Page 1

INNHOLD

ÅRSBERETNING

2005

Forvaltning IKS


INNHOLD

INNHOLD side 3 side 4 side 5 side 7 side 12 side 15 side 20 side 21 side 23

Fakta om HAMOS Forord Organisering av selskapet Styrets årsberetning Avfallsmengder og gjenvinning Regnskap Revisjonsberetning Øvrige aktiviteter Vedlegg

B E? M O B Ø J L lder T EN MI

UE 965 - 1980 inneho storget. ER VINvD a1 bruk induer fr s til gjen ere De fleste g må lev o B C P n e miljøgift

KRETSLØPET KASSERING INNLEVERING ETTERBEHANDLING 2

ÅRSBERETNING 2005

Forside: Kommuneblomsten for Snillfjord er Rosenrot. Rosenrot ble i eldre tid plantet på takene i den tro at planten ville beskytte mot lynnedslag og brann. Dette førte merkelig nok til at man senere brukte planten som middel mot brannsår..... (Norsk Naturleksikon, Det Beste AS, 1978).

GJENVINNING NY BRUK


Fakta om Hamos

HAMOS jubilerer – Selskapets 10. driftsår Renovasjonsselskapet HAMOS ble formelt stiftet 6. november 1995, og hadde sitt første driftsår i 1996. Vedtektene ble fra den 12. februar 2004 tilpasset til lov om interkommunaleselskaper og fikk navnet HAMOS Forvaltning IKS. Fra siste årsskifte ble selskapet utvidet med to nye kommuner og eies nå av følgende ni kommuner: Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra og Frøya. HAMOS Forvaltning IKS og Kystmiljø AS har de siste tre årene hatt et for-

Befolkning: Hemne kommune Agdenes kommune Meldal kommune Orkdal kommune Snillfjord kommune Skaun kommune Rindal kommune Hitra kommune Frøya kommune SUM

malisert driftssamarbeid. Fra 1. januar 2005 vedtok selskapene å gjennomføre en virksomhetsoverdragelse hvor all egendrift ble samlet i et felles driftsselskap; Retura HK AS. Driftsselskapet har en femårig driftsavtale med HAMOS Forvaltning IKS på utvalgte tjenester.

og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsangivelse. Selskapet kan også utføre forvaltningsoppgaver for eierkommune på andre områder.

Selskapets formål er på vegne av eierkommunene og i henhold til delegasjon å utføre den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som eierkommuner har i tilknytning til innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall/slam

I tillegg til dette formålet skal selskapet søke å redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller miljømessige krav som myndighetene stiller.

FOLKETALL 31.12.2005 4.293 1.779 3.903 10.632 1.046 6.146 2.088 4.021 4.059 37.967

ANTALL ABONNENTER

Endring siste år + 16 - 24 - 33 + 126 + 20 + 79 - 13 4 - 55 + 112

Husholdning 1723 708 1741 4441 424 2300 829 1697 1659 15522

Fritid 860 770 0 0 1013 0 0 1668 948 5259

HAMOS betjener nå et område som er 4.485 km2 i utstrekning, dobbelt så stort som hele Vestfold fylke.

Nøkkeltall:

1996

2002

2003

2004

2005

Omsetning (i mill. kr) Investeringer (i mill. kr) Resultat (i mill.kr) Langsiktig gjeld (i mill kr) Egenkapital (i mill kr) Soliditet Avfallsmengder (i 1000 tonn) Gjenvinningsgrad forbruksavfall Gjennomsnittlig gebyr i kr/ab. Antall fast ansatte

10,7 7,1 1,6 7,0 1,1 10% 5,3 25% 1044 9

30,7 3,3 2,0 22,3 6,4 21% 13,2 44% 1606 17

32,6 1,9 2,8 20,5 9,2 28% 14,5 45% 1642 17

34,5 2,8 1,8 16,7 11,0 32% 15,4 46% 1680 18

42,4 5,8 1,3 22,3 12,3 29% 16,4 46% 1695 8

ÅRSBERETNING 2005

3


Forord

Fornøyde kunder HAMOS Forvaltning IKS ble fra 01.01.2005 omskapt til et ”bestiller”selskap, og har som formål å ivareta eiernes oppgaver innenfor avfallssektoren. Selskapet skal sørge for å gi husholdningene en miljømessig god renovasjonsordning, til lavest mulig kostnad for den enkelte og samfunnet for øvrig. Selskapets operative drift ble samtidig skilt ut i et eget ”utfører”-selskap; Retura HK AS. Denne virksomhetsoverdragelsen omfattet hele HAMOS og samarbeidsselskapet Kystmiljø AS sin egendrift, og omfattet totalt 18 ansatte. Hensikten med omorganiseringen var å tilpasse selskapsstrukturen nye rammebetingelser og konkurranseeksponering av driften. Selskapets lovpålagte oppgaver og de konkurranseutsatte aktivitetene er nå

skilt i egne rettsubjekt. På den måten er den skattepliktige delen av virksomheten klart definert. HAMOS har de tre siste årene også drevet renovasjonsordningen i kommunene Hitra og Frøya, gjennom selskapet Kystmiljø AS. Vi oppfatter det som en anerkjennelse at disse kommunene nå har valgte å tiltre renovasjonssamarbeidet som fullverdige medeiere. Vi er opptatt av å gi innbyggerne gode renovasjonstjenester. Derfor gjennomfører vi regelmessig omfattende spørreundersøkelser, hvor vi ønsker å få kartlagt kundenes behov og forventninger. Tilbakemeldingen er svært oppmuntrende, hvor åtte av ti innbyggere sier at de godt eller svært godt fornøyd med renovasjonsordningen i sin kommune. De gode tilbakemeldingene er en stor oppmuntring for alle ansatte. Vi er klar over at resultatene forplikter. Derfor er alle våre ansatte opptatt av å fortsatt innfri innbyggernes forventninger til kvalitet og service. HAMOS Forvaltning IKS har etablert eget miljø- og kvalitetssystem, og er nå sertifisert etter standardene NS-EN ISO 14001 og NS-EN ISO 9001:2000. Selskapet har medarbeidere som tar ansvar for kvaliteten på utført arbeid, reagerer på avvik og

4

ÅRSBERETNING 2005

tar initiativ til forbedringer for å oppnå felles mål og et godt arbeidsmiljø. 2005 føyer seg inn i rekken som et godt år for HAMOS Forvaltning IKS. Disse resultatene er oppnådd gjennom et målrettet samarbeid mellom styret og selskapets ansatte. Det er all grunn til å rette en ekstra takk til selskapets ansatte for godt utført arbeid i året som gikk.

Trygve Berdal Daglig leder


Organisering

Organisering av selskapet Eierkommunene Hemne Agdenes

Meldal Orkdal Snillfjord

Skaun Rindal

Representantskap 9 medlemmer Leder: Tove Sølberg Klageorgan 3 medlemmer Styret 10 medlemmer Leder: Oddbjørn Bang

Kontaktutvalg Med driftsledere teknisk/miljø

Administrasjon Daglig leder: Trygve Berdal

NK/Driftsleder Gunnar Slupphaug

Felles stabsfunksjoner Kontorleder: Per Jostein Blokkum

Representantskapet er selskapets øverste organ og velges for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden. Kommunestyrene i eierkommunene utpeker medlemmene til representantskapet, som så velger styret. Medlemmer i representantskapet stemmer etter antall innbyggere i eierkommunen. Eierbrøken ble endret fra årsskiftet som følge av selskapsutvidelsen med to nye eierkommuner.: Hemne kommune ..................... 15% Agdenes kommune....................

6%

Meldal kommune ...................... 13% Orkdal kommune ....................... 35% Snillfjord kommune ..................

4%

Skaun kommune ....................... 20% Rindal kommune .......................

Representantskapet hadde i 2005 to møter og behandlet 12 saker. Styret Styret velges av representantskapet og består av ett medlem fra hver av eierkommunene, med tre varamedlemmer i rekkefølge. Første varamedlem innkalles fast til alle styremøter. I tillegg ett styremedlem som er valgt av og blant de ansatte, denne med personlige varamedlem. Styret hadde i 2005 sju møter og behandlet 44 saker. Klageorganet Størrelsen på klagenemden er fastsatt til tre. Det ble ikke holdt møter i 2005, ettersom det var ingen klagesaker til behandling.

tekter. Brukes som et forum for å drøfte aktuelle spørsmål. Det har vært holdt to møter i kontaktutvalget i 2005. Sentrale tema har vært evaluering av ordningen med septikrenovasjon og utarbeiding av nye felles renovasjonsforskrifter. Administrativ organisering Daglig drift ivaretas av daglig leder med driftsleder som stedfortreder. Oversikt over alle selskapets valgte medlemmer i styrende organ, fremgår av vedlegg nr. 1. Ansatteoversikt ved utgangen av meldingsåret følger på vedlegg nr. 2.

7%

Hitra kommune ........................... 0% Frøya kommune .......................... 0%

Kontaktutvalg Dette er et administrativt arbeidsutvalg, som ikke er hjemlet i selskapets ved-

ÅRSBERETNING 2005

5


INNHOLD

DERbrytes ikkerget N E ksto E H g og

D ært gifti gjenbru uene I GO ind . På r sv res v CB e uren P

i nat g lag ned dteres o hån varlig. fors

KRETSLØPET KASSERING INNLEVERING ETTERBEHANDLING 6

ÅRSBERETNING 2005

GJENVINNING NY BRUK


Styrets årsberetning

Styrets årsberetning Årsmeldinga er styrets årlige rapport til eierne, som er kommunene ved representantskapet. Styret i HAMOS Forvaltning IKS har i løpet av den siste perioden blitt endret to ganger. Først ble styret endret for å oppfylle lovens krav til kjønnsfordeling. I representantskapets møte den 07.11.05 ble styremedlemmene Gunnar Hynne og Jens Selnes byttet ut med Åse Torevik og Wenche Vuttudal. Samtidig som kommunene Hitra og Frøya ble tatt opp som ny eiere den 09.01.06 ble Oddrun Ottervik og Marit Norborg valg inn i styret. Strategiarbeid Styret har igangsatt arbeid med å videreutvikle selskapets forretningsstrategier. Driftsaktivitet HAMOS Forvaltning IKS opererer innenfor både monopol- og konkurranseutsatte markedet. Innenfor monopoldelen, husholdnings- og fritidsrenovasjonen, ivaretar selskapet eierkommunenes lovpålaget oppgaver. Den konkurranseeksponerte virksomheten, næringsrenovasjon, utøves gjennom eierskap i egne aksjeselskap. 2005 var det 7. året med kildesortering og to-dunk system. Henteordningen for papir og restavfall er nå godt innarbeidet. Returpunktene er et fungerende bringe-systemet for glass- og metallemballasje og brukte klær. Gjenbrukstorgene som ble etablert for å opprettholde et lokalt tilbud for levering av grovavfall benyttes i stadig økende grad. Her kan både husholdninger og næringsdrivende levere en rekke rene avfallsfraksjoner gratis,

mens usortert restavfall kan leveres mot gebyr. De totale avfallsmengdene økte i 2005 med 1.018 tonn, eller 7% til totalt 16.434 tonn. Restavfallsmengden til energigjenvinning fra husholdningene viser en jevn årlig økning på 3%. HAMOS er gjennom eierskap i ”datterselskap” en totalleverandør av avfallstjenester. Salgs- og markedsselskapet Retura Sør-Trøndelag AS betjener næringskundene i vår region. Drift- og gjenvinningsselskapet Retura HK AS samler inn og sorterer næringsavfallet. Andelen som deponeres utgjør nå 7% av den totale mengden behandlet avfall. Mengden restavfall til deponi har økt med 307 tonn siste år. Det er iverksatt tiltak i sorteringshallen for å redusere mengden til deponi. Selskapet har satset målbevist for å øke innsamlingen av farlig avfall. Resultatet viser at mengden har økt med hele 59%, totalt 158 tonn eller 5,3 kg per innbygger. Oppslutningen om innsamlingsordningen fra helsevesenet er tredoblet. I tillegg har selskapet håndtert 2,5 tonn med PCB-holdige isolerglass, som er forskriftsmessig sanert. Materialgjenvinningen har totalt sett økt med 7% siste år. Dette tilsvarer den generelle økningen i avfallsmengdene. Innsamling av papir fra husholdningene er tilnærmet konstant. Det er særlig mengden glassemballasje og metall som har økt i 2005, med ca 35% hver av fraksjonene.

Mengden av mottatt landbruksplast har økt i takt med næringens eget fokus på avfallsbehandling. Innføringen av ”Kvalitetssystem i Landbruket” krever at hvert gårdsbruk skal han en avfallsplan for kildesortering av avfallet og dokumentasjon på at dette er levert til godkjent mottak. Som en følge av dette vil det bli igangsatt egen innsamlingsordning med henting av alle avfallstyper fra landbruket. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i fjor kastet hver nordmann 390 kg avfall. Dette er en økning på 115 kg/ person i løpet av de siste ti år. Veksten i vår region viser tilsvarende utvikling. Andelen som gjenvinnes har i perioden økt fra 25% til knapt 50%. Hvis en tar hensyn til energiutnyttelsen av restavfallet så gjenvinnes 93% av alt avfall som samles inn i vår region. Styret har vedtatt å etablere innsamling av kildesortert plast fra husholdningene i løpet av året. Ytre miljø HAMOS Forvaltning IKS ble i april 2005 sertifisert etter miljø- og kvalitetstandardene NS-EN ISO 14001 og NS-EN ISO 9001:2000. Styret mener at selskapets miljø- og kvalitetssystem, sammen med internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet ivaretar vårt miljømessige ansvar på en god måte. Selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø svært positivt, ved at kasserte gjenstander og miljøfarlige stoffer samles inn og behandles på en sikker og miljømessig god måte. Det er heller ikke i år 2005 registrert noen brudd på selskapets utslippstillatelser.

ÅRSBERETNING 2005

7


Styrets årsberetning

Arbeidsmiljø HAMOS er tilsluttet HMS-Tjenesten i Orkladal. Samlet sykefravær i 2005 er på 1,1%, mot 3,8% i 2004. Korttidsfravær (under 16 dager) utgjør samlet kun 11 arbeidsdager. Halvparten av arbeidsstokken har ikke hatt sykefravær overhode i 2005. På landsbasis er gjennomsnittet sykefravær i offentlig forvaltning 6,5%. HAMOS har med klar margin nådd sitt mål om å holde sykefraværet under 3,0%. HAMOS Forvaltning har etter det styret kjenner til et godt arbeidsmiljø. Styret vil takke selskapets ledelse og ansatte for den store arbeidsinnsats som også i 2005 er nedlagt for selskapet. Vernearbeid Selskapets vernearbeid har høy prioritet. Det har ikke vært noen ulykker i tilknytning til selskapets aktiviteter i 2005. Det har vært ett uhell som kun har forårsaket materielle skader. Alle avvik ved bedriften blir skriftlig rapportert etter innførte rutiner og prosedyrer. Det er også i år gjennomført vernerunder ved alle arbeidsplasser. Tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet blir iverksatt fortløpende. Personale Ved utgangen av 2005 har bedriften 8 fast ansatte. Selskapet er godkjent som lærlingbedrift og har kontrakt om utdanning av én lærling. 10 årsverk knyttet til transport og betjening av gjenbrukstorg ble fra 01.01.05 overført til selskapets egendriftsselskap; Retura HK AS.

8

ÅRSBERETNING 2005

HAMOS er medlem av Kommunal Landspensjonskasse. Det påhviler derfor ingen pensjonsforpliktelser utover det som dekkes av KLP. Likestilling Selskapet har like mange ansatte av hvert kjønn. I selskapets styre er IKSlovens krav til kjønnsfordeling oppfylt. Regnskap og økonomi Selskapets eiere hefter for selskapets lån i forhold til antall innbyggere i kommunene. Renovasjonsselskapet HAMOS er et nonprofittselskap med mål å finne

en optimal balanse mellom høy miljømessig kvalitet, og lavest mulig kostnad for selskapets abonnenter. Bortimot halvparten av selskapets abonnenter har valgt individuelt tilpasset service, og på denne måten fått redusert sitt avfallsgebyr. Selskapets husholdningsgebyrer ligger på tilsvarende nivå som sammenlignbare selskaper og kommuner. Selskapets virksomhet er inndelt i to virksomhetsområder, husholdning og næring. For resultatenheten husholdning så inngår alle selskapets lovpålagte oppgaver, husholdnings- og fritidsrenovasjon og septiktømming. Årsresultatet viser et overskudd på

Selskapets eiere hefter for selskapets lån i forhold til antall innbyggere i kommunene. Pr. 31.12.2004 var kommunenes garantiansvar fordelt slik: Hemne kommune Agdenes kommune

15 %

kr 3.345.300,-

6%

kr 1.338.120,-

Meldal kommune

13%

kr 2.899.260,-

Orkdal kommune

35%

kr 7.805.700,-

Snillfjord kommune

4%

kr

892.080,-

Skaun kommune

20%

kr 4.460.400,-

Rindal kommune

7%

kr 1.561.140,-

100%

kr 22.302.000,-

Total lånegjeld:

Eienandeler i andre selskap HAMOS Forvaltning IKS har følgende eierandeler i andre selskap: REKOM AS: Meldal Miljøanlegg AS: Retura HK AS: Retura Sør-Trøndelag AS: WEEE Recycling AS: FiberNor AS:

38 aksjer av totalt 3 500 aksjer 340 aksjer av totalt 1 000 aksjer 250 aksjer av totalt 500 aksjer 60 aksjer av totalt 300 aksjer 642 aksjer av totalt 12 840 aksjer 100 aksjer av totalt 400 aksjer


INNHOLD

Fakta om PCB • PCB er en menneskeskapt industrikjemikalie som er tungt nedbrytbar og en av de farligste miljøgiftene vi kjenner • PCB kan føre til kreft, leverskader, sterilitet og skader på nervesystemet • Byggeindustrien benyttet PCB på en rekke områder mellom 1950 og 1980 • Bruk av PCB er i dag forbudt i den industrialiserte del av verden Mer informasjon om PCB finnes på www.pcb.no.

I TUSEN KNAS Vinduene demonteres og den PCB-holdige tettemassen fjernes og destrueres.

KRETSLØPET KASSERING INNLEVERING ETTERBEHANDLING GJENVINNING NY BRUK

ÅRSBERETNING 2005

9


Styrets beretning

kr 1.263.397,-. Av dette kan kr 884.378,- henføres for fortjeneste fra næringsvirksomheten. Overskuddet er disponert i sin helhet til styrking av selskapets egenkapital, innenfor selskapets to virksomhetsområder.

Framtidsvurderinger Prosessen med å omdanne selskapet til ett ”konsern” er nå gjennomført. Dette var nødvendig ettersom selskapet driver både med lovpålagte oppgaver og konkurranseutsatte tjenester.

Det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, gir etter styrets oppfatning et godt uttrykk for resultatet i 2005, og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang, som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betydning for selskapets resultat og stilling. Forutsetninger om fortsatt drift er til stede og dette er lagt til grunn i regnskapet.

Alle ansatte i den operativ drift ble fra 01.01.05 overført til egendriftsselskapet Retura HK AS. Selskapet har fått tildelt de oppgavene som tidligere ble utført i HAMOS og Kystmiljø for en femårsperiode. Etter kontraktsperiodens utløp forutsettes det at driftsoppgavene skal konkurranseeksponeres ved åpent anbud. Fra 01.01.06 ble kommunene Hitra og Frøya medeiere i HAMOS Forvaltning IKS. Samtidig så overtok HAMOS samt-

lige aksjer i Kystmiljø AS. Alle innbyggerne i de ni eierkommunene betjenes nå av HAMOS. Tjenestetilbudet er tilnærmet likt, samtidig som prisen er lik for samme tjeneste i alle kommunene. For HAMOS Forvaltning IKS forventes det at utvidelsen vil bidra til å styrke selskapets stilling og muligheter for å fortsatt yte gode og etterspurte tjenester til innbyggerne og næringslivet i regionen. Avfallsbransjen har gjennomgått store strukturelle endringer de siste årene. Styret forventer at denne utviklingen vil fortsette og ønsker at HAMOS Forvaltning IKS skal være en aktiv deltaker og bidragsyter i denne utviklingen.

Grønøra 31.12.2005/03.04.2006

Oddbjørn Bang Styrets leder

Johnny Kristensen Styrets nestleder

Åse Torevik Styremedlem

Knud P. Aune Styremedlem

Marit Norborg Styremedlem

Oddvar Indergård Styremedlem

Asbjørn Kjelås Styremedlem

Trygve Berdal Daglig leder

Oddrun Ottervik Styremedlem

10

ÅRSBERETNING 2005

Ann Jorun Gangås Styremedlem (ansatt.rep)

Wenche Vuttudal Styremedlem


Styrets beretning

Styret i rute. Fra t.v.: Oddlaug Børset Brekken, Åse Torevik, Knud P. Aune, Johnny Kristensen, Oddbjørn Bang, Marit Nyborg, Asbjørn Kjelås, Tove Sølberg, Ann Jorun Gangås, Wenche Vuttudal, Oddvar Indergård, Odddrun Ottervik.

ÅRSBERETNING 2005

11


Avfallsmengder

Avfallsmengder og gjenvinning

31.12.2005

HAMOS Forvaltning IKS Fraksjon:

Leveringssted:

Restavfall, forbrukere

Heimdal varmesentral, Trondheim

Restavfall, næring

Heimdal varmesentral, Trondheim

Sum energiutnyttelse

Mengder (tonn): 1996

2002

2003

Endring i %

2004

2 960

5 665

5 828

1 792

2 222

2 960

7 457

8 050

2005

6 021

2004-2005

6 214

3,2

2 625

2 473

-5,8

8 646

8 687

0,5

Restavfall til deponi

Meldal Miljøanlegg

1 000

637

599

844

1 151

36,3

Eternitt

Meldal Miljøanlegg

12

28

63

39

59

53,2

1 012

665

662

883

1 210

37,1

Sum deponi Farlig avfall

Veglo Miljøservice

53

97

99

99

158,0

59,4

Risikoavfall

Veglo Miljøservice

0

2

1

3

9,2

195,4

PCB-ruter

PCB-sanering

2

3

6

7,1

26,4

53

102

103

108

174,21

61,6

257

1 630

2 172

2 042

1 975

-3,3

230

233

125

1 975

26,0

297

341

329

378

14,8

Sum destruksjon Papir

Til sortering og gjenvinning N.Skog

Papir

Direkte til gjenvinning via REKOM

Papp

Peterson, Trondheim

Drikkekartong

Norsk Returkartong, Hurum

Glass

Norsk Glassgjenvinning, Moss

Metall

NORMET

Tekstiler

Fretex, Trondheim

Landbruksplast

Folldal Gjenvinning

Plastemballasje

Plastretur

Trevirke

Tr.heim Biobr./strukturmateriale

Sum gjenvinning

132 7

34

32

30

30

0,0

81

257

310

304

408

34,5

114

614

728

1 200

1 632

36,0

30

58

54

58

59

2,2

155

121

189

82

184

123,5

32

29

26

28

6,5

152

1 120

568

915

730

-20,2

928

4 393

4 656

5 111

5 582

9,2

Kuldemøbler

Weee Recycling AS

16

81

26

105

100

-4,4

Hvitevarer/El-retur

Weee Recycling AS

17

170

193

187

180

-3,9

E/E-Renas

Innherred Renovasjon, Verdal

0

95

93

96

110

-3,9

33

346

311

388

390

0,5

300

225

200

180

469

160,4

40

64

100

57

-43,2

300

265

264

280

526

87,7

5 286

13 227

14 502

15 416

16 568

7,5

Sum EE-avfall Hageavfall

HAMOS Grønøra, Orkdal

Rene masser

Eget deponi, Orkdal

Sum jord og stein Sum avfallsmengder

12

ÅRSBERETNING 2005


Avfallsmengder

Restavfall til deponi

Papir til sortering og gjenvinning

����

����

����

����

��� ���� ��� ���� ��� ���

��� �

����

����

����

����

����

����

����

����

2005:........................................................ 1 151 tonn

2005:............................................................ 1 975 tonn

2004:........................................................... 844 tonn

2004: ........................................................... 2 042 tonn

2003:........................................................... 599 tonn

2003:............................................................ 2 172 tonn

2002:........................................................... 637 tonn

2002:............................................................ 1 630 tonn

1996: ....................................................... 1 012 tonn

1996:............................................................... 257 tonn

Energigjenvunnet restavfall fra forbrukere

Gjenvinningsgrad ��

���� ����

��

���� ��

���� ����

�� ���� ����

��

���� �

� ����

����

����

����

����

����

����

����

2005:........................................................ 6 214 tonn

2005:................................................................ 46%

2004:........................................................ 6 021 tonn

2004:................................................................ 46%

2003:........................................................ 5 828 tonn

2003:................................................................ 45%

2002:........................................................ 5 665 tonn

2002:................................................................ 44%

1996:........................................................ 2 960 tonn

1996:................................................................ 25%

ÅRSBERETNING 2005

13


14

ÅRSBERETNING 2005

AS

SB

LIR

TIL

GL

AS

SV AT T n.

Vin He dusg l re r is ass s ola me lt sjo ne es og np å v gjen ei i v nn inne s til he som rdi ng isola . sjo

GL

KRETSLØPET

KASSERING

INNLEVERING

ETTERBEHANDLING

GJENVINNING

NY BRUK


Regnskap

Regnskap 2005 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Nedskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT

1 2 2

Regskap 2005

Budsjett 2005

Regnskap 2004

42 392 003 25 420 42 417 423

34 860 000 150 000 35 010 000

34 228 499 278 295 34 506 794

15 805 578 4 349 248 2 609 503 0 18 178 011 40 942 340 1 475 083

13 090 000 3 300 000 3 350 000 0 13 670 000 33 410 000 1 600 000

10 900 324 7 478 323 2 710 596 206 368 11 602 614 32 898 225 1 608 569

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER

161 063 304 190 465 253

50 000 100 000 150 000

71 752 952 956 952 956

665 684 11 255 676 939 (211 686)

1 200 000 0 1 200 000 1 050 000

711 903 91 863 803 767 220 942

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

1 263 397

550 000

1 829 511

Skattekostnad på ordinært resultat

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

1 263 397

550 000

1 829 511

ÅRSRESULTAT

1 263 397

550 000

1 829 511

OVERFØRINGER Disponert overskudd husholdningsrenovasjon Disponert overskudd næringsrenovasjon SUM OVERFØRINGER

369 019 894 378 1 263 397

0 550 000 550 000

731 155 1 098 356 1 829 511

ÅRSBERETNING 2005

15


Regnskap

Balanse pr. 31.12.2005 Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Sum omløpsmidler

31.12.2005

31.12.2004

2,7

180 000

240 000

2,7 2,7 2,7

22 014 061 775 265 5 700 248

19 255 756 702 641 5 590 481

5,7

1 554 762 30 224 336

1 622 688 27 411 565

323 728 4 153 967 847 772 5 351 068 10 676 535

172 950 2 921 871 747 947 1 511 666 5 354 433

40 900 871

32 765 999

8 650 410 3 621 254 12 271 665 12 271 665 12 271 665

8 281 391 2 726 876 11 008 267 11 008 267 11 008 267

9

423 725 423 725

423 725 423 725

4 4

12 802 000 9 500 000 22 302 000

16 665 000 0 16 665 000

8 3

SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 2050 EGENKAPITAL HUSHOLDNING 2055 EGENKAPITAL NÆRING Sum Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld

16

ÅRSBERETNING 2005

6


Regnskap

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

3 802 391 304 899 1 796 191 5 903 481

2 707 539 471 989 1 489 478 4 669 006

40 900 871

32 765 999

Grønøra 31.12.2005/03.04.2006

Oddbjørn Bang Styrets leder

Johnny Kristensen Styrets nestleder

Åse Torevik Styremedlem

Knud P. Aune Styremedlem

Marit Norborg Styremedlem

Oddvar Indergård Styremedlem

Asbjørn Kjelås Styremedlem

Trygve Berdal Daglig leder

Oddrun Ottervik Styremedlem

Ann Jorun Gangås Styremedlem (ansatt.rep)

Wenche Vuttudal Styremedlem

Noter 2005 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

posten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskaps-

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Anleggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap vurderes ut fra antatt tapsrisiko på den totale kundefordring. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Opptjente, ikke fakturerte inntekter er vurdert til omsetningsverdi inklusiv fortjeneste.

ÅRSBERETNING 2005

17


Regnskap

NOTE 1 - LØNNSKOSTNAD 2005

2004

3.357.793

5.771.769

Arbeidsgiveravgift

404.672

787.571

Pensjonskostnader

393.373

727.130

Lønn

Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt

193.410

191.853

4.349.248

7.478.323

NOTE 2 - AVSKRIVNING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER

Immaterielle eiendeler

Gjennomsnittlig antall ansatte for 2005 er 8. Det er utbetalt lønn og annen godtgjørelse til daglig leder med kr. 578.498,-. Det er utbetalt kr. 377.600 i honorar til styret og representantskapet i 2005. Pensjon AFP Alle selskapets ansatte omfattes av ordning med AFP med bakgrunn i tariffavtale. Ordningen finansieres ved kvartalsvis innbetaling basert på antall ansatte spesifisert i fohold til arbeidet tid. Pensjonsforpliktelse er ikke balanseført for selskapet ihht. regler for lite selskap.

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Maskiner og anlegg

Driftsløsøre

Sum

13.647.771 1.235.493 25.059 14.858.205

45.191.599 5.823.952 45.059 50.970.492

Anskaffelsesverdi 01.01. Tilgang Avgang Anskaffelsesverdi 31.12.

2.265.015

25.271.145 4.182.640

2.265.015

29.453.785

4.007.668 405.819 20.000 4.393.487

Akkumulerte avskr. 01.01. Årets av- og nedskr. Akkumulerte av- og nedskr. 31.12.

2.025.015 60.000 2.085.015

6.015.389 1.100.607 7.115.996

3.305.027 258.195 3.543.222

8.057.290 1.190.701 9.232.956

19.402.721 2.609.503 21.977.189

180.000 20

22.337.788 20 5-7

850.265 10-20

5.625.249 10-33

28.993.303 10-20

Bokført verdi 31.12. Avskrivningssatser

Immaterielle eiendeler består av utgifter i forbindelse med ny renovasjonsordning, hytterenovasjonsordning og ervervet kundeportefølje. Imaterielle eiendeler forventes å ha en økonomisk levetid på 5 år. Det forventes en fremtidig inntjening som motsvarer de samlede utgifter.

NOTE 3 - BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L Bundne bankinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 239.589 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 309.309.

NOTE 4 - GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 4.750.000 og pr 31.12. i fjor kr 0.

NOTE 5 - INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER Firma Retura HK AS Meldal Miljøanlegg AS Retura Sør-Trøndelag AS

18

Anskaff. tidspunkt

Kontorkommune

Stemme- og eierandel

2001 2001 2001

Orkdal Meldal Orkdal

50,0 % 34,0 % 20,0 %

ÅRSBERETNING 2005

Bokført verdi 255.198 343.534 60.624

Egenkap. 31.12.05 903.850 4.215.951 144.039

Resultat 2005 257.033 874.232 -272.638


Regnskap

FORTS. NOTE 5 - INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER Sum datterselskaper ogtilknyttede selskaper Rekom AS WEEE Recycling AS Fiber Nor AS Midtnorsk Opplæring AS KLP Sum aksjer og andeler

659.356 46.100 692.000 103.000 1.000 53.306 1.554.762

Følgende interne transaksjoner mellom morselskap og datterselskap har funnet sted i regnskapsåret: Selskap: Transaksjon: Varesalg: Grønøra Gjenvinning AS Salg fra mor- til datterselskap 2.436.844 Salg fra datter- til morselskap 8.177.136

NOTE 6 - EGENKAPITAL Egenkapital pr. 01.01. + tilført fra årets drift Egenkapital pr. 31.12.

Egenkapital husholdn.renovasj. 8.281.391 369.019 8.650.410

Egenkapital næringsrenovasj. 2.726.876 894.378 3.621.254

Sum egenkapital 11.008.267 1.263.397 12.271.664

NOTE 7 - ANSKAFFELSE OG FINANSIERING AV VARIGE DRIFTMIDLER Anskaffelser Immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre Aksjer Sum investeringer Finansiering: Låneopptak Egenfinansiering

Regnskap 2005 0 4.182.640 405.819 1.235.493

Budsjett 2004 0 11.500.000 0 500.000 0

Regnskap2005 300.000 561.027 45.000 1.781.136 126.232

5.823.952

12.000.000

2.813.395

9.500.000

10.000.000 400.000

2.813.395

I år 3.276.383

I fjor 1.842.956

875.200 -50.000 4.101.583

1.128.915 -50.000 2.921.871

NOTE 8 - KUNDEFORDRINGER Kundefordringer Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter Avsetning for fremtidig tap Sum

NOTE 9 - ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER Avsetning til fremtidig investering ved Skaun Gjenbrukstorg som en følge av grunnavståelse til ny E39.

ÅRSBERETNING 2005

19


Revisjonsberetning

20

Ă…RSBERETNING 2005


Øvrige aktiviteter

Øvrige aktiviteter Kontrakter HAMOS Forvaltning IKS er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser: Følgende avtaler er inngått: Ordning

Kontraktspart

Adresse

Avtaleperiode

Innsamling og drift

Retura HK AS

Orkdal

2009

Innsamling – Forbruksavfall

Idar Hoston Transport AS

Orkdal

2008

Innsamling – Farlig avfall

Veglo Miljøservice AS

Stjørdal

2008

Innsamling – Glass/metallemballasje

Veglo Miljøservice AS

Stjørdal

2008

Transport – Container

Retura Midt-Norge AS

Trondheim

2008

Behandling – Forbrenning

Trondheim Energiverk

Trondheim

2007

Behandling – Papp/papir

Trondheim Renholdsverk

Trondheim

2007

Behandling – Metall

Normet AS

Orkdal

2007

Innsamling – Slam

Hoston Miljøservice AS

Orkdal

2007

Mottak – Gjenbrukstorg Snillfjord

Krokstadøra Autogrill AS

Snillfjord

2006

Mottak – Gjenbrukstorg Hemne

Svanem AS

Hemne

2006

Mottak – Gjenbrukstorg Rindal

Olav M. Løfald

Rindal

2006

Ny grafisk profil I forbindelse med endringen av organisasjon og nytt firmanavn har HAMOS Forvaltning IKS endret sin visuelle identitet. Målet var å videreføre hovedelementene fra den tidligere logoen, samt å tilføre profilen et morderne og funksjonelt uttrykk.

Informasjonsarbeid Selskapets kundeavis – Grønt Blad – er omgjort til felles infoavis for HAMOS og Kystmiljø. Tre nummer ble utgitt av kundeavisa i 2005. I tillegg har selskapet informert gjennom egne brosjyrer/ flygeblad, annonsering i lokalavisene og kommunenes infoblad. Internettside – www.hamos.no – er blitt oppgradert i løpet av året. Den er nå dynamisk og kan nå oppdateres av selskapets egne ansatte. Ansvaret for selskapets informasjonsarbeid er tillagt en av medarbeiderne. Brukerundersøkelse Selskapet gjennomførte våren 2005 en ny brukerundersøkelser for å måle utviklingen av kundetilfredsheten siden dette ble gjort sist i høsten 2000. Resultatene viser at innbyggerne mener at renovasjons-

ordningen fungerer godt. Hele 8 av 10 sier at de er godt eller svært godt fornøyd med servicen som ytes. Sammenlignet med tilsvarende undersøkelser i resten av landet er HAMOS faktisk best i landet! Holdningsskapende arbeid Barnehager og skoler er en viktig samarbeidspartner i selskapets holdningsskapende arbeid. Ella miljøbil har besøkt flesteparten av skolene i halvparten av eierkommunene. Hensikten med besøket er å informere elevene om farlig avfall og muligheten for gjenvinning av avfall i HAMOS-kommunene. Økt kunnskap gir mulighet til å ta miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet. HAMOS har engasjert seg og støtter miljøsertifiseringsordningen for skoler -Grønt Flagg. Videre har HAMOS også i år deltatt på den regionale ”yrkesmessa”, som arrangeres av de videregående skolene.

ÅRSBERETNING 2005

21


Øvrige aktiviteter

Kompetansehevende tiltak HAMOS legger forholdene til rette og stimulere til at medarbeiderne gjennomfører videreutdanning innenfor saks- og fagfelt som selskapet kan nyttiggjøre seg. I løpet av 2005 har flesteparten av medarbeiderne deltatt på ulike kompetansehevende tiltak. Selskapet er godkjent lærlingebedrift og har hatt en lærling som avla fagprøven i kontorfaget siste sommer. HAMOS Forvaltning IKS – Totalleverandør av effektive avfallsløsninger Gjennom aktiv deltakelse og strategisk eierskap i ”datterselskap” fremstår HAMOS som en totalleverandør av avfallstjenester i regionen:

• Meldal Miljøanlegg AS Selskapet ble stiftet 22.01.01 hvor HAMOS og Meldal kommune hver har 34% av aksjene, mens VigorThams har 32%. Johnny Kristensen er HAMOS sitt valgte styremedlem. Selskapets formål er å bygge og drive sluttbehandlingsanlegg for restavfall og kompostering av organisk avfall og slam. Selskapet har etablert et moderne deponi og komposteringsanlegg ved Rundmyra i Meldal. Trondheim Renholdsverk er fortsatt selskapets største deponikunde, mens HAMOSkommunene er største leverandører av septikslam. Meldal miljøanlegg er samlokalisert ved HAMOS sitt gjenbrukstorg. HAMOS er ansvarlig for den daglige driften ved miljøanlegget.

22

ÅRSBERETNING 2005

Regnskapsresultatet for 2005 viser et overskudd på kr 874.242,- etter skatt.

regionen. Selskapet ble operativt fra årsskiftet og skal betjene alle de tidligere næringskundene i eierselskapene. Retura Sør-Trøndelag AS er tilsluttet et landsdekkende kjedesamarbeid gjennom eierskapet i Retura AS.

• Retura HK AS Selskapet ble stiftet 06.06.01. Selskapet ble på generalforsamlingen den 15.12.04 omdannet til et felles driftsselskap for HAMOS og Kystmiljø, med like store eierandeler. Selskapet skiftet samtidig navn fra Grønøra Gjenvinning til Retura HK. Alle ansatte i den operative drift i de to eierselskapene ble ved en virksomhetsoverdragelse overført til selskapet. Trygve Berdal er styreleder i selskapet. Selskapets har en femårig driftskontrakt med eierselskapene på innsamling av avfall og drift av gjenbrukstorg. I tillegg driver selskapet et gjenvinningsanlegg for næringsavfall. Regnskapsresultatet for 2005 viser et overskudd på kr 257.033,- etter skatt.

• Retura Sør-Trøndelag AS Selskapet ble stiftet den 19.11.01 av HAMOS, Fosen Renovasjon og Kystmiljø. Ytterligere to interkommunale selskaper, Envina og Fias, med som eiere fra 16.06.04. Etter utvidelsen er eierandelen lik for alle fem selskapene. Selskapet opererer nå i 26 kommuner med et samlet folketall på ca. 115.000. Trygve Berdal er styreleder i selskapet. Selskapets formål er å tilby miljøriktige avfallsløsninger til næringslivet i hele

Regnskapsresultatet for 2005 viser et underskudd på kr 272.638,-. Styret og eierne har etter regnskapsavleggelsen vedtatt en restrukturering av selskapet og igangsatt kostnadsbesparende tiltak.

• Kystmiljø AS Selskapet er et interkommunalt renovasjonsselskap for kommunene Hitra og Frøya. Fra 01.03.02 ble det innledet et treårig driftsteknisk samarbeid med HAMOS, som også innbefatter daglig ledelse av selskapet. Fra årskiftet har HAMOS overtatt samtlige aksjer i selskapet. Kommunene Hitra og Frøya er tatt opp som ordinære medlemmer i HAMOS Forvaltning IKS. Selskapets tidligere oppgaver ivaretas nå av HAMOS. Det er enda ikke helt klart hva HAMOS som ny eier ønsker å nyttiggjøre seg selskapet i fremover.


Vedlegg

VEDLEGG: 1 Representantskap, styre og klageorgan i HAMOS 2005 STYRENDE ORGAN Kommune:

Representant:

Varareprensentant:

Hemne

Jorulf Gumdal

1. Svein Waade 2. Erik Barhals

Hans B. Meland

1. Halvor Sandstad 2. Line H. W. Ølstøren

Meldal

Leder

Tove Sølberg

1. Ola Bjørkøy 2. Rolf Løvseth

Orkdal

Gunnar H. Lysholm

1. Torstein Larsen 2. Øystein Fagerli

Snillfjord

Lars Erik Berg

Ansatt:

Ansettelses dato:

Stilling:

Merknad:

Trygve Berdal

01.10.1995

Daglig leder

Per Jostein Blokkum

01.01.1996

Kontorleder

Fra 01.01.98

Ann Jorun Gangås

01.01.2002

Sekretær

90% stilling

Reidar Klungervik

01.03.2004

Markedskonsulent

Gunnar Slupphaug

01.04.1997

Driftsleder

Eli Haugen

01.05.1999

Sekretær

90% stilling

Grete Lill Aakerholm

01.05.2001

Sekretær

60% stilling

Guru Husdal

01.08.2005

Sekretær

2-årig engasjement

Beate Gåsvand

01.08.2005

Lærling

Administrasjon (8stk):

Representantskap 2004- 2007 (8 stk):

Agdenes

VEDLEGG: 2 Ansatte i HAMOS, 31.12.05

1. Toril Snildal 2. Marit Anne Vuttudal Moe

Skaun

Nestleder

John P. Husby

1. Hilde Jørgensen 2. Jan Stenkløv

Rindal

Hanne Tove Nerbu Baalsrud

1. Oddvar Evjen

Hitra

Egil Hestnes (fra 01.01.06)

Frøya

Arvid Hammernes (fra 01.01.06)

2. Arnfinn Eriksen

Styre 2004/06 – 2007 (9+1 stk):

Hemne Agdenes

Medlemmer:

Varamedlemmer i rekkefølge:

Åse Torevik

1. Oddlaug Børseth Brekken

Oddvar Indergård

2. Berit Solem

Meldal

Nestleder

Johnny Kristensen

3. Ola Krokstad

Orkdal

Leder

Oddbjørn Bang

Snillfjord

Wenche Vuttudal

Skaun

Knud P. Aune

Rindal

Asbjørn Kjelås

Hitra

Oddrun Ottervik (fra 09.01.06)

Frøya

Marit Norborg (fra 09.01.06)

Ansattes rep.

Ann Jorun Gangås

Eli Haugen (pers. varam.)

Klageorgan 2004 - 2007 (3 stk): Medlemmer:

Varamedlemmer i rekkefølge:

Børge Tingstad

1. Magnar Dalsegg

Bernt Olaf Aune

2. Geir Rostad

Kari Stene

3. Svein Olav Jønland

ÅRSBERETNING 2005

23


INNHOLD

NYE

U TS I

K TER

Dobbel J reklamebyrå / Foto: Tore Wuttudal

Glass fra PC B-ho vindu ld får n ytt liv ige isola sjon, som men gifte s mil n PC B er try jøfjern gt et og destr iuert .

KRETSLØPET KASSERING INNLEVERING ETTERBEHANDLING

HAMOS Forvalning IKS Grønnøra - 7300 Orkanger Tlf: 72 48 37 00 - Faks: 72 48 37 01 Grønt nummer: 800 41 888 E-post: firmapost@hamos.no Internett: www.hamos.no

GJENVINNING NY BRUK

/aarsberetning2005  

http://www.hamos.no/ja/images/Aarsmeldinger/aarsberetning2005.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you