Page 1

‫اثرات کوهنوردی و ورزش بر قلب‬

‫اثرات ورزش بر قلب‪:‬‬

‫اًجوي پسشکی کُْستاى ایراى‪ :‬بی تحرکی یکی از عْاهل خطرزا اصلی برّز بیواری‬ ‫قلبی است‪ .‬اها‪ّ ،‬رزش بر بِبْد سالهت قلب کوک هی کٌذ‪ ّ .‬هی تْاًذ برخی عْاهل‬ ‫خطرزا برّز بیواری قلبی را هعکْش کٌذ‪ .‬قلب ‪ ،‬هاًٌذ توام هاُیچَ ُا ‪ ،‬در ًتیجَ اًجام‬ ‫ّرزش قْی تر ّ بسرگتر هی شْد در ًتیجَ با ُر ضربَ خْى بیشتری را هی تْاًذ بَ‬ ‫بذى پوپ کٌذ ّ سطح حذاکثر خْد را در صْرت ًیاز با فشار کوتری حفظ کٌذ‪ُ .‬وچٌیي‬ ‫سرعت ضرباى قلب در حال استراحت افرادی کَ ّرزش هی کٌٌذ آُستَ است چْى‬ ‫تالش کوتری برای پوپ کردى خْى الزم است‪.‬‬

‫فززی کَ اغلت اّلبت ّ ثب ػست ّرسع هی کٌس‪ ،‬کوتزیي احتوبل ذطز زچبر ػسى ثَ ثیوبری للجی را زارز‪ ،‬اهب ُز‬ ‫هیشاى ّرسع هفیس اطت‪ .‬هطبلؼبت ‪ ،‬پیْطتَ ًؼبى هی زٌُس کَ ّرسع ُبی طجک تب هؼتسل حتی زر افزاز هجتال ثَ‬ ‫ثیوبری للجی هفیس ُظتٌس‪ .‬اهب تْجَ زاػتَ ثبػیس کَ فزز هجتال ثَ ثیوبری للجی یب زر هؼزف ػْاهل ذطزسای للجی‬ ‫ثبیس لجل اس آغبس یک ثزًبهَ ّرسػی ًظز پشػک را جْیب ػْز‪.‬‬


‫اثرات ّرزش بر بیواری قلبی ّ کلسترّل‬ ‫للت اًسام ػضالًی ثشرگی اطت کَ ذْى را ثَ طزتبطز ثسى پوپ هی کٌس‪ .‬زریچَ ُبی زاذل للت ثبس ّ ثظتَ هی‬ ‫ػًْس‪ .‬ایي کبر هیشاى ذْى ّرّزی یب ذزّجی اس للت را کٌتزل هی کٌس‪.‬‬ ‫ّرسع زارای اثزاتی اطت کَ ثزای للت ّ جزیبى ذْى هفیس هی ثبػس‪ .‬ایي فْایس ػبهل ثِجْز ططْح کلظتزّل ّ‬ ‫چزثی‪ ،‬کبُغ تْرم زر ػزیبى ُب‪ ،‬کوک ثَ ثزًبهَ ُبی کبُغ ّسى‪ ،‬کوک ثَ اًؼطبف پذیز ّ ثبس هبًسى رگ ُبی ذًْی‬ ‫هی ثبػٌس‪ .‬هطبلؼبت پیْطتَ ًؼبى هی زٌُس کَ فؼبلیت ثسًی ّ اجتٌبة اس هـزف غذاُبی چزة هْفك تزیي رّع‬ ‫ُبی رطیسى ثَ ططْح طالهت للت ّ حفع آى‪ ،‬تٌبطت اًسام ّ ّسى اطت‪.‬‬

‫اًجوي للت آهزیکب تْؿیَ هی کٌس کَ افزاز ّرسع ثب ػست هؼتسل را ثَ هست حسالل ‪ 03‬زلیمَ زر اکثز رّسُبی ُفتَ‬ ‫اًجبم زٌُس‪ .‬ایي تْؿیَ اس زطتْرالؼول ُبی ّرسػی هؼبثَ هٌتؼز ػسٍ ثْطیلَ هزاکش کٌتزل ّ پیؼگیزی اس ثیوبری‪،‬‬ ‫ّ زاًؼکسٍ پشػکی ّرسع آهزیکب پؼتیجبًی هی کٌس‪.‬‬ ‫بیواری سرخرگ کرًّری‬ ‫افزازی کَ طجک سًسگی فؼبلی را زًجبل هی کٌٌس ‪ %54‬ذطز تْطؼَ ثیوبری للجی کوتزی را ًظجت ثَ افزاز ثی‬ ‫تحزک زارًس‪ .‬کبرػٌبطبى زر تالع ثْزٍ اًس تب هؼرؾ کٌٌس چَ هیشاى ّرسع ثزای ایجبز فْایس للت السم اطت‪ .‬تغییزات‬ ‫هفیس زر ططْح کلظتزّل ّ چزثی‪ ،‬ػبهل ططْح ‪ LDL‬پبییي تز ( کلظتزّل "ثس ") ‪ ،‬حتی سهبًی ُن کَ افزاز هیشاى‬ ‫ُبی اًسکی اس ّرسع ثب ػست هؼتسل یب ػسیس‪ً ،‬ظیز ‪ 21‬هبیل زر ُفتَ پیبزٍ رّی‪ ،‬یب زّ آرام اًجبم زازٍ اًس رخ هی‬ ‫زُس‪ .‬اهب ثزای تغییز لبثل تْجَ ططْح کلظتزّل‪ ،‬ثْیژٍ افشایغ ‪ ( HDL‬کلظتزّل" ذْة") ّرسع ػسیس ثیؼتزی السم‬ ‫اطت‪ً .‬وًَْ ایي ًْع ثزًبهَ ػسیس زّ آرام زر حسّز ‪ 13‬هبیل زر ُفتَ اطت‪ .‬فْایس آى حتی ثب کبُغ ّسى هرتـز رخ‬ ‫هی زُس‪ ،‬کَ ًؼبى هی زُس افزاز زارای اضبفَ ّسى ثزای کبطتي اس ّسى ػبى هؼکل زارًس ٌُْس ُن هی تْاًٌس ثب‬ ‫اًجبم ّرسع ثَ فْایس لبثل تْجَ آى ثزای للت زطت یبثٌس‪.‬‬ ‫ثزذی هطبلؼبت حبکی اس آى اطت کَ ثزای ثیؼتزیي هحبفظت اس للت‪ ًَ ،‬طْل هست یک جلظَ ّرسػی هٌفزز ثلکَ‬ ‫هیشاى کل ُفتگی اًزژی هـزف ػسٍ اُویت زارز‪ .‬توزیي همبّهتی( ثب ّسًَ) را ُن ثب هحبفظت اس للت هزتجظ زاًظتَ‬ ‫اًس‪ .‬توزیي همبّهتی هوکي اطت فبیسٍ تکویلی ثزای ّرسع آئزّث یک زاػتَ ثبػس‪ .‬اگز هجتال ثَ ثیوبری للجی ُظتیس‬ ‫یب ػْاهل ذطز طبس ثیوبری للجی زاریس‪ ،‬لجل اس ػزّع توزیي همبّهتی ثب پشػک تبى هؼْرت کٌیس‪.‬‬ ‫اثرات ّرزش بر فشار خْى‬


‫ّرسع هٌظن ثَ االطتیک ( اًؼطبف پذیز) هبًسى ػزیبى ُب حتی زر افزاز هظي کوک هی کٌس‪ .‬ایي ثَ ًْثَ ذْز جزیبى‬ ‫ذْى ّ فؼبر ذْى ػبزی را تضویي هی کٌس‪ .‬افزاز ثسّى تحزک ‪04‬زرؿس احتوبل ذطز ثیؼتزی زر زچبر ػسى ثَ فؼبر‬ ‫ذْى ثبال ًظجت ثَ افزاز فؼبل زارًس‪.‬‬ ‫ثبیس هتذکز ػس کَ ّرسع ثب ػست ثبال هوکي اطت فؼبر ذْى را ثَ ُوبى اًساسٍ ّرسع ثب ػست هؼتسل پبییي ًیبّرز‪.‬‬ ‫زر یک هطبلؼَ‪ّ ،‬رسع هؼتسل ( رّساًَ ‪ 1‬هبیل زّ آرام) چٌبى فؼبر ذْى را ذْة کٌتزل کزز کَ ثیغ اس ًیوی اس‬ ‫ثیوبراًی کَ ثزای فؼبر ذْى ثبال زارّ هـزف هی کززًس تْاًظتٌس هـزف زارّ را لطغ کٌٌس‪.‬‬ ‫کبرػٌبطبى اًجبم حسالل ‪ 03‬زلیمَ ّرسع زر اکثز رّسُب را تْؿیَ هی کٌٌس‪ .‬هطبلؼبت ًؼبى زازًس کَ یْگب ّ تبی چی ‪،‬‬ ‫ّرسع ثبطتبًی چیٌی ػبهل حزکبت آرام ّ آرام ثرغ هوکي اطت فؼبر ذْى را تمزیجب ثَ ُوبى ذْثی ّرسع ُبی‬ ‫آئزّثیک ثب ػست هؼتسل پبییي ثیبّرًس‪.‬‬ ‫ُز فزز هجتال ثَ فؼبر ذْى ثبال ثبیس ثب پشػک زر هْرز یک ثزًبهَ ّرسػی هؼْرت کٌس‪ .‬لجل اس آغبس ّرسع‪ ،‬افزاز زچبر‬ ‫فؼبر ذْ ى ثبال هؼتسل تب ػسیس ثبیس فؼبر ذْى ػبى را پبییي ثیبّرًس‪ ّ ،‬لبزر ثَ کٌتزل آى ثب هـزف زارّ ثبػٌس‪ُ .‬ز‬ ‫کض‪ ،‬ثْیژٍ افزاز هجتال ثَ فؼبر ذْى ثبال‪ ،‬ثبیس تب حس اهکبى زر طی ُز ّرسع ثَ طْر ػبزی ًفض ثکؼٌس‪ً .‬گِساػتي‬ ‫ًفض فؼبر ذْى را افشایغ هی زُس‪.‬‬ ‫اثرات ّرزش بر ًارسایی قلبی (‪)heart failure‬‬ ‫ثَ طْر طٌتی ‪ ،‬ثیوبراى هجتال ثَ ًبرطبیی للجی اس اًجبم ّرسع هٌغ ػسٍ اًس‪ .‬اهزّسٍ‪ً ،‬ؼبى زازٍ ػسٍ اطت کَ‬ ‫اًجبم ّرسع تحت ًظبرت پشػکی ثزای ثیوبراى هٌترت زارای ًبرطبیی للجی ثب ثجبت هفیس هی ثبػس‪ .‬توزیي همبّهتی‬ ‫تسریجی (‪ ) Progressive resistance training‬هوکي اطت ثَ طْر ّیژٍ ثزای ثیوبراى هجتال ثَ ًبرطبیی للجی هفیس‬ ‫ثبػس‪ ،‬چْى ػضالت را کَ هؼوْال زر ایي اذتالل تضؼیف هی ػًْس تمْیت هی کٌس‪ .‬حتی تٌِب اًجبم رّساًَ ّرسع ُبی‬ ‫فؼبر ثب زطت هی تْاًس جزیبى ذْى را زر زرّى ػزیبى ُب ثِجْز زُس‪.‬‬ ‫ثَ ُز حبل‪ ،‬کبرػٌبطبى ُؼسار هی زٌُس کَ ّرسع ثزای توبم ثیوبراى هجتال ثَ ًبرطبیی للجی هٌبطت ًوی ثبػس‪.‬‬ ‫اثرات ّرزش بر سکتَ هغسی‬ ‫فؼبلیت ثسًی ذطز ثزّس طکتَ هغشی را کبُغ هی زُس‪.‬‬ ‫توبم ًجبت یبفتگبى اس طکتَ هغشی لجل اس ػزّع یک ثزًبهَ ّرسػی ثبیس یک ارسیبثی پشػکی اًجبم زٌُس‪ .‬اثزات ّرسع‬ ‫ثز طکتَ هغشی زر همبیظَ ثب ثیوبری للجی کوتز هحزس ػسٍ اطت‪ ،‬اهب اکثز هطبلؼبت ًؼبًسٌُسٍ فْایس ّرسع اطت‪.‬‬ ‫برًاهَ ُای ّرزشی برای افراد در هعرض خطر زیاد‬ ‫ُز فزز زچبر حولَ للجی یب زارای ػْاهل ذطز سای تْطؼَ ثیوبری للجی یب طکتَ هغشی ثبیس لجل اس ػزّع یک ثزًبهَ‬ ‫ّرسػی ثب پشػک هؼْرت کٌس‪ .‬ثیوبراى هجتال ثَ ثیوبری للجی هی تْاًٌس تمزیجب ُویؼَ تب سهبًی کَ لجل اس آى هْرز‬ ‫ارسیبثی لزار گیزًس ثَ اًجبم ّرسع ثپززاسًس‪ .‬ثزذی ًیبس ذْاٌُس زاػت ّرسع ػبى را تحت ًظبرت پشػک اًجبم زٌُس‪.‬‬ ‫ثب ایي ّجْز‪ ،‬اغلت ثزای یک پشػک زػْار اطت کَ هؼکالت طالهتی را کَ هوکي اطت زر ًتیجَ یک ثزًبهَ‬ ‫ّرسػی رّی زُس پیغ ثیٌی کٌس‪ .‬افزاز زر هؼزف ذطز ثبیس اس ُز ًْع ػالئن ُؼسار زٌُسٍ هؼکالت هضز زر حیي‬ ‫ّرسع آگبٍ ثبػٌس‪.‬‬ ‫ثزذی کبرػٌبطبى هؼتمسًس ُز فزز ثبالی ‪ 53‬طبل‪ ،‬چَ زر هؼزف ذطز ثیوبری للجی ثبػس یب ًجبػس‪ ،‬لجل اس ػزّع یب‬ ‫تؼسیس یک ثزًبهَ ّرسػی ثبیس آسهبیغ جظوبًی کبهلی را اًجبم زُس‪ .‬ثزذی پشػکبى ثزای کوک ثَ تؼریؾ ًیبس ثَ‬ ‫چٌیي آسهبیؼی اس پزطؼٌبهَ ای ثزای افزاز ثبالی ‪ 53‬طبل اطتفبزٍ هی کٌٌس‪ .‬طْاالت هْرز اطتفبزٍ آًبى اس ایي لزار‬ ‫اطت‪:‬‬ ‫‪ ý‬آیب لجال ثَ ػلت ّضؼیت للجی ‪ ،‬زکتز تْؿیَ کززٍ اطت کَ فؼبلیت سیز ًظز پشػک اًجبم ػْز؟‬ ‫‪ ý‬آیب فؼبلیت ثسًی هْجت زرز لفظَ طیٌَ هی ػْز؟‬


‫‪ ý‬آیب زرز لفظَ طیٌَ زر طی هبٍ گؼتَ رّی زازٍ اطت؟‬ ‫‪ ý‬آیب فزز ثَ ّاططَ گیجی ثیِْع هی ػْز یب هی افتس؟‬ ‫‪ ý‬آیب زرز اطترْاى یب هفـل ثَ ّطیلَ ّرسع تؼسیس هی ػْز؟‬ ‫‪ ý‬آیب زارّ ثزای فؼبر ذْى یب هؼکالت للجی تجْیش ػسٍ اطت ؟‬ ‫‪ ý‬آیب ػرؾ اس ُز ًْع زلیل جظوبًی ثزای ػسم اًجبم ّرسع ثسّى ًظبرت پشػکی آگبٍ اطت؟ یب پشػکی ثَ اّ‬ ‫ایي پیؼٌِبز را زازٍ اطت؟‬ ‫آًِبیی کَ ثَ ُز یک اس طئْال ُبی فْق پبطد " آری " هی زٌُس ‪ ،‬ثبیس آسهبیغ پشػکی کبهلی را لجل اس طزح ریشی‬ ‫یک ثزًبهَ ّرسػی اًجبم زٌُس‪.‬‬ ‫تست استرش‬ ‫ایي تظت ثَ تؼریؾ ذطزثزّس هؼکل للجی ًبػی اس ّرسع کوک هی کٌس‪ُ .‬ز فزز زارای هؼکل للجی یب طبثمَ‬ ‫ثیوبری للجی ثبیس لجل اس آغبس ثزًبهَ ای ّرسػی ‪ ،‬تظت اطتزص اًجبم زُس‪.‬ثزذی کبرػٌبطبى طالهتی ایي تظت را‬ ‫لجل اس ثزًبهَ ّرسػی ػسیس ثزای افزاز ثشرگظبل ثی تحزک ‪ ،‬حتی زر غیبة ثیوبری للجی ػٌبذتَ ػسٍ یب هؼکْک‬ ‫ُن‪ ،‬تْؿیَ کززٍ اًس‪ .‬ثَ ُز حبل ‪ ،‬اًجبم ایي تظت گزاى اطت‪ .‬ثزذی پشػکبى هؼتمسًس کَ ایي تظت هوکي اطت‬ ‫ثزای افزاز هظي کَ اًجبم ّرسع ثب ػست کن هبًٌس پیبزٍ رّی را ػزّع هی کٌٌس ّ ًؼبًَ ای اس هؼکالت طالهتی یب‬ ‫ػْاهل ذطز طبس را ًسارًس ضزّری ًجبػس‪.‬‬ ‫حولَ للجی ّ هزگ ًبگِبًی ثز اثز ّرسع ػسیس‬ ‫زرؿس اًسکی اس حوالت للجی پض اس فؼبلیت ثسًی طٌگیي اتفبق هی افتس‪.‬‬ ‫افراد در هعرض خطر زیاد‬ ‫ثَ طْر کلی افزاز سیز ثبیس اس اًجبم ّرسع ػسیس اجتٌبة کٌٌس یب آى را ثب ًظبرت زلیك آغبس کٌٌس‪ :‬ایي ػزایظ ػبهل‬ ‫زیبثت کٌتزل ًؼسٍ‪ ،‬حوالت للجی کٌتزل ًؼسٍ‪ ،‬فؼبر ذْى ثبال کٌتزل ًؼسٍ‪ ،‬حولَ للجی زر ظزف ػغ هبٍ لجل‪،‬‬ ‫ًبرطبیی للجی‪ ،‬آًژیي ثی ثجبت ‪ ،‬ثیوبری زریچَ آئْرت لبثل تْجَ یب آًْریظن ( اتظبع رگ) آئْرتی ‪.‬‬ ‫‪ v‬افزاز زارای فؼبر ذْى هتْطظ تب ػسیس‪ :‬لجل اس ایٌکَ فزز ثزًبهَ ّرسػی ػسیسی را آغبس کٌس فؼبر ذْى ثبال‬ ‫هتْطظ تب ػسیس( فؼبر ذْى طیظتْلیک ثبالی ‪ mmHg 263‬یب فؼبر زیبطتْلیک ( ػسز پبییي تز) ثبالی ‪233‬‬ ‫‪ ، )mmHg‬ثبیس ثَ ططْح پبییي تز آّرزٍ ػْز‪.‬‬ ‫‪ v‬افزاز ثی تحزکی ثبیس هحتبط ثبػٌس‪.‬‬ ‫‪ v‬رذساز ُبی هزگ ًبگِبًی هزتجظ ثب ّرسع زر افزاز جْاى ًبزر اطت اهب هْجت ًگزاًی سیبزی اطت‪ .‬زر ثزذی‬ ‫لجل اس آى ثیِْػی اتفبق هی افتس‪ ،‬کَ ػلت آى افت ًبگِبًی ّ ػسیس زر فؼبر ذْى اطت‪ .‬ثبیس هتذکز ػس‬ ‫کَ ثیِْع ػسى زر ّرسػکبراى ًظجتب ػبیغ اطت‪ ّ ،‬تٌِب زر افزاز هجتال ثَ ثیوبری للجی ذطزًبک اطت‪.‬‬ ‫افزاز جْاى ثب اذتالالت للجی ژًتیکی یب هبزرسازی ثبیس اس ّرسع ُبی رلبثتی ػسیس اجتٌبة کٌٌس‪.‬‬ ‫‪ v‬اطتزّئیسُبی آًبثْلیک یب هحـْالت حبّی افسرا ‪ ephedra‬ثب هْارز طکتَ هغشی‪ ،‬حولَ للجی ّ حتی هزگ هزتجظ‬ ‫ثْزٍ اطت‪ .‬ثِز حبل ذطز ثزّس حولَ للج ی ثز اثز ّرسع را ثبیس هْرز تْجَ لزار زاز‪ .‬ثزذی اًْاع ّرسع‪ ،‬کَ‬ ‫کبهال ثزای ػزایظ ذبؽ فزز هٌطجك ػسٍ اطت‪ ،‬ثزای اکثز افزاز هذکْر زر ثبال فْایسی را زر ثز زارز‪ .‬زر‬ ‫ثظیبری اس هْارز‪ ،‬ثْیژٍ سهبًیکَ تٌِب ػبهل ذطز سا طجک سًسگی ثی تحزک ّ طي ثبال هی ثبػس‪ّ ،‬رسع را‬ ‫هی تْاى اغلت زر طْل سهبى تب سهبى رطیسى ثَ حس ػسیس افشایغ زاز‪.‬‬ ‫فعالیت ُای هخاطرٍ آهیس برای افراد در هعرض خطر زیاد‪:‬‬


‫فؼبلیت ُبی سیز هوکي اطت ذطزات ّیژٍ ای را ثزای افزاز زر هؼزف ذطز سیبز ایجبز کٌٌس‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫فؼبلیت ُبی ػسیس هبًٌس پبرّ سزى ثزف ‪ ،‬زّ آرام ‪ ،‬پیبزٍ رّی طزػتی ‪ ،‬تٌیض ‪ ،‬ثلٌس کززى ّطبیل‬ ‫طٌگیي هوکي اطت ثَ ّیژٍ ثزای افزاز ثب ػْاهل ذطزسا ثیوبری للجی ثَ ذـْؽ افزاز ثشرگظبل پز‬ ‫ذطز ثبػس‪ .‬ایي فؼبلیت ُب ثز للت فؼبر هی آّرًس ‪ ،‬ثزای زّرٍ ای کْتبٍ فؼبر ذْى را ثبال هی ثزًس‬ ‫ّ هوکي اطت اطپبطن ُبیی رازر ػزیبى ُبیی کَ ثَ طزف للت هی رًّس ایجبز کٌٌس‪.‬‬ ‫ثزذی هطبلؼبت حبکی اس آى اطت کَ ّرسع ُبی رلبثتی ‪ ،‬کَ فؼبلیت ػسیس را ثب ُیجبًبت تِبجوی‬ ‫ُوزاٍ هی کٌٌس ‪ ،‬ثب احتوبل ثیؼتزی ًظجت ثَ زیگز ػکل ُبی ّرسع طجت آغبس حولَ ای للجی‬ ‫هی ػًْس‪.‬‬

‫گْش کردى بَ عالین ُشذار دٌُذٍ‬ ‫ثبیس هتذکز ػس کَ طجك یک هطبلؼَ ‪ ،‬حسالل ‪ 53‬زرؿس هززاى جْاى کَ ثَ ًبگِبى زر طی یک فؼبلیت هی هیزًس ‪ ،‬لجال‬ ‫ػالین ُؼسار زٌُسٍ ثیوبری را تجزثَ کززٍ اًس ّ ًبزیسٍ گزفتَ اًس‪ .‬ػالٍّ ثز اجتٌبة اس فؼبلیت ُبی هربطزٍ آهیش ‪،‬‬ ‫ثِتزیي تبکتیک پیؼگیزاًَ ثَ طْر طبزٍ گْع کززى ثَ ثسى ّ زرذْاطت کوک پشػکی ثب ثزّس اّلیي ًؼبًَ ػالئن زر‬ ‫طی ّرسع یب پض اس آى اطت‪ .‬ایي ًؼبًَ ُب اس ایي لزارًس‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ضزثبى للت ًبهٌظن‪.‬‬ ‫تٌگی ًفض‪.‬‬ ‫زرز لفظَ طیٌَ‪.‬‬

‫هٌجغ‬ ‫‪http://www.umm.edu/patiented/articles/what_effects_of_exercise_on_heart_circulation_000029_3.htm :‬‬ ‫زاًؼگبٍ هزکش پشػکی هزیلٌس‬ ‫ثب تؼکز اسهتزجن ‪ :‬فزیسّى ػیزهحوسلی ‪ -‬طْم هِز هبٍ ‪ ّ 2033‬طبیت پیبم تٌسرطتی‬

asari koohnawardi bar qalb  

ktab asari koohnawardi bar qalb

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you