Page 1

—·‚˜Ó …Ó‰‡ÌÓ‚

ÿÓÔÒÍË ıÓÌËÍË (À‡Í˙‰ËË, ÂÚ˛‰Ë Ë ÍÓ‰Ó¯Ë)

—ÓÙˡ, 2002


¬Ò˘ÍË Ô‡‚‡ Á‡Ô‡ÁÂÌË. ÕËÚÓ Â‰Ì‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ú‡ÁË ÍÌË„‡ Ì ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ‡ÁÏÌÓʇ‚‡Ì‡, Ó·‡·ÓÚ‚‡Ì‡ Ò˙Ò ÒËÒÚÂÏË Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌË ̇ ËÌÙÓχˆËˇ ËÎË Ô‰‡‚‡Ì‡ ÔÓ Í‡Í‚ËÚÓ Ë ‰‡  ÂÎÂÍÚÓÌÌË ËÎË ÏÂı‡Ì˘ÌË Ì‡˜ËÌË, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ ÙÓÚÓÍÓÔˡ Ë Á‡ÔËÒ, ·ÂÁ ÔËÒÏÂÌÓÚÓ ‡Á¯ÂÌË ̇ ËÁ‰‡ÚÂΡ.

© —·‚˜Ó …Ó‰‡ÌÓ‚ ≠ ‡‚ÚÓ, 2002 © ¿ÚÂÙ‡ÍÚ ŒŒƒ ≠ ËÁ‰‡ÚÂÎ, 2002


œÓÒ‚Â˘‡‚‡Ï Ú‡ÁË ÍÌË„‡ ̇ ÏÓËÚ ÓÚÔ˙ÚÛ‚‡ÎË ‚˙‚ ‚˜ÌÓÒÚÚ‡ Ô‰¯ÂÒÚ‚ÂÌËˆË ÓÚ ≈√⁄ÀÕ»÷¿, ÷⁄–ÕŒŸ»÷¿ Ë ¬–¿Õfl —“≈Õ¿.

¬ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ 1997 „Ó‰Ë̇, ÒΉ ͇ÚÓ ÔÓÛÏˇı, ˜Â, ÒÔÓ‰ ÏÂÌ, ‚˜ ‰ÓÒÚ‡ Ò˙Ï ÔÓÔÓ˜ÂÎ Ë Â ‰Ó¯ÎÓ ‚ÂÏ ÌÂ˘Ó Ë ‰‡ ÔÓ̇Ô˯‡, Ú‡ Ë ‡Á ‰‡ Ò ‚Íβ˜‡ ‚ „ÛÔ‡Ú‡ ̇ ìÕÂ˘Ó ÔÓÔÓ˜ÂÎ, ÌÂ˘Ó ÔÓ̇ÔËÒ‡Îî, ̇ÏÂËı ‰̇ ÓÔ˙ԇ̇ ÚÂÚ‡‰Í‡, ÓÒڇ̇· ÓÚ Û˜ÂÌ˘ÂÒÍËÚ „Ó‰ËÌË Ì‡ ÒËÌÓ‚ÂÚ ÏË, ÔÓËÁÚÛÔ‡ı ˇ ÓÚ Ô‡ı‡ Ë Ô‡ˇÊËÌËÚÂ, ÔÓ‰ÓÒÚËı ÏÓÎË‚‡ Ë Á‡˜‡Í‡ı Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÚÓ ÏË ‚‰˙ıÌÓ‚ÂÌË ‰‡ Ï ÓÒÂÌË ‚ ÌˇÍÓÈ ÏÓÏÂÌÚ ÓÚ ‰ÂÌˇ ËÎË ÌÓ˘Ú‡. » ÚÓ‚‡ Ò ÒÎÛ˜Ë Ò‰ ÌÓ˘ ÔÂ‰Ë Ô˙‚Ë ÔÂÚÎË Ì‡ 28 Ù‚Û‡Ë, ÍÓ„‡ÚÓ Ò Ò˙·Û‰Ëı ÔÓ˜ÚË ÂÍÒÔÎÓÁË‚ÌÓ ÓÚ ÌˇÍ‡Í˙‚ Íӯχ, ÍÓÈÚÓ ÏË„ÌÓ‚ÂÌÓ ËÁ˜ÂÁ̇, ËÎË Ô˙Í ÓÚ ‚ˇÚ˙‡, ÍÓÈÚÓ ·Û¯Û‚‡¯Â ÓÚ‚˙Ì Ë ÔÓÌËÁ‚‡¯Â Ò˙Ò ÁÎӂ¢ËÚ ÒË ÒÚÛ‰ÂÌË Ë„ÎË ÔÓ˜ÚË ‡ÊÛÌÓÚÓ ‚ËÒÓÍÓÔ·ÌËÌÒÍÓ ·ÛÌ„‡ÎÓ, ÍÓÂÚÓ Ó·ËÚ‡‚‡ı ÓÚ ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË. ŒÒ˙Á̇ı, ˜Â ̇ ‰Ì¯̇ڇ ‰‡Ú‡ ÔÂ‰Ë ‰Â‚ÂÚ „Ó‰ËÌË ·Â¯Â ÔÓ˜Ë̇· ·‡·‡ ÏË «‡͇ ÓÚ ÒÂÎÓ ¬‡Ìˇ ÒÚÂ̇, ·ÂÁ „Ó‰Ë̇-‰‚ ÔÓ˜ÚË ÒÚÓÎÂÚÌˈ‡, ̇Ô‡‚Ëı ÒË ÏËÒÎÂÌÓ ÔÓÏÂ̇ Ò Ì‡È-‰Ó·Ë ˜Û‚ÒÚ‚‡ Ë ·ÂÁ ÌËÍ‡Í‚Ë ˆÂÂÏÓÌËË, ıÂÈ Ú‡Í‡ Ò˙‚ÒÂÏ Ò‡Ï, Á‡˘ÓÚÓ ÒË Ë ·ˇı Ò˙‚ÒÂÏ Ò‡Ï ≠ ̇ÓÍÓÎÓ ÌˇÏ‡ ÊË‚‡ ‰Û¯‡ ‚ ÒÚÛ‰Â̇ڇ Ù‚Û‡Ò͇ ÁËχ ‚ Ô·ÌË̇ڇ. ŸÂ ‚Ë ‡Á͇ʇ Ôӂ˜ Á‡ ‰‚ÂÚ ÏË ·‡·Ë, ÍÓ„‡ÚÓ ËÏ‡Ï ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ, Á‡˘ÓÚÓ ·ˇı‡ ̇È-‰Ó·ËÚ ÏË Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌË Û˜ËÚÂÎË ‚ ÊË‚ÓÚ‡, ‡ ÚÓ‚‡  ‚‡ÊÌÓ Ë Á‡ ÏÂÌ Ë Á‡ ‚‡Ò, Ò˜ËÚ‡Ï „Ó Á‡ ÏÓÈ ‰˙΄. ƒÌ¯ÌÓÚÓ ‚ÂÏ  ÚÓÎÍÓ‚‡ Ï˙ÒÌÓ, ÚÓÎÍÓ‚‡  ¯Ë·‡ÌÓ Ë Ó·˙͇ÌÓ Ì‡ÓÍÓÎÓ, ‡ Ë ‚ ‰Û¯ËÚ ̇ ıÓ‡Ú‡, Ú‡ Ò ˜Û‰ˇ ÓÚÍ˙‰Â ÏÂ Ì‡Îˇ„‡Ú ÙËÎÓÒÓÙÒÍË ÏËÒÎË. —Ë„ÛÌÓ ÚÓ˜ÌÓ Á‡‡‰Ë ÚÓ‚‡. œÓ ˆˇÎ ‰ÂÌ ‰Ó Í˙Ò̇ ‚˜Â Ò ÛÚÂÔ‚‡Ï ÓÚ ‡·ÓÚ‡ ‰Ó ËÁÌÂÏÓ„‡ ‚˜ „Ó‰ËÌË Ì‡‰, ÔÓ˜ÚË ÓÚ Ò‡ÏÓÚÓ Ì‡˜‡ÎÓ Ì‡ ·˙΄‡Ò͇ڇ ì‰ÂÏÓÍ‡ˆËˇî, Ò‡ÏÓ Ë Ò‡ÏÓ ‰‡ Ò‚˙ÊÂÏ ‰‚‡Ú‡ Í‡ˇ ‚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ, ‡ ‚Ò ÔÓ-ÚÛ‰ÌÓ Ë ÔÓ-ÚÛ‰ÌÓ ÛÒÔˇ‚‡Ï Ë ‡Á, Ë ÓÒڇ̇ÎËÚ ÓÚ ÒÂÏÂÈÌˡ ÂÍËÔ. » ‚ÒÂ Ô‡Í Ò˙Ï ·Î‡„Ó‰‡ÂÌ, ˜Â ËÏ‡Ï Ú‡ÁË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ, Á‡˘ÓÚÓ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ͇ÚÓ ˜Â ÎË Ï ÍÂÔË Ì‡‰ ÁÂ-

3


ÏˇÚ‡. «‡Ú‚ÓËÎ Ò˙Ï Ò ‚ ÚÓÁË Ô·ÌËÌÒÍË ËÏÓÚ Í‡ÚÓ ÌˇÍÓÈ Á‡ÚÓ˜ÂÌËÍ, Ô‡‚ˇ ÌÂ˘Ó Ò Ì ÏÌÓ„Ó ˇÒ̇ ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡, Á‡ˇÁ‡Î Ò˙Ï ‰Âˆ‡, ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó Ë Ó‰ËÚÂÎË ≠ ·Ó„ Á̇ ÔÓ ˜Ëˇ ‚Ë̇, ̇ÎË ‚Ò ˜Ûʉ‡ Ú˙ÒËÏ Á‡ ÔÓ-Û‰Ó·ÌÓ, ÌÓ ‡Á ÏÓ‡ÎÌÓ ÒË ˇ ÔÓÂÏ‡Ï Ì‡ Ò‚ÓÈ „˙·, Á‡˘ÓÚÓ „Ó ËχıÏ ÚÓÁË ËÏÓÚ ìÓÚÔ‰Ëî, ÌÂ˘Ó Í‡ÚÓ Ò ÚËÎÓ‚Ó Ô‰̇Á̇˜ÂÌË Á‡ Ù‡ÏËÎˡڇ. “Ó‚‡  Á‡‚ÂÚ Ì‡ χÈ͇ ÏË, ÍÓˇÚÓ ˆˇÎ ÊË‚ÓÚ ‡‰Â¯ ‰‡ Ô‡ÁËÏ ÒÂÎÒÍËÚ ËÏÓÚË Á‡ ‚ ÒÎÛ˜‡È ̇ ‚ÓÈ̇ ‰‡ Ëχ Í˙‰Â ‰‡ Ò ·ˇ„‡ ÓÚ ·ÓÏ·ËÚÂ. ¿ ÏÓˇÚ ·˙΄‡ÒÍË Ì‡Ó‰ ÔÓ‰ı‚‡Ì‡ ÓÒχڇ „Ó‰Ë̇ ̇ ÓÒÓ·Â̇ڇ Ò‡ÏÓÛÌˢÓÊËÚÂÎ̇ ‚ÓÈ̇ ÔÓ‰ ‰ËË„ÂÌÚÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ̉ӷÓÒ˙‚ÂÒÚÌË Ë Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌË ‚˙̯ÌË Ë ‚˙Ú¯ÌË ÒËÎË Ë ıÓ‡, ̇˘‡˘Ë ÚÓÁË ‚ˉ ‚ÓÈ̇ ìÏËÂÌ ÔÂıÓ‰î, Ú‡ Ë Á‡ÚÓ‚‡ ÚÛÍ Â ÏÓˇ χÎ˙Í ÓÍÓÔ, ‚ ÍÓÈÚÓ ‰‡ ÏÓ„‡ ‰‡ Ô˲ڡ Ë Ì‡È-·ÎËÁÍËÚ ÏË ıÓ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡È ̇ ÌÛʉ‡. ≈, Á‡˘Ó „Ë Ô˯‡ ÚÂÁË Ì¢‡ Ë Á‡ ÍÓ„Ó? Õ‡È-‚˜ Á‡ ÔÓÚÓψËÚÂ. ≈‰Ì‡ χÎ͇ ËÒÍˈ‡, ‰ÌÓ ÙÓÚÓ̘ ÓÚ Î˙˜‡ Ò‚ÂÚÎË̇, ÍÓÈÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓÒ‚ÂÚÌ ̇ ˉÌÓÚÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ, ‡ ÏÓÊ ·Ë Ë Ì‡ ÔÓ-ÒΉ‚‡˘ÓÚÓ ‰‡ ̇ÏÂˇÚ ‚ÂÌˡ Ô˙Ú Ì‡ ̇Ó‰‡ ÌË. ¬ ‰Ì¯ÌËÚ „Ó‰ËÌË Ì‡ÎÓÊËı‡ ̇ ̇Ó‰‡ ÌË ÔÓ‰ËÌ˘ÌÓÚÓ ÒÔ‡ÒÂÌË ͇ÚÓ ÙÓÏÛ· Á‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂ. ÓÏÛ̇ڇ ̇ËÒÚË̇ ·Â¯Â ‡Á·ËÚ‡. Õ‡·Ë‚‡Ú ‚ „·‚ËÚ ̇ ıÓ‡Ú‡ „ÓÚÓ, „ÓËÁχ. ÕÓ ÌˇÏ‡ Á‡˘Ó ÚÓÎÍÓ‚‡ ‰‡ „Ó Ì‡·Ë‚‡Ú ≠ ÌÂ„Ó ÒË „Ó Ëχ ‚ ˜Ó‚Â͇, ÚÓÈ ÒË Â ÔËӉ̇ ‰‡‰ÂÌÓÒÚ, ÂÎÂÏÂÌÚ ÓÚ ËÌÒÚËÌÍÚ‡ Á‡ Ò‡ÏÓÒ˙ı‡ÌÂÌËÂ. ÃÌÓ„Ó Ê‡ÎÍÓ Â, ˜Â ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ‚ Ò‚Óˇ Ò‡ÏÓÒ‡‰ËÁ˙Ï ÛÌˢÓÊË ‰Ó· ‡Á‚Ë‚‡˘Ëˇ Ò Á‡Ӊ˯ ̇ ‰̇ ÏÌÓ„Ó Í‡ÒË‚‡ Ë ıÛχÌ̇ ÙÓχˆËˇ ≠ ÔÓ˜ÚË Ï˜ڇ Ë ÔÓ˜ÚË ·Ë·ÎÂÈÒ͇. ÃÌÓ„Ó Ê‡ÎÍÓ Â Ë, ˜Â ÚÓÁË Á‡Ӊ˯ Ò ҇ÏÓÛÌˢÓʇ‚‡ Ë ÓÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚ ÏÛ ÍÎÂÚÍË ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ Ò‡ÏÓ‡ÁÛ¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·̄Âı‡ÌÒÓ‚ËÚ ÓÒÚÓ‚Ë ‚ Ó„‡ÌËÁχ ̇ ˜Ó‚Â͇, ÍÓÂÚÓ Ô‰ËÁ‚ËÍ‚‡ ‰Ë‡·ÂÚ‡; ʇÎÍÓ Â, ˜Â ÏÓÂÚÓ ÔÓÍÓÎÂÌË  ‚˙ÒÚÌËÍ Ë ÊÂÚ‚ÂÌ ‡„̈ ̇ ÚÓ‚‡ ÛÌˢÓÊÂÌËÂ. »ÏÛÌ̇ڇ ÒËÒÚÂχ ̇ Á‡Ӊ˯‡, Á‡ ‰‡ ·˙‰Â¯Â Ô˙ÎÌÓˆÂÌ̇ Ë ÂÙÂÍÚ˂̇, ËÁËÒÍ‚‡¯Â Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌË Í‚ÓÚË ÓÚ ‚Ò˘ÍË ÍÎÂÚÍË Á‡ ÒÏÂÚ͇ ̇ „ÓËÁχ Ë ÚÓ ·ÂÁ ËÁÍβ˜ÂÌËÂ, ‡ ÚÓ Ì ·Â¯Â ڇ͇ Ë ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ÊË‚ÓÚ˙Ú „Ó ÔÓÚ‚˙‰Ë ÔÓ Ì‡È-·ÂÁˆÂÂÏÓÌÂÌ Ì‡˜ËÌ Á‡·Ë‚‡ÈÍË ıËΡ‰Ë ·ÓÎÍË ‚ Ò˙ˆ‡Ú‡ ̇ ˜ÂÒÚÌËÚÂ, ‡ Ë Á‡ÚÓ‚‡ ÔÓ-·ÂÁÁ‡˘ËÚÌË ıÓ‡.  ÓÏÛ̇ ‚ Ô‚Ӊ ÓÚ Î‡ÚËÌÒÍË ÓÁ̇˜‡‚‡ ì͇ÚÓ Â‰ËÌî. ¬ »Ú‡Îˡ ÍÓÏÛ̇ ̇˘‡Ú ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Û Ì‡Ò Â Ó·˘Ë̇. ÃÓÊ ·Ë  ÔËÒ‡ÌÓ Ì‡ ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ‰‡ Ì ‰ÓÒÚË„Ì ‰‡ ÊË-

4


‚ ‚˙‚ ‚ÒÂÓ·˘ ÍÓÏÙÓÚ, χ͇ Ë Ì ÚÓÎÍÓ‚‡ ‚˙ıÓ‚ÂÌ, Ë ÚÓ‚‡ Â, ÏÓÊ ·Ë, Á‡ ‰‡ Ì Á‡ÒÔË ‚ Ò‚ÓˇÚ‡ ì·ˇÎ‡ ÒÏ˙Úî. œÓ-‚ˇÌÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ Ë ‰‡ Ì  ÔËÒ‡ÌÓ, ÌÓ Ò Á̇Â, Â, ˜Â ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒÂÓ·˘Ëˇ ÍÓÏÙÓÚ Á‡·‡‚ˇ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏÙÓÚ‡ ̇ ÓÚ‰ÂÎÌË Ë̉˂ˉË, „ÛÔË, Ò˙ÒÎӂˡ, Í·ÒË, ‰˙ʇ‚Ë, „ÛÔË ‰˙ʇ‚Ë ËÎË ‰ÓË ÍÓÌÚËÌÂÌÚË. » ڇ͇ ≠ ̇ ıÓ‰  „ÓÚÓ, ‰ÓÚÓ„‡‚‡, ‰Ó͇ÚÓ Ú‚Ó˜ÂÒÍËˇÚ „ÂÌËÈ Ì‡ ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ò˙Á‰‡‰Â Ò‚Óˇ ·ÂÁÔËÒÚ‡ÒÚÂÌ ÓÚ ÙËÎÓÒÓÙÒÍˡ ÒÛ·ÂÍÚË‚ËÁ˙Ï ì‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ-ÔÓ„‡Ï‡ÚÓî, ÍÓÈÚÓ ‰‡ ÏÓ‰ÂÎË‡ ÔÓ ÌˇÍ‡Í˙‚ ÒË Ì‡˜ËÌ ·‡ÛÌÓ‚ÓÚÓ ‰‚ËÊÂÌË ̇ ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ‡ÍÓ ¯Ë, ˜Â ÚÓ‚‡  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ë, ̇È-‚‡ÊÌÓÚÓ ≠ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ. Õ‡ ıÓ‰  „ÓÚÓ ≠ ÓÔ‡‚ˇÈ Ò ҇Ï! ƒ‡, ‡Ï‡ ÌÂ. «‡˘ÓÚÓ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ì‡Ó‰‡ ÌË ËÁÏË‡ ÓÚ Ì‰Óı‡Ì‚‡ÌÂ, ·ÓÎÂÒÚË Ë ·ÂÁÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÒÚ. »ÎË ÓÚ ÚËڠ̢‡, ‚ÁÂÚË Á‡Â‰ÌÓ, ͇ÚÓ Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-„Ó˜Ë‚ËÚ ı‡ÔÓ‚Â ‚ ËÒÚÓˡڇ ÌË. —Ή ÓÒÂÏ, ËÎË ‡ÍÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÏ ÔÓ-ÚÓ˜ÌË, ÓÍÓÎÓ ‰‚‡Ì‡‰ÂÒÂڄӉ˯ÌÓ Î˙͇ÚÛ¯ÂÌÂ Ì‡Îˇ‚Ó-̇‰ˇÒÌÓ, ̇ˆËÓ̇Î̇ڇ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â̇ χ¯Ë̇ ͇ÚÓ ˜Â ÎË Ô‡‚Ë ÔÓÒΉÌË ËÁ‰Ëı‡Ìˡ; Ó„ÓÏÌËˇÚ Á‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ ÍÓÏÔÎÂÍÒ, ÍÓÈÚÓ Ò˙Á‰‡‚‡¯Â ÔÓ‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ÂÌËÚ ÂÒÛÒË ≠ ı‡Ì‡Ú‡, Ó·ÎÂÍÎÓÚÓ Ë ‚˙Ó·˘Â ÍÓÏÙÓÚ‡ ̇ ̇ÒÂÎÂÌËÂÚÓ Â‰‚‡ ÔÓÒÍ˙ˆ‚‡ Ë ıÓ‡Ú‡ ‰ÓË Ë Ì ÔӉ·„‡Ú ‚˜ ͇̘ ÔÓ‰ ÔÂÒ˙ı‚‡˘Ëˇ ÏÛ ˜Û˜Û. Õ‡Ó‰˙Ú Â ‚ ¯ÓÍ, ÔÓÌÂÊ ËÌÙ·ˆËˇÚ‡ Ë ÌÓ‚Ó·Ó„‡Ú‡¯ËÚÂ, ‡ Ò˙˘Ó Ë Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËÚ Ú˙„Ó‚ˆË ËÁÚÓ˜Ëı‡ Ë ÔÓÒΉÌËÚ ÏÛ ÒÔÂÒÚˇ‚‡Ìˡ, Ú‡ Ò„‡ ÌˇÏ‡ Ô‡Ë Á‡ ı‡Ì‡, ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ë ÎÂ͇ÒÚ‚‡. ÕÓÒË ‚Ò Ӣ ‰ÂıËÚ ÒË ÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ÒӈˇÎËÁχ. ¡ÂÁÔ·ÚÌÓ ËÁÛ˜ÂÌËÚ ÓÚ ÚÓ„‡‚‡¯Ì‡Ú‡ ‰˙ʇ‚‡ ÎÂ͇Ë „Ó Ô‰‡‰Óı‡. » „Ó Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ú Ë ÎÂÍÛ‚‡Ú ÚÓ˜ÌÓ ÚÓÎÍÓ‚‡, ÍÓÎÍÓÚÓ Á‡ ·ÂÁÔ·ÚÌÓ Ë Ò‡ÏÓ Á‡ Ӣ „Ó‰Ë̇-‰‚ ̇Ô‰. ¬Â˜Â ÌˇÏ‡ Ë ‰‡ ÌË ÔÓ„·‚‡Ú ·ÂÁÔ·ÚÌÓ, ÌËÚÓ ˘Â Û˜Ë ÌˇÍÓÈ ·ÂÁÔ·ÚÌÓ ‰Âˆ‡Ú‡ ÌË. ¬˙ÔÂÍË ˜Â Úˡ ·ÂÁÔ·ÚÌË Ì¢‡ Á‡ ·Â‰Ìˡ ÌË Ì‡Ӊˆ Ò‡ Á‡ÔËÒ‡ÌË Ë ‚ ÌÓ‚‡Ú‡ ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘̇ ÍÓÌÒÚËÚÛˆËˇ. ◊ÂÌÓ Ì‡ ·ˇÎÓ. * * * œÓÎÓ‚ËÌ ‚ÂÍ ËÌÙ·ˆËˇÚ‡ ̇ Ô‡ËÚ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ·Â¯Â ÌÂÔÓÁ̇ÚÓ Á‡ ¡˙΄‡ˡ ˇ‚ÎÂÌËÂ. —˙Ò Á‡Ô·ÚË, Ò ˆÂÌË ËÎË Ò ‰Û„Ó ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ÛÒÔˇ‚‡¯Â ‰‡ ˇ ÛÔ‡‚Ρ‚‡, Ú‡ ıÓ‡Ú‡ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÒË

5


ÒÔÂÒÚˇ‚‡ı‡ Ë ·ˇı‡ ̇ÚÛÔ‡ÎË ÍÓÎÍÓÚÓ Â‰ËÌ „Ӊ˯ÂÌ ·ÛÚÂÌ ‚˙Ú¯ÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. “ ‡Á˜ËÚ‡ı‡ ̇ ÚÂÁË Ô‡Ë Á‡ ÔÓ Â‰Ë ÔÓÍÛÔÍË, Ô˙Í Ë Á‡ ˜ÂÌË ‰ÌË, ÌÓ Ì ÚÓ˜ÌÓ Ú‡ÍË‚‡, ͇͂ËÚÓ Ì‡ËÒÚË̇ Ò ËÁÔ˜Ëı‡ Ô‰ ÒӈˇÎËÒÚ˘ÂÒÍˡ ˜Ó‚ÂÍ Ë Ì ÚÓ˜ÌÓ ‰ÌË, ‡ „Ó‰ËÌË, ÌË˘Ó ˜Û‰ÌÓ ‰‡ ÒÚ‡Ì‡Ú ‰ÂÒÂÚËÎÂÚˡ, ̉‡È ·ÓÊÂ. —˙˘ËˇÚ ÚÓÁË Ó·ÂÁÔ˜ÂÌ ÚÓ„‡‚‡ ÒӈˇÎËÒÚ˘ÂÒÍË ˜Ó‚ÂÍ ıËıË͇¯Â, ÍÓ„‡ÚÓ Ò˙Ò‰ËÚ ÌË Ì‡ Á‡Ô‡‰ ÌÓÒÂı‡ ÚÓ·Ë Ò ‰Ë̇Ë Á‡ ÔÓ ÌˇÍÓÈ ıΡ·, ‡ Ë Ô˙ÎÌÂı‡ Û΢ÌËÚ ÍÓ¯˜ÂÚ‡ Ò ·ÂÁÒÚÓÈÌÓÒÚÌË ·‡ÌÍÌÓÚË, ÌÓ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ Òڇ̇ ҂ˉÂÚÂÎ Ë ÊÂÚ‚‡ ̇ ̇Ú˙Ô͇̇ڇ Ò ÏÓÌÂÚ‡ËÒÚ˘ÌË ÚÂÓÂÏË ËÌÙ·ˆËÓÌ̇ ·ÓÏ·‡. “ÂÓÂÏËÚ ‚ Ó·˘Ë ÎËÌËË Ò‡, ˜Â ‰̇ ËÍÓÌÓÏË͇ Ò ‡Á‚Ë‚‡ ͇ÚÓ Ò ÔÂı‚˙ÎˇÚ Ô‡Ë ÓÚ Â‰ËÌ ‰ÊÓ· ‚ ‰Û„, ͇ÚÓ Ò ‚͇‚‡Ú Ë ËÁ͇‚‡Ú ‚ ‰̇ Ë Ôӂ˜ ·‡ÌÍË Ë Í‡ÚÓ Ò ÓÚ‚ÓˇÚ Ú‡ÍË‚‡ ‚˙‚ ‚ÒˇÍÓ ÒÂÎÓ, χı‡Î‡ Ë Ô‡Î‡Ì͇; Ú. Â. ͇ÚÓ Ò ‰‚ËÊ‡Ú Ì‡Ò‡Ï-Ì‡Ú‡Ï ·‡ÌÍÌÓÚËÚÂ, Ú‡ ÓÚ ÚÓÁË ‚ˇÚ˙ ‰‡ Ò ‚˙ÚË ÔÂ͇ڇ ̇ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ. ¬ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ Ò‰ÂÏ „Ó‰ËÌË Ó„ÓÏ̇ڇ ‡Ïˡ ·˙΄‡Ë ÒÔÂÒÚËÚÂÎË Ì ÔÓÛÏˇ, ˜Â ̇‡ÒÚ‚‡˘ËÚÂ Ë Ò˙·Î‡ÁÌËÚÂÎÌË ÎËı‚Ë ÔÓ ‰ÂÔÓÁËÚË ‚ ·‡ÌÍËÚ ҇ ÔÓÚË‚ÓËÌÙ·ˆËÓÌ̇ Ïˇ͇ ËÎË ÓÔËÚ Á‡ ÎÂÚÂÌÂ, ÌÓ Ë Í‡Ô‡Ì Á‡ ̇˂ÌËˆË ≠ ıÓ‡Ú‡ ̇·ÛÚ‚‡ı‡ Ú‡Ï Ô‡ËÚ ÒË ÒÏˇÚ‡ÈÍË, ˜Â ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÚÓˇÚ Î˘Ìˡ ÒË Í‡ÔËÚ‡ÎËÁ˙Ï, ‡ ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ ÒÚÓÂı‡ Ú‡Í˙‚ Á‡ ÚÂÁË, ̇ ÍÓËÚÓ ‰‡‚‡ı‡ Ô‡ËÚ ÒË. —ÔÂÒÚÓ‚ÌˈËÚ χÒÓ‚Ó Ò ËÁÊË‚ˇ‚‡ı‡ ͇ÚÓ ÎËı‚‡Ë, ÂÌÚËÂË Ë ıËÚË ÙË̇ÌÒÓ‚Ë ·ËÁÌÂÒÏÂÌË, ÏÌÓÁË̇ ÓÚ Úˇı Ò‡ ÒÏˇÚ‡ÎË, ˜Â ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ÒӈˇÎËÒÚ˘ÂÒ͇ „Ëʇ Á‡ Úˇı, ͇ÍÚÓ ·ÂÁÔ·ÚÌÓÚÓ ‚ÓÁÂÌÂ Ò „‡‰ÒÍˡ Ú‡ÌÒÔÓÚ, ̇ÔËÏÂ. ‡ÍÚÓ Ë ‰‡ Â, ‚˙˘‡Ï Ò Í˙Ï Ò· ÒË, ÚÛÍ Ì‡ ÒÂÎÒÍˡ ËÏÓÚ, ‡ χ ÚÓÈ Â ÌËÚÓ ‚Ë·, ÌËÚÓ ÒÂÎÒ͇ Í˙˘‡ ËÎË Â ÚÛ Â‰ÌÓÚÓ, ÚÛ ‰Û„ÓÚÓ, ͇ÊË-Â˜Ë Í‡ÚÓ ÌÂ˘Ó Á‡ ‚Ò˘ÍÓ. ¬Â˜Â  ÚÂÚË Ï‡Ú Ë Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú „Ή‡Ï ˜ ̇ ·˙΄‡ÒÍË ÔÂÁˉÂÌÚ, ·ÂÁ ‰‡ ÒË ˇ ˜ÂÚ ÓÚ ÎËÒÚ˜Â. ≈, ‚ËÍ‡Ï ÒË, ÚÓ‚‡  ӷ̇‰Âʉ‡‚‡˘Ó, ÌˇÍ‡Í‚‡ ËÒÍˈ‡ ‚Ò ԇÍ. √Ή‡Ï ÒË ÏÓˇÚ‡ ‡·ÓÚ‡ Ë Ô˯‡ ÔËÏÂ̇ ÒÚÓÍÓ‚‡ ÎËÒÚ‡ Á‡ ̇‰ÓÏÌÓÚÓ ÏË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Á‡ ÔÂÁ „Ó‰Ë̇ڇ ̇Ô‰. —··‡ ‡Íˡ ≠ Ì ÒÚË„‡Ï Ë ˜ÂÚËË ıËΡ‰Ë ‰Ó·‡ ÔÓ‰‡Ê·Ë Á‡ ˆˇÎ‡ „Ó‰Ë̇; ÔËÒÔ‡‰‡Ï ‡ÁıÓ‰ËÚ ÔÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ‰ÓÒÚ‡‚ÍË Ë ‚Ò˘ÍÓ ‰Û„Ó Ú‡Ï Ë Ô‡‰‡Ï ͇ÚÓ ‚Ëʉ‡Ï ÏËÁÂÌˡ ÒË ˜‡ÒÚÂÌ Í‡ÔËÚ‡ÎËÁ˙Ï. œ‡Á‡˙Ú ÌË ÊÂÒÚÓÍÓ Â ÒÚ‡„ÌË‡Ì, ‰‡ Ì ͇ʇ ̇Ô‡‚Ó ≠ „ËÔÒË‡Ì. ÀËÒÚ‡Ú‡ ÏË Â ÓÚ ÒÚÓÍË, ÍÓËÚÓ ‡Á ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ï Ë

6


ÍÓËÚÓ ÔÓ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ÒӈˇÎËÁχ ̇È-ÓÙˈˇÎÌÓ Ò ̇˘‡ı‡ ìÁ‡ ̇Ó‰ÌÓ ÔÓÚ·ÎÂÌËÂî, ·ˇı‡ Ò ÏÌÓ„Ó ÌËÒÍË ˆÂÌË, ÍÓËÚÓ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ÒÛ·ÒˉË‡¯Â ͇ÚÓ ÙÓχ ̇ ÒӈˇÎ̇ ÔÓÎËÚË͇ Ë ÚÂÁË ˆÂÌË Ì Á‡‚ËÒÂı‡ ÍÓÈ Á̇ ÍÓÎÍÓ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ‡ÁıÓ‰Ë, ÚÂıÌ˘ÂÒÍË ËÎË ‰Û„Ë ÔÓÚ·ËÚÂÎÒÍË Ô‡‡ÏÂÚË. Ç͇ ‰‡ Ò Ôˉ˙Ê‡Ï Í˙Ï Ô‡‚ËÎÓÚÓ ˆÂ̇ڇ ̇ ÒÚÓ͇ڇ ÏË ‚ Ú‚˙‰‡ ‚‡ÎÛÚ‡ ‰‡ Ì ̇‰ı‚˙Ρ ÔÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ú‡ÁË ÓÚ ÏË̇ÎÓÚÓ, ͇ÚÓ ÔË ÚÓ‚‡ Ò ‚Ó‰ˇ Ò‡ÏÓ ÓÚ Ô‡Á‡ÌË, ‡ Ì ÓÚ ÒӈˇÎÌË ÔÓ‰·Û‰Ë, ÔÓ‰‡Ê·ËÚÂ, ‰ÓÍÓÎÍÓ „Ë Ëχ, Ò‡ ÔÓ-ÒÍÓÓ ËÁÍβ˜ÂÌˡ ‚ÏÂÒÚÓ Ô‡‚ËÎÓ. ¿  ڇ͇, ÔÓÌÂÊ ‡ÍÓ ÍÓÏÛÌËÒÚËÚ ÔÓ‰‡‚‡ı‡ ÚÓ„‡‚‡ ̇ ̇Ó‰‡ ÒË Â‰Ì‡ ·Ë˜Íˡ ̇ ˆÂ̇ ‰̇ ÚÓ„‡‚‡¯Ì‡ Ò‰̇ ̇‰Ìˈ‡, ‰ÌÂÒ Ò˙˘‡Ú‡ ˆÂ̇ ÓÚ„Ó‚‡ˇ ̇ ‰̇ Ò‰̇ ÔÂÌÒˡ, ‡ ‡ÍÓ ÔÓ‰‡‚‡ı ÒÚÓ͇ڇ ÒË Ì‡ Á‡Ô‡‰ ÓÚ Ì‡¯‡Ú‡ „‡Ìˈ‡, ˘ˇı ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ï ·ÎËÁÓ ‰ÂÒÂÚÓÌÓ ÔÓ-‚ËÒÓ͇ ˆÂ̇. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â ÚÓ˜ÌÓ ÓÚÚ‡Ï ‰‡ Ò‡ Ë ÏÓËÚ ÍÎËÂÌÚË, ÍÓÂÚÓ ‰ÓÌˇÍ˙‰Â Ò˙˘Ó  ӷ̇‰Âʉ‡‚‡˘Ó Ë Á‡ ÒÚÓ͇ڇ Ë Á‡ Ú˙„Ó‚ÒÍˡ ÏÂÌˉÊ˙ ̇ ÙËχڇ ≠ ÊÂ̇ ÏË, ÎÂΡ œÓ. ¬ÔÓ˜ÂÏ Ú‡ÁË ÏË ‡·ÓÚ‡  ‰ÓÌˇÍ˙‰Â ̇Ô‡‚Ó Î˛·ËÚÂÎÒ͇ Ë ‡‰Ê‡ÏËÈÒ͇, ÌÂ˘Ó Í‡ÚÓ ÓÔËÚ Á‡ ÓÚÍβ˜‚‡Ì ̇ ÌÂÁ‡Íβ˜Â̇ ‚‡Ú‡ ≠ ‚˙Ú˯ ̇ڇÏ-Ì‡Ò‡Ï Íβ˜‡, ‡Í˙Î ÚË Ì ‰ÓÒÚË„‡ ÔÓÒÚÓ ‰‡ ̇ÚËÒ̯ ˙˜Í‡Ú‡ Ë ‰‡ ÓÚ‚Ó˯. ¬ ̇È-ÌÓ‚ËÚ „Ó‰ËÌË, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÓÚÔÛ¯Ë ˜‡ÒÚ̇ڇ ËÌˈˇÚË‚‡, ‰Â‚ÂÚ ÓÚ ‰ÂÒÂÚ ·˙΄‡ÒÍË ·ËÁÌÂÒÏÂÌË Ò ‚ÚÛ̇ı‡ ̇Ô‡‚Ó ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ ̇ Ó·˙˘ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÚÓÍË Ë Ô‡Ë ≠ ÚÓ ·‡ÌÍË, Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡ÚÂÎË, Ú˙„Ó‚ˆË ̇ ‰Ó Ë ‰·ÌÓ, Ú‡ÙË͇ÌÚË Ì‡ ÌÂ˘Ó ÒË Ë ‚Ò‚˙ÁÏÓÊÌË ÍÓÏËÒËÓÌÂË. —‡ÏÓ Ì‡È-͇‰˙ÌÓÚÓ, ÌÓ Ì‡È-„ÎÛÔ‡‚ÓÚÓ Á‡‡‰Ë ÚÓ‚‡, ÓÚ Ì‡ˆËˇÚ‡ ÌË Ò Á‡ı‚‡Ì‡ ‰‡ ÔÓËÁ‚Âʉ‡, ‰‡ Ò˙Ú‚Óˇ‚‡ ÌÂ˘Ó Ú‡ÈÌÓ Ï‡ÚÂˇÎÌÓ Ë Ò ÓÔ˯χÌË, ÓÔÓÏÌË ÒÂ, ÌÓ ·Â¯Â Í˙ÒÌÓ. ÕÓ Á‡ ıÓ‡Ú‡ ‡Î·ËÌÓÒË, ÍÓËÚÓ Ò ÓÔËÚ‚‡Ú ‰‡ ÊË‚ÂˇÚ ÓÚ ÚÓ‚‡, ˜Â Ò‡ÏË Ò˙Á‰‡‚‡Ú ˜‡ÒÚ ÓÚ Ï‡ÚÂˇÎ̇ڇ ÍÛÎÚÛ‡ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, Ëχ ‰̇ ÓÔÚËÏËÒÚ˘̇ ÂÁÓÔÓ‚‡ ÔËÚ˜‡. Õ‡Í‡ÚÍÓ ≠ ÓÚ ‚Ò˘ÍË ÌÓ‚ÓÁ‡Ó·ÂÌË Ò‡ÏÓ ≈ÁÓÔ Ò ̇„˙·ËÎ Ò Ó„ÓÏÌËÚ ÚÓ·Ë ıΡ· Á‡ ÔÂı‡Ì‚‡Ì ̇ ÍÂ‚‡Ì‡ ‚ Ô‰ÒÚÓˇ˘Ëˇ ÏÛ ‰˙Î˙„ Ô˙Ú, Ò ÍÓÂÚÓ Ó·‡Î ÔӉ˄‡‚ÍËÚ ̇ ‰Û„ËÚ Ó·Ë, ÌÓ ÚÓ‚‡ Ì ÔÓ‰˙ÎÊËÎÓ ‰˙΄Ó, Á‡˘ÓÚÓ Ó˘Â Ì‡ ÚÂÚˡ ‰ÂÌ ÔËÒÏÂıÛÎÌˈËÚ ÔÓÒÚÓ ‚ˉÂÎË, ˜Â ÚÓ‚‡  ÒÏ‡Îˇ‚‡˘ Ò ÚÓ‚‡, Á‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ ÚÓ‚‡ËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ú ҇ÏËÚ ÌÓÒÂÎË. «‡ÚÓ‚‡, „Ó „·‚ËÚ ÏÓıË͇ÌË ≠ Ë Ì‡ ̇¯‡Ú‡ ÛÎˈ‡ ˘Â ËÁ„ ÒÎ˙̈Â, Ò‡ÏÓ ÊË‚ÓÚ Ë Á‰‡‚ ‰‡ Â!

7


ÃÓˇÚ Ô‡‰ˇ‰Ó ÃËÚ  ·ËÎ Á‡ÏÓÊÂÌ ÒÂΡÌËÌ ‚ ÒÂÎÓ ≈„˙ÎÌˈ‡, Ó·‡˜Â ‡Á‰‡‚‡Î ̇ Ò‚ÓË Ó‰ÌËÌË Ë ÔˡÚÂÎË ÌÂÓ·ÂÁÔ˜ÂÌË Í‰ËÚË, ÍÛÏÛ‚‡Î ÔÓ Ò‚‡Ú·Ë, Á‡ÊË‚ˇÎ Ò‡ÏËˇÚ ÚÓÈ ÓÚ Í‰ËÚË, Ú‡ Ò ÒÚ˄̇ÎÓ ‰Ó Ú˙„ Á‡ ÔÓ‰‡Ê·‡ ̇ ËÏÓÚ‡ ÏÛ Á‡ ËÁ‰˙Îʇ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ. » ÚÓ„‡‚‡ ̇ Ú˙„‡ Ò ˇ‚ËΠ‰ËÌ ÓÚ ÒËÌÓ‚ÂÚ ÏÛ ≠ ÏÓˇÚ ‰ˇ‰Ó …Ó‰‡Ì, ÍÓÈÚÓ ÔÓ Á‡ÍÓÌ ÔÓÂÎ ËÁÔ·˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰˙΄ӂÂÚ ̇ ·‡˘‡ ÒË, Ú‡ ‰‡ Á‡‰˙ÊË ËÏÓÚ‡ Á‡ Ù‡ÏËÎˡڇ. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ÚÓÈ ÌˇÏ‡Î Ë ÔÛÍÌ‡Ú „Ó¯, ÌÓ ·ËÎ ÓÔÚËÏËÒÚ Ë ÏÛ Ô‰ÒÚÓˇÎÓ ‰‡ ‚˙‚Ë ‰‡ Ô˜ÂÎË ÌˇÍ˙‰Â ÒË. — ÔÓÚ Ì‡ ˜ÂÎÓ, Ú˙ÔÂÎË‚Ó, ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ Ë ÌÂÓÚÍÎÓÌÌÓ ÛÒÔˇÎ, Á‡‡·ÓÚËÎ, ËÁ‰˙ÎÊËÎ ÒÂ. ˙˘‡Ú‡ Ò˙Ò ÒÚ‡Ó·˙΄‡ÒÍË ÍÂÂÏË‰Ë Ì‡ ÔÓÍË‚‡ ÒË, ‰̇ ÓÔÎÂÚÂ̇ Ô‡ˇÌÚÓ‚‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, ̇ÍÎÂԇ̇, ÔÎ˙ÚÌÓ Ò ‡ÏË‡Ì‡ Ò ÔΡ‚‡ Ë Ò·χ Í‡Î Ë ‰Ó ‰ÌÂÒ ÒË Â Ú‡Ï, ÎÂÍÓ ÔÓ΄̇· Í˙Ï ÒÍÎÓ̇ ÔÓ‰ ÚÂÊÂÒÚÚ‡ ̇ ÔÓÌ ‰‚ÂÒÚ‡Ú ÒË „Ó‰ËÌË. “ÓÁË ÏÓÈ ‰Ó·˙ ‰ˇ‰Ó  ·ËÎ Ô˙ÚÂÌ ÒÚÓËÚÂÎ, ͇ÏÂ̇, ·ÓÁ‡‰Êˡ Ë ı‡Î‚‡‰Êˡ, ËÁÍÛÔ‚‡˜ ̇ ÒÚ‡Ë ‰ÂıË Ë Ô‡ˆ‡ÎË Á‡ ÔÂ‡·ÓÚ͇ ‚˙‚ Ù‡·Ë͇ڇ ̇ ¡ÂÓ‚, Ú‡ ÏÛ ËÁΡÁ˙Î Ë ÔˇÍÓ˙Ú ì¡ÂÓ‚î. ¡Â¯Â ÏÌÓ„Ó ÌËÒ˙Í, Ï˙Θ‡ÎË‚, Ú˙ÔÂÎË‚ Ë ÏÌÓ„Ó ÒËÎÂÌ ÙËÁ˘ÂÒÍË, Ò ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌË ·ÓÎÍË ‚ ÍÓÎÂÌÌËÚ ÒÚ‡‚Ë, Ú‡ ‰‚‡ Ò Ôˉ‚ËÊ‚‡¯Â Ë ·ÂÁ ÌËÚÓ Â‰ËÌ Á˙· ‚ ÛÒÚ‡Ú‡ ÒË, ÔÓÌ ÓÚ͇ÍÚÓ ‡Á „Ó ÔÓÏÌÂı. Çı‡Î‡Ú‡ ÌË ‚ ≈„˙ÎÌˈ‡ ·Â¯Â ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ Ó‰Ó‚‡, ̇˘‡ Ò fl‚ˆË, Á‡˘ÓÚÓ ÛÊ Ô‡Ô‡‰ˇ‰Ó ÏË “ӯ ·ËÎ ÓÚÍ‡‰Ì‡Î ˇÂ Ë Ú‡Í‡ „Ó ÔÂÍÓˇÒ‡ÎË. ¿Á ‚˙Ó·˘Â Ì ‚ˇ‚‡Ï ̇ Ú‡ÍÓ‚‡ Ì¢Ó, ÔÓÌÂÊ ÔÓ˜ÚË ‚ÒˇÍÓ ÒÂÎˢ ‚ Ò·‚ˇÌÒÍˡ Ò‚ˇÚ ÒË Ëχ ÔÓ Â‰Ì‡ ÏÂÒÚÌÓÒÚ Ò Ú‡ÍÓ‚‡ ËÏÂ Ë Á‡˘ÓÚÓ ìˇî ÓÁ̇˜‡‚‡ ÒÚ˙ÏÌË̇, ÒÍÎÓÌ, ·ˇ„, ͇Í-

8


‚ÓÚÓ ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ Â ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ‚ „˙ÎÌ˯ÍËÚ fl‚ˆË. ¬ÔÓ˜ÂÏ Ú‡ÍÓ‚‡ Â Ë ËÒÚËÌÒÍÓÚÓ Ù‡ÏËÎÌÓ ËÏ ̇ Ó‰‡ ÌË ≠ fl‚Ë, ÌÓ ÏÌÓÁË̇ Ò‡ „Ó ËÁ·Â„̇ÎË Á‡‡‰Ë ˇ¯ÍÓÚÓ ÏÛ Á‚Û˜ÂÌ ËÎË Á‡‡‰Ë Ì„‡ÏÓÚÌˡ Ò‡Ï, ˜Â Ëχ Í‡‰ÎË‚ Ì˛‡ÌÒ ‚ Ì„Ó. ÕË ‚ÌÛˆËÚ ̇ ‰ˇ‰Ó …Ó‰‡Ì ÒÏ ÔËÂÎË Ì„ӂÓÚÓ ËÏ Á‡ ̇¯Â Ù‡ÏËÎÌÓ Á‡‡‰Ë Û‚‡ÊÂÌËÂÚÓ ÒË Í˙Ï Ì„ӂ‡Ú‡ ΢ÌÓÒÚ Ë Ô‡ÏÂÚ, ÔËÂı‡ „Ó Ë Ì‡¯ËÚ ‰Âˆ‡. Ó„‡ÚÓ ÔÂÁ ÓÒÂωÂÒÂÚ Ë ‰Â‚ÂÚ‡ „Ó‰Ë̇ ·Â¯Â Ò‚‡ÎÂ̇ ‡‚ÚÓËÚ‡̇ڇ, ÌÓ Á‡ÍÓÌ̇ ‚·ÒÚ, Ì¢‡Ú‡ ‚ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ÌË Òڇ̇ı‡ ͇ÚÓ Û ≈ÎËÌÔÂÎËÌÓ‚ËÚ √Â‡ˆË ≠ ËÁÔ˙ÎÁˇı‡ „Û˘ÂË Ë ÁÏËË ÓÚÍ˙‰Â ÎË ÌÂ, ÓÚÔÛ¯Ëı‡ Ò ÒËÎËÚ ̇ ÁÎÓÚÓ Ë Ò Á‡ÔӘ̇ „ÓΡÏÓÚÓ ‡ÁÛ¯‡‚‡ÌÂ Ë ‡Á„‡·‚‡Ì ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. “Ó„‡‚‡ ¯Ëı, ˜Â ͇ÚÓ Ì‡ Ú‚˙‰ÓÎËÌÂÂÌ ¯ÓÔ Ì‡È ˘Â ÏË ÔËΡ„‡ ‡Á ‰‡ Ò˙Á‰‡‚‡Ï Ì¢Ó, ‰‡ Ò ‰‚Ëʇ ̇Ò¢ÌÓ Ì‡ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ÒÚ‡‚‡¯Â, ÂÈ Ú‡Í‡, ̇ Ë̇Ú. «‡ÚÓ‚‡ Ò ‰Û„‡͇ڇ ÏË ¯ËıÏ ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÏ ÒÚÓÂʇ ̇ Í·‰Ì˯͇ڇ Í˙˘‡, Ì¢Ó, ÍÓÂÚÓ ÓÚ·„‡ıÏÂ Ò „Ó‰ËÌË ÔÓ‡‰Ë Ô‰ËÏÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÓÚ‡ÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÌÓ‚ÂÚ ÌË ¡ÓˇÌ Ë —Ú‡ÌÍÓ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, ‚ˉˇ ÒÂ, ˜Â Á‡ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ÌË, Á‡ ÍÓˇÚÓ ‡·ÓÚËıÏ ‚ÒÂÓÚ‰‡ÈÌÓ Ë ÒÂ˘Û ÒËÏ‚Ó΢ÌÓ Á‡Ô·˘‡Ì ̇ ‚ËÒÓÍÓÍ‚‡ÎËÙˈË‡Ìˡ ÌË ÚÛ‰, Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÌË˘Ó Ì ÏÓÊÂÏ ‰‡ ̇Ô‡‚ËÏ, Ú˙È Í‡ÚÓ ˇ ‰ÛÒ‡ı‡ Ë ÓÚ‚˙Ì Ë ÓÚ‚˙ÚÂ, ‡ ‰ÛÒ‡˜ËÚ ıËıË͇ı‡ Ë ÍˇÒ͇ı‡, ˜Â  ӷÛÎÂ̇ ÓÚÔ‰Ë. œÓ ÓÌÓ‚‡ ‚ÂÏ ·ˇı ‰ÌÓ ÓÚ ÎÓÒÚ˜ÂÚ‡Ú‡ ‚ ‰˙ʇ‚̇ڇ ËÌÒÚËÚÛˆËˇ, ÍÓˇÚÓ Ì‡Ô‡‚Ρ‚‡¯Â ÓÒÌÓ‚ÌÓ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ ̇ Ó̇ˇ ‰˙ʇ‚‡ Ë, ͇ÍÚÓ ÔÓ͇Á‡ Ë ‚ÂÏÂÚÓ, Á‡ ̇Ó‰‡, ÍÓ„ÓÚÓ Úˇ Ô‰ÒÚ‡‚Ρ‚‡¯Â ≠ Ò‚Óˇ ÒË Ì‡Ó‰, ·Â¯Â Ò˙Á‰‡Î‡ Ë ÔÓ‰‰˙ʇ¯Â Á‡‚ˉÌÓ Ë Á‡ ÓÚ‚˙Ì ·Î‡„ÓÒ˙ÒÚÓˇÌËÂ. * * * œÂÁ ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚ‡ „Ó‰Ë̇ Á‡ÔӘ̇ıÏ ÒÚÓÂʇ ̇ Í˙˘‡Ú‡, ̇Ô‡‚ËıÏ ËÁÍÓÔ‡ Ë ÓÚΡıÏ ÓÒÌÓ‚ËÚÂ, ‡ ÔÓÎÓ‚ËÌ „Ó‰Ë̇ ÔÓÍ˙ÒÌÓ, ÔÓÒ‰ ÁËχ ̇ ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë Ô˙‚‡ Á‡ÍËı‡ Û˜ÂʉÂÌËÂÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ ÒË ËÁ͇‚‡ı ıΡ·‡, Ú‡ ÓÒڇ̇ı ·ÂÁ‡·ÓÚÂÌ ËÎË ÔÓÔ‡‚ËÎÌÓ ·ÂÁ‰ÓıÓ‰ÂÌ. ¡ÂÁ‰ÓıÓ‰ÌË ÓÒڇ̇ı‡ Ë ÒËÌÓ‚ÂÚ ÏË, ÍÓËÚÓ ‚ ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ Ëχı‡ ̇È-ÓÒÚ‡ ÌÛʉ‡ ÓÚ Ò‰ÒÚ‚‡, Á‡ ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊ‡Ú Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ ÒË. —Ú‡‚‡ ‰Ûχ Á‡ ÒÔË‡Ì ̇ ‰ÓıÓ‰‡, ͇Í˙‚ÚÓ Úˇ·‚‡¯Â ‰‡ ËÏ‡Ï ÓÚ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ÒÂ˘Û Ò‚Óˇ ÏËÌ‡Î Ë ·˙‰Â˘ ÚÛ‰ Ò˙„·ÒÌÓ ÌÂÔËÒ‡Ìˡ ‰Ó„Ó‚Ó ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡Ì ÏÂÊ-

9


‰Û ÏÂÌ Ë Ì¡ ‚ Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓÚÓ ÌË ÔÓ˜ÚË ÔÓÎÓ‚ËÌ‚ÂÍÓ‚ÌÓ ·ËÚËÂ, Ò˙˘‡Ú‡ Ú‡ÁË ‰˙ʇ‚‡, ÍÓˇÚÓ ‰‡‰Â ÌÓ‚Ë, ÒËÎÌÓÂÙÂÍÚË‚ÌË ¯‡ÌÒӂ ̇ ÏÌÓ„Ó Ò‚ÓË ıÓ‡. ≈, ÂÍÓı ÒË: ͇͂ÓÚÓ Á‡ ‚Ò˘ÍË ˆË„‡ÌË ≠ ÚÓ‚‡ Ë Á‡ „ÓÎ ’‡Ò‡Ì, ÂÏË„Ë‡ı ̇ ÒÂÎÓ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚Â̇ڇ ÏË Ó‰Ë̇, Á‡ÔÂÚ̇ı ˙͇‚Ë Ë ÔÓ‰ı‚‡Ì‡ı ÓÚÌÓ‚Ó ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Í˙˘‡Ú‡. ‡ÏÂÌÓ‰ÂΈ‡, Áˉ‡ˇ, ‡χÚÛËÒÚ‡, ·ÂÚÓ̉Êˡڇ, ÍÓÙ‡ÊËÒÚ‡, Ó·˘Ëˇ ‡·ÓÚÌËÍ ≠ ̇ ‚Ò˘ÍË ÚÂÁË ÌÓ‚Ë ÒÎÛÊ·Ë ·Â¯Â ÏÓˇ ÏËÎÓÒÚ, „Ó‰ËˇÚ ·Ë‚¯ ÒÎÛÊËÚÂΠ̇ ‰˙ʇ‚‡Ú‡, ËÁÓÒÚ‡‚ÂÌ Ë Á‡ı‚˙ÎÂÌ Í‡ÚÓ ÌÂÌÛÊÂÌ Ô‡ˆ‡Î. ÕÓ Ô˙Í Ëχı ·ÂÁˆÂÌ̇ڇ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ ̇ ÏÓÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ≠ Ò Î˛·Ó‚, ÍÛ‡Ê Ë ÚÛ‰. Õ‡ Ò‰χڇ „Ó‰Ë̇ ÔÓ‰‰ËıÏÂ Ë ÍÂÂÏˉËÚ ̇ ÔÓÍË‚‡. ≈, Ëχ ÔÓÌ Ӣ ÚÓÎÍÓ‚‡ ‡·ÓÚ‡ ≠ ËÌÒڇ·ˆËË, χÁËÎÍË, ÏÓÁ‡ÈÍË Ë ÔӘˠ‰Ó ÔÂˇÁ‚‡Ì ̇ ÎÂÌÚ‡Ú‡, ÌÓ, Á‰‡‚Â Ë ÊË‚ÓÚ ‰‡ Â, ÓÒËÓÚÂÎËÚ ÏË ‡ÎÌÓ ÓÚ Í˙Ï ÏÂÌ ‰Âˆ‡, ÍÓËÚÓ ÛÒÔˇı‡ ‰‡ Ò ËÁÛ˜‡Ú ÓÚ΢ÌÓ, ‚˙ÔÂÍË ‚Ò˘ÍË ‰‡Ì‰‡ÌËË ‚ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ Ë ‰‡ ÒË ‚ÁÂÏ‡Ú ıΡ·‡ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ Ò˙Ò Ò‚ÓË ÒËÎË Ë ‚ÓΡ, ˘Â ‰Ó‚˙¯‡Ú, ‡ÍÓ Ò ̇ÎÓÊË, ÓÒڇ̇·ڇ ‡·ÓÚ‡. ¬ÒˇÍ‡ ̇Ô‡‚Â̇ Í˙˘‡, ÍÓÎÍÓÚÓ Ë ÌÂۄΉÌÓ ‰‡ ËÁ„ÎÂʉ‡ ‚ Ó˜ËÚ ̇ ÌˇÍÓË ıÓ‡,  ˜‡ÒÚ ÓÚ Ï‡ÚÂˇÎ̇ڇ ÍÛÎÚÛ‡ ̇ ‰ËÌ Ì‡Ó‰. «‡Ó·ÂÌËÚ ÏË ‚ ÒÚÓÂʇ ̇ Ú‡ÁË Í˙˘‡ ‰ÌË Ò‡ Ò˙Á‰‡ÎË Â‰ËÌ Ï‡ÚÂˇÎÂÌ ‡ÍÚË‚ Ò ‰˙΄ÓÚ‡ÈÌÓ Ô‰̇Á̇˜ÂÌË Á‡ ÏÓˇÚ‡ Ù‡ÏËÎˡ Ë Í‡ÚÓ Ú‡Í˙‚, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ù‡ÌÚ‡Áˡڇ Ë Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡, ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ͇ÚÓ ‰ÓÏ Á‡ Ï·‰Ë ËÎË ÒÚ‡Ë ıÓ‡, Á‡ ̇‰ÓÏÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ‰ÓË Ë Á‡ ‚Ë·.  Ó̈ÂÔˆËËÚ Á‡ ÙÛÌ͈ËËÚÂ Ë Ò ÔÓÏÂÌˇı‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÔÓÏÂÌËÚ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË: Á‡ÏËÒÎÂ̇ Ë Á‡ÔӘ̇ڇ ͇ÚÓ ‚Ë·, ÔÂÏË̇‚‡˘‡ ÔÂÁ ÔÓÎÛÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÙÛÌ͈ËË, ‚ÂÓˇÚÌÓ ˘Â ÏÛÚË‡ ‚ ÒÚ‡˜ÂÒÍË ‰ÓÏ. ŒÚ‰ÂÎÌËˇÚ ˜Ó‚ÂÍ ÏÓÊ ‰‡ ÔËÂχ Á‡ Ò‚ÓÈ ‰ÓÏ ÒÎÛÊ·‡Ú‡, ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÒË, ÛÎˈ‡Ú‡ Ë ‰ÓË Ò‚ÂÚ‡ ͇ÚÓ ˆˇÎÓ, ÌÓ ‚ÒˇÍ‡ Í˙˘‡ ‚ ‰̇ ·Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡ Úˇ·‚‡ ‰‡  „Ӊ̇ ‰‡ Òڇ̠‰ÓÏ Ì‡ ÌˇÍÓÈ ÌÂËÌ „‡Ê‰‡ÌËÌ ÔË ÌˇÍ‡Í‚Ë Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡ ≠ ‚ ÚÓ‚‡ Ò ËÁ‡Áˇ‚‡ Ë ÏÓˇÚ Ì‡ˆËÓ̇ÎÂÌ ÍÓÒÏÓÔÓÎËÚËÁ˙Ï, ‡ÍÓ ÏÓ„‡ ‰‡ ÒË ÔÓÁ‚ÓΡ Ú‡Í˙‚ ËÁ‡Á. Õ‚ÂÓˇÚÌË Ò Ó͇Á‡ı‡ ‚ËÚ‡ÎËÚÂÚ˙Ú Ì‡ ÒӈˇÎËÒÚ˘ÂÒÍËÚ ÓÚÌÓ¯ÂÌˡ Ë „ÓÎÂÏË̇ڇ ̇ ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌËÚ ÓÚ ÒӈˇÎËÁχ ÔÓ‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ÂÌË ÂÒÛÒË. Œ˘Â ÔÂÁ ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚ‡ „Ó‰Ë̇ ÒË ÔÓÏËÒÎËı, ˜Â ‚˙ÔÓÒÌËÚ ÂÒÛÒË ÔË Á‡„Ë‚‡˘ËÚÂ Ë ÛÌˢÓʇ‚‡ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ˘Â Ò ËÁ˜ÂÔˇÚ Á‡ „Ó‰Ë̇-‰‚Â, Á‡˘ÓÚÓ Á̇Âı ÍÓÎÍÓ ÔÂÒÚÂÎË‚Ó ·ˇı‡ ·‡Î‡ÌÒË‡ÌË Ú Ô‰ıÓ‰ÌËÚ „Ó‰ËÌË. «‡ ÏÓˇ ËÁÌÂ̇‰‡

10


Ú ËÁ‰˙ʇı‡ ÔÓ˜ÚË Ò‰ÂÏ-ÓÒÂÏ „Ó‰ËÌË; ̇·Î˛‰‡‚‡ı ÚÓ‚‡, Á‡˘ÓÚÓ Ï ËÌÚÂÂÒÛ‚‡¯Â Á‡‡‰Ë ÔÓ‰‡Ê·ËÚ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌˡ ÏË ·ËÁÌÂÒ. √Ó‰ËÌË Ì‡‰ ̇·Î˛‰‡‚‡Ï Ú‚Ó˜ÂÒ͇ڇ Ë Ô‰ÔËÂχ˜ÂÒ͇ڇ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ „‡Ê‰‡ÌËÚÂ Ë ÒÂΡÌËÚÂ, ÚÂıÌËÚ ‡Ï·ËˆËË ‚ Ú‡ÁË ÔÓÒÓ͇, ‡ÙËÌËÚÂÚ‡ ËÏ Í˙Ï Ú‡Í˙‚ ̇˜ËÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚ. ÷‡ÌË √Ë̘‚  ÓÔËÒ‡Î ÌˇÍÓ„‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ ‚ ‰ÌÓ Ì‡¯Â ÒÂÎÓ Ì‡ ÌˇÍ‡Í‚‡ ÔÓ˙˜Í‡ Á‡ ‰Óχ¯ÌÓ ÔÎÂÚÂÌË ‚˙ÎÌÂÌË ˜Ó‡ÔË Á‡ ÚÛÒ͇ڇ ‚ÓÈÒ͇. ¿ÍÓ Ì ıËÔÂ·ÓÎËÁË‡Ï Ì‚ÓÎÌÓ, Ï‡È Ô‰ÔËÂχ˜˙Ú Â ÛÒԡΠ‰‡ ‚˙‚Θ ‚ Ú‡ÁË ‡·ÓÚ‡ ÔÓ˜ÚË ˆˇÎÓÚÓ Ì‡ÒÂÎÂÌË ̇ ÒÂÎÓÚÓ. ¿ÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ‚ Ú‡ÁË ÔÓÒÓ͇ ̇ ÚÛ͇¯ÌËÚ ÏË Ò˙ÒÂΡÌË, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú Ë Ë̉ÛÒÚˇÎÂÌ ÓÔËÚ, ‡ Ë ÌˇÍ‡Í‚Ë ÛÒÎӂˡ ‰‡ „Ó ÔË·„‡Ú, Á‡ ÏÓ ӄÓ˜ÂÌËÂ, Ò ‡ÁÔÓÒÚË‡ ‰Ó ÔËÒ‚Óˇ‚‡Ì ̇ ÌˇÍÓÂ Ë ‰Û„Ó ‰˙‚ˆÂ ÓÚ ·ÎËÁ͇ڇ „Ó‡ Ë ÚÓ Á‡ Ó„‚, ËÎË ÌˇÍÓÂ Ë ‰Û„Ó ÒÚ‡Ó ÊÂΡÁÓ ÔÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ÓÚ ˜Ûʉ ‰‚Ó ‚ ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Ëχ ËÁÍÛÔ‚‡˜ Á‡ Ì„Ó, ‰Ó ÔËÏ˙Í‚‡Ì ̇ ÌˇÍÓˇ Ë ‰Û„‡ Ô‡¯ˇÒ‡Î‡ ÍÂÂÏˉ‡ ÓÚ ËÁÚ˙·Û¯ÂÌËÚ ÔÓ ËÏÔÛÎÒ‡ ̇ ÌÓ‚ËÚ ÛÔ‡‚ÌËˆË ÚÂÍÂÁÂÒ‡ÒÍË Ó‚˜‡ÌˈË; ÔÓÌˇÍÓ„‡ ËÌˈˇÚË‚‡Ú‡ Ò ÍÓ̈ÂÌÚË‡ ‚ Ôˉӷ˂‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂ˘Ó ÒË ˜ÂÁ ÌÂÛÏÂÎÓ ÔËÍË‚‡Ì‡, Ô˙Í Ë ÌÂÔËÍË‚‡Ì‡ ÔÓÒˡ. ŒÚ„ÎÂʉ‡Ú ÒÂ Ë Í‡‚Ë ≠ ÔÓ Â‰ËÌ ·ÓÈ ‚ ‰ÓχÍËÌÒÚ‚Ó, ÓÒÓ·ÂÌÓ Ì‡ ÏÓ‰‡  ÒËÓχ¯Í‡Ú‡ Í‡‚‡ ≠ ÍÓÁ‡Ú‡, Ë ‚ÒˇÍÓ ÊË‚ÓÚÌÓ ÒË Ëχ Ò‚Óˇ ÔÂÒÓ̇ÎÂÌ Ô‡ÒÚË. ‡Í‚ËÚÓ Ë ‰‡ Ò‡ Ì¢‡Ú‡ ‚ ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌˠ΢ÌÓ Ì‡ ÏÂÌ Ì ÏË Ô˜‡Ú ‰ËÂÍÚÌÓ ≠ Ëχ ÒË ‰˙ʇ‚‡ Ë ÛÔ‡‚ÌˈË, Ú ‰‡ Ò ÓÔ‡‚ˇÚ, Á‡˘ÓÚÓ ‚ÁÂÏ‡Ú Ô‡Ë Á‡ Ú‡ÁË ‡·ÓÚ‡ Ë ‡ÍÓ Ò‡ ˜ÂÒÚÌË Ë Ì‡Ô„̇ÚË ‰‡ ÓÔ‡‚ˇÚ ı‡Î‡ ̇ ̇Ó‰‡ Ë ‰˙ʇ‚‡Ú‡, ÌÂ͇ ‰‡ Á̇ˇÚ, ˜Â Ô˙‚Ó Úˇ·‚‡ ‰‡ „Ó Ò˙·Û‰ˇÚ ÓÚ ÎÂÚ‡„ˡڇ, ‰‡ ÏÛ ÔÓ‰ÚËÒÌ‡Ú ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÌÓ Ë Á‡ÍÓÌÌÓ Ï‡Òӂˡ ÂÌÚËÂÒÍË Ë ÔËÒ‚ÓËÚÂÎÒÍË ÛÍÎÓÌ Ë ‰‡ „Ó ÔÓ‰ÚËÍÌ‡Ú Ë ÔÓ‰ÍÂÔˇÚ ‡ÎÌÓ Á‡ Ú‚Ó˜ÂÒ͇, ÚÛ‰Ó‚‡ Ë Ô‰ÔËÂχ˜ÂÒ͇ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ Á‡ Ú‡ÍÓ‚‡ ÌÂ˘Ó Ò ËÁËÒÍ‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌÒÍË ËÌÚÂÎÂÍÚ Ë Ì‡Ó‰Óβ·Ë‚ ÏÂ‡Í, ‡ ‰Ó͇ÚÓ Ò˙Ï ‡Á ̇ Ú‡Á ÁÂÏˇ ÚÂÁË ‰‚ Ì¢‡ ‚Ò ˘Â Ò‡ ‚ ‰ÂÙˈËÚ, ÌÓ Ë Ú‡Í‡ ‰‡ Â, ÔÓ‰‡ˇ‚‡Ï ÌÓÛ ı‡Û ≠ ‰‡ ÒË Ì‡Ï‡ÎˇÚ ˜ËÌÓ‚ÌˈËÚÂ Ë ·˛ÓÍ‡Ú˘ÌËÚ „ÎÛÔÓÒÚË. * * * “‡Í‡ Ò ÒÎÛ˜Ë, ˜Â ÏÓËÚ Ô˙‚Ë Ò‰ÂÏ „Ó‰ËÌË, Á‡ ÍÓËÚÓ Ò ÒÏˇÚ‡, ˜Â Ò‡ ̇È-‚‡ÊÌË Á‡ ÙÓÏË‡Ì Î˘ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ˜Ó‚Â͇, ÔÓÚÂÍÓı‡ ̇ ÒÂÎÓ ÔË ·‡·‡ Lj‡ Ë ‰Â‰‡ …Ó‰Â ≠ Ú Ï ÓÚ‡ÒÚ-

11


‚‡ı‡ Ë ‚˙ÁÔËÚ‡‚‡ı‡. “Ó‚‡, ÍÓÂÚÓ ÔÓÏÌˇ ÍËÒÚ‡ÎÌÓ ˇÒÌÓ, Â, ˜Â ·ˇı‡ ÏÌÓ„Ó ·Î‡„Ë ıÓ‡. √Ó‰ËÌËÚ ҇ ·ËÎË ÓÚ ˜ÂÚËˉÂÒÂÚ Ë ˜ÂÚ‚˙Ú‡ ‰Ó ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë Ô˙‚‡. —ËÓχ¯ËˇÚ‡ ≠ ‡·ÒÓβÚÌÓ ı‡‡ÍÚÂ̇ Á‡ ‚Ò˘ÍË ·Â‰ÌË ·˙΄‡ÒÍË Ò·. “Ó‚‡ ·Â¯Â ‚ÂÏÂÚÓ ‚‰̇„‡ ÒΉ ¬ÚÓ‡Ú‡ Ò‚ÂÚӂ̇ ‚ÓÈ̇, ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ̇ËÒÚË̇  ·Ë· Ó·ÛÎÂ̇, Á‡˘ÓÚÓ ‰‡Ì˙˜ÌË ˜ËÌÓ‚ÌËˆË Ë ·ËÌËˆË Ú‡‡¯Âı‡ ı‡Ï·‡ËÚÂ, Ó·ÓËÚÂ Ë ‚Ò˘ÍË ‚ˉËÏË Ë Ì‚ˉËÏË Í˙Ú˜ÂÚ‡ ÔÓ ‰ÓÏÓ‚ÂÚ ̇ ıÓ‡Ú‡ ‰‡ ËÁÁÂÏ‚‡Ú Í˙‰Â ˘Ó ̇ÏÂˇÚ Á‡ ‰˙ʇ‚ÌË ‰ÓÒÚ‡‚ÍË ≠ Á˙ÌÓ, ·‡¯ÌÓ, ‰Ó·ËÚ˙Í... ÓÈ Í‡Í‚ÓÚÓ Â ÏÓÊÂÎ,  ÛÍË‚‡Î. œÓÏÌˇ, ÔÓ Â‰ÌÓ ‚ÂÏ ·‡·‡ ÏË Á‡ÏÂÒ‚‡¯Â ıΡ·‡ ̇ÔÓÎÓ‚Ë̇ Ò ·‡¯ÌÓ, ̇ÔÓÎÓ‚Ë̇ Ò Ô˛ ÓÚ Ò‚‡ÂÌË ‰ÓÎÌÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌË Í‡ÚÓÙË, ÓÚ ÍÓÂÚÓ Ô˙Í Ò ÔÓÎÛ˜‡‚‡¯Â ‰̇ ÏÌÓ„Ó ÓÒÓ·Â̇ Ò˙ÂÒÚ̇ „ÎÂÚ‡‚Ë̇. “‡ÁË ·‡·‡, Ú‡ Ë ‡Á Í‡È Ì¡, Ò ÌÂÚ˙ÔÂÌË Ә‡Í‚‡ıÏ ÍÓÍӯ ÍÛ‰ÍÛ‰ˇÍ‡Ì ‰‡ ÓÔÓ‚ÂÒÚË Á‡ ÒÌÂÒÂÌÓ ˇÈˆÂ, ÏË„ÓÏ Ò ÔÓÌ‡ÒˇıÏ Í˙Ï ÍÛÌË͇, ‚ÁÂχıÏ ÚÓ‚‡ ÒÍ˙ÔÓˆÂÌÌÓ ˇÈˆÂ Ë Ì‡È-Ú˙ÊÂÒÚ‚ÂÌÓ „Ó ÔÓÌ‡ÒˇıÏ ‚ Í˙˘Ë, Í˙‰ÂÚÓ ·‡·‡ „Ó ÓÔ˙Ê‚‡¯Â ‚ Ò„Ó¢ÂÌÓ Í‡‚ χÒÎÓ Ì‡ ̇Í·‰ÂÌ ÓÚ Ò˙˜ÍË ÒÔˆˇÎÌÓ Á‡ ˆÂÎÚ‡ Ó„˙Ì ‚ ̇ÁÂÏÌÓÚÓ Ó„ÌˢÂ. ƒÛ„ Ô˙Ú Ì‡ÏË‡¯Â ÌˇÍÓˇ Ô˜Û͇ ÔÓ ‰‚Ó‡, ÍÓÈÚÓ ÒË ·Â¯Â ‰̇ ÎË‚‡‰‡, Ô‡Í Á‡Ô‡Î‚‡¯Â Ó„˙Ì, ÚÓÁË Ô˙Ú ‚ ‰ËÌÒÚ‚Â̇ڇ Ô˜͇, Ú‡ ‰‡ ÓÔ˜ ÓÚ„Ó ∫ Ú‡ÁË Â‰ËÌÒÚ‚Â̇ Ô˜Û͇ Á‡ Ò‚ÓÂÚÓ ‚ÌÛ˜Â. œÓÌˇÍÓ„‡ Ò‚‡ˇ‚‡¯Â ÔÓ Ï‡ÎÍÓ Í‡ÚÓÙË, Ó·Â΂‡ıÏ „Ë Á‡Â‰ÌÓ Ë ‚Ò Ï ÔËÚ‡¯Â ͇Í˙‚ ͇ÚÓÙ ËÒÍ‡Ï ≠ ·ˇÎ ËÎË Ê˙ÎÚ, ͇ÍÚÓ Ï ÔËÚ‡¯Â Ë Á‡ ‚‡ÂÌËÚ ˇÈˆ‡: ·ÂÎÚ˙Í˙Ú ËÎË Ê˙ÎÚ˙Í˙Ú, ·Âθ͡ڇ ËÎË ÊÎ˙˜Í‡Ú‡. “ˇ  Ëχ· ÔËӉ̇ڇ ‰‡·‡ ‰‡ ‰‡‚‡ Ô‡‚ÓÚÓ Ì‡ ËÁ·Ó ≠ ÌÂÓÚÏÂÌ̇ڇ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ò‚Ó·Ó‰‡Ú‡ ̇ ˜Ó‚Â͇, ‚ ÒÎÛ˜‡ˇ ÚÓÁË ÚÓÎÍÓ‚‡ ‚‡ÊÂÌ ˜Ó‚ÂÍ Ò˙Ï ·ËÎ ‡Á. Õ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ‚ „Ó‰ËÌËÚ ÏË ÔÓ-̇ڇÚ˙Í ‡Á ËÁÊË‚ˇ‚‡ı ‰ÓÒÚ‡ ‰‡Ï‡Ú˘ÌÓ ‚˙̯ÌÓ ·ÂÁ‡ÎÚÂ̇ÚË‚ÌË ÒËÚÛ‡ˆËË, ÌÓ Ò Ú˜ÂÌË ̇ ‚ÂÏÂÚÓ Ò ̇ۘËı ‰‡ Ì „Ë ÔËÂÏ‡Ï ÚÓÎÍÓ‚‡ ̇ ÒÂËÓÁÌÓ. ¡‡·‡ Lj‡ (Çˡ) ÔÓËÁıÓʉ‡ ÓÚ ÒÂÎÓ ÷˙ÌÓ˘Ëˆ‡, ¡ÓÒË΄‡‰ÒÍÓ, ÍÓÂÚÓ ‰ÌÂÒ Â Ì‡ Ò˙·Ò͇ ÚÂËÚÓˡ ‚ ڇ͇ ̇˜ÂÌËÚ 쫇ԇ‰ÌË ÔÓÍ‡ÈÌËÌËî, ÔÓ‰‡ÂÌË ÓÚ Ò˙˘Ó ڇ͇ ̇˜ÂÌËÚ ì¬ÂÎËÍË ÒËÎËî ̇ ÌÓ‚ÓÒ˙Á‰‡‰Â̇ڇ Ë Ú‡Í‡ ̇˜Â̇ ‰˙ʇ‚‡ fi„ÓÒ·‚ˡ, Ò ÏÓÚË‚‡ˆËˇ ÂÔ‡‡ˆËˇ ÔË Á‡„Û·Â̇ ÓÚ Ì‡Ò ‚ÓÈ̇ ·ÂÁ Á‡„Û·Â̇ ÌËÚÓ Â‰Ì‡ ·ËÚ͇. ÇÈ͇ ∫ ¡Ó„‰‡Ì‡  Ôۯ· ÎÛ·, Á‡ÌËχ‚‡Î‡ Ò Ò˙Ò Á̇ı‡ÒÚ‚Ó, ·ËÎ͇ÒÚ‚Ó, ·‡·Û‚‡Ì (‡ÍÛ¯ÂÒÚ‚Ó) Ë Ì ÁÌ‡Ï ÒË Ó˘Â Í‡Í‚Ó, ÌÓ Ì ÒË Â Ô‡‰‡Î‡ ÌËÍ‡Í ÔÓ ı‡‡ÍÚÂÌËÚ Á‡ ÓÌÓ‚‡ ‚ÂÏ ÊÂÌÒÍË ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË.

12


≈‰ÌÓ ÓÚ ·Î˛‰‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ·‡·‡ ÔË„ÓÚ‚ˇ¯Â Á‡ ÏÂÌ, ·Â Ó‚˜‡Ò͇ ÔÓÔ‡‡, ÍÓˇÚÓ Ô‡‚ÂıÏ Á‡Â‰ÌÓ ÓÚ Ì‡ÓÌÂÌ ÒÛı ÒÚ‡ ıΡ·, ÓÏÂÒ‚‡ıÏ „Ó Ò˙Ò ÒËÂÌÂ Ë ÓÙÓÏˇıÏ ÓÚ ÚÓ‚‡ ‰̇ ˜Û‰ÌÓ ‚ÍÛÒ̇ ÚÓÔ͇ Á‡ ‰ÂÚÂÚÓ, ‡ÒÚˇ˘Ó ̇ ˜ËÒÚ ÒÂÎÒÍË ‚˙Á‰Ûı ‚ ˉ‡Î̇ڇ ÂÏÓˆËÓ̇Î̇ ·‡·Ë̇ Ò‰‡. Õ Ò˙Ï Ë ˜ÛÎ ·‡·‡ Ë ‰ˇ‰Ó ‰‡ Ò ͇‡Ú Á‡ ͇͂ÓÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ. ≈, ÔÓÌˇÍÓ„‡ ·‡·‡ ÓÚÒ͇˜‡¯Â ‰Ó ‰Û‚‡‡ ‰‡ ÒË ÔÓ„Ó‚ÓË (ÔÓ‚‚Ë) Ò˙Ò Ò˙Ò‰͇ڇ, ÌÓ ‚Ò Ò ÓÁ˙Ú‡¯Â ‰‡ ˇ Ì ‚Ë‰Ë ì‰˙ÚËÓî (‰ˇ‰Ó), ‡ ÚÓÈ, ‡ÍÓ Ì‡ËÒÚË̇ ˇ ‚ˉ¯Â, Ò‡ÏÓ ËÁ˙Ïʇ‚‡¯Â, ÔÓ-ÒÍÓÓ Ì‡ Ò· ÒË: ìÃÓÂ, ‡ÍÛ ÁÂÏÂÏ Ì‡·Ó‰ÌˇÚ‡...î Ë ÚÓ ·Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ·‡·‡ ‰‡ ‚‰Ë„Ì Ô·Ú̇ڇ ÓÚ Íβ͇ÒÍˡ ÔÛÌÍÚ. ¿ Ú‡ÁË Ì‡·Ó‰Ìˇ  ‰̇ ÊÂÎÂÁ̇ ˜ÂÚËËÓ„‡ ‚Ë· Á‡ ËÁı‚˙ΡÌ ̇ Í‡‚¯ÍËÚ ËÁÔ‡ÊÌÂÌˡ ÓÚ Ó·Ó‡, Ò„‡ Ò ̇ÏË‡ ÔË ÏÂÌ Ë ˇ Ô‡Áˇ ͇ÚÓ ÒÍ˙ÔÓˆÂÌ̇ ÂÎËÍ‚‡. «‡ ÒÚÓÚË̇ Ë Ó˘Â ÍÓÎÍÓÚÓ Ú‡Ï „Ó‰ËÌË Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡, Ó„‡Ú‡ ∫ Ò‡ Ò ÒÍ˙ÒËÎË Ì‡ÔÓÎÓ‚Ë̇ ÓÚ ‡·ÓÚ‡. ƒ˙Ê͇ڇ Ô˙Í, Ò˙·‡Î‡ ÔÓÚÚ‡ ÓÚ ËÁÏ˙˜ÂÌËÚÂ, ÓÚÛ‰ÂÌË Ë Ì‡ÔÛ͇ÌË ˙ˆÂ ̇ ‰Â‰ËÚ ÏË, ˘Â ÔÂÌ‡Òˇ ÔÂÁ ‚ÂÍÓ‚ÂÚ Ï˙͇ڇ ̇ ̇¯Ëˇ ̇Ó‰ ≠ ÒÚ‡‰‡Îˆ. –‡ÁÔ·͇ı ÒÂ, ‰Ó͇ÚÓ Ô˯Âı ÚÓ‚‡, Ù‡ÍÚ Â. » Ì ÁÌ‡Ï ‰Ó ÍÓ„‡ ˘Â ÒÏ ڇ͇. ÕÓ Ì‡È-Ô˜‡ÎÌÓÚÓ Ë Ó·ÂÁÒ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â, ˜Â ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓ͇Á‚‡Ï Ò‚ÓˇÚ‡ ÂÎËÍ‚‡ ̇ ÌˇÍÓË ıÓ‡ Ë Ó·ˇÒÌˇ‚‡Ï Í‡Í‚Ó Ë ÓÚ Í˙‰Â Â, Ò‡ ‚˙ÁÍÎËÍ‚‡ÎË:î fl, Ô‡ ÚÓ‚‡ ÒË Â Ó˙ÊË ≠ ‡ÍÓ Ú ̇ԇ‰ÌÂ ÌˇÍÓÈ...î. «‡ ̇Ó‰ËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ú‡˜‡Ú Ë Ô‡ÁˇÚ Ò‚ÓˇÚ‡ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚ, ÌˇÏ‡ „‡‡ÌˆËË Á‡ ÔÓÒÔÂËÚÂÚ Ì‡ ÚÂıÌËÚ ÒÚ‡ÌË, ÔÓÌÂÊ Á‡ ÚÓ‚‡ Ëχ Ë ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‰Û„Ë Ù‡ÍÚÓË Ë Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡, ÌÓ Á‡ ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ Ì ÛÏÂˇÚ ËÎË Ì Ê·ˇÚ ‰‡ ˇ Ô‡ÁˇÚ Ë ‡Á‚Ë‚‡Ú, Í‡ı˙Ú Ì‡ ̇ˆËÓ̇ÎÌˡ ˉÂÌÚËÚÂÚ Ë Ì‡ ‰˙ʇ‚ÌÓÒÚÚ‡  ÌÂËÁ·ÂÊÂÌ, ·Ëı ͇Á‡Î ‰ÓË ≠ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ. œÂÁ ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ‡ „Ó‰Ë̇ „ÓÎÂÏËˇÚ ÏË ·‡Ú œÂÚ˙, ÚÓ„‡‚‡ ÓÒÂτӉ˯ÂÌ, ·ËÎ „ӂ‰‡ ̇ ÏÂ‡Ú‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò ‰Û„Ë Ô‡ÒÚË˜ÂÚ‡. œ˂˜Â ·‡·‡ ÓÚ˯· ‰‡ ÔË·Â ÌÂ„Ó Ë Í‡‚‡Ú‡, ÔӉ͇‡ÎË, ÌÓ ˜Ûʉ ‚ÓÎ ≠ ÁÎÓ‰ÂÈ Ò ‚ÚÛ̇Π‰‡ ̇·Ó‰Â ·‡Ú ÏË, ·‡·‡ Ò ÔÂÔ˜Ë· ‰‡ ÒÔ‡ÒË ‚ÌÛ˜ÂÚÓ, ‡ ‚ÓÎ˙Ú ˇ ̇‰ˇÌ‡Î ̇ Ó„‡Ú‡ ÒË Ë ˇ ÔÂÏÂÚ̇ΠÔÂÁ „˙·‡ ÒË, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Úˇ ÔÓÊË‚ˇ Ò‰Ïˈ‡ ÎË, ÏÂÒˆ ËÎË ‰‚‡ Ë ÛÏˇ. “‡ÚÍÓ Ò Á‡ıÎÛÔË ÔÓ Ó˜Ë Ì‡ ÔÓÎˇÌ‡Ú‡ Á‡‰ Í˙˘‡Ú‡ Ë ˉ‡ ͇ÚÓ ‰ÂÚÂ, ‡ ‰ˇ‰Ó Ï˙Θ‡ÎË‚Ó Ë̯ ӷÓ‡ Ò Ó̇ÁË ‚Ë·, Ú‡ ÊÂÌËÚ ÏÛ ‚Ë͇ı‡: ì¿È‰Â ·Â, …Ó‰Â, ÒÚË„‡ ÒË ‡·ÓÚËÎ, ÊÂ̇ ÚË Â ÛÏ·!î ¿ ÚÓÈ: ì≈, Ô‡ Ò„‡! ¿ ÒÚÓ͇ڇ?î. —ÚÓ͇ ̇˘‡ıÏ ‰Ó·ËÚ˙͇ Ë ‰Û„ËÚ ‰Óχ¯ÌË ÊË‚ÓÚÌË, ÍÓËÚÓ

13


ÒÏˇÚ‡ıÏ Á‡ ÔÓÎÂÁÌË, Á‡‡‰Ë ÚÓ‚‡, ˜Â ‰‡‚‡Ú ÏÎÂÍÓ, ‚˙Î̇, ˇÈˆ‡ Ë ÔÓ˜ËÂ, Á‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ ÍÛ˜ÂÚÓ Ë ÍÓÚ͇ڇ, ÍÓËÚÓ Ì ‰‡‚‡Ú Ú‡ÍË‚‡ ·Î‡„‡, ‡ „Ë ÍÓÌÒÛÏË‡Ú, ‡ Ë Ì ÒÚ‡‚‡Ú Á‡ ÔÓÍÛÔÍÓ-ÔÓ‰‡Ê·‡ ËÎË ‡ÁÏˇÌ‡. ¡‡·‡ Ë ‰ˇ‰Ó ·ˇı‡ ‰˙ηÓÍÓ ‚ Ò· ÒË ıÓ‡ ‡ÚÂËÒÚ˘ÌË, χ͇ Ë ÒÛ‚ÂÌË, ͇ÍÚÓ ·ˇı‡ Ôӂ˜ÂÚÓ ÓÚ Ò˙ÒÂΡÌËÚÂ, ÍÓÂÚÓ ÒË Â Ë ‚ Ò·‚ˇÌÒÍˡ Ò‚ˇÚ. —ÔÓÏÌˇÏ ÒË, ˜Â ̇ ÂÎË„ËÓÁÌË Ô‡ÁÌˈË, ÍÓ„ÓÚÓ ÒÂÎÒÍËˇÚ ÔÓÔ ÏË̇‚‡¯Â ÓÚ Í˙˘‡ ̇ Í˙˘‡ ‰‡ ˙ÒË Ò ·ÓÒËÎÂÍ Ë ËÁÔ ÏÓÎËÚ‚‡Ú‡ ÒË, Ú „Ó ÔÓ͇̂‡ı‡ ÒΉ Ò˙‚¢‡ÚÂÎ̇ ‡ÁÏˇÌ‡ ̇ ÔÓ„ÎÂ‰Ë Ë ‡„ÛÏÂÌÚ‡ 샇 ÌÂ Í‡Ê‡Ú ÌÂ˘Ó ıÓ‡Ú‡î, ÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÓÈ ÒË Ò‚˙¯Â¯Â ‰Ûıӂ̇ڇ ‡·ÓÚ‡ Ë Ì‡ÔÛÒ͇¯Â Ò ‰‡ÂÌËÚ ÔÓ„‡˜‡ Ë ‰Û„Ë Ì ÚÓÎÍÓ‚‡ ‰ÛıÓ‚ÌË Ì¢‡, ·‡·‡ ˜ÛÏÓÒ‚‡¯Â ËÁ‡ÁËÚÂÎÌÓ Á‡‰ „˙·‡ ÏÛ Ë Ï˙΂¯ ÌÂ˘Ó ÒË ·ÂÁ„·ÒÌÓ, Á‡˘ÓÚÓ ·Â¯Â ۷‰Â̇, ˜Â ‚˙ÔÓÒ̇ڇ ÔÓ„‡˜‡ ‚ÏÂÒÚÓ ·ÓÊˡ ı‡Ì‡ ˘Â  ÙÛ‡Ê Á‡ ÔÓÔÒÍËÚ ‰Óχ¯ÌË ÊË‚ÓÚÌË. ¬˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡, ÔÓ ÍÓΉË, ‚‡ÒËÎËˆË Ë ‚ÂÎË͉ÂÌË Úˇ ÔÓ‰ÚËÍ‚‡¯Â ‰ˇ‰Ó ‰‡ ˜ÂÚ ÏÓÎËÚ‚‡Ú‡, Á‡˘ÓÚÓ Ò‡ÏÓ ÚÓÈ ˇ ·Â¯Â Û˜ËÎ ÔÓ ‚ÂÓÛ˜ÂÌËÂ, ‡ Í‡Í˙Ú Ì‡ ·‡·‡ Ì ·Â¯Â Ë ÒÚ˙Ô‚‡Î ‚ Û˜ËÎˢÂ. » ‰Ó ‰ÌÂÒ Ï ӷÎË‚‡ ‚˙ί·̇ ÚÓÔÎË̇ ÔË ÒÔÓÏÂ̇ Á‡ ÚÓ‚‡ Í‡Í ÚÂÁË ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ ÌÂÛÍË ıÓ‡ Ï ÔË„ÓÚ‚ˇı‡ Ë ËÁÔ‡˘‡ı‡ Ò Ú˙ÊÂÒÚ‚Â̇ ÒÛÂÚÌˇ Ë ˆÂÂÏÓÌˇÎË ÒÛÚËÌ Ì‡ Û˜ËÎˢ ≠ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ Ô‡ÌÚ‡ÎÓÌÍËÚÂ Ë ÓÔË̘ÂÚ‡Ú‡ ÓÚ ‚˜Â‡¯Ì‡Ú‡ ͇Î, ÏËÂÌÂ, ÂÒ‡ÌÂ Ë ·Î‡„ÓÒÎӂˡڇ ‰‡ Ò˙Ï ‰Ó·Ó Ë ÔÓÒÎÛ¯ÌÓ ‰ÂÚÂ, ÍÓˇÚÓ Á‡ ʇÎÓÒÚ ˆˇÎ ÊË‚ÓÚ Ï ÒΉ‚‡, Ú‡ ÓÚÍ‡Í Ò ÔÓÏÌˇ ‚Ò ÎÛ‰Ë Í‡‚Ë Â„ÓËÒÚË Ô‡„χÚËˆË Ï Ô„‡Á‚‡Ú, Á‡‰ÏË̇‚‡Ú Ë ‡ÁχÁ‚‡Ú. ¬ ÓÌˡ „Ó‰ËÌË ıÓ‡Ú‡ ÌˇÏ‡ı‡ ‰Óχ¯ÌÓ Ú˜‡˘‡ ‚Ó‰‡ Ë ·‡ÌË, Ò Í‡Í‚ËÚÓ ·Î‡„‡ ·ˇı‡ ‰‡ÂÌË ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ‚ ÎÓ¯ËÚ „Ó‰ËÌË Ì‡ ÒӈˇÎËÁχ, Ú‡ Ë ˆˇÎ‡Ú‡ ËÏ ·ËÚÓ‚‡ ıË„ËÂÌ̇ ÍÛÎÚÛ‡ Ò ‡Á‚Ë‚‡¯Â ÔË ÚÂÁË ÛÒÎӂˡ Ë Ì‡ Ú‡ÁË ÔÎÓÒÍÓÒÚ. «‡ÚÓ‚‡ ‰ˇ‰Ó Ò  Í˙ÔÂΠ‰ËÌ ËÎË ‰‚‡ Ô˙ÚË ‚ „Ó‰Ë̇ڇ ̇ ÒÂÎÒ͇ڇ Â͇͢, ‡ ·‡·‡ ÌËÍÓÈ ÌËÍÓ„‡ Ì ˇ  ‚Ëʉ‡Î Í˙‰Â, ÍÓ„‡ Ë Í‡Í Ò  Í˙ԇ·, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓÁË ËÚۇΠ·Â¯Â ÊÂÌÒ͇ Ú‡È̇, ÌÓ ‰ӂÌÓ Ò Ò̇·‰ˇ‚‡¯Â Ò ıÛχ Á‡ ÏËÂÌ ÓÚ „˙̘‡ËÚÂ, ÍÓˇÚÓ Á‡‡‚ˇ¯Â ‰Ó ÒÚÓÊÂ‡ ‚ ˆÂÌÚ˙‡ ̇ „ÛÏÌÓÚÓ (ı‡χ̇). œÓ‡‰Ë ‚Â΢ÂÒÚ‚Â̇ڇ ÚÓ„‡‚‡ ÏËÁÂˡ  ·ËÎÓ „ÓÎˇÏ ÔÓ·ÎÂÏ ‰‡ Ò ÍÛÔË ÏÂÚ‡ÎÂÌ Î„ÂÌ ËÎË ÔÓ˙˜‡ ‰˙‚ÂÌÓ ÍÓËÚÓ. ŒÚ ͇͂ÓÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ÒÔÂÒÚÂÌË Ô‡ËˆË Ò Í˙Ú‡ÎË Á‡, Ì ‰‡È ·ÓÊÂ, ‡ÍÓ ÒÂ ÌˇÍÓÈ ‡Á·ÓΠËÎË ‰‡ Ò ÍÛÔË ˇ Ì˂ˈ‡ ˇ ÎË‚‡‰Í‡. œÓÍÓÎÂÌˡڇ ‰Ó ÏÓˇ ·‡˘‡ Ò‡ ÛÒÔÂÎË ‰‡ ÒÚÛÔ‡Ú ‚ ≈„˙Î-

14


Ìˈ‡ ÚËÈÒÂÚË̇ ÌË‚Ë Ë ÎË‚‡‰Ë Í˙Ï ÚˉÂÒÂÚ Ë ÔÂÚ ‰Â͇‡, Ô˙Ò̇ÚË ËÁ ˆˇÎÓ ÒÂÎÓ. Õ‡ËÒÚË̇, Úˇ·‚‡ÎÓ Â ˜Ó‚ÂÍ ‰‡ Ëχ ‚ÓÎÒ͇ ÒË· Ë ·Ë‚ÓÎÒÍÓ Ú˙ÔÂÌËÂ, Ú‡ ‰‡ ÏÓÊ ˆÂÎӄӉ˯ÌÓ Ò‡Ï ‰‡ Ò ÒÔ‡‚ˇ Ò ÚÂÁË ËÏÓÚË (ÚÓÂÌÂ, Ó‡ÌÂ, ÍÓÔ‡ÂÌÂ, Ò‡‰ÂÌÂ, ·‡ÌÂ Ë Ô‡Í ÓÚÌÓ‚Ó Ë ÓÚÌÓ‚Ó) Ò ÌË͇͂‡Ú‡ ÏÂı‡ÌËÁ‡ˆËˇ ÓÚ Í‡‚‡, ͇Ûˆ‡, ‡ÎÓ Ë ÏÓÚË͇. ≈, ËχΠ ‰Â‰‡ …Ó‰Â Ú‡ÍË‚‡ ÒË· Ë Ú˙ÔÂÌËÂ, ‚·˜ÂÎ ÒË Â ıÓÏÓÚ‡, ‰Ó͇ÚÓ Ì ÍÓÓÔÂË‡ı‡ ÁÂÏˇÚ‡ ÏÛ ‚ Í‡ˇ ̇ ÔÂÚ‰ÂÒÂÚÚÂ, Ú‡ ÏÛ ÔÓÒ‚ÂÚ̇ Ë ËÁ͇‡ ÔÓ-˜Ó‚¯ÍË ÒÚ‡ËÌËÚ ÒË. —„‡ ÂÒÚ‡‚‡ˆËˇÚ‡ ˘Â ÒÚÓ‚‡Ë ÚÂÁË ËÏÓÚË Ì‡ ˜ÂÚ‚˙ÚÓÚÓ ÔÓÍÓÎÂÌË ÒΉ ‰ˇ‰Ó ÏË Ë Ì‡È-‚ÂÓˇÚÌÓ Ú ˘Â Ò ‡ÁÔ‡¯‡Ú ÓÚ Ò‡ÏÓ Ò· ÒË ‚ Ì·ËÚËÂÚÓ. Ç͇ Ï˙ÊÂÚ ‚ ÒÂÎÓÚÓ ‰‡ ‰‡‚Âı‡ Ï˙͇ڇ ÒË ‚ ‡ÎÍÓıÓ·, ‰ˇ‰Ó ÔÓ ÔË̈ËÔ Ì Ô˯ ËÎË ÔÓ-ÒÍÓÓ Ì ÏÛ Â ÓÒÚ‡‚‡ÎÓ ‚ÂÏ ÓÚ ‡·ÓÚ‡ ‰‡ ÍËÒÌ ‚ Í˙˜Ï‡Ú‡, ‡ ̇È-‚ÂÓˇÚÌÓ Â ÓÚ·ˇ„‚‡Î Á‡‡‰Ë ÎÓ¯Ëˇ ÒÔÓÏÂÌ ÓÚ Ò‚Óˇ ·‡˘‡, ͇ÍÚÓ Ë Ì  ‡ÁÔÓ·„‡Î Ò˙Ò Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓ Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂ. œÓÏÌˇ Í‡Í ·‡·‡ ÔÓ‰ÏÛ¯‚‡¯Â ̇ ÒÍ˯ÌÓ ÏˇÒÚÓ Â‰Ì‡ ‰‡Ï‡‰Ê‡Ì͇ Ò ‡Íˡ, ÍÓˇÚÓ ·Ë· Á‡ ÎÂÍ Ë ˇ ·‡Ì¯ ͇ÚÓ Í‚‡˜Í‡ ÓÚ ‚ÒÂÍË„Ó. ÕÓ, ‚‰Ì˙Ê „Ӊ˯ÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ‰ˇ‰Ó ËÁ‚‡ˇ‚‡¯Â ‰ÌÓ‰‚ ͇˜ÂÚ‡ ÙÂÏÂÌÚË‡ÎË ‰Ê‡ÌÍË Ë ˇ·˙ÎÍË Ì‡ ÒÂÎÒÍˡ ͇Á‡Ì, ‡ ÚÓ‚‡ Ò Ô‡‚¯ ÌÓ˘ÂÏ, ÔËÁÓË ‰Ó͇‚‡¯Â ÚÂÁË Í‡˜ÂÚ‡ Ò ËÁ‚‡ÂÌËÚ ‚˜ ‰ÊË·Ë ≠ „ÓÚÓ‚‡ ı‡Ì‡ Á‡ Ò‚ËÌˇÚ‡, ‡ Ò˙˘Ó ڇ͇ Ë Â‰Ì‡-‰‚ ‰‡Ï‡‰Ê‡ÌË Ò ÓÒÌÓ‚Ìˡ ÔÓ‰ÛÍÚ ≠ ‡Íˡڇ. —Ή ͇ÚÓ Ò Ô‰ÒÚ‡‚¯ Ò˙‚ÒÂÏ ÚÂÁ‚ÂÌ Ô‰ ·‡·‡, ̇‰Ë„‡¯Â ‰̇ڇ ÓÚ ‰‡Ï‡‰Ê‡ÌËÚÂ Ë Ò ̇ÎË‚‡¯Â, ͇ÚÓ ‰‡ ̇‚‡ÍÒ‡ Á‡ ˆˇÎ‡ „Ó‰Ë̇, ÔÓÒÎ Ρ„‡¯Â ‚ ΄ÎÓÚÓ Ë ÒÔ¯ ÌÂÔÓ·Û‰ÌÓ ˆÂÎˡ ‰ÂÌ Ë ˆˇÎ‡Ú‡ ÌÓ˘. “ÓÁË ˜Ó‚ÂÍ, ‰ˇ‰Ó ÏË, ÚËıÓ ÊË‚ˇ Ë ÚËıÓ ÛÏˇ, ÌÓ ÚÓÈ ˆˇÎ ÊË‚ÓÚ Â ·ËÎ ‚ ÏÂÌ Í‡ÚÓ ÌˇÍ‡Í‚‡ ͇Ϸ‡Ì͇, Ò‚ÂÚÎË̇ ËÎË ÔÓÒÚÓ Í‡ÚÓ „ÂÌ. ¡Î‡„Ó‰‡ˇ ÚË ‰ˇ‰Ó ≠ Ò‚ÂÚ· ÚË Ô‡ÏÂÚ! ÕˇÍÓ„‡ ÛÒÍËÚ ÙÂÓ‰‡ÎË ÔÓ ÔÓ‚Ó‰ ÌˇÍÓÈ Ô‡ÁÌËÍ Ò˙·Ë‡ÎË Ò‚ÓËÚ ÍÂÔÓÒÚÌË, ÔÓ‰Âʉ‡ÎË „Ë ‚ ÍÓÎÓ̇ ÔÓ Â‰ËÌ Ô‰ ‰ËÌ Í‡Á‡Ì Ò ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Ò‡ÏÓ„ÓÌ, ÒÔˆˇÎÌÓ ÓÔ‰ÂÎÂÌ ˜Ó‚ÂÍ Á‡„·‚‡Î Ò Í‡Ì˜Â ÓÚ ÔËÚËÂÚÓ Ë „Ó ÔÓ‰‡‚‡Î ̇ Ô˙‚ˡ ÓÚ ÍÓÎÓ̇ڇ, ÍÓÈÚÓ Ì‡‰Ë„‡Î ͇̘ÂÚÓ, ‡ ÚÂÁË ÓÚÁ‡‰, Á‡„Û·‚‡ÈÍË ‚˜ Ú˙ÔÂÌËÂ, ̇ÔË‡ÎË Ë, Á‡ ‰‡ ÛÒÍÓˇÚ ÔÓˆÂÒ‡, ‚Ë͇ÎË ì·˚ÒÚÓî Ë ì‰‡ ‰Ì‡î (‰Ó ‰˙ÌÓ), ڇ͇ ˜Â ÚÓÁË, ÍÓÈÚÓ „‡‚˙Ú‚‡Î Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡ ͇̘ÂÚÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ, ̇·Ë‡Î ÛÒÍÓÂÌË Á‡ ‰ÂÒÂÚË̇ Í‡˜ÍË ÔÓÌ‡Ú‡Ï Ì‡ ÔÓÎˇÌ‡Ú‡, Ρ„‡Î Ë ‚ÂÓˇÚÌÓ Á‡ÒÔË‚‡Î. “ÓÁË Ì‡˜ËÌ Ì‡ ·˙ÁÓ Ë ËÁ˜ÂÔ‡ÚÂÎÌÓ ÔËÂÌ Ò ÔÂÌÂÒ˙Î Ë ‚ ÔÓ-̇ڇÚ˙¯Ìˡ

15


·ËÚ Ì‡ ÛÒËÚÂ, ڇ͇, ˜Â ̇ Ú‡ÔÂÁ‡Ú‡ ËÏ Á‡Â‰ÌÓ Ò ì̇Á‰ÓÓ‚¸Âî ˘Â Ò ˜ÛÂ Ë ì‰‡ ‰Ì‡î. –ÛÒÍË ÂÏË„‡ÌÚË ËÎË ÓˆÂÎÂÎË Ì‡ÔÓÎÂÓÌÓ‚Ë ‚ÓÈÌˈË, ÏÓÊ ·Ë, ÔÂÌÂÒÎË ÚÓÁË Ó·Ë˜‡È ‚ œ‡ËÊ Ì‡Ô‡‚Ó Í‡ÚÓ ‚ˉ ÔËÚÂÈÌÓ Á‡‚‰ÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ Ù‡ÌˆÛÁËÚ ̇ÂÍÎË ì·ËÒÚÓî ≠ ÏˇÒÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ ·ÂÁ ÏÌÓ„Ó ˆÂÂÏÓÌËË ‰‡ Ó·˙̯ ÌˇÍÓˇ Ë ‰Û„‡ ˜‡¯Í‡. Õ‡¯ÂÌÒÍËÚ Á‡‚‰ÂÌˡ ÓÚ ÚÓÁË ‚ˉ ̇˘‡ı‡ ̇ ʇ„ÓÌ ìÍ‡Í χ„î, Ú. Â. ‰‡ Ó·˙̯ ÌˇÍÓˇ Ë ‰Û„‡ ˜‡¯Í‡ ̇ Í‡Í. Õ‡¯ ÔÂÌÒËÓÌË‡Ì Û˜ËÚÂÎ, ÔÂÁ‡ÏËÎ Ô·ÒÚχÒÓ‚‡ ÚÛ·‡ Ò ‰Óχ¯Ì‡Ú‡ ÒË ‡Íˡ, ‚˙‚ÂÈÍË ÔÓ ÚÓÚÓ‡‡ Ô˙ÎÌË Ô·ÒÚχÒÓ‚Ë ˜‡¯ÍË Ë ÔÓ‰‡‚‡ ÂÈ Ú‡Í‡, ‚ ‰‚ËÊÂÌË ̇ Á‡Ê‡‰ÌÂÎË ÏËÌÛ‚‡˜Ë, ͇Í˙‚ÚÓ ‚ˉ Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ì ‡Á ÒÔÓÍÓÈÌÓ ·Ëı ̇ÂÍ˙Î ‰ÂÏÓÍ‡Íχ„. * * * “‡ÁË ‚˜Â ͇ÚÓ ‚‰Ë„̇ı Á‡‚Ë‚ÍËÚ ‰‡ ÒË Î„̇ ‚ Í‚‡Ú‡, „Ή‡Ï ≠ ˆˇÎ‡ ‚˙‚ÓÎˈ‡ Ï‡‚ÍË, ·ÂÁ ̇˜‡ÎÓ Ë ·ÂÁ Í‡È. √‡·Ì‡ı ‰ÌÓ ·ÛÍ‡Ì˜Â Ò ÌˇÍ‡Í˙‚ Ô‡ı ÔÓÚË‚ ̇ÒÂÍÓÏË Ë Á‡ÔӘ̇ı ‰‡ ÔÛ‰ˇ Ï‡‚¯͇ڇ ‚ÓÈÒ͇ ÔÂÁ ̇‰ÛÔ˜Â̇ڇ ͇ԇ˜Í‡, ͇ÚÓ Ú˙Ò͇ı ‡‚ÌÓÏÂÌÓ Ë ÏÂÚӉ˘ÌÓ, ÌÓ Ì ˘Â¯ ÎË, ͇ԇ˜Í‡Ú‡ ÓÚı‚˙Í̇ Ë ÔÛ‰‡Ú‡ ·ÛÍ‚‡ÎÌÓ Á‡ÚÛÔ‡ ‚ÓÈÒ͇ڇ Ë Ú‡Í‡ ÌÂÈ̇ڇ Ò˙‰·‡ ·Â ¯Â̇ Ò „ÂÌÂ‡Î˘‡·ÂÌ ÔÓ‰ıÓ‰. ¿ Ô˙Í ÏË̇ÎÓÚÓ ÎˇÚÓ Í‡ÚÓ Ò ÓÚÔÛ¯Ë Â‰ËÌ ·˙Îı‡ÒÍË Í‡Î‡ÏËÚÂÚ, ÚÓ ˆˇÎÓ ÒÂÎÓ Á‡Ë̇ÚÓ Ò ·˙ÎıË ≠ ÓÚ Ò‡ÏÓÎÂÚ Ò ‚Ëʉ‡ Í‡Í ‚ÒÂÍË Ò ÔÓÔÓ˜ÂÒ‚‡ ÔÓ Ì‡È-ÌÂÛ‰Ó·ÌË ÏÂÒÚ‡, ‡Ï‡ Ë ‚ÒÂÍË Ú‡Â ≠ Ò‡Í˙Ì ‰‡ „Ó Ì ÔÓÏËÒÎˇÚ Á‡ ÔÓÒÚ ËÎË ÒËÓχı, ËÎË Á‡ ·Ó„ Á̇ ˘Ó, ‡ ÚÓ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÒË ·Â¯Â ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓÒÚ‡: ÔÓÁ‡‚˙‰Ëı‡ ıÓ‡Ú‡ ‚ ÌÓ‚Ó‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÂÌ ÔÓË‚ ÊË‚ÓÚËÌÒ͇ ÒÚÓ͇ Ë ·˙ÎıËÚ ÒË ‰ÓȉÓı‡, ͇ÍÚÓ ‚ÒˇÍÓ„‡ ‚ ÏË̇ÎÓÚÓ ≠ Ò˙‚ÒÂÏ Ì‡ ÏˇÒÚÓ. ŒÒÓ·ÂÌÓ Ô˙Í „‡‰ÒÍËÚ ÒÂΡÌË, ‚Ë·‰ÊËËÚ ≠ Ë Ú ÌË ÎÛÍ ˇÎË, ÌË Ì‡ ÎÛÍ ÏËËÒ‡ÎË, Ï˙Θ‡Ú ͇ÚÓ Ì‡‡Í. “Ó„‡‚‡ ‚ÁÂı, Ú‡ ËÏ Í‡Á‡ı, ˜Â Ò ͇҇ Á‡ ‰ËÌ Í‡Î‡ÏËÚÂÚ Ì‡ ̇ÒÂÍÓÏË, ÍÓÂÚÓ, ÒÔÓ‰ ÏÂÌ, ÒË Â Â‰ÌÓ Ì‡Û˜ÌÓ Ó·ˇÒÌÂÌË ̇ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡, ‡ ÌÂ ÌˇÍ‡Í‚‡ ÒË ÒÂÎÒ͇ ÔÓÒÚÓÚˡ, ÓÚ ÍÓÂÚÓ ıÓ‡Ú‡ ͇ÚÓ ˜Â Ò ÔÓÛÒÔÓÍÓËı‡ χÎÍÓ ÓÚ Ï‡ÎÍÓ, ·ÂÁ Ó·‡˜Â ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎˇÚ Ò˙·ÂÊËÚÂ, ÓÚ˜‡ÒÚË Ò ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚‡ Ë ËÁ‚ÂÒÚ̇ „Ó‰ÓÒÚ ÓÚ Ò˙Ô˘‡ÒÚÌÓÒÚÚ‡ Í˙Ï ÔӉӷ̇ ̇ۘÌÓÒÚ. —˙‚ÒÂÏ ÒÂËÓÁÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ·˙Îı‡Ú‡, Ô˙Í Ë ‰Û„Ë Ì‡ÒÂÍÓÏË ÒÏÛ˜‡Ú ÓÚ ‚‡¯‡Ú‡ ÒÍ˙ÔÓˆÂÌ̇ Ë̇˜Â Í˙‚, Ú ‚Ë ËÌÊÂÍÚË‡Ú Ò ÏË-

16


ÌËχÎÌË, ÌÓ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌË ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÔÓÚË‚ÓÒ˙ÒË‚‡˘Ë ‚¢ÂÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ú ÍÓÌ‰ËˆËˇÚ‡ ‚Ë Ë ‚Ë Ô‰ԇÁ‚‡Ú ÓÚ ÚÓÏ·ÓÁË Ë ‰Û„Ë ÔÓ‰Ó·ÌË „‡‰ÓÒÚË, ÒÚË„‡ ‰‡ Ì ‚Ë ËÌÊÂÍÚË‡Ú ÌˇÍÓˇ ıÓÎÂ‡ ËÎË ˜Ûχ. œÂÁ ÁËχڇ ̇ ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë Ô˙‚‡ „Ó‰Ë̇, ÍÓ„‡ÚÓ Ï ÎË͂ˉË‡ı‡ ͇ÚÓ ÔÓˇ‰˙˜ÂÌ ˜ËÌÓ‚ÌËÍ Ë Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÔËÌÛ‰Ëı‡ ‰‡ Ò Á‡ÒÂΡ ‚ ÚÓ‚‡ ‰˙‚ÂÌÓ ·ÛÌ„‡ÎÓ, ÏË Ò ˇ‚Ëı‡ ‰ÌË Ì‡È-ÌÂÓ˜‡Í‚‡ÌË Ë ÓÔ‡ÒÌË Í‚‡ÚË‡ÌÚË. ¬Â˜Â, ͇ÚÓ ÒË Î„̇ Ë ÔÓÌÂÒ‡ ̇ ÍËÎËϘÂÚÓ Ì‡ Ô˙‚ˡ Ò˙Ì, Á‡ÔÓ˜‚‡Ï ‰‡ ˜Û‚‡Ï ìÁÁÁÁÁÁî. —͇˜‡Ï, ԇΡ ·ÏÔ‡Ú‡ Ë „Ή‡Ï Í‡Í Â‰Ì‡ ˘‡ÒÚÎË‚‡ ÓÒ‡ ÒË Ô‡‚Ë Ò‚ÓËÚ Ô·ÌËÌ„Ë. ¡Â, χ‡ÏÛ, ‚ËÍ‡Ï ÒË, Í‚‡  ڇ‡ ÓÒ‡ ÔÓÒ‰ ÁËχ! ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ, ÎË͂ˉË‡Ï ˇ ͇ÚÓ ‚‡„ ÌÓÏÂ ‰ÌÓ Á‡ ‚ÒÂÍË ÒÔˇ˘ ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÎÍÓÚÓ Ë ‰‡ Ì  ÂÍÓÎӄ˘̇ ÔÓˇ‚‡Ú‡ ÏË Ë Îˇ„‡Ï ‰‡ ÒË ÔÓ‰˙Îʇ ÒÔ‡ÌÂÚÓ. ÕÓ, ÌÂ! —Ή ÌˇÏ‡ Ë ‰ÂÒÂÚË̇ ÏËÌÛÚÍË Ôӈ‰Û‡Ú‡ Ò ÔÓ‚Ú‡ˇ ≠ ‰Ó¯Î‡  ÌÓ‚‡ ÓÒ‡, ÛÌˢÓʇ‚‡Ï ̇È-·ÂÁÏËÎÓÒÚÌÓ Ë Ì¡. » ڇ͇ ̇ڇÚ˙Í ≠ ‰̇ ·ÂÁÒ˙Ì̇ ·Û̇ ÌÓ˘. » ÔÂÁ ‰ÂÌˇ Ë Ì‡ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ÌÓ˘ Ó‰ËÒ¡ڇ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡, ÌˇÏ‡Ú Ò‚˙¯‚‡Ì ÚÂÁË ÓÒË. Õ‡ÔÛÒ̇ı ÔÓÎÂÒ‡ÊÂÌËÂÚÓ, Á‡ˇÁ‡ı ·ÛÌ„‡ÎÓÚÓ Ë Ò ÔË·‡ı ‚ ÒÚÓÎˈ‡Ú‡. “ÛÍ, ‚˙Á ÓÒÌÓ‚‡ ̇ ‡Á͇Á‡ÌÓÚÓ ÓÚ ÏÂÌ, ‚˙‚ ‚ÓÈ̇ڇ Ò ‚Íβ˜Ë ˆˇÎÓÚÓ ÏË ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó, „·‚ÌÓ Ò ÚÓ‚‡, ˜Â ‚ÒÂÍË ·Â ÍÛÔËÎ ÔÓ Â‰ËÌ Ù·ÍÓÌ Á‡ Ù˙¯Í‡Ì ÒÂ˘Û ÓÒË Ë ‰Û„Ë „‡‰ËÌÍË. » ڇ͇: Ù˙¯Í‡ıÏÂ, Ù˙¯Í‡ıÏÂ, ‰Ó͇ÚÓ ËÁÚ·ËÏ ˆˇÎÓÚÓ ÓÒÂÈÒÍÓ Ó‰ÓÒÎÓ‚ËÂ, ̇Ô‡‚ËÎÓ Ò‚ÓËÚ ÌÂÁ̇ÈÌÓ ÍÓÎÍÓ ‰ÓÏÓ‚Â ‚ ҇̉‚Ë˜Â‚Ëˇ Ú‡‚‡Ì ̇ ·ÛÌ„‡ÎÓÚÓ, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ ÔÂÁ ‚Ò‚˙ÁÏÓÊÌË Ë Ì‚˙ÁÏÓÊÌË ÔÓıÓ‰Ë Ò ÒÔÛÒ͇¯Â ‚ ÚÓÔ·ڇ ÏË ÒÚ‡ˇ, Á‡ˇÁ‡ÎÓ ‚ÒˇÍ‡Í‚‡ ‡Ì‡·ËÓÁ‡ Ë ÎÂÚ‡„ˡ. √Ή‡Ï, ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË ÌÂ˘Ó ÔÓËÁ˜ÂÁ̇ı‡ ÏÛıËÚ ≠ ÂÍÓÒ‰‡Ú‡ ÎË ËÏ Ì ı‡ÂÒ‚‡, ı‡Ì‡ ÎË ËÏ Ì ÒÚË„‡, Ì ÁÌ‡Ï Í‡Í‚‡  ‡·ÓÚ‡Ú‡. ¿ ·Â, ÌˇÏ‡ ͇·ÏËÚÂÚ! * * * √Â„Ó ÏË ‡ÁÔ‡‚ˇ¯Â ‰̇ ËÒÚÓˡ ÓÚ Ï·ÂÎ̇ڇ Ù‡·Ë͇, ‚ ÍÓˇÚÓ ‡·ÓÚ¯Â. œÓ‰ÍÓÍÓÓÒ‡ÎË Â‰ËÌ ÔËÒ‚ËÚ˘˙Í ‡·ÓÚÌËÍ, ÒÎÓÊËÎË ‚ ‰ÊÓ·‡ ̇ Ô‡ÌÚ‡ÎÓ̇ ÏÛ Â‰ÌÓ ÒÚÛ„Ó‚‡ÌÓ Ï·ÂÎÌÓ Í‡˜Â Ë „Ó ËÁÔ‡ÚËÎË ‰‡ Ò ÔÓÓÚË ÛÊ Ì‚ÓÎÌÓ Ó Â‰Ì‡ Úˇı̇ ÍÓÎÂÊ͇ ≠ ‚‰Ó‚ˈ‡. œÂÒ‡ÏËÎ Ò ˜Ó‚ÂÍ˙Ú, ËÁÔ˙ÎÌËÎ ÔÓ˙˜Í‡Ú‡, ÌÓ Ì ˘Â¯ ÎË, Ú‡ÁË ÊÂ̇ ‚Á·, ˜Â ÍÎ˙‚̇· Ë Á‡ÔӘ̇· ̇ Ò‚ÓÈ ‰ ‰‡ ÏÛ Ò ۂ˙Ú‡. ÕÓ Á‡ ̇¯Ëˇ ˜Ó‚ÂÍ ÚÓ‚‡ ÒË ·Ë-

17


ÎÓ ÔËÍβ˜ÂÌ ÂÔËÁÓ‰ Ë Ô‰ ̇ÔÓ‡ ̇ Á‚ÁˆËÚ ÚÓÈ Ò ÓÚ·‡Ìˇ‚‡Î Ò ‡„ÛÏÂÌÚ‡, ˜Â ‰Û„‡ ÊÂ̇ ÌˇÏ‡ Ô‡‚Ó ‰‡ ÔÓ‰ˇÊ‰‡ β·Ó‚Ú‡ ‚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ÏÛ. ¡‡‚Ó Á‡ ÏÓ‡Î‡ ÏÛ, ‡Á·‡Î  ˜Ó‚ÂÍ˙Ú, ˜Â Á‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ Úˇ·‚‡ Ì ҇ÏÓ ‰‡ Ò Ô˜ÂÎË, ‡ ÔÓÌˇÍÓ„‡ Úˇ·‚‡ Ë ‰‡ Ò „Û·Ë. ŒÚ͇ÍÚÓ ¯Ëı, ˜Â Ò˙Ï ÁˇÎ ˜Ó‚ÂÍ, ‚Ò Ò ӄ‡Ì˘‡‚‡Ï ‰‡ ·˙‰‡ ̇ Ò‚ÓÂÚÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚ, ‰‡ Ì Ò Á‡ı‚‡˘‡Ï ÔÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ò Ì¢‡, Ò ÍÓËÚÓ Ì ·Ëı ÏÓ„˙Î ‰‡ Ò ÒÔ‡‚ˇ, ڇ͇ ˜Â ÚÓ‚‡ ÒË ‚˙‚Ë Ò ÏÂÌ Ë Í‡ÚÓ ÔÓÙÂÒËÓ̇Î̇, ‡ Ë Í‡ÚÓ ÊËÚÂÈÒ͇ ‡ÍÒËÓχ, χ͇ ‰‡ Ò˙‰˙ʇ ÌˇÍ‡Í‚‡ ‰ÓÁ‡ ÂÚÓ„‡‰ÌÓÒÚ. ÃËÒΡ ÒË, ˜Â ÔÓÍ‡È ‰Û„ÓÚÓ, ‰̇ ÓÚ „Û·Â˘ËÚ ÌË Ì‡ˆËÓ̇ÎÌË ˜ÂÚË Â Ì‡‰ˆÂÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚ ÌË ‚ ÔÂÒÓ̇ÎÂÌ ÔÎ‡Ì ‡ Ë Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚ ̇ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡. ¿Î„ÓËÚ˙Ï˙Ú ìËÒÍ‡Ï ≠ Á̇ˇ ≠ ÛÏ¡ ≠ ÏÓ„‡ ≠ Úˇ·‚‡ ‰‡ „Ó Ì‡Ô‡‚ˇ ≠ ˘Â „Ó Ì‡Ô‡‚ˇ ≠ Ô‡‚ˇ „Óî Ì  ÔÓ ÒËÎËÚÂ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚ ̇ ‚ÒÂÍË. œÂÁ „Ó‰ËÌËÚ ̇ ÒӈˇÎËÒÚ˘ÂÒ͇ ¡˙΄‡ˡ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ‰‡‚‡¯Â Ó„ÓÏÌË Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡ „‡ÏÓÚÌÓÒÚÚ‡ ‚ ̇È-¯ËÓÍ ÒÏËÒ˙Π̇ Ò‚Óˇ ̇Ó‰, ÍÓÂÚÓ ‚ÔÓ˜ÂÏ ·Â Á‡ÔӘ̇· Ӣ ‚ Í‡ˇ ̇ ˜ÂÚËˉÂÒÂÚÚ „Ó‰ËÌË Ò Ú‡Í‡ ̇˜ÂÌÓÚÓ Ó„‡ÏÓÚˇ‚‡Ì (‚ ÔËÒ‡ÌÂ Ë ˜ÂÚÂÌÂ). –ÂÒÚ‡‚‡ÚÓËÚ ̇ Ô‰ÒӈˇÎËÁχ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ Ò‡ ‡ÏÌÂÁË‡ÌË Á‡ ڇ͇‚‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚ, ÌÓ ÚÓ‚‡ Ì  ˉÂÓÎӄ˘ÂÒÍË, ‡ ̇ˆËÓ̇ÎÂÌ ‚˙ÔÓÒ, ËÎË, ͇ÍÚÓ Ò ͇Á‚‡: ìœÓÒÚ Ì‡Ó‰ ≠ Ò··‡ ‰˙ʇ‚‡î. ¿Ï·ËˆËËÚÂ Ë ‡ÁıÓ‰ËÚ Á‡ ËÌÚÂÎÂÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ ‰ÓÒÚ˄̇ı‡ ‰Ó ‡Á‡·ÓÚÍË Á‡î‚ÒÂÒÚ‡ÌÌÓ ‡Á‚ËÚËڠ΢ÌÓÒÚËî, ÒÂ˘Û ÍÓÂÚÓ Ì‡Ó‰˙Ú Ó˘Â ÓÚÔÂ‰Ë Â Í‡Á‡Î, ˜Â ÓÚ ‚ÒˇÍÓ ‰˙‚Ó Ò‚Ë͇ Ì ÒÚ‡‚‡, ÍÓÂÚÓ Ô˙Í Ì ÔÂ˜Ë Ì‡ ‚ÒˇÍÓ ‰˙‚Ó Ì‡¯ÂÌÒÍÓ Í‡ÚÓ ‚Ë‰Ë ÌÂ˘Ó ÔÓ-ڇ͇ ̇Ô‡‚ÂÌÓ ‰‡ Ò ËÁÚ˙Ô‡ÌË Ë ‰‡ Ò ÔÓ‚ËÍÌ ̇ ‚ÒÂÓÒÎÛ¯‡ÌËÂ: ìfl‡‡, Ô‡ ÚÓ‚‡ Ë ˇ ÏÓÊÂÏ ‰‡ „Ó Ì‡Ô‡‚ËÏ. ÓÎÍÓ ÏÛ Â!î. «‡ÚÓ‚‡ Ë Â‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ Ò¢‡ÌËÚ ͂‡ÎËÙË͇ˆËË Â ì“⁄œ¿Õ¿–î. » Ï‡È Ëχ Á‡˘Ó. * * * ¬ ‰ËÌ ÏÌÓ„Ó „Ó¢ ÎÂÚÂÌ ‰ÂÌ Ì‡ ¯ÂÈÒÂÚ Ë ÔÂÚ‡ „Ó‰Ë̇ Ò ÏÓÈ ÔˡÚÂÎ Ë Ò˙ÒÚÛ‰ÂÌÚ Ò ·ˇıÏ ̇ÂÎË ÚÓ‚‡‡˜Ë ̇ ÚÛıÎË Á‡ ÒÚÓÂÊ, ‚ÓÁÂıÏ „Ë Ò Í‡ÏËÓÌ ÓÚ Â‰ÌÓ ÒÂÎÓ Í‡È —ÓÙˡ Á‡ œ‡Ì˜‡‚Ó. ÕË ı‡Ï‡ÎËÚ Ò ‚ÓÁÂıÏ ‚ ͇ÓÒÂˡڇ, Ò‰̇ÎË ‚˙ıÛ Ô‡¯ÌËÚ ÚÛıÎË, ‚ˇÚ˙˙Ú ÌË ·ÛÎÂ¯Â Ë Ô˙Î̯ ӘËÚÂ, Û¯ËÚÂ

18


Ë ÍÓÒËÚ ÌË Ò ˜Â‚Â̇ڇ ÚÛı·Ò͇ Ô‡ı, „ÛÏËÚ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ Ë ÏÓÌÓÚÓÌÌÓ Ôβ˘ˇı‡ ÔÓ Ì‡„Ó¢ÂÌˡ ‡ÒÙ‡ÎÚ. ¬Á ‰‡ ÏË Ò ̇Ú‡Ô‚‡ ‰Ûχڇ ì‡ÒÙ‡ÎÒî, ËÁ˜ÂÁ‚‡¯Â Ë ÓÚÌÓ‚Ó Ò ‚˙˘‡¯Â ÔÂÍÓ ‚ÓΡڇ ÏË. “‡Í‡ ·Â¯Â ÔÓËÁÌÂÒ˙Î Ú‡ÁË ‰Ûχ ‰Û„ËˇÚ ÏË ‰ˇ‰Ó ƒ‡„Ó ÏÌÓ„Ó „Ó‰ËÌË ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡, ‡ ‡Á „Ó ·ˇı ÔÓÔ‡‚ËÎ ÚÓ„‡‚‡, ˜Â Ì Ò ͇Á‚‡ ‡ÒÙ‡ÎÒ, ‡ ‡ÒÙ‡ÎÚ, Á‡ ÍÓÂÚÓ ÚÓÈ Ò‡ÏÓ ·Â Ï ÔӄΉ̇Î, ·ÂÁ ÌË˘Ó ‰‡ ͇ÊÂ Ë Ò„‡ ‚ ÏËÌÛÚËÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Ú‡ÁË ‰Ûχ ÏË Ò ̇Ú‡Ô‚‡¯Â, ‰ˇ‰Ó  ÛÏË‡Î ÓÚ ËÌÙ‡ÍÚ ‚ ÒÂÎÓ ¬‡Ìˇ ÒÚÂ̇. ƒÂ‰Ó ƒ‡„Ó Ëχ¯Â ÔÓ-ÒÔˆˇÎÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË Í˙Ï ÏÂÌ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÚÓ‚‡ Í˙Ï ‰Û„ËÚ ‚ÌÛˆË, Á‡ˇ‚ˇ‚‡¯Â, ˜Â Ò˙Ï ÛÏÂÌ Ë Â‰ËÌ ‰ÂÌ ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ˘Â Òڇ̇ ÔÓÌ ÏËÌËÒÚ˙, ÓÚ ÍÓÂÚÓ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ, ‡Á Ò‡ÏÂÊÎË‚Ó Ë „Ó‰ÂÎË‚Ó Ò ËÁ˜Â‚ˇ‚‡ı. Ç͇ ˜Â Á‡ ÚËÈÒÂÚË̇ „Ó‰ËÌË ‡·ÓÚ‡ ÒÏÂÌËı ‰ÓÒÚ‡ ÒÎÛÊ·Ë Ë ÔÓÙÂÒËË, ÚÓ˜ÌÓ Ô˙Í Ò Ú‡ÁË Ò ‡ÁÏË̇ı, Ë ÚÓ Á̇ÂÚ ÎË Á‡˘Ó ≠ Á‡˘ÓÚÓ, Ô˙‚Ó, Ì Ò˙Ï Ò ÒÚÂÏˇÎ Í˙Ï Ì¡ Ë ‚ÚÓÓ, ÚÓ˜ÌÓ ÔÂÁ ÚÂÁË „Ó‰ËÌË, Ú‡ Ë ÔÓÒÎÂ, Úˇ Ï‡È Ò ‡Á‰‡‚‡ ÔÓ ÒÔËÒ˙Í. ƒÂ‰Ó ƒ‡„Ó ·Â¯Â „ÓÒÍË ‚ Ã˙˜‡Â‚Ó Ë ¬Î‡‰‡ˇ, Ê˂¯ ÓÚ‰ÂÎÌÓ ÓÚ ÊÂ̇ ÒË Ë ÔÓÌˇÍÓ„‡ ÌË Ë‰‚‡¯Â ̇ „ÓÒÚË ‚ —ÓÙˡ. —˜ËÚ‡¯Â Á‡ Ò‚ÓÈ ‰˙΄ ‰‡ ‡Á‰‡‚‡ Ò˙‚ÂÚË Ë Ì‡‚ÓÛ˜ÂÌˡ ̇ Ó‰ÌËÌËÚ ÔÓ ÌËÁıÓ‰ˇ˘‡ ÎËÌˡ. ¡Â¯Â ÍÛÔËÎ ÌˇÍÓ„‡ ̇ ‰‚ÂÚ ÒË ‰˙˘ÂË ÏˇÒÚÓÚÓ ‚ —ÓÙˡ, Í˙‰ÂÚÓ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ÏÓËÚ Ó‰ËÚÂÎË ÔÓÒÚÓËı‡ Í˙˘‡Ú‡ Ë Í˙‰ÂÚÓ ÔÂÏË̇ı‡ ÏÓÂÚÓ ‚ÚÓÓ ‰ÂÚÒÚ‚Ó, ˛ÌÓ¯ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ë Ï·‰ÂÊÍËÚ ÏË „Ó‰ËÌË. ¬Ò˙˘ÌÓÒÚ ÔÓ‡‰Ë ̇˜Ë̇ ̇ ÊË‚ÓÚ, ÍÓÈÚÓ ‚Ӊ¯ ‰Â‰Ó ƒ‡„Ó, ÚÓÈ ËÁ„ÎÂʉ‡¯Â Ì ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔË‚˙Á‡Ì Í˙Ï ÔÓÚÓψËÚ ÒË, ÌÓ Í‡Í‚Ó Â ·ËÎÓ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ, Ò‡ÏÓ ÚÓÈ ÒË Â Á̇ÂÎ. ¬ ÒÔÓÏÂÌËÚ ÏË Â ÓÒڇ̇· Ô‰ÒÚ‡‚‡Ú‡ Á‡ ÂÒÔÂÍÚ Ë ‰ÓÒÚÓÎÂÔËÂ, ÍÓËÚÓ ËÁÎ˙˜‚‡¯Â. * * * ÕˇÍÓ„‡, ÔÓ ˜ËÌÓ‚Ì˘ÂÒÍÓ ‚ÂÏÂ, ÍÓ΄‡Ú‡ ÏË ÍÎ˙ˆÍ‡ ̇ ÔË¯Û˘‡Ú‡ χ¯Ë̇ ÔÓ Â‰ÌÓÔ˙ÒÚ̇ڇ ÒËÒÚÂχ ÌˇÍ‡Í‚‡ ÒË Ú‡Ï ÏÓη‡ ÔÓ ÌÂ„Ó‚Ë ÒË ‡·ÓÚË, ‡ ‰̇ ÍÓÎÂÊ͇ „Ó Á‡‰ˇ‚‡: ì ‚Ó ÚÓÎÍÓÁ Ô˯¯ ·Â, ÷‡Ì¸Ó?î, ‡ ÚÓÈ ÒÚÓ„Ó: ìƒÓÌÓÒî. ì¿Ï‡ Á‡ ÍÓ„Ó, ·Â?î Ô‡Í ÔËÚ‡ Úˇ. 쫇 Ú·Âî ≠ ·Â ÓÚ„Ó‚Ó˙Ú. “Ó‚‡ ÏÂÊ‰Û ‰Û„ÓÚÓ, ÌÓ ÏËÒΡ, ˜Â ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ˆˇÎ ÊË‚ÓÚ Ò‡ ÔÓ̇ÔËÒ‚‡ÎË ÔÓ ÌÂ˘Ë˜ÍÓ Á‡ ÚÓˇ ÓÌˇ, ‚ÂÓˇÚÌÓ Ò‡ ‰Ó·ËÎË ÛÚË̇ Ë ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ ̇Ô˯‡Ú ÔÓ ÌÂ˘Ó Ì‡ËÒÚË̇ ÔÓÎÂÁÌÓ, ‡ÍÓ Ì Á‡ ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ,

19


ÔÓÌ Á‡ ̇ˆËˇÚ‡. œÂ‰Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ ‚ÂÍ, ÍÓ„‡ÚÓ ·ˇı ‚Ò Ӣ ‰ÂÚÂ, ‚ ÒÚ‡ÎËÌÒÍËÚ ÚÓ„‡‚‡¯ÌË „Ó‰ËÌË Ò ¯Û¯Ì¯Â, ˜Â Á‡‰ ‚ÒÂÍË ˜Ó‚ÂÍ ËχÎÓ ‰Û„ ˜Ó‚ÂÍ, ‡ Ò„‡ Í‡Í Â Ì Á̇ˇ; ÚÂÁË ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ·ËÎË Á‡‰ Ì‡Ò ‰‡ Ì ·Ë ‰‡ Ò‡ ÏÂÊ‰Û Ì‡Ò Ë Ô‰ Ì‡Ò Ë, ‡ÍÓ ÚÓ‚‡  ڇ͇, Á̇˜Ë ÂÔÛ·ÎË͇ڇ ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ Â ˆ‡ÒÚ‚Ó ≠ ÚÓÔË·ÌÒÍÓ ˆ‡ÒÚ‚Ó. «‡ÚÓ‚‡ ‚ÒÂ Ô‡Í Ò ÓÔËÚ‚‡Ï ‰‡ Ò ‚„ÎÂʉ‡Ï ‚ ıÓ‡Ú‡, Ò ÍÓËÚÓ Ó·˘Û‚‡Ï ≠ ıÓ‡ ÎË Ò‡, ÙÂΉÙ·ÂÎË, Ô‡ˇˆË ËÎË ÔˡÚÂÎË. Õ ÓÚ Ô‡‡ÌÓˇ, ‡ Á‡‡‰Ë ÏËÌËχÎÂÌ ‰Û¯Â‚ÂÌ ÍÓÏÙÓÚ. «Ì‡ˇ, ˜Â Ì ‚Ë Â ÔÓÁÌ‡Ú ÒË̉Óχ ̇ œÂ̇, Á‡ÚÓ‚‡ ˘Â „Ó ËβÒÚË‡Ï Ò ÔÓÁ̇Úˡ ¯ÓÔÒÍË ‡ÌÂ͉ÓÚ, ÒÔÓ‰ ÍÓÈÚÓ Ò˙˘‡Ú‡ Ú‡ÁË œÂ̇, ͇ÚÓ ˜‡Í‡Î‡ Ò‚Óˇ ‚Î‡Í Ì‡ „‡‡Ú‡, ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ Ò ÓÁ˙ڇ· Ë ‚„ÎÂʉ‡Î‡ ‚ ıÓ‡Ú‡, ˆ˙͇· Ò ÛÒÚ‡ Ë Ò ˜Û‰Â·: fl Ô‡ ÚÓˇ Ò Í‡Í‚Ë Ó·Û˘‡ Â, ˇ Ô‡ Ó̇ˇ Ò Í‡Í‚‡ ¯‡Ïˡ Â, ˇ Ô‡ ÓÌˇ Ò Í‡Í‚‡ ͇ԇ Â!î Ë Ú‡Í‡ ̇ڇÚ˙Í, ‰Ó͇ÚÓ Ì‡Í‡ˇ Ò ÛÒÂÚË·: ìfl Ô‡ ˇ ͇͂‡ Ò˙Ï ≠ ËÁÔÛ˘Ëı ÒË ‚·ÍÓî. ÓÎÍÓÚÓ Ë ‰‡ Ò Í˯, ÔˡÚÂβ, ÌˇÏ‡ ̇˜ËÌ œÂ̇ ËÎË œÂÌ˜Ó ‰‡ ÔÓÔÛÒÌ‡Ú ‰‡ ̇‰ÌËÍÌ‡Ú ‚ Ô‡Ìˈ‡Ú‡ ÚË, ‚ ÒÔ‡ÎÌˇÚ‡ ËÎË ‚ ÚÓ‡ÎÂÚ̇ڇ ÚË. Õ‡¯ÂÌÒ͇ڇ ‚˙Á͇Ìˈ‡ Ì  ÛÌË͇Î̇ Á‡ Ò‚ÂÚ‡, ̇ÔÓÚË‚, ̇‚˙Ì Úˇ  ÏÌÓ„Ó ÏÓ˘Ì‡ Ë, ͇ÍÚÓ Ò ͇Á‚‡, ÎÓ·ÂÒÚ‡ Ë ‚ËÚ‡Î̇. “ˇ Ì  ÓÊ·‡ ÌËÚÓ Ì‡ ‡‚ÚÓËÚ‡̇ڇ ÒËÒÚÂχ, ÌËÚÓ Ì‡ ÍÓÏÛ̇ÎËÚÂÚ‡ ≠ ËχÎÓ ÒË ˇ Â Ë ÔÂ‰Ë Ë Ó˘Â Í‡Í. ÕÓ Ò  Á‡„ÌÂÁ‰Ë· ‚ Ôӂ˜ÂÚÓ ÓÚ ıÓ‡Ú‡, Òڇ̇·  ÚÂıÂÌ ÏÓ‰ÛÒ ‚Ë‚ẨË, ̇˜ËÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚ, ‡ Ë Ì‡ ÏËÒÎÂÌ ≠ Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡ „Ë ˆˇÎ ÊË‚ÓÚ Í‡ÚÓ Ò‚ÓÂÓ·‡Á̇ Ô‡ÚÂˈ‡, ·ÂÁ ÍÓˇÚÓ Ì Ô‡‚ˇÚ Ë Í‡˜Í‡, ‚ ÍÓÂÚÓ ÚÓ˜ÌÓ Â ·Â‰‡Ú‡, ÚÓ‚‡ Ò‡ ıÓ‡ ËÌ‚‡ÎˉË, ÍÓËÚÓ ÙÓÏË‡Ú ËÌ‚‡ÎˉÌË Ó·˘ÂÒÚ‚‡. ÕÂ˘Ó Ôӂ˜Â, ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚ Â Ë‰Â‡Î̇ڇ ı‡ÌËÚÂÎ̇ Ò‰‡ Á‡ ‰̇ ÓÚ ˜ÛÏËÚ ̇ Ò„‡¯Ìˡ, Ô˙Í Ë Ì‡ ·˙‰Â˘Ëˇ ‚ÂÍ ≠ χÙËËÚÂ, Ò‰ÛÊÂÌˡڇ Á‡ ÔÂÒÚ˙ÔÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË. «‡ ʇÎÓÒÚ, Ú‡ÍË‚‡ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÒÂ‰Ë Ë ÛÒÎӂˡ Ò ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú Ë ÓÚ ÛÔ‡‚ÌˈËÚ ÔÓ Ò‚ÂÚ‡ ‰Ó ڇ͇‚‡ ÒÚÂÔÂÌ, ˜Â Ì Ò ‡Á„‡Ì˘‡‚‡ ÍÓ  Ô˙‚˘ÌÓÚÓ ≠ ˇÈˆÂÚÓ ËÎË ÍÓÍӯ͇ڇ. “‡Í‡‚‡ Â Ë Â‰Ì‡ ÓÚ Ô˘ËÌËÚ Á‡ „Ë„‡ÌÚÒÍËÚ ÔÓ·ÎÂÏË Ì‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËÚ ıÓ‡ ÓÚ Ì‡Ó‰‡ ÌË, Á‡˘ÓÚÓ Ì‚ˉËχڇ ‚˙Á͇Ò͇ Ô‡ˇÊË̇ ËÁ·ÛÚ‚‡ ̇Ô‰ ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ì ҇ ̇È-͇‰˙ÌËÚÂ, ÌËÚÓ Ì‡È-˜ÂÒÚÌËÚ ËÎË ‰Ó·ÎÂÒÚÌËÚÂ, ‡ ÔÓÒÚÓ Ì‡È-ÔÓ·Ë‚ÌËÚ ‚ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÓÂÚÓ Â„Ó Ë ÎÓ·Ë, ͇͂ÓÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ÚÓ.  ‡ÚÓ Ò ̇·ÛÚ‚‡Ï ÔÓ ‰ÓÌÍËıÓÚÓ‚ÒÍË ‚ Ú‡ÁË Ó„ÓÏ̇ ÚÂχ, Ò Û·‚ˇÏ, ˜Â ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ Ò˙Ï ‚ËÛÒÓÌÓÒËÚÂΠ̇ ÒË̉Óχ ̇ œÂ̇ ≠ ̇ÏÂÒÚÓ ‰‡ ÒË „ÎÂ-

20


‰‡Ï ÏÓËÚ ÒË ‡·ÓÚË, Ò˙Ï Ò Á‡ı‚‡Ì‡Î ‰‡ ‡Ì‡ÎËÁË‡Ï Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÌÓ Ô˙Í ÔÓ ÔÓ‚Ó‰ ̇ ÚÓ‚‡ ÒË ÒÔÓÏÌËı ‰ËÌ ‡ÌÂ͉ÓÚ: ÔËÎÓÚ˙Ú ‚˙ÁÎÓÊËΠ̇ ÒÚ˛‡‰ÂÒ‡Ú‡ ‰‡ Ò˙Ó·˘Ë ‚ÌËχÚÂÎÌÓ Ì‡ Ô˙ÚÌˈËÚ Á‡ ÔÓʇ ‚ ‰ËÌ ÓÚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ, ڇ͇ ˜Â ‰‡ Ì Ô‰ËÁ‚Ë͇ Ô‡ÌË͇, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Úˇ Ò ÔÓˇ‚Ë· ¯ËÓÍÓ ÛÒÏËı̇ڇ ÓÚ ÔËÎÓÚÒ͇ڇ ͇·Ë̇ Ë Ò ‡Áԡ·: ìƒÂÒÌËˇÚ ÏÓÚÓ „ÓË...î, ‚ ÓÚ„Ó‚Ó ̇ ÍÓÂÚÓ Ô˙ÚÌˈËÚ ÔÓ‰˙ÎÊËÎË Ò ÔËÔ‚‡: ìÿ‡-‡-‡-· ·-· ÎË-Ë...î. ¬Ëˆ˙Ú Ô˙Í Ï ÔÓ‰ÒÂÚË Í‡Í Â‰ËÌ Ì‡¯ ÛÔ‡‚ÌËÍ, ͇ÚÓ Ò ıËÎÂ¯Â Ò ‚Ò˘ÍËÚ ÒË ÚˉÂÒÂÚ Ë ‰‚‡ Á˙·‡, Ó·ˇÒÌˇ‚‡¯Â ̇ ÚÂÎÂÁËÚÂÎËÚ ÍÓÂ Ò ÍÓÎÍÓ Ë Í‡Í ˘Â ÔÓÒÍ˙Ô‚‡, Í‡Í‚Ó ÒÚ‡‚‡ Ò ‚‡ÎÛÚÌˡ ·Ó‰ Ë ÔÓ˜ÂÂ. Õ ÁÌ‡Ï ÔËÔ‚‡ ̇ ÁËÚÂÎËÚÂ, Ì ÒÂ Ë ‰ÓÒ¢‡Ï. œÓ-Ô‰˯ÌËÚ ÛÔ‡‚ÌËˆË ·‡ÂÏ Ì Ò ıËÎÂı‡ ÔË Ï‡˜ÌÓ-ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌË Ò˙Ó·˘ÂÌˡ, ͇͂ËÚÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ Ë Á‡ ʇÎÓÒÚ ‚Ë̇„Ë Â ËχÎÓ Ë ˘Â Ëχ. ¡‡·‡ ÏË «‡͇ ·Â¯Â ‰Ó¯Î‡ Û Ì‡Ò ‚ —ÓÙˡ ‰‡ ·˙‰Â ÌÂ˘Ó Í‡ÚÓ ËÍÓÌÓÏ, ÔËÒÎÛÊÌˈ‡, ‚˙ÁÔËÚ‡ÚÂÎ͇ ËÎË ÌÂ˘Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓ, ÔÓÌÂÊ ‚ ‰ÂÚÒÚ‚ÓÚÓ ÌË Ì‡¯ËÚ Ó‰ËÚÂÎË ·ˇı‡ ̇ ‡·ÓÚ‡ ÓÚ Ú˙ÏÌÓ ‰Ó Ӣ ÔÓ-Ú˙ÏÌÓ. ¡‡ÚˇÚ‡ ÏË œÂÚ˙ Ë ƒ‡„ÓÏË Ì Ò Á‡‰˙ʇı‡ ÏÌÓ„Ó-ÏÌÓ„Ó Û ‰Óχ, Ú‡ Úˇ Ó·˘Û‚‡¯Â ÔÓ‚Â˜Â Ò ÏÂÌ Ë ÌˇÍ‡ÍÒË Ò ·ˇıÏ ÒÔˡÚÂÎËÎË, ËχıÏ ӷ˘Ë ‚˙Á„ÎÂ‰Ë Ë ÔÓÁˈËË ÔÓ ÏÌÓ„Ó ‚˙ÔÓÒË. “Ó„‡‚‡ ·ˇı ‰‚‡Ì‡‰ÂÒÂڄӉ˯ÂÌ, ‚ ÔÂÚË Í·Ò, Ë Â‰ËÌ ‰ÂÌ ÔËÒÚ˄̇ Û ‰Óχ Í·Ò̇ڇ ÏË ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ͇ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÓÚˇ‰Ìˡ ÔËÓÌÂÒÍË Ò˙‚ÂÚ, ÔÓ˜Û͇ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ Ë ÔÓÔËÚ‡ Á‡ Ó‰ËÚÂÎËÚ ÏË. ¿Á Ò ÒÍËı ÌˇÍ˙‰Â ‚ Ï˯‡ ‰ÛÔ͇. ¡‡·‡ ∫ Ó·ˇÒÌË, ˜Â Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò Ò¢ÌÂ Ò Ó‰ËÚÂÎËÚ ÏË, ˜Â Úˇ Ò „ËÊË Á‡ ÏÂÌ Ë ÔÓÔËÚ‡ Á‡ Í‡Í‚Ó Â ÁÓ˙Ú. ì¿ÏË, ˜ Í·Ò̇ڇ, —·‚˜Ó ÔÛ¯Ë ˆË„‡Ëî. ì— ‰Û„ËÚ ıÛÎË„‡ÌË!î ≠ ÔÓÚ‚˙‰Ë ÓÚˇ‰ÌËˇÚ Ò˙‚ÂÚ. ìƒÓ· ≠ ͇Á‡ ·‡·‡, ≠ ˘Â Ò˙Ó·˘ˇ ̇ ·‡˘‡ ÏÛî Ë „Ë ÓÚÔ‡ÚË, ÔË·‡ ÒÂ Ë ˜Â: ì≈„‡ ÏÛ Ô‡ Ì ͇ÊÂÏ, Ú‡ˇ ‰‡Ò͇Îˈ‡ ÌÂχ ‡Í˙Î ≠ ‰ÂÚ ˜Â ÚË ÔÛ¯Ë.î » ̇ËÒÚË̇ Úˇ Ì ͇Á‡ ÌË˘Ó Ì‡ ·‡˘‡ ÏË. ÕÂ Â Ë Ëχ· ̇ÏÂÂÌË ‰‡ ÒË ‡Á‚‡Îˇ ÔˡÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ò ÏÂÌ Á‡‡‰Ë ڇ͇‚‡ ‰·ÓÎˡ Ë ÓÚÌÂÒ ̇¯‡Ú‡ Ú‡È̇ ‚ „Ó·‡ ÒË ÚˉÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË ÔÓ-Í˙ÒÌÓ. ¿ ÚÓ„‡‚‡ ‡Á ÔÓÎÛ˜Ëı ‰ËÌ ˜Û‰ÂÒÂÌ ÛÓÍ ÔÓ ÚÓÔË·ÌÒÚ‚Ó, ÔˡÚÂÎÒÚ‚Ó Ë ‚ˇÌÓÒÚ. «‡ ‰‡ Ëχ¯ „ÓÎˇÏ ÏÓ‡Î Ì  ÌÛÊÌÓ ÏÌÓ„Ó ‰‡ ÒË Û˜ÂÌ. » Ӣ Ì¢Ó, ÔÓ ÓÌÓ‚‡ ‚ÂÏ ‡Á ̇ËÒÚË̇ ·ˇı ìÁ‡ÍÓ‡‚ˇÎî ‰‚ۄӉ˯ÂÌ ÔÛ¯‡˜, Û˜ÂıÏ Á‡Ì‡ˇÚ‡ Ò œÂÚ˙ ÓÚ Â‚ÚËÌËÚ ˆË„‡Ë Ì‡ ‰Â‰Ó …Ó‰Â ÔÂÁ ÎÂÚÌËÚ ‚‡Í‡ÌˆËË Ì‡ ÒÂÎÓ. » ‰Â‰Ó

21


…Ó‰‡Ì ÌË ·Â¯Â ‚ˉˇÎ ≠ Ë ÚÓÈ Ì ·Â¯Â ÌË Ô‰‡Î. “‡Í‡ ÒÚÓˇı‡ Ì¢‡Ú‡. “‡ÁË ÏË ·‡·‡ Ê˂¯ ҇χ ‚˙‚ ¬‡Ìˇ ÒÚÂ̇, Á‡˘ÓÚÓ ÒÔÓ‰ Ì¡ ‚ —ÓÙˡ ∫ ·ËÎÓ ìÌÂ‚ÂÌÓî, ˉ‚‡¯Â Á‡ ÔÓ Ò‰Ïˈ‡ Á‡ ‰ÓÍÚÓ Ë Ì‡ËÒÚË̇ ÚÛ‰ÌÓ ËÁ‰˙ʇ¯Â. —˙·Ûʉ‡¯Â Ò ÒÛÚËÌ ÏÌÓ„Ó ‡ÌÓ, ÎÂʯ ÒË ·ÂÁÏ˙΂ÌÓ ‚ ΄ÎÓÚÓ, ÔÓÒÎÂ, ͇ÚÓ Ò ‡Á‚ˉÂίÂ, Òˇ‰‡¯Â ‰Ó ÔÓÁÓˆ‡ Ë „Ή‡¯Â ÛÎˈ‡Ú‡. ¬Â‰Ì˙Ê ÒÔˆˇÎÌÓ Ï ÔÓÔËÚ‡: ì—·‚Â, Á‡˘Ó ÚÂÁË ıÓ‡ ‚Ò Ú˘‡Ú Í˙Ï ÂÈÒ‡ (‡‚ÚÓ·ÛÒ‡)?î. ì¿ÏË, ‰‡ Ì Á‡Í˙ÒÌÂˇÚ Á‡ ‡·ÓÚ‡î, ÓÚ„Ó‚ÓËı, ‡ Úˇ Ï ÂÔÎËÍË‡: 윇 ‰‡ Ò‡ Òڇ̇ÎË ÔÓ-‡ÌÓ, Ú‡ ‰‡ Ì Ú˙˜‡Úî. ŒÚ Ì¡ Ë ÓÚ Ï‡È͇ ÏË, ‰˙˘Âˇ ∫, Ò˙Ï Ì‡Û˜ËÎ ‰ÓÌˇÍ˙‰Â ÔÓ„Ó‚Ó˙˜Ìˡ ̇˜ËÌ Ì‡ ÏËÒÎÂÌÂ. “ÓÈ Â Î‡ÍÓÌ˘ÌÓ-Ó·˘ËÚÂÎÂÌ Ë Ò  Ò˙Á‰‡Î ‚ Ô·ÌËÌÒÍËÚ Ò· Ò˙Ò ÒÛÓ‚Ë ÛÒÎӂˡ ̇ ÊË‚ÓÚ, Í˙‰ÂÚÓ ıÓ‡Ú‡ Ì ‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò ÔËÔÂÍÎ˂ˡ ÍÓÏÙÓÚ ‰‡ ·͇‰ËÒ‚‡Ú ̇‰˙Î„Ó Ë ¯ËÓÍÓ Á‡ ÚÓ‚‡ ËÎË ÓÌÓ‚‡. Õ‡ÔËÏÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Òڇ̠‚˙ÔÓÒ Á‡ Óı‡Ì‡ Ë ÒË„ÛÌÓÒÚ, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ËÁ‡Á‡ ìœÓÍËÚÓ ÏÎÂÍÓ Ï‡˜Í‡ Ì „Ó ÎÓ˜Ëî, Á‡ ÒÔˆˇÎËÁË‡ÌÓÚÓ Ë ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ì ÓÁ‡Ú‡ ÒË Ò‡Í‡ Ô˙˜î, Ô˘ËÌÌÓ-ÒΉÒÚ‚ÂÌËÚ ‚˙ÁÍË Ò ≠ ìŸÓ Ò  ÍÓÁËÎÓ, ÓÌÓ Ò  Ô˙˜ËÎÓî Ë Ú. Ì. ÕˇÏ‡ ‰‡ Ò ËÁ‚ËÌˇ‚‡Ï Á‡ ‰Ë‡ÎÂÍÚÌËÚ ‰ÛÏË, Á‡˘ÓÚÓ Ú ҇ ·˙΄‡ÒÍËÚ ÒÚ‡ÓÒ·‚ˇÌÒÍË ‰ÛÏË Ë Ò·‚‡ ·Ó„Û, ˜Â Ò‡ Ò Á‡Ô‡ÁËÎË. ≈ÁËÍ˙Ú ÌË Â Ô˙ÎÂÌ Ò ÚÛˆËÁÏË, ̇·ÛÚ‡ÌË ÚÛÍ ÔÂÁ ÔÂÚ‚ÂÍÓ‚ÌÓÚÓ ÓÒχÌÒÍÓ Ó·ÒÚ‚Ó. ¬ˇÌÓ Â, ˜Â ÔÓÌ ‰‚ ÚÂÚË ÓÚ Úˇı Ò‡ ‡‡·ÒÍË Ë ÔÂÒËÈÒÍË, ÌÓ ÍÓÈ Ô˙Í ÚË Â ˜Û‚‡Î Ú‡ÍË‚‡ ÂÁˈË. œÓÒΠÁ‡ Ӣ ÒÚÓÚË̇ „Ó‰ËÌË Ò ÔÓ̇Ô˙ÎÌË Ò ÛÒËÁÏË, ‡ ‰ÌÂÒ ÍÛÍÎÓ‚Ó‰ËÚÂ Ë Ï‡ËÓÌÂÚÍËÚ ÓÚ Ìӂˡ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ‰ ÌË Ì‡·Ë‚‡Ú ‡ÏÂË͇ÌËÁË‡ÌË ‡Ì„ÎËÈÒÍË ‰ÛÏË Ë ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÚ‡‚‡Ï ̇Ó‰ ≠ ÔÓÎË„ÎÓÚ. ¿ÍÓ Ò„‡ ÌˇÍÓÏÛ ıÛÏÌ ‰‡ ÔÓËÁ˜ËÒÚË ÂÁË͇ ÌË ÓÚ ‚Ò˘ÍËÚ ˜ÛÊ‰ËˆË Ë ‰‡ „Ë Á‡ÏÂÌË Ò Ì‡¯ÂÌÒÍËÚ ÒË ÒÚ‡Ó·˙΄‡ÒÍË ‰ÛÏË, ÒË„ÛÌÓ ˘Â Ò ÔÓ‰Ô‡ÎË ÚÂÚ‡Ú‡ Ò‚ÂÚӂ̇ ‚ÓÈ̇, ÍÓˇÚÓ Ó·‡˜Â ÌˇÏ‡ ‰‡  ÒÚÛ‰Â̇, ‡ ‰ÓÒÚ‡ Ò„Ó¢Â̇. » Á‡Ò„‡ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú Ò ÂÁË͇ ÌË, ̇ ÙÓ̇ ̇ ˆÂÎˡ ÌË ı‡Î, Ò ÂÁË͇ ̇ ·‡·‡ ÏË ÏÓÊ ‰‡ Ò ËβÒÚË‡ ڇ͇: ì¬Ò˘͇  Ç‡ ‚ڇ҇·, Ò‡ÏÓ ÒË ÍÓÒÏËÚ Ì ‚˜Â҇·î. * * * œÓÌÂÊ ˆˇÎÓÚÓ ÏË ÚÓ‚‡ ÔËÒ‡ÌË  ·ÂÁʇÌÓ‚Ó, Ò˙‚ÒÂÏ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÏÓ„‡ ‰‡ ‚Ï˙Í̇ ÚÛÍ Ì¢Ó, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò Ó͇ÊÂ

22


ÔÓÎÂÁÌÓ Á‡ ÏÌÓ„Ó ıÓ‡, ÒÚË„‡ ÔÓ ÔË̈ËÔ ‰‡ Ò Ì Ó͇Ê Ò˙‚ÒÂÏ ‡ı‡Ë˜ÌÓ. ÃÌÓ„Ó Ì‡Ó‰ ӷ˘‡ ˇÒÚËÂÚÓ, ̇˜ÂÌÓ ·‡Ìˈ‡ ≠ ÏÌÓ„Ó ‡ÔÂÚËÚÌÓ, χ͇ Ë Ì‰ËÂÚ˘ÌÓ. »  ̇È-ÒËÎÂÌ ÒÚÂÏÂÊ˙Ú Í˙Ï ÏÂÍÓÚÓ Ì‡ ·‡Ìˈ‡Ú‡. ÕÓ ıÛ·‡‚‡Ú‡, ËÒÚËÌÒ͇ڇ ·‡Ìˈ‡  ÍÛÎË̇ÂÌ Ï‡ÈÒÚÓÎ˙Í, ‚˙ÔÂÍË ˜Â ‰ÓÔÂ‰Ë ‰‚Â-ÚËÈÒÂÚË̇ „Ó‰ËÌË ÔÓ˜ÚË ‚ÒˇÍ‡ ‰ÓχÍËÌˇ Í˙˘Ó‚Ìˈ‡ „Ó ‚·‰Â¯Â. ¿ÍÓ ‰ÌÂÒ ÔËÚ‡Ú ӷËÍÌÓ‚ÂÌˡ ˜Ó‚ÂÍ ÓÚ Í‡Í‚Ó Ò Ô‡‚Ë ·‡Ìˈ‡, ÚÓÈ ˘Â Á‡ËÁÂʉ‡: ìÍÓË, ÒËÂÌÂ...î; ‰Û„, ÔÓ-‚¢, ˘Â ÓÚ„Ó‚ÓË: ìŒ-Ó, ıÛ·‡‚‡Ú‡ ·‡Ìˈ‡ Ò Ô‡‚Ë ÓÚ ÏÌÓ„Ó ÒËÂÌÂ Ë ÏÌÓ„Ó Ï‡ÒÎÓ!î, ‡ Á‡ ÍÓË ÌˇÏ‡ Ë ‰‡ ÒÔÓÏÂÌÂ. ¿ ‡ÍÓ ÔÓÔËÚ‡ÚÂ ÌˇÍÓˇ ÓÚ ÓÌˡ ÛÏÂÂ˘Ë ‰ÓχÍËÌË, Úˇ ˘Â ËÁÂ‰Ë ‚Ò˘ÍËÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ÔÓ‰ÛÍÚË, ˘Â Ó·ˇÒÌË Í‡Í Ò ‡ÁÚÓ˜‚‡Ú Ë ËÁÚÂ„ÎˇÚ ÍÓËÚÂ Ë Ó˘Â ÍÛÔ Ì¢‡ ≠ ͇͂‡ ÙÛ̇, ͇͂‡ ÔÎ˙Ì͇ Ë Ô. ÕÓ Ô˙Í ‡ÍÓ ÔËÚ‡Ú ‰Û„‡Ú‡, Ӣ ÔÓ-ÛÏ¢‡Ú‡ ‰ÓχÍËÌˇ ≠ χÈÒÚÓ͇ڇ, ÚÓ Úˇ Ó·ÂÁ‡ÚÂÎÌÓ ˘Â Á‡ÔӘ̠ˆÂÔÚ‡Ú‡ Ò ÚÓ‚‡, ˜Â ̇ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Â‰ËÌ Á‰‡‚, ÒËÎÂÌ Ë Ó·Ë˜ÂÌ Ï˙Ê, ‡ ‚Ò˘ÍÓÚÓ ÓÒڇ̇ÎÓ Â ÏÌÓ„Ó ÎÂÒÌÓ Ë ÔÓÒÚÓ. ¬ ‰ËÌ ‡ÏÂË͇ÌÒÍË Âͯ˙Ì ÙËÎÏ ˜Ûı ÔÂÒÂÌ, ‚ ÍÓˇÚÓ „ÂÓËÌˇÚ‡ ·Â¯Â „ÓÚÓ‚‡ Á‡‡‰Ë Ú‡Í˙‚ Ï˙Ê ‰‡ ˆÂÎÛ‚‡ ÁÂÏˇÚ‡, ÔÓ ÍÓˇÚÓ ÚÓÈ ıÓ‰Ë. ¡˙΄‡͇ڇ ÔÓÒÚÓ ÏÛ Ô‡‚Ë Â‰Ì‡ ‚ÍÛÒ̇ Ë ÚÓÔ· ·‡Ìˈ‡ ‚ ÁÌ‡Í Ì‡ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ, Û‚‡ÊÂÌËÂ Ë Á‡ ÒË·. * * * œÂÁ ÏÂÒˆ Ù‚Û‡Ë 1997 „Ó‰Ë̇ ÌˇÍÓÈ ÒË „ÓÒÔÓ‰ËÌ, ÍÓÈÚÓ ËχΠ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ Á‡ 20 ÏËÎËÓ̇ ΂‡ Ë ìÔˡÚÂÎî ·‡ÌÍÂ ‚ÁÂÎ Í‰ËÚ 10 ÏËÎËÓ̇ ΂‡ ÒÂ˘Û ËÔÓÚÂ͇ ̇ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡, ÔÓÒÎÂ Ò Í‰ËÚ‡ ÍÛÔËÎ 20 ıËΡ‰Ë ‰Ó·‡ ÔÓ Á‡ 500 ΂‡ ‰ËÌˡ, ‡ ÒΉ Ò‰Ïˈ‡-‰‚Â, ÍÓ„‡ÚÓ ‰Ó·˙Ú Òڇ̇Π3000 ΂‡ Á‡ ·ÓÈ, ÚÓÈ ÔÓ‰‡Î Ò‚ÓËÚ 20 ıËΡ‰Ë ‰Ó·‡ Á‡ 60 ÏËÎËÓ̇ ΂‡, ÓÚ ÍÓËÚÓ ‚˙̇Π11 ÏËÎËÓ̇ ̇ ·‡Ì͇ڇ Ë Ó˘Â ÚÓÎÍÓ‚‡ ̇ Ò‚Óˇ ÔˡÚÂÎ, ÓÚ ÍÓÂÚÓ ÏÛ ÓÒڇ̇ÎË 38 ÏËÎËÓ̇ ΂‡ Ë ÓÒ‚Ó·Ó‰ÂÌËˇÚ ÓÚ ËÔÓÚÂ͇ڇ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ. ¬ Á‡‰‡˜‡Ú‡ Ò ÔËÚ‡ ‰‡ÎË Ò˙Ò ÒÔ˜ÂÎÂÌËÚ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ô‡Ë ÚÓÁË „ÓÒÔÓ‰ËÌ Â Á‡ÔÓ˜Ì‡Î ÌˇÍ‡Í˙‚ „·‚Ó·ÓÎÂÌ ·ËÁÌÂÒ Ë ‰‡ÎË Â ·ËÎ ÎÛ‰ ͇ÚÓ Â ˇÎ ÓÚ ÚÓÁË ‚ÍÛÒÂÌ ÁÂÎÌËÍ (‚ˉ ·‡Ìˈ‡)? ≈, ˘Â ÔÓÔËÚ‡¯, ÚË Í‡ÚÓ ÒË ËÏ‡Î Ë ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ Ë Ú‡Í˙‚ ÔˡÚÂÎ, Á‡˘Ó Ë ÚË Ì ÒË „Ó Ì‡Ô‡‚ËÎ? «‡˘Ó ÎË? ŒÚ„Ó‚ÓË ÒË Ò‡Ï, ‡ÍÓ Ï ÔÓÁ̇‚‡¯.

23


* * * Õ‡ 24 χÚ 1960 „Ó‰Ë̇, ̇ ÓʉÂÌˡ ‰ÂÌ Ì‡ ·‡˘‡ ÏË, ÔÓ„·‡ıÏ ÚÎÂÌÌËÚ ÓÒÚ‡ÌÍË Ì‡ Ì„ӂˡ ·‡˘‡ Ë ÏÓÈ ‰ˇ‰Ó …Ó‰‡Ì ‚ ÷ÂÌÚ‡ÎÌËÚ ÒÓÙËÈÒÍË „ӷˢ‡. “ÓÈ ‰ÓÊË‚ˇ ÓÒÂωÂÒÂÚ Ë ‰‚ „Ӊ˯̇ ‚˙Á‡ÒÚ, ·ÂÁ ‰‡  Ò¢‡Î ÊË‚ ÎÂ͇ Ë ‚ ÏËÁÂÌËÚ ‰Ó Ì‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ÒÂÎÒÍË ÛÒÎӂˡ. —Ή ÔÂÚ „Ó‰ËÌË ÓÚˉÓıÏÂ Ò ÔˡÚÂΡ ÏË ÓÚ —ÚÓ· ËËÎ ¬ÓÈÌÓ‚ ̇ „ӷˢ‡Ú‡, ÌÓ ‡Á Ì ÛÒÔˇı ‰‡ ÓÚÍˡ „Ó·‡ ̇ ‰ˇ‰Ó ÒË, Ú˙È Í‡ÚÓ ˜Ó‚ÂÍ˙Ú ÌˇÏ‡¯Â Ë Ô‡ÏÂÚÌËÍ, ‡ ÌˇÏ‡¯Â, Á‡˘ÓÚÓ ÏÌÓ„Ó‰ÂÚÌËÚ ÏË Ó‰ËÚÂÎË Ì ҇ ÏÓÊÂÎË ‰‡ ÒË ÔÓÁ‚ÓÎˇÚ Ú‡Í˙‚ ‡ÁıÓ‰ ‚ ÓÌˡ Ò˙˘Ó ÚÛ‰ÌË Á‡ Ì‡Ò „Ó‰ËÌË, ‡ Ô˙Í ‚ÂÓˇÚÌÓ Ò‡ Ë ÔˆÂÌËÎË, ˜Â „Ëʇڇ Á‡ ÊË‚ËÚ ÔÓ‰‡ÒÚ‚‡˘Ë Û˜‡˘Ë Ò ıÓ‡  ÔÓ-‚‡Ê̇ ÓÚ ÒËÏ‚ÓÎËÚ ̇ Ó‰Ó‚‡Ú‡ Ô‡ÏÂÚ. ƒˇ‰Ó ÏË, ÓÚ͇ÍÚÓ „Ó ÔÓÏÌˇ, ·Â¯Â ÌÂËÁÏÂÌÌÓ Ò ˆË„‡‡ ‚ ÛÒÚ‡, Á‡ÎÂÔÂ̇ ̇ ‰ÓÎ̇ڇ ÏÛ ·˙̇ Ë Úˇ ÔÛ¯Îˇ‚¯ ڇÏ, ‰Ó͇ÚÓ „Ó Ì ÓÔ‡¯ ÔÓ ÛÒÚÌËÚÂ, ÔË ÍÓÂÚÓ ÚÓÈ ËÁ‚‡Ê‰‡¯Â ÒΉ‚‡˘‡ ˆË„‡‡, Á‡Ô‡Î‚‡¯Â ˇ ÓÚ ÔÓÎÓ‚ËÌ Ò‡ÌÚËÏÂÚӂˡ ‚Â˜Â Ù‡Ò Ë Ú‡Í‡ ÌÓÌÒÚÓÔ Ë ˆˇÎ ÊË‚ÓÚ.  Ó„‡ÚÓ ÔÓÎÛ˜‡‚‡¯Â ÏËÁÂ̇ڇ ÒË ÁÂωÂÎÒ͇ ÔÂÌÒˡ, Ô˙‚‡Ú‡ ÏÛ ‡·ÓÚ‡ ·Â ‰‡ ÒË Á‡ÍÛÔË ˆˇÎÓÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ˆË„‡Ë ‰Ó ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ÔÂÌÒˡ, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ÍÛÔÛ‚‡¯Â ‰Û„ËÚ ÔÓÚ·ÌË Ì¢‡, ‰ÓÍÓÎÍÓÚÓ ÒÚ˄̯ ÓÒÚ‡Ú˙Í˙Ú. ŒÚ ΢ÌË ÌÂÛÒÔ¯ÌË ÓÔËÚË Á̇ˇ ͇Í˙‚ ÔÓ·ÎÂÏ Â ‰‡ Ò ÓÚ˙‚¯ ÓÚ „‡‰Ìˡ ̇‚ËÍ ‰‡ Ò ÔÛ¯‡Ú ˆË„‡Ë Ë Á‡ÚÓ‚‡ Ò ÓÚÌ‡ÒˇÏ Ò „ÓΡÏÓ Û‚‡ÊÂÌË Í˙Ï ‰‚‡Ï‡-ÚËχ Á‡ÍÎÂÚË ÔÛ¯‡˜Ë, ÍÓËÚÓ ÛÒÔˇı‡. —˙˘Ó ڇ͇ ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÏË ·ÎËÁÍË ‰Ó Ò˙ˆÂÚÓ Ë Á‡ ÍÓËÚÓ Â ËχÎÓ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ‰‡ Á‡Ú˙Ì‡Ú ‚ Ú˛Ú˛Ì‰ÊËÈÒÍÓÚÓ ·Î‡ÚÓ, ‡Á Ò˙Ï Ò˙‚ÂÚ‚‡Î ͇ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚Â̇ ÒÔ‡ÒËÚÂÎ̇ Ïˇ͇ ÌËÍÓ„‡ ‰‡ Ì ÓÔËÚ‚‡Ú ÓÚ ÚÓ‚‡ Ì¢Ó. ÕˇÏ‡ ÌË͇Í˙‚ ÒÔÓ, ˜Â ˆË„‡ËÚ ҇ ‰̇ ÓÚ „ÓÎÂÏËÚ „ÎÛÔÓÒÚË Ì‡ ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ë ‡ÍÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÏ ÔÓ-„ÎÓ·‡ÎÌË, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔËÁ̇ÂÏ, ˜Â Ò‚ÂÚ˙Ú ·˙͇ ÓÚ „ÎÛÔÓÒÚË, ÓÚ ÍÓÂÚÓ Ô˙Í ÒΉ‚‡, ˜Â Ï‡È ÌˇÍÓÈ Úˇ·‚‡ ‰‡ „Ó ‚Ó‰Ë Á‡ ˙˜Ë˜Í‡, Ú‡ ‰‡ Ì Ô‡‚Ë ÚÂÁË „ÎÛÔÓÒÚË. ¿Î‡ ÍÓÈ Â ÚÓÁË ÌˇÍÓÈ Ë ‡Á Ì Á̇ˇ ≠ ÏÓÊ ·Ë Â ÌˇÍÓÈ Ú‡ÚÓ, ÏÓÊ ·Ë Â ÌˇÍÓÈ Ì‡ÚÓ... √ÓÎÂÏË Ì‡‰ÂÊ‰Ë Á‡ ڇ͇‚‡ ‡·ÓÚ‡ ‰‡‚‡Ú ıÓ‡Ú‡ ÓÚ ƒ‡Î˜Ìˡ ËÁÚÓÍ ≠ ÍËڇȈË, ˇÔÓ̈Ë, ÍÓÂÈˆË Ë Ô. ¬ËÊ ˇÔÓ̈˙Ú Í‡Í‚Ë ˜Û‰ÂÒËË Ì‡Ô‡‚Ë Ë ÔÓ‰˙Îʇ‚‡. ¿ÏË ÍËڇˆ˙Ú? Õ‡‚ÂÏÂÚÓ Ò ۂ΢‡ı ÓÚ Â‚ËÒÚË͇ڇ ≠ ̇Û͇ڇ Á‡ ÓÚÍËÚˡڇ Ô˙Í Ë ‚˙Ó·˘Â Á‡ ËÌÓ‚‡ˆËˇÚ‡. ¿Î„ÓËÚ˙Ï˙Ú Ì‡ Îӄ˘ÂÒÍˡ ÏËÒÎÓ‚ÂÌ ÔÓˆÂÒ, Ò ÍÓÈÚÓ Úˇ Ï ·Â ‚˙Ó˙ÊË·, Ï ‰Ó‚‰ ‰Ó ̇

24


Ô˙‚ ÔӄΉ Ә‚ˉÌˡ ËÁ‚Ó‰, ˜Â Á‡ ‰‡ Ì Ò ËÁı‚˙ÎˇÚ Ó„ÓÏÌË ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‰˙‚ÂÒË̇ ‚˙‚ ‚ˉ ̇ ÓÚÔ‡‰˙ˆË, ÍÓ„‡ÚÓ Ò Ô‚˙˘‡Ú Í˙„ÎËÚ „ÓÒÍË ‰˙‚ÂÚ‡ ‚ ˜ÂÚ‚˙ÚËÚË „Â‰Ë Ë ‰˙ÒÍË, ÚÂÁË „ÓÒÍË ‰˙‚ÂÚ‡ ÔÓÒÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ‡Ê‰‡Ú ˜ÂÚ‚˙ÚËÚË, Á‡˘ÓÚÓ Ì ÏÓÊ ‰˙ÒÍËÚ ‰‡ Ò‡ Í˙„ÎË. “Ó„‡‚‡ ÚÓÁË ËÁ‚Ó‰ ÏË Ò ÒÚÓË ÚÓÎÍÓ‚‡ ÒϯÂÌ, ˜Â ̇Ô‡‚Ó ËÁÓÒÚ‡‚Ëı Ë Á‡·‡‚Ëı Ú‡ÁË ‡·ÓÚ‡. ÕÓ ‰ÂÒÂÚË̇ „Ó‰ËÌË ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ÔÓ˜ÂÚÓı Í‡Í ÍËڇȈËÚ ҇ ̇ÏÂËÎË Ì‡˜Ë̇ ‰‡ ͇̇‡Ú ÔËÓ‰‡Ú‡ ‰‡ ËÏ ‡Ê‰‡ ˜ÂÚ‚˙ÚËÚË ‰˙‚ÂÚ‡. ≈, Í˙‰ÂÚÓ Ëχ ÏÌÓ„Ó Ì‡Ó‰ Ë ¯‡ÌÒÓ‚ÂÚ ÛÏÌˈËÚ ‰‡ Ò‡ Ôӂ˜ ҇ ÔÓ-„ÓÎÂÏË, ÓÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÒÔÓ‰ ‰Ë‡ÎÂÍÚË͇ڇ ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÂÌËÚ ̇ÚÛÔ‚‡Ìˡ ‚Ó‰ˇÚ ‰Ó ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌË ËÁÏÂÌÂÌˡ, ̇ÎË Ú‡Í‡! Ó„‡ÚÓ ËÒ͇¯ ‰‡ Ò ÒÔˡÚÂÎ˯ Ò Â‰ÌÓ ÊË‚ÓÚÌÓ ≠ ÍÛ˜Â, ÍÓÚ͇ ËÎË ‰Û„Ó, ÚË Úˇ·‚‡ ‰‡ ÏÛ ÔÓ͇ʯ ‰Ó·Ó̇ÏÂÂÌÓÒÚ Ò Ô·‚ÌË ‰‚ËÊÂÌˡ Ë Î‡Ò͇‚Ë ÒÎÓ‚‡, ͇ÍÚÓ Ë ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó ‰‡ „Ó ÔÓ˜ÂÔ˯. Õ ÏÓʯ ‰‡ Ò ÒÔˡÚÂÎ˯ Ò Ú‡ÍÓ‚‡ ÊË‚ÓÚÌÓ, ‡ÍÓ ÔӘ̯ ‰‡ ËÒ͇¯ ÌÂ˘Ó ÓÚ Ì„Ó. »Ï‡ ıÓ‡, ͇ÚÓ ¯‡Ú ‰‡ Ò ÒÔˡÚÂΡ‚‡Ú Ò Ú·, ˉ‚‡Ú Ë ÚË ‚Ë͇Ú: ìƒ‡È ÔÓ ‡Íˡî ËÎË ìƒ‡È ÔÓ ˆË„‡‡î. ≈‰ÌÓ ‚ÂÏ ‚ ‰ÂÚÒÚ‚ÓÚÓ ÏË ·‡·‡ Lj‡ ͇ÚÓ Ï Ôӂ‰¯ Á‡ ÌÂ˘Ó ÒË Û ÍÓϯËË ËÎË Ó‰ÌËÌË, ‚Ò ˘Â ‚ÁÂϯ ÔÓ ÌÂ˘Ó ÓÚ ‚Í˙˘Ë ≠ ˇ·˙ÎÍË, ÍÛ¯Ë ËÎË ‰Û„Ó Á‡ ‡χ„‡Ì, ˘ÓÚÓ, ͇Á‚‡¯Â Úˇ, ̇ „ÓÒÚË ÒÂ Ò Ô‡ÁÌË ˙ˆÂ Ì ıÓ‰Ë. “Ó„‡‚‡ ·‡·ËÚ ÔÓ Ò·ڇ ÌÓÒÂı‡ ‚ ‰ÊÓ·Ó‚ÂÚ ̇ ÌÓÒËËÚ ÒË Ó¯‡‚ ËÎË ·ÓÌ·ÓÌË Ë Í˙‰Â Í‡Í Ò¢ÌÂı‡ ‰ÂÚÂ, ‡ ÚÓ „Ë ÔÓÁ‰‡‚¯ Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ‰Ó·˙ ‰ÂÌ, ÛÚÓ ËÎË ‚˜Â, Ú „Ó ÔÓ˜ÂÔ‚‡ı‡, ÔËÚ‡ı‡ „Ó ˜Ë ‰ÂÚ Â, ͇Á‚‡ı‡ ÏÛ, ˜Â  ‰Ó·Ó ‰ÂÚÂ, ·Î‡„ÓÒ·‚ˇı‡ „Ó Ë ÏÛ ÔÓÊ·‚‡ı‡ ‰‡ Ò ËÁÛ˜Ë Ë ‰‡ Òڇ̠„ÓÎˇÏ ˜Ó‚ÂÍ. œÓÌˇÍÓ„‡ ·‡·‡ ‚ÁÂχ¯Â ̇ Á‡ÂÏ ÓÚ Ò˙Ò‰ËÚ ÚẨÊÂ‡ ·‡¯ÌÓ ≠ ˇ ÓÚ ÌÛʉ‡, ˇ ÂÈ Ú‡Í‡ Á‡ ÔË͇Áۯ͇, ˇ Á‡ ÔÓÏˇÌ‡ ˘‡Ï‡ ̇ Í‚‡Òˆ‡. œÓÒÎÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ‚˙˘‡¯Â Á‡Âχ Ò Ì‡¯Â ·‡¯ÌÓ, Úˇ „Ó Ì‡Ú˙ÔÍ‚‡¯Â ÔÎ˙ÚÌÓ ‚ Ò˙˘‡Ú‡ ÚẨÊÂ‡, ‡ ÍÓ„‡ÚÓ Ò˙Ò‰͇ڇ Ë ˜¯Â: ìfl Ô‡ ÚË, LjÓ, ÏÌÓ„Ó ÒË „Ó Ì‡Ú˙Ô͇·î, ÚÓ„‡‚‡ ·‡·‡ ∫ ÓÚ‚˙˘‡¯Â: ì≈ Ô‡, ‚‡¯ÂÚÓ ·‡¯ÌÓ ·Â¯Â ÔÓ-ıÛ·‡‚Ó, Ú‡ Á‡ÚÓ‚‡î. * * * –ÂÒÛÒËÚ ̇ ¡˙΄‡ˡ? Õ‡ÔËÏÂ ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ ÏËÎËÓ̇ ‰Â͇‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡Âχ ÁÂÏˇ Á‡ ÌË‚Ë, „‡‰ËÌË, ÎË‚‡‰Ë, ÎÓÁˇ Ë ÔÓ˜ËÂ, ÓÚ Ì¡ ‰‚‡‰ÂÒÂÚ ÏËÎËÓ̇ ‡‚ÌËÌ̇ Ë Û‰Ó·Ì‡ Á‡ ‚ËÒÓÍÓÂÙÂÍÚË‚-

25


ÌË ÏÂı‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ë ÏÂÎËÓ‡ˆËˇ, ‡ ‰Û„ËÚ ÚˉÂÒÂÚ ÏËÎËÓ̇ ‰Â͇‡ ÔÓÎÛÔ·ÌËÌÒ͇ Ë Ô·ÌËÌÒ͇, ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ˇÔÓÌÒÍÓ-¯‚ÂȈ‡ÒÍË ÏÓ‰ÂÎË Ì‡ Ó·‡·ÓÚ͇ Ò Ï‡Î͇ ÏÂı‡ÌËÁ‡ˆËˇ, ÒÔˆˇÎ̇ ÏÂÎËÓ‡ˆËˇ, ÏÌÓ„Ó ı˙Ò Ë ÏÌÓ„Ó ÚÛ‰. √ÓËÚ ≠ ÚˉÂÒÂÚ Ë ÌÂ˘Ó ÏËÎËÓ̇ ‰Â͇‡ ≠ Ò‡ Ô‰ËÏÌÓ Ï·‰Ë ·ÓÓ‚Ë Ò˙Ò Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÌËÒ˙Í ‰˙‚ÂÒÂÌ Á‡Ô‡Ò, ‡ ÚÂÁË Ò ÔÓ-·Ó„‡ÚËÚ Á‡Ô‡ÒË Ò‡ ÚÛ‰ÌÓ‰ÓÒÚ˙ÔÌË Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚ Ë ‰Ó·Ë‚. “Ó‚‡  ÔÓ˜ÚË Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌˡ ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇ‚‡˘ Ò ÂÒÛÒ, ÌÓ ÌÂ Ë Ò‡ÏÓ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇ‚‡˘ ÒÂ, ÂÚÓ Á‡˘Ó Ò ÌÛʉ‡Â ÓÚ ËÌ‚ÂÒÚˈËË, ÌÓ Ì ÓÚ ÒÔÓÌÒÓË, ‡ ÓÚ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ Ë Â‰‚‡ ÎË ÌÂ Ò ÔÎ˙ÚÌÓ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ ËÎË ‰Û„Ó Ó„‡Ê‰‡Ì ÓÚ ‡Ô‡¯ËÚÂ, ÓÚ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓÚÓ Í‡È„ÓÒÍÓ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ Ë ÓÚ ËÁÌÓÒËÚÂÎËÚ ∫ Á‡ Ê˙ÎÚË ÒÚÓÚËÌÍË. Õ‡ÎÓÊËÚÂÎÌÓ Â ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ „ÓÒÍËÚ ÂÒÛÒË ‰‡ Ò Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡ ˇÒÌË ·˙΄‡Ë-Ó‰Óβ·ˆË. ƒ˙ʇ‚̇ڇ ÛÔ‡‚‡, ‡ÍÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò˙·Â ‡Í˙Î, Ú‡ ‰‡ Ì ‰ÓÔÛÒ͇ Ó„ÓÏÌË ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ˜Û‰ÂÒ̇ Á‡ ÔÂ‡·ÓÚ͇ ‰˙‚ÂÒË̇ ‰‡ ËÁÎËÚ‡ ÔÂÁ ÍÓÏËÌËÚ ‚˙‚ ‚ˉ ̇ ÔÛ¯ÂÍ, ͇͂ÓÚÓ ˇ‚ÎÂÌË  ı‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ̇È-ËÁÓÒڇ̇ÎËÚ ÒÚ‡ÌË ÔÓ Ò‚ÂÚ‡. ¿Á ÌˇÏ‡ ‰‡ ͇Á‚‡Ï Í‡Í ‰‡ Òڇ̠ÚÓ‚‡, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓ‚‡ ÒË Â ÏÓ ˜‡ÒÚÌÓ ÌÓÛ ı‡Û Ë ‡ÍÓ „Ó ÒÔÓ‰ÂΡ ÚÛÍ ÂÈ Ú‡Í‡ ·ÂÁ‚˙ÁÏÂÁ‰ÌÓ, ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ·˙‰‡ ÛÔÂÍ̇Ú, ˜Â Ô‡‚ˇ ÍÓÏÛÌËÁ˙Ï Ë, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ, ̇‚ËÍ‡Ì ‚ÏÂÒÚÓ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌ. ¬Ó‰‡ Ë ‚ˇÚ˙ Á‡ ‡ÎÚÂ̇Ú˂̇ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ˡ ÌˇÏ‡, ÍÓÎÍÓÚÓ Ë ÒÚ‡ÌÌÓ ‰‡ Á‚Û˜Ë Ì‡ ÌÂÔÓÒ‚ÂÚÂÌËÚÂ. ÕÂÙÚ Ë „‡Á ÌˇÏ‡ÏÂ. ¬˙„Îˢ‡Ú‡ Ò‡ ̇ ËÁ˜ÂÔ‚‡ÌÂ Ò ËÁÍβ˜ÂÌË ̇ ÌËÒÍÓ͇ÎÓ˘ÌËÚ ‚ Çˈ‡ »ÁÚÓÍ. —··Ë Ò‡ ÌË Û‰ÌËÚ Á‡ÎÂÊË. »Ï‡Ï ÏËÌÂ‡Î̇ ‚Ó‰‡ Á‡ ·ÛÚËÎË‡ÌÂ Ë ËÁÌÓÒ, ‡Ï‡ ÓÚ ÚÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó-ÏÌÓ„Ó Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò Á‡·Ó„‡ÚÂÂ. ‡Ï˙ÌË Ë Ò͇Î̇ χ҇ ËχÏ ÍÓÎÍÓÚÓ ÒË ˘Â¯, ‡Ï‡ Í‡Í‚Ó ‰‡ Ô‡‚ËÏ Ò Úˇı, ‰‡ Ò Á‡ÏÂˇÏ ÎË?  ‡Í‚Ó ‰Û„Ó ËχÏÂ: Ú‡ÌÁËÚ Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚ ËÁÚÓÍ-Á‡Ô‡‰ ≠ ‰‡, ÌÓ ËÒ͇ Ô‡Ë Á‡ ıÛ·‡‚Ë Ô˙Úˢ‡; ·̉¯‡ÙÚ Á‡ ÚÛËÁ˙Ï Ò˙˘Ó; ËÌÚÂÎÂÍÚÛ‡ÎÂÌ ÂÒÛÒ ≠ ‚Ò Ӣ ‰ÓÒÚ‡ ÏÌÓ„Ó: ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌË ÒÔˆˇÎËÒÚË Ë Ù‡ÍËË, ÏÂ‰ËˆË Ë ·ÂÁ‡·ÓÚÌË ËÌÊÂÌÂË Ë ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ‰Û„Ë ÛÏÌËˆË Ë ÛÏÂΈË. ¬ „˙ÎÌ˯͇ڇ fl‚ˆË Ëχ¯Â ΄Ẩ‡, ˜Â Ô‡·‡·‡ ÏË, Á‡ ‰‡ „Ë ÓÔ‡ÁË ÓÚ Ò˙ÒËÔˡ, Ò˙·‡Î‡ Ê˙ÎÚˈËÚ ̇ Ô‡‰ˇ‰Ó ÏË ÃËÚ ‚ ‰̇ ÍÓÊÂ̇ ÚÓ·‡ Ë „Ë Á‡Ó‚Ë· Ú‡ÈÌÓ Ô‰ ÔÓÚ‡Ú‡ Í‡È ÍÓ·ÒÍˡ Ô˙Ú. —Ή ‚ÂÏ Íۘ ̇‰Û¯ËÎÓ ÍÓʇڇ Ë ËÁÓ‚ËÎÓ ÚÓ·‡Ú‡, ‚·˜ËÎÓ ˇ ÔÓ ÌË‚ËÚÂ Ë ‡ÁÔËΡÎÓ Ú‡Ï Ê˙ÎÚˈËÚÂ. √Ó‰ËÌË Ì‡‰ ÒΉ ÚÓ‚‡, ͇ÚÓ ‡·ÓÚÂÎË ÔÓ ÌË‚ËÚÂ, ıÓ‡Ú‡ ÒË Ì‡-

26


ÏË‡ÎË ÔÓ ÌˇÍÓˇ Ê˙ÎÚˈ‡. ¿Á Ó·‡˜Â ÌËÍÓ„‡ Ì Ò˙Ï ‚ˉˇÎ ÌËÚÓ Â‰Ì‡ ÓÚ ÚÂÁË Ê˙ÎÚˈË, ·ËÎÓ Í‡ÚÓ Ì‡ÍËÚ ËÎË ‰Û„Ó, Á‡ÚÓ‚‡ Ò˙Ï ÒË„ÛÂÌ, ˜Â ‡‚ÚÓ˙Ú Ì‡ ΄Ẩ‡Ú‡  ËχΠÁ‡ ˆÂÎ ‰‡ Ô‚˙Ì ÌË‚‡Ú‡ ‚ ÔË‚ÎÂ͇ÚÂÎÌÓ ÏˇÒÚÓ ≠ ÌÂ, ÌÓ ‚ ÒËÎÌÓ ÔË‚ÎÂ͇ÚÂÎÌÓ ÏˇÒÚÓ. » Ï‡È Â ÛÒÔˇÎ. ¿ÍÓ Â ÊË‚ÓÚ Ë Á‰‡‚Â Ë ‡Á ÒÂ Í‡Ìˇ ‰‡ ÔÓÍÓÔ‡ˇ ÔÓ ÚÂÁË ÌË‚Ë, Ú‡ ·ÂÎÍËÏ Ë ‡Á ̇ÏÂˇ ÌˇÍÓˇ Ë ‰Û„‡ Ê˙ÎÚ˘͇. ŒÚ„ÎÂʉ‡Ï ÚÛÍ ˜ÂÚËË ÍÓÍÓ¯ÍË, ÂÈ Ú‡Í‡, Á‡ ‰ÓχÁÎ˙Í Ë ÍÓÏÔ‡Ìˡ, ̇ÏË‡Ï ÓÚ ‚ÂÏ ̇‚ÂÏ ‚ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ ÔÓ ÌˇÍÓ ˇÈˆÂ, ÌÓ Ú ‡Á·‡ı‡, ËÁ„ÎÂʉ‡, ˜Â ÌˇÍÓÈ ËÏ Í‡‰Â ˇÈˆ‡Ú‡ Ë ˜Â ÚÓÁË ÌˇÍÓÈ Ì ÏÓÊ ‰‡  ÌËÍÓÈ ‰Û„ ÓÒ‚ÂÌ ÏÓˇ ÏËÎÓÒÚ, Ë ÍÓΘÂÏ ‚ÎÂÁÂı ‚ ÍÓÍÓ¯‡ÌË͇, ‰‚ ÓÚ ÍÓÍÓ¯ÍËÚ Á‡ÒÚ‡‚‡ı‡ ̇ ÒÚ‡Ê‡ Ô‰ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ Ë ·ÛÍ‚‡ÎÌÓ ÏË Ó·˙Í‚‡ı‡ ̇ÏÂÂÌˡڇ, Á‡˘ÓÚÓ ÏË ÍÛ͇¯Â ‰‡ ËÁ‡Áˇ‚‡Ï ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚ Ë Û‚‡ÊÂÌË Í˙Ï ÚˇıÌÓÚÓ ÔÚ˘ ӷ˘ÂÒÚ‚Ó. Ó„‡ÚÓ ·ˇı ˛ÌÓ¯‡, χÈ͇ ÏË Ô‰‡‰Â, Ú. Â. Ò˙Ó·˘Ë ÏË Ô‰‡ÌË ÓÚ Ò‚ÓËÚ Ô‰ˆË, ˜Â ÒËÓχ¯Í‡Ú‡ ‚˙¯Í‡ ËÁÒ͇˜‡ ̇ ˜ÂÎÓÚÓ Ì‡ ˜Ó‚Â͇, Ú‡ „Ó ËÁ‰‡‚‡ Ë ÁÎÂÔÓÒÚ‡‚ˇ, ‰ÓË ÍÓ„‡ÚÓ Â ‚ ÌÓ‚ËÚ ÒË ‰ÂıË, ÔÓ‰ ÍÓËÚÓ ÛÊ Ì ·Ë Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ Ò ‡Á·ÂÂ, ˜Â  ÓÚ ÒËÓχ¯ËˇÚ‡ Ë ÔÓÒÚÓÚˡڇ. ¬ ‰Ì¯ÌÓ ‚ÂÏ ·˛ÓÍ‡Úˡڇ Ë ˜ËÌÓ‚Ì˘‡ÒÚ‚ÓÚÓ ‰Ó·Ëı‡ Ú‡Í˙‚ ͇·ÏËÚÂÚ Ë Ú‡Í‡ ÊÂÒÚÓÍÓ ˇ‰‡Ú ÒËÓχı‡, Ú‡ ·ÓÎ͇ڇ Ë ÛÌËÊÂÌËÂÚÓ ÓÚ ÚÓ‚‡  ÍÓÎÍÓÚÓ ÓÚ ·ÂÁÌ‡‚ÒÚ‚ÂÌˡ Ú˙„ӂˆ Ò Ì„ӂËÚ Ì‚Ëʉ‡ÌË Ë Ì˜ۂ‡ÌË ÔÓ Ò‚ÂÚ‡ „Ë„‡ÌÚÒÍË ÔÓ ‡Î˜ÌÓÒÚÚ‡ ÒË Ì‡‰ˆÂÌÍË. Œ·Û˜ÂÌË Ó˘Â ÓÚ ÚÓÚ‡ÎËÚ‡ËÁχ ÔÂÒÓÌË, ÔÂӷΘÂÌË ‚ ÌÓ‚Ó‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÌË Ó‰ÂʉË, ‡Á‚˙‰Ëı‡ ‰‚‡Ê‰Ë Ôӂ˜ ·˛ÓÍ‡ÚË, Ò˙ÔÓÒÚ‡‚ÂÌÓ Ò Ô‰˯ÌÓÚÓ, ̇˘‡ÌÓ ‡‚ÚÓËÚ‡ÌÓ, Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, ‡ ÚÓ‚‡ Ò‡ Ò˙˘ËÚ ıÓ‡, ͇·ÏËÚË‡˘Ë Ë ÁÎÂÔÓÒÚ‡‚ˇ˘Ë ̇ Ò‚ÂÚÒÍˡ ÔËÂÏ Ì‡¯‡Ú‡ ÒÚ‡‡ ̇ˆËˇ. * * * ƒÂˆ‡Ú‡ ÌË Ò ËÁÛ˜Ëı‡ Ò ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ë, ÒÔÓ‰ ÏÂÌ, ÒÔˆˇÎÌÓÒÚË, ·ˇı‡ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ‡Ï·ËˆËÓÁÌË, ÛÔÓËÚË, ÚÛ‰Óβ·Ë‚Ë Ë ˆÂÎÂ̇ÒÓ˜ÂÌË. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ‚ ‰Ì¯Ìˡ ÏÓ‰ÂÎ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, Ô˙Í Ë ÚÓÁË Ì‡ ·ÎËÁÍÓÚÓ ·˙‰Â˘Â Ì ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÓÚ Ò‡ÏÓÒ·ÂÒË ‡‰ÂÍ‚‡Ú̇ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‚˙ıÓ‚‡ ‡ÎËÁ‡ˆËˇ. —Ë„ÛÂÌ Ò˙Ï, Ëχ ڇ͇‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ, ÌÓ Úˇ·‚‡ Ú ҇ÏËÚ ‰‡ ˇ ÓÚÍË-

27


ˇÚ Ë ÓÔÓÎÁÓÚ‚ÓˇÚ. ÓÏÔ˛Ú˙̇ڇ ÓËÂÌÚ‡ˆËˇ ̇ ¡Ó·Ë ÏË Ò ÒÚÛ‚‡ ÔÂÒÔÂÍÚ˂̇, ÌÓ ÔÓ-‰Ó·Ó Á‡ ÌÂ„Ó ·Ë ·ËÎÓ ÎÓ͇ÎËÁË‡Ì ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌÒÍË ÔÓˆÂÒË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÔËÎÓÊÂÌË ̇ ÍÓÏÔ˛ÚË, Á‡˘ÓÚÓ Â ‡‰‡ÔÚË‚ÂÌ Í‡ÚÓ Î˘ÌÓÒÚ, ÍÓÌÚ‡ÍÚÂÌ Â, Îӄ˘ÂÌ ‚ ‚ ‰ÂÈÒڂˡڇ ÒË, Ëχ ‰Ó·‡ ÛÒ‚ÓËÚÂÎÒ͇ Á‡ ̇Û͇ ‰‡·‡, Ú‡ ˘Â ÏÛ ÔÓ‰ıÓʉ‡ Ë Ì‡Û˜Ì‡ ͇ËÂ‡, ‡ÍÓ ·Ë ˇ ÔÓÊÂÎ‡Î Ë ÍÓˇÚÓ, ‡ÍÓ Ì Ò ÒÎÛ˜Ë ÌÂ˘Ó ÔÓ-‰Ó·Ó ‚ ¡˙΄‡ˡ, ÏÓÊ ‰‡ ÏÛ ÓÒË„ÛË ÔÓÌÓÒËÏ ÊËÁÌÂÌ Òڇ̉‡Ú. ¡Ë ÏË Ò ËÒ͇ÎÓ ‰‡  ÔÓ-ÓÚÍËÚ Í˙Ï ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ÌË, Á‡˘ÓÚÓ Ó‰ËÚÂÎÒÍËˇÚ Ò˙‚ÂÚ ÌËÍÓ„‡ Ì  ÁÎÓ̇ÏÂÂÌ, Ì  ÌÂÁ‰‡‚Ó Ó‰ËÚÂÎÒÍÓÚÓ Î˛·ÓÔËÚÒÚ‚Ó Á‡ Ò˙‰·‡Ú‡ ̇ ‰Âˆ‡Ú‡ ËÏ, χ͇ Ë ‚˜ ÔÓ‡Ò̇ÎË Ë Òڇ̇ÎË Ï˙ÊÂ. Œ˜‡Í‚‡Ï ‰‡ ÒË Ì‡ÏÂË ‚ˇÌÓ, ÚÛ‰Óβ·Ë‚Ó Ë ‰Ó·Ó ÏÓÏ˘ Á‡ Ò‚Óˇ ‰Û„‡͇ ‚ ÊË‚ÓÚ‡. —Ú‡ÌÍÓ Ò Á‡ÌËχ‚‡ Ò ÛÔ‡‚ÎÂÌË ̇ ıÓ‡ Ë ÔÓˆÂÒË (·ËÁÌÂÒ ÏÂÌˉÊÏ˙ÌÚ) ‚ ÒÚÓÔ‡ÌÒ͇ڇ ÒÙÂ‡. «‡ ÏÂÌ ÚÓÈ Ëχ ÏÌÓ„Ó ÔÓ-¯ËÓÍÓÒÔÂÍÚ˙̇ χÍÓËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ Í‚‡ÎËÙË͇ˆËˇ Ë ‚ˇ‚‡Ï, ˜Â ˘Â Ú˙ÒË Ì‡˜ËÌË Á‡ ‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ú‡Ï, ‡ Á‡ Ò„‡¯Ì‡Ú‡ ÏÛ ‡·ÓÚ‡ ·Ë ÏË Ò ËÒ͇ÎÓ ‰‡ ÔËÎÓÊË ÏÂı‡ÌËÁÏË Á‡ ‡‚ÚÓχÚËÁË‡ÌÂÚÓ ∫, ÔÓÌÂÊ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Â ËÁÚÓ˘ËÚÂÎ̇ Ë ‚‰̇ Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ ‡·ÓÚ‡. » Á‡ ÌÂ„Ó Ê·ˇ ‰ÌÓ ‚ˇÌÓ, ÚÛ‰Óβ·Ë‚Ó Ë ‰Ó·Ó ÏÓÏ˘ Á‡ ‰Û„‡͇ ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ÏÛ. “Ó‚‡, ÍÓÂÚÓ ÔÓÒÚ˄̇ı‡ ‰‚ÂÚ ÏË ‰Âˆ‡, Ï ËÁÔ˙΂‡ Ò ÏÌÓ„Ó „ÓÎˇÏ‡ „Ó‰ÓÒÚ, ÓÍËΡ Ï ‚ ÒÚ‡˜ÂÒ͇ڇ ÏË ‚ËÚ‡ÎÌÓÒÚ, ÌÓ ËÏ‡Ï Ë Ú‚ӄ‡Ú‡ ‰‡ÎË ˘Â ÛÒÔÂˇÚ ‰‡ ‚ÁÂÏ‡Ú ÓÚ ÊË‚ÓÚ‡ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ËÏ Ò ÔÓ·„‡ Á‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÚ ÛÒËÎˡ, ‰‡ÎË ¯‡ÌÒÓ‚ÂÚ ˘Â ·˙‰‡Ú ̇ Úˇı̇ ÒÚ‡Ì‡, ‰‡ÎË ÌˇÏ‡ ‰‡ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú ÛÏÓ‡ ÓÚ ËÁÚÓ˘ËÚÂÎÌˡ χ‡ÚÓÌ, ˘Â Ò˙ÛÏÂˇÚ ÎË ‰‡ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÓ·„‡˘ÓÚÓ ËÏ Ò ÓÚ ÂÎËÍÒË‡ ̇ ÊË‚ÓÚ‡. »Ï‡Ï „Ë Á‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÛÏÌË, ̇˜ÂÚÂÌË Ë Îӄ˘ÌË Ë Ò ̇‰ˇ‚‡Ï ‰‡ Ò˙ÛÏÂˇÚ ‰‡ Ò ÒÔ‡‚ˇÚ. Õ‡‰ˇ‚‡Ï Ò ÓÒ‚ÂÌ ·‡Úˇ ‰‡ ·˙‰‡Ú Ë ‰Ó·Ë ‰Û„‡Ë ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË, ‚ÒÂÓÚ‰‡ÈÌÓ Ë Á‡ ˆˇÎ ÊË‚ÓÚ, ÔË ‚Ò˘ÍË Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡. ¿ÔÓÔÓ, ÁÂ Òڇ̇ ‰Ûχ Á‡ ‰Û„‡ÒÚ‚Ó, ‰Û„‡ Ë ‰Û„‡͇, ÚÂÁË Ò˙ÍÓ‚ÂÌË Á‡ ‚Ò˘ÍË ıÛχÌÌË ÂÔÓıË ÔÓÌˇÚˡ, ‚ Í‡ˇ ̇ ‰‚‡‰ÂÒÂÚˡ ÛÊ ÔÓ„ÂÒË‚ÂÌ ‚ÂÍ ·ˇı‡ Á‡ı‚˙ÎÂÌË Ë ÒÚ˙Ô͇ÌË ‚ ͇ÎÚ‡ Ò Ì‚Ëʉ‡Ì‡ ÓÏ‡Á‡ ÓÚ ÒÎÛ„ËÚ ̇ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ÚÓËÚÂ, ÌÓ ‚ÒÛ ≠ ÚÓ‚‡ Ì ҇ Ì¢‡, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÛÔ‡‚Ρ‚‡Ú ÓÚ‚˙Ì, Ӣ ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ ÒÎÛ„Ë. ÕË Ò˙Ò Ò˙ÔÛ„‡Ú‡ ÏË ÒÏ ÒË ıÓ‡ ̇ ËÁÊË‚ˇ‚‡Ì ≠ ‰ÌÓ Óχ˜Í‡ÌÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ, Ó‰ÂÌÓ ‚ ·Â‰ÌÓÒÚ, ËÁÒÚËÒ͇ÌÓ ‰‡ ‰‡‰Â ‚Ò˘ÍÓ ÓÚ Ò· ÒË Á‡ ‚˙ÁıÓ‰‡ ̇ ÓÚ˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ, Ò·ÂÓÚ‰‡ÎÓ Ò ‰Ó

28


Í‡ÈÌÓÒÚ ‚ ÓÚ„ÎÂʉ‡ÌÂÚÓ Ë ‚˙ÁÔËÚ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡ ÒË Í‡ÚÓ ‰Ó·Ë ıÓ‡ Ë „‡Ê‰‡ÌË, ͇ÍÚÓ ‚ÔÓ˜ÂÏ ·ˇı‡ ÔÓÒÚ˙ÔËÎË Ë Ì‡¯ËÚ Ó‰ËÚÂÎË. ÷ÂÎËˇÚ ÌË ÊË‚ÓÚ ·Â Ò‡ÏÓ ÚÛ‰ Á‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ Ë ÓÚ˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ·ÂÁ ¯ÏÂÍÂËË Ë ·ÂÁ ÔË‚Ë΄ËË, ͇͂ËÚÓ ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ Ëχ¯Â Á‡ ÏÌÓÁË̇, ‡ „Ë Ëχ Ë ‰ÌÂÒ, ‡ Ë Ï‡È Á‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ò˙˘ËÚ ıÓ‡ ËÎË ÚÂıÌË ÔÓÚÓÏˆË ≠ ÔË‚Ë΄ËË Á‡ ıÛ·‡‚‡ ‡·ÓÚ‡, Á‡ ÊËÎˢÂ, Á‡ Á‰‡‚Â Ë Ú. Ì. ÕÓ ÌË Ì Ò Ô‰‡‚‡ÏÂ, ÚÓ‚‡  ̇¯Â ÍÂ‰Ó Ë Ò ̇‰ˇ‚‡Ï, ‰ÓÍÓÎÍÓÚÓ ÌË Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ‰‡ ÏÛ ·˙‰ÂÏ ‚ÂÌË ‰ÓÍ‡È. œÓÎË ÏË Â ‰Ó·˙ ‰Û„‡, Ô‰‡Ì‡ Ë ‚ÒÂÓÚ‰‡È̇ Í˙Ï ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ Ë ‰Âˆ‡Ú‡. Õ‡‰ˇ‚‡Ï ÒÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Òڇ̠ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ‰‡ ÓÒË„ÛË ÌÛÊ̇ڇ Ò‚Ó·Ó‰‡ ‰Âˆ‡Ú‡ ÌË ‰‡ ÒË Ò˙Á‰‡‰‡Ú Ò‚ÓË ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡, Ò‚ÓË ÒÂÏÂÈÌË „ÌÂÁ‰‡, ‰‡ ËÏ ÔÓχ„‡, ·ÂÁ ‰‡ ËÏ Ô˜Ë. Õ‡‰ˇ‚‡Ï ÒÂ Ë Â‰ËÌ ‰ÂÌ, Á‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ ·ÓίËÌÒÚ‚ÓÚÓ ÊÂÌË, ‰‡ ÓÒ˙Á̇Â, ˜Â Ï˙ÊÂÚ Ò˙˘Ó ËÏ‡Ú Ó‰ËÚÂÎË, ӷ˘‡Ú „Ë Ë ËÏ‡Ú ‰˙΄ Í˙Ï Úˇı Ë ÚÓÁË ‰ÂÌ ‰‡ Ì ·˙‰Â, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÂÁË Ó‰ËÚÂÎË ‚˜ „Ë ÌˇÏ‡ ̇‰ ÁÂÏˇÚ‡. * * * Private commune. “Ó‚‡ Ô˙Í ˜Û‰Ó Í‡Í‚Ó Â? ◊‡ÒÚ̇ ÍÓÏÛ̇. ÕÂ˘Ó Í‡ÚÓ ÓÁÓ‚‡ Ô‡ÌÚÂ‡. Œ·‡˜Â Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡, Á‡˘ÓÚÓ Ì‡¯ËˇÚ ˜Ó‚ÂÍ ÒÂ Ì‡Û˜Ë ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‰˙ʇ‚̇ڇ ÍÓÏÛ̇ Ò‡ÏÓ ‰‡ ‚ÁÂχ Ë ‡ÍÓ ÏÓÊ ‰‡ Ì ‰‡‚‡. «‡ÚÓ‚‡ Ò„‡ ̇ ˜‡ÒÚÌˡ ‚˜ Ú˙„ӂˆ ÏÛ Â ÛʇÒÌÓ ÚÛ‰ÌÓ ‰‡ ÔÓ·Ë ÔÒËıË͇ڇ ̇ ÔÓÚ·ËÚÂΡ, ˜Â ÏÓÊ ‰‡ ‚ÁÂχ, ·ÂÁ ‰‡ ‰‡‚‡. “Ó‚‡ ÒË Â ˜‡ÒÚ ÓÚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌˡ ÔËÏËÚË‚ËÚÂÚ Ì‡ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÚÓ, ÚÓÎÍÓ‚‡ ·ÎËÁ˙Í ‰Ó ÔËÓ‰‡Ú‡ Ë ‰Ó Ì‚ËÌÌÓ ıˢÌ˘ÂÒÍˡ Ë ‡Á‰ÂÎ. ¬ ‰ËÌ ÚÂ΂ËÁËÓÌÂÌ ÂÔÓÚ‡Ê Á‡ ˆË„‡ÌÒÍÓÚÓ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ Ë Ì„ӂ‡Ú‡ ÌÓ‚‡ Ò˙‰·‡, ÔÓ-ÚÓ˜ÌÓ ÌˢÂÚ‡, ‰̇ ˆË„‡Ì͇ ÍÂ˘Â¯Â ·ÛÍ‚‡ÎÌÓ ‚ ͇ÏÂ‡Ú‡: ì∆Âβ Ú·‚‡ ‰‡ ‰‡‚‡...î. ì ‡Í‚Ó?î ≠ ÔËÚ‡ ÂÔÓÚÂ͇ڇ. 샇 ÌË ‰‡‚‡ Ô‡Ë, ÌË ÌÂχ Ò Í‡Í‚Ó ‰‡ ÊË‚ÂÂÏÂ, ˜Â ÛÏË‡Ï ÓÚ „·‰!î. œËÁË‚˙Ú Ò ÓÚÔ‡‚ˇ¯Â Í˙Ï ‰˙ʇ‚Ìˡ ÚÓ„‡‚‡ „·‚‡. ÃÌÓ„Ó ÓÚ ıÓ‡Ú‡ Ò ·ˇı‡ ̇ۘËÎË ÍÓÏÛ Í‡Í‚ÓÚÓ ÔÓÚˇ·‚‡ ‰‡ ÒË „Ó ‚ÁÂÏ ˇ ÓÚ Á‡‚Ó‰‡, ˇ ÓÚ ÚÂÍÂÁÂÒÂÚÓ, ˇ ÓÚ ÌË‚‡Ú‡ ËÎË „Ó‡Ú‡.  ‡ÚÓ Ú‡ÍË‚‡ Ó·ÂÍÚË Ò ‚˙ÁÔËÂχı‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ Ë Ó·˘Ó‰ÓÒÚ˙ÔÌËÚÂ Ë ·ÂÁÔ·ÚÌË ·ÓÎÌËˆË Ë ÔÓÎËÍÎËÌËÍË, Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ˘Û ÊË‚ÓÚÓÒÔ‡ÒËÚÂÎÌËÚ ‰ÂÈÒڂˡ ̇ ÎÂ͇ËÚ Ò ÓÚÔ·˘‡ı‡ Í˙‰Â Ò ÌˇÍÓ ¯Ë¯Â ‰Óχ¯Ì‡ ¯Î¸Ó͇‚ˈ‡, Í˙‰Â Ò ÌˇÍÓˇ

29


ÚËÍ‚‡ ËÎË ÍÛÚˡ ·ÓÌ·ÓÌË, ‡ ÔÓÌˇÍÓ„‡ Ë Ò Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ Ì‡¯ÂÌÒÍË ‰ÓÌÓÒ, ʇη‡ ËÎË Íβ͇. –ˆËÔÓ˜ÌÓÒÚÚ‡  ÚÛ‰ÌÓ ‡Á·Ë‡ÂÏÓ Ë ÚÛ‰ÌÓ ÔËÎÓÊËÏÓ ˇ‚ÎÂÌËÂ. —ÂΡÌËÚ ÚÛÍ ÓÍÓÎÓ ÏÂÌ, ÍÓ„‡ÚÓ ÍÛÔÛ‚‡¯ ÌÂ˘Ó ÓÚ Úˇı ÔÓ Úˇı̇ ÓÙÂÚ‡ Ë ˆÂ̇, ÒΉ ÚÓ‚‡ ͇Á‚‡Ú ì¿Á ÏÛ ƒ¿ƒŒ’ Â‰Ë Í‡Í‚Ó ÒËî, ‡ ÍÓ„‡ÚÓ Ú Ò ËÁÎ˙Ê‡Ú ‰‡ ÍÛÔˇÚ Ì¢Ó, ÔÓÒÎÂ Ò ÏÂÒÂˆË Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÛÒÔÓÍÓˇÚ. ÀÓ¯Ó Â Ë ‡ÍÓ ÏÛ ‰‡‰Â¯ ÌÂ˘Ó ÂÈ Ú‡Í‡ ·ÂÁ ÌˢÓ. œ˙‚Ó ˘Â „Ó ‚ÁÂÏ ÔÓ ÂÙÎÂÍÒ, ÔÓÒΠ˘Â Ò ËÁÌÂ̇‰‡: ì“Ó‚‡ Ì ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â, Ëχ Ì¢Óî. ÃË̇‚‡ ‚ÂÏÂ, ˜Ó‚ÂÍ˙Ú Â ÌÂÒÔÓÍÓÂÌ, „Ή‡ ÔÓ‰ ÓÍÓ, Ëχ ‰ÌÓ Ì‡ ÛÏ. » ÔÓÌÂÊ Ì ÓÚÍË‚‡ ÌˢÓ, ‡ Ì ÏÓÊ ‰‡ ÌˇÏ‡ ÌˢÓ, ˜Â‚ÂˇÚ Ì‡ Ò˙ÏÌÂÌËÂÚÓ Á‰‡‚‡Ú‡ „Ó „ËÁÂ: ì“Óˇ  „ÓÎˇÏ „ˇ‚ÓÎ, ‡Ï‡ ˘Â ‚ˉËÏ...î. ◊Ó‚ÂÍ˙Ú Ú ̇Ï‡Á‚‡. ¬Ò ÔÓ-ÒËÎÌÓ, Á‡‡‰Ë ·ˇ„‡˘Ëˇ ÓÚ„Ó‚Ó ̇ Ì„ӂˡ ‚˙ÔÓÒ. Õ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‰‡‚‡ ÚÓÍÛ-ڇ͇. » ڇ͇ ̇ڇÚ˙Í... ƒÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÒӈˇÎÌË Ë ‰Û„Ë ÔÒËıÓÎÓÁË Ò‡ Ò Ï˙˜ËÎË ‰‡ ÓÚÍËˇÚ ÎÓ„Ë͇ ‚ „ÓΡÏÓÚÓ ÓÚÏ˙˘ÂÌË ÒÂ˘Û Ï‡Î͇ڇ ÛÒÎÛ„‡ ËÎË Á‡˘Ó Á‡‰ ‚ÒˇÍÓ ÁÎÓ Ì‡‰Ì˘‡ ÌˇÍÓ ‰Ó·Ó. ÃÓÊ ·Ë ‡Á„‡‰Í‡Ú‡  ‚ ÔËÏËÚË‚ÌÓÚÓ ‚˙ÁÔˡÚË ̇ ÍÓÏÛ̇ڇ ͇ÚÓ ÔÓÚÓÍ ÓÚ ·Î‡„‡, χ͇ Ë Ì Ô˙ÎÌÓ‚Ó‰ÂÌ, ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ‚ ÔÓÒÓ͇ Í˙Ï Ì‡¯Ëˇ ˜Ó‚ÂÍ, Ë ÚÓ Ò‡ÏÓ ·ÂÁ‚˙Á‰ÏÂÁ‰ÌÓ Ë ‡ÌÓÌËÏÌÓ. «‡ÚÓ‚‡ ‚ Ó·˘Ëˇ ÛÒÚÂÏ Í˙Ï ‚Ò‚˙ÁÏÓÊÂÌ ·ËÁÌÂÒ Ï‡È Â ‰Ó¯ÎÓ ‚ÂÏÂ Ë Á‡ ˜‡ÒÚÌËÚ ÍÓÏÛÌË. ÕˇÏ‡Ï Ë Í‡Ô͇ Ô‰ÒÚ‡‚‡ ͇ÚÓ Í‡Í‚Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ ÚÂ, ÌÓ ‚˙‚ ‚ÒÂÍË ÒÎÛ˜‡È ÏÓÊ ‰‡ Ò Ә‡Í‚‡ ‰Ó·‡ ‰‡Î‡‚Â‡ ÓÚ Úˇı ÔË ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ ÏÂÌˉÊÏ˙ÌÚ, ‡ ÏÂÌˉÊ˙Ë Û Ì‡Ò ‚˜ ÍÓÎÍÓ ˘Â¯. ÃÓÊÂ Ë ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÔËÚ‡ ̇ ‚Ò‚˙ÁÏÓÊÌË ‡ÌÚËÍÓÏÛÌËÒÚ˘ÂÒÍË ÙÓÏËÓ‚‡Ìˡ, ˜ËËÚÓ ˜ÎÂÌÓ‚Â ÊË‚ÂˇÚ ‚ ڇ͇‚‡ ‚Á‡ËÏÓÔÓÏÓ˘ Ë ÍÓÏÛÌËÒÚ˘ÂÒÍÓ Ò˙ÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚Ó ‚ Ò·ÂÛÂʉ‡ÌÂÚÓ, ˜Â ·Ë ËÏ Á‡‚ˉˇÎ Ë Ì‡È-ÍÓÏÛÌËÒÚ˘ÂÒÍˡ ÍÓÏÛÌËÁ˙Ï. ŒÚ ÎÓ¯ÓÚˡ ÁÏˡڇ ÒË Ì‡Î‡Ô‡Î‡ ÓÔ‡¯Í‡Ú‡ Ë Á‡ÔӘ̇· ‰‡ ˇ ÔÓ„Î˙˘‡ ÏÂÚӉ˘ÌÓ Ë ÌÂÓÚÒÚ˙ÔÌÓ, ‰Ó͇ÚÓ... Õ ÏË Ó·˙˘‡ÈÚ ‚ÌËχÌËÂ! ÕˇÍ‡Í˙‚ ˘˙ÍÂÎ ÔÓ„˙Î̇ΠÔÓ‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ÂÌÓ Â‰Ì‡ ÁÏˡ, ÌÓ Úˇ ËÁΡÁ· ÔÂÁ Á‡‰Ìˡ ÏÛ ÓÚ‚Ó Ë ÒË Ú˙„̇·, ÚÓÈ Ô‡Í ˇ ÔÓ„˙Î̇Î, Úˇ ÒË Ú˙„̇· ÔÓ Ô‰˯Ìˡ ̇˜ËÌ Ë ÔÓÒÎÂ Ô‡Í Ë Ô‡Í, ÌÓ ˘˙ÍÂÎ˙Ú Ò ‰ÓÒÂÚËÎ Ú‡ ÒË ÔÓÒÚ‡‚ËÎ ˜Ó‚͇ڇ ̇ Á‡‰Ìˡ ÒË ÓÚ‚Ó Ë ÒË ÔÓÏËÒÎËÎ Ò‡ÏÓ‰Ó‚ÓÎÌÓ: ì’‡ ˆËÍÛÎË‡È Ò„‡ ÍÓÎÍÓÚÓ ÒË ˘Â¯!î. “Ó‚‡ Ò‡ „ÎÛÔÓÒÚË, ÌÓ ˜ÂÚË Ë „ÎÛÔÓÒÚËÚÂ, Á‡˘ÓÚÓ ÛÏÌÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ÓÚÍ˯ ‚ Úˇı,  ͇ÚÓ ·ËÒÂ ÓÚ ÒÏÂÚˢÂ. “ÂÓˡڇ, ˜Â ÍÛÔˢ‡Ú‡ ·ÓÍÎÛˆË Ò‡ ÍÛÔˢ‡ ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡, ÒË„ÛÌÓ Â ‚ˇ̇, ÌÓ Ëχ ·ÓÍÎÛˆË Ë ·ÓÍÎÛ-

30


ˆË. ¬‡ÊÌÓÚÓ Â ‰‡ ÔÓÔ‡‰Ì¯ ̇ ‰Ó·˙ ·ÓÍÎÛÍ. ‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ÛÏ̇ „ÎÛÔÓÒÚ, ‡ÍÓ ÏÓÊ ڇ͇ ‰‡ Ò ͇ÊÂ. ¿ÍÓ ÔÓ ÌˇÍ‡Í‚‡ Ô˘Ë̇ ËÁÔÛÒÌÂÚ ·‡˜Ì‡Ú‡ ÒË ı‡Î͇ ‚ ÛÏË‚‡ÎÌË͇ Ë Úˇ Á‡ÔÓ‰Ò͇˜‡ ԇ·‚Ó ÔÓ ÔÓˆÂ·̇ Ò˙Ò Á‡‰‡˜‡ ‰‡ Ò Ô˙ıÌ ‚ ÓÚıÓ‰Ìˡ ÓÚ‚Ó Ë ‰‡ ËÁÚÂ˜Â Ò Ï˙Ò̇ڇ ‚Ó‰‡, Ì ˇ „ÓÌÂÚ ·ÂÁÛÒÔ¯ÌÓ, ÔÓÒÚÓ ÒÎÓÊÂÚ ‰Î‡Ì ̇ ÓÚ‚Ó‡ Ë Ò ÛÒÔÓÍÓÈÚÂ. » ÒË ÒÔÓÏÌÂÚÂ, ˜Â ÚÓ‚‡  ÛÏÌÓÒÚ, ̇ۘÂ̇ ÓÚ „ÎÛÔÓÒÚ. * * * ÕˇÍÓ„‡ ̇ ‰Â‰Ó …Ó‰‡Ì Ë ·‡·‡ Lj‡ ËÏ ÛÏË‡ÎË ‰Âˆ‡Ú‡ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ Ë ÔÓ˜ÚË ÌÂÓÚÏÂÌÌÓ, ̇È-̇Í‡ˇ Ò Á‡‰˙ʇΠ·‡˘‡ ÏË ≠ ·‡·‡ „Ó Í˙ÏË· ÚË „Ó‰ËÌË Ë „Ó ÓÚ·Ë· ͇ÚÓ Ò·„‡Î‡ ˜ÂÚ͇ ‚ Ô‡Á‚‡Ú‡ ÒË. ¬ÁÂÎË, Ú‡ ÓÚ„ÎÂʉ‡ÎË Ë ˜ÛÊ‰Ó ‰ÂÚÂ, Á‡˘ÓÚÓ Ú‡ÍÓ‚‡ ·ËÎÓ ÔÓ‚ÂËÂÚÓ, ‡ÍÓ ËÒ͇¯ ‰‡ ÓˆÂΠڂÓÂÚÓ ‰ÂÚÂ. ”ÏˇÎ  ‚ ·Â·Â¯Í‡ ‚˙Á‡ÒÚ Ë Ì‡È-„ÓÎÂÏˡ ÏË ·‡Ú …Ó‰‡Ì. ¡‡·‡ «‡͇ Ô˙Í Â ÓڄΉ‡Î‡ ‰ÌÓ ÓÚ ·‡ÚÓ‚ËÚ ÒË ‰Âˆ‡ ≈ÙÚËÏ, ÍÓÈÚÓ ÒΉ „Ó‰ËÌË Á‡„Ë̇ΠÔÓ Á‡Ú‚ÓËÚ Á‡‡‰Ë ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÚÓ ÒË Í‰Ó, ÍÓÂÚÓ ÓÚÒÚÓˇ‚‡Î Ë Ì ÔÓ‰‡‚‡Î ‰Ó ÒÏ˙ÚÚ‡ ÒË, ‡ ‡ÍÓ ·Ë ÏÓ„˙Î ÒË„ÛÌÓ Ë ÒΉ Ì¡. ¡‡·Ë̇ڇ «‡ÍË̇ ¬‡Ìˇ ÒÚÂ̇ ÏË Â ÏÌÓ„Ó ÔÓ-‰‡Î˜̇ ÓÚ ≈„˙ÎÌˈ‡ ≠ Ú‡Ï Ò˙Ï ıÓ‰ËÎ Ò‰ÂÏ-ÓÒÂÏ Ô˙ÚË Á‡ ˆÂÎˡ ÒË ÊË‚ÓÚ, ÌÓ Í‡ÚÓ ÒË ÔÓÏËÒΡ, ‡ÍÓ ‚ ÏÂÌ Ëχ ÌˇÍ‡Í‚‡ ‚Ëӄ·‚‡ ÛÔÓËÚÓÒÚ, Ï‡È ÔÓËÁÚ˘‡ ÚÓ˜ÌÓ ÓÚ Ú‡Ïӯ̇ڇ Í˙‚. » ÔÓÌÂÊÂ Ë ÊÂ̇ ÏË Â Â‰Ì‡ ÛÔÓËÚ‡ ·ÂÁÌ˯͇ ¯ÓÔÍËÌˇ, ‰Âˆ‡Ú‡ ÌË Ò‡ ÌË Á‡˜Û˜ÛÎËÎË Ë ‰‚‡Ï‡Ú‡ ÔÓ ÚÓÁË ÔÓ͇Á‡ÚÂÎ.  ‡Í‚ÓÚÓ Ë ‰‡ Ò ÔË͇Á‚‡ Á‡ ¯ÓÔËÚÂ, Ú ҇ ÒË ıÂ‚Ë ÏÂÚ˙Î, ‰ÓË ÏÌÓ„Ó ı‚Ë, Ú‡ Ë Ôӂ˜Â. Ç͇ Ë Ì ÚÓÎÍÓ‚‡ ËÁËÒ͇ÌÓ, ÌÓ ÚÓ‚‡  ÓÔËÒ‡ÌË ̇ ÌˇÍ‡Í‚‡ Ó‰Ó‚‡ Ë ‰ÓË ÂÚÌÓÔ‡ÏÂÚ, ÌÓ ‰ÌÂÒ ÏÌÓ„Ó ÔÓ-Ò˙‰·Ó‚̇ ÏË ËÁ„ÎÂʉ‡ Û˜‡ÒÚÚ‡ ̇ ̇Ó‰‡ Ë ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ÌË. ÕˇÍÓÈ ˘Â ˜Â: ì¡Â Í‡Í‚Ó ËÏ Â Ô˙Í Ì‡ Úˇı?î, ÌÓ ÔÓ ÏÓË ÓÍÓÏÂÌË Ì‡·Î˛‰ÂÌˡ ÚÓ‚‡ ‚˙ÎÌÛ‚‡ Ì ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ ÚË-˜ÂÚ‚˙ÚË ÓÚ Ì‡Ó‰‡ ÌË, ‡ Ò‰ ÓÒڇ̇ÎËÚÂ Ï‡È Ôӂ˜ Ò ÏËÒÎË Á‡ ÍθÓÔ‡˜Í‡Ú‡ Ë ‰‡Î‡‚Â‡Ú‡. ÕÓ Ú‡Í‡ ÒÚ‡‚‡ ‚ ËÒÚÓ˘ÂÒÍË Ô·Ì: ͇ÚÓ Ò ÔÓÁ‡ÍÂÔË Ì‡Ó‰˙Ú ÌË Á‡ ÌˇÍÓÂ Ë ‰Û„Ó ‰ÂÒÂÚËÎÂÚË ‰‡  ‰Ó·Â Ë ‰‡  ÒÔÓÍÓÂÌ, ÚÓÍÛ Ò Ò˙·Û‰ˇÚ ÎÓ¯ËÚ ÒËÎË ÓÚ‚˙Ì Ë ÓÚ‚˙ÚÂ Ë ‚Ò Á‡Â‰ÌÓ, Ú‡ „Ó ‡Á·ÛÚ‡Ú Ë Á‡‡Á‰ÛÒ‚‡Ú, ÁÂ ‰‡ Ì Á‡·‡‚Ë, ˜Â Ê˂ ̇ ÚÓ‚‡ ‡ÁÏËÌÓ Í˙ÒÚӂˢ ‚˜ ˜ÂÚËË̇ÈÒÂÚ Ë ÍÛÒÛ ‚Â͇. Õ‡ËÒÚË̇ ÒÏ Í˙ÒÚÓ‚Ë˘Â Ì‡ ÚË ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡ Ë ÏÌÓ-

31


„Ó Ì‡Ó‰  ̇ÓÒÚËÎ Û¯Ë ‰‡ „ÛÎË‡ ÚÛÍ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ, ÏÌÓ„Ó Ì‡Ó‰  ÏË̇ÎÓ ÓÚ ÚÛÍ Ë Ô‡Í ÏË̇‚‡, Ú‡ Ô‡‚Ë ÏÌÓ„Ó Ì‡¯Ë ıÓ‡ ˇ ‚˙Úӄ·‚Ë, ˇ Í˂ӄΉË, ˇ ‚˙ÚËÓÔ‡¯ÍÓ‚ˆË, ‡ Ú‡ÍË‚‡ ıÓ‡ ‚ÒÂ ÌˇÍÓˇ Ô‡ÍÓÒÚ ˘Â ̇Ô‡‚ˇÚ. ŒÚ͇ÍÚÓ Ò ÔÓÏÌˇ, ̇ ̇Ӊˆ‡ ÌË ‚ÒÂ ÌˇÍÓÈ ÏÛ Ì‡‚Ë‚‡ ÔÛÊËÌËÚÂ, ‚Ò „Ó ÁÓÏ·Ë‡, ‚Ò „Ó ÍÛÔÛ‚‡ Ú‡ ÚÓÈ ‚Ò ·Í˙ÚÛ¯Ë Ì‡Îˇ‚Ó-̇‰ˇÒÌÓ, ÚÛ Ì‡Ô‰, ÚÛ Ì‡Á‡‰, ÚÛ Ò Â‰ÌË ÚÛ Ò ‰Û„Ë. ¬ ‰Û„Ë ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡ÌË ÒÚ‡ÌË Ë̉˂ˉ˙Ú Ì‡ÚËÒ͇ ‰‡ Ò ‡Á‚Ë‚‡ ‚ ÔÂÒÓ̇ÎÂÌ ÔÎ‡Ì ≠ ‰Âˆ‡Ú‡, Í˙˘Ëˆ‡Ú‡, ‡Ì˜ÓÚÓ Ë Ô. ‡Ï‡ ÚÛ͇ Ì ≠ ÍÓÎÍÓÚÓ Â ÔÓ-̉ӄ‡ÏÓÚÂÌ ˜Ó‚˜ˆ˙Ú, ‚Ò ˘Â Ò ËÁÚ˙Ô‡ÌË ‰‡ ÍÓχ̉‚‡ Ô‡‡‰‡. ‡Á‡ı ̉ӄ‡ÏÓÚÂÌ, Á‡˘ÓÚÓ ‰ÌÂÒ ‚ÒÂÍË Á̇ ÔÓ Ï‡ÎÍÓ ÓÚ ‚Ò˘ÍÓ, ÌÓ Ï‡ÎˆË̇ Ò‡, ÍÓËÚÓ Á̇ˇÚ ‚Ò˘ÍÓ Á‡ Ì¢Ó, χ͇ Ë Ï‡ÎÍÓ, ÍÓÂÚÓ ÛÏÌËÚ ̇Ó‰Ë Ì‡È ˆÂÌˇÚ. ¬Ò˘ÍË ÔÓÏÌËÏ Í‡Í ÔÓ Í‡Î͇ÌËÚ ̇ ÌÓ‚ËÚÂ ÌˇÍÓ„‡ Ô‡ÌÂÎÌË ·ÎÓÍÓ‚Â Ò ̇·Ë‚‡ı‡ ‚ Ó˜Ë Ì„‡ÏÓÚÌÓ ËÁÔËÒ‡ÌËÚ ËÏ ÌÓÏÂ‡ Ò ÔÓ‰ÔÓÍË Ì‡ Ò‰ÏˈËÚÂ Ë Ò „ÓÁÌÓ ÔÓÚÂÍ· ·Óˇ, ‡ ÔËÒ‡˜ËÚ ·ˇı‡ ‚Ò ҇ÏÓ‰ÂÈÌË Ë Ò‡ÏÓËÌˈˇÚË‚ÌË Ì„‡ÏÓÚÌˈË, ÍÓËÚÓ Ò ‚ÚÛ‚‡ı‡ ̇È-‰Ó·ÓÒ˙‚ÂÒÚÌÓ ‰‡ ÓÔ‡‚ˇÚ Ò‚ÂÚ‡. ¬„Ή‡ÈÚ Ò Ò„‡ ‚ Ò‡ÏÓ̇ÂÍ·ڇ Ò ڇ͇ ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇ Í·҇ ‚ ˆˇÎ‡Ú‡ ∫ Ô‡ÎËÚ‡ Ë ‡ÍÓ ‚Ë ÒÚ ÔÓÌ Ò˙Ò Ò‰̇ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌÓÒÚ, ˘Â ‚ˉËÚ ͇͂‡ ÓÔ‡Ò̇ ̉ӄ‡ÏÓÚÌÓÒÚ Ò ËÁÎ˙˜‚‡ ÓÚ Ú‡Ï. Œ„Ή‡ÈÚ Ò ‚˙‚ ‚‡¯Ëˇ Í‚‡ڇΠ‰‡ ‚ˉËÚÂ Í‡Í‚Ë ıÓ‡ ‚Ë ‡„ËÚË‡Ú Á‡ ÚÓ‚‡-ÓÌÓ‚‡ Ë Ò ÓÔËÚ‡ÈÚ ‰‡ ËÏ ÔÂÏÂËÚ ÛÏÒÚ‚ÂÌˡ ·‡„‡Ê, Ô˙Í ÚÓ„‡‚‡ ËÏ Ò ı‚‡˘‡ÈÚ ̇ ÔÓÔ‡„‡Ì‰‡Ú‡. œÓÒÚ‡˘Ë̇ڇ Ë ÔÓÒÚÓÚˡڇ  ͇ÚÓ ÒËÓχ¯Í‡Ú‡ ‚˙¯Í‡ ≠ Úˇ ‚Ò ˘Â ÒÍÓ˜Ë Ì‡ ˜ÂÎÓÚÓ Ì‡ ˜Ó‚Â͇, Ú‡ ‚Ò˘ÍË ‰‡ ˇ ‚ˉˇÚ Ë ‰‡ ‡Á·Â‡Ú ͇ÚÓ Í‡Í˙‚ ˜Ó‚ÂÍ Ò ÍË ÔÓ‰ ¯‡Â̇ڇ ‚‡ÚÓ‚˙Á͇ Ë ÏÂ͇ڇ ¯‡Ô͇. ¡Â‰‡Ú‡ ̇ ÒÍÓÏÌˡ ·˙΄‡ËÌ Â ‚ ÚÓ‚‡, ˜Â ‚Ò „Ë „Ή‡ ÚÂÁË Í‡Í ÒË Ú˙Ô˜‡Ú Ú˙·ÛÒËÚÂ, ÔÓÚÙÂÈÎËÚÂ Ë ·‡ÌÍÓ‚ËÚ ÒÏÂÚÍË, Í‡Í ·Ó„‡ÚÂˇÚ Á‡ Ì„ӂ‡ ÒÏÂÚ͇, ‡ ÚÓÈ ÁˇÔ‡ Á‡¯ÂÏÂÚÂÌ Ë ‚Ò ÚÓÍÛ ˜‡Í‡ ‰‡ ÏËÌÂ ÌˇÍÓÈ Ë ‰Û„ ‚ÂÍ, Ú‡ ‰‡ ÒË Ì‡Ô‡‚Ë Ò‚ÓÂÚÓ ‚˙Á‡Ê‰‡ÌÂ, Ú. Â. ‰‡ Ò ÔÓÎÛ˜Ë Ï‡ÒÓ‚Ó ÔÓÛÏÌˇ‚‡ÌÂ. * * * ÕÓ ‰‡ ‚˙‚ËÏ Ì‡Ô‰ Ò ÎÂÍÒËÍÓ̇. ¬Â˜Â ÒÏ ‰‚‡Ï‡: ‡Á Ë œÓÎË ≠ ‡·ÒÓβÚÌÓ ·ÂÁ‡·ÓÚÌÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó. » Ì¡ ˇ ÔÓÏÂÚ ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇ڇ ‚˙Î̇, Á‡ ‰‡ Ì Ò Á‡·ÎÛʉ‡‚‡ÏÂ, ˜Â  ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇.

32


«Ì‡˜Ë ˘Â ̇ÚËÒ͇Ï ·ËÁÌÂÒ‡, Á‡Ì‡ˇÚ‡, Ú˙„ӂˡڇ. ÕÓ Ë ÚÛÍ ˘Â Ô˜‡Ú ·˛ÓÍ‡ÚË, Ô‡ÚÓÍ‡ÚË, Ô‡‡ÁËÚË Ë ˆÂÎˡ ÂÍ‚ËÁËÚ Ì‡ ̇¯ÂÌÒ͇ڇ ÒË ¯ÏÂÍÂˇ‰‡. œÓÎË Â ÏÌÓ„Ó Ì‡‚ËÚ‡, Ô˜Â̇ Â, ÌÓ Ë ÏÌÓ„Ó ÔÂÛÏÓÂ̇, ‰ÂÔÂÒË‡Ì‡  χÎÍÓ ÓÚ Ò˙Í‡˘ÂÌËÂÚÓ, ÌÓ ˘Â ∫ ÏËÌ ≠ ÔÓÁ̇‚‡Ï ÒË ˜Ó‚Â͇. ÕË ÒÏ ıÓ‡ ̇ Ò˙Áˉ‡ÌËÂÚÓ, χ͇ Ë ·ÂÁ ÏÌÓ„Ó ‚ˉËχ ÓÚÔ·ڇ, ‡ ÚÓ‚‡ ÒË Â ÌÂ˘Ó Í‡ÚÓ ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌË ÚÛÍ Ò‰ ̇¯ÂÚÓ ÔÎÂÏ ≠ ‡ ‚ˉˇı‡ ÌˇÍÓÈ ‰‡ ‡·ÓÚË, ‡ ÏÛ Á‡‚ˉˇı‡ Ë „Ó ÔÂ... ı‡. Œ·‡˜Â ÓÚ ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË Á‡·ÂΡÁ‚‡Ï ËÁ‚ÂÒÚ̇ ÔÓÌÓÒËÏÓÒÚ Í˙Ï ‡·ÓÚ¢ËÚÂ, ÔÓ ÒÍÓÓ ÏÓÊ ·Ë ÒÍËÚ‡ ÓÏ‡Á‡, ÍÓˇÚÓ ‚ÂÓˇÚÌÓ Ò ̇ÚÛÔ‚‡ Ë ÒÍ·‰Ë‡ ÌˇÍ˙‰Â Ë ‚ÒÂ ÌˇÍÓÈ ‰ÂÌ ˘Â ÂÍÒÔÎÓ‰Ë‡ ˇ Ò ‰ÂÍÂÚ, ˇ Ò‡ÏÓÔÓËÁ‚ÓÎÌÓ. »Ï‡ÏÂ Ë ÒËÏÔ‡ÚËÁ‡ÌÚË, ÔÓ-ÚÓ˜ÌÓ ÛÏËÎËÚÂÎË: ÛÏËΡ‚‡ ËÏ ÓÚ Ì‡¯ÂÚÓ Ï‡‚¯ÍÓ ÚÛ‰Óβ·Ë ̇ ˆˇÎÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó, ‡ÔÎÓ‰Ë‡Ú ÌË. ≈, ‰Ó͇ÚÓ Ë Ú Ì ÌË ÔÓ„Ì‡Ú Ò Í‡Ï˙ÌË. ƒ‡ÎË Ô˙Í Ì ÒÏ ӷÂÏÂÌÂÌË ÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÒÍËÚ ÓÔ‡¯ÍË Ë ÌÓχ‰ÒÍËÚ ÔÂıÓ‰Ë? ¿ ÚÂÁË, ÛÏËÎÂÌËÚÂ, Ò‡ ÒË ‚Ò ̇ÒÚ‡ÌÂÌË Ì‡ Ò˙‚ÒÂÏ ËÁÔÓÒڇΡ·ڇ ‚˜ ‰˙ʇ‚̇ ·ÓÁ͇, Ú‡ ˘Ó ÒÏÛ˜‡Ú ÓÚ Ú‡Ï Ë ‡Á Ì Á̇Ï. » ˙ÍÓÔΡÒ͇Ú. ≈‰ËÌ ÔÓÎÓ‚ ‡ÚÎÂÚ Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ ÒÚÓ ‡ÍÚ‡ ‚ ÔÂÔ˙ÎÌÂÌ Ò ÔÛ·ÎË͇ ÒÚ‡‰ËÓÌ. —Ή ‚ÒˇÍÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ÒΉ‚‡ÎË ·ÛÌË ‡Ô·ÛÁË. Õ‡ ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ‰Â‚ÂÚ‡Ú‡ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËˇ ‡ÚÎÂÚ˙Ú Ô‡‰Ì‡Î ‚ ÌÂÒ‚ˇÒÚ. ì”-Û-Û ≠ Á‡‚‡Î‡ ÔÛ·ÎË͇ڇ ≠ Ô‰Â‡ÒÚ Ú‡Í˙‚, ‰̇ ÊÂ̇ Ì ÏÓʯ ‰‡ ÓÔ‡‚˯!î. Ó„‡ÚÓ Ò Á‡ı‚‡Ì‡ı Ò ‰Ê‡Ï‰ÊËÈÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ ÏÌÓ„Ó ÔËΡ„‡ ̇ ‰ËÔÎÓχڇ ÏË Á‡ ËÌÊÂÌÂ Ë ÏÂÌˉÊ˙, Ë ÏË Ò ÒÎÛ˜‚‡¯Â ̇ ‰̇-‰‚ Ò‰ÏËˆË ‰‡ ÓÒÚ˙ÍΡ ÔÓ ÌˇÍÓ ËÁÍË‚ÂÌÓ Ë Ò͇ԇÌÓ ˜Â˜Â‚Â, ÒΉ ÔÓÎÓ‚ËÌ „Ó‰Ë̇ ‰ËÌ ˜Ó‚˜ˆ Ï ÔÓÔËÚ‡ ̇È-ÔÓÒÚÓÒ˙‰Â˜ÌÓ ÍÓÎÍÓ ÏËÎËÓ̇ Ò˙Ï Ì‡Ô‡‚ËÎ ‚˜Â, ÌÓ ÚÓ„‡‚‡ ÏËÎËÓÌÂÓχÌˡڇ Ëχ¯Â Ó·˘Ó̇Ó‰ÌÓ Ë Ó·˘Ó‰˙ʇ‚ÌÓ ËÁÏÂÂÌËÂ, Ú‡ ‡Á Ì ÏÛ ÔÂÔÓ˙˜‡ı ÔÒËıˇÚ˘ÂÌ Ô„Ή, Á‡ ‰‡ Ì „Ó Ó·Ë‰ˇ. œÓÒÚ˙ÔËı ͇ÚÓ »ËÒÛÒ‡, Ú‡ ‰‡ Ëχ ÔÓÒΠÍÓÈ ‰‡ ‚Ë͇ Ë Á‡ ÏÂÌ ì–‡ÁÔÌË „Ó!î. »ËÒÛÒ Â Ì‡˜ÂÌ Ú‡Í‡ ÓÚ ÂÎËÌËÚÂ; ‚ÂÈÒÍÓÚÓ ÏÛ ËÏ Á‚Û˜Ë Ï‡È ÌÂ˘Ó Í‡ÚÓ …¯ۇ, Ó·‡˜Â ‰‚ÌËÚ „˙ˆË ÌˇÏ‡ÎË ·ÛÍ‚ÂÌË Á̇ˆË Á‡ Ú‡ÍË‚‡ Á‚ÛˆË. “Â Ë Ò„‡ ÌˇÏ‡Ú, ÌÓ ËÏ‡Ú ÔÂÚÂ̈ËË Á‡ Ò‚ÂÚËÚ  ËËÎ Ë ÃÂÚÓ‰ËÈ, ‰‚‡Ï‡Ú‡ ·‡Úˇ ÓÚ —ÓÎÛÌ, ÍÓÈÚÓ ‰ÓÒÍÓÓ ·Â¯Â ·˙΄‡ÒÍË „‡‰, ̇ÒÂÎÂÌ Ò ·˙΄‡Ë. “Ó Ë Ò˙‚ÒÂÏ Ì‡¯ËÚ ÓÚ —ÍÓÔË ËÒÍ‡Ú ‰‡ ÒË „Ë ÔËÒ‚ÓˇÚ Ò‡ÏÓ Á‡ Úˇı ÒË, ÌÓ Í‡ÚÓ ÚÛˇÏ  ËË· Ô‰ ÃÂÚӉˡ, Ì Á̇˜Ë, ˜Â ÚÓÈ Â ·ËÎ ·‡ÚÍÓÚÓ. ≈, ·‡ÚˇÚ‡ Ò‡ ÒË ·‡Úˇ, ‡ ÍÓϯËËÚ ‰Û„Ó Ì¢Ó.

33


˙‚Ú‡ ‚Ó‰‡ Ì ÒÚ‡‚‡, ÌÓ Ë ‰Ó·ËˇÚ Ò˙Ò‰  ÔÓ-ˆÂÌÂÌ ÓÚ Á·ÚÓ. “‡ ÍÓ„‡ÚÓ ‚ˉËÚÂ ÌˇÍÓÈ ËÁÚ˙·Û¯ÂÌ ÔÓÁÓˆ, ÚÓ ËÎË ıÓ‡Ú‡ Ò‡ ÏÌÓ„Ó ·Â‰ÌË, ËÎË ÌÂχÎË‚Ë, ËÎË Â Á‡Â‰Ì˯ÍÓ (ÓÚ‡¯ÍÓ, Ó·˘Ó), ËÎË Ì ËÒÍ‡Ú ‰‡ ÏÌÓÊ‡Ú ÏËÎËÓÌËÚ ̇ ‰Ê‡Ï‰ÊËËÚÂ. ¿ÍÓ ËÏ‡Ú ÌˇÍÓÈ Ë ‰Û„ ΂, ͇ÍÚÓ Í‡Á‡ı Ë Ô‰Ë, Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú ‰‡ ÒÔÓÌÒÓË‡Ú ·‡ÌÍÂËÚÂ Ë Í‰ËÚÌËÚ ÏËÎËÓÌÂË, ˘ÓÚÓ Ò‡ ÔÓÛ˜ÂÌË ıÓ‡. Ó„‡ÚÓ Ì ·ˇı ‚ ·ÂÁ‚ÂÏËÂÚÓ Ë ·ˇı Ë ÔÓ-Ï·‰, ÏË Ò  ÒÎÛ˜‚‡ÎÓ ‰‡ Ò Á‡„ÎÂʉ‡Ú ‚ ÏÂÌ Ò ÓÒÓ·ÂÌ ÔӄΉ ÊÂÌË, ·ÂÁ ‰‡ Ò˙Ï ‰‡‚‡Î ͇Í˙‚ÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ÔÓ‚Ó‰ ËÎË ÙÎËÚ-Á̇ˆË. “ÂÁË ÏÓÏ˘ÂÚ‡, ͇Á‡ÌÓ Ì‡È-Ó·˘Ó, Ó·‡˜Â Ò ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ı‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ï ‚Ëʉ‡ı‡ ‚ ËÁÔ‡‚ÂÌ ˙ÒÚ, Á‡˘ÓÚÓ Ì ÓÚ„Ó‚‡ˇÏ ̇ ‚˙ÁÔËÂÚËÚ ÓÚ Úˇı Òڇ̉‡ÚË Á‡ Í‡ÒË‚ Ë ÔË‚ÎÂ͇ÚÂÎÂÌ Ï˙Ê, ‡ ÚÓÈ Úˇ·‚‡ ‰‡  ‚ËÒÓÍ Ë ‡ÚÎÂÚ˘ÂÌ ÔÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ, ÛıËÎÂÌ ËÎË ÒÚÓ„Ó ÒÂËÓÁÂÌ, ‡ Ì ·ÂÁÛ˜‡ÒÚÂÌ... ÕÓ Ë ‰Ó ‰ÌÂÒ Ì ÏÓ„‡ ‰‡ ‡Á·Â‡ ÒÂ˘Û Í‡Í‚Ó ÊÂÌË Ò ‚β·‚‡Ú ‚ ÌˇÍÓˇ ÚÂÚÓ‡Á‰̇ ÓÚÂÔ͇, ÍÓˇÚÓ ÔÓ Ï˙ÊÍËÚ Òڇ̉‡ÚË ÒË Â ÒÚÓÔÓˆÂÌÚÓ‚ ·ÓÍÎÛÍ, Ó·‡˜Â Ì Ê·ˇ ÔÓ-̇ڇÚ˙Í ‰‡ ı‡·ˇ ÒÚ‡ÌˈËÚ ÔÓ ÚÓÁË ÔÓ·ÎÂÏ, Á‡˘ÓÚÓ Â Ï‡ÎÓÁ̇˜ËÚÂÎÂÌ ÓÚ Ó·˘Ó˜Ó‚¯͇, ‡ Ë ÓÚ ÏÓˇ „Ή̇ ÚӘ͇. —‡ÏÓ ˘Â ͇ʇ, ˜Â ÂÓÚË͇ڇ  ÔˡÚÌÓ Á‡ÌËχÌËÂ, ÌÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ÏÌÓ„Ó ÒÍ˙ÔÓ ‚ ̇È-Ó·˘ ÔÎ‡Ì Ë ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ·˙‰Â Ӣ ÔÓ-ÒÍ˙ÔÓ ÔË ÌˇÍÓË ˜‡ÒÚÌË ÒÎÛ˜‡Ë, ÌÓ Ëχ Ë ÏÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡Ë, ‚ ÍÓËÚÓ ÒË Á‡ÒÎÛʇ‚‡ ˆÂ̇ڇ. » Ӣ ≠ ÊÂÌËÚÂ, ÚÂÁË ÓÒÓ·ÂÌË Ò˙˘ÂÒÚ‚‡, ÒË Ô‡‰‡Ú Ì ÔÓ Ï˙ÊÂÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò ËÁÚÂÔ‚‡Ú ÓÚ „ËÊË ÔÓ Úˇı, Ì ÔÓ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ËÏ ‰‡‚‡Ú Û˛Ú Ë „Ë Ó·Î˘‡Ú, ‡ Á‡ ˜Û‰Ì‡ ËÁÌÂ̇‰‡, ÔÓ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ „Ë Ò˙·Î˘‡Ú ≠ ‚ ·ÛÍ‚‡ÎÌˡ, Ô˙Í Ë ‚ ÔÂÌÓÒÌˡ ÒÏËÒ˙Π̇ Ú‡ÁË ‰Ûχ. ƒ‡ Ò Ú˙ÒË ÎÓ„Ë͇ ‚ ÊÂÌÒÍËÚ ˜Û‚ÒÚ‚‡ Ë Ôӂ‰ÂÌË  ‡·ÒÓβÚÌÓ ·ÂÁÒÏËÒÎÂ̇ ‡·ÓÚ‡, ÔÓ-ÒÍÓÓ ÓÚ Á̇˜ÂÌË  Á̇ÌËÂÚÓ ÓÚ̇Ô‰ Á‡ ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ڇ͇‚‡ Ë ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÂÌ Ôӂ‰Â̘ÂÒÍË ÏÓ‰ÂÎ. ¬Ò ‰ÌÓ, ÚÓ‚‡ Ì  ‡ÍÚÛ‡ÎÂÌ, ‡ ‚˜ÂÌ ÔÓ·ÎÂÏ. ¿ÍÚÛ‡ÎÂÌ Â ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú Ò ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡, ÌÂ˘Ó Í‡ÚÓ Ô‚˙˘‡Ì ̇ ‰˙ʇ‚ÌÓÚÓ Ë Ó·˘ËÌÒÍÓÚÓ ‚ ˜‡ÒÚÌÓ, ÔÓ-ÚÓ˜ÌÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÍËÚ ‡ÍÚË‚Ë, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÌÓÒˇÚ Ô˜‡Î·Ë Ë ÂÌÚË ‰‡ Ò ÔÓ‰‡‰‡Ú ËÎË ÔÓ‰‡ˇÚ ̇ ̉˙ʇ‚ÌË ÒÚÓÔ‡ÌÒÍË ÒÛ·ÂÍÚË Ë Îˈ‡ Ò Ì‡‰Âʉ‡Ú‡ Á‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡ ‚ ˜‡ÒÚÌË ˙ˆÂ. »Ï‡ χÎÍÓ ÌÂ˘Ó ‚ˇÌÓ, ÌÓ Ì  ˆˇÎ‡Ú‡ ËÒÚË̇, Á‡˘ÓÚÓ Ò‚ÂÚ˙Ú Â Ô˙ÎÂÌ Ò ÔËÏÂË Ì‡ ‰˙ʇ‚̇ Ë̉ÛÒÚˇÎ̇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ò ˜Û‰ÂÒÌË ÒÚÓÔ‡ÌÒÍË ÂÁÛÎÚ‡ÚË Ë ıËΡ‰Ë

34


Ù‡ÎË‡˘Ë ˜‡ÒÚÌË ÙËÏË. «‡Â‰ÌÓ Ò ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ ‚˙‚Ë Ë ÔËÏËÚË‚ËÁ‡ˆËˇÚ‡, Ó·ÂÁ‰Û¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ̇ˆËˇÚ‡, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÒËÎÌÓ Ê·ÌÓ ÓÚ ÌÓ‚ËÚ ÌË „ÂÓÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË Ì‡ÒÚ‡‚ÌˈË. œÓÚÓÏÒÚ‚ÂÌËÚÂ Ë ÌÓ‚ÓÒ˙Á‰‡‰ÂÌË ·ÛÊÓ‡ ÔÓÚË‚‡Ú ‰Ó‚ÓÎÌÓ ˙ˆÂ ÓÚ Ô‰ÒÚ‡‚‡Ú‡ Á‡ ·Î‡ÊÂÌÒÚ‚ÓÚÓ ÓÚ Ô˙ÎÌÓ‚Ó‰Ìˡ ÔÓÚÓÍ Ï‡ÚÂˇÎÌË ·Î‡„‡, ÍÓÈÚÓ ˘Â Ú˜ ‚ ÔÓÒÓ͇ ÓÚ ·Â‰ÌÓˡڇ Ò‡ÏÓ Ì‡Í˙Ï Úˇı. » Ì  ҇ÏÓ Ô‰ÒÚ‡‚‡,  ˆËÌ˘̇ ‡ÎÌÓÒÚ ÓÚ Ò‰ÂÏ-ÓÒÂÏ „Ó‰ËÌË Ì‡Ò‡Ï, ÌÓ ÁÓ˙Ú Â ÔÓˆÂÒ˙Ú Ë ÔÓÒÓ͇ڇ ÏÛ ‰‡ ÒÚ‡Ì‡Ú ÌÂÓ·‡ÚËÏË. Õ‡È-Ô‡‡‰ÓÍÒ‡ÎÌÓÚÓ Ì‡ ‰Ì¯Ìˡ ‰ÂÌ Ì‡ ̇ˆËˇÚ‡ ÌË ÏÓÊ ·Ë Â, ˜Â „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ·Â‰ÌÓˡڇ Ò ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÌ ‚ÓÚ Ë Ò Û΢ÌË ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË ‡·ÓÚË Á‡ „ÓÒÔÓ‰‡ ·Ó„‡Ú‡¯ËÚ ÒÂ˘Û Ò‚ÓËÚ ËÌÚÂÂÒË ÌÂÓÒ˙Á̇ÚÓ Ï‡ÁÓıËÒÚ˘ÌÓ, ÎÂÍÓÏËÒÎÂÌÓ Ë ÏÓ‰ÌÓ. ÕÓ, ͇ÍÚÓ Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚ÒÂÍË Ì‡Ó‰ ÒË Á‡ÒÎÛʇ‚‡ Ò˙‰·‡Ú‡. ŒÒÓ·ÂÌÓ ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡Ï ÒË ˇ Ò˙Á‰‡‚‡, ·Ëı ‰Ó·‡‚ËÎ ‡Á. * * * ≈‰Ì‡ ÁËχ, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ·‡Ú ÏË ƒ‡„ÓÏË ·ˇıÏ Ì‚˙ÒÚÌË ‰Âˆ‡, ÔÓ Ë‰Âˇ ̇ χÈ͇ ÏË ËÁ‡·ÓÚËıÏ ÓÚ Ì‡È-ÔÓ‰˙˜ÌË Ò‰ÒÚ‚‡ ‰̇ Ô‡Úˉ‡ ÒÛ‚‡˜ÍË, ÍÓËÚÓ ÔÓ‰‡‰ÓıÏ Á‡ ÌˇÏ‡ Ë ˜‡Ò ̇ ̇¯‡Ú‡ ÒË ‡‚ÚÓ·ÛÒ̇ ÒÔË͇ ·ÓÂÌË ˜‡ÒÓ‚Â ÔÂ‰Ë ÌӂӄӉ˯̇ڇ ÌÓ˘. Õ‡¯ËÚ ÍÎËÂÌÚË ·ˇı‡ ıÓ‡, ÍÓËÚÓ ÒÎËÁ‡ı‡ ÓÚ ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡ Ò ÔÂÔ˙ÎÌÂÌË Ò ÔÓ‰ÛÍÚË Ë ÔÓ‰‡˙ˆË ÚÓ·Ë. ÃÌÓÁË̇ ÓÚ Úˇı Á‡Â‰ÌÓ Ò ÚÓ·ËÚ ÌÓÒÂı‡ Ë ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌË Á‡ Ò‚ÓËÚ ‰Âˆ‡, ÔÓÌÂÊ ‚ ÛÎËÒˡڇ ÔÓÒÚÓ ·ˇı‡ Á‡·‡‚ËÎË ‰‡ ËÏ ÍÛÔˇÚ Ì‡È-‚‡ÊÌÓÚÓ ≠ ÒÛ‚‡˜Í‡. ÕËÂ Ò ·‡Ú ÏË „Ë ËÁ‚‡Ê‰‡ıÏ ÓÚ ÍÓÌÙÛÁ̇ڇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ, ͇ÚÓ ËÏ Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇıÏ ‚ ̇È-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ ÙÓχ ÔÓÒΉÌˡ ¯‡ÌÒ, ‡ Ú ÍÛÔÛ‚‡ı‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ÎÌÓ Ë Ì ËÒ͇ı‡ ÂÒÚÓ. ¡ˇı‡ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌË ÍÎËÂÌÚË. ¿ Ë ÌË ·ˇıÏ ۉӂÎÂÚ‚ÓÂÌË, Á‡˘ÓÚÓ ·ˇıÏ ÔËÎÓÊËÎË Ë‰Â‡ÎÂÌ ÏÂÌˉÊÏ˙ÌÚ ‚ ‰ËÌ Ô‡Á‡, ÍÓÈÚÓ ÚÓ„‡‚‡ Ë ‰Ó ‰ÌÂÒ Â ËÁÍβ˜ËÚÂÎÂÌ ÏÓÌÓÔÓΠ̇ ˆË„‡ÌËÚÂ. ÕˇÍÓ„‡ Í‡È ·Â‰Ì‡Ú‡ ÌË ÒÂÎÒ͇ Í˙˘‡ ‚ ≈„˙ÎÌˈ‡ ÏË̇‚‡¯Â ÔÓ‰‡‚‡˜ ̇ ˜Â¯Ë, ÍÓÈÚÓ ÓÚ‰‡Î˜ Ò ÔÓ‚ËÍ‚‡¯Â: ì◊Â¯‡ÓÓÓ..., ‡È‰Â ̇ ͲÒÚẨËÎÒÍËÚ ˜Â¯Ë!î, ‡ ‡Á ÏÓÎÂı ·‡·‡ ‰‡ ÏË ÍÛÔË ÓÚ Úˇı. “Ó„‡‚‡ Úˇ ÏË ÔÓ¯ÂÔ‚‡¯Â ̇ ÛıÓ: ìÇÌË „Ë, ÓÌË Ò‡ ÔÓÏÓ˜‡ÌË!î. ¿Á, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ, ÚÓÎÍÓ‚‡ Ò ‚ˆÂÔÂÌˇ‚‡ı ÓÚ Ú‡ÁË ÍÓÌÙˉÂ̈ˇÎ̇ ËÌÙÓχˆËˇ, Ú‡ Ì ÏË Ë Ë‰‚‡¯Â ̇ ÛÏ ‰‡ Ú˙Òˇ Ô˘ËÌÌÓ-ÒΉÒÚ‚Â̇ ‚˙Á͇ ‚ Ú‡ˇ ‡·ÓÚ‡, ̇Ô‡‚Ó ÏË ÒÂ

35


ÓÚˇÊ‰‡ı‡ Ú‡ÍË‚‡ ˜Â¯Ë. Œ·‡˜Â ÓÚ ‰Û„Ëˇ ‰‚Ó ·‡·‡ ÷‰ÂÌ͇ ˘Â¯Â ‰‡ Ò ӷ‡‰Ë ̇È-ÌÂÛÏÂÒÚÌÓ Ë ‡-ı‡ ‰‡ ÔÓ‚‡ÎË ‡·ÓÚ‡Ú‡: ìÃÓÂ, LjÓ, ÓÚË Ì ÁÂϯ Á‡ ‰ÂÚÂÚÓ ·‡ ‰̇ ¯‡Í‡ ˜Â¯Ë?î. ì≈ Ô‡, ÷‰ÂÌÍÓ, ‰‡ ÁÂÏÂÏ, ‡Ï‡ ÓÌÓ ¬ËÚ‡ ˜ ‰Â͇ ÏÛ ·ËÎË ˆ˙‚Ë‚Ë ˜Â¯ËÚÂî, ÓÚ„Ó‚‡ˇ¯Â ·‡·‡ Ë Ï ÒÏۯ͂‡¯Â Á‡„Ó‚ÓÌ˘ÂÒÍË ‰‡ Ò Ì ËÁÔÛÒ̇, ˜Â Ò‡ Ë ÔÓÏÓ˜‡ÌË. “‡Í‡ ·‡·‡ ¯‡‚‡¯Â ÚÓÁË ÔÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Ó ÙË̇ÌÒÓ‚ ÔÓ·ÎÂÏ, ͇ÚÓ ‚ Á‡Íβ˜ÂÌË ‰Ó·‡‚ˇ¯Â, ˜Â ÒË ËχÏ ìÛ·‡‚Ë ‰Ê‡ÌÍËî. √ÓÎˇÏ‡ Ô‡ÌË͇ ̇ÒÚ˙Ô‚‡¯Â, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÂÁ ÒÂÎÒÍËÚ χı‡ÎË ÔÂÏË̇‚‡ı‡ ˆË„‡ÌËÚ ͇ÚÛ̇Ë. ÷Ë„‡ÌÒ͇ڇ ‚˙Î̇, ͇ÚÓ ÌˇÍÓ ÚÓ̇‰Ó, Ò ÛÒ¢‡¯Â ˜‡Ò-‰‚‡ ÔÂ‰Ë ‡ÎÌÓ ‰‡ ÔËÒÚË„ÌÂ. ”Ò¢‡ÌÂÚÓ ÔÓÒÚÓ ·Â Á‡ÒÚË̇ÎÓ Á‡Ô·¯ËÚÂÎÌÓ ‚˙‚ ‚˙Á‰Ûı‡ Ë Ò ÓÙÓÏˇ¯Â ÓÚ ‚˙̯ÌÓ Ì‚ˉËÏË, ÔÓ˜ÚË ÔÓ‰Ò˙Á̇ÚÂÎÌË ÒËÏÔÚÓÏË ≠ ‰‡Î˜ÂÌ Íۘ¯ÍË Î‡È, ÓÒÓ·ÂÌÓ Ï˙‰‡˘ËÚÂ Û¯Ë Ë ÌÓÒ Ì‡ ̇¯ÂÚÓ ÍÛ˜Â Ë Ì„ӂÓÚÓ ‚˙Ú¯ÌÓ ÍÓÂÏÌÓ Â‰‚‡ ‰ÓÎÓ‚ËÏÓ ˙ÏÊÂÌÂ, ÓÒÓ·ÂÌËÚ ÔÓÁË Ì‡ ÍÓÍÓ¯ÍËÚ ≠ ÚÂıÌËÚ ÔÓÚ„̇ÚË ¯ËË Ë ‚ÒÎÛ¯‚‡˘ËÚ Ò ‚ ÌÂ˘Ó Ì‰ÓÎÓ‚ËÏÓ „·‚Ë, Ú‚ÓÊÌËÚ ËÏ Ì‡Ô„̇ÚË Ó˜Ë. œÓÒΠËÁ‚‰Ì˙Ê: ÔÓÚÓ˜ÂÌ Í‡ÚÓ Ì‡ ÛÏˇÎÓ ÊÂÌÒÍË ‚ÓÈ ≠ ÎÂΠ·ÓÊÂ, ͇ÚÛ̇Ë Ë‰‡(Ú). “Ó„‡‚‡ ÂÍÒÔÎÓ‰Ë‡¯Â Ô‡ÌË͇ڇ. ¬Ò ÊË‚Ó Ô‡Ì˘ÂÒÍË Ò ‡Á·ˇ„‚‡¯Â ÔÓ ‚Ò˘ÍËÚ ÔÓÒÓÍË, ÊÂÌÒÍË ‚ÓÈ Ë ÍÎÂÚ‚Ë, Íۘ¯ÍË Î‡È Ë ÍÓÍӯ ÍÛ‰ÍÛ‰ˇÍ‡Ì Ò ‚ÔÎËÚ‡ı‡ ‚˙‚ ‚ÒÂÓ·˘Ó Á‚ÛÍÓ‚Ó ‚‡ÎÏÓ, ÍÓÂÚÓ Ò ˘Û‡¯Â ËÁ χı‡Î‡Ú‡ Ò˙Ò ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ Í˙ηӂˉ̇ Ï˙ÎÌˡ. Ó„‡ÚÓ ËÒÚÂˡڇ ÒÚË„ÌÂ¯Â Ò‚Óˇ ‚˙ı, ËÁ‚‰Ì˙Ê Ò Ó͇Á‚‡¯Â, ˜Â ˆË„‡ÌËÚ ‚˜ Ò ·ˇı‡ ÒÔ‡‚ËÎË Ò ÓÒ‚ËÂÔÂÎËÚ ÍÛ˜ÂÚ‡, Ï˙ÊÂÚ ËÏ ‚˜ ·ˇı‡ Ò‚‡ÎËÎË ÓÚ ÒÚÂÌËÚ ÍÓ‡‚ËÚÂ Ë ÒÏ‡‰ÎË‚Ë Ò‚ËÌÒÍË ÍÓÊË, Ò‰̇ÎË Ì‡ Úˇı ÔÓ ÚÛÒÍË ‚˜ ·˙ÒÌÂı‡ ˜ÂÚË̇ڇ Ò Ó„ÓÏÌËÚ ÒË ÓÒÚË ÌÓÊÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ·ˇı‡ ËÁ‚‡‰ËÎË ÓÚ ÍÓ̘ӂÂÚ ̇ ·ÓÚÛ¯ËÚ ÒË; ˆË„‡ÌÍËÚÂ Ò ÏÌÓ„ÓÂÚ‡ÊÌËÚ ÒË Ô˙ÒÚË ÓÍÎË Ë ÔÓÎË, ÍÓËÚÓ ‚·˜Âı‡ ÔÓ Ô‡ıÓΡ͇, ‚˜ ÔÎ˙Á‚‡ı‡ ÓÚ ÒÚ‡ˇ ‚ ÒÚ‡ˇ, ‡ Ó˜ËÚ ËÏ ¯‡Âı‡ Ë ÔÓÒ‚ÂÚ‚‡ı‡ ͇ÚÓ ÌˇÍ‡Í‚Ë ‡ÁÛÁ̇‚‡ÚÂÎÌË ÔÓÊÂÍÚÓË ‚˙‚ ‚Ò˘ÍË ÔÓÒÓÍË Ë Í˙Ú˜ÂÚ‡, Ú˙ÒÂı‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ÔΡ˜Í‡ Ë Ò‚ÓˇÚ‡ ÊÂÚ‚‡. ÷Ë„‡ÌÒÍËˇÚ ÊÂÌÒÍË Ú‡ÈÙÛÌ Ò ‚Ëı¯ ÓÚ ÒÚ‡ˇ ‚ ÒÚ‡ˇ, ‰ÓË ‚ ̇È-̉ÓÒÚ˙ÔÌË Í˙Ú˜ÂÚ‡ ̇ ‰‚Ó‡ Ë ËÁ„ÎÂʉ‡¯Â ͇ÚÓ ÓˇÍ ‡Á·ÛÌÂÌË ÓÒË. —ÚÓÔ‡ÌËÚ ÒÚÓˇı‡ ‚ˆÂÔÂÌÂÌË Í‡ÚÓ ‚ ̇ۘÌÓ-Ù‡ÌÚ‡ÒÚ˘ÂÌ ÙËÎÏ. ƒÂˆ‡Ú‡, ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌË Ë ÔÓÁË̇ÎË, „Ή‡ıÏ ÛÔ·¯ÂÌÓ Ò ¯ËÓÍÓ ÓÚ‚ÓÂÌË Ó˜Ë. ŒÚ‚˙Ì ˆË„‡ÌËÚ ·˙ÒÌÂı‡ Ò ‚ËÒÓ͇ ÒÍÓÓÒÚ ÔÓ ÔÓÒ̇ÚËÚ ̇ ‰‚Ó‡ ÍÓ-

36


ÊË, ̇‰ËÔΡı‡ Ì‚ÂÓˇÚÌÓ Ò˙˜ÌÓ ˜ÂÚË̇ڇ ̇ χÎÍË ÒÌÓÔ˜ÂÚ‡, ÍÓËÚÓ ÔÛÒ͇ı‡ ‚ ÌˇÍ‡Í‚Ë ‰˙ηÓÍË ‰ÊÓ·Ó‚Â. »Á„ÎÂʉ‡ı‡ ÒÚ‡¯ÌË Ò ˜ÂÌËÚ ÒË ËÒÍˇ˘Ë Ó˜Ë Ë Ò ‰˙΄ËÚ ÒË ÒÔÎ˙ÒÚÂÌË ÍÓÒË. ÷Ë„‡ÌÍËÚ ÔÓ ÒÚ‡ËÚ „Ή‡ı‡ ̇ ˙͇, ̇ ·Ó· Ë Ì‡ ·Ó„ ÁÌ‡Â Ó˘Â Í‡Í‚Ó, ‡Á‚‡Îˇı‡, ‡ ÏÓÊ ·Ë Ë Ô‡‚Âı‡ χ„ËË. ƒÛ„Ë ˆË„‡ÌÍË, ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÓÚ ÛÔ·ı‡ Ë Á‡ÎËÒˡڇ ̇ ÒÚÓÔ‡ÌËÚÂ, ÒÔÓÍÓÈÌÓ Ú‡‡¯Âı‡ ÔÓ ˙„ÎËÚÂ Ë ÔÓÎˈËÚ ‚ ÒÚ‡ËÚÂ, ÓÚ‚ÂÏÂ-̇‚ÂÏ ÏÛ¯‚‡ı‡ ÔÓ ÌÂ˘Ó ÏÂÊ‰Û ·ÂÁ·ÓÈÌËÚ ‰ËÔÎË Ì‡ ÓÍÎËÚ ÒË. Ó„‡ÚÓ ÚÓÁË ˆËÍ Ò‚˙¯Â¯Â Ë ˆË„‡ÌÒÍËˇÚ Ú‡ÈÙÛÌ ÓÚÏË̇‚‡¯Â, ÒÚÓÔ‡ÌËÚ ·‡‚ÌÓ ËÁÎËÁ‡ı‡ ÓÚ ıËÔÌÓÁ‡Ú‡, ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ı‡ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ˆ‚ÂÚ‡ ̇ Îˈ‡Ú‡ ÒË, ÔÓÒΠҠ‚ÚÛ‚‡ı‡ ‰‡ ÔÓ‚Âˇ‚‡Ú Í‡Í‚Ó Â ËÁ˜ÂÁ̇ÎÓ ÓÚ ‰Óχ. ÕÓ ÚÓ‚‡ ·Â¯Â ‚˜ ‰Û„Ó Ú‡ÚÓ, Á‡˘ÓÚÓ Ú Á̇Âı‡, ˜Â ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ÌˇÏ‡ ÌË˘Ó Ò˙·Î‡ÁÌËÚÂÎÌÓ Á‡ ËÁ˜ÂÁ‚‡ÌÂ. ≈, ÌˇÍÓˇ ÍÓÍӯ͇ ËÎË ˇÈˆÂ, ÔÓ„‡˜‡ ËÎË ¯‡Ïˡ ÏÓÊÂ Ë ‰‡ Ò‡ ÎËÔÒ‚‡ÎË, ÌÓ ‚ Á‡ÏˇÌ‡ ̇ ÚÓ‚‡ ‚ ‰Óχ Ò ̇ÏË‡ı‡ ‚˜ ˜ËÒÚÓ ÌÓ‚Ë ‚¢Ë: ÔËÒ‡ÌË ‚ÂÚÂ̇, ÌˇÍÓ ÒËÚÓ ËÎË ¯ÂÚÓ, ‰˙‚Â̇ Î˙Êˈ‡... »Ï‡¯Â Ë ÒËˇÂ˘Ë Îˈ‡ ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ ıÛ·‡‚Ó Ô‰Ò͇Á‡ÌËÂ. ≈- ÓχÎÂ, ÒÓ Ú ÍÂ‡‚ ·҇. ¿ ̇¯ËÚ ÒËÓχ¯ÍË ÒÂΡÌË, ÒΉ ͇ÚÓ ·ˇı‡ ÏË̇ÎË ˆË„‡ÌËÚÂ, ËÁ„ÎÂʉ‡ı‡ ÌˇÍ‡Í ÔÓ-„Ó‰Ë Ë ˘‡ÒÚÎË‚Ë, Á‡˘ÓÚÓ ·ˇı‡ ‚ˉÂÎË ËÎË ËÏ Ò ·Â¯Â ÒÚÓËÎÓ, ˜Â Ëχ Ë ÔÓ-Ó͇ˇÌË ÓÚ Úˇı ıÓ‡. ¿ ÚÛÍ, Í˙‰ÂÚÓ Ò„‡ Ô·˂‡‚‡Ï ÔÓ Ì‚ÓΡ, ÔÓ˜ÚË Í‡ÚÓ ËÁ„̇ÌËÍ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚Â̇ڇ ÒË Ó‰Ë̇, ÏÌÓ„Ó ÓÚ ÒÂΡÌËÚ ‰‡Î˜ Ò‡ Á‡‰ÏË̇ÎË ˆË„‡ÌËÚ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ·ÂÁ‚˙Á‰ÏÂÁ‰ÌËÚ Ôˉӷ˂ÍË ≠ ڇ͇ ̇˜ÂÌËÚ ‡‚‡ÌÚË ËÎË „˛‚˜Ë, ̇ ˇ‚̇ڇ Ë ÔËÍËÚ‡Ú‡ ÔÓÒˡ Ë ‚˙Ó·˘Â ̇ Ó·ÌÓÒÍËÚÂ. ÕÓ Á‡ ÚÓ‚‡ Ì ҇ ‚ËÌÓ‚ÌË ˆË„‡ÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ ˜ÂÒÚÓ ÒË ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡Ú ‰‡ ͇Á‚‡Ú: ì¡Â, ‚Ë ·˙΄‡ËÚ Ô‡‚ËÚ ˆË„‡ÌÒÍË ‡·ÓÚË, ‡ Ì ÌË ˆË„‡ÌËÚÂ.î ÃÓÊÂ Ë ‰‡ Ò‡ Ô‡‚Ë, Í‡Í‚Ó ÏËÒÎËÚÂ? ŒÒÌӂ̇ڇ ÔÓÛ͇, ÍÓˇÚÓ ÔÓÒΉ‚‡ ÓÚ ÚÓ‚‡, ˜Â ÏË ÓÚÌÂı‡ ‚ËÒÓÍÓÍ‚‡ÎËÙˈË‡Ì‡Ú‡ ‰˙ʇ‚̇ ‡·ÓÚ‡ Ë Ï ÔËÌÛ‰Ëı‡ ‰‡ ˇ Á‡ÏÂÌˇ Ò ÌËÒÍÓÔÂÒÚËÊÌÓ Á‡Ì‡ˇÚ˜ËÈÒÚ‚Ó,  ÔÓÚ˂̇ ̇ ÔÓÔÛΡ̇ڇ ÔÓ„Ó‚Ó͇ Ë Â: Á‡ÎÛ‰Ó Ò‰Ë, Á‡ÎÛ‰Ó Ì ‡·ÓÚË, Ë ‡Á Ò ÒÚ‡‡ˇ ‰‡ Ò Ôˉ˙Ê‡Ï Í˙Ï Ì¡. «‡ ÓÒÂÏ „Ó‰ËÌË ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ڇ Ë ËÌÚÂÌÁ˂̇ ËÌÙ·ˆËˇ ıÓ‡Ú‡ Ì ÏÓʇı‡ ‰‡ Ò ̇ۘ‡Ú ‰‡ ËÏ‡Ú Ô‰ÒÚ‡‚‡ Á‡ ˆÂ̇ڇ ̇ ·‡ÌÍÌÓÚËÚÂ Ë ÏÓÌÂÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÌÓÒˇÚ ‚ ‰ÊÓ·‡ ÒË. “ ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ ÒˇÍ‡¯ Ò Ô‡‚ˇÚ ̇ ‡ÁÒ¡ÌË Ë ËÏ Ò ËÒ͇ ˆÂÌËÚ ‰‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡Ú ̇ ÏËÁÂÌËÚ ËÏ ÔÂÌÒËË Ë Á‡Ô-

37


·ÚË. «‡ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏ ÓÚ ÓÒÂωÂÒÂÚ Ë ‰Â‚ÂÚ‡ „Ó‰Ë̇ Ì‡Ò‡Ï ˆÂÌËÚ ̇‡Ò̇ı‡ ıËΡ‰‡ Ô˙ÚË, ‡ ÔÂÌÒËËÚÂ Ë Á‡Ô·ÚËÚ ÒÚÓ Ô˙ÚË, ÍÓÂÚÓ „Ë Ô‡‚Ë ‰ÂÒÂÚ Ô˙ÚË ÔÓ-ÌËÒÍÓÔ·ÚÂÊÌË. ’Ó‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ·ˇı‡ ÔÓ‰‚‰ÂÌË ‰‡ ‚˙Á·„‡Ú Ì‚˙ÁÏÓÊÌË Ì‡‰ÂÊ‰Ë Ì‡ ‰ÂÏÓÍ‡ˆËˇÚ‡, Ì ËÒÍ‡Ú ‰‡ ÔÓ‚ˇ‚‡Ú ̇ ڇ͇‚‡ ‡ÎÌÓÒÚ, ‡ Á‡‡‰Ë ÚÓ‚‡, ˜Â Ò ÓÔËÚ‚‡Ï ‰‡ ËÏ ÓÚ‚Óˇ Ó˜ËÚÂ, Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ‰‡ Ï ÔËÂÏ‡Ú Ò ÓÏ‡Á‡, ͇ÚÓ ˜Â ÎË ‡Á Ò˙Ï ‚ËÌÓ‚Ìˡ Á‡ Ú‡ÍÓ‚‡ Ò˙ÒÚÓˇÌË ̇ Ì¢‡Ú‡. ƒÊËÔ͇ڇ ̇ „ÓÒÍÓÚÓ Ò ÌÂÍÓΈË̇ ‚ÂÒÂÎË ıÓ‡ ‚ Ì¡ ÔÂÒ˘‡¯Â ÔÎÓ˘‡‰‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ˘Û Ì¡ Ò ‚ÚÛ̇ ÌˇÍ‡Í‚Ó Î‡Â˘Ó ÍÛ˜Â, ‡ ¯ÓÙ¸Ó˙Ú Ò‡ÏÓ ‚˙Ú̇ ÎÂÍÓ ‚Ó·̇ Ë ÔÂÏË̇ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ Ë Ò ÎÂÍÓÚ‡ Ò ‰‚ÂÚ ÒË ÎÂ‚Ë ÍÓη ÔÂÁ Ì¢‡ÒÚÌÓÚÓ ÍÛ˜Â, ÔÓÒΉ‚‡ ‚ÂÒÂΡ¯ÍË ÒÏˇı ̇ ÍÓÏÔ‡Ìˡڇ, ‡ ÍÛ˜ÂÚÓ, Á‡ ÍÓÂÚÓ ËÁ„ÎÂʉ‡¯Â ÒË„ÛÌÓ, ˜Â  Ï˙Ú‚Ó, ‚Á ˜Â Ò ÔÂÚ˙ÍÛÎË ÌˇÍÓÎÍÓ Ô˙ÚË Ë ÔÓ·ˇ„̇ Í˙Ï ·ÎËÁÍˡ Ô‡‚ËÎËÓÌ, Í˙‰ÂÚÓ Á‡ÔӘ̇ ‰‡ ÒÍËÏÚË Ë ‰‡ ÒË ·ÎËÊ ‡ÌËÚÂ. “Ó„‡‚‡ „Ó Ì‡Ó·ËÍÓÎËı‡ ÓÒڇ̇ÎËÚ ·ÂÁÔËÁÓÌË ÍÛ˜ÂÚ‡ Ë Ò˙ÒÚ‡‰‡ÚÂÎÌÓ Ò ÓÔËÚ‚‡ı‡ ‰‡ „Ó ·ÎËÁÌ‡Ú Ë ÔÓÏÓ„Ì‡Ú ÔÓ ÌˇÍ‡Í˙‚ ̇˜ËÌ, ‡ ÚÓ Í‡ÚÓ ÒÍÓÍ̇, ͇ÚÓ „Ë Á‡˙Ù‡, ͇ÚÓ Ò ‡Á·ˇ ≠ „ÓΡÏÓ ˜Û‰Ó Òڇ̇. ÕÓ ÚÓ‚‡  Íۘ¯͇ ‡·ÓÚ‡, ‡ ıÓ‡Ú‡ ‰Î˙ÊÌË ÎË Ò‡ ‰‡ Ô‡‚ˇÚ Íۘ¯ÍË ‡·ÓÚË Ë ‰‡ÎË Ô˙Í ÍÛ˜ÂÚ‡Ú‡ Ì ËÏËÚË‡Ú ıÓ‡Ú‡, Ì Á̇ˇ. ¬Ò ‰ÌÓ, ÌÓ ıÓ‡Ú‡ Ò‡ÏÓ ÔÓ‚Ú‡ˇÚ ͇ÚÓ ‡Á‚‡ÎÂÌ „‡ÏÓÙÓÌ: ì—Í˙ÔÓ, ÒÍ˙ÔÓ, ÒÍ˙ÔÓ...î, ·ÂÁ ‰‡ ÒË ‰‡‚‡Ú ÒÏÂÚ͇, ˜Â ÚÓ‚‡  ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ÔÓÌˇÚËÂ Ë Á‡ ·Ó„‡Úˡ ÍÛÔÛ‚‡˜ Ò ÎÂÒÌËÚ ԇË ÏÓÊÂ Ë ‰‡  ‚ÚËÌÓ. «‡ÚÓ‚‡ Ò Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚Ë ÓÚÔ‡˘‡Ï Ú‚˙‰Ó„·‚Ë ÍÎËÂÌÚË, ̇ ÍÓËÚÓ ‚Ò ËÏ Ò ËÒ͇ ˆÂ̇ڇ ‰‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ ̇ ÔÂÌÒˡڇ ËÎË Á‡Ô·ڇڇ ËÏ. * * * œÂ‰Ë ÚËÈÒÂÚË̇ „Ó‰ËÌË Ò Á‡ı‚‡Ì‡ı ‰‡ ÓˆÂÌˇ ̇ ÍÓÎÍÓ ÎË „Ó‰ËÌË Â ˇ‚Ò͇ڇ ÌË Ô‡ˇÌÚÓ‚‡ Í˙˘‡ ‚ ≈„˙ÎÌˈ‡, Ú‡ ‚ÁÂı ‰‡ β˘ˇ Ë ·Óˇ Ô·ÒÚÓ‚ÂÚ ‚‡ ÓÚ ÒÚÂ̇ڇ, Á‡˘ÓÚÓ Í˙˘‡Ú‡ Ò  ‚‡ÓÒ‚‡Î‡ ÓÚ‚˙Ú ‚‰Ì˙Ê „Ӊ˯ÌÓ ≠ Á‡ ¬ÂÎË͉ÂÌ. —Ή ͇ÚÓ Ô·ÓËı ÌˇÍ˙‰Â Í˙Ï ÓÒÂωÂÒÂÚ Ô·ÒÚ‡, ÓÔˇı ̇ ‰Â·ÂÎ Ë ÔÎ˙ÚÂÌ ‡ÒÙ‡ÎÚÓ‚Ó Í‡Ú‡ÌÂÌ Ô·ÒÚ, ‡ ÚÓ‚‡ ·ˇı‡ ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌËÚ ÓÚ·„‡Ìˡ ÓÚ ‰ËÏ, ÍÓÈÚÓ Ì‡È-·ÂÁÔÂÔˇÚÒÚ‚ÂÌÓ ÒË Â ‚ËÚ‡ÂÎ ËÁ Í˙˘‡Ú‡. “‡Í‡ ÚÓÁË ÏÂÚÓ‰ Ì ÏÓʇ ‰‡ ÏË Ò‚˙¯Ë ‡·ÓÚ‡, ÌÓ ÔÓ ‰Û„Ë ‡Ì‡ÎËÁË Ò ‡Á·Ë‡, ˜Â ̇‰ı‚˙Ρ ‰‚ÂÒÚ‡ „Ó‰ËÌË Ë Â ‰‡‚‡Î‡

38


ÔÓ‰ÒÎÓÌ Ì‡ ‰‚‡-ÚË̇‰ÂÒÂÚ ÔÓÍÓÎÂÌˡ. —˙ÒÚӡ· Ò  ÓÚ ‰‚ ÒÚ‡Ë ≠ Ò‚Â̇ Ë ˛Ê̇, ÔÂÁ ‰ËÌ ˜‡‰‡Í ÓÚ ËÁÚÓÍ Ò ‚ÎËÁ‡ Ô˙‚Ó ‚ Ò‚Â̇ڇ Ë ÓÚÚ‡Ï ‚ ˛Ê̇ڇ. œÓ Ò‰‡Ú‡ ̇ Ò‚Â̇ڇ ÒÚ‡ˇ ‚ Í˙„ ÓÚ ÔÓÒÚË Í‡Ï˙ÌË Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌÓ Ì‡Ô‡‚Ó Ì‡ ÔÓ‰‡ Ó„ÌˢÂÚÓ, ̇‰ ÍÓÂÚÓ ‚ËÒË ÒË̉ÊË Ò ÍÛ͇ ÓÚ‰ÓÎÛ, ‡ ͇ÚÓ ÔÓÒΉ˯ ÒË̉ÊË‡ Ò ÔӄΉ, ÒÚË„‡¯ ‰Ó ¯ËÓÍ Ô‡‚Ó˙„˙ÎÂÌ ÓÚ‚Ó ‚ Ú‡‚‡Ì‡ Ë Â‰Ì‡ Î˙Ò͇‚Ó-ÓÔÛ¯Â̇ „‰‡, Á‡ ÍÓˇÚÓ Â Á‡‚˙Á‡Ì ÚÓÁË ÒË̉ÊË Ë Ó˘Â ÔÓ-̇„Ó ÔÓÒ‚ÂÚ‚‡ ÒË̸ÓÚÓ Ì· ÔÓÍ‡È ͇˜ÛÎ͇ڇ ̇ ÍÓÏË̇. Õ‡ Á‡Ô‡‰Ì‡Ú‡ ÒÚÂ̇ ̇ ˛Ê̇ڇ ÒÚ‡ˇ ̇ ‰‚ ÔÂ‰Ë ÓÚ ÔÓ‰‡ Ëχ ‰˙‚Â̇ ‚‡Ú˘͇ ÍÓÎÍÓÚÓ ‰‡ Ò ÔÓ‚ ˜Ó‚ÂÍ Ë Ú‡ÁË ‚‡Ú˘͇ ‚Ó‰Ë ‚ ÒÍË‚‡Îˢ ·ÂÁ ‚‡ÚË ‚ ‰˙ÌÓÚÓ Ì‡ Ó·Ó‡, ÍÓÈÚÓ Â ÔËÎÂÔÂÌ Í˙Ï Í˙˘‡Ú‡. —ÔÓ‰ Ô‰‡ÌËÂÚÓ ÔÂÁ Ú‡ÁË ‚‡Ú˘͇ Ò‡ ·ˇ„‡ÎË Ï˙ÊÂÚ ÓÚ Í˙˘‡Ú‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡ ˉ‚‡ÎË ÚÛˆËÚÂ, Á‡ ‰‡ ìÔËÒ˙ÒÚ‚‡Úî. ÕÓ ‰ÌÂÒ ÚÂÁË ÂÍÁÓÚ˘ÌË Ì¢‡ ‚˜ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ‚ˉÂÌË, ÔÓÌÂÊ Í˙˘‡Ú‡ ·Â ÔÂÛÒÚÓÂ̇ ‰‡ Ò ÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ‚Ë· Ë Ò ÔÓÛÌˢÓÊË ÌÂÈ̇ڇ ‡‚ÚÂÌÚ˘ÌÓÒÚ, ÂÚÌÓ„‡ÙÒ͇ Ë Ó‰Ó‚Ó-Ù‡ÏËÎ̇ڇ ∫ ÒÚÓÈÌÓÒÚ. ¬˙ÔÂÍË ‚Ò˘ÍÓ, ÚÓÁË ÔÎÂÚÂÌ ‰˙‚ÂÌ ‚ÂÚÂ‡Ì ÏÓÊÂ Ë ‰‡ ̇‰Ê˂ ÌÓ‚ËÚ Ò˙Ò‰ÌË Í˙˘Ë. ƒ‡ÌÓ! ÃÌÓ„Ó ÏÌÓ„Ó ÓÚ‰‡‚̇, ͇ÚÓ ·ˇı Ô˙‚ÓÎ‡Í ‚ „˙ÎÌ˯ÍÓÚÓ Û˜ËÎˢÂ, ÒÛÚËÌ ÌË ÔË„ÓÚ‚ˇı‡ Ò ·‡Ú ÏË œÂÚ˙, ÍÓÈÚÓ ·Â ‰‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌˡ Ô‰ ÏÂÌ, Á‡ÂχıÏ ÒÚ‡ÚÓ‚‡ ÔÓÁ‡ Ë Á‡˜‡Í‚‡ıÏ ÚÛÏ·‡Ú‡ ÓÚ ‰Âˆ‡ ÓÚ „ÓÌËÚ χı‡ÎË, Á‡ ‰‡ Á‡Ò‚ËÍ‡Ú Ë ‰‡ Ò ÔËÒ˙‰ËÌËÏ Ë ‚ÎÂÂÏ ‚ Ì¡. “ˇ Á‡ÔÓ˜‚‡¯Â Ò Â‰ÌÓ-‰‚ ‡‡ÍÎËÈÒÍË ‰Âˆ‡, ÔÓÒΠҠ‚Íβ˜‚‡ı‡ ÍÎË̘‡ÒÍËÚÂ, ÒÂÚÌ Ú‡Ì˜Ó‚ÒÍËÚÂ, ÚÓ„‡‚‡ Ò ÔËÒ˙‰ËÌˇ‚‡ıÏÂ Ë ÌË ˇ‚ÒÍËÚÂ, ÔÓ-̇ڇÚ˙Í Ó·Ë‡ıÏ ¯‡Î‡‚‡‰ËÌËÚÂ, ÔÓÔÓ‚ËÚÂ, ·ËΡÒÍËÚÂ Ë Ú. Ì. ͇ÊË-Â˜Ë ‰Ó Ò‡ÏÓÚÓ Û˜ËÎˢ ڇÁË ÚÛÏ·‡ ̇·˙·‚‡¯Â ‰ÓÒÛ˘ ͇ÚÓ ÒÌÂÊÂÌ ‚‡ÎˇÍ. ¡ˇı Ï‡È Ì‡È-χÎ˙Í ÓÚ ‚Ò˘ÍË, ·‡ÚÍÓ‚ˆËÚ ·‡·‡ËÚÒÍË Ï Ô˙‰Âı‡ ‰‡ ‚˙‚ˇ ̇È-ÓÚÁ‡‰ ÒΉ ‚Ò˘ÍË Ë Ì‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËˇ, ÔÓ‰ËÚ‚‡ı‡ ÔÎÂÚˢ‡Ú‡, Ú‡ ÓÊÂÒÚÓ˜‡‚‡ı‡ ‡Á·ˇÎËÚ Ò ÓÚ‚ÒˇÍ˙‰Â ÒÂÎÒÍË ÍÛ˜ÂÚ‡. “ÛÍ-Ú‡Ï ÓÚ‚˙Á‡ÌË ÔÒÂÚ‡ ·ˇı‡ ÔÂÒÍÓ˜ËÎË ÔÎÂÚÓ‚ÂÚÂ, Ó·Ë͇Ρı‡ ÓÍÓÎÓ Ì‡Ò Í‡ÚÓ ‚˙ΈË, ‚ÚÛ‚‡ı‡ Ò ̇ÒÚ˙‚ÂÌÓ ‰‡ Á‡ı‡ÔˇÚ ÌˇÍÓ„Ó Á‡ Í‡Í‡, ‡ ÌË ‡Áχı‚‡Ï ÚÓˇÊÍËÚÂ Ë ÚÓ·Ë˜ÍËÚ ÒÂ˘Û Úˇı, ÓÚÔ˙ʉ‡ıÏ „Ë, ÍÓÎÍÓÚÓ ÒÏÓ„‚‡ıÏÂ, Ë ‰ÓÍÓÎÍÓÚÓ ÔÓ ÌˇÍ‡Í˙‚ ÒË Ì‡˜ËÌ ÚÓ‚‡ ÒË ·Â¯Â ̇¯Â Âʉ̂ËÂ, ÌˇÍ‡Í ÒË Ò ÒÔ‡‚ˇıÏÂ. ¡‡ÚÍÓ‚ˆËÚÂ, Ó·‡˜Â, Ò ÔÓ‰Ì‡Òˇı‡ Ú‡ ̇Ò˙ÒÍ‚‡ı‡ ÔÓÌˇÍÓ„‡ ÍÛ˜ÂÚ‡Ú‡ ÒÂ˘Û ÏÂÌ Í‡ÚÓ Ì‡È-χÎ˙Í Ë ‚Â-

39


ÓˇÚÌÓ, ·ÂÁÔÓÎÂÁÂÌ Ë ÛÏË‡˘ ÓÚ ÒÚ‡ı, ‡ ‡Á ̇ËÒÚË̇ ÛÏË‡ı ÓÚ ÒÚ‡ı ÓÚ ÚÂÁË Â‰Ë Á‚ÂÓ‚Â, ÌÓ Ò ÒÚ‡‡Âı ‰‡ Ì Ò ËÁ‰‡‚‡Ï Ë ÓÚ Ò‡Ï, Ë Á‡ ‰‡ Ì ‡Á·Â‡Ú ÒÚ‡ı‡ ÏË ÍÛ˜ÂÚ‡Ú‡, Ë Á‡ ‰‡ Ì ̇Ô‡‚ˇ ÍÂÙ‡ ̇ ·‡ÚÍÓ‚ˆËÚÂ. » ‰ÌÂÒ, ÔÓÎÓ‚ËÌ ‚ÂÍ ÔÓ Í˙ÒÌÓ, Ì ÏÓ„‡ ‰‡ ÔˆÂÌˇ Á‡ ‰Ó·Ó ÎË Â ·Ë·, ËÎË Á‡ ÁÎÓ Ú‡ÁË ‰ÂÚÒ͇ ‰Ë‚‡¯Í‡ ÊÂÒÚÓÍÓÒÚ, ‰‡ÎË Ì  ÔÓ‰ÚËÍ‚‡Î‡ Ë ÔÓ‰ı‡Ì‚‡Î‡ ËÌÒÚËÌÍÚ‡ Á‡ ÓˆÂΡ‚‡ÌÂ, Á‡˘ÓÚÓ Úˇ ·Â¯Â ËÏÔÛÎÒ̇ Ë Ò‡ÏÓӉ̇ ≠ ‰‡ ÓÚ ÔËÓ‰‡Ú‡, ڇ͇ ‰‡ Ò ͇ÊÂ. ÕˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË ÔÓ-Í˙ÒÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ Ò „ËÊÂı ÔÓ ÌˇÍ‡Í˙‚ ̇˜ËÌ Ë ‰ÓÍÓÎÍÓÚÓ ÏÓ„‡ Á‡ ÔÓ-χÎÍˡ ÒË ·‡Ú Ë Ëχı Ú‡ÁË Ó·Ëˆ‡, Ò ÒÚ‡‡Âı ‰‡ ·˙‰‡ ‰Ó·˙ Ë ·Î‡„ÓÓ‰ÂÌ Í˙Ï ÌÂ„Ó ‰ÓÚ‡Ï, ˜Â ÚÓÈ Ô˙Í Ò ͇˜Ë ̇ „·‚‡Ú‡ ÏË, ÌÓ Ë Ì‡ ÚÓ‚‡ ÛÒÚÓˇ‚‡ı, Á‡˘ÓÚÓ ·Â¯Â ·ÓÎ̇‚Ó Ë ÌÂ‚ÓÁÌÓ ‰ÂÚÂ, ͇ÍÚÓ Í‡Á‚‡¯Â Ë Ï‡È͇. » ‚ ÚÓÁË Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÂÌ Ò‡Ì‰‚˘ ÏÂÊ‰Û ‰‚‡Ï‡Ú‡ ÏË ·‡Úˇ Ò ÒÚ˄̇ ‰‡ ·˙‰‡ ‚˙ÁÔËÂÏ‡Ì Í‡ÚÓ ÌÂӷ˘‡ÂÌ ÓÒÓ·ÌˇÍ, Ò‡ÏÓÊË‚ Ë ÔÓ˜ÂÂ, ÍÓÂÚÓ Ì Ï ÔËÚÂÒÌˇ‚‡¯Â ÓÒÓ·ÂÌÓ, ÌÓ Ï ÔÓ‰ÚËÍ‚‡¯Â Í˙Ï Ë̉˂ˉۇÎÌË Á‡ÌËχÌˡ ͇ÚÓ ÚÂıÌË͇, ÎËÚÂ‡ÚÛ‡ Ë Ú. Ì., ÍÓÂÚÓ Ô˙Í, χÎÍÓ ËÎË ÏÌÓ„Ó, ÏË Â ·ËÎÓ ÓÚ ÔÓÎÁ‡. œÓÎÁ‡, ÔÓÎÁ‡, ‡ χ Ì ÚÓÎÍÓ‚‡ Á‡ ÏÂÌ, ‡ ÍÓÏ‡È Ôӂ˜ Á‡ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ËχÎË ‰ÓÒ„ Ò ÏÓˇ ÏËÎÓÒÚ. ÕˇÏ‡Ï Ô‰ÒÚ‡‚‡ ͇Í˙‚ ÚÓ˜ÌÓ ËÏÔÛÎÒ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ≠ ‰‡ÎË Á‡ ÔÂÓ‰ÓΡ‚‡Ì ˜Û‚ÒÚ‚Ó Á‡ χÎÓˆÂÌÌÓÒÚ ËÎË ˜ËÒÚÓ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÚÂÎÂÌ, ÌÓ ‚Ò ҇ ËÁ‡ÒÚ‚‡ÎË ‰Ó ‚ËÒÓÍË ÌË‚‡. ÃÓÊ ·Ë ÔÓÒÚÓ ÒË Í‡Á‚‡Ú: ì√Ή‡È „Ó, ·Â, ‰ËÌ ÌË˘Ó Ë ÌË͇Í˙‚ ‰Â·ÌˇÍ, ‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÁÌ‡Â Ë ÏÓÊÂ, Ú‡ ‡Á ÎË...î Ë Ò ‚ÚÛ‚‡Ú ‰‡ Ò Ò˙ÒÚÂÁ‡‚‡Ú Ò ‰Û„ËÚÂ Ë Ò˙Ò Ò· ÒË Ë ˜ÂÁ ‚Ò˘ÍË Ò‰ÒÚ‚‡ Ë ÂÒÛÒË. ≈, ‡Á Ò ‡‰‚‡Ï ˜ËÒÚÓÒ˙‰Â˜ÌÓ Á‡ Úˇı, ÔÓÌÂÊ „Ë ËÏ‡Ï Á‡ ÔˡÚÂÎË, χ͇ ˜Â Ôӂ˜ÂÚÓ Ò Ì‰ÓÒ¢‡Ú Á‡ ÏÂÌ, ÓÒÓ·ÂÌÓ ÍÓ„‡ÚÓ Ò˙Ï ‚ ·Â‰‡. ƒÓË Ë ‰ÌÂÒ ‰ÓÒÚ‡ Ò Á‡Âʉ‡Ú ÓÚ ÏÓˇÚ‡ ÒÍÓÏ̇ ÓÒÓ·‡, ÌÓ Ì „Ó ‡Á·Ë‡Ú ËÎË ÔËÁ̇‚‡Ú. ÕˇÏ‡ Á̇˜ÂÌËÂ, ÌÓ Ë ÚÓÁË ÔÓˆÂÒ Ï‡È ÏË̇‚‡ ÔÓ Á‡ÍÓ̇ ̇ ıËÂ̇ڇ ≠ „‡·Ë, ͇͂ÓÚÓ ‰Ó͇˜Ë¯, ‚·˜Ë Ë Ì Ò ӷ˙˘‡È. ŒÒÓ·ÂÌÓ Ô˙Í ‰ÌÂÒ, ÍÓ„‡ÚÓ Ï‡È ÊË‚ÂÂÏ ‚ ‰̇ ÔÓ„ÂÒË‚ÌÓ Ò‡ÏÓ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡˘‡ Ò ıˢÌ˘ÂÒ͇ Ò‰‡. ƒ‡È ·ÓÊ ڡ Ô˙Í ‰‡ ÔӘ̠‰‡ ‡Ê‰‡, ͇ÍÚÓ ‚ Ò‰ÌÓ‚ÂÍÓ‚ËÂÚÓ, ˈ‡Ë, ͇‚‡ÎÂË, ‰ÊÂÌÚ˙ÎÏÂÌË Ë ÚˇÏ ÔÓ‰Ó·ÌË ÓÊ·Ë Ì‡ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌˡ ÔÓˆÂÒ, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ‚Ó, ͇ÍÚÓ ‰ÓÒÍÓÓ, ÔÎÓ‰Ó‚ËÚË Û˜ÂÌË Ë ÔËÎÓÊÌˈË, ‡ Ë ‰Û„Ë Ò‚ÂÒÚÌË ıÓ‡. «‡˘Ó, ˘Â ÔËÚ‡ÚÂ, ‰‡ Ì ·Ë Û Ì‡Ò ‰‡ ÌˇÏ‡ Ò‚ÂÒÚÌË ıÓ‡? »Ï‡, ÌÓ Ò‡ Á‡ÂÚË Ò ÔÂı‡Ì‡Ú‡ Ë ÓˆÂΡ‚‡ÌÂÚÓ ÒË, ‡ Ë Í‡ÚÓ ˜Â Ò ‚˙̇ıÏ ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ, Á‡ ÍÓÂÚÓ ¡ÓÚ‚ ·Â¯Â ÔË-

40


Ò‡Î, ˜Â Ò‚ÂÒÚÌËÚ ҘËÚ‡Ú Á‡ ÎÛ‰Ë. ƒ‡Ê Ò ÓÔ‡Òˇ‚‡Ï, ˜Â ÏÓÊ ·Ë ÌˇÏ‡ ‰‡ ̇ÏÂˇ Ò‚ÂÒÚÂÌ ˜Ó‚ÂÍ ‰‡ ÔÓ˜ÂÚ ÚÂÁË ÏË ÔËÒ‡Ìˡ, ÌÓ ÚÓ‚‡ Ì  ˜‡Í ÚÓÎÍÓ‚‡ ‚‡ÊÌÓ. »ÎË ˜Â ÌˇÍÓÈ, ͇ÚÓ „Ó ÔÓ˜ÂÚÂ, ÒË Í‡ÊÂ: ì¿ ·Â, ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÌÓî. œÓ-‚ÂÓˇÚÌÓ Â ÌˇÍÓÈ ‰‡ ÒË Í‡ÊÂ: ì“Óˇ Ô‡, ͇Í˙‚ Â, Ë ‡Á ÏÓ„‡ ‰‡ „Ó Ì‡Ô˯‡ ÚÓ‚‡î Ë ‰‡ Ò ‚ÚÛÌÂ Ò ÔËÒ‡Î͇ڇ. » ˘Â ·˙‰Â ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ, ·˙΄‡ËÌ˙Ú ÒË Â Ò˙ÒÚÂÁ‡ÚÂÎ Ë Ò˙‚ÌÓ‚‡ÚÂÎ ≠ „Ή‡ Û Ò˙Ò‰‡ Ë, ‡ÍÓ ÏÓÊÂ, ‚Ò ‰‡  ̇‰ Ì„Ó. » ÚÓ‚‡  ‰Ó·Ó, Ò‡ÏÓ ˜Â, ‡ÍÓ ·Ëı ÏÓ„˙Î, ·Ëı ÒÎÓÊËΠ̇Ò‰ ¡˙΄‡ˡ ‰ÌÓ „Ë„‡ÌÚÒÍÓ ÍÓÔË ̇ ÒÚ‡ÚÛˇÚ‡ ̇ –Ó‰ÂÌ ìÃËÒÎËÚÂΡÚî ‰‡ Ò ‚Ëʉ‡ ÓÚ‚ÒˇÍ˙‰Â, Ú‡ ·ÂÎÍËÏ ıÓ‡Ú‡ ‚ÁÂÏ‡Ú ‰‡ Ò Ò˙‚ÌÓ‚‡‚‡Ú Ë Ò Ì„Ó. * * * œÂÁ ÔÓÒΉ̇ڇ ÏË ÒÚÛ‰ÂÌÚÒ͇ „Ó‰Ë̇ ·ˇı Ó·Ò·ÂÌ ÓÚ Í‡Ë͇ÚÛÓÚ‚Ó˜ÂÒ͇ ÒÚ‡ÒÚ, ·Â¯Â ÏË Ò Ô˙Í̇ÎÓ ÌˇÍ‡Í‚Ó ËÁ‚Ó˜Â ̇ ˉÂË, ÔÓÓ˘‡Ô‡ı χÎÍÓ Ë „‡Ù˘̇ڇ ÚÂıÌË͇ Á‡ ËÁÓ·‡Áˇ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ Ò˙Ò ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ ÒÚËÎ Ë Á‡·˙΂‡ı ÔÓ‰ÛÍˆËˇ ͇ÚÓ ÔÓÎÛ‰ˇÎ. » ≠ ̇Ô‡‚Ó ‚ „ÓÎÂÏˡ ‚ÂÒÚÌËÍ Á‡ Ú‡ÁË ‡·ÓÚ‡ ≠ ì—Ú˙¯ÂÎî. Õ‡ Ò‰Ïˈ‡ ÌÓÒÂı ÔÓ ‰ÂÒÂÚË̇ ̇È-ÓÚ·‡ÌË Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÓÚ Ú‚ÓÂÌˡڇ ÒË. ŒÒÚ‡‚ˇı „Ë ÔË ‰‡ÍˆËÓÌ̇ڇ ÒÂÍÂÚ‡͇, ÒΉ Ò‰Ïˈ‡, ͇ÚÓ Á‡Ì‡Òˇı ÌÓ‚ËÚÂ, ÒË ‚ÁÂχı ÒÚ‡ËÚÂ Ë Ú. Ì., ÌÓ ÌˇÏ‡¯Â ÌË͇͂‡ ÔÛ·ÎË͇ˆËˇ. » ڇ͇ Ò‰ÏËˆË Ì‡‰, ‰Ó͇ÚÓ ÔË Â‰Ì‡ ÔÓ‰̇ ‡ÁÏˇÌ‡ ÒÂÍÂÚ‡͇ڇ ÏË Í‡Á‡ ‰‡ Ò ӷ‡‰ˇ ̇ ¡. ƒËÏÓ‚ÒÍË. —˙ˆÂÚÓ ÏË Ò ‡ÁÚÛÔÚˇ ÓÚ ‚˙ÎÌÂÌËÂ, Á‡˘ÓÚÓ Á‡ ÏÂÌ ÚÓÁË Ú‚Óˆ ·Â¯Â ‚˙ı˙Ú Ë ÂÚ‡ÎÓÌ˙Ú ‚ ͇Ë͇ÚÛ‡Ú‡. Õ‡ÏÂËı „Ó Ë ÚÓÈ ÏË ÓÚ‚ÓË Ó˜ËÚ Á‡ ÌÂÔÓÙÂÒËÓ̇Î̇ڇ ÏË „‡ÙË͇, ‰‡ Ì ÒË ÔÓ‰‡ˇ‚‡Ï ÔÓ ÚÓÁË ÔÓÙ‡ÌÒÍË Ì‡˜ËÌ Ë‰ÂËÚÂ Ë Ì‡Í‡ˇ ‡Á·‡ı, ˜Â ‚ÂÒÚÌËÍ˙Ú ‡·ÓÚ¯ ҇ÏÓ Ò Ï‡ÚÂˇÎË Ì‡ ‰‡ÍˆËÓÌÌˡ ÂÍËÔ, ÍÓÂÚÓ, ‚ÔÓ˜ÂÏ, ÒË ·Â¯Â Ә‚ˉÌÓ Ë ÓÚ Ò‡Ïˡ ‚ÂÒÚÌËÍ. “Ó„‡‚‡ ËÁÔËÚ‡ı ÒËÎÌÓ ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËÂ, ÌÓ Ì Á‡‡‰Ë Ò· ÒË, Á‡˘ÓÚÓ Á‡ ÏÂÌ Ú‡ÁË ‡·ÓÚ‡ ·Â ÏÂÊ‰Û ‰Û„ÓÚÓ Ë Á‡ ‡Á‚ΘÂÌËÂ, ‡ Á‡‡‰Ë ËÒÚËÌÒÍËÚ ıÛ‰ÓÊÌËˆË ıÛÏÓËÒÚË Ë „‡ÙˈË, ÍÓËÚÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ËÏÔÛÎÒÌÓ ËÎË Ô·ÌÓÏÂÌÓ Ò˙Ú‚ÓÂı‡ Ì¢Ó, ÚÂ ÌˇÏ‡¯Â Í‡Í ‰‡ „Ó ÔÓÍ‡Ê‡Ú Ì‡ Ò‚ÂÚ‡, ‡ Á‡ Ú‚Óˆ‡ ÔÓÎÓ¯Ó ÓÚ ÚÓ‚‡ ÌˇÏ‡. ¿Á ÛÒÔˇı ‰‡ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡Ï ÌˇÍÓˇ Ë ‰Û„‡ Ò‚Óˇ ‡·ÓÚ‡ ‚ ‰Û„Ë ËÁ‰‡Ìˡ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ÏÂ‡Í˙Ú ÏË ÔÓÔÂÏË̇ Ë ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ËÁÓÒÚ‡‚Ëı ÚÓ‚‡ ۂΘÂÌËÂ. Œ˘Â ÚÓ„‡‚‡, ‡ Ò„‡ Ó˘Â

41


Ôӂ˜ ıÓÌÓ‡ËÚ Á‡ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡Ì‡ ͇Ë͇ÚÛ‡, Á‡ Ú‡ÁË ËÌÚÂÎÂÍÚÛ‡Î̇ ÂÒÂÌˆËˇ, Ò‡ ̇Ú‡Ô˜Ë‚Ó ÒÏÂıÓÚ‚ÓÌË ≠ ̇ Ô‡ÍÚË͇ Ì Ò Ô·˘‡ ‰ÓË ÚÛ‰˙Ú Á‡ „‡Ù˘ÌÓÚÓ ÓÙÓÏÎÂÌËÂ, ͇ÏÓ ÎË Ò‡Ï‡Ú‡ ˉ¡. Õ Ò Ô·˘‡Ú Ë ‰Û„ËÚ ڂÓÂÌˡ ̇ ÊË‚ÓÔËÒÚ‡ Ë Ì‡ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÒÎÓ‚Ó. ƒÛıÓ‚ÌËˇÚ ÔÓ‰ÛÍÚ Ì  χÒÓ‚Ó ˆÂÌÂ̇ Ë Ú˙ÒÂ̇ ÒÚÓ͇. Õ ‰‡È ·ÓÊ ÚÓ‚‡ ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊË ‰˙΄Ó, ̇ÔËÏÂ ‰‚Â, ÚË ‰ÂÒÂÚËÎÂÚˡ, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓ„‡‚‡ ÓÔÓÒÚˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÓÔÓ¯Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ̇ˆËˇÚ‡ ÏÓÊ ‰‡ Òڇ̠ÌÂÓ·‡ÚËÏÓ Ë Ù‡Ú‡ÎÌÓ Á‡ ÌÂÈ̇ڇ ˉÂÌÚ˘ÌÓÒÚ. * * * ƒÓÍÓÎÍÓÚÓ ËÏ‡Ï Î˘ÌË ‚Ô˜‡ÚÎÂÌˡ, ̇Ó‰˙Ú ÌË ·Â¯Â ÏÌÓ„Ó ÍÓÏÛÌË͇ÚË‚ÂÌ, ‚ ÒÏËÒ˙· ̇ ÚÓ‚‡, ˜Â ıÓ‡Ú‡ Ó·˘Û‚‡ı‡ ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË ÔË ‚ÒˇÍ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ, Ë ÚÓ ÔÂӷ·‰‡‚‡ı‡ Ò˙‰Â˜ÌËÚÂ Ë ‰Ó·Ó̇ÏÂÂÌËÚ ӷÌÓÒÍË Í‡ÍÚÓ ÏÂÊ‰Û ÔÓÁ̇ÚË, ڇ͇ Ë ÏÂÊ‰Û ÌÂÔÓÁ̇ÚË. ÃÓÊ ·Ë Á‡˘ÓÚÓ ÒÚÓÎÂÚˡ ̇‰ ÔÂӷ·‰‡‚‡˘Ó  ÊË‚ˇÎ ‚ ·Â‰ÌÓÒÚ, ̉ÓËÏ˙Í Ë Ï‡ÎÍÓ ËÎË ÏÌÓ„Ó ‚Ò  ·ËÎ ÔÓ‰ÚËÒÍ‡Ì Â ËχΠÌÛʉ‡ ÓÚ ‚Á‡ËÏ̇ ÔÓÏÓ˘, ÓÚ ‚Á‡ËÏÌÓ ËÁÔ·͂‡Ì ̇ ·ÓÎÍËÚ ÓÚ ÌÂÒ„Ó‰ËÚÂ, ÌÂÒÂÚËÚÂ Ë ÌˢÂÚ‡Ú‡. ƒÓË ÏÂÊ‰Û ÌÂÔÓÁ̇ÚË ıÓ‡Ú‡ ·ˇı‡ Ó·˘ËÚÂÎÌË Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚÌË. œ˙ÚÛ‚‡˘Ë ‚˙‚ ‚Î‡Í ÒÎÛ˜‡ÈÌË ıÓ‡ ÏË„ÌÓ‚ÂÌÓ Ì‡ÏË‡ı‡ Ó·˘ ÂÁËÍ Ë Ó·˘Ë ÚÂÏË ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË Ë ÒΉ ·ÓÂÌË ÏËÌÛÚË ‡Á„Ó‚Ó˙Ú Ú˙„‚‡¯Â ͇ÚÓ ÏÂÊ‰Û ÒÚ‡Ë ÔÓÁ̇ÚË Ë ÔˡÚÂÎË. œ˙‚ÓÏ Ò ÔÓ‡ÁÔËÚ‡Ú ÍÓÈ ÓÚ Í˙‰Â Â Ë Á‡ Í˙‰Â Â, ͇Í˙‚ Â, ˘Ó Â, ÔÓÒΠÚÓÍÛ Ì‡ÏÂˇÚ Ó·˘Ë ÔÓÁ̇ÚË ËÎË ‚ÁÂÏ‡Ú ˜Â ËÁΡÁ‡Ú Ó‰ÌËÌË. — „Ó‰ËÌËÚ ڇÁË ‡Á„Ó‚Ó˜Ë‚ÓÒÚ Ò ·Â ÔÂÌÂÒ· ÔÓ ÓÔ‡¯ÍËÚÂ, ÍÓËÚÓ, ÍÓÈ Á̇ Á‡˘Ó, Ï Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡Ú ÓÚ Ì‡È-‡ÌÌÓÚÓ ÏË ‰ÂÚÒÚ‚Ó Ú‡ ‰Ó ‰ÂÌ ‰Ì¯ÂÌ. ÕÓ‚ÓÚÓ ‚ ÔÓÒΉÌËÚ ‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÌË „Ó‰ËÌË Â, ˜Â ‡Á„Ó‚Ó˜Ë‚ÓÒÚÚ‡ ̇ ıÓ‡Ú‡ ÏÛÚË‡ ‚˙‚ ‚ÒÂ̇Ó‰ÌÓ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓ Í‡‚„‡‰ÊËÈÒÚ‚Ó. —ÔÓÏÌˇÏ ÒË Â‰ËÌ ‡ÌÂ͉ÓÚ ÓÚ ËÎË Á‡ “˙ÌÒÍÓ ‚ ÍÓÈÚÓ Íβ͇͇ ÓÚ„Ó‚‡ˇ ̇ ‚˙ÔÓÒ ÓÚÌÓÒÌÓ Ò‚ÓË Ò˙Ò‰Ë: ì≈, Ô‡ ÓÌ˛ ÍÓϯËÂÚ Ò ·Ë¯Â, ͇‡¯Â, Ô‡ Ò ·Ë¯Â Ë Ô‡ Ò ͇‡¯Â, Ú‡ „‡ ‰Ó͇‡¯Â ‰Ó ͇‚„Ûî. ÕÓ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÏ ‚˙‚ ‚·͇. “Ó„‡‚‡ ıÓ‡Ú‡, ‡Á„Ó‚‡ˇÈÍË, ̇ۘ‡‚‡ı‡ Ì ҇ÏÓ Á‡ Ò‡ÏËÚ ڡı ÍÓÈ ÍÓÈ Â, ÌÓ Ë Á‡ ÂÎËÚ‡ ̇ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ≠ ËÌÚÂÎÂÍÚÛ‡ÎÂÌ, ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍË, ÒÚÓÔ‡ÌÒÍË Ë ÔÓ˜ËÂ, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓÁË ·ËÎ Ò˙Ò‰ ÌˇÍÓÏÛ, ‰Û„ ·ËÎ ÁÂÏÎˇÍ ‰Û„ËÏÛ, ‡ ÌˇÍÓÈ ·ËÎ Ò˙Û˜ÂÌËÍ Ò ÌˇÍÓ„Ó, Ú. Â. ‚Ò ËÌÙÓχ-

42


ˆËˇ ÓÚ Ô˙‚‡ ˙͇, ڇ͇ ‰‡ Ò ͇Ê ÌÂÓ·‡·ÓÚÂ̇ ÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ ËÎË ‚ÂÒÚÌËÍ Ë ıÓ‡Ú‡ Ò ÔÓ̇ۘ‡‚‡ı‡ ÍÓ„Ó Á‡ Í‡Í‚Ó „Ó ·Ë‚‡, ÍÓÈ Á‡ Í‡Í‚Ó Ì ÒÚ‡‚‡ ‡ Ë ÍÓÈ Ì ÒÚ‡‚‡ Á‡ ÌˢÓ. ƒÌÂÒ, ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ωËÈ̇ ÛÊ Ì‡ÒËÚÂÌÓÒÚ, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒË Ò˙‚ÒÂÏ Ì‡Ô„̇Ú, Ú‡ ‰‡ ‡Á·Â¯ χÎÍÓ ÓÚ Ï‡ÎÍÓ ‚ ÍÓÈ Í‡È Ò ‡Ê‰‡Ú ̇È-ÏÌÓ„Ó ıÛ‰ÓÊÌˈË, Í˙‰Â ‚ËÂˇÚ ÔËÒ‡ÚÂÎËÚÂ, Í˙‰Â Ò Ô˙Í‚‡Ú ÎÂ͇ËÚ ËÎË ÔÓÎËÚˈËÚÂ, ÓÚÍ˙‰Â ̇ÎËÚ‡Ú Ì‡È-‚˜ ̇ ÒÔÓÚ‡, ÓÚ Í˙‰Â Ò ËÁβԂ‡Ú ̇È-ÏÌÓ„Ó Û˜ÂÌË, Í˙‰Â ÒË Ô‡‰‡Ú Ì‡È ÔÓ ÚÂıÌË͇ڇ, ÍÓË Ó·Ë˜‡Ú ̇È-ÏÌÓ„Ó ‰‡ ˜ÂÚ‡Ú, ÍÓË Ó·Ë˜‡Ú ̇È-ÏÌÓ„Ó ‰‡ ÛÔ‡‚Ρ‚‡Ú, Í˙‰Â Ò‡ ̇È-„ÓÎÂÏËÚ ¯Â„‡‰ÊËË Ë Ô. Ë Ô. «‡ ÏÓËÚ ÁÂÏΡˆË ≠ ¯ÓÔËÚÂ, ÒË ÏËÒΡ, ˜Â ÔÓ ÌË ·Ë‚‡ ‰‡ Ò ·ÛڇϠڇÏ, Í˙‰ÂÚÓ Â Ì‡È-ÚÛ‰ÌÓ, ·ÂÁÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ ËÎË ·ÂÁ̇‰ÂʉÌÓ, ÒˇÍ‡¯ Á‡ ‰‡ ËÁÔÓ·‚‡Ï Á‡ ÍÓÈ ÎË Ô˙Ú ÔÓÒÎÓ‚ÛÚˡ ÒË ËÌ‡Ú Ë Ú‚˙‰Ó„·‚ËÂ. Œ·˘Ó ‚ÁÂÚÓ „ÓÎˇÏ‡ ˇ‰ÍÓÒÚ ·Ë ·ËÎÓ ¯ÓÔ ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ ıËÚÓ ÓÚ Ò˙Á‰‡‰Â̇ ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇ ËÎË ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ Ë ‚ÒÂ Ô‡Í ‡ÍÓ Ëχ Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È ̇È-‚ÂÓˇÚÌÓ Â ÍÓÂÌ˙Ú ÏÛ ‰‡ Ì  ¯ÓÔÒÍË. ÃÌÓ„Ó ÏË Ò ËÒ͇ ÔÓ ÌˇÍ‡Í˙‚, χ͇ Ë Ì‡ÈÒÂÏÔ˙Π̇˜ËÌ, ̇Ó‰˙Ú ÌË ‰‡ Á̇ ÍÓÈ ÓÚ Í˙‰Â Â, Í˙‰Â  ÏËÚ‡ÒÚ‚‡Î, Í‡Í‚Ó ÏÛ Â Ó‰ÓÒÎÓ‚ËÂÚÓ, ÍÓˇ  ÊÂ̇ ÏÛ, Í‡Í‚Ë Ò‡ ÏÛ ‰Âˆ‡Ú‡ Ë ‚˙Ó·˘Â ͇Í˙‚ ˜Ó‚ÂÍ Â ÚÓÁË ì ÓÈî ÔÂ‰Ë ‰‡ ÏÛ Òڇ̠ÍÏÂÚ, Ó·˘Ë̇, ‰ÓÍÚÓ, ÏËÌËÒÚ˙, ‰ÂÔÛÚ‡Ú, Û˜ËÚÂΠ̇ ‰Âˆ‡Ú‡ ÏÛ ËÎË ÔÂÁˉÂÌÚ Ë Ô. », ÏÓÊ ·Ë ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ, ÚÓÁË ‰Ó· ‡Á„·ÒÂÌ ˜Ó‚ÂÍ, ‚ÒÂ Ô‡Í ˘Â Ò ÒÚÂÏË ‰‡ Ì ÔÓÒ‡ÏË Ò‚Óˇ Ó‰ Ë Ò‚Óˇ Í‡È. * * * —‰ ΡÚÓ Â Ì‡ ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë Ò‰χ, ·‡Ú œÂÚ˙ ‰ÌÂÒ Ëχ ÓʉÂÌ ‰ÂÌ Ë Ì‡‚˙¯‚‡ ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ÔÂÚ ≠ ‰‡ Ò‡ ÏÛ ˜ÂÒÚËÚË, ‰‡  ÊË‚ Ë Á‰‡‚ Ë, ÔÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ, ˘‡ÒÚÎË‚. Õ ҇ χÎÍÓ ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ÔÂÚ, ÔÓÒÚÓ Ì‚ÂÓˇÚÌÓ ·˙ÁÓ Ò ËÁÌËÁ‡ı‡ „Ó‰ËÌËÚ ÔÓ˜ÚË ËÁˆˇÎÓ Ò‡ÏÓ ‚ „ËÊË, ÔËÚÂÒÌÂÌˡ Ë Ú‚ӄË, ‡ ڇ͇ ÒË Ë ÔÓ‰˙Îʇ‚‡.  ‡Í‚‡  ڇˇ ÓËÒ Ë ‡Á Ì Á̇ˇ, ÌÓ Ì  ÌÓχÎÌÓ. ”Ê ˜Ó‚ÂÍ ‰‡‚‡ ‚Ò˘ÍÓ ÓÚ Ò· ÒË, Á‡ ‰‡ ÊË‚ÂˇÚ ÚÓÈ Ë ·ÎËÁÍËÚ ÏÛ ˘Ó-„Ӊ ‰Ó·Â Ë Ô‡Í Ì Ò ÔÓÎÛ˜‡‚‡. ÃÓ‰ÛÒ˙Ú, ËÁ„ÎÂʉ‡, Â: ËÎË ‰‡ Ò‚‡Î˯ ÔÂÚÂ̈ËËÚ Á‡ ÊËÁÌÂÌÓ ‡‚ÌË˘Â Ë ‰‡ Ò ‡‰‚‡¯ ̇ ÔÒ‚‰ÓÍÓÏÙÓÚ, ËÎË ‰‡ ÒË ÓÒË„Û˯ ‡ÎÂÌ ÊËÁÌÂÌ ÍÓÏÙÓÚ Ì ҇ÏÓ Ë ‰ÓË Ì ÚÓÎÍÓ‚‡ ‚ χÚÂˇÎÌˡ ÒÏËÒ˙Î, ‡ ËÁÓ·˘Ó≠ ͇ÚÓ Ì‡È-Ó·˘Ó

43


ÛÒ¢‡ÌÂ. »  ‰Ó· ˜Ó‚ÂÍ ‰‡  ̇ˇÒÌÓ Í‡Í˙‚ ÚÓ˜ÌÓ ÍÓÏÙÓÚ ÏÛ Â ÌÛÊÂÌ Ë Í˙Ï Í‡Í˙‚ Ò ÒÚÂÏË. œÂÚ˙ ·Â¯Â Ë ‰Ó Ò„‡  ‡Ï·ËˆËÓÁÂÌ Ë ‡·ÓÚˇ„‡, Ó·˘ËÚÂÎÂÌ, ·Î‡„ Ë ¯Â„‡‰Êˡ, ÔÓÒÚË„‡ ÒË ˆÂÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒË ÔÓÒÚ‡‚ˇ ËÎË ÍÓËÚÓ ËÁÌËÍ‚‡Ú Ô‰ Ì„Ó. Õ‡ÒΉËÎ Â ÓÚ ·‡·‡ Lj‡ ‰̇ χÎÍÓ Ò‡ÏÓˆÂÎ̇ Ë ‡ÁÚÓ˜ËÚÂÎ̇ Ó·˘ËÚÂÎÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ, ‡ÍÓ Ì ÏÛ ‰ÓÒÚ‡‚ˇ¯Â Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂ, ˘Â¯Â ‰‡ ÒË ·˙‰Â Ò‡ÏÓ ‚‰̇ Ò˙Ò Á‡„Û·ÂÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ Ë ‡ÁÒÂÈ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÓÚÍÎÓÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚÂÏÂÊËÚ ÏÛ. ◊Ó‚ÂÍ Ò Ú‡ÍË‚‡ ‰‡ÌÌË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ·Ë‚‡ ìÛÔÓÚ·ˇ‚‡Ìî ÓÚ ÔÓ-ıËÚË Ë ·ÂÁÒÍÛÔÛÎÌË Î˛‰Â ÔÓ Ì‡È-‡Á΢ÂÌ Ì‡˜ËÌ. ƒÂÚÒÚ‚ÓÚÓ Ë ˛ÌÓ¯ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÌË ÌËÍ‡Í Ì ·ˇı‡ ÎÂÒÌË, ͇ÚÓ Ì‡ÈÚÛ‰ÌÓÚÓ ·Â¯Â Á‡ Ó‰ËÚÂÎËÚ ÌË, Ú‡ Á‡ÚÓ‚‡ ‚Ò ·ˇıÏ ‰Ó‚ÓÎÌË Ë Ò ‡‰‚‡ıÏÂ Ë Ì‡ χÎÍÓÚÓ, ÌÓ ÚÓ ‚ ‰ËÌ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‡ÚÓ ÒË Ò ҉ӷËÎ Ò ÍËÎÂ, Ò Ó͇Á‚‡ Ù‡Ú‡ÎÌËˇÚ ·‡Î‡ÒÚ, Á‡‡‰Ë ÍÓÈÚÓ Ì ÏÓʯ ‰‡ Ò ÓÚÍ˙Ò̯ ÓÚ Í‡ÎÚ‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒË ËÁ‡Ò˙Î. » Ò˙Ê‡Îˇ‚‡¯, ˜Â ‚ ÏÌӄӄӉ˯ÌÓÚÓ ÚË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡ ۘ·Ìˡ Ô‰ÏÂÚ ÔÓ ÚÂÔ„¸ÓÁÎ˙Í ËÎË Ì‡ÛÍËÚ ì·ÂÁˆÂÂÏÓÌÓÎӄˡî ËÎË ì·ÂÁÔ‡‰ÓÌÓÎӄˡî Ë Ô. ¬Ò ‰ÌÓ, „Ó‰ËÌËÚ ͇ÊË-Â˜Ë ÒË ÓÚÎÂÚˇı‡ Ë ‚ˇÌÓÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ, ÒÔÓ‰ ÏÂÌ,  Í˙Ï Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓÚÓ ÒÚ‡ˆËÓÌË‡ÌÂ Ò ÛÏÂÂÌË ·ËÁÌÂÒ ‰‚ËÊÂÌˡ ÍÓÎÍÓÚÓ Á‡ ÔÂı‡Ì‡ Ë Á‡ ÌˇÍÓÈ Ë ‰Û„ ‡ÒÔËËÌ. » Ӣ ‰ËÌ Ô‰ÏÂÚ ÔÓÔÛÒ̇ıÏ ≠ ìıËÚÓÎӄˡî, Á‡‡‰Ë ÍÓÂÚÓ Ì Ò ̇ۘËıÏ ‰‡ ÒÏ Ú˙Ò‡˜Ë Ë ÎÓ‚ˆË ̇ ¯‡ÌÒÓ‚Â, ‡ Ó·‡ÚÌÓÚÓ ≠ ·ˇıÏ ·ËÒÂÌËÚ ÏË‰Ë Á‡ „ÏÛ͇˜ËÚÂ-ÎÓ‚ˆË ̇ ·ËÒÂË. ÃÓÊ ·Ë ÚÓ‚‡  Ì¢Ó, ÍÓÂÚÓ Ì Ò ۘË, ‡ ˜Ó‚ÂÍ ËÎË „Ó Ëχ, ËÎË „Ó ÌˇÏ‡, ÍÓÈ Á̇Â. ¬ˇÌÓ Â, ˜Â ̇¯‡Ú‡ χÈ͇ ÌË ·Â¯Â ÔÓÒ‚ÂÚË· Á‡ ÚÂÁË ‰‚ ‡ÎÚÂ̇ÚË‚Ë, ÌÓ ËÁ·Ó˙Ú ÌË Ì  ·ËÎ ‚ ıËÚˡ ‚‡ˇÌÚ. ÃËÒΡ ÒË ≠ ‰‡ÎË Ì ÒË „Û·ˇ ‚ÂÏÂÚÓ Ò Ú‡ÁË ·ÂÎÂÚËÒÚË͇, ‚ÏÂÒÚÓ ‰‡ ·Ëı „Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡Î ‚ ÔÓ-Ô‡„χÚ˘ÌÓ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó, ̇ÔËÏÂ Á‡ ÚÂıÌ˘ÂÒÍË Ë ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍË ¯ÂÌˡ Á‡ ·ËÁÌÂÒ‡ ËÎË Á‡ ÌÂ˘Ó Ó˘Â ÔÓ-‚‡ÊÌÓ ≠ ·˙‰Â˘ÂÚÓ Ì‡ ÒËÌÓ‚ÂÚ ÏË. ÕÓ ·˙‰Â˘ÂÚÓ Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡  ÚÛ‰ÌÓ ‰‡ ·˙‰Â ÒÂ‚Ë‡ÌÓ Ì‡„ÓÚÓ‚Ó, ‰ÓË Ì‚˙ÁÏÓÊÌÓ. ÕˇÍ‡Í‚Ó ·˙‰Â˘ÂÔÓ‰Ó·Ë Ò  ÒÂ‚Ë‡ÎÓ ‚ ‰‚ÓˇÌÒÍËÚ Ó‰Ó‚Â, ‡ Ë ÔË ÔÓ-ÒÂÚ̯ÌËÚ ‚ÂÎÏÓÊË, Ú‡ ˜‡Í Ë ‰Ó ̇¯Ë ‰ÌË, ÌÓ ÚÓ ÌËÍ˙‰Â Ë ÌËÍÓ„‡ Ì Ò  ÔÓ‰Ì‡ÒˇÎÓ Á‡Â‰ÌÓ Ò Ú‡Í‡ Ê·ÌÓÚÓ Á‡ ·ÎËÁÍËÚ ıÓ‡ ˘‡ÒÚËÂ. Õ‡ ˜Ó‚Â͇ ÏÓʯ ‰‡ ‰‡‰Â¯ Á‡Î˙Í ıΡ·, Ô‡Ë Ë ‰Ó·˙ Ò˙‚ÂÚ, ÏÓʯ ‰‡ ÔÓ‰Ò͇ʯ ÒÚËΠ̇ ÊË‚ÓÚ Ë, ‡ÍÓ ÒË ‚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, ‰‡ „Ó ÔÓÓÒË„Û˯ ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ, ÌÓ ÌˇÏ‡¯ Ô‡‚Ó, ‰ÓË ‰‡ Ëχ¯ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ, ‰‡ Ò ÓÔËÚ‚‡¯ ‰‡ „Ó ÔÓ„‡ÏË‡¯ ÔÓ Ò‚ÓÈ ËÎË ÔÓ ‰Û„ ÏÓ‰ÂÎ.

44


œÂÁ ΡÚÓÚÓ Ì‡ ıËΡ‰‡ ‰Â‚ÂÚÒÚÓÚËÌ ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë Ô˙‚‡ „Ó‰Ë̇ Ú‡ÚÍÓ, χÈ͇ Ë ‰Â‰Ó …Ó‰‡Ì ̇ÚÓ‚‡Ëı‡ ‰̇ ‚ÓÎÒ͇ ÍÓ· Ò ÍË‚Ë Ë ˜‚ÓÂÒÚË ÔÓÓ‰ˇÎ‡ÌË ‰˙·Ó‚Ë „‰Ë, ÌˇÍÓˇ Ë ‰Û„‡ ˜Â„‡ Á‡ Á‡‚˂͇, ‚Ô„̇ı‡ Á‡ ˜ËÙÚ Ì‡¯‡Ú‡ Ë ˜Ë˜Ó ‘Â‰Ó‚‡Ú‡ Í‡‚Ë Ë ÔÓÚ„ÎËı‡ Á‡ —ÓÙˡ ‰‡ ÒÚÓˇÚ Í˙˘‡ ̇ ÔÓ‰‡ÂÌÓÚÓ ÓÚ ‰Â‰Ó ƒ‡„Ó ÏˇÒÚÓ ‚ Ç̇ÒÚËÒÍËÚ ÎË‚‡‰Ë. ÕË ÚËÚ ‰Âˆ‡ ÓÒڇ̇ıÏ ‚ fl‚ˆË ÔÓ‰ „ËÊËÚ ̇ ·‡·‡ «‡͇. Ç͇ ˜Â Ì ·ˇıÏ ÌËÍ‡Í ‡Á„ÎÂÁÂÌË, ÚÓ˜ÌÓ ÚÓ„‡‚‡ ‡Á·‡ıÏÂ Í‡Í‚Ó Á̇˜Ë ÊÂΡÁ̇ ‰ËÒˆËÔÎË̇. Õ¢‡Ú‡ Ò ӷ˙̇ı‡ ̇ ÒÚÓ Ë ÓÒÂωÂÒÂÚ „‡‰ÛÒ‡ ‚ ÂÏÓˆËÓ̇ÎÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, ÌÓ „Ó ÔÂÊË‚ˇıÏÂ Ë ‡Á·‡ıÏÂ, ˜Â ‚ÒˇÍ‡ ÏÓÌÂÚ‡ Ëχ ‰‚ ÒÚ‡ÌË. — „ÓÎÂÏË ÔÂËÔÂÚËË Í‡Ûˆ‡Ú‡ ̇ ̇¯ËÚ Ò ‰Ó·‡Î‡ ‰Ó ÒÚÓÎˈ‡Ú‡ Ë Á‡ÔӘ̇ÎË ÒÚÓÂʇ. ¡‡˘‡ ÏË ıÓ‰ÂΠ̇ ‡·ÓÚ‡, χÈ͇ Ë ‰ˇ‰Ó ÔÂ͇‚‡ÎË Í‡Ï˙ÌË Ë ÚÛıÎË Ò Í‡Ûˆ‡Ú‡. «‡ ÔÓÍË‚‡Ì ̇ ÚÂÁË ‡ÁÌÓÒÍË ·‡˘‡ ÏË ‚ÁÂÎ Ô‡Ë Ì‡Á‡ÂÏ ÓÚ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ò‚ÓË ÍÓ΄Ë, ÔÓÌÂÊ ÔË„ÓÚ‚ÂÌËÚ Á‡ Ú‡ÁË ˆÂΠ̇¯Ë Ô‡Ë Ï‡ÎÍÓ ÔÓ-ÔÂ‰Ë Ò ·ˇı‡ ÒÚÓÔËÎË ‚ ìÒÏˇÌ‡ ̇ Ô‡ËÚÂî. ¬ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÓÍÚÓÏ‚Ë Ï‡È͇ Ò ‚˙̇ ̇ ÒÂÎÓ, ‚ÁÂ Ì‡Ò ≠ ÚËÚ ‰Âˆ‡ Ë ·‡„‡Ê, ÍÓÎÍÓÚÓ ÏÓʇ, ̇ÚÓ‚‡ËıÏ Ò ̇ ‚·͇, ÔÓÒΠÓÚ „‡‡Ú‡ ̇ ‰̇ ͇Ûˆ‡, ÍÓˇÚÓ ÌË ‰ÓÒÚ‡‚Ë Í˙ÒÌÓ ‚˜ÂÚ‡ ̇ ÛÎˈ‡ ì≈ÏËΠÇÍÓ‚î 183. ¡Â¯Â ÌÂÓ„‡‰ÂÌÓ ÏˇÒÚÓ ‚ ˙„˙· ̇ ‰‚ ÛÎˈË, Ëχ¯Â ÒÚÛÔ‡ÌË ‰·ÌË ˜ÌË Í‡Ï˙ÌË Ë Â‰Ì‡ ·‡Ì͇ ÚÛıÎË, ̇ ÍÓˇÚÓ Ò ‚Ëʉ‡¯Â Á‡ÚÛÎÂÌ Ò ˜Â„‡ ÓÚ‚Ó Á‡ ‚‡Ú‡. ‡ÚÓ ‚ΡÁÓıÏ ÔÂÁ Ú‡ÁË ì‚‡Ú‡î Ò ÓÁÓ‚‡ıÏ ‚ ÌÂ˘Ó Í‡ÚÓ Ï‡Î͇ Ô¢Â‡ ËÎË ÁÂÏΡÌ͇ Ò ËÁÁˉ‡Ì ÓÚ ÚÛıÎË Ì‡. ¬Ò˘ÍÓ ÚÓ‚‡ Ò ‚ˉˇ ̇ Ò‚ÂÚÎË̇ڇ ̇ „‡ÁÂ̇ڇ ·ÏÔ‡ Ë ·Â¯Â ‡ÍÓ Ì ÂÍÁÓÚ˘ÌÓ, ÔÓÌ ‰ÓÒÚ‡ ÌÂӷ˘‡ÈÌÓ, ÌÓ ‚ Í‡È̇ ÒÏÂÚ͇ Ú‚˙‰Â ËÌÚÂÂÒÌÓ Á‡ ÏÓϘÂÚ‡ ̇ ̇¯‡Ú‡ ‚˙Á‡ÒÚ. ÷ˇÎÓÚÓ ÚÓ‚‡ ̇˜Ë̇ÌË Á‡ ÔÓ˜‚‡Ì ÒÚÓÂÊ Ì‡ Í˙˘‡ ‚ —ÓÙˡ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ë ‚ Ú‡Í˙‚ Ì‚˙ÁÏÓÊÂÌ ÓÚ‚ÒˇÍ˙‰Â ÏÓÏÂÌÚ ‰˙ÎÊËÏ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡ ÔÓÁÓÎË‚ÓÒÚÚ‡, ËÌˈˇÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ë ·Î‡„ÓӉ̇ڇ ‡„ÂÒË‚ÌÓÒÚ Ì‡ χÈ͇ ÏË. “ÓÁË ‰ÂÒ‡ÌÚ Ì‡ ÏÌÓ„Ó‰ÂÚÌÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÒÂÎˇÌ‰ÛË, ÍÓÂÚÓ Ò ÚÓÎÍÓ‚‡ Ì‚˙ÒÚÌË ‰Âˆ‡ ˘Â ÒÚÓË Í˙˘‡ ̇ „Ó· ÔÓÎˇÌ‡ ·ÂÁ ͇͂ËÚÓ Ë ‰‡  ̇΢ÌË Ô‡Ë, ·ÂÁ ͇͂‡ÚÓ Ë ‰‡ ·Ë· ‰ÓχÍËÌÒ͇ ÔÓÒÛ‰‡ Ë ·ÂÁ ÔÓÍË‚ ̇‰ „·‚‡Ú‡ ڇ͇ ÏÓ·ËÎËÁË‡ Ò˙Ò‰ËÚ ̇ÓÍÓÎÓ, ˜Â Ú ÌË Ó͇Á‚‡ı‡ ÔÓÏÓ˘ ÚÓ˜ÌÓ Í‡ÚÓ ÔË ÔËÓ‰ÌÓ ·Â‰ÒÚ‚ËÂ Ë Í‡ÚÓ Ì‡ ·Âʇ̈Ë. “Ó‚‡ ‰‚ËÊÂÌË ̇ ·˙΄‡Ë̇ ÓÚ ÒÂÎÓÚÓ Í˙Ï „‡‰‡ ËÎË ÔÓÒΠӷ‡ÚÌÓ, ÓÚ Â‰Ì‡ ӷ·ÒÚ Í˙Ï ‰Û„‡, ‰Ó·Ó‚ÓÎÌÓ ËÎË ÔÓ ÔËÌÛ‰‡ Ë ‰Ó ‰ÌÂÒ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡, χÎ-

45


ÍÓ ËÎË ÏÌÓ„Ó Â ˜‡ÒÚ ÓÚ ÌÓχ‰Ò͇ڇ Û˜‡ÒÚ Ì‡ ̇¯Ëˇ ̇Ó‰, ‡ Ï‡È Ë ˜‡ÒÚ ÓÚ Î‡ÚÂÌÚÌÓ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÎËÍÓ ÔÂÒÂÎÂÌË ̇ ̇Ó‰ËÚÂ. —ÔˆˇÎÌÓ Í‚‡Ú‡Î˙Ú, ‚ ÍÓÈÚÓ Ò Á‡ÒÂ΂‡ıÏÂ, ÌÓÒ¯ ʇ„ÓÌÌÓÚÓ ËÏ ì“Û· χ‡Î‡î Á‡‡‰Ë ÏÂÒÚÌËÚ ÚÛı·ÌË Ù‡·ËÍË Ë ·Â¯Â ÔÓ‰ÒÎÓÌËÎ ¯ÓÔË ÓÚ “˙ÌÒÍÓ, –‡‰ÓÏËÒÍÓ Ë ÓÚ ‡Ë˘ÂÚÓ, ‚‡‰‡ÒÍË Ë Â„ÂÈÒÍË Ï‡Í‰Ó̈Ë-·ÂÊ‡ÌˆË Ó˘Â ÓÚ »ÎË̉ÂÌÒÍÓ-œÂÓ·‡ÊÂÌÒÍÓÚÓ ‚˙ÒÚ‡ÌËÂ, ˆˇÎ‡ χı‡Î‡ ˆË„‡ÌË Ë ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‰Û„Ë ıÓ‡ ÓÚÍ˙‰Â ÎË ÌÂ. ¡Â¯Â ‡·ÓÚÌ˘ÂÒÍË Í‚‡ڇΠ̇ ‚˜ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌË ıÓ‡ Ò ÚÛÍ-Ú‡Ï Ë ÔÓ ÌˇÍÓÈ ˜ËÌÓ‚ÌËÍ ËÎË Á‡Ì‡ˇÚ˜Ëˇ. «‡ÚÓ‚‡, Ì‡Ò ‰Âˆ‡Ú‡, ÌË ÔÓ‰ÒÎÓÌË Á‡ ÌÓ˘Û‚‡Ì Á‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÏÂÒˆ‡ ̇Ô‰ ‚ ÔÓıÓ‰Ìˡ ÒË ‚ÂÒÚË·˛Î ̇ ÔÓ‰‡ χ͉ÓÌ͇ڇ ·‡·‡ ≈ÎÂÌ͇, ̇ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÓˇÚÓ Ò ‰ÂÚËÌÒ͇ڇ ÒË ¯ÓÔÒ͇ ‰Ë‚‡˘Ë̇ ÌË Ò˙Á‰‡‚‡ıÏ ÏÌÓ„Ó ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡ Ë ÌÂÔˡÚÌÓÒÚË. “Ó„‡‚‡, ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÔÂÚ‰ÂÒÂÚÚ „Ó‰ËÌË, ÔË ‚ÒÂÓ·˘‡Ú‡ ÒΉ‚ÓÂÌ̇ ÌÂÏÓÚˡ, ÊÂÒÚ˙Ú Ì‡ ÚÂÁË ıÓ‡ ·Â¯Â ËÁÍβ˜ËÚÂÎÂÌ, ‡ Ë Á‡ÚÓ‚‡, ˜Â ‚ ÔÓÒΉÒÚ‚ËÂ Ò ÌË˘Ó Ì ÔÓ͇Á‡ı‡ ‰‡ Ò˙Ê‡Îˇ‚‡Ú Á‡ ÌÂ„Ó Ë ÒË ÓÒڇ̇ı‡ ·Î‡„Ë Ë ‰Ó·ÓÊ·ÚÂÎÌË, ‚Ë̇„Ë ‚ ÒÔÓÏÂÌËÚ ÒË „Ë ËÏ‡Ï Í‡ÚÓ Ì‡¯Ë Ó‰ÌËÌË. ÃËÒΡ, Ò˙˘Ó, ˜Â ÚÂÁË ıÓ‡, ·ÂÊ‡ÌˆË ÓÚ Ï‡Í‰ÓÌÒÍËÚ ÁÂÏË Ì‡ ¡˙΄‡ˡ, ÚÓ„‡‚‡ ̇Ô‡‚Ëı‡ Ò‚Óˇ ˆËÔÓ˜ÂÌ ‚Â‡ÌÒ Í˙Ï ıÓ‡ ÓÚ Ó‰Ë̇ڇ χÈ͇, ÍÓˇÚÓ „Ë ·Â ÔÓ‰ÒÎÓÌË· ‚ ÚÛ‰ÂÌ Á‡ Úˇı ÏÓÏÂÌÚ ÏÌÓ„Ó ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡. «‡ÚÓ‚‡ Ë ÚÛÍ Í‡Á‚‡Ï: ‰Ó·ËˇÚ Ò˙Ò‰  ÔÓ-ˆÂÌÂÌ ÓÚ Á·ÚÓ, Ë ÚÓ ‚ ¯ËÓÍ Ô·Ì, Ì ҇ÏÓ ‚ ·ÛÍ‚‡ÎÌˡ. — ÚÂÁË ıÓ‡ ËχıÏ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ë Ò˙Ò‰ÒÍË ÓÚÌÓ¯ÂÌˡ, ‰ÓÍÓÎÍÓÚÓ ÏÓÊÂÏ Ë ‰ÓÒ„‡ ÒË ÔÓχ„‡ÏÂ, ‡ÍÓ Ò ̇ÎÓÊË, ‚ ÚÛ‰ÂÌ ÏÓÏÂÌÚ, Ô‡Í ˘Â ÒË ÔÓ‰‡‰ÂÏ ˙ˆÂ. ÇÈ͇ ÏË ıӉ¯ Á‡ Ӣ ÚÛıÎË ‚ ÚÛı·ÌËÚ ه·ËÍË Ò ‚ÓÎÒ͇ڇ ÍÓ·, Ô·˘‡¯Â Ò Ô‡Ë ÓÚ ‡ÁÔÓ‰‡Ê·‡Ú‡ ̇ Ò‚ÓËÚ ҇ÏÓ˙˜ÌÓ ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÌÓÒËË ≠ ÎËÚ‡ˆË, Ò‡Ë, ÙÛÚË, ÂÎÂˆË ≠ ˜ÂËÁ˙Ú ∫. ¡Â¯Â ÌÂÛÏÓ̇, ¯ËÚÂÎ̇ Ë Ô‰ÔËÂϘ˂‡, ·Ò͇‚‡ Ë Ó·˘ËÚÂÎ̇ Ò ıÓ‡Ú‡, Ú ˇ ı‡ÂÒ‚‡ı‡ Ë Ò˙˘Ó ·ˇı‡ ÓÚÁË‚˜Ë‚Ë. “Ó„‡‚‡ ÏË Í‡Á‚‡¯Â: ì¡Î‡„‡ ‰Ûχ ÊÂÎÂÁÌË ‚‡ÚË ÓÚ‚‡ˇî ËÎË ì’‚˙ÎË Á‡‰ Ò· ÒË, Á‡ ‰‡ ̇ÏÂ˯ Ô‰ Ò· ÒËî. “Ó„‡‚‡, Ú‡ÁË ÂÒÂÌ-ÁËχ ̇ ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ‚ÚÓ‡-ÚÂÚ‡ „Ó‰Ë̇ Í˙˘‡Ú‡ ·Â ËÁÁˉ‡Ì‡ Ë ÔÓÍËÚ‡. “ˇ ·Â¯Â Ò „Û·Ë Í‡ÏÂÌÌË ÓÒÌÓ‚Ë, ÚÛıÎÂÌË ÒÚÂÌË Ë Ú‡‚‡ÌÒÍË „‰Ó‰ Ò ÍÂÂÏˉË, Á‡ÍÂÔÂÌË Ì‡Ô‡‚Ó ‚˙ıÛ Ì‡Ô˜ÌË ÎÂÚ‚Ë. œÓ-Í˙ÒÌÓ ‚ Ú˜ÂÌË ̇ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËÂ Ë Ôӂ˜ ˘Â¯Â ‰‡ Ò Ô‡‚Ë ÒÚ‡ˇ ÔÓ ÒÚ‡ˇ ËÎË, ͇ÍÚÓ ÚÓ„‡‚‡ Ò ͇Á‚‡¯Â, ì‰ÌÓ ÔÓ Â‰ÌÓî, ‡ ‚ ‰Ì¯ÌËÚ Ò˙‚ÒÂÏ ÏÓ‰ÂÌË ‚ÂÏÂ̇ ≠ ìÒÚÂÔ

46


·‡È ÒÚÂÔî, ÍÓÂÚÓ Ì‡ ·˙΄‡ÒÍË ÂÁËÍ Á̇˜Ë ÒÚ˙Ô͇ ÔÓ ÒÚ˙Ô͇. » ڇ͇ Ë Ë̇˜Â Ú‡ÁË Í˙˘‡ ‚Ò Ò Ô‡‚Â¯Â Ë ‰ÓÔ‡‚ˇ¯Â ‰Ó ¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚ Ë Ò‰χ „Ó‰Ë̇, ÍÓ„‡ÚÓ ·Â ‡ÁÛ¯Â̇ Ô·ÌÓ‚Ó Á‡Â‰ÌÓ Ò ÓÍÓÎÌËÚ Í˙˘Ë Ë Ì‡ ÚˇıÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ ·Â ÔÓÒÚÓÂÌ ÊËÎˢÂÌ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÓÚ ÏÌÓ„ÓÂÚ‡ÊÌË ·ÎÓÍÓ‚Â. ¬ ‡Ì̇ڇ ÔÓÎÂÚ Ì‡ ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ÚÂÚ‡ „Ó‰Ë̇ Ò ̇ÒÚ‡ÌËıÏ ÍË‚Ó-Ρ‚Ó ‚ ˛Ê̇ڇ ÒÚ‡ˇ ̇ Í˙˘‡Ú‡. ¡ˇı ‚ÚÓÓÍ·ÒÌËÍ, ÌˇÏ‡ı ۘ·ÌˈË, Ú‡ ÏË ÛÒÎÛÊ‚‡¯Â Ò˙Ò Ò‚ÓËÚ ‰ÌÓ ‰Ó·Ó ˆË„‡Ì˜Â, ‘‡ÚËχ, ÌÓ ‚˜Â, Á‡˘ÓÚÓ ÔÂÁ ‰ÂÌˇ ÒË „Ë ÔÓÎÁ‚‡¯Â Úˇ Ë Á‡ÚÓ‚‡ ‡Á Û˜Âı Ë Ô˯Âı ‰Óχ¯ÌËÚ ÒË ‚Ò ‚˜Â Ë ‚Ò ̇ Ò‚Â˘, Á‡˘ÓÚÓ Ô˙Í Ë ‚Ò Ӣ Ì ·ˇıÏ ‚˙‚ÂÎË ÚÓÍ ‚ Í˙˘‡Ú‡. —˙˘‡Ú‡ ÔÓÎÂÚ Â‰ËÌ ‰ÂÌ Ú‡ÚÍÓ ÔÂÍÓÔ‡‚‡¯Â „‡‰Ë̇ڇ Ë ‚ ‰ËÌ ÏÓÏÂÌÚ Á‡‚Ëı‡ ˇÓÒÚÌÓ ÒËÂÌË, ‡Á ÔÓÏËÒÎËı, ˜Â ÔÓ˜‚‡ ‚ÓÈ̇ڇ, ‡ Ú‡ÚÍÓ ÏË Í‡Á‡, ˜Â  ÛÏˇÎ —Ú‡ÎËÌ Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÚÓËÏ ÏËÌÓ, ‡Ï‡ ì„ÓÎˇÏ‡ ‡·ÓÚ‡, Ë‰Ë ÒË „Ή‡È ÛÓˆËÚÂî. œÂÁ ˆÂÎˡ ÒË ÊË‚ÓÚ Ú‡ÚÍÓ Ò ‰˙ʯ Ï˙ÊÍË Ë Ì  ‰ÓÔÛÒ̇ΠÍÓÈÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ‰‡ Ò ͇˜Ë ̇ „·‚‡Ú‡ ÏÛ. ¡Â¯Â ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÚÓ„ Ë Î‡Ò͇‚ Ò Ì‡Ò ‰Âˆ‡Ú‡. ¡Ó¯ ÒÂ Ò Ì‡Ò ÔÓ Î„·ڇ, ˆÂÎÛ‚‡¯Â ÌË Ë ÌË ÏË΂‡¯Â, ÌÓ Ë ÌË Ì‡Í‡Á‚‡¯Â Ë ÔÓ̇ÚÛÔ‚‡¯Â Á‰‡‚‡Ú‡ ‚ ÒÎÛ˜‡È ̇ ÌÛʉ‡, Ú‡ ÏÛ ËχıÏ ÒÚ‡ı. Œ·˘Ó ‚ÁÂÚÓ, ÊË‚ÓÚ˙Ú ÌË ·Â ÒËÓχ¯ÍË Ë ÔÓ˜ÚË ÒÔ‡Ú‡ÌÒÍË, ÌÓ Ì Ô‡‚¯ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌË ̇ ÙÓ̇ ̇ ‚ÒÂÓ·˘‡Ú‡ ·Â‰ÌÓÚˡ Ë ˆË„‡Ìˡ. ”˜ÂıÏ Á‡Â‰ÌÓ Ò ‰Û„Ë ÒÂÎˇÌ˜ÂÚ‡ ËÏË„‡ÌÚË ‚ —ÓÙˡ Ë Ò ˆË„‡Ì˜ÂÚ‡ ÓÚ Ï‡ı‡Î‡Ú‡, ˇ‰ÍÓ Ëχ¯Â ÌˇÍÓ ÔÓ-‚˙ÁÔËÚ‡ÌÓ Ë ‰Ó· ӷΘÂÌÓ ‰ÂÚÂ, ÌÓ ÚÓ ·Â ͇ÚÓ ‡Î·ËÌÓÒ Ë Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡¯Â ÌÂÎÓ‚ÍÓ Ë ÒÍÓ‚‡ÌÓ Í‡ÚÓ ‚ ͇Î˙Ô. ≈‰ËÌ ‰ÂÌ Û˜ËÚÂÎ͇ڇ ÏË ÓÚ Á‡ÌËχÎÌˇÚ‡, ‰̇ ÔÂÙ˙ˆÛÌÂ̇ „ÓÒÔÓʇ, ·Â ÔË‚Ë͇· χÈ͇ ÏË Á‡‡‰Ë ÏÂÌ Ë Í‡ÚÓ Ï ÓÔËÔ‚‡¯Â „ÌÛÒÎË‚Ó Ò Ô˙ÒÚ, ˜Â: 쫇˘Ó Ì „Ó ËÁÍ˙ÔÂÚ ‚ ·‡ÌˇÚ‡ ÚÓ‚‡ ‰ÂÚÂ, Í‡Í ÒÔË ‚ ·ÂθÓÚÓ ÚÓÎÍÓ‚‡ Ï˙ÒÂÌî. ÇÈ͇, ËÁ„ÎÂʉ‡, ÔÓÚ˙̇ ‚ ÁÂÏˇÚ‡ ÓÚ Ò‡Ï, ‡Á Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡ı ÛʇÒÌÓ ‚ËÌÓ‚ÂÌ Á‡ ÔÓÒ‡Ï‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ χÈ͇ ÏË, ÌÓ ÔÓÒÎÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÒË ÓÚˉÓıÏÂ, Úˇ ͇Á‡: ìÃ˙ÒÌˈ‡ ڇ͇‚‡, ͇ÚÓ ˜Â ÎË Ì Á̇Â, ˜Â ÚÛÍ ÌËÍÓÈ ÌˇÏ‡ ·‡Ìˇ!î. ¿ ‡Á ˇ ÔÓÔËÚ‡ı Í‡Í‚Ó Á̇˜Ë ·ÂθÓ, ÌÓ Ë Úˇ Ì Á̇¯Â. “Ó„‡‚‡ ÌË ÚËÚ ‰Âˆ‡ ÌÓÒÂıÏ ‰Óχ¯ÌÓ Ú˙͇ÌË Í˙Î˜Ë˘ÂÌË „‡˘Ë, ÍÓËÚÓ ·ˇı‡ Ú‚˙‰Ë Ë „Û·Ë Í‡ÚÓ ¯ÍÛ͇, ÒÔˇıÏ (ÚÛÍ ‚ ÒÚÓÎˈ‡Ú‡!) ̇ Ò·ÏÂÌË ‰˛¯ÂˆË Ë ‚˙Á„·‚ÌËˆË Ë Ò Á‡‚Ë‚‡ıÏÂ Ò ‰Óχ¯ÌÓ Ú˙͇ÌË ˜Â„Ë. Õ‡ ·‡Ìˇ Ò ıӉ¯ ‚ ̉ÂÎËÚ ‚ ˆÂÌÚ˙‡ ̇ ÒÚÓÎˈ‡Ú‡ ̇ ÚÓ„‡‚‡¯Ì‡Ú‡

47


÷ÂÌÚ‡Î̇ ·‡Ìˇ, ÌÓ Ì ‚ÒˇÍ‡ ̉ÂΡ, Á‡˘ÓÚÓ Ó‰ËÚÂÎËÚ ÏË ·ˇı‡ Á‰‡‚ÓÏËÒÎÂ˘Ë ıÓ‡, ‡ Á‡‡‰Ë ‰ÌÓÚÓ Í˙ԇ̠ÒË ÔÓÔ‡‰‡¯Â ÔӘ˂ÌËˇÚ ‰ÂÌ. Õ‡ Ú‡ÁË ·‡Ìˇ ΡÚÌÓ ‚ÂÏ ıÓ‰ÂıÏ ÔÓ ˆˇÎ‡ ÚÛÏ·‡ χıÎÂÌÒÍË ‰Âˆ‡. Ã˙ÒÌË, Ô‡¯ÌË Ë ÔÓ „‡˘ÂÚ‡ Ò ËÁÒËÔ‚‡ıÏ ˆˇÎ‡Ú‡ „ÛÔ‡ ̇Ô‡‚Ó ‚ ̇È-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ò˙·ÎÂ͇ÎÌˇ, ‡ ÓÚ Ú‡Ï, ͇ÍÚÓ ÒÏ ÒË Ï˙ÒÌË ≠ Ô‡‚Ó ‚ „Ó¢ˡ ·‡ÒÂÈÌ, Ú‡ Ô‡Á‡˜˙Ú ÌË „ÓÌÂ¯Â Ë Á‡ÏÂˇ¯Â Ò Ì‡Î˙ÏË ‰‡ Ì ˆ‡Ô‡Ï ì˜ËÒÚ‡Ú‡î ‚Ó‰‡. “Ó„‡‚‡ Á̇ÂıÏÂ, ˜Â ·‡ÌˇÚ‡  Ô˙Î̇ Ò Ô‰Â‡ÒÚË Ë ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÔÂ‚ÂÁÌˈË, ÌÓ ÌËÍÓÈ Ì Òϯ ‰‡ Ò ‰ÓÍÓÒÌ ‰Ó ̇Ò, Á‡˘ÓÚÓ ÌË ‚Ëʉ‡¯Â, ˜Â ÒÏ ‰Ë‚Ë Ô˘ӂ ÓÚ ÚÛ· χ‡Î‡. “‡Í‡ ÒË ÒÂ Ë ‚˙˘‡ıÏ ÓÚ Ú‡ˇ ·‡Ìˇ ̉ÓËÁÍ˙Ô‡ÌË, Ò‡ÏÓ ÔÓËÁÔ·Í̇ÚË, ÌÓ Á‡˘Ó ÎË Ô˙Í Â Úˇ·‚‡ÎÓ Ë ÚÓÎÍÓ‚‡ ‰‡ ÒÏ ˜ËÒÚË, ͇ÚÓ ‚‰̇„‡ ÒΉ ·‡ÌˇÚ‡ ÔÓ‰„ÓÌ‚‡ıÏ Ï˙Ò̇ڇ „ÛÏÂ̇ ÚÓÔ͇ ÔÓ Ô‡¯Ì‡Ú‡ ÛÎˈ‡. »ÒÚËÌÒÍÓÚÓ ÌË Í˙ԇ̠·Â ̇ Â͇͢ڇ, ÍÓˇÚÓ Ë‰‚‡¯Â ÌˇÍ˙‰Â ÓÚÍ˙Ï ¡ÓˇÌ‡ Ë ·Â ‚˜ Ò˙·‡Î‡ Ï˙ÒÓÚËËÚ ̇ ÚÓ‚‡ ÒÂÎÓ, Ú‡ Ú˜¯ „˙ÒÚ‡ Ë Ï˙Ú̇ ͇ÚÓ ‡‰ÓÏËÒ͇ ·ÓÁ‡, ÌÓ ÌË ˇ Á‡‚Ëˇ‚‡ıÏÂ ÌˇÍ˙‰Â ̇Ò‰ χ̇ÒÚËÒÍËÚ ÎË‚‡‰Ë, Ò͇˜‡ıÏ ˜ËÒÚÓ „ÓÎË Ë Ò „ÏÛ͇ıÏ ‚ Ú‡ˇ ÚËÌˇ, ÔÓÒΠÁ‡Ô‡Î‚‡ıÏ ÔÓ ˆË„‡‡, ÔÒÛ‚‡ıÏÂ Ë „Ó‚ÓÂıÏ Ï˙ÒÓÚËË Ì‡ ‚ÓΡ. «‡ ÏÂÌ ÚÓ‚‡  ÏÌÓ„Ó ÒÍ˙Ô ÒÔÓÏÂÌ, ÔÓÒÚÓ, Á‡˘ÓÚÓ ÌËÍÓ„‡ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂ, ‡ Ì Á‡‡‰Ë Ï˙ÒÓÚËËÚ ‚˙‚ ‚Ó‰‡Ú‡ Ë ‚ ÛÒÚËÚ ÌË. ‡ÍÚÓ Í‡Á‡ı, Ò˙Ò‰ËÚ ÌË ÔËÂı‡ ͇ÚÓ ·Âʇ̈Ë, ÌÓ ÌË ÒË ·ˇıÏÂ Ë Ú‡ÍË‚‡, Á‡˘ÓÚÓ ·ˇıÏ ËÁ·ˇ„‡ÎË ÓÚ ÊË·‚‡Ú‡ „˙ÎÌ˯͇ Í‡Î Ë ÓÚ ÒËÓχ¯Í‡Ú‡ ·ÂÁÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÒÂÎÒÍˡ ÊË‚ÓÚ.  ÓÎÍÓÚÓ Ô˙ÚË ‚ „Ó‰ËÌËÚ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ Ò˙Ï Ò ‚˙˘‡Î ̇ ÒÂÎÓ, ‚Ò Ò˙Ï Ò Ò¢‡Î Á‡ ÒÂÏÂÈÌˡ ÔÓ‰‚Ë„ ̇ χÈ͇ ÏË, ÍÓˇÚÓ ·Â Ò˙·‡Î‡ ‚ÓΡ, ¯ËÚÂÎÌÓÒÚ Ë ËÒÍ, Á‡ ‰‡ ̇Ô‡‚Ë ÚÓÁË ÊËÁÌÂÌÓ ‚‡ÊÂÌ ÒÍÓÍ. ¬Ë̇„Ë ÔÓ͇Á‚‡¯Â, ˜Â Úˇ  ˜Ó‚ÂÍ˙Ú Ì‡ ËÌˈˇÚË‚‡Ú‡, ̇ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ. ƒÌÂÒ, ÔÓ‡‰Ë ÂÒÚ‡‚‡ˆËˇÚ‡ ̇ ͇ÔËÚ‡ÎËÁχ, ̇ ÏÌÓ„Ó Û˜ÂÌË ıÓ‡ ËÏ Ò ̇ÎÓÊË ‰‡ Á‡ı‚˙ÎˇÚ ‰ËÔÎÓÏËÚÂ Ë ‰‡ ÒÚ‡Ì‡Ú ·‡Í‡ÎË Ë ‰·ÌË Ú˙„Ó‚ˆË ≠ Ì ÔÓ ÔËÁ‚‡ÌËÂ, ‡ ÓÚ ÌÛʉ‡. ÃÌÓ„Ó ÓÚ Úˇı ÔÓÒÚÓ Ï˙˜‡Ú Á‡Ì‡ˇÚ‡, χ͇ ˜Â χÚÂˇÎ̇ڇ ËÏ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÓÒÚ Â ‰ËÂÍÚ̇ ≠ ͇͂ÓÚÓ ËÁ͇‡Ú Á‡ Úˇı Â. “ ҇ Ë ÏÓË Ô‡Ú̸ÓË ≠ ÔÂÔÓ‰‡‚‡Ú ÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÓÚ ÏÓˇ ·ËÁÌÂÒ ÒÚÓÍË, ÌÓ ‚ˇÎÓ Ë ÓÚÔÛÒ̇ÚÓ, Ú‡ ÔÓÌˇÍÓ„‡ Ò ̇·„‡ ‰‡ Ó·ˇÒÌˇ‚‡Ï, ˜Â Ò˙Ï ÓÚ‡Ò̇Π‚ ·‡Í‡ÎÌˈ‡, ÔË Ï‡È͇ ÏË, ÍÓˇÚÓ Ëχ¯Â Ò‡ÏÓӉ̇ Ú˙„Ó‚Ò͇ ‰‡·‡ Ë Í‡ÚÓ ÔÓ‰‡‚‡˜Í‡, Ë Ò˙‰˙ʇÚÂÎ͇ ̇ ‰˙ʇ‚ÂÌ Ï‡„‡ÁËÌ ÓÚ͇ÍÚÓ „Ó Ì‡ÂϯÂ, Á‡ ÏÂÒˆ Û‰‚Ó-

48


ˇ‚‡¯Â Ó·ÓÓÚ‡. ÕÓ ÚÓ„‡‚‡, Á‡ ÚÓ‚‡ Úˇ Ëχ¯Â Ò‡ÏÓ ÏÓ‡Î̇ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÓÒÚ: ÓÚ ÔÓı‚‡Î‡ Ë Û‰‡ÌËÍ ‰Ó ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ì ̇ ‰Û„ Á‡Í˙҇Πχ„‡ÁËÌ Á‡ Ò˙ÊË‚ˇ‚‡Ì ≠ ÌÂ˘Ó Í‡ÚÓ Â‰ÌÓ΢ÂÌ ÍÓÔÛÒ Á‡ ·˙ÁÓ ‡„Ë‡ÌÂ. ƒÓË Í‡ÚÓ ‡ÁÔ‡‚ˇÏ ÚÓ‚‡, Ò ÍÂÙˇ, ˜Â Ò˙Ï ˜Ó‚ÂÍ ÓÚ ÒÓÈ, ‡ Ì ÍÓÈ ‰‡ Â. ÇÈ͇ ÏË Í‡ÚÓ ¯ÍÓÎÛ‚‡Ì Ú˙„Ó‚ÒÍË ‡„ÂÌÚ ËÁÂʉ‡¯Â Ô‰ ‚ÒÂÍË ÍÎËÂÌÚ ÌËÁ ÓÚ ÒÚÓÍË, ÍÓËÚÓ ÏÛ ·Ëı‡ ·ËÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Ë ˜Â Ò‡ ÏÌÓ„Ó ıÛ·‡‚Ë ÚÓ˜ÌÓ ÚÂÁË Ë Ú‡Í‡ ̇ڇÚ˙Í, Ú‡ ÍÎËÂÌÚËÚ ̇ÔÛÒ͇ı‡ χ„‡ÁË̇ Ò ÔÂÔ˙ÎÌÂÌË ÚÓ·Ë Ë Ô‡ÁÌË ÔÓÚÏÓÌÂÚ‡ Ë Ò Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂÚÓ, ˜Â ËÏ Â ÔÓÏӄ̇ÚÓ ‰‡ ÒË Ò‚˙¯‡Ú ‰Ó· ‡·ÓÚ‡Ú‡. ∆ÂÌËÚ ÍÎËÂÌÚÍË ˇ ӷ˘‡ı‡ Ë Ú˙ÒÂı‡ Á‡ ΢̇ ÔˡÚÂÎ͇ Ë ËÁÔӂ‰ÌËÍ. ¿ ÌËÂ, ÓÒڇ̇ÎËÚ ˜ÎÂÌÓ‚Â ÓÚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ, ̇ËÒÚË̇ ·ˇıÏ ÔÓ ‚ÒˇÍÓ ‚ÂÏ ‚ ÚÂÁË Ï‡„‡ÁËÌË Ë ‡·ÓÚÂıÏ ڇÏ, ÒˇÍ‡¯ ·ˇı‡ ÒÂÏÂÈ̇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ. ¿ÍÓ ‰ÌÂÒ Ï‡È͇ ÏË ·Â¯Â Ï·‰‡ Ë ‡·ÓÚÓÒÔÓÒӷ̇, ˘Â¯Â ‰‡ ̇ÏÂË Ì‡˜ËÌ Ë Ò‰ÒÚ‚‡ ‰‡ Ëχ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ Ú‡Í˙‚ χ„‡ÁËÌ Ë ‰‡ Ô˜ÂÎË ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ, Á‡ ‰‡ ·˙‰Â ÓÚ Ì‡È-·Ó„‡ÚËÚ ‚ ڇ͇ ̇˘‡Ì‡Ú‡ Ò‰̇ Í·҇. ˙˘‡Ú‡ ‚˙‚ ¬‡Ìˇ ÒÚÂ̇, ‚ ÍÓˇÚÓ Ò  Ӊ˷ Ë ÓÚ‡Ò̇·,  ·Ë· ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ë ÒÚ‡ÌÓÔËÂÏÌˈ‡, Ë ÓÚ Ú‡Ï Â ÛÒ‚ÓË· Ó·˘Û‚‡ÌÂÚÓ Ò ÍÎËÂÌÚË, ‡ Ï˙‰ÓÒÚËÚ  ÛÒ‚ÓË· ÓÚ ‰ˇ‰Ó ÒË œÂÚ˙, ÍÓÈÚÓ Â ·ËÎ ÔÓʇÌË͇ ‚ —ÓÙˡ, ÔÂÂÎ Â Ë Â Ò˙·Ë‡Î Ï˙‰ÓÒÚË Ë ÔÂÒÌË. ƒÓ͇ÚÓ Ï‡È͇ ·Â¯Â ÒÚËıˡ Ë Û‡„‡Ì ‚ Ô‰ÔËÂϘ˂ÓÒÚÚ‡, ÚÓ Ú‡ÚÍÓ ·Â¯Â Ò˙‚ÒÂÏ ÛÏÂÂÌ ‚ Ú‡ÁË ÔÓÒÓ͇. œÓ ÌÂ„Ó‚Ó ¯ÂÌË ‰̇ ÓÚ ÒÚ‡ËÚ ̇ Ë ·ÂÁ ÚÓ‚‡ ÚˇÒ̇ڇ Í˙˘‡ ‚Ò Ò ‰‡‚‡¯Â ÔÓ‰ ̇ÂÏ, ÓÚ ÍÓÂÚÓ ‰ÓÒÚ‡ Ò ÔËÚÂÒÌˇ‚‡ıÏÂ. ìÕÓ ÒÂ Ë ÔÓ‰ÔÓχ„‡ÏÂî ≠ ͇Á‚‡¯Â ÚÓÈ. » ̇ËÒÚË̇ ËχıÏ ÌÛʉ‡. ¬ ÚÓ‚‡ Ô‰„‡‰Ë ̇ ÚÓ„‡‚‡¯Ì‡ —ÓÙˡ ̇ۘËıÏ ¯ÓÔÒÍËÚÂ ì„ˇ‚ÓÎ˙ˆËî, χ͉ÓÌÒÍËÚÂ Ë ˆË„‡ÌÒÍËÚ ÔÂÒÌË Ë ÔÓ ÌÂ˘Ó ÓÚ ÂÁˈËÚ ̇ ÚÂÁË ÂÚÌÓÒË, Ô˙Í Ë ÓÚ Ì‡‚ËÚ ËÏ.  ‚‡Ú‡Î˙Ú ·Â¯Â ÌÂ˘Ó Í‡ÚÓ ÏÓ‰ÂΠ̇ ÂÚÌ˘ÂÒ͇ڇ ͇Ú‡ ̇ ¡˙΄‡ˡ, ÓÚ ÍÓˇÚÓ, ‡ÍÓ ÒË Î˛·ÓÁ̇ÚÂÎÂÌ, ÏÓʯ ‰‡ ̇ۘ˯ ÏÌÓ„Ó Á‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ÒÚ‡Ì‡. Õ‡ÔËÏÂ ˆË„‡ÌËÚ ≠ ÚÓÁË Ó·˘Ó‚ÓÔÂÈÒÍË, ‡ ‰ÓÌˇÍ˙‰Â Ë Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ÂÚÌÓÒ, Ôˉ‚ËÊËÎ Ò ÔÂ‰Ë ‚ÂÍÓ‚Â ÌˇÍ˙‰Â ÓÚÍ˙Ï »Ì‰Ëˇ Ë ‰Ó ‰ÌÂÒ ÔÓ‰‰˙ʇ ÌÓχ‰ÒÍËÚ ÒË Ì‡‚Ë: ˆÂÎËˇÚ ËÏ ·ËÚ Â ÛÒÚÓÂÌ Í‡ÚÓ Ì‡ ıÓ‡, „ÓÚÓ‚Ë ‚ÒÂÍË ÏÓÏÂÌÚ ‰‡ ÔÓÚÂ„ÎˇÚ Ì‡ÌˇÍ˙‰Â ≠ Í˙˘ËÚ ËÏ Ï‡ÎÍË, ÔÓÍ˙˘ÌË̇ڇ χÎÍÓ, ÌËÍ‡Í‚Ë „‡‰ËÌË, ÌË˘Ó ‰˙΄ÓÚ‡ÈÌÓ. Ç͇ ‰‡ Ò˙Á‰‡‚‡ı‡ ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËÂ, ˜Â ÊË‚ÂˇÚ ‰ÂÌ Á‡ ‰ÂÌ Ë Ò˙‚ÒÂÏ ÌÂÓ„‡ÌËÁË‡ÌÓ, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Ú Ëχı‡ Ì‚ˉËχ Ò ÔÓÒÚÓ ÓÍÓ ÒÚÓÈ̇ Ë ‚·ÒÚÓ‚‡ ÈÂ‡ıˡ Ë ÒËÌ-

49


ÚÂÁË‡ÌË ‡ÍÚË‚Ë ÓÚ Ê˙ÎÚ ÏÂÚ‡Î, ͇ÍÚÓ ‚ÔÓ˜ÂÏ Ë ‰Û„Ë Ï‡ÎˆËÌÒÚ‚‡ ÔÓ Ò‚ÂÚ‡, ÍÓËÚÓ ÒË Ó„‡ÌËÁË‡Ú ÌˇÍ‡Í‚Ë Ò‚ÓË „‡‡ÌˆËË Á‡ ‚ÒÂÍË ÒÎÛ˜‡È. «‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ Ôӂ˜ÂÚÓ ‰Û„Ë ‰Âˆ‡ ÌË Ì Ò Ò‡ÏÛ‚‡ıÏÂ Ë „ÌÛÒˇıÏ ‰‡ Ó·˘Û‚‡ÏÂ Ò ˆË„‡ÌËÚÂ, ̇ۘËıÏ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÂÁË͇ ËÏ, Ì‡‚ËÚÂ Ë Ó·Ë˜‡ËÚÂ. “Ó‚‡, ˜Â ìˆË„‡ÌËÌî ‚ Ô‚Ӊ ÓÚ „˙ˆÍË ÓÁ̇˜‡‚‡ ̉ÓÒ„‡ÂÏ ËÎË Ì‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ, ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Ì  ÌËÍ‡Í ÚÓ˜ÌÓ, ÔÓ-ÒÍÓÓ ÔÂÌ·ÂÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‡Á΢ÌËÚ ̇Ó‰Ë, Ò‰ ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò ‚ÏÂÒÚËÎË ÚÂÁË ıÓ‡ ÔÂÁ ‚ÂÍÓ‚ÂÚÂ, „Ë Â ÔËÌÛ‰ËÎÓ ‰‡ ÊË‚ÂˇÚ ‚ Ò‚ÓË ÂÚÌ˘ÂÒÍË, ‰ÓÌˇÍ˙‰Â ̇ËÒÚË̇ Á‡Ú‚ÓÂÌË, ÍÓÎÓÌËË. Õ‡¯ËÚ Ò˙ÒÂ‰Ë ÚÓ„‡‚‡, ÓÚ ˆË„‡ÌÒ͇ڇ χı‡Î‡, Ì ËÁÔËÚ‚‡ı‡ ÌË͇͂‡ ‚‡Ê‰Â·ÌÓÒÚ ËÎË ÓÚ˜ÛʉÂÌË Í˙Ï ‰Û„ËÚ ·˙΄‡Ë, ÓÒÓ·ÂÌÓ ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓÒΉÌËÚ Ì ‰ÂÏÓÌÒÚË‡ı‡ Ú‡ÍË‚‡ Ò˙Ò ËÎË ·ÂÁ ÔÓ‚Ó‰. œÓÌÂÊÂ, ‰ÓÍÓÎÍÓÚÓ Ò˙Ï ËχΠ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ, ˆˇÎ ÊË‚ÓÚ Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ï ÚÓÁË ÔÓˆÂÒ, Á‡·ÂΡÁ‡Î Ò˙Ï (·ÂÁ ‰‡ ËÁ‚Âʉ‡Ï Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓÒÚË), ˜Â ÍÓÎÍÓÚÓ Â ÔÓ-ÌËÒÍÓÓ·‡ÁÓ‚‡Ì Ë ÌËÒÍÓÍÛÎÚÛÂÌ Â‰ËÌ Ì‡¯Â̈, Ò ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÔÓ„ÌÛÒ‡ Ë ÌÂÏÓÚË‚Ë‡Ì‡ ÓÏ‡Á‡ Ò ÓÚÌ‡Òˇ Í˙Ï ˆË„‡ÌËÚÂ. » ÚÓ‚‡, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ,  ‡Á·Ë‡ÂÏÓ. ÷Ë„‡ÌËÚ ÓÚ Ì‡¯‡Ú‡ χı‡Î‡ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË Ì ·ˇı‡ Ó·‚˙Á‡ÌË Ò ÌËÍ‡Í‚Ë ÂÎË„ËË, ÌÓ Á‡˜ËÚ‡ı‡ ÌˇÍÓË ÓÚ ıËÒÚˡÌÒÍËÚ Ô‡ÁÌˈË, ÓÒÓ·ÂÌÓ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ·ˇı‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ‚ÂÒÂÎ·Ë Ë Û„Ó˘ÂÌˡ, ËÎË, ͇ÍÚÓ ·Ëı‡ ͇Á‡ÎË ‰Ì¯ÌËÚ Ï·‰Ë ıÓ‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ëχ¯Â ÍÛÔÓÌ. ¬ ÌÂÍÓΈË̇ ÓÚ ˆË„‡ÌÒÍËÚ هÏËÎËË Ò Á‡˜ËÚ‡ı‡ ÌˇÍÓË ËÒΡÏÒÍË Ó·Ë˜‡Ë, ÌÓ ÓÒڇ̇ÎËÚÂ, Ì ÁÌ‡Ï Á‡˘Ó Ò ÓÚÌ‡Òˇı‡ Ò ÔÂÌ·ÂÊÂÌË Í˙Ï Úˇı Ë Í‡ÚÓ Í˙Ï ˜ÛʉË, ̇˘‡ı‡ „Ë ıÓ‡ı‡Ë. ÷Ë„‡ÌÒ͇ڇ ‰Ûχ Á‡ ˜ÂÌÓ Â Í‡ÎÓ, ‚ÂÓˇÚÌÓ Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ËÏÂÚÓ ‡ÎË ≠ Ë̉ÛÒ͇ڇ ·Ó„ËÌˇ ̇ Ï‡Í‡. »Ì‰ËÈÒÍËÚ ÙËÎÏË, ÍÓËÚÓ Ò ÔÓÊÂÍÚË‡ı‡ ÔÓ ÓÌÓ‚‡ ‚ÂÏÂ, ÒËÎÌÓ „Ë ‚˙ÎÌÛ‚‡ı‡ Ë Ú „Ή‡ı‡ ÔÓ˜ÚË ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ ì¡Ó‰ˇ„‡î, ì√ÓÒÔÓ‰ËÌ 420î, 샂‡ ‡Í‡ ÁÂÏˇî ≠ ‚ Úˇı Ú ‡ÁÔÓÁ̇‚‡ı‡ Ò‚Óˇ ‰‚ÂÌ ÂÁËÍ, ӷ˘‡ËÚÂ Ë Ò‚ÓËÚ ‰‚ÌË ·‡Úˇ. «‡ÔÓÏÌËÎ Ò˙Ï ÔÂÒÂÎÌˈËÚ ÓÚ “˙ÌÒÍÓ Ò ı‚‡Î·Òڂˡڇ, ˜Â Ò‡ ì‡Ì¸ËÎË (ı‡ÌËÎË) Ë ÔÓËÎË —·‚˜‡ÚÂ Ë ƒÂ̘‡ÚÂî ≠ „ÂÓË ÍÓχ̉ËË ÓÚ ‡ÌÚËÙ‡¯ËÒÚ͇ڇ Ò˙ÔÓÚË‚‡ Ë Ò˙Ò Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂÚÓ ËÏ Ì‡ „ÓÎÂÏË ÒÚÓËÚÂÎÌË Ï‡ÈÒÚÓË, ÍÓÂÚÓ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Ì  ÏÌÓ„Ó ÚÓ˜ÌÓ ≠ ÔÓÒÚÓ Ò ·ˇı‡ ÒÔˆˇÎËÁË‡ÎË ‚ ÚÓÁË ·‡Ì¯ Ë ‚Ò˘ÍË Ú˙̘‡ÌË Ò ÔÓÎÁ‚‡ı‡ ÓÚ ÎÓ·ËÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÒË ·ˇı‡ Ò˙Á‰‡ÎË ‚ Ì„Ó, ‰ÓÚÓÎÍÓ‚‡, ˜Â ÍÓÈÚÓ ÔËÒÚ˄̯ ̇ ìÚ˙ÌÒ͇ڇ ΄‡ˆËˇî ≠ ‡‚ÚÓ„‡‡Ú‡ ̇ ÔÎÓ˘‡‰ ì¬˙Á‡Ê‰‡ÌÂî ‚ ÒÚÓÎˈ‡-

50


Ú‡, ‚‰̇„‡ ·Ë‚‡¯Â ÚËÚÛÎÓ‚‡Ì ìχÈÒÚÓˆÛî. » ÔÓÌÂÊ ıÓ‡Ú‡ Á̇Âı‡ Ú‡ÁË ‡·ÓÚ‡, ·ˇı‡ Ò˙˜ËÌËÎË ‡ÌÂ͉ÓÚ, ÒÔÓ‰ ÍÓÈÚÓ ÌˇÍ‡Í‚Ë ÔÓÒÚÓÒÏ˙ÚÌË Ò ‰Ë‚ÂÎË ÓÚÌÓÒÌÓ Ô‰̇Á̇˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÌˇÍ‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ì‡ÏÂÂÌ ·ÓÚÛ¯ Ë Í‡ÚÓ Ò ‰ÓÔËÚ‡ÎË ‰Ó ΄Ẩ‡Ìˡ Ú˙ÌÒÍË Ï‡ÈÒÚÓ √Ë„‡ –‡Ì˜ËÌ, ÚÓ ÚÓÈ ËÏ ÔÓÒ‚ÂÚ̇ΠÔÓ ÒΉÌˡ ̇˜ËÌ: ì¿, ·Â, ‡‰ÓÏËÒÍÂ Ë Ú˙ÌÒÍ ‡ÎÂ Ë ·Û‰‡ÎÂ, Ì ‚ˉËÚ ÎË ‰Â͇ ÚÓ‚‡  ͇Î˙Ù Á‡ Ú˙ÌÓÍÓÔ!î. “‡ ÔÓÍ‡È ÚÓÁË ÎÓ·ËÁ˙Ï Ë ‚ÔÓÒΉÒÚ‚Ë ÚÂÁË ıÓ‡ ÏÌÓ„Ó ÒË Ú‡˜Âı‡ Ë ÔÓÎÁ‚‡ı‡ ‚˙Á͇˘Ë̇ڇ ͇ÚÓ ÌÂ˘Ó ÏÌÓ„Ó ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ Ë ÂÁÓÌÌÓ. ¡Âʇ̈ËÚ ÓÚ Ï‡Í‰ÓÌÒÍËÚ ÌË ÁÂÏË, ÍÓËÚÓ Ò ·ˇı‡ Á‡ÒÂÎËÎË ‚ χı‡Î‡Ú‡, ·ˇı‡ ‚ÂÒÂÎË ıÓ‡, ÓÚ Í˙˘ËÚ ËÏ Ò ÎÂÂı‡ χ͉ÓÌÒÍË ÔÂÌË, ӷ˘‡ı‡ Ô‡ÁÌÂÌÒÚ‚‡Ú‡. »Ï‡ı‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË Í˙˘Ë Ë ÔÓ Ô‡‚ËÎÓ ·‡ÍÓ‚ÂÚ ËÏ ·ˇı‡ Ò Ô‡Ú̸Ó ÓÚ ¯ÓÔÒÍË ÔÓËÁıÓ‰. Õ Ò˙Ï Á‡·ÂΡÁ‡Î ‰‡ ËÏ‡Ú ‚·ÒÚÓ‚Ë ‡Ï·ËˆËË, ‰ÓË ‰Âˆ‡Ú‡ ËÏ ÏË Í‡Á‚‡ı‡: ì“Ë Í‡ÚÓ Ò ËÁۘ˯ Ë Òڇ̯ „ÓÎÂψ, ‡Á ˘Â ÚË Òڇ̇ ¯ÓÙ¸Óî, Á‡ÚÓ‚‡ ÏË Â ˜Û‰ÌÓ Á‡˘Ó „Ó‰ËÌË ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌˆË ÔÓ ÔÓËÁıÓ‰ Ò‡ ÓÚ ˛„ÓÁ‡Ô‡‰Ì‡ ¡˙΄‡ˡ. «‡ÔÓÏÌËÎ Ò˙Ï Ë ¯ÓÔËÚ ÓÚ —‡ÏÓÍÓ‚ÒÍÓ Ò Ú‚˙‰Ëˇ ËÏ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ ı‡‡ÍÚÂ Ë ÓÒÓ·Â̇ڇ ËÏ ˈ‡Ò͇ ˜ÂÒÚÌÓÒÚ. ÃËÒΡ ÒË, ˜Â ‡ÍÓ ÌˇÍÓÈ Úˇ·‚‡ ‰‡ ‰‡‚‡ ÎˈÂÚÓ Ì‡ ‰‚Ìˡ ÌË Ì‡Ó‰, ÚÓÈ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ·‡Ì ÓÚ Ú‡Ï. ÃÓÊ ·Ë Ì ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Úˇı̇ڇ ÁÂÏˇ  Ӊ˷ œ‡ËÒËÈ ’ËÎẨ‡ÒÍË. Õ‡È-‰Ó·ËÚÂ Ë ËÒÚËÌÒÍË ÔˡÚÂÎË Ì‡ Ì‡Ò ÚËχڇ ·‡Úˇ ·ˇı‡ ‰Û„Ë ÚËχ ·‡Úˇ ÓÚ —‡ÏÓÍÓ‚ÒÍÓ: √ÂÓ„Ë, œÂÚ˙ Ë —ÚÓˇÌ ≠ ÒÛÓ‚Ë, ˜ÂÒÚÌË, ‚ÂÌË Ë ÚÓ˜ÌË ≠ ËÒÚËÌÒÍË Ï˙ÊÂ Ò Í˙ÒË Ô‡ÌÚ‡ÎÓÌË. ¡˙΄‡ËÚ ÏÓı‡Ï‰‡ÌË Ë Ï˛Ò˛ÎχÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò Ô‰ÒÚ‡‚ˇı‡ Á‡ ÚÛˆË Ë ÒË „Ó‚ÓÂı‡ ̇ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ, Ì ÊË‚ÂÂı‡ ‚ Í‚‡ڇ·, ‡ ‚ Ó·˘ÂÊËÚË ̇ ÚÛı·ÌËÚ ه·ËÍË≠ ‚Ò ·Â͡Ë, ÍÓËÚÓ ·ˇı‡ ‰Ó¯ÎË ‰‡ Á‡‡·ÓÚˇÚ ‰Ó·Ë Ô‡Ë, Ò ÍÓËÚÓ ‰‡ ÒË ÍÛÔˇÚ ·ÛÎ͇ ≠ Ô˙‚‡, ‚ÚÓ‡ ËÎË ÚÂÚ‡. “ÂÁË ıÓ‡ ·ˇı‡ ‡‰ÒÍË ‡·ÓÚÎË‚Ë, ı‡ÌÂı‡ ÒÂ Ò ıΡ· Ë ı‡Î‚‡, Ì ËÁÔÓÎÁ‚‡ı‡ ‡·ÓÚÌ˘ÂÒÍˡ ÒÚÓΠ̇ Ù‡·ËÍËÚ ≠ ÏÓÊ ·Ë Á‡‡‰Ë ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ Ò‚ËÌÒÍÓ ÏÂÒÓ ËÎË Ï‡ÁÌË̇. Õ Ò˙Ï ˜ÛΠ͇͂ËÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ Í‡‚„Ë ËÎË Ò‚‡‰Ë ÏÂÊ‰Û ÚÂÁË ıÓ‡, ͇ÏÓ ÎË ÔÓ·Óˢ‡. œÓÒÚÓ ‡·ÓÚÂı‡ ‰ËÒˆËÔÎËÌË‡ÌÓ Ë ˆÂÎÂ̇ÒÓ˜ÂÌÓ Ë Ò‡ÏÓ ÚÓ‚‡ ≠ ÌË˘Ó ‰Û„Ó. ÕÂÒÎÛ˜‡ÈÌÓ, „Ó‰ËÌË ÔÓ-Í˙ÒÌÓ, Ú‡ÍË‚‡ ıÓ‡ ·ˇı‡ ÓÚ˯ÎË ‰‡ ‚˙¯‡Ú ˜Â̇ڇ Ë Ï˙Ò̇ ‡·ÓÚ‡ ̇ ÔÂÛÒÔˇ‚‡˘‡Ú‡ Ôӷ‰Â̇ ‚˙‚ ‚ÓÈ̇ڇ √ÂχÌˡ.

51


¬ ÚÂÁË ÚÛı·ÌË Ù‡·ËÍË Ë ÌË ÔÓ‡·ÓÚ‚‡ıÏ ͇ÚÓ ‰Âˆ‡ Ë ÔÓÒΠ͇ÚÓ ˛ÌÓ¯Ë ÎˇÚÌÓ ‚ÂÏÂ, Á‡ ‰‡ ÔÓËÁ͇‡Ï ÔÓ ÌˇÍÓÈ Ë ‰Û„ ΂. »Á͇‚‡ıÏ „Ó¢ËÚÂ Ë ÔÓÚ˙̇ÎË ‚ Ò„Ûˡ Ë Ô‡ı ÚÛıÎË ÓÚ ·ÂÁÍÓ̘ÌËÚ ËÌ„Ó‚Ë Ô¢Ë, ÔÓÒΠ„Ë ÚÓ‚‡ÂıÏ ̇ ͇ÛˆË, Á‡ ‰‡ Á‡ÏËÌ‡Ú ÔÓ ÒÚÓÂÊËÚÂ, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ‰Ó Í˙Ò̇ ‚˜Â ËÁı‡˜‚‡ıÏ ˜Â‚Â̇ڇ Ô‡ı ÓÚ ‰Ó·Ó‚ÂÚ ÒË. –‡·ÓÚÂıÏÂ Ë Ì‡ ÒÛÓ‚ËÚ ÚÛıÎË, Í˙‰ÂÚÓ ·Â ÂÍÓÎӄ˘ÌÓ ˜ËÒÚÓ, ‡ÍÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ËÁ‡Áˇ Ò ‰Ì¯Ìˡ ÂÁËÍ. “‡Ï ÌË ·Â ̇ÂÎ ÌˇÍ‡Í˙‚ ˜ËÌÓ‚ÌËÍ ÓÚ Ù‡·Ë͇ڇ Ò˙Ò Ò͇̉‡ÎÌˡ Á‡ ÚÓ„‡‚‡ ÔˇÍÓ 샇·‚Â‡Ú‡î (ƒÌÂÒ Ú‡Í˙‚ ÔˇÍÓ Á‚Û˜Ë ÔÂÒÚËÊÌÓ!). “Ó„‡‚‡, ͇ÚÓ ·ÛÚ‡ı ÌÂÔÓÒËÎÌÓ ÚÂÊ͇ڇ ÔÂÔ˙ÎÌÂ̇ Ò ÚÛıÎË ÍÓ΢͇, ÒË ÒˇÁ‡ı ÒÚ˙Ô‡ÎÓÚÓ Ì‡ ‰ËÌˡ ÓÚ ·ÓÒËÚ ÒË Í‡Í‡, Û‚ËÒ̇ ÏÂÒÓ, ¯Û̇ Í˙‚ ͇ÚÓ ÓÚ ˜Â¯Ï‡ Ë Ú‡Í‡ ̇ڇÚ˙Í Ë Î˘ÌÓ ‡Á Á‡ˇÁ‡ı Ú‡ÁË ‡·ÓÚ‡, ‚˙ÔÂÍË ÛÔˆËÚ ̇ œÂÚ˙, ÍÓÈÚÓ ÔÓÓÒڇ̇ ‚ ÚÓÁË ·ËÁÌÂÒ. —„‡ ͇ÚÓ Ï ÔË·ÓÎË ÚÛÍÚ‡Ï ÌˇÍ˙‰Â ÔÓ ÒÚ‡˜ÂÒÍÓÚÓ ÚˇÎÓ, ÏË ÔÓÔËÔÓÏÌˇ Á‡ ÒÚ‡Ë Ú‡‚ÏË Ë Ò˙·ËÚˡ. ¬ ̇¯ÂÚÓ ‰ÂÚÒÚ‚Ó ·Â¯Â ӷ˘‡ÈÌÓ ‰‡ Ò ̇·Ó‰Â¯ ̇ ˙ʉ˂ ÔËÓÌ ËÎË ÒÂʯ ÌˇÍ˙‰Â ̇ ÒÚ˙ÍÎÓ ÓÚ Ò˜ÛÔÂ̇ ·ÛÚËÎ͇. ≈‰Ì‡ ‚˜Â ˙ʉ˂‡ ÚÂÎ ÔÓ·Ó‰Â Ë Á‡Í‡˜Ë ÚÓ˜ÌÓ Í‡ÚÓ Ë·‡ ̇ ‚˙‰Ëˆ‡ ÛÒÚ̇ڇ ÏË, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÔÓÏÛ¯‚‡ı ÔÂÁ ÌˇÍ‡Í‚Ë Ú‡‡·Ë. “Ó„‡‚‡ ˆˇÎÓ ÎˇÚÓ ıÓ‰ÂıÏ „ÓÎË Ë ·ÓÒË, Ò‡ÏÓ ÔÓ Â‰ÌË Í˙ÒË „‡˘ÂÚ‡. ¬Â˜Â Ò ÔË·Ë‡ıÏ Ï˙Ρ‚Ë ÓÚ Ô‡ıÓΡ͇ Ë Á‡ ‰‡ Ì ˆ‡Ô‡Ï ÔÓÒÚÂÎËÚÂ Ë Á‡‚Ë‚ÍËÚÂ, ÌË Í‡‡ı‡ ‰‡ Ò ÏËÂÏ Ì‡ ÒÚÛ‰Â̇ڇ ˜Â¯Ï‡, ÍÓÂÚÓ ÒË ·Â¯Â ËÒÚËÌÒ͇ ËÌÍ‚ËÁËˆËˇ. “Ó„‡‚‡ ÔÓÌˇÚˡڇ ·ÓÈÎÂ, ‰Óχ¯Ì‡ ·‡Ìˇ ·ˇı‡ ÌÂÔÓÁ̇ÚË, Ì ·ˇıÏ ÓÚÍËÎË ÚÓÔ·ڇ ‚Ó‰‡. œÓ-Í˙ÒÌÓ Ì‡¯ËÚ ‚˜ ‰Âˆ‡ Ò Ó‰Ëı‡ Ë ÓÚ‡Ò̇ı‡ ‚ ıË„ËÂÌ˘ÌË ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚË Ò ÚÓÔÎË ‚˙Á‰Ûı Ë ‚Ó‰‡ ÔÓ ‚ÒˇÍÓ ‚ÂÏ ̇ ‰ÂÌÓÌÓ˘ËÂÚÓ Ë ˆÂÎӄӉ˯ÌÓ. » ‡ÍÓ Ì ·ˇı Ó·ÂÏÂÌÂÌ Ò ‡ÎËÒÚ˘ÂÌ ÒÍÂÔÒËÒ, ÚÛÍ Ë ‡Á ·Ëı ‚˙ÁÍÎËÍ̇Π͇ÚÓ ˆË„‡Ì˜ÂÚÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ‚ˉˇÎÓ Ì„˙: ìÀÂÎÂ, Ú‡ÚÂ, ÍÓÈ Á̇ ÍÓÎÍÓ Ò‡ ËÏ ˜ÂÌË ˆË„‡ÌËÚ Ô˙Í Ì‡ ÚÂÁË Ì„Ë!î Ë ÏÓÂÚÓ ‚˙ÁÍÎˈ‡ÌË ˘Â¯Â ‰‡ ·˙‰Â: ìÀÂÎÂ, ‰Âˆ‡, ÍÓÈ Á̇ ÍÓÎÍÓ ÍÓÏÙÓÚÌÓ ˘Â ÊË‚ÂˇÚ ‚‡¯ËÚ ‰Âˆ‡!î. —„‡ Ò Ô‡‚ˇÚ ÓÔËÚË ‰‡ Ò Á‡ÍË‚‡ ÚÓÔ·ڇ ‚Ó‰‡ ͇ÚÓ ÚÓÚ‡ÎËÚ‡̇ ÓÚÊË‚ÂÎˈ‡ Ë ‚ ÚÓÁË ÔÓˆÂÒ ËÁÓÒÚ‡‚‡Ú „·‚ÌÓ ÌÓ‚ÓÁ‡·Ó„‡ÚÂÎËÚÂ, ÌÓ ÚÂ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ, Ò‡ ÂÚÓ„‡‰ÌË. ŒÚ‰‡‚̇ Ò Á‡ÍËı‡ Ë ËÁ‡‚ÌËı‡ Ò˙Ò ÁÂÏˇÚ‡ ÚÛı·ÌËÚ ه·ËÍË, ‚˙ıÛ ÛËÌËÚ ËÏ Ò ÔÓÒÚÓË fiÊÌËˇÚ Ô‡Í, ‡ Í‚‡Ú‡Î˙Ú Ò Á‡ÒÚÓË Ò Ô‡ÌÂÎÌË ·ÎÓÍÓ‚Â Ò ÔÓ‰‰ÂÌË Í‡ÚÓ Í‡ÙÂÁË ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚË, ÓÚ ÍÓËÚÓ ÔÚˈËÚ ≠ ıÓ‡ Ò˙ÁÂˆ‡‚‡Ú Ô‡͇ Ë ÔÓ˜ÛÚ‡Ú‡ ÏÛ ·‡·Û̇.

52


—ÂΡÌËÚÂ, ÏÂÊ‰Û ÍÓËÚÓ ÔÂӷ·‰‡‚‡˘Ó Ê˂¡ Ò„‡, ÔÓ ÒÚ˜ÂÌË ̇ ËÒÚÓ˘ÂÒÍËÚ ӷÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡, ÓÚÍ‡Í „Ë Á̇Ï, ‚Ò Ò ÒÚÂÏˇı‡ Í˙Ï ÚÂÁË Ô‡ÌÂÎË, Í˙Ï ÒÓÙËÈÒÍÓ ÊËÚÂÎÒÚ‚Ó, „‰ÂÚÓ Ò Ì ‰‡‚‡¯Â ‚ÒÂÍËÏÛ Ë Ò„‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÌËÍÓÈ ‚˜ Ì „Ë ÒÔË‡, ÚÂ Ô‡Í Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ú, Á‡˘ÓÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ”œfl“, ‡ ÔÂ‰Ë Á‡Â‰ÌÓ Ò ÊËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ò ƒ¿¬¿ÿ≈ Ë ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ. * * *  ÓÎÍÓÚÓ Ë ‰‡ Ò˙Ï ¯ÓÔ-‰˙‚ÂÌˇÍ, ÓÚ ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË Ò˙Ï ‚ ÒÚÂÒÓ‚Ó Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, Ì ÓÚ ÚÓ‚‡, ˜Â Ì··„Ó‰‡̇ڇ Ë ·ÂÁ‰Û¯Ì‡ ‰˙ʇ‚‡ Ï ÓÒÚ‡‚Ë Ú‡ÈÌÓ ·ÂÁ‡·ÓÚÂÌ, Ì ÓÚ ÚÓ‚‡, ˜Â Ò Á‡ı‚‡Ì‡ı Ò „Ë„‡ÌÚÒÍˡ Á‡ ÙËÁ˘ÂÒÍËÚ ÏË Ë ÙË̇ÌÒÓ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÚÓÂÊ, Í‡ˇÚ ̇ ÍÓÈÚÓ Ò Ì ‚Ëʉ‡, ‡ ÓÚ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎ̇ڇ ‡Á‰ˇÎ‡ Ò Ì‡È-·ÎËÁÍËÚ ÏË ıÓ‡: ÊÂ̇, Ó‰ËÚÂÎË, ‰Âˆ‡ Ë ·‡Úˇ. ”·ËÈÒÚ‚ÂÌÓ Â ‰‡ Ò ıËÎ˯ Ë Î‡Í˙‰ËÒ‚‡¯ Ò˙Ò Ò˙Ò‰Ë, ÍÓËÚÓ Ì ÒË ËÁ·Ë‡Î Á‡ Ú‡ÍË‚‡, ‡ ‰‡ Ì ÏÓʯ ‰‡ Ò ‚Ëʉ‡¯ ÔÓÌ ÔÂÁ ‰ÂÌ-‰‚‡ Ò Ì‡È-·ÎËÁÍËÚ ÒË Ó‰ÌËÌË, ‰‡ ËÏ ÔÓÏӄ̯, ‰‡ ÔÓËÒ͇¯ ËÎË ‰‡‰Â¯ Ò˙‚ÂÚ. “ÛÍ Ò˙Ï, ‡ÍÓ ÏÓ„‡ ڇ͇ ‰‡ Ò ËÁ‡Áˇ, ͇ÚÓ ÂÏË„‡ÌÚ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚Â̇ڇ ÒË ÒÚ‡Ì‡. ÕˇÍÓ„‡, ‚ ˛ÌÓ¯ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÏË ÒË Ô‰ÒÚ‡‚ˇı ̇¯‡Ú‡ Ù‡ÏËÎˡ ‚ ÌˇÍ‡Í˙‚ Ó„ÓÏÂÌ ÒÂÎÒÍË ËÎË „‡‰ÒÍË (·ÂÁ Á̇˜ÂÌËÂ) ËÏÓÚ Ò „ÓÎÂÏË Ë ÔÓÒÚÓÌË Í˙˘Ë, Ò ÏÌÓ„Ó-ÏÌÓ„Ó ‚ÂÒÂÎË ‰Âˆ‡, Ò ıÛ·‡‚Ë, ·Ò͇‚Ë Ë Î˛·Â˘Ë ÂÚ˙‚Ë, Ò Ï˙‰Ë Ë ‰Ó‚ÓÎÌË ÒÚ‡ˆË Ë ÒÚ‡ˈË. ÃÓÊ ‰‡ Ï  ÔÓ‰‚ÂÎ ÒÂÎÒÍËˇÚ ÏË ÔÓËÁıÓ‰ ËÎË ÌˇÍ‡Í‚‡ Ù‡ÌÚ‡Òχ„Ó˘̇ ̇„·҇ Û ÏÂÌ, ÌÓ Ë ‰ÌÂÒ Ì Ò ÓÚ͇Á‚‡Ï ÓÚ Ú‡Í˙‚ ˉ‡Î, Á‡˘ÓÚÓ ˆˇÎ‡Ú‡ Ò„‡¯Ì‡ Ë ‡Î̇ Ù‡ÏËÎˡ  ÓÚ ‚ËÒÓÍÓÛ˜ÂÌË Ë ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌË ıÓ‡, ‚ÒÂÍË Ò‡Ï Á‡ Ò· ÒË Â Ò ‰Ó·˙ Ë ‚ÂÒÂÎ Ì‡‚. ÃÌÓ„Ó Â ÊÂÒÚÓÍÓ Á‡ ‚ÒÂÍË ‡ÎÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ ÔËÚÂʇ‚‡ ÛÒ¢‡ÌÂÚÓ Á‡ Ó„‡Ì˘ÂÌÓÒÚÚ‡ ̇ ˜Ó‚¯Íˡ ÊË‚ÓÚ, ‰‡ ·˙‰Â ÔËÌÛ‰ÂÌ ‰‡ Ó·˘Û‚‡ Ò˙Ò ÒÎÛ˜‡ÈÌË, χ͇ Ë ‰Ó·Ë ıÓ‡ ‚ÏÂÒÚÓ Ò˙Ò Ò‚ÓËÚ Ó‰ÒÚ‚ÂÌˈË. «Ì‡ˇ, ˜Â ‰ÌÂÒ ÚÓÁË ÔÓ·ÎÂÏ Á‚Û˜Ë ÏÌÓ„Ó Ò‡ÌÚËÏÂÌÚ‡ÎÌÓ, ÌÓ ÓÚ ÚÓ‚‡ Ì ËÁ˜ÂÁ‚‡. ¡ˇÒ̇ڇ Ë Ò‡ÏÓˆÂÎ̇ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ‚Â͇, ‚ ÍÓÈÚÓ ÊË‚ÂÂÏ, ‡ÁÔËΡ‚‡ Ë ‡Áı‚˙Ρ ‚˙‚ ‚Ò˘ÍË ÔÓÒÓÍË Ò˙‰·ËÚ ̇ ıÓ‡Ú‡, Á‡¯ÂÏÂÚˇ‚‡ „Ë Ì‡È ·ÂÁˆÂÂÏÓÌÌÓ Ë Ì ËÏ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ò ÒÔ‡Ú Ë ‚„Ή‡Ú ‚ Ò· ÒË, ‰‡ ÔˆÂÌˇÚ ÓÚ Í‡Í‚Ó Ò ÓÚ‰‡Î˜‡‚‡Ú Ë Í˙Ï Í‡Í‚Ó

53


ÔË·ÎËʇ‚‡Ú. œ‡Úˇı‡Î̇ڇ ˉËÎˡ  ÓÚ‰‡‚̇ ÓÚı‚˙ÎÂ̇ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ, ÌÓ Ò‡ÏÓ Á‡ ıÓ‡Ú‡ ̇ ̇ÂÏÌˡ ÚÛ‰, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ ÚÂÁË Ò ·ÂÎË ˇÍ˘ÍË. ≈‰ËÚ ͇ÔËÚ‡ÎËÒÚË ≠ ·ÛÊÓ‡ ÊË‚ÂˇÚ Í‡ÚÓ ‚ÂÎÏÓÊËÚ ·Î‡„ÓÓ‰ÌËˆË ÓÚ ÏË̇ÎÓÚÓ ‚ ‰‚ÓˇÌÒ͇ڇ Ò‰‡ ̇ Ò‚ÓËÚ ËÏÂÌˡ. “‡ÚÍÓ Ì  ·ËÎ ÌË ‰‚ÓˇÌËÌ, ÌË Í‡ÔËÚ‡ÎËÒÚ, ÌË ·Î‡„ÓÓ‰ÌËÍ, Ó„‡ÏÓÚË ÌË ÏÌÓ„Ó, ÌÓ Ì Ò  ‰ÓÒÂÚËÎ ‰‡ ÌË ‚˙ÁÔËÚ‡ ‚ Ó‰Ó‚‡ ˆÂÌÚÓÒÚÂÏËÚÂÎÌÓÒÚ. ÕÓ ‰‡ Ò ͇¯, ˜Â ÌˇÍÓÈ Ì Ú  ‚˙ÁÔËڇΠ‚ ͇͂ÓÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ÒË ‚ ÚÂÚ‡Ú‡ ÓÚÒ˜͇ ̇ Ò‚Óˇ ÊËÚÂÈÒÍË Ï‡‡ÚÓÌ Â ÌÂÒÂËÓÁÌÓ Ë ÌÂÓÔ‡‚‰‡ÌÓ. ƒ‡ Ò˙Á‰‡‚‡¯ Ó‰Ó‚Ë Ú‡‰ËˆËË Â ÏÌÓ„Ó ÒÂËÓÁÂÌ Ë ÚÛ‰ÂÌ ÏÂÌˉÊÏ˙ÌÚ, Á‡˘ÓÚÓ Â Ò‚˙Á‡Ì Ò ÔÂÓ‰ÓΡ‚‡Ì ̇ ÂÒÚÂÒÚ‚Â̇ڇ ‡Ô‡Úˡ Ë ÎÓ¯ÓÚˡ ̇ ıÓ‡Ú‡. ◊ӂ˜Â, ÒÚÛ‚‡ ÏË ÒÂ, ˜Â ÌˇÏ‡¯ Ô‡‚Ó ‰‡ ı‡ÂÒ‚‡¯ ËÎË ÌÂ Ò‚Óˇ ·‡Ú, ÒÂÒÚ‡, Ò̇ı‡, χÈ͇ ËÎË Ú‡ÚÍÓ, ‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ „Ë ÔËÂϯ ͇͂ËÚÓ Ò‡! œÓÓÒ‚Ó·Ó‰Ë Ò ÓÚ Ò‚ÓÂÚÓ Â„Ó, ‚˙Ó˙ÊË ÒÂ Ò ˜Û‚ÒÚ‚Ó Á‡ ÍÓÏÔÓÏËÒ Ë Ôӯ͇, ÔÓÓÚ˙ÒË ÒÂ, ‰ÓÍÓÎÍÓÚÓ ÏÓʯ, ÓÚ ÂÚÌ˘ÂÒ͇ڇ ÒË Ó·ÂÏÂÌÂÌÓÒÚ, ÔÓÏÓ„ÌË Ò Í‡Í‚ÓÚÓ ÏÓʯ ̇ ıÓ‡Ú‡ ÓÚ Ò‚Óˇ Ó‰, ÔÓÚ˙ÒË „Ë Ë ÚË Á‡ ÔÓÏÓ˘, Ì‡Û˜Ë Ë ‰Âˆ‡Ú‡ ÒË Ì‡ ÚÓ‚‡. Ó„‡ÚÓ Ó‰Ó‚‡Ú‡ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌÓÒÚ Â ‚ ‰ÌÓ ÔÓÍÓÎÂÌË ‚ÒÂ Ô‡Í ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓÌÂÒÂ, ÌÓ ÍÓ„‡ÚÓ Úˇ Ò ÔÂÌ‡Òˇ ÓÚ ÔÓÍÓÎÂÌË ̇ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ, ÒÚ‡‚‡ ÔÓ„ÂÒË‡˘‡ Ë ÔÂ‡ÒÚ‚‡ ‚ Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÂÌ ·ÂÁÓ‰Ó‚ Ë ·ÂÁÓÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌ ÍÓÒÏÓÔÓÎËÚËÁ˙Ï Ë Ì‡Ó‰ËÚÂ, ÔË ÍÓËÚÓ ÚÓ‚‡ Ò ÒÎÛ˜‚‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁÔËˇÚ „Ó˜Ë‚‡Ú‡ ˜‡¯‡ ̇ ÛÌËÊÂÌËÂÚÓ ‰‡ „Ë ÛÔ‡‚Ρ‚‡Ú ıÓ‡ ÓÚ Ï‡ÎˆËÌÒÚ‚ÂÌË „ÛÔË Ë ÂÚÌÓÒË, ÍÓËÚÓ Ô˙Í ÔÓ Ú‡ÁË Ô˘Ë̇ Ò‡ ËχÎË ‡ÁÛχ ‰‡ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡Ú Ë ÛÍÂÔ‚‡Ú ‚ÒÂÒÚ‡ÌÌÓ Ó‰Ó‚‡Ú‡ ÒË ÒË· Ë ‰‡ ˇ Ô‚˙˘‡Ú ‚ ÏÓ˘ Á‡ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Ó Ì‡‰ ÔÓ-„ÓÎÂÏË Ì‡Ó‰Ë. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ‚˙Á͇˘Ë̇ڇ, Á‡ ÍÓˇÚÓ Òڇ̇ ‰Ûχ ÔÓ-Ô‰Ë, ËÁ·Ûˇ‚‡ ‚ Ò‚ÓÂÚÓ Ô‡ˇ¯ÍÓ ‚ÂÎËÍÓÎÂÔËÂ, ÒÚ‡‚‡ ‚Ò‚·ÒÚ̇ Ë ‚ÒÂÒËÎ̇ Ë Á‡Â‰ÌÓ Ò ‚Ò‚˙ÁÏÓÊÌË ‰Û„Ë ÎÓÒÚÓ‚Â Ë ÏÂı‡ÌËÁÏË ‡Á·Ë‚‡ ÓÒÌÓ‚ËÚ ̇ ˆÂÎË Ì‡ˆËË. œÂÌ·„‚‡ÌÂÚÓ, ËÁÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ë ‡·‰ËÍË‡ÌÂÚÓ ÓÚ Ó‰Ó‚ËÚ ÍÓÂÌË Ô‚˙˘‡ ıÓ‡Ú‡ Ë ‚ ·ÂÁÓÚ˜ÂÒÚ‚ÂÌˈË. ŒÚ Ò‡ÏÓÒ· ÒË Ò ‡Á·Ë‡, ˜Â Ú‡ÍË‚‡ ÛÏÓÚ‚ÓÂÌˡ Ì ҇ Ô‰̇Á̇˜ÂÌË Á‡ ıÓ‡ Ò ‚Ó‰ÂÌ ÚÂÔ„¸ÓÁÎ˙Í, ‡ Ò‡ÏÓ Á‡ ‰Ó·ÓÒ˙‚ÂÒÚÌË, ÛÏÌË Ë ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ Ó‰Óβ·Ë‚Ë ıÓ‡. ≈ÚÓ Á‡˘Ó ‡Á Ò ‚˙˘‡Ï Í˙Ï Ò‚Óˇ Ó‰Ó‚ ÍÓÂÌ, ÍÓÈÚÓ Ì ·ÎÂÒÚË Ò ÌË˘Ó ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ, ÌÓ ÔÓÁ̇Ìˡڇ Á‡ ÌÂ„Ó ˘Â Ò‡ ÌÛÊÌË Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡ ÌË, ̇ ÚÂıÌËÚ ‰Âˆ‡ Ë Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡ ̇ ÚÂıÌËÚ ‰Âˆ‡.

54


* * * ƒˇ‰Ó ÏË …Ó‰‡Ì ÓÚ ≈„˙ÎÌˈ‡ ·Â¯Â ÓÚ Ì‡È ÒËÎÌËÚ Ï˙Ê ‚ ÒÂÎÓÚÓ, ‡ ÔÓ ÍÓ̈ÂÌÚ‡ˆËˇ ̇ ÒË· ÒÔˇÏÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Ú„ÎÓ ≠ ̇È-ÒËÎÌˡÚ. —˙ÒÚÂÁ‡Ìˡڇ Ò‡ ·ËÎË ÔÓ Ò‚Ó·Ó‰Ì‡ ·Ó·‡ Ë ÔÓ ‚‰Ë„‡Ì ̇ ÚÂÊÂÒÚË Ë Ú Ì ҇ Ò ÔÓ‚Âʉ‡ÎË ÔÓ ÒÔˆˇÎÌË ÒÎÛ˜‡Ë Ë ÔË ‰Ì¯Ìˡ ˆÂÂÏÓÌˇÎ, ‡ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡·ÓÚ‡. —Ή ÔË·Ë‡Ì ̇ ÂÍÓÎÚ‡Ú‡ ̇ ÌˇÍÓÎÍÓ Ô˙ÚË Ò ͇‡¯Â Á˙ÌÓÚÓ Ì‡ ÏÂÎÌˈ‡ Ë ‰Ó͇ÚÓ Ú‡Ï ıÓ‡Ú‡ Ò ˜‡ÒÓ‚Â ˜‡Í‡ı‡ Ò‚Óˇ ‰, Ú Ì ÍÛÙÂÂı‡, Ì ÔˡÌÒÚ‚‡ı‡ Ë Ì Ô‡‚Âı‡ ͇‚„Ë ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË. “ ÒË ‡ÁÔ‡‚ˇı‡ ÒÚ‡Ë ËÒÚÓËË, ·Í˙‰ËÒ‚‡ı‡, ÔÓ‰Ì‡Òˇı‡ ÒÂ Ë Ò ÒÏÂÂı‡ ˜ËÒÚÓÒ˙‰Â˜ÌÓ. Ó„‡ÚÓ „Ë Ó·ÁÂϯ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÚÂÎ̇ڇ ÒÚ‡ÒÚ, Ò ı‚‡˘‡ı‡ Á‡ ˜Û‚‡ÎËÚ Ò˙Ò Á˙ÌÓ ≠ ÍÓÈ ˘Â ‚‰Ë„Ì ̇È-ÚÂÊÍˡ. ŸÂ Ï ÛÔÂÍÌÂÚ ‚ Ò‡ÏÓı‚‡ÎÒÚ‚Ó, ÌÓ Ôӷ‰ËÚÂÎˇÚ Ì‡ËÒÚË̇ ·Â¯Â ‰ˇ‰Ó ÏË. ¬Ò˘ÍË Á̇Âı‡, ˜Â  ÏÌÓ„Ó ÒËÎÂÌ, ˜Â ÏÓÊ ‰‡ Ú˙¯Ì ‚ÒÂÍË„Ó, ÌÓ ÚÓÈ Ì ·Â¯Â ÔÓ·ÓÈÌËÍ Ë ÌËÍÓÈ Ì Á̇ ÒÎÛ˜‡È ‰‡  ·ËÎ Á‡ÏÂÒÂÌ ‚ ÔÓ·Óˢ‡. »Ï‡ıÏ Ò˙Ò‰ Ë Ó‰ÌË̇, ÍÓÈÚÓ ÔÓÌˇÍÓ„‡ ÓÚ͇˜‡¯Â, ̇ԇ‰‡¯Â Ë ·Ë¯ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ·ˇı‡ ÓÍÓÎÓ Ì„Ó. » ÚÓ„‡‚‡, ÔÓ˜ÚË Í‡ÚÓ ‚ ÔË͇Á͇, ÊÂÚ‚ËÚ Ì ‚Ë͇ı‡ ìŒÎÂΠ·ÓÊÂî, ‡ ìŒÎÂΠ…Ó‰Â, ‰Â͇ ÒË ‰‡ Ï ÓÚ˙‚¯î Ë ÚÓ‚‡ ·Â¯Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÓÚ͇˜ÂÌËˇÚ ‰‡ Á‡ı‚˙ÎË ·‡‰‚‡Ú‡ ËÎË Ò Í‡Í‚ÓÚÓ Ú‡Ï ·Â ‚˙Ó˙ÊÂÌ, ‰‡ Ôӷ„Ì ìÛÒ‚ÂÚî, ‰Ó͇ÚÓ ÏÛ ÏËÌ ·ˇÒ˙Ú. œÓÒΠˉ‚‡¯Â ÔË ‰ˇ‰Ó Ò ÔÓ‰‚ËÚ‡ ÓÔ‡¯Í‡: ìÃÓÎËÏ Ú …Ó‰Â, ÌÂÏÓÈ ÏÂ, ÌÂ˘Ó ÏË Òڇ̇ Û „·‚‡Ú‡!î. Ã‡È ÓÚÌ‡Òˇ¯Â ÒËÏ‚Ó΢ÌÓ ÌˇÍÓÈ ·‡ÒÚÛÌ ÔÓ Á‡‰ÌËÚ ˜‡ÒÚË Ë Í‡ÚÓ ˜Â ·Â ‰Ó‚ÓÎÂÌ ÓÚ Ú‡ÍÓ‚‡ ¯ÂÌË ̇ Ë̈ˉÂÌÚ‡. ◊ÂÒÚÓ ÊÂ̇ڇ ̇ ÚÓÁË ÓÚ͇˜‡ÎÌËÍ, ÍÓ„‡ÚÓ ÛÒÂÚ¯ ÏÂÚ‡ÎÌˡ ·ÎˇÒ˙Í ‚ Ó˜ËÚ ÏÛ, Ò‡ÏÓ Ò ÔÓ‚ËÍ‚‡¯Â: ì…Ó‰Â, Ú˙‰Â‚‡ ÎË ÒË?î Ë ÓÌˇ Ò Ô˙ʉÓÒ‚‡¯Â ‡Î‡ÏËÌÛÚ, χ͇ Ë ‰ˇ‰Ó ÏË ‰‡  ·ËÎ ‚ ‰Û„Ëˇ Í‡È ̇ ÒÂÎÓÚÓ. ƒˇ‰Ó ÏË ÔÓÌ‡Òˇ¯Â ‚Ò‚˙ÁÏÓÊÌË ÛÍÓË Ë ÍÎÂÚ‚Ë ÓÚ ·‡·‡, ÌÓ Úˇ Á‡ ‚ÒÂÍË ÒÎÛ˜‡È Á‡Ô‡Á‚‡¯Â ËÁ‚ÂÒÚ̇ ‰ËÒÚ‡ÌˆËˇ Ë Í‡ÚÓ ‰‡ ·Â¯Â ̇˘ÂÍ, Ú‡ Á̇¯ ÍÓ„‡ ‰‡ ÒÔÂ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ·Â ÌÂÏËÒÎËÏÓ ‰‡ Òڇ̠ËÒÚËÌÒ͇ ͇‚„‡ Ë ‡Á Ì ÔÓÏÌˇ ‰‡ Ò˙Ï ‚Ëʉ‡Î ڇ͇‚‡. ¬ ҇χڇ fl‚Ò͇ χı‡Î‡ Ëχ¯Â ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë Ó‰ÛÏÍË Ë ÏÌÓ„ÓÁ̇˜ËÚÂÎÌË ÔÓ„ÎÂ‰Ë Ë ÒÏË„‚‡Ìˡ, ÌÓ Ì ÒË ÒÔÓÏÌˇÏ ËÒÚËÌÒÍË Í‡‡ÌËˆË ËÎË, ̉‡È ·ÓÊÂ, ÔÓ·Óˢ‡. ƒÓË ÍÓ„‡ÚÓ Ó„ÓÏÌÓÚÓ ˜Ë˜Ó ¿ÒÂÌÓ‚Ó Íۘ ̇ԇ‰Ì‡, ̇ı‡Ô‡ Ë ËÁÔ·¯Ë ‰Ó ÒÏ˙Ú ÔÂڄӉ˯Ìˡ ÏË ·‡Ú œÂÚ˙ Ô‰ ·ÂÁÛ˜‡ÒÚÌËÚÂ, ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ Ì‡Ò˙˜ËÚÂÎÌË

55


ÔÓ„ÎÂ‰Ë Ì‡ ·‡ÚÓ‚˜Â‰ËÚ ÌË, ·‡·‡ Ë Ï‡È͇ Ì Ò Ò͇‡ı‡ Ò Úˇı, ‚˙ÔÂÍË Ô‰ËÁ‚Ë͇ÚÂÎÌˡ ËÏ ÒÏˇı. “ ÔË·‡ı‡ ·‡Ú ÏË, ÔÓÏËı‡ Ë Ô‚˙Á‡ı‡ ‡ÌËÚ ÏÛ, ·‡·‡ ÏÛ ·‡ˇ ÔÓÚË‚ ÛÔ·ı, ÌÓ ‚ Ò‰˙ʇÌˡ ÒË „Ìˇ‚ ËÁ„ÎÂʉ‡ Ò  ËÁÔÛÒ̇· Ë Ò ÌˇÍÓ ‰Û„Ó Á‡ÍÎË̇ÌËÂ, Ú‡ ÌË Â‰Ì‡ ÓÚ ÊÂÌËÚ ̇ ÚÂÁË ·‡ÚÓ‚˜Â‰Ë Ì ÏÓʇ ‰‡ Ó‰Ë Ò‚Ó ‰ÂÚÂ. “Ó„‡‚‡ ÚÂÁË ·‡ÚÓ‚˜Â‰Ë Ò ҘËÚ‡ı‡ Á‡ ‚˙Á‡ÒÚÌË ıÓ‡, Á‡˘ÓÚÓ ‚˜ ·ˇı‡ ÊÂÌÂÌË. ¿Á Ì ‚ˇ‚‡Ï ̇ Ú‡ÍË‚‡ Ì¢‡, ÌÓ ·‡·‡ ËÁ„ÎÂʉ‡  ‚ˇ‚‡Î‡. ¡‡·‡, Ú‡ Ë Ï‡È͇, ̇˘‡ı‡ ÚÂÁË ıÓ‡ ÏÂÍÓ‚ˆË. » ‰Ó ‰ÌÂÒ Ì Á̇ˇ ÓÚÍ˙‰Â ˉ‚‡ Ú‡ÁË ‰Ûχ, ÌˇÏ‡ ˇ ‚ ˜ÌˈËÚÂ, ÌÓ ÚÓ„‡‚‡ Ò ÔÓ‰‡Á·Ë‡¯Â, ˜Â Ò˙‰˙ʇ ÎÛ͇‚ÒÚ‚Ó Ë ÎˈÂÏÂËÂ, ‰ÓÍÓÎÍÓÚÓ ÏÓ„‡ ‰‡ Ò ÛÔÓ‚‡‚‡Ï ̇ ‰ÂÚÒÍËÚ ÒË ‚˙ÁÔˡÚˡ. ¿ ·‡·‡ ̇ËÒÚË̇ ·Â ̇ÒΉË· ÓÚ Ò‚ÓˇÚ‡ χÈ͇ ·‡ˇ˜ÂÒÍË ÛÏÂÌˡ, Á‡˘ÓÚÓ ÔÓÏÌˇ, ˜Â ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ï  ÎÂÍÛ‚‡Î‡ ÓÚ ÛÔ·ı, ÒÛ„Ë·‡Î‡ ÏË Â Ì‡ ·ÛÌˢÂÚÓ ÒÂ˘Û ËÁË‚ (‚ÂÓˇÚÌÓ ‡ÎÂ„ˡ), Ë ÚÓ ÛÒÔ¯ÌÓ. ƒÛ„ËˇÚ ÏË ‰ˇ‰Ó ƒ‡„Ó ÓÚ ¬‡Ìˇ ÒÚÂ̇ ·Â¯Â ̇‰ ÒÚÓÍËÎÓ„‡ÏÓ‚ Ï˙Ê, Ò ‚˜ÌÓ ÓÒÚË„‡Ì‡ „·‚‡ Ë ÔÂıÎË‚‡ÌÒÍËˇÚ ÏÛ ‚ˉ Ì ·Â¯Â ̇ ÛÊÍËÏ. “ÓÈ Â Û˜‡ÒÚ‚Û‚‡Î ‚ ËÒÚËÌÒÍË Ò˙ÒÚÂÁ‡ÚÂÎÌË ·Ó·Ë, ‰ÓË Ò  ·ÓËÎ Ò˙Ò Ò‡Ïˡ ƒ‡Ì ÓÎÓ‚, ÌÓ Ì‡È-‚ÂÓˇÚÌÓ Ì Ò˙ÒÚÂÁ‡ÚÂÎÌÓ, ‡ ÒÔÓ‰ ÏÂÌ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ÚË‚ÌÓ ËÎË Í‡ÚÓ ÒÔ‡ËÌ„ Ô‡Ú̸Ó.  Ó„‡ÚÓ ÁËÏ ˉ‚‡¯Â ̇ „ÓÒÚË Û Ì‡Ò, ÒÛÚËÌ ÚÓÈ ËÁÎËÁ‡¯Â „ÓÎ ‰Ó Í˙ÒÚ‡, ËÁÏË‚‡¯Â ÔÓË‚ËÒÚÓ ÚˇÎÓÚÓ Ë „·‚‡Ú‡ ÒË Ì‡Ô‡‚Ó ÔÓ‰ ΉÂ̇ڇ ÒÚÛˇ ̇ ‰‚Ó̇ڇ ˜Â¯Ï‡, ÔÓÒΠ̇ÚË‚‡¯Â ÚˇÎÓÚÓ ÒË Ò˙Ò ÒÌˇ„ ‰Ó Á‡˜Â‚ˇ‚‡ÌÂ Ë Ò ÔË·Ë‡¯Â ÒÔÓÍÓÈÌÓ ‰‡ ÒË Ó·Î˜ „ÓÒ͇ڇ ÛÌËÙÓχ. œÓÌˇÍÓ„‡ ÔÂÒÔË‚‡Î ÔÓ‰ ÓÚÍËÚÓ Ì· ̇Ô‡‚Ó ‚˙ıÛ ÒÌ„‡ ͇ÚÓ ÌˇÍ‡Í‚‡ ÙÓχ ̇ ÚÓ„‡‚‡¯ÌÓ ÏÓÊÛ‚‡ÌÂ, ÌÓ ÔÓÒÚÓÚˡڇ, ÍÓˇÚÓ Ì ‡Á·Ë‡Î‡ Í‡Í‚Ó ÒÚ‡‚‡, ÒÏˇÚ‡Î‡, ˜Â  ÔˡÌ, Ú‡ ÒÔË Ì‡ ÒÌ„‡. ≈, Ë ‰ÌÂÒ Ú‡ÍÓ‚‡ ÏÓÊÛ‚‡Ì ·Ë ËÁ„ÎÂʉ‡ÎÓ ‰ÓÒÚ‡ ÂÍÒÚ‡‚‡„‡ÌÚÌÓ ‰ÓË ‚ ÚÓÁË Ú‚˙‰Â ˜Û‰ÂÌ ‚˜ ҂ˇÚ, ‡ Ë ‰ˇ‰Ó Ì ·Â¯Â ‚˙Á‰˙ʇÚÂÎ Ë ÒË ÔÓÔËÈ‚‡¯Â, ÍÓ„‡ÚÓ Ëχ¯Â Í‡Í‚Ó Ë Ò ÍÓ„Ó, ÌÓ ÚÓÈ Ì‡ËÒÚË̇ ·Â¯Â ‡ÚÎÂÚ Ë Á‰‡‚ÂÌˇÍ Ë ÏÓʯ ‰‡ ÒË „Ó ÔÓÁ‚ÓÎË. »Ï‡Ï ÒÔÓÏÂÌ Ë ÛÓÍ ÓÚ ÌÂ„Ó ÔÓ ÌÂÒڇ̉‡ÚÌÓ ÏËÒÎÂÌ ≠ ÓÚ͇˜‚‡Ì ÓÚ ÏÂʇڇ, ‡ ÚÓÈ Ò Ò˙ÒÚÓË ‚ ÒΉÌÓÚÓ Ì¢Ó: Á‡ Ô˙‚ Ë Á‡ ÔÓÒΉÂÌ Ô˙Ú ‚ˉˇı Ò‡ÏÓ Ë Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÓÚ ÌÂ„Ó ‰‡ ÂÊ ‰ËÌˇÚ‡ Ì ̇‰Î˙ÊÌÓ Ì‡ ÂÁÂÌË, ͇ÍÚÓ Ô‡‚ˇÚ ‚Ò˘ÍË Ë Í‡ÍÚÓ Â ‚˙‚ ‚Ò˘ÍË Ì‡Ú˛ÏÓÚË, ‡ ̇ÔÂÍÓ ÔÓ Ô‡‡ÎÂÎËÚ ≠ Âʯ ‰ËÒÍÓ‚Â Ë ÒΉ ÚÓ‚‡ ËÁˇÁ‚‡¯Â Ò ÎÂÍÓÚ‡ ‚˙Ú¯Ìˡ ˜Â‚ÂÌ ‰ËÒÍ Á‡ ˇ‰ÂÌÂ, ‡ ÓÒڇ̇-

56


Îˡ ÁÂÎÂÌ Ó·˙˜ ÔÓ‰ı‚˙Ρ¯Â ‚ÂÎËÍÓ‰Û¯ÌÓ Ì‡ ÍÓÍÓ¯ÍËÚ ‚ ‰‚Ó‡ Ë ÎË „Ó Ì‡ıÎÛÔ‚‡¯Â Á‡ ÍÓÓ̇ ̇ ÌÂ˜Ëˇ ‰ÂÚÒ͇ „·‚‡. » ‰ÌÂÒ, Ò ËÁÍβ˜ÂÌË ̇ ÏÂÌ Ë ÒËÌÓ‚ÂÚ ÏË, ‚Ò Ӣ Ì Ò˙Ï ‚ˉˇÎ ‰Û„ ‰‡ ÂÊ ‰ËÌˇ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ. ¿ÍÓ ‚Ë ÔÓ-Ô‡‰Ì ‰ËÌˇ, ÓÔËÚ‡ÈÚÂ, ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò˙Ê‡Îˇ‚‡ÚÂ, ÔÓÓÚ͇˜ÂÚ Ò ÓÚ ÏÂʇڇ! »ÌÂˆËÓÌÌÓÚÓ Òڇ̉‡ÚÌÓ ÏËÒÎÂÌ  ͇ÚÓ Á‡·‡‚Â̇ ˙˜Ì‡ ÒÔË‡˜Í‡ ̇ ‡‚ÚÓÏÓ·Ë· Ë, χÎÍÓ ËÎË ÏÌÓ„Ó, ÔÂ˜Ë Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ. ¿ÍÓ ÒÚ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎÌË, ‚Ò ˘Â Á‡·ÂÎÂÊËÚÂ ÌˇÍÓÈ ÌÂӷ˘‡ÈÌËÍ ‰‡ Ô‡‚Ë ÌÂ˘Ó Ì ͇ÍÚÓ Úˇ·‚‡. Õ ·˙Á‡ÈÚ ‰‡ ıËıË͇Ú ËÎË ‡Ì‡ÚÂÏÓÒ‚‡Ú ‰ÓË ‰‡ ‚Ë Ò ÒÚÛ‚‡ ÌˇÍ‡Í‚‡ „ÎÛÔÓÒÚ, Á‡˘ÓÚÓ, ͇ÍÚÓ ‚Ë Í‡Á‡ı Ë Ô‰Ë, ‚ ڇ͇‚‡ ÌˇÍ‡Í‚‡ „ÎÛÔÓÒÚ ÏÓÊ ·Ë ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÓÚÍËÂÚ ·ËÒÂ˜Â Á‡ Ò· ÒË. ¡‡·‡ «‡͇ Ê˂¯ ҇χ ‚˙‚ ¬‡Ìˇ ÒÚÂ̇ Ӣ ÓÚ͇ÍÚÓ Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍË ˇ  Á‡ˇÁ‡Î ‰Â‰Ó ƒ‡„Ó Ë ÒË Â ÓÚ˯˙Î ÔÓ Ò‚Óˇ ÒË „Û·ÂÚ. ¡Ë·  ÓÚ Á‡ÏÓÊÌˡ Ó‰ ƒÊÓÍÓ‚Ë, ÔÓÁ‡Í˙ÒÌˇÎ‡ Ò ÊÂÌËÚ·‡Ú‡, Á‡‡‰Ë ÔÂÚÂÌˆËˇÚ‡ ̇ ·Ó„‡ÚËÚ ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú ÏÓϘ ÔÓ ÓÚ ÒÓÈ, ‡ÍÓ Ì ·Ó„‡Ú, Á‡ ÏÌÓÊÂÌ ̇ ·Ó„‡ÚÒÚ‚ÓÚÓ. “‡ ͇ÚÓ Ú‡ÍÓ‚‡ ÏÓϘ Ò Ó͇Á‡Î ‰ˇ‰Ó ÏË, ÍÓÈÚÓ ÚÓ„‡‚‡  ·ËÎ ÔÂÚ-¯ÂÒÚ̇ÈÒÂÚ „Ӊ˯ÂÌ ÏÓϘÛΡÍ, Ò ÓÍÓÎÓ ÚÓÎÍÓ‚‡ Ë ÔÓ Ï·‰ ÓÚ ·‡·‡. ÕÓ ÚÓ„‡‚‡ ÚÓ‚‡  ·ËÎÓ ÔËÂÚÓ Ë Ó·Ë˜‡ÈÌÓ Ë Ì Ò ËÁ‰Ë‚‡ÎÓ ‰ÓÚÓÎÍÓ‚‡ ̇ ‡ÁÎËÍËÚ ‚ „Ó‰ËÌËÚÂ, ÍÓÎÍÓÚÓ Ò ‰˙ʇÎÓ Ì‡ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Â̇ڇ Ë Ì‡‚ÒÚ‚Â̇ڇ ı‡ÏÓÌˡ ‚ ·‡Í‡. ƒÊÓÍÓ‚ËÚ ‰˙ʇÎË ı‡Ì, ÒÚ‡ÌÓÔËÂÏÌˈ‡ ÚÓÍÛ Ì‡ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌˡ ‚‡ÊÂÌ Ô˙Ú, ÍÓÈÚÓ ÏË̇‚‡ ÔÂÁ ÒÂÎÓÚÓ ≠ ‰Ê‡‰ÂÚÓ, Ú. Â. ¯ÓÒÂÚÓ, ÏÂʉÛÒÂÎˢÌˡ Ô˙Ú ÓÚ «ÂÏÂÌ Á‡ ƒË‚Ρ Ë Í˙Ï ‰Û„ËÚ Ò· ̇ ‡Ë˘ÂÚÓ. “‡ÁË ÒÚ‡ÌÓÔËÂÏÌˈ‡, ͇ÚÓ ÌˇÍÓˇ „Ó‰‡ ÒÚ‡ˈ‡ Ë ‰ÌÂÒ ÒË ÒÚÓË Ú‡Ï Ì‡ Ò˙˘ÓÚÓ ‰Ê‡‰Â Ò˙Ò Ò‚ÓËÚ ˇÍË Í‡ÏÂÌÌË ÁˉӂÂ. “‡ ·‡·‡  ÊË‚ˇÎ‡ ‰˙Î„Ë „Ó‰ËÌË Ò‡ÏÓÚ̇ ÏÂÊ‰Û Ò˙˘ËÚ ÚÂÁË ÒÚÂÌË ≠ „Ó‰Ë̇‰‚ ‰Ó ÔÂ‰Ë ÒÏ˙Ú‡ ÒË. ‘ËÁ˘ÂÒÍÓÚÓ ÒË Á‰‡‚ ·Â ÓÒÚ‡‚Ë· ̇ ·ÓÊˡڇ ÏËÎÓÒÚ Ë Ì‡ ‡ÒÍÂÚ˘Ìˡ ÒË Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚ, ÍÓÈÚÓ ‚Ӊ¯Â. «‡ ÏÂÌ ·Â¯Â ÏÌÓ„Ó ÒÚ‡ÌÌÓ, ˜Â Úˇ Ì Ê·¯ ‰‡ Ò Á‡ÌËχ‚‡ Ò ÊË‚ÓÚÌË, Ô‰ÒÚ‡‚ÂÚ ÒË ≠ Ú‡Ï Ì‡ ÒÂÎÓ, Ô‡ÒÂÚ‡, ÍÓÁË, ÍÓÍÓ¯ÍË Ë Ô., ͇ÚÓ Ò ÏÓÚË‚Ë‡¯Â, ˜Â ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡ÎÓ „ËÊË Ë Ú‚ӄË. ÃËÒΡ ÒË, ˜Â Ú‡Í˙‚ ‚ˉ ‡ËÒÚÓÍ‡ÚËÁ˙Ï ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ Ò ‰Ó·Ë ‚ ‡ÌÌËÚ ‰ÂÚÒÍË „Ó‰ËÌË, ÔÂÊË‚ÂÌË ‚ ·Ó„‡ÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó. ¬Ëʉ‡Î Ò˙Ï ˇ ‰‡ ‚˜Âˇ Ò ÙËÎˡ ıΡ·, ‰̇ Á‡Ô˜Â̇ Ë Ì‡ÍËÒ̇ڇ ‚ ÓÎËÓ Ò ÓˆÂÚ ÌÂÔÓÌÓÒËÏÓ Î˛Ú‡ ÔËÔÂ͇, ‰Ó ÍÓˇÚÓ Ò‡ÏÓ ‰ÓÍÓÒ‚‡¯Â Á‡Î˜Â Ò ıΡ·, ÔÂ‰Ë ‰‡ „Ó ÔÓÒÚ‡‚Ë ‚ ÛÒÚ‡Ú‡ ÒË,

57


Ô‡‚¯ „Ëχ҇ ͇ÚÓ ÒΉ ıËÏ˘ÂÒÍÓ Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂ Ë ÍÓ„‡ÚÓ Ò Ò˙‚ÁÂÏÂ¯Â Ë ÔÓÂϯ ‰˙ı ÒΉ Ú‡ÁË ÓÚÓ‚‡ Ë Ò ÂÔÎË͇ڇ ì»Á„Ó Ï ڇˇ ÔÛ˘Ë̇î ̇ÎË‚‡¯Â ˜‡¯Í‡ ‡Íˡ, „‡‚˙Ú‚‡¯Â ˇ, Ô‡‚Â¯Â Ó˘Â Â‰Ì‡ „Ëχ҇ Ë ÓÚ Ì¡, ÔÓÒΠÔÓ‰˙Îʇ‚‡¯Â ‚ Ò˙˘Ëˇ ‰. »Ï‡¯Â Á‡ Á‡‰˙ÎÊÂÌË ‚ÒˇÍ‡ ‚˜Â ÔÂ‰Ë Îˇ„‡Ì ‰‡ ËÁˇÊ‰‡ ÔÓ Â‰Ì‡ ˇ·˙Î͇ ÔÓ ‚ÒˇÍÓ ‚ÂÏ ̇ „Ó‰Ë̇ڇ, ·ËÎÓ ÚÓ Ò‚Âʇ ËÎË ÒÔ‡ÛÊÂ̇. œÂÁ ıËΡ‰‡ ‰Â‚ÂÚÒÚÓÚËÌ ÓÒÂωÂÒÂÚ Ë ÓÒχ „Ó‰Ë̇ Úˇ Á‡‚˙¯Ë Ò‚Óˇ ÁÂÏÂÌ Ô˙Ú Í‡ÚÓ ÒÚÓÎÂÚÌˈ‡, Á‡˘ÓÚÓ ËÁ·ˇ„‚‡¯Â ͇͂ËÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ÊËÚÂÈÒÍË Ú‚ӄË, ͇ÍÚÓ Ë Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ „Ë Ò˙Á‰‡‰‡Ú, ËÁ·ˇ„‚‡¯Â ‰‡ ÒÂ ìˇ‰ÓÒÛ‚‡î. “Ó‚‡ ÏË Ò ÒÚÛ‚‡ Ú‚˙‰Â „ÓËÒÚ˘ÌÓ, Ë ÚÓ ÒÔˇÏÓ Ì‡È-·ÎËÁÍË ıÓ‡, ÌÓ Ë Úˇ Ëχ¯Â Ò‚ÓÂÚÓ Ô‡‚Ó, Ú˙È Í‡ÚÓ, ÒÔÓ‰ Ì¡, ìˇ‰ÓÒÛ‚‡ÌÂÚÓî ÔÓËÁÚ˘‡¯Â ÓÚ „ÎÛÔÓÒÚË Ë ÓÚ ÌÂÒÂËÓÁÌË Ô˘ËÌË: ‚Ì͇ۘڇ ÒÍËڇ·, ÁÂÚ¸Ó‚ÂÚ ˙ÏʇÎË Ë Ô., Ú‡ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡¯Â ‰‡  ÔÓ-̇ÒÚ‡ÌË, Ò ÍÓÂÚÓ ÒË ¯‡‚‡¯Â ÔÓ·ÎÂχ. » ڇ͇, Ú‡ˇ ·‡·‡ ÒË ÊË‚ˇÎ‡ ̇ÒÚ‡Ì‡, ÓÌˇ ‰ˇ‰Ó ÒË ÊË‚ˇÎ ÌˇÍ˙‰Â ÓÚ‰ÂÎÌÓ, ‰Û„ËˇÚ ‰ˇ‰Ó ÒË ÊË‚ÂÂÎ Ò˙‚ÒÂÏ Ò‡Ï, ‰ˇ‰Ó‚ˆËÚ ̇ ‰Âˆ‡Ú‡ ÏË Ë Ú ҇ÏË, Ú. Â. ‚ÒÂÍË ÒË Ò‡ÏÓÊ˂ ҇Ï, ÍÓ„‡ÚÓ Ëχ ÌÛʉ‡ ÓÚ Ï·‰ËÚÂ Ë Ú ÓÚ Ì„Ó. ƒ‡ÎË ÒÚ‡ËÚ Ì ÔÓÌ‡ÒˇÚ ˘ÛÓÚËËÚ ̇ Ï·‰ËÚ ËÎË Ï·‰ËÚ ·ˇ„‡Ú ÓÚ „ËÊËÚ Á‡ ÒÚ‡ËÚÂ, ‚Ò ‰ÌÓ, ÌÓ ÚÓ‚‡  „ÓÁ̇ Ó‰Ó‚‡ ˜ÂÚ‡ Ë ‚ Ì¡ Ëχ ÌÓχ‰Ò͇ ‰Ë‚‡˘Ë̇, χ͇ Ë ‰‡  ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ı‡‡ÍÚÂ̇ Ë Á‡ ÔÓÒ‚ÂÚÂ̇ڇ ÛÊ ≈‚ÓÔ‡. ŒÒ˙Á̇‚‡Ï, ˜Â ÚÓ‚‡  ÚÂÊÍÓ Ë Ó·ÂÏÂÌˇ‚‡˘Ó ˜ÂÚË‚Ó Ë ‚ÒÂ Ô‡Í Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÔÓ„˙ÎÌ ͇ÚÓ ÎÂ͇ÒÚ‚ÂÌ ı‡Ô. ¿Á ÔÓÊ·‚‡Ï ̇ ÒËÌÓ‚ÂÚ ÏË ≠ ¡ÓˇÌ, —Ú‡ÌÍÓ Ë Ì‡ ÔÎÂÏÂÌÌˈËÚ ÏË ≠ —Ú‡ÌËÒ·‚, ÀËÎË 1, ÀËÎË 2 Ë ¿ÌË ‰‡ Ò˙Á‰‡‰‡Ú ‰Ó·Ë Ò‚ÓË ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ Ò ÔÓÌÓÒËÏÓÒÚ Í˙Ï Ó‰Ó‚‡Ú‡ Ó·‚˙Á‡ÌÓÒÚ, ‰‡ Ì ËÁÔ‡‰‡Ú ‚ „ÎÛÔ‡‚ˡ Á‡ ·˙΄‡Ë ÍÓÒÏÓÔÓÎËÚËÁ˙Ï Ì‡ ‰‚‡‰ÂÒÂÚˡ Ë, ÏÓÊ ·Ë, Ë Ô˙‚Ë ‚ÂÍ, ‰‡ Á̇ˇÚ Ë Ú‡˜‡Ú ÍÓÈ ÓÚÍ˙‰Â ˉ‚‡, ̇Í˙‰Â ÓÚË‚‡ Ë Í˙Ï Í‡Í‚Ó Ò ÒÚÂÏË. »Ì‡˜Â ·Ëı‡ ËÁÊË‚ÂÎË ÊË‚ÓÚ‡ ÒË Í‡ÚÓ Ì‡È Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌË ·ÓÁ‡ÈÌˈË. ¬ˇ‚‡Ï, ˜Â ‰‚‡‰ÂÒÂÚ Ë Ô˙‚ËˇÚ ‚ÂÍ ÌˇÏ‡ ‰‡ ·˙‰Â ÚÓÎÍÓ‚‡ ÍÓÒÏÓÔÓÎËÚÂÌ Ë „ÎÓ·‡ÎËÒÚ˘ÂÌ, ͇ÍÚÓ Ó˜‡Í‚‡Ú Ò ¯ËÓÍÓ ÓÚ‚ÓÂÌË ÛÒÚ‡ ̇·˙ÁÓ Á‡·Ó„‡ÚÂÎËÚ ӄÓÏÌË ‰˙ʇ‚Ë Ë ÌˇÏ‡ ‰‡ ÓÏÓڇ ̇ÒÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÁÂÏˇÚ‡ ‚ ‰̇ Ò‚ÂÚӂ̇ Ù‰Â‡ˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ‰‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ ËÌÚÂÂÒËÚ ̇ χΈËÌÒÚ‚ÂÌË ıËÚË Ë Ô‡„χÚ˘ÌË Ì‡ˆËË, Ó·ı‚‡Ì‡ÎË Ó˘Â ‰ÌÂÒ ‚Ò‚˙ÁÏÓÊÌË ‚˙ÁÎÓ‚Ë ÎÓÒÚÓ‚Â Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ̇ Ò‚ÂÚ‡ ≠ ·‡ÌÍË, ̇Û͇, Ó˙ÊÂÈÌË ÍÓÏÔÎÂÍÒË, ÔÓÏ˯ÎÂÌË Ë ÂÒÛÒÌË ÔÓÚÂ̈Ë-

58


‡ÎË, ̇ÍÓÚ˘̇ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ Ë Í‡Í‚Ó ÎË Ó˘Â ÌÂ. ¿ÍÓ ‚ Ò„‡¯ÌËÚ ÚÛ‰ÌË „Ó‰ËÌË ¡˙΄‡ˡ ÓˆÂΠ͇ÚÓ ‰˙ʇ‚‡, ·Ëı Ò ̇‰ˇ‚‡Î ‰‡ ËÁΡÁ‡Ú ̇ Ò‚ÂÚÎÓ Ï‡˘‡·ËÚ ̇ ‚ËÁ‡ÌÚËÈ˘Ë̇ڇ, χ͉ÓÌ˘Ë̇ڇ, ‚ÂÈ˘Ë̇ڇ, ¯ÓÔ˘Ë̇ڇ, ‡ÏÂÌ˘Ë̇ڇ, ÚÛÍÓÙË΢Ë̇ڇ, ıËÒÚˡÌÒ͇ڇ ËÍÛÏÂÌÓÒÚÂÏËÚÂÎÌÓÒÚ Ë ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÔÓ‰Ó·ÌË Ó‰Ó·ËÚÌË Ù‡ÍÚÓË. «‡ ˆË„‡ÌËËÚ Ì ͇Á‚‡Ï ÌˢÓ, Á‡˘ÓÚÓ Ú Ò ‚Ëʉ‡Ú ÓÚ Ô˙‚ ÔӄΉ. ÓÒÏÓÔÓÎËÚÌËÚ ˉÂË Ë ‰ÂÈÒڂˡ ‡ÍÒËÓχÚ˘ÌÓ Ò‡ ‰Â̇ˆËÓ̇ÎËÁË‡˘Ë ÓÒÓ·ÂÌÓ Á‡ ̇Ó‰ËÚÂ Ò Î‡·ËÎËÁË‡Ì ˉÂÌÚËÚÂÚ. ’Û·‡‚Ó Â ÌˇÍÓÈ ‰‡ ÍÓÓ‰ËÌË‡ ̇Ó‰ËÚÂ Ë ‰˙ʇ‚ËÚ ÔÓ Ô˙Úˇ ËÏ Í˙Ï ÔÓ-‰Ó·Ó ·˙‰Â˘Â, ÌÓ ÚÓÁË ÌˇÍÓÈ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ·‡Ì ÓÚ Úˇı ÔÓ Úˇı̇ ‚ÓΡ, ‡ Ì ‚˙ÔÂÍË Ì¡, ÌÓ Ô˙Í Ë Ú Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ „‡ÏÓÚÌË Á‡ Ô‡‚ËÎÂÌ ‚ÓÚ, ‡ÍÓ „Ó ËχÚ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ. œÓ·ÎÂÏ˙Ú Ò ‚ÒÂ̇Ӊ̇ڇ „‡ÏÓÚÌÓÒÚ Ò Ôӂˉˇ ‚ ÔÓÒΉÌËÚ ÌË „Ó‰ËÌË, ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓË ÓÚ Úˇı ËÏ ·Â Ó„‡ÌËÁË‡Ì, ‚ÌÛ¯ÂÌ Ë Ôӂ‰ÂÌ ìÔÂıÓ‰î, Ì¢Ó, ÍÓÂÚÓ ‚Ò ÏË ÔËÔÓÏÌˇ ‰ÌÓ ÒÚËı˜Â ÓÚ ‰ÂÚÒÚ‚ÓÚÓ, Á‡ ‰ËÌ ‚ÂÎÓÒËÔ‰ËÒÚ ÔÓ ÚˇÒ̇ Ô˙Ú˜͇, ÍÓÏÛÚÓ Ò ËÁÔ˜ËÎÓ „Ó‚ÂÊ‰Ó ËÁÔ‡ÊÌÂÌËÂ Ë ÚÓÈ: ì ...ı‡ ̇ Ρ‚Ó, ı‡ ̇ ‰ˇÒÌÓ, ˆÓÔ ‚ Î...ÚÓ ÔˇÒÌÓî. ¿ Á‡ ‰‡ Ò‡ „‡ÏÓÚÌË Ì‡Ó‰ËÚÂ, Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ ËÏ „‡ÏÓÚÌË ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ „Ë Ò˙ÒÚ‡‚ˇÚ. —ÔÓÏÌˇÏ ÒË, ÔÂ‰Ë ‰ÂÒÂÚË̇ „Ó‰ËÌË, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË Ëχ¯Â ÏÌÓ„Ó Ì‡Û˜ÌË ËÌÒÚËÚÛÚË, Ú ‚Ò ‰‡‚‡ı‡ ‰ÌË Ó·ˇ‚Ë, ˜Â Ú˙ÒˇÚ ìχÈÒÚÓ ÔÓ ‚Ò˘ÍË ÒÔˆˇÎÌÓÒÚËî. ¿ÍÓ ·ˇı ·ÂÁÓÚ„Ó‚ÓÂÌ „‡Ê‰‡ÌËÌ Ì‡ ÂÔÛ·ÎË͇ڇ, Ӣ ÚÓ„‡‚‡ ˘ˇı ‰‡ Ò ÒÏ¡ Ò „Î‡Ò Ì‡ ÚÓ‚‡. «‡˘ÓÚÓ, ‡ÍÓ Ì‡ËÒÚË̇ ÌˇÍ˙‰Â Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ú‡Í˙‚ χÈÒÚÓ, ÚÓ ÚÓÈ Â ÚÓ˜ÌÓ ˜Ó‚ÂÍ˙Ú, ÍÓÈÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ̇ÏÂÂÌ, ‰Ó‚‰ÂÌ Ë ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ‰‡ ˙ÍÓ‚Ó‰Ë ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ. » Á‡˘ÓÚÓ ·ÓˇÚ Ì‡ ÒÔˆˇÎÌÓÒÚËÚ ‚ Ò‚ÂÚ‡ ‰ÌÂÒ, ÍÓËÚÓ ËÁËÒÍ‚‡Ú χÈÒÚÓÎ˙Í Â Ï‡È ÍÓÎÍÓÚÓ Ë ·Óˇ ̇ ıÓ‡Ú‡ ÔÓ ÁÂÏˇÚ‡. ≈, ıËÔÂ·Ó·, ÌÓ Ò˙Ï ÒË„ÛÂÌ, ˜Â Ú‡Í˙‚ ˜Ó‚ÂÍ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇ÏÂË Ë Ú‡Í‡ ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ˘Â ÒË ÓÒڇ̠·ÂÁ ͇‰˙ÂÌ ‚Ó‰‡˜, ڇ͇ ‰‡ Ò ͇Ê ≠ ̇ ‡‚ÚÓÔËÎÓÚ, ÍÓÂÚÓ, ‚ÔÓ˜ÂÏ, ÒË Ëχ Ë ‰Ó·Ë ÒÚ‡ÌË, Ú˙È Í‡ÚÓ ÔÂÁ ̇¯Ëˇ ‚ÂÍ Ó„ÓÏÌË Ï‡ÒË Ì‡Ó‰ ÒË ·ˇı‡ ̇ÏÂËÎË Â‰ÌË ËÌÚÂÂÒÌË ‚Ó‰‡˜Ë, ÍÓËÚÓ ÔÂ͇‡ı‡ ͇ÊË-Â˜Ë ˆˇÎÓÚÓ ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚Ó ÔÂÁ ‰‚ ҂ÂÚÓ‚ÌË ‚ÓÈÌË ÔÎ˛Ò Ó˘Â Â‰Ì‡ ڇ͇‚‡, ̇˜Â̇ ìÒÚÛ‰Â̇î. “‡ ‰Ûχڇ ÏË ·Â¯Â Á‡ ÓÚ‰ÂÎÌˡ ˜Ó‚ÂÍ ≠ Ë̉˂ˉ‡, χÈÒÚÓ‡, ‰‡ ˜ÂÏ ÔÓ Â‰Ì‡ Ò‡ÏÓ ÒÔˆˇÎÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ÏÓÊ ‰‡  ËÁÍÓÔ˜ËÈÒ͇, ‡ ÏÓÊ ‰‡ Â Ë Ì‡Û˜Ì‡, ‡ÚËÒÚ˘̇ ËÎË ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇, ÍÓˇÚÓ ÚÓÈ Úˇ·‚‡ ‰‡ ‚·‰Â ÓÚ ì¿î ‰Ó ìflî,

59


‡ Ì ҇ÏÓ ‰‡ ÒË ‚˙Ó·‡Áˇ‚‡ ڇ͇. ÷ˇÎ ÊË‚ÓÚ ËÁÔËÚ‚‡Ï Ó„Ó˜ÂÌˡ ÓÚ ‡ÁÌË ÔÓÎÛχÈÒÚÓË ÔÓÎÛ„‡ÏÓÚÌˈË, Ì Á‡ÚÓ‚‡, ˜Â Ò‡ ÏË Ô˘ËÌˇ‚‡ÎË Ì‡ ÏÂÌ ÌˇÍ‡Í‚‡ ˘ÂÚ‡, ÌÓ Á‡ÚÓ‚‡, ˜Â Ó˘ÂÚˇ‚‡ı‡, ‡ Ë Ò„‡ Ó˘ÂÚˇ‚‡Ú ̇ˆËÓ̇ÎÌËÚ ÔÓË‚Ë Ë Ì‡ˆËÓ̇ÎÌÓÚÓ ·Î‡„ÓÒ˙ÒÚÓˇÌËÂ Ë Ò˙Ò Ò‚ÓÂÚÓ ÒË Ï‡ÒÓ‚Ó ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË Ò˙Á‰‡‚‡Ú ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡, ˜Â ÚÓ‚‡  ̇χÎÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌË ̇ Ì¢‡Ú‡, ˜Â ̉Ó‡·ÓÚ‡Ú‡, ÔÓ‚ÎÂÍ‡Ì˘Ë̇ڇ Ë Ï˙Ρ˘Ë̇ڇ Ò‡ ̇¯ ̇ˆËÓ̇ÎÂÌ ÂÁÓÌ, ˜‡ÒÚ ÓÚ Ì‡Ó‰ÓÔÒËıÓÎӄˡڇ ÌË. «‡ÚÓ‚‡ Ô˙Í Ò˙Ï ËÁÔËÚ‚‡Î Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚Ë ÓÚ Ó·˘Û‚‡ÌÂÚÓ Ò Î˛·ÓÁ̇ÚÂÎÌË, ÏÓÊ¢Ë, ͇‰˙ÌË Ë ÏÂ‡ÍÎËË ıÓ‡. —ÔÓÏÌˇÏ ÒË „Ë Ë ÏÓ„‡ ‰‡ „Ë ËÁ‰ˇ, ÌÓ ÚÓ‚‡ ·Ë ·ËÎÓ Ò‡ÏÌÓ. Õ Á‡ Úˇı, ‡Á·Ë‡ ÒÂ. ÓÔÌÂÊ˙Ú ÏË Â ‰‡ ·Ëı ÏÓ„˙Î Ò„‡ ‰‡ ͇ʇ: ì¡Â, Í‡Í ‰‡ „Ë ËÁ‰ˇ, Ú‡ Ú ҇ ıËΡ‰Ë, ‰‡Ê ÏËÎËÓÌË!î. Õ Á̇ˇ ‰‡ÎË ˘Â ·˙‰‡ ÔËÂÚ Á‡ ‰Ó·˙ ˜Ó‚ÂÍ, ÌÓ Ì ÒË Ô‡‰‡Ï ÔÓ ÓÔÚËÏËÒÚ˘ÌËÚ ÚÂÓËË. ƒ‡Ê ÏËÒΡ, ˜Â ‰ËÌ ÌÓÏË̇ÎÌÓ ÛÏÂÌ ˜Ó‚ÂÍ Ì ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ·˙‰Â ÓÔÚËÏËÒÚ ‚ Ó·˘ÓÔËÂÚˡ ÒÏËÒ˙Π̇ Ú‡ÁË ‰Ûχ, Á‡˘ÓÚÓ ÏÛ Â ˇÒÌÓ, ˜Â ÔÓÎÂÚÓ Ì‡ ÌÂÁ̇ÌËÂÚÓ Ë Ì‡ ÌÂÏÓÊÂÌÂÚÓ Â ·ÂÁÍ‡ÈÌÓ. ◊Ó‚ÂÍ˙Ú, ÍÓÈÚÓ ÒÚÓË Ò‡ÏÓ Ì‡ ‰̇ ÚӘ͇ ÓÚ ÔÓÁ̇ÌËÂÚÓ, ‚Ëʉ‡ Ò‡ÏÓ ‚˙ı‡ ̇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌˡ ÒË ÌÓÒ Ë ·ÓÏ·ÂÚ‡Ú‡ ̇ ͈ӂÂÚ ÒË, ‡ ‡ÍÓ ‚‰Ë„Ì ÔӄΉ ≠ ·ÂÁÍ‡ÈÌÓ Ô‡ÁÌÓ ÔÓÎÂ, ÌÓ Ì ÓÒ˙Á̇‚‡, ˜Â ÚÓ‚‡  ÔÓÎÂÚÓ Ì‡ ÌÂÁ̇ÌËÂÚÓ ÏÛ Ë Ò˙‚ÒÂÏ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÏÓÊ ‰‡ ÒË ·˙‰Â ÓÔÚËÏËÒÚ. » ‚ÒÂ Ô‡Í Ì‡ ‚ÒÂÍË ˜Ó‚ÂÍ ÏÛ Úˇ·‚‡ ÔÓ Ï‡ÎÍÓ ÓÔÚËÏËÁ˙Ï, Ú‡ ‰‡ „Ó Ú„ÎË Ì‡Ô‰ Ë ‰‡ ÏÛ ‰‡‚‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ̇ڇ ÂÌÂ„ˡ, Á‡ ‰‡ Ì Ò Ô‚˙Ì ‚ Ì¢Ó, ÍÓÂÚÓ Â Ò ‰‚‡ ÓÚ‚Ó‡ ≠ ‰ËÌˡ Á‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌ ̇ ı‡Ì‡Ú‡, ‰Û„Ëˇ Á‡ ËÁÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ „ÓÚӂˡ ÔÓ‰ÛÍÚ... * * * ¬ Í‚‡ڇ·, ‚ ÍÓÈÚÓ ÊË‚ÂÂıÏ ‚ ‰ÂÚÒÚ‚ÓÚÓ ÒË, ÚÓ˜ÌÓ ÒÂ˘Û Ì‡¯‡Ú‡ Í˙˘‡ ·Â¯Â Ú‡ÁË Ì‡ ·‡·‡ “Ó‰Ó‡, ÌˇÍÓ„‡¯Ì‡ ÒÎÛ„ËÌˇ, Ò Ï‡Ò˂̇ ÙË„Û‡ Ë Ò Ì‡·‡Á‰ÂÌÓ ÓÚ ·˙˜ÍËÚ ÎˈÂ. “‡ÁË ·‡·‡ ·Â¯Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ÓÚ Ï‡ÈÍËÚ ̇ ԇ·‚ËÚÂ, ‡ÍÓ ÏÓ„‡ ڇ͇ ÏÂÍÓ ‰‡ Ò ËÁ‡Áˇ, ÏÓϘÂÚ‡ ‚ χı‡Î‡Ú‡.  Ó„‡ÚÓ Ëχı‡ ÔÓ·ÎÂÏ, ÚÂÁË Ï‡ÈÍË Í‡Á‚‡ı‡: ì—„‡ ˘Â ‚ËÍ̇ ·‡·‡ “Ó‰Ó‡...î Ë Úˇ, ͇ÚÓ ‰‡  ·Ë· ‚ ·ÓÈ̇ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ, ÚÛÚ‡ÍÒË Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡¯Â Á‡˜ÛÎÂ̇ Ë Ì‡ÏÓڇ̇ ÒÔˆˇÎÌÓ Á‡ ˆÂÎÚ‡ Ò ÌˇÍ‡Í‚Ë ÔӉӷˡ ̇ ‰ÂıË, ÒÚ‡Ë ÔÂ‰ÂÚ‡ Ë ‚ÒˇÍ‡Í˙‚ χÒÍËÓ‚˙˜ÂÌ ÂÍ‚ËÁËÚ, ÌÓ Ì‡ËÒÚË̇ ËÁ„ÎÂʉ‡-

60


¯Â ͇ÚÓ Ô·¯ËÎÓ, Ú‡ ‚ˆÂÔÂÌˇ‚‡¯Â Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌˡ ԇ·‚ÌËÍ Ë ÚÓÈ Ò ÓÍÓÔ‡‚‡¯Â ‚ Ô‡Á‚ËÚ ̇ χÈ͇ ÒË, ıÎËÔ‡¯Â Ë Ó·Â˘‡‚‡¯Â ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÒÎÛ¯ÂÌ ÓÚ Ò„‡ ̇ڇÚ˙Í, ‡ ·‡·‡ “Ó‰Ó‡ ËÁÚÓÔ‚‡¯Â ÔÓÙË·ÍÚ˘ÌÓ Ò ÚÓˇ„‡Ú‡ Ë Ò ÓÚÚ„Ρ¯Â. —˙˘ÓÚÓ ÚÓ‚‡ χıÎÂÌÒÍÓ ÒÚ‡¯ËÎˢ ‚‰Ì˙Ê Ò ‚ÚÛ̇ ‰‡ ÒÔ·¯‚‡ ·‡Ú ÏË œÂÚ˙, ÍÓÈÚÓ Ì‡ËÒÚË̇ ·Â¯Â ÏÌÓ„Ó ‚Ëӄ·‚ Ë Ò‚ÓÂÌ‡‚ÂÌ, ‡ ÚÓÈ ∫ „‡·Ì‡ ÚÓˇ„‡Ú‡ Ë Á‡ÔӘ̇ ‰‡ ̇·„‡ ·‡·‡Ú‡ Ò Ì‡È-¯ÓÔÒ͇ ·ÂÁˆÂÂÏÓÌÌÓÒÚ, Ú‡ Úˇ Ò ‚ˉˇ ‚ ˜Û‰Ó Ë ‚Á ‰‡ ÏÓÎË Ï‡È͇ ÏË ‰‡ ˇ ÒÔ‡Òˇ‚‡. ¿ ·‡·‡ “Ó‰Ó‡ ҇χ ·Â Ô‰ÎÓÊË· ÛÒÎÛ„ËÚ ÒË, ·ÂÁ χÈ͇ ‰‡ ˇ  ÏÓÎË· Á‡ ÚÓ‚‡, Á‡˘ÓÚÓ ÒË Ëχ¯Â ÔË̈ËÔ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ÒÚ‡‚‡ ‚ Í˙˘Ë ‰‡ Ì ËÁÎËÁ‡ ̇‚˙Ì. ÕËÍÓ„‡ Ôӂ˜ ·‡·‡ “Ó‰Ó‡, ÍÓˇÚÓ ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ ·Â¯Â ÏÌÓ„Ó ‰Ó·‡ ÊÂ̇, Ì ‰˙Á̇ ‰‡ ÔË·„‡ Ò‚ÓˇÚ‡ Ô‰‡„Ó„Ë͇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ̇¯ÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó, ÌÓ Ï‡ı‡Î‡Ú‡ ÔÓ‰˙ÎÊË ‰‡ ˇ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓ Ú‡ÁË Ë ÒÔˆˇÎÌÓÒÚ, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ Ë Á‡ ÛÍÓÚˇ‚‡Ì ̇ ‰ËÌ ÔÒËı˘ÌÓ ·ÓÎÂÌ ˆË„‡ÌËÌ, ÍÓ„‡ÚÓ ËÁÔ‡‰‡¯Â ‚ ÎÛ‰ÓÒÚ Ë ÚÓ¯Â¯Â Ë ·Ë¯ Í˙‰Â ͇͂ÓÚÓ Ò‚‡¯Â, Ë Ú‡Ï Ú‡ÁË ÊÂ̇ Ò ÒÔ‡‚ˇ¯Â ͇ÚÓ ËÒÚËÌÒÍË ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎËÒÚ, Ú‡ ÚÓÁË ÔÒËı‡ Ò ÛÍÓÚˇ‚‡¯Â ͇ÚÓ ·Óʇ Í‡‚˘͇. «‡ÔÓÏÌËÎ Ò˙Ï Â‰Ì‡ ÒÎ͇ۘ Ò˙Ò Ò˙ÔÛ„‡ ̇ Ú‡ÁË ÊÂ̇ ≠ ‰ˇ‰Ó —‚ËÎÂÌ. ¬ ‰ËÌ „Ó¢ Ë Ô‡¯ÂÌ ÎÂÚÂÌ ‰ÂÌ, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓ ÛÎˈ‡Ú‡ Ò ·Â ÔÓÚӘ˷ ‰̇ ÔÓˆÂÒˡ ̇˜ÂÎÓ Ò Â‰ËÌ ÏÌÓ„Ó ˜ÂÂÌ Ë ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍ Ì„˙ Ë ‚˙‚ÓÎˈ‡Ú‡ ˆË„‡ÌÂÚ‡ Á‡‰ Ì„Ó, Ò ÍÓËÚÓ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ, ÚÓÈ ÌˇÏ‡¯Â ÌË˘Ó Ó·˘Ó, ‰ˇ‰Ó —‚ËÎÂÌ Ò˙Ò Á‚ÛˆË Ë Á̇ˆË ÔÓ͇ÌË Ì„˙‡ ‚ ‰‚Ó‡ ÒË, ÓÌÁË Ò ÓÚÁÓ‚‡ Ë Á‡Â Ô‰ÎÓÊÂÌÓÚÓ ÏÛ ÏˇÒÚÓ Ì‡ χ҇ڇ ‚ ‰ˇ‰Ó —‚ËÎÂÌÓ‚‡Ú‡ ·ÂÒ‰͇, ‡ ˆË„‡ÌÂÚ‡Ú‡ Ò ̇ÎÂÔËı‡ ÔÎ˙ÚÌÓ ÔÓ Ó„‡‰‡Ú‡, Á‡ ‰‡ Ì ÔÓÔÛÒÌ‡Ú Í‡Í‚ÓÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ÓÚ Ò˙·ËÚËÂÚÓ. ƒˇ‰Ó —‚ËÎÂÌ Ì‡Ô‡‚Ë ÓÔËÚ ‰‡ Á‡‡ÁÔËÚ‚‡ Ì„˙‡ ÔÓ Ì‡¯ÂÌÒÍË ÓÚÍ˙‰Â Â, ˘Ó Â Ë ÔÓ˜ÂÂ, ÌÓ ·˙ÁÓ ÏÛ Òڇ̇ ˇÒÌÓ, ˜Â ÓÌÁË Ì ÔËı‚‡˘‡ Ë ·˙ÍÂÎ ·˙΄‡ÒÍË, Ú‡ ‚Á ¯ÂÌË ‰‡ „Ó ÔÓ˜ÂÔË Ò ÍÛÔ˘͇ ÍÂÏ-Ì˯ÂÒÚÂ. Õ„˙˙Ú ‡Á·‡ ÊÂÒÚ‡, ÍËχ¯Â Ò „·‚‡ Ë Ò ÛÒÏËı‚‡¯Â Ò ËÒÍˇ˘Ó ·ÂÎËÚ ÒË Á˙·Ë, ÌÓ Ó˘Â ÒΉ Ô˙‚‡Ú‡ Î˙Êˈ‡ ̇Ô‡‚Ë Í‡ÒÌÓ˜˂‡ „Ëχ҇, ˜Â ÚÓ‚‡ ÌÂ˘Ó Ì ÒÚ‡‚‡ Á‡ ˇ‰ÂÌÂ, ‚˙ÔÂÍË Ì‡ÒÚÓˇÚÂÎÌËÚ ÔÓ͇ÌË Ì‡ ‰ÓχÍË̇. «‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ ˆË„‡ÌÂÚ‡Ú‡, ‡Á Á̇Âı ͇͂‡  Ô˘Ë̇ڇ ≠ ‚ ÚÓÁË ‰ÂÒÂÚ ÌˇÏ‡¯Â Ë ÔÂÒ˙˜ËÌ͇ Á‡ı‡, Á‡˘ÓÚÓ Ì‡¯ËˇÚ Ò˙Ò‰ ·Â¯Â ÔÓÒÎӂ˘ÌÓ ÔÂÒÚÂÎË‚. Õ„˙˙Ú Ò ̇‰Ë„̇, Ò·Ó„Û‚‡ Ò Ò˙Ò Á̇ˆË Ë ÔÓÍÎÓÌË Ë ÔÓ‰˙ÎÊË Ô˙Úˇ ÒË ÔÓ ÛÎˈ‡Ú‡, ‡ ÏÌÓ„Ó·ÓÈ̇ڇ Ò‚ËÚ‡ ÓÚ ˆË„‡Ì˜ÂÚ‡ ÚÛÚ‡ÍÒË „Ó ÔÓÒΉ‚‡.

61


* * * ¡‡˘‡ ÏË ·Â¯Â Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ËÚÂÎ Ë Ò Ì„ӂ‡Ú‡ Ë Ì‡ χÈ͇ ÏË Á‡Ô·ÚË Ì ÏÓʯ ÔÓ ÌË͇Í˙‚ ̇˜ËÌ ‰‡ Ò ËÁı‡ÌË ÏÌÓ„Ó‰ÂÚÌÓÚÓ ÌË ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó, ͇ÏÓ ÎË ‰‡ Ò ӷΘÂ. «‡ÚÓ‚‡ ÌË Ò ҷÛÚ‚‡ıÏ ‚ ‰‚ ÓÚ ÒÚ‡ËÚÂ, ‡ ̇È-ıÛ·‡‚‡Ú‡, ˛Ê̇ڇ ÒÚ‡ˇ Ò ‰‡‚‡¯Â ̇ ̇ÂχÚÂÎË Û˜ÂÌˈË. Ó„‡ÚÓ ËÁÏË̇‚‡¯Â Ò‰Ïˈ‡-‰‚ ÒΉ ̇ÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ, ÚÂÁË Ì‡ÂχÚÂÎË, ÍÓËÚÓ Ô·˘‡ı‡ Ò‡ÏÓ Á‡ Ô·˂‡‚‡Ì ·ÂÁ ı‡ÌÂÌÂ, ÌÂÛÒÂÚÌÓ ÒÚ‡‚‡ı‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ì‡¯ÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó, ÔÓ‡‰Ë Ò˙ÒÚ‡‰‡ÌËÂÚÓ Ì‡ Ó‰ËÚÂÎËÚ ÏË, ˜Â ÚÂÁË ‰Âˆ‡ „·‰Û‚‡ÎË, ÔÓÌÂÊ Ó‰ËÚÂÎËÚ ËÏ ·ËÎË ‰‡ÎÂ˜Â Ë ·ËÎË ·Â‰ÌË ıÓ‡ Ë Ú. Ì. Ë Á‡ÔÓ˜‚‡ı‡ ‰‡ ÒÔÓ‰ÂÎˇÚ Ú‡ÔÂÁ‡Ú‡ ÌË Í‡ÊË-Â˜Ë ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ. ¬ ÍÓÎÂÚËÚ ̇ ÚÂÁË ÏÓϘÂÚ‡, ÍÓËÚÓ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ı‡ ÓÚ ÒÂÎÓ, Ò Ï˙‰Âı‡ ·ÍÓÏÒÚ‚‡ Ë ‚ÍÛÒÌÓÚËË, ͇͂ËÚÓ ÌË Ì ·ˇıÏ ‚Ëʉ‡ÎË ‰ÓË ‚ Ò˙Ìˢ‡Ú‡ ÒË, ÌÓ ÏËÎÓÒ˙‰ËÂÚÓ Ì‡ ÏÓËÚ Ó‰ËÚÂÎË Ì ÒÔË‡¯Â, Ú‡ Ë ‰Ó ‰ÌÂÒ Ì ÏÓ„‡ ‰‡ ‡Á·Â‡ ͇͂‡  ·Ë· Ô˜‡Î·‡Ú‡ ÓÚ Ú‡ÁË Á‡„Û·‡ ≠ Ô‰ÔÓ·„‡Ï Ì‡‚ÒÚ‚Â̇ ≠ ‰‡ Ò ۘËÏ Ì‡ ‡ÎÚÛËÁ˙Ï, ͇Í˙‚ÚÓ ÔÓ ÌÓÏËÚ ̇ ıÛχÌÌËÚ ӷ˘ÂÒÚ‚‡  ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌÓ ˜Ó‚¯ÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó. √Ó‰ËÌË Ì‡‰, Á‡‡‰Ë ÒËÓχ¯ËˇÚ‡, Ò ÚÓ‚‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Í‚‡ÚË‡ÌÚÒÍÓ ÔËÒ˙ÒÚ‚Ë Ì ÏÓÊÂıÏ ‰‡ ÊË‚ÂÂÏ ‚ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ËÌÚËÏ̇ ÒÂÏÂÈ̇ Ò‰‡ ≠ ‰ÓÏ˙Ú ÌË ÔË΢‡¯Â ̇ Ô‡ÌÒËÓÌ. Õ Ò˙Ï ËχΠÚÓ„‡‚‡ ÏÓÁ˙Í Ë ‚ÂÏ ‰‡ Ò Á‡ÏËÒΡ ‰Ó·Ó ËÎË ÎÓ¯Ó Â ÚÓ‚‡, ÌÓ Ò„‡ ÓÚ ‰ËÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡ ̇ ‚ÂÏÂÚÓ ÏÓ„‡ ‰‡ ͇ʇ, ˜Â ÒÏ Á‡„Û·ËÎË ÏÌÓ„Ó ÓÚ ÚÓÔÎË̇ڇ ̇ Ӊӂˡ ÒÂÏÂÂÌ Û˛Ú Ë ˜Â ÚÓ‚‡ Ò  ÓÚ‡ÁËÎÓ Ì‡ ÔÓÒΉ‚‡˘Ëˇ Ôӂ‰Â̘ÂÒÍË ÏÓ‡Î ̇ ‚ÒÂÍË ÓÚ Ì‡Ò ≠ ‰‡ ÔËÂχÏ ‚ÒÂÍË ‚˙̯ÂÌ Í‡ÚÓ Ì‡¯ ˜Ó‚ÂÍ, ÂÈ Ú‡Í‡ ̇ ‰Ó‚ÂË ̇ Í‰ËÚ. «‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ ÏÂÌ ·‡ÚˇÚ‡ ÏË Ë ‰Ó ‰ÌÂÒ Ò‡ ÏÌÓ„Ó Ó·˘ËÚÂÎÌË Ë Ò ÏÌÓ„Ó ¯ËÓÍ Í˙„ ìÔˡÚÂÎËî, Ú‡ ˜ÂÒÚÓ ÌˇÏ‡Ú ‚ÂÏ ÓÚ ÚÓ‚‡ ‰‡ ÏË Í‡Ê‡Ú ì«‰‡ÒÚË!î. “‡ ÓÌÂÁË Í‚‡ÚË‡ÌÚË ÓÚ ÓÌÓ‚‡ ‚ÂÏ ÔÓ‰ˇÊ‰‡ı‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ÌË Ë ÏÓ‡ÎÌÓ, Ë ‡ÎÌÓ Ï‡ÚÂˇÎÌÓ ≠ ÍÓ„‡ ÔÓ͇ÌÂÌË, ÍÓ„‡ ̇ Ò‡ÏÓÓ·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ. ¿ Ë ÌËÂ, ÒÏˇÚ‡ÈÍË, ˜Â Ô‡‚ËÏ ‰Ó·Ó, Ò ÏËÎÓÒ˙‰ËÂÚÓ ÒË ÒÏ ÔÓ‰ı‡Ì‚‡ÎË Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ̇‚ËˆË Û Úˡ ÏÓϘÂÚ‡, ˜Â  ‰Ó· ‰‡ Ò Ê˂ ÂÈ Ú‡Í‡ ÔÓ˘ËÔ‚‡ÈÍË ÓÚÚÛÍ-ÓÚÚ‡Ï, ‰ÓË ÓÚ Á‡Î˙͇ ̇ ·Â‰Ìˡ. —˙˘ÓÚÓ ÚÓ‚‡ ÏËÎÓÒ˙‰Ë ÔÓ-Í˙ÒÌÓ Ò˙Á‰‡‰Â Ò˙˘ËÚ ‚‰ÌË Ì‡‚ËˆË Û ÌÓ‚ËÚ ˜ÎÂÌӂ ̇ Ù‡ÏËÎˡڇ, Ì‚ÂÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÌË ‰Ó‚‰ÓıÏÂ Û ‰Óχ Ò ‰Ó‚ÂË ̇ Í‰ËÚ. ¡ÂÁ ËÁÍβ˜ÂÌË ÚÂÁË ·Ë‚¯Ë „ÓÒÔÓÊˈË

62


ÚÓÎÍÓ‚‡ ·ˇı‡ ËÁÌÂ̇‰‡ÌË ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÔÓÎÛ˜ÎË‚ ËÁ·Ó Ë ÓÚ ¯‡ÌÒ‡ ‰‡ ÔÓÔ‡‰Ì‡Ú ̇ ‰Ó·Ë ıÓ‡, Ú‡ „Ó ÔËÂı‡ ͇ÚÓ Ò‚Óˇ Á‡ÒÎÛ„‡ Ë Á‡Âı‡ ÔÓÁË Ì‡ Á‡‚Ó‚‡ÚÂÎË Ë ı‡ÁˇÈÍË. ŒÚ ‰ÂÚ ӷ˘‡ı ‰‡ ‰ˇÎÍ‡Ï ‡ÁÌË Ì¢‡ ÓÚ ‰˙‚Ó Í‡ÚÓ ‚ÒˇÍÓ ÒÂÎÒÍÓ ÏÓϘÂ, Ú‡ Ë ‰Ó ‰ÂÌ ‰Ì¯ÂÌ. ŸÓ ‰˙‚ÂÚ‡ Ò˙Ï Ó‰ˇÎ‡Î, Ì ÚË Â ‡·ÓÚ‡ ‰‡ „Ë ·Ó˯, ˜ÂÚ ÌˇÏ‡Ú. ÕÓ ‰‡ Ó‰ˇÎ‡¯ ˜Ó‚ÂÍ, ‰‡ ÏÛ ÓÚ‚Ó˯ Ó˜ËÚ Á‡ ‰Ó·ÓÚÓ Ë ÎÓ¯ÓÚÓ ‚ ÚÓˇ Ò‚ˇÚ  ̇Ô˙ÎÌÓ ·ÂÁ̇‰Âʉ̇ ‡·ÓÚ‡, ‡ÍÓ ÚÓÁË ˜Ó‚ÂÍ Â ËÁÔÛÒÌ‡Ú ÔÂÁ Ì„ӂËÚ Ô˙‚Ë Ò‰ÂÏ „Ó‰ËÌË, ‡ ÌˇÍÓË Í‡Á‚‡Ú Ò‰ÂÏ ‰ÌË ËÎË ‰ÓË ˜‡ÒÓ‚Â. ¿ÍÓ ÔÂÁ ÚÓÁË ÔÂËÓ‰ Ó‰ËÚÂÎËÚ ̇ Ú‡Í˙‚ ˜Ó‚ÂÍ Ì ҇ Á̇ÂÎË, ÏÓÊÂÎË ËÎË ËÒ͇ÎË ‰‡ ÏÓ‰ÂÎË‡Ú ڇ͇‚‡ ÏËÌËχÎ̇ ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎ, ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ÌË͇Í˙‚ ‰˙‚Ó‰ÂΈ Ì ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ Ò ÒÔ‡‚Ë Ò Ú‡ÍÓ‚‡ ˜ÂÔ‡ÚÓ ‰˙‚Ó. ÃÌÓ„Ó ÙÂÏËÌËÒÚÍË ËÏ‡Ú ÔÂÚÂÌˆËˇÚ‡ Á‡ ì‡‚ÂÌÒÚ‚Óî ̇ ÔÓÎÓ‚ÂÚÂ, ÌÓ ÔÓÔÛÒÍ‡Ú Â‰Ì‡ ÔËӉ̇ ÔÒËıÓÙËÁËÓÎӄ˘̇ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚ Ì‡ ÊÂ̇ڇ, ·‡ÁË‡Ì‡ ̇ χȘËÌÒ͇ڇ Ë ÙÛÌÍˆËˇ ≠ ·ÂÁˆÂÂÏÓÌÌˡ Ë ·ÂÁӄΉÂÌ Â„ÓˆÂÌÚËÁ˙Ï, ÍÓÈÚÓ ‚ ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡Ì‡ Ò‰‡ Ò ‰ÂÙËÌË‡ ͇ÚÓ Ì‡È-ÒÏ‡‰ÎË‚‡ ÔÓÒÚ‡˘Ë̇ Ë Ì Á‡‚ËÒË ÓÚ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ ̇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÓÒÚ. »ÒΡÏ˙Ú Â ÒÚ˄̇Π‰Ó Í‡ÈÌÓÒÚ ‚ ¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË ÔÓ·ÎÂÏ Ë Ú‡Ï ÊÂ̇ڇ Ëχ Á̇˜ÂÌË ÔÓ˜ÚË Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Í‡ÚÓ ‰ÂÚÂÓ‰ÂÌ Ù‡ÍÚÓ. ¬ ̇¯ÂÚÓ Ô‡Úˇı‡ÎÌÓ ÏË̇ÎÓ Ò˙˘Ó  ÔÓÒÚ‡‚ˇÌ‡ 쉇 ÒË ÁÌ‡Â ÏˇÒÚÓÚÓî, ‡ ÒÛÚËÌ ∫  ۉˇÌ ÔÓ Â‰ËÌ Á‡‰ ÚË·, ÔÓÒÚÓ ‰‡ ∫ Ò ËÁ·ËˇÚ ‰ˇ‚ÓÎËËÚ ÓÚ „·‚‡Ú‡. “ÛÍ Ò ËÁ‚ËÌˇ‚‡Ï ̇ „ÂÓËÚ ̇ ÏÓÂÚÓ ÔËÒ‡ÌËÂ, ‡ÍÓ ËÏ Ò ÒÚÓË ˜Â Ò˙Ï ÍÓ‡‚ÓÒ˙‰Â˜ÂÌ, ÌÂÒÔ‡‚‰ÎË‚ Ë Ô., ÌÓ Ë Ú ËÏ‡Ú Ô‡‚Ó ‰‡ ·˙‰‡Ú Ú‡ÍË‚‡ Í˙Ï ÏÂÌ, Ӣ Ôӂ˜Â, ˜Â ÚÓÁË ÒÔÓÏÂÌËÍ Â Ò Ó‰Óβ·Ë‚Ó Ô‰̇Á̇˜ÂÌËÂ Ë Ì Á‡ ̇Ò, ÍÓËÚÓ ÒË ÓÚË‚‡ÏÂ, ‡ Á‡ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ Ë‰‚‡Ú. ŒÔËÚ‚‡Ï Ò ‰‡ ÓÒÚ‡‚ˇ ̇ ‰Âˆ‡Ú‡ ÒË ÌˇÍ‡Í‚‡ Í‚ËÌÚÂÒÂÌˆËˇ Á‡ Ó‰‡ ÌË Ë Á‡ ÊË‚ÓÚ‡, ÍÓˇÚÓ ·Ë ËÏ ·Ë· ÔÓÎÂÁ̇, Á‡˘ÓÚÓ ÓÒ˙Á̇‚‡Ï, ˜Â ‰ÂÚÒÚ‚ÓÚÓ ËÏ ÔÂÏË̇ ‚ ‰ÂÙˈËÚ Ì‡ ‚ÂÏ ÔÓ‡‰Ë ‡Ï·ËˆËËÚ ̇ Ó·˘Ó̇Ӊ̇ڇ ÌË ÚÓ„‡‚‡ ‰˙ʇ‚‡ ‰‡ Ò˙Á‰‡‰Â Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌË ıÓ‡. —‡ÏÓ ‚ÏÂÚ‚‡Ï, ˜Â ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ÏÓËÚ ‰Âˆ‡ Úˇ ÛÒÔˇ. œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ÓÌÂÁË, Í˙Ï ÍÓËÚÓ Úˇ ·Â¯Â ÔÓ Ò˙˘Ëˇ ̇˜ËÌ, ‰ÓË Ó˘Â ÔÓ ·Î‡„Ó‰ÂÚÂÎ̇, ‡ Ú Ò ӷ˙̇ı‡ ÒÂ˘Û Ì¡ ‰‡ ˇ ÓÔ₇Ú, ËÁÔËÚ‚‡Ï ‰˙ηÓÍÓ ÓÚ‚‡˘ÂÌËÂ Ë ÔÓ„ÌÛÒ‡. ÕÓ Á‡‡‰Ë ÚÓÁË ‰ÂÙˈËÚ Ì‡ ‚ÂÏ ̇¯ËÚ ‰Âˆ‡ Ò˙˘Ó Ì ÏÓʇı‡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÒÂÏÂÈÌˡ Ë Ó‰Ó‚ Û˛Ú ‚ Ì„ӂ‡Ú‡ Ô˙ÎÌÓÚ‡ Ë ÚÓÔÎÓÚ‡. œÂÁ ‰ÂÚÒÍËÚ ˇÒÎË, „‡‰ËÌË, Û˜ËÎˢ‡, ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚË Ú ÔÂÔÛÒ͇ı‡ Ò ·ˇÒÌÓ ÚÂÏÔÓ Ë ÊÂÒÚÓÍÓ Ì‡ÚÓ‚‡-

63


‚‡ÌÂ, ÔÓÎÛ˜Ëı‡ ÛÒÍÓÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ, ‡ÍÓ ÛÒÔÂˇÚ ‰‡ ӂ·‰ÂˇÚ Ë Ì‡ÒÓ˜‡Ú ‚ ̇È-‰Ó·Ë Ì‡Ô‡‚ÎÂÌˡ, ·Ë „Ë ÓÚ‚ÂÎÓ ‰Ó ̇È-‰Ó·Ë ÔÓÁˈËË ‚ ‰Ì¯Ìˡ ÊÂÒÚÓÍ ‚˜ ҂ˇÚ. ƒ‡‚‡Ï ÒË ÒÏÂÚ͇, ˜Â ˆÂ̇ڇ, ÍÓˇÚÓ Á‡Ô·ÚËı‡ Â Ë ˜‡ÒÚ ÓÚ ÚˇıÌÓÚÓ Á‰‡‚ ≠ ÂÏÓˆËÓ̇ÎÌÓ Ë ÙËÁ˘ÂÒÍÓ Ë ˜‡ÒÚ ÓÚ ÚÂıÌˡ ‰ÛıÓ‚ÂÌ ÊË‚ÓÚ. ÕÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓÚÓ ÔÓÏË‚‡Ì ̇ ÏÓÁ˙ˆË ‰ÌÂÒ ÓÚ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌË Ó·˘ÌÓÒÚË Ë ÒËÎË ˜ÂÁ ̇È-‡Á΢ÌË ÙÓÏË Ë Ò‰ÒÚ‚‡ Ó·˙Í‚‡ ‰ÓË ìÔ˜ÂÌËî Ë Á‰‡‚ÓÏËÒÎÂ˘Ë ıÓ‡, Á‡ÚÓ‚‡ ͇ÚÓ Ò ‚˙˘‡Ï Í˙Ï ÔÓÒÚËÚÂ, ÌÓ ‚‡ÊÌË ËÒÚËÌË ÓÚ ÏË̇ÎÓÚÓ, ‡ÍÓ Ú ·˙‰‡Ú ‚˙ÁÔËÂχÌË Ì‡ËÒÚË̇ ̇ÒÂËÓÁÌÓ, ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ͇ÚÓ Â‰ËÌ Á‰‡‚ ÚÂÏÂÎ Á‡ ·˙‰Â˘ÂÚÓ. “ÂÁË ËÒÚËÌË Ò‡ ͇ÚÓ „ÓÎÂÏËÚ ˜ÌË Í‡Ï˙ÌË, Ú˙͇ΡÌË Ò˙Ò ÒÚÓÎÂÚˡ ÔÓ ÍÓËÚ‡Ú‡ ̇ ÂÍËÚÂ, ËÁÎ˙Ò͇ÌË ‰Ó ·ÎˇÒ˙Í Ë Á‡Ó·ÎÂÌË, ‚ÒÂÍË Ò‡Ï Á‡ Ò· ÒË Í‡ÒË‚, Ò˙·‡ÌË Á‡Â‰ÌÓ Ë Ï‡ÈÒÚÓÒÍË ÔÓ‰‰ÂÌË Ò˙Á‰‡‚‡Ú ̇È-Í‡ÒË‚ËÚ ÁˉӂÂ, ÍÓËÚÓ ˜Ó‚¯ÍÓÚÓ ÓÍÓ Â ‚Ëʉ‡ÎÓ. “ÂÁË Í‡Ï˙ÌË, ̇˘‡ÌË ‚‡ÎÛÌË, Ò‡ ÓÒڇ̇ÎËÚ ̇È-Á‰‡‚Ë ˇ‰‡ ÓÚ „ÓÎÂÏËÚ Ò͇ÎÌË Í˙ÒÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ÔËÓ‰ÌËÚ ÒÚËıËË Ò‡ ÒÏ˙Í‚‡ÎË ÓÚ Ô·ÌËÌËÚÂ Ë Ú˙͇ΡÎË ·ÂÁÏËÎÓÒÚÌÓ Ë ‚ Í‡ˇ ̇ Í‡Ë˘‡Ú‡ ·Ëı‡ ÔÓÚ˙̇ÎË ‚ ÚËÌˇÚ‡ ̇ ‡‚ÌË̇ڇ ËÎË ÏÓÒÍÓÚÓ ‰˙ÌÓ, ‡ÍÓ ÛÏ̇ ˜Ó‚¯͇ ˙͇ Ì „Ë ‚ÁÂÏÂ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÌˇÍÓ ‰Ó·Ó ‰ÂÎÓ ËÎË ÔÓÒÚÓ Á‡‡‰Ë Í‡ÒÓÚ‡Ú‡ Ë ËÁˇ˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ËÏ. * * * ¬ Í‡ˇ ̇ ÔÛ·ÂÚÂÚ‡ Á‡·ÓΡı ÓÚ ÚÂÒ͇ Á‡ Á̇Ìˡ. Õ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Û˜ÂıÏ ‚ Û˜ËÎˢÂ, ̇ÔÓÚË‚, ÚÓ ÏË Òڇ̇ ·ÂÁÍ‡ÈÌÓ ‰ÓÒ‡‰ÌÓ, Ú‡ Ò˙‚ÒÂÏ „Ó ËÁÓÒÚ‡‚Ëı. Õ‡ÌËÁ‡ı ‰‚ÓÈÍË Ë ÚÓÈÍË, ÚÓ„‡‚‡ Í˙Ï Í‡ˇ ̇ „ËÏ̇ÁˇÎÌˡ ÍÛÒ, ÍÓ„‡ÚÓ ·Ó·‡Ú‡ Á‡ ‚ËÒÓÍË ÓˆÂÌÍË ·Â ÂÔˉÂÏ˘̇ Ë ÂÔ˘̇ Á‡ ÓÒ‚Ó·Óʉ‡‚‡Ì ÓÚ ËÁÔËÚËÚ ̇ χÚÛ‡Ú‡ Ë Á‡‡‰Ë ‚ËÒÓÍË ‰ËÔÎÓÏË. ŒÚ ÚÓ‚‡ χÒÓ‚Ó ·ÂÎÂÊ͇ÒÚ‚Ó ÏË Òڇ̇ Ӣ ÔÓ-‰ÓÒ‡‰ÌÓ Ë ÔÓÒÚÓ ËÁΡÁÓı ÓÚ Ú˙ÎÔ‡Ú‡, ËÁÍβ˜Ëı Ò ÓÚ ÏÂʇڇ. »Ï‡ı ÒË ÔÓ‰Ò˙Á̇ÌËÂÚÓ, ˜Â Ú‡Ï, Í˙‰ÂÚÓ Ò Ú˙ÎÔˇÚ Ë ·ÛÚ‡Ú ÏÌÓ„Ó ıÓ‡ ËÎË Â ÌÂ˘Ó ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ó, ËÎË Â ÌˇÍÓˇ ‚ÂÎË͇ „ÎÛÔÓÒÚ. »Ï‡ı Ë ÔËÏÂ. ÕˇÍÓ„‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ï˙Ρ‚‡Ú‡ ÌË Ï‡ıÎÂÌÒ͇ ÚÛÏ·‡ Ò ÒÔÛÒ͇¯Â ‚ ˆÂÌÚ˙‡ ̇ ÒÚÓÎˈ‡Ú‡, Ú‡Ï Ì‡ ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ‰Ì¯Ìˡ ıÓÚÂÎ ìÿÂ‡ÚÓÌî Á¯ ӄÓÏÂÌ ËÁÍÓÔ Á‡ ÓÒÌÓ‚ËÚÂ Ë ÔÓ‰ÁÂÏ̇ڇ ÏÛ ˜‡ÒÚ Ë ÚÓÁË ËÁÍÓÔ ·Â Ó„‡‰ÂÌ ÔÎ˙ÚÌÓ Ò Â‰ÌË Ó„ÓÏÌË ÚÂÌÂÍËË. “ÛÍ-Ú‡Ï Ëχ¯Â ÔÓˆÂÔË Ë ÔÓ-

64


ÎÛÍË, ÔÂÁ ÍÓËÚÓ ıÓ‡Ú‡ Á‡‰Ó‚ÓΡ‚‡ı‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÒË Î˛-·ÓÔËÚÒÚ‚Ó Í‡Í‚Ó ÒÚ‡‚‡ Á‡‰ Ó„‡‰‡Ú‡. ÕË ‰Â˜ÛÎË„‡Ú‡ ËÁ·Ë‡ıÏÂ ÌˇÍÓÈ Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ ÓÚ ÁˇÔ‡˜Ë ÔÓˆÂÔ, ÒÍÛÔ˜‚‡ıÏ Ò ‚Ò˘ÍË Ì‡ Ì„Ó, ËÁ·ÛÚ‚‡ÈÍË Ò Ô‰̇ÏÂÂÌÓ Â‰ËÌ ‰Û„ Ò˙Ò Á‚ÛˆË Ë „ËχÒË ÒˇÍ‡¯ Ú‡Ï ÒÚ‡‚‡ ÍÓÈ Á̇ ͇͂Ó, ı‚‡˘‡ıÏÂ Ò ‰‚ ˙ˆÂ „·‚ËÚ ÒË Í‡ÚÓ Á‡ ˜Û‰Ó Ì‚Ëʉ‡ÌÓ, Ú‡ Á‡ÔÓ˜‚‡ı‡ ‰‡ ÔËËʉ‡Ú ÁˇÔ‡˜Ë Ë ‰‡ Ò Ú˙ÎÔˇÚ Â‰ËÌ ÔÂÁ ‰Û„, ‡ ÌË Ò ÓÚÚ„ΡıÏ ‰‡ Ò Á‡·‡‚Ρ‚‡Ï ̇ ÚÓ‚‡ ÒÚ˙ÎÔÓÚ‚ÓÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÏÓʯ ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊË Ò ˜‡ÒÓ‚Â, ÌÓ ÌË ӂÂÏ ‚‰Ë„‡ıÏ „˙Î˙·ËÚÂ, Á‡ ‰‡ Ò ÓÚ‰‡‰ÂÏ Ì‡ ‰Û„Ë ÂÏÓˆËË. “‡, ÍÓ„‡ÚÓ Á‡ˇÁ‡ı ۘ·ÌˈËÚÂ, Ò Á‡ı‚‡Ì‡ı Ò ‰Û„ËÚ ÍÌË„Ë, Ì Á‡ ¬ËÌÂÚÛ Ë Á‡ »Ì˜Û ◊Û̇ ËÎË Á‡ œÓ‡Áˇ‚‡˘‡Ú‡ ˙͇, Á‡˘ÓÚÓ ÔÂÁ ˆÂÎˡ ÏË ÊË‚ÓÚ Ì ÏÓʇ ‰‡ Ï Á‡ËÌÚË„Û‚‡ ˜ÂÚË‚ÓÚÓ Á‡ Ë̉ˇ̈ËÚÂ Ë ·Î‰ÓÎËÍËÚ Á‡‚Ó‚‡ÚÂÎË Ì‡ ÚÂıÌËÚ ÁÂÏË, ÍÓËÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ·ˇı‡ Ô‰ÒÚ‡‚ˇÌË Á‡ „ÓÎÂÏË „ÂÓË, ‡ ͇ÚÓ ÌˇÍ‡Í‚Ó ‚Ò¡‰ÌÓ ÊË‚ÓÚÌÓ ÔÓ„Î˙˘‡ı ‚ÒˇÍ‡Í‚‡ ‰Û„‡ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚Â̇ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡, ˜ÂÚˇı ۘ·ÌËˆË ÔÓ Ô‡‚Ó, ÔÓ Ï‰ˈË̇, ÔÓ ÔÒËıÓÎӄˡ Ë Í‡Í‚Ó ÎË ÌÂ. —‚ÂÊËˇÚ ÏË ÛÏ ÔÓÔË‚‡¯Â ÔÓÁ‡Ú‡ ̇ ˛ÊÌÓ‡ÏÂË͇ÌÒÍË Ë Ò‚ÂÓ‡ÏÂË͇ÌÒÍË ÔËÒ‡ÚÂÎË, ̇ ‡Ì„ÎËÈÒÍË Ë ÙÂÌÒÍË Ï‡ÈÒÚÓË Ì‡ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚Â̇ڇ ˜, ̇ ÛÒÍË Ë Ò˙‚ÂÚÒÍË Ú‚ÓˆË, ̇ ̇¯ËÚ ÔËÒ‡ÚÂÎË, ÍÓËÚÓ Ì Úˇ·‚‡¯Â ‰‡ ËÁÛ˜‡‚‡Ï Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ‚ Û˜ËÎˢÂ. ¬˙Áıˢ‡‚‡ı Ò ÓÚ ÒÚË· ̇ ÷‚‡È„ ≠ ‡·ÒÓβÚÌˡ χÈÒÚÓ, ÓÚ –ÂχÍ, ÓÚ ƒÓÒÚÓ‚ÒÍË ≠ ·Ó„˙Ú, Ï˙˜Âı Ò ÌÂÛÒÔ¯ÌÓ Ì‡‰ “ÓÎÒÚÓÈ, Ù‡ÌÚ‡ÁËËÚ ̇ ∆ÛÎ ¬ÂÌ Ì ÛÒÔˇ‚‡ı‡ ‰‡ Ï Á‡ËÌÚË„Û‚‡Ú ≠ ·ˇı ‡ÎËÒÚ Ôӂ˜Â, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Úˇ·‚‡ Ë Ú. Ì. Ë Ú. Ì. √ËÏ̇Áˡڇ ÌË ·Â¯Â ÔÓÎËÚÂıÌ˘ÂÒ͇, Ú‡ ÔÓÍ‡È ÙÛ̉‡ÏÂÌÚ‡ÎÌÓ-ıÛχÌËÚ‡ÌËÚ ‡·ÓÚË ·ˇıÏ ËÁÛ˜ËÎË ¯ÎÓÒÂÒÚ‚Ó, ÒÚÛ„‡ÒÚ‚Ó, ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ, ÓÚ‰ÂÎÌÓ ‚ Í˙ÊÓˆË Ò ӄ‡ÏÓÚˇ‚‡ı ÔÓ ‡‰ËÓÚÂıÌË͇ Ë ÚÂ΄‡Ùˡ, ÔÓ ‡ÚÂËÁ˙Ï. ”ÏÂÂı ‰‡ ÓÚ„ÎÂʉ‡Ï Á‡ÈˆË, ÍÓÍÓ¯ÍË Ë ÁÂÎÂ̘ۈË, ÏÓÊÂı ‰‡ Ê˙̇ Ë ‚˙Á‚‡Ï ÒÌÓÔË, ˜Û͇ΠÒ˙Ï „˙ÒÌËˆË ÍÓÌÓÔ Ë ÒÎ˙̘ӄÎÂ‰Ó‚Ë ÔËÚË, ÛÏÂÂı ‰‡ ˇÁ‰ˇ ÍÓÌ ·ÂÁ Ò‰ÎÓ Ë ‰‡ ͇‡Ï ͇Ûˆ‡, Ëχı ÓÔËÚ ‚ ÚÓ‚‡ÂÌÂ Ë ‡ÁÚÓ‚‡‚‡Ì ̇ ÚÛıÎË, ‚˙„Îˢ‡, ‰˙‚‡ Ë ‰Û„Ë Ú‡ÍË‚‡. «‡ÚÓ‚‡ Û˜ËÎˢÂÚÓ ÏË ËÁ„ÎÂʉ‡¯Â χÎÍÓ ÒÍÛ˜ÌÓ‚‡ÚÓ Ë ‚˜ ҇ÏÓˆÂÎÌÓ. ƒÓ҇ʉ‡¯Â ÏË ‰Ë‰‡ÍÚË͇ڇ, Âʉ̂Ìˡ ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚ Ë ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ, ˜Â ˘Â Ú ËÁÔËÚ‡Ú, ÒÛ‚‡¯Â ÏË ÒÂ, ˜Â Ì ·Ë Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÔÓ-„ÓΡÏÓ Ó„‡Ì˘ÂÌË ̇ Ò‚Ó·Ó‰‡Ú‡ Ë ‚ÓÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ˜Ó‚Â͇. ÕÓ Ëχ¯Â Ë Ô‰ÏÂÚË, ÍÓËÚÓ Ï Ú„ÎÂı‡ Ò ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Ò˙‰˙ʇı‡ Ë ‡Á „Ë Ó·Ë˜‡ı: ÎÓ„Ë͇, ÔÒËıÓÎӄˡ, „‡-

65


χÚË͇, ÔËÎÓÊ̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÙËÁË͇ڇ, ÓÚ‰ÂÎÌË ˜‡ÒÚË ÓÚ ËÒÚÓˡڇ. Õ ÏÓʇı‡ ‰‡ Ï Á‡‚·‰ÂˇÚ: χÚÂχÚË͇ڇ ≠ Á‡˘ÓÚÓ Ì ÔÓ͇Á‚‡¯Â ‡ÎÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌË ̇ Á̇Ìˡڇ, ÍÓËÚÓ ‰‡‚‡; ÎËÚÂ‡ÚÛ‡Ú‡, Á‡‡‰Ë ‰Ë‰‡ÍÚ˘Ìˡ ̇˜ËÌ, ÔÓ ÍÓÈÚÓ Ò ÔÂÔÓ‰‡‚‡¯Â; ÛÒÍËˇÚ ÂÁËÍ ÏË ·Â ÛÏÓËÚÂÎÂÌ Ò ·ÂÁÍ‡ÈÌËÚ ÒË Ô‡‰ÂÊÌË ÙÓÏË; Á‡ ‚Ò˘ÍË Úˇı ÏË Ò ̇ÎÓÊË ‰‡ „Ë ÛÒ‚Óˇ‚‡Ï ÔÓ ÏÌÓ„Ó ÌÂӷ˘‡ÂÌ Ë Í‡ÍÚÓ ÚÓ„‡‚‡ ËÁ„ÎÂʉ‡¯Â ≠ ‡·ÒÓβÚÌÓ ÌÂÔÓÁÌ‡Ú Ì‡˜ËÌ. œ˘Ë̇ڇ Á‡ ÚÓ‚‡ ·Â χÈ͇ ÏË. Ó„‡ÚÓ Ì‡·ÎËÊËı Í‡ˇ ̇ „ËÏ̇Áˡڇ Ë Ò ‚ˉˇı‡ Ô·˜Â‚ÌËÚ ӈÂÌÍË, ÍÓËÚÓ ·ˇı ̇ÌËÁ‡Î, ‡ Ú‡ÚÍÓ ÒΉ ÌÂÛÒÔ¯ÌËÚ ÒËÎÓ‚Ë ‚˙Á‰ÂÈÒڂˡ ·Â ͇Á‡Î, ˘ÓÏ Ì ˘‡ ‰‡ Û˜‡, ‰‡ ÒÚ‡‚‡Ï ͇Ûˆ‡ Ë ÚÓÎÍÓ‚‡, ÚÓ„‡‚‡ χÈ͇ ÒË ‚Á ‰̇ Ô·ÚÂ̇ ÓÚÔÛÒ͇, ‰̇ ÌÂÔ·ÚÂ̇, ̇ÏÂË Ô‡Ë Ë Ì‡ÍÛÔË Á‡ÒË΂‡˘Ë Ë ÛÏÓÒ˙·Ë‡ÚÂÎÌË ı‡ÌË, Á‡Ú‚ÓË Ï ‚ ‰̇ ÒÚ‡ˇ, Á‡Òڇ̇ ͇ÚÓ Ê‡Ì‰‡Ï Ô‰ ‚‡Ú‡Ú‡, ͇Á‡ ÏË ˜Â Ò˙Ï ÏÌÓ„Ó ÛÏÌÓ ‰ÂÚÂ Ë ˜Â Úˇ·‚‡ Ò‡ÏÓ ‰‡ Û˜‡, ‡ ˜Â Úˇ, ‡ÍÓ Úˇ·‚‡ ˘Â Í˙Ò‡ Ë ÓÚ ÏÂÒ‡Ú‡ ÒË, Ò‡ÏÓ Ë Ò‡ÏÓ ‰‡ Ò ËÁÛ˜‡ Ë ˜Â Úˇ ˘Â Ï ËÁÏ˙ÍÌ ̇ ‚ÒˇÍ‡ ˆÂ̇ ÓÚ ÏËÁÂˡڇ, ÒËÓχ¯ËˇÚ‡ Ë Ì‚ÂÊÂÒÚ‚ÓÚÓ. ÇȘË̇ڇ Ò‡ÏÓÊÂÚ‚‡ ڇ͇ Ï ‡Ï·ËˆË‡, ˜Â ‡Á Á‡Î„̇ı ̇‰ ÍÌË„ËÚÂ, Á‡ÔӘ̇ı ‚Ò˘ÍÓ ·ÛÍ‚‡ÎÌÓ ÓÚ̇˜‡ÎÓÚÓ, Û˜Âı ̇ÌÓ‚Ó ‚Ò˘ÍÓ ÔÓÔÛÒ̇ÚÓ, ӷ·‰‡ Ï ÊÂÒÚÓÍ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÚÂÎÂÌ ËÏÔÛÎÒ Ò˙Ò Ò· ÒË Ë Ò ‚ÂÏÂÚÓ ≠ Á‡ ·ÓÂÌË ‰ÌË Úˇ·‚‡¯Â ‰‡ ̇ۘ‡ ÔÓÔÛÒ̇ÚÓÚÓ ÓÚ „Ó‰ËÌË. œÓÏÌˇ, ˜Â Ò ÌÂÈ̇ ÔÓÏÓ˘ Ò˙·‡ıÏ ÒÚ‡Ë Û˜Â·ÌËˆË ÔÓ ‡ËÚÏÂÚË͇ Ë Ï‡ÚÂχÚË͇ ÓÚ ÓÚ‰‡‚̇ Á‡·‡‚ÂÌË „Ó‰ËÌË Ë ‡Á ÓÚ Ú‡Ï ÌÂ˘Ó ÒË ÔËÔÓÏÌˇı, ‰Û„Ó Ì‡Û˜‡‚‡ı Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú, ڇ͇ ‰‡ Ò ͇Ê χÎ͇ڇ Ò‚ÂÚ¢‡ ÚӘ͇ ̇ Á̇ÌËÂÚÓ Á‡ÔӘ̇ ‰‡ Ò ۄÓÎÂÏˇ‚‡ Ò ‚ÒÂÍË ËÁÏË̇Π˜‡Ò, ‡Á ÔÓÎÛ˜Ëı Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚Ë ÓÚ ÚÓ‚‡, ˜Â Á‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ Í‡ÚÍÓ ‚ÂÏ ̇ÚÛÔ‚‡Ï ÚÓÎÍÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó Á̇Ìˡ. “ÓÁË ÂÏÓˆËÓ̇ÎÂÌ ‰ÓÔËÌ„ ÓÚÔÛ¯Ë Ê‡Ê‰‡Ú‡ ÏË Á‡ Á̇Ìˡ ‚ „ÂÓÏÂÚ˘̇ ÔÓ„ÂÒˡ. “‡Í‡ ‚˙Ó˙ÊÂÌ Ò˙Ò Á̇Ìˡڇ ÒË Ò ˇ‚ˇ‚‡ı ̇ ËÁÔËÚË ÔÓ Ê·ÌËÂ, Á‡ ‰‡ ÔÓÔ‡‚ˇ ÓˆÂÌÍËÚ ÒË, ËÁÛÏÂÌËÚ ۘËÚÂÎË Ï ӄÎÂʉ‡ı‡ ͇ÚÓ ËÁ‚˙ÌÁÂÏÌÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Ó Ë Ò ˜Û‰Âı‡ ‰‡ÎË ÌˇÍ‡Í˙‚ ‚˙Ú¯ÂÌ „Î‡Ò Ì  ÔÓ‰Ò͇Á‚‡˜˙Ú, ÍÓÈÚÓ „Ë ÔËÌÛʉ‡‚‡ ‰‡ Ô˯‡Ú ìÓÚ΢ÂÌî ̇ ‰ÓÒÍÓÓ¯Ìˡ ‰‚ÓÈ͇. ¬˙Ú¯ÌËˇÚ „Î‡Ò ·Â¯Â ÏÓˇÚ‡ Ò˙‚ÂÒÚ, Ò˙·Û‰Â̇ ÓÚ Ï‡È͇ ÏË ≠ Ú‡ÁË Ò‚ÂÚˈ‡ ̇ ÒÂÏÂÈÌˡ Ë Ï‡È˜ËÌÒÍˡ ‰˙΄. —„‡ Ò ÔËÚ‡Ï: Ô‡‚ËÎÌÓ ÎË ÔÓÒÚ˙ÔËı ÔÂÁ 1991 „Ó‰Ë̇, ÍÓ„‡ÚÓ, ÔÓ‡‰Ë ÒÚ˜ÂÌË ̇ ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍËÚ ӷÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡, ·ˇı ËÁı‚˙ÎÂÌ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë ÏÓË ÍÓÎÂ„Ë ÓÚ ÔÂÒÚËÊ̇ڇ ÏË

66


‡·ÓÚ‡, ˜Â Ì ÔÓÎÓÊËı ÌÛÊÌËÚ ÛÒËÎˡ ‰‡ Ò ̇ÏÂÒÚˇ Ô‡Í Ì‡ ڇ͇‚‡ ‡·ÓÚ‡, ͇ÍÚÓ ÚÓ‚‡ ·Â Û‰ÂÌÓ Á‡ ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë ıÓ‡? ŒÚ„Ó‚‡ˇÏ ÒË Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÓÚ ÔÓÁËˆËˇÚ‡ Á‡ ˜ÂÒÚÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË Í˙Ï ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ͇ÚÓ ˆˇÎÓ, ÍÓˇÚÓ ÚÓ„‡‚‡ ·Â ‚ Ô˙‚ˡ ÂÚ‡Ô Ì‡ Á‡Ú˙‚‡ÌÂÚÓ ‚ ‰˙ηÓ͇ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒ͇ ÍËÁ‡ Ë ÒÏˇÚ‡ı, ˜Â ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Úˇ ÔÓ‰·Ë‡ ‰‡ ÛÔ‡‚Ρ‚‡Ú ÔÓˆÂÒËÚ ‚ Ì¡, ̇ËÒÚË̇ ËÏ‡Ú ÔËÁ‚‡ÌËÂ, ÒËÎË, ‚ÓΡ Ë Í‚‡ÎËÙË͇ˆËˇ ‰‡ Ò ÒÔ‡‚ˇÚ Ò ÍËÁ‡Ú‡, Á‡˘ÓÚÓ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË Ëχ¯Â ÔÓÚÂ̈ˇΠÁ‡ ÚÓ‚‡. ƒ‡ÎË Ò˙Ï Ò Á‡·ÎÛ‰ËÎ, ËÎË ÌÂ, ÚÓ‚‡  ÓÚ‰ÂÎÂÌ ‚˙ÔÓÒ, ÌÓ ÚÓ„‡‚‡ ¯Ëı, ˜Â ‰˙ʇ‚‡Ú‡, ͇ÚÓ Ò ÓÒ‚Ó·Óʉ‡‚‡ ÓÚ ‡ÁıÓ‰ËÚ Á‡ ‰ËÌ ˜ËÌÓ‚ÌËÍ,  ÔÓÒÚ˙ÔË· ͇ÚÓ Í‡ÔËڇ̇ ̇ Á‡Ò‰̇Π‚ Ò͇ÎËÚ ÍÓ‡·, ÍÓÈÚÓ ËÁı‚˙Ρ Ò‚ÓËÚ χÚÓÒË Á‡‰ ·Ó‰‡, Á‡ ‰‡ ÓÎÂÍÓÚË ÚÓ‚‡‡ ̇ ÍÓ‡·‡. » ‡Á ͇ÚÓ ËÁı‚˙ÎÂÌ Ï‡ÚÓÒ Ò ÓÁÓ‚‡ı ̇ ‰̇ ÔÓ˜ÚË „Ó· ÔÓÎˇÌ‡, ÔÓ˜ÚË ÔÓÒÚÓËı ‰̇ Í˙˘‡ Ò „ÓÎË ˙ˆÂ Ë Ò˙Ï ÔÓ˜ÚË ‰˙‚Ó‰ÂΈ, ÔÓ˜ÚË ‰Ê‡Ï‰Êˡ, ÔÓ˜ÚË ÊÂÎÂÁ‡, ÔÓ˜ÚË Ï‡ÈÒÚÓ ÔÓ ‚Ò˘ÍË ÒÔˆˇÎÌÓÒÚË, Ò ÍÓÂÚÓ Ì ÒÏˇÚ‡Ï, ˜Â Ò˙Ï ÔÓÛ„‡Î ÔÓË‚ËÚ ̇ χÈ͇ ÏË Ë ·‡˘‡ ÏË. * * * Œ˘Â ÔÂ‰Ë Ò‰ÂÒ‡Ò͇ڇ ÍÓÏÛ̇ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡¯Â ˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ ·Î‡„ӂˉ̇ ÍÎÂÔÚÓχÌˡ. Õ‡˘‡Ï „Ó ˇ‚ÎÂÌË ҇ÏÓ ÓÚ ÍÛÚÓ‡Áˡڇ ‰‡ Ì ӷˉˇ Ò‚Óˇ ̇Ó‰, χ͇ ˜Â ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÚÓ ÏÛ Â ÚÓÎÍÓ‚‡ χÒÓ‚Ó, Ú‡  ̇ Ô˙Ú ‰‡ Òڇ̠‚ÒÂ̇Ó‰ÌÓ. ≈ÚÓ Í‡Í‚‡  ڇÁË ÍÎÂÔÚÓχÌˡ. »‰‚‡ Ú‚ÓÈ Ò˙Ò‰, Ó‰ÌË̇, ÍÓ΄‡ ËÎË ÔÓÁÌ‡Ú Ë Ú ÔÓÏÓ΂‡ ‰‡ ÏÛ ÛÒÎÛÊ˯ Ò ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ‚¢, ÍÓˇÚÓ Ó·Â˘‡‚‡ ‰‡ ‚˙Ì ‚‰̇„‡ ÒΉ ͇ÚÓ Ò‚˙¯Ë ‡·ÓÚ‡. “Ë ÒË ‰Ó·˙ ˜Ó‚ÂÍ, ‚ÂÎËÍÓ‰Û¯ÂÌ ‰ÊÂÌÚ˙ÎÏÂÌ Ë Ò Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂ Ë ÎÂÍÓÚ‡ Ô‡‚˯ Ú‡ÁË ÛÒÎÛ„‡. ◊Ó‚ÂÍ˙Ú ÓÚÌ‡Òˇ ‚¢ڇ, ÚË ÒË ÒÔÓÍÓÂÌ. ÃË̇‚‡ ‰ÂÌ, ‰‚‡, Ò‰Ïˈ‡, ‰‚Â, ‡ ÓÚ ˜Ó‚Â͇ Ë ÓÚ ‚¢ڇ ÌË ÍÓÒÚ, ÌË ‚ÂÒÚ. Œ·ı‚‡˘‡ Ú ÎÂÍÓ ·ÂÁÔÓÍÓÈÒÚ‚Ó Ì‡È-‚˜ ÓÚ ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‰ÊÂÌÚ˙ÎÏÂÌ ‰‡ ˉ¯ Ë ÒË Ú˙Ò˯ ‚¢ڇ. œÂÒ‡Ï‚‡¯ Ò ‚ ‰ËÌ ÏÓÏÂÌÚ Ë ÔÓ‰Ò¢‡¯ ̇È-‰ÂÎË͇ÚÌÓ ˜Ó‚Â͇. ÕÓ, ͇ÍÚÓ Ò Ó͇Á‚‡, ˜Ó‚ÂÍ˙Ú Ì ÒË ÒÔÓÏÌˇ ‰‡  ‚ÁÂχΠڇÍÓ‚‡ ÌÂ˘Ó ÓÚ Ú·. ‡Á‚‡¯ ̇ Ò· ÒË: ì“ÓÁË ˜Ó‚ÂÍ, ÒÚÛ‚‡ ÏË ÒÂ, ÌÂ˘Ó Ì  ÏÌÓ„Ó ‡‰ÂÍ‚‡ÚÂÌ.î œÓ˘‡‚‡¯ ÒÂ Ò ÚÓÁË ËÏÓÚ, ÚÛˇ¯ ÏÛ ÔÂÔÂΠ̇ ÒÎÛ˜‡ˇ ≠ ÁÂ ÌˇÏ‡ ‰‡ ˉ¯ ‰‡ Ò Ò˙‰Ë¯ Á‡ ÌˇÍ‡Í‚‡ ÒË ÚÂÒ· ̇ÔËÏÂ, ÍÓÎÍÓ ÏÛ Â ‰‡ ˉ¯ Ë ÒË ÍÛÔ˯ ÌÓ‚‡. œÓÒΠˉ‚‡ ‰Û„, Ë ÚÓÈ ËÒ͇ Ì¢Ó, Ë Ì‡ ÌÂ„Ó Ìˇ-

67


χ Í‡Í ‰‡ ÓÚ͇ʯ Ë ÚÓÈ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ‡ÏÌÂÁˡ. œÓÒΠˉ‚‡ ÚÂÚË Ë, ̇ÎË ÌˇÏ‡ ÌË˘Ó Ó·˘Ó Ò ‰Û„ËÚ ‰‚‡Ï‡, Ë ÚÓÈ ÚË ÓÚÏ˙Í‚‡ Ì¢Ó. —ÔÓÍÓÈÌÓ, ÌˇÍÓÈ ‚ÒÂ Ô‡Í Â ÔÓ˜ÚÂÌ Ë ÚË ‚˙˘‡ ‚ÁÂÚÓÚÓ. ÃÓÊ ·Ë ÏÓÊ ‰‡ Ò ÒÎÛ˜Ë Ë Ú‡ÍÓ‚‡ ÎˈÂ, ÍÓÂÚÓ, ͇ÚÓ ÚË ‚˙Ì Á‡ÂÚ‡Ú‡ ‚¢ Ò‚Ó‚ÂÏÂÌÌÓ, ‰‡ ÚÂ Ë Ó‚˙ÁÏÂÁ‰Ë ÔÓ ÌˇÍ‡Í˙‚ ̇˜ËÌ Á‡ ̇Ô‡‚Â̇ڇ ÏÛ ÛÒÎÛ„‡. ÃÓÊ ·Ë. ÕÓ ÔÓ ‚ÂÓˇÚÌÓ Â ‰‡ ‚Ë Ò ÒÎÛ˜Ë ÒËÚÛ‡ˆËˇ, ÔË ÍÓˇÚÓ Í‡ÚÓ Ë‰ÂÚ ‰‡ ÒË ËÒ͇Ú ‰‡‰ÂÌÓÚÓ, ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ Ë Ú‡Í˙‚ ÓÚ„Ó‚Ó: ìÕË˘Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓ, „ÓÒÔÓ‰ËÌÂ, ‡Á ÚË ÛÒÎÛÊËı ̇ Ú· Ò ÏÓˇÚ‡ ÚÂÒ·, ‡ Ì ÚË Ì‡ ÏÂÌ. ’‡È‰Â, ‚˙ÌË ÏË ˇ!î ’‡ Ò„‡, ‰Â! ¡‡Ú ÏË ÛÒÎÛÊËΠ̇ Ò‚ÓÈ ÍÓ΄‡ Û˜ÂÌ ÔÓ ÒÔ¯̇ ÔÓÚ·ÌÓÒÚ Ò˙Ò ÒÔˆˇÎËÁË‡Ì ‡Ì„ÎÓ-·˙΄‡ÒÍË ˜ÌËÍ, ‰‡ ˜ÂÏ Á‡ ÒÓÍ Ò‰Ïˈ‡-‰‚Â. ÕÓ ÏË̇ΠÏÂÒˆ, ˜Â Ë Ôӂ˜Â, ‡ ÓÚ ˜ÌË͇ ÌË ÍÓÒÚ, ÌË ‚ÂÒÚ Ë Ì ˜Â ·‡Ú ÏË Â ‚¢ÓχÌ, ÌÓ ˜ÌËÍ˙Ú Â ˜‡ÒÚ ÓÚ Ì„ӂˡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ËÛÏ, Ò ÍÓÈÚÓ ÒË ËÁ͇‚‡ ıΡ·‡, Á‡ÚÓ‚‡ Ò ‚‰Ë„̇Î, Ú‡ ÔË ÍÓ΄‡Ú‡. “‡Í‡ Ë Ú‡Í‡, ͇Á‚‡, Úˇ·‚‡ ‰‡ Ô‚Âʉ‡Ï ÌÂ˘Ó ÒÔˆˇÎÌÓ, ÓÚ ‡Ì„ÎËÈÒÍË, Ú‡ ‡ÍÓ Ó·Ë˜‡¯... ì¿ı‡, ÂÍ˙Î ÓÌÁË, ‡Á·‡ı, ËÒ͇¯ ‰‡ ÚË ÛÒÎÛʇ Ò ˜ÌËÍ. ÃÓÊÂ, ‡Ï‡ Á‡ ‰ÌÂÒ Ë ÛÚ ҇ÏÓ, Á‡˘ÓÚÓ ÏË Úˇ·‚‡î. œÓÚ„̇ΠÒ ˜Ó‚ÂÍ˙Ú, ‚ÁÂÎ ˜ÌË͇ ÓÚ ‡ÙÚ‡ Ë „Ó ÔÓ‰‡Î ̇ ·‡Ú ÏË. ¡‡Ú ÏË „Ó ‚ÁÂÎ Ë ÔÓÌÂÊ  Ô˜ÂÌ, ‡ Ì ÏËÊËÚÛ͇, ̇ˇÁ‡Î ÓÌÁË ÍÎÂÔÚÓÏ‡Ì Í‡ÚÓ Í‡ÒÚ‡‚ˈ‡: ì¡Â, ‰ËÍÓÈÒË, ÚÓ‚‡  ÏÓˇ ˜ÌËÍ, Ò ÍÓÈÚÓ ÚË ÛÒÎÛÊËı, Í‡Í‚Ó Ò Ô‡‚˯ ̇ Û‰‡ÂÌ!î. ¡‡Ú ÏË ÒË Ï‡ÍË‡ ÍÌË„ËÚÂ Ò ‡ÁÌË ÂÍÒÎË·ËÒË Ë Á̇ˆË, ̇ ÍÓËÚÓ Ò‡ÏÓ ÚÓÈ ÒË Á̇ ÏÂÒÚ‡Ú‡ Ë ÔÓ͇Á‡Î ̇ ÓÌÁË ÌˇÍÓË ÓÚ Úˇı. ¿ Ò˙˘ËˇÚ ÍÎÂÔÚÓχÌ: ÌÂ, Ú‡ ÌÂ. “‡ÁË ÍÎÂÔÚÓχÌÒ͇ ÂÔˉÂÏˡ Ò ‚·˜Ë ÓÚ „Ó‰ËÌË Ë Â ˜‡ÒÚ ÓÚ Ó̇ˇ ÔÒËıÓÎӄˡ Á‡ ‚ÒÂÒÚ‡Ì̇ڇ ‡‚‡ÌÚ‡: „Ó‚ÌÓ ‰‡  ≠ ‡‚‡ÌÚ‡ ‰‡ Â. Õ‡Ô‡‚Ó ‚˙ıÛ ‚˙Ú¯̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ·ÛÌ„‡ÎÓÚÓ ÒË ËÏ‡Ï ‰˙Î˙„ ÒÔËÒ˙Í Ì‡ ıÓ‡, ‚Â˘Ë Ë ‰‡ÚË ≠ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË‡Ì‡ ÛÒÎÛ„‡, Á‡˘ÓÚÓ ‚Ò ìÁ‡·‡‚ˇÚî ‰‡ ‚˙˘‡Ú, Ú‡ Ú˘‡Ï Ë Ò ÏÓΡ Á‡ Ò‚ÓËÚ ÒË ‚¢Ë. —Ή ìÒÏˇÌ‡Ú‡ ̇ ÒËÒÚÂχڇî, ‡Á, ÍÓÈÚÓ ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡ ÔÓ˜ÚË ·ˇı ÔÓÎÛ˜ËÎ ÔÓÁ‚ˢÂÚÓ ì—·‚ ÛÒÎÛ„‡Ú‡î, Á‡‡‰Ë ÚÓ‚‡, ˜Â ÛÒÎÛ„‚‡ı ‚ÒÂÍËÏÛ Ì‡È-‚ÂÎËÍÓ‰Û¯ÌÓ, Ó·ˇ‚Ëı, ˜Â ˘ÓÏ ÍÓÏÛÌËÁÏ˙Ú ÒË ÓÚË‚‡ Ë —·‚ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ „Ó ÌˇÏ‡ ‚˜Â, Ú. Â. Í‡È ̇ ·ÂÁÔ·ÚÌËÚ ÍÓÏÛÌËÒÚ˘ÂÒÍË ÛÒÎÛ„Ë. »‰‚‡ ‰ËÌ ·Óˇ‰ËÒ‡Ì ÌÓ‚Ó‰ÂÏÓÍ‡Ú Ë ‚Ë͇: ìƒ‡È ÒÚ˙η‡Ú‡ ‰‡ ÒË Ó·Â‡ ˜Â¯‡Ú‡!î. ìÃÓÊ ≠ ͇Á‚‡Ï, ≠ ÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒË Ô·Ú˯, Ò Ô‡Ë ËÎË Ò ˜Â¯Ë, ˘ÓÚÓ ÍÓÏÛÌËÁÏ˙Ú Ì‡ÎË ÒË ÓÚˉÂî. ◊ ͇ÚÓ Ò ÔÓ‰Ô‡ÎË ÓÌˇ ÏË ÚË ˜Ó‚ÂÍ, ‰‚‡ Ì Ò ̇ı‚˙ÎË Ì‡ ·ÓÈ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌˡ ÏË ‰‚Ó, ÍÓÈÚÓ ÒË Â Ô‡È‚ËÚ

68


ÔÓÔ˙ÚË, ̇ÎË Ú‡Í‡, ‰ÂÏÂÍ ˜‡ÒÚ̇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ‡Ï‡ ‚˜ Ò˙‚ÒÂÏ ˜‡ÒÚ̇. » Á‡ ÚÓÁË ÍÓÏÛÌËÁÏ˙Ú Í‡ÚÓ Â‰ÌÓÔÓÒӘ̇ ‡‚‡ÌÚ‡ ÒË Â ·ËÎ ÚÛÏÓ˙Ú, ÍÓÈÚÓ ÌÓÒË ‚ Ò· ÒË Ë Ò„‡ Ò ËÁË‚‡ ÓÚ ÓÏ‡Á‡ Í˙Ï ÍÓÏÛÌËÒÚËÚÂ, Á‡˘ÓÚÓ Ï‡È ÏÛ ÒÔˇı‡ Í‡Ì˜ÂÚÓ Ì‡ ‡‚‡ÌÚ‡Ú‡. “‡ÁË Ì‡¯ÂÌÒ͇ ÍÎÂÔÚÓχÌˡ ÒÍÓÓ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÓÚÏËÌÂ, ڇ͇ ˜Â, Ô‡ÁÂÚ ÒË ‚¢ËÚÂ, Ô‡‚ÂÚ ÒÔËÒ˙ˆË, ËÒ͇ÈÚ „‡‡ÌˆËË Ë Ì‡È-‚‡ÊÌÓÚÓ: Ì ‡Á‰‡‚‡ÈÚ ̇҇Ï-̇ڇÏ. Õ ҇ Ú‡ÍË‚‡ ‚ÂÏÂ̇ڇ.

–‡Á„ÂÎÂ, ÔÂ‰Ë Ï‡ÎÍÓ, ÌÂ˘Ó Òڇ̇ ‰Ûχ Á‡ ÚÂÒ·, ÚÓÁË ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÂÌ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡ ‰ˇÎ‡ÌÂ, ˆÂÔÂÌÂ, ÍÓ‚‡ÌÂ, ˜Û͇ÌÂ, ÍÓÔ‡ÂÌÂ, ‚‡‰ÂÌ ̇ ÔËÓÌË, Ò‡ÏÓÓÚ·‡Ì‡ Ë ÏÓÊ ·Ë Ӣ ÍÛÔ ‰Û„Ë Ì¢‡, Ú‡ ÒË ÒÔÓÏÌËı ‰̇ ËÒÚÓˡ Ò Â‰ËÌ ÏÌÓ„Ó ·ÎËÁ˙Í ÏÓÈ ˜Ó‚ÂÍ. Õ‡ÎÓÊËÎÓ ÏÛ Ò Á‡ ÌˇÍ‡Í‚‡ ÒË Ú˙„ӂˡ ‰‡ ÌÓÒË ‚ √ÂχÌˡ ÌˇÍ‡Í‚Ó ÒË Ò‡Ì‰˙˜Â Ò ÂÎÂÍÚÓÌ̇ ‡Ô‡‡ÚÛ‡ Ë Á‡Â‰ÌÓ Ò ÌÂ„Ó ÚÓÈ ÔÓÌÂÒ˙Î Ë Â‰Ì‡ ˙ʉ˂‡, ËÁÚ˙ÔÂ̇ Ë ÓÍ˙Έ‡Ì‡ ÓÚ‚ÒˇÍ˙‰Â ÚÂÒ·, Ú‡ ÔÓ ÏËÚÌˈËÚ ‰‡ ‡ÁÍÓ‚‡‚‡ Ë ÒÍÓ‚‡‚‡ ҇̉˙˜ÂÚÓ Á‡‡‰Ë ÔÓ‚ÂÍËÚÂ. Ó„‡ÚÓ Ì‡È-̇Í‡ˇ ÒÚ˄̇Π‰Ó ‚˙ıÓ‚ÌËÚ ÒÔˆˇÎËÒÚË, Á‡ ÍÓËÚÓ ·Ë· Ô‰̇Á̇˜Â̇ ‡Ô‡‡ÚÛ‡Ú‡, ÚÓÈ ËÁ‚‡‰ËÎ ÚÂÒ·ڇ Ë Ò ÔˉӷËÚ‡Ú‡ ‚˜ ÓÚ ÏËÚÌˈËÚ ÎÓ‚ÍÓÒÚ ‡ÁÍÓ‚‡Î ҇̉˙˜ÂÚÓ Ë ÚÛÚ‡ÍÒË Ò˙·‡Î Ó˜ËÚ ̇ ıÓ‡Ú‡ ÓÚ ËÁ‚ÂÒÚ̇ڇ ÔÓ Ò‚ÂÚ‡ ÚÂıÌ˘ÂÒ͇ ̇ˆËˇ. ÕÂ Ò ‡Ô‡‡ÚÛ‡Ú‡. “ÂÁË ıÓ‡ Ò ‚ÚÂ̘ËÎË Ì‡È-·ÂÁˆÂÂÏÓÌÌÓ ‚ ÚÂÒ·ڇ ≠ Ú Ì ·ËÎË ‚Ëʉ‡ÎË Ú‡Í˙‚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ. ¬ˇ‚‡Ï, ˜Â ÏË„ÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ ÓˆÂÌËÎË ‰ÓÒÚÓÈÌÒÚ‚‡Ú‡ ̇ ÚÓÁË ÏÌÓ„Ó‚ÂÍÓ‚ÂÌ Ì‡¯ ‚ÂÚÂ‡Ì.

69


* * * √˛‚˜ Ò ̇˘‡ ‰̇ ͇ÎÂ̇ Ò˙‰ËÌ͇, ‡ ڇ͇ Ò ̇˘‡ Ë ˜Û‰ÌÓ ‚ÍÛÒÌÓÚÓ ˇÒÚËÂ, ÍÓÂÚÓ Ò ËÁÔ˘‡ ‚ Ú‡ÁË Ò˙‰ËÌ͇. »Ï‡ Ë ÔÂÌÓÒÂÌ ÒÏËÒ˙Π̇ ÌÂ˘Ó Ó·˙͇ÌÓ Ë Ì ÏÌÓ„Ó ˇÒÌÓ, ‡ Ëχ Ë ‰Û„ ÔÂÌÓÒÂÌ ÒÏËÒ˙Î, ÍÓÈÚÓ ÔÓËÁÎËÁ‡ ÓÚ Ô‡Úˇı‡ÎÌÓÚÓ ÌË ÏË̇ÎÓ ÔÂ‰Ë Ò‰ÂÏ ËÎË ÓÒÂÏ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚˡ Ë Ò ËÁ‡Áˇ‚‡ ‚ ÒΉÌÓÚÓ: ¬ ÌˇÍÓ„‡¯Ì‡Ú‡ ÌË Ô‡Úˇı‡Î̇ ÍÓÏÛ̇ ‚Ò˘͇ڇ ˜Ó‚¯͇ ̇΢ÌÓÒÚ Ì‡ Ù‡ÏËÎˡڇ  ‡·ÓÚ· Á‰‡‚‡Ú‡, Ë ÚÓ ‚Ò ÔÓ ÒÔ¯ÌË Ë ÌÂÓÚÎÓÊÌË ‡·ÓÚË ≠ ˇ Ê˙Ú‚‡, ‚˙¯ËÚ·‡, ˇ ÌÂ˘Ó ‰Û„Ó, ‡ ‚ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏ ‰ÓχÍËÌˇÚ‡ χÈ͇, ̇˘‡Ì‡ Á‡‡‰Ë ÚÓ‚‡ Ӣ ÚÓ„‡‚‡ ì„ÓÒÔӉʇî,  ÔË„ÓÚ‚ˇÎ‡ „˛‚˜‡ ‚ ÓÌÁË Í‡ÎÂÌ Ò˙‰ Ë „Ó ÔÓÒÚ‡‚ˇÎ‡ ‚ Ò‰‡Ú‡ ̇ Ú‡ÔÂÁ‡Ú‡, Ú‡ ÓÚ ÌÂ„Ó Ò ‡ÁÌ‡ÒˇÎË ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌËÚ ÏËËÁÏË Ì‡ ‚Ò‚˙ÁÏÓÊÌË ·ËÎÍË. »Á„·‰ÌÂÎËˇÚ Ì‡Ó‰ Á‡ÔÓ˜‚‡Î ‰‡ ·ԇ ̇Ô‡‚Ó ÓÚ ÚÓÁË Ò˙‰, ͇ÍÚÓ Ò ͇Á‚‡ ≠ ̇ ÍÓÂÏ. œÓÒΠÒËÚËˇÚ ‚˜ ̇Ó‰ ÔÓ‰ı‚‡˘‡Î ·Í˙‰ËËÚÂ Ë ÍÓ‰Ó¯Î˙ˆËÚÂ Ë Ú Á‡ÔÓ˜‚‡ÎË Ò ÚÓ‚‡, ˜Â ̇È-ÏÌÓ„Ó Â Î‡Ô‡Î ÚÓÁË, ÍÓÈÚÓ Ì‡È-χÎÍÓ Â ‡·ÓÚËÎ. Œ˘Â ÓÚ ÚÓ„‡‚‡ ‚˙‚Ë ÔË͇Á͇ڇ 쒇ȉ ̇ „˛‚˜‡!î, ‡ „˛‚˜‡ ̇˘‡Ú Ú‡Í˙‚ ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ ‚Ò „Ή‡ Ô˙‚ ‰‡ Ò ‰ÓÍÓÔ‡ ‰Ó „˛‚˜‡ Ë ‰‡ ËÁ·ԇ ̇È-ÏÌÓ„Ó, ‡ ˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ Ò ̇˘‡ „˛‚˜‡˘Ë̇. ◊‡ÎË ·Â¯Â ÒË‡˜Â ·ÂÁ χÈ͇, ·‡˘‡ ÏÛ ·Â¯Â ÙÛ̇‰Êˡ, ‡ ÚÓÈ ÏÓÈ Ò˙Û˜ÂÌËÍ. ƒ‚Ëʯ ÒÂ Ò Â‰ÌË ÔÓÓÍ˙Ò‡ÌË ‰¯ÍË, ͇ÍÚÓ ÒË ıÓ‰ˇÚ ıÓ‡Ú‡ ·ÂÁ ÊÂ̇ ‚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ, Ú‡ Ô‰ËÁ‚ËÍ‚‡¯Â Ò˙˜Û‚ÒÚ‚ËÂ Ë Ò˙ÒÚ‡‰‡ÌËÂ, ͇͂ËÚÓ ÚÓ„‡‚‡ ‚ Ò‰‡Ú‡ ̇ ÔÂÚ‰ÂÒÂÚÚ „Ó‰ËÌË ‚Ò Ӣ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ı‡ ÏÂÊ‰Û ıÓ‡Ú‡. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È, ̇ ‰̇ Ó‰ËÚÂÎÒ͇ Ò¢‡, ̇ ÍÓˇÚÓ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡Î ·‡˘‡ ÏË, Òڇ̇ÎÓ ‰Ûχ Á‡ ◊‡ÎË, ˜Â  ÒË‡˜Â, ˜Â „·‰Û‚‡ Ë Ô., Ú‡ ·‡˘‡ ÏË, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ‚˙̇ Û ‰Óχ, ÏË ‚˙˜Ë ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ Î‚‡, Ô‰̇Á̇˜ÂÌË Á‡ ÚÓÁË ◊‡ÎË. “Ó„‡‚‡ ÚÓ‚‡ ·Â¯Â ˜ËÌÓ‚Ì˘ÂÒ͇ڇ ̇‰Ìˈ‡ ̇ Ú‡ÚÍÓ, ÌÓ ÚÓÈ ·Â ¯ËÎ, ˜Â ÚÓ‚‡  ̇È-‚‡ÊÌÓÚÓ ÓÚ ˆˇÎ‡Ú‡ Ó‰ËÚÂÎÒ͇ Ò¢‡ Ë ÏË ÔÓ˙˜‡ ‰‡ Ô‰‡Ï Ô‡ËÚ ·ÂÁ ÌËÍÓÈ ‰‡ ‡Á·ÂÂ. “‡Í‡ Ë ÔÓÒÚ˙ÔËı ≠ ‰‡‰Óı ÒÍ˯ÓÏ ÚÂÁË Ô‡Ë Ì‡ ÏÓϘÂÚÓ ÔÂÁ ‰ÌÓ ÏÂʉۘ‡ÒËÂ Ë ÚÓÎÍÓ‚‡. ÕÓ ÍÓ„‡ÚÓ ˜‡ÒÓ‚ÂÚ Ò ËÁÌËÁ‡ı‡ Ë Û‰‡Ë ÔÓÒΉÌËˇÚ Á‚˙̈, ÚÓÁË ◊‡ÎË Ï ÔÓ‚Ë͇ Ò˙Ò Ò· ÒË ‰‡ ıÓ‰ËÏ ÌˇÍ˙‰Â Ë ÔÓÌÂÊ ÒË Ô‡‰‡ı χÎÍÓ ÌÂ˘Ó ‰ÊË„ËÚ, Ú˙„̇ıÏÂ. » Í˙‰Â, ÏËÒÎËÚÂ, ÒÚ˄̇ıÏÂ? œË ·‡˘‡Ú‡ ̇ ◊‡ÎË ≠ Ô‰ ÔÂ͇̇ڇ, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ ÒÍÓÓ ◊‡ÎË ËÁÎÂÁÂ Ò Â‰-

70


̇ ÔÓÍËÚ‡ Ò ‚ÂÒÚÌËÍ Ú‡‚˘͇ Ë ÔÓÂıÏ Ô˙Úˇ ÒË Í˙Ï Í˙˘Ë. ‡ÚÓ Ò ÔÓÓÚ‰‡Î˜ËıÏ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ, ◊‡ÎË ÓÚÍÂı̇ ‚ÂÒÚÌË͇ Ë ˜Â: ì¬ÁËχÈ!î. ¡˙Í̇ı Ò ˙͇, Ú‡Ï ≠ Ï˙‚͇ ‰Ó Ï˙‚͇, ÔÂÔ˜ÂÌË ‰Ó Á‡˜Â‚ˇ‚‡ÌÂ. œÓÚÂÍÓı‡ ÏË ÎË„ËÚÂ. Õ ·ˇı ‚ÍÛÒ‚‡Î ÏÂÒÓ ÓÚ Ò‰ÏËˆË ËÎË ÏÂÒˆË. ¿Á Ï˙‚͇, ÚÓÈ Ï˙‚͇ ≠ ̇Ô˙ÎÌËıÏ ÚÛÏ·‡ˆËÚÂ, Ë ÚÓ ·ÂÁ ıΡ·, ·ÂÁ ÌË˘Ó ‰Û„Ó, Ò‡ÏÓ ÏÂÒÓ. ÕËÍÓ„‡ ÔÂÁ ÊË‚ÓÚ‡ ÒË, ÏÓÊ ·Ë Ë ‰Ó ‰ÌÂÒ Ì Ò˙Ï ËÁˇÊ‰‡Î Ú‡ÍÓ‚‡ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÂÒÓ Ì‡‚‰Ì˙Ê.  Ó„‡ÚÓ ÓÏÂÚÓıÏ ڇ‚˘͇ڇ Ë ÛÒÚËÚ ÌË Ò ÓÒ‚Ó·Ó‰Ëı‡ Á‡ „Ó‚ÓÂÌÂ, ◊‡ÎË ÏË Ò Á‡ÍΠ‚ ÔˡÚÂÎÒÚ‚Ó Ë ÏË Ó·ˇÒÌË, ˜Â ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ ÍÎËÂÌÚËÚ ͇ÚÓ ÓÒÚ‡‚ˇÎË Ô˜˂‡Ú‡ ÒË Á‡ ËÁÔ˘‡ÌÂ, ·‡˘‡ ÏÛ ÓÚ‰ÂΡΠÔÓ ÌˇÍÓˇ Ë ‰Û„‡ ÔÓ ‰Ó·‡ Ï˙‚͇ ÓÚ ‚ÒˇÍÓ Ô˜˂Ó, Ú‡ ̇„Î‡Òˇ‚‡Î ÔÓ ‰‚‡ „˛‚˜‡ Á‡ ‚Í˙˘Ë, Á‡ Ò˙ʇÎÂÌË ·ÂÁ ÁÂÎÂ̘ۈËÚÂ, Ú‡ ̇ ÏÓϘÂÚÓ ‚˜ ÏÛ ÓÏ˙Á̇ÎÓ ÚÓ‚‡ ÏÂÒÓ. œÓÒΠϠÔÓÔËÚ‡: ì¿Ï‡ ÚË Á‡˘Ó ÏË ‰‡‰Â ÚÂÁË Ô‡Ë?î. ìÕ Á̇ˇî, ÏÛ ÓÚ„Ó‚ÓËı, ÒÔ‡Á‚‡ÈÍË ËÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ̇ Ú‡ÚÍÓ Á‡ ÍÓÌÙˉÂ̈ˇÎÌÓÒÚ. ∆Ë‚ÓÚ˙Ú Ì‡ ıÓ‡Ú‡, Ó·˘Ó ‚ÁÂÚÓ, ÒË Â Â‰Ì‡ Ï˙Ú̇ ‚Ó‰‡ Ë ÏÌÓ„Ó ˜ÂÒÚÓ Ì‡‚Âʉ‡ ̇ ÏËÒ˙ÎÚ‡, ˜Â Ì¢‡Ú‡ Ì ҇ Ú‡ÍË‚‡, ͇͂ËÚÓ ËÁ„ÎÂʉ‡Ú ËÎË, ͇ÍÚÓ Ò ͇Á‚‡¯Â ‚ ‰ËÌ ÙËÎÏ ìÒÓ‚ËÚ Ì ҇ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Ò‡î. ≈‰ËÌ Ì‡¯ Ó‰ÌË̇, Á‰‡‚ Ë Ô‡‚ Ï·‰ÂÊ, ‰ÓË ‡ÚÎÂÚ, ËÁ‚‰Ì˙Ê ı‚‡Ì‡ ÍÓ‚‡̇ ·ÓÎÂÒÚ ≠ Á‡ÔӘ̇ ‰‡ ËÁˇÊ‰‡ „Ë„‡ÌÚÒÍË ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ı‡Ì‡ ≠ ÔÓ ˆÂÎË ÚẨÊÂË, ÓÏËÚ‡¯Â Í˙‰Â ͇͂ÓÚÓ Ì‡ÏÂË, ‡ ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ Ò··ÂÂ¯Â Ë Ò··Â¯Â, Ú‡ Òڇ̇ ͇ÚÓ ÒˇÌ͇, ‰ÓÍÚÓËÚÂ Ë Ó‰ËÚÂÎËÚ ÏÛ Ì ÏÓÊÂı‡ ‰‡ ‡Á·Â‡Ú Í‡Í‚Ó ÒÚ‡‚‡. ¬ÒÂ Ô‡Í ‰ÓÍÚÓËÚ ‡Á·‡ı‡, ˜Â  ÒÏÛ˘ÂÌË ‚ Ó·ÏˇÌ‡Ú‡ ̇ ‚¢ÂÒÚ‚‡Ú‡, ÌÓ ÚÓ‚‡ Ì „¯ Ó‰ËÚÂÎËÚ ̇ Ï·‰Âʇ, Ú‡ Ú˙„̇ı‡ ÔÓ ‚‡˜ÍË Ë ËÁ‚ÂÒÚ̇ڇ ¬‡Ì„‡ „Ë ÔÂÔ‡ÚË· ÔË ìÒÔˆˇÎËÁË‡Ì‡î ‚‡˜Í‡, ÍÓˇÚÓ Ô˙Í ËÏ Ó·ˇÒÌË·, ˜Â ÚÓ‚‡  ÔÓÁ̇ڇ ·ÓÎÂÒÚ Ë Ò ̇˘‡ ÎËÌÂÂÌ ÓÚ ÛÔ·ı Ë Á‡ ‰‡ Ò ËÁÎÂÍÛ‚‡, ÏÓϘÂÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒË ÒÔÓÏÌË ÓÚ Í‡Í‚Ó Ò  ÛÔ·¯ËÎÓ. » ÂÚÓ Í‡Í‚Ó ÒË ÒÔÓÏÌËΠ̇¯ËˇÚ Ó‰ÌË̇. œÂÁ ΡÚ̇ڇ ‚‡Í‡ÌˆËˇ ·ËÎ ÔË ·‡·‡ ÒË Ì‡ ƒÛ̇‚ Ë Â‰ËÌ ‰ÂÌ Í‡ÚÓ ÔÎÛ‚‡Î ‚ Ï˙ÚÌËÚ ‚Ó‰Ë Ì‡ Ú‡ÁË Â͇, ‚ ÍÓˇÚÓ ˆˇÎ‡ ≈‚ÓÔ‡ ËÁÎË‚‡ ÙÂ͇ÎËËÚ ÒË, ÓÚÔ‰ ÏÛ Ò ËÁÔ˜Ë· ÌˇÍ‡Í‚‡ Ô˙˜Í‡, ÚÓÈ Ò ÔÂÒÂ„Ì‡Î Ë ˇ ı‚‡Ì‡Î ‰‡ ˇ ÓÚÒÚ‡ÌË, ÌÓ Ú‡ÁË Ô˙˜Í‡ Ò Ó͇Á‡Î‡ ÁÏˡ, ÚÓÈ ˇ Á‡Ô‡ÚËÎ Ò ÔÓ„ÌÛÒ‡ Ì‡ÌˇÍ˙‰Â Ë ÛÊ ÌˢÓ. ÕÓ ÍÓ„‡ÚÓ ËÁΡÁ˙Π̇ ·„‡, ˆˇÎÓÚÓ ÏÛ ÚˇÎÓ ÚÂÔÂÂÎÓ, ‚Ë·Ë‡ÎÓ Ë Ò ÚÂÒˇÎÓ Í‡ÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË ÒÚÓÎ. œÓÚÂÒ˙Î ÒÂ, ÔÓÚÂÒ˙Î ÒÂ, ÔÓÔÂÏË̇ÎÓ

71


ÏÛ, ÔË·‡Î ÒË Ò ˜Ó‚ÂÍ˙Ú Ë ÛÊ Ô‡Í ÌˢÓ. ÕÓ ÒΉ ÏÂÒˆ ≠ ‰‚‡ Á‡ÔӘ̇· Ó̇ˇ ‡·ÓÚ‡ Ò ÎËÌÂÂÌÂÚÓ, ÔÓÒΠÏÓϘÂÚÓ Ò ÓÔ‡‚Ë Ë Ò ÎÂ͇ÒÚ‚‡ Ë Ò ·‡ˇ˜ÍË, ‡ ‚ Ò˙Á̇ÌËÂÚÓ ÏË Â ÓÒڇ̇· ÔÓÛ͇ Á‡ ÔÓÒΉÒڂˡڇ ÓÚ Ï˙ÚÌË ‚Ó‰Ë ËÎË Í‡Í‚ËÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ‰Û„Ë Ï˙ÚËÎÍË. —˙˘ÓÚÓ Â Ò ıÓ‡Ú‡: „Ή‡¯ ÌˇÍ‡Í˙‚ ÒË Ì‡ÍÓÌÚÂÌ Ë Ô‰‚ÁÂÚ, ˜ÂÔËÍ˙Ú ÏÛ „·̈Ë‡Ì, ‡ ÏÓÁ˙Í˙Ú ÏÛ ≠ ÌˇÏ‡ „Ó Ë ‡·ÓÚË Ì‡ Ò˙‚ÒÂÏ Á‡·‡‚ÂÌË Ó·ÓÓÚË. √Ή‡¯ ‰Û„ ≠ ÒÏÓÚ‡Ì ÛÊ Ë ÒÏ˙ˆ‡Ô˙ˆ‡Ì, ‡ ÛÏ˙Ú ÏÛ ≠ Ï˙ÎÌˡ. »ÎË Ô˙Í “‡ÈÍÓ ◊Ó·‡Ú‡ ≠ Ó‚˜‡ˇÚ ̇ Ô‰„‡‰ËÂÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ ÓÚ‡Ò̇ı ≠ ÚÓÈ Ò ‰‚Ëʯ ͇ÚÓ Â‰ÌÓ ·ÂÁÏ˙΂ÌÓ Ì‡ÚÛÙÂÌÓ Ò Â‰ËÌ ÍÛÔ ‰ËÔË Ô·¯ËÎÓ, Ó·˘Û‚‡¯Â ̇ ÚÂıÌˡ ÒË ÂÁËÍ Ò‡ÏÓ Ò Ó‚ˆÂÚ ÒË, ìÔÓˇ‰˙˜ÌËÚÂî ıÓ‡ Ëχı‡ Á‡ Ò‚Ó Á‡‰˙ÎÊÂÌË ‰‡ „Ó Á‡Ó·ËÍ‡ÎˇÚ ÍÓÎÍÓÚÓ Ò ÏÓÊ ÔÓ-ÓÚ‰‡Î˜Â. Ó„‡ÚÓ ÚÓÁË ˜Ó‚ÂÍ ·Â¯Â ÛÏˇÎ ‚ Ò‚ÓˇÚ‡ ÚÂÌÂÍËÂ̇ ÍÓÎË·‡ Ë ËÁÔÓ‰ ÔÓÒÚÂÎËÚ ̇Ô‡‚Ó Ì‡ ÁÂÏˇÚ‡ ·ˇı‡ ËÁÓ‚ËÎË Ì‚ÂÓˇÚÂÌ ÍÛÔ ÚÓ„‡‚‡¯ÌË ÒËÎÌË Ô‡Ë, ‚ÒÂÁÌ‡Â˘ËÚ χıÎÂÌÒÍË Íβ͇ÍË ÒË ÒÔÓÏÌËı‡, ˜Â ÚÓ‚‡ ·ËÎ ÌˇÍÓ„‡¯ÂÌ ËÌÚÂÎÂÍÚۇΈ, Ò˙ÒËÔ‡Ì ÓÚ Ì‡¯ÂÌÒÍËÚ ÒË ËÒÚÓ˘ÂÒÍË ÔÓˆÂÒË, Ò˙·ËÚˡ Ë ˘ÛÓÚËË. “ÓÁË ˜Ó‚ÂÍ ·Â¯Â ËÁÔ‚‡ËÎ Ò‚ÂÚӂ̇ڇ ·ËÚÌ˘ÂÒ͇ ÏÓ‰‡ ÔÓ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏË ÓÚ ÌÂ„Ó Ô˘ËÌË Ò ÓÍÓÎÓ ‰‚ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚˡ. ƒÌÂÒ Í‡ÊË-Â˜Ë ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚ ÔÓˆÂÌÚ‡ ÓÚ Ì‡Ó‰‡ ÌË ÒË Â ÔÓ˜ÚË ·ËÚÌËÍ, χ͇ ˜Â ÚÛ‰ÌÓ ˘Â ̇ÏÂ˯ ÒÚ‡Ì‡ ‚ ≈‚ÓÔ‡, Í˙‰ÂÚÓ ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂÍË ‰‡ ÒË Ëχ Ò‚Ó ÊËÎˢÂ, ͇ÍÚÓ ÚÓ‚‡ ‚ÒÂ Ó˘Â Â Û Ì‡Ò. œÓ ‚ÂÏ ̇ ÒӈˇÎËÁχ Á‡ ıÓ‡Ú‡ Ì ·ˇı‡ ÔÓ·ÎÂÏ ı‡Ì‡Ú‡, Ó·ÎÂÍÎÓÚÓ, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ, ΘÂÌËÂÚÓ Ë ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë Ú‡ÍË‚‡ Ó·ÂÁÔ˜ÂÌˡ, ‡ ‚Ò ·Â¯Â ÔÓ·ÎÂÏ, ˜Â Ì ÒÚË„‡ı‡ ÊËÎˢ‡ Ë ‚Ò Ò ÒÚÓÂ¯Â Ë ÒÚÓÂ¯Â Ë ‚Ò Ì ÒÚË„‡ı‡ Ë Ì ÒÚË„‡ı‡, χ͇ ˜Â ‚ ‰ËÌ ÏÓÏÂÌÚ Ò ̇ÚÛÔ‡ı‡ ÊËÎˢ‡ ÍÓÎÍÓÚÓ Á‡ ‰‚ ¡˙΄‡ËË, ÍÓÈÚÓ ÂÒÛÒ Ë Ò„‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ë Á‡ ÍÓÈÚÓ Ì  ˇÒÌÓ Í‡Í‚‡ Û˜‡ÒÚ „Ó Ó˜‡Í‚‡. ƒÌ¯ÌËˇÚ ·˙΄‡ËÌ ·ËÚÌËÍÛ‚‡ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓ ÊËÎˢÂ, Í˙‰ÂÚÓ Ì ÏÛ ‰ÓÒÚË„‡Ú Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÔÂı‡Ì‡, ÓÚÓÔÎÂÌËÂ, Ó·ÎÂÍÎÓ ËÎË ‰Û„Ë ì·ËÚÌ˘ÂÒÍËî ÂÍÒÚË. ÕÓ‚ËÚ ÌË ÛÔ‡‚ÌˈË, ÍÓËÚÓ Í‡Ú‡ ‰ÂÌ Ò Ô·ӡ‰ËÒ‚‡Ú Ë ÔÂÙ‡ÒÓÌË‡Ú, ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ÈÍË ˜Ûʉ‡ „ÂÓÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇ ÔÓ˙˜Í‡, ËÁ‡ÁÔÓ‰‡‰Óı‡ Ë ËÁÔÓ‰‡Ëı‡ ‰˙΄ÓÚ‡ÈÌËÚ ̇ˆËÓ̇ÎÌË Ï‡ÚÂˇÎÌË ‡ÍÚË‚Ë, ÍÓËÚÓ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ·ˇı‡ Ô‡ÒË‚Ë‡ÌË Ô‰̇ÏÂÂÌÓ. ÃÌÓ„Ó ÌÂ˘Ó ÛÔ‡‚ÌËÍ Ë ˜ÛʉÂ̈ Ò ӷӄ‡ÚËı‡ ÓÚ Ú‡ÁË ‰‡Î‡‚Â‡, ÍÓˇÚÓ ÒË Ò ‚·˜Ë Ò „Ó‰ËÌË Ë ÍÓˇÚÓ ÚÛ‰ÌÓ ˘Â ·˙‰Â ËÁÏ˙Í̇ڇ ÓÚ ˙ˆÂÚ ̇ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌËÚÂ. Õ‡ËÒÚË̇ Ëχ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÂÁÓÌ Í‡ÚÓ ÔÓ-

72


‰‡˯ ‰ËÌ Á‡‚Ó‰, ‰‡ Ó˜‡Í‚‡¯ ÓÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË͇ ˜ÛʉÂ̈ ‰‡ ÓÚ˜ËÒΡ‚‡ ÌˇÍ‡Í‚Ë ÒË ‰‡Ì˙ˆË Ë Á‡ ‰˙ʇ‚‡Ú‡, ‡ÍÓ Â „ÎÛÔ‡‚Ó ‰Ó·ÓÒ˙‚ÂÒÚÂÌ ‰‡ ÒË Î„ËÚËÏË‡ Ô˜‡Î·ËÚ ‚ ÚÂıÌˡ Ô˙ÎÂÌ ‡ÁÏÂ. ÕÓ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ‚ ÒË·  ÔÓ„Ó‚Ó͇ڇ: ìœÓ‰‡È ÒË, ˜Ó‚˜Â, Í‡‚‡Ú‡, Ô‡ Ë‰Ë ‰‡ ÔÓÒ˯ ÏÎÂÍÓ ÓÚ ÍÓÏ¯ËˇÚ‡!î. »ÎË: ìƒ‡È ÒË, Ï˙ÊÓ, ÊÂ̇ڇ, Ô‡ Ë‰Ë ‚ „Ó‡Ú‡!î. ƒ‡ÌÓ Ò˙Ï ÊË‚ ‰‡ ˜Ûˇ ÍÓÎÍÓ Ô‡Ë ˘Â ‚ΡÁ‡Ú ‚ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ÌˇÍÓ„‡ ÓÚ ìÔÓ‰‡ÂÌˡî Á‡‚Ó‰ Á‡ ˆËÏÂÌÚ ‚ ¡‡Ú‡ÌÓ‚ˆË ≠ ÌˇÍÓ„‡¯Ì‡Ú‡ ¯ÓÔÒ͇ ÒÚÓÎˈ‡, Ò ˆËÏÂÌÚ‡ ̇ ÍÓÈÚÓ ·Â ÔÓÒÚÓÂ̇ ÔÓÎÓ‚Ë̇ڇ ÓÚ ÒÚÓÎˈ‡Ú‡ ̇ ¡˙΄‡ˡ. ÕˇÏ‡ Ò˙ÏÌÂÌËÂ, ˜Â ÒÂ˘Û Ú‡Í˙‚ ‚ˉ ÔÓ‰‡˙ˆË ‚˙ÁÔËÚ‡ÌËÚ ˜ÛʉÂÌˆË ‰‡‚‡Ú ÌˇÍ‡Í˙‚ ÔÓ‰‡˙Í ËÎË ÍÓÏËÒËÓÌ, ÌÓ Ì ̇ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ÌË, ‡ ̇ ÌÂÈÌË ÔÓÍ‚‡ÂÌË ˜ËÌÓ‚ÌËˆË Ë ÔÓÎËÚˈË, ÍÓËÚÓ ÒÎÓÊËı‡ Í˙ÒÚ Ì‡ ÒӈˇÎ̇ڇ ‰˙ʇ‚‡, Ú‡ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ‰‡ ÒË Ô˙ÎÌˇÚ „Û¯ËÚÂ. Õ‡ËÒÚË̇, ÓÚ ÚÓÁË „˛‚˜ ÔÓ-„ÓÎˇÏ Â‰‚‡ ÎË Â ËχÎÓ ÌˇÍÓ„‡ ‚ ̇¯‡Ú‡ ËÁÒÚ‡‰‡Î‡ ‰˙ʇ‚‡, Ô‰˯ÌËÚ ÚÓÚ‡ÎËÚ‡ÌË „˛‚˜‡Ë Ï˙ʉÛ͇˘Ó ·Î‰ÌÂˇÚ Ô‰ ÌÓ‚ËÚ ì‡ÍÚË‚ÌËî. ¿ ·‡È ‚Ë √‡Ì¸Ó Ú‚‡ ‰‡ Ô‡ÒÂ Ò Ì„ӂˡ ÍÂÎÂÔË; ËÌÊÂÌÂËÍÓÌÓÏÓ˛ËÒÚÓÔÓÎËÚËÍ˙Ú √‡Ì‚ ̇Ô‡‚Ó ÏÛ ÒÍË ÚÓÔ͇ڇ. “ˇ·‚‡ Ó·‡˜Â ‰‡ Ò ÔÓ‚ÂË Ò ÎÛÔ‡ ËÎË ·ÂÁ Ì¡ ‰‡ÎË ÚÂÁË √‡ÌÂ‚Ë Ò‡ ·˙΄‡Ë, ËÎË ÌÂ˘Ó ‰Û„Ó, Á‡ ‰‡ Ì ӷËʉ‡Ï ÌÂÁ‡ÒÎÛÊÂÌÓ ‰Ó·ˡ ÌË ÒÍÓÏÂÌ Ë Ú˙ÔÂÎË‚ ̇Ó‰. œÓ‡‰Ë Ú‡ÁË Ô˘Ë̇ ÏÂÌ ‰ÓÌˇÍ˙‰Â Ï  Ò‡Ï ‰‡ Ô˯‡ Á‡ ‰·Ìˡ „˛‚˜‡Î˙Í Ì‡ ·Â‰ÌËÚ ıÓ‡ ÓÍÓÎÓ ÏÂÌ, ÍÓËÚÓ ·Î‡„ӂˉÌÓ ÍÎÂÔÚÓχÌÚÒÚ‚‡Ú, ÔÓÁ‡‚΢‡Ú Ë ÔÓÔÓÒ‚‡Ú ËÎË Á‡ ÚÓ‚‡, ˜Â ‚Ò ËÏ Ò ËÒ͇ ‰‡ ËÏ Ò ÔÓ‰‡Ë Ë ·Î‡„Ó‰‡Ë, ÌÓ ‚ÒÂ Ô‡Í Ô˯‡, Á‡˘ÓÚÓ Ò‡ ËÁ‰˙ÌÍË ÓÚ Ò˙˘Ëˇ ÍÓÂÌ, Ë Á‡˘ÓÚÓ ÓÚ ÚÂıÌËÚ ÒÂ‰Ë Ò ̇ÂÏ‡Ú ÍËÎ˙ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ‰‡ Ó˜ËÒÚ‚‡Ú ‰‡Î‡‚Â‡Ú‡ ÓÚ ıÓ‡ ͇ÚÓ ¿ÎÂÍÓ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚ Ë ÔÓ‰Ó·ÌË Ì‡ Ì„Ó. Œ˘Â ÔÂ‰Ë ıËΡ‰‡, Ú‡ Ë Ôӂ˜ „Ó‰ËÌË, ̇¯ËˇÚ ̇Ó‰  ‰‡‚‡Î ÍÛÎÚÛ‡ ̇ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡Î̇ ≈‚ÓÔ‡, ÌÓ ÔÓ‡‰Ë ÁÎÓ˘‡ÒÚ̇ڇ ÒË Û˜‡ÒÚ ÔÓ-ÒÂÚÌ ‰‡ ·˙‰Â Á‡Ó·ÂÌ ÓÚ ÓÒχÌÒÍËÚ ÚÛˆË, Ô‚˙Ì‡Ú ‚ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÓÒχÌÒ͇ڇ ËÏÔÂˡ Ë ÔËÌÛ‰ÂÌ ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÂÒÚÂÒÚ‚Â̇ ËÒÚÓ˘ÂÒ͇ ÓΡ ‰‡ ·˙‰Â ÌˇÍ‡Í‚‡ ‚ÒÂ Ô‡Í ÒÔË‡˜Í‡ Í˙Ï ÔÓ-̇ڇÚ˙¯Ì‡ ÂÍÒÔ‡ÌÁˡ Í˙Ï ˆÂÌÚ‡Î̇ Ë Á‡Ô‡‰Ì‡ ≈‚ÓÔ‡ ̇ Ú‡ÁË ËÒΡÏÓ-‡ÁˇÚÒ͇ ËÏÔÂˡ, Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍË Â ·ËÎ ÓÚÍ˙ÒÌ‡Ú ÓÚ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡Î̇ڇ ÍÛÎÚÛ‡ Ë ·ËÚ Á‡ ÔÓÎÓ‚ËÌ ıËΡ‰ÓÎÂÚËÂ. œÂÁ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏ ̇¯ËÚ ‰Â‰Ë ıËÒÚˡÌË Ì ҇ Ò ÔÓ‰‰‡ÎË Ì‡ ·ÛÚ‡Î̇ڇ Í˙‚ÓÔÓÎËÚ̇ ËÒΡÏËÁ‡ˆËˇ ‚ ÒÚÂÔÂÌ, ÍÓˇ-

73


ÚÓ Ò‡ ‰ÓÔÛÒ̇ÎË Ì‡Ó‰Ë „ÂÓ„‡ÙÒÍË ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ÔÓ-·ÎËÁÓ ‰Ó Ò˙ˆÂÚÓ Ì‡ ≈‚ÓÔ‡. Õ‡¯ËˇÚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÍ Â ‰Î˙ÊÂÌ ‰‡ ÒË ‰‡‚‡ ÒÏÂÚ͇ ÍÓÎÍÓ ‚ËÒÓ͇ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ë Í‡Í˙‚ ÒËÎÂÌ Ô‡ÚËÓÚËÁ˙Ï Ò‡ ËχÎË ‰Â‰ËÚ ÌË, Á‡ ‰‡ Á‡Ô‡ÁˇÚ ̇ˆËÓ̇Î̇ڇ ÌË Ë‰ÂÌÚ˘ÌÓÒÚ, ‚˙ÔÂÍË ËÒΡÏÒÍˡ ˇÚ‡„‡Ì. “‡Í‡‚‡ ÒÏÂÚ͇ Ò‡ ‰Î˙ÊÌË ‰‡ ÒË ‰‡‚‡Ú Ë ‰Û„ËÚ „‡Ê‰‡ÌË Ì‡ ≈‚ÓÔ‡, ÒΉ ͇ÚÓ Ò ÔÓÓÒ‚Ó·Ó‰ˇÚ ÓÚ Ì‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓÚÓ ‚ËÒÓÍÓÏÂËÂ, ÍÓÂÚÓ ËÁÔËÚ‚‡Ú Í˙Ï Ì‡Ó‰ËÚ ÓÚ Ì‡¯Ëˇ „ËÓÌ, Á‡˘ÓÚÓ, ‰Ó͇ÚÓ ÌË ÓÚ ÚÛÍ ÒÏ ·ËÎË ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌˡ ËÏ Á‡˘ËÚÂÌ Ô‡‡‚‡Ì, Ú ÔÓ-ÒÔÓÍÓÈÌÓ Ò‡ ÒË Ò˙Á‰‡‚‡ÎË Ò‚ÓˇÚ‡ χÚÂˇÎ̇ Ë ‰Ûıӂ̇ ÍÛÎÚÛ‡, Á‡‚Ó˛‚‡ÎË Ò‡ ÌÓ‚Ë Ë ÌÓ‚Ë ÁÂÏË, ÍÓÎÓÌËÁË‡ÎË ·ÎËÁÍË Ë ‰‡Î˜ÌË ÒÚ‡ÌË Ë Ì‡Ó‰Ë, ËÁ‚΢‡ÎË Ò‡ ÚÂıÌËÚ ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡, ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡ÈÍË „Ë, ͇ÍÚÓ Í‡Á‚‡Ú. œÓ ‚ÂÏÂÚÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ≈‚ÓÔ‡ ÒÚÓ¯ „Ë„‡ÌÚÒÍËÚ ÒË Í‡Ú‰‡ÎË, ̇¯ËˇÚ Á‡Ó·ÂÌ Ì‡Ó‰ ·Â¯Â ÔËÌÛ‰ÂÌ ‰‡ ËÁÔÓ‚ˇ‰‚‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ËÁÚÓ˜ÌÓ-Ô‡‚ÓÒ·‚̇ ÂÎ˄ˡ ‚ ÔÓÎÛÔÓ‰ÁÂÏÌË ˜Â͂ˈË, ‚˙ڡΠ ‡ÎÓÚÓ, ‡Á·Óˇ, ˄·ڇ Ë „„‡Ú‡, ‡ ÔÓ-ÒÂÚÌ Ôˢӂ‡, Ò‡·ˇÚ‡ Ë Í‡Ï‡Ú‡, ÌÓ ÌËÍÓ„‡ Ì  Á‡·‡‚ˇÎ Ò‚ÓÂÚÓ ÓÚ˜ÂÒÚ‚Ó, ÂÁËÍ Ë ÏÓ‡Î. » ‚˙ÔÂÍË ‚Ò˘ÍÓ Ë ÒΉ ÔÂÚ‚ÂÍӂ̇ ·ÂÁÔÓÒ‚ÂÚ̇ Ú˙ÏÌË̇, ‚‰̇„‡ ÒΉ ŒÒ‚Ó·ÓʉÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÎËÚ˘ÂÒ͇ڇ ÒˆÂ̇ Ò‡ ıÓ‡, Ò ÂÛ‰ËˆËˇÚ‡ Ë Ò ÏÓ‡Î‡ ̇ ÍÓËÚÓ ·Ë Ò „Ó‰ˇÎ‡ ‚ÒˇÍ‡ ̇ˆËˇ. “‡Í˙‚ ·Û‰ÂÌ, ÂÛ‰Ë‡Ì Ë Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌ ÂÎËÚ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Ó‰ÂÌ Ò‡ÏÓ ÓÚ ·Û‰ÂÌ Ë Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌ Ì‡Ó‰. «‡˘Ó ÔÓ-Í˙ÒÌÓ „Ó‰Ë̇ ÒΉ „Ó‰Ë̇ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ú‡ÁË Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Â ËÁÎËÌˇ‚‡Î‡ ËÎË Ò  ËÁ‡Ê‰‡Î‡ ÁÎÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ? ≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÒÏËÒÎÂÌÓ Ó·ˇÒÌÂÌË  ‚ Ó·ÛÊÓ‡Áˇ‚‡ÌÂÚÓ, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓ˜ÌÓ ·ÛÊÓ‡Ú‡  ÌÓÒËÚÂÎˇÚ Ì‡ „ÓËÒÚ˘Ìˡ ÏÓ‡Î. Õ ҇ÏÓ „‡‰ÒÍˡÚ, ÌÓ Ë ÒÂÎÒÍËˇÚ ·ÛÊÓ‡ ‚ ÒÏËÒ˙·, ÍÓÈÚÓ ‚·„‡ ̇¯ËˇÚ ̇Ó‰ ‚ ÚÓ‚‡ ÔÓÌˇÚË ‡ ÌÂ ÌˇÍ‡Í‚Ë ÒË ÌÓ‚ÓËÁβÔÂÌË ìÔÓÎËÚˈËî Ë ‚ÒÂÁ̇ÈÍÓ‚ˆË. —˙˘ËˇÚ ·ÛÊÓ‡, ÍÓÈÚÓ ·Â ÓÔËÒ‡Ì Ó˘Â ÓÚ ¡ÓÚ‚. ƒÓË ÒӈˇÎËÒÚ˘ÂÒ͇ڇ ‰˙ʇ‚‡, ‚˙ÔÂÍË ÍÓÏÛÌËÒÚ˘ÂÒ͇ڇ ∫ ˉÂÓÎӄ˘ÂÒ͇ ·‡Á‡, Ò˙Á‰‡‚‡¯Â Ú‡ÍË‚‡ ·ÛÊÓ‡ ÔÓ ‚ÂÏÂÚÓ, ÍÓ„‡ÚÓ „Ë ÌˇÏ‡¯Â ‚˜ Ë̉ÛÒÚˇÎÌËˇÚ ÔÓÎÂÚ‡ˇÚ, ÒÂÎÒÍËˇÚ „ÓÎÚ‡Í Ë ‰ÓË ÒÚ‡ÌÒÚ‚‡˘ËÚ ˆË„‡ÌË. ¬ÒÂÒÚ‡ÌÌÓÚÓ ÒӈˇÎËÒÚ˘ÂÒÍÓ Ï‡ÚÂˇÎÌÓ Ë ‚ÒˇÍ‡Í‚Ó ·ËÚÓ‚Ó Ó·ÂÁÔ˜‡‚‡Ì ̇ ıÓ‡Ú‡ ÔÓ Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÂÌ Ì‡˜ËÌ „Ë Ó·ÛÊÓ‡Áˇ‚‡¯Â. “Ó„‡‚‡ Ì ÏÓÊÂ¯Â Ë ‰‡ Ò ‚Ë‰Ë ËÎË ˜Û Á‡ ÍÎÓ¯‡, ÔÓÒˇÍ ËÎË ·ÂÁ‡·ÓÚÂÌ. “Û‰˙Ú Ì‡ ıÓ‡Ú‡ ·Â Ó„‡ÌËÁË‡Ì ÓÚ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ, ‰ÓË Ë Ú‡Ï, Í˙‰ÂÚÓ Ì ÒË Á‡ÒÎÛʇ‚‡¯Â ÌÂÈÌÓÚÓ Û˜‡ÒÚË ÓÚ ‚ÒˇÍ‡ „Ή̇ ÚӘ͇. “ÓÎÂË‡¯Â

74


ÒÂ Ë Ò ÍÓÚË‡¯Â ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ ÙËÁ˘ÂÒÍËˇÚ ÚÛ‰ Ë ÚÓÁË Ì‡ Ô‡ÁËÚÂÎËÚ ̇ ‰˙ʇ‚‡Ú‡. œÂÙÂÂÌÚÌÓÚÓ Ôӂ‰ÂÌË ̇ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ Ò˙Á‰‡‰Â Ë Â‰ËÌ ‚ˉ ͇ÒÚÓ‚‡ Ò˙ÒÎÓ‚ÌÓÒÚ, ˜ËËÚÓ ‡ÚË·ÛÚË ·ˇı‡ ‡ÁÌË ÔË‚Ë΄ËË Á‡ ÚÓ‚‡ ËÎË ÓÌÓ‚‡. ¬ÒÂÓ·˘ËˇÚ ‰ÓÒÚ˙Ô Ë ì‡ÌÓÌËÏ̇ڇî ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ ·ˇı‡ Ò˙Á‰‡ÎË Ë Â‰ËÌ ¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌ Ì‡‚ËÍ Á‡ ÔËÒ‚Óˇ‚‡Ìˡ ‚ ‰·ÌË ‡ÁÏÂË ÌÓ ‰ӂÌÓ, ͇ÚÓ ÚÓ‚‡ Á‡ÔӘ̇ ÓÚ “ «—, ÔÓÒΠҠÔÂÌÂÒ ‚ Á‡‚Ó‰ËÚ Ô˙Í Ë Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ‰Û„‡ ÏÂÒÚÓ‡·ÓÚ‡. ¡ˇı ÛÒÎÛÊËΠ̇ Ò˙Ò‰ Ò ÌˇÍÓÎÍÓ ·Û„ËË, ÍÓËÚÓ ÒΉ ‚ÂÏ ÓÚˉÓı ‰‡ ÒË ÔË·Â‡, ÌÓ ÚÓÈ Ò ËÁ‚ËÌË, ˜Â „Ë Â Ò˜ÛÔËÎ Ë Á‡ÚÓ‚‡ Ì ÏÓÊ ‰‡ „Ë ‚˙ÌÂ. œ‰ÎÓÊËı ÏÛ ‰‡ ÏË ÍÛÔË ‰Û„Ë, Á‡ ‰‡ ÒË ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡. ¿ ÚÓÈ ÏË ÓÚ„Ó‚ÓË: 쒇ȉ ÒÚË„‡, ·Â. “‡ ÚÓ‚‡ ÍÛÔÛ‚‡ ÎË ÒÂ?î. “Ó‚‡  Ì¢Ó, ÍÓÂÚÓ ˜Ó‚ÂÍ ÔÓÒÚÓ ÒË „Ó ‚ÁÂχ ÓÚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ë ÒË „Ó ÌÓÒË ‚Í˙˘Ë. ƒÌÂÒ, ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡ Ú‡ÍË‚‡ ıÓ‡ ËÏ Ò ̇·„‡ ‚˜ ̇ËÒÚË̇ ‰‡ ÒË ÍÛÔÛ‚‡Ú Ú‡ÍË‚‡ Ì¢‡, Ú „Ó Ô‡‚ˇÚ Ò‡ÏÓ ‚ Í‡ÂÌ ÒÎÛ˜‡È, Ò „ÓÎˇÏ‡ ÌÂÓıÓÚ‡ Ë Ò „Ë„‡ÌÚÒÍÓ ‚˙Ú¯ÌÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ. ≈, ̇ËÒÚË̇  ·ÓÎÂÁÌÂÌÓ. —„‡ Ô‰˯ÌÓÚÓ ÔÓ˜ÚË ·ÂÁÍ·ÒÓ‚Ó Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ·Â ‡Á‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ ‰‚ „ÂÌÂ‡ÎÌË Ò˙ÒÎӂˡ. œ˙‚ÓÚÓ, ̇ ÍÓÂÚÓ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ÔÓ ÌˇÍ‡Í˙‚ ̇˜ËÌ ‰‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡, ıΡ·‡ Ë ÔӘˠÔÓÚÂ·Ë Ë ‚ÚÓÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ Ë ìÔÂıÓ‰‡î ËÁı‚˙ÎËı‡ Á‡‰ ·Ó‰‡, Ú‡ ıÓ‡Ú‡ ÓÚ ÌÂ„Ó Ò‡ÏË ‰‡ ÏÛ Ú˙ÒˇÚ ÍÓ·ˇ Í‡Í ‰‡ Ò ÓÔ‡‚ˇÚ. œ˙‚ÓÚÓ, Ó·ÂÁÔ˜ÂÌÓÚÓ Í˙‰Â ‰Ó·Â, Í˙‰Â ÔÓ-ÁΠÒ˙ÒÎÓ‚Ë ÔÓ‰˙ÎÊË ‰‡ ÒË Ê˂ ‚ ÌˇÍ‡Í˙‚ ÎÂÍÓ ÔÓÏÂÌÂÌ ÒӈˇÎËÁ˙Ï, ‡ ‚ÚÓÓÚÓ Ò˙ÒÎÓ‚Ë  ‚ ÛÒÎӂˡڇ ̇ ̇ÈÊÂÒÚÓÍˡ Ë Ô˙‚Ó·ËÚÂÌ Í‡ÔËÚ‡ÎËÁ˙Ï. ≈‰Ì‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‚ÚÓÓÚÓ Ò˙ÒÎÓ‚Ë ҇ ̇·˙ÁÓ Á‡·Ó„‡ÚÂÎË ÓÚ ÒÛχÚÓı‡Ú‡ ̇ ÔÂıÓ‰‡ Ë ÓÚ ÂÒÚËÚÛˆËˇÚ‡ ıÓ‡. Œ„ÓÏ̇ڇ ˜‡ÒÚ, Ó·‡˜Â Ò‡ ·ÂÁ‡·ÓÚÌË, ‰·ÌË Ï˙ʉÛ͇˘Ë Ú˙„Ó‚ˆË Ë ‚ÒˇÍ‡Í˙‚ ÎÛÏÔÂÌËÁË‡Ì ÓÚ ÒӈˇÎËÒÚ˘ÂÒ͇ڇ ÍÓÌÚ‡‚ÓβˆËˇ ̇Ó‰. “Ó‚‡ ‡ÁÒÎÓÂÌË Ì Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ ̇ ˉÂÈÌÓ-ÔÓÎËÚ˘ÂÒÍÓÚÓ ÒË̸Ó-˜Â‚ÂÌÓ ‡ÁÒÎÓÂÌËÂ, ڇ͇ ˜Â Ó·‡ÁÌÓ Ì‡Ó‰˙Ú ÌË Â ‚ ‡ÁÍ‡˜ÂÌÓ Ë ÛÒÛ͇ÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. √Ë„‡ÌÚÒÍËˇÚ Ô‡‡‰ÓÍÒ Â ‚ ÚÓ‚‡, ˜Â ‰˙ʇ‚‡Ú‡, ˜ËËÚÓ ÛÔ‡‚ÌËˆË Ë Ô‡ÁËÚÂÎË Ò‡ ÓÚ Ô˙‚ÓÚÓ Ò˙ÒÎÓ‚ËÂ, Ó˜‡Í‚‡ ̇‰ÂÍ‚‡Ú̇ ˜‡ÒÚ Á‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ËÁ‰˙Ê͇ ÓÚ ËÁı‚˙ÎÂÌÓÚÓ ÓÚ Ì¡ Ò˙ÒÎÓ‚ËÂ. œË ıÓ‡Ú‡ ÌÂ˘Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ò ÒÎÛ˜‚‡ ‚ ÔË͇ÁÍËÚ Ô˙Í Ë ‚ ÊË‚ÓÚ‡, Í˙‰ÂÚÓ ÔÂÒÚ‡ÂÎË Ë ÌÂÏÓ˘ÌË Ó‰ËÚÂÎË ·Ë‚‡Ú ‰Ó„ÎÂʉ‡ÌË ÓÚ Ò‚Ó ËÁÓÒÚ‡‚ÂÌÓ ‰ÂÚÂ, ‡ Ì ÓÚ ÚÂÁË, ̇ ÍÓËÚÓ Ò‡ ÓÚ‰‡ÎË ˆÂ-

75


Îˡ ÒË ÊË‚ÓÚ, Á‰‡‚Â Ë ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó. » ÔÓÌÂÊ ̇¯‡ ÏËÎÓÒÚ Í‡ÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ËÁˆˇÎÓ ÒÏ ÓÚ ‚ÚÓÓÚÓ Ò˙ÒÎÓ‚ËÂ, ÔÓ‡‰Ë ìÌÂÒ˙Ó·‡ÁËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡î ÌË ‰‡ ·˙‰ÂÏ ÒÂÏÔÎÓ ÓÚÍËÚË ıÓ‡ ·ÂÁ ¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂ̇ڇ ‰‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÓÒÚ ‚ Ôӂ‰ÂÌËÂÚÓ, Ì ÏÓÊÂÏ ‰‡ ËÁ͇‚‡Ï ıΡ·‡ ÒË ÓÚ ËÎË ˜ÂÁ ‰˙ʇ‚‡Ú‡, Ô‡‚ËÏ ÚÓ‚‡ ‚˙ÔÂÍË Ì¡. » ÔÓÌÂÊ ÒÏ ìÌÂÒ˙Ó·‡ÁËÚÂÎÌËî, Ú‡ „Ó Ô‡‚ËÏ ÔÓ ˜ÂÒÚÂÌ Ë Á‡ÍÓÌÂÌ Ì‡˜ËÌ, ÒÏ ̇ ˙·‡ ̇ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂÚÓ Ì ÓÚ ÌÂÛÏÂÌËÂ, ‡ ÓÚ ÏÓ‡ÎÌË ÒÍÛÔÛÎË. Œ·ÒÎÛÊ‚‡ÈÍË „‡Ê‰‡ÌË ÓÚ Ô˙‚ÓÚÓ Ò˙ÒÎÓ‚ËÂ, Ú ÔÓ ÌˇÍ‡Í‚‡ ËÌÂˆËˇ ÌË ‚˙ÁÔËÂÏ‡Ú ÔÓ ÔÓ„¯͇ Á‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒӈˇÎËÒÚ˘ÂÒ͇ڇ ‰˙ʇ‚‡ χÈ͇, ÍÓˇÚÓ Á‡ Úˇı ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ÒË Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ë ˆˇÎÓÒÚÌÓÚÓ ËÏ Ôӂ‰ÂÌË  ì͇ÍÚÓ Ô‰Ëî. “ÂÁË ıÓ‡ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡Ú ‰‡ Ì ‚˙ÁÔËÂÏ‡Ú ‡Î̇ڇ χÎÓˆÂÌÌÓÒÚ Ì‡ ËÌÙ·ˆËÓÌÌËÚ ÒË Ô‡Ë Ë ‰‡ Ó˜‡Í‚‡Ú ÌˇÍÓÈ, ÍÓ„ÓÚÓ ‚˜ „Ó ÌˇÏ‡, ‰‡ ËÏ ÓÒË„ÛË Â‚ÚËÌË ı‡ÌË, ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ë ÍÓÏÙÓÚ, ÔÓÒÚÓ Ú‡Í‡, Á‡‡‰Ë ıÛ·‡‚ËÚ ËÏ Ó˜Ë. » Û¯Ë. ¿ÍÓ ÚÓ‚‡ ÔÓ‰˙ÎÊË Ó˘Â ÌˇÍÓˇ Ë ‰Û„‡ „Ó‰Ë̇, Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚ ˘Â Á‡ÌÛÎË‡ ‚ÒˇÍ‡Í‚‡ ÒÚÓÔ‡ÌÒ͇ ËÌˈˇÚË‚‡ ̇ ÚÛ‰Óβ·Ë‚ËÚÂ Ë Ô‰ÔËÂÏ˜Ë‚Ë „‡Ê‰‡ÌË Ë ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ô˙‚ÓÚÓ Ò˙ÒÎÓ‚Ë ̇ ÔË‚Ë΄ËÓ‚‡ÌËÚ ҇ÏÓ ˘Â ÓÚÒ˜ ÍÎÓ̇, ̇ ÍÓÈÚÓ Â Ò‰̇ÎÓ. ¿ ÚÓ, Ô‰ÛÒ¢‡ÈÍË Ú‡ÁË ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, Á‡ı‚‡Ì‡ ‰‡ Ô‰·„‡ ÚÓÁË ‚ˉ ìÒ˙‚ËÒî ̇ ˜ÛÊ‰Ë ËÌ‚ÂÒÚËÚÓË, ÌÓ ÔÓÌÂÊ ÏÂÊ‰Û ÓÌÂÁË ÌˇÏ‡ „ÎÛÔ‡‚Ë Ë ËÒÍ‡Ú ‰‡ Ô˜ÂÎˇÚ ‰ÓË Ë Í‡ÚÓ ÔËÒÎÛÊÌˈË, Á̇ÂÈÍË ÍÓÎÍÓ Ì··„Ó‰‡̇ ‡·ÓÚ‡  ‰‡ ÒÎÛ„Û‚‡¯ ̇ ÔÒ‚‰Ó‡ËÒÚÓÍ‡ÚË, Ú ̇Ô‡‚Ó Ò ÓÚ͇Á‚‡Ú. ¿ ̇¯ËÚ ÛÔ‡‚ÌËˆË Ò ‚‡ÈÍ‡Ú Ë ‚˙ÚˇÚ, ÛÊ ‰‡ ‡Á·Â‡Ú ÓÚÍ˙‰Â ˉ‚‡ ÏËËÁχڇ. ÕˇÍÓ„‡, ͇ÚÓ ‚ÁÂχÎË Ì„‡ÏÓÚÌËÚ Ï·‰ÂÊË ÓÚ Ò·ڇ Á‡ ‚ÓÈÌˈË, ‚ ͇Á‡χڇ Ô˙‚Ó „Ë Ì‡Û˜‡‚‡ÎË ÍÓ  Ρ‚Ó Ë ÍÓ ‰ˇÒÌÓ, ͇ÚÓ Á‡‚˙Á‚‡ÎË Ì‡ ‰ËÌˡ ËÏ Í‡Í ÒÂÌÓ, ‡ ̇ ‰Û„Ëˇ Ò·χ Ë ÔÓ‰ ÍÓχ̉‡Ú‡ ìÒÂÌÓ ≠ Ò·χ...î „Ë Û˜ÂÎË ‰‡ χ¯ËÛ‚‡Ú, ÔÓÒΠÚÂÁË ÏÓϘÂÚ‡ ËÁ‚Ó˛‚‡ÎË ÔÓ·Â‰Ë ‚˙‚ ‚Ò˘ÍËÚ ·ËÚÍË Ì‡ ̇¯ËÚ ‚ÓÈÌË, ‡ Ô˙Í ÛÔ‡‚ÌˈËÚ ‚ Í‡ˇ ̇ Í‡Ë˘‡Ú‡ Á‡„Û·‚‡ÎË ‚ÓÈÌËÚÂ. ƒÌÂÒ ‰ÂÒÌË ÛÔ‡‚ÌËˆË Ô‡‚ˇÚ ˜‡ÒÚ˘ÂÌ ÒӈˇÎËÁ˙Ï ÏÓ‰ÂÎ 1948 „Ó‰Ë̇, ‡ Ô˙Í Î‚ËÚ ≠ ͇ÔËÚ‡ÎËÁ˙Ï ÏÓ‰ÂÎ 1848 „Ó‰Ë̇. —˙ÒÎÓ‚ËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ Ï‡ÎÍÓ ËÎË Ôӂ˜ ‚Ò Ӣ ÒË Ê˂ ‚ ÁÓ̇ڇ ̇ ˜‡ÒÚ˘Ìˡ ÒӈˇÎËÁ˙Ï Ë ÔÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡ ‚Ò Ә‡Í‚‡ ‰‡ ÏÛ Ò ‰‡‚‡Ú ‡·ÓÚ‡, Á‡Ô·ڇ, ÔÂÌÒˡ, ÒӈˇÎ̇ ÔÓÏÓ˘ Ë ÔÓ˜ËÂ

76


 ‰̇ Ò‚ÓÂÓ·‡Á̇ ÒÔË‡˜Í‡ ̇ ˜‡ÒÚ̇ڇ ËÌˈˇÚË‚‡ Ë Ì‡ ˜‡ÒÚÌˡ ·ËÁÌÂÒ Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ, ÚÓ Â ÌÓÒËÚÂÎˇÚ Ì‡ ÌÂ̇‚ËÒÚÚ‡ Ë ÓÏ‡Á‡Ú‡ Í˙Ï ˜‡ÒÚÌË͇ ‚˙Ó·˘Â, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓÈ Ì 쉇‚‡î, ‡ ÔÓ‰‡‚‡ ÒÂ˘Û Á‡Ô·˘‡Ì ≠ Ì¢Ó, ÍÓÂÚÓ ‚ Ò‚ÂÚ‡  ÌÂ˘Ó Ò˙‚ÒÂÏ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ Ë Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ, ÌÓ ÚÛÍ ≠ ÌÂ Ë ÌÂ. ÕÓ Í‡Í ‰‡ Ò ̇ۘ‡Ú ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚˡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ı‡ ı‡Ì‡Ú‡, Ó·ÎÂÍÎÓÚÓ, ÓÚÓÔÎÂÌËÂÚÓ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ ÔÓ˜ÚË Í‡ÚÓ ÔÓ‰‡˙ˆË ÓÚ ÒӈˇÎ̇ڇ ‰˙ʇ‚‡, Ò„‡ ‚˜ ‰‡ „Ë Ô·˘‡Ú ÔÓ Úˇı̇ڇ ‡Î̇, ‡ ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ ÏÌÓ„Ó ÔÓ ‚ËÒÓ͇ ˆÂ̇ Á‡‡‰Ë ÒÚÓÔ‡ÌÒ͇ڇ ÍËÁ‡ Ë ÓÚÚ„ΡÌÂÚÓ Ì‡ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ÓÚ „Ëʇڇ Á‡ ˜Ó‚Â͇. ÃÓ‡Î˙Ú ‰‡ Ò ‚ÁÂχ ÒÂ˘Û ÌË˘Ó Â ÌÂ‡Á·Ë‡ÂÏ Á‡ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ıÓ‡Ú‡, ÌÓ ÚÓÈ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ë Â ˜‡ÒÚ ÓÚ Ì‡¯ÂÚÓ ÒÏÓÚ‡ÌÓ Âʉ̂ˠ‚ Í‡ˇ ̇ ‰‚‡‰ÂÒÂÚˡ ‚ÂÍ. Œ„Ó˜‡‚‡Ï Ò ‰‡ ÔËÂχ, ˜Â ÔÓÚÓÏˆË Ì‡ œ˙‚‡Ú‡ Ë ¬ÚÓ‡Ú‡ ·˙΄‡ÒÍË ËÏÔÂËË, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ô‰ıÓʉ‡ÎË –ÛÒ͇ڇ, ŒÒχÌÒ͇ڇ, ‘ÂÌÒ͇ڇ, ¿‚ÒÚÓ-”Ì„‡Ò͇ڇ, ¡ËÚ‡ÌÒ͇ڇ Ë —‚ÂÓ‡ÏÂË͇ÌÒ͇ڇ ËÏÔÂËË, ˜Â ÔÓÚÓψËÚ ̇ ‰ËÌ Ì‡Ó‰, ÍÓÈÚÓ Â Ï‡˜Í‡Ì Ò‰ÂÏÒÚÓÚËÌ „Ó‰ËÌË ÔÓ‰ ˜ÛÊ‰Ó Ó·ÒÚ‚Ó, ÒΉ ͇ÚÓ Â ‰‡‚‡Î ÍÛÎÚÛ‡ ̇ ≈‚ÓÔ‡ Ë ÒΉ ͇ÚÓ ÓÚ Ôӂ˜ ÓÚ ‚ÂÍ Ëχ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ Ò ‡Á‚Ë‚‡ ͇ÚÓ Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ Ë ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡Ì ̇Ó‰, Ò„‡, ÔËÚËÒÌ‡Ú ÓÚ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡, ‰‡ ÊË‚Û͇ ÔÓ Á‡ÍÓÌËÚ ̇ ıËÂ̇ڇ. ÃÓÊ ·Ë ̇·„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÂÌ ÏÓ‡Î  Á‡‰‡˜‡ ̇ ‚Ó‰‡˜ËÚ ̇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ͇ÍÚÓ Ì‡‚ÂÏÂÚÓ Ò‡ ÔÓÒÚ˙ÔËÎË ÍÌˇÁ ¡ÓËÒ Ë ˆ‡ —ËÏÂÓÌ I Ò ‚˙‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ıËÒÚˡÌÒÚ‚ÓÚÓ, ÌÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú ËÁ„ÎÂʉ‡ Â, ˜Â ̇Ó‰˙Ú ÒË ËÁ·Ë‡ ÛÔ‡‚ÌËˆË ÔÓ Ò‚ÓÈ ÚÂÚËÔ. Ó„‡ÚÓ ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚÚ Ò Á‡ı‚‡Ì‡ı Ò ÏÓˇ Á‡Ì‡ˇÚ˜ËÈÒÍË ÌËÒÍÓÔÂÒÚËÊÂÌ ·ËÁÌÂÒ, ÓÒ‚ÂÌ Ï‡ÍÓËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËÚ Á̇Ìˡ Ëχı Ë ÒÔˆˇÎÌÓ Ó·Û˜ÂÌËÂ Ë ‰ËÔÎÓÏ Ò ÓÚ΢ÌË ÓˆÂÌÍË ÔÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ̇ ·ËÁÌÂÒ Ë Ô‰ÔËÂχ˜ÂÒÚ‚Ó-ÙË̇ÌÒÓ‚ ÏÂÌˉÊÏ˙ÌÚ, χÍÂÚËÌ„, Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ‡Ì„ÎËÈÒÍË ÂÁËÍ Ë ÔӘˠÌÓ‚ÓÁ̇Ìˡ Á‡ ÌÓ‚‡Ú‡ Ó·ÒÚ‡Ìӂ͇ ‚ ¡˙΄‡ˡ. — ÚÂÁË Ë Ò Ô‰˯ÌË Á̇Ìˡ Ë ÛÏÂÌˡ Úˇ·‚‡¯Â ‰‡ ÒË ËÁ͇‚‡Ï ıΡ·‡ ‚Â˜Â Ò‡Ï ·ÂÁ Û˜‡ÒÚËÂÚÓ Ì‡ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ Ë ‰ÓË ‚˙ÔÂÍË Ì¡, ͇ÍÚÓ Ë ÏÌÓ„ÓÚÓ ÒÔÓıÓ‰ÂÌË ÓÚ ÏÓˇÚ‡ Û˜‡ÒÚ ıÓ‡. «‡ ÌÓχÎÌËÚ ÒÚ‡ÌË ÚÓ‚‡  Í·Ò˘ÂÒ͇ Á‡‰‡˜‡ Á‡ ÒÚ‡Ú ‚ ·ËÁÌÂÒ‡, ÌÓ ÚÛÍ Ì ·Â¯Â ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í‡. “Ó„‡‚‡ ıÓ‡Ú‡ Ò ‚˙ÁÍË, ÍÓËÚÓ ·Ë‰Âı‡ Ò‚Ó‚ÂÏÂÌÌÓ Ó҂‰ÓÏÂÌË Á‡ Ô‰ÒÚÓˇ˘ËÚ ËÌÙ·ˆËÓÌÌË Í‡Ú‡ÍÎËÁÏË, Ò ‚ÚÛ̇ı‡ Á‡ ·‡ÌÍÓ‚Ë Í‰ËÚË, ˜ËËÚÓ Ë ÎËı‚Ë Ë „·‚ÌËˆË ÔÓÒ-

77


Ή‚‡˘ËÚ ËÌÙ·ˆËË ˘ˇı‡ ‰‡ ÒÚÓÔˇ‚‡Ú ‰Ó ÒÏÂıÓÚ‚ÓÌË ÒÚÓÚËÌ͇ÊÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË, ‡ ‰Û„Ë ËÎË Ò˙˘ËÚ ıÓ‡ ËÁÍÛÔÛ‚‡ı‡ Á‡ÎÂʇÎË Ë ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÒÚÓÍË, ˜ËËÚÓ Ô˙Í ˆÂÌË ÔÓÒΠ˘ˇı‡ ‰‡ ÒË ‡ÒÚ‡Ú ·ÛÈÌÓ Ë ·ÂÁ ͇Í˙‚ÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ÍÓÌÚÓÎ. “ÓÁË, ÌÂӷ˘‡ÂÌ Ó·˘Ó ‚ÁÂÚÓ Á‡ Ò‚ÂÚ‡, ÒÚ‡Ú ‚ ·ËÁÌÂÒ‡ ÒÚÓËÚÂÎËÚ ̇ ͇ÔËÚ‡ÎËÁχ ÏÓÚË‚Ë‡ı‡ Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ·˙ÁÓÚÓ Ò˙Á‰‡‚‡Ì ̇ ˜‡ÒÚÂÌ Í‡ÔËÚ‡Î, ͇ÚÓ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á̇Âı‡, ˜Â ÚÓÈ Â ÒÔÂÍÛ·ÚË‚ÂÌ Ë ÍÓÏÔ‡‰ÓÒÍË, ÌÓ ‚ÂÓˇÚÌÓ Ò‡ Ò ̇‰ˇ‚‡ÎË, ˜Â ‚ÔÓÒΉÒÚ‚Ë ˘Â Ò Ô‚˙Ì ‚ ̇ˆËÓ̇ÎÌÓ ÓÚ„Ó‚ÓÂÌ. «‡ ʇÎÓÒÚ, ‚ÔÓÒΉÒÚ‚Ë „ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÌÂ„Ó ·Â Ô‡ÒË‚Ë‡Ì‡ ‚ ÊËÎˢÌË Ë ‚ËÎÌË Ì‰‚ËÊËÏË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚË Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÍÓÏÙÓÚ‡‰ÊËËÒÍË ËÌÚÂËÓÌË Ë ÂÍÒÚÂËÓÌË ÂÍÒÚË, ͇ÍÚÓ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ڇ͇ Ë ‚ ÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ ‚˜ Ò ̇˘‡¯Â „ÎÓ·‡ÎÌÓ Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓ ÒÂÎÓ ËÎË ÌÂ˘Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓ. œÓ Ú‡ÁË Ë ‰Û„Ë ÔÓ‰Ó·ÌË Ô˘ËÌË ‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË ÒΉ Ô˙‚ËÚ ÒÚ˙ÔÍË ÌËÂ ÌˇÏ‡Ï ‡Á‚ËÚ, ‡ ̇ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡˘ ͇ÔËÚ‡ÎËÁ˙Ï, Ë ÚÓ ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ ̇ Ó·˙˘ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÚÓÍË Ë Ô‡Ë. ¬Ò ‰ÌÓ, ÌÓ ‡Á ÔÓÌ‡Òˇı ÓÚ‚ÒˇÍ˙‰Â ‚Ò‚˙ÁÏÓÊÌË ÛÔÂˆË Ë Á‡·ÂÎÂÊÍË, ˜Â ‚˙ÔÂÍË Ô‰ÔÓ·„‡ÂÏËÚ ÏË Á̇Ìˡ, ÓÔËÚ, ÛÏÂÌˡ Ë ‚˙ÁÍË, Ì Ò˙Ï Ò ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Î ÓÚ ÒÔÂÍÛ·ÚË‚ÌÓ-ÍÓÏÔ‡‰ÓÒ͇ڇ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ. ¬ÒˇÍ‡Í‚Ë Ú‡ÍË‚‡ ÛÔÂˆË ‡Á ÔÓÒ¢‡ı Ë ËÁÔ‡˘‡ı Ò ‡ËÒÚÓÍ‡Ú˘ÌÓÚÓ ‚ËÒÓÍÓÏÂË ̇ ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ ÒË Ëχ Ò‚ÓËÚ ÏÓ‡ÎÌË Ë Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌË Ò˙Ó·‡ÊÂÌˡ ‰‡ Ì ۘ‡ÒÚ‚Û‚‡ ‚ Ú‡Í˙‚ ‚ˉ ÍÓÍӯ͇Î˙Í, χ͇ ‰‡ ÌˇÏ‡ı ÌË˘Ó ÔÓÚË‚ ÓΡڇ ̇ Ìӂˡ ‚ˉ ̇ ̇ˆËÓ̇ÎÌˡ ͇ÔËÚ‡Î, ÌÓ Ò‡ÏÓ ÔË ÛÒÎÓ‚Ë ‰‡  ˜ÂÒÚÌÓ ÔˉӷËÚ. “Ó‚‡ ‚˜  ÓÚÏË̇ΠÔÂËÓ‰, ÌÓ ÒÔÓÏÂÌËÚ Ï ‚˙˘‡Ú Á‡ ‰Û„Ó. “Ó„‡‚‡ Ú‚˙‰Â ÏÌÓ„Ó ıÓ‡ ÏË ‰‡‚‡ı‡ ‚Ò‚˙ÁÏÓÊÌË Ò˙‚ÂÚË Ò Ì‡È-ËÒÍÂÌÓÚÓ Ê·ÌË ̇ËÒÚË̇ ‰‡ ÏË ÔÓÏӄ̇Ú. ÕÓ ÚÓ‚‡ Ì ·Â¯Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ÔÓÌÂÊ ‚Ò˘ÍËÚ ÚÂÁË ıÓ‡ ÒË ·ˇı‡ ÓÒڇ̇ÎË ‚ ÒÚ‡ˡ ÏÓ‰ÂΠ̇ ‰˙ʇ‚‡Ú‡, Ëχı‡ ÒË Ò‚ÓËÚ ÒÚ‡Ë ÒÎÛÊ·Ë, Á‡Ô·ÚË Ë ÔӘˠÒË„ÛÌÓÒÚË Ë Ôˉӷ˂ÍË. «‡ Úˇı ÓÒ‚ÂÌ ÔÓÒÎÓ‚ÛÚËÚ ÏËÚËÌ„Ë Ë Í˙„ÎË Ï‡ÒË ÌË˘Ó Ì ·Â Ò ÔÓÏÂÌËÎÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ≠ Ú ÓÒÚ‡‚‡ı‡ ‰‡ ÒË ÊË‚ÂˇÚ ‚ ÒӈˇÎËÁχ. «‡ÚÓ‚‡ Ë Ì ÔÓÛÏˇ‚‡ı‡ ÒÍÂÔÒËÒ‡, ÍÓÈÚÓ ËÁÎ˙˜‚‡¯Â ÏÓˇÚ Ô‡ÁÂÌ ÔӄΉ. ŒÚÍÓ‚ÂÌÓ Í‡Á‡ÌÓ, ‰ÓË Ë ‰‡ ·Ë ËχÎÓ ÔÓÌ ‰̇ ‡ÎËÒÚ˘̇ Ë ‡·ÓÚ¢‡ ˉ¡ Á‡ ·ËÁÌÂÒ, ‡Á Ì ·Ëı ˇ ÔËÂÎ ÌËÚÓ ÚÓ„‡‚‡, ÌËÚÓ Ò„‡ ÓÚ Ó·ÂÁÔ˜ÂÌÓÚÓ Ò˙ÒÎÓ‚Ë Ì ÓÚ ÎÓ¯ÓÚˡ, ‡ Á‡˘ÓÚÓ ·ˇı ̇·ÛÚ‡Ì ‚ ÁÓ̇ڇ ̇ „ÓÚÓ, ‚ „ÛÔ‡Ú‡ ̇ ‰‡‚¢ËÚ ÒÂ Ë ÚÓ‚‡ ÒË ·Â¯Â ÏÓÈ ˜‡ÒÚÂÌ ÔÓ·ÎÂÏ. √ÓÂ-‰ÓÎÛ Í‡ÚÓ

78


Ô„‡ÁÂÌÓÚÓ ÍÛ˜Â, Ò‡ÏÓ ˜Â ‡Á Ì ı‡ÔÂı ËÎË ÔÓÌ Ò ÒÚ‡‡Âı ‰‡ Ì „Ó Ô‡‚ˇ. ¿ ÔÛÒÚ‡Ú‡ Ë Ò‰̇ Í·҇ ‚Ò Ì ÒÚ‡‚‡ Ë Ì ÒÚ‡‚‡ ≠ Í‡Í‚Ó ‰‡ Ò Ô‡‚Ë: ÚÛ‰ÌÓ Â Á‡ ·‡Î͇ÌÒÍˡ ˜Ó‚ÂÍ ‰‡  Ò‰ÂÌ. “ÓÈ Â Í‡ÂÌ ≠ ËÎË ·Â‰ÂÌ, ËÎË ·Ó„‡Ú; ËÎË ÛÏÂÌ, ËÎË „ÎÛÔ‡‚ ≠ Ó·˘Ó ‚ÁÂÚÓ ÂÍÒÚÂχÎÂÌ. ÕÓ Í‡Í‚Ó ‰‡ Ò Ô‡‚Ë. * * * ¬ Í˙Ò̇ڇ ÂÒÂÌ Ì‡ 1952 „Ó‰Ë̇, ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ÌË ÒΉ ͇ÚÓ ·ˇıÏ ÔËÒÚ˄̇ÎË ÓÚ ÒÂÎÓ, Ò ˇ‚Ëı ‚ Í‚‡Ú‡ÎÌÓÚÓ Û˜ËÎˢÂ, ÍÓÂÚÓ ÌÓÒ¯ ËÏÂÚÓ Ì‡ ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌˡ Ò‡ÏÓÛÍ Ì‡¯ ‚ÓβˆËÓÌÂ «‡ı‡Ë —ÚÓˇÌÓ‚. ‡ÍÚÓ ÒË ·ˇı Ò Ó‚˜‡Ò͇ڇ ÚÓ·Ë˜Í‡ Ò Â‰Ì‡ ÚÂÚ‡‰Í‡ Ë Â‰ËÌ ÏÓÎË‚ ‚ Ì¡, ‰ËÂÍÚÓ˙Ú Ï Á‡‚‰ ‚˙‚ ‚ÚÓË ì‚î Í·Ò, Ô‰‡‰Â Ï ͇ÚÓ ÌÓ‚ Û˜ÂÌËÍ Ì‡ ‰Û„‡͇ڇ √˛Ó‚‡ Ò Û͇Á‡ÌËÂÚÓ, ˜Â ˉ‚‡Ï ÓÚ ÒÂÎÓ, ÍÓÂÚÓ ÒË Î˘¯ ÓÚ‚ÒˇÍ˙‰Â. —‰̇ı ̇ ÔÓÒΉÌˡ ˜ËÌ, ‰Âˆ‡Ú‡ ËÒÛ‚‡ı‡ ‰ËÌ Á‡Í‡˜ÂÌ Ì‡ ˜Â̇ڇ ‰˙Ò͇ ÏÓÍÓ‚, ͇͂ÓÚÓ ‡ÒÚÂÌË ‚Ëʉ‡ı Á‡ Ô˙‚ Ô˙Ú ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ÒË. –ËÒÛ‚‡ı‡ ‚˙ıÛ ·ÎÓ͘ÂÚ‡ ÓÚ ÒË‚‡ ‡Ï·‡Î‡Ê̇ „‡Ô‡‚‡ ı‡Úˡ, ‚˙ıÛ ÍÓˇÚÓ ÚÛ Á‡Ô˙‚‡ı‡ ÏÓÎË‚ËÚÂ, ÚÛ ÂÌÂ„˘ÌÓ ÚËÂı‡ Ò „ÛÏËÚ ‰Ó ÒÍ˙Ò‚‡ÌÂ. œÓÌÂÊÂ ÌˇÏ‡ı Ú‡ÍÓ‚‡ ·ÎÓ͘Â, ËÁÓ·‡ÁËı ÌÂÔÓÁ̇ÚÓÚÓ ÏË ‡ÒÚÂÌË ̇ ‚˙Ú¯̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ÍÓˈ‡Ú‡ ̇ ÚÂÚ‡‰Í‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÔÓ ˆ‚ˇÚ Ë „‡Ô‡‚Ë̇ ÓÚ„Ó‚‡ˇ¯Â ̇ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ. ”˜ËÚÂÎ͇ڇ Ò ‰‚Ëʯ Ï˙Θ‡ÎË‚Ó ÏÂÊ‰Û ˜ËÌÓ‚ÂÚÂ Ë Ì‡·Î˛‰‡‚‡¯Â Ú‚Ó˜ÂÒÍˡ ÔÓˆÂÒ. œÓ ÌˇÍÓ ‚ÂÏ ڡ ‚Á ÏÓˇÚ‡ ÚÂÚ‡‰Í‡ ·ÂÁ ÌË˘Ó ‰‡ ͇ÊÂ, ÔË ÍÓÂÚÓ ÒË ÔÓÏËÒÎËı, ˜Â Ò˙Ï Á‡ÎÓ‚ÂÌ ‚ ÛʇÒÌÓÚÓ ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌË ‰‡ ËÒÛ‚‡Ï ÔÓ ÚÂÚ‡‰Í‡Ú‡, Ú‡ ÔÓÚ˙̇ı ‚ ˜Ë̇, ÌÓ ÒΉ ÒÂÍÛÌ‰Ë ˜Ûı ÏÂÍˡ „Î‡Ò Ì‡ Û˜ËÚÂÎ͇ڇ, ÍÓˇÚÓ ·Â¯Â Á‡Òڇ̇· Ô‰ Í·҇ Ë ‚˜ ÔÓ͇Á‚‡¯Â ÏÓÂÚÓ Ú‚ÓÂÌË ͇ÚÓ Ó·‡Áˆ Í‡Í Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ËÒÛ‚‡ ÏÓÍÓ‚‡. ¬Ò˘ÍËÚ ‰Âˆ‡ ˇÁÍÓ Ò ËÁ‚˙̇ı‡ ̇Á‡‰ Ë Ï Á‡‡Á„ÎÂʉ‡ı‡ ͇ÚÓ ËÁ‚˙ÌÁÂÏÌÓ. œÓÒΠۘËÚÂÎ͇ڇ ÏË ÔÓ˙˜‡ ‰‡ ÒË ÍÛÔˇ ۘ·ÌˈË, ÚÂÚ‡‰ÍË, ·ÎÓÍ˜Â Ë ÔӘˠۘ·ÌË ÔÓÚ·Ë, ÌÓ Û ‰Óχ ·ˇıÏ ÚÓÎÍÓ‚‡ ËÁÚ˙ÌÂÎË ÙË̇ÌÒÓ‚Ó, Ú‡ ¯Ëı ÔÓ ÌË͇Í˙‚ ̇˜ËÌ ‰‡ Ì ·ÂÁÔÓÍÓˇ Ó‰ËÚÂÎËÚ ÒË Á‡ ڇ͇‚‡ ‰·ÓÎˡ Ë Ò ÔӂΡÍÓı Á‡ ÏÂÒÂˆË Ì‡Ô‰ ͇ÚÓ ÔÓÎÛÛ˜ÂÌËÍ. ”˜ËÚÂÎ͇ڇ, ‰ÌÓ Í‡ÒË‚Ó ÏÓÏ˘Â, ÒΉ ÏÂÒˆ Ò ÓÏ˙ÊË, ÔÓÒΠÁ‡·ÂÏÂÌˇ, Ú‡ ÌË ۘÂÌˈËÚ ڇÈÌÓ Ë ÔÓıÓÚÎË‚Ó Ò ÍËÒ͇ıÏ ‚ ¯ÂÔËÚ ÒË, ‡ Ӣ ÔÓ-ÔÓÒΠËÁÎÂÁ ‚ ÓÚÔÛÒÍ ÔÓ Ï‡È˜ËÌÒÚ‚Ó Ë ÌË ÓÒÚ‡‚Ë ‚ ˙ˆÂÚ ̇ ‰ËÌ ÔÂÌ-

79


ÒËÓÌË‡Ì Û˜ËÚÂÎ Ò Ì‡Ô˙ÎÌÓ „Ó· „·‚‡, ÓÁÓ‚Ó-˜Â‚ÂÌË ·ÛÁË Ë ‚˜ÌÓ Î‡Ò͇‚‡ ÛÒÏ˂͇. «‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú ÌË Ò ˇ‚Ë Á‡ ˜‡Ò‡ ÔÓ ÔÂÂÌÂ, Ô‰ÒÚ‡‚Ë ÒÂ, ÛÒÏËı̇ ÌË Ò Ò˙‰Â˜ÌÓ, ËÁ‚‡‰Ë ÓÚ ·‡„‡Ê‡ ÒË Â‰Ì‡ ˆË„ÛÎ͇, ÔÓ‰Ôˇ ˇ ÔÓ‰ ·‡‰‡Ú‡ ÒË Ë ÔÓÒÚ‡‚Ë Î˙͇ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ ‚˙ıÛ ÒÚÛÌËÚÂ. ÕË ‰Â˜ÛÎË„‡Ú‡ ·ˇıÏ Á‡ÒÚË̇ÎË ‚ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌË ‚ÚÂ̘ÂÌË ÔÓÁË. —Ή ÒÂÍÛÌ‰Ë ˆË„ÛÎ͇ڇ Á‡Ô·͇ ÌÂÊÌÓ, ‡ Û˜ËÚÂÎˇÚ ∫ Á‡Ò˙ÔÓ‚Óʉ‡ Ò ì’Û·‡‚‡ ÒË ÏÓˇ „ÓÓ, ÏË˯¯ ̇ Ï·‰ÓÒÚ...î. œÂÁ ÚÂΈ‡Ú‡ ̇ ‰Âˆ‡Ú‡ ÔÂÏË̇ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË ÚÓÍ, ÔÓÎÓ‚ËÌ ÍÎ‡Ò Ò ÔÓÒ˙ÎÁË Ë ıËÔÌÓÁ‡Ú‡ ÔÓ‰˙ÎÊË ‰Ó Í‡ˇ ̇ ÔÂÒÂÌÚ‡. œÓÒΠۘËÚÂÎˇÚ Í‡Á‡: ìƒÂˆ‡, ËÒ͇Ú ÎË Á‡Â‰ÌÓ ‰‡ ̇ۘËÏ Ú‡ÁË ÔÂÒÂÌ?î. 샇î ≠ ÓÚ„Ó‚ÓËıÏ ‚Ò˘ÍË ‚ ıÓ Ë Ú‡Í‡ ‰Ó Í‡ˇ ̇ ˜‡Ò‡ ÔˇıÏ ҇ÏÓ Ú‡ÁË ÔÂÒÂÌ ÔÓ‰ Ò˙ÔÓ‚Ó‰‡ ̇ ˆË„ÛÎ͇ڇ Ë ˇ ̇ۘËıÏÂ Ë Ó·ËÍ̇ıÏ Á‡ ˆˇÎ ÊË‚ÓÚ. √Ó‰ËÌË ÔÓ-Í˙ÒÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ÚËχڇ ·‡Úˇ ·ˇıÏ ‚˜ ˛ÌÓ¯Ë, ·ˇıÏ Ô‚˙̇ÎË ‰‚Ó‡ ̇ Í˙˘‡Ú‡ ‚ ÒÔÓÚ̇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡, ͇͂‡ÚÓ ‰ÌÂÒ ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇˜ ‰Óχ¯ÂÌ ÙËÚÌÂÒ ˆÂÌÚ˙. “‡Ï ‚Ò˘ÍÓ ·Â¯Â Ò‡ÏÓ‰ÂÎÌÓ: ˘‡Ì„Ë Ò ÍÓη ÓÚ ‚‡„ÓÌÂÚ͇, ̇ÍÎÓÌÂ̇ ÎÂʇÌ͇ ÓÚ ÔÓÒÚ‡ ‰˙Ò͇ Ò ÂÏ˙ˆË, ÎÓÒÚ ÏÂÊ‰Û ‰‚‡ ‰˙‚ÂÌË ÏÂÚÂ͇ Ë ÔÓ˜ÂÂ. «‡Â‰ÌÓ Ò ‰Û„Ë Ï‡ıÎÂÌÒÍË ÏÓϘÂÚ‡ ̇ ÚÂÁË ÛÂ‰Ë ÔÓÏÔ‡ıÏ ÏÛÒÍÛÎËÚÂ Ë Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂÚÓ ÒË, ‡ ÓÚ‚˙Ì Í‡È Ó„‡‰‡Ú‡ ‚Ë̇„Ë Ëχ¯Â ÔÓ Â‰Ì‡ ÚÛÏ·‡ ÁˇÔ‡˜Ë. ¬Â‰Ì˙Ê Ì‡ „ÓÒÚË ·Â ‰Ó¯Î‡ ÚÂÚ͇ ÌË ≠ ‰̇ ‰ÓÒÚ‡ χÒ˂̇ ÊÂ̇, ÍÓˇÚÓ Ò Á‡ËÌÚË„Û‚‡ ÓÚ Á‡ÌËχÌˡڇ ÌË, ÓÒÓ·ÂÌÓ ÓÚ ‚‰Ë„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÊÂÒÚË. ì»Ò͇¯ ÎË ‰‡ ÓÔËÚ‡¯?î ≠ ÔÓÔËÚ‡ ÌˇÍÓÈ. “ˇ Ò Ò˙„·ÒË ÏË„ÓÏ Ë ÌË Á‡‰ËıÏ ‰̇ ˘‡Ì„‡ Ò ‰‚ ̇ÈÎÂÍË ÍÓη, ÍÓËÚÓ Úˇ ÔÓ‰ÏÂÚ̇ ·ÂÁ ÌËÍ‡Í‚Ë ÛÒËÎˡ. ìÕ‡‰ÂÚ ‚Ò˘ÍË ÍÓη!î ≠ ËÁÍÓχ̉‚‡ Úˇ Ë ÌË ̇ÚÓ‚‡ËıÏ ˘‡Ì„‡Ú‡ Ò ‚Ò˘ÍÓ, ÍÓÂÚÓ ËχıÏ ÔÓ‰ ˙͇. «‡ÔӘ̇ıÏ ‰‡ Ò ÔÓ‰ıË΂‡ÏÂ Ò Ó˜‡Í‚‡ÌÂÚÓ ÚÂÚ͇ ÌË ‰‡ Ì ÏÓÊÂ Ë ‰‡ ÓÚÎÂÔË ˘‡Ì„‡Ú‡ ÓÚ ÁÂÏˇÚ‡, Á‡˘ÓÚÓ Ë ÌË ÚÛ‰ÌÓ ÓÚÎÂÔ‚‡ıÏ ڇÍÓ‚‡ Ì¢Ó. «‡ ̇¯‡ ̇È-ÌÂÓ˜‡Í‚‡Ì‡ ËÁÌÂ̇‰‡, Ó·‡˜Â, ÚÂÚ͇ ËÁÔ˙̇ ÊËÎË, Á‡˜Â‚Ë ·ÛÁË, ËÁ‰Ë„̇ ˘‡Ì„‡Ú‡ ‰Ó „˙‰ËÚ ÒË, ÔÓ‰Ôˇ ˇ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ, ‚Ò ڇ͇ Á‡˜Â‚Â̇, ËÁÔ‡‚Ë ˙ˆÂÚ ÒË Ì‡„Ó Á‡Â‰ÌÓ Ò ˘‡Ì„‡Ú‡ ‚ Úˇı. ¬Ò˘ÍË ÌË Á‡Â‰ÌÓ Ò ÔÛ·ÎË͇ڇ ÓÌÂÏˇıÏÂ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Á‡‚Ë͇ıÏÂ: ì¡‡‚Ó, ÚÂÚÍÓ, ·‡‚Ó, ÚÂÚÍÓ!î œÛ·ÎË͇ڇ Í‡È Ó„‡‰‡Ú‡ Ò˙˘Ó ‡ÔÎÓ‰Ë‡¯Â, ÌÓ Ì‡ Ì‡Ò ÌË Ò ÒÚÓË, ˜Â Ú‡Ï Ëχ¯Â Ë Ï‡ÎÍÓ ËÓÌˡ. “‡Í‡-

80


‚‡ ÔÛ·ÎË͇  χÎÍÓ ‰ÓÒ‡‰Ì‡ Ë Âıˉ̇, Á‡˘ÓÚÓ Ò‡ ‚Ò Ò˙ÒÂ‰Ë Ë ÔˡÚÂÎË, ‡ ÌËÍÓÈ Ì ÏÓÊ ‰‡  ҂ÂÚˡ ‚ Ò‚ÓÈÚ‡ ÒË Ï‡ı‡Î‡, ̇ÎË. ≈ÚÓ, ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË ÔÓ-Í˙ÒÌÓ Ï‡È͇ Ë Ú‡ÚÍÓ ÍÛÔËı‡ ÚÂ΂ËÁÓ ‰‡ Ò ‰ÓÓ„‡ÏÓÚˇ‚‡ÏÂ Ë ÓÍÛÎÚÛˇ‚‡ÏÂ. “ÓÁË ·Â¯Â ÓÚ Ô˙‚ËÚ ìŒÔÂ‡î Á‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ë Ò˙‚ÒÂÏ Ô˙‚ Á‡ χı‡Î‡Ú‡, Ú‡ ÔÓ Ú‡ÁË Ô˘Ë̇ Ú‡Í˙‚ ÚÂ΂ËÁÓ ‚ ÓÌˡ „Ó‰ËÌË Ò ÏÓÌÚË‡¯Â ̇ ÔÓ‚ËÒÓ˜ÍÓ ÏˇÒÚÓ ‚ ‰‚Ó‡, Á‡ ‰‡ Ò ‚Ëʉ‡ ÓÚ‚ÒˇÍ˙‰Â Ë ÓÚ ‚Ò˘ÍË Ë ‰‡ ·˙‰Â ̇ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ̇ ˆˇÎ‡Ú‡ χı‡Î‡. » ̇ËÒÚË̇ ‰‚Ó˙Ú Ò ËÁÔ˙΂‡¯Â ÓÚ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌËÚ ÌË Ò˙Ò‰Ë, ÍÓËÚÓ ÒË ÌÓÒÂı‡ ÒÚÓΘÂÚ‡, ÔÎÂÚË‚‡ Ë ‰Û„Ë Ò‰ÂÌ͡ÒÍË ÔÓÚ·Ë, ‡ Í‡È Ó„‡‰‡Ú‡ ÎÂÔ‚‡ı‡ „·‚Ë Ë Ó˜Ë ÔÓ-‰‡Î˜ÌË Ò˙ÒÂ‰Ë Ë ÒÎÛ˜‡ÈÌË ÏËÌÛ‚‡˜Ë, ͇ÍÚÓ Ë ÓÍÓÎÓ ÚËÈÒÂÚË̇ ˆË„‡Ì˜ÂÚ‡. Õ‡È-ÁÂÎˢÌÓÚÓ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌË ·Â¯Â ÚÓ„‡‚‡¯ÌËˇÚ Âͯ˙Ì-ÒÂˇΠì«ÂÎÂÌÓÚÓ ˜Û‰Ó‚ˢÂî, ‚ ÍÓÈÚÓ Ò ‡ÁË„‡‚‡¯Â ‰ËÌ Î‡ÚËÌÓ‡ÏÂË͇ÌÒÍË Ò˛ÊÂÚ. ’Ó‡Ú‡ ÒΉˇı‡ ÚÓÁË Ì‡ÔÂ„Ì‡Ú Ò˛ÊÂÚ ‰ÂÌ ÒΉ ‰ÂÌ Ë ÂÔËÁÓ‰ ÒΉ ÂÔËÁÓ‰, ‡ ̇¯ÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ Ì‡ Ô‡ÍÚË͇ Ô‰ÓÒÚ‡‚ˇ¯Â ÚÓ‚‡ ¯ÓÛ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ Úˇ·‚‡¯Â ‰‡  ̇ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë ‚ ̇È-‰Ó·‡ „ÓÒÚÓÔËÂÏ̇ ÙÓχ. “‡ÍË‚‡ Ë ·ˇıÏÂ, ÌÓ ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÒÎÛ˜Â¯Â ÌˇÍ‡Í˙‚ ÒË‚ ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ, Ú‡ ͇ÚË̇ڇ Á‡ÔӘ̯ ‰‡ Ò ÔÂÏˇÚ‡ ÌÂ‚ÓÛÌˢÓÊËÚÂÎÌÓ ËÎË Ô˙Í Ò ҂˂‡¯Â ‚ ‰̇ ÔÓÒÚ‡ ·ˇÎ‡ ÎÂÌÚ‡, ÚÓ„‡‚‡ ‡Á ËÁÒ͇˜‡ı ̇ ÒˆÂ̇ڇ ͇ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ Ï·‰ Ë Ì‡˜ËÌ‡Â˘ ÓÔÂ‡ÚÓ Ë Ò ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ËÚ ÏÛ ÔÒÛ‚ÌË, ÍÓËÚÓ ÔÓËÁÌ‡Òˇı ÚËıÓ ÔÓ‰ ÌÓÒ‡ ÒË, Á‡ÔÓ˜‚‡ı ‰‡ ‚˙Úˇ ‡ÁÌËÚ ÏÛ ·ÛÚÓÌË ÔÓ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ‰Ó͇ÚÓ ˜ÛÂı ÓÚ ÔÛ·ÎË͇ڇ Ó‰Ó·ËÚÂÎÌËÚ ‚ËÍÓ‚Â: ìŒÒÚ‡‚Ë „Ó Ú‡Í‡, ÂÍÒÚ‡ Â!î. ¿ÍÓ ÔÓˆÂÒ˙Ú ÔÓ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡Ì ̇ Ó·‡Á‡ Ò ÔÓÛ‰˙Îʯ ÔÓ ÌˇÍ‡Í‚‡ ÒË Ô˘Ë̇, ÚÓ„‡‚‡ Á‡ÔÓ˜‚‡ı‡ Ë ‰˛‰˛Í‡Ìˡ Ë ÚÓÔ‡ÌÂ Ò Í‡Í‡ Ë ÓÒ‚ËÍ‚‡ÌÂ, ÌÓ ÚÓ‚‡ Ò ÒÏˇÚ‡¯Â ͇ÚÓ ‚ ‰‡ ̇ Ì¢‡Ú‡ Ë Ì Ò ÔËÂχ¯Â Á‡ ·Â΄ ̇ ÌËÒ͇ ÍÛÎÚÛ‡, ÌÓ ‚ Ú‡ÍË‚‡ Ô˙Í ÒÎÛ˜‡Ë ‡Á Ò ËÁÔÓÚˇ‚‡ı Á‰‡‚‡Ú‡ ÓÚ ÔËÚÂÒÌÂÌËÂ. ¬ ËÌÚÂÂÒ Ì‡ ËÒÚË̇ڇ Ú‡ÁË ‡·ÓÚ‡ ‰ÓÌˇÍ˙‰Â ÏÂ Ë ÍÂÙ¯Â, Á‡˘ÓÚÓ ‡Á ·ˇı ‰ËÌÒÚ‚ÂÌˡ ÂÍÒÔÂÚ, Á̇Âı Í‡Í‚Ó ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Ëχ ‚ Ú‡ÁË ‚˙ί·̇ ÍÛÚˡ Ë Í‡Í‚Ó ÒÚ‡‚‡ ÏÂÊ‰Û ÍÓ̉ÂÌÁ‡ÚÓËÚÂ, ‰ÓÒÂÎËÚÂ, ·Ó·ËÌËÚÂ, ‡‰ËÓ·ÏÔËÚÂ Ë ÍËÌÂÒÍÓÔ‡; Í‡Í Á‚ÛÍ˙Ú Ë Ó·‡Á˙Ú ÔËÒÚË„‡Ú ÓÚ Ì·ÂÚÓ, Í‡Í ‚ÎËÁ‡Ú ‚ Ú‡ÁË ‚˙ί·̇ ÍÛÚˡ, Á‡ ‰‡ ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ‡‰ÓÒÚ Ì‡ ıÓ‡Ú‡. ¿ ÚÓ„‡‚‡¯Ì‡Ú‡ Í‚‡Ú‡Î̇ ÍÓÏÛ̇ ÒË ËÒ͇¯Â Ò‚ÓÂÚÓ, ÌÓ Ò ÚÓ‚‡ ÌÓÒ¯ ÛÒ¢‡Ì Á‡ ÚÓÔÎË̇ Ë Ó·˘ÌÓÒÚ.

81


* * * ¬‡ÒËÎ ÔÓËÁıÓʉ‡¯Â ÓÚ ÓÌÓ‚‡ ÒÂÎÓ Ì‡ ·˙΄‡Ó-˛„ÓÒ·‚Ò͇ڇ „‡Ìˈ‡, ÍÓˇÚÓ „Ó ‡ÁÔÓÎÓ‚ˇ‚‡ ÔÓ Ô‡‚‡ ÎËÌˡ, ̇˜Âڇ̇ ÌˇÍÓ„‡ ̇ χ҇ Á‡ Ô„ӂÓË ‚ Õ¸ÓÈ, ڇ͇ ˜Â ‡ÁÔÓÎÓ‚ˇ‚‡ ̇Ô‡‚Ó Í˙˘Ë Ë ‰ÓË ÒÚ‡Ë. œÓ ÌˇÍÓ ‚ÂÏ ·‡˘‡ ÏÛ, ÍÓÈÚÓ ÊË‚ÂÂ¯Â Ò‡Ï ‚ ÚÓ‚‡ ÒÂÎÓ, Ò ‡Á·ÓΡ Ë Î„̇ ̇ ΄ÎÓ, ‡ ¬‡ÒËÎ ‚Á ÓÚÔÛÒÍ, Á‡ ‰‡ Ò „ËÊË Á‡ Ì„Ó. √ËÊËÎ Ò ¬‡ÒËÎ Á‡ ÒÚ‡ˆ‡ Ë Á‡ ˆˇÎÓÚÓ ÏÛ ÊË‚ÓÚËÌÒÍÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó. —ÛÚËÌ, ÔÓ Û͇Á‡ÌË ̇ ÒÚ‡ˆ‡, ÔÛÒ͇ΠÔ‡ÒÂÚÓ ÔÓ ‰‚Ó‡ ‰‡ Ô‡ÒÂ Ë ӂ˘͇, ÌÓ Ô˂˜Â, ÍÓ„‡ÚÓ ÓÚË‚‡Î ‰‡ „Ó ÔË·Ë‡, ͇ÚÓ „Ó ÔӉ͇‚‡Î ÓÚÚÛÍ ÓÚÚ‡Ï Ò Ô˙˜Í‡ Ë ÎÂÍË ÔÓ‰ËÚ‚‡Ìˡ, Ô‡ÒÂÚÓ ÒÚË„‡ÎÓ ‰Ó Ô‰ ÍÓ˜Ë̇ڇ, ÌÓ ‚ ÔÓÒΉÌˡ ÏË„ ‚ÁÂχÎÓ ˇÁ˙Í Á‡‚ÓÈ Ë Ò ÎÛ‰Ó Í‚Ë˜ÂÌ Ò ‚ÚÛ‚‡ÎÓ Ì‡ÔÓÒÓÍË ÔÓ ‰‚Ó‡. Ó„‡ÚÓ Ú‡ÁË Ôӈ‰Û‡ Ò ÔÓ‚ÚÓË· Ë ÔÓÚÂÚË·, ‡ Ò‚ËÌÒÍÓÚÓ Í‚Ë˜ÂÌ Òڇ̇ÎÓ ÌÂÔÓÌÓÒËÏÓ Ë ¬‡ÒËÎ Ò ËÁÔÓÚËÎ ÓÚ ˇ‰, Ú˘‡ÌÂ Ë ÔËÚÂÒÌÂÌËÂ, ÚÓ„‡‚‡ ÒÚ‡ˆ˙Ú Ò ·ËΠ̇‰Ë„̇ΠÓÚ Î„ÎÓÚÓ ÒË, ‰ÓÚ˙ÚËÎ Ò ÍË‚Ó-Ρ‚Ó ‰Ó ‚‡Ú‡Ú‡ Ë Í‡ÚÓ Ò ÔÓ͇Á‡Î ÓÚ Ì¡, Ò‡ÏÓ ÂÍ˙Î: ì¿È‰Â, ˜Â‰Ó, ÛÎÂÁÌË ÒË Û ÍÓ˜Ë̇ڇ!î Ë ÓÌÓ‚‡ ÔӉ˂ˇÎÓ ÊË‚ÓÚÌÓ ÚÛÚ‡ÍÒË ËÁÔ˙ÎÌËÎÓ ‚ÓΡڇ ̇ Ò‚Óˇ ӷ˘ÂÌ ÒÚÓÔ‡ÌËÌ, ‡ ¬‡ÒËÎ Ò ÓÍÓÍÓËΠ͇ÚÓ Ì‡ ˜Û‰Ó Ì‚Ëʉ‡ÌÓ, ÔÓÒΠ‚Ò ÌË ‡Á͇Á‚‡¯Â Ú‡ÁË ËÒÚÓˡ Ë ‚Ò Ì ÏÓʯ ‰‡ Ò ÛÒÔÓÍÓË. ÃÓˇÚ Ô˙Í ·‡˘‡ Ӣ ‚ ‰ÂÚÒÚ‚ÓÚÓ Ë Ï·‰ËÌËÚ ÏË Ì ÛÒÔˇ ‰‡ Ï ÓÚ͇Ê ÓÚ ˆË„‡ËÚÂ Ë Ò ÔËÏËË, ÌÓ ˆˇÎ ÊË‚ÓÚ Ì ÔÂÒڇ̇ ‰‡ Ï ‡„ËÚË‡, Ú‡ ˜‡Í ‰Ó ÔÓÒΉÌËÚ ÒË ‰ÌË. “Ó„‡‚‡ ‡Á ÏÛ ÓÔÓÌË‡ı, ˜Â Ë ·ÂÁ ÚÓ‚‡ ÊË‚ÓÚ˙Ú ÏË Ì  ÚÓÎÍÓ‚‡ ‡‰ÓÒÚÂÌ, ˜Â ‰‡ ÏÛ ÚÂÔÂˇ ˜‡Í Ô˙Í ÚÓÎÍÓ‚‡, ‡ ÚÓÈ ÏË ËÁ‚‡‰Ë ‚‡ÎÂÍÓÁ ‡„ÛÏÂÌÚ: ìÇÌË Ú‚Óˇ ÊË‚ÓÚ ≠ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÊ˂¯ Ôӂ˜Â, Á‡ ‰‡ ÔÓχ„‡¯ ̇ ‰Âˆ‡Ú‡ ÒË ÔÓ-‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ!î ÃËÒΡ ÒË: ÚÓ‚‡  ˜ËÒÚÓ ·˙΄‡ÒÍË ‡„ÛÏÂÌÚ, ̇È-ÏÌÓ„Ó Ò·‚ˇÌÒÍË, Ë ÒÂ˘Û ÌÂ„Ó Ì ÛÒÔˇı ‰‡ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ˇ ͇͂ÓÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ, χ͇ ˜Â ‚ ÔÓÒΉÌËÚ ÏÛ „Ó‰ËÌË, ÍÓ„ÓÚÓ Ë Ò‡ÏËˇÚ ÚÓÈ ‡Á·Ë‡¯Â, ˜Â ÊË‚ÓÚ˙Ú ÏÛ ËÁÚ˘‡, ‡Á ‚Ò Ò ÒÚ‡‡Âı ‰‡ ÒÏÂ͘‡‚‡Ï ÚÓ‚‡ ÏÛ ÛÒ¢‡ÌÂ Ò ÙËÎÓÒÓÙˡڇ, ˜Â ÊË‚ÓÚ˙Ú Â ÔÓ˜ÚË ÌÂÔÓÌÓÒËÏ Ë ÔӘˠÔÓ‰Ó·ÌË ‰Ë‚ÓÚËË. ¿ ÚÓÈ ÔÓ ÔËÓ‰‡ ·Â¯Â ‡ÎÚÛËÒÚ˘̇ ¯ËÓÍÓ ÒÍÓÂ̇ ̇ÚÛ‡ Ë ‚Ò˘ÍË, ÍÓËÚÓ „Ó ÔÓÁ̇‚‡ı‡ Ë Ò‡ ÊË‚Ë, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ˇÚ, ˜Â ·Â¯Â ·ÂÁÍÓËÒÚÌÓ ÛÒ-

82


ÎÛÊÎË‚ Ë ÓÚÁË‚˜Ë‚ ˜Ó‚ÂÍ. ÕˇÍÓ„‡, ÔÂÁ ‚ÓÈ̇ڇ, ÍÓ„‡ÚÓ ‡Ì„ÎÓ-‡ÏÂË͇ÌÒÍË Ò‡ÏÓÎÂÚË ·ÓÏ·‡‰Ë‡ÎË ·˙΄‡Ò͇ڇ ÒÚÓÎˈ‡, ·‡˘‡ ÏË Ì ̇ÏÂËÎ Û·ÂÊË˘Â Ë Ò ‰‚ËÊÂΠ̇ ÔË·ÂÊÍË ÏÂÊ‰Û ·ÓÏ·ËÚÂ Ë ÒË‚‡˘ËÚ Ò ҄‡‰Ë Ò ·ÂÁ‡Á΢ËÂÚÓ Ì‡ Ó·˜ÂÌ ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓ„‡ÚÓ Ô‰ ÔӄΉ‡ ÏÛ ÌˇÍ‡Í‚‡ ÔÓÒÚÓÈ͇ Ò ÒË̇· Ë Á‡ÚÛԇ· ‰Û„ ·ˇ„‡˘ Ì¢‡ÒÚÌËÍ. ¡‡˘‡ ÏË Á‡·‡‚ËÎ ‚Ò˘ÍÓ, ‚ÚÛ̇ΠÒÂ Ì‡Ú‡Ï Ë Á‡ÔӘ̇ΠÚÂÒ͇‚Ó ‰‡ ‡Á‡‚ˇ Á‡ÚÛÔ‡Ìˡ, ÔË ÍÓÂÚÓ ‚ÎÓÊËÎ ˆˇÎÓÚÓ ÒË ˜Ó‚ÂÍÓβ·ËÂ, ¯ÓÔÒ͇ڇ ÒË ÛÔÓËÚÓÒÚ Ë Ï˙Ê͇ڇ ÒË ÒË·. Õ‡ÓÍÓÎÓ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ÎË ‰‡ Ò ÒË‚‡Ú Ò„‡‰Ë Ë ‰‡ ı‚˙˜‡Ú ÔÓÁÓˆË, ÚÛıÎË Ë „‰Ë, ÌÓ ÚÓÈ Ì Ò ÓÚ͇Á‡Î, ‡ÁÓ‚ËÎ Ë ÒÔ‡ÒËÎ ˜Ó‚Â͇, ËÁÏ˙Í̇Π„Ó Ë „Ó Ò‚ÂÒÚËÎ Ò ÌˇÍÓÈ Ë ‰Û„ ¯‡Ï‡, ÔÓÌÂÊ ÓÌÁË ·ËÎ ‚ ¯ÓÍ, ÌÓ Ô˙Í ÓÌÁË, ͇ÚÓ ÔÓ„ÎÂ‰Ì‡Î Ë Á‡‰Ë¯‡Î, ÒÍÓÍÌ‡Î Ë Ì‡ÎÂڡΠ‰‡ Ò ·ËÂ Ò ·‡˘‡ ÏË, Ú‡ Á‡ÚÓ‚‡ ÓÚÌÂÒ˙Î Ó˘Â ÌˇÍÓÈ Ë ‰Û„ ۷‰ËÚÂÎÂÌ ¯‡Ï‡, ‡ ·‡˘‡ ÏË ÔÓ‰˙ÎÊËÎ ÔÓ Ò‚Óˇ ÒË Ô˙Ú Ì‡ ÒÔ‡Òˇ‚‡Ì ÓÚ ·ÓÏ·ËÚÂ. Õ‡‰ˇ‚‡Ï Ò ÓÌÁË Ì¢‡ÒÚÌËÍ ‰‡  ÔÓÒ„̇Π̇ ·‡˘‡ ÏË ÔÓ ÔÓ„¯͇ ÓÚ Á‡¯ÂÏÂÚˇ‚‡ÌÂÚÓ, ‡ Ì ÓÚ Íۘ¯ÍË Ì‡„ÓÌ. œÓ ‚ÂÏ ̇ ÌˇÍÓ„‡¯ÌËÚ ÌË ÒÚÓÍÓ‚Ë ‰ÂÙˈËÚË ÏÓÈ ÍÓ΄‡ ÒÔÓ‰ÂÎË, ˜Â Ò  ÛÚÂԇΠ‰‡ Ú˙ÒË ˜Â̇ ÍÓʇÒ͇ ·Óˇ Ë ‚Ò Ì ÏÓÊÂÎ ‰‡ ̇ÏÂË. —˙˘Ó ͇ÚÓ ‚ ‡ÌÂ͉ÓÚ, ÒΉ ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ÌË Í‡ÚÓ Ô‡Á‡Û‚‡ı ÌÂ˘Ó ÒË ÓÚ ÌˇÍ‡Í‚‡ Á‡·Ûڇ̇ ·Û‰Í‡, ÏÂÊ‰Û ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÚÓ ÒÚÓÍË Á‡·ÂΡÁ‡ı Ë ¯Ë¯Â̈ÂÚÓ Ò ‚˙ʉÂÎÂ̇ڇ ˜Â̇ ·Óˇ Á‡ ÏÓˇ ÍÓ΄‡. ÛÔËı ÚÓ‚‡ ¯Ë¯ÂÌˆÂ Ò Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂÚÓ Í‡Í ˘Â ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ‡‰ÓÒÚ Ì‡ ÚÓÁË ˜Ó‚ÂÍ, Á‡ÌÂÒÓı „Ó Ì‡ ‰Û„Ëˇ ‰ÂÌ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡, ÔÓ͇Á‡ı ÏÛ ¯Ë¯Â̈ÂÚÓ Ë ÏÛ „Ó ‚˙˜Ëı ÛÒÏËı̇ÚÓ. ¿ ÚÓÁË ˜Ó‚ÂÍ „Ó ÔӄΉ̇, ËÁ·ÛÚ‡ „Ó Í˙Ï ÏÂÌ, ÔӄΉ̇ Ï ‚ Ó˜ËÚÂ Ë ÏË ˜Â: ìƒÛ„ Ô˙Ú Ì Ô‡‚Ë ÛÒÎÛ„‡, ÍÓˇÚÓ Ì ҇ ÚË ËÒ͇ÎË!î. * * * ’Ρ·˙Ú ‚ ˇ‚‡Ú‡ ÌË Â„˙ÎÌ˯͇ Í˙˘‡ Ò ÔË„ÓÚ‚ˇ¯Â ÓÚ ·‡·‡ ÏË, ÓÚ Ï‡È͇ ÏË ËÎË ÓÚ ‰‚ÂÚ Á‡Â‰ÌÓ. ¿Á ·ˇı ÌÂ˘Ó Í‡ÚÓ Ì‡‰ÁÓÌËÍ ËÎË Í‡ÚÓ ÔÂ˜Â˘ Ò˙‚ÂÚÌËÍ. “ ‚ÁÂχı‡ ÓÚ ì˜ËÒÚˡ ÍÓ¯î (‚ˉ ı‡Ï·‡) Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ·‡¯ÌÓ, ÔÂÒˇ‚‡ı‡ „Ó ÔÂÁ ‰ÌÓ „˙ÒÚÓ ˆË„‡ÌÒÍÓ ÒËÚÓ ‚˙ıÛ ËÁÏËÚ‡Ú‡ ‰Ó· ˜‡ÏÓ‚‡ χ҇, ÔÓÒΠ„Ó Á‡ÏÂÒ‚‡ı‡ Ò ÎÂÍÓ Á‡ÚÓÔÎÂ̇ ‚Ó‰‡ ͇ÚÓ ‰Ó·‡‚ˇı‡ Ë Í‚‡Òˆ‡ ≠ ÚÓ„‡‚‡¯Ì‡Ú‡ χˇ, ‰Óχ¯ÌÓ ÔÓ‰‰˙ʇ-

83


Ìˡ ˘‡Ï ̇ ÏΘÌÓÍËÒÂÎË ·‡ÍÚÂËË. ÃÂÒÂı‡ ÚÂÒÚÓÚÓ Ò˙Ò Á‡ÔÂÚ̇ÚË Ì‡‰ ·ÍÚËÚ ˙͇‚Ë Ë Ò˙Ò Á‡·‡‰ÂÌË ÔÎ˙ÚÌÓ ÍÓÒË, ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ‰‡ Ì ÔÓÔ‡‰ÌÂ ÌˇÍÓÈ ÓÔÓÁÓËÚÂÎÂÌ ÍÓÒ˙Ï ‚ ÚÂÒÚÓÚÓ. Œ˘Â ÔÂ‰Ë Á‡ÏÂÒ‚‡ÌÂÚÓ ·ˇı‡ ÒÎÓÊËÎË Ò ¯ÂÔ‡ ÒÓΠ̇ ÓÍÓ, ͇ÍÚÓ Ë Â‰Ì‡ ·Î‡„ÓÒÎӂˡ Á‡ ÛÒÔÂı ‚ ÔÓˆÂÒ‡. “Ó‚‡ ÏÂÒÂÌ ‰ÌÂÒ ·ËıÏ ̇ÂÍÎË ÚÂÊ͇ ÙËÁ˘ÂÒ͇ ‡·ÓÚ‡, Á‡˘ÓÚÓ Ú‡Í‡‚‡ ÒË Ë ·Â¯Â, ÌÓ ÔÓ Îˈ‡Ú‡ ̇ χÈ͇ Ë Ì‡ ·‡·‡ ·Â¯Â ËÁÔËÒ‡ÌÓ Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂ Ë ÛÒÚÂÏ. œÓÏÌˇ, ˜Â ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË, ÍÓˇÚÓ ÏÂÒ¯ ÚÂÒÚÓÚÓ, ËÁ·ËÂı‡ ͇ԘˈËÚ ÔÓÚ ÔÓ ˜ÂÎÓÚÓ ∫, ‰Û„‡Ú‡ Ò ÒÔÛÒ͇¯Â, Ú‡ ∫ Á‡·˙Ò‚‡¯Â ÔÓÚÚ‡, ‰ÓÒÛ˘ ͇ÍÚÓ ÒÚ‡‚‡ ÔË ıËÛÁËÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ËÁ‚˙¯‚‡Ú ÚÂÊÍË ÓÔÂ‡ˆËË. “Ó‚‡ Á‡Û˜ÂÌÓ ‰‚ËÊÂÌË ËÎË ÛÚËÌÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚Ë  ËχÎÓ Á‡ Á‡‰‡˜‡ Ì ÚÓÎÍÓ‚‡ ‰‡ ÓÔ‡ÁË ıΡ·‡ ÓÚ ÌˇÍÓˇ ÔÓÔ‡‰Ì‡Î‡ ͇Ô͇ ÔÓÚ, ÍÓÎÍÓÚÓ ‰‡ ÒÔÓˇ‚‡ ‚˙Á͇ڇ ÏÂÊ‰Û Ò̇ı‡ Ë Ò‚ÂÍ˙‚‡. œÓÒΠÓÏÂÒÂÌÓÚÓ ‰Ó·Â Ë ÓÙÓÏÂÌÓ Í‡ÚÓ Á‡ ÔÓ„‡˜Ë ÚÂÒÚÓ Ò Á‡‚Ë‚‡¯Â ‚˙‚ ‚˙ÎÌÂÌË ÏÂÒ‡ÎË ‚ ‰ÌÓ ‰˙‚ÂÌÓ ÍÓËÚÓ Ò Í‡Ô‡Í, ÍÓÂÚÓ Ì‡˘‡ıÏ ÌÓ˘‚Ë. —Ή ÌˇÍÓ ‚ÂÏ ‚ÒˇÍ‡ ̇·˙·Ì‡Î‡ ÚÂÒÚÂ̇ ÔÓ„‡˜‡ Ò ÔÓÒÚ‡‚ˇ¯Â ‚ ‰̇ ÒËÎÌÓ Ì‡„Ó¢Â̇ ̇ Ó„ÌˢÂÚÓ Í‡ÎÂ̇ ÔÓ‰Ìˈ‡, Á‡ıÎÛÔ‚‡¯Â Ò Ò˙Ò Ò‚Ó‰ÂÒÚˡ ÏÂÚ‡ÎÂÌ ‚˙¯ÌËÍ, ‡ ‚˙ıÛ ÌÂ„Ó Ò ̇ÒËÔ‚‡¯Â Ó·ËÎÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ê‡ ÓÚ Ó„ÌˢÂÚÓ Ë Ú‡Í‡ ‚ ÚÓÁË „Ó¢ ҇̉‚˘ Á‡ÔÓ˜‚‡¯Â ‰‡ Ò ËÁÔ˘‡ ıΡ·˙Ú. —Ή ÓÍÓÎÓ ˜‡Ò ‚ÂÏ ‚˙¯ÌËÍ˙Ú ·Ë‚‡¯Â ÓÚÒÚ‡ÌÂÌ Ë ÓÚ Ú‡Ï Ò ÔÓÌ‡Òˇ¯Â ‚˙ί·ÌËˇÚ ÏËËÒ Ì‡ ÔˇÒÌÓ ÓÔ˜ÂÌˡ ıΡ·. œÓÒΠڇÁË ÔÓ„‡˜‡ ·Ë‚‡¯Â ËÁ‚‡‰Â̇ ÓÚ ÔÓ‰Ìˈ‡Ú‡ Ë ÔÓÌÂÒÂ̇ ͇ÚÓ ÊË‚Ó Ò˙˘ÂÒÚ‚Ó, Á‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ‚ËÚ‡ Ô‡Í Í‡ÚÓ Ú‡ÍÓ‚‡ ‚ ÏÂÒ‡ÎË, ‡ ÔÓ‰Ìˈ‡Ú‡ Ò ҄Ó¢ˇ‚‡¯Â ÓÚÌÓ‚Ó ‚ Ó˜‡Í‚‡Ì ̇ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ÔÓ ‰ ÔÓ„‡˜‡. ’Ρ· Ò ÔË„ÓÚ‚ˇ¯Â ‚‰Ì˙Ê ‚ Ò‰Ïˈ‡Ú‡ Ë Ò Ò˙ı‡Ìˇ‚‡¯Â ‚ ÌÓ˘‚ËÚ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó Û‚ËÚ ‚ Ì„ӂËÚ ÒË ‚˙ÎÌÂÌË ÏÂÒ‡ÎË, ڇ͇ ˜Â ÌËÚÓ ‰‡ Ò ‚Ú‚˙‰Ë, ÌËÚÓ ‰‡ ÏÛıÎˇÒ‡. —ÔÓÏÌˇÏ ÒË, ˜Â Á‡ Ú‡ÁË ‚ÍÛÒÌÓÚˡ ·‡·‡ ͇Á‚‡¯Â: ì“ ̇ ÚÓˇ η χ̉ʇ ÏÛ Ì Ú·Âî. » ̇ËÒÚË̇, Úˇ ·Â ̇Ô˙ÎÌÓ Ô‡‚‡. œÓÍ˙ÒÌÓ ËÁÔ˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ ıΡ·‡ ·Â ÏÓ‰ÂÌËÁË‡ÌÓ Ò ÚÓ‚‡, ˜Â ÓÏÂÒÂÌËÚ ÔÓ-χÎÍË ÔËÚË Ò ÌÓÒÂı‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÏÂÒ‡ÎËÚÂ Û Ò˙Ò‰ËÚ ÔÂÁ ÌˇÍÓÎÍÓ Í˙˘Ë, Í˙‰ÂÚÓ Ò ËÁÔ˘‡ı‡ ‚ „ÓÎˇÏ‡ Áˉ‡Ì‡ ÙÛ̇, ÔÓÂχ˘‡ ̇‚‰Ì˙Ê ÔËÚËÚ ̇ ˆˇÎ‡Ú‡ χı‡Î‡. ¡Â¯Â ‚ ‰‚Ó‡ ̇ “‡Ì˜Ó‚ËÚÂ Ë Ò ÔÓ‰„ˇ‚‡¯Â Ò˙Ò Ò·χ, ‡ ÚÓ‚‡ Á‡ÔӘ̇ ÒΉ ÍÓÓÔÂË‡ÌÂÚÓ ‚ ÒÂÎÓÚÓ, ÔË ÍÓÂÚÓ Ë ÚÓ‚‡ Úˇ·‚‡ ‰‡  ·ËÎÓ ÌˇÍ‡Í‚‡ ÙÓχ ̇ ÍÓÓÔÂË‡ÌÂ.

84


* * * —˙˘ËˇÚ ÚÓÁË ¬‡ÒËÎ, ÍÓÈÚÓ ‡Á‚˙ÎÌÛ‚‡ÌÓ ÌË ‡Á͇Á‚‡¯Â Í‡Í ÌÂÛÒÔ¯ÌÓ Â „ÓÌËÎ Ô‡ÒÂÚÓ ‚ ·‡˘ËÌˡ ÒË ‰ÓÏ, ÍÓ„‡ÚÓ Á‡‚˙¯ËΠ̇‚ÂÏÂÚÓ ÒË Ò‰ÌÓ ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, ·ËÎ Á‡ÔӘ̇Π‡·ÓÚ‡ ͇ÚÓ Í‡ÒËÂ ‚ ÌˇÍ‡Í˙‚ ÒË ÚÂÚÓ‡Á‰ÂÌ ÍÎÓÌ Ì‡ ƒ— Ë Ú‡Ï ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ „Ó ‚ˉÂÎË ÌÂ„Ó‚Ë Ò˙ÒÂΡÌË Í‡Í ‡·ÓÚË ÏÂÊ‰Û Ì‡ÚÛÔ‡ÌË Ô‡˜ÍË ·‡ÌÍÌÓÚË.  Ó„‡ÚÓ ÏÓϘÂÚÓ ÒË ÓÚ˯ÎÓ ‚ ÒÂÎÓÚÓ, ÚÓÈ ·ËÎ ÔÓÒÂ˘Ì‡Ú Ò ‚˙ÁıˢÂÌËÂ Ë ‡ÔÎÓ‰ËÒÏÂÌÚË: ì¡‡‚Ó ·Â, ¬‡ÒÓ, ÏÌÓ„Ó ıÛ·‡‚‡ ‡·ÓÚ‡ ÒË ÒË Ì‡ÏÂËÎ! ÕÂχ ÔÓ-Û·‡‚‡ ÓÚ Ú‡ˇ ‰‡ Ò ӂ˯ ‚ ÍÛÔˢ‡ Ô‡Ë.î ¬ ÓÌÂÁË „Ó‰ËÌË, Ô˙Í Ë Ò„‡,  ÊË‚Ó ‡Á·Ë‡ÌÂÚÓ, ˜Â ıÛ·‡‚‡  ڇ͇‚‡ ‡·ÓÚ‡, ÔË ÍÓˇÚÓ Ú ·Ë ˜ÂÍωʠ‚ ÍÓÂχ, Ú. Â. ÔË ÍÓˇÚÓ ÔÂÏË̇‚‡Ú Ô‡Ë ÔÂÁ ˙ˆÂÚ ÚË. ¬ ÒÚÛ‰ÂÌÚÒÍËÚ ÏË „Ó‰ËÌË Ú‡ ‰Ó Ò„‡ ÌˇÏ‡ Ú‡ÍÓ‚‡ ˜ÂÍωÊÂ, Á‡ÚÓ‚‡ ÚÓ„‡‚‡ ıÓ‰Âı ̇ Ôˇˆ‡Ú‡ ̇ ÒÓÙËÈÒÍˡ —ÓÎÌË Ô‡Á‡, ÍÓÂÚÓ ·Â¯Â ÚÓ„‡‚‡¯Ì‡Ú‡ ÚÛ‰Ó‚‡ ·ÓÒ‡, Ò Ì‡‰Âʉ‡ ‰‡ ·˙‰‡ ̇ÂÚ Á‡ ÌˇÍ‡Í˙‚ ‚ˉ Ô·ÚÂ̇ ‡·ÓÚ‡. ¬ Ô˙‚ËÚ ‰ÌË ‡Á·‡ı, ˜Â Ô‰·„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚ̇ ÒË· ̇‰‚˯‡‚‡ Ú˙ÒÂÌÂÚÓ Ë Á‡ÚÓ‚‡ ÔËÎÓÊËı Ú‡ÍÚË͇ڇ ‡Á ‰‡ ÒË ÔÓÚ˙Òˇ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎ. ¿ ÚÓ‚‡ ÒÚ‡‚‡¯Â ͇ÚÓ Ò ‚ÔÛÒ͇ı ÔÓ ìœÓÁËÚ‡ÌÓî Ò‰ ˜Ó‚ÂÍÓÔÓÚÓ͇, Ò‰ ÍÓÈÚÓ Ëχ¯Â ÔÓÚÂ̈ˇÎÌË ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎË Ë Í‡ÚÓ ‡Ï·Û·ÌÚÂÌ Ú˙„ӂˆ Ò ÔÓ‚ËÍ‚‡ı Ò ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÒËÎÂÌ „·Ò: ì“˙ÒËÚ ÎË ‡·ÓÚÌËÍ? ÕˇÍÓÈ ‰‡ Ú˙ÒË ‡·ÓÚÌËÍ?î. —Ή ÓÍÓÎÓ Â‰ÌÓ ÏÂʉۘ‡ÒËÂ, ÍÓÂÚÓ ÚÓ„‡‚‡ ÒË ·Â¯Â ÏÓˇ Ïˇ͇ Á‡ ‚ÂÏÂ, ÔÓÚÂ̈ˇÎÌËˇÚ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎ Ò ÓÚÁÓ‚‡‚‡¯Â, ͇Á‚‡¯Â, ÔËÏÂÌÓ, ˜Â Ú˙ÒË Ï‡Á‡˜Ë, ‡ ‡Á „Ó ËÌÙÓÏË‡ı, ˜Â Ì Ò˙Ï Ô‰ÔËÂχ˜ Ë „Ó ÔÓ‚Âʉ‡ı Í˙Ï ·ÓÒ‡Ú‡ ͇ÚÓ Ô˙Ú¸ÓÏ ÛÚÓ˜Ìˇ‚‡ıÏ ÛÒÎӂˡ Ë ˆÂÌËÚ Á‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡, ÔÓÒΠҠÔÓ‚ËÍ‚‡ı ‚ËÒÓÍÓ Ë ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó Ò‰ ıÓ‡Ú‡: ì“˙ÒˇÚ Ò ‰‚‡Ï‡ ‰Ó·Ë Ï‡Á‡˜Ë Ë Â‰ËÌ ˜Ë‡Í.î, ÔË ÍÓÂÚÓ Í˙Ï Ì‡Ò ÔËËʉ‡ı‡ ÍÓÎÍÓÚÓ ÔÓÎÓ‚ËÌ ÓÚ‡ ıÓ‡, ÓÚ ÍÓËÚÓ ‡Á ËÁ·Ë‡ı ÛÊ Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ ÔÓÌ ̇ Ô˙‚ ÔӄΉ Ë ÔÓÚ„ΡıÏÂ. œÓ Ô˙Úˇ „Ë Ó҂‰ÓÏˇ‚‡ı, ˜Â Ì Ò˙Ï Ô‰ÔËÂχ˜˙Ú, Ì Ò˙Ï Ë ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂΡÚ, ÌÓ Ú Ò ÓÚÌ‡Òˇı‡ Í˙Ï ÏÂÌ Ò Û‚‡ÊÂÌËÂ Ë ÂÒÔÂÍÚ, ÔÓÌÂÊ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ‡Á „Ë ·ˇı ËÁ·‡Î, Ú. Â. ·ˇı ËÏ ‰‡Î ıΡ· ÔÓÌ Á‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ÌË. ¿ ÚÓ‚‡ ·Â¯Â ‚‡ÊÌÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ Ò‰ ÚÓ„‡‚‡¯ÌËÚ χÈÒÚÓË ÔÂӷ·‰‡‚‡¯Â ‚ËÒÓÍÓÏÂÌÓ-ÔÓÒÚ‡¯ÍÓÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË Í˙Ï ˜Ë‡ˆËÚÂ, Ӣ Ôӂ˜Â, ÍÓ„‡ÚÓ ‡Á·Âˇı‡, ˜Â ÚÓ‚‡ Ò‡ ìÛ˜ÂÌË ıÓ‡î, ‡ ‚ ÏÓˇ ÒÎÛ˜‡È Ò ҘËÚ‡ı‡ ‰ÓÌˇÍ˙‰Â Á‡‰˙ÎÊÂÌË Ë ÌˇÏ‡ı‡ ÏÓ‡ÎÌË ÒËÎË Á‡ ÔÓÒÚ‡˘Ë̇.

85


* * * ¬ÂÎÏÓÊÂÌÂÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓË ıÓ‡ Ì  ÌÓ‚Ó ˇ‚ÎÂÌËÂ, ËÌÚÂÂÒÌÓ Ë Î˛·ÓÔËÚÌÓ Â, ÌÓ Ì ‚ˇ‚‡Ï ‰‡  ËÁÛ˜‡‚‡ÌÓ ÒÔˆˇÎÌÓ. ƒÓÌˇÍ˙‰Â ÏÓÊ ‰‡ Ò ÓÔ‰ÂÎË Ë Í‡ÚÓ ÌˇÍ‡Í˙‚ ÒÔˆˇÎÂÌ ‚ˉ Ô‡‚ÂÌ˛˘Ë̇, ÌÓ Ò‡ÏÓ ‰ÓÌˇÍ˙‰Â. À˘ÌÓ ‡Á „Ó ÓÔ‰ÂÎˇÏ Á‡ Ò· ÒË Í‡ÚÓ ÔÒËıÓÒ˙ÒÚÓˇÌË ̇ „‡Ì˘ÌË Î˘ÌÓÒÚË, ÔÓÌÂʠ̇‰ÂÍ‚‡ÚÌÓÒÚÚ‡ ̇ Ú‡ÍË‚‡ ıÓ‡ ÔÓ͇Á‚‡, ˜Â Ú Ò ‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò‡ÏÓ ‚ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÚӘ͇ڇ ̇ ÔÓÁ̇ÌËÂÚÓ, ‰ÓÍÓÎÍÓÚÓ Â‰Ì‡ ÚӘ͇ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ̇ ˜‡ÒÚË. Õ‡ÔËÏÂ ·‡È ÚË ≈‰ËÍÓÈÒË ÓÚ ÒÂÎÓ ≈‰ËÍÓÂÒË Â ‡·ÒÓβÚÂÌ Ú˙ԇ̇ Ë Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ ‚ ÚÂÚ‡Ú‡ ˜ÂÚ‚˙ÚËÌ͇ ÓÚ ÚӘ͇ڇ ̇ ÔÓÁ̇ÌËÂÚÓ. “ÓÈ ÒË Â Í˂̇Π͇ÒÍÂÚ‡ ̇ ‰̇ ÒÚ‡Ì‡ ͇ÚÓ „ÂÌÂ‡Î —ÚÓȘ‚, ‚Ë̇ΠÌÓÒ ‚ Ì·ÂÒ‡Ú‡ ≠ ˘Â ˜¯ ÔÂÁ ÔÎÓ˘‡‰Ó ÏËÌËÒÚ˙Ó ÏË̇‚‡. Œ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÌÓ Â ‰Ó ÌˇÍÓ ÒË ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ, ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌÓ ≠ ‚ ̇˜‡ÎÌËÚ ‡Áˇ‰Ë, ÔËÏÂÌÓ ÓÔÂ‡ÚÓ ̇ ÎÓÔ‡Ú‡ ËÎË ÌÂ˘Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓ. Œ·‡˜Â ÚÓÈ Â ÏÌÓ„Ó Ô˜ÂÌ ‚ ÔÓÎËÚË͇ڇ, ÚÓÈ ‚Ë̇„Ë ÏÓÊ ‰‡ ÚË Í‡Ê ÍÓË Ò‡ ‰Ó·ËÚÂ Ë ÍÓË Ï‡Ò͇ËÚÂ, ÚÓÈ ÏÓÊ ‰‡ Ú ÓÚÍÂıÌÂ Í‡Í ÚÓ˜ÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÛÔ‡‚Ρ‚‡ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ. ÕÂ„Ó‚ËˇÚ ÍËÚÂËÈ Â, ˜Â ‰Ó·‡  ڇÁË ‰˙ʇ‚‡, ÍÓˇÚÓ ÏÛ ‰‡‚‡ ·Î‡„‡, ÔË‚Ë΄ËË Ë ÚˇÏ ÔÓ‰Ó·ÌË. ÕÂ„Ó‚ËˇÚ ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÓÔÓÌÂÌÚ Â ·‡È ¬ÂÎÏÓ, ÍÓÈÚÓ Â Áˉ‡ÒÍË Ï‡ÈÒÚÓ, ‡Ï‡ Ë̇˜Â ÓÚ ‚Ò˘ÍÓ ‡Á·Ë‡. ¬ÂÎÏÓ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Ë ÚÓÁË ˜Ó‚ÂÍ ÓÚ Ì‡Ó‰‡ ÓÚ ÌˇÍÓ„‡¯ÌËÚ ÔÓÒÎӂ˘ÌÓ ·Â‰ÌË Ò·, ÍÓ„ÓÚÓ ÎÓ¯ËÚ ÍÓÏÛÌËÒÚË Ó·‡ÁÓ‚‡ı‡ ·ÂÁÔ·ÚÌÓ ‰‡‰Óı‡ ÏÛ ıΡ·, ‡·ÓÚ‡ Ë ÊËÎˢ ‚ ·ÎËÁÍˡ „‡‰, ͇ÍÚÓ Ë Á‡Ô·ڇ ÔÓ-„ÓΡ-

86


χ ÓÚ Ú‡ÁË Ì‡ ìË̉ÊËÌÂÓî Á‡ ‚˙ÔÎ˙˘ÂÌË ̇ ‰ËÍÚ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ ÔÓÎÂÚ‡ˇڇ. “ÓÁË ¬ÂÎÏÓ ‰ӂÌÓ ÒË ÍÛÔÛ‚‡¯Â ‚ÂÒÚÌˈËÚ 얇·ÓÚÌ˘ÂÒÍÓ ‰ÂÎÓî Ë ìÕ‡Ó‰ÂÌ ÒÔÓÚî, ‚ ÍÓËÚÓ ËÁ˜ËÚ‡¯Â Ò‡ÏÓ ÙÛÚ·ÓÎÌËÚ ÌÓ‚ËÌË, ÔÓÒΠËÁ Á‡‚Ó‰‡ Ò ÓÁ˙Ú‡¯Â ͇͂‡ ‰·ÓÎˡ ÏÓÊ ‰‡ „ÂÔË Á‡ ‚Í˙˘Ë ≠ ÔËÓÌ, ÓÚ‚ÂÚ͇, ‚ËÌÚÓ‚Â ËÎË Í‡Í‚ÓÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ, Ò‡ÏÓ ‰‡ Ì  ͇ÔÓ. Õ‡ χÌËÙÂÒÚ‡ˆËËÚ Ò͇̉Ë‡¯Â ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó Ë ÒËÎÌÓ ì·Â-͇-ÔÂî ËÎË ì·Â-ÍÂ-ÔÂî, ÔÓÌÂÊ ÚÓ ÏÛ ‰‡‚‡¯Â ıΡ·‡, ·Â¯Â ËÌÚËÏÂÌ Ò ìÓ„‡ÌËÚÂî Ë „Ë Ó҂‰ÓÏˇ‚‡¯Â ÒËÒÚÂÏÌÓ Á‡ ‚Ò˘ÍÓ ËÎË Á‡ ‚Ò˘ÍË, ÍÓËÚÓ Ì ÏÛ ı‡ÂÒ‚‡ı‡. œÂÁ ÓÒÂωÂÒÂÚ Ë ‰Â‚ÂÚ‡ „Ó‰Ë̇ Ë ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÍÓÏÔ‡Ò˙Ú Á‡ÔӘ̇ ‰‡ ÒÓ˜Ë, ˜Â ËÁÚÓÍ Â Ì‡ Á‡Ô‡‰, ÚÓÁË ÒÂÎÒÍË ‚ÂÎÏÓʇ ‚ÏÂÒÚÓ ì·ÂÍÂÔÂî Á‡ÔӘ̇ ‰‡ ÍÂ˘Ë ìÒÂ-‰Â-ÒÂî, Á‡˘ÓÚÓ ¯Ë, ˜Â ÚÓ‚‡  ÌÓ‚‡Ú‡ ÏÛ Ï‡È͇ Ë ˜Â ‚˜ ˘Â  ڡ, ÍÓˇÚÓ ˘Â ÏÛ ‰‡‚‡ ËÎË ÌˇÏ‡ ‰‡ ÏÛ ÔÂ˜Ë ‰‡ ÒË ì‚ÁÂχî. —ËÓχ¯Í‡Ú‡ ‚˙¯Í‡  ÚÓÁË ÒËÏ‚ÓÎ-ÍÓÏÔÓχÚ, ÍÓÈÚÓ ËÁ͇˜‡ ̇ ˜ÂÎÓÚÓ Ì‡ ÔÒ‚‰Ó‚ÂÎÏÓʇڇ, Á‡ ‰‡ ÏÛ Ì‡ÔÓÏÌË ÍÓÈ Â Ë ÓÚÍ˙‰Â ˉ‚‡. ¬ ÔÓÒΉÌÓÚÓ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚË ̇ ‰‚‡‰ÂÒÂÚË ‚ÂÍ ËÌÍÛ·‡ÚÓ˙Ú Ì‡ ÒËÓχ¯ÍË ‚˙¯ÍË ‡·ÓÚÂ¯Â Ò Ô˙ÎÂÌ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ, Ëχ¯Â „Ë Ë ÔÓ ˜Â·ڇ, Ë ‚ „‡˘ËÚ ̇ ÏÌÓ„Ó ıÓ‡, ‡Î‡ Ú Ì ˜Û‚ÒÚ‚‡ı‡ ÌË Ò‡Ï, ÌË Ò‚ˇÌ, Ú‡ Ò ËÁˆÂÔ‚‡ı‡ Ë ÔÓ ÚÂ΂ËÁËÓÌÌËÚ ÂÍ‡ÌË. ¬ÂÎÏÓ Ì Ò Ò‡ÏÛ‚‡ ÓÚ ÌˇÍÓ„‡¯Ì‡Ú‡ ÒË ÚËÂÚ‡Ê̇ ‚Ë· ≠ „ËÏ̇Áˡ, ÓÚ ÚÂ‡ÒËÚ ̇ ÍÓˇÚÓ ÔÓÔ‡„‡Ì‰Ë‡ Í‡Í ìÍÛÏÛÌËÒÚËÚÂî ·ËÎË ÎÓ¯Ë ıÓ‡; ÚÓÈ Ò Ò‰ÂÒ‡Ë ÔÓ‰ Ô˙Ú Ë Ì‡‰ Ô˙Ú Ë ‚Ò ÔÓ-Ú‚ÓÊÌÓ Ò ÓÁ˙Ú‡ ÓÚÍ˙‰Â ÏÓÊ ‰‡ „ÂÔË ÓÚ ‰·ÌËÚ ‡‚‡ÌÚË ≠ ÚÂÍÂÁÂÚÓ ·Â Û·ËÚÓ, Á‡‚Ó‰Ó ·Â¯Â ÎË͂ˉË‡Ì, „Ó‡Ú‡ Ô˙Î̇ Ò Ó„‡ÌËÁË‡ÌË ‚ χÙˡ ·‡ÍÓÌËÂË, Ú‡ ̇¯ËˇÚ Ì ÏÓÊ ‰‡ ÔËÔ‡Ë. «‡ÚÓ‚‡ ÚÓÈ Ò„‡ Ò ۄÎÂʉ‡ ‚ 옇ÒÚÌËÍÓî, ͇ÍÚÓ Ò ‚„ÎÂʉ‡Ú ‚ Ò˙˘Ëˇ Ë Ì„ӂËÚ ‚ÓʉӂÂ, Á‡˘ÓÚÓ ÒÏˇÚ‡Ú, ˜Â Ò‡ÏÓ ÓÚÚ‡Ï ÏÓÊ ‰‡ Ò „ÂÔË. ¬ÂÎÏÓ Ò ÓÁ˙Ú‡ ̇҇Ï-Ì‡Ú‡Ï ÔÓ ÛÎˈËÚÂ, ‡Î‡ Ë ˙ʉ˂ ÔËÓÌ Ì ÏÓÊ ‰‡ ̇ÏÂË: ‚Ò˘ÍÓ ‚˜  ËÁÏÂÚÂÌÓ. ì¿ÍÓ ÏÛ Â!î ˘Â¯Â ‰‡ ͇Ê ·‡˘‡ ÏË. * * * ¬˜Â‡ ‚ËÍ‡Ï Ì‡ ‰̇ Ò˙Ò‰͇: 쫉‡‚ÂÈ! ‡Í ÒË?  ‡Í  „ÛÔ‡ ¿?î “ˇ Ò ÒÏÂÂ, Á‡˘ÓÚÓ Á̇Â, ˜Â ‡Á ̇˘‡Ï „ÛÔ‡ ¿ Ò˙ÒÎÓ‚ËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ Ì ͇ÍÚÓ Ô‰Ë, ÌÓ ‚ÒÂ Ô‡Í ‰ÓÌˇÍ˙‰Â  ӷÂÁÔ˜ÂÌÓ ÙË̇ÌÒÓ‚Ó ÓÚ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ≠ ÔÂÌÒËÓÌÂË, ÏËÎˈËÓÌÂË, ˜ËÌÓ‚ÌËˆË Ë ‡·ÓÚÌËˆË Ì‡ ‰˙ʇ‚̇ ‡·ÓÚ‡ Ë ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë Ú‡ÍË‚‡. ì¿, ·Â,

87


Ì ÒÚË„‡Ú Ô‡ËÚÂ!î ÓÚ„Ó‚‡ˇ Úˇ. ì ¬ËÊ ≠ ‚ËÍ‡Ï ∫ ≠ ˆˇÎÓÚÓ ÏË ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ·ÂÁ ËÁÍβ˜ÂÌË ÒÏ ÓÚ „ÛÔ‡ ¡ ≠ ÌËÍÓÈ ÌË˘Ó ÌË Ì ‰‡‚‡, ÌËÍÓÈ Ò ÌË˘Ó Ì ÌË Ó·ÂÁÔ˜‡‚‡, ‡·ÓÚËÏ ‰Ó ËÁÌÂÏÓ„‡ Á‡ ıΡ·‡ ÒË, Ô˙Í Ë Á‡ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ‰‡‚‡ÏÂ, Á‡ ‰‡ ‚Ë ËÁÔ·˘‡ ÔÂÌÒËËÚÂ Ë Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡ ‚Ë Á‡Ô·ÚËÚÂ.î ì“Ó Ë ‡Á ËÒÍ‡Ï ‰‡ ËÁ͇‡Ï ÌÂ˘Ó ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ, ‡Ï‡ ͇Í. ƒ‡È Ì¢Ó, ÌˇÍ‡Í‚‡ ‡·ÓÚ‡î. ƒ¿…! “Ó‚‡ ÒË Á̇ˇÚ, ÚÓ‚‡ ÒË ·‡ˇÚ. Õ ÒÏ¡ ‰‡ ͇ʇ ‰Ó·˙ ‰ÂÌ Ì‡ ÌˇÍÓË ıÓ‡, Ì ÒÏ¡ ‰‡ „Ë ÔӄΉ̇ ≠ ‚Ò ˘Â ÚË ËÒÍ‡Ú Ì¢Ó, ‰ÓË ÂÈ Ú‡Í‡ Á‡ ÔË̈ËÔ‡. —Ή ͇ÚÓ Ò ‡Á·˙͇ı‡ ÒӈˇÎËÒÚ˘ÂÒÍËÚ ÔÓˇ‰ÍË ‚ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ÌË, ÒΉ ͇ÚÓ ËÍÓÌÓÏË͇ڇ ·Â ÓÒÚ‡‚Â̇ ̇ ‡‚ÚÓÔËÎÓÚ Ì‡ ÌˇÍ‡Í‚Ó ÒË Ò‡ÏÓ„ÛÎË‡Ì ÛÊ Ò ÏÓÌÂÚ‡ÌË ÒÔÓÒÓ·Ë, ͇͂ËÚÓ ·Ëı‡ Ë ÏÓ„ÎË ‰‡ ÔÓÒ‚˙¯‡Ú ‡·ÓÚ‡, ÌÓ ‡ÍÓ Ò ÔË·„‡Ú ÓÚ Í‡‰˙ÌË, ÛÏÂÂ˘Ë Ë ‰Ó·ÓÒ˙‚ÂÒÚÌË ‰˙ʇ‚ÌË ÛÔ‡‚ÌˈË, ÒΉ ͇ÚÓ ÒÚÓÚËˆË ıËΡ‰Ë ·˙΄‡ÒÍË „‡Ê‰‡ÌË ·ˇı‡ ÒÚ‡ÚÛË‡ÌË Í‡ÚÓ ·ÂÁ‡·ÓÚÌË, ‡Á ‚ÒÂ Ô‡Í Ò „Ó‰Âˇ Ò ÏÓÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ Ì ÔÓÚ„̇ Í˙Ï ÌËÍÓ„Ó ÔÓÒˇ¯Í‡ ˙͇, ÌËÍÓÏÛ Ì Ò Ô˂‰ ‚ ÛÌËÁËÚÂÎÌË ÏÓÎ·Ë Á‡ ÔÓÏÓ˘, ‡ ͇ÚÓ ¯ÍÓÎÛ‚‡Ì ÔÂÒÓÌ‡Ê Ò Á‡ı‚‡Ì‡ ‰‡ ËÁ͇‚‡ ıΡ·‡ ÒË Ò˙Ò ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË ÒËÎË, ÛÏÂÌˡ, ‚ÓΡ Ë Ô‰ÔËÂϘ˂ÓÒÚ. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ÚÓ‚‡ ÔÓ‡Ê‰‡ ÏÌÓ„ÓÒÚ‡Ì̇ ÁÎÓ·‡ Ë Á‡‚ËÒÚ, ÔÓ‰ÏˇÚ‡Ìˡ, ˜Â ìËχÏÂî ÌÂÁÌ‡Ï ÒË ÍÓÎÍÓ ÙËÏË Ë ˜Â ÒÏ ÏËÎËÓÌÂË, χ͇ ˜Â ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Â‰‚‡ Ò‚˙Á‚‡Ï ‰‚‡Ú‡ Í‡ˇ, ˜Â Ò ۷˂‡Ï ÓÚ ‡·ÓÚ‡ Ë ˜Â Ò‡ÏÓ ÚÓ‚‡ Ë Ô‡‚ËÏ. œ‡‚‡ ·Â¯Â ̇‚ÂÏÂÚÓ Ï‡È͇ ÏË, ͇ÚÓ Í‡Á‚‡¯Â, ˜Â ıÓÒ͇ڇ ÎÓ¯ÓÚˡ  ÌÂÔ‰‚ˉËχ Ë ·ÂÁ„‡Ì˘̇. ÕÓ ‰‡ Ì ·˙‰ÂÏ ˜ÂÌÓ„ÎÂ‰Ë ≠ ‰‡ Ò ̇‰ˇ‚‡Ï ‚ ÒΉ‚‡˘ËÚ ‰‚‡ÈÒÂÚ-ÚËÈÒÂÚ „Ó‰ËÌË ıÓ‡Ú‡ ‰‡ Ò ̇ۘ‡Ú ‰‡ ÔËÂÏ‡Ú ‡ÎÌÓÒÚËÚÂ Ë ‰‡ Ò ÔËÏËˇÚ Ò‡ÏË ‰‡ ËÁ͇‚‡Ú Ò‰ÒÚ‚‡Ú‡ ÒË Á‡ ÊË‚ÓÚ, ÔË ÍÓÂÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÏËÊËÚÛÒÍÓ ≠ ‚˙Á͇ÒÍÓ ≠ ‰ÓÌÓÒÌ˘ÂÒÍˡ ÔÂÒÓÌ‡Ê ·˙‰Â ҂‰ÂÌÓ ‰Ó ‰ËÌ ÔÓÌÓÒËÏ ÏËÌËÏÛÏ, ‡ ‰‡È ·ÓÊÂ Ë ‰‡ ËÁ˜ÂÁÌÂ. œ‡Í ÒË ÒÔÓÏÌˇÏ Á‡ ·‡·‡ Lj‡ Ë ‰Â‰Ó …Ó‰‡Ì ÓÚ ≈„˙ÎÌˈ‡ ≠ Û Úˇı ÌˇÏ‡¯Â Ë „‡Ï ÎÓ¯ÓÚˡ, Á‡‚ËÒÚ ËÎË ÓÏ‡Á‡ Í˙Ï ÍÓ„ÓÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ, ‚˙ÔÂÍË ÌÂÔÓÌÓÒËχڇ ÏËÁÂˡ, ‚ ÍÓˇÚÓ ·ËÚÛ‚‡ı‡. ≈, ‰‡, Ì ·ˇı‡ ·ÂÁÍËÚ˘ÌË Í˙Ï ÏÂÍÓ‚˘Ë̇ڇ ̇ Ò˙Ò‰ËÚÂ Ë Ú‡ÍË‚‡ „Ë Ì‡˘‡ıÏ ÏÂÊ‰Û Ì‡Ò ÒË, ÌÓ Ì Ò˙Ï ÛÒÂÚËÎ ÌË͇͂‡ ÔÓÏËÒ˙Î Á‡ ͇͂‡ÚÓ Ë ‰‡  Ï˙ÒÓÚˡ, ̇ÒÓ˜Â̇ ÒÂ˘Û Úˇı. » χ͇ ‰‡ ·ˇı‡ ‡ÎÌÓ ‡ÚÂËÒÚË, ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Ú ÌÓÒÂı‡ Û Ò· ÒË ıËÒÚˡÌÒÍËÚ ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎË, ÍÓËÚÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ·ˇı‡ Ô‰‡ÎË Ì‡ ·‡˘‡ ÏË, ÚÓÈ Ì‡ Ò‚ÓËÚ ‰Âˆ‡ Ë Ú ̇

88


ÚÂıÌËÚ ÒË ‰Âˆ‡, ‡ Ò„‡ ‚ ÚÂÁË ‚˙Î˜Ë ‚ÂÏÂ̇ ÚÂÁË ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎË ËÁ„ÎÂʉ‡Ú ͇ÚÓ ÌÂÔÓÌÓÒËÏ ‡ı‡Ë˜ÂÌ ÔÓÓÍ, ÍÓÈÚÓ ÌÓÏË̇ÎÌÓ ÔÂ˜Ë Á‡ ÓˆÂΡ‚‡Ì ̇ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ÌË. » Ì ҇ÏÓ Ì‡ ̇¯ÂÚÓ. √ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ì‡Ó‰‡ ÌË Â Ú‡Í‡‚‡ ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎ̇ Ë ‚ ÚÓ‚‡  ÏÓˇÚ ÓÔÚËÏËÁ˙Ï Á‡ ̇ˆËˇÚ‡. —‡ÏÓ ‰‡ÌÓ Ò˙ÛÏ ‰‡ Ò˙·Â ÛÏ Ë ÒËÎË ‰‡ ÒÚ˙ÔË Ì‡ ¯ËˇÚ‡ ̇ ¯ÏÂÍÂˇ‰‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Â ÁÎÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌ Ë ÒÏ˙ÚÓÌÓÒÂÌ ÚÛÏÓ. ¡ÂÁ ‰‡ Ú˙ÔË ÓÚ·„‡ÌÂ Ë ‚‡È͇ÌÂ. ‡ÍÚÓ Ë ‰‡ ÒË ËÁˇÒÌË Ë‰ÂÈÌËÚÂ Ë ÊËÚÂÈÒÍËÚ ˆÂÌÌÓÒÚË, Í˙Ï ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÒÚÂÏË Í‡ÚÓ Ï‡Î˙Í, ·Â‰ÂÌ Ë ÛÌËʇ‚‡Ì ̇Ó‰ ≠ ÒӈˇÎÌË, ÎË·Â‡ÎÌË ËÎË ÍËÏË̇ÎÌË. ¬ÒÂÍË ÏÓÊ ‰‡ ÔËÚ‡: ì◊‡Í‡È ·Â, ˜Ó‚˜Â, Á‡˘Ó „Ë Ô˯¯ ÚÂÁË Ì¢‡? ¬Ò ‰ÌÓ ≠ ‰ÛÔ͇ ‚ ÏÓÂÚÓ. ìœË¯‡ „Ë, Á‡˘ÓÚÓ, ˜Ó‚ÂÍ, ͇ÚÓ „Ë ÔÓ̇Ô˯ ÚÂÁË Ì¢‡, ‡ ÏÓÊ ·Ë Ë Í‡ÚÓ „Ë ÔÓÔÓ˜ÂÚÂ, ÌˇÍ‡Í ÒË ÏÛ ÓÎÂÍ‚‡ Ë Ò ÔÓÓÒ‚Ó·Óʉ‡‚‡ ‰ÛıÓ‚ÌÓ ÔÓÌ Á‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ë ÏÓÊÂ Ë ‰‡ Ì ҇ ˜‡Í ÚÓÎÍÓ‚‡ Á‡·‡‚ÌË, ÌÓ Ò ̇‰ˇ‚‡Ï ‰‡ Ò ÔÓ̇ÏÂË Ë ÔÓ ÌÂ˘Ó ÔÓÛ˜ËÚÂÎÌÓ ≠ ÔÓ ÌˇÍÓ ·ËÒÂ˜Â ÓÚ ÚÓÁË ·ÓÍÎÛÍ, ÍÓÂÚÓ ‰‡ ÚË Ò ÓÚÔ·ÚË Á‡ Á‡„Û·ÂÌÓÚÓ ‚ ˜ÂÚÂÌÂÚÓ ‚ÂÏÂ. ¬ Í‡ˇ ̇ ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë Ò‰χ „Ó‰Ë̇ ÒÚ‡ÓÒÚÚ‡ Ë ·ÓÎÂÒÚËÚ Ò˙·ÓËı‡ ‰ÓÚÓÎÍÓ‚‡ ̇¯ËÚ Ó‰ËÚÂÎË, Ú‡ Ú ‚˜ Ì ÏÓÊÂı‡ ‰‡ Ò ӷÒÎÛÊ‚‡Ú Ò‡ÏË ‰ÓË Á‡ ̇È-ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌË ·ËÚÓ‚Ë Ì¢‡. «‡ ıÓ‡Ú‡ ÓÚ Ì‡¯‡Ú‡ ˜Â„‡ ·ÓÎÌˈËÚ ‚˜ Ì Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ı‡ ≠ ÎÂ͇ÒÍÓÚÓ Ò˙ÒÎÓ‚Ë ‚ÚÓ‡˜Ë ‚ÁÓ ‚ ˆÂÌÓ‡ÁÔËÒËÚÂ Ë Á‡Ô·ÚËÚ ̇ ÍÓ΄ËÚ ÒË ‚˙‚ ‚ËÒÓÍÓ‡Á‚ËÚËÚ ÒÚ‡ÌË Ë ˘Â¯Â ‰‡ „Ë ÔÂÒΉ‚‡ ̇ ‚ÒˇÍ‡ ˆÂ̇, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÊÂÒÚ‡, ÍÓÈÚÓ ·Â ̇Ô‡‚ËÎ ·˙΄‡ÒÍËˇÚ Ì‡Ó‰ Á‡ ·ÂÁÔ·ÚÌÓÚÓ ËÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë Ì‡ÒÚ‡Ìˇ‚‡Ì ̇ ‡·ÓÚ‡. ¬Ò ڇˇ, ÌÓ Ò ̇ÎÓÊË ‰‡ Á‡ÒÚ˙Ôˇ ̇ ‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡ ‚‡ıÚ‡ Á‡ ÚÂÁË ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ï ·ˇı‡ ‰‡ËÎË Ò ÊË‚ÓÚ, ÓÚ‡ÒÚËÎË Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÎË, ͇ÍÚÓ Ë ÔÓ‰ÔÓχ„‡ÎË ‰Ó ÔÓÒΉ̇ڇ ÒË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ. ƒÂÌÓÌÓ˘ÌËÚ ÏË ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚË ·ÂÁÒ˙ÌÌË „ËÊË ‰Ó͇‡ı‡ Ë ÏÂÌ ‰Ó ·ÓÎÂÒÚÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌË ≠ ‰‚ËÊÂı Ò ͇ÚÓ ÔËÁ‡Í Ë ‰ÂÏÂı ÔÓ ÒÚÓÎÓ‚ÂÚÂ. ¡ÓÂı ÒÂ Ò ·ÓÎÂÒÚÚ‡ ̇ Ú‡ÚÍÓ, Á‡ ‰‡ „Ó ‚‰Ë„̇ ̇ Í‡Í‡, Á‡˘ÓÚÓ ·Â Ô‡‰Ì‡Î Ë ÙËÁ˘ÂÒÍË, Ë ‰ÛıÓÏ. —˙‚ÒÂÏ ËÁÓÒÚ‡‚Ëı Ë ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ÒË. ∆Â̇ ÏË Ò˙˘Ó ·Â ·ÓÎ̇ Ë Ò ÌÛʉ‡Â¯Â ÓÚ „ËÊË, ÌÓ ÏË Ò ÒÚÛ‚‡¯Â, ˜Â ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ÒÌËÁıÓ‰ËÚÂÎÌÓ ‡Á·Ë‡ÌÂ, ÔÓÌÂÊÂ Ë Úˇ ·Â ÔÂ͇‡Î‡ Ú‡Í˙‚ ÂÚ‡Ô ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ÒË Ò˙Ò Ò‚ÓË ·ÎËÁÍË. ¡ˇı Ó„Ó˜ÂÌ, ˜Â Úˇ Ë ‰Âˆ‡Ú‡ ÏË Ì Ô‰ÔËÂχı‡ ÍÓÌÍÂÚÌË ‰ÂÈÒڂˡ, Á‡ ‰‡ ÏË ÓÍ‡Ê‡Ú ÔÓÏÓ˘ ‚ ÏÓˇÚ‡ ÏËÒˡ, ÒˇÍ‡¯ Ì Ò ÓÚÌ‡Òˇ Á‡ ÚÂıÌË Ó‰ÌËÌË ËÎË ÔÓÌ ‡Á ڇ͇

89


‚˙ÁÔËÂχı Ì¢‡Ú‡ Ë ‚Ò Ò ÒÚ‡‡Âı ‰‡ „Ë ÓÔ‡‚‰‡‚‡Ï, ˜Â Ò‡ ÛʇÒÌÓ Á‡ÂÚË Ò ÚÂıÌËÚ ÒË ‡·ÓÚË Ë ‡ÍÓ Ëχı‡ Ú‚ӄË, Ú ·ˇı‡ Ôӂ˜ Á‡ÚÓ‚‡, ‰‡ÎË ‡Á ˘Â ËÁ‰˙ʇ, Ú‡ ‰‡ ̠΄̇ ÔÓÒΠ̇ ÚÂıÌËÚ „ËÊË. ¡‡Ú ÏË œÂÚ˙ ‚ ÓÌˡ ‰ÌË ÏË Ó͇Á‚‡¯Â Ò˙‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ‰ÓÍÓÎÍÓÚÓ ÚÓÈ ·Â¯Â ÏÌÓ„Ó Á‡ÂÚ ˜Ó‚ÂÍ Ò Í‡ËÂ‡Ú‡ ÒË. Õ‡·Î˛‰‡‚‡ı ÚÂÁË ÏÓË Ì‡È-·ÎËÁÍË ıÓ‡ Í‡Í Ò ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú ͇ÚÓ ı‡‡ÍÚÂË ‚ Ú‡ÁË ÂÍÒÚÂÏ̇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ Ë ·ˇı ÒËÎÌÓ ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡Ì, ÌÓ ·ÎËÁÍËÚ ҇ Ë Á‡ÚÓ‚‡, ‰‡ ÏÓÊÂÏ ‰‡ ËÏ ÔÓ˘‡‚‡ÏÂ. ≈„ÓÚÓ ‚ ÏÓÏÂÌÚÂÌ ÔÎ‡Ì Ë Í‡ÚÓ ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ ÛʇÒÌÓ „Ë ÒÚˇ„‡¯Â Ë Á‡‰Û¯‡‚‡¯Â. » ·ÓÎÌËÚÂ, Ë Á‰‡‚ËÚÂ. » ÚÓ‚‡ ·Â¯Â ̇È-ÎÓ¯‡Ú‡ ‰Ë‡„ÌÓÁ‡ ̇ ÚÓ„‡‚‡¯Ì‡Ú‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ. »Ì‡˜Â, ͇ÚÓ „Ë „Ή‡¯, ‚Ò ‚ÂÒÂÎË Ë ÒËÏÔ‡Ú˘ÌË ıÓ‡, ‰Ó·Ë Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚÌË, ıË-ıË ı‡-ıÓ Ë Ú. Ì., ÌÓ ‚ Úۉ̇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ ‰˙Ô‡Ú ˜Â„‡Ú‡ Í˙Ï Ò· ÒË. ÃÌÓ„Ó ‡ÌÓ Ì‡Á‡‰ ‚ „Ó‰ËÌËÚ ·Â¯Â ÔÂÍ˙Ò̇ڇ ÚËÏÛÓ‚Ò͇ڇ ÔÓÔ‡„‡Ì‰‡ Ë Ô‡ÍÚË͇, ‡ ÔÓÒΠ‚ ‡ÌÚËÍÓÏÛÌËÒÚ˘ÂÒ͇ڇ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ≠ Á‡·‡‚Â̇ Ë ÓÚ˜Â̇. ◊Ó‚ÂÍ˙Ú, ÍÓÈÚÓ ÚÓ„‡‚‡ ÔÓÎÛ˜Ë ìÓÚ΢ÂÌî ÓÚ ÏÂÌ, ·Â χÈ͇ ÏË. ÕÓ Úˇ ˆˇÎ ÊË‚ÓÚ Â ·Ë· ڇ͇‚‡ ≠ ‡·ÒÓβÚÌÓ ·ÂÁÍÓËÒÚÌÓ Ò‡ÏÓ‡Á‰‡‚‡˘‡ Ò Á‡ Ò‚ÓÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó Ë Ù‡ÏËÎˡ. –‡Á·Ë‡ Ò ‚ ÚÓ„‡‚‡¯Ìˡ Ë ìÓÚ΢ÂÌî Ëχ χÎÍÓ ¯Â„‡ Ë Á‡Í‡˜Í‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÓ„‡‚‡ Úˇ ·Â¯Â Ò ‡Îˆı‡ÈÏÂ Ë ‰ÂÏÂÌˆËˇ, ÌÓ Ë ‡ÍÓ ·Â¯Â Á‰‡‚‡, ˘Â¯Â ‰‡ ÔÓÎÛ˜Ë ¯ÂÒÚ˘͇ڇ ÒË, ÔÓÌÂÊ ÒË ˇ ÔÓÁ̇‚‡ı ÓÚ Ôӂ˜ ÓÚ ÔÓÎÓ‚ËÌ ‚ÂÍ Ë, ڇ͇ ‰‡ Ò ͇ÊÂ, ·ˇıÏ ËÁˇÎË ÚÓ·‡ ÒÓÎ Á‡Â‰ÌÓ. »Ï‡ı ÛÒ¢‡ÌÂÚÓ, ˜Â Úˇ ̇Ô˙ÎÌÓ ‡Á·Ë‡ Í‡Í‚Ó ÒÚ‡‚‡ ÓÍÓÎÓ Ì¡, ‚˙ÔÂÍË ÓÌÂÁË ∫ ·ÓÎÂÒÚË. “Ó„‡‚‡ ÔÓÚÂ̈ˇÎÌÓ Ë ÔÓ ÒÔËÒ˙Í ËχıÏ ̇ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ÚË̇‰ÂÒÂÚ Ô˙ÎÌÓÎÂÚÌË Ë Á‰‡‚Ë Îˈ‡, ÍÓËÚÓ ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ Ó͇Á‚‡Ú ÔÓ Ï‡ÎÍÓ ÔÓÏÓ˘ ̇ ËÁÔ‡‰Ì‡ÎËÚ ‚ ·Â‰‡ ÒÚ‡ÂȯËÌË Ì‡ Ó‰‡, Ù‡ÏËÎˡڇ ËÎË Í·̇, ڇ͇ ˜Â ÒÛχÌÓ ‰‡ Ò ÔÓÎÛ˜Ë Â‰Ì‡ ‰Ó·‡ Ó·˘‡ „Ëʇ, ·ÂÁ ‰‡ Ò Á‡ÒÂ„Ì‡Ú ÍÓÈ Á̇ ÍÓÎÍÓ Î˘ÌËÚ Ô·ÌÓ‚Â Ë „ËÊË Ì‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ Ú‡ÁË ÚË̇‰ÂÒÂÚ˜ÎÂÌ̇ „‚‡‰Ëˇ. ŒÍ‡Á‡ Ò ÔÓ-Û‰Ó·ÌÓ Á‡ ‚ÒÂÍË ‰‡ „ Á‡‰ÌËÚ ÒË ˜‡ÒÚË Ì‡ Ô‡ÌÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÚÂÁË Á‡ÒÎÛÊËÎË ıÓ‡ ËÏ ·ˇı‡ ÓÒË„ÛËÎË. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ÚÓ„‡‚‡ Á‡ ‰‚‡-ÚË ÏÂÒˆ‡ Ò‡ÏËˇÚ ‡Á Ò ÒË̇ı ÓÚ ËÁÚÓ˘ÂÌËÂ Ë ÔÓ ÔËÌÛ‰‡ Ò œÂÚ˙ ̇ÏÂËıÏ ‰Û„Ó ¯ÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Óˇ‚‡¯Â ‰Ó „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡, ÌÓ ÌÂ Ë ÏÂÌ ‚ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, ڇ͇ ˜Â ËÁ„ÎÂʉ‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÌÓÒˇ Ó„Ó˜ÂÌËÂÚÓ ÒË ÓÚ ÓÌÂÁË ‰ÌË Á‡ ˆˇÎ ÊË‚ÓÚ. ¬ ÓÌˡ ‰ÌË ÒË ÒÔÓÏÌËı Í‡Í ÂÒÍËÏÓÒËÚ ÓÒÚ‡‚ˇÚ Ô‰̇ÏÂÂÌÓ Ë ËÚÛ‡ÎÌÓ Ò‚ÓË ·ÎËÁÍË ÓÒÚ‡ÂÎË ËÎË ·ÂÁ̇‰ÂʉÌÓ ·ÓÎ-

90


ÌË ıÓ‡ ̇Ò‰ ΉÂ̇ڇ ÔÛÒÚËÌˇÚ‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓ„˙Î̇ÚË ÓÚ ·ˇÎ‡Ú‡ ÒÏ˙Ú ËÎË ËÁˇ‰ÂÌË ÓÚ ıˢÌˈËÚÂ. ÕÓ Ú‡Ï Â ‰Ë‚‡ ÔËÓ‰‡ Ë Ú‡Ï ÌˇÏ‡ ÌË ÎÂ͇Ë, ÌË ·ÓÎÌˈË, ÌËÚÓ ‰ÓË ‰˙ʇ‚‡ Ë Ú ËÁ‚˙¯‚‡Ú Ú‡ÁË Â‚Ú‡Ì‡Áˡ ÓÚ ÌÂÏ‡È Í˙‰Â, Ë ÍÓ„‡ÚÓ Û Ì‡Ò Ò ÛÔÓÚ·ˇ‚‡Ú ÔÓ‰ Ô˙Ú Ë Ì‡‰ Ô˙Ú ÔÓÌˇÚˡ ͇ÚÓ ìˆÂÌÌÓÒÚ̇ ÒËÒÚÂχî, ìˆË‚ËÎËÁ‡ˆËÓÌ̇ ÓËÂÌÚ‡ˆËˇî Ë ÚˇÏ ÔÓ‰Ó·ÌË ‚ËÒÓÍÓÔ‡ÌÓÒÚË ‚˙ıÛ ÛËÌËÚ ̇ ‚˜ ‡Á„ÓÏÂÌËÚ ڇÍË‚‡ Ë ‡ÎÌÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÎË, ÒË Á‡ÒÎÛʇ‚‡ ˜Ó‚ÂÍ ‰‡ Ò Á‡ÏËÒÎË ‰‡ÎË Ô˙Í ÚÂÁË ÍÓËÚÓ Ò‡ ̇ ÍÓÏËÎÓÚÓ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì „Ó ÙËÌÚË‡Ú ÂÙË͇ÒÌÓ Ë ÛÌˢÓÊËÚÂÎÌÓ. —ÚÂÙ‡Ì, ÍÓÈÚÓ ÔÓ ÓÌÓ‚‡ ‚ÂÏ ·Â¯Â ÏËÌËÒÚÂÒÍË ¯ÓÙ¸Ó Ò ÔÓÛÂ‰Ë Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Á‡ ÌˇÍÓÈ Ë ‰Û„ ÏÂÒˆ ‚ ‰̇ ‡‡·Ò͇ ÒÚ‡Ì‡ ‰‡ ËÁ͇‡ ÌˇÍÓÈ Ë ‰Û„ ΂, ÔÓ-ÚÓ˜ÌÓ ≠ ‰Ó·. ¬ Ô˙‚ËÚ ÒË Ú‡Ï ‰ÌË ıÓ‰ËÎ ÔÓ Ô‡Á‡ˢÂÚÓ, ÔÓ̇ÍÛÔËÎ ÒË Â‚ÚËÌË ·‡Ì‡ÌË Ë ÔÓÚÓ͇ÎË Ë ÍÓ„‡ÚÓ ÔÂÏË̇‚‡Î Ò Úˡ ÔÎÓ‰Ó‚Â Í‡È ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÚÓ Ó͇ˇÌË ÔÓÒˇˆË, ÔÓÚˇ„‡˘Ë ‰‡Ò‡‰ÌÓ ˙ˆÂ Í˙Ï Ì„Ó, ÔÓ‰ı‚˙ÎËΠ‰ËÌ-‰‚‡ ·‡Ì‡Ì‡ ̇ ‰ËÌ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ ÛÏË‡˘ ÓÚ „·‰ Ë ·ÓÎÂÒÚË ÔÓÒˇÍ. ◊ ͇ÚÓ Ò ̇ı‚˙ÎË· ˆˇÎ‡Ú‡ Ú˙ÎÔ‡ Ï·‰Ë Ë Á‰‡‚Ë ÔÓÒˇˆË ‚˙ıÛ ÏÛ Ò ˛ÏÛˆË, ËÚÌËˆË Ë ‡„ÛÏÂÌÚ‡: 쫇˘Ó ‰‡‚‡ ÏËÎÓÒÚËÌˇÚ‡ ÒË Ì‡ Ë ·ÂÁ ÚÓ‚‡ ÛÏË‡˘Ëˇ ÍÓÌÍÛÂÌÚ, ‡ Ì ̇ ÊË‚ËÚÂ Ë Á‰‡‚ËÚÂ? ì’‡ Ë‰Ë „Ó ‡Á·Ë‡È ÚÓÁË Ò‚ˇÚ! “Ó Ë —ÚÂÙ‡Ì ÏÌÓ„Ó Ò ˜Û‰Â¯Â ÚÓÈ ÎË Â Ô‡‚, ËÎË ÔÓÒˇˆËÚÂ. ¬ËÂ Í‡Í ÏËÒÎËÚÂ? “‡ÍË‚‡ ÒÏ ·˙΄‡ËÚÂ, Ú‡ÍË‚‡ ÒÏ Ò·‚ˇÌËÚ ≠ ÏËÎÓÒÚË‚Ë Ë Ò˙ÒÚ‡‰‡ÚÂÎÌË, ڇ͇‚‡ ÌË Â Ë ˆ˙Í‚‡Ú‡, Ë ÂÎ˄ˡڇ. ¬ Ó·˘Ë ÎËÌËË, ‰Â, Á‡˘ÓÚÓ Ëχ Ë ËÁÍβ˜ÂÌˡ. ‡ÚÓ Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â, ÍÓËÚÓ ‰‡ ÔÓÚ‚˙ʉ‡‚‡Ú Ô‡‚ËÎÓÚÓ. * * * ÕˇÍ˙‰Â ÔÂÁ ÔÂÚ‰ÂÒÂÚÚ „Ó‰ËÌË ÓÚ„ÎÂʉ‡ıÏ ‰Óχ¯ÌË Á‡ÈˆË, Ë ÚÓ Ú‡Í‡, ˜Â Ò ‚ÂÏÂÚÓ Ú Ò ‡Á‚˙‰Ëı‡, ͇ÍÚÓ Ò ͇Á‚‡ ≠ ͇ÚÓ Á‡ÈˆË, Ú‡ ‚˜ ÌËÚÓ ËÏ ÒÏÓ„‚‡ıÏÂ Ò ı‡Ì‡, ÌËÚÓ Ò Í‚‡ÚË‡. «‡ÚÓ‚‡ ‰ËÌ ‰ÂÌ Ò ·‡Ú ÏË œÂÚ˙ ̇Ô˙ÎÌËıÏ ‰ËÌ Ò‡Ì‰˙Í Ò˙Ò Á‡È˜ÂÚ‡, ÍÓÎÍÓÚÓ ÏÓʇ ‰‡ ÔÓÂÏÂ Ë Ô‡‚Ó Ì‡ ÊÂÌÒÍˡ Ô‡Á‡ ÏÂÊ‰Û ÒÂ„ËËÚ Ò˙Ò ÁÂÎÂ̘ۈË, ‡ Ì ÔÓ-‰ÓÎÛ, Í˙‰ÂÚÓ ·Â¯Â Ô‡Á‡˙Ú Á‡ ÊË‚ÓÚÌË. œÓÒÚÓˇıÏÂ, ÔÓÒÚÓˇıÏÂ, ÌÓ ÌËÍÓÈ Ì Ò Á‡ËÌÚÂÂÒÛ‚‡ ÓÚ Ì‡¯Ëˇ ҇̉˙Í Ë ÓÚ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ ÏÛ. Œ˜ÂÚ‡‚‡¯Â Ò Ô˙ÎÌÓ ÙˇÒÍÓ Ì‡ ̇¯ÂÚÓ Ú˙„Ó‚ÒÍÓ Ô‰ÔˡÚËÂ. œÓ ÌˇÍÓÂ

91


‚ÂÏ ËÁ‚‡‰ËıÏ ‰ÌÓ Á‡È˜Â, Ú‡ „Ó ÔÓÒÚ‡‚ËıÏ ‚˙ıÛ Ò‡Ì‰˙͇, Ú˙ÎÔË ÓÚ ıÓ‡ Ò ËÁÌËÁ‡ı‡ Í‡È Ì‡Ò Ë Ô‡Í ÌË͇Í˙‚ ÓÚÍÎËÍ. “Ó„‡‚‡ Ô‰ÎÓÊËı ̇ ·‡Ú ÏË: 졇ÚÂ, ı‡È‰Â ‰‡ ‚Ë͇ÏÂ, Á‡ ‰‡ ‡Á·Â‡Ú ıÓ‡Ú‡, ˜Â ÔÓ‰‡‚‡Ï Ì¢Óî. ì¿, ÌÂ! —‡Ï Ï Â!î ≠ ͇Á‡ ÚÓÈ Ë ÚÓ„‡‚‡ ‡Á Ò ‡Á‚Ë͇ı, ͇ÍÚÓ Ô‡‚Âı‡ Ë ‰Û„Ë Ú˙„Ó‚ˆË, Ò‡ÏÓ ˜Â ËÁ„ÎÂʉ‡  ËχÎÓ Ë Ó·ÂÚÓÌӂ ̇ ÏÛÚË‡˘Ëˇ ÏË ÔÛ·ÂÚÂÚÒÍË „·Ò, Á‡˘ÓÚÓ ıÓ‡Ú‡ Á‡ÔӘ̇ı‡ ˇÁÍÓ ‰‡ Ò ËÁ‚˙˘‡Ú Í˙Ï Ì‡Ò Ò ÌÂÒÍË‚‡ÌÓ Î˛·ÓÔËÚÒÚ‚Ó Ë ËÌÚÂÂÒ. ¬Ë‰ˇı Í‡Í œÂÚ˙ Á‡ÔӘ̇ ‰‡ ÔÓÚ˙‚‡ ‚ ÚÓÚÓ‡‡, ‡ ‡Á ‚˜ ·ˇı ÔÂÓ‰ÓÎˇÎ ÒˆÂÌ˘̇ڇ ÒË ÚÂÒ͇ Ë Ó˘Â ÔÓ ÒËÎÌÓ Ë Û·Â‰ËÚÂÎÌÓ Á‡Í¢ˇı: 쒇ȉ ̇ Á‡È˜ÂÚ‡Ú‡! Õ‡È-‰Ó·‡Ú‡ ÔÓÓ‰‡ ‚ ≈‚ÓÔ‡ Ë ‚ Ò‚ÂÚ‡! ÷ÂÌË Ì‡Ó‰ÌË! —ÚÓ͇ڇ ÔÓ ‚‡¯ ËÁ·Ó!î. ≈‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Á‡‰ „˙·‡ ÒË ˜Û‚‡ı ÚËıˡ „Î‡Ò Ì‡ Ӣ ÔÓ-‰˙ηÓÍÓ ÔÓÚ˙‚‡˘Ëˇ ÏË ·‡Ú ͇ÚÓ ÌˇÍ‡Í˙‚ ·ÂÍ ‚Ó͇Î: ì—ÚË„‡ ÒË ‚Ë͇Î, ·Â, ÒÚË„‡ ÒË ‚Ë͇Î! Õ Ú ÎË Â Ò‡Ï ÓÚ ıÓ‡Ú‡?î ÕÓ Á‡ Ì„ӂ Ë Á‡ ÏÓÈ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ, Í˙ÒÏÂÚ ıÓ‡Ú‡ Á‡ÔӘ̇ı‡ ‰‡ Ò ÒÔË‡Ú, Ó„ÎÂʉ‡ı‡ Á‡È˜ÂÚ‡Ú‡, ÔËÚ‡ı‡ Á‡ ˆÂ̇ڇ Ë ‰Û„Ë Ú‡ÍË‚‡ Ì¢‡, ÍÓËÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÒÎÛ˜‡Ú ̇ ‰ËÌ Ô‡Á‡. «‡ÔӘ̇ı‡ Ë ‰‡ ÍÛÔÛ‚‡Ú. «‡ ÌˇÏ‡ Ë ˜‡Ò ‚ÂÏ ÓÔ‡ÁÌËıÏ ҇̉˙͇, ÒÚÓ͇ڇ ·Â ‡ÁÔÓ‰‡‰Â̇, Ô‡ËÚ ÔË·‡ÌË. √Ó‰ËÌË ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ËÁÛ˜‡‚‡ı ÌˇÍ‡Í˙‚ ˇÔÓÌÒÍË ÓÔËÚ ‚ Ó·Û˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÏÂÌˉÊ˙Ë, ÔË ÍÓÈÚÓ ÒÚÛ‰ÂÌÚËÚ Ëχı‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ Ô‡ÍÚËÍÛÏ ÔÓ ÔÓËÁ‚ÓÎÌÓ „Ó‚ÓÂÌ ̇ ÓÊË‚ÂÌÓ Í˙ÒÚӂˢ Á‡ ÔÂÓ‰ÓΡ‚‡Ì ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ̇ ÒˆÂÌ˘̇ڇ ÚÂÒ͇ ËÎË ÔÓ Ì‡¯ÂÌÒÍË Í‡Á‡ÌÓ ≠ Ò‡Ï˙Ú ‰‡ „Ó‚Ó˯ Ô‰ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ıÓ‡. ¿ ÏÓˇÚ ·‡Ú Òڇ̇ Û˜ÂÌ Ë ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÒÍË ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ Ë Ì ҇ÏÓ ˜Â  ÔÂÓ‰ÓÎˇÎ ÒˆÂÌ˘̇ڇ ÒË ÚÂÒ͇, ÌÓ Â Ë ÏÌÓ„Ó Á‡·‡‚ÂÌ Á‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ‡Û‰ËÚÓˡ, ÍÓÂÚÓ Ô˙Í ÏÛ ÔÓχ„‡ ‚ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÒÍˡ ÔÓˆÂÒ, ڇ͇ ˜Â ÔÓ ÛÒÔ¯ÌÓ ‰‡ ÔÓ‰‡‰Â Ò‚ÓˇÚ‡ ËÌÚÂÎÂÍÚÛ‡Î̇ ÒÚÓ͇. ¬ ÔÓÒΉÌËÚ Í·Òӂ ̇ „ËÏ̇Áˡڇ ËÁÛ˜‡‚‡ıÏ ͇ÚÓ ÓÚ‰ÂÎÌË Ô‰ÏÂÚË ÎÓ„Ë͇ Ë ÔÒËıÓÎӄˡ, ͇ÚÓ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎˇÚ ·Â ‰ËÌ Ë Ò˙˘ ≠ ‰ËÌ ‚˙Á‡ÒÚÂÌ ÒËÏÔ‡Úˇ„‡ Ò ÌÂÒڇ̉‡ÚÂÌ ÔÓ‰ıÓ‰ Í˙Ï Ó·Û˜ÂÌËÂÚÓ, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ˜‡ÒÓ‚ÂÚ ÏÛ ‰ÓÒÚ‡‚ˇı‡ Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚Ë Á‡ ÔÓ˜ÚË ˆÂÎˡ Í·Ò. ¬ ‰ËÌ Ú‡Í˙‚ ˜‡Ò Ӣ ÓÚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ ÚÓÈ Á‡ÔӘ̇ ‰‡ Ò ‡ÁıÓʉ‡ ÏÂÊ‰Û ‰ˈËÚÂ Ë ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ÂÏ Ò ÔÓÁ‡·‡‚Ρ‚‡ ̇ ̇¯ÂÚÓ Ï˙Θ‡ÎË‚Ó Ó˜‡Í‚‡ÌÂ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Á‡ÔӘ̇ ‰ËÌ ‡Á͇Á, Ò˛ÊÂÚ˙Ú Ì‡ ÍÓÈÚÓ ·Â¯Â Í‡Í Â‰ÌÓ ÏÓϘ ‚ Ô˙‚ËÚ ‰ÌË ÒΉ ‚ÓÈ̇ڇ ÒË Ì‡ÏÂËÎÓ Â‰Ì‡ ÔËÒ‡Î͇ Ë Í‡Í Úˇ ËÁ·Ûı̇· ‚ ˙ˆÂÚ ÏÛ, ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÍÓÂÚÓ ÚÓ‚‡ ÏÓϘ ÓÒڇ̇ÎÓ ·ÂÁ

92


˙ˆÂ Ë Í‡Í Ò Ô˙Î̇ ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËˇ ̇ Ò‚ÓˇÚ‡ ‚ÓΡ ÚÓ‚‡ ÏÓϘ Ò ̇ۘËÎÓ ‰‡ Ò ӷÒÎÛÊ‚‡ Ò Í‡Í‡Ú‡ ÒË Ë Ú. Ì. ÷ÂÎËˇÚ ÍÎ‡Ò ÔÓÒÎÂ‰Ë Ò „ÓÎˇÏ ËÌÚÂÂÒ ÚÓÁË Ò˛ÊÂÚ, ÍÓÈÚÓ ÔÓ Ó·ˇÒÌËÏË Ô˘ËÌË ‰ÌÂÒ Ï‡È Ò ̇˘‡ ÚËÎ˙, ‡ ̇Í‡ˇ Û˜ËÚÂÎˇÚ ÔÓÔËÚ‡ ‰‡ÎË ÌˇÍÓÈ ÁÌ‡Â Í‡Í Ò  ͇Á‚‡Î „ÂÓˇÚ, ÔÓˇ‚ËÎ Ú‡ÁË ÌÂӷ˘‡ÈÌÓ ÒËÎ̇ ‚ÓΡ. ì «‡ÍÓî ≠ ÓÚ„Ó‚ÓËı ‡Á, ÔÓÌÂÊ Ò‰ÂÏ ÓÒÂÏ „Ó‰ËÌË ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡ ·ˇı ÔÓ˜ÂÎ ÏÌÓ„Ó ‚ÌËχÚÂÎÌÓ Ë Ò ËÌÚÂÂÒ Ú‡ÁË ÔÓ‚ÂÒÚ. ”˜ËÚÂÎˇÚ ‚ÚÂÌ˜Ë Ì‡Ò˙˜ËÚÂÎÌÓ Î‡Ò͇‚ ÔӄΉ ‚ ÏÂÌ, ÔÓÒΠÔÓÔËÚ‡ ‰‡ÎË ‰Û„ ÌˇÍÓÈ Á̇ Á‡„·‚ËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‚ÂÒÚÚ‡, ÓÚ ÍÓÂÚÓ ÔÓÒΉ‚‡ ÛÔÓËÚÓ Ï˙Θ‡ÌËÂ. “Ó„‡‚‡ Û˜ËÚÂÎˇÚ ÏË ˜Â: 쒇ȉÂ, ͇ÊË ËÏ, ÏÓÏÍÓ, Ë Á‡„·‚ËÂÚÓî, ÓÚ ÍÓÂÚÓ ‡Á Ò˙‚ÒÂÏ Ò ËÁÍÂÙËı Ë ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ „Ó Ò˙Ó·˘Ëı ̇ ‚ËÒÓÍ „·Ò. “‡Í‡ Á‡ÔӘ̇ ÛÓÍ˙Ú ì¬ÓΡî, ͇͂ÓÚÓ ·Â Ë ‚˙ÔÓÒÌÓÚÓ Á‡„·‚Ë ̇ ÔÓ‚ÂÒÚÚ‡. * * * ÕˇÍÓ„‡ ÍËÌÓÚÓ Ëχ¯Â ÒËÎÌÓ ‚ÎˡÌË ‚ ÍÛÎÚÛÌˡ Ë ‡Á‚ÎÂ͇ÚÂÎÌˡ ÊË‚ÓÚ Ì‡ ıÓ‡Ú‡ Ë ÓÒÓ·ÂÌÓ Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡. ŒÒ‚ÂÌ ÔÓÊÂ͈ËËÚ ‚ Í‚‡Ú‡ÎÌÓÚÓ ˜ËÚ‡ÎˢÂ, ÌË ‰Âˆ‡Ú‡ ÔÓÒΉˇ‚‡ıÏÂ Ë ÚÂÁË ‚ ÍËÌÓ ìœÂÚ˙ ¡ÂÓÌî, Í˙‰ÂÚÓ ÍÛÔÛ‚‡ıÏ ̇È-‚ÚËÌËÚ ·ËÎÂÚË, ˜ËˇÚÓ ˆÂ̇ ÚÓ„‡‚‡ ·Â¯Â ÍÓÎÍÓÚÓ ¯ÂÒÚ Ú‡Ï‚‡ÈÌË ·ËÎÂÚ‡ ËÎË ÍÓÎÍÓÚÓ Â‰Ì‡ ˜ÂÚ‚˙Ú ÓÚ ‰Ì¯ÂÌ Ú‡Ï‚‡ÂÌ ·ËÎÂÚ. √ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÚÓ„‡‚‡¯ÌËÚ ÙËÎÏË ·ˇı‡ Ò ‚ÓÂÌ̇ ÚÂχÚË͇ Ë ÌË Ò ÍÓ‰Ó¯ÂıÏÂ, ˜Â „Ή‡Ï ÓÚ Ô˙‚ˡ ‰, Á‡ ‰‡ Ò˙·Ë‡Ï „ËÎÁËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÛÊ Ô‡‰‡Ú ÓÚ ÂÍ‡Ì‡. Ó„‡ÚÓ ÍËÌÓÚÓ Ò‚˙¯Â¯Â Ë ÌË ÔÓÚ„ΡıÏ Í˙Ï Í˙˘Ë, ÚÂÒ͇‚Ó ÒË ÔÂ‡Á͇Á‚‡ıÏ ‚Ô˜‡ÚΡ‚‡˘Ë ÂÔËÁÓ‰Ë, ͇ÚÓ Ò ̇‰‚ËÍ‚‡ıÏÂ Ë ÔÂÍ˙Ò‚‡ıÏ ‰ËÌ ‰Û„. ¿ÍÓ Ô˙Í ·Â¯Â ÌˇÍÓˇ ÍÓωˡ, ÔË ÚÓ‚‡ ÔÂ‡Á͇Á‚‡Ì ÌË Ò Á‡ÎË‚‡ıÏ ÓÚ ÒÏˇı ÔÓ ÛÎˈ‡Ú‡, ͇ÚÓ Ò ·ÛÚ‡ıÏ ‰ËÌ ‰Û„, ‚‡‰ÂıÏ ‚Ò ÌÓ‚Ë Ë ÌÓ‚Ë ÂÔËÁÓ‰Ë, Ú‡ ÒÏÂı˙Ú Ë ÍËÒ͇ÌÂÚÓ ÌË Ó·ÎË‚‡ı‡ ‚Ò ÔÓ‚Â˜Â Ë Ôӂ˜Â, ıÓ‡Ú‡ Ò ӷ˙˘‡ı‡ Ë ÌË Ó„ÎÂʉ‡ı‡ Á‡‡‰Ë ̇¯‡Ú‡ Ì‚˙Á‰˙ʇÌÓÒÚ, ÌˇÍÓË Ò ÔÓ‰ÒÏËı‚‡ı‡ ‡Á·Ë‡˘Ó.  Ó„‡ÚÓ Ò ‰Ó·Ë‡ıÏ ‰Ó ‰ÓÏÓ‚ÂÚ ÒË, ‰Ë‡Ù‡„ÏËÚ ÌË ‚˜ Ì ËÁ‰˙ʇı‡ ̇ ÌÂÔÓÒËÎÌˡ ÒÏˇı Ë ÍÓΘÂÏ ÌˇÍÓÈ Ò ÓÔËÚ‚‡¯Â ‰‡ ÔÓ‰ı‚˙ÎË ÌÓ‚Ó „ÓË‚Ó Ò ÌˇÍÓˇ ÚÂχ, ÌË „Ó ÔÓ‰„ÓÌ‚‡ıÏÂ: ì—ÚË„‡, ·Â, ÍÓÔÂÎÂ, Ò͇ԇı‡ ÌË Ò ÍÓÂÏËÚÂ!î¿ ‚˙ı˙Ú ·Â¯Â ÚÓ„‡‚‡¯ÌËˇÚ ‡Ì„ÎËÈÒÍË ìÃËÒÚ˙ œËÚÍËÌî, ÓÚ ÍÓÈÚÓ ‚Ò˘ÍË ËχıÏ ˆˇÎ‡ Ò‰Ïˈ‡ ÍÓÂÏ̇ ÏÛÒÍÛÎ̇ ÚÂÒ͇.

93


* * * œÓÌÂÊ ‚ ÓÌˡ ‰ÂÚÒÍÓ-˛ÌÓ¯ÂÒÍË Ë Ï·‰ÂÊÍË „Ó‰ËÌË ÚËχڇ ·‡Úˇ ‰ÓÒÚ‡ ÔÓ‡·ÓÚ‚‡ıÏ “‘– (ÚÂÊ͇ ÙËÁ˘ÂÒ͇ ‡·ÓÚ‡) Ë ÒÔÓÚÛ‚‡ıÏ ‡ÍÚË‚ÌÓ, ·ˇıÏÂ Ë ËÁ‡ÁËÚÂÎÌÓ ÒËÎÌË ‚˙‚ ÙËÁ˘ÂÒÍÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ‚Òˇ‚‡ıÏÂ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇÚ ÂÒÔÂÍÚ Û ‚˙ÒÚÌˈËÚ ÒË, ÌÓ ‚ ÌË͇Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È Ì ·ˇıÏ ÔÓ·ÓÈÌËˆË ≠ Ô‡ÁÂıÏ ‰Ó·ÓÚÓ ÒË ËÏÂ Ë ÚÓ‚‡ ̇ Ó‰ËÚÂÎËÚ ÒË. œÓ ÌˇÍÓ ‚ÂÏÂ, Ó·‡˜Â, ËÁ χı‡Î‡Ú‡ Ò ÔÓˇ‚Ë Â‰Ì‡ ·‡Ì‰‡, ˜ËÈÚÓ ‚Ó‰‡˜ ·Â ‰̇ ÔÓÚÓÏÛÚ‡ ≠ ‚˙ÁÔËÚ‡ÌËÍ Ì‡ ÚÛ‰Ó‚Ó‚˙ÁÔËÚ‡ÚÂÎÌÓ Û˜ËÎˢÂ, Ë Ú‡ÁË ·‡Ì‰‡ Ô˙˜Â¯Â ÏÛÒÍÛÎË, Ô·¯Â¯Â Ì ̇ ¯Â„‡ Ï·‰Ó Ë ÒÚ‡Ó. ≈‰ËÌ ‰ÂÌ „·‚‡Ú‡ˇÚ ÒÂËÓÁÌÓ ·Â ̇·ËΠχÎÍˡ ÏË ·‡Ú ƒ‡Ê ·ÂÁ ͇Í˙‚ÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ÔÓ‚Ó‰, ÏÓÊ ·Ë Á‡ Ô‰ËÁ‚Ë͇ÚÂÎÒÚ‚Ó Í˙Ï ·‡ÚÍÓ‚ˆËÚ ÏÛ. ¬Ò ‰ÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ·‡Ú ÏË Ò ˇ‚Ë ÔÓ‰ÛÚ Ë ‡ÁÔÎ‡Í‡Ì Ë ÏË Í‡Á‡ ÓÚ Í‡Í‚Ó Ë ÍÓ„Ó, Í˙‚Ú‡ ‚ ÏÂÌ Á‡„Ó‚ÓË Ë ‡Á Ò ÓÚÔ‡‚Ëı Ò „ÓÎË ˙ˆÂ ÙÓÌÚ‡ÎÌÓ Í˙Ï ·‡Ì‰‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Ò ‰‚Ëʯ ‚ ‡Á„˙̇ڇ ‰ˈ‡, ‡ „·‚‡Ú‡ˇÚ ÔÓ Ò‰‡Ú‡ ∫ ÒÚ‡ıÓ‚ËÚ Ë Ò Â‰Ì‡ „·‚‡ Ë ÌÂ˘Ó Ì‡‰ ÏÂÌ. ¬˙‚ˇı ÛÒÚÂÏÂÌ ÚÓ˜ÌÓ ÒÂ˘Û ÌÂ„Ó ·ÂÁ ͇Í˙‚ÚÓ Ë ·ËÎÓ ÒÚ‡ı ‰‡ ÓÚÏ˙ÒÚˇ Á‡ ·‡Ú ÒË, Ô˙Í Ú ‡ÍÓ ˘Â ‰‡ Ï ‡ÁÏ‡Ê‡Ú ÓÚ ·ÓÈ. œÓ Ó˜ËÚ ËÏ ‡Á·‡ı, ˜Â Ò˙Ï Ó˜‡Í‚‡Ì, ‰ÓÎÓ‚Ëı ÚÂıÌˡ ÔËÒÏÂı. Ó„‡ÚÓ ÒÚ˄̇ı ̇ ˙͇ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ, ·ÂÁ Ô‰ËÁ‚ÂÒÚË Á‡ÔӘ̇ı Ò ÍÓ¯ÂÚ‡Ú‡: ‰ˇÒÌÓ, Ρ‚Ó, Ô‡Í ‰ˇÒÌÓ, Ô‡Í Îˇ‚Ó Ë ÓÚÌÓ‚Ó Ë ÓÚÌÓ‚Ó. √·‚‡Ú‡ˇÚ Ò ÒË̇. ¡‡Ì‰‡Ú‡ Ò ‡Á·ˇ„‡. ŒÚ ÌÓÒ‡ ̇ „·‚‡Ú‡ˇ ¯ÛÚ¯ Í˙‚, ÍÓˇÚÓ ÍÓÏ˘ÌÓ Ò ÒÏÂÒ‚‡¯Â Ò˙Ò Ò˙ÎÁËÚ ÏÛ, ‡ ÚÓÈ ‰˙ʯ ˙ˆÂÚ ÒË ‚ ÔÓÁ‡Ú‡ ͇ÚÓ ‰‡ Ò Ô‰ԇÁË ÓÚ Ó˘Â Û‰‡Ë, Á‡˘ÓÚÓ ‚Ëʉ‡¯Â Í‡Í Ò˙Ï „ÓÚÓ‚ ‰‡ „Ó ‰Ó‚˙¯‡. ”‰‡Ë „Ó Ì‡ ÏÓÎ·Ë Ë ËÁ‚ËÌÂÌˡ, ÍÓËÚÓ Ï ËÁÌÂ̇‰‡ı‡, Á‡˘ÓÚÓ Ì Ә‡Í‚‡ı Ú‡ÍÓ‚‡ ÌÂ˘Ó ÓÚ ÚÓÁË Ì‡ÙÛÍ‡Ì Ë ÙËÁ˘ÂÒÍË ÏÌÓ„Ó ‰Ó· ÒÎÓÊÂÌ Ï·‰ÂÊ. “˙„̇ı ÒË Ï˙Θ‡ÎË‚Ó Ë „Ó‰Ó, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ·‡Ì‰‡Ú‡ Ì Ò ÔÓˇ‚Ë Ôӂ˜ ‚ χı‡Î‡Ú‡ Ë ıÓ‡Ú‡ ÒË ÔÓÓÚ‰˙ı̇ı‡. ÃÓˇÚ ÂÈÚËÌ„ Ò ÔÓ͇˜Ë, ‡ ·ËÚËˇÚ ÔÓ·ÓÈÌËÍ, ÍÓ„‡ÚÓ Ï Ò¢Ì¯ ÒΉ ÚÓ‚‡, Ï ÔÓÁ‰‡‚ˇ‚‡¯Â ÔÓ Ò‚Óˇ ËÌˈˇÚË‚‡ Ë, ͇ÍÚÓ Ò ͇Á‚‡, „Ή‡¯Â ‰‡  ‰Ó·Â Ò ÏÂÌ. «Ëχڇ ̇ ¯ÂÈÒÂÚ Ë ‚ÚÓ‡ „Ó‰Ë̇ ·Â¯Â ÒÍÓ‚‡Ì‡ ÓÚ ÁÎÓ‚Â˘Ë ÒÚÛ‰Ó‚Â, ‚˙ÎÛ‚‡¯Â „ËÔ̇ ÂÔˉÂÏˡ, Ú‡ ·ˇı ÔÓ‚‡ÎÂÌ Ì‡ ΄ÎÓ, ͇ÍÚÓ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ —ÓÙˡ. —Î˂ˈËÚ ÏË ·ˇı‡ ÔÓ‡Ò̇ÎË ÍÓÎÍÓÚÓ ÍÛ¯Ë, ‡ Ó˜ËÚ ÏË ‚˜ ËÁÒ͇˜‡ı‡ ÓÚ Ó·ËÚËÚ ÓÚ ‚ËÒÓ͇ڇ

94


ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ÊÂÒÚÓ͇ڇ ͇¯Îˈ‡. œÂÚ˙ ·Â¯Â „‡Ì˘‡ ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ ‰Ë‡„Ó̇· ̇ ͇Ú‡Ú‡ ≠ ̇ ˛„ÓËÁÚӘ̇ڇ ÌË „‡Ìˈ‡, Ú‡ Ú‡Ï ÔÓÍ‡È ‰Û„ÓÚÓ ·ËÎ ÌÂ˘Ó Ë ·Ë·ÎËÓÚÂ͇, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ ÏÛ ËÁ˜ÂÁ̇ÎË ÌˇÍ‡Í‚Ë Á̇˜ËÚÂÎÌË ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÒÔËÒ‡Ìˡ 쌄ÓÌÂÍî Ë ÚÓÈ ÔÓ‰‡‰Â Ú‚ÓÊÂÌ ‚ÓÔ˙Î ‰‡ ÏÛ „Ë Ì‡ÏÂËÏ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ˆÂ̇, Á‡˘ÓÚÓ Ì ÁÌ‡Ï ÒË Í‡Í‚Ó ˘ˇÎÓ ‰‡ Òڇ̠·ÂÁ Úˇı. —ÚÛ‰ Ì ÒÚÛ‰, „ËÔ Ì „ËÔ, ̇‚ΡÍÓı ‰ËÌ ÍÛÔ ‰ÂıË ‚˙ıÛ Ò· ÒË, ÓÏÓÚ‡ı „·‚‡Ú‡, ¯ËˇÚ‡ Ë ÎˈÂÚÓ ÒË Ò ¯‡ÎÓ‚Â Ë Ò ‰Â‚ËÁ‡ ì÷ÂÎÚ‡ ÓÔ‡‚‰‡‚‡ Ò‰ÒÚ‚‡Ú‡î, Ò ‚ÚÛ̇ı ̇Ò‰ ÒÚÓÎˈ‡Ú‡ ‰‡ Ò‚˙¯‡ ‡·ÓÚ‡ ̇ ˜Ó‚Â͇. «‡ ‰‚‡ ‰ÌË, ÔÂÁ ÒÌÂÊ̇ڇ ΉÂ̇ ‚ËÂÎˈ‡ ̇ —ÓÙˡ, Ó·ËÍÓÎËı ‚Ò˘ÍË ‚˙ÁÏÓÊÌË ·Û‰ÍË Ë ÛÒÔˇı ‰‡ Á‡ÍÛÔˇ ‚Ò˘ÍËÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ÒÔËÒ‡Ìˡ Á‡ ·‡Ú ÏË. Õ  ‚‡ÊÌÓ ˜Ó‚ÂÍ ‰‡ Ëχ ÏÌÓ„Ó ÔˡÚÂÎË, ÌËÚÓ ÏÌÓ„Ó ‚‡„Ó‚Â, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓ‚‡ Ò‡ ‰‚‡Ú‡ Í‡ˇ ̇ ‰̇ Ë Ò˙˘‡ ÚÓˇ„‡, Ú‡ ‰ËÌ ÏÓÈ ÔÓÁÌ‡Ú ‚Ò Ò ¯Â„Û‚‡¯Â Ò ÏÓÎËÚ‚‡Ú‡ 윇ÁË ÏÂ, „ÓÒÔÓ‰Ë, ÓÚ ÔˡÚÂÎËÚÂ, ÓÚ ‚‡„Ó‚ÂÚÂ Ò‡Ï ˘Â Ò ԇÁˇ!î. ¬‡ÊÌÓ Â ˜Ó‚ÂÍ ‰‡ Ëχ ‰Û„‡Ë, χ͇ Ë Ï‡ÎÍÓ, ÌÓ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ ‡Á˜ËÚ‡ ̇ Úˇı. ¿ÍÓ ÚÂÁË ‰Û„‡Ë Ò‡ ÏÛ Ë Í˙‚, Ú. Â. Ó‰ÌËÌË, ÚÓ„‡‚‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡  ̇Ô‡‚Ó ·ÂÁˆÂÌ̇, Á‡˘ÓÚÓ ËχÏÂ Ë Ú‡Í˙‚ Ú‡·ËÂÚ ≠ Á‡‡‰Ë ËÏÓÚ ËÎË Á‡‡‰Ë ÌÂ˘Ó ‰Û„Ó ‰‡ ‡Á‚‡ÎˇÏÂ Ë ·‡ÚÒÚ‚Ó, Ë Ó‰ÌËÌÒÚ‚Ó Ë ‰‡ ÔÂÏË̇‚‡Ï ‚˙‚ ‚‡Ê‰Â·ÌÓÒÚ, ÓÏ‡Á‡ Ë ÓÚÏ˙˘ÂÌˡ. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌ Ò˙Ï Ì‡ Ò˙‰·‡Ú‡, ˜Â ‰ÓÒ„‡ ڇ͇‚‡ ÎÓ¯ÓÚˡ Ì ÌË Â ÒÔÓıӉ˷ ≠ Ò ÏÓËÚ ·‡Úˇ Ì ÒÏ ÔˡÚÂÎË, Ì ÒÏÂ Ë ‚‡„Ó‚Â. ÕË ÒÏ ‰Û„‡Ë. * * * ¬ Ò‰‡Ú‡ ̇ ÔÂÚ‰ÂÒÂÚÚ „Ó‰ËÌË ÔÂÁ ÎÂÚÌËÚ ‚‡Í‡ÌˆËË Ï ‚˙˘‡ı‡ ̇ ÒÂÎÓ ÔË ‰Â‰Ó …Ó‰‡Ì, Í˙‰ÂÚÓ ÚÓÈ Ê˂¯ ‚˜ Ò˙‚ÒÂÏ Ò‡Ï ‚ Ó̇ˇ ÔÎÂÚÂ̇ Í˙˘‡. “Ó„‡‚‡ ÛÒÔˇı ‰‡ Ò ‚„Ή‡Ï ‚ Ì„ӂˡ ·ËÚ ÓÚ ‰Û„ ˙„˙Î. ¿Á ‚˜ ·ˇı „‡Ê‰‡Ì˜Â Ë ÚÓÈ Ï ÔÓ‰Ì‡Òˇ¯Â ̇ Ú‡ÁË ÚÂχ, Ú‡ Ë ‡Á ÒË ‚˙Ó·‡Áˇ‚‡ı, ˜Â ÚÓ‚‡  ̇ËÒÚË̇ ڇ͇ Ë ‰ÓË ÒË ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡ı ‰‡ „Ó ÔÓÛ˜‡‚‡Ï Ë ‰‡ ÏÛ ‡ÁÔ‡‚ˇÏ ÌˇÍÓË Ì·˂‡ÎˈË, ÍÓËÚÓ ËÁÏËÒΡı ̇ ÏÓÏÂÌÚ‡, ‡ ÚÓÈ Ò ÔÂÒÚÛ‚‡¯Â, ˜Â ÏË ‚ˇ‚‡ Ë ÔÓ‰˙Îʇ‚‡¯Â ‰‡ Ï ÔÓ‰Ì‡Òˇ. Ó„‡ÚÓ ‚˜Â ‰ˇ‰Ó ÒË Îˇ„‡¯Â Á‡ Ò˙Ì, ÚÓÈ Ì Ò ‡ÁÒ˙·Î˘‡¯Â Ë ÔÂӷ΢‡¯Â ͇ÚÓ Ì‡Ò „‡Ê‰‡ÌËÚÂ, ‡ ÔÓÒÚÓ ËÁıÎÛÁ‚‡¯Â ˆ˙‚ÛÎËÚÂ, ÓÚÏˇÚ‡¯Â ˜Â„‡Ú‡ Ë ÒË Îˇ„‡¯Â ‚˙ıÛ Ò·ÏÂÌË͇ ̇Ô‡‚Ó Ò ‰ÂıËÚÂ, Ò ÍÓËÚÓ ÒË ·Â¯Â Ë ÔÂÁ ‰ÂÌˇ, ÔÓÒΠҠÁ‡ÏˇÚ‡¯Â ÍË‚Ó-Ρ‚Ó

95


Ò ˜Â„‡Ú‡ Ë ÚÓÎÍÓ‚‡. ¬Â˜Â ÌˇÏ‡¯Â Í‡‚‡ Ë ÍÓ·. ÃÓÏÂÌÚ ≠ Ó̇ÁË ÍÓ· Ì ·Â¯Â ÔÓÒÚÓ Í‡Ûˆ‡, ‡ ÌÂ˘Ó ÏÌÓ„Ó ÔÓ-ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌÓ, ‰ÌÓ ÚÓ„‡‚‡¯ÌÓ ì΄Óî, ÍÓÂÚÓ Ò ÔÂÛÒÚÓÈ‚‡¯Â ÚÛ Á‡ ‚ÓÁÂÌ ̇ ÒÂÌÓ ËÎË ÊËÚÌË ÒÌÓÔË, ÚÛ Á‡ ‰˙Î„Ë ‰˙‚ÂÚ‡, ÚÛ Á‡ ˜Û‚‡ÎË Ò˙Ò Á˙ÌÓ ËÎË ·‡¯ÌÓ. ÕÂÔÂÍ˙ÒÌÓÚÓ Ò ÔÓ‰ÏÂÌˇı‡ ͇̇ÚËÚÂ Ò ËÚÎË, ËÎË ‚˙Ó·˘Â Ò ÔÂχı‚‡ı‡, Ú‡ ÓÒÚ‡‚‡¯Â Ò‡ÏÓ ÍÓÎÂÒ‡ˇÚ, ËÎË ÍÓ·ڇ Ò ì‡ÁÚˇ„‡¯Âî ÔÓ ‡ÁÚÓ͇ڇ, Á‡ ‰‡ ÔÓÂÏ ‰˙΄ËÚ ‰˙‚ÂÚ‡. ‡ÍÚÓ Ë ‰‡ Â, ÚÂÁË Ì¢‡ ·ˇı‡ ‚˜ ‚ ÚÂÍÂÁÂÒÂÚÓ, ‡ ‰ˇ‰Ó Ì „Ó Ú˙ÒÂı‡ Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ú‡Ï Á‡‡‰Ë ̇Ô‰̇ÎËÚ ÏÛ „Ó‰ËÌË. “ÓÈ ‚˜ „Ή‡¯Â Ò‡ÏÓ ÌˇÍÓÎÍÓ ÍÓÍÓ¯ÍË Ë Â‰ËÌ ÍÓ¯Â Ô˜ÂÎË. ŒÚ ‰Ì¯̇ „Ή̇ ÚӘ͇ ÚÓÈ Ê˂¯ ͇ÚÓ ‚Ë·‰Êˡ ≠ Ëχ¯Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‚ÂÏ Á‡ ÍÓÍÓ¯ÍËÚÂ, Ô˜ÂÎËÚÂ Ë Á‡ ‚ÂÒÚÌË͇, ÍÓÈÚÓ ËÁ˜ËÚ‡¯Â ÓÚÍ‡È ‰Ó Í‡È. œÓ ÌˇÍÓ ‚ÂÏ ˉ‚‡ı‡ ‰Û„ËÚ ËÁÓÒÚ‡‚ÂÌË ÒÚ‡ˆË ÓÚ Ï‡ı‡Î‡Ú‡, ·ËÒÚÂı‡ Ò ˜‡ÒÓ‚Â ÔÓÎËÚË͇ڇ, ͇ÚÓ Ò ÔËÔ˘‡ı‡ ̇ ΡÚÌÓÚÓ ÒÎ˙̈Â, ÔÓ‰Ì‡Òˇı‡ ÒÂ Ë Ò ÍÓ‰Ó¯Âı‡ Á‡ Ï·‰ËÚ ÒË „Ó‰ËÌË. “ˡ ÒÚ‡ˆË ÌËÍÓ„‡ Ì Á‡ÍÛÒ‚‡ı‡; Á‡ ÏÂÌ ‰ˇ‰Ó Ô‡‚¯ ÔÓÒÚ‡ ‚Ӊ̇ ÔÓÔ‡‡ Ò ÌˇÍÓˇ Ë ‰Û„‡ ÚÓı‡ ÒËÂ̈Â, Ó·ˇ‰‚‡ıÏÂ Ò ˜Ó·‡ ÓÚ ÍÓÔË‚‡, ˘‡‚ÂÎ ËÎË ·Ó·. ƒÂÎË͇ÚÂÒ ·Â¯Â Ú‡‡ÚÓ˙Ú ÓÚ ‚Ó‰‡, Í˙Έ‡Ì ˜ÂÒ˙Ì, ÓˆÂÚ Ë ÒÓÎ. ≈‰Ì‡ ÒÛÚËÌ Ò Ò˙·Û‰ËıÏ ÓÚ ÔËίÍÓ ÔËÒÛ͇ÌÂ. Õ‡Ò‡‰Â̇ڇ Í‚‡˜Í‡ ÌË ·ˇıÏ ‚ÌÂÒÎË ÔË Ì‡Ò ‚ ÒÚ‡ˇÚ‡, ÍÓÂÚÓ ÒË Â ÒÚ‡‡ Ú‡‰ËˆËˇ Ë Ò  Ô‡‚ÂÎÓ Ë Á‡ ‡„ÌÂÚ‡ Ë Á‡ ‰Û„Ë ÊË‚ÓÚÌË, ÍÓËÚÓ ‚ Ú‡ÍË‚‡ ‚‡ÊÌË ÏÓÏÂÌÚË Ò‡ Ò ÔËÂχÎË Í‡ÚÓ ˜ÎÂÌӂ ̇ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ.  Ó„‡ÚÓ Ò Ô˙Í̇ı‡ ÔÂÚ-¯ÂÒÚ ÔÛı͇‚Ë ÔËÎÂ̈‡, Í‚‡˜Í‡Ú‡ Á‡ˇÁ‡ ÓÒڇ̇ÎËÚ ÚÓÔÎË ˇÈˆ‡ Ë Ôӂ‰ ̇‚˙Ì Ò‚ÓÂÚÓ ‰ÓÏÓ˜‡‰ËÂ. “Ó„‡‚‡ ÌËÂ Ò ‰ˇ‰Ó Û‚ËıÏ ÚÓÔÎËÚ Ӣ ˇÈˆ‡ ‚ Ì„ӂˡ ÍÓÊÛı Ë Ì‡ ‰Û„‡Ú‡ ÒÛÚËÌ ÓÚ Úˇı Ò Ô˙Í̇ı‡ Ӣ ˜ÂÚËË ÔËÎÂ̈‡ ÍÓËÚÓ Í‚‡˜Í‡Ú‡ Ì ÔÓÊ· ‰‡ ÔËÂÏ ÔÓ ÌË͇Í˙‚ ̇˜ËÌ, Ú‡ Ò ̇ÎÓÊË ÏÓˇ ÏËÎÓÒÚ ‰‡ ËÏ Í‚‡˜ÍÛ‚‡Ï ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ ÏÂÒˆ Ë Ì¢Ó. Õ‡Í˙‰ÂÚÓ Ë ‰‡ Ú˙„ÌÂı, ÚÂÁË ÔËÎÂÚ‡ ‚Ò Ï ‰Ó„ÓÌ‚‡ı‡ Ë ÒΉ‚‡ı‡; ‰ÓË ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÒÍËÂı, Ú Ï ÓÚÍË‚‡ı‡ ·ÂÁÔÓ„¯ÌÓ Ò˙Ò Ò‚ÓÂÚÓ ÒË ÔËίÍÓ ÛÒ¢‡ÌÂ. ¬ÒˇÍÓ ÎˇÚÓ ÌË ·‡ÚˇÚ‡ ͇ÚÓ ıÓ‰ÂıÏ ÔÂÁ ÎÂÚÌËÚ ‚‡Í‡ÌˆËË Ì‡ ÒÂÎÓ, Í˙‰ÂÚÓ ÓÒ‚ÂÌ ÔÓ‰ÒÎÓÌ, Ú˙ÔÂÌËÂ Ë „ËÊË, ÔÓÎÛ˜‡‚‡ıÏ ‚ Í‡ˇ Ë Ì‡„‡‰Ë ÓÚ ‰ˇ‰Ó ÌË. “ÓÈ ÌË ÍÛÔÛ‚‡¯Â ‰Ó˜ÂÌ ÔÎ‡Ú Ë ÌË ÔÓ˙˜‚‡¯Â ÔË ÒÂÎÒÍˡ ¯Ë‚‡˜ ÔÓ Â‰ÌË ‰Ó˜ÂÌË Ô‡ÌÚ‡ÎÓÌË, ÍÓËÚÓ Í‡ÚÓ ‰ËÁ‡ÈÌ Ë ÍÓÈ͇ ·ˇı‡ ÔÓÒΉÌˡ ‚ËÍ Ì‡ ÏÓ‰‡Ú‡ Á‡ ‚˙Á‡ÒÚÌË Ë Í¢ˇ˘Ó ÔÓÚË‚Ó˜‡ı‡ ̇ ÚÓ„‡‚‡¯ÌËÚ ÒÂÍÚ‡Ì-

96


ÚÒÍË ËÁËÒÍ‚‡Ìˡ. Ó„‡ÚÓ ÔËÒÚË„‡ıÏ ‚ ÒÓÙËÈÒ͇ڇ ÌË Ï‡ı‡Î‡ Ò ÚÂÁË Ô‡ÌÚ‡ÎÓÌË ìÒÛËÌ„î Ò ÚÂÒÌË Í‡˜ÓÎË, ‚ËÒÓÍË Ï‡Ì¯ÂÚË Ë ¯ËÓÍË ÍÓ·ÌË Ò ÔÓ ÚË-˜ÂÚËË ÍÓÔ˜ÂÚ‡ Ë Á‡ÏÂÚ͇, ÌË ‚ˆÂÔÂÌˇ‚‡ıÏÂ Ò Ú‡ˇ ÏÓ‰‡ Ì ҇ÏÓ ‚˙ÒÚÌˈËÚ ÒË, ÌÓ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚ ·Î˛ÒÚËÚÂÎË Ì‡ ÏÓ‡Î‡, ˉÂÓÎӄˡڇ Ë ‰‡. ◊ÂÚËË ‰ÂÒÂÚËÎÂÚˡ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ıÓ‡ Ò ‰‡Î˜ ÔÓ-ÒÏ˙ˆ‡Ô˙ˆ‡ÌË Ô‡ÌÚ‡ÎÓ̘ÂÚ‡ ˘ˇı‡ ‰‡ Ò ̇·ÛÚ‡Ú ÔÓ ‚˙Á͇Ò͇ڇ ÚÂıÌÓÎӄˡ ‚ ÂÚ‡ÊËÚ ̇ ‚·ÒÚÚ‡ Á‡ ΢ÌÓ Ó·ÂÁÔ˜‡‚‡ÌÂ, Ú‡‡¯Û‚‡ÌÂ Ë Á‡·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂ, ‡ Á‡ Ú‡ÍÓ‚‡ ÌÂ˘Ó Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒË ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÌËÒÍÓ˜ÂÎ Ë „¸ÓÌÒÛ‡ÚÓ„ÂÌ. * * * ¬ Ò‰‡Ú‡ ̇ ÔÂÚ‰ÂÒÂÚÚ „Ó‰ËÌË Á‡ÔӘ̇ı ÔÂÚË ÍÎ‡Ò ‚ Ò˙‚ÒÂÏ ‰Û„Ó Û˜ËÎˢÂ, ÓÚÒÚÓˇ˘Ó ̇ ‰‚‡-ÚË ÍËÎÓÏÂÚ‡ ÓÚ ‰Óχ ÌË. ¬ Ô˙‚ˡ ۘ·ÂÌ ‰ÂÌ Í·Ò̇ڇ ÌË ÔÓ‰Â‰Ë Ì‡ ˜ËÌÓ‚ÂÚ ÔÓ ‚ËÒÓ˜Ë̇ ≠ ‚ËÒÓÍËÚ ÏÓϘÂÚ‡ Ë ÏÓÏ˘ÂÚ‡ ̇ Á‡‰ÌËÚ ˜ËÌÓ‚Â, ‡ ÔÓ-ÌËÒÍËÚ ̇ Ô‰ÌËÚÂ Ë Ú‡Í‡ ‡Á Ò ÓÁÓ‚‡ı ̇ Ô˙‚ˡ ˜ËÌ Ì‡ Ò‰̇ڇ ‰ˈ‡ ‰Ó ‰ÌÓ ÏÓÏ˘Â, ÍÓÂÚÓ ·Â¯Â ˉ‡ÎÌÓ ËÁÍ˙Ô‡ÌÓ, ˉ‡ÎÌÓ ÒÂÒ‡ÌÓ Ë Ë‰Â‡ÎÌÓ Ó·Î˜ÂÌÓ ≠ ‰ÓÚÓÎÍÓ‚‡ ÍÓÌÚ‡ÒÚË‡˘Ó Ò ÏÓˇÚ‡ Ï˙Ρ‚‡ ÓÒÓ·‡, Ú‡ Ì ÒÏÂÂı Ë ‰‡ ˇ ÔӄΉ̇, ͇ÏÓ ÎË ‰‡ Á‡„Ó‚Óˇ, ‡ Ë Ò‡Ï‡Ú‡ Úˇ ËÁÎ˙˜‚‡¯Â ÔÓ‰Ó·‡‚‡˘Ó ‚ËÒÓÍÓÏÂËÂ Ë ÒÚÓ„ÓÒÚ.  Î‡Ò̇ڇ Á‡ÔӘ̇ ‰‡ Ò Á‡ÔÓÁ̇‚‡ Ò ‚ÒÂÍË ÓÚ Û˜ÂÌˈËÚ ÔÓ ‰‡ ̇ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ÌË Ì‡ ˜ËÌÓ‚ÂÚÂ, ͇ÚÓ ËÒ͇¯Â Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ Îˈ ‰‡ ÒÚ‡ÌÂ, ‰‡ ÒË Í‡Ê ÚËÚ ËÏÂ̇ Ë Í‡Í‚Ó ‡·ÓÚˇÚ Ó‰ËÚÂÎËÚ ÏÛ.  Ó„‡ÚÓ ‰Óȉ ‰˙Ú Ì‡ ÏÓÏ˘ÂÚÓ ÓÚ ÏÓˇ ˜ËÌ, Úˇ Òڇ̇ Ë Í‡Á‡, ˜Â  ≈ÎÂ̇ Â‰Ë ˜Ëˇ ÒË Ë ˜Â χÈ͇ ∫  ‰ÓχÍËÌˇ, ‡ Ú‡ÚÍÓ ∫ ≠ „·‚ÂÌ Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ËÚÂÎ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ÒË Ò‰̇, Á‡ ‰‡ Òڇ̇ ‡Á Ë ‰‡ ͇ʇ, ˜Â Ò˙Ï —·‚˜Ó Â‰Ë ˜ËÈ ÒË Ë ˜Â Ë ÏÓˇÚ ·‡˘‡  „·‚ÂÌ Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ËÚÂÎ, ÍÓÂÚÓ ·Â¯Â ‡·ÒÓβÚ̇ڇ ËÒÚË̇, ÌÓ Ë Í·Ò˙Ú, Ë Û˜ËÚÂÎ͇ڇ ËÁ˄̇ı‡ ‚ ·ÛÂÌ Ë Ì‚˙Á‰˙Ê‡Ì ÒÏˇı, ‡ ≈ÎÂ̇ Ï „Ή‡¯Â ̇ÏÛÒÂÌÓ Í‡ÚÓ ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÏÛÚÓ Ò‡ ÓÚÍ‡‰Ì‡ÎË Ë‰ÂˇÚ‡. ìƒÓ·Â, ‰Ó·Â!î, ͇Á‡ Í·Ò̇ڇ, Á‡ ‰‡ Û„‡ÒË ÍÓÌÙÛÁ‡, ͇Í˙‚ÚÓ ËÁ„ÎÂʉ‡ Ò ·Â Ò˙Á‰‡Î ÒÔÓ‰ Ì¡. “Ó‚‡  ‰̇ ̇„Ή̇ ËβÒÚ‡ˆËˇ Í‡Í Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ó·Ë˜‡ ‰‡ ÔËÂχ ıÓ‡Ú‡ ÒÔÓ‰ ‚˙̯ÌÓÒÚÚ‡ Ë ‰ÂıËÚ ËÏ, Á‡ ÍÓÂÚÓ ÒË Â Ò˙Á‰‡ÎÓ Ë Ì‡Ӊ̇ڇ ÔÓ„Ó‚Ó͇ ìœÓ ‰ÂıËÚ ÔÓÒ¢‡Ú, ÔÓ Ûχ ËÁÔ‡˘‡Úî Ë Úˇ ‚ ̇È-Ó·˘Ëˇ ÒÎÛ˜‡È ·Ë Ëχ· ËÁ‚ÂÒÚ̇ Ô‡Í-

97


Ú˘̇ ‚‡ÎˉÌÓÒÚ, ‡ÍÓ ‚ ‰Ì¯ÌËÚ ‰Ë̇Ï˘ÌË Ë ‰ÓÌˇÍ˙‰Â ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌË ‚ÂÏÂ̇ Ì Ò ‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡¯Â Ò ÚÓ‚‡, ˜Â ÔÓ ‰ÂıËÚ Ì ҇ÏÓ ÔÓÒ¢‡Ú, ÌÓ Ë ÍÓÏ‡È Ë ËÁÔ‡˘‡Ú, ÍÓÂÚÓ ÒÔÓ‰ ÏÂÌ Â ÏÌÓ„Ó Ê‡ÎÍÓ. √Ó‰ËÌË ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ‚˜ ͇ÚÓ ‚˙Á‡ÒÚÂÌ ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓ„‡ÚÓ ‰˙ʇ‚̇ڇ ÏË ‡·ÓÚ‡ ËÁËÒÍ‚‡¯Â ‰‡ ·˙‰‡ Â΄‡ÌÚÂÌ Ë ÒÔÂÚÌ‡Ú ‰Ó Í‡ÒË‚, ÌÂÔÂÍ˙ÒÌÓÚÓ ËÁÔËÚ‚‡ı ‚˙Ú¯ÌÓ Ó„Ó˜ÂÌËÂ Ë ÏË Ò ÒÚÛ‚‡¯Â, ˜Â ÏË Ò ‚˙Á·„‡Ú ̇‰ÂÊ‰Ë ËÏÂÌÌÓ Á‡‡‰Ë ÚÓ‚‡ ≠ Á‡‡‰Ë ÓÔ‡Íӂ͇ڇ, Á‡‡‰Ë ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ÌÓÒˇ ‚˙ıÛ Ò· ÒË, ‡ Ì ‚ „·‚‡Ú‡ ÒË. ¬ Ô˙‚‡Ú‡ ÌË ÒÚÛ‰ÂÌÚÒ͇ „Ó‰Ë̇ ‚ ‰ÌÓ ÏÂʉۘ‡ÒË Ò ÔÓ‰ı‡Ì‚‡ıÏ ‚ ËÌÒÚËÚÛÚÒÍˡ ·˛ÙÂÚ Ò ÍÓÏÛ Í‡Í‚ÓÚÓ Â Ì‡ Ò˙ˆÂ. ‡‰˙ÌÍÓ‚ ÒË ÍÛÔËΠ‰̇ ‚‡Ù·, ˆÂÔË ˇ ̇ Ô·ÒÚӂ ‰ËÌ ÔÓ Â‰ËÌ Ë Ú‡Í‡ ÒË „Ë ËÁˇÊ‰‡, ‡ œÓÍÓÔ „Ó ÁˇÔ̇Π͇ÚÓ ˜Û‰Ó Ì‚Ëʉ‡ÌÓ Ë „Ó ÔËÚ‡ ì¿, ·Â, ¬Â̈Ë, Á‡˘Ó ˇ‰Â¯ ڇ͇ ‚‡Ù·ڇ?î. ì ‡Í Á‡˘Ó, ·Â? Õ Ò ÎË Ò¢‡¯? ”‰˙Îʇ‚‡Ï ÒË ÍÂÙ‡î ≠ ÏÛ ÓÚ„Ó‚ÓË  ‡‰˙ÌÍÓ‚. “Ó„‡‚‡ ‚ ÚÓÁË Ô˙‚Ë ÍÛÒ ÌË ÒÓÙËˇÌˆËÚ ÒË Î˘‡ıÏÂ, ÏÓÊ ·Ë ͇ÚÓ ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ò ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú ̇ Ò‚ÓÈ ÚÂÂÌ, ‰Ó͇ÚÓ ÒÚÛ‰ÂÌÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ·ˇı‡ ‰Ó¯ÎË ÓÚ ‰Û„ËÚ ˜‡ÒÚË Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÒÏˇÚ‡ı‡ Á‡ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰‡ ìÍÛÔÛ‚‡Úî ‚ÒˇÍ‡Í˙‚ ÓÔËÚ ÓÚ ÒÚÓÎˈ‡Ú‡, Á‡ÚÓ‚‡ ‚Ò ÌË „Ή‡ı‡ ‚ ˙ˆÂÚÂ Ë Ó˜ËÚÂ Ë ÒÎÛ¯‡ı‡ Í‡Í Ë Í‡Í‚Ó „Ó‚ÓËÏ Ë Í‡Í‚Ó Ë Í‡Í Ô‡‚ËÏ. œ‡Í ÔÓ Úˡ ÒÚÛ‰ÂÌÚÒÍË „Ó‰ËÌË, ‡ Ó˘Â Ë ‰‡Î˜ ÔÂ‰Ë Úˇı, ̇¯ÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó Ëχ¯Â ÍÓÁ‡, ÍÓˇÚÓ ÒË ÓÚ„ÎÂʉ‡ıÏ ÔÓ ‚Ò˘ÍËÚ Ô‡‚Ë· ̇ ÊË‚ÓÚÌÓ‚˙‰ÒÚ‚ÓÚÓ, ‡ Ë Úˇ ÌË Ò Óڷ·„Ó‰‡ˇ‚‡¯Â ÔÓ‰Ó·‡‚‡˘Ó, Á‡˘ÓÚÓ ·Â¯Â Ò‡‡ÌÒ͇ ÔÓÓ‰‡ Ë ‚·˜Â¯Â ‚ËÏ ‰Ó ÁÂÏˇÚ‡, ÍÓÂÚÓ Ò˙‰˙ʇ¯Â ̇È-„˙ÒÚÓÚÓ ÏΡÍÓ, ÍÓÂÚÓ Ò˙Ï ‚Ëʉ‡Î ÔÂÁ ÊË‚ÓÚ‡ ÒË. ÕÓ Ú‡ÁË ÍÓÁ‡, ÍÓˇÚÓ ÌÓÒ¯ ÌÂÊÌÓÚÓ ÏÓÏËÌÒÍÓ ËÏ ÃËÏË, Ò˙Á‰‡‚‡¯Â Ë ‰ÓÒÚ‡ ÔÓ·ÎÂÏË ÓÚÌÓÒÌÓ ÚÓ‚‡ ÍÓÈ ‰‡ ˇ Ô‡ÒÂ, ÔÓÌÂÊ ÚÓ‚‡ Ò ÒÏˇÚ‡¯Â ͇ÚÓ ÒËÎÂÌ ÍÓÏÔÓÏ‡Ú ‚ „‡‰Ò͇ڇ Ò‰‡, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ Ó˜ËÚ ̇ ÏÓÏ˘ÂÚ‡Ú‡ ÓÚ Ï‡ı‡Î‡Ú‡. Õ‡È-‚Â˜Â Ò ÚÓ‚‡, ˜Â ÌË ͇ÚÓ ÒÚÛ‰ÂÌÚË ÏË̇‚‡ıÏÂ Ë Á‡ 숂ˇÚî ̇ χı‡Î‡Ú‡, ‰ÓÍÓÎÍÓÚÓ ÚÓ„‡‚‡ ÚÓ‚‡ ·Â ÒËÎÌÓ ËÁÍβ˜ÂÌËÂ. «‡ÚÓ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÏË Ë‰‚‡¯Â ‰˙Ú, ‡Á Ò ӷ΢‡ı ̇È-¯ËÍÓÁÌÓ Ë ÂÍÒÚ‡‚‡„‡ÌÚÌÓ ‰Ó ̇ÍÓÌÚ‚‡ÌÂ, ÔÓ‰Ï˯‚‡ı ̇È-‰Â·ÂÎˡ ۘ·ÌËÍ, ı‚‡˘‡ı ÃËÏË Á‡ ÔÓ‚Ó‰‡ Ë ÔÓÚ„ΡıÏ Í˙Ï Ì‡È-ÚÛ˜ÌÓÚÓ Ô‡ÒˢÂ, ÍÓÂÚÓ ·Â¯Â Í‡È ÚÛı·ÌËÚ ه·ËÍË ËÎË ‚ ‰Ì¯Ìˡ fiÊÂÌ Ô‡Í. œ˙Ú¸ÓÏ ÔÂÏË̇‚‡ıÏ ̇Ó˜ÌÓ ÔÂÁ ÒÍÛÔ˜ÂÌËÚ ÔÛ·ÂÚÂÚÒÍË Ú˙ÎÔË, ÍÓËÚÓ ÍÛÙÂÂı‡ Ë ‚Ò Ì ̇ÏË‡ı‡ ÏˇÒÚÓ Á‡ ˙ˆÂÚÂ

98


ÒË, ÌÓ ÚÓ‚‡ Ì ËÏ Ô˜¯ ‰‡ Ò ÔÓ‰ıËÎÍ‚‡Ú ‚ËÒÓÍÓÏÂÌÓ, ÍÓÂÚÓ Ô˙Í ·Â¯Â ÏÌÓ„Ó ˜Û‰ÌÓ, ÔÓÌÂÊÂ ÌˇÏ‡ı‡ ÌËÍ‡Í‚Ó ÓÒÌÓ‚‡ÌË Á‡ Ú‡ÍÓ‚‡ ‚ÂÎÏÓÊÂÌÂ, Ӣ Ôӂ˜ ͇ÚÓ Á̇Âı‡, ˜Â ‡Á ÒË Ëχı Ò‚ÓËÚ ÒÍËÚË Ë ˇ‚ÌË Ó·ÓʇÚÂÎÍË ≠ ÏÓÏ˘ÂÚ‡, ÍÓËÚÓ Ï ı‡ÂÒ‚‡ı‡ Ë Ê·Âı‡ ËÁ‡ÁËÚÂÎÌÓ, ‚˙ÔÂÍË ÍÓÁ‡Î˙͇ Ë ‚˙ÔÂÍË Í‡Í‚ÓÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ‰Û„Ó. Ó„‡ÚÓ Á‡‚˙¯Ëı ËÌÒÚËÚÛÚ‡ Ë ÔÓÚ„ÎËı Í˙Ï ÔÓ‚Ë̈ˇÎÌÓÚÓ ÒË ÏÂÒÚÓ̇Á̇˜ÂÌË ͇ÚÓ Ë̉ÛÒÚˇÎÂÌ ÏÂÌˉÊ˙, ÚÓ„‡‚‡ ‚ Í‚‡ڇ·, ÍÓÈÚÓ Ó˘Â ÔÓÏÌË ÒÚ‡ÓÚÓ ÒË ËÏ ì“Û· χ‡Î‡î, ‰ÓȉÓı‡ ·‡„ÂË Ë ·ÛΉÓÁÂË Á‡ ‰‡ ‡ÁÛ¯‡Ú ‰ÌÓÂÚ‡ÊÌËÚ Í˙˘Ë Ë Ó·ËÚ‡ÚÂÎËÚ ËÏ ÓÚÌÓ‚Ó ‰‡ ÔÓÚÂ„ÎˇÚ Í‡ÚÓ ˜Â„‡Ë Í˙Ï ‚Ò˘ÍË Í‡Ë˘‡ ̇ ÒÚÓÎˈ‡Ú‡, ÔÓ‰‡‰ÓıÏ ڇÁË ÍÓÁ‡, ‡ χÈ͇ ÏË ˉ‡ ͇ÚÓ Á‡ ÔÓ‰‡‰ÂÌÓ ‰ÂÚÂ. “ˇ ˉ‡ Ò˙ˆÂ‡Á‰Ë‡ÚÂÎÌÓ Ë ‚˙ıÛ ÛËÌËÚ ̇ ‡ÁÛ¯Â̇ڇ ÌË Í˙˘‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ·Â ‚ÎÓÊË· Ò ˆÂ̇ڇ ̇ ‚Ò˘ÍÓ ˆˇÎ‡Ú‡ ÒË Ï·‰‡ ÒË· Ë ‚Ò˘ÍËÚ ÒË Ì‡‰ÂʉË. * * * œÓ ‚ÂÏÂÚÓ, ÍÓ„ÓÚÓ Ô˯Âı ÚÂÁË Ò‚ÓË Í˙ÒË ÏÂÏÓ‡Ë ‚˙ıÛ ÒÚ‡ËÚ ۘÂÌ˘ÂÒÍË ÚÂÚ‡‰ÍË Ì‡ ÏÓËÚ ÒËÌÓ‚Â, ‰̇ ÓÚ ÚÂÁË ÚÂÚ‡‰ÍË ÔÓ ÌÂÓ·ˇÒÌËÏ Á‡ ÏÂÌ Ì‡˜ËÌ ËÁ˜ÂÁ̇ Ë ÏÓÊ ·Ë  ÒÍ·‰Ë‡Ì‡ ÌˇÍ˙‰Â ÒË ‚ ÌˇÍÓÈ ‡ıË‚, Í˙‰ÂÚÓ Â Ì‡‰ÎÂÊÌÓ ÔÓ‚ÂÂ̇, ÔÓ¯ÌÛÓ‚‡Ì‡ Ë Ò˙ı‡ÌÂ̇. ¿, ‰ÓÍÓÎÍÓÚÓ Â Ò˙ı‡ÌÂÌÓ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ÏË, Ú‡Ï ·ˇı Á‡ÔË҇Π̇È-Ó·˘Ë ‡ÁÒ˙ʉÂÌˡ ÓÚ Ó‰‡ ̇ ÚÓ‚‡, ̇ÔËÏÂ, ˜Â Õ‡ÔÓÎÂÓÌ Í‡ÚÓ Â ËÁ˘‡Î Ò‚ÓˇÚ‡ Ï˙‰ÓÒÚ Í‡Í ‚ÒÂÍË ‚ÓÈÌËÍ ÌÓÒË Ï‡¯‡ÎÒÍˡ ÊÂÁ˙Î ‚ Ò‚ÓˇÚ‡ ‡Ìˈ‡, Á̇ÂÎ Â Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚ, ˜Â ÓÚ ‚ÒˇÍÓ ‰˙‚Ó Ò‚Ë͇ Ì ÒÚ‡‚‡. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ·ˇı Á‡ÔË҇Π‚ ÔÓÎÁ‡ ̇ ˜ËÚ‡ÚÂΡ Ë Â‰ÌÓ Ô‡‚ËÎÓ ÓÚ ·˙΄‡Ò͇ڇ „‡Ï‡ÚË͇, ˜Â Ò Ô˙ÎÂÌ ˜ÎÂÌ Ò ˜ÎÂÌÛ‚‡ Ò‡ÏÓ ÔÓ‰ÎÓ„˙Ú Ë Ì„ӂÓÚÓ ÓÔ‰ÂÎÂÌËÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡ ÓÚ Ï˙ÊÍË Ó‰, ÔÓÌÂÊÂ Ú‡Ï Í‡Á‚‡ı Í‡Í ÏË Â ÓÏ˙Á̇ÎÓ ‰‡ ÒÎÛ¯‡Ï ÓÚ ËÁÛ˜ÂÌËÚ Á‡ ÚÓ‚‡ ıÓ‡ ‰‡ ÔË͇Á‚‡Ú ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ. —„‡ ÏÓ„‡ ‰‡ ‰ÓÔ˙ÎÌˇ, ˜Â ̇ ÔÂÁˉÂÌÚ‡ ̇ÔËÏÂ Ì ·Ë‚‡ ‰‡ ÏÛ Ò ÔÓÒÚ‡‚ˇ Ô˙ÎÂÌ ˜ÎÂÌ, ‡ÍÓ ÚÓÈ Â Â‰ÌÓ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌË ‚ ËÁ˜ÂÌËÂÚÓ. » ÚÓ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡Í˙‚ ÔÂÁˉÂÌÚ, ‡ Ë Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ڇ͇‚‡ ‰Ûχ, ÍÓˇÚÓ ÌˇÏ‡ ‚‡Ê̇ڇ ÓΡ ̇ ÔÓ‰ÎÓ„. —˙˘Ó ·ˇı Á‡ÔËÒ‡Î Ë ˜Â Ì ‚ˇ‚‡Ï ÏÌÓ„Ó-ÏÌÓ„Ó Ì‡ Í·҇ˆËˇÚ‡ ÔÓ ËÌÚÂÎÂÍÚ Ë ˜Â ÌË Á‡ÂχÏ ‚ÚÓÓ ÏˇÒÚÓ, Á‡˘ÓÚÓ Ò Á̇ ÍÓË Ó„‡ÌËÁË‡Ú Ú‡Í˙‚ ‚ˉ Ò‚ÂÚÓ‚ÌË Ò˙ÒÚÂÁ‡Ìˡ Ë ÓÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ‚ˇ‚‡Ï

99


‚ ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ, ‡ Ò„‡ ‰ÓÔ˙΂‡Ï, ˜Â ÔÓ‚˙Á„Î‡Òˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰̇ ̇ˆËˇ ͇ÚÓ ÔÓ- Ë Ì‡È- ÓÚ ‚Ò˘ÍË ÓÒڇ̇ÎË ‚ ËÒÚÓˡڇ  ÔÓÁ̇ÚÓ Í‡ÚÓ Ì‡ˆËÁ˙Ï Ë Ì Ò ÔÓÎÁ‚‡ Ò ‰Ó·Ó ËÏ Ò‰ Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÏÌÂÌËÂ, ڇ͇ ˜Â Ú‡ÍË‚‡ ̇ˆËË ·Ë‚‡Ú Ï‡ÁÂÌË ÓÚ ‰Û„ËÚ ̇Ó‰Ë ÔÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë ÌˇÏ‡ Á‡˘Ó ‰‡ Ò Ô‡‚ˇÚ, ˜Â Ò ˜Û‰ˇÚ Á‡˘Ó „Ë Ï‡ÁˇÚ. ¡ˇı ÔËÒ‡Î Ë ‰Û„Ë Ì¢‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ·˙΄‡ÒÍˡ ÂÁËÍ, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓÈ Â ‚‡Ê̇ Ë ÌÂ‡Á‰ÂÎ̇ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ì‡¯‡Ú‡ ̇ˆËÓ̇Î̇ ˉÂÌÚ˘ÌÓÒÚ. ÕˇÍÓ„‡ ÔÂÒÂÎÌˈËÚ ‚ ÒÚÓÎˈ‡Ú‡ ÓÚ “˙ÌÒÍÓ ˜ÎÂÌÛ‚‡ı‡ Ò Ô˙ÎÂÌ ˜ÎÂÌ ‚ÒˇÍ‡ ‰Ûχ ÓÚ Ï˙ÊÍË Ó‰ ‚ ËÁ˜ÂÌËÂÚÓ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ‚‡ ͇͂‡ ÙÛÌÍˆËˇ Ëχ Úˇ. “‡Í‡ Ú ìÔÓÒÚË„‡ı‡î „‡‰ÒÍÓ „Ó‚ÓÂÌÂ. ÃÓʯ ‰‡ Ò ˜Û ̇ÔËÏÂ Ú‡ÍÓ‚‡ ËÁ˜ÂÌËÂ: ìÇ„‡ÁËÌÂ˙Ú ËÒ͇ ‰‡ ÔÓ‚Ë͇ ÏËÎˈËÓÌÂ˙Ú, Á‡˘ÓÚÓ ·ËÎ Ò˜ÛÔÂÌ Í‡ÚË̇˙Ú Ì‡ ÒÍ·‰˙Úî. ¬ ÌË͇Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È, Ó·‡˜Â, ÚÂ ÌˇÏ‡¯Â ‰‡ Ò˙˜ËÌˇÚ ËÁ˜ÂÌË ͇ÚÓ: ì∆Û̇ÎËÒÚ‡ ‚Á ËÌÚÂ‚˛Ú‡ ÓÚ ÔÂÁˉÂÌÚ˙Ú Ë ÓÚ ÔÂÏËÂ˙Úî. ÕˇÍÓ„‡ ‚ Ô˙‚ˡ ÏË ÍÎ‡Ò ÓÚ ÔÓ„ËÏ̇Áˡڇ ÔÂÁ ‰ÌÓ „ÓΡÏÓ ÏÂʉۘ‡ÒË ÒË ·ˇı ÍÛÔËÎ ÓÚ Û˜ËÎˢÌˡ ·˛ÙÂÚ Â‰ËÌ ÚÓ„‡‚‡¯ÂÌ ·˙΄‡ÒÍË ıÓÚ ‰Ó„ ËÎË Ï‡Í‰Ó̇ΉÒ, ÍÓÈÚÓ ·Â¯Â ‰ËÌ „Ó¢ ‰Â·‡ˆËÌ, ÚÓÍÛ-˘Ó ËÁ‚‡‰ÂÌ ÓÚ ‚ˇ˘‡Ú‡ ÚẨÊÂ‡ Ë Ì‡Ô˙ı‡Ì ̇ÔÂÍÓ ‚ ‡ÁˆÂÔÂÌÓÚÓ Á‡ ˆÂÎÚ‡ ıη˜Â, ڇ͇ ˜Â ÒÚ˙˜Â-¯Â Ò ÔÓ ˜ÂÚËË Ô˙ÒÚ‡ ÓÚ ‚ÒˇÍ‡ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ıη˜ÂÚÓ Ë ÓÚ Ú‡Ï ÔÓ ˙ˆÂÚÂ, ˙͇‚ËÚÂ Ë ·ÛÁËÚ ̇ Û˜ÂÌË͇ Ò ˆÂ‰Â¯Â Ë ‡ÁχÁ‚‡¯Â χÁÌÓÚˡڇ ̇ ÚÓÁË ÍÓη‡Ò. ¬Ò˘ÍËÚ Ô„·‰ÌÂÎË ‰Â˜ÛÎË„Ë Ò ÓχÁ‚‡ıÏ ‰Ó Û¯ËÚÂ, ڇ͇ ˜Â ÚÓ‚‡ Ò ÔËÂχ¯Â ‚ ‰‡ ̇ Ì¢‡Ú‡. «‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ï ÔÓ-Ô˙ÎÌÓˆÂÌÌÓ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ÏÂʉۘ‡ÒËÂÚÓ, ÌË ÏÓϘÂÚ‡Ú‡ ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò˙Ò Á‡ÍÛÒ͇ڇ ÒË ÔÓ‚Âʉ‡ıÏÂ Ë Âʉ̂̇ڇ Ô˙Á‡Î͇ ÔÓ Ô‡‡ÔÂÚËÚ ̇ ÒÚ˙ηˢÂÚÓ, ͇ÍÚÓ ÚÓ‚‡ Ò Ô‡‚Ë ‚˙‚ ‚Ò˘ÍË Û˜ËÎˢ‡ ÔÓ Ò‚ÂÚ‡. «‡ ÏÓˇ Á· Û˜‡ÒÚ, Ó˘Â Ì‡ Ô˙‚ÓÚÓ ÒÔÛÒ͇Ì ̇ ÙË̇· ÏÛ ÔÓÔ‡‰Ì‡ı ‚ ˙ˆÂÚ ̇ ̇È-ÍÓÒÚÂÎË‚‡Ú‡, ̇È-‰Î˙„ÌÂÒÚ‡Ú‡ Ë Ò Ì‡È-Ò‚ËÂÔÓ ËÁ‡ÊÂÌËÂ Ë ı‡‡ÍÚÂ Û˜ËÚÂÎ͇. — ÍÓÒÚÂÎË‚ËÚ ÒË Ô˙ÒÚË Úˇ Á‡·Ë ÌÓÍÚË ‚ ‰ˇÒÌÓÚÓ ÏË ÛıÓ Ë Ï Ôӂ‰ Í˙Ï ‰ËÂÍÚÓÒÍˡ ͇·ËÌÂÚ. ƒËÂÍÚÓ˙Ú Ò Ò·‚¯Â, ˜Â ·Ë „ËÏ̇ÁËÒÚËÚ ıÛÎË„‡ÌË Ì‡Ô‡‚Ó Ò˙Ò ÒÚÓÎ ‚ ͇·ËÌÂÚ‡ ÒË, Á‡ÚÓ‚‡ ‡Á ËÁ„Û·Ëı Ë Ûχ Ë ‰Ûχ, ÛÒÚ‡Ú‡ ÏË ·Â Ô˙Î̇ Ò ÌÂÒ‰˙‚͇Ìˡ ҇̉‚˘, ÍÓÈÚÓ ‚Ò Ӣ ÒÚËÒ͇ı ‚ Ρ‚‡Ú‡ ÒË ˙͇. “‡ÁË Û˜ËÚÂÎ͇ ÓÚ‚ÓË ¯ËÚÂÎÌÓ ‰ËÂÍÚÓÒ͇ڇ ‚‡Ú‡, ̇ÚË͇ Ï ‚˙ÚÂ Ë ˜Â: ìœÓ„ΉÌÂÚ „Ó!“Ó‚‡ Û˜ÂÌËÍ ÎË Â?î —Î‰ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÔÛÒ̇ ͇·ËÌÂÚ‡. ¿Á ·ˇı Á‡Ï˙Á̇Î

100


Ô‰ ‚Â΢ÂÒÚ‚ÂÌˡ Ë ÒÚ‡¯ÂÌ ‰ËÂÍÚÓ ‚ Ó˜‡Í‚‡Ì ̇ ̇È-ÎÓ¯ÓÚÓ. œÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÌÂ„Ó‚ËˇÚ ÔӄΉ ÓÏÂÍ̇, ÔÓÒΠÚÓÈ Ò ÛÒÏËı̇ Ë ÏË Í‡Á‡: ì ‡Í‚Ó ËÒ͇ ÓÚ Ú· Ú‡ÁË ‰˙Ú‡ ‡ËÒÚÓÍ‡ˆËˇ? —‰ÌË ÂÈ Ì‡ ÚÓÁË ÒÚÓÎ Ë ÒË ËÁˇÊ ÒÔÓÍÓÈÌÓ Ò‡Ì‰‚˘‡, ÏÓϘÂ.î “‡Í‡ Ë Ì‡Ô‡‚Ëı, ‡ ͇ÚÓ ÔË‚˙¯Ëı ÚÓÈ Òڇ̇ Ë ÏË ÓÚ‚ÓË ‚‡Ú‡Ú‡ Ò ‰ÛÏËÚÂ: ì»‰Ë ÒË Ò„‡ ‚ ˜‡Ò!î œÓÒΠ·ˇı Á‡ÚÛÔ‡Ì ÓÚ ‚˙ÔÓÒË ÍÓÎÍÓ Ë Í‡Í˙‚ ·ÓÈ Ò˙Ï ËÁˇÎ, ÌÓ ‡Á Ì ‰‡‰Óı ÌËÍ‡Í‚Ë ËÁˇ‚ÎÂÌˡ Ë ÌËÍ‡Í‚Ë ‡ÁˇÒÌÂÌˡ Ë Á‡ ˆˇÎ ÊË‚ÓÚ Á‡ÔÓÏÌËı Í‡Í‚Ë ÒÚ‡ÌÌË Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌˡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÏ‡Ú ˜Ó‚¢Ë̇ڇ, Ô‰‡„Ó„Ë͇ڇ Ë ‚·ÒÚÚ‡. ¬ χı‡Î‡Ú‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÓÚ‡Ò̇ı, ÛÎˈËÚÂ ÌˇÏ‡ı‡ ÌËÚÓ Ì‡ÒÚËÎÍË, ÌËÚÓ ÚÓÚÓ‡Ë ËÎË ·Ó‰˛Ë. “ ·ˇı‡ ÔÓÒÚÓ Â‰ÌË ÛÎˈË, ̇ÒÚ·ÌË Ò ÔÂÔÂÎÚ‡ Ë Ò„Ûˡڇ, ÍÓˇÚÓ ıÓ‡Ú‡ ÁËÏ ËÁı‚˙Ρı‡, ‡ ÓÚ ‰‚ÂÚ ËÏ ÒÚ‡ÌË Ëχ¯Â ͇̇‚ÍË, ÍÓËÚÓ ËÁ‚Âʉ‡ı‡ ‰‚ÓÌËÚ ‚Ó‰Ë. ¬˙‚ ‚Ò˘ÍË ‚˙ÁÏÓÊÌË ÒÛıË Ë ÚÓÔÎË ‚˜ÂË ÌË χıÎÂÌÒÍËÚ ‰Âˆ‡ ËÁ·Ë‡ıÏ ÔÓ-ÔË‚ÂÚÎË‚Ó ÏˇÒÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓˇ ÓÚ Í‡Ì‡‚ÍËÚÂ, Ì‡Òˇ‰‡ıÏ ÓÚ ‰‚ÂÚÂ Ë ÒÚ‡ÌË, ‡Á͇Á‚‡ıÏ ÒË ‚Ò‚˙ÁÏÓÊÌË Ì¢‡ Ë Ë„‡ÂıÏ ̇¯ËÚ ÒË ‰ÂÚÒÍË Ë„Ë Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ Ë ÚˇÏ ÔÓ‰Ó·ÌË. À˛·ËÏË ·ˇı‡ Ï˙ÒÌËÚ ‚ˈӂ Á‡ ¡‡È √‡Ì¸Ó. “‡Ï ‚ Ï‡Í‡ Ò ‡Ê‰‡ı‡ Ë Ô˙‚ËÚ ÌË ‰ÂÚËÌÒÍË Î˛·Ó‚Ë, ÍÓËÚÓ ‚ÒÂÍË ËÁÊË‚ˇ‚‡¯Â ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ. »„ËÚ ̇ ÊÏ˘͇ ‰‡‚‡ı‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓ-ÒÏÂÎËÚÂ Ë ËÌˈˇÚË‚ÌËÚ ‰‡ ̇Ô‡‚ˇÚ Ë ÔÓ-Ô˙ÎÌÓˆÂÌÌË Î˛·Ó‚ÌË ËÁˇ‚Ë. –Ó‰ËÚÂÎËÚ ÌË ‚Ë͇ı‡ ÔÓ ÔÂÚ Ô˙ÚË, ‰Ó͇ÚÓ ÛÒÔÂˇÚ ‰‡ ÌË ÔË·Â‡Ú Ë Ú Ô‡‚Âı‡ ÚÓ‚‡ ÓÚ ÌÂÏ‡È Í˙‰Â, Á‡˘ÓÚÓ Ò˙Ï ÒË„ÛÂÌ, ˜Â ‚Ò˘ÍË Ú ·ˇı‡ ̇Ô˙ÎÌÓ ÒÓÎˉ‡ÌË Ë ÚÓÎÂ‡ÌÚÌË Í˙Ï Ì‡¯ËÚ ‰ÂÚÒÍË ËÁÊË‚ˇ‚‡Ìˡ. “‡Ï Í‡È ͇̇‚ÍËÚ ÌË ӷÏÂÌˇıÏ ËÌÙÓχˆËˇ Ë ÓÔËÚ Á‡ Ì¢‡Ú‡ ÓÚ ÊË‚ÓÚ‡, Ú‡ÍË‚‡, ͇͂ËÚÓ Ò ‚Ëʉ‡ı‡ ÔÂÁ ̇¯ÂÚÓ ‰ÂÚÒÍÓ Ò˙Á̇ÌËÂ.  ‡ÍÚÓ ÒË Ò‰ˇıÏÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÌˇÍÓÈ Ò ̇‰Ë„‡¯Â ‰‡ ÒÚ‡ÌÂ, √‡‚‡Ú‡ ÔÓÚˇ„‡¯Â ‰Û„‡Ò͇ ˙͇ ̇ ÚÓÁË ÌˇÍÓÈ, ÓÌÁË ˇ ÔÓÂχ¯Â ‰Ó‚Â˜Ë‚Ó Ë Úˇ ̇ËÒÚË̇ ÏÛ ÔÓχ„‡¯Â ‰‡ Ò ̇‰Ë„Ì ÔÓ-ÎÂÒÌÓ, ÌÓ ‚ ÔÓÒΉÌˡ ÏÓÏÂÌÚ √‡‚‡Ú‡ ÓÚÔÛÒ͇¯Â Ë ÚÓÁË ÌˇÍÓÈ ˆÓÔ‚‡¯Â ‚ ÚËÌˇÚ‡ ̇ ͇̇‚͇ڇ. “‡Í‡ ‚ ‡ÌÌÓÚÓ ÒË ‰ÂÚÒÚ‚Ó Ì‡Û˜‡‚‡ıÏ ‰ÓÍÓÎÍÓ ˜Ó‚ÂÍ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÓÒÎ‡Ìˇ ̇ ‰Û„‡Ò͇ڇ ‚Á‡ËÏÓÔÓÏÓ˘ Ë ‰‡ÎË ‚ÒˇÍ‡ ڇ͇‚‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò ÔËÂχ ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ. ƒ‡ÎË ‚ÒˇÍ‡ ÔÓÚ„̇ڇ ˙͇  ‰Û„‡Ò͇, ‰‡ÎË Ï‡Î͇ ‰ÓÁ‡ ÏÌËÚÂÎÌÓÒÚ Ì  ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ, ÍÓ„‡ÚÓ ÌË Ò Ô‰·„‡ ÌˇÍ‡Í‚Ó ÔˡÚÂÎÒÚ‚Ó. —„‡ Ò ÓÔËÚ‚‡Ï ‰‡ Û˜‡ ‰ÌË ÏÓË Ò˙Ò‰ÒÍË ‰Âˆ‡ ‰‡ Ô‡‚ˇÚ ‡ÁÎË͇

101


ÏÂÊ‰Û ÛÏÌÓÚÓ Ë ıËÚÓÚÓ, Á‡˘ÓÚÓ ÏË ÔËÒ̇ ÓÚ ìıËÚÓÒÚËÚÂî ̇ ÏÌÓ„Ó Ì‡Ó‰ ÓÍÓÎÓ ÏÂÌ. ¬˙‚ ‚˙Á͇ Ò ÚÓ‚‡, ‰ÌÓ ÓÚ ‰Âˆ‡Ú‡ ÏË ‰‡‰Â ͇ÚÓ ÔËÏÂ Á‡ ıËÚ‡ ÔÓÒÚ˙Ô͇, Í‡Í Í‡ÚÓ Ò ‚ÓÁÂÎË Ò ·‡˘‡ ÒË ‚ ÍÓ·ڇ, ÒÔÂÎË Ô‰ ‰ÌÓ ÏÓÒÚ˜Â, Á‡ ‰‡ ‰‡‰‡Ú Á‡ÍÓÌÌÓÚÓ Ô‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ÓÚÒÂ˘Ì‡Ú‡ ÍÓ·, ÌÓ ÌÂÈÌËˇÚ ¯ÓÙ¸Ó Ò˙˘Ó ÒÔˇÎ Ë Ì‡Ô‡‚ËΠ͇‚‡ÎÂÒÍË ÊÂÒÚ Ì‡ ̇¯Ëˇ ¯ÓÙ¸Ó ‰‡ ÔÂÏËÌ Ô˙‚, ‡ ÚÓÈ Ì‡ÒÚ˙ÔËÎ „‡ÁÚ‡ Ò ‰ÛÏËÚÂ: ì≈, Ô‡ ͇ÚÓ ÒË „ÎÛÔ‡‚, ‰‡‚‡È ÒË Ô‰ËÏÒÚ‚ÓÚÓ!î. ¬ ‰‚Ó‡ ̇ ÌˇÍÓ„‡¯Ì‡Ú‡ ÌË Í˙˘‡ ‚ “Û· χ‡Î‡ ËχıÏ ‰ÌÓ ‰˙‚Ó, Á‡ ÍÓÂÚÓ Â ÔÂÒËÎÂÌÓ ‰‡ Ò ̇˜ ڇ͇, ÔÓÌÂÊ ÌËÍÓ„‡ Ì ·Â¯Â ÓÙÓÏˇÌÓ ÓÚ Ó‚Ó˘‡ Ë Ôӂ˜ ÔË΢‡¯Â ̇ ‰ËÌ „ÓÎˇÏ ı‡ÒÚ, ÌÓ Ú‡ÁË ÌÂۄΉ̇ ‰Ê‡Ì͇, ÍÓ„‡ÚÓ Ӊ¯Â, ÒÚ‡‚‡¯Â ÒËÎÌÓ ÔË‚ÎÂ͇ÚÂÎ̇ Á‡ ˆË„‡ÌÂÚ‡Ú‡ Ë Ú ˇ ÔÓ‰ı‚‡˘‡ı‡ Ӣ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡, ‚ ÍÓÈÚÓ ÔÎÓ‰Ó‚ÂÚ ∫ ÒÚ‡ÌÂı‡ ÍÓÎÍÓÚÓ ‰·ÌË ÎÓ‚‰ÊËÈÒÍË Ò‡˜ÏË. “ÂÁË ìÔÎÓ‰Ó‚Âî ·ˇı‡ ÍËÒÂÎË Ë „Ó˜Ë‚Ë Í‡ÚÓ ÍÓ̈ÂÌÚË‡Ì‡ ‡ÁÓÚ̇ ÍËÒÂÎË̇, ÌÓ ˆË„‡Ì˜ÂÚ‡Ú‡ „Ë ÔÓ„Î˙˘‡ı‡ ͇ÚÓ ¯ÓÍÓ·‰Ó‚Ë ·ÓÌ·ÓÌË, Ú‡ Ë ‰Ó ‰ÌÂÒ Ò ˜Û‰ˇ ͇͂‡  „ÂÌÂÚ˘̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡, ÍÓˇÚÓ Â Ì‡ÒÚÓÈ‚‡Î‡ ‚ÍÛÒÓ‚ËÚ ËÏ ÔÂÚÂ̈ËË. Ç͇ ˜Â Á‡ Ì‡Ò Ú‡ÁË ‰Ê‡Ì͇ ÒË ·Â¯Â ‰ËÌ ÌË͇Í˙‚ ÂÒÛÒ Ë Á‡ ÌË˘Ó ÒË ˇ Ë ÌˇÏ‡ıÏÂ, ÓÒ‚ÂÌ Á‡ ‰̇ڇ ÒˇÌ͇, ÌÓ ÔÓÌÂÊ ˆË„‡ÌÂÚ‡Ú‡ Í‡‰ˇı‡ ıˢÌ˘ÂÒÍË, ͇ÚÓ ËÁ˜ÂÔ‚‡ı‡ ÍÎÓÌË, ÚÓ¯‡ı‡ Ú‡‡·Ë ÓÚ Ó„‡‰‡Ú‡ Ë ı‚˙Ρı‡ ͇Ï˙ÌË Ì‡ ÔÓ‡Áˡ, ÌË ‚Ò „Ë ÔÓÔ˙ʉ‡ıÏÂ, ‰ÓÍÓÎÍÓÚÓ ÒÏÓ„‚‡ıÏÂ. ≈‰ËÌ ‰ÂÌ, ͇ÚÓ Ò ÔË·Ë‡Ï, „Ή‡Ï ̇ ‰Ê‡Ì͇ڇ ÔÂÚ-¯ÂÒÚ ˆË„‡ÌÂÚ‡ ≠ ·Â‡Ú Ë Ì‡Ô‡‚Ó ˇ‰‡Ú ÓÚ ˙͇ ̇·‡ÌÓÚÓ, ‡ ÓÚ‰ÓÎÛ ·‡Ú ÏË ƒ‡„Ó ÒÂ‰Ë Í‡ÚÓ „ÓÒÔÓ‰‡ Ë Ò ̇Ò·ʉ‡‚‡. ƒÓ͇ÚÓ ‡Á·Â‡ Í‡Í‚Ó ÒÚ‡‚‡, ˆË„‡ÌÂÚ‡Ú‡ „Ó Û‰‡Ëı‡ ̇ ÏÓη‡: ìÃÓÎËÏ Ú ·Â, ·‡ÚÂ, Ì ÏÓÊÂÏ Ôӂ˜ ‰‡ ˇ‰ÂÏÂ, ·Â! œÛÒÌË ÌË ‰‡ ÒÎËÁ‡ÏÂ!î, ì¿-‡, ÌˇÏ‡, ÌˇÏ‡. ƒÓ͇ÚÓ Ì ËÁˇ‰ÂÚ ‚Ò˘ÍËÚ ‰Ê‡ÌÍË ‚ ‰˙‚ÓÚÓ, ÌËÍ‡Í‚Ó ÒÎËÁ‡ÌÂ.î » ڇ͇, ˆË„‡Ì˜ÂÚ‡Ú‡ ÛÒË΂‡ı‡ ÏÓηËÚÂ, ÚÓÈ ≠ Ú‚˙‰ÓÒÚÚ‡ ÒË. “‡ÁË ‡·ÓÚ‡ ÔÓ‰˙ÎÊË ‰ÓÒÚ‡, ÌÓ ‚ Í‡ˇ ̇ Í‡Ë˘‡Ú‡ ·‡Ú ÏË Ò ÒÏËÎË Ë ÚÂÁË Î‡ÍÓÏÌËˆË ·ˇı‡ ÓÒ‚Ó·Ó‰ÂÌË ÓÚ ËÌÍ‚ËÁËˆËˇÚ‡. * * * œÂÁ ÏÂÒˆ χÚ Ò‰ÂωÂÒÂÚ Ë Ò‰χ „Ó‰Ë̇ ·ˇı ı‚‡Ì‡Î ÔÓÍ‡È ‰Û„ÓÚÓ Â‰ËÌ ì˜‡ÒÚÔÓÏî ‰‡ ÏÓÌÚË‡Ï ÒÚÂÌÌË ÍÛıÌÂÌÒÍË ¯Í‡Ùӂ ̇ ÌˇÍ‡Í‚Ë ıÓ‡ ‚˜ÂÚ‡, ÒΉ ‡·ÓÚ‡. Ó„‡ÚÓ Ò

102


ÏÓˇ ÔˡÚÂÎ »Îˡ ·ˇıÏ Á‡‚ËÌÚËÎË ¯Í‡ÙÓ‚ÂÚ Í˙Ï ÒÚÂ̇ڇ Ë ·Â¯Â ‰Ó¯ÎÓ ‚ÂÏ ‰‡ Ò ‡ÁÔ·ÚËÏ Ò ÍÎËÂÌÚ‡, ÚÓÈ ˜Â: ì¿, ·Â, ÏÓϘÂÚ‡, ÌˇÏ‡ ÎË ‰‡ Ô‡‰Ì‡Ú ÚÂÁË ¯Í‡ÙÓ‚Â, ͇ÚÓ ÒÚ „Ë Á‡Í‡˜ËÎË Ò‡ÏÓ Ò ‰‚‡ ‚ËÌÚ‡?î, ìÕˇÏ‡, ÌˇÏ‡ ≠ ˜ »Îˡ ≠ ˇ Ò ͇˜Ë —·‚ ̇ ¯Í‡ÙÓ‚ÂÚ ‰‡ ̇Ô‡‚˯ χÎÍÓ ‡ÍÓ·‡ÚË͇, Á‡ ‰‡ ‚Ë‰Ë ˜Ó‚ÂÍ˙Ú, ˜Â ‚Ò˘ÍÓ Â Ì‡‰!î. ¿Á Ò ÔÓ‚ÂÒËı ̇ Ô˙‚ˡ ÔÓÔ‡‰Ì‡Î ÏË ¯Í‡Ù Ë Á‡ÔӘ̇ı ‰‡ Ò ‰ÛÒ‡Ï ÂÌÂ„˘ÌÓ. ¬ ÚÓÁË ÏË„ ·ÏÔËÚ ۄ‡Ò̇ı‡ Ë Á‡ÔӘ̇ ‰‡ Ò βΠ‚Ò˘ÍÓ. –‡ÁÌÂÒÓı‡ Ò ÌÂËÒÚÓ‚Ë ÔËÒ˙ˆË Ë Ì‡Òڇ̇ Ì‚˙Ó·‡ÁËχ ÒÛχÚÓı‡. œÛÒ̇ı Ò ÓÚ ¯Í‡Ù‡ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ëı Í‡Í ‚Ò˘ÍÓ ÔÓ‰ Í‡Í‡Ú‡ ÏË Ò βΠ‚ Ô˙ÎÌˡ Ï‡Í, ÓÍÓÎÓ ÏÂÌ ‚Â˜Â ÌˇÏ‡¯Â ÊË‚‡ ‰Û¯‡, Ú˙„̇ı ÓÔËÔÓÏ ÔÓÍ‡È β΢ËÚ ÒÂ Ë ÒÍ˙ˆ‡˘Ë ÒÚÂÌË ‰‡ Ú˙Òˇ ËÁıÓ‰‡ ̇ ÚÓ‚‡ ÌÂÔÓÁ̇ÚÓ Á‡ ÏÂÌ ÊËÎˢÂ, ÔÓÎÂ͇-ÎÂ͇ Ò ÓÁÓ‚‡ı ̇ ÒÚ˙ηˢÂÚÓ Ë Ò ÔÓıӉ͇ڇ ̇ ÔËˇÌ ˜Ó‚ÂÍ Ò ‰Ó·‡ı ̇ ‰‚Ó‡ Ô‰ ÍÓÓÔÂ‡ˆËˇÚ‡, Í˙‰ÂÚÓ „˙Ïʯ ÓÚ ÛÔ·¯ÂÌ Ì‡Ó‰. œÓ ÌˇÍÓ ‚ÂÏ Ò ̇ÏÂËıÏÂ Ò »Îˡ Ë ˘ˇıÏ ‰‡ Ò Ô˙ÒÌÂÏ ÓÚ ÒÏˇı ̇ ÙÓ̇ ̇ ÚÓ‚‡ ·Â‰ÒÚ‚Ë ≠ ¬‡Ì˜‡ÌÒÍÓÚÓ ÁÂÏÂÚÂÒÂÌËÂ, Á‡˘ÓÚÓ ÌË ·ˇıÏ ۘ‡ÒÚ‚‡ÎË ‚ ‰ËÌ ÊË‚ ‡ÌÂ͉ÓÚ, ‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡ ‚ ̇¯ÂÚÓ ÔˡÚÂÎÒÚ‚Ó ÚÓ„‡‚‡ ·Â¯Â ڇ͇‚‡, ˜Â Ë Ô˙ÒÚ ‰‡ ÌË ÔÓ͇ÊÂ¯Â ÌˇÍÓÈ, Ò Á‡ÎË‚‡ıÏ ÓÚ ÒÏˇı ‰Ó ÔËÔ‡‰˙Í. ÕÓ ÚÓ‚‡ ·ˇı‡ ̇¯ËÚ Ï·‰Ë „Ó‰ËÌË, Ô˙Í Ë ‚ÂÏÂ̇ڇ ·ˇı‡ ‰Ó·Ë. ¿ ÓÌÂÁË ¯Í‡ÙÓ‚Â ÏÓÊ ·Ë Ӣ ÒË ‚ËÒˇÚ Ó͇˜ÂÌË Ì‡ ÓÌÂÁË ÒÚÂÌË, ÍÓËÚÓ ÌˇÍÓ„‡ Ò βÎÂÂı‡ ͇ÚÓ ÔÓ·˙͇ÌË. “ÛÍ ÏÓ„‡ Ë ‰‡ ‚ÏÂÚ̇, Á‡ ‰‡ Ò˙Ï ‡ÍÚÛ‡ÎÂÌ Ò ‰Ì¯ÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ, ˜Â ÚÓ„‡‚‡ ÌËÂ Ò »Îˡ ·ˇıÏ ˜ËÌÓ‚ÌˈË, ÌÓ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ıÏ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÚÓ ÒË ‚ÂÏ Á‡ ‰‡ ËÁ‡·ÓÚËÏ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÌˇÍÓÈ Ë ‰Û„ ΂, ͇ÍÚÓ ÚÓ‚‡ Ò Ô‡‚¯ ÚÓ„‡‚‡, ‡ Ë Ò„‡, ‚ «‡Ô‡‰Ì‡ ≈‚ÓÔ‡, ÓÚ ÍÓÂÚÓ Ô˙Í ÒΉ‚‡, ˜Â ÔÓ ÚÓÁË ÔÓ͇Á‡ÚÂÎ ÌË Ӣ ÚÓ„‡‚‡ ÒË ·ˇıÏ ‚ÓÔÂȈË, ‡ Ò„‡, ̇‰ˇ‚‡Ï ÒÂ, Ӣ Ôӂ˜Â. * * * »‰‚‡ ‚‰Ì˙Ê ‚ ÓÚÒ¢ÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ ÔËıÓ‰ˇ˘‡ Ò˙Ò‰͇ ‰‡ ÒË ÓÍÓÔ‡‚‡ ÁÂÎÂ̘ۈËÚÂ Ë ÔÓ ÌˇÍÓ ‚ÂÏ ÌÓÒË Ò˜ÛÔÂÌÓÚÓ ÊÂΡÁÓ Ì‡ ÏÓÚ˘͇ڇ: ìÇÈÒÚÓ ≠ ͇Á‚‡ ≠ ÏÓÊ ÎË ‰‡ ÏË Á‡‚‡˯ ÏÓÚ˘͇ڇ, Á‡˘ÓÚÓ ˇ Ò˜ÛÔËı?î, 샇 ≠ ÂÍÓı, ≠ ÏÓÊÂ.î » Á‡ ÌˇÏ‡ Ë ‰ÂÒÂÚË̇ ÏËÌÛÚÍË Ò‚˙¯Ëı ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ë ‚˙˜Ëı ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ̇ ÍÎËÂÌÚ͇ڇ. ì ÓÎÍÓ ÒÚÛ‚‡?î ÔÓÔËÚ‡ Úˇ. ìÕË˘Ó ≠ ÂÍÓı ≠ ÚÓ‚‡ Â

103


ÍÓϯËÈÒ͇ ÛÒÎÛ„‡, χÎ͇ Ë ·ÂÁÔ·Ú̇î. » Úˇ ÒË ÓÚˉ ‚ ÌÂÈÌÓÚÓ ÒË ÏˇÒÚÓ. ÕÓ ÒΉ ÓÍÓÎÓ ÔÓÎÓ‚ËÌ ˜‡Ò „Ή‡Ï ≠ Ú‡ÁË ÊÂ̇ ̇Ô˙ÎÌË· ‰̇ Ô‡Ìˈ‡ Ò ˜ÂÂ¯Ë Ë „Ë ÌÓÒË Í˙Ï Ì‡¯Ëˇ ‰‚Ó. ì≈È ≠ ÂÍÓı ÒË ≠ ‚Ò „Ή‡Ï ‰‡ Ì ÓÒÚ‡ÌÂÏ ‰Î˙ÊÌË ÌˇÍÓÏÛ.î ÕÓ ‚ ÔÓÒΉÌˡ ÏÓÏÂÌÚ Ú‡ÁË ¯ÓÔÍËÌˇ Ò‚˙̇ Í˙Ï Ò˙Ò‰͇ڇ, ̇ ÍÓˇÚÓ ‚˙˜Ë ÚÂÁË ˜Â¯Ë. «‡·ÓΡ Ï ÔÓ‰ Î˙Ê˘͇ڇ, Ì Á‡‡‰Ë ˜Â¯ËÚÂ, ‡ Á‡‡‰Ë ÏÓˇÚ‡ ̇˂ÌÓÒÚ ‰‡ Ô‰ÔÓ·„‡Ï ÌÂÒ˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎË Û ıÓ‡Ú‡. “‡ÁË ÊÂ̇ ˇ‚ÌÓ ÒÚ‡‰‡¯Â ÓÚ Ì‡‚ÒÚ‚Â̇ Ì„‡ÏÓÚÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ÔÓ Ì‡¯ÂÌÒÍË ÌË ÒË ˇ ̇˘‡Ï ÔÓÒÚÓÚˡ, ÓÒ‚ÂÌ ‡ÍÓ Ì Ò˙‰˙ʇ Ë ÌˇÍ‡Í‚‡ ‰ÓÁ‡ ÎÓ¯ÓÚˡ, ÍÓˇÚÓ Ô˙Í ‚ Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È ̇¯ÂÌˆË Ì‡˘‡Ú ӇθÂÌ˘Ë̇ ≠ ÒË˜ ÌÂÔ‰ËÁ‚Ë͇̇ ÎÓ¯ÓÚˡ ËÎË ÎÓ¯ÓÚˡ ÒÂ˘Û ‰Ó·Ë̇. œÂ‰Ë ÏÌÓ„Ó „Ó‰ËÌË ‚ ÒÓÙËÈÒ͇ڇ “Û· χ‡Î‡ ıÓ‡Ú‡ ÓÚ„ÎÂʉ‡ı‡ ÍÓÍÓ¯ÍËÚ ÒË, ͇ÚÓ „Ë ÔÛÒ͇ı‡ ̇ Ô‡¯‡ Ë Ì‡ ‚ÓΡ ÔÓ ‰‚ÓÓ‚ÂÚ ÒË Ë ÔÓ ÛÎˈËÚÂ, ‡ ‚˜Â „Ë ÔË·Ë‡ı‡ ‚ ÍÛÌˈËÚ ËÏ. «‡‰Ëı‡ ÒÂ ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ÌË, ‚ ÍÓËÚÓ ÏÂÚӉ˘ÌÓ ÌË ÎËÔÒ‚‡¯Â ÔÓ Â‰Ì‡ ÍÓÍӯ͇ ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ, ÍÓÂÚÓ ÌË ÒÏÛÚË, Á‡˘ÓÚÓ Ëχ¯Â ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ‰‡ Ò ÒÚÓÔË ˆˇÎÓÚÓ ÌË ÍÓÍӯ ÒÚ‡‰Ó. «‡ÚÓ‚‡ Ô‰ÔËÂı ‡ÁÒΉ‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‚Ë͇ı Á‡ ÏÓÈ ÔÓÏÓ˘ÌËÍ —ÚÓˇÌ —‡ÏÓÍӂˆ‡, Ò ÍÓ„ÓÚÓ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ıÏ ËÁ‚ÂÒÚÌˡ ‰Â‰ÛÍÚË‚ÂÌ ÏÂÚÓ‰ ̇ ÿÂÎÓÍ ’ÓÎÏÒ ËÎË ◊˙Î˙Í ’ÓÛÏÁ ≠ ‚Ò ڇˇ, ‰ÓÒÚ˄̇ıÏ ‰Ó Á‡Íβ˜ÂÌËÂÚÓ, ˜Â ‚ÂÓˇÚÌËˇÚ ÔÓıËÚËÚÂÎ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚Â̇ڇ ÌË Ò˙Ò‰͇ Ã. —., ÌÓ Á‡ ‰‡ ÓÙÓÏËÏ ˆˇÎÓÒÚÌÓÚÓ ÒË Á‡Íβ˜ÂÌËÂ, ÌË ·ˇı‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ‚¢ÂÒÚ‚ÂÌË ‰Ó͇Á‡ÚÂÎÒÚ‚‡, ‡ ̇Í‡ˇ Ë ÏÓÚË‚Ë. ¬Â˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚ ‰Ó͇Á‡ÚÂÎÒÚ‚‡ ÓÚ Ú‡Í˙‚ ÍÓÍӯ͇Î˙Í ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÂÛ¯ËÌËÚ ÓÚ ÔÓÚ˙Ô‚¯ËÚ ÍÓÍÓ¯ÍË Ë ÒΉ ͇ÚÓ Úˇı Ì „Ë ÓÚÍËıÏ ‚ ·ÓÍÎÛ͘ËÈÒÍˡ ·ÓÍÒ Ì‡ Ú‡ÁË ÊÂ̇, ̇Ô‡‚ËıÏ ÔÓ‰Ó·ÂÌ Ó„Î‰ ̇ ‰‚ÓÌˡ ∫ ÍÎÓÁÂÚ, Í˙‰ÂÚÓ Ë „Ë ÓÚÍËıÏÂ. —Ή‚‡˘‡Ú‡ ÒÚ˙Ô͇ ÓÚ ÏÓˇ ÒÚ‡Ì‡ ·Â¯Â ‰‡ ۂ‰ÓÏˇ ·‡˘‡ ÒË ‚ ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÏÛ Ì‡ ‚˙ıÓ‚ÂÌ „·‚ÌÓÍÓχ̉‚‡˘, ÓÚ ÍÓÂÚÓ ÚÓÈ ÛʇÒÌÓ Ò ˇ‰ÓÒ‡, ÔÓÌÂÊ Á‡ Ú‡ÁË ÊÂ̇ ·Â¯Â ̇Ô‡‚ËΠ‰ËÌ ÍÛÔ Ì‚˙ÁÏÓÊÌË ÛÒÎÛ„Ë Á‡ ÔÂÌÒˡ Ë ÚˇÏ ÔÓ‰Ó·ÌË, Ò Í‡Í‚ËÚÓ Úˇ Ì ÏÓʯ ‰‡ Ò ÓÔ‡‚Ë ÔÓ ÌË͇Í˙‚ ̇˜ËÌ, Á‡˘ÓÚÓ ·Â¯Â ÒÚ‡Ê‡Ò͇ ‚‰Ó‚ˈ‡, ÏÌÓ„Ó‰ÂÚ̇ Ë Ì„‡ÏÓÚ̇ ·Ë‚¯‡ ÒÎÛ„ËÌˇ. — ˆÂÎˡ ÒË „Ìˇ‚ ·‡˘‡ ÏË ÓÚË‰Â Û Úˇı, Á‡ ‰‡ ∫ Ò˙Ó·˘Ë ‚ËÒÓÍÓÌ‡‚ÒÚ‚ÂÌËÚ ÒÎÓ‚‡ Ë ‰‡ Ë∫ ÔÓ͇Ê ÍÓÎÍÓ ÌÂÔÓ˜ÚÂ̇  ÌÂÈ̇ڇ ÔÓÒÚ˙Ô͇ ÒΉ ‚Ò˘ÍÓ, ÍÓÂÚÓ Â ÒÚÓÂÌÓ Á‡ Ì¡. ÃÂÒÂˆË Ì‡‰ Ú‡ÁË ÊÂ̇ Ò Ú˙Ú¯ ÒΉ ·‡˘‡ ÏË ‰‡ Ò ËÁ‚ËÌˇ‚‡ Ò Ù˙Ù΢ˡ ÒË „·Ò, ÌÓ

104


ÌËÚÓ ‚‰Ì˙Ê Ì Ô‰ÎÓÊË Í‡Í‚ÓÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ Ó·ÂÁ˘ÂÚÂÌË Á‡ ËÁ‚˙¯Â̇ڇ ÓÚ Ì¡ Í‡Ê·‡, ÍÓÂÚÓ ‰ÌÂÒ ÏÓÊ ‰‡ ̇˜ÂÏ ‰‚ÓÂÌ ÍÓÍӯ͇Î˙Í ËÎË ÌÂ˘Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓ. “‡Í˙‚ ‚ˉ ÍÓÍӯ͇Î˙ˆË Ò„‡ Ò ÒÎÛ˜‚‡Ú ÔË ÌÓ‚ËÚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ì‡ ·˙΄‡Ò͇ڇ ËÍÓÌÓÏË͇ ≠ ˜‡ÒÚÌˈËÚÂ, ÍÓËÚÓ Í‡ÚÓ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔË Ò· ÒË Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÌˇÍÓÈ Ó‰ÌË̇ ËÎË ‰Û„ ·ÎËÁ˙Í, Á‡ ‰‡ ÏÛ Ì‡Ô‡‚ˇÚ ÛÒÎÛ„‡ Ë ‰‡ ÏÛ ‰‡‰‡Ú ıΡ· ‚ ˙ˆÂÚÂ, ÚÓ Â‰Ì‡ ÓÚ Ô˙‚ËÚ ÏËÒÎË, ÍÓËÚÓ ˘Â ÔÂÏËÌ‡Ú ÔÂÁ „·‚‡Ú‡ ̇ ÚÓˇ Ì¢‡ÒÚÌËÍ Â Í‡Í ‰‡ Á‡‚Θ ËÎË Ó„‡·Ë Ò‚Óˇ ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎÂÌ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎ, Ú‡ Ë ÓÌˇ Ò ˜Û‰Ë Á‡˘Ó  ÚÓ‚‡ ÓÚÏ˙˘ÂÌË Á‡ ‰Ó·Ë̇ڇ ÏÛ. * * * ÃÓϘÂ̈ÂÚÓ Ì‡ ÏÓÈ ÍÓ΄‡ ·Â¯Â ˜ÂÚËË-ÔÂڄӉ˯ÌÓ, ‰ÌÓ Ì‡ÙÛ͇ÌÓ ı·ÔÂ Ò Í‡Û·ÓÈÒ͇ ÓÒ‡Ì͇, Ë„‡Â¯Â ÒË ‚ Ó·˘Ëˇ ‰‚Ó ̇ ÍÓÓÔÂ‡ˆËˇÚ‡, Í˙‰ÂÚÓ Í‚‡ÚËÛ‚‡ıÏ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÍÓ΄‡Ú‡ ÌˇÍ˙‰Â ‚ ÔÓ‚ËÌˆËˇÚ‡. ¬ Ò˙˘Ëˇ ‰‚Ó ‰ËÌ ‰ˇ‰Ó Û˜Ë ‚ÌÛ˜ÂÚÓ ÒË ‰‡ ÔÓıÓʉ‡, ÌÓ „Ó ‰˙ÊË Á‰‡‚Ó Á‡ ‰‚ÂÚ ˙˜Ë˜ÍË, ڇ͇ ˜Â ÚÓ‚‡ ·Â·Â ÔÓ˜ÚË ‚ËÒË ‚˙‚ ‚˙Á‰Ûı‡ Ë Í‡˜ÂÚ‡Ú‡ ÏÛ Í‡ÊË-Â˜Ë Ò ‚·˜‡Ú ÔÓ ÁÂÏˇÚ‡. Õ‡¯ÂÚÓ ÏÓϘÂ̈ ̇·Î˛‰‡‚‡ ÚÓÁË ÔÓˆÂÒ Ë ÔÓ ÌˇÍÓ ‚ÂÏ ͇Á‡: ìƒˇ‰Ó, ‰‡È ‰‡ ÚË ÔÓ͇ʇ Í‡Í ‰‡ „Ó Ì‡Û˜Ë¯ ‰‡ ıÓ‰Ë!î ƒˇ‰ÓÚÓ Ò Ò˙„·ÒË Ë Ô‰ÓÒÚ‡‚Ë ·Â·ÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÓÍÓÍÓË Î˛·ÓÔËÚÌËÚ ÒË Ó˜Ë˜ÍË ‚ ÏÓϘÂÚÓ Ë Á‡ÒÚË̇ ڇ͇ ËÁÔ‡‚ÂÌÓ Ë ‚ÚÂ̘ÂÌÓ. ÃÓϘÂ̈ÂÚÓ Ò ÓÚ‰‡ÎÂ˜Ë Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ Í‡˜ÍË ÓÚ ·Â·ÂÚÓ Ë Ò ÊÂÒÚÓ‚Â Ë Á‚ÛˆË „Ó ÔӉ͇ÌË Í˙Ï Ò· ÒË. ¡Â·ÂÚÓ Ì‡Ô‡‚Ë ‰‚Â-ÚË ÛÒÚÂÏÌË Í‡˜ÍË, ÒÔ˙̇ ÒÂ, Á‡Ë ÌÓÒΠ‚ Ô‡ı‡ Ë Ì‡‰‡‰Â ÌÂËÒÚÓ‚ ÔËÒ˙Í. ƒˇ‰ÓÚÓ Ò ‚ÚÛ̇ ÛÔ·¯ÂÌ, „‡·Ì‡ ·Â·ÂÚÓ Ë ÔӄΉ̇ Ò ÛÍÓ ÏÓϘÂ̈ÂÚÓ, ‡ ÚÓ ÏÛ ˜Â: ìÕË˘Ó ·Â, ‰ˇ‰Ó. “Ó Ì‡ÎË Úˇ·‚‡ ‰‡ Ô‡‰ÌÂ, Á‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Û˜Ë ‰‡ ıÓ‰Ë.î ƒˇ‰ÓÚÓ ÒË ÓÚÌÂÒ ·Â·ÂÚÓ. ŒÌÓ‚‡ ÏÓϘÂÌˆÂ Ò ‰ÂÚËÌÒ͇ڇ ÏÛ Ï˙‰ÓÒÚ Ò„‡ Úˇ·‚‡ ‰‡  ˜ÂÚËˉÂÒÂڄӉ˯ÂÌ Ï˙Ê Ë ‡Á ÏÛ Ê·ˇ Á‰‡‚Â Ë ÛÒÔÂı, Í˙‰ÂÚÓ Ë ‰‡ Â, ‡ ÒÎ͇ۘڇ, Á‡ ÍÓˇÚÓ ‚Ë ‡Á͇Á‡ı, ·Â¯Â ‚ ÍËÚÌÓÚÓ „‡‰˜Â “ÂÚ‚ÂÌ. * * * ÕˇÍÓ„‡ χÈ͇ ÏË Úˇ·‚‡¯Â ‰‡ ‚˙ÚË ‰ÓχÍËÌÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ Ò Ò˙ÒÚÓ¯ ҇ÏÓ ÓÚ Ï˙ÊÂ, Ú‡ ‚Ò ÚÛ‰ÌÓ ÒÏÓ„‚‡¯Â, ÔÓÌÂÊ ıӉ¯ ¯ÂÒÚ-Ò‰ÂÏ ‰ÌË Ò‰Ï˘ÌÓ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Á‡ ÔÓ ÚË-˜ÂÚËË̇‰Â-

105


ÒÂÚ ˜‡Ò‡, Á‡ÚÓ‚‡ ˜ÂÒÚÓ Ò˙Ê‡Îˇ‚‡¯Â, ˜Â ÒË ÌˇÏ‡ ÔÓÌ ‰ÌÓ ÏÓÏ˘Â. —Ή ͇ÚÓ Ò ÓÔËÚ‚‡¯Â ÌÂÛÒÔ¯ÌÓ ‰‡ ı‚‡ÌÂ ÌˇÍÓ„Ó Á‡ ìÊÂÌÒ͇ڇî ‡·ÓÚ‡ Û ‰Óχ, ̇Í‡ˇ Úˇ Ò ÒÔË‡¯Â ̇ ÏÂÌ, ͇ÚÓ Ì‡ ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ ÚÛ‰ÌÓ ÓÚ͇Á‚‡ ÔÓÏÓ˘, Ë Á‡ÚÓ‚‡ ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ ÏË ‚˙Á·„‡¯Â ‚Ò‚˙ÁÏÓÊÌË ‰ÓχÍËÌÒÍË Á‡‰‡˜Ë. Ó„‡ÚÓ ÒÛÚËÌ ‡ÌÓ Úˇ ÔÓÚ„Ρ¯Â Á‡ ‡·ÓÚ‡, Ï Ò˙·Ûʉ‡¯Â Ë ‡Á ‚ ÔÓÒ˙Ìˈ‡Ú‡ ÒË ËÁÒÎÛ¯‚‡ı ÔÂÚ-¯ÂÒÚ Ú‡ÍË‚‡ Á‡‰‡˜Ë, Á‡ ‚ÒˇÍ‡ ÓÚ ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡¯Â ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇÏ Ò ìƒÓ·Â, χÈÍÓ!î, Á‡ ‰‡  ÒË„ÛÌÓ, ˜Â Ò˙Ï ‡Á·‡Î Á‡ Í‡Í‚Ó ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ. Õ‡Í‡ˇ Úˇ ͇Á‚‡¯Â: 쒇ȉ ‰Ó‚Ëʉ‡ÌÂ!î, ̇ ÍÓÂÚÓ ‡Á ÔÓ ËÌÂˆËˇ Ò˙˘Ó ÓÚ„Ó‚‡ˇı Ò ìƒÓ·Â, χÈÍÓ!î. «‡ ÏÌÓ„Ó ÓÚ Ì¢‡Ú‡ ÒË ËχıÏ ‡ÁÔ‰ÂÎÂÌËÂ, ڇ͇ ˜Â ̇ ‚ÒˇÍÓ ÓÚ ÚËÚ ÏÓϘÂÚ‡ ‚ ÓÔ‰ÂÎÂÌ ‰ÂÌ Ò ̇·„‡¯Â ‰‡ Ò‚˙¯Ë ÌˇÍÓˇ ÊÂÌÒ͇ ‡·ÓÚ‡. Õ‡ÔËÏÂ ‰‡ Ò ÔÓÏÂÚ ÔÓ‰‡, ‰‡ Ò ËÁÚÛÔ‡Ú ˜Â„ËÚÂ Ë ÓÚÌÓ‚Ó ‰‡ Ò Á‡ÒÚÂΡÚ. œÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡, ˜Â ڇ͇‚‡ Á‡‰‡˜Í‡ Ò Á‡·‡‚ˇ¯Â ÓÚ ÛÎËÒˡڇ ‚ ‰ÂÚÒÍËÚ ˄Ë, Úˇ·‚‡¯Â ‰‡ Ò ҂˙¯Ë ˜‡Í ‚˜ÂÚ‡, Ë ÚÓ ÏÌÓ„Ó ·˙ÁÓ. “Ó„‡‚‡ ڇ͇‚‡ ·Îˈ ÓÔÂ‡ˆËˇ Ò ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡¯Â, ͇ÚÓ ˜Â„ËÚ ÔÓÒÚÓ Ò ӷ˙˘‡ı‡ Ò ˜ËÒÚ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ÓÚ„ÓÂ, ‡ ·ÓÍÎÛÍ˙Ú Ò ÒÏËÚ‡¯Â Ë Ì‡·ÛÚ‚‡¯Â ÔÓ‰ Úˇı. œÓ‡‰Ë Ò˙˘‡Ú‡ ÛÎËÒˡ ˜ÂÒÚÓ Á‡·‡‚ˇıÏÂ Ë ‰‡ ÍÛÔËÏ ıΡ·, Á‡ ÍÓÈÚÓ Ò Ò¢‡ıÏ ˜‡Í ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÔË·ÂˇıÏ ÔËχÎÂÎË ÓÚ „·‰ Ë ÚÓ„‡‚‡ ̇ ÌˇÍÓ„Ó ÓÚ Ì‡Ò Ò ԇ‰‡¯Â Í˙ÒÏÂÚ˙Ú ‰‡ Ú˘‡ ÚË ÍËÎÓÏÂÚ‡ ‰Ó ‰ËÌÒÚ‚Â̇ڇ ÓÚ‚ÓÂ̇ ‰Ó Í˙ÒÌÓ ıη‡Ìˈ‡ Ë ÚÓÁË ÌˇÍÓÈ ‚Ë̇„Ë Ò ‚˙˘‡¯Â Ò Â‰ËÌ ıΡ· ÔÓχÎÍÓ ≠ ÚÓÁË, ÍÓÈÚÓ ·Â ËÁˇÎ ÓÚ „·‰ ÔÓ Ô˙Úˇ. ¿ Ú‡Í˙‚ „·‰ ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ ÌË Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡¯Â, Ë ÚÓ Ì ÓÚ Ì‰ÓËÏ˙͇, ‡ ÓÚ ÌÂÏ‡È ‚ÂÏ ÓÚ ‰ÂÚÒÍË Ë„Ë ‰‡ Ò ̇ı‡ÌËÏ Í‡ÚÓ ıÓ‡Ú‡. ≈‰Ì‡ Ô˂˜Â χÈ͇ ÏË ‚˙˜Ë ‰̇ ÍÂÒˡ Ò Í‡ÚÓÙË, ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡¯Â ‰‡ ËÁÏˡ, Ó·ÂΡ, ̇Âʇ Ë ÓÔ˙ʇ ̇ ‰ËÌ ÍÓÚÎÓÌ ‚ ‰‚Ó‡. «‡ı‚‡Ì‡ı Ò ÂÌÚÛÒˇÁË‡ÌÓ, ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÏË ‚˙‚¯Â, Ò‚Ó‚ÂÏÂÌÌÓ ÓÔËÚ‚‡ı ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Ò˙Ï ÓÔ˙ÊËÎ Ë ÔÓ ÌˇÍÓ ‚ÂÏÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Ï‡È͇ ÏË ËÁ‚Ë͇: 쒇ȉÂ, ·Â, „ÓÚÓ‚Ë ÎË Ò‡ ̇È-ÔÓÒΠÚˡ ͇ÚÓÙË?î, ‡Á Ò ÛÊ‡Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ëı, ˜Â ‚Ò˘ÍÓ, ÍÓÂÚÓ Ò˙Ï ÓÔ˙ÊËÎ ÔÓÎÂ͇-ÎÂ͇ Ò˙Ï Ë ËÁˇÎ. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ÚÓ„‡‚‡ Ò Ï‡È͇ ÏÌÓ„Ó Ò ÒÏˇıÏÂ, ‡ Úˇ Ï Ô„˙̇ Ë ˆÂÎÛ̇, ͇ÚÓ Í‡Á‡, ˜Â ‚‡ÊÌÓÚÓ Â, ˜Â Ò˙Ï Ò‚˙¯ËÎ ‡·ÓÚ‡Ú‡. ÕˇÍ˙‰Â ÔÓ-ÔÂ‰Ë ‚ ·͇‰ËËÚ Òڇ̇ ‰Ûχ Á‡ ·‡·‡ “Ó‰Ó‡ Ë ‰ˇ‰Ó —‚ËÎÂÌ, Á‡ ÚÂÁË Ò‡ÏÓÚÌË ÒÚ‡Ë ıÓ‡, ÍÓËÚÓ ‚Ò ÓÔ‡‚ˇı‡ ‰ÂÚÓ‚ÂÚ ̇ Ò˙Ò‰ËÚÂ. œÓÍ‡È ‰Û„ÓÚÓ Ú ·ˇı‡ Ë ‰ӂÌË ÍÂ-

106


‰ËÚÓË Ì‡ ÚÓˇ-ÓÌˇ, ͇ÍÚÓ Ë Ì‡ ÔÓ˜ÛÚˡ ÒÚÓ΢ÂÌ ‚‡ÍÒ‡‰Êˡ Õ‡ÌÓ. ≈‰ËÌ ‰ÂÌ, ÔÂ‰Ë √Â„¸Ó‚‰ÂÌ, ÚÓÁË ˆË„‡ÌËÌ ÓÚˉ ÔË ·‡·‡ “Ó‰Ó‡ Ë „Ó Û‰‡Ë Ì‡ ÏÓηË: ì◊ Ú ÔÓÏÓÎËÏ ·‡·Ó “Ó‰ÓÓ ‰‡ ÏË ÛÒÎÛÊ˯ Ò ‰‚‡‰ÂÒÂÚ Î‚‡î. 쫇 Í‡Í‚Ó Ò‡ ÚË ·Â, ͸Ó˜Ó?î ÔÓÔËÚ‡ ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌÓ Úˇ ͇ÚÓ ‚ÒÂÍË ÓÔ‡‚ÂÌ Á‡ÂÏÓ‰‡ÚÂÎ. ì“·‚‡ ‰‡ ÍÛÔÛ‚‡Ï ‰ÌÓ ‡„ÌÂ, Á‡˘ÓÚÓ, ̇ÎË Á̇¯ ≠ Á‡ √Â„¸Ó‚‰ÂÌî. 쫇˘Ó Ô‡ Ú·‚‡ ‰‡ ÍÛÔÛ‚‡¯ ˆÂÎÓ ‡„ÌÂ, ˘Ó Ì ÒË ÍÛÔ˯ ÓÚ ÏÂÒ‡Ìˈ‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚ËÌ ‡„ÌÂ, ˘ÓÏ ÒË ÒËÓχı?î ÔÓÒÚ‡‚Ë ·ÓÏ ‚˙ÔÓÒ‡ Á‡ÂÏÓ‰‡ÚÂÎ͇ڇ. ì¿-‡, Ì ÏÓÊ ÒÍ˙Ò‡ÌÓ ‡„ÌÂ, ·‡·Ó “Ó‰ÓÓ, Á‡ √Â„¸Ó‚‰ÂÌ ‡„ÌÂÚÓ Ú·‚‡ ‰‡  ˆÂÎÓ, ڇ͇ ͇Á‚‡ √ÓÒÔÓ‰.î “‡Í‡ ÚÓÁË ˆË„‡ÌËÌ ÒË ÔÓÎÛ˜Ë Ò‚Óˇ Í‰ËÚ ÒÂ˘Û Á‡ÎÓ„ ̇ ‰Ó‚ÂËÂ Ë Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ËÁËÒÍ‚‡Ì ÒÛχڇ ‰‡ ·˙‰Â ‚˙̇ڇ ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ ÓÔ‰ÂÎÂ̇ڇ ‰‡Ú‡ Ë ÚÓ˜ÌÓ ‚ Ò˙˘Ëˇ ‚ˉ ·‡ÌÍÌÓÚË. »Ì‡˜Â ÚÓÁË ‚‡ÍÒ‡‰Êˡ ·Â¯Â ÏÌÓ„Ó Á‡·‡‚ÂÌ Ë ‡Ú‡ÍÚË‚ÂÌ ‚ Ò‚ÓËÚ ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌË ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË ‚ ˆÂÌÚ˙‡ ̇ ÒÚÓÎˈ‡Ú‡, Í˙‰ÂÚÓ Ò˙·Ë‡¯Â ÍÛÔ ÁˇÔ‡˜Ë, ‰Ó͇ÚÓ Î˙Ò͇¯Â Ó·Û‚ÍËÚ ̇ ÌˇÍÓÈ ÚÛÁ‡ ‚ Ò˙ÔÓ‚Ó‰ ̇ ÌÂ„Ó‚Ë ÒË Á‡Í‡˜ÎË‚Ë Ì‡Ó‰ÌË ÔÂÒÌË Ë ‡Ú‡ÍÚË‚ÌÓ ÊÓ̄θÓÒÚ‚Ó Ò ˜ÂÚÍËÚÂ. * * * ∆˙Ú‚ËÚ ̇ Ô¯ÂÌˈ‡Ú‡ ‚ ÏÓÂÚÓ Ó‰ÌÓ ÒÂÎÓ ≈„˙ÎÌˈ‡ ·ˇı‡ ‰ÌË Ì‡ ̇È-ÛÒËÎÂÌ Ë Ì‡ÔÂ„Ì‡Ú ÚÛ‰, Á‡˘ÓÚÓ ıÓ‡Ú‡ ÓÒ˙Á̇‚‡ı‡, ˜Â ÚÓ‚‡  ҂˙Á‡ÌÓ Ò ÓˆÂΡ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ Á‡ „Ó‰Ë̇ ̇Ô‰. ¬ Ê˙Ú‚‡Ú‡ Ò ‚Íβ˜‚‡¯Â ˆÂÎËˇÚ ‚˙ÁÏÓÊÂÌ ÚÛ‰Ó‚ ÔÓÚÂ̈ˇΠ̇ Ù‡ÏËÎˡڇ ·ÂÁ ‚˙Á‡ÒÚÓ‚Ë Ó„‡Ì˘ÂÌˡ ËÎË Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡Ìˡ, ÔÓËÁÚ˘‡˘Ë ÓÚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎÌË ËÎË ÒÚ‡ÂȯËÌÒÍË Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡. √·ÒÌˡ Ë Ì„·ÒÌˡ ÎÓÁÛÌ„, ÔÓ‰ ÍÓÈÚÓ Úˇ ÔÓÚ˘‡¯Â, ·Â¯Â ìƒÂÌ „Ó‰Ë̇ ı‡ÌËî, ‚ÒÂÍË ÒË „Ó ÁÌ‡Â¯Â Ë ÌËÍÓÈ Ì „Ó ÓÒÔÓ‚‡¯Â. “Ó‚‡ ÒË ·ˇı‡ ̇È-„Ó¢ËÚ ÎÂÚÌË ‰ÌË, Ú‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓÚ Ò ÔÓÎË‚‡¯Â. “‡Ï ̇ ÌË‚‡Ú‡ Ò ÓÚÌ‡Òˇ¯Â ‚Ò˘ÍËˇÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ÂÍ‚ËÁËÚ ≠ ËÌÒÚÛÏÂÌÚË, ı‡Ì‡, ‚Ó‰‡ Ë ‚Ò˘ÍÓ ‰Û„Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ ˆÂÎӉ̂̇ڇ ‡·ÓÚ‡ ÓÚ Ú˙ÏÌÓ ‰Ó Ú˙ÏÌÓ. ÕËÍÓÈ Ì Ï˙Ì͇¯Â Ë ÌËÍÓÈ Ì Ò ÓÔ·͂‡¯Â ÌË ÓÚ ÊÂÒÚÓÍˡ ÔÂÍ, ÌË ÓÚ Ô‡ıÓΡ͇ ̇ ÔÓÎÂÌËÚÂ, ÌË ÓÚ ÒÓÎÂ̇ڇ ÔÓÚ, ÍÓˇÚÓ Ò ÒÚ˘‡¯Â ÓÚ‚ÒˇÍ˙‰Â ÔÓ ıÓ‡Ú‡. ∆ËÚÌËÚ ˙ÍÓÈÍË Ò ÓÒÚ‡‚ˇı‡ ̇ Â‰ËˆË ÔÓ ÒÚ˙ÌˢÂÚÓ, ‡ ÓÚÁ‡‰ „Ë ÒΉ‚‡ı‡ ‚˙Á‚‡˜ËÚÂ, ÍÓËÚÓ, Ò ÔˉӷËÚ‡ ‚ „Ó‰ËÌËÚ Ò˙˜ÌÓÒÚ, „Ë Ô‚˙˘‡ı‡ ‚ Á‰‡‚Ó ÒÚ„̇ÚË ÒÌÓÔË, ÔÓÒ-

107


Π„Ë Á‡ÏˇÚ‡ı‡ ˛Ì‡¯ÍË Ì‡ ‡ÏÓ Ë ÓÚÌ‡Òˇı‡, Á‡ ‰‡ „Ë ÔÓ‰‰ˇÚ Í˙ÒÚÓÒ‡ÌÓ Ì‡ Í˙ÒÚˆËÚÂ. Ó„ÓÚÓ ÒÎ˙̈ÂÚÓ Ò ‚‰Ë„̯ ÚÓÎÍÓ‚‡ ‚ËÒÓÍÓ, ˜Â Á‡ÔÓ˜‚‡¯Â ‰‡ ÔÂ˜Â Ë ÔËÊÛˇ ÔÓ˜ÚË ÓÚ‚ÂÒÌÓ, ÚÓ„‡‚‡ ÔÓ ÒÚ‡ÂȯËÌÒÍË Ò˄̇ΠıÓ‡Ú‡ ÒÔË‡ı‡ Ë ÓÚË‚‡ı‡ ÔÓ‰ ÒˇÌ͇ڇ ̇ ËÁ·‡ÌÓ ‰˙‚Ó, Á‡ ‰‡ ìÁ‡ÍÛÒˇÚî. ”ÏÓ‡Ú‡ Ò ÔÓÚËÒ͇¯Â Ò˙Ò Á‡Í‡˜ÍË, ÒϯÍË Ë Î‡Í‡‰ËË. ¬ Úˡ Ê˙Ú‚Ë ÒÚ‡‚‡ı‡ Ë ÁÎÓÔÓÎÛÍË ≠ ÌˇÍÓÈ ˘Â¯Â ‰‡ ÒË ÔÓÂÊ ˙͇ ËÎË Ô˙ÒÚ Ò ÛʇÒÌˡ ̇Á˙·ÂÌ Ò˙Ô, Ú‡ Í˙‚Ú‡ ÚÛ‰ÌÓ Ò ÒÔË‡¯Â Ë ÓÒÚ‡‚‡ı‡ ·ÂÎÂÁË Á‡ ˆˇÎ ÊË‚ÓÚ ËÎË Ô˙Í ˘Â¯Â ‰‡ ·˙‰Â Ûı‡Ô‡Ì ÓÚ ÍÓ‚‡ÌÓ Ò‚Ë· Ò ÁÏˡ ÔÓ‰ ÌˇÍÓˇ ˙ÍÓÈ͇, ‰Û„ ˘Â¯Â ‰‡ ÒÎ˙̘‡Ò‡ ÔÓ‰ Ô‡¢ËÚ Î˙˜Ë ̇ ÒÎ˙̈ÂÚÓ Ë Ú‡Í‡ ̇ڇÚ˙Í, ÌÓ Úˡ Ì¢‡ Ì ÓÚÏÂÌˇı‡ Ô‰ÔˡÚËÂÚÓ ìÊ˙Ú‚‡î.  Ó„‡ÚÓ ÒΉ ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ÌË ÔÂÏË̯ ÚÓÁË ˘ÛÏ, Á‡ÔÓ˜‚‡¯Â ‚˙¯ËÚ·‡Ú‡ ̇ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÌÓÚÓ ‚ ‰‚Ó‡ „ÛÏÌÓ ≠ ˉ‡ÎÌÓ ËÁÚ‡¯ÂÌˡÚ, ÔÓÏÂÚÂÌ Ë ÛÚ˙ÔÍ‡Ì Ò Ì‡‚·ÊÌˇ‚‡Ì Í˙„ Ò˙Ò ÒÚÓÊÂ ‚ Ò‰‡Ú‡, ‚˙ıÛ ÍÓÂÚÓ ‰Ó͇‡ÌËÚ ÒÌÓÔË Ò ‡Á‚˙Á‚‡ı‡ Ë Ô¯ÂÌ˘ÌËÚ ÒÚ˙·Î‡ Ò ‡ÁÒÚË·ı‡, Á‡ ‰‡ ÏÓÊ ÔÓÒΠÔÓ‰ ÍÓÔËÚ‡Ú‡ ̇ „ӂ‰‡Ú‡ Ë Ì‡ ‚·˜Â̇ڇ ÓÚ Úˇı ÎÂÒ‡ ‰‡ Ò ÓÓÌË ÒÍ˙ÔÓˆÂÌÌÓÚÓ Á˙ÌÓ. —Ή‚‡¯Â ‚ÂÂÌÂ, ÒÂÂÌÂ Ë ‰Û„Ë ÓÔÂ‡ˆËË ÓÚ ÏÌӄӉ̂̇ڇ ÚÂıÌÓÎӄˡ, ÔË ÍÓÂÚÓ ‚˙Á‡ÒÚÌËÚ ‚Ò ÔÓ„ÎÂʉ‡ı‡ Í˙Ï Ì·ÂÚÓ ≠ Ò‡Í˙Ì ‰‡ Ò Ì ÔÓˇ‚Ë Ó·Î‡Í ÌˇÍ‡Í˙‚ Ë ÚÓ„‡‚‡ ÔÓËÁÌ‡Òˇı‡ ÔÓÒÚÓÚÓ Á‡ÍÎË̇ÌË ì≈„‡ Ì  ̇ ‰‡Ê!î, Ú. Â. ̇ ‰˙ʉ. œÓÒΠˉ‚‡¯Â ÏÂÎÂÌÂ, ÒÂÂÌÂ, ÏÂÒÂÌÂ, Ô˜ÂÌÂ, ˇ‰ÂÌÂ. » ڇ͇ „Ó‰Ë̇ ÒΉ „Ó‰Ë̇ Ë ÔÓÍÓÎÂÌË ÒΉ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ. ¿, Á‡ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ıÓ‡Ú‡ ‰‡ ÔËÂÏ‡Ú ÔÓ-ÎÂÍÓ ˆˇÎ‡Ú‡ Ú‡ÁË ËÁÌÛËÚÂÎ̇ ͇Ò͇‰‡, ÍÓˇÚÓ ·ˇı‡ Ô‚˙̇ÎË ÓÚ Ò‰ÒÚ‚Ó ‚ ÒÏËÒ˙Π̇ ÊË‚ÓÚ‡ ÒË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ı‡ ‰ËÌ Ù‡„ÏÂÌÚ ÓÚ ‡ÌÂ͉ÓÚ, ‚ ÍÓÈÚÓ ÔÓÒˇÍ˙Ú ˆË„‡ÌËÌ Í‡Á‚‡: ì“ˇ ‚‡¯‡Ú‡  ÏÌÓ„Ó ÎÂÒ̇: ÓË-ÏÂÎË-ˇÊ, ‡ ÌË Úˇ·‚‡ ‰‡ „Ó ÔÓÒËÏ, ‰‡ „Ó ÌÓÒËÏ Ë ˜‡Í ÚÓ„‡‚‡ ‰‡ „Ó ˇ‰ÂÏî. ƒÓ·Â, ˘Â ˜ÂÚÂ, Ê˙Ú‚‡ ‚˙¯ËÚ·‡, Á˙ÌÓ ≠ ‡ÏË Í‡Í‚Ó ÒÚ‡‚‡ Ò˙Ò Ò·χڇ?  ‡ÚÓ ÓÚˉÂÚ ‚ ÌˇÍÓ Á‡‚‰ÂÌËÂ, Ú‡Ï Á‡Â‰ÌÓ Ò ·ÂÁ‡ÎÍÓıÓÎÌÓÚÓ ÔËÚË ‚Ë ÒÂ‚Ë‡Ú Ë Â‰Ì‡ Ô·ÒÚχÒÓ‚‡ Ú˙·Ë˜Í‡, ÍÓˇÚÓ Ú ̇˘‡Ú Ò·Ï͇. ÃÂÌ Ï ‰ÓÒϯ‡‚‡ ÓÚ ÚÓ‚‡, Á‡˘ÓÚÓ ‡ÌÌÓÚÓ ÏË ‰ÂÚÒÚ‚Ó ÔÂÏË̇ ·ÛÍ‚‡ÎÌÓ ‚ Ò·χڇ Ë ÁÌ‡Ï ÏÌÓ„Ó ‰Ó· ÍÓ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â Ò·Ï͇ Ë ÍÓ ÒÛÓ„‡Ú ̇ Ò·Ï͇ڇ. œ˙‚Ó Ò·χڇ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡¯Â Á‡ ı‡Ì‡ ̇ „ӂ‰‡Ú‡, ‚ÚÓÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡¯Â Ë Á‡ ÔÓÒÚÂÎ͇ ‚˙ıÛ ÚÂıÌËÚ Ӊˢ‡, ÚÂÚÓ Ò˙Ò Ò·χ Ò ÔÓ‰„ˇ‚‡¯Â ÙÛ̇ڇ, ‚ ÍÓˇÚÓ ËÁÔ˘‡ıÏ ıΡ·‡, ˜ÂÚ‚˙ÚÓ Ò·χڇ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡¯Â Ë Á‡

108


ÔÓÒÚÂÎ͇ ̇ ıÓ‡Ú‡ ≠ Ò Ì¡ Ò Ô˙ÎÌÂı‡ ‰˛¯ÂˆËÚÂ Ë ‚˙Á„·‚ÌˈËÚÂ. ŒÚ ıÛ·‡‚Ë Ò·ÏÍË Ò ÔÎÂÚˇı‡ Ò·ÏÂÌË ¯‡ÔÍË Ë Ò Ô‡‚Âı‡ Í‡ÒË‚Ë ËÌÍÛÒÚ‡ˆËË ‚˙ıÛ ‡ÁÌË ÍÛÚËË. “‡ÁË Ò·χ Ò ÔÓÎÂÔ‚‡¯Â ÔÓ Í‡ÎÌËÚ ÌË ˆ˙‚ÛÎË Ë ÓÒÚ‡‚ˇ¯Â ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËÂÚÓ, ˜Â  ̇¯‡ ÓËÒ Ë Ò˙‰·‡. —Ή ͇ÚÓ Á‡ ÌˇÍÓÂ Ë ‰Û„Ó ‰ÂÒÂÚËÎÂÚË Ò ÔÓÓÚ˙‚‡ıÏ ÓÚ Ú‡ÁË Ò·χ, Ò„‡ ÌˇÍ‡Í‚Ë ÌÓ‚Ë ‚˙̯ÌË Ì‡ÒÚ‡‚ÌËˆË ÔÓ‰Û˜‚‡Ú ̇¯Ë ÚÛ͇ ıÓ‡ Í‡Í ÓÚÌÓ‚Ó ‰‡ ÌË Ì‡ÚËÍ‡Ú ‚ Ò·χڇ, Á‡˘ÓÚÓ ÒË ‚ˇ‚‡Ú, ˜Â Ú‡Ï ÌË Â ÏˇÒÚÓÚÓ, ÌÓ Ì ‚ˇ‚‡Ï ‰‡ ËÏ Ò ÛÂ‰Ë ‚˙ÔÓÒ˙Ú, χ͇ ˜Â ‰ÓÒÚ‡ ̇Ô‰̇ı‡ ‚ Ú‡ÁË Ì‡ÒÓ͇. ÃÓ„‡ ‰‡ ‰‡Ï ‰ËÌ ÔÓÒÚ Ò˙‚ÂÚ Ì‡ ÊË‚ÓÚÌÓ‚˙‰ËÚÂ, ‰ÓÍÓÎÍÓÚÓ „Ë Ëχ, ‰‡ Ì Á‡ÒÚËÎ‡Ú Ì‡ ‰Ó·ËÚ˙͇ Ò˙Ò Ò·χ, ‡ ‰‡ Ô‰ÔÓ˜ÂÚ‡Ú Ú‡Î‡¯ ËÎË ÌÂ˘Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓ, Á‡˘ÓÚÓ ‚˙‚ ‚˙Ú¯ÌÓÒÚÚ‡ ̇ Ò·ÏÍËÚ Ò ‡Á‚˙ʉ‡Ú ‚Ò‚˙ÁÏÓÊÌË Ì‡ÒÂÍÓÏË Ë ‚ÒˇÍ‡Í‚‡ ‰Û„‡ „‡‰, ÍÓËÚÓ Ô‡‡ÁËÚË‡Ú Ì ҇ÏÓ ÔÓ ‰Ó·ËÚ˙͇, ÌÓ Ë ÔÓ ıÓ‡Ú‡. * * * ÕˇÍÓ„‡ ‚ ˆË„‡ÌÒ͇ڇ ‰Ë‡ÒÔÓ‡ ̇ ̇¯‡Ú‡ “Û· χ‡Î‡ Ëχ¯Â ‰ËÌ ÚË-˜ÂÚËˉÂÒÂڄӉ˯ÂÌ ˆË„‡ÌËÌ, ÍÓÈÚÓ Ëχ¯Â ÒÔˆËÙ˘ÌÓ „ÓÁÌÓ‚‡ÚÓ ‰Ó ÍÓÏ˘ÌÓ ËÁ‡ÊÂÌË ̇ ÎˈÂÚÓ, ÍÓ„ÓÚÓ ‚Ò˘ÍË ˆË„‡ÌË Ë ·˙΄‡Ë ÔÓ‰Ì‡Òˇı‡, ÌÓ ‰Ó·Ó̇ÏÂÂÌÓ Ë Á‡Í‡˜ÎË‚Ó, ̇ ÍÓÂÚÓ Ë ÚÓÈ ÓÚ„Ó‚‡ˇ¯Â ÔÓ Ò˙˘Ëˇ ̇˜ËÌ. “ÓÁË ˆË-„‡ÌËÌ ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ ‰Û„‡Û‚‡¯Â Ò ‰ÂÒÂÚ-ÔÂÚ̇‰ÂÒÂڄӉ˯ÌËÚ ÏÓÏ˘ÂÚ‡ ÓÚ Ò‚ÓÂÚÓ ÔÎÂÏÂ, ̇˘‡ÌË ‰ÌÂÒ ÚËÈÌÂȉÊ˙ÍË, Ò ˆˇÎ‡ Ò˛ˡ ÓÚ ÍÓËÚÓ Ò ‚Ӊ¯ ÔÓ‰ ˙͇ ˜ËÒÚÓ ÔÓ ÏÓÏËÌÒÍË Ë ÓÚ‚ÒˇÍ˙‰Â Ò ‚Ëʉ‡¯Â, ˜Â ÚÓÈ Ò ËÁÊË‚ˇ‚‡ Ò˙˘Ó ͇ÚÓ Â‰ÌÓ ÓÚ ÏÓÏ˘ÂÚ‡Ú‡ Ò ÔÓıӉ͇, ËÁ‡ÊÂÌËÂ, „ËχÒË Ë Ôӂ‰ÂÌËÂ. ¬ ÓÌˡ „Ó‰ËÌË Ë ‰ÌÂÒ Á‰‡‚ËˇÚ ·˙΄‡ÒÍË ÏÓ‡Î Ì ÔËÂχ¯Â Ë Ì ÔËÂχ ڇ͇ ̇˜ÂÌËÚ ìÓ·‡ÚÌËî, ÓÒÓ·ÂÌÓ Ï˙ÊÂ. ÕÓ ˆË„‡ÌÒÍÓÚÓ ÔÎÂÏ „Ó ÔËÂχ¯Â ̇Ô˙ÎÌÓ ‰Ó·Ó̇ÏÂÂÌÓ Ë ‰ÓË ÌÂ˘Ó Í‡ÚÓ ÁÌ‡Í ËÎË Í‡ÚÓ ÚÓÚÂÏ, Á‡ÚÓ‚‡ Ò Á‡ËÌÚÂÂÒÛ‚‡ı Ë ÂÚÓ Í‡Í‚Ó ÏË ‡Á͇Á‡ ‰ÌÓ ÔˡÚÂΘ ˆË„‡Ì˜Â. œÓ Ï·‰ÓÊÂÌÒÍÓÚÓ ÒË ‚ÂÏ ÚÓÁË „ÓÁÌÓ‚‡Ú Ë ·Â‰ÂÌ Ï·‰ÂÊ Ò ‚β·ËÎ ‚ ̇È-ıÛ·‡‚‡Ú‡ Ë ·ˇÎ‡ ˆË„‡Ì͇, ÍÓˇÚÓ Ë ÒΉ „Ó‰ËÌË Ò˙·Ë‡¯Â Ó˜ËÚ ̇ Ï˙ÊÍÓÚÓ Ò˙ÒÎÓ‚Ë ÓÚ ‚ÒˇÍ‡Í˙‚ ÂÚÌÓÒ. ƒÓ„Ó‚ÓËÎË Ò Ó‰ËÚÂÎËÚ ̇ ÏÓϘÂÚÓ Ë ÏÓÏ˘ÂÚÓ Á‡ ‚Â̘‡‚͇, „Ó‰ÂÊ Ë ÚˇÏ ÔÓ‰Ó·ÌË Ò‚‡Ú·‡ÒÍË ÙÓχÎÌÓÒÚË, Á‡˘ÓÚÓ ÏÓ‡Î˙Ú Ì‡ ˆË„‡ÌËÚ ‚ Ú‡ˇ ‡·ÓÚ‡  ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍ, Á‡ÔӘ̇·

109


Ò‚‡Ú·Â̇ڇ ‰‡Ì‰‡Ìˡ, ÍÓˇÚÓ ÔË ÚÂÁË ıÓ‡ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ÌË, ÌÓ ‚ Ô˙‚‡Ú‡ ·‡˜Ì‡ ÌÓ˘ ‰Ó¯ÎË ‚‡ÏÔËËÚÂ, ̇ı˙ÎÚ‡ÎË ‚ ·‡˜ÌÓÚÓ ÎÓÊ ̇ Ï·‰ÓÊÂ̈ËÚÂ, „‡·Ì‡ÎË Ï·‰Âʇ Ë „Ó ÓÚ‚ÎÂÍÎË ‰‡Î˜ ‚ Ç̇ÒÚËÒÍËÚ ÎË‚‡‰Ë, ÍÓËÚÓ ÚÓ„‡‚‡ ·ˇı‡ ̇ËÒÚË̇ ‰ÌË ‰Â‚ÒÚ‚ÂÌË ÎË‚‡‰Ë Ò ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍË Ë ÔÓ˜ÚË ÌÂÔÓıÓ‰ËÏË Ú‚Ë. “‡Ï ‚‡ÏÔËËÚ Ô‚˙̇ÎË Ï·‰ÓÊÂ̈‡ ‚ ÏÓÏ˘Â, ÒΉ ÍÓÂÚÓ „Ó ‚˙̇ÎË Ì‡ Ì„ӂËÚ Ó‰ËÚÂÎË, ‡ ̇ ÒΉ‚‡˘Ëˇ ‰ÂÌ ÌÂ̇˜Â̇ڇڇ ·ÛÎ͇ ·Ë· ÓÏ˙ÊÂ̇ Á‡ ‰ËÌ ‰ÓÒÚÓÎÂÔÂÌ Ë ‚ËÚÛÓÁÂÌ Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÏÛÁË͇ÌÚ ÓÚ Ò˙˘ÓÚÓ ÔÎÂÏÂ. ¬Ò˘ÍË Ò ‰ÓÒ¢‡ı‡, ˜Â ‚‡ÏÔËËÚ ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ Ò‡ ·ËÎË Ì‡ÂÚË Á‡ ˆÂÎÚ‡ ıÓ‡ ÓÚ Ì‚ˉËχڇ ‚˙Ú¯̇ ‚·ÒÚ, ÍÓˇÚÓ Ì  ·Ë· ÒÂÁË‡Ì‡ Ë Ì  ·Ë· ‰‡Î‡ Ò‡ÌÍˆËˇÚ‡ ÒË Á‡ ÚÓÁË ·‡Í, ͇ÍÚÓ Ë Á‡ ̇˜Ë̇, ÔÓ ÍÓÈÚÓ Â ·ËÎÓ ËÁ‚˙¯ÂÌÓ Ô‚˙˘‡ÌÂÚÓ ËÎË, Ò ‰Ì¯̇ڇ ÚÂÏËÌÓÎӄˡ, Ú‡‚ÂÒÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË Ï·‰ÓÊÂ̈. ¡ÂÁ ‰‡ Ô‰ËÁ‚ËÍ‚‡Ï ‰ËÒÍÛÒËÓÌÌÓÒÚ ËÎË Á‡ÂÏ‡Ï Í‡Í‚‡ÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ÒÚ‡Ì‡ ÔÓ Ì¡ Á‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ Í˙Ï ‡Á΢Ìˡ ˜Ó‚ÂÍ, ÚÛÍ Ì‡ÏË‡Ï ÏˇÒÚÓ ‰‡ ͇ʇ Á‡ ‰̇ ÏÌÓ„Ó ‚ˉËχ ‰Ó·Ó‰ÂÚÂΠ̇ ˆË„‡ÌËÚ ≠ Úˇı̇ڇ ÔÓÌÓÒËÏÓÒÚ Í˙Ï ‚ÒˇÍ‡Í‚‡ ‡Á΢ÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ÒÔÓ‰ ÏÂÌ ÔÓËÁÚ˘‡ ÓÚ Ò‚Ó·Ó‰Ìˡ ‰Ûı ̇ ÚˇıÌÓÚÓ ÔÎÂÏÂ. ¬Ò ԇÍ, Ò Í‡Í˙‚ÚÓ Ë ËÁıÓ‰ ‰‡ Á‡‚˙¯‚‡ı‡ ˆË„‡ÌÒÍËÚ ҂‡Ú·Ë, Ú ·ˇı‡ ‰ËÌ ËÒÚËÌÒÍË ÏÌӄӉ̂ÂÌ Ô‡ÁÌËÍ Ò ÏÌÓ„Ó ‰‡Ó‚Â, ÏÌÓ„Ó ı‡ÌË Ë Ì‡ÔËÚÍË Ë Ò ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ڇ ÏÛÁË͇, ÔÓ‰ Á‚ÛˆËÚ ̇ ÍÓˇÚÓ ‚Ò˘ÍË ÓÚ ÔÎÂÏÂÚÓ Ú‡ÌˆÛ‚‡ı‡ Ë ÔÂÂı‡. œÓ‰ ËÚÏËÚ ̇ ÏÛÁË͇ڇ ڇ̈ۂ‡ı‡ ÒÚ‡Ë Ë Ï·‰Ë, ڇ̈ۂ‡ı‡ ÚÓÍÛ-˘Ó ÔÓıÓ‰ËÎË ‰Â˜Ëˆ‡, ڇ̈ۂ‡ı‡ ·Â·ÂÚ‡ ‚ ˙ˆÂÚ ̇ χÈÍËÚ ËÏ Ë ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ·ˇı‡ ‚ ÛÚÓ·ËÚ ̇ ·ÂÏÂÌÌËÚ ˆË„‡ÌÍË, ÍÓËÚÓ Ò˙˘Ó ڇ̈ۂ‡ı‡. œÓ ÏÓ ‚ÂÏ ҂‡Ú·Â̇ڇ ˆÂÂÏÓÌˡ ËÁËÒÍ‚‡¯Â Ô˙‚ÓÚÓ ·‡˜ÌÓ Ò˙‚ÓÍÛÔÎÂÌË ÏÂÊ‰Û Ï·‰ÓÊÂ̈ËÚ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ‚˙¯ÂÌÓ Ô‰ Ó˜ËÚ ̇ ÌˇÍÓÎÍÓ ÒÔˆˇÎÌË ·‡·Ë, ÍÓËÚÓ „Ó Ì‡·Î˛‰‡‚‡ı‡ ÔÂÁ ÔÓÁÓˆ‡ ̇ ·‡˜Ì‡Ú‡ ÒÚ‡ˇ Ë ÓÔÓ‚ÂÒÚˇ‚‡ı‡ ·Î‡„ÓÔˡÚÌˡ ÙËÌ‡Î Ò ÚÂıÌË ÒË Á̇ˆË ̇ Á‡ÏÎ˙Í̇·ڇ ÏÛÁË͇, ÓÚ ÍÓÂÚÓ Úˇ ÔÓÎÛ‰ˇ‚‡¯Â ‚ Ú‡ÍË‚‡ ËÚÏË, ÍÓËÚÓ Ò Á‡·Ë‚‡ı‡ ÏÓ˘ÌÓ Ì‡Ô‡‚Ó ‚ ‰Ë‡Ù‡„χڇ, Ú‡ Ú·ڇ ̇ ıÓ‡Ú‡ Á‡ÚÂÔÚˇ‚‡ı‡ ÔÓ˜ÚË Ì‚ÓÎÌÓ Ò ÌÂÈÌÓÚÓ ‚ËÒÓÍÓ˜ÂÒÚÓÚÌÓ Ë ÏÓ˘ÌÓ ÚÂÏÔÓ. ŒÌÂÁË ÒÔˆˇÎÌË ·‡·Ë ̇·Î˛‰‡‚‡ı‡ Á‡ ÔÓÚÂ̈ˇÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ Ï·‰ÓÊÂ̈‡ Ë Á‡ ‰Â‚ÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÏÓÏ˘ÂÚÓ ≠ Ì¢‡, ÍÓËÚÓ ·Ëı‡ ÍÂÔËÎË ÌÓ‚ÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ‚ Ì„ӂ‡Ú‡ ·˙‰Â˘ÌÓÒÚ.

110


* * * œ‡Í ‚ ÓÌˇ ˙ÍÓÔËÒÂÌ Ò‚ËÚ˙Í, ÍÓÈÚÓ ÏË ·Â ÍÓÌÙËÒÍÛ‚‡Ì ÌÂ΄‡ÎÌÓ ÓÚ ÌˇÍÓÈ ìÔˡÚÂÎî, ·ˇı ÔËÒ‡Î Ë ÌÂ˘Ó Á‡ Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚‡Ú‡ ̇ ‰ÌË ÓÚ Ì‡È-Ú˙ÒÂÌËÚÂ Ë Ì‡È-˜ÂÚÂÌËÚ ÔËÒ‡ÚÂÎË Í‡ÚÓ Ô‰ÔÓ·„‡ı, ˜Â ‚ ÓÔËÚ‡ ËÏ ‰‡ ‰ÓÒÚË„Ì‡Ú ‰˙ÌÓÚÓ Ì‡ ÔÓÁ̇ÌËÂÚÓ Ë ‰‡ „Ó ÔÂÌÂÒ‡Ú Ì‡ ·ÂÎˡ ÎËÒÚ, ÏÓÁ˙ˆËÚ ̇ ÚÂÁË ıÓ‡ Ô„ˇ‚‡Ú Ë „Ë ÓÚÌ‡ÒˇÚ ‚ ÔÒËı˘ÂÒÍÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, ÔË ÍÓÂÚÓ Ú Ò ÓÚ͇Á‚‡Ú ÓÚ Ì‡È-ÛÌË͇ÎÌÓÚÓ Ë ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏÓÚÓ Ì‡ ÚÓÁË Ò‚ˇÚ ≠ ÊË‚ÓÚ‡. ÃÓÊÂ Ë ‰‡  ÔÂÒËÎÂÌÓ, ÌÓ ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÚÂÎ̇ڇ ‡·ÓÚ‡, ÔÛ·ÎˈËÒÚ˘Ìˡ ÚÛ‰ Ë ÔÓ‰Ó·ÌËÚ ̇ Úˇı Ò‡ ËÁÌÛËÚÂÎÌË Ë ÔÒËıÓËÁÚÓ˘ËÚÂÎÌË, Á‡ÚÓ‚‡ ·ËıÏ ÏÓ„ÎË ‰‡ „Ë Ô˘ËÒÎËÏ Í˙Ï „ÛÔ‡Ú‡ ì“ÂÊ˙Í ≈ÏÓˆËÓ̇ÎÂÌ “Û‰î ËÎË Ò˙Í‡ÚÂÌÓ “≈“, ÍÓÂÚÓ Ì‡ ÙÂÌÒÍË ÂÁËÍ Á̇˜Ë „·‚‡. ƒÛ„ ‚˙ÔÓÒ Â ‰ÓÍÓÎÍÓ Ú‡Í˙‚ ÚÛ‰ ÏÓÊ ‰‡ Ò ӈÂÌË ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÚÓ˜ÌÓ. ¬ ÏÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡Ë ÚÓÈ Â ÌÓÒËÎ Ôӂ˜ ÌÂÔˡÚÌÓÒÚË Ë ·Â‰Ë, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Ô‡Ë ËÎË Ò·‚‡, ÌÓ Ë ‚Ò˘ÍÓ ˆÂÌÌÓ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ ‚ ÍÌË„ËÚÂ, ÚÓÁË Ó·˘ÓÔËÂÚ ÚÂıÌ˘ÂÒÍË ÌÓÒËÚÂΠ̇ ˜Ó‚¯͇ڇ Ô‡ÏÂÚ,  ÓÒÚ‡‚‡ÎÓ Í‡ÚÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡ Ë ËÒÚÓˡڇ ̇ ̇Ó‰ËÚÂ Ë ÓÚ Úˇı̇ڇ ˉÂÌÚ˘ÌÓÒÚ. * * * œÂ‰Ë „Ó‰ËÌË ‚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ ÏË ¯ËıÏ ‰‡ ÓÚ„ÎÂʉ‡Ï ÍÓÍÓ¯ÍË Ë ÔËÎÂÚ‡ ̇ ‚Ë·ڇ, ̇È-‚˜ Á‡ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡Ì ̇ „ÓÎÂÏËÚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÓÚÔ‡‰˙ˆË, ͇͂ËÚÓ ÔÂÁ Ò‰ÂωÂÒÂÚÚÂ Ë ÓÒÂωÂÒÂÚÚ „Ó‰ËÌË Ëχ¯Â ‚ ËÁÓ·ËÎË ‚˙‚ ‚ÒˇÍÓ ‰ÓχÍËÌÒÚ‚Ó. “Ó„‡‚‡ ı‡ÌËÚ ·ˇı‡ ‚ÚËÌË, ‡ ı·‰ËÎÌˈËÚ ̇ „‡Ê‰‡ÌËÚ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Ô˙ÎÌË Ò ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË. –˜ÂÌÓ-ÒÚÓÂÌÓ, ÔÓÒÚÓËıÏ ÍÓÍÓ¯‡ÌËÍ, ÍÛÔËıÏ ‰‚‡‰ÂÒÂÚË̇ ˇÍË, ̇Ô‡‚ËıÏ ı‡ÌËÎ͇ Ë ÔÓËÎ͇, ڇ͇ ˜Â ÚÂÁË ÔÚËˆË ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁ͇‚‡Ú Ò‰Ïˈ‡-‰‚Â Ò ÚÓ‚‡ ÔÓ‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂ. –‡·ÓÚ‡Ú‡ ÔÓÚ˙„̇ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Â, ÌÓ ÍÓ„‡ÚÓ ÁËχڇ Á‡ÔӘ̇, ËÁÌËÍ̇ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú Í‡Í ‰‡ ÓÒË„ÛËÏ ‚Ó‰‡ Á‡ ÍÓÍÓ¯ÂÚÓ ÒÚ‡‰Ó, ·ÂÁ Úˇ ‰‡ Á‡Ï˙Á‚‡. œÂÁ „·‚ËÚ ÌË ÏË̇‚‡ı‡ Í‡Í‚Ë ÎË Ì ̇ۘÌË ˘ÛÓÚËË ≠ ÓÚ ‡ÌÚËÙËÁ Ë „ÓÚ‚‡Ò͇ ÒÓÎ ‰Ó ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Ì‡„‚‡ÚÂÎ ËÎË ÌÂ˘Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓ. Ó„‡ÚÓ ‚ ‰‚Ó‡ ÔËÒÚ˄̇ ÓÌÓ‚‡ ı·Ô ÓÚ ÒÂÎÓÚÓ ≠ ¬ÂÌÂÎËÌ, Ò ÍÓ„ÓÚÓ Ì‡¯ËÚ ‰Âˆ‡ ÒË Ë„‡Âı‡ ‚ÒÂÍË ÛËÍẨ, ‚ˉˇ ̇¯Ëˇ Û„ËÊÂÌ ‚ˉ Ë ÌË ÏÛ Ó·ˇÒÌËıÏ ÔÓ Í‡Í˙‚

111


ÔÓ·ÎÂÏ Ò‡ ̇¯ËÚ ̇ۘÌË Ì‡Ô˙ÌË: Í‡Í ‚Ó‰‡Ú‡ ˘Â Á‡Ï˙ÁÌÂ Ë Í‡Í ÍÓÍÓ¯ÍËÚ ˘Â ÛÏ‡Ú ÓÚ Ê‡Ê‰‡, ÚÓ„‡‚‡ ÚÓ ˜Â: 쫇˘Ó Ò Ú‚ÓÊËÚ ÚÓÎÍÓ‚‡? Õ‡ ÔÚˈËÚ ‚ „Ó‡Ú‡ Ë ÔÓÎÂÚÓ ÍÓÈ ËÏ ‰‡‚‡ ‚Ó‰‡? ÓÍÓ¯ÍËÚ ˘Â ÒË Ì‡ÏÂˇÚ ÌˇÍ‡Í˙‚ ̇˜ËÌ. ì» Ì‡ËÒÚË̇, ‚ÔÓÒΉÒÚ‚Ë ÌË ‡Á·‡ıÏÂ Í‡Í ÍÓÍÓ¯ÍËÚ Í˙΂‡Ú Ή‡ Ë Í‡Í ÔÓ·Ë‚‡Ú ÓÚ‚Ó ‚ Ì„Ó, ڇ͇ ˜Â ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‰ÓÒÚË„Ì‡Ú ‰Ó ‚Ó‰‡Ú‡ ‚ Ò˙‰‡. ƒÛ„ Ô˙Ú, ÍÓ„‡ÚÓ ·ˇıÏ ̇·‡ÎË Â‰Ì‡ Ô˙Î̇ ÍÓÙ‡ ‚Ë¯Ì‡Ô Ë ˇ ·ˇıÏ ÓÒÚ‡‚ËÎË Ì‡Ò‰ ‰‚Ó‡ ͇ÚÓ ‰‡ÁÌËÚÂÎ Á‡ ‚ÒÂÍË ÁÎÓ̇ÏÂÂÌ Á‡‚ËÒÚÌËÍ Ë ¬ÂÌÂÎËÌ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÔËÒÚ˄̇, ÌË „Ó ÔÓ͇ÌËıÏ ‰‡ ˇ‰Â ̇ ‚ÓΡ ̇Ô‡‚Ó ÓÚ ÍÓÙ‡Ú‡ ͇ÚÓ ÏÌÓ„Ó ‚˙Ú¯ÂÌ ˜Ó‚ÂÍ. œÓ‰Í‡‡ ˇ ÏÓϘÂÚÓ, ͇ÍÚÓ Ò ͇Á‚‡ ≠ ̇ ÍÓÂÏ, ÌÓ ÔÓ ÌˇÍÓ ‚ÂÏ ÛÒÚ‡Ú‡ ÏÛ ËÁÚ˙Ô̇ Ë ÚÓÈ Á‡ÔӘ̇ ‰‡ Ô‡‚Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ „ËχÒË, ÍÓËÚÓ ‚ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇˘‡Ú ìÍËÒÂÎË „ËχÒËî. “Ó„‡‚‡ Ò ӷ˙̇ Í˙Ï ÏÂÌ Ë ÏË ˜Â: ì¿·Â, ˜Ë˜Ó —·‚˜Ó, ÚÂÁË ‚˯ÌË Ò‡ ÏÌÓ„Ó Ò·‰ÍË, ‡Ï‡ Ë ÏÌÓ„Ó ÍËÒÂÎË!î. 쓇͇  ≠ ÓÚ„Ó‚ÓËı ÏÛ ≠ ‡‚‡ÌÚ‡ ÓˆÂÚ ≠ ÔÓ-·Î‡„Ó ÓÚ Ï‰!î ÃÓϘÂÚÓ ÔËı̇ Ë Á‡ˇÁ‡ ‚˯ÌËÚÂ. ≈‰Ì‡ „Ó‰Ë̇ ÔÛÒ̇ı ‰ÌË ı·ÔÂÚ‡ ‰‡ Ò ͇˜‡Ú ̇ ˜Â¯‡Ú‡ ÏË Ë ‰‡ ÒË ÔÓı‡ÔÌ‡Ú ÓÚ ‚ÍÛÒÌËÚ ˜Â¯Ë. “ ͇̇ˆ‡ı‡ ÔÓ ‰˙‚ÓÚÓ, ‡ ‡Á ÓÚˉÓı ‰‡ ÒË „Ή‡Ï ÏÓÈÚ‡ ‡·ÓÚ‡. œÓ ÌˇÍÓ ‚ÂÏ ÂÍÓı ‰‡ „Ë Ì‡‰Á˙̇, Ò‡Í˙Ì ‰‡ Ì ԇ‰ÌÂ ÌˇÍÓ ‰ÂÚÂ, Ú‡ ‰‡ ÏË ÚÂÊË Ì‡ Ò˙‚ÂÒÚÚ‡. œÓ‰ ˜Â¯‡Ú‡ ·Â¯Â Á‡ÒÚ·ÌÓ Ò ÍÎÓÌË Ë ¯Ûχ, ÔÓÌÂÊ ‰Âˆ‡Ú‡ Ì ÛÏÂÂı‡ ‰‡ ·Â‡Ú ÔÎÓ‰Ó‚ÂÚ Â΄‡ÌÚÌÓ, Á‡ÚÓ‚‡ ËÏ ÂÍÓı: 쒇ȉ ‰Âˆ‡, ÒÚË„‡ ÚÓÎÍÓ‚‡. “Ó‚‡  Á‡ ÔÓ‰Ò·ʉ‡ÌÂ, ‡ Ì Á‡ ̇ˇÊ‰‡ÌÂ.î “Â Ï ËÁ„Ή‡ı‡ ‚‡Ê‰Â·ÌÓ Ë ÔÓÎÂ͇-ÎÂ͇ ÒΡÁÓı‡ ÓÚ ‰˙‚ÓÚÓ, ÌÓ Ì Ò˙Ï ÒË„ÛÂÌ ‰‡ÎË ‡Á·‡ı‡ Ô‡‚ËÎÌÓ Í‡Í‚Ó ÚÓ˜ÌÓ Ò˙Ï ËÏ Í‡Á‡Î. ŒÚ ‰̇ ‰Û„‡ ·ˇÎ‡ Ó‰Ó‚ËÚ‡ ˜Â¯‡ ̇·‡ı ‰̇ ˆˇÎ‡ ÍÓÙ‡ Ë ˇ ÔÓ‰‡Ëı ̇ Ò˙Ò‰͇ڇ ·‡·‡ ƒ. ‰‡ ÒË Ì‡Ô‡‚Ë Ò·‰ÍÓ ËÎË Í‡Í‚ÓÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ. Õ‡ ‰Û„Ëˇ ‰ÂÌ Úˇ ÏË ‚˙̇ Ô‡Á̇ڇ ÍÓÙ‡ Ë ˜Â: ì—·‚˜Ó, ‡Ï‡ ˘ Ì ҇ Û·‡‚Ë Úˡ ˜Â¯Ë!î. 쓇͇ ÎË? Õ Á̇Âı.î ≠ ÓÚ„Ó‚ÓËı ∫ ‡Á. ¬ Í‡ˇ ̇ Í‡Ë˘‡Ú‡ ‡Á·‡ı, ˜Â ıÓ‡Ú‡ Ò‡ Ò Ì‡È-‡Á΢ÌË ‚ÍÛÒÓ‚Ë ÔÂÚÂ̈ËË. ≈‰Ì‡ Í˙Ò̇ ÔÓÎÂÚ ÔÓÚ„ÎËıÏÂ Ò Ì‡¯Ë Ó‰ÌËÌË ‚ Ú‡·‡ÌÚ‡ ̇ ̇¯ÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó Í˙Ï Ô‡Á‡‰Ê˯ÍÓÚÓ ÒÂÎÓ ¡Ó¯ÛΡ ̇ ˜Â¯Ë. ŒÚ Úˇı ˜Â¯ËÚÂ, ÓÚ Ì‡Ò Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ Ë ÍÓÈ ÍÓÎÍÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ÒË Ì‡·ÂÂ. ŒÚ ‡Á„Ó‚ÓËÚ ÔÓ Ô˙Úˇ ‡Á·‡ıÏÂ, ˜Â ˘Â Ò ·Â ‚ ̇ÒΉÒÚ‚Â̇ Ó‚Ó˘Ì‡ „‡‰Ë̇. » ̇ËÒÚË̇, ÍÓ„‡ÚÓ ÔËÒÚ˄̇ıÏ ڇÏ, ‚ˉˇıÏ ‰ÌÓ ÔÓÒÚÓÌÓ Á‡„‡‰ÂÌÓ ÏˇÒÚÓ Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔÓÎÛ‚ÂÍÓ‚ÌË ˜ÂÂ¯Ë ‚ ÌÂ-

112


„Ó. ƒÛ„ËÚ ·Â‡˜Ë ‚˜ ·ˇı‡ ÔËÒÚ˄̇ÎË Ë ·ˇı‡ ͇̇ˆ‡ÎË Í‡ÚÓ ÔÚËˆË ÔÓ ‰˙‚ÂÚ‡Ú‡, Í˙‰ÂÚÓ ÛÒ˙‰ÌÓ Ë Ò Ì‡ÒÚ˙‚ÂÌË ·Âˇı‡ ‰Ó·Â Ì‡ÎˇÚËÚ Í˙‚‡‚Ó ˜Â‚ÂÌË ‰Ó ˜ÂÌË ˜Â¯Ë. “Ó‚‡ ·ˇı‡ Ó‰ÌËÌËÚ ̇ ̇¯ËÚ Ó‰ÌËÌË, ÌÓ Ì‡¯ÂÚÓ ÔËÒÚË„‡Ì Ì ̇Ô‡‚Ë Í‡Í‚ÓÚÓ Ë ‰‡  ‚Ô˜‡ÚÎÂÌË ̇ ÍÓ„ÓÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ. “ÂÁË Ó‰ÌËÌË Ì ·ˇı‡ Ò ‚Ëʉ‡ÎË ÓÚ Ôӂ˜ ÓÚ „Ó‰Ë̇ ‚ÂÏÂ Ë ‚˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡ Ò ‰˙ʇı‡ ͇ÚÓ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÌÂÔÓÁ̇ÚË, Á‡‡‰Ë ÛÎËÒˡڇ ‚ ·‡ÌÂÚÓ Ë Á‡˘ÓÚÓ Â‰ËÌ ÔÓÁ‰‡‚ 쫉‡‚ÂÈ, ·‡Úí˜Â‰!î Ëχ¯Â ˆÂ̇ڇ ̇ ‰̇ ¯ÂÔ‡ ˜Â¯Ë. ÃÓËÚ Ó‰ÌËÌË Ò˙˘Ó ÒÚÓ‚‡Ëı‡ ‡Ï·‡Î‡Ê‡ Ë ÏË„ÓÏ Ò ‚ÔÛÒ̇ı‡ ‚ ·‡ÌÂÚÓ. ÕËÂ Ò ÊÂ̇ ÏË ÓÔËÚ‡ıÏ ÔÓ ÌˇÍÓˇ Ë ‰Û„‡ ˜Â¯‡, ÍÓËÚÓ Ì‡ËÒÚË̇ ·ˇı‡ Ô‚˙ÁıÓ‰ÌË Ë Ò ‚ÚÓ‡˜ËıÏ ‚ ·ÍÓχڇ ÒÚËıˡ ̇ ÚÂÁË ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ÏÓ Ï˙Θ‡ÎË‚Ó ·Âˇı‡ Ë Ô˙ÎÌÂı‡ ˘‡È„ËÚÂ. “ÓÎÍÓ‚‡ ÌË ‚ÍËÒ̇ ÓÚ Ú‡Í˙‚ ‚ˉ ‰Ë‚‡˘Ë̇, ˜Â Ò‡ÏÓ ÒÚÓˇıÏÂ Ë ÁˇÔ‡ıÏ ͇ÚÓ ıËÔÌÓÚËÁË‡ÌË. “Ó„‡‚‡ Ò ·ˇı ÛÏËÒÎËÎ, ˜Â ÓÚ ÏÌÓ„ÓÚÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËˆË Ì‡ ÚÓÁË Ì‡ÒΉÒÚ‚ÂÌ ËÏÓÚ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ëχ ÔÓÌ ‰ËÌ, ÍÓÈÚÓ ÔÂχı‚‡ ÒÛıËÚ ÍÎÓÌË, ÔÓ‰‰˙ʇ Ó„‡‰‡Ú‡ Ë „Ó Ô‡ÁË ÓÚ Í‡‰ˆËÚÂ, ÌÓ ÚÓÁË Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ ÒÚÓÔ‡ÌËÌ Ú‡Í‡ ÒË Ë ÓÒڇ̇ ‡ÌÓÌËÏÂÌ. » ڇ͇ ÌËÂ Ò ÊÂ̇ ÏË ÍÛÙˇıÏÂ Ò ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ ËÁ‡ÊÂÌË ÔÂÁ ˆÂÎˡ ˜Â¯ӷÂ, Á‡‡‰Ë ÍÓÈÚÓ ·ˇıÏ ÓÒÚ‡‚ËÎË Ì‚˙ÒÚÌËÚ ÒË ‰Âˆ‡ ̇ ˜ÛÊ‰Ë „ËÊË Ë ‡ÍÓ ‚ ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ ÌË ·Â ‚ˉˇÎ ÓÌˇ „ÂÓÈ, ÍÓÈÚÓ Ô‡‚ËÎÌÓ Ò˙˜ÂÚ‡‚‡¯Â ÛÏÌÓÒÚÚ‡ Ò ıËÚÓÒÚÚ‡, ˘Â¯Â ‰‡ ÒË Í‡ÊÂ: ì≈, Ô‡, ͇ÚÓ ÒÚ „ÎÛÔ‡‚Ë...î. ¿ ÌË ڇ͇ ÒÂ Ë ‚˙̇ıÏÂ Ò Ô‡ÁÌË ˙ˆÂ, ÌÓ Ô˙Ú¸ÓÏ ÏË̇ıÏ ÔÂÁ ‰Û„Ë Ó‰ÌËÌË Ì‡ ̇¯ËÚ Ó‰ÌËÌË, Í˙‰ÂÚÓ Ó·ˇ‰‚‡ıÏÂ. Ó„‡ÚÓ Ò ̇ÎÓÊË ‰‡ ÔÓÎÁ‚‡Ï ÚÓ‡ÎÂÚ̇ڇ ̇ ÚÂÁË ıÓ‡, ÔÓÍ‡È ‰Û„ÓÚÓ ËÏ Ì‡Ô‡‚Ëı, ·ÂÁ Ú ‰‡ ‡Á·Â‡Ú, ÏËÌËχÎÂÌ ÂÏÓÌÚ Ì‡ ÍÎÓÁÂÚÌÓÚÓ Í‡Á‡Ì˜Â, ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÍÓÂÚÓ ÚÓ ÔÓ‡·ÓÚË ÒΉ ÌÂÍÓÎÍӄӉ˯ÂÌ ÔÂÒÚÓÈ. œÓÌÂÊ Ï ·ˇı‡ Ô‰ÛÔ‰ËÎË ‰‡ ÔÓÎÁ‚‡Ï ÍÓÙ‡Ú‡ Ò ‚Ó‰‡, Á‡‡‰Ë ÌÂ‡·ÓÚ¢ÓÚÓ Í‡Á‡Ì˜Â, ÍÓ„‡ÚÓ ·ˇı Ò‚˙¯ËÎ ‡·ÓÚ‡Ú‡, ËÏ Í‡Á‡ı Ò Û˜Û‰ÂÌÓ ËÁ‡ÊÂÌËÂ: ì¿Ï‡ Á‡˘Ó ͇Á‚‡ÚÂ, ˜Â ͇Á‡Ì˜ÂÚÓ Ì ‡·ÓÚË? ¿Á ͇ÚÓ ‰˙Ô̇ı ÒË̉Ë˜ÂÚÓ, ÚÓ ÒË ‡·ÓÚ¯Â.î “ÂÁË ıÓ‡ ̇Ô‡‚Ëı‡ „ÎÛÔ‡‚Ó ËÁ‡ÊÂÌË ÓÚ ÚÓ‚‡, ˜Â Ì ҇ Ò ÒÂÚËÎË ÚÓÎÍÓ‚‡ ‚ÂÏ ‰‡ ‰˙ÔÌ‡Ú ÒË̉ÊË˜ÂÚÓ Ë Ì‡Ô‡ÁÌÓ Ò‡ Ò Ï˙˜ËÎË ÚÓÍÓ‚‡ ‚ÂÏÂ Ò ÍÓÙ‡Ú‡, Á‡‡‰Ë Ú‡ÁË ÒË Ì‰ÓÒÂÚÎË‚ÓÒÚ. ¿ Ô˙Í ‡Á ËÏ ·ˇı ̇Ô‡‚ËÎ Ú‡ÁË Ú‡È̇ ÛÒÎÛ„‡, Á‡ ‰‡ ÒË Á‡Ô·ڡ ÔÓ ÌˇÍ‡Í˙‚ ̇˜ËÌ Ó·ˇ‰‡ Ë Á‡˘ÓÚÓ Ì ӷ˘‡Ï ‡‚‡ÌÚËÚÂ, ‡ ÓÌˇ Ô‡Í ˘Â¯Â ‰‡ ˜Â: ì≈, Ô‡, ͇ÚÓ, ÒË ·Û‰‡Î‡...î.

113


* * * œÂ‰Ë „Ó‰ËÌË, ÔÓ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ‰ÂÙˈËÚËÚ ̇ ÔÓ-‚ÚÓÓÒÚÂÔÂÌÌËÚ ÒÚÓÍË Á‡ ·ËÚ‡, ͇Í˙‚ÚÓ Â ı·‰ËÎÌËÍ˙Ú Ë Í‡Í˙‚ÚÓ ·ˇı ̇ÛÏËÎ ‰‡ Á‡ÍÛÔˇ Á‡ Ï·‰ÓÚÓ ÒË ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó, ÓÚˉÓı, Ú‡ Ò ̇‰Ëı ̇ ‰̇ ÓÔ‡¯Í‡ ‚ χ„‡ÁËÌ, Á‡ ÍÓÈÚÓ ÓÚÌˇÍ˙‰Â ·Â ÔËÒÚ˄̇ΠÒ˄̇Î, ˜Â ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Ï ˘Â ·˙‰‡Ú ‰Ó͇‡ÌË ı·‰ËÎÌˈË. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ, χ„‡ÁËÌÂËÚ Ì ·ˇı‡ Ë ˜ÛÎË Á‡ Ú‡ÍÓ‚‡ ÌÂ˘Ó Ë ËÒÍÂÌÓ Ò Á‡·‡‚Ρ‚‡ı‡ ÓÚ Ú‡ÁË Ò‡ÏÓ‰ÂÈ̇ ÓÔ‡¯Í‡. œ‰ χ„‡ÁË̇ Ò ‡ÁıÓʉ‡¯Â ‰ËÌ ‚˙Á‡ÒÚÂÌ ˆË„‡ÌËÌ ı‡Ï‡ÎËÌ ‚ Ó˜‡Í‚‡Ì ̇ ÔÓÚÂ̈ˇÎÌË ÍÎËÂÌÚË Á‡ ÚÓ‚‡ÂÌ ËÎË ÌÓÒÂÌÂ. «‡‡‰Ë ÍÓÌÙˉÂ̈ˇÎÌÓÒÚ ÒÔˇÏÓ ÍÓÌÍÛÂÌÚËÚ ÏË ÓÚ ÓÔ‡¯Í‡Ú‡, „Ó Á‡‡ÁÔËÚ‚‡ı ̇ ˆË„‡ÌÒÍË ÂÁËÍ ÓÚÌÓÒÌÓ ìÓ˜‡Í‚‡ÌËÚÂî ı·‰ËÎÌˈË, Ú‡ ıÓ‡Ú‡ ÓÚ ÓÔ‡¯Í‡Ú‡ Ò ÓÍÓÍÓËı‡ Í‡Í Ú‡Í˙‚ Â΄‡ÌÚÌÓ Ë ÓÙˈˇÎÌÓ ËÁÚÛÔ‡Ì Ï·‰ÂÊ ‡Á„Ó‚‡ˇ ̇ ˆË„‡ÌÒÍË Ò ÌˇÍ‡Í˙‚ ÒË Òχ˜Í‡Ì Ë ‰ËÔ‡‚ ‰˙Ú ˆË„‡ÌËÌ. ÃÓˇÚ Ò˙·ÂÒ‰ÌËÍ Ò ËÁÒÏˇ ̇ Ú‡Í˙‚ ‚ˉ ̇‰Âʉ‡ Ë ÒΉ ͇ÚÓ Ò ҷÎËÊËıÏ ̇ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ̇ ÚÓ‚‡, ˜Â ‡Á Ò˙Ï ÓÚ Â‰Ë-ÍÓˇ ÒË Ï‡ı‡Î‡, ‡ ÚÓÈ Ú‡Ï ËχΠ‰Ë-ÍÓË ÒË Ó‰ÌËÌË Ë ˜Â Ë ÚÓÈ ÌˇÍÓ„‡ ÒË ‚ ̇¯‡Ú‡ χı‡Î‡  ˄‡Î ÙÛÚ·ÓÎ Ë Ú. Ì., ÚÓÈ ÏË Ô‰ÎÓÊË ‰‡ Ï Á‡‚‰ ‚ χ„‡ÁËÌ, ‚ ÍÓÈÚÓ Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚ ÏÓ„‡ ‰‡ ÒË ÍÛÔˇ ı·‰ËÎÌË͇, ÍÓÈÚÓ Ú˙ÒÂı. ‡˜Ëı „Ó Ì‡ ÍÓ·ڇ Ë ÓÚÔ‡¯ËıÏ ̇ ‰Û„Ëˇ Í‡È ̇ —ÓÙˡ Ô‰ ‚˙ÔÓÒÌˡ χ„‡ÁËÌ. ì“Ë ÒÚÓÈ ÚÛ͇, ‡ ‡Á ‚˙Ú ˘Â „Ó‚Óˇ Ò ÔÓ‰‡‚‡˜Í‡Ú‡ Ë ˘Â Ú ËÁ‚Ë͇Ï!î ≠ ÏË ‡ÁÔÓÂ‰Ë ÚÓÈ. —Ή ˆË„‡‡ ‚ÂÏ ˆË„‡ÌËÌ˙Ú Ï ÔÓ‚Ë͇ Ò ÊÂÒÚÓ‚Â Ë ‡Á Ò Ô‰ÒÚ‡‚Ëı Ô‰ ÔÓ‰‡‚‡˜Í‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Ï ËÁ„Ή‡ ̉ӂÂ˜Ë‚Ó Ë ËÁÔËÚ‡ÚÂÎÌÓ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Í‡Á‡: ì÷Ë„‡ÌËÌ˙Ú Ï Î˙„ÓÚË, ˜Â ÒÚ ˄‡ÎË Á‡Â‰ÌÓ ‚ ‰̇ χı‡Î‡.  ‡Í ‰‡ ÏÛ ‚ˇ‚‡Ï, ͇ÚÓ ÚÓÈ Â ÚÓÎÍÓ‚‡ ÒÚ‡, ‡ ‚Ë ÚÓÎÍÓ‚‡ Ï·‰?î Õ‡ËÒÚË̇ Ò ÒÍÓÌÙÛÁËı ÓÚ Ú‡Í˙‚ Ô˙ÎÌÓˆÂÌÂÌ ‡„ÛÏÂÌÚ, ÌÓ ˆË„‡ÌËÌ˙Ú ÚÛÚ‡ÍÒË Ò ̇ÏÂÒË Ò˙Ò ÒΉ̇ڇ ÒÔ‡ÒËÚÂÎ̇ ÂÔÎË͇: 컄‡ıÏÂ Ò ˜Ó‚Â͇ Á‡Â‰ÌÓ Ì‡ ͇ÚË!î, ‚˙Á ÓÒÌÓ‚‡ ̇ ÍÓÂÚÓ ÔÓ‰‡‚‡˜Í‡Ú‡ ÏË Ò ‰Ó‚ÂË Ë ÏË ÔÓ‰‡‰Â ËÒ͇Ìˡ ı·‰ËÎÌËÍ. ÕÂÈ̇ڇ ÏÌËÚÂÎÌÓÒÚ ·Â¯Â ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ̇, ÔÓÌÂÊÂ Ë ÚÓ„‡‚‡ ¯ÂÚ‡ı‡ ÍÓÛÏÔË‡ÌË ËÌÒÔÂÍÚÓË ÔÓ Ú˙„ӂˡڇ Ë Úˇ ·Â¯Â ‰Î˙Ê̇ ‰‡ Ò Ô‰ԇÁË ÓÚ Ò‡ÌÍˆËˇ ËÎË ËÁÌÛ‰‚‡ÌÂ. œ‰ÎÓÊËı ̇ ˆË„‡ÌË̇ ‰‡ „Ó ‚˙Á̇„‡‰ˇ Á‡ ̇Ô‡‚Â̇ڇ ÓÚ ÌÂ„Ó ÛÒÎÛ„‡, ÌÓ ÚÓÈ Ì ‰‡‰Â Ë ‰Ûχ ‰‡ Ò ËÁ‰Ûχ Á‡ Ú‡ÍÓ‚‡ ÌÂ˘Ó ≠ ·Â¯Â Ï ÔËÂΠ͇ÚÓ ÔˡÚÂÎ Á‡‡‰Ë Ó·˘ËÚ ÏÂÊ‰Û Ì‡Ò Ì¢‡.

114


* * * œÂ‰Ë Ôӂ˜ ÓÚ ˜ÂÚ‚˙Ú ‚ÂÍ Ó·Ë͇ΡıÏ Ò·ڇ ËÁ ̇¯Ëˇ Í‡È ‰‡ Ú˙ÒËÏ ÒÚ‡‡ Í˙˘‡, ÍÓˇÚÓ ‰‡ Á‡ÍÛÔËÏ, ÂÏÓÌÚË‡ÏÂ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡Ï ͇ÚÓ ‚Ë· Á‡ Ò‰Ï˘ÂÌ Ë „Ӊ˯ÂÌ ÓÚ‰Ëı, ÔÓÌÂÊ ‚˜ ÌË ·Â ÓÏ˙Á̇ÎÓ ‰‡ Í˙ÒÚÓÒ‚‡Ï χÎ͇ڇ ÌË Ó‰Ë̇ ̇‰Î˙Ê Ë ¯Ë ͇ÚÓ ÚÛËÒÚË. ◊ÂÚË˘ÎÂÌÌÓÚÓ ÏË ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó Ò ·Â ̇Ô˙ı‡ÎÓ ‚ ì͇ÚÓÌÂÌˡî ÏËÌˇ‚ÚÓÏÓ·ËÎ, ̇˘‡Ì ì“‡·‡ÌÚî, ÍÓÂÚÓ ÓÁ̇˜‡‚‡ ÌÂ˘Ó Í‡ÚÓ ˈ‡ÒÍË ÒÔ˙ÚÌËÍ Ë ÚÓÈ Ì‡ËÒÚË̇ ÓÚ„Ó‚‡ˇ¯Â ̇ ÚÓ‚‡ ÒË ÓÔ‰ÂÎÂÌËÂ. “‡ ͇ÚÓ ·Ó‰ÂıÏ ËÁ ̇¯ËÚ Ò·, ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡ ÌÂÏËÌÛÂÏÓ ÔÂÍÓÒˇ‚‡ıÏ „‡‰ œÂÌËÍ Ë ÔË ‚ÒˇÍÓ ÔÂÍÓÒˇ‚‡Ì ÔÓ͇Á‚‡ıÏ ̇ ̇¯ËÚ ÏÓϘÂ̈‡ ÓÒÚ‡ÌÍËÚ ÓÚ ÒÚ‡‡Ú‡ ÍÂÔÓÒÚ Ì‡ ‡Í‡ œÂÌ˯ÍË Ì‡ ‚ËÒÓÍˡ ÚÛ‰ÌÓ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ ı˙ÎÏ „Ó Í‡È Â͇ڇ Ë Ô˙Úˇ. œË ÚÓ‚‡ Ó·ˇÒÌˇ‚‡ıÏÂ, ˜Â ÒÏ ÔÓÚÓÏˆË Ì‡ ÚÓÁË ‚·‰ÂÚÂÎ, ÍÓÈÚÓ, ͇ÚÓ Ò  ÓÔË‡Î ̇ Ú‚˙‰ÓÒÚÚ‡ Ë ÒÏÂÎÓÒÚÚ‡ ̇ Ò‚ÓËÚ ÏÂÒÚÌË ‚ÓËÌË,  ‚Òˇ‚‡Î ÒÚ‡ı Ë ÛÊ‡Ò Û ‚ÒˇÍ‡Í˙‚ ÔÓÚË‚ÌËÍ. ¬ ‰ÌÓ ÓÚ ÔÂÌ˯ÍËÚ Ò· ≠  ÓÒ‡˜‡, ÏÂÒÚÌËˇÚ ÔÓÎˇÍ ÚÓ„‡‚‡ ÌË ‡Á͇Á‡ ‰̇ ΄Ẩ‡, ÒÔÓ‰ ÍÓˇÚÓ  ÓÒ‡˜‡  ·ËÎÓ Ì‡˜ÂÌÓ Ì‡ ‰̇ Ï·‰‡, ÒÚÓÈ̇, ÒÏ· Ë Í‡ÒË‚‡ Ò˙·Ò͇ ‚·‰ÂÚÂÎ͇, ÍÓˇÚÓ  ‡Í‡ ÔÎÂÌËÎ ‚ ÌˇÍ‡Í‚‡ ·ËÚ͇, ÌÓ Ë Úˇ ÔÎÂÌË· Ì„ӂÓÚÓ Ò˙ˆÂ Ò˙Ò Ò‚ÓˇÚ‡ ıÛ·ÓÒÚ Ë Ò ‰˙΄ËÚ ÒË ÛÒË ÍÓÒË, ÍÓËÚÓ Ò ‡Á‚ˇ‚‡ÎË ‚ÓÎÌÓ ÓÚ ‚ˇÚ˙‡ ‰Ó͇ÚÓ ˇÁ‰Â·, Ú‡ ‚ ÌÂÈ̇ ˜ÂÒÚ Ì‡¯ËˇÚ ‚·‰ÂÚÂÎ ËÏÂÌÛ‚‡Î ڇ͇ ÚÓ‚‡ ÒÂÎÓ, Ò ÍÓÂÚÓ Â Û‚ÂÍӂ˜ËÎ ÚÂÁË Í‡ÒË‚Ë ÛÒË ÍÓÒË. —Ή „Ó‰ËÌË ‚ ˜‡Ò ÔÓ ËÒÚÓˡ ÔÓ-χÎÍËˇÚ ÌË ÒËÌ ËχΠÔÓ‚Ó‰ ‰‡ ͇Ê Ô‰ Í·҇ Ë Ô‰ ìÛ˜ËÚÂÎ͇ڇî ÔÓ ËÒÚÓˡ, ˜Â  Ô‡Ô‡‚ÌÛÍ Ì‡  ‡Í‡ œÂÌ˯ÍË, ÓÚ ÍÓÂÚÓ Úˇ ·Â ÚÓÎÍÓ‚‡ ‚˙ÁÏÛÚÂ̇, Ú‡ ·Â ÔÓ‚Ë͇· ÒÔˆˇÎÌÓ ÔÓ ÚÓÁË ÔÓ‚Ó‰ Ò˙ÔÛ„‡Ú‡ ÏË, Ô‰ ÍÓˇÚÓ ·Â ËÁ͇Á‡Î‡ ‚˙ÁÏÛ˘ÂÌËÂÚÓ ÒË ÓÚ Ú‡ÍÓ‚‡ ìËÁÍË‚ˇ‚‡ÌÂî ̇ ËÒÚÓ˘ÂÒÍËÚ هÍÚË. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ, ÌË ÓÚ‰‡‚̇ ÒÏ Á‡·‡‚ËÎË ËÏÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË ÔÂÒÓ̇, ÌÂ˘Ó Ôӂ˜ ≠ ÌË ËÁÓ·˘Ó Ì ÒÏ „Ó Á‡ÔÓÏÌËÎË. * * * ≈‰ÌÓ ÒÍÓÓ¯ÌÓ Ì‡Û˜ÌÓ ÓÚÍËÚË ‚ ωˈË̇ڇ Ë ÔÓ-ÚÓ˜ÌÓ ‚ ËÏÛÌÓÎӄˡڇ ÔÓÒÚÓ Ï Á‡‰˙Îʇ‚‡ ‰‡ „Ó Á‡Ô˯‡ ÚÛÍ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡È-Í‡ÚÍÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ Ëχ Á̇˜ÂÌË Á‡ ‚ÒÂÍË ÊË‚ ˜Ó‚ÂÍ.

115


ŒÚÍËÚÓ Â, ˜Â ËÏÛÌ̇ڇ ÌË ÒËÒÚÂχ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ ÒÔˆËÙ˘ÌË ‡ÌÚËÚ· Á‡ ÛÌˢÓʇ‚‡Ì ̇ ¡‡ÍÚÂˇ ÔÌÂÛÏÓÌˇ ≠ ÚÓ˜ÌÓ Ú‡ÁË, ÍÓˇÚÓ Â Ô˘Ë̇ Á‡ ·ÓÌıÓÔÌ‚ÏÓÌËËÚ ÌË. “ÂÁË ‡ÌÚËÚ· ‡Ú‡ÍÛ‚‡Ú ‰̇ ·ÂÎÚ˙˜Ì‡ ÏÓÎÂÍÛ· ‚ ·‡ÍÚÂˡڇ, Ò ÍÓÂÚÓ ˇ ÛÌˢÓʇ‚‡Ú. ÀÓ¯ÓÚÓ Ó·‡˜Â Â, ˜Â Ò˙˘‡Ú‡ ڇ͇‚‡ ·ÂÎÚ˙˜Ì‡ ÏÓÎÂÍÛ· Ò Ò˙‰˙ʇ Ë ‚ ̇¯Ëˇ Ò˙‰Â˜ÂÌ ÏÛÒÍÛÎ, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ Ì‡¯ËÚ ‡ÌÚËÚ· ‡Ú‡ÍÛ‚‡Ú Ë Ì‡¯ÂÚÓ Ò˙ˆÂ Ë ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ „Ó Û‚Âʉ‡Ú. «‡ ËβÒÚ‡ˆËˇ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓÒÎÛÊË ÒÔÓÏÂÌ˙Ú ÏË ÓÚ Â‰ËÌ ÍÓ‰Ó¯ÎËÈÒÍË ÙËÎÏ ‚ ÏË̇ÎÓÚÓ, ÌÓÒ¢ Á‡„·‚ËÂÚÓ ì¿Ïˡڇ ̇ ¡‡Ì͇ÎÂÓÌÂî, ‚ ‰̇ ÓÚ Í˙‚ÓÔÓÎËÚÌËÚ ҈ÂÌË Ì‡ ÍÓÈÚÓ ÔÓ͇Á‚‡ı‡ ‚ÓËÌ, ÍÓÈÚÓ ·Â¯Â ı‚‡Ì‡Î ˇÍÓ Á‡ ÍÓÒËÚÂ Ò‚Óˇ ÊÂÚ‚‡, ͇ÚÓ ∫ ÔËÚËÒ͇¯Â ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ „·‚‡Ú‡ ‚˙ıÛ Â‰ËÌ ‰˙‚ÌËÍ, ‡ Ò ‰Û„‡Ú‡ ÒË ˙͇ ·Â ËÁ‰Ë„Ì‡Î Ò‚ÓˇÚ‡ ·‡‰‚‡ ̇‰ „·‚‡Ú‡ ÒË Ò „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ˇ ÒÚÓ‚‡Ë ‚˙ıÛ ¯ËˇÚ‡ ̇ Ì¢‡ÒÚÌË͇. Ó„‡ÚÓ Ô‡Î‡˜˙Ú ÒÚÓ‚‡Ë ·‡‰‚‡Ú‡ Ò ÌÂËÒÚÓ‚‡ ÒË·, ‚ Ò˙˘Ëˇ ÏË„ ÊÂÚ‚‡Ú‡ Ò ·Â ‰˙Ô̇·, Ú‡ ۷ˈ˙Ú ÓÚÒ˜ ÒÓ·ÒÚ‚Â̇ڇ ÒË ˙͇ ÌˇÍ˙‰Â Í˙Ï Î‡Í˙Úˇ, Ò ÍÓÂÚÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ Ó·‡ ‡ÔÎÓ‰ËÒÏÂÌÚËÚ ̇ ·Î‡„ÓӉ̇ڇ ÔÛ·ÎË͇. «‡ÚÓ‚‡, ‡ÍÓ ÛÒÂÚËÚÂ ÌˇÍÓˇ ·‡ÍÚÂˡ ‰‡ ¯‡‚˙ÌË͇ ËÁ ‰Ó·Ó‚ÂÚ ‚Ë, ÔÓ-‰Ó· ÓÚˉÂÚ ÔË ‚‡¯Ëˇ ÎÂ͇, ÍÓ„ÓÚÓ Ì ÁÌ‡Ï Á‡˘Ó ÔÂËÏÂÌÛ‚‡ı‡ ̇ ‰ÊËÔË, Ú‡ ‰‡ Ì ·Ë ÏÓ˘Ì‡Ú‡ ‚Ë ËÏÛÌ̇ ÒËÒÚÂχ ‰‡ Ò˙ÒËÔ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ‚Ë Ò˙ˆÂ, ‡ ÚÓ ˘Â ‚Ë Úˇ·‚‡ Á‡ ˆˇÎ ÊË‚ÓÚ. * * * Õ‡ Ó·˘ÓÁ‡‚Ó‰ÒÍÓÚÓ ÔÓÙÒ˙˛ÁÌÓ Ò˙·‡ÌË Ò ËÁ˜ÂÚ ‰˙Î˙„ Ë ‰ÓÒ‡‰ÂÌ ‰ÓÍ·‰ Á‡ Ô·̇ Ë Á‡ ÍÛÔ ÔÓ·ÎÂÏË, ÔÓÒΠҠ‰‡‰Â ‰Ûχڇ ̇ ıÓ‡Ú‡ ‰‡ Ò ËÁ͇Á‚‡Ú. ’Ó‡Ú‡ ‚ÁËχı‡ ‰Ûχڇ Ë ËÁÒËÔ‚‡ı‡ Ӣ ÔÓ Â‰ËÌ ÍÛÔ ÔÓ·ÎÂÏË, Ò˙Ó·‡ÊÂÌˡ Ë Ô‰ÎÓÊÂÌˡ Ë Ú‡Í‡ ÒËÒÚÂχڇ Ò ҇ÏÓ‚˙Á·Ûʉ‡¯Â ÓÚ Ò‡ÏÓÒ· ÒË, Ú‡ „Ó‚ÓËÎÌˇÚ‡ ÒÚ‡‚‡¯Â ‚Ò ÔÓ-ËÌÚÂÌÁ˂̇ Ë ÔÓ-ËÌÚÂÌÁ˂̇. ¬ ‰˙ÌÓÚÓ Ì‡ Á‡Î‡Ú‡ ·Â¯Â ·Ë„‡‰‡Ú‡ ̇ ı‡Ï‡ÎËÚÂ, Ì ÁÌ‡Ï Á‡˘Ó ̇˘‡Ì‡ Á‡‰Û„‡ ≠ ‚ÂÓˇÚÌÓ Á‡‡‰Ë Á‡‰ÛÊÌˡ ËÏ ÚÛ‰. ÷ˇÎ‡Ú‡ ·Ë„‡‰‡ ·Â¯Â ÓÚ ˆË„‡ÌË, ÔÓÌÂÊ ÚÂıÌËˇÚ ÚÛ‰ ÒÔ‡‰‡¯Â Í˙Ï Ú‡Í‡ ̇˜ÂÌËÚ ÌÂÔË‚ÎÂ͇ÚÂÎÌË Ë Ú Ëχı‡ ˆˇÎ‡ ·‚Ë̇ ÓÚ ÔÓ·ÎÂÏË, ÍÓËÚÓ Ë ÚÓÁË Ô˙Ú ÒÔÓ‰ÂΡı‡ ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË Ì‡ ÚÂıÌˡ ÒË ÂÁËÍ. ≈‰ÌÓ ÓÒÂÏ̇‰ÂÒÂڄӉ˯ÌÓ ÏÓϘ ÓÚ ÚÂıÌËÚ ‚‰Ë„̇ ˙͇, ‰‡‰Óı‡ ÏÛ ‰Ûχڇ Ë ÚÓ Á‡ÔӘ̇ ‰‡ ËÁÂʉ‡ ÔÓ·-

116


ÎÂÏËÚ ̇ Úˇı̇ڇ ·Ë„‡‰‡, ‰Ó͇ÚÓ ‚ ‰ËÌ ÏË„ ̇È-ÒÚ‡ËˇÚ ˆË„‡ÌËÌ „Ó ı‚‡Ì‡ ÓÚÁ‡‰ Á‡ ‡·ÓÚ̇ڇ ÍÛÚ͇ Ë „Ó Ì‡ÚËÒ̇ ̇ ÒÚÓ· Ò ‰ÛÏËÚÂ: ìfl ÒË ÒÂ‰Ë ‰ÓÎÛ ·Â, ÏËÒÍËÌËÌ Ò ÏËÒÍËÌËÌ Ú‡Í˙‚! ‡Í˙‚ ÒË ÚË, Ú‡ ÚË ‰‡ ͇Á‚‡¯ ÍÓÂ Í‡Í Â? fl Ò ‚ËÊ, ˜Â Ëχ¯ Ê˙ÎÚÓ ÓÍÓÎÓ ÛÒÚ‡Ú‡!î. ÷Ë„‡ÌÂÚÓ ÔÓÚ˙̇ Ӣ ÔÓ-‰˙ηÓÍÓ ‚ ÒÚÓ· ÒË. —Ú‡ËˇÚ ˆË„‡ÌËÌ Á̇¯Â, ˜Â Ì¢‡Ú‡ Ò‡ ÔÓ-ÏÌÓ„ÓÔ·ÒÚÓ‚Ë, ÔÓ-ÒÎÓÊÌË Ë ÔÓ-ÏÌÓ„Óˆ‚ÂÚÌË, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ËÁ„ÎÂʉ‡ı‡ ÔÂÁ ‰‚ÛËÁÏÂÌˡ Ë ‰‚Ûˆ‚ÂÚÂÌ ÔӄΉ ̇ Ï·‰Âʇ. ƒ‚‡‰ÂÒÂÚË̇ „Ó‰ËÌË ÔÓ-Í˙ÒÌÓ Ú‡ÍË‚‡ Ê˙ÎÚÛ˜ÂÚ‡ ·ˇı‡ ÛÔÓÚ·ÂÌË ÓÚ ıÓ‡Ú‡, Ò‚˙¯ËÎË Ï˙Ò̇ڇ ‡·ÓÚ‡, ‰‡ Ì‡Ì‡ÒˇÚ ÌÂÁ‡ÒÎÛÊÂÌË Ó·Ë‰Ë Ì‡ ‚ÂÚÂ‡ÌËÚ ≠ ÒÚÓËÚÂÎË Ì‡ ̇È-ÌÓ‚‡Ú‡ ÚÓ„‡‚‡ ¡˙΄‡ˡ, Ò‡ÏÓ ˜Â ÚÓ„‡‚‡ Á‡‰ ÚÂÁË Ê˙ÎÚÛ˜ÂÚ‡ Ì ÒÚÓ¯ ˆË„‡ÌÒÍÓÚÓ, ‡ ‰ÌË ‰Û„Ë, ÔÓ-ıËÚË Ë ‡Î˜ÌË Ï‡ÎˆËÌÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÔÓ-ÒÂÚÌ ˘ˇı‡ ÏÌÓ„Ó ÛÒÔ¯ÌÓ ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ Ò˙ÒËÔˡڇ ̇ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ Ë Ì‡Ó‰‡ ÌË, Á‡ ÍÓÂÚÓ Ëχı‡ Ë Ò‚Óˇ ÏÌÓ„Ó‚ÂÍÓ‚ÂÌ ÓÔËÚ. À˘ÌÓ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ı ÚÓÁË Ú‡Ú˙, ÔÓÌÂÊ Ò ‡Á‚Ë‚‡¯Â ÔÓ‰ ÔÓÁÓˆËÚ ̇ ÚÓ„‡‚‡¯Ì‡Ú‡ ÏË ÏÂÒÚÓ‡·ÓÚ‡, ‡ ÚÂÁË Ï·‰ÂÊË ÌˇÏ‡¯Â ÍÓÈ ‰‡ „Ë ‰˙ÔÌ Á‡ ‰¯ÍËÚÂ, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓÁË ÍÓÈÚÓ Úˇ·‚‡¯Â ‰‡ Ò‚˙¯Ë Ú‡ÁË ‡·ÓÚ‡ ·Â¯Â ÍÛÔÂÌ Ë Ï·‰ÂÊËÚ ÔÓ‰˙ÎÊËı‡ Ò˙Ò Ò‚ÓËÚ ԇÍÓÒÚË, ÍÓËÚÓ ÛÒÔˇı‡ ‰‡ ÓÒ˙Á̇ˇÚ ‰‚‡ ‰ÂÒÂÚË̇ „Ó‰ËÌË ÔÓ-Í˙ÒÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ Ê˙ÎÚÓÚÓ ÓÍÓÎÓ ÛÒÚ‡Ú‡ ËÏ ‚˜ ·Â¯Â ËÁ˜ÂÁ̇ÎÓ Ë ·ˇı‡ ÔÓÌÂÒÎË ÔÓÛ˜ËÚÂÎÌËÚ ۉ‡Ë Ì‡ Ò‡Ïˡ ÊË‚ÓÚ Ë ÍÓ„‡ÚÓ Ï‡ÎˆËÌÒÚ‚‡Ú‡, ÍÓËÚÓ „Ë ÔÓ·ÛÚ‚‡ı‡ ÓÚÁ‡‰ ‚˜ ·ˇı‡ ӂ·‰ÂÎË ‚·ÒÚÚ‡ Ë ÛÔ‡‚Ρ‚‡ı‡ ‰˙ʇ‚‡Ú‡ ‚ Ò‚Óˇ ÔÓÎÁ‡ Ë Á‡ Ò‚ÓÈ ËÌÚÂÂÒ. “‡Í‡ ÚÂÁË Ï·‰ÂÊË ÎÂÍÓÏËÒÎÂÌÓ ËÁı‚˙ÎËı‡ ÒÚ‡ˆËÚ Ӣ ÔÂ‰Ë ‰‡ ÛÒÔÂˇÚ ‰‡ ÒË ÒÔÓÏÌˇÚ Ó̇ÁË ÔË͇Á͇, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÚ‡ˆËÚ Ò˙˘Ó ·ËÎË ËÁı‚˙ÎÂÌË Ë ËÁ·ËÚË Í‡ÚÓ ·ÂÁÔÓÎÂÁÌË Ë ÌÂÌÛÊÌË, ÌÓ ÔÓÒΠҠ̇ÎÓÊËÎÓ ‰‡ Ú˙ÒˇÚ ÔÓ‰ ‰˙‚Ó Ë Í‡Ï˙Í Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌˡ ÓˆÂΡΠÒÚ‡ˆ, Á‡ ‰‡ ËÏ Í‡ÊÂ Í‡Í ‰‡ ÒÂ Ò‰Ó·ËˇÚ Ò˙Ò Á˙ÌÓ Á‡ ÔÓÒ‚, Á‡˘ÓÚÓ ˆˇÎÓÚÓ Á˙ÌÓ Ú ‚˜ ·ËÎË ËÁˇÎË Ë ‡ÁÔÓ‰‡ÎË. » ̇¯ËÚ Ï·‰ÂÊË ÒÏˇÚ‡ı‡, ˜Â ‚Ò˘ÍÓ, ÍÓÂÚÓ ı‚˙˜Ë, Ò ˇ‰Â. ÕÓ Ô˙Í Ë ‚Ë̇ڇ ËÏ Ì ·Â¯Â Ò‡ÏÓ Úˇı̇, ÔÓÌÂÊ Ú ·ˇı‡ ‚˙ÁÔËÚ‡ÌËˆË Ì‡ Ò‚ÓËÚ ӷÛÊÓ‡ÁÂÌË ‚˜ Ó‰ËÚÂÎË, ̇ „ÎÓ·‡ÎËÁË‡˘Ëˇ Ò ‚˜ ҂ˇÚ, ̇ ÍËÌÓÚÓ Ë ÚÂ΂ËÁˡڇ Ë Ò˙‚ÒÂÏ Ï‡ÎÍÓ Ì‡ ËÒÚÓˡڇ ̇ Ò‚Óˇ Ó‰ Ë Ì‡Ó‰, Á‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ ıËÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ¡˙΄‡ˡ Á‡ Ò‚Óˇ Ó‰Ë̇, ‡ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡ ËÎË ˆÂÎˡ Ò‚ˇÚ Á‡ Ò‚Ó ÓÚ˜ÂÒÚ‚Ó. “ ‚˙ÁÔËÂχı‡ ‚Ò˘ÍËÚ ÚÛ‰ÌÓ Ò˙Ú‚ÓÂÌË Ï‡ÚÂˇÎÌË Ë ‰Û-

117


ıÓ‚ÌË ·Î‡„‡ ÓÚ Ì‡ÔÛ͇ÌËÚ ˙ˆÂ Ë ·ÂÁÒ˙ÌÌËÚ ÌÓ˘Ë Ì‡ ÚÂıÌËÚ Ó‰ËÚÂÎË Ë ‰Â‰Ë ͇ÚÓ ‰‡ ÓÚ ÔËÓ‰‡Ú‡ Ë ¯Ëı‡, ˜Â ‡ÍÓ Ú Ò Á‡ÂÏ‡Ú Ò ìÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓî ̇ ÚÓÁË ‰‡, ˘Â ÔÓÒÚË„Ì‡Ú ·Î‡„ÓÒ˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ë ÏÓ‰ÂÎËÚ ̇ ̇ÚÛÔ‡ÎËÚ ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡Ú‡ ÒË ‚˙‚ ‚ÂÍÓ‚ÂÚ ÒÚ‡ÌË. ¡‡˘‡ ÏË ·Â¯Â ÓÚ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÏËÒÎˇÚ Ôӂ˜ Á‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ë ‰˙ʇ‚‡Ú‡, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Á‡ Ò· ÒË Ë ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ, Á‡ÚÓ‚‡ ·Â¯Â ÊÂÒÚÓÍÓ Ó„Ó˜ÂÌ ÓÚ ‡ÁÚÛˡڇ, ÍÓˇÚÓ Ò Ô‡‚¯ Ô‰ Ó˜ËÚ ÏÛ Ë ÒÂ˘Û ÍÓˇÚÓ ‡ÎÌÓ ÌË˘Ó Ì ÏÓʯ ‰‡ ̇Ô‡‚Ë. ¬Ëʉ‡¯Â, ˜Â ÔÓ‡ÊÂÌˡڇ ˘Â ·˙‰‡Ú Á‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌˡ ̇Ô‰ Ë ÍÓ„‡ÚÓ Á‡ÏË̇‚‡¯Â ‚ Ò‚ÂÚ‡ ̇ Ì·ËÚËÂÚÓ, ÚÓÈ ÒˇÍ‡¯ ÒË ËÁ·‡ ‰‡Ú‡Ú‡ ̇ Ò‚ÓÂÚÓ ÓÚÔ˙ÚÛ‚‡Ì ‰‡ ·˙‰Â ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ Ò‰‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ÓʉÂÌËÚ ‰‡ÚË Ì‡ ̇È-χÎÍˡ ÏÛ ÒËÌ Ë Ì‡È-„ÓΡÏˡ ÏÛ ‚ÌÛÍ Ë ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Í‡ÚÓ ˜Â ÎË Ô‰‡‚‡¯Â ˘‡ÙÂÚ‡Ú‡ ÓÚ Ò‚Óˇ ÓÚÛ‰ÂÌ Ë „‡‰Ë‚ÂÌ ÊË‚ÓÚ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡ ‰‚ ÔÓÍÓÎÂÌˡ, Á‡‡‰Ë ÚÂÊÍˡ ÚÓ‚‡, ÍÓÈÚÓ ËÏ Ô‰ÒÚÓ¯ ‰‡ ÌÓÒˇÚ Á‡Ì‡Ô‰. » ÏÓÊ ·Ë Á‡ ‰‡ ‚˙‚ˇÚ ÔÓÍÓÎÂÌˡڇ ˙͇ Á‡ ˙͇ ̇Ô‰, ͇ÍÚÓ ‚˙‚ ‚Ò˘ÍËÚ ÌË ‚ÂÍÓ‚Â ‰ÓÒ„‡, Ò ‰˙ÁÓÒÚÚ‡ ̇ Ï·‰ËÚÂ Ë Ï˙‰ÓÒÚÚ‡ ̇ ÒÚ‡ËÚÂ. * * * ÃÓÈ Ò˙ËÏÂÌÌËÍ Ë ÍÓ΄‡ ‚ ‰̇ Ù‡·Ë͇ ÔÂÁ ӷ‰̇ڇ ÔӘ˂͇ Á‡ÔӘ̇ ‰‡ ÌË ‡Á͇Á‚‡ ‚ˈ Á‡ ¡‡È √‡Ì¸Ó Ë ÌˇÍ‡Í˙‚ ÒË Ô˙˜, ÌÓ ‡Á Ò ·ˇı ÓÚÍÎÓÌËÎ Á‡ χÎÍÓ Á‡‡‰Ë ÚÂÎÂÙÓÌÌÓ ÔÓÁ‚˙Ìˇ‚‡ÌÂ, Ú‡ ËÁÔÛÒ̇ı ˜‡ÒÚ ÓÚ ‚ˈ‡ Ë Á‡ÚÓ‚‡ ÔÓÔËÚ‡ı: ì ‡Í‚Ó, ͇͂Ó, —·‚Â?î. ¿ ÚÓÈ Ò ӷ˙̇ Í˙Ï ÏÂÌ Ë ˜Â: ì¿ ·Â, Ô˙˜, ·Â ≠ Ì Á̇¯ ÎË Í‡Í‚Ó Â Ô˙˜? “Ó‚‡  Ï˙Ê͇ ÍÓÁ‡, ‡Ï‡ ÚË ÒË „‡Ê‰‡ÌËÌ Ë Ì „Ë ‡Á·Ë‡¯ Úˡ ‡·ÓÚË.î » ڇ͇ ÚÓÁË ˜Ó‚ÂÍ ÚÓ„‡‚‡ ÓÒڇ̇ Ò ‚Ô˜‡ÚÎÂÌËÂÚÓ, ˜Â ÓÚ ÌÂ„Ó Ò˙Ï Ì‡Û˜ËÎ Í‡Í‚Ó Â ÚÓ‚‡ Ô˙˜. ¿ ‚ˈ˙Ú ÒË ·Â¯Â Á‡·‡‚ÂÌ, ÌÓ Ì ˜‡Í ÚÓÎÍÓ‚‡ ÒϯÂÌ. ¬˙Ó·˘Â ‰‡ ËÁ‚‡‰Ë¯ ̇ËÒÚË̇ ÒϯÂÌ Ë ÔÓÛ˜ËÚÂÎÂÌ ‚ˈ ÓÚ ÚÓ·Ë˜Í‡Ú‡ ÒË Â Ì‡ËÒÚË̇ „ÓΡÏÓ ÔÓÒÚËÊÂÌËÂ, ‡  ÛÒÔÂı, ‡ÍÓ ‡Á͇Á‚‡˜˙Ú Ò ҉˙ÊË ‰‡ Ì Ò ÒÏ ̇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌˡ ÒË ‚ˈ. œÂ‰Ë Ôӂ˜ ÓÚ ÔÓÎÓ‚ËÌ ‚ÂÍ, ÍÓ„‡ÚÓ ‚˙‚ ‚ÒˇÍÓ ÒÂÎÓ Â ËχÎÓ Í˙˜Ï‡, ‡ ‚ ÌˇÍÓË Ë ÔÓ ÌˇÍÓÎÍÓ Ë Á‡‡‰Ë ·Â‰ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÔÓÒÂÚËÚÂÎËÚÂ, Ë Á‡‡‰Ë ÚÂıÌËÚ ÌÂÔÓÒÚÓˇÌÌË ‰ÓıÓ‰Ë Ú ҇ ÔËÂÎË Ì‡

118


‚ÂÂÒˡ ≠ Ò ÓÚÎÓÊÂÌÓ Ô·˘‡ÌÂ, ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ‰Ì¯ÂÌ ÂÁËÍ. “Ó„‡‚‡, ͇ÚÓ Ë ‰ÌÂÒ, ÒΉ ͇ÚÓ ÔÓ ÌˇÍÓË Ô˘ËÌË Á‡ ÔÓÎÓ‚ËÌ ‚ÂÍ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ì‡ Ô·˘‡Ì ·Â¯Â ÔÂÒÍÓ˜ÂÌ, Í˙˜Ï‡ËÚ Âʉ̂ÌÓ, ËÎË ÔÓ-ÚÓ˜ÌÓ ÂÊ‚˜ÂÌÓ, Á‡ÔËÒ‚‡ÎË ‰ӂÌÓ ‚ ‰̇ ‰Â·Â· ÚÂÚ‡‰Í‡ ‰˙΄ӂÂÚ ̇ ‚ÒÂÍË ÍÎËÂÌÚ. Ó„‡ÚÓ ÏË̇‚‡ÎÓ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‚ÂÏÂ Ë Ò ‚ˉÂÎÓ, ˜Â ÌˇÍÓÈ ÍÎËÂÌÚ Â ·ÂÁ̇‰ÂʉÌÓ ÌÂÔ·ÚÂÊÓÒÔÓÒÓ·ÂÌ, ÚÓ„‡‚‡ Í˙˜Ï‡ˇÚ „Ó ÔËÁÓ‚‡‚‡Î ̇ Ò˙‰, Á‡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜Ë ˜ÂÁ ÌÂ„Ó Í‡ÚÓ Ô·˘‡ÌÂ ÌˇÍÓˇ ÓÚ Ì˂ˈËÚ ̇ Á‡·Ó˜ÌˇÎˡ ÍÎÂÚÌËÍ.  ‡ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Ë ÌÂÓÒÔÓËÏÓ ‰Ó͇Á‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ÔÓ Ú‡ÍÓ‚‡ ‰ÂÎÓ Ò˙‰˙Ú ÔËÂχΠÁ‡ÔËÒ‡ÌÓÚÓ ‚ ÚÂÚ‡‰Í‡Ú‡, ̇˘‡Ì‡ Á‡ ÔÓ-‡‚ÚÓËÚÂÚÌÓ Í˙˜Ï‡ÒÍË ÚÂÙÚÂ, ‚˙ÔÂÍË ‚˙Á‡ÊÂÌˡڇ ̇ ÓÚ‚ÂÚÌË͇, ˜Â Í˙˜Ï‡ˇÚ ÒË Â Á‡ÔËÒ‚‡Î ÔÓËÁ‚ÓÎÌÓ ÍÓÌÒÛχˆËË, ˜Â ̇ ÚÂÁË Ë ÚÂÁË ‰‡ÚË Ì  ÔËÎ, ˜Â ‚˙Ó·˘Â Ì  ·ËÎ ‚ ÒÂÎÓÚÓ Ë ÔӘˠ‡„ÛÏÂÌÚË, ̇ ÍÓÂÚÓ ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ÓÚ Ò˙‰Â·Ìˡ Ò˙ÒÚ‡‚ ÏÛ ·ËÎÓ ÓÚ„Ó‚‡ˇÌÓ: 윇, ÚË ‰‡ ÒË ÔËÎ!  ‡Í‚ÓÚÓ Ô˯ ‚ ÚÂÙÚÂ‡, ÚÓ Â ‚‡ÊÌÓÚÓ, ‡ Ì ͇͂ÓÚÓ Í‡Á‚‡¯ ÚË!î * * * ŒÚ˯˙Π‰ËÌ ‰ÂÌ  ËÓ ‰‡ ÍÓԇ ·Û̇ ‚ ÌˇÍ‡Í‚Ó ÒË ÒÂÎÓ.  ÓÔ‡ÂÎË Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò ÒÚÓÔ‡ÌË̇, ‡ ÔÂÁ ÏËÌÛÚ‡-‰‚ ÓÚ„Ó ̇‰Ì˘‡Î ÔÓ ÌˇÍÓÈ Ò˙Ò‰ ËÎË Ò˙Ò‰͇ ‰‡ ÔÓ‚ÂˇÚ ‰‡ÎË ‚˜  ËÁΡÁ· ‚Ó‰‡Ú‡.  Ó„‡ÚÓ ÒÚ˄̇ÎË ÔÂÚ ÏÂÚ‡ ‰˙ηӘË̇ ÚÂÂÌ˙Ú Ò ‡ÁÍ‡ÎˇÎ Ë ‰‡Î ÔËÁ̇Í, ˜Â ̇·ÎËʇ‚‡Ú ‚Ó‰‡Ú‡, ‡ Ò˙Ò‰ËÚ ‚Ò ڇ͇ ̇‰Ì˘‡ÎË ÔÓ Ò‚ÓËÚ ÒË ÔÓ‚ÂÍË. ÕÓ Ì‡  ËÓ ÏÛ Ò ÔËıÓ‰ËÎÓ ÔÓ Ï‡Î͇ ÌÛʉ‡, ‡ ÚÓÈ ÌˇÏ‡ÎÓ Í‡Í ‰‡ Ò‚˙¯Ë Ú‡ÁË ‡·ÓÚ‡ ̇ ÏˇÒÚÓ Á‡‡‰Ë ̇‰Ì˘‡˘ËÚ Ò˙Ò‰ÍË Ë Ò˙ÒÂ‰Ë Ë Á‡ÚÓ‚‡ ÂÍ˙Π̇ „·Ò: ì≈, Ú Ò„‡ ‰‡ Ëχ¯Â ‰̇-‰‚ ˘ËÔÍË, Ú‡ ‰‡ Ì ËÁÎËÁ‡Ï ̇„ÓÂ.î Œ·‡˜Â ÌÛʉ‡Ú‡ Òڇ̇· Ò˙‚ÒÂÏ ÌÂÓÚÎÓÊ̇, Ú‡ ÚÓÈ ‚ÒÂ Ô‡Í ËÁΡÁ˙Î, ‡ ÒÚÓÔ‡Ì͇ڇ ‚‰̇„‡ „Ó ÔËڇ·: ì ˙‰Â ÓÚË‚‡¯?  ‡Í‚Ó ÚË Úˇ·‚‡?î. ìŒÚË‚‡Ï Á‡ ‰̇ ‰‚ ˘ËÔÍËî ≠ ÓÚ„Ó‚ÓËÎ  ËÓ Ë Ò Á‡Ô˙ÚËÎ Í˙Ï ÚÓ‡ÎÂÚ̇ڇ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ÒË Ò ‚˙̇Π‰ÓÎÛ ‚ ·Û̇‡, Í˙‰ÂÚÓ ‚Ó‰‡Ú‡ ‚˜ ̇ÔË‡Î‡. —Ή ÏËÌÛÚ‡-‰‚ ‚ Ò‚ÂÚÎˡ ÓÚ‚Ó ̇ ·Û̇‡ Ò ÔÓ͇Á‡ÎÓ ÎˈÂÚÓ Ì‡ ÒÚÓÔ‡Ì͇ڇ Ë Úˇ ËÏ ı‚˙ÎË· ‰‚ ˘ËÔÍË Á‡ ‰ÂıË, ‡ ‡·ÓÚˇ„ËÚ ‰ÓÎÛ ÔËı̇ÎË ‰‡ Ò ÒÏ¡Ú. —˙Ò‰ËÚ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ÎË ‰‡ ̇‰Ì˘‡Ú „ÛΡÌÓ ÓÚ„ÓÂ, Á‡ ‰‡ ÔÓÒΉˇ‚‡Ú ÔÓˆÂÒ‡.

119


* * * “ÂËÚÓˡڇ ̇ ¡˙΄‡ˡ, ͇ÚÓ Â‰Ì‡, Ó·˘Ó-‚ÁÂÚÓ, χÎÓÏÂ̇ ÒÚ‡Ì‡, ÔÂÁ ıËΡ‰ÓÎÂÚˡڇ  ·Ë· ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ÓÚ Ò‚Óˇ ̇Ó‰ χÍÒËχÎÌÓ ËÍÓÌÓÏ˘ÌÓ, ‰ÓÍÓÎÍÓÚÓ Â ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡ÎÓ ‚˙Ó·‡ÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ, ÌÓ ÓÒÌӂ̇ ÓΡ  ˄‡Â· Ú‡‰ËˆËˇÚ‡. » ÔÓÌÂÊ ÔÂÁ ÏË̇ÎËÚ ‚ÂÍÓ‚Â ÔÓ‡‰Ë ÒÚ˜ÂÌË ̇ ËÒÚÓ˘ÂÒÍËÚ ӷÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡ ÒÏ ·ËÎË ÁÂωÂÎÒ͇ ÒÚ‡Ì‡, ̇È‡‚ÌËÌÌËÚÂ Ë ÔÎÓ‰ÓÓ‰ÌË ÔÎÓ˘Ë Ò‡ ·ËÎË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ ÁÂωÂÎËÂ, ‡ ıÓ‡Ú‡ ÒÚÓÂÎË Í˙˘ËÚÂ Ë ÒÚÓÔ‡ÌÒÍËÚ ÔÓÒÚÓÈÍË ÔÓ ı˙ÎÏÓ‚ÂÚÂ Ë ·‡ËËÚÂ, Í˙‰ÂÚÓ Ë ·ÂÁ ÚÓ‚‡ ÚÛ‰ÌÓ Ò ‡Ê‰‡ÎÓ Ì¢Ó, ÌÓ ‰ÓË Ë Ú‡Ï Ú Ò ÒÚÂÏÂÎË ‰‡ Ì Á‡ÂÏ‡Ú ÏÌÓ„Ó ÏˇÒÚÓ, Ú‡ ‚Ò Ò ҷÛÚ‚‡ÎË ‚ ‰ÌË Ï‡ÎÓÏÂÌË Ô‡ˆÂÎË, ‡ ÔÓÒÎÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ‡Ê‰‡ÎË, ÓÚ‡ÒÚ‚‡ÎË Ë Á‡‰ÓÏˇ‚‡ÎË ‰Âˆ‡, ÚÂÁË Ô‡ˆÂÎË Ò ‡Á‰Ó·ˇ‚‡ÎË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ, Ú‡ ÒÚ‡‚‡ÎË ‚Ò ÔÓ-χÎÍË Ë ÔÓ-χÎÍË. “‡Í‡ ÔÂ‰Ë „Ó‰ËÌË, ÍÓ„‡ÚÓ ÍÛÔÛ‚‡ıÏÂ ÏˇÒÚÓ Á‡ ÏÓÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó, Á‡ ‰‡ ÒË ÔÓÒÚÓËÏ ÒÂÎÒ͇ Í˙˘‡ Á‡ ̉ÂÎÂÌ ÓÚ‰Ëı, ‡ ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ Á‡ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓ Ì‰ÂÎÌÓ ·‡˜Í‡ÌÂ, ÛÒÔˇıÏ ‰‡ Ò ‰Ó·ÂÂÏ, ‰ÓÍÓÎÍÓÚÓ ËχıÏ ËÁ·Ó, ‰Ó ‰ÌÓ ÏÂÒÚÂÌˆÂ Ò ÔÎÓ˘ ÓÍÓÎÓ ˜ÂÚËËÒÚÓÚËÌ Í‚‡‰‡ÚÌË ÏÂÚ‡ ≠ ÍÓÎÍÓÚÓ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ̇ ÚÓ„‡‚‡¯Ìˡ ÏË Á‡ÏÂÒÚÌËÍÏËÌËÒÚ˙, ÍÓÈÚÓ Í‡ÚÓ Ú‡Í˙‚ ÏË ·Â¯Â Ë Ì‡˜‡ÎÌËÍ. Ó„‡ÚÓ ÍÛÔÛ‚‡ıÏ ÚÓ‚‡ ÏˇÒÚÓ Ò ‡ÁÏÂ ̇ ÌÓÒ̇ Í˙Ô˘͇, ËχıÏ ̇ÏÂÂÌË ‰‡ Á‡ÍÛÔËÏ Ë Ò˙Ò‰ÌÓÚÓ Ì‡ ÌÂ„Ó Ò˙Ò Ò˙˘Ëˇ ÙÓχÚ, ‡ ÚÓ‚‡ ÏÓʯ ‰‡ Òڇ̠ÔÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ‚˙ÁÏÓÊÌˡ Á‡ÍÓÌÂÌ ÚÓ„‡‚‡ ̇˜ËÌ ≠ ͇ÚÓ „Ó ÔËÒ˙‰ËÌËÏ ÔÓ ‰‡ ̇ ÚÂËÚÓˇÎÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÂÌËÚ Ô·ÌÓ‚Â, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓÎÛ˜Ë Â‰ËÌ Òڇ̉‡ÚÂÌ ˘Ó-„Ӊ ԇˆÂÎ. “Ó‚‡ Ë Á‡ÔӘ̇ıÏ ‰‡ Ô‡‚ËÏ, ‰ÓÍÓÎÍÓÚÓ ÒË ·Â¯Â ‰̇ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡Ú˂̇ Ôӈ‰Û‡ ÔÓ Ì‡¯‡ ËÌˈˇÚË‚‡ Ë Úˇ ‚˙‚¯ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ „·‰ÍÓ, Á‡˘ÓÚÓ Ì¢‡Ú‡ ÓÚ‚ÒˇÍ˙‰Â ·ˇı‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌË Ë ÂÁÓÌÌË ‰Ó ÔÓÒΉÌˡ ÏÓÏÂÌÚ, ‚ ÍÓÈÚÓ Ò˙Ò‰ÌËˇÚ Ô‡ˆÂÎ ·Â¯Â 쉇‰ÂÌî ̇ ‰Û„ ˜Ó‚ÂÍ, ̇ ÍÓ„ÓÚÓ Ì ÏÓÊÂÎÓ ‰‡ ·˙‰Â ÓÚ͇Á‡ÌÓ, Ë ÚÓ ‰‡‰ÂÌÓ ÓÚ Ò˙˘ËÚ ì‚˙ÁÍËî, ÍÓËÚÓ Ë ‡Á Ëχı, ÌÓ ÓÚ͇Á‡ı ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ï Ò‡ÏÓ Ë Ò‡ÏÓ ‰‡ ·˙‰‡ ÔÓ˜ÚÂÌ ˜Ó‚ÂÍ ÔÂ‰Ë ‚Ò˘ÍÓ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚ ÒË Ó˜Ë. “‡ÁË ‰ÓÌÍËıÓÚÓ‚˘Ë̇ ˜‡Í ‰Ó ‰Ì¯ÌË ‰ÌË ÏË ÌÓÒË ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔËÚÂÒÌÂÌˡ ‚ ·ÛÍ‚‡ÎÌˡ ÒÏËÒ˙Î, ÌÓ Ô˙Í ÌÓ‚ËˇÚ ÚÓ„‡‚‡ Ò˙Ò‰ Ò Ó͇Á‡ ‰ËÌ ÔÓ˜ÚÂÌ ˜Ó‚ÂÍ Ë ÌË ÏÛ ÔÓÒÚËıÏ Á‡ Ô‡ÍÓÒÚÚ‡, ÍÓˇÚÓ ÌË ·Â ̇Ô‡‚ËÎ Ò˙Ò Ò‚ÓËÚ ‚˙ÁÍË Ë Ò ÚÓ‚‡, ˜Â „Ë ·Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Î ͇ÚÓ ÚÂÏË̇ÚÓ ≠ ̇ ‚ÒˇÍ‡ ˆÂ̇.

120


* * * Õ‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÏÓÂÚÓ ÒΉ‚‡Ì Ï Á‡‚‡Ë Í‡ÚÓ ·Óˇ‰Êˡ ‚ ·Ë„‡‰‡Ú‡ ̇ ËËÎ ƒ‡ÍÓ‚, ÍÓˇÚÓ ÔÓ Â‰Ì‡ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚ ·Óˇ‰ËÒ‚‡¯Â ÓÚ‚ÒˇÍ˙‰Â ÚÓÍÛ-˘Ó ÔÓÒÚÓÂÌËÚ ÒÚÛ‰ÂÌÚÒÍË Ó·˘ÂÊËÚˡ ‚ ƒ˙‚ÂÌˈ‡ Ë Á‡ÚÓ‚‡ ÏË Ò ̇ÎÓÊË ‰‡ ·˙‰‡ ıÂÏ ÒÚÛ‰ÂÌÚ, ıÂÏ ·Óˇ‰Êˡ ≠ ‰‡ „Ë Ò˙‚ÏÂÒÚˇ‚‡Ï ÔÓ ÌˇÍ‡Í˙‚ ̇˜ËÌ, Ú‡ ‰‡ ·˙‰‡ Ë ‰ӂÂÌ ÒÚÛ‰ÂÌÚ Ë ‰ӂÂÌ ·Óˇ‰Êˡ, ÍÓÂÚÓ, ͇ÍÚÓ Ò ‰ÓÒ¢‡ÚÂ, ÓÁ̇˜‡‚‡ ÌËÚÓ Â‰ÌÓÚÓ, ÌËÚÓ ‰Û„ÓÚÓ ‰‡ ·˙‰‡Ú ‰ӂÌË. “Ó„‡‚‡ ÔÓ‚ÂÍËÚ ̇ ÒÚÛ‰ÂÌÚËÚ Á‡ ÔËÒ˙ÒÚ‚Ë ̇ ÎÂ͈ËË Ò ËÁ‚˙¯‚‡ı‡ ͇ÚÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇÚ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ ÔÛÒ͇¯Â ‰ËÌ Ô‡ÁÂÌ ÎËÒÚ, ̇ ÍÓÈÚÓ ‚Ò˘ÍË ÔËÒ˙ÒÚ‚‡˘Ë ̇ ÎÂÍˆËˇÚ‡ Á‡ÔËÒ‚‡ı‡ Ò‚ÓËÚ ËÏÂ̇ Ë Ò ÔÓ‰ÔËÒ‚‡ı‡, ڇ͇ ˜Â ÍÓ„‡ÚÓ ËÏÂÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓÈ ÒÚÛ‰ÂÌÚ ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡ ‚ ‰‚‡ Ú‡ÍË‚‡ ÎËÒÚ‡, ÓÁ̇˜‡‚‡¯Â, ˜Â ÚÓÈ Â Ì‡Ô‡‚ËÎ ‰ÓÔÛÒÚËÏËÚ ‰‚ ÓÚÒ˙Òڂˡ Ë Á‡ÚÓ‚‡ ‡Á Ò ‰ÓÔËÚ‚‡ı ‰Ó Ò‚ÓËÚ ÍÓÎÂ„Ë ÔÓ ÍÓË Ô‰ÏÂÚË Ò‡ ÔÛÒ͇ÌË Ú‡ÍË‚‡ ÎËÒÚË. “‡Ï, Í˙‰ÂÚÓ ·ˇı ‚˜ ̇Ô‡‚ËÎ Ò‚ÓËÚ ÓÚÒ˙Òڂˡ ·ˇı ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ‚ÌËχÚÂÎÂÌ Ë Á‡‡‰Ë ‚ÒˇÍ‡ ÒΉ‚‡˘‡ ÎÂÍˆËˇ ÔÓ Ú‡Í˙‚ Ô‰ÏÂÚ ‡Á ËÒ͇ı ‡Á¯ÂÌËÂÚÓ ÓÚ Ò‚Óˇ ·Ë„‡‰Ë ‰‡ Ï ÓÒ‚Ó·Ó‰Ë Á‡ ‰‚‡ ˜‡Ò‡, ÔË ÍÓÂÚÓ Ì‡·˙ÁÓ Á‡ÏÂÌˇı ÓχÁ‡ÌËÚ ·Óˇ‰ÊËÈÒÍË ‰ÂıË Ò˙Ò Ò‚ÓËÚ „‡Ê‰‡ÌÒÍË ‰ÂıË Ë Ò ˇ‚ˇ‚‡ı ‚ Á‡Î‡Ú‡ Á‡ ÎÂ͈ËË.  Ó΄ËÚ ÏË ÒÚÛ‰ÂÌÚË Ï ӄÎÂʉ‡ı‡ ÒÚ‡ÌÌÓ, ÔÓÌÂÊ ˆÂÎËˇÚ ·ˇı ‚ÏËËÒ‡Ì Ì‡ ‡ˆÂÚÓÌ, „‡Á, ÍÓÂÒËÎËÌ Ë ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ·Óˇ‰ÊËÈÒÍË ÒÏ‡‰ÌË. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ÚÂÁË ÎÂ͈ËË Á‡ ÏÂÌ ÌˇÏ‡ı‡ ÍÓÈ Á̇ ͇͂‡ ÔÓÁ̇‚‡ÚÂÎ̇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ, Á‡˘ÓÚÓ, Ë ‰ÓÒ„‡ Ò˙Ï Û·Â‰ÂÌ, ÚÓ‚‡  ÚÓχ‚ ̇˜ËÌ Á‡ Ô‰‡‚‡Ì ̇ Á̇Ìˡ. “Ó„‡‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚ Á̇Ìˡ ‡Á ÔÓÂχı ‰ËÂÍÚÌÓ Ë ˜ÂÒÚÓ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÓÚ Û˜Â·ÌˈËÚÂ, Ò Í‡Í‚ËÚÓ ·Â Ô˙Î̇ ËÌÒÚËÚÛÚÒ͇ڇ ·Ë·ÎËÓÚÂ͇ Ë Á‡ ÍÓÂÚÓ Ëχı ‚˜ ËÁ„‡‰ÂÌ ÒÚÂÂÓÚËÔ ÓÚ „ËÏ̇ÁˇÎÌËÚ ÏË „Ó‰ËÌË. “ÓÁË ÏÓÈ Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÛÒ‚Óˇ‚‡Ì ̇ Á̇Ìˡڇ ÏË ÓÒË„Ûˇ‚‡¯Â ÓÚ΢ÂÌ ÛÒÔÂı ÔÓ Î˛·ËÏËÚ ÏË Ô‰ÏÂÚË, ‡ Ú‡ÍË‚‡ Ëχ ‚ÒÂÍË ÌÓχÎÂÌ ˜Ó‚ÂÍ, ͇ÍÚÓ ÒË Ëχ Ë Î˛·ËÏË ıÓ‡ ËÎË ‰Û„Ë Î˛·ËÏË Ì¢‡. * * * ¬ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÓÒÂωÂÒÂÚÚ „Ó‰ËÌË ·ˇı Á‡ÌÂÒ˙Î ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÌË Ì‡ ÂÏÓÌÚ ‚ ̇È-ˆÂÌÚ‡ÎÌˡ ÒÚÓ΢ÂÌ ÒÂ‚ËÁ, ÒΉ ‚ÂÏ ÔË·‡ı ÚÂ΂ËÁÓ‡, ÌÓ Í‡ÚÓ „Ó ËÌÒÚ‡ÎË‡ı ÓÚÌÓ‚Ó Û ‰Óχ

121


ÌË, ‡Á·‡ı, ˜Â ÏË Ò „Û·Ë ÎÓÒÚ˜ÂÚÓ Ì‡ ڇ͇ ̇˜ÂÌˡ ͇̇ÎÂÌ Ô‚Íβ˜‚‡ÚÂÎ, ‡ ·ÂÁ ÌÂ„Ó Ì‡ÌËÍ˙‰Â, ÔÓÌÂÊ ÚÓ„‡‚‡ ÚÂ΂ËÁˡ-Ú‡ ÒË Ú˜¯ ÔÓ Í‡Ì‡ÎË. œÓ ÓÌÓ‚‡ ‚ÂÏ ‚ ÓÌˡ ÒÂ‚ËÁË Í‡ÚÓ ÚË ‚ÁÂχı‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡ Á‡ ÂÏÓÌÚ, Ò‚‡Îˇı‡ ÓÚ ÌÂ„Ó ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÔÓ‰‚ËÊÌË ˜‡ÒÚË Í‡ÚÓ ¯ÌÛÓ‚Â, ·ÛÚÓÌË Ë ÔÓ˜ËÂ, Ò‡Í˙Ì ÔÓÒΠ‰‡ Ì ͇Ê ÍÎËÂÌÚ˙Ú, ˜Â Ò‡ ÏÛ „Ë Ò‚ËÎË Ï‡ÈÒÚÓËÚ ‚ ÒÂ‚ËÁ‡, ͇͂ÓÚÓ ‚ÂÓˇÚÌÓ Ò  ÒÎÛ˜‚‡ÎÓ ˜ÂÒÚ˘ÍÓ, ˘ÓÏ Â ·Ë· Ô‰ÔËÂÚ‡ ڇ͇‚‡ Ïˇ͇. “‡Í‡ ËÎË Ë̇˜Â, ̇ ‰Û„Ëˇ ‰ÂÌ ‡Á Ò ‚˙̇ı ‚ ÒÂ‚ËÁ‡, Á‡ ‰‡ ÒË Ú˙Òˇ ÚÓ‚‡ ÎÓÒÚ˜Â, ÔÓÌÂÊ ÓÚ ˆÂÎˡ ‡Ì‡ÎËÁ, ÍÓÈÚÓ Ì‡Ô‡‚Ëı, ÒΉ‚‡¯Â, ˜Â ÒÂ‚ËÁ˙Ú Â Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ ÏÓʯ ‰‡  ÔÓÔ‡‰Ì‡Î‡ Ú‡ÁË ‰Ê‡‰Ê‡. Œ·ˇÒÌËı ̇ ÔÂÒÓ̇· Í‡Í‚Ó Ë ˘Ó, ÌÓ Ú ̇È-·ÂÁ‡Ô·ˆËÓÌÌÓ ÓÚı‚˙ÎËı‡ ‚Ò˘ÍËÚ ÏË ‡„ÛÏÂÌÚË Ë ‚˙Ó·˘Â Ì „Ë ËÌÚÂÂÒÛ‚‡¯Â, ˜Â ÔË Ú‡Í‡‚‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ ÂÏÓÌÚË‡ÌËˇÚ ÓÚ Úˇı ÚÂ΂ËÁÓ  Ì„ӉÂÌ Á‡ ÛÔÓÚ·‡, Á‡ÚÓ‚‡ „Ë Ì‡Í‡‡ı ‰‡ ÔÓ‚ËÍ‡Ú Ì‡˜‡ÎÌË͇ ÒË, ÍÓÈÚÓ ˜Û‚‡¯Â ËÁÁ‡‰ ڇ·¯ËÚÂ̇ڇ Ô„‡‰‡ Ò͇̉‡Î‡, ÍÓÈÚÓ ÌÂ„Ó‚ËˇÚ ÔÂÒÓ̇ΠÒ˙Á‰‡‚‡¯Â, Á‡˘ÓÚÓ Á‚ÂÁ‰ÌËˇÚ ÏË„ ‚ ÒÂ‚ËÁ̇ڇ ‰ÂÈÌÓÒÚ ·Â¯Â ‰‡ Ò ̇ÚË ÌÓÒ‡ ̇ ÍÎËÂÌÚ‡, Ú‡ ‰‡ ÒË Á̇ ‡Ì„‡ Ë ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ. Õ‡˜‡ÎÌËÍ˙Ú Ò ÔÓˇ‚Ë ‚Â΢ÂÒÚ‚ÂÌ Ë Ì‡Ï˙˘ÂÌ Í‡ÚÓ „ÂÌÂ‡Î, ÌÓ ‚˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡ ‡Á Á‡Ô‡ÁËı Ò‡ÏÓӷ·‰‡ÌË Ë, ͇ÍÚÓ ÒË Á̇Âı ÓÚ ‰ÂÚÒÚ‚ÓÚÓ, ˜Â ·Î‡„‡ ‰Ûχ ÊÂÎÂÁÌË ‚‡ÚË ÓÚ‚‡ˇ, Ò ӷ˙̇ı Í˙Ï ÌÂ„Ó ‚‰Ó Ë ÔˡÚÂÎÒÍË Ë Á‡ÔӘ̇ı Ò ‰ÛÏËÚÂ: ì¬ËÊÚÂ Í‡Í‚Ó Â ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ, ÚÓ‚‡ ÎÓÒژ ÔÓÒÚÓ Ò˙Ï „Ó Á‡·‡‚ËÎ ÚÛÍ ÔË ‚‡Ò, Á̇ÂÚÂ, ˜Â ÌˇÏ‡ ÓÚÍ˙‰Â ‰‡ „Ó ÍÛÔˇ, Á‡ÚÓ‚‡ ¬Ë ÏÓΡ ͇ÚÓ ˜Ó‚ÂÍ ...î. ì ÓÈ ÚË Â ˜Ó‚ÂÍ, ·Â, ÍÓÈ ÚË Â ˜Ó‚ÂÍ, Ì Ò˙Ï ÚË ÌË͇Í˙‚ ˜Ó‚ÂÍ, ‡ Ò˙Ï ¯Â٠̇ ÒÂ‚ËÁ‡ Ë ıÓ‡Ú‡ ÚË Ó·ˇÒÌËı‡, ˜Â Ú‚ÓÈÚ‡ Ì ÏË̇‚‡!  ‡È!î. “‡Í‡ Ï ÓÚˇÁ‡ ÚÓÁË „ÂÌÂ‡Î ÚÓ„‡‚‡, Á‡ÚÓ‚‡ ‡Á Ӣ Ò˙˘‡Ú‡ ‚˜Â ÔËÒÔÓÒÓ·Ëı ÌÂ˘Ó ÒË Ò ÔÓ‰˙˜ÌË ‰Óχ¯ÌË Ò‰ÒÚ‚‡ ‰‡ ÌË ÒÎÛÊË Í‡ÚÓ ÎÓÒÚ Á‡ ͇̇ÎÂÌ Ô‚Íβ˜‚‡ÚÂÎ. ƒÛχڇ ÒÂ‚ËÁ  χÎÍÓ ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ ‚ÌÂÒÂ̇ Û Ì‡Ò ‰Ûχ, Á‡˘ÓÚÓ Ú‡Ï, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ Â ‚ÌÂÒÂ̇, Úˇ ÓÁ̇˜‡‚‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ë Ûı‡Ê‚‡Ì ‰Ó „ÎÂÁÓÚÂÌ ̇ ÍÎËÂÌÚ‡ Ì Á‡‡‰Ë ıÛ·‡‚ËÚ ÏÛ Ó˜Ë, ‡ Á‡‡‰Ë Ô‡ËÚ ÏÛ. œ‡ Ì ҇ÏÓ Ë Á‡‡‰Ë Úˇı, ‰Â. —„‡¯ÌËÚ ÌÓ‚Ë ì‰ÂÏÓÍ‡Ú˘ÌËî ‚Â˜Â ÒÂ‚ËÁË Ò ÓÚ΢‡‚‡Ú ÓÚ Ô‰˯ÌËÚ ҇ÏÓ ÔÓ ÌÓ‚ËÚ ÒË ÌÂÓ·ÛÁ‰‡ÌË Ë ·ÂÁÍÓÌÚÓÎÌË ˆÂÌË, ÌÓ ÌÂ Ë ÔÓ Ò‚˙¯Â̇ڇ ‡·ÓÚ‡, Á‡˘ÓÚÓ ıÓ‡Ú‡ ÓÚ ‰‚ÂÚ ÒÚ‡ÌË Ò‡ ÒË ‚Ò Ò˙˘ËÚÂ.

122


* * * ¡ˇı‡ ÌË Ò˙·‡ÎË ‰‡ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡Ï ˜Ûʉ ÂÁËÍ. ¡ˇıÏ ıÓ‡ Ò ‡Á΢ÌÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÔÓÁ̇Ìˡ, ̇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, ̇ ÔÓÙÂÒˡ, χÌÚ‡ÎËÚÂÚ Ë Ú. Ì. «‡ ‰‡ ̇Ô‡‚Ë Ò‚ÓˇÚ‡ Ô‰‚‡ËÚÂÎ̇ ÔˆÂÌ͇ Á‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ̇¯ËÚ ÔÓÁ̇Ìˡ, ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ͇ڇ ͇Á‡ ÓÌÂÁË ÓÚ Ì‡Ò, ÍÓËÚÓ Ò˜ËÚ‡Ú, ˜Â Ò··Ó ‚·‰ÂˇÚ ÂÁË͇, ‰‡ ËÁΡÁ‡Ú ÓÚ‚˙Ì, Á‡ ‰‡ ÔÓ‚ÂË Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ-̇Ô‰̇ÎËÚÂ. “‡Í‡ ÓÚ‚˙Ì Ò Ò˙·‡ıÏ ÌÂÍÓΈË̇ ÌÂÔÓÁ̇ÚË, ËÁÔÛ¯ËıÏ ÔÓ ˆË„‡‡, Ú‡ Ë ÔÓ Ó˘Â Â‰Ì‡, ÌÓ ÔÓÌÂÊ ·Â¯Â ÒÚÛ‰ÂÌÓ Ë Í˯‡‚Ó ‚ÂÏÂ, ¯ËıÏ ‰‡ Ò ÔË·ÂÂÏ Ó·‡ÚÌÓ ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËÂÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ ì̇Ô‰̇ÎËÚÂî Ò˘‡ı‡ Ë Á‡Ô˙‚‡ı‡ ÒÏÂıÓÚ‚ÓÌÓ ‚ ÌˇÍ‡Í˙‚ ۘ·ÌËÍ ˜ÛʉÓÂÁ˘ÂÌ, ÍÓÈÚÓ ÔÂÏË̇‚‡¯Â ÓÚ ˙͇ ̇ ˙͇ ÔÓ ÍÓχ̉‡ ̇ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ͇ڇ. ì≈, ˘ÓÏ ÒÚ Ò ‚˙̇ÎË, ˘Â Ò ‚Íβ˜ËÚÂ Ë ‚ËÂ.î ≠ ͇Á‡ Úˇ . Ó„‡ÚÓ ‰Óȉ ‰˙Ú Ì‡ Ô˙‚ˡ ˜Ó‚ÂÍ ÓÚ Ì‡Ò Ò··Ó‚·‰Â¢ËÚ ÂÁË͇ Ë ÚÓÈ Á‡ÔӘ̇ ‰‡ ˜ÂÚÂ, ̇Ô‰̇ÎËÚÂ, ͇ÍÚÓ Ë ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ͇ڇ, „Ó Á‡Ó„ÎÂʉ‡ı‡ Ò ËÌÚÂÂÒ, ÔÓÌÂÊ ÚÓÈ ˜ÂÚ¯ ÏÌÓ„Ó ÔÓ-‰Ó· ÓÚ Ô‰˯ÌËÚÂ. œÓÒΠÒ˙˘ÓÚÓ Ò ÒÎÛ˜Ë Ë Ò˙Ò ÒΉ‚‡˘Ëˇ Ë ÔÓ-ÒΉ‚‡˘Ëˇ ÓÚ ÌÂ̇Ô‰̇ÎËÚÂ Ë ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ò ÔÓÎÛ˜Ë ‰Û„ ‡ÌÂ͉ÓÚ Ì‡ ÊË‚Ó. «‡ ÔÓ-ÔÓÒ‚ÂÚÂÌËÚÂ Ë ÓÔËÚÌË ıÓ‡  ˇÒÌÓ, ˜Â Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂÚÓ Ë Ò‡ÏÓÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ıÓ‡Ú‡  ӷ‡ÚÌÓ ÔÓÔÓˆËÓ̇ÎÌÓ Ì‡ ‡ÎÌÓÒÚËÚÂ, Á‡ÚÓ‚‡ Ú Ì Ò ‰Ó‚Âˇ‚‡Ú ̇ Ò‡ÏÓÓˆÂÌÍËÚ ̇ ıÓ‡Ú‡, ‡ÏË ÔËÚ‡Ú ‰Û„ËÚ Á‡ Úˇı ËÎË, Á‡ Ӣ ÔÓ-ÒË„ÛÌÓ, ̇ÏË‡Ú ̇˜ËÌ Ë ÒË Ô·˘‡Ú ‰‡ „Ë ÚÂÒÚ‚‡Ú, Á‡˘ÓÚÓ Ú‡Í‡ Ò ‰Ó·Ë‡Ú ‰Ó ÔÓ-‚ÂÌË ÓˆÂÌÍË. ¬ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ͇ËÂ‡ ·‡˘‡ ÏË ·ËΠ͇ÒËÂ ̇ ÌˇÍ‡Í‚‡ ÒË ÒÎÛÊ·‡.  ‡ÚÓ Ú‡Í˙‚ ‰ËÌ ‰ÂÌ ËÁÚ„ÎËÎ ÓÚ ÏÂÒÚÌˡ ·‡ÌÍÓ‚ ÍÎÓÌ ÍÛÔ̇ ÒÛχ Ô‡Ë, Ò ÍÓˇÚÓ Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ ËÁÔ·ÚË Á‡Ô·ÚËÚ ̇ ÔÂÒÓ̇·.  Ó„‡ÚÓ Ò ÔË·‡Î ÓÚ ·‡Ì͇ڇ, ‡Á·‡Î, ˜Â Ò‡ ÏÛ Ì‡·ÓËÎË Á̇˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÒÛχ, Á‡ÚÓ‚‡ ‚‰̇„‡ Ò ӷ‡‰ËÎ ‚ ·‡ÌÍӂˡ ÍÎÓÌ, Á‡ ‰‡ Ì Ò ÔËÚÂÒÌˇ‚‡Ú ÓÌÂÁË Ú‡Ï. ì»Á‚ËÌÂÚ ≠ ͇Á‡Î ÚÓÈ, ≠ ËÁÚ„ÎËı ÔÂ‰Ë Ï‡ÎÍÓ Ô‡Ë ÓÚ ‚‡Ò, ÌÓ ÒÚ ҷ˙͇ÎË ÒÛχڇ, ̇Ô‡‚ËÎË ÒÚ „¯͇ ...î. ìÕ‡¯‡Ú‡ ·‡Ì͇ Ì „¯Ë!î ≠ ÓÚˇÁ‡ÎË „Ó ÓÚÚ‡Ï Ë ÏÛ ıÎÓÔ̇ÎË ÚÂÎÂÙÓ̇. “Ó„‡‚‡ ·‡˘‡ ÏË ‰ÓÍ·‰‚‡Î Á‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ ̇ Ò‚Óˇ ¯ÂÙ, ÍÓÈÚÓ ÏÛ ‡ÁÔÓ‰ËÎ ‰‡ Á‡‰˙ÊË ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ ‚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ Â, Ë ËÁ‡ÁËÎ Û·ÂʉÂÌËÂÚÓ ÒË, ˜Â ÓÌÂÁË ÓÚ ·‡Ì͇ڇ Ò‡ÏË ˘Â ‰Óȉ‡Ú ‰‡ ÒË Ú˙ÒˇÚ Ô‡ËÚÂ. » ̇ËÒÚË̇, ÒΉ ·ÓÂÌË ˜‡ÒÓ‚Â ÓÚ ·‡Ì͇-

123


Ú‡ Ò ËÁÒËԇ· ˆˇÎ‡ ‰Â΄‡ˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ·Ë· ËÁÓÒÚ‡‚Ë· Ú‡Ï ‚ ·‡Ì͇ڇ Ò‚ÓÂÚÓ ‚ËÒÓÍÓÏÂË ̇ ÌÂÔÓ„¯ËÏË ıÓ‡, ͇͂ËÚÓ ‚ ÊË‚ÓÚ‡ ‡ÎÌÓ Ì Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ë Ò ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ËÚ ÔÓÍÎÓÌË, ÏÓÎ·Ë Ë ËÁ‚ËÌÂÌˡ ÒË ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ÒÛχڇ. ¿ Á‡ ·‡˘‡ ÏË ÓÒڇ̇· ‰Ì˘͇ڇ „Ó‰ÓÒÚ Ì‡ ‰Ó·ÎÂÒÚÂÌ, ÔÓ˜ÚÂÌ Ë ˜ÂÒÚÂÌ ˜Ó‚ÂÍ, ͇Í˙‚ÚÓ ÒË ÓÒڇ̇ ‰Ó Í‡ˇ ̇ ÊË‚ÓÚ‡. * * * ˙Ï Í‡ˇ ̇ ¯ÂÈÒÂÚÚ „Ó‰ËÌË Á‡‚˙¯Ëı ‚ËÒ¯ÂÚÓ ÒË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë ÔÓ Á‡ÍÓÌ, Ë ÔÓ ÔËÁ‚‡ÌË Úˇ·‚‡¯Â ‰‡ ÓÚˉ‡ ̇ ‡·ÓÚ‡ ‚ ‰ËÌ Á‡‚Ó‰ ‚ ÔÓ‚ËÌˆËˇÚ‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò ‰Û„ Ò‚ÓÈ ÍÓ΄‡ Ë ÔˡÚÂÎ, Í˙‰ÂÚÓ Ì ÌË Ó˜‡Í‚‡ı‡ Ò ÓÚ‚ÓÂÌË Ó·ˇÚˡ, ÔÓÌÂÊ ÚÓ‚‡ ÒË ·Â¯Â Ë Â‰ËÌ Ó˜Â‚Ë‰ÂÌ ‡ÌÓÌÒ, ˜Â Ú Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÒÔ‡‚ˇÚ Ò˙Ò Ò‚ÓËÚ ÒËÎË Ë Í‡‰Ë Ò˙Ò ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ Ë Á‡ÚÓ‚‡ ‰ÓÌˇÍ˙‰Â ̇ËÒÚË̇ ÏÓʯ ‰‡ Ò ‡Á„ÎÂʉ‡ Ë Í‡ÚÓ Ó·Ë‰ÌÓ.  Ó„‡ÚÓ Ò Ô‰ÒÚ‡‚Ëı ̇ ‰ËÂÍÚÓ‡ Ò „ÓÚÓ‚‡Ú‡ Á‡Ôӂ‰ Á‡ ̇Á̇˜ÂÌËÂ, ËÁ‰‡‰Â̇ ÏË ÓÚ „ÂÌÂ‡ÎÌˡ ‰ËÂÍÚÓ Ë ¯Â٠̇ ÚÓÁË ‰ËÂÍÚÓ, ÚÓÈ Ï ËÁ„Ή‡ ‚ËÒÓÍÓÏÂÌÓ Ë ÏË Í‡Á‡, ˜Â ÒË Ëχ Ò‚ÓË Í‡‰Ë Ë ˜Â ÌˇÏ‡ ÌË͇͂‡ ÌÛʉ‡ ÓÚ Ú‡ÍË‚‡ ÌÓ‚ÓËÁβÔÂÌË ËÌÊÂÌÂË Í‡ÚÓ ÏÂÌ. “‡ÁË ÒËÚÛ‡ˆËˇ ·Â ËÁÌÂ̇‰‡ Á‡ ÏÂÌ, ÔÓÌÂÊ ÒÏˇÚ‡ı, ˜Â Á‡Ôӂ‰ڇ, ÍÓˇÚÓ ÌÓÒÂı  ‡·ÒÓβÚÂÌ ·ÂÚÓÌ, Á‡ÚÓ‚‡ „Ó ÔÓÏÓÎËı ̇È-Û˜ÚË‚Ó ‰‡ ÓÙÓÏË ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ÏË Í‡Á‚‡, Ë ÚÓÈ ‚Á ڇ „Ó Ì‡Ô‡‚Ë, Ë ÚÓ ÔÓ Ì‡˜ËÌ, Ò ÍÓÈÚÓ ÔÓ͇Á‚‡¯Â, ˜Â ÔÂÚ Ô‡Ë Ì ‰‡‚‡ Á‡ ‡ÁÔÓ‰·ËÚ ̇ ‰˙ʇ‚̇ڇ ‚·ÒÚ Ì‡‰ Ì„Ó. “ÓÁË ·Â¯Â ̉ÓÛÍ ˜Ó‚ÂÍ, ÌÓ ÏÂÒÚ̇ڇ ‚·ÒÚ „Ó ·Â ÔÂ͇‡Î‡ ÔÂÁ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌÒÍË ÔÓÒÚÓ‚Â ‚ ̇È-‡Á΢ÌË ÒÂÍÚÓË Ë ·‡Ì¯Ó‚Â, Ú‡ ÚÓÈ Ò Ëχ¯Â Á‡ ‚ÂÎËÍ, ÌÓ ‡ÎÌÓ ‡·ÓÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÛÔ‡‚Ρ‚‡¯Â, Ì ‚˙‚ˇı‡, Á‡ÚÓ‚‡ ÁÓÎÂÏ ÏÛ Ô‡˘‡ı‡ Û˜ÂÌË ıÓ‡, Ú‡ ·ÂÎÍËÏ ÔÓÚ˙„Ì‡Ú Ì¢‡Ú‡. » ÚÓ„‡‚‡, Ë Ò„‡ Ò ‚Ëʉ‡, ˜Â ÚÓ‚‡  ·ËÎ ‡‚ÚÓËÚ‡ÂÌ ÒÚËÎ Á‡ ͇‰Ó‚Ó Ó·ÂÁÔ˜‡‚‡ÌÂ, ÌÓ Ô˙Í ÌˇÏ‡¯Â ‰Û„ ̇˜ËÌ Á‡ ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚Ë ÒÂ˘Û ÏÂÒÚ̇ڇ ‚˙Á͇˘Ë̇ Ë ¯ÛÓ·‡‰Ê‡Ì‡˘Ë̇, ÍÓËÚÓ Á‡Â‰ÌÓ Ò ˜Ó‚¯͇ڇ „ÎÛÔÓÒÚ Ò ‡Ê‰‡Ú Ò‡ÏË Í‡ÚÓ ‰Ë‚Ó‡ÒÚˇ˘ËÚ „˙·Ë. ƒÓÌˇÍ˙‰Â Ò Á‡‡‰‚‡ı, ˜Â Ì¢‡Ú‡ Ò ‡Á‚Ë‚‡Ú ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓ‚‡ ·Â¯Â ¯‡ÌÒ ‰‡ ·˙‰‡ ÓÒ‚Ó·Ó‰ÂÌ ÓÚ Ú‡ÁË ÔÓ‚ËÌÌÓÒÚ, ̇˜Â̇ ‡ÁÔ‰ÂÎÂÌËÂ Ë ‰‡ ÏÓ„‡ ‰‡ ÒË Ì‡ÏÂˇ ‡·ÓÚ‡, ͇ÍÚÓ ÒË ÏËÒÎÂı, ÔÓ ÏÓÈ ‚ÍÛÒ. œÓ ÓÌÓ‚‡ ‚ÂÏ ÏÌÓ„Ó ÓÚ ÒÚÛ-

124


‰ÂÌÚËÚÂ, ‰Ó¯ÎË ÓÚ‚ÒˇÍ˙‰Â, Á‡ ‰‡ Ò ËÁÛ˜‡Ú ‚ ÒÚÓÎˈ‡Ú‡, ·ˇı‡ ı‡ÂÒ‡ÎË ÚÓÎÍÓ‚‡ ÚÓÁË „‡‰, Ú‡ ‚Â˜Â Ë Ò ÚÓÔ Ì ÏÓʯ ‰‡ „Ë ËÁ·Ë¯ ÓÚ Ì„Ó. œÓ ‰ËÌ ËÎË ‰Û„ ̇˜ËÌ ËÎË ı‚‡Ú͇ Ú ·ˇı‡ ̇ÒÚ‡ÌÂÌË Ì‡ ‰Ó·Ë ÒÎÛÊ·Ë ‚ ÒÚÓÎˈ‡Ú‡, ‡ ÒÚÓ΢ÌË Î¸ÓıχÌË Í‡ÚÓ ÏÂÌ Úˇ·‚‡¯Â ‰‡ ˉÂÏ ‰‡ ÓÔ‡‚ˇÏ Ì¢‡Ú‡ ÔÓ ÚÂıÌËÚ Ó‰ÌË ÏÂÒÚ‡. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ë ‰‡ Ëχ ÌˇÍ‡Í‚‡ ‰Ë‡ÎÂÍÚË͇ ‚ Ú‡ˇ ‡·ÓÚ‡, ‡Ï‡ ‡Á Ì ˇ ‡Á·Ë‡Ï Ë ‰Ó ‰ÂÌ ‰Ì¯ÂÌ, Ú‡ Á‡ÚÓ‚‡ ̇Ô‡‚Ëı ÓÔËÚ ‰‡ Ò ÓÒ‚Ó·Ó‰ˇ ÓÚ Ú‡Í‡ ËÁÓÔ‡˜Â̇ڇ ÔÓ‚ËÌÌÓÒÚ, ÌÓ Ì ÛÒÔˇı Ë Á‡ÚÓ‚‡ Úˇ·‚‡¯Â ‰‡ ÒË ˇ ÔÓËÁ͇‡Ï Á‡ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ÂÏ ÔÓ‰ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ò˙˘Ëˇ ÚÓÁË ‰ËÂÍÚÓ, ÍÓÈÚÓ Ú‡Í‡ ÒËÎÌÓ Ì Ï Ê·¯Â, ͇ÍÚÓ Ë ‡Á ÌÂ„Ó Ë ÍÓÈÚÓ Ï‡ÎÍÓ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ËÁÎÂÚˇ ÓÚ ‰ËÂÍÚÓÒÍˡ ÒÚÓÎ ÔÓ Â‰ËÌ ÌÂӷ˘‡ÂÌ Ì‡˜ËÌ. ¬ ‰̇ ÓÚ Ï‡ı‡ÎËÚ ̇ „‡‰˜ÂÚÓ Ò ÔÓˇ‚ËÎ Í‡‰Âˆ ÍÓÍӯ͇, Á‡ÚÓ‚‡ ÊË‚ÂÂ˘Ë Ú‡Ï ÌÂÍÓΈË̇ ‡·ÓÚÌËˆË ÓÚ Á‡‚Ó‰‡ ‰̇ ‚˜Â ÏÛ Ó„‡ÌËÁË‡ÎË Á‡Ò‡‰‡, ͇ÚÓ Ò ‚˙Ó˙ÊËÎË Ò ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ÚÓˇ„Ë Ë Ò ÔËÍËÎË ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó ‚ Ú˙ÏÌË̇ڇ. Ó„‡ÚÓ Ó˜‡Í‚‡ÌËˇÚ ÍÓÍӯ͇, ӷΘÂÌ Ò ‚‡ÚÂÌ͇ Ë Í‡ÒÍÂÚ Ò Á‡ÔÓÍ‡‰‚‡Î ‚ Ú˙ÏÌË̇ڇ, ıÓ‡Ú‡ Ò ÚÓˇ„ËÚ ̇ËÁÒ͇˜‡ÎË Ë Á‡ÔӘ̇ÎË ‰‡ „Ó Ì‡Î‡„‡Ú ̇È-·ÂÁÏËÎÓÒÚÌÓ ÍÓÈ Í˙‰ÂÚÓ Ò‚‡Ë, ÒΉ ÍÓÂÚÓ „Ó ÔÓ‚ÎÂÍÎË Í˙Ï Ú‡ÏÓ¯ÌÓÚÓ ÏËÎˈËÓÌÂÒÍÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.  Ó„‡ÚÓ ÏË̇‚‡ÎË Ôӷ‰ÓÌÓÒÌÓ ÔÓ Â‰Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÂ̇ ÛÎˈ‡, ‚ˉÂÎË ËÁÌÂ̇‰‡ÌÓ, ˜Â ìÍÓÍӯ͇ˇÚî, ÍÓ„ÓÚÓ ‚·˜‡Ú,  ÚÂıÌËˇÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ ‰ËÂÍÚÓ. ¡ËÎË ‚Ú¢ÂÌË Ë ‚ˆÂÔÂÌÂÌË, ÌÓ ÔÓ‰˙ÎÊËÎË Í˙Ï ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ. ƒËÂÍÚÓ˙Ú Á‡ÍËÒ̇ ÔÓ ·ÓÎÌˈËÚÂ, Á‡ ‰‡ „Ó ÓÔ‡‚ˇÚ ÓÚ ÚÂÊÍˡ ÔÓ·ÓÈ, ‡ ÔÓÒΠÌË͇Í˙‚ Ì Ò ‚ˉˇ. œÓÒΠҠÓ͇Á‡, ˜Â ‚ Ó̇ÁË ÌÓ˘ Ò˙Ò Á‡Ò‡‰‡Ú‡ ÚÓÈ Â ÓÚË‚‡Î Ú‡Ï ÔË Â‰Ì‡ ÓÚ ÏÌÓ„Ó·ÓÈÌËÚ ÒË Î˛·Ó‚ÌˈË, ÍÓËÚÓ Â ËÁ·Ë‡Î ÓÚ ÓÍÓÎÌËÚ Ò· Ë Ì‡Á̇˜‡‚‡Î ̇ ‡·ÓÚ‡ ‚ Á‡‚Ó‰‡. »ÎË ÔÓÌ ڇÍË‚‡ ·ˇı‡ ΄ẨËÚ ÓÍÓÎÓ Ú‡ˇ ËÒÚÓˡ. * * * ¬ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ÓÒχ „Ó‰Ë̇ Ò ‚ˉˇ, ˜Â ÌˇÏ‡ ‰‡ ÏÓ„‡ ‰‡ Ò ÒÔ‡‚ˇ Ò‡Ï ‚ ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÏË Ì‡ ·ÓÎÌӄΉ‡˜ ̇ ÏÓËÚ Ó‰ËÚÂÎË, ‡ Ë Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‰‡ Ò Á‡ÌËχ‚‡Ï Ë Ò Í‡Í˙‚ÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ·ËÁÌÂÒ, Á‡ÚÓ‚‡ œÂÚ˙ ‰ÓÈ‰Â Ë ˜Â: ≠ —·‚Â, ڇ͇ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ ÓÔ‡‚ˇÏ Ì¢‡Ú‡. “ˇ·‚‡ ‰‡ ËÁÏËÒÎËÏ ÌÂ˘Ó ‰Û„Ó!

125


“ÓÈ Â Ó‰ÂÌ Á‡ ÏÂÌˉÊ˙ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ, ÌÓ Ò ı‚‡Ì‡ Ò Ì‡Û͇ڇ, ‡ ÓÚ Ì¡ ÌˇÏ‡ ÓÚ͇˜‚‡Ì ‰Ó Í‡ˇ ̇ ÊË‚ÓÚ‡. ƒ‡„Ó ÓÚ‰‡‚̇ Ò ·Â¯Â ËÁÌÂÒ˙Î ‰‡ ÒË ËÁ͇‚‡ ÔÂı‡Ì‡Ú‡ ÔÓ ˜ÛÊ·Ë̇ڇ, ‰Ó͇ÚÓ ÌÓ‚ÓËÁβÔÂÌËÚ ÓÚ ‰ÂÏÓÍ‡ˆËˇÚ‡ ·‡Ì‰ËÚË ÔÂÚ‡‡¯‚‡ı‡ ÌÂÓ·ËÚ‡‚‡Ìˡ ÏÛ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ. ≠ ƒ‡ ‚ÁÂÏÂÏ ‰‡ ÔÂÏÂÒÚËÏ ÚÂÁË ıÓ‡ ‚ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ̇ ƒ‡„Ó, ڇ͇ Ë Ú‡Í‡ Ú ҇ „Ó ÍÛÔÛ‚‡ÎË. ŸÂ ̇ÂÏÂÏ ıÓ‡ ‰‡ Ò „ËÊ‡Ú ‰ÂÌÓÌÓ˘ÌÓ Á‡ Úˇı Ë ˘Â Ú˙ÒËÏ Ì‡˜ËÌË ‰‡ ËÁ͇‚‡Ï ԇË Á‡ ËÁ‰˙Ê͇ ̇ ÚÓ‚‡ Ô‰ÔˡÚËÂ. »Ì‡˜Â ˘Â ÔÓ‚ÎÂÍ‡Ú Ë Ú· ‚ „Ó·‡. ŸÂ Á‚˙Ì̇ ̇ ƒ‡„Ó ‰‡ ÏÛ Í‡Ê‡. ƒ‡„Ó ÓÚ„Ó‚ÓË, ˜Â ڇ͇ ·Ë ·ËÎÓ Ì‡È-‰Ó·Â Ë ÌËÂ, ÒΉ ͇ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËıÏÂ Ë ‡Á·Ë‡˘ÓÚÓ Ò˙„·ÒË ̇ ·‡˘‡ ÌË, ̇Ô‡‚ËıÏ ÚÓÁË, ÔÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Ó ÌÓ‚ ÏÓ‰ÂÎ ÏËÌˇڲÂÌ ÒÚ‡˜ÂÒÍË ‰ÓÏ Ò Ô·ÚÂÌË „Ή‡˜ÍË Ë Ï‰ˈËÌÒÍË ÔÂÒÓ̇Î. “Ó‚‡, ÍÓÂÚÓ ÚÛÍ Í‡Á‚‡Ï ‚ ‰ÌÓ ËÁ˜ÂÌËÂ, ÒË ·Â¯Â ˆˇÎ‡ ÂÔÓÔ¡ ‚ ÓÌÂÁË ÛʇÒÌË ·ÂÁÔ‡˘ÌË ‰ÌË, ÌÓ ÚÓ‚‡ ·Â Ë Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Ï‡È ‡Á¯ÂÌË ÚÓ„‡‚‡. ≈, ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ̇¯Ëˇ ÒÚ‡ÓÏÓ‰ÂÌ Ô‡Úˇı‡ÎÂÌ ÏÓ‡Î, ÔË ÍÓÈÚÓ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚ ̇ ‰̇ Ù‡ÏËÎˡ ËÏ‡Ú ÌÂÓÚÏÂÌÌˡ ‰˙΄ ‰‡ Ò „ËÊ‡Ú Â‰ËÌ Á‡ ‰Û„ Ë Ì‡È-‚˜ Á‡ ËÁÔ‡‰Ì‡ÎËÚ ‚ ·Â‰‡ ÔÓ Ô‡‚ËÎÓÚÓ ì≈‰ËÌ Á‡ ‚Ò˘ÍË Ë ‚Ò˘ÍË Á‡ ‰ËÌî. ∆ÂÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÌË ̇ÂıÏ ‰‡ Ò „ËÊ‡Ú Á‡ ̇¯ËÚ Ó‰ËÚÂÎË ≠ —‡¯Í‡, —·‚͇, ≈‚‡ Ë ¿Ì‡, Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍË ·ˇı‡ ÍÛÔÂÌË ÓÚ Ì‡Ò ÌÓ‚Ë Ò̇ıË, ÍÓËÚÓ ÔÓÂı‡ ӷ˘‡È̇ڇ Á‡ ‡ÎÌËÚ Ò̇ıË ÔÓ‚ËÌÌÓÒÚ ÒÔÓ‰ ·˙΄‡ÒÍËÚ Ú‡‰ËˆËË. ¬ ÓÌˡ Ó·˙͇ÌË Á‡ ·˙΄‡Ë̇ „Ó‰ËÌË, ÍÓ„‡ÚÓ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡ „Ó ÚËÍ̇ı‡ ‰‡ Ò ˜Û‰Ë ÔÓ Í‡Í˙‚ ̇˜ËÌ ‰‡ ËÁ͇‚‡ Ô‡ËÚ ÒË Á‡ ÔÂı‡Ì‡Ú‡, ÏÌÓ„Ó Ì‡Ó‰ Ò˙‚ÒÂÏ ·Â ËÁÓÒÚ‡‚ËΠ̇ ÔÓËÁ‚Ó· ̇ Ò˙‰·‡Ú‡ Ò‚ÓËÚ ÒÚ‡Ë Ë ÌÂÏÓ˘ÌË Ó‰ËÚÂÎË, ÏÌÓ„Ó Ì‡Ó‰ Ò ·Â ‚ÔÛÒ̇Π‰‡ Ô‡‚Ë ·ËÁÌÂÒ ·˙ÁÓ Ë ÌÂÓÚÎÓÊÌÓ Ò ˆÂ̇ڇ ̇ ‚Ò˘ÍÓ ≠ Í‡‰Â¯Â ÒÂ, Á‡‚΢‡¯Â ÒÂ, ËÁÓÒÚ‡‚ˇı‡ Ò ‰Âˆ‡, Ó‰ËÚÂÎË, Ó‰ÌË ÏÂÒÚ‡ Ë ‚Ò˘ÍÓ ‰Û„Ó ‚Ò‚˙ÁÏÓÊÌÓ Á‡‡‰ ÔÛÒÚËÚ ÏÛ Ô‡Ë, Ô‚˙̇ÎË Ò ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ÓÚ Ò‰ÒÚ‚Ó Á‡ ÊË‚ÓÚ ‚ ˆÂΠ̇ ·ËÚËÂÚÓ. —ÔÓÏÌˇÏ ÒË Í‡Í ÚÓ„‡‚‡ ¯ÂÙ͇ڇ ̇ ‰̇ ‡ÈÓÌ̇ ÒӈˇÎ̇ ÒÎÛÊ·‡ ÏË Ò ÓÔ·͇ Ò˙Ò ÒËÎÌÓ ‚˙ÁÏÛ˘ÂÌËÂ, ˜Â ·Ë· ÔËÌÛ‰Â̇ ‰‡ Ò „ËÊË ‰ÓË Á‡ ÔÓ„·‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ˜Ë̇ÎË ‚˙Á‡ÒÚÌË ıÓ‡, ‰Âˆ‡Ú‡ ̇ ÍÓËÚÓ ÓÚ͇Á‚‡ÎË ‰‡ Ò Á‡ÌËχ‚‡Ú Ò Ú‡ÍÓ‚‡ Ì¢Ó, ÔÓÌÂÊÂ ÌˇÏ‡ÎË ‚ÂÏ ≠ ·ËÎË Á‡ÂÚË Ò ·ËÁÌÂÒ‡ ÒË! «‚Û˜Ë Ì‚ÂÓˇÚÌÓ, ÌÓ Â ËÒÚË̇. Õ‡¯ËÚ ÌÓ‚Ë ÚÓ„‡‚‡ Ò̇ıË ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ı‡ Á‡‰˙ÎÊÂÌˡڇ ÒË ‰Ó·-

126


ÓÒ˙‚ÂÒÚÌÓ, ‰ÓÍÓÎÍÓÚÓ Ëχı‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ, Á‡˘ÓÚÓ Ë Ú ·ˇı‡ ËÁı‚˙ÎÂÌË ÓÚ ìÔÂıÓ‰‡î ÓÚ Ò‚ÓËÚ ӷ˘‡ÈÌË ÏÂÒÚ‡ Ë ÔÓÙÂÒËË ≠ ωˈËÌÒÍË ÒÂÒÚË, ÔÓÂÚÂÒ‡, ËÌÊÂÌÂ͇... Õ‡¯ËˇÚ ÒÚ‡˜ÂÒÍË ‰ÓÏ ·Â¯Â ‰̇ ‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡ ‡·ÓÚ̇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡ Ò ÏÌÓ„Ó Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ, ÂÏÓˆËË, ‰‡Ï‡ÚËÁ˙Ï Ë ·ÂÁÒ˙ÌËÂ. “ÂÁË ÌÓ‚Ë Ì‡¯Ë Ó‰ÌËÌË ÌË ÔÓÏӄ̇ı‡ ‰‡ Ì ÔÓÔ‡‰ÌÂÏ ‚ Ô˜‡Î̇ڇ, Û‚Ë, ÒÚ‡ÚËÒÚË͇ ̇ Ó̇ÁË ÒӈˇÎ̇ ¯ÂÙ͇. * * * ŒÚˉÓıÏ ̇ ‰ËÌ ÔÓÎË„ÓÌ ‚ ͇Á‡χڇ ‰‡ ‚ÁË‚ˇ‚‡Ï ‡ÏÓÌËÚÓ‚Ë ¯‡¯ÍË Ò Û˜Â·Ì‡ ˆÂÎ. »Ï‡ıÏ ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχڇ ÚÂÓÂÚ˘̇ ÔÓ‰„ÓÚӂ͇ Ë ‡Á Óڂ‰Óı ÏÓÂÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ̇ ÏˇÒÚÓÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ Úˇ·‚‡¯Â ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÏ Á‡ˇ‰ËÚÂ Ò Í‡ÔÒÛÎ-‰ÂÚÓ̇ÚÓËÚÂ Ë ÙËÚËÎËÚÂ, ‰‡ Ò Á‡Ô‡ÎˇÚ ÙËÚËÎËÚÂ Ë ‚‰̇„‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ‰‡ ËÁ·ˇ„‡Ï ̇ ÚˉÂÒÂÚ-˜ÂÚËˉÂÒÂÚ ÏÂÚ‡, Í˙‰ÂÚÓ ‰‡ Á‡Î„ÌÂÏ Ò Îˈ Í˙Ï ÁÂÏˇÚ‡ Ë Ò Í‡Í‡ ‚ ÔÓÒÓ͇ ̇ Ó˜‡Í‚‡Ìˡ ‚ÁË‚. ¬Ò˘ÍÓ ÚÓ‚‡ ÒÚ‡‚‡¯Â ÔÓ ÏÓˇ ÍÓχ̉‡, ÍÓχ̉Ë˙Ú Ì‡ ‚Á‚Ó‰‡ ÒÚÓ¯ ̇ ÒÚÓÚË̇ ÏÂÚ‡ Ë Ì‡·Î˛‰‡‚‡¯Â. Õ‡Ô‡‚ËıÏ ͇͂ÓÚÓ Úˇ·‚‡ Ë ÔÓ·ˇ„̇ıÏ ‚ ÓÔ‰ÂÎÂ̇ڇ ÔÓÒÓ͇. Óχ̉Ë˙Ú Ì‡ ‚Á‚Ó‰‡ ËÁ‚‰Ì˙Ê Á‡ÔӘ̇ ‰‡ ‚Ë͇ ÏÌÓ„Ó ÒËÎÌÓ: ≠ œ˙‚‡ÌÓ‚, ı‚˙ÎË ¯‡¯Í‡Ú‡! ◊Û‚‡¯ ÎË? ¬Â‰Ì‡„‡ ı‚˙ÎË ¯‡¯Í‡Ú‡! œÓ„Ή̇ı Í˙Ï œ˙‚‡ÌÓ‚, ÍÓÈÚÓ Ú˘‡¯Â ‰ÓÏ Ò Ì‡Ò, ÌÓ ·Â¯Â ‚‰Ë„̇Π‚ËÒÓÍÓ ‰ˇÒ̇ڇ ÒË ˙͇ Ë ‚ Ì¡ ‰˙ʯ Ò˙˘‡Ú‡ ¯‡¯Í‡ Ò ‰ËÏˇ˘Ëˇ ÙËÚËÎ, ÍÓÈÚÓ ·Â Á‡Ô‡ÎËÎ ÔÂ‰Ë ·ÓÂÌË ÒÂÍÛ̉Ë. œË΢‡¯Â ̇ ÓÌÂÁË Ï‡‡ÚÓ̈Ë, ÍÓËÚÓ ÌÓÒˇÚ Ú˘¯ÍÓÏ ÓÎËÏÔËÈÒÍˡ Ó„˙Ì. —ÏÂÌËı ÔÓÒÓ͇ڇ Ë Ò ‚ÚÛ̇ı Í˙Ï Ì„Ó. ”‰‡Ëı „Ó ÒËÎÌÓ Ò˙Ò Á‡Ï‡ı Ë „Ìˇ‚ ÔÂÁ ÍËÚ͇ڇ, Ú‡ ‰ËÏˇ˘‡Ú‡ ÏÛ ·ÓÏ·‡ ÓÚı‚˙Í̇ ̇ ‰‚‡-ÚË ÏÂÚ‡ Á‡‰ ̇Ò, Ôˉ˙Ô‡ı „Ó Ú˘¯ÍÓÏ Ì‡ Ӣ ‰‚‡-ÚË ÏÂÚ‡ Ë „Ó ÔÓ‚‡ÎËı ̇ ÁÂÏˇÚ‡. — Îˈ ̇‰ÓÎÛ Ë Í‡Í‡ Í˙Ï ‚ÁË‚‡, ͇ÍÚÓ ÌË ·ˇı‡ Û˜ËÎË. ¬ ÚÓÁË ÏË„ Ò ËÁ‰˙ÌË ÂÍÒÔÎÓÁˡڇ Ë ÌË ÔÓ˙ÒË Ò ‰˙ʉ ÓÚ Ô˙ÒÚ , ÚÂ‚Ë Ë Í‡Ï˙˜ÂÚ‡. œ˙‚‡ÌÓ‚ ÛÊ Ò ҂ÂÒÚË ÓÚ ‚ÁË‚‡ Ë Ò ‡Á‚Ë͇: ≠ œÛÒÌË Ï ·Â, ÔÛÒÌË ÏÂ!  ‡Í‚Ó ÒË Ï ̇ÚËÒ̇Î, ˘Â ÏË Ò˜ÛÔ˯ ‚‡Ú‡.  Ó„‡ÚÓ ÍÓχ̉Ë˙Ú Ì‡ ‚Á‚Ó‰‡ Ò ÔË·ÎËÊË Ë Ò ÔӄΉ̇ıÏ ‚ Ó˜ËÚÂ, ‰‚‡Ï‡Ú‡ ·ˇıÏ ÔÓ˜ÚË ÔÓÒ˙ÎÁÂÌË, χ͇ ˜Â Ú‡Ï ÌÂ

127


Ò ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú Ú‡ÍË‚‡ Ò‡ÌÚËÏÂÌÚË. —ÚËÒ̇ıÏ ÒË ÔÓ Ï˙ÊÍË ˙ˆÂÚ ̇ÔÛÍ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÛÒÚ‡‚Ë Ë Ò‡ÏÓ ÏË Í‡Á‡: ≠ ¡‡‚Ó, —·‚Â! œ‡Í ̇ÔÛÍ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÛÒÚ‡‚Ë. »Ï‡ Ë Ú‡ÍË‚‡ Ì¢‡ ÔÓ ÛÒÚ‡‚ÌËÚ ÏÂÒÚ‡. œ˙‚‡ÌÓ‚ ڇ͇ Ë Ì ‡Á·‡ ÏÌÓ„Ó-ÏÌÓ„Ó Í‡Í‚Ó Ò  ÒÎÛ˜ËÎÓ. ƒ˙Î„Ó „Ó ·ÓΡ ÍËÚ͇ڇ Ë Ï „Ή‡¯Â ̇ÍË‚Ó, ·ÂÁ ‰‡ ‡Á·ÂÂ, ˜Â ‡ÍÓ Ë ‰‡ Ì Ò˙Ï ÏÛ ÒÔ‡ÒËÎ ÊË‚ÓÚ‡, ÚÓ ÔÓÌ Ò˙Ï ÒÔ‡ÒËÎ ÌˇÍÓË ‚‡ÊÌË ˜‡ÒÚË ÓÚ ÚˇÎÓÚÓ ÏÛ, ͇ÚÓ ˙ˆÂ, Û¯Ë, „·‚‡ Ë ‰Û„Ë ÔÓ‰Ó·ÌË. »Ì‡˜Â ÍÓχ̉Ë˙Ú ‚Ë̇„Ë Ò ӷ˙˘‡¯Â Í˙Ï ÏÂÌ Ë Í˙Ï ÓÒڇ̇ÎËÚ ‚ÓÈÌËˆË Ò‡ÏÓ ÔÓ Ù‡ÏËÎÌÓ ËÏÂ. ÷ˇÎ ÊË‚ÓÚ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÒÎÛÊ·ÌÓ ·ˇı‡ ̇‰ ÏÂÌ, Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ı‡ ‰‡ ‡Á„Ó‚‡ˇÚ Ò ÏÂÌ Ì‡ χÎÍÓÚÓ ÏË ËÏÂ, Ë ÚÓ ‚ ÛχÎËÚÂÎÌÓ Ó·˙˘ÂÌËÂ, ‡ ‚ Ôӂ˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë ‰˙ʇı‡ Ë ‡Á ‰‡ Ò ӷ˙˘‡Ï Í˙Ï Úˇı ÔÓ Ò˙˘Ëˇ ̇˜ËÌ, ‰ÓÍÓÎÍÓÚÓ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡ ÔÓÁ‚ÓΡ‚‡ı‡. ÿÂÙÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ÒÚ‡ÚË‡ı‡ Ò ‚ËÒÓÍÓÏÂÌÓ Ë Ô‡‚ÂÌ˛¯ÍÓ ÚÂÊ͇ÂÌÂ, ÏÌÓ„Ó ÒÍÓÓ ‡Á·Ë‡ı‡ ÓÚ Ó·˘Û‚‡ÌÂÚÓ ÒË Ò ÏÂÌ, ˜Â ÌË‚ÓÚÓ ËÏ Ì‡ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚ Â Ó·˘Ó ‚ÁÂÚÓ ÔÓ‰ ËÁËÒÍÛÂÏÓÚÓ, ˜Â Ò ‚˙ÁÍË ËÎË ÔÓ ‰Û„ ̇˜ËÌ Ò‡ Ò ̇·ÛÚ‡ÎË ‚ ‡·ÓÚ‡, Á‡ ÍÓˇÚÓ ‚ÒÂ Ó˘Â ÌˇÏ‡Ú „·‚‡. –‡Á·Ë‡ı‡, ‰ÓË ÔÓ‰Ò˙Á̇ÚÂÎÌÓ, ˜Â ‰ÌÓ Â ‰‡ ËÒ͇¯ ‰‡ ‚˙¯Ë¯ ‰̇ ‡·ÓÚ‡, ‡ ‰Û„Ó Â ‰‡ ÏÓʯ ‰‡ ˇ ‚˙¯Ë¯ ̇ ÌÛÊÌÓÚÓ ÌË‚Ó. * * * ÀËÎË ·Â¯Â ‰̇ ÔË˘Ì‡ Ë Ò˙·Î‡ÁÌËÚÂÎ̇ „ËÏ̇ÁËÒÚ͇, Ó˜ËÚÂ Ë ¯‡Âı‡ ‰ˇ‚ÓÎËÚÓ Ë Ò·‰ÓÒÚ‡ÒÚÌÓ, Ú‡ ÔÓ·˙Í‚‡ı‡ Ô˙Ԙ˂ËÚ ∫ Ò˙Û˜ÂÌˈË, Ò ÍÓÂÚÓ ÔÓ ÓÒÓ·ÂÌ Ì‡˜ËÌ ‡ÎÌÓ Ô˜¯ ̇ ۘ·Ìˡ ÔÓˆÂÒ, Á‡ÚÓ‚‡ Û˜ËÚÂΡÚ, ÍÓÈÚÓ ·Â¯Â ÌÂËÌ Í·ÒÂÌ ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ, ‰ËÌ ‰ÂÌ Ò ÓÚ·Ë ‰Ó ‰Óχ ̇ ÏÓÏ˘ÂÚÓ, Á‡ ‰‡ ÔÓ„Ó‚ÓË Ò ÌˇÍÓÈ ÓÚ Ó‰ËÚÂÎËÚ ∫ ÔÓ ÚÓÁË ÚÓÎÍÓ‚‡ ‚‡ÊÂÌ Á‡ Û˜ËÎˢÂÚÓ ÔÓ·ÎÂÏ. “‡Ï ̇ÏÂË Ï‡È͇ڇ ̇ Ú‡ÁË ÀËÎË, ÍÓˇÚÓ Ô˙Í, ͇ÚÓ Â‰Ì‡ ‰Ó·‡ ‰ÓχÍËÌˇ, ·Â¯Â ÚÓÍÛ-˘Ó ̇Ô˙ÊË· ˆˇÎ‡ ÚẨÊÂ‡ ͲÙÚÂÚ‡, ÏËËÁχڇ ̇ ÍÓËÚÓ Ò ‡ÁÌ‡Òˇ¯Â ËÁ ˆˇÎ‡Ú‡ Í˙˘‡, Ú‡ ‡Áԇ΂‡¯Â ‡ÔÂÚËÚ‡ ̇ ‚Ò ÊË‚Ó ‚ ‡ÈÓ̇ ̇ÓÍÓÎÓ. », ÔÓÌÂÊ ‡ÔÂÚËÚËÚ Ì ҇ ˜Û‚ÒÚ‚‡, ‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌË ÊË‚ÓÚËÌÒÍË ÛÒ¢‡Ìˡ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ËÌÒÚËÌÍÚ‡ Á‡ ÓˆÂΡ‚‡Ì ̇ Ë̉˂ˉ‡, ÚÓ

128


Ë Û˜ËÚÂÎˇÚ ÛÒÂÚË ÔÓÁ̇Úˡ „˙‰ÂÎ ‚ ÒÚÓχı‡ ÒË, ÍÓÈÚÓ Ô˙Í ÔÓ ÌˇÍ‡Í˙‚ ÒË Ò‚ÓÈ Ì‡˜ËÌ ÔÓÁ‡ËÁ·ÛÚ‚‡ ËÌÚÂÎÂÍÚÛ‡ÎÌÓÚÓ Ì‡˜‡ÎÓ Û ÚÓÁË ˜Ó‚ÂÍ. —˙‚ÒÂÏ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ Ë Îӄ˘ÌÓ Ï‡È͇ڇ ̇ ÀËÎË ÔÓ͇ÌË Û˜ËÚÂΡ ̇Ô‡‚Ó Ì‡ Ú‡ÁË Ï‡Ò‡, Í˙‰ÂÚÓ Ò ̇ÏË‡¯Â Ë ‚˙ÔÓÒ̇ڇ ÚẨÊÂ‡ Ò Í˛ÙÚÂÚ‡Ú‡, ‚˙˜Ë ÏÛ Â‰Ì‡ ‚ËÎˈ‡, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ò Á‡ı‚‡Ì‡ ‰‡ ÔÓ̇ÂÊÂ ÌˇÍÓˇ Ë ‰Û„‡ ÙËÎˡ ıΡ·, ÔÂÁ ÍÓÂÚÓ ‚ÂÏ Ì ÔÂÒÚ‡‚‡¯Â ‰‡ ÔÓ‰Í‡Ìˇ Ò‚Óˇ ÔÓÒÂÚËÚÂÎ ‰‡ ÒË ·Ó‰‚‡ ÓÚ Í˛ÙÚÂÚ‡Ú‡ Ë ‰‡ ÒË ÔÓı‡ÔÌÂ. “‡Í‡ Ë Ú˙„̇ ‡Á„Ó‚Ó˙Ú ÏÂÊ‰Û ı‡ÔÍËÚÂ, ͇ÍÚÓ Ë ı‡ÔÍËÚ ÏÂÊ‰Û ‰ÛÏËÚÂ, ˜Â ‰Ó͇ÚÓ Û˜ËÚÂÎˇÚ ÒÔÓ‰ÂΡ¯Â ÔÓ·ÎÂÏËÚ ҂˙Á‡ÌË Ò ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚËÚ ̇ Ì„ӂ‡Ú‡ Û˜ÂÌ˘͇ Ë ‰˙˘Âˇ ̇ ‰ÓχÍËÌˇÚ‡, ‡ Ë Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò Á‡ı·҂‡¯Â ÔÓ ÔË‚ÎÂ͇ÚÂÎ̇ڇ ÁˇÎ‡ ıÛ·ÓÒÚ Ì‡ „ÓÚ‚‡˜Í‡Ú‡ ̇ ÚÂÁË Í˛ÙÚÂÚ‡, ‚ ‰ËÌ ÏÓÏÂÌÚ ÛÒÂÚË Í‡Í ‚ËÎˈ‡Ú‡ ÏÛ ‚˜ ‰Â ÔÓ ‰˙ÌÓÚÓ Ì‡ ÚẨÊÂ‡Ú‡, ‡ ÓÚÒ¢‡ β·ÂÁ̇ڇ ÊÂ̇ Ì ÔÂÒÚ‡‚‡¯Â ‰‡ „Ó ÔÓ‰Í‡Ìˇ. ¬ ÚÓÁË ÂÚ˛‰ Ì ÒÚ‡‚‡ ‰Ûχ Á‡ ÌÂÍÓÌÚÓÎË‡Ì‡Ú‡ ·ÍÓÏˡ ̇ Û˜ËÚÂΡ ËÎË Á‡ Ì„ӂˡ ‡‚‡ÌÚ‡‰ÊËÎ˙Í, ‡ Á‡ ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌÓÚÓ Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚Ë ̇ ‰̇ ‰Ó·‡ ‰ÓχÍËÌˇ ÓÚ ÚÓ‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ı‡Â҇̇ ÌÂÈ̇ڇ „ÓÁ·‡. «‡ÚÓ‚‡ Ë ÎÂΡ Õ‡‰Í‡, χÈ͇ڇ ̇ ÀËÎË, ÍÓ„‡ÚÓ ‡Á͇Á‚‡¯Â Á‡ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È, ËÁÔËÚ‚‡¯Â ÓÚÌÓ‚Ó ËÒÚËÌÒÍÓ Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂ Ë Ì ‚·„‡¯Â ͇Í˙‚ÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ÛÔÂÍ Í˙Ï ÓÌÁË ˜Ó‚ÂÍ. * * * —·‚˜Ó »ÎË‚ ÓÚ √ÓÛ·ÎˇÌÂ, ̇ÚÓ‚‡ÂÌ Ò ‰‚ ÔÂÔ˙ÎÌÂÌË ÚÓ·Ë, ÔÓ‰ ÚÂÊÂÒÚÚ‡ ̇ ÍÓËÚÓ ÍÓÎÂÌÂÚ ÏÛ ‚ˉËÏÓ Ò ÔÓ‰„˙‚‡ÎË, Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò Ò˙ÔÛ„‡Ú‡ ÏÛ, ÍÓˇÚÓ ÌÓÒ· ·Â·Â ‚ ˙ˆÂÚ ÒË Ë Ò ÔÓ-„ÓΡÏÓÚÓ ËÏ Ú˄Ӊ˯ÌÓ ‰ÂÚÂ̈Â, ÍÓÂÚÓ Ò Á‡‰˙ı‚‡ÎÓ ‰‡ ÒΉ‚‡ ÚÂÏÔÓÚÓ Ì‡ Ò‚ÓËÚ Ó‰ËÚÂÎË, Ò ·ËÎË ÛÒÚÂÏËÎË Í˙Ï ‡‚-ÚÓ·ÛÒ‡ ̇ ‡‚ÚÓ„‡‡Ú‡. “ ̇Ô„̇ÚÓ ÔÓ‰Ú˘‚‡ÎË Í˙Ï Ú‡ÁË Á‡‚ÂÚ̇ ˆÂÎ, Á‡˘ÓÚÓ ÔÓ ‡ÁÔËÒ‡ÌËÂ Ë ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍ ÚÓÁË ‡‚ÚÓ·ÛÒ Úˇ·‚‡ÎÓ ‚˙‚ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ÏË„ ‰‡ ÔÓÚ„ÎË. «‡ÚÓ‚‡ Ú ‰‡‚‡ÎË ÁÓ, ‰ÂÚÂ̈ÂÚÓ, ͇Ô̇ÎÓ ÓÚ ÛÏÓ‡, ‚˜ ‰‚‡ „Ë ÒΉ‚‡ÎÓ, ÌÓ Ú ÏÛ ÔÓ‰‚ËÍ‚‡ÎË Ë ÓÍÛ‡Ê‡‚‡˘Ó, Ë Á‡Ô·¯ËÚÂÎÌÓ, ‰Ó͇ÚÓ ‚ ‰ËÌ ÏÓÏÂÌÚ ÚÓ‚‡ ‰ÂÚÂ̈ ̇‰‡ÎÓ Ò‚Óˇ ‚ÓÔ˙Π̇ ‚˙ÁÏÛ˘ÂÌËÂ: ≠ «‡ Í˙‰Â ÒÚ Ò ‡Á·˙Á‡ÎË Ô˙Í ÚÓÎÍÓ‚‡? Õ ‚Ëʉ‡Ú ÎË, ˜Â ¯ÓÙ¸Ó˙Ú Ì  ‚ ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡?

129


¿ÍÓ ÚÓ‚‡ ÚÓ„‡‚‡¯ÌÓ ‰ÂÚÂ̈Â, ÍÓÂÚÓ Ò„‡ Úˇ·‚‡ ‰‡  ̇ ’ËÒÚÓ‚‡ ‚˙Á‡ÒÚ, ÒË Â Á‡Ô‡ÁËÎÓ ‰‡·‡Ú‡ ‰‡ ÓÚ΢‡‚‡ ‰ÂÚ‡ÈÎËÚ ‚ Ó·˘Ëڠ̢‡ Ë ÒË Â Ì‡ÏÂËÎÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡Ú‡ ÔÓÙÂÒˡ Ë ÔÓÔˢÂ, ‡Á ÏÛ Ê·ˇ ̇È≠ ËÒÍÂÌÓ ÛÒÔÂıË. * * * ¿ÍÓ Ô˙Í Ò„‡ Ò ӷ˙ÌÂÏ Ì‡Á‡‰ Ò Â‰ËÌ Ï‡˘‡·ÂÌ Ó·ÁÓ Í˙Ï ÓÚ˯ÎÓÚÓ ÒË ‚ÚÓÓ ıËΡ‰ÓÎÂÚËÂ, ˘Â ‚ˉËÏ Í‡Í ÔÂÁ ̇¯ËÚ Ó‰ÌË ¡‡Î͇ÌË Â ÔÂÏË̇‚‡Î ‚ÒˇÍ‡Í˙‚ ̇Ó‰ ÌÂ Ò ·ÛÍÂÚË ˆ‚ÂÚˇ, ‡ Ò ÚÂÊÍÓ ‚˙Ó˙ÊÂÌË ÍÓÌÌËˆË ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ ÏÛ ‰Ó ̇È-ÏÓ‰Â̇ڇ ‡‚ˇˆËˇ ‚ Ì„ӂˡ Í‡È. ¬ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ıËΡ‰ÓÎÂÚËÂÚÓ ÓÒÚ‡‚ˇÎË ÚÛÍ ÍÓÒÚËÚ ÒË Ë ÌˇÍÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó „ÂÌÂÚ˘ÂÌ Ï‡ÚÂˇÎ, ‡ ‚ Í‡ˇ ÏÛ „Ë„‡ÌÚÒÍË ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‡‰ËÓ‡ÍÚË‚ÌË ÓÚÔ‡‰˙ˆË. ¬ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ô˜ÂÌ„ËÚ ËÁ·ËÎË ÒÛχ ̇Ó‰ Ë ÓÔÛÒÚÓ¯ËÎË Ó„ÓÏÌË ÚÂËÚÓËË, ÌÓ Í‡ÚÓ ÓÔÂÎË ‚˙‚ ¬ËÁ‡ÌÚˡ, ÓÏÂËÚ „Ë ‡Á·ËÎË Ë ÔÎÂÌËÎË, ‡ ÔÓÒΠ„Ë Á‡ÒÂÎËÎË ‚ ÏÓˇÚ‡ Ӊ̇ ì¯ÓÔÎ‡Ì‰Ëˇî Ë ÓÒÚ‡‚ËÎË ÚÂıÌˡ ‚Óʉ ¡‡Ú‡Ì ‰‡ ÒË ÛÔ‡‚Ρ‚‡ Ò‚Óˇ Ú‚˙‰Ó„·‚ ̇Ó‰. ¬ Í‡ˇ ̇ ıËΡ‰ÓÎÂÚËÂÚÓ Ì‡ ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓ„‡¯Ì‡Ú‡ ˛Ú‡ ̇ ÚÓÁË ‚Óʉ Ëχ¯Â Ó„ÓÏÂÌ Á‡‚Ó‰ Á‡ ˆËÏÂÌÚ, ˜ÂÁ ÍÓÈÚÓ ÏÂÒÚÌËÚ ıÓ‡ ÒËÏ‚Ó΢ÌÓ ‡ÁÌ‡Òˇı‡ Ò‚ÓˇÚ‡ Ú‚˙‰ÓÒÚ Ì‡ÓÍÓÎÓ Ë ÔÓ Ò‚ÂÚ‡, ÌÓ Ô˙Í Ò˙‚ÒÂÏ ‚ ÔÓÒΉÌÓÚÓ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚË ̇ ıËΡ‰ÓÎÂÚËÂÚÓ Á‡‚Ó‰˙Ú ·Â ÒÔˇÌ ≠ ÛÊ ÔÓ‰‡‰ÂÌ, ‡ ÛÌˢÓÊÂÌ ÓÚ ÌˇÍ‡Í‚Ë ÒË ÌÓ‚Ë ÓÏÂË. “ÂÊÍÓ ‚˙Ó˙ÊÂÌËÚÂ Ë Ì‡ÙÛ͇ÌË Í˙ÒÚÓÌÓÒˆË ÓÚ Á‡Ô‡‰ÌËÚ Í‡Ë˘‡ ̇ ≈‚ÓÔ‡, ÍÓËÚÓ Ò˙˘Ó ÏË̇‚‡ÎË ÓÚÚÛÍ, Á‡ ‰‡ ÒË ÓÔËÚ‡Ú Í˙ÒÏÂÚ‡, ·ËÎË ‡Á·ËÚË Ì‡ ÔÛı Ë ÔÂÛ¯Ë̇ ÓÚ ·˙΄‡Ò͇ڇ ‚ÓÈÒ͇, ÍÓˇÚÓ ÚÓ„‡‚‡ Ô‰‚Óʉ‡Î ˆ‡ ‡ÎÓˇÌ, ‡ ÔÓÒΠÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚ ËÏ ·ËÎË ‡ÁÒÂÎÂÌË ÔÓ ‡ÁÌË ÔÛÒÚÂÂ˘Ë ÏÂÒÚ‡ Ô‡Í ‚ ÏÓÈÚ‡ ì¯ÓÔÎ‡Ì‰Ëˇî, Ú‡ ÔÓÒΠÚˡ ÔÛÒÚÂÂ˘Ë ÏÂÒÚ‡ ‚ÁÂÎË ËÏÂ̇ڇ ̇ ‚ÓÔÂÈÒÍËÚ ‚Óʉӂ ·Î‡„ÓÓ‰ÌˈË, ͇ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ œ‡Ò‡ÂÎ, ¬‡Í‡ÂÎ,  Ó̉ÓÙÂÈ Ë ÔÓ˜ËÂ. ¬ Ó‰ÌÓÚÓ ÏË ÒÂÎÓ ≈„˙ÎÌˈ‡ Á‡ÒÂÎËÎË ÌˇÍ‡Í˙‚ ΄ËÓÌ Ì‡ Í˙ÒÚÓÌÓÒˆËÚ Ò˙Ò ÒÚ‡ıÓ‚ËÚÓÚÓ ËÏ ìŒÎËÚÂî, ÍÓÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌˡ ÂÁËÍ ·ËÎÓ »„˙ÎÒ ËÎË ≈„˙ÎÒ ËÎË ÌÂ˘Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓ, ËÎË ÔÓÌ ڇ͇ ‡Á͇Á‚‡Ú ΄ẨËÚÂ Ë ÎÂÚÓÔËÒËÚÂ, ÌÓ ÚÓ‚‡ ‚˙‚ ‚ÒÂÍË ÒÎÛ˜‡È ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â Ì ҇ÏÓ ÓÚ‰‡‚̇ ÌË ÒÏ ‚ ≈‚ÓÔ‡, ÌÓ Ë ·ÛÍ‚‡ÎÌÓ ≈‚ÓÔ‡  ÚÛÍ Û Ì‡Ò ÏÌÓ„Ó-ÏÌÓ„Ó ÓÚ ÓÚ‰‡‚̇. œÓÌÂÊ ‚Ò˘ÍË Á̇ˇÚ Í‡Í‚Ó Â ¯ÓÔ, ‡ ÌˇÍÓË Á̇ˇÚ, ˜Â ·̉  ÁÂÏˇ ‚ Ô‚Ӊ ÓÚ ÂÁË͇, Á‡ ÍÓÈÚÓ

130


Ò ̇ÚËÒÍ‡Ú ‰‡ ·˙‰Â ÂÁËÍ Ì‡ „ÎÓ·‡ÎÌÓÚÓ ÒÂÎÓ, ÚÓ ‡Á ̇ÂÍÓı ÏÓÈÚ‡ ÁÂÏˇ ËÎË Î‡Ì‰ ìÿÓÔÎ‡Ì‰Ëˇî, ‡ Ì Á‡˘ÓÚÓ ËÒÍ‡Ï ‰‡ ÔË΢‡Ï ̇ ¯ÓÚ·̉ˆËÚ ËÎË, ̉‡È ·ÓÊÂ, ̇ Ë·̉ˆËÚÂ Ò ÚÂıÌËÚ ÔÓ·ÎÂÏË. ¿ ΄Ẩ‡Ú‡ Á‡ ÓÎËÚ ÏË Ô‰‡‰Â ·‡ÚÓ‚˜Â‰Í‡Ú‡ –‡È̇ ÓÚ fl‚ˆË, ÍÓˇÚÓ Â ÊÂ̇ Ò ÙÂÌÒ͇ ÓÒ‡Ì͇ Ë ÍÛÎÚÛ‡, Á‡‰˙η‡Î‡  Ó‰Óβ·Ë‚Ó ‚ ÔÓËÁıÓ‰‡ ̇ Ó‰‡ Ë ÒÂÎÓÚÓ ÌË Ë Â Û·Â‰Â̇, ˜Â ÒÏ ÔÂÍË ÔÓÚÓÏˆË Ì‡ ÙÂÌÒÍËÚ ·Î‡„ÓÓ‰ÌËˆË ÓÚ ÓÌÓ‚‡ ‚ÂÏÂ. ≈, ‰ÓÌˇÍ˙‰Â Ë Ì‡ ÚÂıÌËÚ Ó˙ÊÂÌÓÒˆË, ÍÓÌˇË Ë ÔËÒÎÛÊÌˈË, ÌÓ ‚ ÚÓ‚‡ ÌˇÏ‡ ÌË˘Ó ÎÓ¯Ó, Á‡˘ÓÚÓ Ì ÏÓÊ ‚Ò˘ÍË ‰‡ ÒÏ ·Î‡„ÓÓ‰ÌˈË, ̇ÎË ‚ÒÂ ÌˇÍÓÈ Úˇ·‚‡ Ë ‰‡ ‡·ÓÚË Ì‡ Ú‡ˇ ÁÂÏˇ. ÕˇÍÓ„‡ ÒË Â‰ËÌ „‡Ù, ͇ÚÓ Ò ‡ÁıÓʉ‡Î ÔÓ Á‡ÒÌÂÊÂ̇ڇ ‡Î¡ ‚ ËÏÂÌËÂÚÓ ÒË Ë Í‡ÚÓ ‚ˉˇÎ Ò͇̉‡ÎÌˡ Ë ÁÎÂÔÓÒÚ‡‚ˇ˘ Ê˙ÎÚ Ì‡‰ÔËÒ ‚˙ıÛ ÒÌ„‡ ì√‡Ù˙Ú Â Ó„ÓÌÓÒˆî, ÚÓÈ ‚‰̇„‡ ÔÓ˙˜‡Î ‡ÁÒΉ‚‡ÌÂ Ò ËÁÒΉ‚‡ÌÂ. ¡˙ÁËÚ ‰ÂÚÂÍÚË‚Ë, ̇ ÍÓËÚÓ ı˘ Ì ËÏ ÔÛ͇ÎÓ Á‡ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌËÚ ÔÓÒÎÂ‰ËˆË ÓÚ ÚÂıÌËÚ ‡ÁÍËÚˡ, ËχÎË ÓÚÍÓ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ Ò˙Ó·˘ˇÚ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚ ÓÚ ‡ÁÒΉ‚‡ÌÂÚÓ Ë ËÁÒΉ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‚Óˇ ‚˙ÁÎÓÊËÚÂÎ: ì¬ËÒÓÍÓÛ‚‡Ê‡ÂÏË „-Ì „‡ÙÂ, ÛË̇ڇ  ̇ ÍÓ˜Ëˇ¯‡ ¬Ë, ‡ ÔÓ˜ÂÍ˙Ú Ì‡ ¬‡¯‡Ú‡ ‚ËÒÓÍÓÛ‚‡Ê‡Âχ Ò˙ÔÛ„‡ ≠ „-ʇ „‡ÙËÌˇÚ‡.î “‡Í‡ ˜Â ÒÏÂÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˜Â‚Â̇ڇ Ë ÒËÌˇÚ‡ Í˙‚ ÔÂÁ ‚ÂÍÓ‚ÂÚ Ò  ËÁ‚˙¯‚‡ÎÓ Ò˙‚ÒÂÏ ÌÂ„·ÏÂÌÚË‡ÌÓ Ë Ì¢‡Ú‡ ‚ Ò‚ÓˇÚ‡ ‰˙ηӘË̇ Ë Ò˙˘ÌÓÒÚ Ì ҇ ·ËÎË Ú‡ÍË‚‡, ͇͂ËÚÓ Ò‡ ËÁ„ÎÂʉ‡ÎË ÓÚ‚˙Ì Ë ÓÚÒÚ‡ÌË. »ÎË Ò‡ ·ËÎË ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ Ú‡Í‡, ͇ÍÚÓ ‰Ì¯Ìˡ ͇ÔËÚ‡ÎËÒÚ˘ÂÒÍË ÒӈˇÎËÁ˙Ï ËÎË ÒӈˇÎËÒÚ˘ÂÒÍË Í‡ÔËÚ‡ÎËÁ˙Ï, ÔË ÍÓÈÚÓ Ì‡·Â‰ÂÌË ÛÔ‡‚ÌˈË, Á‡ ‰‡ Ò ı‡ÂÒ‡Ú, ËÏ‡Ú Á‡ Ò‚ÓÈ ÌÂÓÚÏÂÌÂÌ ‰˙΄ ‰‡ ‚ÁÂÏ‡Ú ÓÚ Â‰ËÌ ÒËÓχı, Ú‡ ‰‡ ‰‡‰‡Ú ̇ ‰Û„ Ú‡Í˙‚ ËÎË Ï‡ÎÍÓ ÔÓ ·Ó„‡Ú ÓÚ Ì„Ó. œË ÚÓ‚‡ ÔÓÒΉÌËˇÚ Ì‡‰‡‚‡ ‚ÓÈ ‰Ó ·Ó„‡ ÍÓÎÍÓ Ï‡Î͇  ÔÂÌÒˡڇ Ë ÒӈˇÎ̇ڇ ÏÛ ÔÓÏÓ˘, Ú‡ Ì ÏÛ ÒÚË„‡ÎË ‰‡ ÒË Ô·˘‡ ·ÂÌÁË̇ Ë Á‡ÒÚ‡ıÓ‚ÍËÚ Á‡ ÏÂˆÂ‰ÂÒ‡, ͇ÍÚÓ Ë Ô‡ÌÓÚÓ Ì‡ ÔÓÒÚÓÌËÚ ÒË ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ Ë ‚Ë·. «‡ÚÓ‚‡ Ì¢‡Ú‡  ‰Ó· ‰‡ Ò „Ή‡Ú Ì ҇ÏÓ ÓÚÒÚ‡ÌË Ë ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌÓ, ‡ Ë ‚ ‰˙ηӘË̇, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ Ì‡ËÒÚË̇ Ò ‚Ëʉ‡Ú Ú‡ÍË‚‡, ͇͂ËÚÓ Ò‡. ¬ ̇È-Ï˙˜ËÚÂÎÌËÚ ÓÚ ‚ÒˇÍ‡Í‚‡ „Ή̇ ÚӘ͇ „Ó‰ËÌË Ì‡ ìÔÂıÓ‰‡î Û Ì‡Ò ·‡Ú ÏË ƒ‡„Ó Óڂ‰ Ó‰ËÚÂÎËÚ ÌË Ò˙Ò Ò· ÒË ‚ œ‡ËÊ ‰‡ ÔÓÊË‚ÂˇÚ Á‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÏÂÒˆ‡ ÔË Ì„Ó, ‰‡ ‚ˉˇÚ Ò‚ˇÚ Ú‡Ï ‚ Ò‚ÂÚÓ‚Ìˡ „‡‰, ‡ Ë Ò‚ÂÚ˙Ú ‰‡ ‚Ë‰Ë Úˇı. ƒÓË Ë ‚ ‰˙ηÓ͇ڇ ÒË ‚˜ ÒÚ‡ÓÒÚ Ë ‰‚‡Ï‡Ú‡ ÏË Ó‰ËÚÂÎË ·ˇı‡ ËÁ‡ÁËÚÂÎÌÓ Í‡ÒË‚Ë ıÓ‡ Ë Ò ÓÒ‡Ì͇ Ë Ôӂ‰ÂÌË ̇ ·Î‡„Ó-

131


Ó‰ÌˈË. » ÔÓÌÂÊ ÔÓ ‚˙̯ÌÓÒÚ ·‡˘‡ ÏË ·Â ͇ÚÓ Â‰ÌÓˇÈ˜ÂÌ ·ÎËÁÌ‡Í Ì‡ ÚÓ„‡‚‡¯Ìˡ ÔÂÁˉÂÌÚ Ì‡ ‘‡ÌˆËˇ ‘‡ÌÒÓ‡ ÃËÚÂ‡Ì, ÍÓÈÚÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ Ë Á‡‡‰Ë ÚÓ‚‡ Ò ÔÓ‰‚ËÁ‡‚‡Î ÔÂӷ·‰‡‚‡˘Ó ‚ ÒÚÓÎˈ‡Ú‡ ̇ ÔÂÁˉÂÌÚÒÚ‚‡Ì‡Ú‡ ÓÚ ÌÂ„Ó ÂÔÛ·ÎË͇, ÚÓ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ˜ÛʉÂÒÚ‡ÌÌË ÊÛ̇ÎËÒÚË Ë ÚÛËÒÚË ÌÂÔÂÒÚ‡ÌÌÓ Á‡‚Ë‡ÎË Ò‚ÓËÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡ÚË Ë ÏËÍÓÙÓÌË ‚ Îˈ‡Ú‡ ̇ ·‡˘‡ ÏË Ë Ì‡ χÈ͇ ÏË, Á‡˘ÓÚÓ „Ë ‚ÁÂχÎË Á‡ ÛÔ‡‚Ρ‚‡˘‡Ú‡ ‘‡ÌˆËˇ ‰‚ÓÈ͇. ¡‡˘‡ ÏË ÔÓ̇Á̇Ȃ‡¯Â ÙÂÌÒÍË ÂÁËÍ ÍÓÎÍÓÚÓ ‰‡ Ì ÓÒڇ̠„·‰ÂÌ ÔÓ ÚÂıÌËÚ ÛÎˈË, ÌÓ ‚ ÓÌÂÁË ‰ÌË Ì ÒË ÔÓÁ‚ÓÎËÎ ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ Ú‡ÁË ÒËÚÛ‡ˆËˇ Á‡ ͇͂ÓÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ, ‡ ̇‰˙Î„Ó Ë Ì‡ ¯ËÓÍÓ ‡ÁˇÒÌˇ‚‡Î ̇ Á‡·ÎÛ‰ÂÌËÚ ÊÛ̇ÎËÒÚË, ˜Â Ì  ÃËÚÂ‡Ì ËÎË Ì„ӂ ·ÎËÁ̇Í, ÌËÚÓ ·‡Ú ËÎË ·‡ÚÓ‚˜Â‰ ËÎË Ó‰ÌË̇, ‡Ï‡ ‡Á ÒË ÏËÒΡ, ˜Â ‚ÒÂ Ô‡Í Ë Ú‡ˇ ‡·ÓÚ‡ Ì Ò Á̇ Ò˙‚ÒÂÏ ÚÓ˜ÌÓ. œÂ‰Ë ÚËÈÒÂÚË̇ „Ó‰ËÌË Â‰ËÌ ˜Ó‚ÂÍ ÔÓ‰‡‚‡¯Â „‚ÂˆË Ì‡ ÒÓÙËÈÒÍÓÚÓ Í˙ÒÚÓ‚Ë˘Â Ì‡ ìœËÓÚÒ͇î Ë ì ÌˇÁ ¡ÓËÒ Iî ÓÚ Ò‚ÓˇÚ‡ „‚Â͘ËÈÒ͇ ÍÓ΢͇, ‡ ÓÔ‡¯Í‡Ú‡ Á‡ Ì„ӂËÚ „‚ÂˆË ·Â ̇È-‰˙΄‡Ú‡ Ë Ì‡È-Ú˙ÔÂÎË‚‡Ú‡ ÓÔ‡¯Í‡, ÍÓˇÚÓ Ò˙Ï ‚Ëʉ‡Î, Á‡˘ÓÚÓ „‚ÂÍ˜ËˇÚ‡ ·Â¯Â ‰ËÌ ‰‚ÓÈÌËÍ Ì‡ ÚÓ„‡‚‡¯Ìˡ „·‚‡ ̇ ·˙΄‡Ò͇ڇ ‰˙ʇ‚‡ “Ó‰Ó ∆Ë‚ÍÓ‚. —ˇÍ‡¯ Ò‡ÏËˇÚ ÚÓÈ ·Â¯Â ӷΡÍ˙Π‰̇ ·ˇÎ‡ ÔÂÒÚËÎ͇ Ë ·Â¯Â ‰Ó¯˙Î Ú‡Ï Ì‡ ÚÓ‚‡ ÓÊË‚ÂÌÓ Í˙ÒÚӂˢ ‰‡ ÔÓ‰‡‚‡ „‚ÂˆË Ì‡ ̇Ó‰‡ ÍÓ„ÓÚÓ ÛÔ‡‚Ρ‚‡¯Â, ‡ ÚÓÈ ≠ ̇Ó‰˙Ú, ͇ÚÓ ÍÛÔÛ‚‡¯Â, „Ó „Ή‡¯Â Á‡ı·Ò̇ÚÓ Ô‡‚Ó ‚ Ó˜ËÚÂ Ë ˜ÂÒÚÓ ‰ÓË Á‡·‡‚ˇ¯Â ‰‡ ÒË ‚ÁÂÏ ÂÒÚÓÚÓ. * * * œÂ‰Ë ÚˉÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË Í‡ÚÓ Ï·‰ÓÊÂÌˆË ÍÛÔËıÏÂ Ò ·ÛÎ͇ڇ ÏË Â‰Ì‡ ÍÓÎˈ‡, ̇˘‡Ì‡ ì“‡·‡ÌÚî, ÓÚ ÔÓ‚ËÌˆËˇÚ‡. ƒÓ‚ÂÁÓı ˇ ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓ ‚ ÒÚÓÎˈ‡Ú‡ Ë ÔÓÒΠ‚ ̇È-„˙ÒÚÓÚÓ ‰‚ËÊÂÌË ‚ ˆÂÌÚ˙‡, Á‡ ‰‡ ˇ „ËÒÚË‡Ï Ú‡Ï ‚ ͇ڇ‰ÊËÈÒ͇ڇ ÒÎÛÊ·‡, Á‡˘ÓÚÓ ÏÓ˘Ì‡Ú‡ ·˛ÓÍ‡ˆËˇ ÓÍÓÎÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎËÚ ‰‡ÚË‡ Ӣ ÓÚ ÓÌˡ ‚ÂÏÂ̇ Ë ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ Ò ÛÒË΂‡ Ò ‚ÒÂÍË ËÁÏË̇Π‰ÂÌ ÔÓ Á‡ÍÓ̇ ̇ œ‡ÍËÌÒ˙Ì. » ÚÓ„‡‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ·ˇı Ï·‰, ÌÂÛÎÂ„Ì‡Î Ë ÌÂÓ·˙„̇Π¯ÓÙ¸Ó, Ò ÓÒÚ‡‚Ëı ‰Û„ ̇Ô‡‚Ó ÔËˇÌ ¯ÓÙ¸Ó, ÍÓÈÚÓ ÛÊ ÛÔ‡‚Ρ‚‡¯Â ‰̇ ·‡Ì˘‡Ò͇ ͇ÏËÓÌÂÚ͇ ‰‡ Ò ̇ÚÂÒ Á‰‡‚‡Ú‡ ‚ ΂ˡ ÏË Í‡ÎÌËÍ Ì‡ ‰ÌÓ ÌÂ„ÛÎË‡ÌÓ Í˙ÒÚӂˢÂ, ‰‡ ̇ÚÓ¯Ë Í‡ÎÌË͇ Ë ‰‡ ÓÚı‚˙ÎË ÍÓ·ڇ ÌË

132


̇ ÔÂÚ ÏÂÚ‡ ‚ÒÚ‡ÌË, ͇ÍÚÓ Ë ‰‡ ÌË ËÁ͇‡ Ï·‰ÓÊÂÌÒÍˡ Ë Ô˙‚ÓÔÓıÓ‰ÂÌ ‡Í˙Î. ¬Ò ‰ÌÓ, ‰ÓȉÓı‡ ͇ڇ‰ÊËËÚÂ, ‚ÁÂı‡ ÍÌËÊ͇ڇ ̇ ÔˡÌˈ‡Ú‡, ËÁ͇Á‡ı‡ ÏË Ò˙·ÓÎÂÁÌÓ‚‡Ìˡڇ ÒË Á‡ ÍÓ·ڇ Ë ÒË Á‡ÏË̇ı‡ ÔÓ ÊË‚Ó ÔÓ Á‰‡‚Ó. ¿Á Ó·‡˜Â ·ˇı ÒÚÂÒÌ‡Ú Ë Á‡¯ÂÏÂÚÂÌ Ë Ì ÒÏÂÂı ‰‡ ÔӉ͇‡Ï ÔÓ-̇ڇÚ˙Í ÍÓ·ڇ, ÌÓ Ò ‰ÓÒÂÚËı, Ú‡ ÔÓ‚Ë͇ı ¡ÓÂÚÓ, ÍÓÈÚÓ Ê˂¯ ̇·ÎËÁÓ Ë ÚÓÈ Á‡Í‡‡ Ì¢‡ÒÚÌÓÚÓ Ú‡·‡Ìژ ‚ ÚÂıÌˡ ‰‚Ó, Í˙‰ÂÚÓ Á‡ÎÂÔËıÏ Á‡ ÌÛ· ‚ÂÏ ͇ÚÓÌÂÌˡ ÏÛ Í‡ÎÌËÍ Ë „Ó ÔÓÓÔ‡‚ËıÏÂ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ò˙·‡ı ÍÛ‡Ê, Ú‡ ÒË ÔË·‡ı ÍÓ·ڇ Û ‰Óχ. œÂÚÍÓ, ÍÓÈÚÓ ·Â¯Â ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÂÌ ¯ÓÙ¸Ó ÔÓ˜ÚË Ó˘Â ÓÚ ‰ÂÚÂ, ͇ÚÓ ‡Á·‡ ͇͂‡  ‡·ÓÚ‡Ú‡, ÏË Ô‰ÎÓÊË Ì‡ ‰Û„Ëˇ ‰ÂÌ ‰‡ ÔÓ͇‡Ï Á‡Â‰ÌÓ ËÁ ÒÚÓÎˈ‡Ú‡, Ú‡ ‰‡ Ò ÔÓÓÚ‡Í‡Ï Ë Ó·˙„̇ ‚ ¯ÓÙ¸ÓÒÍˡ Á‡Ì‡ˇÚ. “‡Í‡ Ë Ì‡Ô‡‚ËıÏÂ. ¿Á ̇ ‚Ó·̇, œÂÚÍÓ ‰Ó ÏÂÌ, ‰‡‚‡¯Â ËÌÒÚÛ͈ËË Ë Û͇Á‡Ìˡ Ë Ï ̇·ÛÚ‡ Ô‡Í ‚ ̇È-„˙ÒÚÓÚÓ ‰‚ËÊÂÌË ̇Ò‰ —ÓÙˡ. Õ‡È-˜ÂÒÚËÚ Û͇Á‡Ìˡ, ÍÓËÚÓ ˜Û‚‡ı, ·ˇı‡: ≠ √‡Á, „‡Á, „‡Á! √‡Á ‰Ó ‰ÛÔ͇! –ÂÁÌË „Ó Ò„‡ ÚÓˇ! »ÁÔ‚‡‚‡È! ŒÔ, ÓÔ, ÓÔ! “ÂÔÌË Ò„‡ ÒÔË‡˜ÍË! ¿ Ò„‡ „‡Á ‰Ó ÚÂÌÂÍˡڇ! ƒ‡‚‡È, ÒÚ‡¯ÌÓ ÌÂχ! œÓÒΠÓÚ‚‡ˇ¯Â Ò‚ÓÂÚÓ ÔÓÁÓ˜Â Ë Ò ÔÓ‚ËÍ‚‡¯Â ÔÂÁ ÌÂ„Ó Í˙Ï ÍÓÌÍÛÂÌÚËÚÂ: ≠ ≈È, „ӂ‰Ó, ڇ͇ ÎË Ò ͇‡ ·Â? “·‚‡ ‰‡ ÚË ‚ÁÂÏ‡Ú ÍÌËÊ͇ڇ, ·Â! ◊Û‚‡¯ ÎË ·Â, ΂‡Í Ú‡Í˙‚? ¬Ò˘ÍËÚ ÚÂÁË ‡·ÓÚË œÂÚÍÓ „Ë ËÁ˘‡¯Â Ì ÓÚ ÎÓ¯ÓÚˡ, ‡ Á‡˘ÓÚÓ ËÒ͇¯Â ‰‡ Ï ÓÍÛ‡ÊË Ë ‰‡ ÏË ‚‰˙ıÌ ÌÛÊÌÓÚÓ Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂ. » ÛÒÔˇ ‰‡ „Ó Ì‡Ô‡‚Ë. —Ή ÌˇÍÓÎÍÓ ˜‡ÒÓ‚‡Ú‡ ͇Ò͇‰‡ ‚ ̇È-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ̇ ̇‚‡Îˈ‡ ̇ ÒÚÓÎˈ‡Ú‡, ‡Á Ëχı ¯ÓÙ¸ÓÒÍË ÚÂÌËÌ„, ͇Í˙‚ÚÓ ÌˇÏ‡ı‡ ÍÓ΄Ë, ͇‡ÎË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎËÚ ÒË Ò „Ó‰ËÌË ‚ ÔÓ‚Ë̈ˇÎÌËÚ „‡‰˜ÂÚ‡ Ë ÏÂʉÛÒÂÎˢÌËÚ Ô˙Úˢ‡. œÓ˜ÚË ·ˇı „ÓÚÓ‚ Ë Á‡ Ú‡ÍÒËÏÂÚÓ‚ ¯ÓÙ¸Ó ËÎË ÔÓÌ ڇ͇ ÏË Ò ÒÚÛ‚‡¯Â ̇ ÏÂÌ, ÌÓ ‚˜ ·ˇı ‰Û„ ˜Ó‚ÂÍ. “‡Í‡ œÂÚÍÓ Òڇ̇ ÏÓˇ ËÒÚËÌÒÍË Û˜ËÚÂÎ ÔÓ ¯ÓÙË‡Ì ̇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ Ë Á‡ÚÓ‚‡ ËÁÔËÚ‚‡Ï ËÒÚËÌÒÍÓ ‚˙ÁıˢÂÌËÂ Ë ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ Í˙Ï Ì„ӂ‡Ú‡ ‰‡·‡ Ë Ì„ӂÓÚÓ ÔˡÚÂÎÒÚ‚Ó. —Ή ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË ÔÓ ÔÓ‰Ó·ÂÌ Ì‡˜ËÌ ‡Á Ô‰‡‰Óı ‰ÓÌˇÍ˙‰Â ÏÓˇ ¯ÓÙ¸ÓÒÍË ÓÔËÚ Ì‡ ·‡ÚˇÚ‡ ÏË, Á‡˘ÓÚÓ Ú‡Í‡ ̇˜ÂÌËÚ ¯ÓÙ¸ÓÒÍË ÍÛÒÓ‚Â Ë ‰Ó ‰ÂÌ ‰Ì¯ÂÌ Ì ÛÒÔˇ‚‡Ú ‰‡ ÔÓËÁ‚‰‡Ú ¯ÓÙ¸ÓË, ÍÓËÚÓ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÒÔ‡‚ˇÚ ‚ ‰Ì¯ÌÓÚÓ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ò ‚Ò˘ÍËÚ ÏÛ ËÒÍÓ‚Â Ë ÌÂÒ„Ó‰Ë.

133


* * * Ó„‡ÚÓ Ì‡‚ÂÏÂÚÓ ‚˙ÁÏ˙ʇ‚‡ıÏ Ô‰ÒÓ˜ÌÓ ÓÚ ËÎË ˜ÂÁ ÚÂÊ͇ڇ ÚÛı·Ò͇ Ë Í‡Ûˆ‡Ò͇ ‡·ÓÚ‡, ÌË Ò ҘËÚ‡ıÏÂ Ë Á‡ Á‡‰˙ÎÊÂÌË Ô˂˜Â ‰‡ ÔÓÒ‰ÌÂÏ ‚ Í‚‡Ú‡Î̇ڇ Í˙˜Ï‡ ̇ ÔÓ ‡Íˡ, χÒÚË͇ ËÎË ÍÓÌˇ˜Â. “‡Ï ‚˙‚ ‚ÒÂÓ·˘‡Ú‡ ÓÚÏÓˇ‚‡˘‡ Ë ÓÚÔÛÒ͇˘‡ ÒÔˆËÙ˘̇ Í˙˜Ï‡Ò͇ „˙Θ‡‚‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÚÓ ËÁÔË͇Á‚‡ÌË „ÎÛÔÓÒÚË Ë Ô‡ÁÌÓÒÎÓ‚Ë ˜Ó‚ÂÍ ÏÓʯ ‰‡ ˜ÛÂ Ë Ì‡Û˜Ë Ë ËÁÍÓÌÌË Ï˙‰ÓÒÚË Ë Ó·˘ÓÁ̇˜ËÏË Ì¢‡. “Ó„‡‚‡ ¡Ó œÓÎËÁÓ Ò ‰ˇÒ̇ڇ ÒË ˙͇ ‰˙ʯ ÌÂÓÚÏÂÌ̇ڇ ÒË ˆË„‡‡, Ò Îˇ‚‡Ú‡ ·Â Ô„˙̇ΠÒÍ˙ÔÓˆÂÌ̇ڇ ÊË‚ÓÚ‚Ó̇ ˜‡¯‡ Ò ·ÍÒ‡ÌÚÌˡ ‡·ÒÂÌÚ, ‡ ÛÒÚ‡Ú‡ ÏÛ Ì ÒÔË‡ı‡ ‰‡ ÔË͇Á‚‡Ú ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó Ë ˇÒÌÓ. Œ˜ËÚ ÏÛ ËÒÍˇı‡ ͇ÚÓ Ì‡ ˇÒÌӂˉˆ, ‡ ÌË Ï·‰ÓˆËÚ „Ó ÁˇÔ‡ıÏ ͇ÚÓ ‚ˆÂÔÂÌÂÌË. “ÓÈ ·Â¯Â χ͉ÓÌÒÍË ÔÂÒÂÎÌËÍ, Ëχ¯Â „ÓÎˇÏ‡ Ù‡ÏËÎˡ, ÍÓˇÚÓ ‚ ÏÓËÚÂ Ó˜Ë ËÁ„ÎÂʉ‡¯Â ͇ÚÓ Â‰ÌÓ ÏÓ˘ÌÓ ‡ÁÍÎÓÌÂÌÓ ÒÚ‡Ó ‰˙‚Ó, ˜ËÈÚÓ ‰˙ÌÂ ·Â¯Â ̇¯ËˇÚ Ò˙·ÂÒ‰ÌËÍ. œÓÌ ÔÓ ÓÒÂÏ̇‰ÂÒÂÚ ˜‡Ò‡ ‚ ‰ÂÌÓÌÓ˘ËÂÚÓ œÓÎËÁÓ ÛÔ‡ÊÌˇ‚‡¯Â Ò‚ÓÂÚÓ ÚÂÙÂ ≠ ÚÂÊ͇ ÙËÁ˘ÂÒ͇ ‡·ÓÚ‡ Ò˙Ò Ò‚ÓËÚ ÍÓÌ, ͇Ûˆ‡ Ë ¯ËÓ͇ڇ Í˛Ï˛‰ÊËÈÒ͇ ÎÓÔ‡Ú‡, ̇˜Â̇ Ù‡‡Ê. ƒÎ‡ÌËÚ ÏÛ ÓÚ‚˙Ì Ò˙˘Ó ·ˇı‡ Á‡ÔË΢‡ÎË Ì‡ ÎÓÔ‡ÚË, ‡ ÓÚ‚˙Ú ·ˇı‡ ‚ÍÓ‡‚ˇÎË Ë Ì‡ÔÛ͇ÌË Í‡ÚÓ ÓÌˡ ̇˙˜ÌË ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌˡ ÓÚ „¸ÓÌ, ÍÓËÚÓ ÌË ËÁÔÓÎÁ‚‡ıÏ Á‡ ÚÓ‚‡ÂÌÂ Ë ‡ÁÚÓ‚‡‚‡Ì ̇ „Ó¢ËÚ ÍÓÊÓ‰Âˇ˘Ë ÚÛıÎË.  ‡ÍÚÓ ‡Á͇Á‚‡¯Â Ò Í‡ÒÌÓÂ˜Ë‚Ó ‡ÁÔÂÂÌË ˙ˆÂ, ÔÓ ÌˇÍÓ ‚ÂÏ ÌË ‚Ëʉ‡ıÏÂ Í‡Í ˜‡¯‡Ú‡ Ò ÔËÚËÂÚÓ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ Ò ËÁıÎÛÁ‚‡¯Â ÓÚ Îˇ‚‡Ú‡ ÏÛ ‰Î‡Ì, Ô‡‰‡¯Â ̇ ˆËÏÂÌÚӂˡ ÔÓ‰ Ë Ò ‡Á·Ë‚‡¯Â ̇ ÒÓÎ, ÌÓ ·‡È ¡Ó ˘Â¯Â ‰‡ ÛÒÂÚË Ú‡ˇ ‡ÁÒËÔˡ ˜‡Í ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓ‰ÌÂÒ¯ ˙͇ڇ ÒË Í˙Ï ÛÒÚÌËÚÂ, Á‡ ‰‡ ÓÚÔË ÔÓ‰̇ڇ „Î˙Ú͇. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ÌˇÏ‡¯Â ÌË͇͂‡ ‰‡Ï‡ Á‡ ÌÂ„Ó ÓÚ Ú‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ≠ ÔÓÒÚÓ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡¯Â ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ˙͇ڇ ̇„ÓÂ Ë ˇ ‚‰Ë„‡¯Â ̇‰ „·‚‡Ú‡ ÒË Á‡ ÒÂÍÛ̉‡-‰‚Â, ÓÚ ÍÓÂÚÓ ÒÂ‚ËÚ¸Ó˙Ú ‡Á·Ë‡¯Â ‰‡ ÏÛ ‰ÓÌÂÒ ÌÓ‚Ó ÔËÚËÂ. “ÓÈ ‰ÓË Ì ÒË Ô‡‚¯ ÛÒËÎËÂÚÓ ‰‡ ÔӄΉ̠Í˙Ï ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚ ÓÚ Ô‡‰Ì‡Î‡Ú‡ ˜‡¯‡. –˙ˆÂÚ ÏÛ Ì ·ˇı‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÌË Á‡ ڇ͇‚‡ ËÁˇ˘Ì‡ ‡·ÓÚ‡, ͇ÚÓ ‰˙ʇÌÂÚÓ Ì‡ ˜‡¯‡ Ò ‡·ÒÂÌÚ. “ÓÈ Ò‡ÏÓ ÔÓ„ÎÂʉ‡¯Â Ò˙Ò ÒÌËÁıÓ‰ËÚÂÎÂÌ ÛÍÓ ‰Î‡ÌÚ‡, ÍÓˇÚÓ Ì‚ÓÎÌÓ ·Â ËÁÔÛÒ̇· ˜‡¯‡Ú‡, ڇ͇ ͇ÍÚÓ ·Ë ÔÓ„ÎÂ‰Ì‡Î Ë Î˛·ËÏÓÚÓ ÒË Ô‡Î‡‚Ó ‰ÂÚÂ, ÍÓ„ÓÚÓ Â Ì‡Ô‡‚ËÎÓ ÌˇÍÓˇ ÌÂÔÓÔ‡‚Ëχ Ô‡ÍÓÒÚ.

134


* * * œÂ‰Ë ‰‚‡ÈÒÂÚË̇ Ë ÌÂ˘Ó ÒË „Ó‰ËÌË ÌÂËÒÚÓ‚Ó ÍÓÍӯ ÍÛ‰ÍÛ‰ˇÍ‡ÌÂ Ë ‚¢ÂÌ Ï Ò˙·Û‰Ë ÓÚ ÔˡÚÌˡ ̉ÂÎÂÌ Ò˙Ì ÌˇÍ˙‰Â Í˙Ï ÚË ˜‡Ò‡ ÔËÁÓË. —ÍÓ˜Ëı ͇ÚÓ ‰Ì‚‡ÎÂÌ Ë Ò ÛÔ˙ÚËı Í˙Ï ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ÔÓËÁ¯ÂÒÚ‚ËÂÚÓ. ¿ ÚÓ ·Â ̇ ÚË ÏÂÚ‡ ÓÚ ·ÛÌ„‡ÎÓÚÓ ‚ ÍÓÍÓ¯‡ÌË͇ ̇ Ò˙Ò‰ËÚÂ, ÍÓÈÚÓ Ú ·ˇı‡ ÔÓÒÚÓËÎË ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Ï, Á‡ ‰‡ ̇ÚËˇÚ ÌÓÒ‡ ̇ ÒÓÙËˇÌˆËÚ ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ̇ ÌˇÍ‡Í‚‡ ÒË Úˇı̇ ¯ÓÔÒ͇ ¯ÏÂÍÂˡ. «‡ÎÂÔËı Ó˜Ë Ì‡ ÏÂʇڇ Ë Ì‡ Ò‚ÂÚÎË̇ڇ ̇ ‡Ì̇ڇ ÛÚËÌ ‚ˉˇı Í‡Í Â‰ËÌ ÔÓ ·Â Á‡ı‡Ô‡Î ¯ËˇÚ‡ ̇ ÔÓ‚‡ÎÂ̇ ÓÚ ÌÂ„Ó ÍÓÍӯ͇ Ë Í‡ÚÓ Ì ÔÂÒÚ‡‚‡¯Â ‰‡ ÔË ÚÓÔ·ڇ ∫ Í˙‚, ‚ÔÂË ‚ ÏÂÌ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÂÌ Ë Ì‡ı‡ÎÂÌ ÔӄΉ. Õ‡ÓÍÓÎÓ ÎÂʇı‡ ‚˜ ÛÏ˙Ú‚ÂÌË Ó˘Â ÚË-˜ÂÚËË ÍÓÍÓ¯ÍË, ‡ ‡Á Ò ÔÂÒ„̇ı Ú‡ ‚ÁÂı ‰ËÌ ‰˙Î˙„ Ô˙Ú, ÔÓ‚ˇı „Ó ÔÂÁ ÏÂʇڇ Á‡ ‰‡ ÔÓÔ˙‰ˇ ÚÓ‚‡ Í˙‚Óʇ‰ÌÓ Ë ‚ÓÌˇ˘Ó ÊË‚ÓÚÌÓ, ÌÓ ÚÓ Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò Ò‚ÓˇÚ‡ ÊÂÚ‚‡ Ò ÓÚ‰˙Ô̇ Ӣ ÔÓ Ì‡‚˙ÚÂ Ë ÏË ‰‡‰Â ‰‡ ‡Á·Â‡, ˜Â ÌˇÏ‡ ÌËÍ‡Í‚Ó Ì‡ÏÂÂÌË ‰‡ ËÁÓÒÚ‡‚ˇ ÔΡ˜Í‡ ÒË. “Ó„‡‚‡ Á‡ÔӘ̇ı ‰‡ ı‚˙ÎˇÏ Í‡Ï˙ÌË ÔÓ Ú‡ˇ „‡‰, ‰Ó͇ÚÓ ‚Á ‰‡ ÓÚÒÚ˙Ô‚‡ ÌÂÓıÓÚÌÓ Ë Á‡‰Ì¯ÍÓÏ, ·ÂÁ ‰‡ Ï ËÁÔÛÒ͇ ÓÚ ‚ÚÓ‡˜ÂÌˡ ÒË Ë ÌÂÏË„‡˘ ÔӄΉ, ‚ ÍÓÈÚÓ ‡Á ÔÓ˜ÂÚÓı Ë Ì‡ÏÂÂÌË Á‡ ÓÚÏ˙˘ÂÌËÂ. œÓÎÂ͇-ÎÂ͇ ‚ÒÂ Ô‡Í „‡‰Ë̇ڇ ̇ÔÛÒ̇ ÔÓÎÂÒ‡ÊÂÌËÂÚÓ Ë Ò ¯Ïۄ̇ ÔÓ‰ ÍÛÔ˜Ë̇ڇ ‰˙‚‡ ̇ Ò˙Ò‰ËÚÂ. » ÔÓÌÂÊ ÏË ‰‡‰Â ‰‡ ‡Á·Â‡, ˜Â ˘Â Ò ‚˙Ì ÔË Ò‚ÓˇÚ‡ ÔΡ˜Í‡, ‡Á Ò ÓÚ͇Á‡ı ÓÚ ÔÓ-̇ڇÚ˙¯Ìˡ ÒË Ò˙Ì Ë ÔÓ‰ı‚‡Ì‡ı Óı‡ÌËÚÂÎÌÓ ‰ÂÊÛÒÚ‚Ó. »ÁÔÛ¯Ëı ÔÓÎÓ‚ËÌ ÍÛÚˡ ˆË„‡Ë ÌˇÍ˙‰Â ‰ÓÍ˙Ï ¯ÂÒÚ ˜‡Ò‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ò˙Ò‰ËÚ Á‡ÔӘ̇ı‡ ‰‡ Ò Ò˙·Ûʉ‡Ú ÓÚ ÌÓ˘Ìˡ ÒË Ò˙Ì. “Ó„‡‚‡ ‡Á͇Á‡ı ̇ Ò˙Ò‰‡ Á‡ ÌÓ˘ÌÓÚÓ ÔÓËÁ¯ÂÒÚ‚ËÂ. “ÓÈ Ï „Ή‡¯Â ̉ӂÂ˜Ë‚Ó Ë ÔÓ‰ÓÁËÚÂÎÌÓ, ·ÂÁ ‰‡ ͇Ê ͇͂ÓÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ, ÔÓÒΠÓÚˉ ‰Ó ÚÓ‡ÎÂÚ̇ڇ ÒË, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ÏË̇ ÔÂÁ ÍÓÍÓ¯‡ÌË͇ ÒË ‰‡ Ò ۷‰Ë, ˜Â Ì ÏÛ ‡ÁÔ‡‚ˇÏ ‰Ë‚ÓÚËË, ÔÓÒΠÔÓËÒ͇ Ә̇ ÒÚ‡‚͇ Ò ÔÓ‡, Á‡ÚÓ‚‡ Ï ÔÓÔËÚ‡ Í˙‰Â  ÓÚ˯˙Î. ‡Á‡ı ÏÛ, ‡ ÚÓÈ ˜Â: ì—„‡ ˜Â ÏÛ ÓÌÓ‰ÂÏ Ï‡È͸ˇÚ‡!î, ÌÓ ÌË˘Ó Ì ËÁÎÂÁ ÓÚ Ú‡ˇ Á‡Í‡Ì‡. œÓÒΠҠÔË·‡ Ò˙‰ËÚÓ, ÌÓ Ë ÔÂÁ ÛÏ Ì ÏÛ ÏË̇ ‰‡ ÏË ·Î‡„Ó‰‡Ë Á‡ ÓÒڇ̇ÎËÚ ÏÛ ÒÔ‡ÒÂÌË ÍÓÍÓ¯ÍË Ë ‡Á ÓÒڇ̇ı Ò Û·ÂʉÂÌËÂÚÓ, ˜Â ÚÓÈ ÒÏˇÚ‡ ˆˇÎ‡Ú‡ ÏË ‚ÂÒˡ Á‡ ËÁÏËÒÎÂ̇ ËÎË ÏÓÊ ·Ë, ˜Â ‡Á Ò˙Ï ËÁÔËÎ Í˙‚Ú‡ ̇ ÍÓÍÓ¯ÍËÚ ÏÛ, ËÎË ÍÓÈ ÁÌ‡Â Í‡Í‚Ë ‰Û„Ë ·˙Ï·‡Ë Ò‡ Ò ‚˙ÚÂÎË ‚ „·‚‡Ú‡ ÏÛ. ¿

135


ÍÓÍÓ¯‡ÌËÍ˙Ú ÒË Â ‰Ó ‰ÂÌ ‰Ì¯ÂÌ Ì‡ Ò˙˘ÓÚÓ ÏˇÒÚÓ, ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ‰Ó ÏÓˇÚ‡ ÒÔ‡ÎÌˇ, Ò ÍÓÂÚÓ Ò ̇ÚË‚‡ Âʉ̂ÌÓ ÏÓˇ ÓÏ‡ÁÂÌ „‡Ê‰‡ÌÒÍË ÌÓÒ. œÂÌÓÒÌÓ Ë ‡ÎÌÓ. * * * ÕˇÍÓ„‡ ÒË “Ó¯Ó Ï ‚ËÍ̇ ‰‡ ¯‡‚‡Ï Á‡Â‰ÌÓ Á‡‰‡˜Ë ÔÓ Ï‡ÚÂχÚË͇, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ‰„ÓÚ‚ˇÏ Á‡ ͇̉ˉ‡Ú-ÒÚÛ‰ÂÌÚÒÍËÚ ËÁÔËÚË. ÕˇÍÓÈ ÏÛ Í‡Á‡Î, ˜Â Ò˙Ï „ÓÎˇÏ ˆ‡ ÔÓ Ú‡ˇ ‡·ÓÚ‡, ‡ ÚÓÈ ·Â Á‡„Û·ËÎ ‰‚ „Ó‰ËÌË ‚ ͇Á‡χ, Á‡ÚÓ‚‡ Ô‰·„‡¯Â ÚÓ‚‡ Ò˙ÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚Ó. ¿Á Ò Ò˙„·ÒËı, ÔÓÌÂÊ ÚÓÈ ·Â¯Â ÓÚ΢ÌËÍ˙Ú Ì‡ „ËÏ̇Áˡڇ ≠ Á̇ÏÂÌÓÒˆ˙Ú Ë ÌÓÒËÚÂÎˇÚ Ì‡ ÚËÍÓθÓ̇ڇ ÎÂÌÚ‡, Ú‡ ‡Á ÒË ÂÍÓı, ˜Â ÚÓ‚‡  ‰Û„ËˇÚ ≠ Ӣ ÔÓ-‚ÂÎËÍ ˆ‡ ̇ χÚÂχÚË͇ڇ Ë Ú‡ÍÓ‚‡ Ò˙ÚÛ‰Ì˘ÂÒÚ‚Ó ÏË Ò ÒÚÓË Ì‡Ô‡‚Ó ‚˙ıÓ‚ÌÓ. ÕˇÏ‡ı ÎÂÌÚË Ë ·‡È‡ˆË, ·ˇı ̇‚ËÚ ‰‡ Ò ‰ÓÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡Ï Ë ÔÓÒΠ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡ ‚ËÒÓ͇ ÓˆÂÌ͇ ̇ ÔËÂÏÌˡ ËÁÔËÚ Ë ‰‡ ÒË ËÁ·Â‡ β·Ëχ ÒÔˆˇÎÌÓÒÚ. ¿, β·Ëχڇ Ë ÏӉ̇ Á‡ ÚÓ„‡‚‡ Ë Á‡ ‚Ò˘ÍË ÒÔˆˇÎÌÓÒÚ ·Â ‡‰ËÓÚÂıÌË͇. » ڇ͇, ÔӘ̇ıÏ ÂÌÚÛÒˇÁË‡ÌÓ Ò ÚÓÁË ˜Ó‚ÂÍ ‰‡ ¯‡‚‡Ï ÚÂÁË ‰ÓÒ‡‰ÌË Á‡‰‡˜Ë Ë ‡Á ‚Ò ÔÓ‚Â˜Â Ë Ôӂ˜ Ò ‰Ë‚Âı Í‡Í ‚ ÚÓ‚‡ ÏÓϘ  ÔÓÔ‡‰Ì‡ÎÓ Á̇ÏÂÚÓ Ì‡ Û˜ËÎˢÂÚÓ ·‡‡·‡ Ò ÚËÍÓθÓ̇ڇ ÎÂÌÚ‡. Õ‡ ‰Ì¯ÂÌ Û΢ÂÌ Ê‡„ÓÌ ÏÓÊ ‰‡ Ò ͇ÊÂ: ÚÓÈ ÒË ·Â¯Â ̇Ô‡‚Ó „Ó· ‚Ó‰‡. «‡ÏËÒÎËı ÒÂ. ¡‡˘‡ ÏÛ ·Â¯Â ͇Ûˆ‡, χÈ͇ ÏÛ ≠ ‰̇ ÓÚ Û˜ËÎˢÌËÚ ÔËÒÎÛÊÌ˘ÍË. “Ó¯Ó ·Â¯Â ÔÓÎÛ˜ËΠ̇È-ÔÂÒÚËÊ̇ Ë ‰Ó·‡ ÒÎÛÊ·‡ ‚ ͇Á‡χڇ. ¿Á ÚÓ„‡‚‡ Ì ‡Á·Ë‡ı Ë ·˙ÍÂÎ ÓÚ ‚˙Á͇˘Ë̇ڇ Ë ÌÂÈÌËÚ ÒÍËÚË Ë Ì‚ˉËÏË, ‰ÓË ÌÂÔ‰ÔÓ·„‡ÂÏË ÏÂı‡ÌËÁÏË. “‡Í‡ ÒË Ë ÓÒڇ̇ı Ò ˜Û‰ÂÌ͇ڇ ‚ „·‚‡Ú‡ ÔÓ ÚÓÁË ‚˙ÔÓÒ. —Ή ÏÂÒˆ, ͇ÚÓ ÏË̇ı‡ ÔËÂÏÌËÚ ËÁÔËÚË, “Ó¯Ó Ò Á‡ÔËÒ‡ ‚ ‡‰ËÓÚÂıÌË͇, ‡ ‡Á ÓÚı‚˙Í̇ı ˜‡Í ‚ ÎÂÒÓÚÂıÌË͇ ≠ Ú˂ˇÎÌÓ Ë ÌÂÔÂÒÚËÊÌÓ ÏˇÒÚÓ. ◊Û‰ÂÌ͇ڇ ‚ „·‚‡Ú‡ ÏË ÔÓ‡Ò̇ Ӣ Ôӂ˜Â. ¬Ò ‰ÌÓ, ÏË̇ı‡ „Ó‰ËÌË, ÚÓ‚‡ Ò ÔÓÁ‡·‡‚Ë, ‚˜ Ò ·ˇıÏ ÔÓÓ·Û˜ËÎË ÍÓÈ ÔÓ ‡‰ËÓ, ÍÓÈ ÔÓ ÎÂÒÓ, ‚˙ÚˇıÏ Á‡Â‰ÌÓ ÍÛÔÓÌË, ˆ‡Í‡ıÏ ͇ÚËÚÂ Ë ÔÓ˜ËÂ. Ó̘ÂÚÓ ·Â¯Â ‰Û„ ˜Ó‚ÂÍ ÓÚ ÍÓÏÔ‡Ìˡڇ, Ì ·Â¯Â Á‡‚˙¯ËÎ Ë „ËÏ̇Áˡ, ‡ Ò‡ÏÓ Ò‰ÌÓ ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌÓ Û˜ËÎˢ ÔÓ ‡‰ËÓÚÂıÌË͇. ≈‰ËÌ ‰ÂÌ “Ó¯Ó ÏÛ ˜Â: ≠ ¿ ·Â,  Ó̘Â, ı‡È‰Â ‰‡ ÌË ÔÓÔ‡‚˯ ÚÂ΂ËÁÓ‡, ˜Â ÌÂ˘Ó Ó·‡Á˙Ú ÏÛ Â ÏÌÓ„Ó ¯‡ÌÚ‡‚!

136


≠ ◊‡Í‡È ·Â, “Ó¯Ó, ÚË ˘Â ÒÚ‡‚‡¯ ËÌÊÂÌÂ ÒΉ ·ÓÂÌË ‰ÌË, Ô˙Í ËÒ͇¯ Ì„‡ÏÓÚÌËÍ Í‡ÚÓ ÏÂÌ ‰‡ ÚË Ô‡‚Ë ÚÂ΂ËÁÓ‡. Õ Ú ÎË Â Ò‡Ï, ÚÓÎÍÓ‚‡ ‰Â·ÂÎË ÍÌË„Ë ÛÊ ËÁ˜ÂÚ ≠ ˜ Ó̘ÂÚÓ, ÌÓ ÌÂÓıÓÚÌÓ Ò ̇‚Ë Ë Ì‡Ô‡‚Ó Á‡ÔӘ̇ ‰‡ Ò‚‡Îˇ Á‡‰Ìˡ Í‡Ô‡Í Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡. œÓÒΠӄΉ‡ Á‡ ÒÂÍÛ̉‡-‰‚ ‚˙Ú¯ÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ. ≠ ƒ‡È Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡ ≠ ͇Á‡ ÚÓÈ Ë ÒΉ ͇ÚÓ ˇ ÔÓÎÛ˜Ë, Ô˙ı̇ χÍÛ˜‡ ÓÚÍ˙Ï ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ̇ ‰Ûı‡ÎÓÚÓ, ‡ ‰Û„Ëˇ ÏÛ Í‡È ‚ ÚÂ΂ËÁÓ‡. œÓÒΠ̇ÚËÒ̇ ·ÛÚÓ̇ ̇ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡Ú‡, Ú‡ Úˇ Á‡‚Ë Í‡ÚÓ ÒËÂ̇, ÒÚ‡ˇÚ‡ Ò ̇Ô˙ÎÌË Ò Ó·Î‡ˆË Ô‡ı Ë ÌË ‚Ò˘ÍË ÔÓ·ˇ„̇ıÏ ͇ÚÓ ÔË ˇ‰ÂÌÓ Ì‡Ô‡‰ÂÌËÂ.  Ó„‡ÚÓ Ò ‚˙̇ıÏ ‚ ÒÚ‡ˇÚ‡,  Ó̘ÂÚÓ ‚Íβ˜Ë ÚÂ΂ËÁÓ‡, ÔË ÍÓÂÚÓ Ó·‡Á˙Ú ËÁ„ÎÂʉ‡¯Â ˉ‡ÎÌÓ. «‚ÛÍ˙Ú Ò˙˘Ó ·Â¯Â ̇Ô‡‚Ó ÓÚ΢ÂÌ. ≠ ’‡È‰Â Ò„‡ ÏÓÌÚË‡È ÒË Í‡Ô‡Í‡ „ÓÒÔÓ‰ËÌ ·˙‰Â˘ ËÌÊÂÌÂ! ≠ ˜ ÚÓÈ Ì‡ “Ó¯Ó, ‡ ÓÌˇ ÌÂÓıÓÚÌÓ Ë Ò˙‰ËÚÓ Ò ı‚‡Ì‡ ‰‡ Ò‚˙¯Ë Ú‡ˇ ‡·ÓÚ‡.  ‡ÍÚÓ ‚Ë ÒÔÓÏÂ̇ı ÔÓ-Ô‰Ë, ıÓ‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ËχÎË Í˙ÒÏÂÚ‡ ‰‡ ÔÓÓ·˘Û‚‡Ú Ò ÏÂÌ, ÔÓ ÌˇÍ‡Í˙‚ ÒË ÌÂÓ·ˇÒÌËÏ Ì‡˜ËÌ Ò‡ Ò ËÁ‰Ë„‡ÎË ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ËÎË ÒÎÛÊ·‡Ú‡, Ë ÚÓ Ì ÓÚ ‚‡ÏÔËËÁ˙Ï ÒÔˇÏÓ ÏÓˇÚ‡ ÓÒÓ·‡, ‡ ÓÚ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÚÂÎ̇ ‡Ï·ËˆËˇ, ڇ͇ ˜Â Ó˜‡Í‚‡Ï ‰ËÌ ‰ÂÌ Ò˙˘ËˇÚ ÚÓÁË “Ó¯Ó ‰‡ ·˙‰Â ÌÓÏËÌË‡Ì, ‡ ÔÓÒÎÂ Ë Ì‡Á̇˜ÂÌ Á‡ ÏËÌËÒÚ˙ ËÎË, ı‡È‰Â ‰‡ ˜ÂÏ ≠ ÔÓÌ Á‡ÏÂÒÚÌËÍÏËÌËÒÚ˙. ” Ì‡Ò Úˡ Ì¢‡ ÒÚ‡‚‡Ú ÎÂÒÌÓ. ŒÒÓ·ÂÌÓ Ô˙Í ‚ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË. ¿ÍÓ ÚÓ‚‡ ‰Ó Ò„‡ Ì  Òڇ̇ÎÓ, ÚÓ Â, Á‡˘ÓÚÓ “Ó¯Ó ÔÓÒÚÓ Ì Ò  ‰ÓÒÂÚËÎ ‰‡ ÒË „Ó ÔÓËÒ͇. ≈ÚÓ, Ò„‡ „Ó ÔÓ‰Ò¢‡Ï ‡ÍÓ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÔÓÔ‡‰Ì ̇ ÚÓ‚‡ ˜ÂÚË‚Ó. * * * “Ó˜ÌÓ ÔÂ‰Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ ‚ÂÍ, ÍÓ„‡ÚÓ Ò Á‡ÒÂÎËıÏ ‚ ÒÚÓÎˈ‡Ú‡, χÈ͇ ÏË Á‡ÔӘ̇ ‡·ÓÚ‡ ‚ ÷ÂÌÚ‡ÎÌËÚ ÒÚÓ΢ÌË ı‡ÎË, ÍÓËÚÓ ÚÓ„‡‚‡ ÒË ·ˇı‡ ·˙΄‡ÒÍË Ï‡„‡ÁËÌ, ÌÓ Á‡‡‰Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ-·ÎËÁÓ ‰Ó ‰Óχ, Ò ÔÂÏÂÒÚË ‚ ‰ÌÓ ÏËÌˇڲÌÓ ‰˛ÍˇÌ˜Â ‚ χı‡Î‡Ú‡, „‡ÌË˜Â˘Ó Ò ÚÛı·ÌËÚ ه·ËÍË Ë Ò ˆË‚ËÎÌˡ Ò‚ˇÚ. ŒÚÍ‡È ‚ÂÏ „Ó Ì‡˘‡ı‡ ·‚͇, Á‡˘ÓÚÓ ÒË ·Â¯Â Ë Ú‡ÍÓ‚‡. “‡ ‚ Ú‡ÁË Î‡‚͇ χÈ͇ ÏË ‡Á‚ËıË ˆˇÎ‡Ú‡ ÒË ÒÚËıˡ Ë ‡Á‚˙Úˇ ڇ͇‚‡ χ˘‡·Ì‡ Ú˙„ӂˡ, ͇͂‡ÚÓ Í‚‡Ú‡Î˙Ú Ì ·Â ‚Ëʉ‡Î ÓÚ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚˡ. ¬Ò ÊË‚Ó Ò ÒÚ˘‡¯Â ÓÚ‚ÒˇÍ˙‰Â Á‡‡‰Ë

137


·˙ÁÓÚÓ Ë Ô˙ÎÌÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ë Á‡‡‰Ë ÚÓ‚‡, ˜Â χÈ͇ ÏË „Ó Á‡Â‰Ë Ë Ò˙Ò ÒÚÓÍË, ͇͂ËÚÓ Í‚‡Ú‡ÎÌËÚ ıÓ‡ Ì ·ˇı‡ Ë Ò˙ÌÛ‚‡ÎË. “Ó„‡‚‡ ·ˇı ÓÒÂÏ-‰Â‚ÂڄӉ˯ÂÌ, ÌÓ ‚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÚÓ ÒË ‚ÂÏ ‚˙Úˇı Ú‡ÁË Ú˙„ӂˡ Á‡Â‰ÌÓ Ò Ï‡È͇ ÏË, Ò ·‡˘‡ ÏË Ë Ò ·‡ÚˇÚ‡ ÏË. ’Ó‡Ú‡ ·ˇı‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ ‰Ó‚ÓÎÌË, ˜Â ÓÒ‚ÂÌ Á‡ Ô‡Á‡Û‚‡ÌÂÚÓ Ë‰‚‡ı‡ Ë Í‡ÚÓ Ì‡ ‡Ú‡ÍˆËˇ, ÔÓÌÂÊÂ Ë ‚ ÓÌˡ „Ó‰ËÌË Ú‡ Ë ‰Ó ‰ÂÌ ‰Ì¯ÂÌ Ú‡Í‡ ̇˜ÂÌÓÚÓ ÍÛÎÚÛÌÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ, ‡ÍÓ „Ó Ëχ¯Â ÌˇÍ˙‰Â, ÚÓ ·Â ËÁÍβ˜ÂÌËÂ, ÔÓÚ‚˙ʉ‡‚‡˘Ó Ô‡‚ËÎÓÚÓ, ˜Â Ú‡ÍÓ‚‡ ÊË‚ÓÚÌÓ Ì ÌË Â ÔËÒ˙˘Ó. ƒÓË ‰ÌÂÒ ‚ ҂ӷӉ̇ڇ Ô‡Á‡̇ ËÍÓÌÓÏË͇, ÍÓ„‡ÚÓ ‚ÎÂÁ¯ ‚ χ„‡ÁËÌ, ÔÓ‰‡‚‡˜ÍËÚ Ú „Ή‡Ú ͇ÚÓ ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ ËÏ Â ËÁˇÎ ‰ÂÒÂÚ‡, ÓÒ‚ÂÌ ‡ÍÓ Ì ÒË Ù‡ÒÓÌË‡Ì Ò ÍÓÒÚ˛Ï Ë ‚‡ÚÓ‚˙Á͇, Ú‡ ‚ Ô˙‚ˡ ÏÓÏÂÌÚ ‰‡ Ú ҷ˙Í‡Ú Ò ËÌÒÔÂÍÚÓ ÔÓ Ú˙„ӂˡڇ. «‡‡‰Ë ÚÓ‚‡, ˜Â ·Â ÔÓ‰‡‚‡˜Í‡ ‚ ·‚͇, ˆË„‡ÌÂÚ‡Ú‡ ‚‰̇„‡ ˇ ÚËÚÛÎÓ‚‡ı‡ Ë Ò ӷ˙˘‡ı‡ Í˙Ï Ì¡ Ò ìÀÂÎ¸Ó À‡‚ÍÂî. œÓ ÓÌÓ‚‡ ‚ÂÏ ÌÓχÎ̇ڇ ÓÒÚËÎ͇ Á‡ ÏÓÎË‚Ë Ó˘Â Ì ·Â ÓÚÍËÚ‡ ‚ ·˙΄‡ÒÍÓÚÓ Û˜ËÎˢÂ, Á‡ÚÓ‚‡ ÌË ۘÂÌˈËÚ ÔÓ‰ÓÒÚˇıÏ ÏÓÎË‚ËÚ ÒË Ò˙Ò ÒÚ‡ËÚ ËÁÚ˙ÔÂÌË ·˙Ò̇ÒÍË ÌÓʘÂÚ‡ ̇ ·‡˘ËÚ ÌË Ë ÓÚ ÏÓÏÂÌÚ‡, ‚ ÍÓÈÚÓ ÔÓÔ‡‰ÌÂı‡ ‚ Û˜ÂÌ˘ÂÒ͇ڇ ˜‡ÌÚ‡, Ú ‚˜ Á‡ÔÓ˜‚‡ı‡ ‰‡ Ò ̇˘‡Ú ÓÒÚËÎÍË. «‡ÚÓ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÿÓ̉‡ ‚ÎÂÁ ‚ ·‚͇ڇ Ò˙Ò ÒÚÓ„‡ÏÓ‚Ó ‡ÔÚÂ͇ÒÍÓ ¯Ë¯Â̈ ‚ ˙͇, Á‡ÔӘ̇ Ò ‰ÛÏËÚÂ: ≠ ÀÂÎ¸Ó À‡‚ÍÂ, ˘Â ÏË ‰‡‚‡¯ ÒÚÓ „‡Ï‡ ÓÎ˂ˡ Ë Â‰Ì‡ ÓÒÚËÎ͇ Á‡ ·˙ÒÌÂÌÂ!... ¿Á ÔËı̇ı ‰‡ Ò ÒÏ¡, ÌÓ Ï‡È͇ ÏË Ò‚Ó‚ÂÏÂÌÌÓ Ï ÒËÚ‡, Ú‡ ÏÎ˙Í̇ı. “ˇ Ì ÏÓʯ ‰‡ ‰ÓÔÛÒÌ ͇Í˙‚ÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ÔӉ˄‡‚‡ÚÂÎÂÌ Ì˛‡ÌÒ Í˙Ï Í‡Í˙‚ÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ÍÎËÂÌÚ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ‚·‰Â¯ ËÁÍÛÒÚ‚ÓÚÓ ÔÓ Ó˜ËÚ ̇ ÍÎËÂÌÚ‡ ‰‡ ÔÓÁ̇‚‡ Í‡Í‚Ó ÚÓ˜ÌÓ ˘Â Ô‡Á‡Û‚‡; Úˇ ·Â Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‰„ÓÚ‚Â̇ Ë Ó˘Â Ò ÓÚ‚‡ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÛÒÚ‡Ú‡ ÏÛ Úˇ ‚˜ Ò ·Â ÔËÒ„̇· Ë ÔÓÒÚ‡‚Ë· Ì„ӂˡ ÔÓ‰ÛÍÚ Ì‡ ÚÂÁ„ˇı‡ ËÎË Í‡ÌÚ‡‡. ¿ ÚÓ‚‡, ˜Â ·Â‰ÌËÚ ıÓ‡, ·ËÎÓ ˆË„‡ÌË ËÎË ·˙΄‡Ë, ÍÛÔÛ‚‡ı‡ ÓÎËÓ ‚ ‡ÔÚÂ͇ÒÍË ¯Ë¯ÂÚ‡, Úˇ ÔÂÊË‚ˇ‚‡¯Â ͇ÚÓ Î˘̇ ‰‡Ï‡ Ë ·ÓÎ͇. * * * ÃÓˇÚ ‚˙ÒÚÌËÍ Ë ·‡ÚÓ‚˜Â‰ ÕËÍÓ·È, ÍÓ„‡ÚÓ ·ˇıÏ ‰Â‚ÂÚ̇‰ÂÒÂڄӉ˯ÌË, ‰̇ ‚˜Â Ï ̇ÏÂË Ò ÏÓη‡ ‰‡ ÏÛ Ì‡Ô‡‚ˇ ÛÒÎÛ„‡, Á‡ ÍÓˇÚÓ Ì ÔËÚ‡ı Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ, ÔÓÌÂÊ ڇÍ˙‚ ÒË ÏË

138


·Â Ì‡‚˙Ú. œÓ Ô˙Úˇ ËÁÔβ ͇Ï˙˜ÂÚÓ, ˜Â ËÒ͇ ‰‡ ÔÓ‚ÂË ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ ̇ „‡‰ÊÂÚÓ ÒË, Á‡ÚÓ‚‡ ËÒ͇¯Â ‰‡ ∫ ̇Ô‡‚Ë ÚÂÒÚ ˜ÂÁ ÏÂÌ. ŒÚˉÓıÏ ̇ ‰̇ Ú‡Ï‚‡È̇ ÒÔË͇, Í˙‰ÂÚÓ ÚÓÈ Ëχ¯Â Ò¢‡ Ò Ì¡, ÔÓ͇Á‡ ÏË Â‰ÌÓ ÏÌÓ„Ó Í‡ÒË‚Ó ÏÓÏ˘Â, ÔÓ„ÎÂʉ‡˘Ó ̇ ‚ÒÂÍË ‰‚ ÒÂÍÛÌ‰Ë ˜‡ÒÓ‚ÌË͇ ÒË Ë ÍÓ„‡ÚÓ ËÁÚ˜ Ôӂ˜ ÓÚ ÔÓÎÓ‚ËÌ ˜‡Ò Ë ÏÓÏ˘ÂÚÓ ¯Ë, ˜Â  ·ÂÁ̇‰ÂʉÌÓ Ôӂ˜ ‰‡ ˜‡Í‡, ÚÓ ‚Á ڇ Ò ͇˜Ë ̇ Ú‡Ï‚‡ˇ. —˙„·ÒÌÓ Á‡‰‡˜‡Ú‡ ÏË, ‡Á ˇ ÔÓÒΉ‚‡ı, ÔÓÒΠ‚ Ú‡Ï‚‡ˇ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ˇ Á‡ÔË͇Á‚‡ı Ë ÓÚ ‰Ûχ ̇ ‰Ûχ Á‡ÔӘ̇ıÏ ‰‡ Ò ı‡ÂÒ‚‡ÏÂ Ë Úˇ Ì ÏË ÓÚ͇Á‡ ‰‡ ˇ ËÁÔ‡Úˇ ‰Ó ‰Óχ ∫. » ڇ͇ ≠ ÒÚ˄̇ıÏ Ô‰ ÌÂÈÌˡ ‰ÓÏ, ÔË͇Á‚‡ıÏ ÒË ÔˡÚÌÓ Ë Á‡‰Û¯Â‚ÌÓ Ë Á‡ÔӘ̇ıÏ ‰‡ ÒË Û„Ó‚‡ˇÏ Ò¢‡ Á‡ ÛÚ¯Ìˡ ‰ÂÌ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÓ„‡‚‡¯ÌËÚ Ì‡‚Ë Ì ·ˇı‡ ‰ÓÒÚ˄̇ÎË ‰Ì¯Ìˡ Ú‡·ËÂÚ Ò Ô˙‚Ó ‚Ëʉ‡Ì ‰‡ Ò ‚ÎËÁ‡ ‚ Í‚‡Ú‡. ¬ ÚÓÁË ÏË„ Ó·‡˜Â ÓÚ Ï‡Í‡ ËÁÔÎÛ‚‡ ÒËÎÛÂÚ˙Ú Ì‡ ·‡ÚÓ‚˜Â‰ ÏË, ÏÓÏ˘ÂÚÓ Ò ÒÍÓÌÙÛÁË ÒËÎÌÓ, ‡Á ‡Á·Ë‡˘Ó ∫ χı̇ı Ò ˙͇ Á‡ ‰Ó‚Ëʉ‡ÌÂ Ë ÔÓÚ˙̇ı ‚ Ú˙ÏÌË̇ڇ. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ, ÌˇÏ‡ ‰‡ ‚Ë ‡Á͇Á‚‡Ï Í‡Í‚Ó Ò ÒÎÛ˜Ë ÔÓ-̇ڇÚ˙Í, ÔÓÌÂÊ ÚÓ‚‡ Ò‡ ËÌÚËÏÌË Ì¢‡ Ë Ò˙Ï ÒË„ÛÂÌ, ˜Â ‚ÒÂÍË ÓÚ ‚‡Ò ˘Â Ï ‡Á·ÂÂ. «‡ÚÓ‚‡ ÓÒÚ‡‚ˇÏ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ú‚ÓÂÚÓ Î˛·ÂÁÌÓ ‚˙Ó·‡ÊÂÌËÂ, Û‚‡Ê‡ÂÏË ˜ËÚ‡ÚÂβ. * * * œÂ‰Ë „Ó‰ËÌË Ò Â‰ËÌ ÍÓ΄‡ ˜ËÌÓ‚ÌËÍ ÃÓ„Ë·ÌÒÍË ·ˇıÏ ÓÔ˙̇ÎË Â‰ÌÓÒ‰Ï˘̇ Ó·ËÍÓÎ̇ ÍÓχ̉Ëӂ͇ ËÁ ·˙΄‡ÒÍËÚ Á‡‚Ó‰Ë ÔÓ ÌˇÍ‡Í‚Ë ÒË ‰˙ʇ‚ÌË ÔÓ‚ÂÍË. œ˙ÚÛ‚‡ıÏÂ Ò ÏÓˇ Ú‡·‡ÌÚ ≠ ‡Á ̇ ‚Ó·̇, ÚÓÈ ‰Ó ÏÂÌ Í‡ÚÓ Ô˙ÚÌËÍ. Œ˘Â ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Á‡·ÂΡÁ‡ı, ˜Â ÔË ‚ÒˇÍÓ ÏÓ ̇ÚËÒ͇Ì ̇ ÒÔË‡˜Ìˡ Ô‰‡Î, Ò˙˘ÓÚÓ Ô‡‚¯ ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÏÂÌ Ë ÏÓˇÚ ÒÔ˙ÚÌËÍ ‚˙ıÛ Î‡Ï‡Ë̇ڇ Ô‰ Í‡Í‡Ú‡ ÏÛ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, ÔË ‚ÒˇÍ‡ ÔÓ-̇Ô„̇ڇ Ó·ÒÚ‡Ìӂ͇ ͇ÚÓ ËÁÔ‚‡‚‡Ì ËÎË ÔÂÓ‰ÓΡ‚‡Ì ̇ ÔÓ-ÓÔ‡ÒÌË Á‡‚ÓË, ÚÓÈ Ò ËÁÔ˙‚‡¯Â ͇ÚÓ ÒÚÛ̇. œÓ ‰ÌÓ ‚ÂÏ ÒÔˇı Ë ÏÛ ÂÍÓı: ≠ ¬ËÊ Í‡Í‚Ó, ËÏ‡Ï ‰ÓÒÚ‡ „Ó‰ËÌË Ë ÍËÎÓÏÂÚË Ì‡ ‚Ó·̇, ڇ͇ ˜Â ÏÓʯ ‰‡ ÏË Ëχ¯ ‰Ó‚ÂËÂ Ë ‰‡ ÒË Ò ‚ÓÁ˯ Ò˙‚ÒÂÏ ÒÔÓÍÓÈÌÓ. ÃÓʯ ‰‡ ÏË Ò ‰Ó‚Â˯ ≠ ‚ ÒË„ÛÌË ˙ˆÂ ÒË. “Ó„‡‚‡ ÚÓÁË ˜Ó‚ÂÍ ÏË Ó·ˇÒÌË, ˜Â ÔÂ‰Ë „Ó‰ËÌË Â ÔÂÊË‚ˇÎ ÚÂÊ͇ Ô˙Ú̇ ͇ڇÒÚÓÙ‡, ÔË ÍÓˇÚÓ ÚÓÈ Â ·ËÎ ¯ÓÙ¸Ó ̇ ‡‚-

139


ÚÓÏÓ·Ë·, ËχÎÓ ÊÂÚ‚Ë, ‰‡ÏË, Ò˙‰ËÎˢ‡ Ë Ú. Ì. Ë Á‡ÚÓ‚‡ ÔÓ ÔË̈ËÔ ÓÚÚÓ„‡‚‡ ËÁ·ˇ„‚‡Î ‰‡ Ò ‚ÓÁË ‚ ÎÂ͇ ÍÓ·, ÌÓ ËÏÂÌÌÓ Á‡‡‰Ë ÚÓ‚‡, ˜Â ¯ÓÙ¸Ó˙Ú Ò˙Ï ‡Á, Ò Ò˙„·ÒËΠ̇ ÚÓ‚‡ Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂ. “‡Í‡ ÚÓÈ ÔÓ‰˙ÎÊË ÒËÏÛÎÚ‡ÌÚÌÓ ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ÏÓËÚ ¯ÓÙ¸ÓÒÍË ‰‚ËÊÂÌˡ Ӣ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ÂÏÂ, ÌÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ò ÛÒÔÓÍÓË Ë ÔÓÓÚÔÛÒ̇. “‡Í‡ ‚˙‚ˇıÏ ÔÓ Ì‡¯Ëˇ χ¯ÛÚ ÓÚ „‡‰ ̇ „‡‰, ÔÂÏË̇‚‡ıÏ ÔÂÁ ‰ÂÒÂÚÍË Ò·. œ˙ÚÛ‚‡ÌÂÚÓ ·Â¯Â ÔˡÚÌÓ ‚ Ô˙ÔÓ¢ˡ Ú‡·‡ÌÚ. Ó„‡ÚÓ Ì‡‚ÎËÁ‡ıÏ ‚ ÌˇÍ‡Í‚Ó ÒÂÎÓ, ÓÚ ı‡Òڇ·ˆËÚ ËÁÒÍÓ˜Ëı‡ ‰‚‡Ï‡ ÛÌËÙÓÏÂÌË ÒÎÛÊËÚÂÎË ÓÚ ÌˇÍ‡Í‚‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ̇ ËÌÒÔÂÍˆËˇ Ë ‰‡‰Óı‡ ÁÌ‡Í ‰‡ Óڷˡ ‚ ‰ˇÒÌÓ Ë ‰‡ ÒÔ‡. œÓËÒ͇ı‡ ÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÚÂ Ë ÏË Ò˙Ó·˘Ëı‡: ≠ «Ì‡ÂÚ ÎË, ˜Â ͇‡ıÚÂ Ò Ô‚˯Â̇ ÒÍÓÓÒÚ?  ‡‡ıÚ Ò˙Ò Ò‰ÂωÂÒÂÚ, ‡ ‰ÓÔÛÒÚËχڇ  ¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚ. ≠ œÓ Í‡Í‚Ó ÔÓÁ̇ıÚÂ? ≠ ÔÓÔËÚ‡ı ̇ Ò‚ÓÈ ‰. ≠ œÓ-̇„Ó Ëχ Û‰, ÍÓÈÚÓ Á‡Ò˜ ÒÍÓÓÒÚÚ‡, Ò ÍÓˇÚÓ Ò ‰‚ËÊÂıÚÂ. ≠ Õ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â! ≠ ÂÍÓı ËÏ ≠ “ÓÁË ÒÍ‡Ô‡Ì Ú‡·‡ÌÚ Ì ÏÓÊ ‰‡ ‚‰Ë„‡ Ôӂ˜ ÓÚ ¯ÂÈÒÂÚ. ¬ÂÓˇÚÌÓ Û‰˙Ú ‚Ë „¯Ë. ≠ “ÓÁË Û‰ Ì „¯Ë. “ÓÈ Â Ò˙‚ÂÚÒÍË. ≠ ÓÚ„Ó‚ÓËı‡ ËÌÒÔÂÍÚÓËÚÂ Ë ÏË ÚˇÒ̇ı‡ ÌˇÍ‡Í‚‡ ÒË „ÎÓ·‡. ÕË ÔÓ‰˙ÎÊËıÏ Ô˙Úˇ ÒË Ë Ò ‡ÁÒËÔ‡ıÏ ÓÚ ÒÏˇı Ë Á‡‡‰Ë ‡„ÛÏÂÌÚ‡ ̇ ËÌÒÔÂÍÚÓËÚÂ, Ë Á‡‡‰Ë ÏÓˇÚ‡ χÎ͇ ̇˂̇ ¯ÏÂÍÂËÈ͇. —Ô˙ÚÌËÍ˙Ú ÏË Ò ÛÒÔÓÍÓË Ë ÓÚÔÛÒ̇ Ӣ Ôӂ˜Â. “Ó„‡‚‡, ÔÂÁ Ò‰ÂωÂÒÂÚÚ „Ó‰ËÌË, ‰˙ʇ‚‡Ú‡ Ë ıÓ‡Ú‡ ·ˇı‡ ‚ ‰Ó·Ó ËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, ˆÂ̇ڇ ̇ ·ÂÌÁË̇ ·Â¯Â ÔÓ˜ÚË Í‡ÍÚÓ Á‡ ‡ÏÂË͇̈ËÚ ËÎË Á‡ ÛÒ̇ˆËÚÂ Ë ÏÓÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó Í˙ÒÚÓÒ‚‡¯Â ̇‰Î˙Ê Ë ¯Ë Ó‰Ë̇ڇ ÔË ‚ÒˇÍ‡ ۉӷ̇ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ò ÚÓÁË Ú‡·‡ÌÚ ≠ ËÁÚÓ˜ÌÓ‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ ̇Ӊ̇ ÍÓ·, ÒӈˇÎËÒÚ˘ÂÒÍËˇÚ ÙÓÎÍÒ‚‡„ÂÌ. ÃÓÊ ·ÂÁ ÔÂÛ‚Â΢ÂÌË ‰‡ Ò ͇ÊÂ, ˜Â Ӣ ÓÚ ÔÂÎÂ̇˜ÂÚ‡ ‰‚ÂÚ ÌË ÏÓϘÂÚ‡ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÓÚ‡Ò̇ı‡ ‚ ÚÓÁË Ú‡·‡ÌÚ. —ÔÓÏÌˇÏ ÒË Í‡Í ·ˇıÏ ̇ ‰˙Î„Ë ÂÍÒÍÛÁËË, Í‡Í Ú‡·‡ÌÚ˙Ú ·Â ÔÂÚÓ‚‡ÂÌ Ò ‰ÂıË Ë ÔÓ‚ËÁËË, Í‡Í œÓÎË ÔÂ¯ ‰¯ÍËÚ ̇ ‰Âˆ‡Ú‡ ‚ Í‡ÈÔ˙ÚÌËÚ ÔÓÚÓ˜ÂÚ‡, ‡ ÔÓÒÎÂ, ͇ÍÚÓ Ò‡ ÏÓÍË, „Ë Á‡ÎÂÔ‚‡¯Â ÔÓ ‚˙Ú¯̇ڇ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ÒÚ˙Í·ڇ, Á‡ ‰‡ ËÁÒ˙ı̇Ú. ¿ÍÓ Ò ÒÎÛ˜Â¯Â ÌˇÍÓˇ ÔÓ‚‰‡, ˇ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ı Á‡ ·ÓÂÌË ÏËÌÛÚË ÔÓ‰ ÒˇÌ͇ڇ ̇ ÌˇÍÓ Í‡ÈÔ˙ÚÌÓ ‰˙‚Ó. ¬Ò˘ÍË ÚÂıÌ˘ÂÒÍË „‡-

140


ÏÓÚÌË ıÓ‡ Á̇Âı‡, ˜Â ÚÓÁË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ Á‡ ÓÌÂÁË „Ó‰ËÌË ·Â¯Â ‰ÌÓ ÚÂıÌËÍÓËÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓ ·ËÊÛ. ¬Ò˘ÍËÚ ‚ËˆÓ‚Â Ë ÁÎÓÒÎӂˡ ÔÓ Ì„ӂ ‡‰ÂÒ ·ˇı‡ ̇ ˉÂÓÎӄ˘ÂÒ͇, Á‡‚ËÒÚÎË‚‡ ËÎË Ì„‡ÏÓÚ̇ ÓÒÌÓ‚‡. œÓ‚˜ÂÚÓ ‰Ì¯ÌË Ï‡ÒÓ‚Ë ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË Á‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ ÚÓ„‡‚‡, Ò„‡ Ò‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ÔÓ ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÚ ˉÂË Ì‡ Ú‡·‡ÌÚ‡ ≠ ̇Ô˜ÌÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ ÓÚÔ‰ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Ë Ô‰ÌË ‰‚Ë„‡ÚÂÎÌË ÍÓη, ÍÓÂÚÓ „Ó‚ÓË Á‡ ÌÂÔÂıӉ̇ڇ ‚ËÚ‡ÎÌÓÒÚ Ì‡ „ÂχÌÒ͇ڇ ÚÂıÌ˘ÂÒ͇ ÏËÒ˙Î, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ‚‡ ‰‡ÎË Â ·Ë· ‚ Á‡Ô‡‰Ì‡Ú‡ ËÎË ‚ ËÁÚӘ̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ √ÂχÌˡ. «‡ÚÓ‚‡ ÚÓÁË Ì‡¯ ÚÓ„‡‚‡¯ÂÌ Ú‡·‡ÌÚ ‰ÌÂÒ Â ËÁÔ‡‚ÂÌ Í‡ÚÓ Ó·ÂÎËÒÍ ‚ ‰‚Ó‡ ̇ ‚Ë·ڇ ÌË ‚ Ó˜‡Í‚‡Ì ̇ ÔÓ‰ÌÓÚÓ ÒÏÓÚ‡‚‡Ì ̇ ËÒÚÓ˘ÂÒÍËÚ ӷÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡ ÓÚ Ò‚ÂÚӂ̇ڇ ˜Ó‚¯͇ „ÎÛÔÓÒÚ, ÍÓ„‡ÚÓ Á‡ ‰ÂÌ-‰‚‡ ˘Â ·˙‰Â Ó·ÓÛ‰‚‡Ì, ·Óˇ‰ËÒ‡Ì Ë Ì‡„·ÒÂÌ Í‡ÚÓ Ï·‰ÓÊÂ̈, ˘Â ÓÚ‚ÓË ‚‡ÚËÚ ÒË Ë ˘Â ÔÓ͇ÌË Ò‚ÓËÚ ÒÚ‡Ë Ë Î˛·ÂÁÌË ÔˡÚÂÎË ‰‡ „Ë ‚ÓÁË Ì‡Í˙‰ÂÚÓ ÔÓÊ·ˇÚ. * * * œÓÌÂÊ ‚ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌËÚ ÔÓ˜ËÚË Ì‡ ˜ÂÌÓ‚ËÚ ̇ ÔËÒ‡ÌËÂÚÓ ÏË ÓÚ ÏÓË ·ÎËÁÍË Ë ÔÓÁ̇ÚË ·ˇı‡ ËÁ͇Á‡ÌË ÔÓÊ·Ìˡ ‰‡ ÒÔÓ‰ÂΡ Ò‚ÓË Î˛·Ó‚ÌË ÔÂÊË‚ˇ‚‡Ìˡ, Á‡˘ÓÚÓ ÚÓ‚‡  ‚˜̇ Ë ‡Ú‡ÍÚ˂̇, ‡ ‚ ÏÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡Ë Ë Ò˙‰·Ó‚̇ ÚÂχ, ÚÓ ‡Á Ò ҘËÚ‡Ï Á‡‰˙ÎÊÂÌ ‰‡ ‡Á͇ʇ Á‡ Ì¢Ó, ÍÓÂÚÓ Â ÔÓ-ÙË‚ÓÎÌÓ Ë ÎÂÍÓ‚‡ÚÓ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ‰‡ ‚Ë Á‡Ó‡‚‡Ï ‚ Ò˙ˆÂ‡Á‰Ë‡ÚÂÎÌËÚ β·Ó‚ÌË ‰‡ÏË. » ‚˙ÔÂÍË ˜Â ·ˇı Í‡ÒË‚ Ë ÔË‚ÎÂ͇ÚÂÎÂÌ Ï˙Ê, ͇ÍÚÓ Ë ˜Ó‚ÂÍ, ÍÓÈÚÓ ÛÏ ‰‡ ӂ·‰ˇ‚‡ ÊÂÌÒÍËÚ Ò˙ˆ‡, ÔÓÌÂÊ ‚ÒÂ Ô‡Í ÚÓ‚‡ ÒË Â Â‰ÌÓ ‚ÒÂÔËÁ̇ÚÓ ÛÏÂÌËÂ, Ì Ò˙Ï Ò ҘËڇΠÁ‡ Á‡‰˙ÎÊÂÌ ‚ ÏÓÂÚÓ ·ËÚË ‰‡ ·˙‰‡ ‰ËÌ ‡Á‡ÌÓ‚‡ ËÎË Â‰ËÌ ƒÓÌ ∆Û‡Ì. ”‚‡Ê‡‚‡Ï Ë ‰Û„ËÚ ÔË‚ÎÂ͇ÚÂÎÌË Ë ı‡ÂÒ‚‡ÌË ÓÚ ÊÂÌËÚ Ï˙ÊÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò ‚˙Á‰˙ʇÎË ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ ‰‡‰Â̇ڇ ÓÚ ÔËÓ‰‡Ú‡ ̇ ÊÂÌËÚ Ò··ÓÒÚ ‰‡ Ò ‚β·‚‡Ú Ë Á‡ı·҂‡Ú ÓÚ Ô˙‚ ÔӄΉ. Ã˙ÊÂ, ˜ËËÚÓ „‡˘Ë Ò‡ ̇ ‚˙‚˜Ëˆ‡, ÍÓˇÚÓ ‚ÒˇÍ‡ ÔÓ‡ÁÔÛÒ̇ڇ ÊÂ̇ ·Ë Ïӄ· ‰‡ Ôˉ˙Ô‚‡ Ò ÎÂÍÓÚ‡, ıÓ‡Ú‡ ̇˘‡ı‡ ÊÂÌ͇Ë Ë Ú Ì Ò ÔÓÎÁ‚‡ı‡ Ò Û‚‡ÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰Û„ËÚ Ï˙ÊÂ, Ô˙Í Ë Ì‡ Ò‡ÏËÚ ÊÂÌË. “ÓÁË ÏÓ‡Î Ì Ò ۘ¯ ÌËÚÓ ‚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ, ÌËÚÓ ‚ Û˜ËÎˢÂÚÓ, ‡ ÔÓËÁÚ˘‡¯Â ÓÚ Ò‡ÏÓÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó.

141


œÓ ‚ÂÏ ̇ ÒÚÛ‰ÂÌÚÒÍË ÒÚ‡Ê ‚ ‰ÌÓ Ï‡ÎÍÓ „‡‰˜Â Ô˂˜Â ˆˇÎ‡Ú‡ „ÛÔ‡ ÒÚÛ‰ÂÌÚË Ò ËÁÚ˙Ô‡ÌËıÏ ̇ ÚÓÚÓ‡‡ Í‡È ÏËÌˇڲÌÓÚÓ „‡‰ÒÍÓ ÔÎÓ˘‡‰˜Â, Í˙‰ÂÚÓ ÍÛÙÂÂıÏ ‰ÓÒÚ‡ Ú˙ÔÓ Ë Ò ˜Û‰ÂıÏ ̇Í˙‰Â ‰‡ ÔÓÂÏÂÏ. —Ή ÌˇÏ‡ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ ˜‡Ò ̇ ÔÎÓ˘‡‰˜ÂÚÓ Á‡ÔËËʉ‡ı‡ Ï·‰ÂÊË Ë ‰Â‚ÓÈÍË Ë Á‡ÔӘ̇ı‡ ‰‡ Ò ‰‚ËÊ‡Ú ‚ Í˙„ ͇ÚÓ Ì‡ ı‡Ï‡Ì ÔÓ ÔÓÒÓ͇ ̇ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇, ˜ÓÔÎÂı‡ ÒÂÏÍË Ë ÒË ÔÓ‰ı‚˙Ρı‡ ÚÂıÌË ÒË Á‡Í‡˜ÍË. œÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÚÓÁË Í˙„ Ò ‰ÂÙÓÏË‡ Ë ÔË‰Ó·Ë ˇÈˆÂ‚ˉ̇ ÙÓχ, ͇ÚÓ ÓÒÚˡ ‚˙ı ̇ ˇÈˆÂÚÓ ‚Á ‰‡ ÓÔË‡ ‰Ó Ì‡Ò ÒÚÛ‰ÂÌÚËÚ ≠ ΂ÂÌÚËÚÂ. ŒÒÚËˇÚ ‚˙ı ̇ ˇÈˆÂÚÓ ·Â Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌ Ò‡ÏÓ ÓÚ ÏÓÏ˘¯ÍËÚ „ÛÔËÓ‚ÍË. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ÌË ‰ÓÒÚ‡ Ò ‡Á‚˙ÎÌÛ‚‡ıÏ ÓÚ ÚÓ‚‡ ‡Á‚ËÚË ̇ Ì¢‡Ú‡, ÔÓÌÂÊ ıÂÏ Ì ·ˇıÏ ˜‡Í ÚÓÎÍÓ‚‡ ÓÚ‡Í‡ÌË, ‡ Ô˙Í Ë ·ˇıÏ ̇ ˜Ûʉ ÚÂÂÌ. ÃÓÏ˘ÂÚ‡Ú‡ ÌË Ó„ÎÂʉ‡ı‡ ÓÚ „·‚ËÚ ‰Ó ÔÂÚËÚ ͇ÚÓ Ì‡ ·ÓÒ‡ Á‡ Ó·Ë, ÔÓ‰ıË΂‡ı‡ Ò ÔÓ ÓÒÓ·ÂÌ Ì‡˜ËÌ Ë ÒË ˜ÓÔÎÂı‡ ÒÂÏÍËÚÂ. ÕˇÍÓË ÓÚ Ì‡¯ËÚ Á‡ÔӘ̇ı‡ ‰‡ Ò ÔÓ˜ÂÒ‚‡Ú ÓÚ ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ú‡ˇ Ә‚ˉ̇ ҄Ή‡, ‰Û„Ë Ò ÔÂÒÚÛ‚‡ı‡ ̇ ̇ÙÛ͇ÌË, ÌÓ Ó·˘Ó ‚ÁÂÚÓ Á‡ÏËËÒ‡ ̇ ÌÂÎÓ‚ÍÓÒÚ ÓÚ ÚÓ‚‡, ˜Â ÛÊ ÌÂ˘Ó ÒΉ‚‡ ‰‡ Ò ÒÎÛ˜Ë, ‡ ̇ Ô‡ÍÚË͇ ÌË˘Ó Ì Ò ÒÎÛ˜‚‡¯Â. Ó„‡ÚÓ Á‡ÔӘ̇ ‰‡ ÏË Ò Á‡‚Ë‚‡ Ò‚ˇÚ ÓÚ ‚˙ÚÂÎÂÊ͇ڇ Ô‰ Ó˜ËÚ ÌË, Ì Ò ÒÚ˙Ôˇı Ë ÔÓ̘Ëı ‰‡ ÒÔ‡ ÚË ÒËÏÔ‡Ú˘ÌË ÏÓÏ˘ÂÚ‡, ÍÓËÚÓ Á‡ÍÓ‚‡ı‡ ÒÔË‡˜ÍË, ÔÂ‰Ë Ó˘Â ‰‡ Ò˙Ï Í‡Á‡Î ͇͂ÓÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ. œÓ„ΉËÚ ËÏ Ôӂ‰ˇı‡ ÓÚ ÒÍÛ͇ڇ Ë Ú ‚ÔÂËı‡ ·ÎÂÒ̇ÎËÚ ÒË Ó˜Ë ‚ ÏÂÌ. ≠ »Á‚ËÌÂÚÂ! ≠ Á‡ÔӘ̇ı -«‡˘Ó Ò ‚˙ÚËÚ ڇ͇ ÒÚ‡ÌÌÓ ÔÓ ÚÓ‚‡ ÔÎÓ˘‡‰˜Â? ≠ ¿ÏË, Ú˙ÒËÏ ÒË ÒËÏÔ‡ÚËË. ≠ ÓÚ„Ó‚ÓË Â‰ÌÓ ÓÚ ÏÓÏ˘ÂÚ‡Ú‡. ≠ ÃÌÓ„Ó ‰Ó·Â! ≠ ÂÍÓı ≠ ÕË Ò˙˘Ó Ï‡È ÒË Ú˙ÒËÏ ÒËÏÔ‡ÚËË. «Ì‡˜Ë ‚˜ ÒÏ Ò ̇ÏÂËÎË. ≠ ¿ÏË...Ë... ‰‡! ≠ ͇Á‡ ̇È-ÌÂÚ˙ÔÂÎË‚ÓÚÓ Ë Ì‡Ô‡‚Ë Í‡˜Í‡ Í˙Ï ÏÂÌ. ≠ “Ó„‡‚‡ ‰‡ Ú˙„‚‡ÏÂ! ≠ ͇Á‡ı ËÏÔÛÎÒË‚ÌÓ Ë ÏÓÏ˘ÂÚÓ ÏË„ÌÓ‚ÂÌÓ Ï ı‚‡Ì‡ ÔÓ‰ ˙͇. ƒÂÒÂÚË̇ Í‡˜ÍË ÔÓ-̇ڇÚ˙Í, ‚˜ ËÁ‚˙Ì ÔÓÎÂÁÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚˙Úˇ˘ËÚ Ò ‚ Í˙„, Úˇ ÏË Í‡Á‡ Ò˙‚ÒÂÏ ÛÔ·¯ÂÌÓ: ≠  ‡Í‚Ó Ì‡Ô‡‚Ëı! ¬Ò˘ÍË Ï ‚ˉˇı‡. ≠ Õ Ò ÔËÚÂÒÌˇ‚‡È, ˘Â Ú ԇÁˇ. ≠ ËÁÙÛ͇ı Ò ‡Á. ≠  ‡Í Ò ͇Á‚‡¯?...

142


œÓÒΠ·Â¯Â ÏÌÓ„Ó ÔˡÚÌÓ. ◊ÂÒÚ̇ ‰Ûχ. ¡ˇıÏ Ò ı‡ÂÒ‡ÎË ÓÚ Ô˙‚ ÔӄΉ. œ˙Í Ë ·ˇıÏ ÚÓÎÍÓ‚‡ Ï·‰Ë... ’Û·‡‚ËÚ ÒÔÓÏÂÌË Ì‡ ıÓ‡Ú‡ ÓÚ Ï·‰ËÚ ËÏ „Ó‰ËÌË ˜ÂÁ ÌˇÍ‡Í˙‚ ÓÒÓ·ÂÌ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï ÍÂÔˇÚ ÚˇıÌÓÚÓ ÂÏÓˆËÓ̇ÎÌÓ, ‡ ÓÚ Ú‡Ï Ë ÙËÁ˘ÂÒÍÓÚÓ ËÏ Á‰‡‚ ‰ÓË ‚ ‰˙ηÓ͇ڇ ËÏ ÒÚ‡ÓÒÚ, ڇ͇ ˜Â Úˇ ‰‡ Ì ËÁ„ÎÂʉ‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ „ÓÁ̇, ÒÛıÓ‚‡Ú‡ Ë ·ÂÁ̇‰Âʉ̇. ÃËÚÍÓ ·Â¯Â ÓÚ Ò‡ÏÓÍÓ‚ÒÍËÚ Ò· Ë ·Â ̇ Í‚‡ÚË‡ Û Ì‡Ò. ”˜Â¯Â ÌˇÍ‡Í˙‚ ÚÂıÌËÍÛÏ Ë Ò ÔËÚÂÒÌˇ‚‡¯Â, ˜Â ÔË͇Á‚‡ Ò ÏÌÓ„Ó ÒËÎÌÓ ËÁ‡ÁÂÌ ‰Ë‡ÎÂÍÚ ÓÚ ÚÂıÌˡ Í‡È. ≈‰ËÌ ‰ÂÌ ÔÓ ÌËÍÓ ‚ÂÏ ‰ÓÈ‰Â Ò Â‰Ì‡ χ‰‡Ï‡, ÍÓˇÚÓ ‚ ‰Ì¯ÌÓ ‚ÂÏ Á‡ ·ÓÂÌË ÒÂÍÛÌ‰Ë ˘Â¯Â ‰‡ ·˙‰Â ‚͇‡Ì‡ Á‡ ÏÓ‰ÂÎ ‚ ÌˇÍÓˇ ÓÚ ÏÓ‰ÌËÚ Í˙˘Ë. «‡Íβ˜Ëı‡ Ò ‚ Í‚‡ÚË‡ÌÚÒ͇ڇ ÒÚ‡ˇ Á‡ ÌˇÍÓ ÒË ‚ÂÏÂ, Á‡ ‰‡ ÒË ÔÓÓ·˘Û‚‡Ú, Á‡ ÍÓÂÚÓ Ò ·ˇı‡ Ë Ò˙·‡ÎË, ÔÓÒΠÚÓÈ ˇ ËÁÔ‡ÚË ÔÓ ÊË‚Ó ÔÓ Á‰‡‚Ó, ‡ ͇ÚÓ Ò ‚˙̇, ‡Á Ì ÏÓʇı ‰‡ Ò ÒÚ˙Ôˇ Ë „Ó ÔËÚ‡ı: ≠ ¿, ·Â, ˜Ó‚ÂÍ, ÓÚÍ˙‰Â ̇·‡‡ ÚÓ‚‡ „ÓÚËÌÓ „‡‰ÊÂ? ≠ ≈ Ô‡, Ó̇ ÒË ÒÚÓ¯ ‰Ó ‰ËÌ ÔÓÁÓˆ ‚ Û˜ËÎˢÂÚÓ, ˇÁ Ò ÔË·ÎËÊËı Ë ˇ ÔËÚ‡ı: ì¿ Ï‡, χˆÂ, ÍÓ„‡ ˜Â ÚË „Ó Á‡ÍÓ‚ÂÏ ˇ ̇ Ú·Â?î Ë Ó̇ ÏË Í‡Á‡: ì≈, Ô‡ ÏÓÊÂ Ë Ò„‡, ‡ÍÓ ËÒ͇¯. ì » ڇ͇ Ú˙„̇ Ò ÏÂÌÂ, Ú‡ ÚÛ͇. œÓÒΠÚË ‚ˉ ˘Ó Òڇ̇ ÚÛ͇. ≠ ≈, ˜‡Í ‰‡ Ò˙Ï ‚ˉÂÎ ≠ Ì Ò˙Ï ‚ˉÂÎ, ÌÓ ÏÓÏ˘ÂÚÓ ·Â¯Â ÏÌÓ„Ó ıÛ·‡‚Ó. ¿ Í‡Í Ò ͇Á‚‡ Úˇ? ≠ ≈ Ô‡, Ì Á̇Ï. ≠ ÓÚ„Ó‚ÓË ÃËÚÍÓ. ¿ ‰Û„Ëˇ Í‚‡ÚË‡ÌÚ ÓÚ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Û˜ËÎˢÂ, ÚÓÈ Ô˙Í ·Â¯Â ÓÚ ÏÌÓ„Ó‰ÂÚÌÓ ÒË‡¯ÍÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÓÚ Í˛ÒÚẨËÎÒÍÓ ÒÂÎÓ. ÕˇÍ‡Í˙‚ ıÛ‰ÓÊÌËÍ, ÍÓÈÚÓ ıÓ‰ÂÎ ‰‡ ËÒÛ‚‡ Ú‡Ï ÔÓ ‰ËËÚ ̇ ¬Î‡‰ËÏË ƒËÏËÚÓ‚ ≠ ÇÈÒÚÓ‡, Á‡·ÂΡÁ‡Î ‰‡·‡Ú‡ ̇ ÏÓϘÂÚÓ Ë „Ó ‰Ó‚ÂΠ̇Ô‡‚Ó ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌˡ ÒË ‰ÓÏ Ì‡ Í‚‡ÚË‡ Ë ı‡Ì‡ Ë „Ó Á‡ÔË҇Π‰‡ ÒÂ Û˜Ë Á‡ ıÛ‰ÓÊÌËÍ. ÕÓ Ì‡ÎË ıÓ‡Ú‡ ̇ ËÁÍÛÒÚ‚ÓÚÓ, χ͇ Ë Ó˘Â ‚ Á‡Ӊ˯, Ì ÛÏÂˇÚ ÏÌÓ„Ó-ÏÌÓ„Ó ‰‡ ÒË ‚·‰ÂˇÚ ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú‡, ̇¯ÂÚÓ ÏÓϘ ÌÂÁ‡·‡‚ÌÓ Á‡‚˙ÚˇÎÓ Î˛·Ó‚ Ò ‰˙˘ÂˇÚ‡ ̇ ı‰ÓÊÌË͇, Ë ÚÓ Ì Ô·ÚÓÌ˘̇, ‡ ̇Ô‡‚Ó ‚ ·‡˜ÌÓÚÓ ÎÓÊ ̇ ·Î‡„Ó‰ÂÚÂΡ ÒË. œÓÒΉÌËˇÚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ Ò ÓÚ͇Á‡Î ÓÚ ÏˆÂ̇ÚÒÚ‚ÓÚÓ ÒË, ÍÓ„‡ÚÓ ÛÒÂÚËÎ Í‡Í‚Ó Ò ‚˙¯Ë ‚ Í˙˘‡Ú‡ ÏÛ Ë Ì‡ÚËËÎ ıÛ·‡‚ˆ‡, Ú‡ ÚÓÈ ‰Óȉ ̇ Í‚‡ÚË‡ Û Ì‡Ò, Í˙‰ÂÚÓ ‰ÓÌˇÍ˙‰Â Ë ÔÂÊË‚ˇ‚‡¯Â ÓÚ Ì‡¯ËÚ ÓÒÍ˙‰ÌË ÂÒÛÒË. —·‚‡ ·Ó„Û, ˜Â ÌˇÏ‡ıÏ ÏÓÏË˜Â Û ‰Óχ...

143


¬ ‰ÂÚÒÚ‚ÓÚÓ ÌË Ë ‚ ˛ÌÓ¯ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÌË ÔÓÎÛ˜‡‚‡ıÏ ÒÂÍÒÛ‡Î̇ڇ ÒË ÍÛÎÚÛ‡ ̇Ô‡‚Ó ÓÚ ÔËÓ‰‡Ú‡. ¬ Û˜ËÎˢÂÚÓ Ó˘Â ÚÓ„‡‚‡, Ú‡ ‰Ó ‰ÂÌ ‰Ì¯ÂÌ Ì  ÒÚ‡‚‡ÎÓ Ë ‚˙ÔÓÒ Á‡ ÌÂ˘Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓ. «‡ÚÓ‚‡ ÌË ̇·Î˛‰‡‚‡ıÏ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÔÓÍË‚‡ÌÂÚÓ ÔË ÊË‚ÓÚÌËÚÂ Ë ÒË Ô‡‚ÂıÏ ҂ÓËÚ ËÁ‚Ó‰Ë. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ‚Á‡ËÏÓÛ˜ËÚÂÎ̇ڇ ÏÂÚÓ‰‡ ‡·ÓÚÂ¯Â Ò Ô˙Î̇ Ô‡‡. ¡ˇı ‚˙‚ ‚ÚÓÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ƒÂÏÓ ËÁ‚‡‰Ë ÓÚ ‰ÊÓ·‡ ÒË ˆˇÎÓ ÚÂÒÚ ÔÓÌÓ„‡ÙÒÍË ÒÌËÏÍË Ë ÏË „Ë ‰‡‰Â ‰‡ „Ë ‡Á„Ή‡Ï ̇È-‚ÌËχÚÂÎÌÓ. “Ë-˜ÂÚË˄Ӊ˯ÂÌ ÔÓ ÌˇÍ‡Í‚‡ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚ Ëχı ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Ú‡ÈÌÓ ‰‡ ̇·Î˛‰‡‚‡Ï ÔÓÎÓ‚Ó ÒÌÓ¯ÂÌË ÏÂÊ‰Û ‰Ë·Ë‰˛Ò „ÓÎÓ Ï·‰ÓÊÂÌÒÍÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó. Ó„‡ÚÓ ‰Âˆ‡ ̇·Î˛‰‡‚‡Ú Ú‡ÍË‚‡ Ë ‰Û„Ë Ì¢‡, ÚÓ‚‡ ‚ ÌË͇Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È Ì  ‚Ó‡ÈÓÒÚ‚Ó ËÎË Î˛·ÓÔËÚÒÚ‚Ó, ‡ ÒÔÓ‰ ̇Û͇ڇ Ò ̇˘‡ β·ÓÁ̇ÚÂÎÌÓÒÚ. ÕËÍ‡Í‚Ë ÛÓˆË ‚ ÚÓ„‡‚‡¯ÌÓÚÓ Û˜ËÎˢ Ì ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ ‰‡‰‡Ú ÔÓ-Ô˙Î̇ Ô‰ÒÚ‡‚‡ Á‡ ÒÂÍÒ Ë ÂÓÚË͇, ÓÒÓ·ÂÌÓ Ô˙Í ‚ ÓÌˡ ÒÂÍÚ‡ÌÚÒÍË ‚ÂÏÂ̇. ÃÓ„‡ ‰‡ ͇ʇ, ˜Â Ôӂ˜ÂÚÓ ÓÚ ÏÓϘÂÚ‡Ú‡ ÓÚ ÏÓˇÚ‡ χı‡Î‡ ÌËÍ‡Í Ì ·ˇı‡ ÒÚÂÒÌËÚÂÎÌË ‚ ‰ÂÚËÌÒÍËÚ ÂÓÚ˘ÌË Á‡Í‡˜ÍË Ò ÏÓÏ˘ÂÚ‡Ú‡. ¬ ÚÓÁË ÒÏËÒ˙Î Ë ‰Ó ‰ÌÂÒ Ò˙Ï ÒË„ÛÂÌ, ˜Â ÒÏ ËχÎË Ô‡‚ËÎ̇ ÒÂÍÒÛ‡Î̇ ÓËÂÌÚ‡ˆËˇ, Á‡˘ÓÚÓ ‡ÍÓ ÚÂÁË ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌË ÔÓÁ̇Ìˡ Ò ÒÍË‚‡Ú ÓÚ ‰Âˆ‡Ú‡ ‚ ‡ÌÌÓÚÓ ËÏ ‰ÂÚÒÚ‚Ó, ÚÓ‚‡ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÔÓÒΉ‚‡˘Ó ËÁÍË‚ˇ‚‡Ì ËÎË Ó·˙˘‡Ì ̇ ÒÂÍÒÛ‡Î̇ڇ ÓËÂÌÚ‡ˆËˇ, Ú‡ ÔÓÒΠÍÛÔ Û˜ÂÌË ‰‡ Ò Ï˙˜‡Ú ‰‡ ÌÓÒˇÚ ÓÚ ‰Â‚ÂÚ Í·‰ÂÌˆË ‚Ó‰‡ ‰‡ Ó·ˇÒÌˇ‚‡Ú Úˡ ÍË‚ËÌË Ò „ÂÌÂÚ˘ÌË Á‡ÎÓÊ·Ë Ë ÔӘˠ˘ÛÓÚËË. œÓ-Í˙ÒÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ Ï˙Ê͇ڇ ÔÓÚÂÌÚÌÓÒÚ Ì‡ÔË‡¯Â ‚˜ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÒËÎÌÓ, ˜ÂÔÂıÏ ÚÂÓÂÚ˘ÌË ÔÓÁ̇Ìˡ ÓÚ ¿‚„ÛÒÚ ‘ÓÂÎ, ‡ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍËÚ Á‡ÌËχÌˡ ‚ÒÂÍË ‚Ӊ¯Â, ͇ÍÚÓ ÏÓÊ ‚ ÚÓÁË ËÌÚËÏÂÌ Ò‚ˇÚ ̇ β·Ó‚Ú‡. ÇÎÍÓ ÔÓ-ÔÓÒÎÂ Ë Ì‡¯Ë ‡‚ÚÓË Á‡ÔӘ̇ı‡ ‰‡ Ô˯‡Ú ËÎË Ô‚Âʉ‡Ú ÍÌËÊÎÂÚ‡ ͇ÚÓ ì“Ë ÒÚ‡‚‡¯ Ï˙Êî, ì◊ÂÚË‚Ó ÔÂ‰Ë ·‡Í‡î Ë ‰Û„Ë. ƒÌÂÒ ËÏ‡Ï Ò‚ÓÈ ‚˙Á„Ή, ˜Â Á‡‰˙ÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÂÚÒÍÓ-˛ÌÓ¯ÂÒÍËÚ ‚˙ÁÔˡÚˡ Ò ÂÓÚ˘̇ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡, Ò ÙËÎÏË Ë Ò ÓÚÍÓ‚Â̇ ÔÓÌÓ„‡Ùˡ ÔËÚ˙Ôˇ‚‡ ÂÓÚ˘ÌÓÚÓ ‚ΘÂÌË ÏÂÊ‰Û ÔÓÎÓ‚ÂÚÂ, ÓÚ·„‡ ÏÌÓ„Ó‚ÂÍӂ̇ڇ Ú‡‰ËˆËˇ Á‡ ˜ËÙÚÓÒ‚‡Ì ̇ ÏÓϘÂÚ‡Ú‡ Ë ÏÓÏ˘ÂÚ‡Ú‡ ‚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ë ÓÚ„ÎÂʉ‡Ì ̇ ‰Âˆ‡, Á‡ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡Ì ̇ Ó‰‡. ¬ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË Ú‡ÍÓ‚‡ ÔËÚ˙Ôˇ‚‡Ì ·Â ÔÓÒÚ˄̇ÚÓ Ë ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ڇ͇ ̇˜ÂÌˡ ìÔÂıÓ‰î, ÓÚ ÍÓÈÚÓ ˆÂÌÌÓÒÚÌËÚ ÒËÒÚÂÏË Ë Ú‡‰ËˆËË ·ˇı‡ ‡Á·˙͇ÌË ‚ Ì‚˙Ó·‡ÁËÏ Ï˯-χ¯, ‚ ÍÓÈÚÓ Á‡Ú˙̇ı‡ Ë

144


Ò ӷ˙͇ı‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÛÊ Ô˜ÂÌË ‚˙Á‡ÒÚÌË ıÓ‡, ͇ÏÓ ÎË ˛ÌÓ¯Ë, Ï·‰ÂÊË Ë ‰Â‚ÓÈÍË. œÂÁ 1968 „Ó‰Ë̇ Ò œÓÎË, ͇ÚÓ Ò˙‚ÒÂÏ ÔÂÒÌË „‡‰ÊÂÚ‡ Ò ‡ÁıÓʉ‡ıÏ ÓÍÓÎÓ ‰Ì¯Ìˡ Õƒ , ÍÓÈÚÓ ÚÓ„‡‚‡ Ӣ Ì ·Â ÔÓÒÚÓÂÌ, „Ó‚ÓÂıÏ ÒË Á‡ Ì¢‡Ú‡ ÓÚ ÊË‚ÓÚ‡ ≠ ÏË̇ÎÓ, ·˙‰Â˘Â Ë ÔÓ˜ËÂ, Ò ‰Û„Ë ‰ÛÏË ≠ ÓÔÓÁ̇‚‡ıÏ ÒÂ. —ÔˇıÏ Ò Ô‰ ‰̇ ÒÂ„ˡ Á‡ ˆ‚ÂÚˇ, Á‡ ‰‡ ÍÛÔˇ ·ÛÍÂÚ Á‡ ÏÓˇÚ‡ β·Ëχ Ë Á‡ÔӘ̇ı ‰‡ Ô‡‚ˇ Ò‚ÓˇÚ‡ ÔÓ˙˜Í‡ ̇Ô‡‚Ó Ì‡ ˆË„‡ÌÒÍË ÂÁËÍ, ÔÓÌÂÊ ÔÓ‰‡‚‡˜Í‡Ú‡ ·Â ‰ÌÓ ÏÓÏ˘ ˆË„‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ ÏË ·Â ÔÓÁ̇ÚÓ Ë ‰Ó͇ÚÓ ‡Á„Ó‚‡ˇıÏ ڡ Ï „Ή‡¯Â Ô‡‚Ó ‚ Ó˜ËÚÂ Ò ËÒÍˇ˘ËÚ ÒË ˜ÂÌË Ë Ô‡Î‡‚Ë Ó˜Ë. ≠  ‡ ‰ËÌÂÒ Ï‡Ì Ô‡Ì˜ ÎÓÎÓ„Ë, ÍË·Ó ÎÂ‚Ë Ú ‰Ë̇‚ ÚÛÚ?(ŸÂ ÏË ‰‡‰Â¯ ÔÂÚ ˆ‚ÂÚÂÚ‡, ÍÓÎÍÓ Î‚‡ ‰‡ ÚË ‰‡Ï?) “Ó„‡‚‡¯ÌÓÚÓ ÏË ÌÓ‚Ó „‡‰ÊÂ Ë ‰Ì¯̇ Ò˙ÔÛ„‡ ̇Ô‡‚Ó Ò „ËÔÒË‡ ÓÚ ËÁÌÂ̇‰‡. “ˇ ·Â¯Â ‡·ÒÓβÚÌÓ ÒË„Û̇, ˜Â Ò  ҂˙Á‡Î‡ Ò ·ˇÎ ÒËÌÂÓÍ ËÌÚÂÎÂÍÚۇΈ Ë Ò„‡ ËÁ‚‰Ì˙Ê ‰‡ Ò Ó͇ÊÂ, ˜Â ÚÓ‚‡ Â ÌˇÍ‡Í˙‚ ÒË ˆË„‡ÌËÌ. “ˇ Á‡ÔӘ̇ ̇Ô‡‚Ó ‰‡ Ò ‡ÁÔ‡‰‡, Á‡˘ÓÚÓ ‡Á ∫ ËÁ„ÎÂʉ‡ı ͇ÚÓ „ÓÎÂÏˡ Í˙ÒÏÂÚ ‚ ÊË‚ÓÚ‡, ·Â¯Â ‚˜ Á‡ÎÓÊË· ̇ ÏÂÌ Ë Ú‡ÁË ËÁÌÂ̇‰‡ ̇Ô‡‚Ó ˇ ÒË̇. œÓÒΠÏË ·Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ˆˇÎ ˜‡Ò ‚ÂÏ ‰‡ Ë Ó·ˇÒÌˇ‚‡Ï, ˜Â Ì Ò˙Ï ˆË„‡ÌËÌ, ˜Â ‡Á Ò˙Ï ÒË ‡Á Ë ÚÓ‚‡, ˜Â ÁÌ‡Ï Â‰ËÌ ÂÁËÍ ‚ ÔÓ‚Â˜Â Ò ÌË˘Ó Ì ÔÓÏÂÌˇ Ì¢‡Ú‡. ÕÓ Ô˙Í ÓÚ Ú‡ÁË ÒÎ͇ۘ ‡Á ‡Á·‡ı, ˜Â Úˇ ‰˙ÊË Ì‡ ÏÂÌ Ë ‰ÓË ‰‡ ·ˇı ˇ ËÁÎ˙„‡Î, ˜Â Ò˙Ï ˆË„‡ÌËÌ, ‚ˇ‚‡Ï, ˜Â ˘Â¯Â ‰‡ ÓÒÚ‡ÌÂ Ò ÏÂÌ. ŸÂ¯Â ‰‡ ÓÒÚ‡ÌÂ Ò ÏÂÌ ‰ÓË Ë ‰‡ ·ˇı ˆË„‡ÌËÌ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ. * * * œÂÁ „Ó‰ËÌËÚ ̇Á‡‰, ÍÓ„‡ÚÓ ÍÛÔÛ‚‡ı Ì¢‡ ͇ÚÓ ·ˇÎ‡ ÚÂıÌË͇, χ¯Ë̇ ËÎË ÌÂ˘Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓ Á‡ ·ËÚ‡, Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ „Ó ÓÚÌ‡Òˇı Û ‰Óχ ÒË, ÚÓ ˘Â¯Â ‰‡ ‰‡‰Â ÌˇÍ‡Í˙‚ ‰ÂÙÂÍÚ ËÎË ÔÓ‚‰‡. » ÚÓ‚‡ Ò ÓÚÌ‡Òˇ¯Â ͇ÍÚÓ Á‡ ÔÓËÁ‚‰ÂÌË Û Ì‡Ò ÒÚÓÍË, ڇ͇ Ë Á‡ ‚ÌÂÒÂÌË ÓÚ ˜ÛÊ·Ë̇. œÓÒÚÓ Ëχı ÌˇÍ‡Í˙‚ ÍÛÚÒÛÁÎ˙Í, ÍÓÈÚÓ Ò ÌË˘Ó Ì ÏÓʯ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÎÂÍÛ‚‡Ì. «‡‡‰Ë ÚÓ‚‡ ÔÓ Â‰ÌÓ ‚ÂÏ ÏË ıÛÏ̇, Ú‡ Á‡ÔӘ̇ı ‰‡ ÍÛÔÛ‚‡Ï ̇Ô‡‚Ó ÔÂÓˆÂÌÂÌË ÒÚÓÍË. “‡Í‡ Ë Ú‡Í‡ ˘Â Ò ÔÓÔ‡‚ˇ ≠ ÔÓ-‰Ó· ‰‡  ̇ ÔÓÎÓ‚ËÌ ˆÂ̇. — œÂÌ˜Ó ÓÚÍËıÏ ‰ËÌ Ï‡„‡ÁËÌ ‚ ˆÂÌÚ˙‡ ̇ ÒÚÓÎˈ‡Ú‡, ‚ ÍÓÈÚÓ ÔÓ‰‡‚‡ı‡ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ Ú‡ÍË‚‡ ÒÚÓÍË Ë Á‡‡‰Ë ÚÓ‚‡

145


ÏÂÊ‰Û Ì‡Ò ÒË „Ó Ì‡ÂÍÓıÏ 엘ÛÔÂÌÓÚÓ ÊÂΡÁÓî. «‡ ıÓ‡ ‚ÂıÚÓ¯‡Ë Ë ÚÂıÌ˘‡Ë ÚÓ‚‡ ·Â¯Â ·ÂÁˆÂÌÌÓ ÏˇÒÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ Ì‡ ÒϯÌÓ ÌËÒÍË ˆÂÌË ÔÓ‰‡‚‡ı‡ Í‡Í‚Ó ÎË ÌÂ. ÕÓ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ÒÚÓÍË ÔÓËÁÎËÁ‡ı‡ ÓÚ ‡Ïˡڇ, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ Ò ·‡ÍÛ‚‡¯Â ÓÚ‰‡‚̇ ËÁΡÁÎÓ ÓÚ ÛÔÓÚ·‡ ‚Â˘Â‚Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, ÎÂʇÎÓ Ò ‰ÂÒÂÚËÎÂÚˡ ͇ÚÓ ÌÂÌÛÊÂÌ ·‡Î‡ÒÚ ÔÓ ÒÍ·‰Ó‚ÂÚÂ. œ‰·„‡ı‡ ÔÓıÓ‰ÌË Î„· ÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ·‡Î͇ÌÒ͇ڇ Ë ÏÂʉÛÒ˙˛ÁÌ˘ÂÒ͇ڇ ‚ÓÈÌË, Ô‡‡¯ÛÚË, Ô·ÚÌÂÌË ÍÓÙË ÓÚ ·ÂÁÂÌÚ, ̇η‡ÌÚÒÍË ÍÎÂ˘Ë Á‡ ÔÓ‰ÍÓ‚‡‚‡Ì ̇ ÍÓÌÂ Ë Ó˘Â ÍÛÔ ‰Û„Ë Ú‡ÍË‚‡ ‚ÂıÚÓËË. œÓÌÂÊ ÓÚ ‚ÂÏ ̇ ‚ÂÏ ‰ÓÌ‡Òˇı Û ‰Óχ ÔÓ ÌˇÍÓˇ ڇ͇‚‡ ̇ Ô˙‚ ÔӄΉ ÌÂÔÓÚ·̇ ‚¢, ÊÂ̇ ÏË Ì „Ó Ô‡‚¯ ̇ ‚˙ÔÓÒ, Á‡˘ÓÚÓ ·Â ‚˙ÁÔËڇ̇ Ò ÙËÎÓÒÓÙˡڇ, ˜Â ‚ ‰ËÌ ‰ÓÏ Â ÔÓ-‰Ó· ‰‡ Ò ‚Ì‡Òˇ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ‰‡ Ò ËÁÌ‡Òˇ ÓÚ Ì„Ó, Ӣ Ôӂ˜Â, ˜Â ÚÓ‚‡ ·Â¯Â ‚ÂÏÂÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ ÌË Ò˙Á‰‡‚‡ıÏ ̇¯Ëˇ Ó·˘ ‰ÓÏ. œÓÌÂÊ  ‰ÓÏÓ¯‡, Úˇ ‚Ò Ï ÔËÚ‡¯Â Í‡Í‚Ó Ó˘Â Â ËχÎÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ ‚ ÚÓÁË Ï‡„‡ÁËÌ Ë ‡Á ∫ ËÁÂʉ‡ı ÓÌÂÁË ÒÚÓÍË, ÍÓËÚÓ ÒÏˇÚ‡ı Á‡ ËÌÚÂÂÒÌË Ë ÍÓËÚÓ ·ˇı Á‡ÔÓÏÌËÎ. œË Â‰ÌÓ Ú‡ÍÓ‚‡ ËÁÂʉ‡Ì ‡Á Ò Ôӯ„ۂ‡ı, ˜Â ÔÓ‰‡‚‡Ú Ë ÒÚ‡Ë Ú‡ÌÍÓ‚Â ‚ ‰‚ËÊÂÌËÂ. ≠ œÓ ÍÓÎÍÓ „Ë ‰‡‚‡Ú? ≠ ‚‰̇„‡ ÔÓÔËÚ‡ Úˇ. ≠ ¿ÏË, ÔÓ ÒÚÓ Î‚‡ Á‡ ·ÓÈ. ≠ ÔÓ‰˙ÎÊËı ‡Á Ò‚ÓˇÚ‡ Î˙ʇ. ≠ ¿, ‡ÍÓ ÍÛÔËÏ, Í‡Í‚Ó ˘Â Ô‡‚ËÏ Ò Ì„Ó? ≠ Á‡ÔӘ̇ ‰‡ ‚ÎËÁ‡ ‚ Ë„‡Ú‡ œÓÎË. ≠ ŸÂ ıÓ‰ËÏ Ì‡ ÂÍÒÍÛÁËË ÔÓ Ô·ÌËÌËÚÂ. ¬ ÌˇÍÓË Ò˙‚ÂÚÒÍË ÂÔÛ·ÎËÍË Ò Ú‡ÍË‚‡ Ú‡ÌÍÓ‚Â ËÁ‚ÓÁ‚‡Ú ÏΡÍÓÚÓ ÓÚ ÌÂÔÓıÓ‰ËÏËÚ Ô·ÌËÌÒÍË ‡ÈÓÌË. œÓÒΠڡ ‡Á·‡, ˜Â ˇ ÔÓ‰Ì‡ÒˇÏ. Ó„‡ÚÓ ÏË̇ı‡ ÏÌÓ„Ó „Ó‰ËÌË Ë ‰Óȉ ‰ÂÏÓÍ‡ˆËˇÚ‡ Ë Ò ¯Ë, ˜Â ÌˇÏ‡Ï ‚‡„Ó‚Â Ë ‡Ïˡڇ Á‡ÔӘ̇ ‰‡ Ò ҂˂‡, ̇ËÒÚË̇ ÔÓÍ‡È ‚Ò˘ÍË ‰Û„Ë Ì¢‡ Ò ‡ÁÔÓ‰‡‚‡ı‡ Ë Ú‡ÌÍÓ‚Â Á‡ ÏÂ‡ÍÎËË Í‡ÚÓ ÏÂÌ. » ͇ÚÓ œÂ̘Ó. *** œÂÁ ‚ÚÓˡ ÒÂÏÂÒÚ˙ ÓÚ ÒΉ‚‡ÌÂÚÓ ÌË Óڂ‰Óı‡ ̇ ÒÚ‡Ê ‚ ‰ÌÓ Û˜Â·ÌÓ ÓÔËÚÌÓ „ÓÒÍÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó, ÍÓÈÚÓ ÔÓ‰˙ÎÊË ÚË ÏÂÒˆ‡ Ë ÌÂ˘Ó ÒË. “Ó„‡‚‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ıÏ ‚ÒˇÍ‡Í‚‡ ÙËÁ˘ÂÒ͇ ‡·ÓÚ‡, ÍÓˇÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ‚ ÍÓÂÚÓ Ë ‰‡  „ÓÒÍÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó: Á‡ÎÂÒˇ‚‡ıÏÂ, ÚÂ‡ÒË‡ıÏÂ, Ò˜ÂıÏ ӄÓÏÌË ·ÓÓ-

146


‚Â, ÒÏ˙˜Ó‚Â Ë ÏÛË, ÔÓÒΠ„Ë ‡ÁÍÓˇ‚‡ıÏ ̇ ÚÛÔË Ò ‡Á΢ÌÓ Ô‰̇Á̇˜ÂÌËÂ Ë Ú. Ì. ≈‰ËÌ ‰ÂÌ ÌË Á‡‚‰Óı‡ ‰‡ ÔÓÂʉ‡ÏÂ ÌˇÍ‡Í‚‡ ‰·ÌÓ‡ÁÏÂ̇ ÍÂΡ‚‡ „Ó‡. »Á‚‰Ì˙Ê œÓÍÓÔ Ò ‡Á‚Ë͇, ˜Â ÌˇÍ‡Í‚‡ ÁÏˡ Ò Ô˙ı̇· ‚ ‰ÌÓ ÍÛıÓ Ô˙̘Â. ≠ ˙‰Â Â? ≠ Ò ‚ÚÛ̇ Ì‡Ú‡Ï ¡‡Î‡·‡Ì‡ Ò˙Ò ÒÂÍË‡Ú‡ ‚ ˙͇, ‡ Ë ÌË ÓÒڇ̇ÎËÚ ÒΉ Ì„Ó. ≠ ŸÂ ˇ ËÁ͇‡Ï Ë ˘Â ˇ ÓÔ˜ÂÏ. ÃÌÓ„Ó Â ‚ÍÛÒÌÓ ÁÏËÈÒÍÓÚÓ ÏÂÒÓ ≠ ‰ÓÔ˙ÎÌË ÚÓÈ. œÓÍÓÔ ÏÛ ÔÓ͇Á‡ Ô˙̘ÂÚÓ Ë ¡‡Î‡·‡Ì‡ Á‡Û‰ˇ Ò ·‡‰‚‡Ú‡ ÔÓ Ì„Ó. ÕË ÓÒڇ̇ÎËÚ ·ˇıÏ ̇Ô‡‚ËÎË ÔÎ˙ÚÂÌ Í˙„ ÓÍÓÎÓ Ò˙˘ÓÚÓ Ô˙Ì˜Â Ò ·‡‰‚ËÚ ‚ ˙ˆÂ, „ÓÚÓ‚Ë ‰‡ Û·ËÂÏ Ò Úˇı ÍÎÂÚ‡Ú‡ ÁÏˡ, ÍÓ„‡ÚÓ ËÁÎÂÁ ÓÚÚ‡Ï. —Ή ·ÓÂÌË ÒÂÍÛÌ‰Ë ÓÚ ÓÚ‚Ó‡ ̇ Ô˙̘ÂÚÓ Ò ËÁıÎÛÁË ˆˇÎ ÒÌÓÔ ÓÚ ÁÏËË, ÍÓÈÚÓ Ò ‡ÁÚ‚ÓË Í‡ÚÓ ·ÛÍÂÚ ‚˙‚ ‚Ò˘ÍË ÔÓÒÓÍË Ë ÓÚÚ‡Ï ÁÏËËÚ Ò ‚ÚÛ̇ı‡ Í˙Ï Í˙„‡ ÓÚ Û·ËȈËÚ ̇ ÁÏËË. ÷ÂÎËˇÚ ÌË Í˙„ Á‡ı‚˙ÎË ·‡‰‚ËÚÂ Ë ‚ÒÂÍË ÔÓ·ˇ„̇ ‡‰Ë‡ÎÌÓ ÔÂÁ„·‚‡, ÔË ÍÓÂÚÓ ‰‚‡Ï‡-ÚËχ ÓÚ Ì‡¯ËÚ ̇Ô‡‚Ëı‡ ˜ÂÎÌË Í‡Ú‡ÒÚÓÙË Ò ÓÍÓÎÌËÚ ‰˙‚ÂÚ‡. œÓÒÎÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÔÓÓÍÓÔËÚËıÏÂ Ë Ò ÚÂÔÂÂ˘Ë Ó˘Â ÌÓÁÂ Ë Ò ÌˇÍÓÎÍÓ ËÁ‡ÁËÚÂÎÌË ˆËˆËÌË, „ÛÔ‡Ú‡ Ò ‚˙̇ ̇ ÏˇÒÚÓ ‰‡ ÒË Ò˙·ÂÂÏ Á‡ı‚˙ÎÂÌËÚ ·‡‰‚Ë. “‡Í‡ Ë Ì ÓÔËÚ‡ıÏ Ô˜ÂÌÓ ÁÏËÈÒÍÓ ÏÂÒÓ. ¿ ¡‡Î‡·‡Ì‡ ·Â¯Â ͲÒÚẨËÎÒÍË ¯ÓÔ, Ëχ¯Â ·˙ÁË ÔÓË‚Ë Ë ¯ÓÔÒ͇ ¯ËÚÂÎÌÓÒÚ. œÂ‰Ë ‰‡ Òڇ̠ÒÚÛ‰ÂÌÚ, ·Â¯Â ‡·ÓÚËΠ͇ÚÓ ÏË̸Ó Ë ÚÓ‚‡ ÏÛ Î˘¯Â, Á‡ÚÓ‚‡ ‰Û„ËÚ ÒÚÛ‰ÂÌÚË Ëχı‡ ÂÒÔÂÍÚ Í˙Ï Ì„Ó. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ Ë ÚÓ‚‡  ·ËÎÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ Û˜Â·Ìˡ ÌË Ô‡ÍÚËÍÛÏ, Á‡˘ÓÚÓ Û˜Â·Ì‡Ú‡ ÙËÎÓÒÓÙˡ ·Â¯Â, ˜Â Á‡ ‰‡ ÛÔ‡‚Ρ‚‡¯ ͇͂ÓÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ, Úˇ·‚‡ ‰‡ „Ó ÓÔÓÁ̇¯ Ë ÓÚ‚˙ÚÂ. «‡ÚÓ‚‡ ÌË Û˜Âı‡ Ô˙‚Ó Í‡Í Ë Í‡Í‚Ó ˘Â Ò ‡·ÓÚË, ‡ ÔÓÒÎÂ Í‡Í ‰‡ Ò ÛÔ‡‚Ρ‚‡ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ˘Â Ò ‡·ÓÚË Ë Í‡Í ˘Â Ò ˙ÍÓ‚Ó‰ˇÚ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ˘Â „Ó ‡·ÓÚˇÚ. ŒÚ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ „Ó‰Ë̇ ‡Á Ò ÔÂÏÂÒÚËı ‚ ‰Û„‡Ú‡ ÒÔˆˇÎÌÓÒÚ, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÂ Û˜Â¯Â Í‡Í ‰‡ Ò ӷ‡·ÓÚ‚‡ Ë ÔÂ‡·ÓÚ‚‡ ‚˜ ÓÚÒ˜Â̇ڇ ‰˙‚ÂÒË̇, Á‡‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ËÏ‡Ï Ë ËÁ‚ÂÒÚÌË Û„ËÁÂÌˡ, ‰ÓÍÓÎÍÓÚÓ ‚˙ÁÔËÂÏ‡Ï „Ó‡Ú‡ ͇ÚÓ ÊË‚ Ó„‡ÌËÁ˙Ï. «‡ÚÓ‚‡ ÔÓ̇ڇÚ˙¯Ì‡Ú‡ ÏË ÔÓÙÂÒËÓ̇Î̇ ÓËÂÌÚ‡ˆËˇ ‚Ò „‡‚ËÚË‡¯Â Í˙Ï ÚÓ‚‡ ‰‡ ‚ÁÂχÏ ÍÓÎÍÓÚÓ Ò ÏÓÊ ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ „Ó‡Ú‡, ‡ ÚÓ‚‡ ÍÓÂÚÓ ‚ÒÂ Ô‡Í ‚ÁÂχÏ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ï ÔÓ-ÔÂÒÚÂÎË‚Ó, ÔÓ-ÛÏÌÓ Ë ÔÓ-˜Ó‚˜ÌÓ. ÕˇÍ˙‰Â Í˙Ï ‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË ÓÚ ÚÛ‰Ó‚Ëˇ ÏË ÒÚ‡Ê Í‡ÚÓ ‰˙ʇ‚ÂÌ ÒÎÛÊËÚÂÎ ÔÂÏË̇ı‡ ‚ ÚÓ‚‡ ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡Ï ‚ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂı‡ÌËÁÏË Á‡

147


̇È-ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ „ÓÒÍËÚ ÂÒÛÒË, ÍÓËÚÓ, ͇ÍÚÓ Ëχı ÔÓ‚Ó‰ ‰‡ ͇ʇ Ë ÔÓ-Ô‰Ë, Ò‡ ‚‡ÊÂÌ ÂÒÛÒ Á‡ Ó‰Ë̇ڇ ÌË, ‡ Ë Ì ҇ ÌÂËÁ˜ÂÔ‡ÂÏË. œÓÌÂÊ ‰Ûχڇ ‰Ûχ ÓÚ‚‡ˇ Ë ÒÔÓÏÂÌËÚ ̇ ıÓ‡Ú‡ Ò ÔÂÏˇÚ‡Ú Í‡ÚÓ Ô‡Î‡‚Ë Á‡È˜ÂÚ‡ ‚ ÛÏÓ‚ÂÚ ËÏ, ‡Á Ò ‰ÓÒÂÚËı Í‡Í Ì‡ Ò˙˘Ëˇ ÓÌÁË ÒÚÛ‰ÂÌÚÒÍË „ÓÒÍË ÒÚ‡Ê Â‰Ì‡ Ô˂˜Â ·ˇı‡ ‰Ó¯ÎË ‰‚‡Ï‡ ˆË‚ËÎÌË ÔÓÎˈ‡Ë ‚ Ú‡ÏÓ¯ÌÓÚÓ ÌË Ó·˘ÂÊËÚËÂ, ·ˇı‡ ÌË ÒÚÓËÎË ‚ ÍÓÎÓ̇ ÔÓ Â‰ËÌ Ë ÌË Í‡‡ı‡ ‰‡ ÒË ÔÓ͇Á‚‡Ï ‰Î‡ÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ú ‡Á„ÎÂʉ‡ı‡ ÏÌÓ„Ó ‚ÌËχÚÂÎÌÓ Í‡ÚÓ ıËÓχÌÚË Ì‡ Ò‚ÂÚÎË̇ڇ ̇ ‰̇ ÏÓ˘Ì‡ ·ÏÔ‡. Ó„‡ÚÓ ‰Óȉ ÏÓˇÚ ‰, ‰ÌÓÚÓ ÔÓÎˈ‡È˜Â ̇Ï˙˘ÂÌÓ Ë Ò˙Ò Á‡Ôӂ‰ÂÌ ÚÓÌ Ï ÓÚÔ‡ÚË ‰‡ ÒË ËÁÏˡ ıÛ·‡‚Ó ˙ˆÂÚÂ. ÕË ÚÓÍÛ-˘Ó Ò ·ˇıÏ ‚˙̇ÎË ÓÚ ÒÂ˜Ë˘ÂÚÓ Ë ‚Ò˘ÍË, ÍÓËÚÓ Ì ÒË ·ˇıÏ ʇÎËÎË ÚÛ‰‡, ·ˇıÏÂ Ò ÓχÁ‡ÌË ÓÚ ·ÓÓ‚‡Ú‡ ÒÏÓ· ˙ˆÂ, ‡ Ú‡ÍÓ‚‡ Ì¢Ó, ͇ÍÚÓ Á̇ˇÚ ÍÓ΄ËÚ ‰˙‚ÓÒÂ͇˜Ë, Ò ‚Ó‰‡ Ë Ò‡ÔÛÌ Ì Ò ÓÚÏË‚‡. ¬ÒÂ Ô‡Í ‡Á ËÁÔ˙ÎÌËı Ú‡ÁË Ôӈ‰Û‡ Á‡‡‰Ë ÔÓÎˈÂÈÒ͇ڇ Á‡Ôӂ‰, ÌÓ ÂÙÂÍÚ˙Ú ·Â ÌÛ΂, Á‡ÚÓ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÏÛ Ò Ô‰ÒÚ‡‚Ëı ‚˜ ÛÊ Ò ËÁÏËÚË ˙ˆÂ, ÚÓÈ Ì‡Ô‡‚Ó Ò ‡ÁÍ¢ˇ ‰‡ ËÁÚ˙Í‡Ï ˙ˆÂÚ ÒË Ò ÍÂÂÏˉ͇. “˙ÍÏÓ Ò ˜Û‰Âı Í‡Í‚Ó ‰‡ ̇Ô‡‚ˇ, Á‡ ‰‡ Û„Ó‰ˇ ̇ ÚÓÁË ·ÂÁˆÂÂÏÓÌÂÌ Ì‡˜‡ÎÌËÍ, Á‡˘ÓÚÓ Ú‡ÁË ÒÏÓ· Ò ÓÚÏË‚‡ Ò‡ÏÓ Ò˙Ò ÒÔËÚ, ‡ Ú‡ÍÓ‚‡ ÌÂ˘Ó ÍÓÈ Ô˙Í ÚË ‰‡‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ Â‰ËÌ ÍÓ΄‡ ÔËÚ˘‡ ‰‡ ÏË Ò˙Ó·˘Ë, ˜Â ‚Â˜Â ÌˇÏ‡ÎÓ ÌÛʉ‡. œÓÒΠҠ‡Á·‡, ˜Â Ò Ô„Ή‡ ̇ ˙ˆÂÚ ÌË ÚÂÁË ÔÓÎˈ‡È˜ÂÚ‡ Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ ÓÚÍËˇÚ Í‡‰Âˆ‡, ÍÓÈÚÓ Ô·˙Í‚‡Î ‰ÊÓ·Ó‚ÂÚ ̇ Ó͇˜ÂÌËÚ ÌË ‚ ÍÓˉÓ‡ ‰ÂıË, ‚ ÍÓËÚÓ Ú ÔÓÒÚ‡‚ËÎË Ï‡ÍË‡ÌË Ò Ë‰ÂÌÚËÙË͇ˆËÓÌÂÌ Ô‡ı ·‡ÌÍÌÓÚË Ë ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ú „Ó Ë‰ÂÌÚËÙˈË‡ı‡ Ë ÔÓÒΠÚÓÈ Òڇ̇ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Ì‡ ‚Ò˘ÍË, ÌÓ ËÏÂÚÓ ÏÛ ‡Á ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ÌˇÏ‡ ‰‡ Ò˙Ó·˘‡‚‡Ï, Á‡˘ÓÚÓ ‚‡Ò Ì ‚Ë ËÌÚÂÂÒÛ‚‡, Á‡˘ÓÚÓ Ë ÏÂÌ Ì Ï ËÌÚÂÂÒÛ‚‡ Ë Á‡˘ÓÚÓ Ì Ò˙Ï ÌˇÍÓˇ Íβ͇͇ ËÎË ÚÓÔËÎÓ, ̇ÎË. * * * ≈‰ËÌ ‰ÂÌ ‚ ÒÎÛÊ·‡Ú‡ ÏË Ò ӷ‡‰Ëı‡ ÒËÌÓ‚ÂÚ ÏË Ë ÓÚ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ „Ó‚ÓÂı‡ ÚÂÒ͇‚Ó Â‰ËÌ ÔÂÁ ‰Û„ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌ̇ڇ ÒÎÛ¯‡Î͇ ‡Á·‡ı, ˜Â ¡Ó·Ë ÒË Â Ò˜ÛÔËÎ Á˙·.  ‡ÍÚÓ Ú˘‡Î, ÒÔ˙̇ΠÒÂ Ë Ô‡‰Ì‡Î, Û‰‡ËÎ Ò ̇ ͇Ï˙Í ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ Ô‰Ìˡ „ÓÂÌ Á˙· Ë ÔÓÎÓ‚Ë̇ڇ ÏÛ ÓÚı‚˙Í̇·. œÓÌÂÊ ·ˇı Ï·‰ Ë ÏÓÁ˙Í˙Ú ÏË ‡-

148


·ÓÚ¯ ÔÓ-‚ËÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÌÓ, ËÏ ‡ÁÔÓ‰Ëı ‰‡ ÓÚˉ‡Ú ̇ ÏÂÒÚÓÔÓËÁ¯ÂÒÚ‚ËÂÚÓ, ‰‡ ̇ÏÂˇÚ Ò˜ÛÔÂ̇ڇ ÔÓÎÓ‚ËÌ͇ ÓÚ Á˙·‡ Ë Á‡Â‰ÌÓ Ò Ì¡ ‰‡ ÓÚˉ‡Ú ÔË Á˙·ÓÎÂ͇ˇ ̇Ô‡‚Ó ‰‡ ˇ Á‡ÎÂÔË Ì‡ ÏˇÒÚÓÚÓ ∫. “Ó„‡‚‡ ÚÓÍÛ-˘Ó ·ˇı‡ Á‡ÔӘ̇ÎË ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ıËÛ„ˡڇ ·˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë ÎÂÔË·, Ú‡ ıËÛÁËÚ ‰‡ Ì Ò Ô‡‚ˇÚ ̇ ¯Ë‚‡˜ÍË. —Ή ˜‡Ò ‚ÂÏ ‰Âˆ‡Ú‡ ÏË ÔÓÁ‚˙ÌËı‡ Ë ÏË ‰ÓÍ·‰‚‡ı‡ Í‡Í ÒΉ ÛÔÓËÚÓ Ú˙ÒÂÌ ËÁÏÂÊ‰Û Í‡Ï˙˜ÂÚ‡Ú‡ ÓÚÍËÎË ÔÓÎÓ‚ËÌ͇ڇ ÓÚ Á˙·‡, Á‡ÌÂÒÎË ˇ ̇ Á˙·ÓÎÂ͇ˇ Ë „Ó ÔÓÏÓÎËÎË ‰‡ ˇ Á‡ÎÂÔË, ‡ ÚÓÈ ËÏ Ò ËÁÒÏˇÎ, ˜Â Ú‡ÍÓ‚‡ ÌÂ˘Ó Ì Ò Ô‡‚Ë Ë Á‡ÔË҇Π˜‡Ò ̇ ¡Ó·Ë Á‡ ‰Ë-ÍÓ„‡ ÒË Ë ·... » ‰Ó ‰ÌÂÒ Ò ˜Û‰ˇ Í‡Í ÚÓÁË ÒÚÓχÚÓÎÓ„ Ì Ò  ‰ÓÒÂÚËÎ ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ Ô‰ÓÒÚ‡‚Â̇ڇ ÏÛ ÓÚ Ò˙‰·‡Ú‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁÔÓ·‚‡ Ì¢Ó, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊ ·Ë Ë ‰ÓÒ„‡ Ì Ò Ô‡‚Ë, ‰‡ ·˙‰Â ÔËÓÌÂ ËÎË Ô‡ÈÌÂ, ͇ÍÚÓ ‚˜ Ò ͇Á‚‡, ‚ ‰̇ ËÌÓ‚‡ˆËˇ. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ËÌÂˆËˇÚ‡ ̇ ÏËÒÎÂÌÂÚÓ Ë Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Â ÔÓ-ÏÓ˘Ì‡ ÓÚ Ô‡ÈÌÂÒÚ‚ÓÚÓ, ̇ÎË. ÃÌÓ„Ó ÔÓ-ÔÓÒÚÓ Â ‰‡ ÒË ·˙Ϙ˯ Ò ·Óχ¯ËÌ͇ڇ, ͇ÍÚÓ Ò‡ Ú ۘËÎË Ë Í‡ÍÚÓ Â ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚ̇ڇ Ô‡ÍÚË͇, ‡ Á‡ ÚÓ‚‡, ˜Â Ú˘ÂÚ‚˙ÚË ÓÚ ÔÓı‡·ÂÌËÚ Á˙·Ë Ò‡ ÓÚ ‚Ë·‡ˆËÓÌ̇ڇ Ë Ï‰Ë͇ÏÂÌÚÓÁ̇ڇ ̇ÏÂÒ‡ ̇ ÎÂ͇ËÚÂ, ‰‡ ÏÛ ÏËÒÎˇÚ Û˜ÂÌËÚÂ Ë Î¸ÓıχÌË Í‡ÚÓ ÏÓˇ ÏËÎÓÒÚ. ¬ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚ ÔÓÙÂÒËË Ò ÔÓÎÛ˜‡‚‡ Ë Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÚÓ Á‡‰˙ÒÚ‚‡Ì ÒÂ˘Û ËÌÓ‚‡ˆËˇÚ‡, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÓÔËÎË˜Ë Ò Â‰Ì‡ ËÏÛ‚‡Ì‡ ÔÓ„Ó‚Ó͇ ÓÚ √‡Ó‚ÒÍÓ: ì¿ ·Â, ͇‡È: ¯Ûχ, ‚Û̇ ≠ ‰ÛÔ͇ ÔÛ̇î. Œ˘Â ÔÂ‰Ë ÔÓ˜ÚË ÚË ‰ÂÒÂÚËÎÂÚˡ ËÁ˜ÂÚÓı ‰̇ ÏÓÌÓ„‡Ùˡ Á‡ ̇ۘÌËÚ ËÁÒΉ‚‡Ìˡ ̇ ̇¯‡ ·Û‰Ì‡ ÒÚÓχÚÓÎÓÊ͇, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ Ò ‚Ëʉ‡¯Â Í‡Í Í‡ÚÓ Ò ÔÓÔ‡‚ˇ ‰ËÌ Á˙·, ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ÒÂ Ë ÛÌˢÓʇ‚‡, ÌÓ ÒË„ÛÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÏËÌ‡Ú Ó˘Â ÔÓÌ ÚË ‰ÂÒÂÚËÎÂÚˡ, Á‡ ‰‡ ‚ΡÁ‡Ú ‚ Á‡Ì‡ˇÚ‡ ÌÓ‚ÓÒÚËÚÂ... ÕÓ ÌÂ͇ Á‡Ò„‡ ÒÔ‡ ‰Ó ÚÛÍ, Û‚‡Ê‡ÂÏË ˜ËÚ‡ÚÂβ, Ò Ì‡‰Âʉ‡Ú‡ Ì¢‡Ú‡ Û Ì‡Ò Ë ‚ Ò‚ÂÚ‡ ‰‡ Ú˙„Ì‡Ú Í˙Ï ‰Ó·Ó, ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÏ ÔÓ‰ÌÓÚÓ ÒË ‚˙Á‡Ê‰‡Ì ‚˙ÔÂÍË ‚Ò˘ÍÓ Ë ÚÓ„‡‚‡ ‰‡ ÏÓÊÂÏ ‰‡ ÒË „Ó‚ÓËÏ Ò‡ÏÓ Á‡ ıÛ·‡‚ËÚ ÒÚ‡ÌË ÓÚ ÊË‚ÓÚ‡, ÍÓËÚÓ ‚ÂÓˇÚÌÓ ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÂӷ·‰‡‚‡˘Ë.

149


—À≈ƒ√Œ¬Œ– —Ή ͇ÚÓ ‚Ë Â Ô‰ÓÒÚ‡‚Â̇ Á‡ ÔÓ˜ËÚ Ú‡ÁË ·ËÚÔ‡Á‡ ÎËÚÂ‡ÚÛ̇ ÒÂ„ˡ, ‡‚ÚÓ˙Ú Ò ̇‰ˇ‚‡, ˜Â ‚ÒÂÍË ÓÚ ‚‡Ò, Û‚‡Ê‡ÂÏË ˜ËÚ‡ÚÂÎË,  ̇ÏÂËÎ ÌˇÍÓˇ Ë ‰Û„‡ ÏËÒ˙Î ËÎË ÒÎ͇ۘ, ÍÓˇÚÓ ‰‡ ÏÛ Â ı‡Â҇·, ͇ÍÚÓ Ë Ú‡ÍË‚‡, ÍÓËÚÓ Â ÓˆÂÌËΠ͇ÚÓ ‡·ÒÓβÚÂÌ ·ÓÍÎÛÍ. Õ‡‰ˇ‚‡Ï Ò ̇ ‚‡¯‡Ú‡ β·ÂÁ̇ ÒÌËÁıÓ‰ËÚÂÎÌÓÒÚ ‰‡ ÓˆÂÌËÚ ˆÂÎˡ ÚÓÁË ‚ÂıÚÓ¯‡ÒÍË ‡ÁÒËÔ Í‡ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ë ÔÓÎÂÁÌÓ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ, ‰ÓÍÓÎÍÓÚÓ Ì‡ ‚Ò˘ÍË Ì‡Ò ÌË Â ÌÛÊÌÓ ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ ‰‡ Ò ÔÓÏÂÌˇÏ Í˙Ï ÔÓ-‰Ó·Ó Ë Í˙Ï Ó˘Â ÔÓ-‰Ó·Ó. ŸÂ ·˙‰‡ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌ Á‡ ‚Ò˘ÍË ÓÚÁË‚Ë ÔÓ ÏÓÂÚÓ ÔÓËÁ‚‰ÂÌË ·ËÎË Ú ‰Ó·Ë ËÎË ÎÓ¯Ë, Á‡˘ÓÚÓ ‚ ‰‚‡Ú‡ ÒÎÛ˜‡ˇ Ú ˘Â Ò‡ ÔÓÎÂÁÌË. ¿ÍÓ Ò˙Ï ‚Ë Á‡ËÌÚË„Û‚‡Î ≠ ‰Ó ÌÓ‚Ë Ò¢Ë!

150


¿‰ÂÒË Á‡ ÓÚÁË‚Ë ÔÓ ÍÌË„‡Ú‡: Â-mail: slavedra@abv.bg ËÎË Ì‡ ‡‰ÂÒ‡ ̇ ËÁ‰‡ÚÂΡ: 1111 —ÓÙˡ, ·ÛÎ. ìÿËÔ˜ÂÌÒÍË ÔÓıÓ‰î π27, ·ÎÓÍ 240, ‚ıÓ‰ ƒ, ‡Ô.92 e-mail: artefact@intech.bg

151


ÌË„‡Ú‡ Ò˙‰˙ʇ ‡‚ÚÓ·ËÓ„‡Ù˘ÌË Ù‡„ÏÂÌÚË, ÍÓËÚÓ ÓÔÎËÚ‡Ú ‚ ÍÓÎÓËÚ̇ ÒÏÂÒ ÌÓÒڇ΄˘ÌÓÚÓ ‚„ÎÂʉ‡Ì ‚ Ó‰Ó‚‡Ú‡ Ô‡ÏÂÚ Ë ÚÂÁ‚‡Ú‡ ÓˆÂÌ͇ Á‡ Ò˙·ËÚˡڇ ‚ ̇È-ÌÓ‚‡Ú‡ ËÒÚÓˡ ̇ ¡˙΄‡ˡ. —‚ÓÂÓ·‡ÁÂÌ ÎÂÚÓÔËÒ Ì‡ ‚ÚÓ‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚Ë̇ ̇ ËÁÏË̇Îˡ ‚˜ ‚ÂÍ. œÓÎÂÁ̇ ÍÌË„‡ Á‡ ‚Ò˘ÍË Ó‰Óβ·Ë‚Ë ·˙΄‡Ë ÔÓ Ò‚ÂÚ‡.

152

Profile for BL Consulting Ltd

Шопски хроники  

Лакърдии, етюди и кодоши Автор: Славчо Йорданов, София 2002 година

Шопски хроники  

Лакърдии, етюди и кодоши Автор: Славчо Йорданов, София 2002 година

Profile for kopcheto
Advertisement