Page 1

INNHOLD

ÅRSBERETNING

2004

Forvaltning IKS


INNHOLD

INNHOLD side 3 side 4 side 5 side 7 side 12 side 15 side 20 side 21 side 23

Fakta om HAMOS Forord Organisering av selskapet Styrets årsberetning Avfallsmengder og gjenvinning Regnskap Revisjonsberetning Øvrige aktiviteter Vedlegg

JOBBEN ER GJORT Brevet har kommet trygt frem og konvolutten har gjort jobben sin. Men det behøver ikke ende her. Konvolutten kan bli til nytt papir og komme til nytte på ny.

KRETSLØPET BRUK AVFALL SORTERING 2

ÅRSBERETNING 2004

Forside: Hvert år siden 2001 har vi brukt kommuneblomsten til en av eierkommunene på forsiden. I år er det Orkdal sin tur. Kommuneblomsten for Orkdal er Alm. Barken ble før regnet som den aller beste til å bake barkebrød av. Det var luksus å ha slik bark i brødet. Greinene kunne bli brukt til dyrefor.

GJENVINNING NY BRUK


Fakta om HAMOS

2004 var HAMOS sitt 9. driftsår Renovasjonsselskapet HAMOS ble den 12.02.04, etter at alle eierkommunene hadde vedtatt ny selskapsavtale, omdannet til HAMOS Forvaltning IKS. Selskapet eies fortsatt av de samme 7 kommunene; Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun og Rindal. Selskapet ble stiftet 6. november 1995, og hadde sitt første driftsår i 1996.

oppgaver som eierkommuner har i tilknytning til innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall/slam og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsangivelse. Selskapet kan også utføre forvaltningsoppgaver for eierkommune på andre områder.

Selskapets formål er på vegne av eierkommunene og i henhold til delegasjon å utføre den forvaltningsmyndighet og de

I tillegg til dette formålet skal selskapet søke å redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle

Befolkning:

FOLKETALL

avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller de miljømessige krav som myndighetene stiller. Selskapet har påtatt seg driftsoppgaver for selskapene, Grønøra Gjenvinning AS (nå Retura HK AS), Meldal Miljøanlegg AS og Retura SørTrøndelag AS. Driftssamarbeidet med Kystmiljø AS, renovasjonsselskapet for kommunene Hitra og Frøya, er nå inne i sitt tredje år.

ANTALL ABONNENTER

Endring siste år Husholdning - 16 1692 + 8 701 - 11 1724 + 58 4316 - 7 416 + 78 2224 - 17 828 + 93 11901 Renovasjonsselskapet HAMOS dekker et område som er 3.577 km2 i utstrekning. Hemne kommune Agdenes kommune Meldal kommune Orkdal kommune Snillfjord kommune Skaun kommune Rindal kommune SUM

31.12.2004 4.278 1.803 3.936 10.506 1.026 6.067 2.101 29.717

Fritid 831 734 0 0 929 0 0 2494

Nøkkeltall:

1996

2001

2002

2003

2004

Omsetning (i mill. kr) Investeringer (i mill. kr) Resultat (i mill.kr) Langsiktig gjeld (i mill kr) Egenkapital (i mill kr) Soliditet Avfallsmengder (i 1000 tonn) Gjenvinningsgrad forbruksavfall Gjennomsnittlig gebyr i kr/ab. Antall fast ansatte Omsetning pr ansatt (i mill. kr) Behandlet avfall pr ansatt (i tonn)

10,7 7,1 1,6 7,0 1,1 7% 5,3 25% 1044 9 1,19 590

28,0 5,3 1,8 25,6 4,4 13% 12,2 45% 1525 16 1,75 761

30,7 3,3 2,0 22,3 6,4 19% 13,2 44% 1606 17 1,81 778

32,6 1,9 2,8 20,5 9,2 26% 14,0 45% 1642 17 1,92 826

34,5 2,8 1,8 16,7 11,0 29% 15,4 46% 1680 18 1,92 856

ÅRSBERETNING 2004

3


Forord

Nytt aktivt år Renovasjonsselskapet HAMOS har i 2004 gjennomgått store forandringer. Selskapet ble først omdannet etter ny lov om interkommunale selskaper, og fikk navnet HAMOS Forvaltning IKS. Deretter ble driftsenheten skilt ut fra årsskiftet og overflyttet til felles driftsselskap sammen med Kystmiljø, i selskapet Retura HK AS.

Gjennom etableringen av selskapets miljø- og kvalitetssystem har vi oppnådd å sette ytterligere fokus på å tilfredsstille våre kunders behov og forventninger. Selskapet har medarbeidere som tar ansvar for kvaliteten på utført arbeid, reagerer på avvik og tar initiativ til forbedringer for å oppnå felles mål og et godt arbeidsmiljø.

Salgs- og markedsselskapet, Retura SørTrøndelag AS, fikk to nye eierselskap og dekker nå et område fra Østerdal i sør til Fosen i nord og Frøya i vest.

2004 føyer seg inn rekken som et godt år for selskapet. Alle nøkkeltall viser at selskapet har styrket sin stilling gjennom dokumenterte resultat- og produktivitetsforbedringer. Disse resultatene er oppnådd gjennom et målrettet samarbeid mellom styret og selskapets ansatte.

Hensikten med omorganiseringen var å tilpasse selskapsstrukturen nye rammebetingelser. Ved at kommersielle og ikke-kommersielle aktiviteter skilles unngår en å bli rammet av regelverket som sier at man ikke kan direktetildele oppdrag når en samtidig opererer i det konkurranseutsatte markedet. De skattepliktige delene av virksomheten er knyttet til de kommersielle selskapene og dermed klarere definert.

4

ÅRSBERETNING 2004

Det er all grunn til å rette en stor takk til alle ansatte for godt utført arbeid i året som gikk. Stå-på-viljen som hele organisasjonen viser er den sikreste garantien for fortsatt vekst og utvikling i selskapet.

Trygve Berdal Daglig leder


Organisering

Organisering av selskapet Eierkommunene Hemne Agdenes

Meldal Orkdal Snillfjord

Representantskap 7 medlemmer Leder: Ola T. Heggem

Skaun Rindal

Klageorgan 3 medlemmer Styret 8 medlemmer Leder: Oddbjørn Bang

Kontaktutvalg Med driftsledere teknisk/miljø

Administrasjon Daglig leder: Trygve Berdal

Stabsfunksjoner Kontorleder: Per Jostein Blokkum

NK/Driftsleder Gunnar Slupphaug

Egendrift - Driftskoordinator Innsamling og transport

Representantskapet er selskapets øverste organ og velges for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden. Kommunestyrene i eierkommunene utpeker medlemmene til representantskapet, som så velger styret. Medlemmer i representantskapet stemmer etter antall innbyggere i eierkommunen. Fordelingen er i inneværende kommunevalgperioden som følger:

Representantskapet hadde i 2004 to møter og behandlet 9 saker. Styret Styret velges av representantskapet og består av ett medlem fra hver av eierkommunene, med tre varamedlemmer i rekkefølge. Første varamedlem innkalles fast til alle styremøter. I tillegg ett styremedlem som er valgt av og blant de ansatte, denne med personlige varamedlem.

6%

Meldal kommune ...................... 13% Orkdal kommune ....................... 35% Snillfjord kommune ..................

4%

Skaun kommune ....................... 20% Rindal kommune .......................

7%

Kontaktutvalg Dette er et administrativt arbeidsutvalg, som ikke er hjemlet i selskapets vedtekter. Brukes som et forum for å drøfte aktuelle spørsmål på et forberedende stadium. Det har vært holdt to møter i kontaktutvalget i 2004. Sentrale tema har vært etablering av behandlingsløsninger for kloakkslam og omorganiseringen til separate bestiller- og utførerselskap.

Styret hadde i 2004 sju møter og behandlet 38 saker.

Administrativ organisering Daglig drift ivaretas av daglig leder med driftsleder som stedfortreder.

Klageorganet Størrelsen på klagenemden er fastsatt til tre. Det ble ikke holdt møter i 2004, ettersom det var ingen klagesaker til behandling.

Oversikt over alle selskapets valgte medlemmer i styrende organ, fremgår av vedlegg nr. 1. Ansatteoversikt ved utgangen av meldingsåret følger på vedlegg nr. 2.

Hemne kommune ..................... 15% Agdenes kommune....................

Drift og behandling

ÅRSBERETNING 2004

5


INNHOLD

PÅ VEI MOT NYTT LIV Å bli kastet i riktig dunk er første skritt på veien mot å bli et nytt produkt.

KRETSLØPET BRUK AVFALL SORTERING 6

ÅRSBERETNING 2004

GJENVINNING NY BRUK


Styrets årsberetning

Styrets årsberetning Årsmeldinga er styrets årlige rapport til eierne, som er kommunene ved representantskapet. Fra 12.02.04 endret selskapet navn til HAMOS Forvaltning IKS. Dette var både en tilpasning til ny lov om interkommunale selskaper og en markering av at selskapet skulle organiseres etter en ”bestiller” og ”utførermodell”. Visjon og forretningsidé HAMOS skal være regionens ledende aktør og miljøpådriver i avfalls- og gjenvinningsspørsmål. HAMOS skal være husstandenes, næringslivets og kommunens foretrukne leverandør av miljøriktige og effektive avfallstjenester. Forretningsdriften skal kjennetegnes av høy kvalitet, fleksibilitet og pålitelighet. Driftsaktivitet HAMOS er gjennom eierskap i ”datterselskap” en totalleverandør av avfallstjenester. Selskapet opererer både innenfor monopol- og konkurranseutsatte markeder. Innenfor monopoldelen, husholdnings- og fritidsrenovasjonen, er selskapet delegert forvaltningsmyndighet fra eierkommunen. Den konkurranseeksponerte virksomheten, næringsrenovasjon, ivaretas gjennom eierskap i egne spesialiserte salg-, drifts- og gjenvinningsselskaper. 2004 var det 6. året med ny renovasjonsordning. Henteordningen for papir og restavfall hos den enkelte abonnent etter det såkalte 2-beholdersystemet er nå godt innarbeidet. Returpunktene er et fungerende bringesystemet for glass- og metallemballasje og brukte

klær. Gjenbrukstorgene som ble etablert for å opprettholde et lokalt tilbud for levering av grovavfall benyttes i stadig økende grad. Her kan både husholdninger og næringsdrivende levere en rekke rene avfallsfraksjoner gratis, mens usortert restavfall kan leveres mot gebyr. De totale avfallsmengdene økte i 2004 med 914 tonn, eller 6% til totalt 15 416 tonn. Økningen fra næringslivet var på hele 18%. Restavfallsmengden til energigjenvinning fra husholdningene viser en jevn årlig økning på 3%. Avfallet fra næringskundene er i hovedsak innsamlet og behandlet gjennom salgs- og markedsselskapet Retura Sør-Trøndelag AS og gjenvinningsbedriften Grønøra Gjenvinning AS, som fra 15.12.04 ble omdannet til Retura HK AS. Andelen som deponeres utgjør nå 6% av den totale mengden behandlet avfall. Den totale mengden med innsamlet farlig avfall har økt med 5 tonn. Oppslutningen om innsamlingsordningen fra helsevesenet har økt. I tillegg har selskapet håndtert 5,6 tonn med PCB-holdige isolerglass, som er forskriftsmessig sanert. Materialgjenvinningen har totalt sett økt med 16% siste år. Det er særlig innsamling av metaller og treverk som trekker tallene opp. Innsamlingen av papir fra husholdningene er tilnærmet konstant. Nedgangen i innsamlet papir har likevel gått ned og skyldes at lokalavisa har benyttet annen operatør i 2004. Mengden med EE-avfall har økt med 25%, og da spesielt innleveringen av KFK-kuldemøbler som svinger fra år til år. Fra HAMOS-

kommunene er det i 2004 levert 388 tonn EE-avfall til gjenvinning, tilsvarende 13 kg pr innbygger. Ytre miljø HAMOS Forvaltning IKS har innført et miljø- og kvalitetstyringssystem etter standardene ISO 14001 og 9001. Sertifiseringen er planlagt å skje i løpet av april 2005. Styret mener at selskapets miljø- og kvalitetssystem, sammen med internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet ivaretar vårt miljømessige ansvar på en god måte. Det viktigste miljøaspektet er knyttet til utslipp fra renovasjonsbilene og risikoen for uhell i trafikken. Selskapets hovedanlegg, Orkdal miljøstasjon på Grønøra, er plassert på elvebredden Orkla. Denne plasseringen, ved en av landets beste lakseelver, krever ekstra forholdsregler og selskapet har derfor innført en nulltoleranse i forhold til uønsket utslipp. Selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø svært positivt, ved at kasserte gjenstander og miljøfarlige stoffer samles inn og behandles på en sikker og miljømessig god måte. Det er heller ikke i år 2004 registrert noen brudd på selskapets utslippstillatelser. Problemer med noe flygeavfall kan forekomme både ved innsamling og fra driften av gjenbrukstorgene/miljøstasjonen. Selskapet har ikke mottatt naboklager på disse forholdene, men arbeider med kontinuerlige forbedringer også på dette området.

ÅRSBERETNING 2004

7


Styrets årsberetning

Arbeidsmiljø HAMOS er tilsluttet HMS-Tjenesten i Orkladal. Samlet sykefravær i 2004 er på 3,8%, mot 12,4% i 2003. Korttidsfravær (under 16 dager) utgjør 0,1%, mot 0,8% i 2003. Over 85% av arbeidsstokken har ikke hatt sykefravær overhode i 2004. Gjennomsnittet for bransjen er et sykefravær på om lag 10%. HAMOS har med klar margin nådd sitt mål om å redusere sykefraværet til under 5,0%. HAMOS Forvaltning har etter det styret kjenner til et godt arbeidsmiljø. Styret vil takke ledelse og ansatte for den arbeidsinnsats som er nedlagt for selskapet gjennom flere år. Vernearbeid Selskapets vernearbeid har høy prioritet. Det har ikke vært noen ulykker i tilknytning til selskapets aktiviteter i 2004. Det har vært ett uhell som kun har forårsaket materielle skader. Alle avvik ved bedriften blir skriftlig rapportert etter innførte rutiner og prosedyrer. Det er også i år gjennomført vernerunder ved alle arbeidsplasser. Tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet blir iverksatt fortløpende. Her forventer en også positive gevinster av det pågående miljø- og kvalitetssikringsarbeidet og den forestående ISO-sertifiseringen.

kjøpes inn innsamlings- og transporttjenester i størrelsesorden 10 årsverk. HAMOS er medlem av Kommunal Landspensjonskasse. Det påhviler derfor ingen pensjonsforpliktelser utover det som dekkes av KLP. Likestilling Selskapet arbeider for likestilling og har som målsetting å tilrettelegge for økt kvinneandel i selskapet. Det er for tiden ingen kvinnelige styremedlemmer. IKSlovens krav til kjønnsfordeling i styret vil bli oppfylt innen utgangen av inneværende år. Det er 3 kvinner ansatt i selskapet.

8

ÅRSBERETNING 2004

Selskapets virksomhet ble i likhet med foregående år inndelt i fire forretningsområder: Husholdning, fritidsrenovasjon, næringsliv og slam.

Selskapets eiere hefter for selskapets lån i forhold til antall innbyggere i kommunene. Pr. 31.12.2004 var kommunenes garantiansvar fordelt slik: Hemne kommune Agdenes kommune

15 %

kr 2.499.750,-

6%

kr 999.900,-

Meldal kommune

13%

kr 2.166.450,-

Orkdal kommune

35%

kr 5.832.750,-

Snillfjord kommune

4%

kr

666.600,-

Skaun kommune

20%

kr 3.333.000,-

Rindal kommune

7%

kr 1.166.550,-

100%

kr 16.665.000,-

Total lånegjeld:

Eienandeler i andre selskap Renovasjonsselskapet HAMOS har følgende eierandeler i andre selskap: REKOM AS: Meldal Miljøanlegg AS:

Personale Ved utgangen av 2004 har bedriften 18 fast ansatte, av dette 8 årsverk i administrasjonen. Selskapet er godkjent som lærlingbedrift og har i tillegg kontrakt med en lærling for andre året. Det

Regnskap og økonomi Renovasjonsselskapet HAMOS er et nonprofittselskap med mål å finne en optimal balanse mellom høy miljømessig kvalitet, og lavest mulig kostnad for selskapets abonnenter. Bortimot halvparten av selskapets abonnenter har valgt individuelt tilpasset service, og på denne måten fått redusert sitt avfallsgebyr. Selskapets husholdningsgebyrer ligger på tilsvarende nivå som sammenlignbare selskaper og kommuner.

38 aksjer av totalt 3 500 aksjer 340 aksjer av totalt 1 000 aksjer

Grønøra Gjenvinning AS:

250 aksjer av totalt 500 aksjer

Retura Sør-Trøndelag AS:

60 aksjer av totalt 300 aksjer

WEEE Recycling AS: FiberNor AS:

740 aksjer av totalt 12 840 aksjer 100 aksjer av totalt 400 aksjer


INNHOLD

SAMMEN VEIER VI FLERE TONN På sorteringsanlegget finsorteres papiret i forskjellige kvaliteter. Flere hundre tonn papp og papir går over sorteringsbåndet hvert år.

KRETSLØPET BRUK AVFALL SORTERING GJENVINNING NY BRUK

ÅRSBERETNING 2004

9


Styrets beretning

Årsresultatet viser et overskudd på kr 1.829.511,-. Av dette kan kr 1.098.356,henføres for fortjeneste fra næringsvirksomheten. Overskuddet er disponert i sin helhet til styrking av selskapets egenkapital. Det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, gir etter styrets oppfatning et godt uttrykk for resultatet i 2004, og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang, som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betydning for selskapets resultat og stilling. Forutsetninger om fortsatt drift er til stede og dette er lagt til grunn i regnskapet. Framtidsvurderinger Selskapet er nå omorganisert etter en ”konsern”-modell. Ettersom vi vil drive innenfor områder med både lovpålagte

10

ÅRSBERETNING 2004

oppgaver og konkurranseutsatte tjenester er virksomheten delt i ett forvaltnings- og ett driftsselskap. Begrunnelsen for delingen er å tydeligere skille mellom ”bestiller” og ”utfører”. Alle ansatte i operativ drift er nå overført til egendriftsselskapet Retura HK AS. Selskapet har fått tildelt de oppgavene som tidligere ble utført i HAMOS for en femårs-periode. Etter kontraktsperiodens utløp skal driftsoppgavene konkurranseeksponeres ved åpent anbud. Det er innledet samtaler med styret og eierne i Kystmiljø AS med tanke på å utrede mulighetene for en sammenslåing av selskapene. For HAMOS Forvaltning IKS vil dette bety en styrking av selskapets stilling og muligheter for å fortsatt yte gode og etterspurte tjenester til innbyggerne og næringslivet i regionen.

Selskapet har ønsket å delta i en større del av verdikjeden, og vi har derfor engasjert oss som aktive eiere i gjenvinningsbedrifter lokalisert i landsdelen. Satsingen på gjenvinning av EE-avfall i selskapet WEEE Recycling AS på Øysand viser nå positiv utvikling. Likeledes har HAMOS Forvaltning IKS sammen med regionale samarbeidspartnere ønsket å etablere et sorteringsanlegg for papir på Skogn. FiberNor AS bidrar til å sikre eierne konkurransedyktige nedstrømsløsninger på en stor avfallsfraksjon. Avfallsbransjen er en ung og til dels umoden bransje. Det er ventet at bransjen står foran store strukturendringer de nærmeste årene. Styret ønsker og forventer at HAMOS Forvaltning IKS fortsatt skal være en aktiv deltaker og bidragsyter i denne utviklingen.


Styrets beretning

Styret samlet. Bak fra venstre: Asbjørn Kjelås, Johnny Kristensen, Jens Selnes, Trygve Berdal, Knud P. Aune, Oddvar Indergård. Foran fra venstre: Oddbjørn Bang, Oddlaug Børseth Brekken (vara), Ragnar Opøien.

Grønøra 31.12.2004/18.04.2005

Oddbjørn Bang Styrets leder

Jens Selnes Styremedlem

Johnny Kristensen Styrets nestleder

Oddvar Indergård Styremedlem

Gunnar Hynne Styremedlem

Asbjørn Kjelås Styremedlem

Knud P. Aune Styremedlem

Ragnar Opøien Styremedlem (ansatt.rep)

Trygve Berdal Daglig leder

ÅRSBERETNING 2004

11


Avfallsmengder

Avfallsmengder og gjenvinning

31.12.2004

HAMOS Forvaltning IKS Fraksjon:

Leveringssted:

Restavfall, forbrukere

Heimdal varmesentral, Trondheim

Restavfall, næring

Heimdal varmesentral, Trondheim

Sum energiutnyttelse

Mengder (tonn): 1996

2001

2002

Endring i %

2003

2 960

5 560

5 665

1 690

1 792

2 960

7 250

7 457

2004

5 828

2003-2004

6 021

3,3

2 222

2 625

18,1

8 050

8 646

7,4

Restavfall til deponi

Meldal Miljøanlegg

1 000

97

637

599

844

40,9

Eternitt

Meldal Miljøanlegg

12

46

28

63

39

-38,7

1 012

143

665

662

883

33,3

Sum deponi Farlig avfall

Veglo Miljøservice

53

100

97

99

99

0,1

Risikoavfall

Veglo Miljøservice

0

2

2

1

3

248,3

PCB-ruter

PCB-sanering

-

2

3

6

69,7

53

102

102

103

108

4,5

257

1 572

1 630

2 172

2 042

-6,0

184

230

233

125

-46,5

313

297

341

329

-3,4

Sum destruksjon Papir

Til sortering og gjenvinning N.Skog

Papir

Direkte til gjenvinning via REKOM

Papp

Peterson, Trondheim

Drikkekartong

Norsk Returkartong, Hurum

Glass

Norsk Glassgjenvinning, Moss

132 7

45

34

32

30

-6,3

81

249

257

310

304

-2,1

Metall

NORMET

114

650

614

728

1 200

64,8

Tekstiler

Fretex, Trondheim

30

52

58

54

58

7,4

Landbruksplast

Folldal Gjenvinning

155

81

121

189

82

-56,5

Plastemballasje

Plastretur

18

32

29

26

-9,0

Trevirke

Tr.heim Biobr./strukturmateriale

152

640

1 120

568

915

61,1

928

3 803

4 393

4 656

5 111

16,4

Sum gjenvinning Kuldemøbler

Weee Recycling AS

16

39

81

26

105

304,6

Hvitevarer/El-retur

Weee Recycling AS

17

133

170

193

187

-2,7

E/E-Renas

Innherred Renovasjon, Verdal

0

84

95

93

96

3,2

33

256

346

311

388

24,6

300

571

225

200

180

-10,0

53

40

64

100

55,7

300

624

265

264

280

6,0

5 286

12 178

13 227

14 502

15 416

6,3

Sum EE-avfall Hageavfall

HAMOS Grønøra, Orkdal

Rene masser

Eget deponi, Orkdal

Sum jord og stein Sum avfallsmengder

12

ÅRSBERETNING 2004


600

300

Avfallsmengder

0

1997

1998

1999

2000

Restavfall til deponi (tonn): 5,47%

Papir til sortering og gjenvinning (tonn): 13,25%

1000

2500

800

2000

600

1500

400

1000

200 6000

500

50000

50

2001

2002

2003

0

2004

2001

2002

2003

2004

40

4000

2004:........................................................... 844 tonn

2004: ........................................................... 2 042 tonn

2003:........................................................... 599 tonn

30

3000

2003:............................................................ 2 172 tonn

2002:........................................................... 637 tonn

2002:............................................................ 1 630 tonn

2001:.............................................................. 97 tonn

20 2001:............................................................

2000

1996: ....................................................... 1000

1 012 tonn

1 572 tonn

1996:............................................................... 257 tonn 10

0

1997

1998

1999

2000

0

1997

1998

1999

2000

Energigjenvunnet restavfall fra forbrukere (tonn): 39,1%

Gjenvinningsgrad i prosent: +1%

8000

50

7000 40

6000 5000

30

4000 20

3000 2000

10

1000 0

2001

2002

2003

2004

0

2001

2002

2003

2004

2004:........................................................ 6 021 tonn

2004:................................................................ 46%

2003:........................................................ 5 828 tonn

2003:................................................................ 45%

2002:........................................................ 5 665 tonn

2002:................................................................ 44%

2001:........................................................ 5 560 tonn

2001:................................................................ 45%

1996:........................................................ 2 960 tonn

1996:................................................................ 25%

Ă…RSBERETNING 2004

13


INNHOLD

MILEVIS MED RÅVARER En av fabrikkene som gjenvinner papir er Norske Skogs papirfabrikk på Skogn. Papiret gjennomgår en prosess der det blant annet kvernes og avsvertes før det blir til nytt papir. KRETSLØPET BRUK AVFALL SORTERING 14

ÅRSBERETNING 2004

GJENVINNING NY BRUK


Regnskap

Regnskap 2004 Resultatregnskap Note

2004

2003

34 228 499 278 295 34 506 794

32 655 061 (22 151) 32 632 910

10 900 324 7 478 323 2 710 596 206 368 11 602 614 32 898 225 1 608 569

9 541 590 6 653 238 2 588 762 0 10 016 773 28 800 363 3 832 547

71 752 952 956 952 956

122 921 59 700 182 621

711 903 91 863 803 767 220 942

1 235 861 7 470 1 243 331 (1 060 710)

1 829 511

2 771 837

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

1 829 511

2 771 837

ÅRSRESULTAT

1 829 511

2 771 837

OVERFØRINGER Disponert overskudd husholdningsrenovasjon Disponert overskudd næringsrenovasjon SUM OVERFØRINGER

731 155 1 098 356 1 829 511

2 343 588 428 249 2 771 837

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Nedskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat

1 2 2 1

ÅRSBERETNING 2004

15


Regnskap

Balanse pr. 31.12.2004 Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. Goodwill Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Sum omløpsmidler

31.12.2004

31.12.2003

2,7 2,7

0 240 000

60 665 0

2,7 2,7 2,7

19 255 756 702 641 5 590 481

19 969 077 890 044 5 273 040

5

1 622 688 27 411 565

1 955 185 28 148 011

172 950 2 921 871 747 947 1 511 666 5 354 433

0 1 965 554 395 257 4 311 972 6 672 782

32 765 999

34 820 794

8 281 391 2 726 876 11 008 267 11 008 267 11 008 267

7 550 236 1 628 520 9 178 756 9 178 756 9 178 756

9

423 725 423 725

430 000 430 000

4

16 665 000 16 665 000

20 528 000 20 528 000

8 3

SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Egenkapital husholdning Egenkapital næring Sum Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld

16

ÅRSBERETNING 2004

6


Regnskap

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2 707 539 471 989 1 489 478 4 669 006

1 738 890 440 867 2 504 280 4 684 037

32 765 999

34 820 793

Grønøra 31.12.2004/26.04.2005

Oddbjørn Bang Styrets leder

Jens Selnes Styremedlem

Johnny Kristensen Styrets nestleder

Oddvar Indergård Styremedlem

Gunnar Hynne Styremedlem

Asbjørn Kjelås Styremedlem

Knud P. Aune Styremedlem

Ragnar Opøien Styremedlem (ansatt.rep)

Trygve Berdal Daglig leder

Noter 2004 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

posten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskaps-

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Anleggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap vurderes ut fra antatt tapsrisiko på den totale kundefordring. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Opptjente, ikke fakturerte inntekter er vurdert til omsetningsverdi inklusiv fortjeneste.

ÅRSBERETNING 2004

17


Regnskap

NOTE 1 - LØNNSKOSTNAD Gjennomsnittlig antall ansatte for 2004 er 18.

2004

2003

5.771.769

5.225.514

Arbeidsgiveravgift

787.571

749.734

Pensjonskostnader

727.130

606.403

Lønn

Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt

191.853

71.587

7.478.323

6.653.238

NOTE 2 - AVSKRIVNING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER

Det er utbetalt lønn og annen godtgjørelse til daglig leder med kr. 562.268. Det er utbetalt kr. 110.000 i honorar til styret og representantskapet i 2004. Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 16.860,- som i sin helhet gjelder revisjon.

Immaterielle eiendeler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Maskiner og anlegg

Driftsløsøre

Sum

Anskaffelsesverdi 01.01. Tilgang Avgang Anskaffelsesverdi 31.12.

1.965.015 300.000 0 2.265.015

24.710.118 561.027 0 25.271.145

3.962.668 45.000 0 4.007.668

12.301.306 1.781.136 434.670 13.647.772

42.939.107 2.687.163 434.670 45.191.600

Akkumulerte avskr. 01.01. Årets av- og nedskr. Akkumulerte av- og nedskr. 31.12.

1.904.350 120.665 2.025.015

4.741.041 1.274.348 6.015.389

3.072.624 232.403 3.305.027

7.028.265 1.289.548 8.057.290

16.746.280 2.916.964 19.402.721

240.000 20

19.255.756 5-7

702.641 10-20

5.590.482 10-33

25.788.879

Bokført verdi 31.12. Avskrivningssatser

Immaterielle eiendeler består av utgifter i forbindelse med ny renovasjonsordning, hytterenovasjonsordning og ervervet kundeportefølje. Imaterielle eiendeler forventes å ha en økonomisk levetid på 5 år. Det forventes en fremtidig inntjening som motsvarer de samlede utgifter.

NOTE 3 - BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L Bundne bankinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 309.309 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 250.870.

NOTE 4 - GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0 og pr 31.12. i fjor kr 1.213.000.

NOTE 5 - INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER Firma Retura HK AS Meldal Miljøanlegg AS Retura Sør-Trøndelag AS

18

Anskaff. tidspunkt

Kontorkommune

Stemme- og eierandel

2001 2001 2001

Orkdal Meldal Orkdal

50,0 % 34,0 % 20,0 %

ÅRSBERETNING 2004

Bokført verdi 255.198 343.534 60.624

Egenkap. 31.12.04

Resultat 2004

646.817 3.781.719 416.678

128.426 975.429 - 196.364


Regnskap

FORTS. NOTE 5 - INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER Sum datterselskaper ogtilknyttede selskaper Rekom AS WEEE Recycling AS Fiber Nor AS Midtnorsk Opplæring AS KLP Sum aksjer og andeler

659.356 46.100 790.000 103.000 1.000 23.232 1.622.688

Følgende interne transaksjoner mellom morselskap og datterselskap har funnet sted i regnskapsåret: Selskap: Transaksjon: Varesalg: Retura HK AS Salg fra mor- til datterselskap 1.854.669 Salg fra datter- til morselskap 691.527

NOTE 6 - EGENKAPITAL Egenkapital pr. 01.01. + tilført fra årets drift Egenkapital pr. 31.12.

Egenkapital husholdn.renovasj. 1.7.550.236 731.155 8.281.391

Egenkapital næringsrenovasj. 1.628.520 1.098.356 2.726.876

Sum egenkapital 9.178.756 1.829.511 11.008.267

NOTE 7 - ANSKAFFELSE OG FINANSIERING AV VARIGE DRIFTMIDLER Anskaffelser Immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre Aksjer Sum investeringer Finansiering: Låneopptak Egenfinansiering

Regnskap 2004 300.000 561.027 45.000 1.781.136 126.232

Budsjett 2003 0 1.400.000 0 1.000.000 0

Regnskap2004 0 1.093.314 0 766.672 0

2.813.395

2.400.000

1.859.986

2.813.395

2.000.000 400.000

2.000.000 1.859.986

NOTE 8 - KUNDEFORDRINGER Kundefordringer Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter Avsetning for fremtidig tap Sum

I år 1.842.956

I fjor 1.457.207

1.128.915 -50.000 2.921.871

558.346 -50.000 1.965.554

NOTE 9 - ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER Avsetning til fremtidig investering ved Skaun Gjenbrukstorg som en følge av grunnavståelse til ny E39.

ÅRSBERETNING 2004

19


Revisjonsberetning

20

Ă…RSBERETNING 2004


Øvrige aktiviteter

Øvrige aktiviteter Kontrakter HAMOS Forvaltning IKS er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser: Følgende avtaler er inngått: Ordning

Kontraktspart

Adresse

Avtaleperiode

Innsamling – Forbruksavfall

Idar Hoston Transport AS

Orkdal

2008

Innsamling og drift

Retura HK AS

Orkdal

2009

Innsamling – Farlig avfall

Veglo Miljøservice AS

Stjørdal

Avtale

Innsamling – Glass/metallemballasje

Veglo Miljøservice AS

Stjørdal

Avtale

Transport – Container

Retura Midt-Norge AS

Trondheim

2008

Behandling – Energigjenvinning

Trondheim Energiverk

Trondheim

2006

Behandling – Papp/papir

Trondheim Renholdsverk

Trondheim

Avtale

Behandling – Metall

Normet AS

Orkdal

Avtale

Mottak – Gjenbrukstorg Snillfjord

Krokstadøra Autogrill AS

Snillfjord

2006

Mottak – Gjenbrukstorg Hemne

Svanem AS

Hemne

2006

Mottak – Gjenbrukstorg Rindal

Olav M. Løfald

Rindal

Avtale

Innsamling – Slam

Hoston Miljøservice AS

Orkdal

2007

Informasjonsarbeid HAMOS forsøker å drive en aktiv informasjon til våre kunder. Selskapets kundeavis – Grønt Blad – er omgjort til felles infoavis for HAMOS og Kystmiljø AS. Tre nummer ble utgitt av kundeavisa i 2004. I tillegg har selskapet informert gjennom egne brosjyrer/ flygeblad og annonsering i lokalavisene og kommunenes infoblad. Selskapets internettside – www.hamos.no – bør utnyttes enda bedre i kommunikasjonen med abonnentene. Selskapet vil gjennomføre en ny brukerundersøkelser for å måle utviklingen av kundetilfredsheten siden dette ble gjort sist i høsten 2000. Videre har styret vedtatt at en benchmarking i forhold til andre renovasjonsselskap i Norge. Skolesamarbeid Barnehager og skoler er en viktig samarbeidspartner i det holdningsskapende

arbeidet. HAMOS har i 2004 hatt besøk av 20 klasser fra grunnskolen, samt ca. 10 grupper fra barnehager i eierkommunene. Disse har deltatt i selskapets opplegg med omvisning og undervisning. HAMOS har engasjert seg og støtter miljøsertifiseringsordningen for skoler - Grønt Flagg. Økt kunnskap gir mulighet til å ta miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet. HAMOS har deltatt i ”yrkesmessa” i Meldal, som ble arrangert av de videregående skolene i vårt nedslagsfelt.

ÅRSBERETNING 2004

21


Øvrige aktiviteter

Kompetansehevende tiltak Det har ikke lykkes å få igangsatt lokal opplæringstiltak i gjenvinningsfaget, slik at de av selskapets ansatte som ønsker det kan avlegge fagprøven. I løpet av 2004 har flesteparten av medarbeiderne deltatt på ulike kurs og konferanser. HAMOS vil legge forholdene til rette og stimulere til at medarbeiderne gjennomfører videreutdanning innenfor saks- og fagfelt som selskapet kan nyttiggjøre seg. En medarbeider har i 2004 avlagt prøven for transportløyve. HAMOS Forvaltning IKS – Totalleverandør av effektive avfallsløsninger Gjennom aktiv deltakelse og strategisk eierskap i ”datterselskap” fremstår HAMOS som en totalleverandør av avfallstjenester i regionen:

• Meldal Miljøanlegg AS Selskapet ble stiftet 22.01.01 hvor HAMOS og Meldal kommune hver har 34% av aksjene, mens VigorThams har 32%. Johnny Kristensen er HAMOS sitt valgte styremedlem. Selskapets formål er å bygge og drive sluttbehandlingsanlegg for restavfall og kompostering av organisk avfall og slam. Selskapet har etablert et moderne deponi ved Rundmyra i Meldal som ble tatt i bruk medio oktober 2001. Trondheim Renholdsverk er fortsatt selskapets klart største kunde. Nytt rankekomposteringsanlegg ble ferdigstilt og åpnet for mottak av septik-

22

ÅRSBERETNING 2004

slam, sommeren 2004. HAMOS ivaretar etter avtale med selskapet den daglige driften. Regnskapsresultatet for 2004 viser et overskudd på kr 975.429,- etter skatt.

• Retura HK AS (Grønøra Gjenvinning AS) Selskapet ble stiftet 06.06.01. Eierskapet var i opprinnelig likt fordelt mellom stifterne HAMOS og Idar Hoston Transport AS. Fra 01.01.04 overtok HAMOS alle aksjene i selskapet. Som et ledd i etableringen av felles driftsselskap, ble 50% av aksjene solgt til Kystmiljø den 15.12.04. Trygve Berdal ble på generalforsamlingen valgt til styreleder. Selskapets opprinnelige formål var å drive et gjenvinningsanlegg for næringsavfall. På festet tomt har selskapet bygd egen sorteringshall på Grønøra, denne ble tatt i bruk den 01.09.01. Fra siste årsskifte utfører selskapet i tillegg innsamling og drift av gjenbruksstasjoner for eierselskapene. Regnskapsresultatet for 2004 viser et overskudd på kr 128.426,- etter skatt.

• Retura Sør-Trøndelag AS Selskapet ble stiftet den 19.11.01 av HAMOS, Fosen Renovasjon og Kystmiljø AS. Av strategiske grunner ble ytterligere to interkommunale selskaper, Envina og Fias, med som eiere

fra 16.06.04. Etter utvidelsen er eierandelen lik for alle fem selskapene. Selskapet opererer nå i 26 kommuner med et samlet folketall på ca. 115.000. Selskapet er nå i drøftinger om å ta inn nye strategiske eiere. Berit Øren Holo tiltrådte stillingen som daglig leder fra årsskiftet. Trygve Berdal er styreleder i selskapet. Selskapets formål er å tilby miljøriktige avfallsløsninger til næringslivet i hele regionen. Selskapet ble operativt fra årsskiftet og skal betjene alle de tidligere næringskundene i eierselskapene. Retura Sør-Trøndelag AS er tilsluttet et landsdekkende kjedesamarbeid gjennom eierskapet i Retura AS. Regnskapsresultatet for 2004 viser et underkudd på kr 196.364,- på grunn av store utviklingskostnader i nytt edbsystem.

• Kystmiljø AS Selskapet er et interkommunalt renovasjonsselskap for kommunene Hitra og Frøya. Fra 01.03.02 ble det innledet et treårig driftsteknisk samarbeid med HAMOS, som også innbefatter daglig ledelse av selskapet. Intensjonen med samarbeidet er at selskapene arbeider for en full integrasjon av virksomhetene. Det er nå igangsatt arbeid for å utrede grunnlaget for en eventuell innfusjonering av selskapet i HAMOS Forvaltning IKS. Regnskapsresultatet for 2004 viser et overskudd på kr 995.987,-.


Vedlegg

VEDLEGG: 1 Representantskap, styre og klageorgan i HAMOS 2004

Ansettelses dato:

Stilling:

Trygve Berdal

01.10.1995

Daglig leder

Per Jostein Blokkum

01.01.1996

Kontorleder

Torbjørn Evjen

01.05.2004

Driftskoordinator

Ann Jorun Gangås

01.01.2002

Sekretær

Reidar Klungervik

01.03.2004

Markedskonsulent

2. Rolf Løvseth

Gunnar Slupphaug

01.04.1997

Driftsleder

1. Torstein Larsen

Eli Haugen

01.05.1999

Sekretær

90% stilling

2. Øystein Fagerli

Grete Lill Aakerholm

01.05.2001

Sekretær

60% stilling

STYRENDE ORGAN Kommune:

Representant:

Varareprensentant:

Hemne

Jorulf Gumdal

1. Svein Waade

Agdenes

Hans B. Meland

2. Erik Barhals 1. Halvor Sandstad 2. Line H. W. Ølstøren Nestleder

Orkdal

Tove Sølberg Gunnar H. Lysholm

Snillfjord

Lars Erik Berg

Skaun

John P. Husby

1. Ola Bjørkøy

Leder

Ola T. Heggem

2. Marit Anne Vuttudal Moe

Driftsavdeling: (10 stk):

1. Hilde Jørgensen

John Gunnar Grø

01.01.1996

Renovatør

Ole Druglitrø

01.01.1996

Driftsoperatør

John Henry Hammer

01.04.2002

Driftsansvarlig

John Helge Knudsen

01.01.1996

Salg og logistikk

Kjell Nyhus

01.01.1996

Sjåfør

Ragnar Martin Opøien

14.02.1997

MKS-ansvarlig

Morten Flaugli

01.08.1997

Renovatør

Rolf Wilhelmsen

01.04.1998

Renovatør

Dzemal Lidze

01.01.1999

Driftsoperatør

Kolbjørn Kjøren

01.02.2000

Driftsoperatør

1. Hanne Tove Nerbu Baalsrud 2. Arnfinn Eriksen

Styre 2004 – 2005 (7+1 stk): Medlemmer: Hemne Agdenes

Varamedlemmer i rekkefølge:

Gunnar Hynne

1. Oddlaug Børseth Brekken

Oddvar Indergård

2. Berit Solem

Meldal

Nestleder

Johnny Kristensen

3. Ola Krokstad

Orkdal

Leder

Oddbjørn Bang

Snillfjord

Jens Selnes

Skaun

Knud P. Aune

Rindal

Asbjørn Kjelås

Ansattes rep.

Ragnar Opøien

Merknad:

Fra 01.01.98

90% stilling

1. Toril Snildal

2. Jan Stenkløv Rindal

Ansatt: Administrasjon (8stk):

Representantskap 2004- 2007 (8 stk):

Meldal

VEDLEGG: 2 Ansatte i HAMOS, 31.12.04

John Helge Knudsen (pers. varam.)

Klageorgan 2004 - 2007 (3 stk): Medlemmer:

Varamedlemmer i rekkefølge:

Børge Tingstad

1. Magnar Dalsegg

Bernt Olaf Aune

2. Geir Rostad

Kari Stene

3. Svein Olav Jønland

ÅRSBERETNING 2004

23


HVA HAR POSTMANNEN MED TIL OSS I DAG? Kanskje litt av papiret i denne konvolutten har vært her før? Når avfallet sorteres og gjenvinnes spares naturen for unødvendig forurensning og ressursene utnyttes bedre. Slik bidrar vi til at også kommende generasjoner kan glede seg over en ren og fruktbar natur.

KRETSLØPET BRUK AVFALL SORTERING

HAMOS Forvalning IKS Grønnøra - 7300 Orkanger Tlf: 72 48 37 00 - Faks: 72 48 37 01 Grønt nummer: 800 41 888 E-post: firmapost@hamos.no Internett: www.hamos.no

GJENVINNING NY BRUK

Dobbel J reklamebyrå / Foto: Tore Wuttudal

INNHOLD

/aarsberetning2004  

http://www.hamos.no/ja/images/Aarsmeldinger/aarsberetning2004.pdf

/aarsberetning2004  

http://www.hamos.no/ja/images/Aarsmeldinger/aarsberetning2004.pdf

Advertisement