Page 1

Ă…rsberetning

2009

Forvaltning IKS


Ferdig, kom og tørk! Med bulder og brak starter ferden mot ny bruk… KRETSLØPET KildeSortering Frakt gjenvinning Ny bruk

2

ÅRSBERETNING 2009


Innhold

3 4 5 6 7

Fakta om HAMOS Forord Organisering av selskapet Plan- og styringssystem

12 14 17 18 19

Styrets årsberetning

Avfallsmengder og gjenvinning Regnskap Revisjonsberetning Løpende avtaler Vedlegg

Forside: Kommuneblomsten for Hitra er Flekkmarihand. Hitras natur består av mange og delvis store myrområder. Flekkmarihand er en myrplante. Den har karakteristiske blad med mørke flekker, den er en orkide blomst som varierer fra svakt rosa til fiolett. Flekkmarihand er en flott eksotisk plante som er vanlig forekomst på hitterske myrer. Kilde: www.hitra.kommune.no. Foto: Tore Wuttudal

HAMOS Forvaltning IKS 2009 var selskapets 14. driftsår. Renovasjonsselskapet ble stiftet den 6. november 1995 av følgende fem kommuner; Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord. Forbokstaven til disse kommunene ga også opphavet til selskapets navn.

Befolkning: Hemne kommune Agdenes kommune Meldal kommune Orkdal kommune Snillfjord kommune Skaun kommune Rindal kommune Hitra kommune Frøya kommune Rennebu kommune SUM

Selskapet har siden oppstarten fått fem nye eierkommuner, og er i dag en serviceog miljøbedrift for innbyggerne i ti eierkommuner: Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya og Rennebu.

Folketall 31.12.2009 4.207 1.719 3.920 11.276 998 6.626 2.041 4.256 4.314 2.622 41.979

Antall Abonnenter

Endring siste år

Husholdning

- 18 - 13 + 21 + 116 + 10 + 189 0 + 111 + 99 +1 + 516

1786 748 1774 4750 429 2573 841 1835 1763 1090 17589

Fritid 1042 983 1407 0 1174 0 739 1933 1139 1941 10358

Slam 0 0 0 1196 747 928 650 1984 0 1204 6709

HAMOS betjener nå ti kommuner som til sammen dekker et område på 5.434 km2.

Nøkkeltall:

1996

2006

2007

2008

2009

Omsetning (i mill. kr) Investeringer (i mill. kr) Resultat (i mill.kr) Langsiktig gjeld (i mill kr) Egenkapital (i mill kr) Egenkapitalandelen Avfallsmengder (i 1000 tonn) Materialgjenvinningsgrad Total gjenvinningsgrad Gjennomsnittlig gebyr i kr/ab. Antall fast ansatte

10,7 7,1 1,6 7,0 1,1 9% 5,3 25% 39% 1.044 2

49,0 3,6 4,5 17,4 20,3 42% 24,7 44% 94% 1.710 8

53,3 16,9 3,4 20,5 23,4 41% 25,8 45% 97% 1.720 8

61,9 6,7 1,0 32,5 21,2 30% 26,8 45% 98% 1.730 9

64,7 8,5 - 1,7 40,5 18,9 25% 27,1 45% 97% 1.750 10

Selskapet overtok driftsansvaret for renovasjonsordningen i eierkommunene fra 1996. Helt siden oppstarten har selskapet vært godt forankret blant innbyggerne og i eierne. Renovasjonsselskapet HAMOS ble i 2004 omdannet etter ny lov om interkommunaleselskaper og fikk da navnet HAMOS Forvaltning IKS. Selskapets operative drift ble samtidig skilt ut i eget datterselskap – Retura Sør-Trøndelag AS. Selskapets virksomhet er å ivareta: • Eierkommunenes lovpålagte oppgaver innenfor avfallssektoren • Husholdningene skal sikres en miljømessig god avfallsløsning • Tjenestene skal produseres til lavest mulig kostnad for den enkelte og samfunnet for øvrig • Andre beslektede tjenester skal leveres etter oppdrag fra eierne og kundene.

ÅRSBERETNING 2009

3


Forord

Høyt kundefokus Siden oppstarten for snart 15 år siden har HAMOS vokst til å bli en omfattende virksomhet. Hovedoppgaven er fortsatt å levere gode og miljøriktige avfallstjenester, til lavest mulig kostnad for innbygger. HAMOS Forvaltning IKS rapporterer nå som konsern og har lagt nok et godt og aktivt år bak seg. Alle heleide datterselskap og tilsluttede selskaper har hatt oppmuntrende utvikling siste år. Særlig ser den gjennomførte omstruktureringen i Retura Sør-Trøndelag AS ut til å bli vellykket. Ved å samordne de konkurranseutsatte salgs- og driftsaktivitetene i ett selskap, har vi oppnådd bedre utnyttelse av de samlede resursene og større oppslutning om felles målsettinger. Våre satsingsområder er fortsatt kundeservice, økonomi og miljø. Selskapet arbeider målbevist for en mest mulig kostnadseffektiv drift med fornøyde kunder. I siste landsomfattende sammenligning, som Avfall Norge gjennomførte, ble HAMOS rangert

4

ÅRSBERETNING 2009

som en god nummer to blant de 17 selskapene som deltok. Som et eksempel på at vi har lært og utviklet oss kan innføringen av hytterenovasjon i kommunene Rindal og Meldal benyttes. Vi høster nå faktisk ros og anerkjennelse fra kommunens politikere for gjennomføringen av denne omdiskuterte ordningen. Dette står i skarp kontrast til de tilbakemeldingene vi fikk i 1997, da hele hytterenovasjonsordningen i flere kommuner ble reversert og lagt på vent. Jeg mener at selskapet og de ansatte er kundeorientert og har stor tilpasningsevne for å ta på seg nye oppdrag. Dette er også en forutsetning for å kunne lykkes i årene fremover, da kundenes krav og forventninger er stadig økende. Jeg vil takke eierne, styret og alle ansatte for samarbeidet og den arbeidsinnsatsen som alle har lagt ned i 2009, til beste for innbyggerne og miljøet.

Trygve Berdal Daglig leder


Organisering

Organisering av HAMOS Forvaltning IKS Hemne Agdenes Meldal

Eierkommunene Orkdal Rindal Snillfjord Hitra Skaun Frøya

Rennebu

Kontaktutvalg Med driftsledere teknisk/miljø

Felles stabsfunksjoner Kontorleder Per Jostein Blokkum Økonomileder Mona Garberg

Representantskapet Kommunene utøver sitt eierskap i selskapet gjennom representantskapet. Selskapets øverste organ velges for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden. Kommunestyrene i eierkommunene utpeker medlemmene til representantskapet, som så velger styret etter nominasjon fra kommunene. Medlemmer i representantskapet har stemmerett etter antall innbyggere i eierkommunen. Eierandelen justeres i begynnelsen av hver valgperiode. Kommune...... Eierandel 2008-2012: Hemne........................................10 % Agdenes........................................4 % Meldal.........................................10 % Orkdal.........................................27 % Snillfjord..................................... 3 % Skaun..........................................15 % Rindal......................................... 5 % Hitra............................................10 % Frøya...........................................10 % Rennebu...................................... 6 % Representantskapet hadde i 2009 to møter og behandlet 9 saker.

Representantskap 10 medlemmer. Leder: John Ole Aspli Klageorgan 10 medlemmer Styret 10 + 1 medlemmer. Leder: Oddbjørn Bang

Administrasjon Daglig leder: Trygve Berdal

NK/Driftsleder Torbjørn Evjen

Styret Styret skal ha 5 – 11 medlemmer med 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge, som velges av representantskapet. Disse velges for 4 år ad gangen, men slik at halvparten av styret er på valg hvert andre år. Ett styremedlem med varamedlem velges av og blant de ansatte. Den ansattes representant skal ikke delta i behandlingen av saker hvor det skal fattes forvaltningsvedtak eller behandling av nye forskrifter. Styrets leder og nestleder velges for 2 år ad gangen.

I henhold til selskapsavtalen er alle kommunene representert med ett medlem i klageorganet. Det ble heller ikke i 2009 holdt møter, da det ikke var noen klagesaker til behandling.

For å sikre kontinuitet i styret er halvparten av styret på valg våren 2010. Lovens krav til kjønnsfordeling i styret er oppfylt. Styret hadde i 2009 åtte møter og behandlet 48 saker. Ett av møtene var styrets årlige strategisamling, som var lagt til Løkken Verk. Klageorganet HAMOS Forvaltning IKS er delegert begrenset forvaltningsmyndighet fra eierkommunene, og derfor har selskapet også opprettet eget klageorgan for å ta endelige avgjørelser i klagesaker.

Kontaktutvalget Dette er et administrativt arbeidsutvalg, som ikke er hjemlet i selskapets vedtekter. Brukes som et administrativt fagforum for å drøfte aktuelle spørsmål mellom selskapet og eierkommunene. Det har vært holdt to møter i kontaktutvalget i 2009, hovedfokus på revidering av felles renovasjonsforskrift. Administrativ organisering Selskapets administrative organisering har vært uendret i de siste årene og ivaretas av daglig leder, med driftsleder som stedfortreder. Kontorleder og økonomileder inngår også i selskapets ledergruppe. Opplistingen av selskapets valgte medlemmer i styrende organ, fremgår av vedlegg nr. 1. Alle ansatte i morselskapet ved utgangen av meldingsåret, følger på vedlegg nr. 2.

ÅRSBERETNING 2009

5


Styringssystem

Plan- og styringssystem Årsmeldingen er styrets rapport til representantskapet, eierne og offentlige myndigheter, om oppnådde resultater i løpet av siste år. Årsrapporten inngår som en viktig del av selskapets løpende plan- og styringssystem:

Overordnet plan og lovverk: • Rammebetingelser • Dagens ordning • Strategi, Mål

Økonomiplan: • Handlingsplan • Investeringsplan • Driftsrammer

Årsbudsjett: • Ressursfordeling Årsrapport: • Regnskap • Årsmelding

Selskap som inngår i HAMOS Konsern HAMOS har siden regnskapsåret 2008 vært pliktig til å avlegge konsernregnskap, blant annet som en følge av at den totale omsetningen i morselskapet nå er over 60 mill. kroner. Alle datterselskap som HAMOS eier mer enn 50 % i omfattes av rapporteringsplikten. Videre inngår også tilsluttende selskap hvor eierandelen er over 1/3.

Retura Sør-Trøndelag ble stiftet den 19.11.01 av samarbeidende avfallsselskap i regionen. Etter ekstraordinær generalforsamling den 15.12.08 ble selskapet et heleid datterselskap av HAMOS Forvaltning IKS, da Fosen Renovasjon IKS og ENVINA IKS valgte å selge sine aksjer i selskapet. Selskapet fusjonerte i 2009 med Retura HK AS, med regnskapsmessig virkning fra 1. juli. Retura Sør-Trøndelag AS skal fortsatt tilby miljøriktige avfallsløsninger til næringslivet i de 17 kommunene som selskapet har franchiseavtale med kjedeselskapet Retura Norge AS. Selskapet driver i tillegg innsamling og transport av avfall fra i alt 13 kommuner. 6

ÅRSBERETNING 2009

Selskapets omsetning var i 2009 på 63,1 mill. kroner, mens årsresultat ble 1,7 mill kroner etter skatt. Styret har nå 5 medlemmer, hvorav ett medlem er valgt av og blant de ansatte. Trygve Berdal er styrets leder.

Selskapet ble stiftet 1994 som et interkommunalt renovasjonsselskap for kommunene Hitra og Frøya. Fra 09.01.06 overtok HAMOS Forvaltning IKS samtlige aksjer i selskapet, samtidig som kommunene Hitra og Frøya ble fullverdige medlemmer i HAMOS. Selskapets tidligere oppgaver ivaretas nå av HAMOS. Aktiviteten i selskapet er nå svært begrenset og består i utleie av anlegg og driftsmidler tilknyttet til den lovpålagte renovasjonsordningen i de to tidligere eierkommunene. Selskapet har ikke erverv som formål. Omsetning var i 2009 på 0,3 mill. kroner, mens årets resultat ble 0,05 mill kroner. Styret har nå 3 medlemmer, hvor Trygve Berdal er styrets leder.

Selskapet ble stiftet den 29.01.08 for å drive innfordring av legalpantekrav. Selskapet har bevilling fra Finanstilsynet for å drive slik inkassovirksomhet for andre. Selskapets omsetning var i 2009 på 1,4 mill. kroner, mens årets resultat ble 0,4 mill kroner etter skatt. Styret har 3 medlemmer som foruten styreleder, består av én ekstern representant og daglig leder i morselskapet. I tillegg møter vararepresentanten fast i alle styremøter. Per Jostein Blokkum er styrets leder.

Selskapet ble stiftet 22.01.01 hvor HAMOS og Meldal kommune hver har 34% av aksjene, mens Trondheim Renholdsverk AS i dag eier de resterende 32 %. Selskapets formål er å bygge og drive sluttbehandlingsanlegg for restavfall og kompostering av organisk avfall og slam.


Styrets årsberetning

Selskapet har etablert et moderne deponi og komposteringsanlegg ved Rundmyra i Meldal kommune. Meldal Miljøanlegg er samlokalisert ved HAMOS sitt gjenbrukstorg. HAMOS er ansvarlig for den daglige driften ved miljøanlegget. HAMOS har også vært den største kunden til selskapet, men en forventer at mengden slam vil gå ned som følge av HAMOS sine leveringsforpliktelser til behandlingsanlegget Ecopro. Selskapets omsetning var i 2009 på 5,1 mill. kroner, mens årets resultat ble 0,8 mill kroner etter skatt.

Styret har 3 medlemmer, én fra hver av aksjonærene. Johnny Kristensen er HAMOS sitt valgte styremedlem, mens Morten Rødningen er styrets leder.

Hoston Miljøservice AS Selskapet ble stiftet 01.07.01 av Hoston AS og Miljøservice AS. Fra 01.01.2009 overtok HAMOS Forvaltning IKS 34 % av aksjene i selskapet, mens de opprinnelige eierne nå har 33 % hver. Selskapets formål er å drive tømming av renseanlegg for både private og offent-

lige kunder, med hovedfokus på mobil avvanning. Hoston Miljøservice AS er lokalisert på Grønøra i Orkdal kommune. Selskapet leier nå deler av den eiendommen som HAMOS overtok fra Hoston AS ved siste årsskifte. Selskapets omsetning var i 2009 på 6,0 mill. kroner, mens årets resultat ble 0,1 mill kroner etter skatt. Styret har 4 medlemmer, hvor Trygve Berdal er HAMOS sitt valgte styremedlem. Arild Bødal er styrets leder.

Styrets årsberetning Årsmeldinga er styrets årlige rapport til eierne, som er kommunene ved representantskapet. Bedriften HAMOS Forvaltning IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap, som nå eies av de ti kommunene Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya og Rennebu. Selskapet har helt siden etableringen ikke hatt erverv som formål, og det har således heller aldri vært utbetalt utbytte til eierkommunene. Selskapet ble med virkning fra 2004 organisert som IKS, etter lov om interkommunale selskapet. Selskapets har kontoradresse i Orkdal, men har anlegg og driver virksomhet i alle eierkommunene. Selskapsavtalen for HAMOS Forvaltning IKS slår fast at det skal være lik pris for lik tjeneste i alle medlemskommunene. Selskapets formål Selskapets formål er på vegne av eierkommunene og i henhold til delegasjon å utføre den forvaltningsmyndighet og

de oppgaver som eierkommuner har i tilknytning til innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall/slam og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsangivelse. Selskapet kan også utføre forvaltningsoppgaver for eierkommune på andre områder. I tillegg til dette formålet skal selskapet søke å redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller miljømessige krav som myndighetene stiller. Vår visjon Vi skaper verdier for folk og miljø. Våre verdier Vi er samfunnsansvarlig, kvalitetsbevisst og fleksibel. Vår forretningsidé Vi dekker eierkommunenes behov for lovpålagte oppgaver og samfunnsansvarlig forretningsdrift innenfor avfallsbehandling og andre miljørelaterte tjenester.

Vi tar vare på miljøet, og våre tjenester har høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Vårt marked er husholdninger, offentlig virksomhet og næringsliv i eierkommunene. Hovedstrategi Selskapet skal være deltakerkommunenes kompetansesenter, og på vegne av deres innbyggere sørge for en økonomisk og miljømessig optimal handtering av avfallet fra husholdningene. Selskapet skal ved deltakelse i et egen innsamlings- og behandlingsselskap sørge for at det er et godt tilbud til næringslivet i alle eierkommunene. Våre satsingsområder er kundeservice, økonomi og miljø. Driftsaktivitet HAMOS har en helhetlig renovasjonsordning på tre nivåer. Dette innebærer en kombinasjon av et hente- og bringesystem, hvor tre fraksjoner hentes hjemme hos den enkelte husstand. Glass- og metallemballasje og tekstiler bringes til utplasserte

ÅRSBERETNING 2009

7


Styrets årsberetning

Styrets årsberetning

returpunkt. I hver kommune er det etablert egen miljøstasjon/gjenbrukstorg hvor alle typer avfall kan leveres. Renovasjonsforskriftene legger opp til differensierte gebyrer etter abonnentenes individuelt valgte servicenivå. Gebyrdifferensieringen skjer på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, hjemmekompostering, nabodeling av oppsamlingsenheter og forhold knyttet til adkomst. Bortimot halvparten av selskapets abonnenter har valgt individuelt tilpasset service, og på denne måten fått redusert sitt avfallsgebyr. HAMOS Forvaltning IKS er et nonprofittselskap med mål å finne en optimal balanse mellom høy miljømessig kvalitet, og lavest mulig kostnad for selskapets abbonenter. Det er etablert egen ordning for hytterenovasjon i de kommunene som ønsker slik tvungen ordning. Det er nå kun Orkdal kommune som ikke har vedtatt eller allerede innført slik ordning for sin fritidsbebyggelse.

Tømmetid Innholdet i septiktanken suges opp og slammet transporteres til videre behandling.

KRETSLØPET KildeSortering Frakt gjenvinning Ny bruk

8

ÅRSBERETNING 2009

De totale avfallsmengdene økte i 2009 med 0,2 %, til totalt 26.908 tonn. Det skilles mellom innsamlet avfall fra husholdningene og næringslivet. Restavfallsmengden til energigjenvinning fra husholdningene gikk ned med 4 % i forhold til 2008, mens økningen fra næringslivet var på 8 %. Deponiandelen økte med 73 % som følge av at to store industrivirksomheter har levert deponiavfall fra sandblåsevirksomhet og utrangerte ovnselementer. Deponiandelen fra husholdningene og gjenbrukstorgene er asbestholdig eternitt som er gratis å levere, og har økt med 63 %. Totalt utgjør andelen til deponi 3 %, mens de nasjonale målsettingene er på 25 %.


Styrets årsberetning

Selskapet har satset målbevist for å øke innsamlingen av farlig avfall. Økningen fra husholdningen er på 16 % i forhold til 2008, mens leveransene fra næringslivet varierer mer fra år til år. Materialgjenvinningen er tilnærmet opprettholdt siste år. Selskapet har nå totalansvaret for septikinnsamlingen i seks av medlemskommunene. Mesteparten av slammet har blitt levert og behandlet ved Meldal miljøanlegg. I 2009 ble 6.000 tonn ferdig kompost levert som gjødsel- og jordforbedringsprodukt til landbruket i regionen. Av den samlede mengde slam skal 2.000 tonn årlig leveres til Ecopro AS. Her blir slammet både hygienisert og sterilisert, samtidig som energien i avfallet utnyttes. Restproduktet benyttes også her som jordforbedringsmiddel. Resultat og utvikling HAMOS Forvaltning IKS har i hovedsak inntekter fra innsamling av husholdningsog hytteavfall og septikslam, samt omsetning av foredlede avfallsfraksjoner. Denne virksomheten er basert på langsiktige avtaler, og er ikke tidsbegrenset. Inntektene er regulert gjennom særlovgivning og forskrifter (Lov om vann og kloakkavgifter og Lov om forurensning) og skal være til selvkost etter (Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester). HAMOS Forvaltning IKS har i 2009 hatt en omsetning på 64,7 mill. kroner og et regnskapsmessig underskudd på 1,7 mill. kroner. Tilsvarende tall for 2008 var 61,9 mill. kroner, med et overskudd på knapt 1,0 mill. kroner. Årsresultatet er likevel 2,8 mill. kroner bedre enn budsjett. Resultatnedgangen de siste årene skyldes at renovasjonsgebyret har vært holdt uendret, nå for femte året på rad.

Selvkostfondet var ved utgangen av året på 1,3 mill. kroner.

er redusert noe som følge av restruktureringen i Retura Sør-Trøndelag AS.

Årsresultatet overføres til egenkapitalavsetning i egne selvkostfond og for annen aktivitet. Egenkapitalen er nå redusert til 24,6 % av de totale eiendelene. Ettersom selskapet nå for første gang går med underskudd, vil dette kreve ekstra overvåking av likviditetssituasjon for at denne fortsatt skal være tilfredsstillende.

Siden prisene til eierkommunene er basert på selvkost vil risikoen knyttet til framtidige resultater i HAMOS Forvaltning IKS være liten.

Konsernet har hatt en omsetning på 89,2 mill. kroner, og et overskudd på knapt 0,6 mill. kroner. Egenkapitalprosenten i konsernet er på 28,7 % og likviditeten er god. Konsernomsetningen er redusert 2,8 mill. kroner, som har direkte sammenheng med at aktiviteten i ENVINA-kommunene

Kjøp og salg av tjenester mellom selskapene i konsernet er regulert i egne avtaler. Finansiell risiko Selskapets er til en viss grad eksponert mot endringer i rentenivået. Fra å ha halvparten av låneporteføljen på fast rente, har det de senere år vært en bevisst strategi å få lånemassen over på flytende rente. Selskapet har vedtatt et eget

Utviklingen i selvkostgraden har vært slik de siste fem årene: 2005

2006

2007

2008

2009

Selvkost pr. år

101 %

103 %

97 %

93 %

89 %

Akkumulert selvkost

128 %

138 %

133 %

114 %

103%

Tabellen viser graden av selvkost på den lovpålagte tjenesten, fordelt pr. år og selvkostfondet. 100 % viser at renovasjonsordningen er drevet i balanse, pr. år eller over en femårsperiode. Selvkost under 100 % betyr at ordningen er drevet med underskudd.

Finansiell risiko Gjennom IKS-loven er eierkommunene solidarisk ansvarlig for selskapets gjeldsforpliktelser, innenfor en vedtatt låneramme på 50 mill. kroner. I forhold til eierbrøken, som fastsettes etter antall innbyggere, var kommunenes garantiansvar fordelt slik pr 31.12.09: Hemne kommune Agdenes kommune

10 %

kr 4.050.000,-

4%

kr 1.620.000,-

Meldal kommune

10 %

kr 4.050.000,-

Orkdal kommune

27 %

kr 10.935.000,-

3%

kr 1.215.000,-

Skaun kommune

15 %

kr 6.075.000,-

Rindal kommune

5%

kr 2.025.000,-

Hitra kommune

10 %

kr 4.050.000,-

Frøya kommune

10 %

kr 4.050.000,-

6%

kr 2.430.000,-

100 %

kr 40.500.000,-

Snillfjord kommune

Rennebu kommune Total lånegjeld:

ÅRSBERETNING 2009

9


Styrets årsberetning

økonomireglement, som setter rammer for forvaltning av kapital. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Verken morselskapet eller konsernet driver egen forskning eller utvikling etter den regnskapsmessige definisjon.

Arbeidsmiljø og vernearbeid HAMOS er tilsluttet HMS-tjenesten i Orkladal. Alle avvik ved bedriften blir skriftlig rapportert etter innførte rutiner og prosedyrer. Det er også i år gjennomført vernerunder ved alle arbeidsplasser. Tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet blir iverksatt fortløpende.

Selskapet har tatt i bruk GPS-basert rapporteringssystem for å sikre kommunika- Selskapet er opptatt av å legge til rette sjonen med sine engasjerte entreprenører, for et godt arbeidsmiljø. Styret og daglig for å forebygge avvik og sikre kvaliteten leder mener at arbeidsmiljøet i konsernets i innsamlingen. Selskapet har nå doku- selskaper er betryggende. mentasjon på all tømmehistorikk, fra alle husholdninger, hyttecontainere og Personale næringskunder, de siste to årene. Ved utgangen av 2009 har bedriften ti fast ansatte, totalt 9,0 årsverk. Selskapet Ytre miljø er godkjent som lærlingbedrift og har HAMOS Forvaltning IKS er sertifisert etter kontrakt om utdanning av én lærling miljø- og kvalitetstandardene NS-EN ISO hvert andre år. 14001:2004 og NS-EN ISO 9001:2008. Styret mener at selskapets miljø- og kvalitets- Selskapet har vedtatt seniorpolitiske system, sammen med internkontrollsystem retningslinjer og inngått avtale med én for helse, miljø og sikkerhet ivaretar vårt arbeidstaker om redusert arbeidstid med miljømessige ansvar på en god måte. full lønnskompensasjon, mot å stå i stillingen lengre. Virksomhet er underlagt lovverk og konsesjonsvilkår som selskapet opererer HAMOS er medlem av Kommunal innenfor. Det er i 2009 ikke rapportert om Landspensjonskasse. hendelser i driften som har hatt negative konsekvenser for miljøet. Likestilling HAMOS Forvaltning IKS har ved utgangen av 2009 ti ansatte og én lærling, totalt 10

Sykefravær

2007

2008

2009

HAMOS Forvaltning IKS

1,7 %

2,9 %

0,8 %

Retura Sør-Trøndelag AS

5,1 %

6,1 %

4,7 %

0,0 %

0,0 %

Betalingspartner AS Ulykker som medfører fravær: HAMOS Forvaltning IKS Retura Sør-Trøndelag AS Betalingspartner AS

10

ÅRSBERETNING 2009

2007

2008

2009

0

0

0

1 stk/ 1dag

5 stk/ 189 dager

4 stk/ 14 dager

0

0

årsverk. Av disse er 7 kvinner og 4 menn. I selskapets styre er IKS-lovens krav til kjønnsfordeling i styret er oppfylt, 54,5 % av de faste medlemmene er kvinner. Konsernets totale kvinneandel er 20 %. Kvinneandelen i konsernet på ledernivå er 25 %. Selskapet personalpolitikk ansees å være kjønnsnøytral. Etter styrets oppfatning er likestillingsspørsmålet tilfredsstillende ivaretatt. Framtidsvurderinger og fortsatt drift Etter styrets vurdering gir det framlagte resultatregnskapet og balanse med noter et riktig bilde av virksomhetens resultat for 2009, og økonomiske stilling ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet. Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift av selskapet er til stede ved avleggelsen av årsregnskapet. I Avfall Norge sin Benchmarking fikk selskapet dokumentert kostnadseffektiviteten i egen drift og kundenes tilfredshet med tjenestetilbudet. Her ble selskapet rangert som en god nummer to blant de 17 selskapene som deltok. Styret mener at selskapet og de ansatte er kundeorientert og har stor tilpasningsevne og derfor vil være godt rustet til å møte fremtidens krav og forventninger. HAMOS har også fått konkrete forespørsler fra andre kommuner om medeierskap i selskapet. Styret uttrykker tilfredshet med resultatene og vil takke selskapets og konsernets ansatte for innsatsen i 2009.


Styret. F.v.: Åse Torevik, Oddbjørn Bang, Trygve Berdal, Ingrid Skarstein, Oddlaug B. Brekken, Knud P. Aune, Eli Haugen, Tora Husan, Liv K. Vaagen, Oddvar Lian, Asbjørn Kjelås, Oddvar Indergård.

Grønøra 31.12.2009/15.03.2010

Oddbjørn Bang Styrets leder

Knud P. Aune Styrets nestleder

Åse Torevik Styremedlem

Ingrid Skarstein Styremedlem

Asbjørn Kjelås Styremedlem

Marit Wisløff Norborg Styremedlem

Oddver Lian Styremedlem

Tora Husan Styremedlem

Eli Haugen Styremedlem (ansatt.rep)

Oddvar Indergård Styremedlem

Liv K. Vaagen Styremedlem

Trygve Berdal Daglig leder

ÅRSBERETNING 2009

11


Avfallsmengder

Avfallsmengder og gjenvinning HAMOS Forvaltning IKS Fraksjon:

Leveringssted:

Husholdningsavfall

Heimdal varmesentral

Næringsavfall

Heimdal varmesentral

Sum energiutnyttelse Deponi

Meldal Miljøanlegg

Eternitt (deponi)

Meldal Miljøanlegg

Sum deponi Farlig avfall

Veglo Miljøservice

Impr. Trevirke

Energi Solør

Risikoavfall

Tafjord Kraft

PCB-ruter

PCB-sanering

Sum destruksjon Papir

Gjenvinning Norske Skog

Mengder (tonn):

Endring i %

1996

2007

2008

2009

2008/2009

2960

5 604

7 480

7 214

-4

5 912

7 031

7 565

8

2960

11 522

14 511

14 779

2

1000

3 191

380

672

77

12

69

108

175

63

1012

3 260

488

847

73

53

220

239

276

16

19

171

97

-43

16

18

14

-25

7

13

15

19

53

262

441

402

-9

257

2 912

2 979

2 894

-3

85

66

54

-18

132

543

672

657

-2 13

0

Kontorpapir

Gjenvinning via REKOM

Papp

Peterson, Trondheim

Drikkekartong

Norsk Returkartong, Hurum

7

47

47

53

Glass

Norsk Glassgjenvinning

81

490

596

534

-10

Vindusglass

Glava

0

21

0

100

Metall

Veolia miljø, Orkanger

114

1 505

1 894

2 104

11

Tekstiler

Fretex, Trondheim

30

94

94

72

-24

Landbruksplast

Folldal Gjenvinning

155

235

429

358

-17

Plastemballasje

Swerec

338

237

169

-29

PP Sekk

Resource AS

0

Trevirke

Energi/Struktur kompost

2 314

2 184

2 265

4

EPS

Retura IR

1

1

2

239

Dekk

RagnSells

6

19

4

-79

Kuldemøbler

Weee Recycling AS

16

100

88

93

6

Hvitevarer/El-retur

Weee Recycling AS

17

273

363

267

-26

E/E-Renas

Renas AS

Sum gjenvinning Hageavfall

Meldal M.anlegg - kompost

Rene masser

Eget deponi og dekkmasser

152

107

0

220

173

173

0

961

9 163

9 863

9 806

-1

300

926

1 217

897

-26

741

329

178

-46

Sum jord og stein

300

1 667

1 546

1 075

-30

Sum avfallsmengder

5286

25 873

26 848

26 908

0,2

12

ÅRSBERETNING 2009


Regnskap

Det går hett for seg KRETSLØPET KildeSortering

Det blir opp mot 60°C når en blanding av slam, bark og hageavfall omdannes til kompostjord.

Frakt gjenvinning Ny bruk

ÅRSBERETNING 2009

13


Regnskap

Regnskap 2009 Resultatregnskap

Hamos Forvaltning IKS

Konsern HAMOS

Regnskap

Budsjett

Regnskap

I 1000 kr

Regnskap

Regnskap

2009

2009

2008

Noter

2009

2008

63 562

58 900

61 197

88 464

88 022

Salgsinntekter

9 9

1 155

1 000

732

Andre driftsinntekter

764

4 022

64 717

59 900

61 929

Sum driftsinntekter

89 228

92 044

48 947

44 070

43 992

Varekostnader

33 692

37 974

6 828

7 355

6 238

Lønnskostnader

2

30 677

26 314

4 379

4 450

4 141

Avskrivninger

3

5 423

5 223

6 578

6 226

6 646

2

66 732

62 101

61 017

Andre driftskostnader Sum driftskostnader

18 547 88 339

18 424 87 935

-2 015

-2 201

912

889

4 109

0

0

0

291

523

DRIFTSRESULTAT

Finansinntekter Resultat fra tilknyttede selskap

5 5

876

850

2 202

Annen finansinntekt

876

850

2 202

Sum finansinntekter

896

2 832

1 187

3 355

-1 292

-3 100

-2 153

Andre finanskostnader

-1 384

-2 488

-1 292

-3 100

-2 153

-416

-2 250

49

Sum finanskostnader

-1 384

-2 488

-197

867

-2 431

-4 451

961

692

4 976

738

0

0

-132

-949

-1 693

-4 451

961

560

4 027

Finanskostnader

14

ÅRSBERETNING 2009

NETTO FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATT Skattekostnader, beregnet ÅRSRESULTAT

4


Regnskap

Balanse pr. 31.12.2009 HAMOS Forvaltning IKS 2009

2008

I 1000 kr

Konsern

Noter

2009

2008

EIENDELER Anleggsmidler 0

0

Konsesjoner, lisenser, patenter

3

43

43

0

0

Goodwill

3

0

0

Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler

4

2 105 2 148

162 205

3,6

37 026

34 163

1 877

0

1 877

0

36 189

32 805

108

219

12 451

11 606

48 748

44 630

0

255

2 225 3 461 505

505

6 191

5 841

Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg

3,6

476

219

Driftsløsøre Sum varige driftsmidler

3,6

14 161 51 663

13 647 48 029

Retura HK AS

0

0

1 620

Retura Sør-Trøndelag AS

0

0

3 461

Kystmiljø AS

0

0

Betalingspartner AS Sum

0 0

0 0

2 968

2 067

4 058

3 254

Aksjer i datterselskaper:

Investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet Investeringer i tilknyttet selskap

343

343

2 576

2 200

Andre

54 10 015

107 8 491

Andre langsiktige fordringer

60 640

53 121

Andre investeringer i aksjer 1

Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler

102

254

7 128

5 575

60 939

53 809

Omløpsmidler Fordringer 5 948

5 715

Kundefordringer

6

7 450

6 530

2 987

6 046

Andre fordringer

6

3 043

8 049

8 935

11 761

Sum fordringer

10 493

14 579

7 342

6 517

Kontanter, bank

22 751

18 137

16 277

18 278

SUM OMLØPSMIDLER

33 244

32 716

76 917

71 399

SUM EIENDELER

94 183

86 525

8

ÅRSBERETNING 2009

15


Regnskap

HAMOS Forvaltning IKS 2009

Konsern

Konsern

Noter

2009

2008

Aksjekapital

1,7

1 465

1 965

Overskuddsfond

1,7

0

100

Annen egenkapital

1,7

25 536

24 993

27 001 0

27 058 0

I 1000 kr

2008

EGENKAPITAL 0

0

0

0

18 937

21 248

18 937

21 248

0

0

Minoritetsaksjonærer GJELD

424

424

4 389

4 645

0

0

4 813

5 069

40 500

32 488

Gjeld til kredittinstitusjoner

40 500

32 488

Sum annen langsiktig gjeld

3 514

5 322

0

0

568

543

0 8 585 12 667

0 6 729 12 594

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbare/beregnede skatter Skyldig offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

57 980

50 151

76 917

71 399

Avsetning forpliktelser

10

424

424

Pensjonsforpliktelser

2

5 194

5 261

Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser

4

0 5 618

3 5 688

Langsiktig gjeld 6

41 800

34 283

41 800

34 283

6 192 940 2 273 0 10 359 19 764

8 333 1 065 2 475 0 7 623 19 496

SUM GJELD

67 182

59 467

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

94 183

86 525

4

Orkanger 15.03.2010

Oddbjørn Bang Styrets leder

Knud P. Aune Styrets nestleder

Åse Torevik Styremedlem

Ingrid Skarstein Styremedlem

Asbjørn Kjelås Styremedlem

Marit Wisløff Norborg Styremedlem

Oddver Lian Styremedlem

Tora Husan Styremedlem

16

ÅRSBERETNING 2009

Eli Haugen Styremedlem (ansatt.rep)

Oddvar Indergård Styremedlem

Liv K. Vaagen Styremedlem

Trygve Berdal Daglig leder


Revisjonsberetning

Ă…RSBERETNING 2009

17


Løpende avtaler

Løpende avtaler Langsiktige kontrakter HAMOS Forvaltning IKS er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Ordning

Kontraktspart

Adresse

Avtaleperiode

Behandling – Slam

Ecopro AS

Levanger

2023

Behandling – Forbrenning

Statkraft, Trondheim Energi

Trondheim

2017

Mottak – Gjenbrukstorg Hemne

Svanem AS

Hemne

2011

Innsamling og drift gjenbrukstorg

Retura Sør-Trøndelag AS

Orkdal

2010/14

Innsamling – Forbruksavfall

Retura Sør-Trøndelag AS

Orkdal

2010/14

Transport – Container

Retura TRV AS

Trondheim

2010

Innsamling – Spesialavfall

Veglo Miljøservice AS

Stjørdal

2010

Innsamling – Glass/metallemballasje

Veglo Miljøservice AS

Stjørdal

2010

Innsamling – Slam

Hoston Miljøservice AS

Orkdal

2010

Behandling – Papp/papir

Retura TRV AS

Trondheim

2010

Behandling – Metall

Veolia miljø AS

Orkdal

2010

Sortering – Plast

Retura Sør-Trøndelag AS

Orkdal

2010

Innsamling Rennebu

Øverland Renovasjon AS

Molde

2010

Betjening av gjenbrukstorg

Rennebu kommune

Rennebu

2010

Behandling – Trevirke

Jamtkraft AB

Østersund

2010

Behandling – Impregnert trevirke

Solør Energi AS

Kirkenær

2010

18

ÅRSBERETNING 2009


Vedlegg

VEDLEGG: 1 Representantskap, styre, klageorgan og valgnemd i HAMOS Forvaltning IKS STYRENDE ORGAN Representantskap 2008 - 2012 (10 stk): Kommune:

Eierandel:

Klageorgan 2008 - 2012 (10 stk):

Representant:

Varareprensentant:

Kommune:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Hemne

10%

Ståle Vaag

1. Gudbjørn Singstad

Hemne

Gunnar Hynne

Per Erik Bjerksæter

Agdenes

4%

Hans B. Meland

1. Inger Lise Ingdal

Agdenes

Marie David

Egil Brevik

2. Line H. W. Ølstøren

Meldal

Odd Erik Bergsrønning

Kari Rikstad

1. Torill Fridtjofsen

Orkdal

Gunnar Lysholm

Anne Mari Kjernli

2. Jostein Stene

Snillfjord

Ola Krokstad

Erik Skårild

1. Joar Syrstadeng

Skaun

Paul Gustad

Anne Lise Eidsvåg

2. Heidi Bjørkås Ljøkjel

Rindal

Kaj Troelsen

Arnfinn Eriksen

1. Arnt Magne Flesvik

Hitra

Per Ervik

Hilde Jørgensen

2. Åshild Lian

Frøya

Jarl Arthur Dyrvik

Hans Stølan

1. Jan Ole Sund

Rennebu

Eli Krogstad

Håvard Rogogjerd

Meldal Orkdal

10% 27%

Snillfjord Skaun

3% 15%

Jon Drugli Arne Grønset John Lernes Jon P. Husby

2. Torill G. Hynne Rindal

Hitra

5%

10%

John Ole Aspli - leder

1. Elsa Jensvold 2. Odd Geir Rønningsbakk

Ole L Haugen - nestleder

1. Lars Peder Hammerstad 2. Eldbjørg Broholm

Frøya

10%

Arvid Hammernes

1. Kristin Reppe Storø (ny)

Rennebu

6%

Knut Ingolf Dragset

1. Rune Olaisen

2. Ola Vie 2. Oddvar Skjerve

Valgnemnd 2008 - 2012 (3 stk): Medlemmer: Arne Grønset

Leder

John Ole Aspli Arvid Hammernes

VEDLEGG: 2 Ansatte i HAMOS, 31.12.09

Styre 2008 – 2010/12 (10+1 stk): Medlemmer:

Varamedlemmer i rekkefølge:

Ansatt:

Hemne

Åse Torevik

Administrasjon (11 stk):

Agdenes Meldal Orkdal Snillfjord Skaun Rindal Hitra Frøya Rennebu Ansattes rep.

Oddvar Indergård Ingrid Skarstein Oddbjørn Bang Oddvar Lian Knud P. Aune Asbjørn Kjelås

1. Oddlaug Børseth Brekken 2. Bjørn Rogstad 3. Halgeir Bremnes

Leder Nestleder

Ansettelses dato:

Stilling:

Trygve Berdal

01.10.1995

Daglig leder

Per Jostein Blokkum

01.01.1996

Kontorleder

Gunnar Slupphaug

01.04.1997

Prosjektleder

60 % stilling

Eli Haugen

01.05.1999

Sekretær

80% stilling

Grete Lill Aakerholm

01.05.2001

Sekretær

70% stilling

Ann Jorun Gangås

01.01.2002

Sekretær

90% stilling

Mona Garberg

01.05.2006

Økonomileder

Liv K. Vaagen

Guri Fiske

01.09.2008

Systemkonsulent

Marit W. Norborg

Torbjørn Evjen

01.06.2008

Driftsleder

Tora Husan

Ida Marie Erlandsen

01.08.2008

Lærling

Mariann Rosmo Eldegard

01.08.2009

Sekretær

Eli Haugen

Ann Jorun Gangås (pers. varam.)

ÅRSBERETNING 2009

Merknad:

Lærling fra 1.8.07

19


Nye dufter KRETSLØPET KildeSortering Frakt gjenvinning Ny bruk

HAMOS Forvaltning IKS Grønøra - 7300 Orkanger Tlf: 72 48 37 00 - Faks: 72 48 37 01 Grønt nummer: 800 41 888 E-post: firmapost@hamos.no Internett: www.hamos.no

Dobbel J reklamebyrå • www.jj.no / Foto: Terje O. Nordvik

Det luktet ikke akkurat blomster da ferden startet, men etter behandling er slammet blitt til et hygienisk jordforbedringsprodukt.

/aarsberetning2009_web  
/aarsberetning2009_web  

http://www.hamos.no/ja/images/Aarsmeldinger/aarsberetning2009_web.pdf

Advertisement