Page 1

DANSK PELSDYRAVL

MEDLEMSBL AD FOR DANSK PELSDYRAVLERFORENING #2 FEBRUAR 2014

PORTRÆTSERIE OM KVINDER I PELSDYRAVL / DESIGNERNES SKEPSIS FOR SÆLSKIND ER VENDT / KOM MED TIL FORBEREDELSERNE TIL MODEUGENS ÅBNINGSSHOW / HØJ DØDELIGHED PÅ FARM EFTER ORMEKUR

MODEUGE:

ØSTEN MØDTE VESTEN PÅ CATWALKEN


Leverandør af fremtidsløsninger til pelsdyravlere

PAMU CLEANER udmugningssystem Fuldautomatisk udmugningssystem med propfunktion. Enkelt at montere og kan styres fra smartphone. Fleksibel skrabeplade og effektivt dobbelt kantskrab.

MARKEDETS BEDSTE SKRABEMASKINER

2014-model med flere nye funktioner

EFFEKTIVE ruller til forårspelsning Mød os til Landsskind i Messecenter Herning i marts. Vi glæder os til at vise dig vores nyheder!

Vores EXCELLENT+ ruller har slebne ‘tænder’ og ta’r ekstra godt fat! Vi genopsliber naturligvis også dine ruller.

GrønLandsvej 5 • dK-7480 viLdbjerG • TLf. +45 96 13 30 30 info@pamutec.com • www.pamutec.com 2

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


INDHOLD – FEBRUAR 2014

z LEDER: VI SKAL VÆRE KNIVSKARPE

z ØSTEN MØDTE VESTEN TIL KOPENHAGEN FURS MODESHOW

5 6

z BAG FORBEREDELSERNE TIL MODEUGENS STØRSTE SHOW

10

z PELSEVENT I BRUXELLES VAR EN STOR SUCCES

14

z STORT POTENTIALE I SÆLSKIND

16

z ”JEG KAN DET HELE”

20

z DELTAGERE SØGES TIL NYT KVALITETSPROJEKT

23

z BEVAR MANGFOLDIGHEDEN PÅ MINKFARMEN

24

z LANDSKAMP PÅ MINK

25

z NÅR ALTING IKKE LIGE GÅR SOM FORVENTET – PANACUR TIL MINK

26

z PLASMACYTOSE: LOPPER SPILLER MÅSKE EN ROLLE

29

z SANERING OG KVALITET ER IKKE MODSÆTNINGER

30

z ÅRETS SKINDUDSTILLINGER

32

– LIKVIDITET VED FALDENDE PRISER

34

z WELFUR: AFPRØVNING I DANMARK

35

z KOPENHAGEN FUR SKINDUDSTILLING 2014

36

z AKTUELT

38

z NAVNENYT

40

z LANDSDELSFORENINGERNES GENERALFORSAMLINGER

43

z FORSKUDSREGISTRERING TIL SKAT

FORSIDEFOTO Kopenhagen Fur åbnede igen i år Copenhagen Fashion Week. Temaet var East West Fusion, hvor tre danske og tre kinesiske designere gav hver deres bud på næste vinters pelsmode. Foto: Helle Moos.

NR. 2. FEBRUAR 2014

3


4

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


VI SKAL VÆRE KNIVSKARPE LEDER AF TAGE PEDERSEN, TPE@KOPENHAGENFUR.COM

vendig markedstilpasning og dermed pinen længere. Vi skal være glade som avlere og som

Vi var mange, der holdt vejret søndag

auktionshus over, at det er gået så godt,

klokken 13, da de første skind kom un-

og at vi har været med til at etablere det

der hammeren, og februar-auktionen

nye prisniveau. Men når det er sagt, så

dermed var sat i gang. Jeg kan ikke hu-

skal vi også huske på, at det netop er

ske, at stemningen forud for en auktion

et nyt niveau. Det kræver, at vi er kniv-

nogensinde har været så nervøs og fuld

skarpe. Vi skal være skarpe på omkost-

af spænding. Ingen kunne forudse, hvor-

ningerne, så vi er konkurrencedygtige.

dan det ville gå.

Vi skal være skarpe på at producere de rigtige skind, således at vi har en god

Men vi kunne hurtigt puste ud igen. Mar-

kvalitet og en god størrelse.

kedet viste sig at være meget stærkere, end vi troede, og hvad kunderne troede.

Vi er heldigt stillede som danske avlere,

Det er tegn på et rigtig stærkt marked,

at der endnu engang er blevet større

at kunderne tør købe syv millioner mink-

forskel i prisen på gode og dårlige skind.

skind, som er det største udbud, der

Denne auktion viser klart, at fokus på

nogensinde har været på vores auktion.

kvalitet er det, der får os godt igennem

Særligt når de ved, at der er en del skind

den nye markedssituation. Det kommer

på lager fra sidste år, og når de ved, at

blandt andet til udtryk, hvis vi ser på

der er en stigende verdensproduktion,

prisforskellen på klassiske skind og

så det samlede antal minkskind, der skal

Velvet, hvor gennemsnitsprisen på Vel-

sælges i denne sæson når op over 80

vet under denne auktion lå 23 procent

millioner skind.

højere end på de klassiske skind. Også hvis vi ser på prisforskellen mellem

Til trods for disse faktorer, så lykkedes

udenlandske og danske minkskind, hvor

det at få afsat alle minkskind og finde et

vi fik 25 procent mere for vores skind.

nyt niveau på markedet. Et niveau, som ligger over, hvad nogen turde tro på

Vi ved i sagens natur ikke, hvordan de

forud for februar-auktionen. Vi havde på

kommende auktioner kommer til at gå.

forhånd meldt ud, at vi ville møde mar-

Det tegner til stabile priser. Men den

kedet. Det var også forventningen fra

større spredning i prisen på gode og

avlerne, fordi ingen har en interesse i, at

dårlige kvaliteter bekræfter, hvad vi går

vi opbygger store lagre af usolgte skind.

og siger: Nemlig, at vi er godt rustet til

Det er blot med til at udsætte en nød-

fremtiden.

NR. 2. FEBRUAR 2014

5


De danske styles kom ind fra venstre og de kinesiske fra højre, hvorefter de mødtes på midten på catwalken.

ØSTEN MØDTE VESTEN TIL KOPENHAGEN FURS MODESHOW Copenhagen Fashion Week blev åbnet med en hyldest til Kopenhagen Furs samarbejde med Kina. Tre danske og tre kinesiske designere gav deres bud på fremtiden pelsmode. På catwalken var Østens og Vestens bud meget forskellige. Men meget tyder på, at forskellen ikke vil være så stor i fremtiden.

MODE

AF HEIDI CECILIE LORVIK HCL@KOPENHAGENFUR.COM

Vi har i Danmark stolte traditioner

forskellige tilgange til pels og design,

se, om vi kan bringe Østens og Vestens

der prægede de forskellige styles på

designs tættere på hinanden og lære

catwalken. Her var de danske designere

af hinanden og prøve at bygge bro. Så

gået til pelsen uden ærefrygt og med

det var hele tanken bag temaet med Øst

masser af innovative idéer. De kinesiske

møder Vest. Vi ville anskueliggøre, at

designere forholdt sig mere traditionelt

mode faktisk er global. Der er selvfølge-

til pelsen.

lig lokale strømninger, men modefæno-

for design. Tidligere var det inden for

menet er globalt, så hvad kan vi lære af

møbeldesign. I dag er det også inden

- Konklusionen, når vi kigger på showet,

for modebilledet, at vi gør os bemærket.

er, at kineserne synes, at de danske de-

Skandinavisk design er forbundet med

signere var mere vovede, siger Michael

MØDES PÅ MIDTEN

det enkle udtryk, hvorimod asiatisk de-

Stadi, som er afdelingschef for KiCK.

Denne tankegang præger også de

hinanden?

seks designere. En af dem er kinesiske

sign vil vise velstand og derfor er mere prangende. Under Kopenhagen Furs åb-

- Men det har meget at gøre med deres

ZouYou. Han grundlagde sit brand YOUZ

ningsshow var det også meget

kultur og historie. Vi vil gerne prøve at

i 2009, som i dag holder til i Beijings

6

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


De kinesiske designeres skitser.

berømte kunstdistrikt 798. Hans designs

yngre generation allerede taget meget af

tur. Hun var i Shanghai i september, som

er minimalistiske og elegante og et godt

den vestlige kultur og mode til sig, siger

hun synes er utrolig fascinerende.

eksempel på, hvordan kinesiske tradi-

ZouYou, som udover at være designer

tioner møder vestlig inspiration. ZouYou

også er prodekan på School of Fashion

- Vi kan lære meget. Specielt i en tid nu,

mener, at vi påvirker hinanden i Østen

under Beijing Institute of Fashion Tech-

hvor vi uundgåeligt influerer hinanden så

og Vesten i højere grad og ikke er så ad-

nology.

meget og uundgåeligt interesserer os så

skilte som for mange år siden.

meget for hinanden. Der er kommet en UUNDGÅELIG INDFLYDELSE

forholdsvis ny interesse for kinesisk de-

- Østen og Vesten tilhører meget

En af showets danske designere, Freya

sign. Jeg oplevede meget i Shanghai, at

forskellige kulturer. Kina har mange

Dalsjö, hvis pelskollektion blev mødt

de har en stor interesse for de helt store

traditionelle designs og en traditionel

med en overflod af roser fra modeksper-

brands, de såkaldte logobrands. Men der

designhistorie. Men vi lever i en globali-

ter og fashionistaer, er enig med ZouYou.

er også en voksende interesse for min-

seret verden, og jeg tror, at moden går i

Hun mener, at inspirationen går begge

dre og nyere brands.

retning af, at vi på en eller anden måde

veje mellem Østen og Vesten. Selv er

mødes mere i midten. I Kina har den

hun meget inspireret af den asiatiske kul-

NR. 2. FEBRUAR 2014

7


ØSTEN

YOUZ

BEAUT YBERRY

JAMY WEE

DESIGNGENNEMBRUD I ØSTEN

- Jeg tror, at hvis man skal have succes i

OPNÅELIGT

Asien som Skandinavisk virksomhed, så

Selv om det ikke er et overvældende

er man nødt til at prøve at bibringe noget

antal vestlige designerbrands, som indtil

innovativt, men i høj grad også have re-

nu har formået at slå igennem i Østen

spekt for kulturen på det lokale marked,

og koble sig på den voksende købe-

og så prøve at kombinere de to ting. Og

kraft, mener Michael Stadi, at opgaven

man skal ikke blive forskrækket over, at

bestemt er opnåelig. Hvis bare man for-

det ikke lykkes første gang. Så må man

mår at kombinere Vestens design med

bare prøve igen og igen og tilrette og

Østens.

lære af sine erfaringer, til den er der.

8

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


VESTEN ØSTEN OG VESTEN TILHØRER MEGET FORSKELLIGE KULTURER. KINA HAR MANGE TRADITIONELLE DESIGNS OG EN TRADITIONEL DESIGNHISTORIE. MEN VI LEVER I EN GLOBALISERET VERDEN, OG JEG TROR, AT MODEN GÅR I RETNING AF, AT VI PÅ EN ELLER ANDEN MÅDE MØDES MERE I MIDTEN. ZOUYOU, DESIGNER, PRODEK AN PÅ SCHOOL OF FASHION UNDER BEIJING INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY

ANNE SOFIE MADSEN

FREYA DALSJØ

JEAN//PHILLIP

NR. 2. FEBRUAR 2014

9


Her er en af 3D-tegningerne, som Eva Helmbæk lavede af scenografien tilbage i november sidste år. Øst og Vest var delt op, så de danske designeres styles kom ind fra venstre og de kinesiske fra højre for at mødes på midten til East West Fusion på catwalken.

Modellerne spidser ører inden gangprøven.

BAG FORBEREDELSERNE TIL MODEUGENS STØRSTE Kopenhagen Furs åbningsshow til modeugen kræver flere måneders forberedelse, og et stort show af sådan en kaliber giver en masse udfordringer. Stylist Eva Helmbæk har stået i spidsen for at få showet på benene. Hendes opgaver tæller alt fra at have styr på brandmyndighederne, til hvordan man får tøjet på modellernes kroppe uden at ødelægge frisuren.

MODE

begyndte. Eva Helmbæk fik et opkald fra

BRANDSIKKERHED I TOP

Kopenhagen Fur, hvor hun blev spurgt,

Derfor kender hun også til alle de ting,

om hun ville stå for at arrangere åb-

man skal være opmærksom på. For ek-

ningsshowet til modeugen. Da hun lagde

sempel, at hun ikke kun skal lave 3D-teg-

på, kørte en masse idéer allerede rundt

ninger af scenografien til Kopenhagen

i hovedet på hende. Hvordan skulle sce-

Fur, men også til brandmyndighederne,

Onsdag formiddag inden showet. 150

nen se ud? Hvordan skulle temaet Østen

som kan lukke showet ned, hvis ikke sik-

mennesker er i fuld sving i hver deres

møder Vesten vises i showet?

kerheden er i top.

hårlak og kommandoer. Ude foran sidder

- Jeg tør slet ikke at sige, hvor mange

- Tegningerne skal være meget præcise

800 kendisser, politikere og pressefolk

timer jeg bruger. Fra jeg bliver ringet op,

og detaljerede. Flugtvejene skal være

og venter. Modellerne stiller sig klar, og

til showet er slut, tænker jeg konstant

frie. Og så skal alt brandimprægneres;

Eva Helmbæk tæller ned. Tre. To. En.

på det. Jeg ser inspiration overalt til,

gulvtæpper, gardiner og trapper, siger

26 minutter senere forlader modellerne

hvordan scenografien skal se ud, som

Eva Helmbæk.

catwalken, lysene tændes, og showet er

er det første, der skal på plads, siger

forbi.

Eva Helmbæk. Hun har været med til at

STØRRE SHOW STØRRE UDFORDRINGER

arrangere åbningsshowet fem gange,

Derudover er der flere udfordringer end

Men vi skal tilbage til slutningen af ok-

hvoraf hun har stået for det hele de se-

ved et normalt modeshow, da Kopen-

tober sidste år, hvor forberedelserne

neste to gange.

hagen Fur præsenterer seks designere,

AF HEIDI CECILIE LORVIK HCL@KOPENHAGENFUR.COM

funktion backstage. Luften er fuld af

10

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


De mandlige modeller skulle skam også have lagt makeup.

SHOW

Der skulle seks mand til at nå at gøre den kinesiske model klar til næste tur på catwalken.

hvor der normalt kun er en. Showet i år

ny frisure og give hende nyt tøj på nøjag-

altid modellerne i, at de ikke må røre

havde desuden 30 modeller, hvor der

tigt tre og et halvt minut.

hinanden.

normalt er 12-15. - Det var så imponerende, at hun kunne

- Hvis bare de stikker en finger i pelsen,

- Det var vigtigt med så mange modeller,

have den her fuldstændige ro, når hun

så kan det ses på catwalken. Og så løber

så alle designerne kunne få deres helt

trådte ind på catwalken. Hun havde jo

jeg rundt og råber ”Pas nu på pelsene”,

eget look. For eksempel Jamy Wee, hvor

lige været i midten af hele det virvar, si-

når stylisterne står og sprayer løs med

hestehalerne skulle stå ud til siden og

ger Eva Helmbæk.

hårlak.

Det ville man til et normalt show aldrig

PELSEN SKAL I FOKUS

Fem af modellerne var nødt til at have

kunne. For lige bagefter skulle model-

Men dét, som hele showet handler

pelsen på, før de fik sat hår, fordi frisu-

lerne jo kunne komme ind med et helt

om, er pels, og det sætter ekstra krav

rerne gjorde det umuligt at få pelsene

andet look.

til planlægningen. Ifølge Eva Helmbæk

over hovedet.

de skulle have rød, gul og blå makeup.

er det for eksempel meget få fotografer, Der var dog én model fra Kina, der som

som er gode til at fotografere pels på

- Så jeg måtte lave et kæmpe skema til

den eneste skulle på catwalken flere

catwalken. Derfor var det vigtigt, at bil-

navnlig hårfolkene for, hvornår pelsene

gange under showet. For at nå skiftene

ledet i midten af catwalken douchede

kunne komme på i forhold til, hvornår

havde hun seks mennesker omkring sig,

ud i et sart blå, så pelsen var i fokus på

håret skulle sættes. En stakkels model

som skulle nå at lægge ny makeup, lave

pressebillederne. Hun instruerer også

måtte sidde med Freyas Dalsjøs

NR. 2. FEBRUAR 2014

11


HVIS BARE DE STIKKER EN FINGER I PELSEN, SÅ KAN DET SES PÅ CATWALKEN. OG SÅ LØBER JEG RUNDT OG RÅBER ”PAS NU PÅ PELSENE”, NÅR STYLISTERNE STÅR OG SPRAYER LØS MED HÅRLAK. EVA HELMBÆK, ST YLIST

Overalt backstage hang lister og instrukser, som Eva Helmbæk havde lavet for, at ingen var i tvivl om, hvad de skulle lave midt i de hektiske timer op til showet.

store, flotte frakke på, mens hun fik sat håret, og det var jo altså meget varmt for hende. EN KNÆKKET HÆL

Dagen før det store show afholdes der generalprøve. I år viste det sig, hvorfor det er vigtigt. Freya Dalsjø havde lavet nogle stiletter med en hæl af træ belagt med pels. Men da modellen går med dem på catwalken, siger det ikke bare klik, men knæk. - Freya skriger, modellen undskylder, og jeg siger: ”Hold kæft hvor er det godt, at det sker nu”, siger Eva Helmbæk, som skyndte sig at skaffe en masse sorte stilletter til selve åbningsshowet. Eva Helmbæk er en erfaren kvinde i gamet. Hun har arrangeret utallige shows for Kopenhagen Fur og mange andre de seneste 14 år, og derfor er hun altid forberedt på hvilken som helst udfordring. Om det er en knækket hæl eller strittende hår. - Det er et kæmpe arbejde, men jeg brænder for det, og så elsker jeg pels. Da det hele var slut, sad jeg med et stort tomrum i maven.

12

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


. v s o e r u b , d å r t , Redekasser Redekasser

Tråd til reparation

HG Chipboard med 18 mm speciel spånplade Leveres i ■ Hele ruller ■ Standardblokke ■ Specialmål efter ønske HG Limtræ/Birk med 11-lags birkefinér i hulbrættet

HG Birk/Birk i 11-lags birkefinér i hulbrættet

Du vælger kvaliteten: ■ ZincAlu10 ■ Rustfri ■ Plast-coated

Bure

Forelco vandssystemer Klarer problemet, hvis du er træt af store el-regninger eller vand, der fryser Færdige blokke leveres som al tråd fra HG i de velkendte Betafence-kvaliteter.

Du finder det hele hos HG Ring og få et godt tilbud på redekasser, reparationstråd og færdige bure. Vi hjælper også gerne hele vejen igennem, hvis du skal etablere nyt vandsystem til minkene – eller have det gamle renoveret. Bare tag fat i din sædvanlige HG kontakt. Vi er klar, når du kalder!

Erik Bach Tobias Rundin Ole Andersen Jens Villadsen Tonny B. Rasmussen

20 12 32 12 28 35 04 53 20 12 32 13 22 69 58 10 30 88 13 31

Heiko Andresen Johannes Nielsen Henrik Mortensen Jesper Ørskov Pedersen Jens Jørgen Madsen

20 29 32 44 30 80 12 00 20 20 56 11 30 80 08 68 40 38 84 27

Vejlevej 15, DK-8722 Hedensted Telefon (+45) 75 89 12 44 Telefax (+45) 75 89 11 80 www.hedensted-gruppen.dk

Døgnservice 20 21 30 44

NR. 2. FEBRUAR 2014

13


PELSEVENT I BRUXELLES VAR EN STOR SUCCES Pelsrepræsentanter rund omkring i Europa var rejst til Bruxelles, da eventen This is Fur blev afholdt for at sætte fokus på at aflive myter inden for pelsdyravl. Fakta om branchen blev præsenteret for adskillige europaparlamentarikere og embedsmænd.

BRUXELLES

AF TOBIAS ØSTERGA ARD BRANDT TOB@KOPENHAGENFUR.COM

Der var pelsrepræsentanter fra hele 16 europæiske lande, da den fælles europæiske interesseorganisation for pelsbranchen, European Fur Information Center, i slutningen af januar afholdte en stor event i Europa Parlamentet. Begivenheden kaldet ’This is Fur’ havde til formål at sætte fokus på at aflive myter omkring pelsavl, og med over 100 bilaterale møder afholdt er man fra arrangørernes side godt tilfreds. This is Fur-standen i Europa Parlamentet i Bruxelles. Parlamentarikere, embedsmænd, pelsrepræsentanter

- Det har været et succesfuldt forløb,

og mange flere lagde turen forbi.

hvor vi har formået at præsentere både europaparlamentarikere og embeds-

er direktør for European Fur Information

den europæiske pelsdyravl og pelsdyr-

mænd for brugbare fakta om vores bran-

Center.

avl generelt.

ved vores stand, og vi har oplevet meget

VÆKKEDE MODSTANDERNE

- Flere kritikere udleverede et notat, som

støtte i forhold til branchens konstante

Eventen vækkede helt efter forventning

baserer sig på en noget farvet videnska-

arbejde med politiske interesseområder

dyreretslobbyisterne i Eurogroup for

belig artikel fra 2001. Flere af forfatterne

så som dyrevelfærd, invasive arter og

Animals, som havde produceret et notat

trak sig fra den videnskabelige arbejds-

forbrugertillid, siger Bo Manderup, som

til parlamentarikerne for at miskreditere

gruppe inden udgivelsen, da de sim-

che. Vi havde rigtig mange besøgende

14

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


DEN HER EVENT ER EKSTREMT VIGTIGT FOR ALLE LED I PELS­ BRANCHEN. DER ER SÅ

pelthen ikke kunne stå inde for artiklens

mere borgerne om vores fag, men da

MANGE USANDE MYTER

indhold. De følte, at deres arbejde indgik

mere og mere af vores hverdag regule-

OM VORES ARBEJDE, OG

i en ”politisk tilsvining af pelsdyravl”.

res via EU, er arbejdet hernede mindst

VI STÅR HER SAMMEN

ligeså vigtigt, siger Tage Pedersen, som

OG FORTÆLLER DEN

var tilfreds med forløbet.

SANDE HISTORIE OM

Der er tale om 10-15 år gamle referencer,

VORES ERHVERV.

som tilmed er yderst tvivlsomme, hvilket siger meget om det generelle skyts, dy-

- Jeg er godt tilfreds med at se, hvordan

reretslobbyen arbejder ud fra, siger Bo

standens gæster har været informati-

Manderup.

onssøgende. Det fortæller mig, at vi har en kommunikationsopgave, som ikke er

DANSK TILSTEDEVÆRELSE

umulig. Med fakta i hånden skal vi nok

Formanden for Dansk Pelsdyravlerfor-

komme langt. Det er der ingen tvivl om,

ening, Tage Pedersen, var mødt op for

siger han.

TAGE PEDERSEN, FORMANDEN FOR DANSK PELSDYRAVLERFORENING

selv at bidrage med sin praktiske viden om erhvervet.

Udover flere hundrede gæster af politisk karakter, blev standen besøgt af 12-14

- Den her event er ekstremt vigtigt for

aktivister.

alle led i pelsbranchen. Der er så mange usande myter om vores arbejde, og vi står her sammen og fortæller den sande historie om vores erhverv. Vi arbejder hjemme i Danmark meget med at infor-

NR. 2. FEBRUAR 2014

15


STORT POTENTIALE Sælskind er godt i gang med at gøre et comeback. Flere designere har allerede lagt deres skepsis på hylden og er faldet for sælskind og de nye muligheder, det giver.

SÆLSKIND AF SØREN BJERREMAND ROSENMAJ SBR@KOPENHAGENFUR.COM

Samarbejdsaftalen mellem Great Green-

STORE MULIGHEDER

land og Kopenhagen Fur har til formål

Kopenhagen Fur har mange projekter

at skabe et marked for sælpels i Europa,

med designere, og endnu flere er på teg-

så sælskind kan få lov til at opfylde sit

nebrættet. Designerne ser store mulig-

potentiale.

heder i sælskind. Heriblandt Mark Kenly Domino Tan, der mener, at det er det helt

Sæl har en afgørende rolle i den grøn-

Under dette års Copenhagen Fashion

landske historie. Muligheden for at

Week var der til gengæld mange, der

kunne leve af sælens kød og pels har

godt kunne se sælskinds potentiale.

- Der er noget i historien, der gør sæl

været central for det grønlandske folks

Ikke mindst under Kopenhagen Furs

interessant, og jeg mener, det er det

eksistensgrundlag. Nogle folk tror imid-

åbningsshow, hvor Mia Lisa Spon viste

rigtige tidspunkt at sætte fokus på sælen

lertid fejlagtigt, at sælskindsprodukter

prøver på sine flotte sælstyles. Også

igen. Der er mulighed for at bruge store

er ulovlige i EU, hvilken har punkteret

Mark Kenly Domino Tan viste under mo-

flader, som gør, at man ikke behøver at

markedet. Men så længe skindene kom-

deugen sine sælstyles frem, hvor målet

stykke pelsen sammen i så mange dele.

mer fra grønlandske inuitter, er de fuldt

er at finde en dansk sælger til sin kollek-

Jeg kan også godt lide, at det med sæl-

lovlige.

tion. Begge designeres styles er lavet i

skind er muligt at minimere forarbejdnin-

samarbejde med Kopenhagen Studio.

gen af pelsen, og den får det autentiske

16

rigtige tidspunkt at tage sælen op igen.

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


I SÆLSKIND

Designer Mia Lisa Spon arbejder med sælskind i Kopenhagen Studio. Først var hun skeptisk, men nu elsker hun sælskind.

look, hvor man stadig kan se prikkerne i

LETTERE AT ARBEJDE MED

- Det er ikke nødvendigt at stykke skind

skindet, fortæller han.

Mikkel Schou, buntmager hos Kopen­

op, inden du skal arbejde med det. Pro-

hagen Studio, mener, at sæl er lettere at

cessen er hurtigere, og man skal ikke på

Kopenhagen Studios første sælprojekt

gå til end andre skindtyper. Når de mod-

samme måde tage højde for hårlængde,

blev til i et samspil mellem Mia Lisa

tager pelsen, er det nemlig bearbejdet

som med andre slags skind. Jeg var

Spon og Kopenhagen Studios buntma-

og færdigt, hvilket betyder, at man sprin-

skeptisk i starten, men nu elsker jeg sæl-

gere. Designeren var på forhånd skep-

ger over mange af de processer, man

skind, fortæller hun.

tisk, fordi hun indledningsvis opfattede

skal igennem med eksempelvis mink.

sælskind som et stift materiale.

POPULÆRT HOS DESIGNERNE

Bettina Haugaard Hansen, buntmager

Kopenhagen Furs samarbejde med

- Men det karakteristiske ved sælskind

hos Kopenhagen Studio, delte i begyn-

designere til sælskind tog fart, efter at

er, at det er virkeligt blødt og lækkert, så

delsen Mia Lisa Spons skepsis over for

samarbejdet med Great Greenland blev

det var lige til at gå til. Det har været en

sælpels. Men efter flere projekter er hun

etableret. Samarbejdet med designerne

rigtig sjov proces. Jeg har en baggrund

nu meget positivt stemt. Hun tilslutter

fungerer som en del af den promovering

som designer og skrædder. Sælskind er

sig Mikkel Schou og uddyber flere for-

af sælskind, som projektet med Great

ikke noget, som jeg har prøvet at arbejde

dele ved sælskind.

Greenland består af. I de to første pro-

med før, fortæller hun.

NR. 2. FEBRUAR 2014

jekter har Kopenhagen Fur leveret

17


VI HAR GJORT MEGET UD AF AT TÆNKE MODERNE OG NYT FOR AT NYTÆNKE DEN TRADITIONELLE MÅDE AT TÆNKE SÆLPELS PÅ. JEG TROR ABSO­ LUT, DET ER NOGET, VI VIL SE MERE TIL. MIKKEL SCHOU, BUNTMAGER HOS KOPENHAGEN STUDIO

råmateriale i form af sælskind. De har

At hun ikke har en baggrund som bunt-

ind i projekterne, og prøve at være in-

ligeledes assisteret med rådgivning om-

mager, gør samarbejdet særligt vigtig for

novativ for at udfordre dem. Vi har gjort

kring arbejdet med sælskind.

hendes projekt.

meget ud af at tænke moderne og nyt

Mark Kenly Domino Tan og Kopenhagen

- Det har været en rigtig sjov proces.

tænke sælskind på. Jeg tror absolut, det

Furs samarbejde begyndte allerede, da

Jeg har en baggrund som designer og

er noget, vi vil se mere til. Designerne er

designeren gik på Kolding Designskole.

skrædder, men sælskind er som sagt

ofte skeptiske i starten, men når de så

Det nye projekt er dog det hidtil største.

ikke noget jeg har arbejdet med før.

ser materialet og finder ud af, hvad det

For designeren er samarbejdet med

Hele arbejdsprocessen var et interes-

kan, så går det op for dem, hvor lækkert

Kopenhagen Fur med til at gøre projektet

sant samarbejde mellem skræddere og

det er.

muligt.

buntmagere, da vi som udgangspunkt har meget forskellige tilgange til proces-

DEN NYE LÆDERJAKKE

- Vi har haft nogle mindre projekter på

sen. Derved har vi kunnet tilføre projek-

Mark Kenly Domino Tans sælstyles be-

det gamle Kopenhagen Studio, men det

tet flere vinkler og dimensioner, siger

står af en jakke, en frakke og et tørklæde.

her er det hidtil største. Vi har til den nye

hun.

Han udstillede i sommer sin første store

for at nytænke den traditionelle måde at

kollektion, og hans nye kollektion er en

kollektion både lavet en frakke, en jakke og et tørklæde af sælskind i samarbejde

INNOVATIVE SÆLSTYLES

videreudvikling af den forrige. Han går

med Kopenhagen Fur. Kopenhagen Fur

Mikkel Schou fortæller at der er mange

op i, at hans kollektioner ikke bliver for

ligger inde med en viden om pels, som

fordomme om sælskind, men at det

trend baserede.

man ikke finder ret mange andre steder.

handler om at tænke moderne og inno-

Det betyder selvfølgelig meget, at vi kan

vativt, når man arbejder med materialet.

- Jeg går meget op i at videreudvikle

gøre brug af den, fortæller Mark Kenly

Han mener, at potentialet er stort, og no-

mine tidligere kollektioner. Mine kollek-

Domino Tan.

get vi kommer til at se meget mere til.

tioner skal glide sammen, og her giver

Mia Lisa Spon har ligeledes gjort brug af

- Der er mange fordomme ved sælskind,

faglig sparing hos Kopenhagen Studio.

og det er sjovt at tage de fordomme med

pels enormt god mening, mener Mark

18

Kenly Domino Tan.

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


Mia Lisa Spon har valgt at gøre brug af referencer fra sportstøj, som hun fortæller er et hit i øjeblikket. Designet gør, at hendes tre styles virker lettilgængelige, uhøjtidelige og afslappede.

Mark Kenly Domino Tans sælstyles

- Jeg vil gerne få folk til at føle, at det er nemt at gå med en sælskindsjakke som et sjovere alternativ til en læderjakke,

DER ER NOGET I HISTORIEN, DER GØR SÆL INTER­

forklarer Mia Lisa Spon.

ESSANT, OG JEG MENER, DET ER DET RIGTIGE TIDSPUNKT AT SÆTTE FOKUS PÅ SÆLEN IGEN. MARK KENLY DOMINO TAN, DESIGNER

NR. 2. FEBRUAR 2014

19


JEG TROR, AT SELVE ERHVERVET SKAL GØRE MERE OPMÆRKSOM PÅ, AT DET OGSÅ ER FOR KVINDER.

”JEG KAN DET HELE” Omsorg og opmærksomhed er nogle af nøgleordene for Ida Christensen, når hun passer minkene på familieminkfarmen i Bording. Ida er en af de få kvinder, der til dagligt arbejder med minkavl, og hun mener bestemt ikke, at mænd er bedre til det end kvinder.

PORTRÆTSERIE

AF CECILIE H. NØHR CHN@KOPENHAGENFUR.COM

Derfor var det et oplagt valg af branche,

- Hvis man kan snakke med om det,

da parret startede et familieforetagende

mændene snakker om, bliver man lyttet

sammen. Dengang havde de flest ræve,

til. Man skal have noget ballast og vide

som Ida primært stod for håndteringen

noget, men det skal mændene nu også,

af.

siger Ida, der i dag også er formand for Bordingegnens Pelsdyravlerforening.

I minkfarmens opholdstue sidder Ida

MANDESNAK

Christensen med sin mand, Ole Christen-

- Da vi begyndte, var der endnu færre

- Det er jeg nok blandt andet for at vise,

sen, over en kop kaffe. Siden 1984 har

kvinder i branchen, end der er nu.

at man som kvinde også kan det, og man

de sammen haft en minkfarm.

Dengang var der en tendens til, at jeg

kan få tingene til at ske,” siger hun, og

skulle lytte mere, end jeg snakkede, når

gør opmærksom på, at hun ikke føler sig

- Jeg er selv vokset op med landbrug,

vi mødtes med andre avlere, forklarer

set ned på blandt mændene.

og jeg har altid været glad for dyr. Og

Ida, der står for den daglige drift på lige

så synes jeg at det var spændende med

fod med mænd, og derfor hurtigt lærte,

INGEN SPECIELLE HENSYN, TAK

pelsdyr, siger Ida.

hvordan man selv bliver hørt.

Men hvorfor er kun cirka fem procent af danske pelsdyrsavlere kvinder? - Jeg tror, at selve erhvervet skal gøre

KVINDER I PELSDYRAVL

mere opmærksom på, at det også er

Landbrug er et mandsdomineret erhverv, og pelsdyravl er ingen undtagelse.

kvinder, som vælger minkavl, med

Ved Kopenhagen Fur anslås det, at 95 procent af pelsdyravlerne er mænd.

mindre de selv er vokset op med det.

Vi opsøger nogle af kvinderne og spørger dem, hvordan er det er at være en

Der kunne for eksempel være flere bil-

minoritet i branchen og beder dem give stafetten videre til den næste kvinde

leder af piger i praktik på en minkfarm,

i rækken.

når de skal vælge uddannelse, forslår

for kvinder. Der er ikke så mange unge

Ida, der dog frygter, at nogle avlere sorterer pigerne fra, når der skal vælges

20

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


praktikanter, fordi de formoder, at der

i klemme, så jeg kan hjælpe med at få

Ida og Oles minkfarm er sikret den kvin-

skal tages specielle hensyn, hvilket Ida

den ud.

delige omsorg mange år i fremtiden,

er uenig i.

for deres datter har fået interesse for ET GODT OMSORGSGEN

faget. Det er meningen at hun sammen

- Jeg kan det hele. Det kan tage længere

Omsorgen er vigtig hele året. Ida for-

med sin mand skal have overtaget hele

tid for mig at fange minkene, fordi jeg

klarer, at hun blandt andet reducerer

produktionen om fire år, men lige nu

har mindre hænder end mænd, men der

pladsen i redekassen, hvis minken kom-

deles de to generationer om projektet,

er ikke noget, jeg ikke kan. Det er f.eks.

mer til at gå alene, så de bedre kan holde

Ida og Ole Christensen begyndte for 30

mig der fodrer dem, forklarer hun.

varmen. Hun fremhæver dog, at det er

år siden.

specielt vigtigt med omsorgsgenet, når OPMÆRKSOMME KVINDER

der er hvalpe.

- Hun er rigtig dygtig, og har blandt

Ifølge Ida har kvinder nogle kvaliteter,

andet udvalgt vores udstillingsskind,

der kan være en fordel i arbejdet frem

- Jeg har den filosofi, at når minken har

fortæller Ida, der trygt tør overlade fami-

for mænd.

født, vil jeg tjekke den og hvalpene. Får

lieforetagendet til den sygeplejerskeud-

de mælk eller ej? Der tror jeg mange

dannede datter.

- Kvinder kan være bedre til fødslerne

mænd venter til, at der er noget galt,

og de helt små hvalpe, på grund af de-

siger hun.

res omsorgsgen. Det er både de kvinder og de mænd, der har kvinder ansat, som jeg har talt om det med, enige i. Kvinder

Navn:

Ida Christensen

er måske mere opmærksomme på de

Alder:

57 år

problemer, der kan være. Mænd ser

Arbejde:

Minkavler og formand i Bordingegnens Pelsdyravlerforening

dem hurtigere igennem, mens kvinder

Gift med: Ole Christensen

giver sig god tid. Det synes jeg selv, at

Om avlen: Ida og Ole Christensen startede deres minkfarm i 1984 med

jeg er god til. Hvis en minktæve, som

400 minktæver. I dag har de 3.000 tæver. Deres datter og

skal føde, er urolig, fanger jeg den og

svigersøn står for halvdelen af farmen.

tjekker, om der for eksempel er en hvalp

NR. 2. FEBRUAR 2014

21


22

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


DELTAGERE SØGES TIL NYT KVALITETSPROJEKT Vil du arbejde målrettet med kvaliteten i din minkproduktion? Så er Kvalitetsgruppens nye projekt måske noget for dig.

Vi søger avlere til at indgå i en erfa-

Arbejdet i erfagruppen vil blive fulgt

gruppe, hvor formålet er at arbejde

i Dansk Pelsdyravl, så du skal være

med kvaliteten i tæt samspil med

indstillet på at deltage i artikler om

Ansøgningerne vil blive gennem-

de andre medlemmer af erfagrup-

din farm og din produktion. Erfa-

gået af Kvalitetsgruppen, som der-

pen, Kvalitetsgruppen og Kopen-

gruppen får op til otte medlemmer.

efter sammensætter en gruppe, der

hagen Rådgivning. Målet er i sidste

Ansøgningsfristen er 10. april 2014.

kan støtte og inspirere hinanden.

ende at forbedre din bundlinje i

Hvis du har lyst til at deltage, så

kraft af en bedre produktion.

skal du sende en ansøgning med

Projektet startes i august 2014 og

en kort beskrivelse af dig selv og

ventes at køre i tre år.

Erfagruppen skal afspejle sammen-

din farm. Du skal også begrunde,

sætningen af minkavlere, så der er

hvorfor det netop er dig, der skal

plads til både toppen og bunden

med i erfagruppen.

af kvalitetsskalaen. For at deltage

Kvalitetsgruppen

skal du være klar til arbejde seriøst

Send din ansøgning til

i erfagruppen.

info@kopenhagenfur.com.

Kopenhagen Rådgivning

Husk at angive dit kontonr. Du vil gerne udvikle dig sammen med en gruppe af kollegaer, hvor I inspirerer og hjælper hinanden.

NR. 2. FEBRUAR 2014

23


Buntmager Mikkel Schou fortæller kvalitetsgruppen om, hvilke typer skind der er eftertragtede hos designerne.

BEVAR MANGFOLDIGHEDEN PÅ MINKFARMEN Brunt er kedeligt i længden. Det kan de fleste vist blive enige om, og det gælder også minkskind. Det var budskabet fra den kreative afdeling af Kopenhagen Fur, da Kvalitetsgruppen aflagde besøg. mager Thomas Andersen til en snak om

typer bliver hurtigt et diskussionsemne.

modebranchens syn på kvalitet.

Det kræver lyst og vilje at arbejde med

Det står hurtigt klart, at det ikke er brune

mere dem og få lavet så mange skind, at

mink, der står øverst på designernes øn-

de overhovedet kan sælges på auktion.

skeseddel. Tværtimod fortæller Thomas

Enkelte ildsjæle rundt om i landet bruger

Hvad er det egentlig, designere kigger

Andersen, at det er alt det ukendte, der

tid på sådanne projekter, og både Kva-

efter, når en kreativ proces går i gang

fascinerer. De små typer og de sjove mu-

litetsgruppen og Thomas Andersen er

i Kopenhagen Studio? Hvad er det for

tationer taler til den modeverden, som

enige om, at det arbejde er værdifuldt

nogle skind, der får designere til at blive

altid er på jagt efter noget nyt. Stardust,

for pelsdyrerhvervet, fordi det bringer

bløde i knæene og dermed ender på

Moondust og Cinnamon er et par af de

fornyelse. Frontløberne fortjener større

catwalken, når modens frontløbere fol-

nye typer, som fanger designernes op-

opmærksomhed, lyder det.

der sig ud? Det er én af de faktorer, som

mærksomhed.

KVALITET

pludseligt opståede mutationer, opforAF SØREN JESPERSEN SJE@KOPENHAGENFUR.COM

er bestemmende for efterspørgslen og

Velvet-skindene bliver selvfølgelig også

dermed for prisdannelsen i auktionssa-

FRONTLØBERNE ER VÆRDIFULDE

diskuteret. Thomas Andersen oplever,

len. Kvalitetsgruppen mødte chefbunt-

Lysten og mulighederne for at finde nye

at nogle skind mangler dækhår, og at

24

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


velvet-heden så at sige har taget over-

lønningen står ikke mål med anstrengel-

sig i retning af naturlige lysere minktyper

hånd. Dækevnen er væk fra overfladen

serne. Det er en skam, fastslår Thomas

ligesom den amerikanske type fortsat er

og giver mindelser om en udvisket Peter

Andersen. Spørgsmålet, om man da ikke

populær.

Plys. Dækhårene giver refleksion, og

bare kan farve brune mink sorte, bliver

bliver dækhårene for korte og for få,

blankt afvist. Farvet sort mink, bliver

MANGFOLDIGHED OG MUTATIONER

bliver overfladen glansløs. Det pelsede

ganske vist sort, men på en forkert sort

Konklusionen på mødet mellem avl og

look, forsvinder. Der skal sættes hår på

måde. Spillet og den levende overflade

mode er, at mangfoldigheden skal dyr-

minken, er der enighed om hos både

i pelsen bliver farvet ihjel, så det er ikke

kes, mutationerne har en vigtig plads

avlerne og buntmagerne. Det er især i de

en løsning set med en fagmands øjne.

og opmærksomheden indenfor hovedtyperne skal rettes mod dækhårene.

lyse typer, at for korte dækhår bliver et Farve er i det hele taget meget udbredt

Silkede, korte dækhår og masser af dem

i Kina, som forbruger en væsentlig del

er vejen frem. Men ikke for korte. Idealet

FORKERT SORT

af verdens minkproduktion. Thomas

er for hovedtypen V2, hvor dækhårene

Den sorte mink blev også emne for

Andersen forudser, at de meget farvede

stikker så meget op over ulden, at over-

diskussionen. Der bliver færre af typen,

mink på et tidspunkt bliver afløst af et

fladen er silket.

fordi de er svære at arbejde med, og be-

mere naturligt udtrykt. Trenden bevæger

problem.

LANDSKAMP PÅ MINK En ny kollektion af nordamerikanske

vej og noget den anden. Konklusionen

minkskind blev udbudt på Kopenhagen

er – måske ikke så overraskende – at det i

Furs februar-auktion under betegnelsen

sidste ende er et spørgsmål om smag.

AAA. Indsamlingen af skind i Nordame-

SÅDAN GIK AAA-SALGET

rika er intensiveret, og derfor er det nu

Typerne har forskellige styrker og svag-

muligt at udbyde skind af den nordame-

heder. Den danske Velvet 2 mink er præ-

rikanske type med den dybsorte, muld-

get af en silket overflade, som er den helt

AAA hanskindene blev solgt til

varpeagtige overflade. Spørgsmålet er

store styrke. Den amerikanske er tykkere

en gennemsnitspris på 347 kr.,

så; hvem vinder kapløbet om den bedste

i ulden og har mere struktur, og så er

og tæverne blev solgt til en gen-

kvalitet? Er det de danske eller de nord-

dækhårene helt lige lange, så det nær-

nemsnitspris på 262 kr. Priserne

amerikanske avlere? Der er naturligvis

mest ser ud, som de er klippet.

på tæverne i AAA skindene var lidt højere i forhold til de danske

ingen bedre kvalificeret end KvalitetsKvalitetsgruppen mener, at vi for nogle

sorte skind. Det indikerer, at kø-

år siden havde været ude af kapløbet

berne har accepteret mærket og

AAA-bundterne blev slynget op på sor-

med nordamerikanerne, men sådan er

kvaliteten. AAA Hannerne blev

teringsbordet, skindene rystet op og

det ikke længere. Kampen er uafgjort.

solgt for omtrent 50 til 100 kroner

dækhår og underuld nærstuderet. Til

Det, vi kan lære af nordamerikanerne,

mindre sammenlignet med de

sammenligning kom Velvet 2 Black også

er de skarptskårne og lige dækhår. Hvis

danske sorte skind.

under lyset, og diskussionen bølgede lidt

man samtidig formår at bevare den sil-

frem og tilbage. Ingen var rigtig klar til at

kede overflade, så er kvalitetssejren må-

udpege en vinder. Noget peger den ene

ske lige om hjørnet.

gruppen til at afgøre minkkampen.

NR. 2. FEBRUAR 2014

25


NÅR ALTING IKKE LIGE GÅR SOM FORVENTET – PANACUR TIL MINK Alt var planlagt i mindste deltalje, da Kim og Irene Søndergård skulle sende 8.000 dyr til Kina. Men så gik det galt. 1960 mink døde på syv dage.

MEDICINERING AF METTE KRAGH JENSEN, RÅDGIVENDE VETERINÆR MKJ@KOPENHAGENFUR.COM

Når man eksporterer mink til Kina kræ-

Dyrlægen fortæller, at han blev rådet til

i foderet havde 80 procent af dyrene

at give en dosis, som har været anvendt

manglende ædelyst. Enkelte dyr blev

til ilder og smådyr uden problemer.

bemærket med opkastningsrefleks under

Denne dosis var på 50 mg/kg legems-

behandlingsforløbet. Dagen efter ophørt

vægt, hvilket vil sige, at hver mink skulle

behandling blev der observeret mang-

have ca. 2,5 gram Panacur, fire procent

lende ædelyst hos 90 procent af dyrene.

pulver, opblandet i foderet i tre dage.

Normal ædelyst blev observeret igen 10

ver kineserne blandt andet, at dyrene

dage efter endt behandling.

er behandlet mod endoparasitter. Som

ÆDELYSTEN FALDT

med alle andre lægemidler, findes der

Kim fulgte dyrlægens anvisning til punkt

DØDELIGHED STEG DRASTISK

ikke præparater på markedet, der er

og prikke og var naturligvis en smule

Til at begynde med troede Kim, at min-

godkendt til mink. Når det er tilfældet,

bekymret over, om minkene ville æde

kene var kræsne. Men det var ikke kun

er det lovligt at vælge et lægemiddel,

foderet blandet med Panacur; for som

smagen, det var galt med. Samtidig med

der er godkendt til en anden dyreart og

bekendt er mink jo ret kræsne. Første

den manglende ædelyst blandt dyrene

bruge dette i stedet. Det er sådan man

dag, man behandlede dyrene, var den 9.

begyndte dødeligheden på farmen at

gør, hver gang vi medicinerer vores

januar. Denne dag var ædelysten fuld-

stige. På tredjedagen efter endt behand-

mink. I dette tilfælde valgte dyrlægen at

stændig normal.

ling dør 17 mink på farmen, og så går det bare ned ad bakke.

anvende et ormemiddelprodukt kaldet Panacur, som har været registreret og

Anden behandlingsdag den 10. januar

brugt til både hund, kat, hest og svin i

havde 40 procent af dyrene nedsat æde-

Der dør/aflives i alt 1960 dyr på syv

mange år.

lyst, og på tredjedagen med Panacur

dage. Minkene havde sprøjtende diarré

26

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


og var fuldstændig apatiske og lå bare

Kim har fodret godt til, idet det endnu er

Umiddelbart efter problemerne hos Kim

slappe hen i deres reder. De reagerede

uvist, om minkene kommer til Kina som

og Irene frarådede MSD, som er for-

slet ikke ved tilsyn nede i rederne. Kim

parrede tæver, eller om de skal pelses.

handler af Panacur, al brug af Panacur til

bemærkede, at dyrene blev dehydrerede

Minkene har synligt kvitteret for den store

mink. Efterfølgende har de ændret deres

og fik indsunkne øjne og tabte sig. Kim

foderklat, og Kim viser stolt sine mink

udtalelse til følgende: Da Panacur ikke

og hans medarbejdere fik travlt med at

frem, der alle er i godt huld. Det tyder på,

er registreret til mink, giver MSD Animal

aflive disse dyr, idet de blot lå og sultede

at de overlevende er kommet sig helt og

Health ingen anbefalinger vedr. brugen

ihjel, hvilket jo ikke er velfærdsmæssigt

uden tegn på varige mén.

af dette til mink. Når vi fra en dyrlæge

forsvarligt.

modtager forespørgsel, henviser vi ERSTATNINGSSAG I GANG

alene til den litteratur, der evt. måtte

INGEN VARIGE MÉN

Der forløber nu en erstatningssag, der

foreligge.

På besøg hos Kim ca. 14 dage efter sid-

endnu ikke er afklaret.

ste behandlingsdag med Panacur er der igen fuldstændig ro på farmen. Samtlige

Kim er ikke den eneste, der har haft store

dyr æder som normalt, og der er ingen

problemer efter tildeling af Panacur. Forlø-

diarré. Minkene er igen nysgerrige og

bene ligner hinanden til forveksling.

interesserede i deres omgivelser. Det eneste, der falder én i øjnene, er alle de

Til alle avlere, der skal eksportere mink

åbne luger, der indikerer mink, som ikke

til Kina, vil jeg anbefale at få kineserne

klarede skærene.

til at angive en præcis behandlingsprotokol med hensyn til ormebehandlingen.

NR. 2. FEBRUAR 2014

27


D E H Y NTermoslange

uden samlinger.

Vi kan NU levere termoslange i ruller a 100 m og 200 m samt tilhørende drikkeventiler.

Drikkeventil

■ Indbygget hvalpeskål. ■ Minimal vandspild. ■ Rustfri stålstift.

Automatisk udskrabning ■ Med automatisk udskrab i gyllerenderne får du mange fordele og lettere arbejdsgang..

■ Mindre ammoniak fordampning. ■ Bedre klima i minkhallerne. ■ Mindre og lettere arbejde ved renderne.

Frisk tempereret drikkevand til alle husdyr året rundt - Salg og service af komplette drikkevands- og udmugningssystemer - medbyg eller selvbyg..!

Service 24-timers vagt +45 97448555

Kvalitetsmaskiner til Pelsdyrbranchen Vi sætter en ære i at være på forkant med udviklingen og sætter standarden for den næste generation af fodermaskiner

Mød os til

Kopenhagen Fur Skindudstilling i MCH d. 27-28-29 marts

TwincaStep er det individuelle fodringssystem

Med TwincaStep kan du følge dine dyrs trivsel og velfærd. Bedre trivsel og velfærd = bedre økonomi

28

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


PLASMACYTOSE: LOPPER SPILLER MÅSKE EN ROLLE Et pilotstudie viser, at lopper måske alligevel spiller en rolle i forhold til smittespredning af plasmacytose. En tredjedel af testlopperne var plasmacytose-positive.

FORSKNING AF METTE KRAGH JENSEN, RÅDGIVENDE VETERINÆR MKJ@KOPENHAGENFUR.COM

oplagt at afprøve, om man overhovedet kunne finde noget i lopperne. Lopperne blev undersøgt ved hjælp af PCR-metoden, og man fandt, at syv ud af de 22 lopper, svarende til 32 procent, var

Under et besøg på en farm i december

positive for plasmacytose.

opdagede jeg, at de havde massive problemer med lopper. Savsmuldet på pelse-

Dette pilotstudie indikerer, at lopper må-

riet myldrede med lopper. Årsagen til mit

ske spiller en rolle i smittespredning af

besøg var udtagelse af organer fra plas-

plasmacytose. Det bliver derfor yderst

macytose-positive dyr. Det lykkedes mig

interessant at følge studiet på DTU, som

med hjælp fra avleren at fange 22 lopper

blandt andet også omhandler loppers

på et plasmacytose-positivt dyr. Lop-

rolle i smittespredning på farmene.

perne blev frosset ned og sendt til undersøgelse for plasmacytose på KU-Sund. KU-Sund har med tilskud fra Kopenhagen Fur lavet et stort arbejde i at udvikle en multiplex PCR, som er en metode, hvorved man kan undersøge for flere virus på samme tid i samme prøve. Så det var

NR. 2. FEBRUAR 2014

29


SANERING OG KVALITET ER IKKE MODSÆTNINGER Nye tal dokumenterer god kvalitet på saneringsfarme. Kun topfarme oplever en nedgang, mens resten får en bedre produktion.

PLASMACYTOSE

imod sanering, siger Lars Eilertsen, med-

havde et værdital på over 100 går i gen-

lem af Kopenhagen Furs bestyrelse.

nemsnit 3,2 tilbage. Anderledes ser det ud for farme, som havde under 100 i

AF SØREN JESPERSEN SJE@KOPENHAGENFUR.COM

Analysen af farmene tager afsæt i

værdital. De går 6,7 frem og får altså en

værdisummer og værdital, og den er

væsentlig bedre produktion med den

gennemført, så ændringer i prisniveau,

nye besætning.

Det er en udbredt antagelse, at sanering

sammensætning af farvetyper og salgs-

for plasmacytose fører til væsentlig rin-

tidspunkter ikke får betydning for kon-

- Topavlerne kan opleve en mindre til-

gere skindkvalitet og dermed dårligere

klusionen. De 86 farme lå før saneringen

bagegang, fordi de sikkert køber dyr fra

økonomi. Nu viser faktiske tal fra 86

lige præcis på landsgennemsnittet. Når

farme med en lavere kvalitet, end de selv

farme, der sanerede i 2011, at sanering

den nedpelsede besætning sælges, sker

har kunnet producere, men fordelene

ikke går voldsomt ud over kvaliteten på

et betydeligt fald, som skyldes, at de sa-

ved sanering opvejer den tilbagegang.

hovedparten af farmene. Farme med

nerede dyr måske er pelset på et forkert

Tilbage står, at en meget stor del af

dårligere kvalitet får endda en kvalitets-

tidspunkt, og at alle gamle avlsdyr er

saneringsfarmene får bedre dyr efter

fremgang ved sanering.

med. Det trækker ned. Når så produktio-

en sanering. Det tror jeg vil overraske

nen fra de nye besætninger sælges før-

mange, men tallene er helt klare, siger

ste gang, stiger værdisummen igen.

Lars Eilertsen.

- Der er så mange myter om, at saneringsdyr er af dårlig kvalitet, og at sanering derfor fører til dårligere økonomi.

Ligger man i toppen af kvalitetsskalaen

Nu viser tallene, at det ikke er rigtigt, og

må man forvente at opleve en mindre

at dét i hvert fald ikke er et argument

tilbagegang. De farme, som før sanering

DET SIGER TALLENE OM SANERING OG KVALITET 2011

2012

2013

VÆRDISUM (AFVIGELSE FRA LANDSGENNEMSNITTET)

0

-28

+24

VÆRDITAL KVALITET

100

98

102

VÆRDITAL STØRRELSE

100

99

100

30

Tallene er gennemsnit for 86 farme, som sanerede i 2011. Kilde: Jesper Clausen/Kopenhagen Fur

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


Hvalpekasser:

El­Mover:

fås til både El­Moveren og Kombi­Vognen

Elektrisk med variabel hastighed frem og tilbage. Kan køres fra begge ender Excl. hylde

Halmbånd:

Fodernæb:

Fås i 12, 14 og 16 cm. Ruller af 50 eller 125 meter

Ø38, Ø43

Foderskrabere:

Til fordeling. 2 modeller (Smal / Bred) Rustfri udførsel

Foderspartel:

Foderhåndtag:

Ergonomisk foderhåndtag, der minimerer belastning i arm og skulder ved fodring

Til nedtryk af foder. Foderet trykkes ikke helt igennem

Siloer:

Fodersiloer fra 2500 Liter til 2x5000 Liter.

Silo skraber:

Længde: 220 cm. eller 320 cm.

Ekstraudstyr: Sprinkleranlæg Varme i bundlåge Automatik i bundlåge

Balje / Spandvogn: Til fordeling af foder

Kombi­Vogn: Til flytning af dyr og hvalpe ved brug af rør / flyttefælder eller hvalpekasser

El­Bøjler:

Til hegning af plankeværk. Afstand 4­5 meter.

Gødningsspade: Til udmugning i buret Rustfri stål

GasUnit:

Nem og enkel måde at, aflive syge og skadede dyr på farmen. Kapacitet ca. 125 aflivninger pr. flaske. Flaske: Returflaske, kan genfyldes.

Fødeindsats / Vinterly: Mange størrelser: U­plader, Plader med hjørnehak. m.v.

NR. 2. FEBRUAR 2014

Multipumpen: Pumpen har lang levetid p.g.a. unik opbygning. Passer i næsten alle maskiner på markedet

CL S IN AG I R LP ESL CIA G B G HØR SPE GE O O NTA 4 RING E O M 1 ER E 20 RM HEL NÆ

Flyttefælde:

STÆRK kvalitet med unikt lukkesystem.

Jordfælde:

31


ÅRETS SKINDUDSTILLINGER KVALITET

AF VILHELM WEISS V W@KOPENHAGENFUR.COM

Udstillingssæsonen 2014 lakker mod enden. Vi mangler på nuværende tidspunkt kun finalen i Herning, hvor en stor del af verdens allerbedste minkskind skal mødes i konkurrencen om den endelige sejr. Indtil da er der afholdt mange lokal- og landsdelsudstillinger rundt om i landet. De generelle indtryk fra disse udstillinger er, at de udstillede skind har været af bedre kvalitet, end de skind der blev udstillet i 2013. Der har været bedre uld og pænere dækhår. Samtidig ser det ud til, at de udstillede skind endnu engang er blevet lidt større. Og det er imponerende at se, hvor gode kvaliteter der ses i endog meget store skind. DÆKHÅRENE DÆKKER

Der er således mange positive indtryk fra de indtil nu afholdte udstillinger. Specielt er det værd at bemærke, hvor hurtigt avlerne har fundet ud af, at

SORT I GRÅZONEN

det vil være synd, hvis de sorte skind

der ønskes skind med korte, tynde og

Inden for de enkelte typer må vi endnu

lider samme skæbne som f.eks. pastel

silkede dækhår (måske lige undtaget

engang konstatere, at interessen for

(tænk på den dag, hvor sort mink ikke

cross-typerne). Det er dejligt, at folk

sort mink er aftagende. På næsten alle

længere er en hovedtype).

tager meldinger så hurtigt til sig, men

udstillinger er antallet af sorte skind gået

giver også nogle udfordringer. For få år

tilbage, samtidig med at man på nogle

RØD ELLER BLÅ

siden var et skind med korte dækhår et

udstillinger kan være i tvivl om, hvorvidt

Mahogany blå og mahogany rød har

godt skind. Det er det nødvendigvis ikke

vi opererer med sort mink eller mørk ma-

antalsmæssigt holdt skansen og har

længere. Det er ikke nok, at skindet har

hogany. Det er ærgerligt, men en logisk

været i stand til at vise bedre bredde

korte, tynde og silkede dækhår, hvis der

konsekvens af de økonomiske forhold.

end sidste og nogle meget flotte top-

ikke er tilstrækkelig dækevne. Jo kortere

På trods af disse udfordringer ses der

skind. Specielt i denne gruppe er der

og tyndere dækhårene bliver, desto flere

stadig sorte skind med en rigtig god

sket en god fremgang i størrelsen på de

skal der være af dem. Vi ønsker stadig,

farve og kvalitet. Vi kan lave de rigtige

udstillede skind. Der har igen i år været

at de danske minkskind skal være dæk-

sorte mink i Danmark – specielt i velvet 2

problemer med, at avlerne hjemmefra

hårspræget.

ses der nogle fantastisk flotte skind - så

skal tage stilling til, om skindene skal

32

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


udstilles som rød eller blå, og om det nu

og den kvalitet de udstillede skind i den

repræsenteret. Det eneste sted, hvor der

er en mahogany eller en brown eller en

hvide gruppe har, er den på mange ud-

stadig er problemer med cross, er i black

sort. Disse grænser er svære at lægge

stillingerne den stærkeste gruppe.

cross. Her er der en konflikt imellem, at man ønsker meget korthårede sorte

derhjemme, hvilket har medført, at skind skal være meget fejlplaceret, før det får

Set over de sidste fem år er silverblue

mink, mens man samtidig efterspørger

indflydelse på resultatet, hvis ellers de

nok den gruppe, hvor vi har opnået den

black cross med det rigtige typepræg.

andre faktorer er i orden. Og det har de

største fremgang. Avlerne har formået at

Det er en udfordring, som nogle avlere

i mange tilfældet været. Vi har tidligere

få fremavlet silverblue, der er blå, hvor

forsøger at omgå ved at bruge maho-

set mahogany-skind med tykke og grove

de tidligere var brune eller røde, og som

gany eller wildmink til deres black cross

dækhår. Dem har vi heldigvis ikke set så

har pæne dækhår, hvor de tidligere var

produktion, hvilket nok medfører, at ty-

mange af i år.

grove og krogede. Dækhårskvaliteten er

pepræget bliver bedre, men det gør ren-

endnu ikke på højde med de andre typer,

heden absolut ikke; vi får alt for mange

NÆSTEN NØGNE

men hvis udviklingen fortsætter, vil det

med brune dækhår.

Brown og glow har også på mange ud-

ikke vare mange år.

stillinger også holdt skansen rent antals-

OVERORDNET HØJERE NIVEAU

mæssigt. Med hensyn til de udstillede

Palomino er på grund af prisen blevet en

Generelt er indtrykket, at vi i 2014 indtil

skind gælder det samme for disse grup-

meget populær type, der fremavles på

nu har haft en rigtig god udstillings-

per som for grupperne i mahogany.

mange farme efterhånden.

sæson. Vi ser skind på højere niveau

I grupperne brown/glow og mahogany

Vi ser flere og flere rigtig flotte palo-

Samtidig kan vi mange steder glæde os

er kontrasten mellem dækhår og unde-

mino-skind, der har den rigtige farve/

over, at interessen for at udstille ikke ser

ruld meget synligt, og det er da også i

renhed og en rigtig god kvalitet. Hvis

ud til at være aftagende. Det er et meget

disse grupper, at problemet med mang-

prisforskellen til de øvrige typer bibehol-

positivt tegn, da udstillingerne gennem

lende dækevne ser ud til at være størst.

des, kan palomino blive en meget stor

de senere år har været en meget medvir-

Det drejer sig specielt om området fra

type i fremtiden.

kende årsag til, at den danske minkpro-

end den meget skuffende 2012 sæson.

skulderpartiet og så en 15 til 20 cm. ned

duktion på ret kort tid har tilpasset sig

på skindet. Her oplever vi skind, der er

MODEN SKIFTER

det nye marked, der ønskede skind med

næsten helt ”nøgne”.

Inden for de øvrige mutationer er der set

korte og silkede dækhår.

rigtig mange typerigtige skind med en LYS FREMTID FOR PALOMINO

rigtig god kvalitet. Det er i den gruppe

Selv om prisniveauet i en periode måtte

I mutationstyperne er det specielt hvide,

værd at nævne, at avlere nu er begyndt

blive et andet, må vi holde fast i vores

silverblue og palomino, der er gået me-

at udstille mink, som man i de sidste 40

udstillingstradition. Vi skal som danske

get frem rent antalsmæssigt, hvilket dog

år med alle midler har forsøgt at komme

avlere hele tiden sørge for, at vi har de

ikke har influeret på kvaliteten af de ud-

af med. Men som det så rigtigt bliver

rigtige mink i burene, så vi hele tiden

stillede skind. Tværtimod ser vi mere og

sagt: ”Moden skifter”.

producerer den vare, der koster mest på

mere imponerende udstillinger af hvid

verdensmarkedet.

mink, både med hensyn til renhed (uden

UDFORDRINGER MED BLACK CROSS

behandling) og kvalitet. Med det antal

Cross typerne har generelt været godt

NR. 2. FEBRUAR 2014

Vi ses i Herning.

33


FORSKUDSREGISTRERING TIL SKAT – LIKVIDITET VED FALDENDE PRISER De nye afregningspriser for mink på auktionen her i februar giver anledning til, at du skal kigge på din forskudsregistrering for at se, om den er korrekt. Det kan desuden være en stor likviditetsmæssig lettelse at få den ændret, nu hvor indtægterne for 2014 for de fleste bliver mindre end forventet i efteråret 2013.

RÅDGIVNING AF PALLE HØJ, SK ATTEEKSPERT, HEDEN & FJORDEN

Når du driver en personligt ejet virk-

CARRY BACK – KONJUNKTURUDLIGNING

tidligere har sparet 1 million kroner op i

Bruger du virksomhedsordningen og har

virksomhedsordningen og betalt en fore-

sparet store indkomster op i tidligere år,

løbig skat på 250.000 kr.

har du også mulighed for at få tidligere indbetalt skat tilbage, hvis du kan sand-

Det kalder vi med et godt ”dansk” ord

synliggøre indkomsten for 2014, og regn-

”carry back”, eller man kan også kalde

skabet for 2013 er ved at være færdigt.

det en god mulighed for at konjunktur­

somhed, skal du indbetale B-skat hver

udligne sin indkomst ved at anvende

måned. Hertil kommer arbejdsmarkeds-

Hvis du har et underskud på fx 914.400

virksomhedsordningen på fornuftig vis.

bidrag. Måske er du, på grundlag af de

kr. i 2014 og hæver 1 million kroner, som

Det har en del svineproducenter tidligere

sidste års gode resultater, sat til en alt for

du tidligere har sparet op i virksomheds-

haft glæde af, og nu kan nogle minkav-

høj skattepligtig indkomst og alt for store

ordningen og betalt 250.000 kr. i skat,

lere, der bruger virksomhedsordningen

B-skatterater 10 gange her i løbet af 2014.

kan du i løbet af 2014 få de 250.000 kr.

på tilsvarende vis, få en vis likviditets-

tilbage i skat. Du behøver således ikke

hjælp via den foreløbige skat, man tid­

Loven kræver, at du udarbejder en kor-

at vente til 2015 med at få disse penge i

ligere har betalt.

rekt forskudsregistrering. Hvis din ind-

overskydende skat, men kan anmode om

komst viser sig at afvige fra de oplysnin-

dem ved ændring af forskudsregistrerin-

Det er således særdeles relevant at være

ger, du har givet skattemyndighederne,

gen for 2014.

opmærksom på de skattemæssige mu-

har du pligt til at meddele det. Du kan

ligheder, man har, for at modvirke udfor-

selv rette tallene på TastSelv på SKATs

Som det fremgår af eksemplet ovenfor,

dringer med en faldende indkomst og en

hjemmeside eller via telefon. Du kan evt.

bliver den overskydende skat på 250.000

ringere likviditetsmæssig situation.

også tage fat i en revisor, som kender

kr., når man har et underskud i 2014 og

dine skatteforhold. Du skal forhøje din forskudsregistrering, hvis du kommer til at tjene mere, end du oprindelig havde forventet. På samme

ET EKSEMPEL INDKOMSTFORHOLD 2014

måde kan du også få nedsat din for-

Underskud i 2014

skudsregistrering, hvis du kan se, at du

Hævet opsparing fra fx 2012

kommer til at tjene meget mindre, end du havde forventet i november måned

Skattepligtig indkomst

- 914.400 1.000.000 85.600

2013, da du fik forskudsregistreringen 0

for 2014. Hvis skattemyndighederne

Skat af indkomsten på 85.600 kr. = 2 personfradrag

ikke umiddelbart kan godkende dine ret-

Tidligere betalt skat af opsparing på 1 million

250.000

Overskydende skat for 2014

250.000

telser, får du et brev om, at du skal indsende yderligere dokumentation.

34

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


WELFUR: AFPRØVNING I DANMARK Dansk Pelsdyravlerforening har stor fokus på dyrevelfærden både på danske og udenlandske farme og deltager derfor aktivt i et fælles projekt om måling og vurdering af velfærden på de europæiske pelsdyrfarme.

DYREVELFÆRD

AF BENTE KROGH HANSEN BKH@ HCL@KOPENHAGENFUR.COM

OG PETER FOGED L ARSEN PFL@KOPENHAGEN RÅDGIVNING OG FORSKNING

Projektet hedder WelFur. Det bygger på

for Europa, og det kan forhåbentligt

MERE NUANCERET OG FORSTÅELIGT

samme principper, som det tilsvarende

udvikle sig til en faglig løftestang for god

En af fordelene ved WelFur er, at re-

EU-velfærdsprogram for kvæg, svin og

dyrevelfærd og lige konkurrencevilkår i

gistreringerne giver et nuanceret og

fjerkræ kaldet ”Welfare Quality”. Måle-

alle producentlande.

retvisende billede af dyrenes sundhed og velfærd på farmen - i modsætning til

metoden i WelFur-systemet bygger på mange års pelsdyrforskning, hvorfra

Hele målesystemet er udførligt beskre-

den nuværende kontrol, hvor der foku-

anerkendte pelsdyrforskere nu har ud-

vet i to faglige protokoller. Én for mink og

seres mere på at overholde et stort antal

valgt de kriterier, der bedst beskriver

én for ræve. I Danmark skal vi nu i gang

formelle regler frem for dyrenes reelle

velfærden hos mink og ræve. WelFur

med den praktiske afprøvning for mink i

velfærd. Registreringerne er baseret på

er således også et styringsværktøj, der

2014 og 2015. Her har en række danske

fakta fra den aktuelle farm og beregnes

giver avleren præcise oplysninger og an-

avlere sagt ja til at være med helt i front

over tre besøg i løbet af et helt produkti-

visninger om eventuelle forbedringer på

ved afprøvningen af WelFur og dermed

onsår (perioden januar-februar, maj-juni

farmen – til gavn for dyrenes velfærd og

sikre, at programmet virker korrekt og

og oktober-november). Der bliver målt

driftsresultatet.

efter hensigten i alle de sammenhænge,

og vurderet på punkter, hvor eventuelle

hvor det skal fungere.

forbedringer vil komme både minkene og avlerne til gode – både her og nu og

EN FAGLIG LØFTESTANG

WelFur-projektet drives i fællesskab af

Vi skal både teste de enkelte målepunk-

på længere sigt. WelFur dokumenterer

de europæiske avlerorganisationer med

ter (kriterier for velfærd) og vurderingen

dyrenes velfærd på en måde, der er

Danmark og Finland som tovholder for

af dem for at sikre, at hele systemet er

forståelig for det omgivende samfund,

henholdsvis mink og ræv. På sigt skal

robust over for de variationer, der findes

politikere, embedsmænd, menings-

det gerne bruges på alle europæiske

mellem minkfarme. Målet er at vise, at

dannere og lægmænd i bred forstand.

farme og dermed bidrage til en fælles

de nyudviklede metoder kan bruges i

Sidst, men ikke mindst, giver en god

høj standard for hold af mink og ræve

praksis, og at de giver et reelt udtryk for

WelFur-score den enkelte avler et solidt

samt være fagligt grundlag for lovgiv-

velfærden på farmen henover året. Uan-

grundlag for med god samvittighed og

ning og kontrol i EU. Allerede nu er der

set farmens størrelse, hal- og burtype,

stolthed at dokumentere høj dyrevelfærd

også interesse for WelFur i lande uden

fodringsrutine osv.

på farmen.

NR. 2. FEBRUAR 2014

35


KOPENHAGEN FUR SKINDUDSTILLING 2014 Kopenhagen Fur Skindudstilling 2014 vil blive holdt i MCH Messecenter Herning den 27. til 29. marts. Udstillingen er placeret i Hal M. Udstillingen viser skind fra både danske og udenlandske avlere.

REGISTRERING AF BESØGENDE VED

Du udfylder rubrikkerne med oplysning

KOPENHAGEN FUR SKINDUDSTILLING

om navn, adresse m.v. samt antal perso-

Alle besøgende skal registrere sig og

ner, som du ønsker adgang for. Herefter

bære navneskilt for at komme ind på ud-

indtaster du din e-mailadresse.

stillingen. Der er gratis adgang.

2. Hvis du ikke har navneskilt med hjemmefra Har du ikke mulighed for at udskrive navneskilt hjemmefra, kan du registrere dig

Efter at du har afsluttet din indtastning,

på de opstillede terminaler ved indgan-

SÅDAN BLIVER DU REGISTRERET

vil du modtage en e-mail med navne-

gen til Hal M og samtidig få udskrevet dit

Du kan vælge mellem to former for regi-

skilte. Du udskriver derefter navneskil-

navneskilt.

strering:

tene og klipper dem ud af siden efter de

1. Registrering og udskrivning af nav-

markerede linjer. Navneskiltene tages

Der vil ved indgangen være personale,

med til udstillingen.

som vil være dig behjælpelig med både

neskilte hjemmefra

registrering og udskrivning. Når du ankommer til Hal M i MCH Mes-

Fra sidst i februar kan du ved Login til din

secenter Herning, viser du navneskiltene

konto i FarmCockpit finde menupunktet

til vagterne og får udleveret bånd med

Udstillinger under Infobank. Du kan finde

plasticlommer til at bære navneskiltet

det samme på hjemmeside under OM

under dit besøg. Navneskiltet bliver af-

OS, Dansk Pelsdyravlerforening/Kopen-

læst med en scanner, og du kan derefter

hagen Fur, hvor der er et specifikt menu-

gå ind i udstillingsområdet.

punkt for Skindudstillingen. Bemærk, at du skal benytte samme nav-

ÅBNINGSTIDER

Du klikker på menupunktet og kommer

neskilt alle tre udstillingsdage. Hvis du

Torsdag den 27. marts 

kl. 09.30-18.00

videre til MCH Messecenter Hernings

kommer flere dage eller forlader udstil-

side for Kopenhagen Fur Skindudstilling

lingen for at vende tilbage igen, bedes

Fredag den 28. marts 

kl. 09.30-17.00

med forhåndsregistrering af besøgende.

du passe på dit navneskilt.

Lørdag den 29. marts 

kl. 09.30-16.00

36

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


STAND UDSTILLER

STAND UDSTILLER

STAND UDSTILLER

9910

2M-Group

9410

Hedensted Gruppen A/S

9742

R2 Agro A/S - Mink Solutions

9488

3F

9672

Helms TMT-Centret

9592

Roesgaard Byg ApS

9980

A. Flensborg Herning Maskinfabrik A/S

9930

J. Rettenmaier & Söhne GmbH

9916

Rovfluen ApS

9572

A-Consult Agro A/S

9900

J.M. Farmsalg ApS

9720

RV Maskiner

9680

Agro Korn A/S

9850

Jasop Fodercentral Service A/S

9540

Scansteel Foodtech/Koncept Tech ApS

9810

Almtoft Smede- & Maskinfabrik A/S

9830

Jasopels A/S

9500

Schippers Export B.V.

9682

Anker Bjerre/Lemvig Maskinforretning

9632

Kirsten Winter Design

9570

Sikring Syd A/S

9744

Axel Ravn Tømrerfirma

9770

Knop Elektronik A/S

9760

Skovbjerg Mink ApS

9684

BDO Statsaut. revisionsaktieselskab

9750

Kopenhagen Fur

9890

Sorring Maskinhandel A/S

9452

Began ApS

9686

Kubota Motorer Danmark A/S

9532

Special-Butikken

9552

Bent Lauritsen Maskinfabrik

9740

Landia A/S

9542

Staldren/J.N. Jorenku

9870

Brdr. Holst Sørensen A/S

9688

Lem Energy A/S

9520

Stemas Maskinsalg A/S

9970

Brogaard Mink - Redskaber

9982

Lind Beton ApS

9872

Telesikring A/S

9670

Buntmager Ole B. Christensen

9486

LVK Minkdyrlæger

9880

Thyrrestrup Mink

9854

Columbus Aqua A/S

9984

Minkpro.dk-Nicoll Tagrender

9750

Topdanmark

9512

Danco-Oil

9630

Mogens Alex Petersen A/S

9710

Tved Maskinbyg

9986

Danfond A/S

9950

Morsø Minkindustri ApS

9914

Twin Heat A/S

9454

Dansk Dyrestimuli A/S

9484

Multiunit

9580

Twinca A/S

9610

Dansk Mink Papir A/S

9940

Maach Technic A/S

9482

Vallø ApS

9530

Destek ApS

9534

Nicolaisen & Larsen A/S

9912

VGE-Gruppen

9450

DK Mink

9812

Norcar-BSB Ab

9590

Vinderup Maskiner ApS

9692

DLG Service A/S

9683

Nordic Stald Kemi A/S

9754

We-Tech ApS

9972

EAB Service ApS

9752

Nordvacc

9674

Wireweaving Co. Dinxperlo

9740

Fur Living

9800

OY Petsmo Products Ab

9690

Økonomirådgivning

9480

Fur Skills ApS

9594

Pamutec A/S

9474

Østermark Entreprenørforretning A/S

9762

Future Rundbuehaller ApS

9550

Poda Hegn Vest

9912

Aalestrup Elektro ApS

9510

Gjøl Vakuum Anlæg A/S

9852

Profur Danmark ApS

Pelsdyrfarmene bliver

større og

Dette kræver mere af din fodermaskine.

større…

Vaudi er velkendt som den robuste og smidige fodermaskine, der klarer selv store opgaver år efter år efter år. Vaudi produceres nu i modellerne 600/850 samt 900/1200/ 1500 med blander. Alle modeller har Kubota motor, 35 hk, 4 cyl. Vaudi kan naturligvis leveres med den nye foderdosering

TM to-i-én. TM to-i-én er meget brugervenlig med farvedisplay (touch) og er opbygget i menuer med logiske ikoner. I alle menuer kan du aflæse: • Fodertemperatur • Total udfodret mængde • Foderpumpehastighed TM to-i-én har desuden foderpumpeautobak-funktion samt ti-trins vandmængde-regulering.

TM to-i-én kan fodre individuel fodring UDEN håndterminal på fodermaskinen. Under individuel fodring giver TM to-i-én dig bl. a. mulighed for at: • Tilføje / fjerne stopdyr • Fjerne dyr fra foderrækkefølge • Justere fodermængde

TM to-i-én er udstyret med et solidt alukabinet og kan nemt monteres på alle typer fodermaskiner.

Producent/forhandler:

TVED MASKINBYG BØGEVÆNGET 7 · DK 6000 KOLDING · TLF. +45 75 52 70 89 · www.tved.dk

NR. 2. FEBRUAR 2014

37


AKTUELT AVLERSERVICE

AF JESPER L AUGE CHRISTENSEN JLC@KOPENHAGENFUR.COM

OG SØREN GERSLØV SG@KOPENHAGENFUR.COM

INDLEVERINGSFRISTER TIL APRIL OG JUNI 2014 BEMÆRK VENLIGST

APRIL 2014 OPSAMLING TIRSDAG 04/03

Vinterskind i typen Pastel kan kun indleSIDSTE FRIST 16 ONSDAG 05/03

FRIST NR. PASTEL PALOMINO BLÅRÆVE KANINER

H+T H+T

Rest vinterskind i typen Palomino skal indleveres til april. Udstillingsskind i Palomino vil blive udbudt på april-auktionen.

JUNI 2014 OPSAMLING TIRSDAG 18/03

veres til april.

SIDSTE FRIST 17 ONSDAG 19/03

FRIST NR. BROWN/GLOW MAHOGANY BLACK WHITE PEARL BEIGE GOLDEN PEARL SAPPHIRE SILVERBLUE BLACK CROSS BROWN CROSS PEARL CROSS PALOMINO CROSS SAPPHIRE CROSS SILVERBLUE CROSS DIV. MUT. CROSS BLUE IRIS ALEUTIAN VIOLET JAGUAR STARDUST DIV. MUTATIONER BLÅRÆVE SHADOW/HVIDE RÆVE SØLVRÆVE BLUE FROST RÆVE DIV. MUT. RÆVE

T T T H+T H+T H+T H+T H+T H+T H+T H+T H+T H+T H+T H+T H+T H+T H+T H+T H+T H+T

BEMÆRK VENLIGST Skind, der indleveres til juni, vil blive fordelt mellem juni- og septemberauktionen. Undersorter i hovedtyperne indleveres til september. Vinterskind (mink), der indleveres sammen med Breeders, kan ikke forventes samsorteret med hovedkollektionen til juni og september, men vil blive søgt indpasset i de bundter, hvor de passer bedst.

OPFYLDELSE AF LEVERINGSKONTRAKT Hvis du har indgået Leveringskontrakt til sæsonen

telsen på din Lageropgørelse, beder vi dig hurtigst muligt

2013/2014, skal du være opmærksom på, at der ultimo fe-

indsende en skriftlig erklæring der forklarer afvigelsen.

bruar skal være indleveret mindst 75 % af skindene.

Erklæringen må gerne sendes som en e-mail til farmerservice@kopenhagenfur.com.

Hvis du ikke kan overholde dette, eller hvis du ikke vil kunne indlevere det fulde antal skind som anført i kontraktforplig-

38

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


AVLSDYRTÆLLING 2014 SKAL INDBERETTES I MARTS Avlsdyrtællingen 2014 skal indberettes efter parringen i

Ved opringningen skal du opgive antal tæver, som er indsat

marts og med sidste frist lørdag den 29. marts.

i avl i 2014, både det samlede antal og antal pr. farvetype. Hvis du har flere farme, skal der opgives antal avlstæver pr.

Der er blevet åbnet for indtastningen af avlsdyr i FarmCock-

farm. Hvis der ikke er nogen avlsdyr på en farm, og farmen

pit midt i februar måned. Samtidig er vejledningen til indbe-

fortsat er en aktiv farm, skal der indberettes 0 for at avlsdyr-

retning af avlsdyr lagt i e-Arkivet. De medlemmer, som har

tællingen er korrekt besvaret.

valgt post, vil modtage vejledningen pr. brev. Du kan også få hjælp til at indtaste dine tal, mens du besøMedlemmer, som ikke har adgang til internettet, er vel-

ger os i Kopenhagen Fur standen under Skindudstillingen i

komne til at ringe til Avlerservice på tlf. 43 26 12 55 eller

MCH Messecenter Herning fra 27.-29. marts.

Diagnostik på tlf. 43 26 10 01.

OBS! HANNER ANVENDT TIL PARRING Diagnostisk Sekretariat gør opmærksom på, at hanner anvendt til parring ikke må omsættes i perioden 10. marts til 15. april 2014. Skal hannerne flyttes efter den 15. april, skal de testes på ny. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 43 26 10 01 eller på mail diagnostik@kopenhagenfur.com.

KVALITETSIKREDE PELSERIER 2013/2014 MORTEN CLAUSEN

Bybæk 1

4520 Svinninge

STIGSHØJ MINKFARM APS/JENS ERIK THOMSEN

Skovlundevej 3

4572 Nr. Asmindrup

40 36 97 89

ELLINGE MINKFARM I/S/NIELS DANIELSEN

Ferritslevvej 94

5540 Ullerslev

21 25 32 71

MULSMARK MINK/JENS WISTOFT

Åbenråvej 22A

6340 Kruså

74 67 14 34

20 13 36 99

KIM JENSEN

Roustvej 124

6818 Årre

76 77 55 70

30 25 55 70

HENNING SANDAGER SØRENSEN

Rindumvej 48

6950 Ringkøbing

NIELS JØRGEN SØGÅRD JENSEN

Røjklitvej 25

6950 Ringkøbing

97 33 73 91

20 23 72 91

LØGAGER MINKFARM/JOHN AGERBO

Løgagervej 42

6973 Ørnhøj

97 38 64 40

24 24 14 24

BRANDBORG MINK/MARTIN SINKJÆR

Krogsgårdvej 2

6990 Ulfborg

97 49 63 93

21 29 63 93

KARIN V. KRISTENSEN

Hodsagervej 49

7490 Aulum

97 47 62 50

40 96 62 50

PELSCENTER MIDTJYLLAND/BO LARSEN

Hosevej 1

7490 Aulum

97 45 44 62

21 91 44 62

PRIMDAHL PELSERI APS/BIRGER PRIMDAHL OG ANDERS NØRBJERG

Barslundvej 8

7500 Holstebro

21 61 69 81

21 40 21 42

PELSCENTER VESTJYLLAND A.M.B.A

Moeskjærvej 2

7620 Lemvig

97 88 77 05

23 30 08 25

ERIK CHRISTENSEN/HVIDHOLMGÅRD

Vestermarksvej 18

8723 løsning

75 89 36 34

40 58 82 40

FISKERS PELSERI/JESPER STENHOLT FISKER

Hviddingvej 43

8990 Fårup

86 42 48 45

40 94 48 45

SECHER & VINTHER MAX VINTHER OG MICHAEL SECHER

Nymøllevej 9

9240 Nibe

20 34 63 09

20 34 63 08

DALSGAARD PELS/ANDERS JENSEN

Dalsgaardvej 27

9293 Kongerslev

98 31 63 90

40 54 33 19

P.N. MINK/PER NIELSEN

Hedevangsvej 6

9300 Sæby

PELSCENTER NORD APS/ANDERS JENSEN

Bjørnbækvej 33

9320 Hjallerup

98 31 63 90

40 54 33 19

HERMAN KRISTEN JENSEN

Nibevej 206

9530 Støvring

96 86 76 51

24 45 19 86

NORDJYSK PELSERI/LEIF FREDERIKSEN

Jennetvej 35

9982 Ålbæk

NR. 2. FEBRUAR 2014

59 46 36 40

40 82 36 40

24 61 92 24

23 95 30 99

23 41 12 53

39


NAVNENYT Omtale af fødselsdage, jubilæer etc. modtages til optagelse i Dansk Pelsdyravl. Send omtalen til info@kopenhagenfur.com og medsend gerne billede.

for Jesper er bestemt ikke en type,

Jesper er meget dygtig og engageret

som tillader, at ting hænger på eller

i sit job. Han har faglig tyngde, hvilket

omkring ham. Han er rigtig god til alt

sammenholdt med hans vindende og

det, han kaster sig over. Han har spil-

ligefremme væsen gør, at han har et

let fodbold på højt plan og er fortsat

naturligt talent for ledelse. Han ind-

habil med bolden. Han er super på ski,

gyder tillid, han er godt selskab. Men

en dygtig handy mand og naturligvis

man skal ikke tage fejl af Jesper. Han

Den der med fyrre, fed og færdig pas-

rigtig dygtig til sit job. Han er typen,

har let til smil og latter, men han kan

ser ikke rigtig på Jesper Lauge. Han

der er i konstant bevægelse. Der skal

også være meget direkte og bestemt

er i irriterende god form, og han er

ske noget, uagtet om det er på jobbet

om nødvendigt.

bestemt ikke færdig. Men ellers er den

eller i fritiden. Og han har nok at se til

god nok. Jesper fylder fyrre den 20.

begge steder.

JESPER LAUGE CHRISTENSEN 40ÅR

februar.

serende tandlæge. De har to drenge i Jespers første chef var Jesper Ulslev.

den alder, hvor de kan tage pusten fra

Jesper kom til Kopenhagen Fur i 2000.

Ulslev var god til at spotte nye talenter,

selv den mest formstærke far. Jesper

Vi havde netop søsat en ny version

og han fastansatte da også Jesper.

er et rigtigt familiemenneske, men det

af Danmink med meget lille succes.

Et par år senere blev Jesper Ulslev

afholder ham ikke fra at rejse Jorden

Problemerne var så massive, at vi var

udnævnt til produktionsdirektør, og

tynd i bestræbelserne på at styrke

tvunget til at ansætte flere folk til hot-

det tog ikke lang tid, inden Jesper blev

skindtilgangen til Kopenhagen Furs

line. Det var et perfekt studenterjob for

hentet til afdelingen som souschef.

og dermed vor virksomheds inter-

Jesper, der på daværende tidspunkt

nationale position. Et stort tillykke til

læste til ingeniør med speciale i vand

Da Ulslev gik på pension i 2008, var

manden, der fejrede sin fødselsdag så

på DTU. Og så er Jesper blevet hæn-

det naturligt, at Jesper Lauge overtog

grundig, at det efter sigende undrede

gende lige siden.

stillingen. I 2012 blev Jesper udnævnt

gæsterne, at Jesper af alle væsker er

som chef for Avlerservice med bl.a.

ekspert i vand.       

Hængende er måske ikke et passende ord at bruge i denne sammenhæng,

40

Jesper er gift med Sisse, der er prakti-

ansvar for skindindsamlingen. Torben Nielsen

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


BODIL EGHOLM NEKROLOG

Albert Christensen og har gennem

og derved tredje generation i Sæby. Vi

årene lagt hele sin sjæl i dette arbejde.

kommer alle til at savne Bodil og hen-

Bodil har passet arbejdet som indle-

des nordjyske lune i fremtiden.

Vi fik torsdag den 13. februar den

veringscentral perfekt og har været

triste besked, at Bodil efter længere

meget respekteret for sit arbejde både

tids sygdom havde tabt kampen mod

på Kopenhagen Fur og blandt avlerne

kræften. Bodil overtog i 1986 indle-

i det nordjyske. Indleveringscentralen

veringscentralen i Sæby efter sin far

bliver nu videreført af Bodils søn Niels

ANNELISE VEST NEKROLOG

sker fra prinser, ministre, journalister

sator, som sikrede, at alt klappede.

til børnehavebørn. Aldrig sagde hun

Dansk Pelsdyravlerforening og alle

nej. Kulturnatten på Axelborg tog

avlere har meget at sige Annelise tak

Den 11. februar døde Annelise Vest

hun sig også af. Kort sagt gjorde hun

for. Hun har været en engageret am-

uden forudgående sygdom. Annelise

samfundskontakt til sit adelsmærke,

bassadør for vores erhverv og vil blive

var født på en gård, og som ung mødte

som hun lagde hele sin sjæl og energi

savnet af alle.

hun Paul Vest. De blev gift for snart

i. Annelise blev utroligt afholdt for sit

50 år siden, og derved blev hendes

imødekommende og venlige væsen.

Ved siden af var hun husmoderen der-

livsbane udstukket. Minkfarmen og dy-

Hun nød stor respekt fra alle, der har

hjemme på Gyldendal, og hun var tov-

rene blev hendes store interesse, som

haft berøringsflade med hende. TV

holderen i hele familiens liv og virke.

hun delte med Paul og deres to sønner

kom også forbi jævnligt. En af journa-

Annelise elskede at rejse, og hvert år

Troels og Henrik, begge pelsdyravlere

listerne var meget negativ ved ankom-

tog hun med sin svigerinde Lise en

i dag. I midten af 1980’erne blev hun

sten, men kaffen i køkkenet og Anne-

uge til Budapest for at lade op i de

valgt ind i Nordsjællands Pelsdyrav-

lises åbne holdning ændrede journali-

varme bade. I januar i år lykkedes det

lerforenings bestyrelse, og i starten af

stens holdning totalt, og da de filmede

hende at lokke Paul med på avlerturen

1990 blev hun formand.

på farmen, åbnede hun en redekasse

til Beijing. Det var en oplevelse, som

til en af minkene, som nærmest var

de satte særdeles stor pris på.

Sven Erik Hansen, Søren Gersløv og alle kolleger fra Kopenhagen Fur

I 1991 blev hun valgt til Sjællands Pels-

kælen som en kat. Til sidst lukkede

dyravlerforenings bestyrelse, som hun

hun kassen forsigtigt med ordene:

Tabet af Annelise er hårdt for familien

sad i til 2012. Allerede i 1992 startede

”Kan du sove godt, lille mink.” Det blev

og særligt for Paul, børn og børne-

Annelise med at opbygge en stand om

slutreplikken på det, der skulle have

børn, som hun altid var der for. Et højt

vores erhverv på Roskilde Dyrskue. Et

været et negativt interview.

elsket og respekteret menneske er

arbejde, hun har fortsat lige til nu, og alt var klart til dette års dyrskue.

gået bort. Arbejdet i Sjællands Pelsdyravlerforenings bestyrelse gik hun engageret

Annelise åbnede sin og Pauls farm og

til, og i alt fra dyreskue til skindudstil-

hjem op for utroligt mange menne-

linger var hun den praktiske organi-

NR. 2. FEBRUAR 2014

Æret være Annelise Vests minde.                Knud Vest

41


Hydratkalk sørger for pH regulering

Ved tilsætning af hydratkalk i gylle sker der en hurtig og kortvarig hævning af pH-værdien, hvilket betyder, at uønskede bakterier i gyllen dør. I forbindelse med sanering eller en mere generel hygiejnisering kan hydratkalk med fordel bruges. Kontakt din lokale grovvareleverandør for yderligere oplysninger.

www.easy-stroe.dk www.easy-stroe.dk

Østermøllevej 32 DK-7900 Nykøbing M Tlf. +45 9772 1886 • fax 9771 1885 www.easy-stroe.dk info@easy-stroe.dk

easy-brick til mink den naturlige ’mursten’ til reden

en på

NYHED! GODKENDT - kom og se

TIL RØR ALTERNATIV N MINKMESSE

nyheden på

54 STAND M-94

• Varmebehandlet halm presset som ’mursten’ • Anvendes i reden i stedet for alm. mursten • Forenkler arbejdsgangen, da easy-brick ikke skal tages ud igen • Minkene forventes at bære den ud igen, i løbet af anvendelsesperioden • easy-brick skal ikke vaskes, rengøres og opbevares til næste forår. • easy-brick kan leveres i en ønsket længde, så de passer til netop dine redekasser

42

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


LANDSDELSFORENINGERNES GENERALFORSAMLINGER MIDTJYLLANDS PELSDYRAVLERFORENING Midtjyllands Pelsdyravlerforening

Generalforsamlingen vedtog et uæn-

I den efterfølgende konstituering blev

afholdte denne gang den årlige gene-

dret medlemskontingent på 700 kr. for

John Papsø genvalgt som formand og

ralforsamling på Plexus Idom-Råsted i

aktive medlemmer og 75 øre pr. tæve

Jørgen Østergaard Jensen som næst-

Idom den 31. januar.

formand. På valg til bestyrelsen var Kent Trold-

John Papsø bød velkommen til de ca.

toft Pedersen og Mads Houe. Begge

80 fremmødte, og herefter blev Pre-

blev genvalgt uden afstemning. Som

ben Enevoldsen valgt til dirigent.

1. suppleant blev Jan Albertsen valgt og som 2. suppleant Hans Holm.

John Papsø fremlagde en fyldig beretning for beretningsåret, og Vilhelm

Som kritisk revisor ønskede Ole Chri-

Weiss fremlagde en beretning om det

stensen efter 11 år på posten ikke

MIDTJYLL ANDS PELSDYRAVLER-

faglige forløb af 2013.

genvalg. Forsamlingen foreslog Hen-

FORENING, BEST YRELSE 2014:

rik Nicolaisen som nyvalgt og genvalg Efter de to beretninger aflagde kas-

af Christen Jensen. De to blev valgt

• John Papsø

sereren, Gert Jeppesen, regnskabet

uden afstemning.

• Jørgen Ø. Jensen • Henning Sandager Sørensen

for perioden 1. november 2012 til 31. oktober 2013. Regnskabet udviste et

Tage Pedersen gav til sidst en oriente-

• Mads Houe

overskud på 52.935 kr. og en Egenka-

ring om den aktuelle markedssituation

• Kent Troldtoft Pedersen

pital på 1.400.966 kr.

og den kommende februar-auktion

FYN OG SYDJYLLANDS PELSDYRAVLERFORENING Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerfor-

tages ved en nedskrivning af egenka-

Tage Pedersen gav til sidst en oriente-

ening afholdte den årlige generalfor-

pitalen. Egenkapitalen er regnskabet

ring om den aktuelle markedssituation

samling den 7. februar 2013 på Hov-

reduceret med 133.673 kr. idet perio-

og den kommende februar-auktion.

borg Kro.

diseringen af bidraget til rådgivningen

Herefter var der spørgsmål fra salen

er afskrevet direkte over egenkapita-

om bl.a. forventet udlodning af over-

Formand Henning Christensen bød

len. Afskrivningen er en konsekvens

skud i 2015.

velkommen til de godt 85 fremmødte

af, at foreningen siden 2011 har haft

medlemmer, og herefter blev Hans

sammenfaldende regnskabsår med

Efter generalforsamlingen konstitu-

Kargo foreslået og valgt som dirigent.

rådgivningen.

erede bestyrelsen sig med Henning

Formand Henning Christensen frem-

Generalforsamlingen vedtog uændret

lagde bestyrelsens beretning for

medlemskontingent på 700 kr. pr.

2012/13. Efter beretningen var der

medlem og 70 øre pr. tæve.

Christensen som formand og Herman

spørgsmål om flue- og lugtgener fra minkfarme samt afstandskravene for

Til valg af bestyrelse blev foreslået

minkfarme, som Tage Pedersen sva-

genvalg af Henning Christensen,

Sørensen som næstformand.

F YN OG SYDJYLL ANDS PELSDYRAVLERFORENING, BEST YRELSE 2014:

Herman Sørensen og Jens Arne Kri-

• Henning Christensen

stiansen. De tre blev genvalgt uden

• Herman Sørensen

Hans Henrik Møller fremlagde regn-

afstemning. Der var genvalg til Peter

• Jens Arne Kristiansen

skabet 2012/13. Regnskabet viste et

Hedegaard som suppleant og revi-

• Arne Troelsen

underskud på 10.813 kr. og en egen-

sorerne Jens Jørgen Madsen og Jan

• Peter Hindbo

kapital på 933.746 kr. Årets underskud

Mortensen.

rede på.

NR. 2. FEBRUAR 2014

43


SJÆLLANDS PELSDYRAVLERFORENING Sjællands Pelsdyravlerforening holdt

kr. idet periodiseringen af bidraget

lingen. Morten Teglgaard Pedersen,

som sædvanlig sin generalforsamling

til rådgivningen er afskrevet direkte

Jens Erik Thomsen, Jørn Holm-Jen-

på Osted Kro. I år den 3. februar.

over egenkapitalen. Afskrivningen er

sen og Ruhne Kirkeby blev foreslået

en konsekvens af, at foreningen siden

og valgt som delegerede.

Knud J. Vest indledte generalforsam-

2011 har haft sammenfaldende regn-

lingen med at byde velkommen til gæ-

skabsår med rådgivningen.

ster, æresmedlemmer og medlemmer af foreningen.

Tage Pedersen gav til sidst en orientering om den aktuelle markedssituation

Generalforsamlingen vedtog uændret

og den kommende februar-auktion

medlemskontingent på 800 kr. for akEfter valg af dirigent Finn Nielsen

tive medlemmer, 90 øre/tæve og 250

Efter generalforsamlingen konstitu-

fremlagde formand Knud J. Vest sin

kr. for passive medlemmer.

erede bestyrelsen sig med Knud J.

beretning om beretningsårets be-

Vest som formand og Peter Ølgaard

givenheder og Hans Henrik Møller

Hans Jørgen Stenbek og Peter Ølga-

fremlagde beretning fra rådgivningen.

ard blev genvalgt uden afstemning.

Der var ingen spørgsmål eller kom-

Som suppleant blev Frank Andersen

mentarer til beretningerne, og de blev

valgt efter en skriftlig afstemning

således vedtaget uden yderligere

blandt tre kandidater.

kommentarer.

som næstformand.

SJÆLL ANDS PELSDYRAVLERFORENING, BEST YRELSE 2014:

Søren Møller Olsen og Jens Erik Hans Henrik Møller fremlagde regn-

Thomsen blev genvalgt som revisorer

• Knud J. Vest

skabet, der viste et overskud på

med Henrik Nordgaard som suppleant.

• Peter Ølgaard • Hans Jørgen Stenbek

11.911 kr. og en egenkapital ultimo på 491.427 kr. Årets overskud tilskri-

Sjællands Pelsdyravlerforening har

• Erik Risager Christensen

ves egenkapitalen. Egenkapitalen er

tradition for at vælge nogle af de

• Ann-Mona Kulsø Larsen

i regnskabet reduceret med 27.191

delegerede direkte på generalforsam-

DELEGERETMØDER I LANDSDELENE Der holdes delegeretmøder i landsdelene forud for generalforsamlingen i Dansk Pelsdyravlerforening den 28. marts 2014 i Herning. Alle medlemmer er velkomne til at deltage i møderne, hvor dagsorden til generalforsamlingen gennemgås. Alle delegerede indbydes direkte til møderne. Møderne holdes følgende steder: Nordjyllands Pelsdyravlerforening Mandag den 24. marts, kl. 19.00 på Hotel Søparken i Aabybro Midtjyllands Pelsdyravlerforening Tirsdag den 25. marts, kl. 19.00 på Plexus i Idom Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening Mandag den 24. marts, kl. 19.00 på Kolding Herreds Landboforening, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding

44

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


NORDJYLLANDS PELSDYRAVLERFORENING Generalforsamlingen i Nordjyllands

Generalforsamlingen vedtog et uæn-

bejde med at opklare mobile tyverier.

Pelsdyravlerforening blev denne gang

dret medlemskontingent på 700 kr. for

Til sidst gav Tage Pedersen en kort

afholdt den 10. februar 2014 på Hotel

aktive medlemmer og 85 øre pr. tæve.

orientering om markedet og starten

Søparken i Åbybro.

på februar-auktionen. Til bestyrelsen blev foreslået genvalg

Formanden Karsten Beltoft Jørgensen

af de fire opstillede: Kaj Beilegaard

Efter generalforsamlingen konstitu-

bød velkommen til de ca. 100 frem-

Christensen, John Trier Rasmussen,

erede bestyrelsen sig med Karsten

mødte medlemmer. Advokat Morten

Bjarne Pedersen og Hanne Kristensen.

Beltoft Jørgensen som formand og

Jensen blev foreslået og valgt som

Der var ikke andre forslag, hvorfor alle

Jørgen Westergaard som næstfor-

dirigent.

fire blev genvalgt uden afstemning. 1.

mand.

suppleant blev Niels Andersen valgt Formand Karsten Beltoft Jørgensen

og 2. suppleant Flemming Christen-

fremlagde beretningen. Efterfølgende

sen. Som revisorer blev der genvalg

var der spørgsmål og debat i forsam-

til Simon Schmidt Nielsen og nyvalg

lingen om bekæmpelsen af plasmacy-

til Rasmus Bøgsted.

tose fra flere af medlemmerne. Under ”Eventuelt” var der spørgsmål

NORDJYLL ANDS PELSDYRAVLER-

Hans Henrik Møller gennemgik regn-

om godkendelse af pelserierne efter

skabet for 2012/13, der viste et over-

EU’s biproduktforordning og om fæl-

skud på 80.008 kr. og en egenkapital

les aktiviteter for kontaktavlerne i

• Karsten Beltoft Jørgensen

på 1.352.874 kr. Egenkapitalen er

Nordjylland, eftersom der ikke holdes

• Jørgen Westergaard

negativt påvirket med 23.579 kr. på

et fællesarrangement for kontaktav-

• John Trier Rasmussen

værdipapirer. Regnskabet for Initiativ-

lerne i 2014.

• Kaj Beilegaard Christensen

FORENING, BEST YRELSE 2014:

• Bjarne Pedersen

fonden viste et overskud på 6.938 kr. og en egenkapital på 319.126 kr. Der

Efter generalforsamlingen var der et

• Kjeld V. Larsen

er ikke sket uddeling af midler fra fon-

indlæg af Christian Jørgensen fra po-

• Hanne Møller Kristensen

den i regnskabsåret.

litiet, som gav et indblik i politiets ar-

NR. 2. FEBRUAR 2014

45


KØB OG SALG

Mink-OVENLYSPLADER

Kortbrædder – rygningsbrædder – spærtræ – høvlet minklægter – eternit m.m. haves på lager til billige priser. Levering/afhentning efter aftale.

Minkkort m.v.

Levering af alle former for minkkort, burnumre, farmjournaler m.v. BHM Tryk, Høgevej 5, 6705 Esbjerg Ø. Tlf. 7514 2811

MC Fodermaskiner

Salg af nye og brugte fodermaskiner. Reparation & service af alle mærker. Bent Lauritsen Maskinfabrik Holstebro 9740 2100 Fax 9610 2106 Se mere på www.BentLauritsen.dk

International 844 XL frontlæsser

Fin traktor, ca. 6400 timer, god kabine med varme, radio mm., overstørrelse hjul, frontvægte. Gyro frontlæsser med 2 funktioner. Fin traktor til minkavleren hvis du mangler noget, der kan køre halm. Evt. sammen med 6 ton ståltipvogn med boggie. Pris 28.000,Tlf.: 4019 8210 Jeg søger efter noget brugt betonhegn. Hegnet skal være med betonplader og stolper med riller. Det skal være min. 1.8 m højt. Mvh Niels C. – Tlf.: 3042 7040

beklædt med plastbelagte stålplader, med eller uden sprinkleranlæg. Stor aftapningsåbning. Størrelse fra 2.500-14.000 liter. Trapper og gangbroer efter ønske. Bent Lauritsen Maskinfabrik Holstebro 9740 2100. Fax 9610 2106. Se mere på www.BentLauritsen.dk

Ovenlysplader

60 cm ovenlys fra pr. mt. kr. 27,Minkklodser pr. stk. kr. 33,-. 45 x 70 mm minklgt. pr. mt. kr. 6,95. Træ til minkhaller – til fantasipris. Levering/afhentning – efter aftale. Aulumgård A/S Aulum – 9641 2100.

Samt alt forfaldende arbejde med mink. Kører i hele landet. Mink Service kontakt: 9748 4874/2331 0381, Gudumhusvej 1, 7600 Struer

DIVERSE

Seriøs kvalitetspelsning

Service af alle typer tørreanlæg. Tlf. 4072 7042

Chinchillafarm købes stor/lille farm. Henv. Dennis på tlf.: 2218 3766

JOB SØGES/PRAKTIKANTER

Erfaren minkpasser

Søger job på minkfarm i midtjylland. Jeg har fast bopæl nær Videbæk. Passer gerne selvstændigt mindre farm eller kan tage jobbet som 1. mand på større farm. Har driftlederkursus. Er meget fleksibel med arbejdstid og er momsregistreret. Så søger du blot hjælp til vaccination eller andre arbejdsopgaver, er nogle timer eller dage helt ok. Bare ring hvis der mangles hjælp. Har mange års erfaring med pasning af mink.

Kvalitetspelsning af mink

Minkhegn

Call Just to fix it

Chinchillafarm købes

PELSNING

Beton minkhegn købes, ca. 80 m. Henvendelse på tlf.: 4081 5094

• Hvalpenet • Taner Fast pris gives. Arndal Rengøring ApS v/Michael Arndal Karen Brandsvej 16, 6960 Hvide Sande Tlf. 9731 2664 – 4018 2664

PELSDYRFARME

BESØG www.solo-gruppen.dk når du mangler - fødeindsatse, hvalpenet samt vinterly. Vinterly også til 11x12" ruser.

Hel el. delvis pelsning i kontrolleret og moderne pelseri af høj kvalitet. Mange års erfaring. Udhede minkfarm v/ Vagn og Søren Vandborg, Paradisvej 3, 6990 Ulfborg Tlf. 4093 2579.

Rengøring af A-farme Minkfodersiloer i rustfrit stål

Blodprøver og vaccinationer udføres

Tlf.: 2890 8298, tlf.: 2218 3766 el. tlf.: 2349 6467.

af mink fra kontrolleret pelseri. Hel- eller delvis. Mange års erfaring. Dalsgaard Pels v /Anders Jensen www.dalsgaarden.com Dalgsgaardvej 27, 9293 Kongerslev Tlf. 4054 3319.

Mangler du en frisk og fleksibel landbrugspraktikant?

Vi formidler engelsk- og tysktalende elever fra Ukraine med erfaring i landbrug fra andre EU-lande på praktikophold fra 6-18 mdr. Det tager ca. 2 mdr. at ordne arbejdstilladelse. Formidling og papirarbejde er gratis.

Kvalitetssikret Pelseri

Hel eller delvis pelsning tilbydes. Skrabning med 2 skrabeautomater T6. Afhentning af mink tilbydes.

Ring 9712 9297 for at høre nærmere eller klik på: www.d-uc.dk og vælg en elev, der passer dig.

Ellinge Minkfarm v/ Niels Danielsen Tlf. 2125 3271

Køb/salg og vurdering

af landbrugsejendomme og minkfarme. 20 års erfaring i branchen. IKAST EJENDOMSCENTER Statsautoriseret ejendomsmægler Gunnar Jensen Tlf. 9715 5344 – Fax 9725 2144.

PELSNING AF MINK

Pelsning af mink tilbydes helt eller delvis. Skrabning foregår på Jasopels T6 skrabemaskine og tanearbejde på Wrapsystem. Ølholm mink v/Niels Vesterholm Tlf.: 2349 6467

TVIS MINK | FARMSERVICE l Aut. transport af mink l Blodprøver l Vaccination l Pelsning l Alt forefaldent farmarbejde

Vi garanterer korrekt håndtering af dine mink /skind. Kontakt venligst Poul M. Aldershvile, Tvis Mink. Morrevej 1 A, Tvis, 7500 Holstebro 97 43 56 59 / 21 63 25 62 tvismink@mail.dk

Professionel håndværk siden 1980

46

Er du klar til forårspelsning? Sammenlign dit nuværende pelsarbejde med vores - få pelset dine forårshanner hos Danpels.dk og se og mærk forskellen når vi forarbejder skindene på vores nye system

DANMARKS BEDSTE PRISER PÅ PROGRAMMET TIL DEN NYE SÆSON

v/Volbæk Mink ApS Aggersundvej 16 ∙ DK-9600 Aars Tlf. +45 98 65 89 00 ∙ www.danpels.dk

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


Minkbure og redekasser.

Overbygninger til 3 og 4 dyr. Ruser,forlåger,hylder,hvalpenet, rammer,beslag,ophængskroge. Vi fremstiller gerne efter specialmål. Hurtig levering

Medana A/S. 7565 0211.

www.medana-as.dk

www.hegnslageret.dk

KØB-SALG-VURDERING af alt til mink. Opstilling og flytning af minkhaller SØNDERLUND FARMSERVICE Tlf. 9747 3530 – 2094 3531 Se vores hjemmeside: www.soender-lund.dk

 

 

    

Køb og salg af brugt udstyr Beton hegn til farm og industri Tagplader B5 grå 125 x 112 cm. Pris fra 75,JM Farmsalg – 75 78 19 22 www.jm-farmsalg.dk

Hvide Sande Tagrens er også Vestjysk Minkrens

– Rengøring af minkhaller – Rengøring af hvalpenet – Desinfektion af minkhaller – Salg af desinfektionsvæske – Uforbindende tilbud gives – Vi kører over hele landet Palle Jensen Mamrelund 1 A 6960 Hvide Sande 9731 2142 – 4029 4456

E-mail: 677@edc.dk

www.edc.dk

Vi får mange henvendelser fra købere til minkfarme over hele landet – i alle størrelser – med eller uden avlsdyr.

TWINCA KVALITETS-PRODUKTER TIL:

kr. pr. m2.

Pris incl.: Stålspær. Fuldstøbt rand-fundament. Celleplader på sider. El-ledhejseport. Tagrender i stål. Ring: 31 24 15 36 - Martin 31 13 97 58 - Lars selv-byg

med-byg

total-byg

Gylleanlæg – der bare virker

Komplet vacuumsystem. Vi bruger Vogelsang pumper. Reparation af alle typer pumper. Render – Rendjern. Dansk Mink Gylleanlæg Tlf. 6160 8019

NR. 2. FEBRUAR 2014

Opklippet efter mål. Plastbelagt,rustfri eller aluzink. Kæmpe udvalg af tråd i ruller. Hurtig levering.

Medana A/S. 7565 0211.

www.medana-as.dk

www.hegnslageret.dk

7 - frostfri siden 1998 Energibesparende drikkevandsanlæg

Pumpestationer Vandvarmere ERO drikkeventiler Tilbehør Kontakt Tlf. Mobil Email

3

electronic

fra 500

Billig reparationstråd.

sk di råd pæ st ro tet Eu ali kv

Udføres som totalbyg

www.SydjyskStaalbyg.dk

Råhus til mink

Telefon 7519 6333

Lars Johnsen +45 7531 0936 +45 2033 0936 lbj@lbj.dk www.thermofarm.dk www.lbj.dk DK-7100 Vejle

Rengøring og vedligeholdelse af: Pelsnings- og andre maskiner, vedligehold farmen og andre bygninger. Nicoll - prof. tagrendesystemer. Nyheder på hjemmesiden. SE MERE PÅ: www.minkpro.dk Eller ring til Erik tlf: 40 456 787

STÅLTRAPEZPLADER

Tag/væg til lavpris - leveret

1. sortering v/køb af 100 m2 - pr. m2

48,-

Det er bare billigt! Afh./ Trapezplader 2. sortering længde 2500 mm pr. m2

27,-

Afh./ Teglsten/stål 2. sortering længde 2960 mm pr. m2

29,50

Telefon Hoved nr.: Fax.: Salg: Service:

Alle priser er excl. moms

Storegade 12 • 6753 Agerbæk

Plastisol • Nova • Polyester & Galvaniseret

NYHED!

Teglstensprofil i stål, Stålplade med udseende som Eternit (fås i fix mål).

9744 8555 9744 8455 4027 8555 4033 8552

E-mail: mail@twinca.dk Service Himmerland & Nordjylland Jess Pedersen Tlf.: 9827 7099 Mobil nr.: 2213 9865 Service Sjælland Hvalsø Maskinforretning Tlf.: 4640 8065 John mobil: 4078 5684 Ove mobil: 4052 8424

H. P. STÅLTAG ApS

Service Djursland Mads Bonde Andersen Mobil nr.: 2460 0050

www.hp-staaltag.dk

WWW.TWINCA.DK

RING OG FÅ ET GODT TILBUD! 86 62 37 05 . 20 72 66 01 . Fax 86 62 38 05

hp@hp-staaltag.dk . klaus@hp-staaltag.dk

47


DANSK PELSDYRAVL

NÆSTE NUMMER AF BLADET UDKOMMER FREDAG DEN 21. MARTS 2014

STØT BØRNENE I NAMIBIA Kopenhagen Furs Velgørenhedsforening driver 38 børnehaver, der forbereder mere end 1.850 børn til skolegang i slumkvarteret Katutura i Namibias hovedstad Windhoek. Du kan støtte projektet ved at donere skind og samtidig vinde en rejse med ledsager til det sydvestafrikanske land.

Læs mere på kopenhagenfur.com/namibia

Anvendes af topavlere tværs over USA Inklusive Wisconsin, Utah og Idaho.

Mink BlueLite hjælper ved: • Reducerer diegivningssyge • Øger mælkeproduktionen hos tæven

• Anvendes i 60 dage i dieperioden • Skaber ekstra energi i dieperioden • Genopbygger elektrolytbalancen

Forhandler: Kim Feldborg +45 40369789

48

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


Elhegn

Minkhegn

med alarm til montering på eksisterende hegn

sæt en livsvarig ramme om din minkfarm

J.M. Hegn har nyudviklet et elhegn til montering på såvel nye som ældre betonhegn, samt hegn fremstillet af eternitbølgeplader. Elhegnet har indbygget alarm som automatisk aktiveres ved brud på såvel hegn som porte. Falske alarmer elimineres, idet SMS kun sendes til valgfrit telefonnummer ved brud. • Forhindrer indtrængen af udefra kommende ræve og katte, og derigennem nedbringer risikoen for smittefare.

Europas mest effektive minkhegn som tåler storm og snetryk

Hold minkene inde med godkendt hegn, 50 cm under jorden og 1,5 meter over

Materiale: cement, stolper m. plader

Vedligeholdelsesfrit

Naturligt design

Vanskeliggør tyveri fra farmen og andet ulovlig indtrængen.

Let at montere (ingen opgravning). Komplet monteringsvejledning medsendes. RYVEJ 4B DK-8752 ØSTBIRK TELEFON 75 78 19 22 www.jemo.as / E-mail: post@jemo.as

NR. 2. FEBRUAR 2014

Se mere på vores hjemmeside www.jemo.as, her findes også vores store program i brugte maskiner.

49


BESTYRELSE FORMAND

Pelsdyravler Tage Pedersen Troldhøjvej 6, 8722 Hedensted Tlf.: 7585 2222 / 7589 5626 (privat) Fax: 7641 9244 / Mobil: 2968 0000 tpe@kopenhagenfur.com

F YN OG SYDJYLL ANDS PELSDYRAVLERFORENING

Pelsdyravler Henning Christensen Ølufgaardsvej 51, 6715 Esbjerg N Tlf.: 7511 7838 / Mobil: 2267 7838 hch@kopenhagenfur.com Sekretær: Hans Henrik Møller, Kopenhagen Rådgivning

Konsulent Simon Rytoft Christensen Tlf.: 7213 2818 / Mobil: 2795 7040 UDDANNELSE

Konsulent Bente Lyngs Tlf: 7213 2810 / mobil: 4186 1321 bls@kopenhagenfur.com FODER

NÆSTFORMAND

SJÆLL ANDS PELSDYRAVLERFORENING

Pelsdyravler John Papsø Duelundvej 7, 8620 Kjellerup Tlf.: 8688 3213 / Fax: 8688 3813 / Mobil: 4018 3213 jpa@kopenhagenfur.com

Pelsdyravler Knud J. Vest Frederiksborgvej 541, 4040 Jyllinge Tlf.: 4678 8392 / Fax: 4673 2504 / Mobil: 4057 8877 kjv@kopenhagenfur.com

Pelsdyravler Jørgen Westergaard Nørredigevej 79, Gjøl 9440 Aabybro Tlf.: 9827 7414 / Mobil 4057 7414 jwe@kopenhagenfur.com

Sekretær: Hans Henrik Møller, Kopenhagen Rådgivning

Pelsdyravler Henning Christensen Ølufgaardsvej 51, 6715 Esbjerg N Tlf.: 7511 7838 / Mobil: 2267 7838 hch@kopenhagenfur.com

Funktionschef for Diagnostik, Driftfaglig afdeling, Forskning & Rådgivning: Leif Bruun Tlf.: 4326 1002, lfb@kopenhagenfur.com

Pelsdyravler Knud J. Vest Frederiksborgvej 541, 4040 Jyllinge Tlf.: 4678 8392 / Fax: 4673 2504 / Mobil: 4057 8877 kjv@kopenhagenfur.com

Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N Tlf.: 7213 2800

Pelsdyravler Lars Eilertsen Petersmindevej 130, 8520 Lystrup Tlf.: 8622 1103 / Fax: 8622 8883 / Mobil: 2334 0471 lei@kopenhagenfur.com Pelsdyravler Karsten Beltoft Jørgensen Mosbækvej 48, 9240 Nibe Tlf.: 9866 6226 / Mobil: 2065 0280 kbj@kopenhagenfur.com LEDENDE MEDARBEJDERE ADM. DIREKTØR

Torben Nielsen Tlf.: 4326 1041 tn@kopenhagenfur.com ØKONOMIDIREKTØR

Kåre Alfsen, Tlf.: 4326 1410 ka@kopenhagenfur.com KOMMUNIK ATIONSCHEF

FAGLIGE FUNKTIONER

Fagkoordinator og konsulent Mikael Lassén Tlf.: 7213 2811 / Mobil: 4025 3059 tml@kopenhagenfur.com Konsulent Mette Line Christiansen Tlf: 7213 2815 / mobil: 4186 1310 mlc@kopenhagenfur.com Konsulent Vilhelm Weiss Tlf.: 7213 2812 / Mobil: 4073 4941 vwe@kopenhagenfur.com KOPENHAGEN FORSKNING

Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N Tlf.: 7213 2800 forskning@kopenhagenfur.com

KOPENHAGEN RÅDGIVNING

UDVALG FOR FORSKNING OG RÅDGIVNING

John Papsø (formand), Tlf.: 8688 3213 Kent Troldtoft Pedersen, Tlf.: 9738 6451 Karsten Beltoft Jørgensen, Tlf.: 9866 6226 Jørgen Westergaard, Tlf.: 9827 7414 Jens Arne Kristiansen, Tlf.: 6269 1785 Henning Christensen, Tlf.: 7511 7838 Knud Vest, Tlf.: 4678 8392 Evald Hansen, Tlf.: 5926 8371 Jørgen Pedersen, Tlf.: 7585 2222 Finn Toft Madsen, Tlf.: 2099 4653 Kaj Kristensen, Tlf.: 7517 0183 Forsknings- og Rådgivningschef Peter Foged Larsen Tlf.: 7213 2813 / Mobil 5085 2927 pfl@kopenhagenfur.com Afdelingssekretær Susanne Skottrup Andersen Tlf: 7213 2802 / mobil 4186 1302 ssa@kopenhagenfur.com Sekretær Lone Geertsen Tlf. tlf: 7213 2817 lge@kopenhagenfur.com

Forsknings- og Rådgivningschef Peter Foged Larsen Tlf.: 7213 2813 / Mobil 5085 2927 pfl@kopenhagenfur.com Forsøgsleder og dyrlæge Tove Clausen Tlf.: 7213 2814 / Mobil 2258 1957 tcl@kopenhagenfur.com Forsker Marie Engbæk Tlf.: 7213 2818 / Mobil 4186 1318 men@kopenhagenfur.com KOPENHAGEN FARM

Herningvej 112 C, 7500 Holstebro Tlf.: 9613 5700 / Fax: 9613 5714 farm@kopenhagenfur.com KOPENHAGEN DIAGNOSTIK

Langagervej 74, Postboks 1465, 2600 Glostrup Tlf.: 4326 1001, diagnostik@kopenhagenfur.com Seniorspecialist Jørgen Østergaard Tlf.: 4326 1003 / Mobil 4070 0418 joe@kopenhagenfur.com Rådgivende veterinær Mette Kragh Jensen Mobil 4186 1312 mkj@kopenhagenfur.com

Sander Jacobsen Tlf.: 4326 1063 / Mobil: 2268 0932 sja@kopenhagenfur.com

KOPENHAGEN RÅDGIVNING

Konsulenter

DRIFTFAGLIG AFDELING

SEKRETARIATSCHEF

AVL /GENETIK OG FARMMANAGEMENT

Afdelingschef Jens Groot driftfaglig@kopenhagenfur.com

Lars Skjoldegaard Tlf.: 4326 1021 / Mobil: 2268 0907 lsk@kopenhagenfur.com

Fagkoordinator og konsulent Michael Sønderup Tlf.: 7213 2808 / Mobil: 2033 4263 msn@kopenhagenfur.com

KOPENHAGEN FUR AVLERSERVICE

Konsulent Bente Krogh Hansen Tlf.: 7213 2809 / Mobil: 4186 1309 bkh@kopenhagenfur.com

Direkte tlf. 4326 1255 farmerservice@kopenhagenfur.com LANDSDELSFORENINGER NORDJYLL ANDS PELSDYRAVLERFORENING

Pelsdyravler Karsten Beltoft Jørgensen Mosbækvej 48, 9240 Nibe Tlf.: 9866 6226 / Mobil: 2065 0280 kbj@kopenhagenfur.com Sekretær: Hans Henrik Møller, Kopenhagen Rådgivning MIDTJYLL ANDS PELSDYRAVLERFORENING

Pelsdyravler John Papsø Duelundvej 7, 8620 Kjellerup Tlf.: 8688 3213 / Fax: 8688 3813 / Mobil: 4018 3213 jpa@kopenhagenfur.com Sekretær: Vilhelm Weiss, Kopenhagen Rådgivning

50

Konsulent Maria Blæsbjerg-Obitsø Tlf.: 7213 2804 / Mobil: 4186 1304 msb@kopenhagenfur.com Konsulent Anne Mette Graumann Mobil 4186 1334 amg@kopenhagenfur.com

Konsulent Jens Groot Mobil 3060 8060 jeg@kopenhagenfur.com Konsulent Martin S. Berthelsen Mobil 4186 1333 mbe@kopenhagenfur.com ANDRE RÆVEAVLERFORENINGEN

Formand: Georg Larsen Birkevej 46, Hornum, 9600 Års Tlf.: 4061 6610

ØKONOMI

Konsulent Hans Henrik Møller Tlf.: 7213 2803 / Mobil 2532 0154 hhm@kopenhagenfur.com

NORDJYLL ANDS CHINCHILL AFORENING

Formand: Henrik Larsen Langoddevej 6, 9750 Østervrå Tlf.: 9895 1033

MIL JØ

Fagkoordinator og konsulent Henrik Bækgaard Tlf.: 7213 2807 / Mobil: 4186 1307 hbk@kopenhagenfur.com Konsulent Vibeke Hagelskær Lund Tlf.: 7213 2805 / Mobil: 4186 1305 vlu@kopenhagenfur.com Konsulent Elna Mortensen Tlf.: 7213 2806 / Mobil: 4186 1306 emo@kopenhagenfur.com Konsulent Per Lousdal Tlf.: 7213 2816 / Mobil: 4186 1311

MIDTJYLL ANDS CHINCHILL AFORENING

Formand: Karen D. Hansen Vilhelm Skyttes Vej 7, Vium, 8620 Kjellerup Tlf.: 9772 3722 DC2 SYD

Formand: Johannes Edlefsen Vestervang 6, Jejsing, 6270 Tønder Tlf.: 7473 4480 SJÆLL ANDS CHINCHILL AFORENING

Formand: Hans Erik Ploumann Johansen Bahhe Chinchilla Rekkendevej 14, Allerslev, 4720 Præstø TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L Tlf.: 5599 6290


DANSKE PELSDYRAVLERES VETERANKLUB

Formand: Hans Kargo Jensen Elmevej 3, 6650 Brørup Tlf.: 7538 1370 DTU VETERINÆRINSTITUTTET

Bülowsvej 27, 1870 Frederiksberg C Tlf.: 3588 6180 / Fax: 3588 6340 (Indsendelse af materiale skal ske gennem praktiserende dyrlæge) DET POLITISKE FODERUDVALG

Bestyrelsen for Dansk Pelsdyr Foder A/S Formand: Birger Primdahl Holstebro Minkfodercentral, Galgemosevej 21, 7500 Holstebro Tlf.: 2140 2142 DANSK PELSDYR FODER A.M.B.A.

Udbyhøjvej 63, 8900 Randers Tlf.: 8642 7422 / Fax: 8641 1466 Direktør: Mogens Mørch Søndergaard Mobil: 4010 1559 / mos@dpfish.dk Direktør: Henrik Eriksen Mobil: 2779 4585 / hme@dpfish.dk ANALYSEL ABORATORIET

Herningvej 112, Tvis, 7500 Holstebro Tlf.: 9743 5611 / Fax: 9743 5277 Laboratorieleder: Bent Munkøe Mobil: 4056 0436 / bm@dpf-as.dk

TO TA L

SN

ING

ER

TIL

• HALLER

PE

LSD YR

• MINKBURE

FAR

ME

• GYLLEANLÆG • VANDINGSANLÆG

KOPENHAGEN FUR Langagervej 60 2600 Glostrup

• AUTOMATISK UDMUGNING

Tlf.: 4326 1000 kopenhagenfur@kopenhagenfur.com kopenhagenfur.com DANSK PELSDYRAVL 77. årgang Langagervej 60 2600 Glostrup

GVA Gruppen • Drøvten 44 • Gjøl • DK 9440 Aabybro Tlf. +45 98 27 73 00 • info@gva.dk • www.gva.dk

Tlf.: 4326 1060 info@kopenhagenfur.com REDAKTION Torben Nielsen (ansvarshavende)

Tlf.: 4326 1041

Sander Jacobsen (kommunikationschef)

Tlf.: 4326 1063

Søren Jespersen (media manager)

Tlf.: 4326 1289

Heidi Cecilie Lorvik (redaktør)

Tlf.: 4326 1061

Cecilie H. Nøhr (journalist)

Tlf.: 4326 1419

Dansk Pelsdyravl er fagblad for pelsdyravl. Bladet udsendes til samtlige medlemmer af Dansk Pelsdyravlerforening, til opdrættere i udlandet samt til institutioner i ind- og udland. ANNONCERING Kathrine Engberg ken@kopenhagenfur.com

MM Multiservice er et større, fleksibelt servicefirma med flere års erfaring. Vi lægger vægt på service og individuelle løsninger.

Rengøring og sanering af minkhaller Efter

Før

Nedvaskning af store loftrum

Professionel desinfektion af minkhaller

Tlf. 4326 1112

Artikler og annoncer til bladet skal være hos redaktionen senest den 25. i måneden forud for udgivelsen. Læserbreve må fylde max 1 side i bladet. Større faglige indlæg optages efter forudgående aftale. Dansk Pelsdyravl udkommer otte gange om året omkring den 20. i månederne januar, februar, marts, april, juni, september, oktober og november i et oplag på 4000 eksemplarer. LØSABONNEMENT PÅ DANSK PELSDYRAVL Eva Andersen: Tlf. 4326 1062 DESIGN, PRODUKTION OG TRYK MONTAGEbureauet ApS

MM Multiservice

er i døgnet Vi arbejder 24 timift) (treholdsk

MM IMULT CE I V R SE

et kalk Udlægning af læskudstyr, til t el on med professi , kæmpelse af vira forebyggende be , lopper m.m. fluer, larver Hjørringvej 451 . 9750 Østervrå

Tlf. 20 73 17 09

www.mm-multiservice.dk

Vores mål er, at kunne indfri dine forventninger til et stykke grundigt udført arbejde, efter hvad der er aftalt.

ISSN 0011-6424

NR. 2. FEBRUAR 2014

51


SMP

ALT HENVENDELSE; Dansk Pelsdyravlerforening: T: 43261061

Lever din farm op til lovkravet om hylder og rør? Tilbud på hylder og legerør:

Legerør 40 mm x 150mm Pris 1,45 kr. pr. stk. (Min 1500 stk) Legerør 120 mm x 155 mm Pris 3,90 kr. pr. stk. (Min 405 stk) Priserne er + fragt.

V-model 11” x 11” Tråd/Ramme Tråd 5” x 11” Ramme 6” x 11” Premium: 4,50 kr. Rustfri: 9,95 kr. Der holdes

Åbent Hus

Mink Sticks

Aktiverings- og berigelseslegetøj til mink: • Mindre Stress • Færre bidmærker • Nedsat foderforbrug • Lavere dødelighed • 100% organisk

Neutral : 11,00 pr. stk (min 250 stk.) Coated: 14,95 pr. stk (min 250 stk.) Alle tilbud er gældende til 14-3-2014 eller så længe lager haves.

Søren Klindt Mobil 30172866 sk@jasopels.dk Sydjylland

Jens R. Andersen Mobil 30172836 jra@jasopels.dk Byggerier

Kjeld Christensen Mobil 30172877 kc@jasopels.dk Midt- & Vestjylland

Erik Lund Mobil 30172880 el@jasopels.dk Vestjylland

Ove Bæk Mobil 30172811 ob@jasopels.dk Nordjylland

OB

S

- hos Benny Berge, Gunnerstedvej 26, 9240 Nibe. fredag den 21 marts kl. 11 – 15. Her vil der være mulighed for at se flere af vores pelsningsmaskiner i drift – bl.a. vores nye flagskib Skrabeautomat T6.

Jens Åge Nielsen Mobil 30172844 jaan@jasopels.dk Øst-, Midt- & Vestjylland

Vores kvalitet – Dit valg Fabriksvej 19 · DK-7441 Bording • Tlf. 98 42 05 66 · Fax 76 95 13 43 • info@jasopels.dk · www.jasopels.dk

Mogens Kristensen Mobil 30172833 mk@jasopels.dk Hele landet

Palle Hansen Mobil 30172822 ph@jasopels.dk Fyn/Sjælland/Bornholm

Dansk pelsdyravl / Februar 2014  
Dansk pelsdyravl / Februar 2014