Page 1

ใบความรู้ ประวัตศิ าสตร์ ม.2

โดย วราพร พุ่มโพธิ์ทอง


ก คานา เอกสารฉบับนีเ้ ป็ นความรู้เพิม่ เติมเรื่องเหตุการณ์ ทางประวัตศิ าสตร์ ที่เกิดใน สมัยอยุธยา เอกสารที่จดั ทาขึน้ นี้ เพือ่ เป็ นประโยชน์ กบั ผู้ที่ศึกษา


ก สารบัญ คานา บทที่ 1

ก ชาวบ้ านบางระจัน

1


1

เอกสารความรู้เพิม่ เติม ชาวบ้ านบางระจัน ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (พระเจ้าบรมโกศ) เมื่อพระองค์ เสด็จสวรรคต เมื่อ พ.ศ. 2301 ทรงมอบราชสมบัติให้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (กรมขุนพรพินิต) ทรงครองราชสมบัติเป็ นเวลา 10 วัน แล้วทรงถวายราชสมบัติแด่ สมเด็จเจ้าฟ้ าฯ กรมขุนอนุรักษ์มนตรี พระเชษฐาธิราช ส่วนพระองค์เสด็จออกทรง ผนวช ณ วัดเดิม แล้วย้ายมาประทับอยู่ ณ วัดประดู่ เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ าฯ กรมขุนอนุรักษ์มนตรี ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษก แล้ว ทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 หรื อ สมเด็จพระที่นงั่ สุริยาอมริ นทร์ หรื อสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ พระองค์มิได้ทรงพระปรี ชาสามารถในการปกครอง สมเด็จ พระราชบิดาจึงไม่ยอมมอบราชสมบัติให้ ดังนั้นเมื่อพระองค์ได้เถลิงถวัลยราชสมบัติ จึงทาให้เกิดความระส่ าระสายในหมู่เจ้านายและข้าราชการทั้งปวง พระเจ้าอลองพญามังลองและมังระราชบุตร ยกกองทัพมาตีทวาย มะริ ดและ ตะนาวศรี ซึ่งเป็ นของไทย สมเด็จพระเจ้าเอกทัศโปรดให้กองทัพไทยยกออกไป ป้ องกันถึง 3 ทัพ แต่กพ็ ่ายแพ้พม่ากลับ พระนครทุกครั้ง พม่าสามารถยกทัพเข้ามาถึงชานกรุ งศรี อยุธยา ใช้ปืนใหญ่ระดมยิง พระราชวัง เผอิญพระเจ้าอลองพญาถูกปื นใหญ่ ในวันขึ้น 2 ค่า เดือน 1 ปี มะโรง พ.ศ. 2303 ถึงตาบลเมาะกะโลก นอกด่านเมืองตาก ทาให้พระเจ้าอลองพญาสวรรคต ต่อมาใน พ.ศ. 2307 พระเจ้ามังระกษัตริ ยพ์ ม่า ขึ้นครองราชย์ต่อจากมังลอง พระเชษฐา ใน พ.ศ. 2306 คิดจะตีกรุ งศรี อยุธยาอีก กองทัพของมังมหานรธาตีได้เมือง ทวายแล้ว จึงยกมาตีเมืองมะริ ด เมืองตะนาวศรี ของไทยด้วย มังมหานรธาส่งทัพหน้า


2

เข้ามาทางกาญจนบุรีในเดือน 7 ปะทะกับทัพ

พระพิเรนทรเทพ ทัพไทยแตก

พ่าย สงครามครั้งนี้ไทยเป็ นฝ่ ายพ่ายแพ้ ทาให้พม่ายึดเมืองต่างๆ ได้หลายเมือง ชาวบางระจันรวมตัวกับชาวเมืองใกล้เคียงอันได้แก่ ชาวเมืองวิเศษชัยชาญ เมืองสิ งห์บุรี เมืองสรรค์บุรี เป็ นวีรกรรมของพลเมืองธรรมดาที่ลุกขึ้นต่อสู้ การ รุ กรานอันกดขี่ของพม่าพวกเขาเหล่านั้นต่อสูก้ บั ความอยุติธรรม ความโหดเหี้ ยมของผู้ รุ กราน ซึ่งปล้นชิงทรัพย์สิน ข่มขืนหญิงสาวและนาไปเป็ นนางบาเรอ ปล้นบ้านเผา เมือง ทาลายไร่ นาเก็บเอาผลผลิตไปหมดสิ้นใครขัดขวางจะถูกฆ่า จับผูค้ นกวาดต้อน ไปเป็ นเชลยเพื่อใช้แรงงานเป็ นทาส ความเดือดร้อนเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า แผ่นดินลุก เป็ นไฟ อิสรภาพกาลังถูกคุกคามจากน้ ามือผูร้ ุ กราน ราชการบ้านเมืองก็อ่อนแอขาดผู้ ปกป้ อง สุดเหลือกาลังที่จะทนต่อไปได้ เมื่อเนเมียวสี หบดีแม่ทพั พม่าที่เคลื่อนทัพมา จากทางเหนือได้ส่งทหารกองหนึ่งออกลาดตระเวน กวาดต้อนผูค้ นและทรัพย์สินทาง เมืองวิเศษชัยชาญ เท่านั้นยังไม่พอ หากพบว่าบ้านใดมีลูกสาวก็เรี ยกเอาตัวด้วย หากไม่ให้กฉ็ ุดคร่ าเอามา หากต่อสูก้ ฆ็ ่าทิ้งเสี ย ทาให้คนไทยโกรธแค้นพม่ามากยิง่ ขึ้น และทนต่อการกระทาของทหารพม่าอีกไม่ได้ จึงแอบคบคิดกันต่อสูพ้ ม่า ในเดือน 3 ปี ระกา พ.ศ. 2308 ชาวเมืองวิเศษชัยชาญ เมืองสิ งห์ เมืองสรรค์ และชาวบ้านใกล้เคียง ร่ วมกันออกอุบายเพื่อล่อลวงพม่า และรวบรวมผูค้ นไว้เพื่อทา การรบ ในบรรดาชาวบ้านที่ร่วมกันนี้มีหวั หน้าที่สาคัญคือ นายแท่น นายโชติ นาย อิน นายเมือง ชาวบ้านสี บวั ทอง แขวงเมืองสิ งห์ นายดอก ชาวบ้านกรับ และนาย ทองแก้ว บ้านโพทะเล แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ชาวไทยเหล่านี้ลวงพม่าว่าจะนาไปหา ทรัพย์สิ่งของที่ตอ้ งการ พม่าหลงเชื่อตามไป จึงถูกนายโชติซ่ ึงคุมสมัครพรรคพวกซุ่ม


3

อยูบ่ ุกเข้ามาฆ่าฟันทหารพม่าตายประมาณ 20 คน และชาวบ้านที่ร่วมก่อการก็พา พรรคพวกครอบครัวอพยพหันมาพึ่ง พระอาจารย์ธรรมโชติ ซึ่งมีกิตติศพั ท์วา่ มีคุณความรู้ดี เชี่ยวชาญทางวิทยาคมมาก ต่อมานายแท่นและผูม้ ีชื่ออื่นๆ ชักชวนชาวบ้านได้อีกประมาณ 400 คนเศษ พากันมา อยูท่ ี่บา้ นบางระจัน หลังจากนั้นก็ต้งั ค่ายขึ้น

ที่บา้ นบางระจัน 2 ค่าย คือ ค่าย

ใหญ่และค่ายน้อย ทั้งนี้เพื่อป้ องกันทหารพม่าที่จะยกติดตามมา พระอาจารย์ธรรมโชติ ได้ทาตะกรุ ดประเจียดมงคล แจกจ่ายชาวค่าย สาหรับป้ องกันตัวและเป็ นกาลังใจ นอกจากนี้มีคนไทยชั้นหัวหน้าที่เข้ามาร่ วมด้วยอีก 5 คน คือ ขุนสรรค์ พันเรื อง นาย ทองเหม็น นายจันหนวดเขี้ยว และนายทองแสงใหญ่ รวมหัวหน้าที่สาคัญของค่าย บางระจันครั้งนั้น 11 คน ท่านเหล่านี้รวมทั้งชาวบ้านอื่นๆ ได้สูร้ บกับพม่าถึง 8 ครั้ง แม้จะเสี ยเปรี ยบด้านอาวุธและกาลังไพร่ พลแต่ดว้ ยความรักชาติ ความสามัคคี ความ กล้าหาญ ตลอดจนความเสี ยสละ จึงทาให้ได้รับชัยชนะถึง 7 ครั้ง อันเป็ นวีรกรรมที่ ยิง่ ใหญ่ของชาวบ้านบางระจัน จนได้รับการจารึ กไว้ในประวัติศาสตร์


4

อ้างอิง


ผูจ้ ดั ทา นางสาววราพร พุ่มโพธิ์ทอง ครู โรงเรี ยนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ประสบการณ์การทางาน

ใบความรู้ประวัติศาสตร์ ม.2  

ใบความรู้ประวัติศาสตร์ ม.2

ใบความรู้ประวัติศาสตร์ ม.2  

ใบความรู้ประวัติศาสตร์ ม.2

Advertisement