifikacji AU.15. - Sprzedawca (522301) - oznaczenie kwalifikacji AU.20. - Monter sieci i instalacji sanitarnych (712618) - oznaczenie kwalifikacji BD.05. - Elektryk (741103) - oznaczenie kwalifikacji EE.05. - Mechanik pojazdów samochodowych (723103) - oznaczenie kwalifikacji MG.18. - Elektromechanik pojazdów samochodowych (741203) - oznaczenie kwalifikacji MG.12. Podbudowa programowa: gimnazjum

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa II

I I sem II sem

I sem

Przedmioty ogólnokształcące 2 2 2 1 Język polski 1 1 2 2 Język obcy nowożytny Historia 1 1 1 3 4 Wiedza o społeczeństwie 2 5 Podstawy przedsiębiorczości 1 1 1 6 Geografia 1 1 7 Biologia 1 1 8 Chemia 1 1 9 Fizyka Matematyka 2 2 2 10 1 1 11 Informatyka Wychowanie fizyczne 3 3 3 12 1 1 13 Edukacja dla bezpieczeństwa 1 1 1 14 Zajęcia z wychowawcą 0,1 0,1 0,14 15 PCDZ Łączna liczba godzin 16,1 16,1 14,14 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym Kształcenie zawodowe teoretyczne - turnusy dokształca1 nia teoretycznego młodocianych pracowników*

a)

a) Łączna liczba godzin Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym b) 1 zajęcia praktyczne Łączna liczba godzin wychowanie do życia w rodzi1 nie /1/

III

II sem

I sem

II sem

2 2 1

2 2 1 1

2 2 1 1

2 1

1

1

2

1

1

3

3

3

1 0,14 14,14

1 0,34 12,34

1 0,34 12,34

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania

6 5 3 1 2 3 1 1 1 5 1 9 1 3 0,58 42,58

216 180 108 36 72 108 36 36 36 180 36 324 36 108 12,24 1524,24

a)

a)

a)

408

a)

a)

a)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

b)

0,37

0,37

0,37

1,11

408

970

2 2 2 2 2 2 6 2 religia/etyka /2/ OBJAŚNIENIA: * turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (w ramach ODiDZ) są prowadzone na podstawie programów opracowanych przez Gostynińskie Centrum Edukacyjne, ul. Polna 39, 09-500 Gostynin a) – nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych odbywa się odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 tygodni w każdej klasie , w wymiarze 34 godzin tygodniowo (ODiDZ); Dz. U. poz. 20, pkt. 5 b) – wymiar godzin zajęć praktycznych dla młodocianych pracowników wynika z Kodeksu Pracy Art. 200² Dla młodocianych pracowników ustala się w I klasie 2 dni na praktyczną naukę zawodu, a w klasach II i III po 3 dni, zgodnie z Regulaminem praktycznej nauki zawodu w CEZiU Kopernik Art. 5 pkt. 5 Po zakończeniu nauki w klasie III uczennice/uczniowie zdają egzamin kwalifikacyjny w zależności od zawodu. /1/ Wymiar godzin zajęć religii lub etyki okreś. przepisy wydane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. /2/ Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć wychowania do życia w rodzinie określają przepisy wydane na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.


Informator dla kandydatów do CEZiU w Wyszkowie  

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół CEZiU i zasadami rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019

Informator dla kandydatów do CEZiU w Wyszkowie  

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół CEZiU i zasadami rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019

Advertisement