Page 7

bemærke det, men bakterien kan forekomme i næsen, på huden eller på slimhinderne, og man er så en såkaldt bærer.

Hvad har man gjort historisk

Stafylokokkerne kan dog også leve andre

Favoriseringen af de resistente bakte-

brugen af vækstfremmere som følge af

steder på for eksempel dyr eller i miljøet

rier er som nævnt påvirket af anvendel-

en frivillig aftale mellem grovvarebran-

(møbler, telefoner, håndtag osv.).

sen af antibiotika, og brugen af antibio-

chen, landbruget og slagterierne. Un-

tika med yderste omtanke har været

der det danske EU-formandskab i 2003

Ind imellem sker det, at man bliver infi-

i fokus allerede siden Landbrugs- og

blev der vedtaget at udfase brugen

ceret med stafylokokker. Det sker oftest

Sundhedsministeriet i England i et

af vækstfremmere til dyr i EU. Dette

i forbindelse med sår og operationer.

historisk dokument kaldet Swann-rap-

medførte, at resten af Europa blev un-

Som udgangspunkt er det ikke farligt af

porten i 1969 anbefalede, at antibio-

derlagt det endelige forbud mod anti-

have en infektion med stafylokokker, og

tika, der anvendes til mennesker, ikke

biotiske vækstfremmere fra 1. januar

det gælder også, hvis man har MRSA.

anvendes som vækstfremmere til dyr.

2006. Det fik store konsekvenser i hele

En rask person har almindeligvis kun en

Ved udtrykket vækstfremmer menes,

Europa, og i 2007 fulgte Verdenssund-

meget lille risiko for at blive alvorligt syg

at stofferne gives til alle dyr via foderet

hedsorganisationen (WHO) trop med

af stafylokokker, hvorimod personer, der

i lav dosis over længere tid og ikke kun

en liste over antibiotika, der er kritisk

i forvejen er syge eller svækkede, kan

til dem, der er syge. Det medfører resi-

vigtige til behandling af infektions-

få alvorlige infektioner og efterfølgende

stens hos bakterier. Der skulle dog gå

sygdomme hos mennesker, og derfor

komplikationer. Problemet med MRSA

lang tid inden denne anbefaling blev

kun som sidste udvej bør anvendes til

er, at de er vanskeligere at behandle, og

anvendt til lovgivning.

behandling af dyr.

kræver behandling med specielle antibiotika. Derfor kan sundhedsvæsenet få

Som et af de første lande begyndte

problemer i forhold til behandling, hvis

Danmark allerede i 1998-1999 at udfase

for mange kommer til at være bærere af MRSA i stedet for almindelige stafylokokker. Så risikerer vi, at vi ikke længere

Ligesom med MRSA, giver forekomst af

Bogaard & Stobberingh, 2000, Emborg

kan behandle personer med alvorlige

bakterier, der bærer ESBL i den normale

et al, 2007; Varga et al, 2009). Især i

stafylokok-infektioner. Derfor er det et

tarmflora, som regel ikke symptomer

forbindelse med brug af antibiotika til

ønske fra Sundhedsstyrelsens side, at

(rask bærer). Men spredes bakterierne

mink kan denne problematik være af stor

holde andelen af MRSA nede.

fra tarmen til andre steder i kroppen

betydning. Det skyldes, at minken har

(f.eks. blæren eller blodet), kan de give

en usædvanlig kort tarmkanal i forhold

ESBL

anledning til symptomer på infektion.

til andre husdyr, og derfor er det uvist,

ESBL er ikke en bestemt bakterie, men

Det betyder, at man som bærer har en

hvor stor en del af det antibiotika, der

en egenskab hos flere forskellige bakte-

øget risiko for en senere klinisk infektion

tilsættes vand eller foder, der rent fak-

rier. ESBL står for Extended Spectrum

med den ESBL-producerende bakte-

tisk optages af minken. Man kan derfor

Betalactamase, og det betyder, at bakte-

rie. Desuden kan der ske en person til

frygte, at en vis del af disse antibiotika

rien er i stand til at danne et enzym, der

person-smitte blandt f.eks. familiemed-

eller deres nedbrydningsprodukter ryger

gør dem i stand til at nedbryde en lang

lemmer, også selvom man kun er bærer

direkte i gylletanken og derefter ud på

række antibiotika (herunder penicilliner

af bakterierne. I Danmark har vi indtil for

marken (Se fig. 1).

og cephalosporiner). ESBL egenskaben

få år siden haft en meget lav forekomst

ses særligt hos tarmbakterier. De vig-

af ESBL-producerede tarmbakterier, men

Rationelt forbrug

tigste af disse er E. coli og Klebsiella

overvågning af isolater fra urin og blod

Forsigtighedsprincippet i forbindelse

pneumoniae, og begge disse bakterier

viser, at forekomsten i Danmark er sti-

med anvendelse af antibiotika betyder, at

er almindeligt forekommende i både

gende (EPI-NYT 15, 2010).

man skal stræbe efter at holde sit forbrug af antibiotika til det, der er strengt nød-

menneskers og dyrs tarmflora. En meget vigtig detalje er, at ESBL resistensmeka-

En følgevirkning af resistensmekanismen

vendigt. Det indebærer, at man så vidt

nismen er placeret på et meget mobilt

er, at bakterien lettere spredes i omgivel-

muligt tilstræber at undgå flokbehand-

element af bakterien og derfor nemt kan

ser, hvor der er et stort forbrug af antibi-

ling. I mange tilfælde kan management i

overføres mellem forskellige bakterier

otika. Derfor betyder det noget, hvilken

farmen være en medvirkende årsag til, at

og dermed spredes. Især spredning til

antibiotika man bruger, og hvor meget

man jævnligt støder ind i problemer der

Salmonella-bakterier er meget frygtet,

antibiotika man bruger på minkfarme.

for eksempel kan skyldes lagring af foder ved for høj temperatur, overbelægning,

fordi denne bakterie ofte medfører infektioner med et alvorligt forløb (Statens

Adskillige studier har bevist en sam-

mangelfuld rengøring på farmen og i fo-

Serum Institut, 2013).

menhæng mellem brugen af antibiotika

dersiloen med mere. Derfor kan man ved

og forekomsten af resistente bakterier

at optimere sin management i forbindelse

i raske dyr (Wise et al., 1998; van den

med fodring og generel hygiejne ved

Nr. 6. sep tember 2013

7


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.