Page 1

SINCE 1997

KonTech KonTech Kontek Mühendislik Makine ve Konveyör Sistemleri Konveyör Sistemleri San. Tic. Ltd. ti.


KonTech

KonTech; KonTech kuruldu u 1997 y ndan beri makine ve konveyör sistemleri tasar m, imalat ve montaj yapan bir mühendislik irketidir. Zincirli, rulolu, bantl , teleskobik, flex konveyörler, montaj hatlar , paketleme robotlar ve çal ma istasyonlar imalat , hidrolik platformlar, anahtar teslim fabrika kurulumlar gerçekle tirir. Üretim program nda, alüminyum ve çelik konstrüksiyon bantl konveyörler, tahrikli ve serbest rulolu konveyörler, teleskobik konveyörler, montaj hatlar , dikey ta ma sistemleri, besleme ve da m üniteleri ve robot- otomasyon uygulamalar gibi ürün gruplar bulunmaktad r. KonTech mü teri portföyünde malzeme ta ma sistemlerine ihtiyaç duyan her tür sektörden firma bulunmaktad r. KonTech için kalite öncelikli bir konudur. Bu yüzden kalite yönetim sistemi sürekli geli tirilmekte ve yeni teknolojileri takip etmektedir. Kaliteli üretim, uygun fiyat, zaman nda teslim, mü teri memnuniyeti firmam n temel ilkeleridir. KonTech ürünlerini tüm dünyaya pazarlayan global bir irkettir. Ürünlerinin pazar n büyük bir k sm iç piyasa olu turmakla birlikte Fransa, Cezayir, Tunus, Yunanistan, ngiltere pazarlar na da direkt ihracat yap lmaktad r. Avustralya, Almanya, Özbekistan, Azerbaycan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Yemen, Suudi Arabistan, Ürdün, M r, ili, Suriye, Lübnan ülkelerine de ürünlerimiz arac firmalar vas tas yla gönderilmi tir. KonTech’de sistemlerimiz tasar mc lar z taraf ndan geli tirilmekte ve mü teri ihtiyac na uygun olacak ekilde her türlü konveyör dizayn yap labilmektedir. Tasar mc lar z konveyörlerimizi minimum yedek parça ihtiyac olacak ekilde dizayn etmektedir. Teknik kadromuz taraf ndan kusursuz bir malzeme ak ve verimlilik elde edebilmek için gerekli ekipmanlar önerilir. Kaliteli personelimiz ve uygun tezgahlar zda parçalar özenle imal edilmekte ve kalitemiz Türkiye ve çal z yabanc ülkelerce bilinmektedir. Yap lan konveyörler sistemin büyüklü üne göre komple veya grup halinde yerinde monte edilir ve çal r vaziyette teslim edilir. Sistemin gerekli elektrik elektronik donan

mü teri isteklerine uygun olarak planlanmakta ve imal edilmektedir.

Konveyör sistemlerimizde verdi imiz 2 y ll k garanti süresi boyunca ücretsiz olarak servis imkanlar z mevcuttur.Garanti kapsam d nda da konveyör ar zalar ile ilgili Türkiye nin neresinde olursa olsun firmalara her türlü servis imkan en k sa sürede sa lanmaktad r.

Genel Müdür Okan BIYIK Makina Mühendisi

KonTech Beylikdüzü Birlik San. Sit. Birlik 2 Merk. Kat1 No-110 B.Çekmece 34520 stanbul Telefon: 90+212 876 29 32 pbx Faks : 90+212 876 29 35 E-posta: info@kontek.com.tr


KonTech

Vizyonumuz; uluslar aras alanda söz sahibi bir firma olmak ve Türkiye'de ta ma sistemleri sektöründe öncü kurulu u olmakt r. Misyonumuz; ta ma sistemlerinde fiyat ve kalite bak ndan uygun, teknolojik ve pratik çözümler sunarak mü terilerimize katk da bulunmak, çal anlar n bilgilerini itimlerle peki tirerek rahat bir ortamda verimli ve mutlu çal malar sa lamak, ihtisas konumuz olan ta ma sistemleri ile ilgili yenilikler getirerek ülkemize faydal olmakt r.

KonTech Beylikdüzü Birlik San. Sit. Birlik 2 Merk. Kat1 No-110 B.Çekmece 34520 stanbul Telefon: 90+212 876 29 32 pbx Faks : 90+212 876 29 35 E-posta: info@kontek.com.tr


KonTech

KonTech Beylikdüzü Birlik San. Sit. Birlik 2 Merk. Kat1 No-110 B.Çekmece 34520 stanbul Telefon: 90+212 876 29 32 pbx Faks : 90+212 876 29 35 E-posta: info@kontek.com.tr


KonTech

KONTECH

DOSYAMIZ

KonTech Beylikdüzü Birlik San. Sit. Birlik 2 Merk. Kat1 No-110 B.Çekmece 34520 stanbul Telefon: 90+212 876 29 32 pbx Faks : 90+212 876 29 35 E-posta: info@kontek.com.tr


KonTech

Rulolu Konveyörler: Çok çe

itli yüklerin ta nmas nda, makine ve montaj hatlar nda malzemelerin iletilmesi ve birbirine aktar lmas nda kullan labilirler. Parça mallar, kö eli veya silindirik mallar, kutulu, ambalajl ürünler yatay veya e imli olarak ta nabilir.Ürünler, konveyör asisi üzerine düzgün aral klarla yerle tirilmi rulolar üzerinde iletilirler. Çal ma biçimine göre tahrikli ve serbest rulolu olarak ikiye ayr rlar.

KonTech Beylikdüzü Birlik San. Sit. Birlik 2 Merk. Kat1 No-110 B.Çekmece 34520 stanbul Telefon: 90+212 876 29 32 pbx Faks : 90+212 876 29 35 E-posta: info@kontek.com.tr


KonTech

Bantl Konveyörler: Çok çe

itli ürünlerin farkl mesafelere yatay veya e imli iletiminde, genel ta ma amaçl kullan lan konveyörlerdir. Bantl konveyörlerde malzeme ta nmas , germe tamburu ve bir motor-redüktör sistemi ile hareket verilen tahrik tamburu aras na gerilen bant ile sa lan r. Bant seçimi ta nacak ürünün cinsine göre yap r ve PVC, poliüretan, kauçuk, has r bant gibi tipler seçilebilir. Kutulu, dökme, ambalajl ürünlerin ta nmas na uygundur. Kullan m alan en geni konveyör tipi olup, kullan m kapasitesi de oldukça de kendir. Konveyör ayak grubu ve asesi, Alüminyum veya elektrostatik toz boyal çelik konstrüksiyondan yap r.

KonTech Beylikdüzü Birlik San. Sit. Birlik 2 Merk. Kat1 No-110 B.Çekmece 34520 stanbul Telefon: 90+212 876 29 32 pbx Faks : 90+212 876 29 35 E-posta: info@kontek.com.tr


KonTech

Serbest rulolu: Serbest rulolu konveyörlerde malzeme ta

nmas yükseklik fark , ilk h kazand lm sistem, insan veya makine itme gücüyle sa lan r. Bu konveyörlerde kuvvet, do rudan do ruya yüke uygulan r. Rulolar, konveyör yata boyunca öteleme hareketi yapan yükün sürtünmesiyle dönerler.

KonTech Beylikdüzü Birlik San. Sit. Birlik 2 Merk. Kat1 No-110 B.Çekmece 34520 stanbul Telefon: 90+212 876 29 32 pbx Faks : 90+212 876 29 35 E-posta: info@kontek.com.tr


KonTech

Tahrikli rulolu: Tahrikli rulolu konveyörlerde ise rulolar, motor-redüktör sistemi ile çal an ve konveyör boyunca dolanan zincir sayesinde tahrik al rlar. Tahrikli konveyör rulolar , bir motor taraf ndan kendi eksenleri çevresinde döndürülür. Hareket, ta nan mala sürtünme arac yla iletilir.

Rulolar n aral klar , rulo çaplar ve malzeme, yine ta nacak ürünün cinsine göre belirlenir. Galvaniz, kauçuk veya PVC kapl rulolar mü teri kullan na uygun olarak tasarlanmaktad r. Kullan m alan ve kapasitesi kullan m amac na göre de mektedir.

KonTech Beylikdüzü Birlik San. Sit. Birlik 2 Merk. Kat1 No-110 B.Çekmece 34520 stanbul Telefon: 90+212 876 29 32 pbx Faks : 90+212 876 29 35 E-posta: info@kontek.com.tr


KonTech

Zincirli Konveyörler:

Zincirli konveyörler genellikle palet ta nmas nda ve özel uygulamalarda kullan r. Tahrik, bir motor-redüktör sistemiyle zincirlerin yatakland di liye verilir. Bu konveyörlerin projelendirme alan , zincir sisteminin hareket kabiliyeti sebebiyle oldukça esnektir. Komplike asansör sistemlerinden ask elbiselerin ta nmas na kadar bir çok alanda kullan rlar.

KonTech Beylikdüzü Birlik San. Sit. Birlik 2 Merk. Kat1 No-110 B.Çekmece 34520 stanbul Telefon: 90+212 876 29 32 pbx Faks : 90+212 876 29 35 E-posta: info@kontek.com.tr


KonTech

Bakla Zincirli Konveyörler: Ametal veya inox baklal zincirler veya has r bantlar ile imal edilen, her türlü kutulu, ambalajl ürünleri ta maya uygun konveyörlerdir. G da sektöründe, özellikle paslanmazl k gerektiren yerlerde kullan rlar. Bu konveyörlerin geni likleri genelde azd r ve ürün yönlendirici yan t rabzanlarla konveyör geni li i ayarlanabilir. Bu sistem, ürünlerin özel i lemlerinde (ürünlerin kapaklanmas nda, barkodlanmas nda, bir tezgaha s rayla girmesinde ...vs) kullan r. Konveyör aseleri Alüminyum veya elektrostatik toz boyal çelik konstrüksiyonlu ve inox malzemeden yap labilmektedir.

KonTech Beylikdüzü Birlik San. Sit. Birlik 2 Merk. Kat1 No-110 B.Çekmece 34520 stanbul Telefon: 90+212 876 29 32 pbx Faks : 90+212 876 29 35 E-posta: info@kontek.com.tr


KonTech

Teleskobik Konveyörler: Kamyon ve t r gibi araçlar n içine malzemelerin h zl ve kolay biçimde bo alt lmas ve yüklenmesi amac yla kullan rlar. Kolay kullan ve dizayn sayesinde personel say en aza indirir. Teleskobik konveyörlerin en belirgin özellikleri, konveyör uzunlu unun çal rken de tirilebilmesidir. PVC bantl veya rulolu olarak imal edilebilirler. Konveyör uç k mlar n yüksekli i bir hidrolik ünite ile ayarlanabilir.

KonTech Beylikdüzü Birlik San. Sit. Birlik 2 Merk. Kat1 No-110 B.Çekmece 34520 stanbul Telefon: 90+212 876 29 32 pbx Faks : 90+212 876 29 35 E-posta: info@kontek.com.tr


KonTech

Flex Konveyörler: Plastik / çelik borudan veya makaralardan imal edilen, makas tipte aç p kapanarak çal an konveyörlerdir. Kutulu veya ambalajl malzemelerin bo altma ve yüklemesinde esneklik sa larlar.

KonTech Beylikdüzü Birlik San. Sit. Birlik 2 Merk. Kat1 No-110 B.Çekmece 34520 stanbul Telefon: 90+212 876 29 32 pbx Faks : 90+212 876 29 35 E-posta: info@kontek.com.tr


KonTech

Otomasyon Sistemleri: Robot uygulamalar , basit olarak tutucu bir kol, eklemler, tahrik sistemi ve kontrol ünitesinden olu maktad r. Bir bilgisayar kontrol ünitesi taraf ndan verilen sinyallerin tahrik organlar na (genellikle servo motorlar) iletilmesiyle koordinat sisteminde çal ma alan belirlenmi olan kolun hareketi sa lan r. Robotlar özellikle çal ma artlar n çok zor oldu u artlarda (s cakl k, yükseklik, ince hassasiyet, h z...vs) kullan rlar. Robot uygulamalar n yan s ra endüstriyel otomasyon konusunda da her geçen gün deneyim kazanan Kontek Mühendislik, tasar ve imalat gerçekle tirilen sistemlerin otomasyon kurulumlar da yapmaktad r.

KonTech Beylikdüzü Birlik San. Sit. Birlik 2 Merk. Kat1 No-110 B.Çekmece 34520 stanbul Telefon: 90+212 876 29 32 pbx Faks : 90+212 876 29 35 E-posta: info@kontek.com.tr


KonTech

Özel Uygulamalar: Montaj hatlar

ve üretim sistemlerinin dizayn, imalat ve kurulumu uygun fiyat, maksimum kalite ve zaman nda teslimat çerçevesinde, ihtiyaç ve beklentilerinize göre gerçekle tirilmektedir.

Özel uygulamalar

zdan baz lar ;

Vertikal ta ma sistemleri. (makas lift, hidrolik lift, asansör, kontinü lift, pnömatik lift, zincirli lift, level chart, vs.. Montaj hatlar : Elektronik, beyaz e ya ve imalat sanayisinde palet üzerinde operasyon yap lmas na imkan veren, seri imalat ve montaj hatlar nda üretime uygun, özel double speed, triple speed veya free flow sistem zincir kullan larak yap lan uygulamalard r. Besleme ve da m üniteleri. (döner tabla, transfer üniteleri, itici, vs.. )

KonTech Beylikdüzü Birlik San. Sit. Birlik 2 Merk. Kat1 No-110 B.Çekmece 34520 stanbul Telefon: 90+212 876 29 32 pbx Faks : 90+212 876 29 35 E-posta: info@kontek.com.tr


KonTech

KONTECH

REFERANSLARIMIZ

KonTech Beylikdüzü Birlik San. Sit. Birlik 2 Merk. Kat1 No-110 B.Çekmece 34520 stanbul Telefon: 90+212 876 29 32 pbx Faks : 90+212 876 29 35 E-posta: info@kontek.com.tr


KonTech

KonTech Beylikdüzü Birlik San. Sit. Birlik 2 Merk. Kat1 No-110 B.Çekmece 34520 stanbul Telefon: 90+212 876 29 32 pbx Faks : 90+212 876 29 35 E-posta: info@kontek.com.tr


NCE 1997

KonTech

KonTech

Kontek Mühendislik,Makine ve Konveyör Konveyör SistemleriSistemleri San.Tic.Ltd. ti.

Beylikdüzü Birlik San. Sit. Birlik 2 Merk. Kat1 No-110 B.Çekmece 34520 stanbul

Telefon : 90+212 876 29 32 pbx Faks : 90+212 876 29 35 Wep : www.kontek.com.tr E-posta : info@kontek.com.tr

Kontek Tanıtım  
Kontek Tanıtım  

Kontek Firması Tanıtım Broşürü

Advertisement