Page 1

INNHOLD

Ă…rsberetning

2006

Forvaltning IKS


Innhold

3 4 5 7 12 13 20 21 23

Fakta om HAMOS Forord Organisering av selskapet Styrets årsberetning Avfallsmengder og gjenvinning Regnskap Revisjonsberetning Øvrige aktiviteter Vedlegg

Forside: Kommuneblomsten for Skaun er Rogn. Rogna et kjent og kjært innslag i Skaun som i mange andre strøk av Trøndelag. Vi kan se den i skogkanter, langs veier, vatn og elvefar i kommunene. Rogna er til og med nevnt i Skaunasongen skrevet av Bjarne Slapgard. Vers to i sangen starter som følger: Når blomen drys i li av hegg og raun, då er det fagert her i gamle Skaun!

2 av 750 millioner

Årlig produseres ca 750 millioner bæreposer i Norge. Om disse legges utover, vil de dekke et område tilsvarende 53 000 fotballbaner. KRETSLØPET Innkjøp henting avfall Sortering 2

ÅRSBERETNING 2006

gjenvinning Ny bruk


Fakta om Hamos

HAMOS Forvaltning IKS 2006 var selskapets 11. driftsår. Selskapet har i løpet av disse årene blitt godt innarbeidet blant innbyggerne og eierkommunene. Siden starten i 1995 har bransjen og selskapet gjennomgått en rivende utvikling. Renovasjonsselskapet HAMOS ble formelt stiftet 6. november 1995, og hadde sitt første driftsår i 1996. Vedtektene ble fra den 12. februar 2004 tilpasset til lov om interkommunaleselskaper og selskapet fikk navnet HAMOS Forvaltning IKS.

Befolkning: Hemne kommune Agdenes kommune Meldal kommune Orkdal kommune Snillfjord kommune Skaun kommune Rindal kommune Hitra kommune Frøya kommune SUM

Selskapets formål er på vegne av eierkommunene og i henhold til delegasjon å utføre den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som eierkommuner har i tilknytning til innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall / slam og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsangivelse. Selskapet kan også utføre forvaltningsoppgaver for eierkommune på andre områder.

Folketall 31.12.2006 4.247 1.775 3.900 10.812 1.021 6.211 2.061 4.028 4.052 38.107

I tillegg til dette formålet skal selskapet søke å redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller miljømessige krav som myndighetene stiller. Kommunene Hitra og Frøya sluttet seg til samarbeidet fra 1.1.2006. HAMOS Forvaltning IKS eies nå av følgende ni kommuner: Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra og Frøya.

Antall Abonnenter

Endring siste år - 46 4 3 + 180 - 25 + 65 - 27 7 7 + 140

Husholdning 1734 716 1745 4537 418 2326 825 1724 1656 15681

Fritid 852 779 0 0 1032 0 0 1726 966 5355

HAMOS betjener nå ni kommuner som til sammen dekker et område på 4.485 km2.

Nøkkeltall:

1996

2003

2004

2005

2006

Omsetning (i mill. kr) Investeringer (i mill. kr) Resultat (i mill.kr) Langsiktig gjeld (i mill kr) Egenkapital (i mill kr) Soliditet Avfallsmengder (i 1000 tonn) Gjenvinningsgrad forbruksavfall Gjennomsnittlig gebyr i kr/ab. Antall fast ansatte

10,7 7,1 1,6 7,0 1,1 10% 5,3 25% 1044 9

32,6 1,9 2,8 20,5 9,2 28% 14,5 45% 1642 17

34,5 2,8 1,8 16,7 11,0 32% 15,4 46% 1680 18

42,4 5,8 1,3 22,3 12,3 29% 16,4 46% 1695 8

49,0 3,6 4,5 17,4 20,3 41% 24,7 44% 1710 8

ÅRSBERETNING 2006

3


Forord

Medarbeidere tar ansvar for kvalitet HAMOS Forvaltning IKS er eierkommunenes avfallsselskap og skal sørge for at husholdningene har en miljømessig god renovasjonsordning, til lavest mulig kostnad for den enkelte og samfunnet for øvrig. Forutsetningen for dette interkommunale samarbeidet er at innbyggerne og eierkommunene får fordeler som det ellers ikke ville ha vært mulig å oppnå hver for seg. Vi arbeider alle målbevist for å stadig forbedre våre tjenester. Selskapet har derfor etablert eget miljø- og kvalitetssystem, og er sertifisert etter standardene NS-EN ISO 14001:2004 og NS-EN ISO 9001:2000. Jeg er stolt av å ha medarbeidere som tar ansvar for kvaliteten på utført arbeid, reagerer på avvik og tar initiativ til forbedringer for å oppnå felles mål. Arbeidsmiljø i selskapet er godt, med svært lavt sykefravær. Alle ser nå frem til å flytte inn i nytt kontor- og garderobebygg. Til sommeren vil vi alle være samlet på Miljøstasjonen.

4

ÅRSBERETNING 2006

Erfaringene med lørdagsåpent torg på Miljøstasjonen i Orkdal har vært udelt positive. Derfor utvides dette tilbudet nå til flere kommuner. Samtidig som det nye kontor- og garderobebygget tas i bruk vil vi åpne nytt kundesenter. Med utvidede åpningstider og tilgjengelighet håper vi å bli i stand til å yte enda bedre service til våre kunder. 2006 føyer seg inn i rekken som et godt år for HAMOS Forvaltning IKS. Disse resultatene er oppnådd gjennom et målrettet samarbeid mellom styret og selskapets ansatte. Det er all grunn til å rette en ekstra takk til selskapets ansatte for godt utført arbeid i året som gikk.

Trygve Berdal Daglig leder


Organisering

Organisering av selskapet Eierkommunene Hemne Agdenes Meldal

Orkdal Snillfjord Skaun

Rindal Hitra Frøya

Representantskap 9 medlemmer Leder: Tove Sølberg Klageorgan 3 medlemmer Styret 10 medlemmer Leder: Oddbjørn Bang

Kontaktutvalg Med driftsledere teknisk/miljø

Administrasjon Daglig leder: Trygve Berdal

NK/Driftsleder Gunnar Slupphaug

Felles stabsfunksjoner Kontorleder: Per Jostein Blokkum Økonomileder Mona Garberg

Representantskapet Representantskapet er selskapets øverste organ og velges for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valg­ perioden. Kommunestyrene i eierkommunene utpeker medlemmene til representantskapet, som så velger styret. Medlemmer i representantskapet stemmer etter antall innbyggere i eierkommunen. Eierbrøken ble endret fra årsskiftet som følge av selskapsutvidelsen med to nye eierkommuner.: Hemne kommune....................... 11% Agdenes kommune...................... 5% Meldal kommune........................ 10% Orkdal kommune.........................28% Snillfjord kommune.................... 3% Skaun kommune......................... 16%

Representantskapet hadde i 2006 fire møter og behandlet 13 saker. Styret Styret velges av representantskapet og består av ett medlem fra hver av eierkommunene, med tre varamedlemmer i rekkefølge. Første varamedlem innkalles fast til alle styremøter. I tillegg ett styremedlem som er valgt av og blant de ansatte, denne med personlige varamedlem. Styret hadde i 2006 åtte møter og behandlet 40 saker. Ett av møtene var styrets årlige strategisamling. Klageorganet Størrelsen på klageorganet er for tiden fastsatt til tre. Det ble ikke holdt møter i 2006, ettersom det var ingen klagesaker til behandling.

Rindal kommune......................... 5% Hitra kommune........................... 11% Frøya kommune.......................... 11%

som ikke er hjemlet i selskapets vedtekter. Brukes som et administrativt forum for å drøfte aktuelle spørsmål mellom selskapet og eierkommunene. Det har vært holdt to møter i kontaktutvalget i 2006. Sentrale tema har vært evaluering av ordningen med innsamling og behandling av septikslam og hytterenovasjonsordningen. Administrativ organisering Selskapets administrative organisering har vært uendret i de siste årene og ivaretas av daglig leder, med driftsleder som stedfortreder. Felles stabsfunksjoner ledes av kontorleder. Oversikt over alle selskapets valgte medlemmer i styrende organ, fremgår av vedlegg nr. 1. Ansatteoversikt ved utgangen av meldingsåret følger på vedlegg nr. 2.

Kontaktutvalg Dette er et administrativt arbeidsutvalg,

ÅRSBERETNING 2006

5


INNHOLD

Samkjørte ressurser Det er mest miljøvennlig og effektivt å samle inn plast, papp og papir sammen.

KRETSLØPET Innkjøp henting avfall Sortering 6

ÅRSBERETNING 2006

gjenvinning Ny bruk


Styrets årsberetning

Styrets årsberetning Årsmeldinga er styrets årlige rapport til eierne, som er kommunene ved representantskapet. Selskapets verdigrunnlag har ligget fast siden 2003 da strategiplanen, som dannet grunnlaget for eierkommunenes beslutning om å omdanning av selskapet etter lov om interkommunale selskaper, ble vedtatt. Vår visjon Vi skaper verdier for folk og miljø. Vår forretningsidé Vi dekker eierkommunenes behov for lov­ pålagte oppgaver og samfunnsansvarlig forretningsdrift innenfor avfallsbehandling og andre miljørelaterte tjenester. Vi tar vare på miljøet, og våre tjenester har høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Vårt marked er husholdninger, offentlig virksomhet og næringslivet i regionen. Driftsaktivitet HAMOS Forvaltning IKS ivaretar eierkommunenes lovpålagte oppgaver knyttet til husholdnings- og fritids­ renovasjon, og for noen også innsamling og behandling av septikslam. Den konkurranseutsatte næringsrenovasjonen utøves gjennom eierskap i egne aksjeselskap. Det er nå åtte år siden ny kilde­ sorteringsordning ble innført i HAMOSkommunene. ”To-dunk”-systemet med henteordningen for papir og restavfall er nå godt innarbeidet i alle kommunene. Returpunktene er et fungerende bringesystem for glass- og metallemballasje og

brukte klær. Gjenbrukstorgene som ble etablert for å opprettholde et lokalt tilbud for levering av grovavfall benyttes i stadig økende grad. Her kan både husholdninger og næringsdrivende levere en rekke rene avfallsfraksjoner gratis, mens usortert restavfall kan leveres mot gebyr. For kommunene Hitra og Frøya er det etablert en ordning med mobilt torg – Gjenbrukstorget Rulle. Dette er en midlertidig ordning i påvente av etablering av permanente gjenbrukstorg i disse kommunene. Avfallsdeponiet på Hitra har i hele 2006 tatt i mot alt restavfall fra øyregionen. Avfallsmengdene for 2006 er ikke direkte sammenlignbare med tidligere år, ettersom disse nå også omfatter kommunene Hitra og Frøya. De totale avfallsmengdene økte i 2006 derfor med så mye som 8.149 tonn, eller 49% til totalt 24.718 tonn. Avfallsmengdene på fastlandet økte med nesten 14%, mens tilsvarende økning på øyene var 19%. Restavfallsmengden til energigjenvinning fra husholdningene viser en jevn årlig økning, siste år var økningen på 5%. På grunn av at restavfallet i øy­regionen er blitt lagt i fyllingen på Hitra så utgjør deponiandelen hele 20%. Dette er innenfor de nasjonale målsettingene, men vil for HAMOS sin del bli vesentlig bedre fra sommeren 2007, når rest­ avfallet kan energigjenvinnes ved det nye forbrenningsanlegget i Trondheim. Mengden restavfall til deponi fra HAMOS-kommunene forventes å bli på under 5% i fremtiden.

Selskapet har satset målbevist for å øke innsamlingen av farlig avfall. Resultatet viser at mengden har økt med 23%. Tilsvarende økning i 2005 var på hele 59%. Tar en hensyn til at impregnert trevirke nå også er definert som farlig avfall er det samlet inn totalt 349 tonn eller 9,2 kg­ per innbygger. Materialgjenvinningen har totalt sett økt med hele 27% siste år. Gjennomsnittlig økning i avfallsmengdene var 15%. Selskapet har altså greid å øke materialgjenvinningen vesentlig mer enn økningen i avfallsmengdene. Innsamling av fiber, papir, papp og drikkekartong, fra husholdningene har økt med ca 10%. Mengden av mottatt landbruksplast har økt i takt med næringens eget fokus på avfallsbehandling, økningen i 2006 var på over 40%. Innføringen av ”Kvalitetssystem i Landbruket” krever at hvert gårdsbruk skal ha en avfallsplan for kildesortering av avfallet og dokumentasjon på at dette er levert til godkjent mottak. Som en følge av dette er det bli igangsatt egen innsamlings­ ordning med henting av alle avfalls­typer fra landbruket. Styret har vedtatt å etablere hente­ ordning av kildesortert plast fra husholdningene. Ordningen ble igangsatt fra siste årsskiftet. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Selskapet deltar aktivt i utviklingen av GPS-basert system for kvalitets­sikring av selskapets innsamlingsordning. Renovasjonsbilen navigeres gjennom kjøre­ruta og rapporterer utførte tømminger og eventuelle avvik fort­løpende.

ÅRSBERETNING 2006

7


Styrets årsberetning

Kommunikasjonen skjer gjennom telemobilnettet og vil sørge for alltid oppdatert informasjonsutveksling mellom bilene og kontoret. Ytre miljø HAMOS Forvaltning IKS ble i april 2005 sertifisert etter miljø- og kvalitetstandardene NS-EN ISO 14001:2004 og NS-EN ISO 9001:2000. Styret mener at selskapets miljø- og kvalitetssystem, sammen med internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet ivaretar vårt miljømessige ansvar på en god måte. Selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø svært positivt, ved at kasserte gjenstander og miljøfarlige stoffer samles inn og behandles på en sikker og miljømessig god måte. Det er heller ikke i år 2006 registrert noen brudd på selskapets konsesjoner og utslipps­ tillatelser. Arbeidsmiljø HAMOS er tilsluttet HMS-Tjenesten i Orkladal. Samlet sykefravær i 2006 var på 1,1%, akkurat samme som i 2005, mens fraværet i 2004 var på 3,8%. De aller fleste ansatte har overhodet ikke hatt syke­ fravær i 2006. På landsbasis er gjennomsnitlig sykefravær i offentlig forvaltning 6,5%. HAMOS har også i år klart å nå sitt mål om å holde sykefraværet under 3,0%. HAMOS Forvaltning har etter det styret kjenner til et godt arbeidsmiljø. Styret vil takke selskapets ledelse og ansatte for engasjementet og den store arbeidsinnsats som er nedlagt for selskapet gjennom en rekke år.

8

ÅRSBERETNING 2006

Vernearbeid Selskapets vernearbeid har høy prioritet. Det har ikke vært noen ulykker i tilknytning til selskapets aktiviteter i 2006. Det har heller ikke i 2006 vært uhell eller nestenulykker som har for­ årsaket skade på ansatte eller materiell. Alle avvik ved bedriften blir skriftlig rapportert etter innførte rutiner og prosedyrer. Det er også i år gjennomført vernerunder ved alle arbeidsplasser. Tiltak som har betydning for arbeids-

miljøet blir iverksatt fortløpende. Personale Ved utgangen av 2006 har bedriften 8 fast ansatte, totalt 7,4 årsverk. Selskapet er godkjent som lærlingbedrift og har kontrakt om utdanning av én lærling hvert andre år. HAMOS er medlem av Kommunal Landspensjonskasse. Det påhviler derfor ingen pensjonsforpliktelser utover det som dekkes av KLP.

Selskapets eiere hefter for selskapets lån, innenfor en vedtatt låneramme på 40 mill. kroner, i forhold til antall innbyggere i kommunene. Pr. 31.12.2006 var kommunenes garantiansvar fordelt slik: Hemne kommune

11 %

kr 3.345.300,-

5%

kr 1.338.120,-

Meldal kommune

10%

kr 2.899.260,-

Orkdal kommune

28%

kr 7.805.700,-

Agdenes kommune

Snillfjord kommune

3%

kr

892.080,-

Skaun kommune

16%

kr 4.460.400,-

Rindal kommune

5%

kr 1.561.140,-

Hitra kommune

11%

kr 1.928.290,-

Frøya kommune

11%

kr 1.928.290,-

Total lånegjeld:

100%

kr 17.439.000,-

Eienandeler i andre selskap HAMOS Forvaltning IKS har følgende eierandeler i andre selskap: Kystmiljø AS: REKOM AS: Meldal Miljøanlegg AS: Retura HK AS: Retura Sør-Trøndelag AS: WEEE Recycling AS: FiberNor AS:

1 900 aksjer av totalt 1 900 aksjer 80 aksjer av totalt 3 500 aksjer 340 aksjer av totalt 1 000 aksjer 250 aksjer av totalt 500 aksjer 75 aksjer av totalt 300 aksjer 642 aksjer av totalt 12 840 aksjer 100 aksjer av totalt 400 aksjer


INNHOLD

Veiene skilles På sorteringsanlegget skilles plast, papp og papir fra hverandre, før råvarene sendes videre til ettersortering og pressing.

KRETSLØPET Innkjøp henting avfall Sortering gjenvinning Ny bruk

ÅRSBERETNING 2006

9


Styrets beretning

Likestilling Selskapet har overvekt med kvinnelige ansatte, 3 av 8 faste ansatte er menn. Selskapet tilstreber en lik fordeling mellom kjønnene. IKS-lovens krav til kjønnsfordeling er oppfylt, med 40% kvinner i styret. Regnskap og økonomi Selskapets eiere hefter for selskapets lån, innenfor en vedtatt låneramme på 40 mill. kroner, i forhold til antall innbyggere i kommunene. Renovasjonsselskapet HAMOS er et nonprofittselskap med mål å finne en optimal balanse mellom høy miljø­ messig kvalitet, og lavest mulig kostnad for selskapets abonnenter. Bortimot halvparten av selskapets abonnenter har valgt individuelt tilpasset service, og på denne måten fått redusert sitt avfallsgebyr. Selskapets husholdningsgebyrer ligger på tilsvarende nivå som sammenlignbare selskaper og kommuner. Selskapets virksomhet er inndelt i to virksomhetsområder, husholdning og næring. For resultatenheten­ husholdning ­så inngår alle selskapets lovpålagte oppgaver, husholdnings- og fritidsrenovasjon og septiktømming. Årsresultatet viser et overskudd på kr 4.544.090,-. Av dette kan kr 3.077.418,- henføres for fortjeneste fra næringsvirksomheten. Overskuddet er disponert i sin helhet

10

ÅRSBERETNING 2006

til styrking av selskapets egen­kapital, innenfor selskapets to virksomhets­ områder. Det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, gir etter styrets oppfatning et godt uttrykk for resultatet i 2006, og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskaps­årets utgang, som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betydning for selskapets resultat og stilling. Forutsetninger om fortsatt drift er til stede og dette er lagt til grunn i regnskapet. Framtidsvurderinger HAMOS er gjennom eierskap i ”datterselskap” en totalleverandør av avfallstjenester. Salgs- og markedsselskapet Retura Sør-Trøndelag AS betjener nærings­kundene i vår region. Drift- og gjenvinningsselskapet Retura HK AS samler inn og sorterer avfall fra både private og næringskunder. HAMOS Forvaltning IKS har de siste årene vært organisert som et konsern. Formålet er å sikre husholdningene og næringslivet i regionen gode og kostnadseffektive avfallsløsninger. Eiernes interesser må sikres best mulig, og derfor ønsker selskapet å ta aktivt del i de løpende strukturendringer som skjer i avfallsbransjen.

Fra 01.01.06 ble kommunene Hitra og Frøya medeiere i HAMOS Forvaltning IKS. Samtidig overtok HAMOS samtlige aksjer i Kystmiljø AS. Alle inn­byggerne i de ni eierkommunene betjenes nå av HAMOS. Tjenestetilbudet er til­nærmet likt, samtidig som prisen er lik for samme tjeneste i alle kommunene. For å styrke selskapets kompetanse og konkurranseevne ytterligere ønsker HAMOS aktivt å bidra til å videre­utvikle samarbeidet med andre kommuner og avfallsselskap i regionen. HAMOS har gjennom deltakelse i etableringen av nytt prosessanlegg for behandling av organisk avfall på Innherred, ECOPRO AS, sørget for å sikre eierkommunene en sikker og fremtidsrettet løsning for septikslam. Nytt kontor- og garderobebygg vil gi de ansatte gode arbeidsforhold, samtidig som en oppnår de fordelene som ligger i at hele selskapets aktiviteter blir samlokalisert. Styret mener at selskapet og de ansatte er kundeorientert og har stor tilpasningsevne og derfor vil være godt rustet til å møte fremtidens krav og forventninger. Styret takker de ansatte for god innsats og godt utført arbeid i 2006.


Styrets beretning

Styret. F.v. bak: Marit Norborg, Åse Torevik, Knut P. Aune, Trygve Berdal, Oddlaug Børseth Brekken, Oddbjørn Bang. F.v. forran: Wenche Vuttudal, Tove Sølberg, Asbjørn Kjelås, Oddrun Ottervik, Oddvar Indergård, Ann Jorun Gangås, Jahnny Kristensen.

Grønøra 31.12.2006/23.04.2007

Oddbjørn Bang Styrets leder

Johnny Kristensen Styrets nestleder

Åse Torevik Styremedlem

Knud P. Aune Styremedlem

Marit Norborg Styremedlem

Oddvar Indergård Styremedlem

Asbjørn Kjelås Styremedlem

Wenche Vuttudal Styremedlem

Oddrun Ottervik Styremedlem

Ann Jorun Gangås Styremedlem (ansatt.rep)

Trygve Berdal Daglig leder

ÅRSBERETNING 2006

11


Avfallsmengder

Avfallsmengder og gjenvinning

31.12.2006

HAMOS Forvaltning IKS Fraksjon:

Leveringssted:

Husholdningsavfall

Heimdal varmesentral

Næringsavfall

Heimdal varmesentral

Øst – fastlandet 1996

2005

2006

2.960

6.499

Sum energiutnyttelse

2.960

Deponi

1.000

1.151

12

59

1.012

1.210

Eternitt (deponi) Sum deponi

Vest - Hitra og Frøya % endr.

2005

2006 0

Totalt

%endr. 0

0

Tonn

6.529

0,5

6.528,7

2.473

2.149

-13,1

0

0

0

2.149,0

8.972

8.678

-3,3

0

0

0

8.677,7

1.500

30,4

3.691,0

3.425

-7,2

4.925,0

45

-24,7

0,1

77

76.400,0

121,0

1.545

27,7

3.691

3.502

-5,1

5.046,0 0,0

Farlig avfall

Veglo Miljøservice

Impr. Trevirke

Energi Sverige

Risikoavfall

Veglo Miljøservice

PCB-ruter

PCB-sanering

Sum destruksjon Papir

Gjenvinning Norske Skog

Papir

Gjenvinning via REKOM

Papp

Peterson, Trondheim

Drikkekartong

Norsk Returkartong, Hurum

Glass

Norsk Glassgjenvinning

53

158

202,4

28,1

11,5

9,1

-20,9

211,5

0

117,7

0

9

8,7

39133,3

0,1

0,6

480,0

118,3

-5,0

0,0

-

7 53

175

10,4

46,6

0,4

0,25

-43,2

10,6

339

94,4

12

10

-17,5

349,1

257

1.975 157

2.175

10,1

472,0

467

-1,1

2.642,0

187

18,6

132

378

410

8,4

34,0

39

13,6

448,6

7

30

33

10,0

4,0

13

225,0

46,0

81

408

376

-8,1

154,0

99

-35,5

474,9

8,7

186,5

Metall

NORMET

114

1.632

1.565

-4,1

82,0

123

50,0

1.688,0

Tekstiler

Fretex, Trondheim

30

59

75

25,9

10,0

28

180,0

102,6

155

184

258

40,6

32,0

11

-66,6

269,0

28

51

81,9

37,0

100,0

170,3

150,9

730

1 877

157,0

128,0

200

56,3

2.077,0

Landbruksplast

Folldal Gjenvinning

Plastemballasje

Emballasjeretur

Trevirke

Energi/Struktur kompost

152

EPS

Miljøservice AS

0

1,02

920,0

0,1

1

940,0

2,1

Dekk

RagnSells

0

5,24

5140

0,1

3,6

3.500,0

8,8

Kuldemøbler

Weee Recycling AS

16

100

70

-29,7

66,0

38

-43,2

107,8

Hvitevarer/El-retur

Weee Recycling AS

17

180

332

84,4

13,0

172

1219,2

503,5

E/E-Renas

Renas AS

62,0

19,0

4

-78,9

182,0

27,1 1.051,2

1.297,4

23,4

8.890

Sum gjenvinning Hageavfall

Meldal M.anlegg - kompost

Rene masser

Eget deponi og dekkmasser

Sum jord og stein Sum avfallsmengder

12

ÅRSBERETNING 2006

0

110

178

961

5.972

7 592

300

469

629

34,2

14,0

22

57,1

651,0

57

36

-36,4

194,0

1.068

450,5

1.104,1

300

526

665

26,6

208

1.090

424,0

1.755,1

5.286

16.854

18.819

11,7

4.962

5.899

18,9

24.718


Regnskap

Regnskap 2006 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT

1 2

Regskap 2006

Regnskap 2005

48 504 818 450 324 48 955 142

42 392 003 25 420 42 417 423

17 501 720 4 465 620 3 194 238 19 028 938 44 190 516 4 764 626

15 805 578 4 349 248 2 609 503 18 178 011 40 942 340 1 475 083

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER

240 834 383 189 624 023

161 063 304 190 465 253

808 894 35 665 844 559 (220 536)

665 684 11 255 676 939 (211 686)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

4 544 090

1 263 397

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

4 544 090

1 263 397

ÅRSRESULTAT

4 544 090

1 263 397

OVERFØRINGER Disponert overskudd husholdningsrenovasjon Disponert overskudd næringsrenovasjon SUM OVERFØRINGER

1 466 672 3 077 418 4 544 090

369 019 894 378 1 263 397

Skattekostnad på ordinært resultat

ÅRSBERETNING 2006

13


Regnskap

Balanse pr. 31.12.2006 Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Sum omløpsmidler

31.12.2006

31.12.2005

2,7

120 000

180 000

2,7 2,7 2,7

21 011 246 404 124 7 514 461

22 014 061 775 265 5 700 248

5,7

5 158 272 34 208 103

1 554 762 30 224 336

4 311 750 3 759 731 2 190 916 4 321 272 14 583 668

323 728 4 153 967 847 772 5 351 068 10 676 535

48 791 771

40 900 871

6

20 276 995 20 276 995 20 276 995

12 271 665 12 271 665 12 271 665

9

2 304 930 2 304 930

423 725 423 725

4 4

8 939 000 8 500 000 17 439 000

12 802 000 9 500 000 22 302 000

8 3

SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld

14

ÅRSBERETNING 2006


Regnskap

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

5 768 592 387 378 1 352 214 1 262 663 8 770 847

3 802 391 304 899 0 1 796 191 5 903 481

48 791 771

40 900 871

Grønøra 31.12.2005/03.04.2006

Oddbjørn Bang Styrets leder

Johnny Kristensen Styrets nestleder

Åse Torevik Styremedlem

Knud P. Aune Styremedlem

Marit Norborg Styremedlem

Oddvar Indergård Styremedlem

Asbjørn Kjelås Styremedlem

Wenche Vuttudal Styremedlem

Oddrun Ottervik Styremedlem

Ann Jorun Gangås Styremedlem (ansatt.rep)

Trygve Berdal Daglig leder

Noter 2006 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

posten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskaps-

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Anleggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap vurderes ut fra antatt tapsrisiko på den totale kundefordring. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Opptjente, ikke fakturerte inntekter er vurdert til omsetningsverdi inklusiv fortjeneste.

ÅRSBERETNING 2006

15


Regnskap

Note 1 - Lønnskostnad 2006

2005

3.569.602

3.357.793

Arbeidsgiveravgift

460.921

404.672

Pensjonskostnader

506.693

393.373

Lønn

Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt

25.080

193.410

4.562.296

4.349.248

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Gjennomsnittlig antall ansatte for 2006 er 8. Det er utbetalt lønn til daglig leder med kr. 616.751,-. Det er utbetalt kr. 440.237 i honorar til styret og representantskapet i 2006. Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 22.400,- som i sin helhet gjelder revisjon. Pensjon AFP Alle selskapets ansatte omfattes av ordning med AFP med bakgrunn i tariffavtale. Ordningen finansieres ved kvartalsvis innbetaling basert på antall ansatte spesifisert i fohold til arbeidet tid. Pensjonsforpliktelse er ikke balanseført for selskapet ihht. regler for lite selskap.

Goodwill

Maskiner og anlegg

Driftsløsøre

Sum

Anskaffelsesverdi 01.01. + Tilgang - Avgang Anskaffelseskost pr 31.12.

27 266 260 282 078 0 27 548 338

300 000 0 0 300 000

1 952 476 0 0 1 952 476

13 573 479 3 292 416 0 16 865 895

43 092 215 3 574 494 0 46 666 709

Akkumulerte av/nedskr. 01.01. + Ordinære avskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/12 Balanseført verdi pr. 31/12 Prosentsats for ord.avskr.

5 252 196 1 284 893 6 537 089 21 011 249 5-10

120 000 60 000 180 000 120 000 20-20

1 316 665 231 686 1 548 351 404 125 10-33

7 733 776 1 617 659 9 351 435 7 514 460 7-100

14 422 637 3 194 238 17 616 875 29 049 834

Immaterielle eiendeler består av utgifter i forbindelse med ny renovasjonsordning, hytterenovasjonsordning og ervervet kundeportefølje. Imaterielle eiendeler forventes å ha en økonomisk levetid på 5 år. Det forventes en fremtidig inntjening som motsvarer de samlede utgifter.

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l Bundne bankinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 260.379 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 239.589.

Note 4 - Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 3.800.000 og pr 31.12. i fjor kr 4.750.000.

Note 5 - Investeringer i aksjer og andeler Firma Retura HK AS Meldal Miljøanlegg AS Retura Sør-Trøndelag AS Kystmiljø AS

16

Anskaff. tidspunkt

Kontorkommune

Stemme- og eierandel

Bokført verdi

Egenkap. 31.12.06

Resultat 2006

2001 2001 2001 2006

Orkdal Meldal Orkdal Hitra

50,0 % 34,0 % 25,0 % 100%

255.198 343.534 83.124 3.461.240

1.664.832 4.232.761 5.185.797 5.185.797

760.982 16.809 1.854.230 (266.764)

ÅRSBERETNING 2006


Regnskap

Forts. Note 5 - Investeringer i aksjer og andeler Sum datterselskaper ogtilknyttede selskaper Rekom AS WEEE Recycling AS Fiber Nor AS Midtnorsk Opplæring AS KLP Sum aksjer og andeler

681.856 132.931 692.000 103.000 1.000 86.246 1.679.033

Følgende interne transaksjoner mellom morselskap og datterselskap har funnet sted i regnskapsåret: Selskap: Transaksjon: Varesalg: Retura HK AS Salg fra mor- til datterselskap 2.341.277 Salg fra datter- til morselskap 11.717.493

Note 6 - Egenkapital

Egenkapital Egenkapital husholdn.renovasj. næringsrenovasj. Egenkapital pr. 01.01. 8.650.410 3.621.254 + tilført fra årets drift 1.466.672 3.077.418 + utvidelse av egenkapital 2.422.868 1.038.372 Egenkapital pr. 31.12. 12.539.950 7.737.044 Utvidelsen av egenkapitalen gjelder aksjekjøp fra kommunene Hitra og Frøya i Kystmiljø AS.

Sum egenkapital 12.271.664 4.544.090 3.461.240 20.276.995

Note 7 - Anskaffelse og finansiering av varige driftmidler Anskaffelser Immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre Aksjer Sum investeringer Finansiering: Låneopptak Egenfinansiering

Regnskap 2006 0 282.078

3.574.494

Budsjett 2006 0 1.500.000 0 500.000 0 2.000.000

3.574.494

2.000.000

3.292.416

Regnskap 2005 0 4.182.640 405.819 1.235.493 5.823.952 9.500.000

Note 8 - Kundefordringer Kundefordringer Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter Avsetning for fremtidig tap Sum

I år 2.403.681

I fjor 3.276.383

1.368.250 -50.000 3.721.931

875.200 -50.000 4.101.583

Note 9 - Andre avsetninger for forpliktelser Avsetning til fremtidig investering ved Skaun Gjenbrukstorg som en følge av grunnavståelse til ny E39 kr. 423.725,-. Uopptjent inntekt kr. 1.881.205,-

ÅRSBERETNING 2006

17


Sparer olje For hver kilo plast som gjenvinnes spares 2 kg råolje. KRETSLØPET Innkjøp henting avfall Sortering 18

ÅRSBERETNING 2006

gjenvinning Ny bruk


Regnskap

Kontantstrømoppstilling 2006

2005

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad

4 544 090

1 263 397

0

0

+ Tap/ - Vinning ved salg av anleggsmidler

(106 386)

(25 420)

+ Ordinære avskrivninger

3 194 238

2 609 503

0

172 950

+/- Endring i kundefordringer

341 853

(1 179 712)

+/- Endring i leverandørgjeld

3 318 415

1 094 852

+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter

(3 850 703)

(339 013)

= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

7 441 507

3 596 557

- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

3 468 108

5 464 780

- Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler

3 603 511

(67 926)

- Periodens betalte skatt

+/- Endring i varelager

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

- Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer

(2 076)

(2 698)

(7 069 543)

(5 3994 156)

4 863 000

(5 637 000)

= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

(4 863 000)

5 637 000

= Netto endring i kontanter mv

(4 491 036)

3 839 402

+ Beholdning av kontanter 01.01.

5 351 068

1 511 666

860 032

5 351 068

4 060 893

5 111 478

260 379

239 590

4 321 272

5 351 068

= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter - Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld

= Kontantbeholdning 31.12. Kontantbeholdning mv framkommer slik: Kontanter og bankinnskudd pr 31.12. + Skattetrekkinnskudd o.l. pr 31.12. = Beholdning av kontanter mv 31.12

ÅRSBERETNING 2006

19


Revisjonsberetning

20

Ă…RSBERETNING 2006


Øvrige aktiviteter

Øvrige aktiviteter Kontrakter HAMOS Forvaltning IKS er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser: Følgende avtaler er inngått: Ordning

Kontraktspart

Adresse

Avtaleperiode

Behandling – Forbrenning

Statkraft, Trondheim Energi

Trondheim

2017

Transport – Container

Retura TRV AS

Trondheim

2010

Innsamling og drift

Retura HK AS

Orkdal

2009

Innsamling – Forbruksavfall

Idar Hoston Transport AS

Orkdal

2008

Innsamling – Spesialavfall

Veglo Miljøservice AS

Stjørdal

2008

Innsamling – Glass/metallemballasje

Veglo Miljøservice AS

Stjørdal

2008

Innsamling – Slam

Hoston Miljøservice AS

Orkdal

2007

Mottak – Gjenbrukstorg Hemne

Svanem AS

Hemne

2008

Behandling – Papp/papir

Retura TRV AS

Trondheim

2007

Behandling – Metall

Normet AS

Orkdal

2007

Sortering – Plast

Westgaard AS

Stjørdal

2007

Informasjonsarbeid Selskapets kundeavis – Grønt Blad – ble utgitt i tre nummer til alle husstandene i 2006. Det er nå vedtatt at avisen her­etter skal bli en felles infoavis for HAMOS og naboselskapene Fosen Renovasjon og ENVINA. I tillegg har selskapet informert gjennom egne brosjyrer/flygeblad og annonsering i lokalavisene og kommunenes infoblad. Internettside – www.hamos.no – brukes nå mer aktivt i informasjonsarbeidet og oppdateres fortløpende av egne ansatte. Brukerundersøkelse Selskapet gjennomfører jevnlig brukerundersøkelser for å måle kundetilfredsheten. Resultatene viser at husholdningene er godt tilfreds, og at innbyggerne mener renovasjonsordningen fungerer godt. Sammenlignet med tilsvarende undersøkelser i resten av landet er HAMOS blant de beste i landet.

Høsten 2006 gjennomførte selskapet en brukerundersøkelse blant hytteeierne på Hitra. Resultatene viser at mange synes tilbudet er mangelfullt. Hytteeierne opplever problemer med overfylte containere, og åpningstider på gjenbrukstorget som ikke er tilpasset deres behov. Mange trekker frem at hytte­renovasjonsordningen misbrukes av ikkebetalende brukere. HAMOS ønsker å ta tak i disse utfordringene og ønsker å høyne servicen til hytteabonnentene og brukertilfredsheten. Holdningsskapende arbeid Barnehager og skoler er en viktig sam­ arbeidspartner i selskapets holdningsskapende arbeid. HAMOS har i 2006 hatt besøk av 10 klasser fra grunn­ skolen, samt ca. 15 grupper fra barne­ hager i eierkommunene. Videre har Ella miljøbil i løpet av de to siste årene besøkt flesteparten av skolene i alle eierkommunene. Hensikten med besøket

er å informere elevene om farlig avfall og muligheten for gjenvinning av avfall i HAMOS-kommunene. Økt kunnskap gir mulighet til å ta miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet for øvrig. HAMOS har engasjert seg og støtter miljøsertifiseringsordningen for skoler – Grønt Flagg. Videre har HAMOS også i år deltatt på den regionale ”yrkesmessa”, som arrangeres av de videre­ gående skolene. Kompetansehevende tiltak HAMOS legger forholdene til rette, og stimulerer til at medarbeiderne gjennomfører videreutdanning innenfor saksog fagfelt som selskapet kan nyttiggjøre seg. I løpet av 2006 har flesteparten av medarbeiderne deltatt på ulike kompetansehevende tiltak. Selskapet er godkjent lærlingebedrift. Lærling nummer to vil avlegge fagprøven i kontorfaget i løpet av året.

ÅRSBERETNING 2006

21


Øvrige aktiviteter

HAMOS Forvaltning IKS – Totalleverandør av effektive avfallsløsninger Gjennom aktiv deltakelse og strategisk eierskap i ”datterselskap” fremstår HAMOS som en totalleverandør av avfallstjenester i regionen: • Meldal Miljøanlegg AS Selskapet ble stiftet 22.01.01 hvor HAMOS og Meldal kommune hver har 34% av aksjene, mens VigorThams har 32%. Johnny Kristensen er HAMOS sitt valgte styremedlem. Selskapets formål er å bygge og drive sluttbehandlingsanlegg for restavfall og kompostering av organisk avfall og slam. Selskapet har etablert et moderne deponi og komposteringsanlegg ved Rundmyra i Meldal. Trondheim Renholdsverk har frem til 1.10.06 vært selskapets største deponikunde, mens HAMOS-kommunene er største leverandører av septikslam. Aktiviteten i deponiet er nå vesentlig redusert som følge av stopp i leveransene fra Trondheim. Meldal miljøanlegg er samlokalisert ved HAMOS sitt gjenbrukstorg. HAMOS er ansvarlig for den daglige driften ved miljøanlegget.

22

ÅRSBERETNING 2006

Regnskapsresultatet for 2006 viser et overskudd på kr 16.809,- etter skatt. • Retura HK AS Selskapet ble stiftet 06.06.01. Selskapet ble på generalforsamlingen den 15.12.04 omdannet til et felles driftsselskap for HAMOS og Kystmiljø, med like store eierandeler. Selskapet skiftet samtidig navn fra Grønøra Gjenvinning til Retura HK. Fra 01.01.05 ble alle ansatte i den operativ drift overført til selskapet. Trygve Berdal er styreleder i selskapet. Selskapets har en femårig driftskontrakt med eierselskapene på innsamling av avfall og drift av gjenbrukstorg. I tillegg driver selskapet et gjenvinningsanlegg for næringsavfall. Regnskapsresultatet for 2006 viser et overskudd på kr 760.982,- etter skatt. • Retura Sør-Trøndelag AS Selskapet ble stiftet den 19.11.01 av HAMOS, Fosen Renovasjon og Kystmiljø AS. Ytterligere to interkommunale selskaper, Envina og Fias, med som eiere fra 16.06.04. Fias valgte imidlertid å tre ut av selskapet med virkning fra 01.07.06. Selskapet har nå fire eiere som eier 25% hver. Selskapet opererer nå i 16 kommuner med et samlet folketall på ca. 85.000.

Trygve Berdal er styreleder i selskapet. Selskapets formål er å tilby miljøriktige avfallsløsninger til næringslivet i hele regionen. Retura Sør-Trøndelag AS er tilsluttet et landsdekkende kjedesamarbeid gjennom eierskapet i Retura Norge AS. Regnskapsresultatet for 2006 viser et overskudd på kr 1 854 230,- etter skatt. • Kystmiljø AS Selskapet ble stiftet 1994 som et interkommunalt renovasjonsselskap for kommunene Hitra og Frøya. Fra 09.01.06 overtok HAMOS Forvaltning IKS samtlige aksjer i selskapet, samtidig som kommunene Hitra og Frøya ble fullverdige medlemmer i HAMOS. Selskapets tidligere oppgaver ivaretas nå av HAMOS. Trygve Berdal er styreleder i selskapet. Aktiviteten i selskapet er nå svært begrenset og består i hovedsak i utleie av anlegg og driftsmidler. Det er enda ikke helt klart hvilke strategier HAMOS som ny eier har for selskapet fremover. Regnskapsresultatet for 2006 viser et underskudd på kr 266 764,-.


Vedlegg

VEDLEGG: 1 Representantskap, styre og klageorgan i HAMOS 2006 STYRENDE ORGAN Kommune:

Representant:

Varareprensentant:

Hemne

Jorulf Gumdal

1. Svein Waade 2. Erik Barhals

Hans B. Meland

1. Halvor Sandstad 2. Line H. W. Ølstøren

Meldal

Leder

Tove Sølberg

1. Ola Bjørkøy 2. Rolf Løvseth

Orkdal

Gunnar H. Lysholm

Snillfjord

Lars Erik Berg

Ansatt:

Ansettelses dato:

Stilling:

Merknad:

Trygve Berdal

01.10.1995

Daglig leder

Per Jostein Blokkum

01.01.1996

Kontorleder

Ann Jorun Gangås

01.01.2002

Sekretær

Mona Garberg

01.05.2006

Økonomileder

Gunnar Slupphaug

01.04.1997

Driftsleder

Eli Haugen

01.05.1999

Sekretær

90% stilling

Grete Lill Aakerholm

01.05.2001

Sekretær

60% stilling

Guru Sørli Husdal

01.08.2005

Sekretær

2-årig engasj.

Beate Gåsvand

01.08.2005

Lærling

Administrasjon (8stk):

Representantskap 2004/06- 2007 (9 stk):

Agdenes

VEDLEGG: 2 Ansatte i HAMOS, 31.12.06

1. Torstein Larsen 2. Øystein Fagerli

90% stilling

1. Toril Snildal 2. Marit Anne Vuttudal Moe

Skaun

Nestleder

John P. Husby

1. Hilde Jørgensen 2. Jan Stenkløv

Rindal

Hanne Tove Nerbu Baalsrud

1. Oddvar Evjen 2. Arnfinn Eriksen

Hitra

Egil Hestnes

1. Per Ervik

Frøya

Arvid Hammernes

2. Lars P. Hammerstad 1. Øyvind Johansen 2. Sveinung Gundersen Styre 2004/06 – 2007 (9+1 stk):

Hemne Agdenes Meldal Orkdal Snillfjord Skaun Rindal Hitra Frøya Ansattes rep.

Nestleder Leder

Medlemmer:

Varamedlemmer i rekkefølge:

Åse Torevik Oddvar Indergård Johnny Kristensen Oddbjørn Bang Wenche Vuttudal Knud P. Aune Asbjørn Kjelås

1. Oddlaug Børseth Brekken 2. Berit Solem 3. Ola Krokstad

Oddrun Ottervik (fra 09.01.06) Marit Norborg (fra 09.01.06) Ann Jorun Gangås

Eli Haugen (pers. varam.)

Klageorgan 2004 - 2007 (3 stk): Medlemmer:

Varamedlemmer i rekkefølge:

Børge Tingstad

1. Magnar Dalsegg

Bernt Olaf Aune

2. Geir Rostad

Kari Stene

3. Svein Olav Jønland

ÅRSBERETNING 2006

23


Dobbel J reklamebyrå / Foto: Tore Wuttudal

INNHOLD

Bærekraftig Gjenvunnet plast kan gjøre nytte for seg mange ganger. Å ta vare på ressursene i avfallet vårt er et viktig bidrag til en bærekraftig utvikling.

KRETSLØPET Innkjøp henting avfall Sortering gjenvinning

HAMOS Forvalning IKS Grønnøra - 7300 Orkanger Tlf: 72 48 37 00 - Faks: 72 48 37 01 Grønt nummer: 800 41 888 E-post: firmapost@hamos.no Internett: www.hamos.no

Ny bruk

/aarsberetning2006  

http://www.hamos.no/ja/images/Aarsmeldinger/aarsberetning2006.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you