Page 1

Albanija Belgija Bugarska Kanada Hrvatska »eπka Danska Estonija Francuska NjemaËka GrËka Maarska Island Italija Letonija Litvanija Luksemburg Holandija Norveπka Poljska Portugalija Rumunija SlovaËka Slovenija ©panija Turska Velika Britanija SAD


Koordinacioni tim za implementaciju Komunikacione strategije o evroatlantskim intergracijama

UDRUŽENI U EVROPI, BEZBJEDNI U

NATO.

Zajedno u Evropi, sigurni u NATO  lanstvo u NATO-u i Ëlanstvo u EU su podudarni ciljevi gotovo svih zemalja evropskog kon» tinenta. Iskustva novih Ëlanica jasno ukazuju da istovremena integracija u obje organizacije predstavlja najefikasniji politiËki model za oËuvanje i stalno unapreivanje stabilnosti, sigurnosti, prosperiteta i zajedniËkih demokratskih vrijednosti.  ATO i EU su klubovi najrazvijenih i najuspješnijih država svijeta. Obje organizacije štite inN terese država Ëlanica, a uz to znaËajno doprinose ostvarenju globalnih ciljeva ËovjeËanstva i kreiranju svjetske politike.  d 28 država Ëlanica NATO-a njih 21 istovremeno su i Ëlanice EU. »etiri Ëlanice NATO-a su O na putu da postanu i Ëlanice Evropske unije Ëime Êe se postiÊi još bolja usklaenost dvije organizacije. Obje organizacije dijele podudarne politiËke, ekonomske, bezbjednosne kriterijume i standarde za punopravni pristup, tako da proces uËlanjenja u jednu podrazumijeva i ispunjavanje standarda za drugu.  U i NATO dijele odgovornost za oËuvanje i jaËanje bezbjednosti i stabilnosti na Balkanu. Pri E tome, zajedniËki djeluju na ovom polju kako bi se na najbolji naËin obezbijedila efikasnost sprovoenja mirovnih misija u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i na Kosovu. Istovremeno, to je i putokaz zemljama regiona da su integracija u EU i NATO neodvojivi procesi.  voje strateško partnerstvo EU i NATO potvrdili su potpisivanjem Deklaracije o evropskoj S bezbjednosnoj i odbrambenoj politici, kojom se naglašava da NATO ostaje temelj kolektivne bezbjednosti Ëlanica EU, a njihova snažnija uloga doprinosi vitalnosti Alijanse. Posebnim sporazumima regulisani su konkretni oblici saradnje dviju organizacija, kao što su omoguÊavanje pristupa EU operativnom planiranju NATO-a i korišÊenje potencijala NATO-a u operacijama pod vostvom EU. L isabonskim ugovorom, novim osnivaËkim aktom EU, koji je dalje unaprijedio koncept evropske bezbjednosti i odbrane, EU je postala još znaËajniji i prisutniji bezbjednosni i vojni Ëinilac u Evropi i svijetu.

Besplatan info broj: 080081320

www.nato-montenegro.me

NATO i EU  

NATO i Evropska unija

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you