Ειδικός Έπαινος Ιστοσελίδας 2ου ΕΠΑ.Λ Αγρινίου

Page 1

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ Απονέμεται στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου που συμμετείχε στον 7ο Διαγωνισμό Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστότοπων, ο οποίος έγινε στο πλαίσιο του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Σύρος, 28 Ιουνίου 2015

Για την οργανωτική επιτροπή του 7ου Διαγωνισμού Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστότοπων

Για την οργανωτική επιτροπή του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

Δρ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής

Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.