Page 1

DYRERETSAKTIVISTER BRUGER PUBLIC SERVICEMEDIER I PR-KAMPAGNER Siden 2008 er dyreretsaktivister brudt ind i mindst 380 svine- og pelsdyrbedrifter i Danmark, Norge, Sverige og Finland for at filme dyrene. Efter hver indbrudsbølge er billeder af skadede dyr blevet vist i landsdækkende medier.

POLITISK AKTIVISME AF MICK MADSEN MIM@KOPENHAGENFUR.COM

Foto: P. Jørgensen

at filme dyrene. De mange tilfælde af

kampagne. Under kampagnen der blev

ulovlig indtrængen er begået over otte

indsamlet elektroniske underskrifter til

omgange, og hver gang er det lykkedes

udvalgte politikere, holdt demonstratio-

dyreretsaktivistene at få billeder og bud-

ner, uddelt flyers og lignende. Strategien

skab ’solgt’ til landsdækkende tv, trykte

var helt i overensstemmelse med det

medier og netmedier. Blandt andre NRK

øvrige Norden, hvor tilsvarende politiske

Dyreretsaktivister i Norden har fundet

i Norge, Sveriges statskanal SVT og TV 2

kampagner har udgangspunkt i hjemme-

en sikker model for, hvordan de via

i Danmark har været først med ’nyheden’

sider som etttlivsomgris.se og forby-

troværdige public service tv-stationer

om, at dyrene vanrøgtes i landbruget.

pels.no. Alle kampagnerne har til formål

får placeret deres budskab om, at der

at afskaffe dyreholdene og erstatte

foregår omfattende mishandling af dyr

Dagen efter at TV 2 i Danmark sendte

i landbruget. Siden 2008 er nationale

Operation X-programmet ’Pels på

dyreretsgrupper, hvis politiske kamp

vrangen’, som var baseret dyreretgrup-

TV 2’s dokumentarredaktør Lasse

handler om at få forbudt enhver brug

pen Animas billedmateriale, offentlig-

Bjerre vidste ikke, at Anima startede en

af animalske produkter, brudt ind på

gjorde Anima en fiks og færdig hjem-

pr-kampagne i forlængelse af Pels på

mindst 380 svine- og pelsdyrbedrifter i

meside, forbydminkavl.dk, som blev

vrangen-udsendelsen, men det kom hel-

Sverige, Norge, Danmark og Finland for

udgangspunkt for en omfattende politisk

ler ikke bag på ham.

2008

forbruget med veganske alternativer.

2009

Norge, 10. november. Norsk TV 2 viser doku-

Norge, 19. december. Den norske kontrolmyn-

Norge, marts/april. Mattilsynet gennemfører en

mentaren ’Et skinn av velferd’, som er baseret på

dighed for dyrevelfærd Mattilsynet skriver i en

ekstraordinær national tilsynskampagne på 244

billeder fra dyreretsorganisationen Nettverk for

presemeddelelse, at ”Mattilsynet har i efteråret

norske pelsdyrfarme svarende til 74 procent af

dyrs frihet. Gruppen er brudt ind på 108 norske

ført tilsyn med et stort antal peldyrfarme. Resul-

alle farme.

mink- og rævefarme for at optage billederne.

taterne stemmer kun i lille grad overens med det indtryk, som blev skabt af dokumentarprogrammet ’Et skinn av velferd.’”

Norge, 12. juni. Konklusionen fra Mattilsynets tilsynskampagne kommer. Det hedder, at ”forholdene i norske pelsdyrhold er generelt i overenstemmelse med reglerne.”

6

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


Anima og Dyrenes Alliance demonstrerer foran Sveriges ambassade i København i solidaritet med Djurrättsalliansens antipels-kampagne i Sverige. Aktivisten Thorbjørn Schiønning deler materiale ud fra den danske antipels-kampagne, som aktivisterne startede i forbindelse med TV 2-programmet ’Pels på vrangen’.

Norge, 23. august. NRK viser billeder fra 45

hedder det, at ”selv om Mattilsynet har afdækket

Danmark, 27. oktober. Operation X-programmet

norske pelsdyrfarme, som igen er optaget af

afvigelser under de sidste ugers tilsyn, har vi ikke

’Pelsdyr på vrangen’ bliver sendt på dansk TV 2.

Nettverk for dyrs frihet. Aktivistgruppen hævder,

afdækket forhold i det omfang og i så alvorligt

Billederne til programmet er leveret af dyrerets-

at der var skadede dyr på samtlige farme og mel-

et omfang, som det indleverede materiale fra

foreningen Anima, som i løbet af sommeren

der dem alle til politiet for brud på den norske

Nettverket viser.” Derimod er der givet anmærk-

er brudt ind på 34 farme for at filme dyrene.

dyreværnslov.

ninger for forhold, der er knyttet til manglende

Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold starter

driftsrutiner, manglende udbedring/opgradering

arbejdet med ekstraordinær kontrol af 140 pels-

Norge, august/september. Mattilsynet laver

af bure og indretning, for dårlig rengøring og

dyrbesætninger.

kontroller på 44 norske farme. I konklusionen

mangel på aktivitetsobjekter i burene.

Nr. 1. januar 2011

7


– Vi var naturligvis klar over, at aktivisterne

i hele Skandinavien ikke kan se, at de

og billederne blev vist første gang i

havde en særinteresse i at udføre det

bliver brugt til at blåstemple yderligtgå-

Sveriges største nyhedsprogram SVT

arbejde, som de gjorde – på samme måde

ende politiske holdninger som sandhe-

Rapport kort før det svenske riksdags-

som pelsdyravlerne har en særinteresse i

den i en nøje koordineret international

valg.

at gøre opmærksom på deres holdning. Vi

kampagne, siger han.

forholdt os til det materiale, redaktionen

– De fik billederne ud tre uger før valget,

var kommet i besiddelse af og udførte den

GRATIS PR TIL AKTIVISTERNE

og det var ikke noget tilfælde. I Sverige

nødvendige kildekritik. Det var optagelser-

Pr-ekspert i den svenske konsulent-

har næsten alle medier rapporteret hi-

ne og det, de viste, der var det centrale for

virksomhed Westander, der rådgiver i

storien, det er jo en bedrift i sig selv. De

os. For mig handler denne sag om dyrenes

politisk kommunikation, Johanna Look

(dyreretsaktivisterne, red.) får det igen-

velfærd, siger Lasse Bjerre. Men det er

er heller ikke i tvivl om, at dyreretsakti-

nem i medierne, og det giver billederne

kommunikationschef i Dansk Pelsdyrav-

visterne bruger medierne til kickstarte

stor troværdighed, siger Johanne Look,

lerforening Sander Jacobsen bestemt ikke

deres egne pr-kampagner – og at de

der mener, at billederne kommer i medi-

enig i.

gør det godt. Svenske Djurrättsallian-

erne, fordi det er stærkt nyhedsstof. Det

sens seneste kampagne, som startede

giver dyreretsaktivisterne en pr-værdi,

– Jeg mener, det er udtryk for forbav-

i august 2010, handlede som i Danmark

der ikke kan købes for penge gennem for

sende mangel på udsyn, når journalister

og Norge de foregående år om pelsdyr,

eksempel annoncekampagner.

Sverige, 24. november. En nyhed om massiv van-

Finland, 9. december. Dyreretsgruppen Oikeutta

Sverige, 9. december. ”Vores akutte opgave er

røgt i svenske svindebedrifter lanceres i Sveriges

Eläimille (Dyrenes Ret, red.) frigiver billeder,

gennemført, og vi har ikke påvist nogen tilfælde

Radio og samtidig offentliggøres kampagnen ’Ett

som gruppen har optaget under indtrængen

af vanrøgt,” hedder det i en pressemeddelelse

liv som gris’. Efterfølgende er pressedækningen

på 32 svinebesætninger, og billederne vises i

fra kontrolmyndigheden for svinebesætninger,

massiv i Sverige. Der er billeder fra 100 svine-

flere landsdækkende medier. Strategien er ikke

Svenska Djurhälsovården, som besøger de

farme, som gruppen Djurrättsalliansen ulovligt er

ny – allerede i 2007 brød aktivister fra Oikeutta

svinebedrifter, Djurrättsalliansen har meldt til

trængt ind i. Djurrättsalliansen hævder, at dyrene

Eläimille ind på 60 svinegårde for at filme.

politiet. 78 af de 90 besætninger får ingen an-

2009

vanrøgtes i næsten alle besætninger og anmelder

mærkninger. Blandt de resterende er anmærk-

90 af de 100 svinebedrifter til politiet.

ningen oftest, at der mangler strøelse.

8

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


Den udlægning er direktør i Lead

– Jeg mener, kritikken er forfejlet. Vi løber

viser opgørelserne eksempelvis, at der

Agency, der rådgiver i strategisk kom-

hverken aktivisternes eller pelsdyravlernes

kun er udpeget kritisable forhold på 245

munikation, Kresten Schultz Jørgensen

ærinde. Vi fremlægger dokumentation,

ud af 12 millioner dyr – eller at 1 ud af hver

enig i. Pr-værdien af selv et kort nyheds-

som vi har undersøgt og verificeret, og så

49.000 dyr har haft en skade, der bety-

indslag er millioner af kroner værd, og

kan seerne selv tage stilling. Og jeg forstår

der, at dyret skule have været håndteret

det forbedrer kun pr-effekten, hvis der

ikke, hvorfor pelsdyravlerne ikke ville

anderledes, eksempelvis aflivet eller være

er tale om en public service-station. Kre-

kommentere materialet og totalt afviste at

placeret i farmens sygeafdeling.

sten Schultz Jørgensen peger desuden

medvirke i programmet. Efter min mening

på, at hvis en pr-kampagne er baseret

var det pelsdyravlerne selv, der fik sagen

Til gengæld viser kontrollerne i alle fire

på følelsesargumenter, giver tv-mediet

til at vokse sig så stor, siger Lasse Bjerre.

lande også, at pelsdyravlerne har store

det bedste afsæt, mens printmedier er

problemer med at efterleve regelsæt-

bedre til argumenter, fordi printmedier

BILLEDET PASSER IKKE

giver mulighed for abstraktion.

Men uagtet at TV 2 Danmark afviser at

lande. Alle steder er der lovovertrædel-

have deltaget i en antipels-kampagne,

ser på mere end 50 procent af farmene,

– Det har sin egen logik at komme på tv,

så står det stadigvæk tilbage, at land-

og det er især manglende journalisering

fordi det aldrig er argumentet, der vinder

mænd i animalske landbrugsbedrifter i

og burberigelse, som er genstand for

i tv. Det er altid følelserne. Dyreretsakti-

Danmark, Norge, Sverige og Finland er

myndighedernes kritik. Det sidste har et

vister vil altid være vindere på tv, siger

blevet mål for aktivistgruppers forbuds-

klart dyrevelfærdsmæssigt aspekt, som

Kresten Schultz Jørgensen.

kampagner umiddelbart efter offentlig-

dog ikke har noget at gøre med skader

gørelsen på public service-tv.

på dyrene.

SVT og lanceringen af pr-kampagnen

Landbrugsorganisationer i de fire lande

Hvis problemet er manglende halm og

sveketmotminkene.se (svigtet mod

kritiserer medierne for at give seerne det

burberigelse, hvorfor er det så i orden at

minkene, red.) i august sidste år sagde

indtryk af omfattende vanrøgt i dyrehol-

illustrere det med billeder af skadede dyr?

Djurrättsalliansens talsperson Malin

dene, som dyreretsgrupperne ønsker.

Gustavsson til den svenske avis Dagens

Men de respektive myndighedernes

– Operation X siger ikke, at alle dyr

Media, at Djurrättsalliansen bevidst gik

egne kontroller – som der efterhånden

lider på alle pelsdyrfarme i Danmark.

efter et troværdigt medie til at formidle

har været en hel del af – bekræfter ikke

Vi har påpeget, at der er visse kritiske

billederne.

aktivistgruppernes påstande om omfat-

forhold – og lad mig i den forbindelse

tende dyremishandling.

understrege, at Pressenævnet netop

tene, som er stort set ens i alle fire

I forbindelse med offentliggørelsen på

Dokumentarredaktøren på TV 2 afviser

har afgjort, at der ikke er grundlag for

alligevel blankt, at tv-stationen har andel

I Danmark, hvor myndighederne i 2010

at udtale kritik af Operation X, siger

i Animas kampagne for at forbyde pels.

kontrollerede alle pelsdyrfarme uanmeldt,

Lasse Bjerre, mens Sander Jacobsen

2009

2010

Finland, 18. december. Livsmiddelssäkerhetsver-

Danmark, 30. december. Fødevarestyrelsen kon-

Finland, 17. februar. Billeder fra 30 finske pels-

ket Evira udsender en pressemeddelelse efter at

kluderer efter den ekstraordinære kontrol i 140

dyrfarme frigives af Oikeutta Eläimille. Billederne

have kontrolleret 32 svinegårde, hvor Oikeutta

pelsdyrbesætninger, at der er givet indskærpel-

bliver bl.a. vist på landsdækkende tv i aktuali-

Eläimille hævder, at dyrene vanrøgtes. Der

ser for mindre alvorlige forhold på hovedparten

tetsprogrammet A-Studio.

konstateres forsømmelser i halvdelen af besæt-

af farmene, men det understreges, at ”Fødeva-

ningerne. ”De konstaterede forsømmelser var

restyrelsen ikke har kunnet genfinde det billede,

Finland, 5. marts. Dyrlæger har undersøgt

beskidte bokse, fugt og beskadigede strukturer,

der blev afdækket i forbindelse med Operation

samtlige farme under anklage. Der konstateres

mangel på stimulerende materialer, utilstrække-

X-udsendelsen om mink i efteråret.”

manglende hylder og burberigelse i nogle af be-

lig ventilation og utilstrækkelig pleje af syge dyr.

10

sætningerne, men ”under inspektionerne fandtes

TIDSSKRIF T FOR DANSK PELSDYRAVL


AKTIVISTER BESTEMTE TIDSPUNKTET Det har sig egen logik at komme på tv, fordi det aldrig er argumentet, der vinder i tv. Det er altid følelserne. Dyreretsaktivister vil altid være vindere på tv. Kresten Schultz Jørgensen, direktør i Lead Agency

De veganske aktivister i svenske Djurrättsalliansen ville have fuld kontrol over udgivelsestidspunktet, da gruppen i 2009 stod foran at skulle lancere deres kampagne mod kødbranchen og de svenske svinebønder. I første omgang blev billedmaterialet tilbudt til SVTprogrammet Uppdrag, et program der beskæftiger sig med undersøgende

fastholder, at billedfladen ikke harmo-

Mange historier, der ender som ny-

journalistik og har stor gennemslags-

nerede med virkeligheden:

heder på især mediernes hjemmesi-

kraft i Sverige. Ansvarshavende på

der, ville ikke være blevet til nyheder

Uppdrag Lars-Göran Svensson takkede

– Det er indlysende, at der er avlere,

for 20 år siden – efterspørgslen på

dog nej til billederne.

som har snorksovet, men det er helt

nyheder har simpelthen betydet, at

ude af proportioner at illustrere den

kravene til kvalitet i journalistik er

– For det første savnede vi kontrol over

slags fejl med billeder af mink, som

faldet.

materialet. Djurrättsalliansen krævede, at publiseringen skulle samordnes med

mangler det ene øre. Det er ikke oplysning, det er vildledning, siger han og

Den anden forklaring på aktivisternes

grisebøndernes årsmøde i Jönköping.

understreger desuden, at Pressenæv-

tilsyneladende meget lette adgang til

Der fandtes også stor usikkerhed i

net ikke har taget stilling til ’Pels på

public service-medierne er, at historier

materialet. Vi lod fire dyreværnsinspek-

vrangen’-programmet, men udeluk-

om dyrevelfærd nærmest pr. automatik

tører granske materialet, og kun ud fra

kende den opfølgende udsendelse i

bliver betragtet som ’en god historie’

billederne kunne de ikke med sikkerhed

august 2010.

blandt journalister – og sådan har det

sige, at misforholdene var så stærke,

været siden Brigitte Bardot gik til kamp

siger Lars-Göran Svensson til det

mod sælfangst tilbage i tresserne.

netbaserede mediemagasin Resume.se

DET STARTEDE MED ’BABY’-SÆLERNE

Det undrer ikke medieprofessor på

tilbage i november 2009.

Roskilde Universitet Jørgen Poulsen,

– Dyrevelfærd er sådan noget, der

at medierne bruger løs af materiale,

akkumulerer blandt journalister. Det er

Djurrättsalliansen gik i stedet til Sveri-

der er indsamlet af kilder, som har

et paradoks, man også kan se omkring

ges Radio og programmet Ekot, som

en klar interesse i at definere jour-

pandemier. SARS og fugleinfluenza

offentliggjorde nyheden samme dag

nalisternes historie. Jørgen Poulsen

blev slået stort op, og derfor blev svi-

som svindebøndernes holdt årsmøde

peger på et par forskellige forklarin-

neinfluenzaen også slået stort op. Når

i Jönköping. Samme dag gennem-

ger, og den ene er, at mængden af

det ligner noget, vi har set før, så kører

førte Djurrättsalliansen en række

nyheder er eksploderet.

historien, siger Jørgen Poulsen.

planlagte demonstrationer – starten på kampagnen ’Ett liv som gris’.

ingen syge eller skadede dyr, som burde aflives”.

Sverige, 10.-13. august. Jordbruksverket – der

mange svenske farme har problemer med jour-

kontrollerer dyrevelfærden i svenske pelsdyrbe-

nalføring og manglende burberigelse.

Sverige, 9. august 2010. Billeder med skadede

sætninger – undersøger uanmeldt 40 procent af

dyr fra 17 svenske pelsdyrfarme offentliggøres

de svenske minkfarme. I konklusionen hedder

Norge 31. oktober. NRK viser billeder optaget

på SVT. Billederne er optaget af Djurrätsallian-

det, at ”Jordbruksverkets bedømmelse er, at

på 39 norske pelsdyrfarme af Nettverk for dyrs

sen, som hævder, at der foregår omfattende

billederne af udbredt vanrøgt ikke har kunnet

frihet – denne gang i samarbejde med Dyrebe-

vanrøgt i svensk pelsdyravl, og at billederne

bekræftes, og at der ikke har kunnet konstateres

skyttelsen Norge.

giver et ”rigtigt billede af de forhold, som mink

generel dårlig dyrevelfærd ved de kontroller, som

lever under i den svenske pelsindustri.”

er gennemført”. Kontrollerne viser omvendt, at

Nr. 1. januar 2011

11


AKTIVIST-BILLEDER KOMMER IGEN Aktivister inden for den internationale dyreretsbevægelse vil fortsætte med at bryde ind til dyrehold og bagefter levere ‘nyheder’ om dyremishandling til medierne.

BILLEDMATERIALE

kommunikationschef Sander Jacobsen

minalitet og nu rådgiver kommercielle

til at advare de danske pelsdyravlere:

virksomheder i den animalske industri tvivler på, at billederne kommer igen.

AF MICK MADSEN

– Jeg tror, at aktivisternes succes med at

Han kigger ud i hele verden og konstate-

MIM@KOPENHAGENFUR.COM

få de her billeder gengivet som sensa-

rer, at dyreretsgruppernes strategi med

tioner i medierne, vil anspore dem til at

at bryde ind til dyreholdene og filme

De finske pelsdyravlere holder på vejret.

gøre det igen, siger Sander Jacobsen og

dyrene er meget lig hinanden alle steder.

Med et parlamentsvalg på plakaten

peger på, at det selvsagt ikke er noget

17. april og en national dyreretsgruppe

problem at finde syge dyr i så store

– Taktikken er den samme af den simple

– Oikeutta eläimille – med en effektiv

populationer, som der er tale om i dansk

årsag, at den virker. Det skaber en politisk

pr-strategi venter finnerne bare på,

minkavl. Selv om Plantedirektoratets

diskussion, og det er det, dyreretstilhæn-

at billeder af ”grusomhederne” i finsk

uanmeldte kontroller blandt 12 mio. dyr

gerne ønsker. Tag Norge, hvor de be-

pelsdyravl dukker op i medierne igen –

har fundet færre end 250 skadede dyr,

gyndte at filme i 2008 og stadig filmer. Se

præcis som de gjorde i februar 2010.

skelner hverken aktivister eller journali-

på Finland, der skal have parlamentsvalg

ster mellem dyr, der er i behandling og

i foråret. Der er ingen tvivl om, at når som

– Vi regner helt klart med at tage en ny

dyr, og som er håndteret forkert – over

helst mellem nu og valget, vil der dukke

runde, og det bliver sikkert på ét-års-

et år er der et antal skadede dyr på stort

en bunke film op, siger Steve Solley.

dagen i februar. Det er to måneder før

set alle farme, så det er bare at stå tidligt

valget, siger formanden for den finske

op og gå ud og filme dem.

pelsdyravlerforening, Ulf Enroth.

Og det er det, pelsdyravlerne venter på i Finland. To partier har allerede meldt

JOURNALISTER ’GLEMMER’

ud, at de vil arbejde for et forbud mod

Både i og uden for Norden har dyrerets-

STATISTIKKEN

pelsdyravl, så det er en oplagt mulighed

grupper demonstreret, at de evner at

– Det eneste, vi kan gøre ved det, er, at

for aktivisterne at gøre pelsdyravl til et

time deres pr-kampagner efter politisk

efterleve reglerne til punkt og prikke, så

valgkamp-tema – præcis som det skete i

aktualitet, så Ulf Enroth har allerede

vi ikke igen skal se billeder af mink med

Sverige i efteråret 2010.

advaret sine medlemmer om, at en ny

hul i hovedet i TV-Avisen, samtidig med

mediestorm med stor sandsynlighed

at dyrevelfærdsreporteren Kristian Sloth

– Aktivisterne vil skabe en polarisering,

venter.

fortæller befolkningen, at der er proble-

hvor man enten er for eller imod. De

mer på 60 pct. af farmene, siger Sander

går efter at få et enkelt tema på dags-

Jacobsen.

ordenen, som aktiverer folk, og det er

Også i Spanien, Tyskland, Holland, Storbritannien, Ungarn og USA er dy-

let at lave en sms-afstemning, hvor folk

reretsaktivister trængt ind til forskellige

Heller ikke dyreretseksperten Steve Sol-

fordømmer pelsdyravl, når man fører

dyrehold for at filme til veganske pr-

ley, som er tidligere politimand i Storbri-

kampagne i samarbejde med medierne,

kampagner, og det får Kopenhagen Furs

tanniens specialstyrke for dyreretskri-

siger Ulf Enroth.

12

TIDSSKRIF T FOR DA NSK PEL SDY R AV L


DAN SK

E

VLERE PIN ER NKA I M

R E G LA DY

OG

R

P

MISHANDL

ER

Anima, Danmark

E

ERaND

cK en CHO löjar s v a T IALE MATER

d r å v VAN

Djurrättsalliansen, Sverige

sdyropp Pel dr

ish

an

r t e et

dy re m

dli

ng

Nettverk for dyrs frihet, Norge

Nr. 1. januar 2011

13

Aktivistbilleder kommer igen  

Aktivistbilleder kommer igen