Page 1

‫تد‪ٙ‬یضات ک‪ٕٛ٘ٛ‬سدی‬

‫‪.‬ثب داؽتٓ اطالػبت ا‪ٌٚ‬یٗ دس ٘ش صِیٕٗ ای ِیت‪ٛ‬اْ دس ِذت کّتشی ثٗ ِ‪ٙ‬بست الصَ دس آْ سؽتٗ دعت یبفت‬ ‫وغت دأؼ ِطٍ‪ٛ‬ة ثشاي پشداختٓ ثٗ ‪ٚ‬سصػ و‪ٕٛ٘ٛ‬سدي اص طشیك ِطبٌؼٗ ِطبٌت آِ‪ٛ‬صؽي ِؼتجش‪ ،‬ؽشکت دس کالط٘بي‬ ‫آِ‪ٛ‬صؽي ( تئ‪ٛ‬سي ‪ ٚ‬ػٍّي)‪ِّ ،‬بسعت ‪ ٚ‬تّشیٓ فٓ‪ ،‬صیش ٔظش ِشثیبْ ِدشة‪ِ ،‬طبٌؼٗ گضاسػ ثشٔبِٗ٘بي دلیك‪ٚ ،‬ثالگ٘بي‬ ‫ِفیذ‪ ،‬کتبث‪ٙ‬ب‪ ،‬ایٕتشٔت‪ِ ،‬دالت ِؼتجش ‪ّ٘ ٚ‬شا٘ي ‪ُ٘ ٚ‬صسجتي ثب ک‪ٕٛ٘ٛ‬سداْ ثب تدشثٗ اِىبْ پزیش اعت ‪.‬‬ ‫آگبٖ ث‪ٛ‬دْ اص ِخبطشات ک‪ٕٛ٘ٛ‬سدی تب زذ صیبدي ِيت‪ٛ‬أذ ثش ِ‪ٛ‬فمیت ثشٔبِٗ ثیبفضایذ ‪ ٚ‬ثشخ‪ٛ‬سداسي اص تد‪ٙ‬یضات الصَ تب‬ ‫زذ‪ٚ‬دی ِيت‪ٛ‬أذ ثٗ ِب دس ِ‪ٛ‬اخ‪ ٚ ٗٙ‬غٍجٗ ثش خطشات وّه وٕذ‪.‬‬ ‫ّ٘چٕیٓ اخشای ‪ٚ‬سصػ ک‪ٕٛ٘ٛ‬سدی ثب اعتفبدٖ اص اِکبٔبت ‪ ٚ‬تد‪ٙ‬یضات ِٕبعت‪ ،‬ثشٔبِٗای آِتش ‪ ٚ‬ث‪ٙ‬تش سا ثشای ِب سلُ‬ ‫ِیصٔذ‪.‬‬ ‫از جمله ايه وسايل ميتوان به موارد زير اشاره كرد‪:‬‬

‫الف‪ -‬وسايل انفرادي‪:‬‬ ‫‪ -1‬وفؼ عجه سا٘پیّبیي ‪ -2‬وفؼ ٔیّٗ عٕگیٓ و‪٘ٛ‬پیّبیي ‪ -3‬أ‪ٛ‬اع و‪ ٌٗٛ‬پؾتي ‪ -4‬ویغٗ خ‪ٛ‬اة پش یب ‪ٚ‬یغى‪ٛ‬ص یه پ‪ٛ‬ػ ‪-5‬‬ ‫پیشا٘ٓ ‪ ٚ‬ؽٍ‪ٛ‬اس پالس ‪ -6‬وبپؼ ‪ ٚ‬ؽٍ‪ٛ‬اس ثبدگیش ‪ -7‬وت پش یب ‪ٚ‬یغى‪ٛ‬ص یک پ‪ٛ‬ػ ‪ -8‬أ‪ٛ‬اع والٖ و‪ٕٛ٘ٛ‬سدي ‪ -9‬أ‪ٛ‬اع دعتىؼ‬ ‫و‪ٕٛ٘ٛ‬سدي ‪ -11‬خ‪ٛ‬ساة و‪ٕٛ٘ٛ‬سدي ‪ -11‬أ‪ٛ‬اع ػیٕه و‪ٕٛ٘ٛ‬سدي ‪ -12‬ثبت‪( َٛ‬چ‪ٛ‬ة دعت اعىي) ‪ -13‬أ‪ٛ‬اع گتش و‪ٕٛ٘ٛ‬سدي‬ ‫‪ -14‬ؽًٕ ثبساْ (پبٔچ‪ -15 )ٛ‬صیشأذاص (اعفٕدي یب ثبدي) ‪ -16‬وٍٕگ و‪ٕٛ٘ٛ‬سدي ‪ -17‬طٕبة أفشادي ‪ ٚ‬وبساثیٓ ‪ -18‬یخ ؽىٓ‬ ‫(کشاِپ‪ -19 )ْٛ‬خؼجٗ وّى‪ٙ‬بي ا‪ٌٚ‬یٗ ‪ -21‬پت‪ٛ‬ي ٔدبت ‪ -21‬لّمّٗ آة ‪ -22‬فالعه چبي ‪ -23‬چشاؽ ل‪( ٖٛ‬دعتي یب پیؾبٔي ثب‬ ‫ثبتشي اضبفي ) ‪ -24‬لطت ّٔب ‪ -25‬ع‪ٛ‬ت ‪ -26‬خّیش دٔذاْ ‪ِ ٚ‬غ‪ٛ‬ان ‪ -27‬ظش‪ٚ‬ف غزا ‪ٚ -28‬عبیً د‪ٚ‬خت ‪ ٚ‬د‪ٚ‬ص ‪ -29‬ز‪ٌٗٛ‬‬ ‫و‪ٛ‬چه ‪ -31‬وبست ؽٕبعبیي ‪ -31‬وجشیت ‪ ٚ‬فٕذن‪-‬ؽّغ‪ -32‬چٕذ ثشگ س‪ٚ‬صٔبِٗ ‪ -33‬ثؾمبة‪ ،‬لبؽك‪ٌ ،‬ی‪ٛ‬اْ‪ ،‬چبل‪ ،ٛ‬دسثبصوٓ‬ ‫وٕغش‪ٚ -34 ٚ‬عبیً پبن وٕٕذٖ ‪ -35‬دعتّبي وبغزي ‪ -36‬دفتشچٗ یبدداؽت ‪ِ ٚ‬ذاد‬ ‫ب‪ -‬وسايل گروىي‬ ‫‪ -1‬چبدس و‪ٕٛ٘ٛ‬سدي ثب پ‪ٛ‬ػ د‪( َٚ‬س‪ٚ‬وؼ) ‪ -2‬استفبع عٕح ‪ -3‬صٕذٌي عٕگٕ‪ٛ‬سدي (٘بسعٓ) ‪ -4‬أ‪ٛ‬اع کبساثیٓ٘بي ِ‪ٛ‬سد ٔیبص‬ ‫الصَ ‪ -5‬چشاؽ س‪ٚ‬ؽٕبیي (گبصي)‪ ،‬فبٔ‪ٛ‬ط ؽّؼي ‪ -6‬وتشي‪ ،‬ل‪ٛ‬سي ‪ -7‬چشاؽ خ‪ٛ‬سانپضي (ثٕضیٕي‪ ،‬گبصي) ثبوپغ‪ٛ‬ي اضبفٗ ‪-8‬‬ ‫ٔمؾٗ‪ ،‬وش‪ٚ‬وي‪ ،‬گضاسػ ثشٔبِٗ ‪ -9‬ثیٍچٗ ‪ِ -11‬د‪ٛ‬ص ثشٔبِٗ‪ٚ -11‬عبیً ػىبعي‬ ‫دس اداِٗ‪ ،‬آؽٕبیي ثب ٌ‪ٛ‬اصَ ا‪ٌٚ‬یٗ ِ‪ٛ‬سد ٔیبص اخشاي ثشٔبِٗ٘بي طجیؼتگشدي ‪ ٚ‬و‪٘ٛ‬پیّبیي وٗ ِمذِٗ ؽش‪ٚ‬ع ‪ٚ‬سصػ ِفشذ ‪ٚ‬‬ ‫ِتٕ‪ٛ‬ع و‪ٕٛ٘ٛ‬سدي ٔیض اعت‪ ،‬اِشي ضش‪ٚ‬سي ثٗ ٔظش ِيسعذ‪ِ .‬ب اثتذا ثٗ اصطالذ ثٗ ‪3‬کا ِي پشداصیُ کٗ ؽبًِ کفش‪ ،‬کولو ‪ٚ‬‬ ‫کيسو خ‪ٛ‬اة اعت ‪ ٚ‬اصِ‪ّٙ‬تشیٓ ٌ‪ٛ‬اصَ ضش‪ٚ‬سي یک ک‪ٕٛ٘ٛ‬سد ِسغ‪ٛ‬ة ِيؽ‪ٛ‬د‪.‬‬


‫کفش کوه‬ ‫کفؼ اص ِ‪ُٙ‬تشیٓ ‪ٚ‬عبیً ک‪ٕٛ٘ٛ‬سدي ثٗ ؽّبس ِيس‪ٚ‬د‪ .‬ثب ت‪ٛ‬خٗ ثٗ سؽتٗ ‪ٚ‬سصؽي ک‪ٕٛ٘ٛ‬سدي ‪ ٚ‬عٕگ ٔ‪ٛ‬سدي أذاَ تستبٔي ثٗ‬ ‫خص‪ٛ‬ؿ پب٘ب ثیؾتشیٓ دسگیشي ‪ ٚ‬فؼبٌیت سا دس ایٓ سؽتٗ ‪ٚ‬سصؽي داسد ‪ ٚ‬لبػذتب ًؽبیغتشیٓ آعیت٘بي ایٓ ‪ٚ‬سصػ دس پب٘ب‬ ‫اعت کٗ ثبیذ ثشاي پیؾگیشي اص آعیت ثٗ عالِت آٔ‪ٙ‬ب ثیؾتش ت‪ٛ‬خٗ وشد‪ .‬ثشخالف گزؽتٗ کٗ ثٗ د‪ٚ‬اَ کفؼ اّ٘یت دادٖ ِيؽذ‪،‬‬ ‫اِش‪ٚ‬صٖ کبسایي (لبثٍیت فٕي ) ‪ ٚ‬سازتي آْ اّ٘یت ثغضایي داد‪.‬‬ ‫ؽٕبخت پب (تفب‪ٚ‬ت پبي صٔبْ ثب ِشداْ)‪ٚ ،‬یژگي٘بي آْ (ط‪ٛ‬ي‪ ،‬پ‪ٕٙ‬ب‪ ،‬ؽکً ل‪ٛ‬ط ‪ ٚ‬زدُ پب‪ ،‬أگؾتبْ)‪ ،‬تؼیٓ ٔ‪ٛ‬ع فؼبٌیتي کٗ ثب‬ ‫کفؼ خ‪ٛ‬ا٘یُ داؽت (ک‪ٕٛ٘ٛ‬سدي یب ک‪ ٖٛ‬پیّبیي یب طجیؼت گشدي )‪ ،‬ؽٕبخت ‪ٚ‬یژگي٘بي کفؼ٘بي ِختٍف‪ ،‬ت‪ٙ‬یٗ کفؼ ِتٕبعت ثب‬ ‫ٔ‪ٛ‬ع فؼبٌیت ‪ٔ ٚ‬گ‪ٙ‬ذاسي صسیر آْ اص ٔکبت لبثً تأًِ دس ِ‪ٛ‬ض‪ٛ‬ع کفؼ ک‪ ٖٛ‬اعت‪.‬‬ ‫دس گزؽتٗ کفؼ٘ب اص چشَ عبختٗ ِيؽذ کٗ ثٕب ثٗ ؽشایط ‪ِٛ ٚ‬سد اعتفبدٖ‪،‬ضخبِت ‪ ٚ‬تؼذاد الیٗ٘بي چشَ آْ ِتفب‪ٚ‬ت ث‪ٛ‬د‪ .‬یکي‬ ‫اص اؽکبالت کفؼ٘بي چشِي صِغتبٔي ‪ٚ‬صْ ‪ ٚ‬عٕگیٕي آْ ث‪ٛ‬د کٗ ثب اختشاع الیٗ٘ب ‪ ٚ‬پبسچٗ٘بي خذیذ ثب ػٕب‪ٚ‬یٓ گ‪ٛ‬ستکظ ‪-‬‬ ‫عیّپبتکظ ‪ ٚ‬تیٕغ‪ٌٛ‬یت تب زذي ایٓ ٔمیصٗ خجشاْ ؽذٖ اعت‪.‬‬ ‫اليو گورتکس (‪ )gore-tex‬کٗ دس أ‪ٛ‬اع پ‪ٛ‬ؽبک صِغتبٔي ک‪ٕٛ٘ٛ‬سدي ٔیض ثٗ کبس ِيس‪ٚ‬د خبصیت یک طشفٗ ث‪ٛ‬دْ سا‬ ‫داساعت؛ یؼٕي تٕ‪ٙ‬ب اص یک طشف کبِالً ضذ آة ‪ ٚ‬ثبد ‪ ٚ‬ػبیك سط‪ٛ‬ثتي اعت ‪ ٚ‬دس ٔتیدٗ اص داخً ثخبس ‪ ٚ‬گشِبي ٔبؽي اص‬ ‫تؼشق ‪ ٚ‬فؼبٌیت سا ثٗ خبسج ِيفشعتذ ‪ ٚ‬اص خیظ ؽذْ پ‪ٛ‬ؽبک صیش ‪ ٚ‬عشِبصدگي خٍ‪ٛ‬گیشي ِيکٕذ‪.‬‬ ‫اليو سيمپاتکس (‪ٔ )sympatex‬یض ِبٕٔذ گ‪ٛ‬ستکظ ضذ آة ‪ ٚ‬ضذ ثبد ‪ ٚ‬داساي لبثٍیت تٕفغي ‪ ٚ‬ثبد‪ٚ‬اَ اعت‪.‬‬ ‫اليو تينسوليت (‪ٔ )thinsulate‬یض گشِبصا ‪ ٚ‬ػبیك زشاستي ث‪ٛ‬دٖ ‪ ٚ‬دس کفؼ٘بي صِغتبٔي ‪ ٚ‬عٕگیٓ ثٗ کبس ِيس‪ٚ‬د‪.‬‬ ‫زيره کفش کوىنوردي ٔیض اص الیٗ٘بي ِخص‪ٛ‬صي عبختٗ ِيؽ‪ٛ‬د کٗ ِؼش‪ٚ‬فتشیٓ آْ ويبرام ایتبٌیب اعت‪.‬‬ ‫ّ٘چٕیٓ اخیشاً الیٗاي ؽ‪ٛ‬کگیش ٔیض عبختٗ ؽذٖ کٗ فؾبس ضشثٗ٘بي ‪ٚ‬اسدٖ ثٗ کف پب سا ِيوب٘ذ ‪ِٛ ٚ‬خت ِيؽ‪ٛ‬د وٗ پب دیشتش‬ ‫خغتٗ ؽ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬دس عشاصیشي‪،‬صأ‪٘ٛ‬ب کّتش آعیت ثجیٕذ‪.‬‬ ‫ثب ت‪ٛ‬خٗ ثٗ پیؾشفت٘بیي کٗ دس صِیٕٗ عبخت کفؼ٘بي ک‪ٕٛ٘ٛ‬سدي ثٗ دعت آِذٖ ‪ ٚ‬ثٗ ثشخي اص آٔ‪ٙ‬ب اؽبسٖ ؽذ؛ اِش‪ٚ‬صٖ ثشاي‬ ‫٘ش ٔ‪ٛ‬ع ثشٔبِٗ ک‪ٕٛ٘ٛ‬سدي ‪ ٚ‬ثشاي ٘ش فصً ‪ِٕ ٚ‬طمٗ کفؼ خبصي عبختٗ ؽذٖ ‪ِٛ ٚ‬سد اعتفبدٖ لشاس ِيگیشد ‪ ٚ‬دیگش ػٕ‪ٛ‬اْ‬ ‫کفؼ٘بي چ‪ٙ‬بس فصً یب ّ٘ٗ کبسٖ د‪ٚ‬س اص ر٘ٓ اعت‪ .‬ثٗ ػٕ‪ٛ‬اْ ِثبي دس کفؼ٘بي ِخص‪ٛ‬ؿ عٕگٕ‪ٛ‬سدي ٔ‪ٛ‬ع کفؼ ثشاي ِشد‬ ‫‪ ٚ‬صْ ‪ّ٘ ٚ‬چٕیٓ ثغتٗ ثٗ خٕظ ‪ٛٔ ٚ‬ع عٕگ ِتفب‪ٚ‬ت اعت‪.‬‬ ‫ثٗ ط‪ٛ‬س کٍي ِيت‪ٛ‬اْ کفؼ٘بي ِٕبعت طجیؼتگشدي ‪ ٚ‬و‪ٕٛ٘ٛ‬سدي سا ثٗ پٕح دعتٗ ثضسگ ثٗ ؽشذ صیش تمغیُ کشد‪:‬‬ ‫‪ - 1‬کفش صعودىاي ىيماليايي(‪ :)Expedition‬وٗ داساي د‪ ٚ‬یب عٗ پ‪ٛ‬ػ ( الیٗ ِدضا ) ٘غتٕذ‪ .‬پ‪ٛ‬ػ ا‪ٚ‬ي اص خٕظ چشَ‪،‬‬ ‫پ‪ٛ‬ػ د‪ َٚ‬اص خٕظ فبیجش گالط ‪ ٚ‬پ‪ٛ‬ػ ع‪ َٛ‬اص خٕظ پبسچٗ ضذ آة گ‪ٛ‬ستىظ اعت وٗ ایٓ الیٗ تب صیش صأ‪ٛ‬ي فشد سا ِي‬ ‫پ‪ٛ‬ؽبٔذ ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬كفش كوىنوري سنگين(‪ :)Mountain high‬دس صؼ‪ٛ‬د٘بي ثٍٕذ صِغتبٔي ِبٕٔذ استفبػبت ایشاْ ثٗ کبس ِيس‪ٔٚ‬ذ ‪ٚ‬‬ ‫داساي یک یب چٕذ الیٗ ف‪ٛ‬ق اٌزکش اعت ‪ ٚ‬لبثٍیت ٔصت کشاِپ‪ٚ ( ْٛ‬عیٍٗاي فٍضي ثب ‪ 11‬یب ‪ 12‬دٔذأٗ ٔ‪ٛ‬ن تیض وٗ خ‪ٙ‬ت‬ ‫زشوت س‪ٚ‬ي یخ صیش وفؼ ثغتٗ ِي ؽ‪ٛ‬د ) سا ُ٘ داسٔذ‪.‬‬ ‫‪ – 3‬كفش كوىنوردي نيمو سنگين(‪ :)Mountaineering‬کٗ ثشاي عٗ فصً ا‪ٚ‬ي عبي ِ‪ٛ‬سد اعتفبدٖ لشاس ِيگیشد‪.‬‬ ‫‪ - ۴‬كفش كوىپيمايي يا تركينك (‪ :)Trekking‬کفؼ٘بیي عجک اعت ‪ ٚ‬ثشاي صؼ‪ٛ‬د٘بي یک س‪ٚ‬صٖ یب چٕذ س‪ٚ‬صٖ عجک دس‬ ‫استفبػبت پبییٓ ثٗ کبس ِيس‪ٚ‬د‪.‬‬ ‫‪ - 5‬كفش راهپيمايي (‪ :)Walking‬وٗ ثشاي ِغیش٘بي عبدٖ ‪ ٚ‬کفي اعتفبدٖ ِيؽ‪ٛ‬د ‪ ٚ‬ؽجیٗ کفؼ٘بي ِؼّ‪ٌٛ‬ي ‪ٚ‬سصؽي ‪ ٚ‬یب‬ ‫اعپشتکظ٘بي ِؼش‪ٚ‬ف اعت‪.‬‬ ‫‪ -6‬کفش سنگنوردي(‪ :)Climbing‬ایٓ کفؼ٘ب کٗ اصطالزب ًکتبٔي عٕگ ٔیض ٔبِیذٖ ِيؽ‪ٔٛ‬ذ کفؼ٘بیي ٘غتٕذ کٗ ثشاي‬ ‫صؼ‪ٛ‬د٘بي عبٌٕي ‪ ٚ‬یب دی‪ٛ‬اسٖ ٘بي عبٌٕي اعتفبدٖ ِيؽ‪ٔٛ‬ذ‪.‬‬


‫نکات قابل توجو‪:‬‬ ‫ ثؼذ اص ٘ش ثشٔبِٗ کفؼ سا کبِال تّیض کشدٖ ‪ ٚ‬ثؾ‪ٛ‬ییذ عپظ داخً آْ سا ثب س‪ٚ‬صٔبِٗ پش کٕیذ تب ُ٘ سط‪ٛ‬ثت آْ گشفتٗ ؽ‪ٛ‬د ‪ٚ‬‬‫ُ٘ زبٌت ‪ ٚ‬فشَ خ‪ٛ‬د سا زفع کٕذ‪ .‬کفي ‪ ٚ‬کً کفؼ سا خؾک کٕیذ‪٘ .‬یچگبٖ کفؼ خیظ سا ثشاي خؾه ؽذْ دس ثشاثش زشاست‬ ‫ِغتمیُ ِثً آفتبة ‪ ٚ‬آتؼ لشاس ٔذ٘یذ‪ .‬اص ‪ٚ‬اکظ٘بي ِخص‪ٛ‬ؿ ثشاي الیٗ س‪ٚ‬ي کفؼ اعتفبدٖ کٕیذ‪.‬‬ ‫ اثتذاي فصً صِغتبْ کفؼ چشِي سا کبِال ثب پیٗ ؽتش ‪ ٚ‬یب گ‪ٛ‬عفٕذ چشة کٕیذ ‪ِ ٚ‬سً د‪ٚ‬خت ٘ب سا ٔیض ثب ِ‪ َٛ‬ػغً ثپ‪ٛ‬ؽبٔیذ‬‫تب آة ‪ٚ‬اسد کفؼ ٔؾ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫ دس ثشٔبِٗ٘بي صِغتبٔي اص گتش ثشاي افضایؼ کبسایي کفؼ‪ ،‬ثشاي پ‪ٛ‬ؽؼ دادْ س‪ٚ‬ي کفؼ٘ب‪ ،‬خٍ‪ٛ‬گیشي اص ٔف‪ٛ‬ر ثشف ‪ ٚ‬دس‬‫ٔ‪ٙ‬بیت ثٗ ػٕ‪ٛ‬اْ الیٗ اي ػبیك اعتفبدٖ کٕیذ‪.‬‬ ‫ ٕ٘گبَ ؽتخ‪ٛ‬اثي دس ثشٔبِٗ صِغتبٔي کفؼ٘ب سا ثب س‪ٚ‬صٔبِٗ پش کشدٖ ‪ ٚ‬داخً یک کیغٗ ٔبیٍ‪ٔٛ‬ي لشاس دادٖ ‪ ٚ‬دس أت‪ٙ‬بي کیغٗ‬‫خ‪ٛ‬اة لشاس د٘یذ تب یخ ٔضٔذ‪ .‬دس غیش ایٓ ص‪ٛ‬ست صجر س‪ٚ‬ص ثؼذ ثٗ پب کشدْ کفؾي وٗ خؾه ‪ ٚ‬أؼطبف ٔبپزیش ؽذٖ غیش‬ ‫ِّکٓ ‪ ٚ‬صخشآ‪ٚ‬س اعت !‬ ‫ادامو دارد‪...‬‬ ‫· منابع‪:‬‬ ‫· ‪http://chal.persianblog.ir‬‬ ‫· ‪ٚ‬ة عبیت ؽشکت ٘بي ت‪ٌٛ‬یذ کٕٕذٖ ک‪ ٌٗٛ‬پؾتي ‪ ٚ Dueter , NorthFace , Gregory‬عبیت‪ٚ sierratradingpost.com.‬‬ ‫کیغٗ خ‪ٛ‬اة ‪ferrino‬‬ ‫· ِتٕ‪ٙ‬بي آِ‪ٛ‬صؽي کالع‪ٙ‬بي أدّٓ ک‪ٕٛ٘ٛ‬سدي دأؾگبٖ ت‪ٙ‬شاْ‬ ‫· ‪www.climbing.ir‬‬ ‫· ‪http://www.kouh.com‬‬ ‫· ‪www.parsoon.ir‬‬ ‫· ‪http://mountain.blogfa.com‬‬ ‫· ‪www.oajclimbing.com‬‬

1_climber_equipment  

ktab 1_climber_equipment

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you