Page 1

Сборник доклади от международна научна конференция „UNITECH’12”,Габрово,16-17 ноември 2012, Изд. „Васил Априлов” Технически университет - Габров , ISSN 1313-230X , том 3, стр. 047-049

ВЛИЯНИЕ НА КРЕАТИВНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ПРАКТИКИ ПРИ ОЦЕНКА И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СТОПАНСКИТЕ ФАКТИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ПО ПРИМЕРА НА AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG). ас. Константин Велчев, Икономически университет – Варна Assist. Prof. Konstantin Velchev, University of Economics – Varna Резюме (BG): Докладът фокусира вниманието върху креативните практики, използвани от мениджмънта при изготвяне и оповестяване на финансовите отчети (ФО) и влиянието им върху достоверността на докладваната информация на примера на AIG. Подробно се коментират използваните креативните техниики и ефектите от тях върху фактическoто и оповестено финансово-икономическо състояние на компанията. Ключови думи (BG): качество на счетоводната информация, достоверност на финансовия отчет, манипулация на счетоводните оценки, банкрут, ликвидация, престъпления по служба. Abstract (EN): IMPACT OF CREATIVE ACCOUNTING PRACTICES ON ANNOUNCING BUSINESS FACTS IN FINANCIAL STATEMENT FOLLOWING AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG): The report focuses on the creative practices used by management in preparing and announcing Financial Statements and their influence on the fidelity of the information reported, following the example of AIG. The creative techniques used are dwelled upon in detail, as well as their effects on the factual and reported financial and economic company standing. Key words (EN): quality of accounting information, fidelity of financial statements, manipulation of accounting evaluations, bankruptcy, liquidation, corporate crimes. JEL: M41, M42.

Основна цел на този доклад е да фокусира вниманието на аудиторията върху най-често използваните креативни практики от известни и големи по мащаби компании по света и на тази база да провокира мисълта към систематизиране на: кръга от лица, мотивите и ситуациите, в които се използват тези практики, а така също и влиянието, което те оказват върху информацията, публикувана във ФО. За да си отговорим на всички тези въпроси, представяме на вашето внимание реалността за световна застрахователна компания, ползваща в своята практика креативни счетоводни прийоми, и с това си поведение станала причина за поява и развитие на световната финансова криза от началото на 2008г. в глобален мащаб. ВЪВЕДЕНИЕ AIG e застрахователна компания със седалище в Ню Йорк, една от най-големите компании на пазара на застрахователни услуги, основана с американски капитали. През октомври 2000г. в тримесечния си отчет AIG оповестява приблизително 59 милиона долара намаление на общите си застрахователни резерви. Това привлича вниманието на редица анализатори. За да разсеят съмненията около истинността на оповестената информация, висшия мениджмънт на компанията предприема действия, с които инициира и структурира две фиктивни сделки, чрез които в баланса на дружеството през четвъртото тримесечие на същата година и първото тримесечие на 2001г се прибавят приблизително 500 милиона долара резерви за загуби. Започва разследване на Комисията за ценни книжа на САЩ, обхващащо периода 2000-2005 г. Обвинението твърди


Сборник доклади от международна научна конференция „UNITECH’12”,Габрово,16-17 ноември 2012, Изд. „Васил Априлов” Технически университет - Габров , ISSN 1313-230X , том 3, стр. 047-049

[1,2], че през периода AIG съществено са фалшифицирали финансовите си резултати чрез използване на редица фиктивни сделки и лица, като целта е била компанията да се представи в добра светлина пред анализаторите и инвеститорите. Според твърденията на Комисията, манипулациите във ФО са реализирани чрез сделки, чиято основа не почива на реална икономическа същност, представяне на по-високи резерви за загуби и рекласифициране на застрахователни загуби в капиталови загуби. В хода на разследването са констатирани и редица счетоводни манипулации, извършени от висши ръководители, които са довели до грешно класифициране на основни статии във ФО на дружеството. ФАКТОЛОГИЯ През октомври 2000г. до март 2001г. AIG инициира и структурира две фиктивни сделки с General Re Corporation (GenRe). Фактически договорите се сключват между National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh (National Union), дъщерно дружество на AIG и ирландска компания Cologne Re Dublin (CRD) дъщерно дружество на GenRe. Сделката е структурирана като договор за презастраховане между двама презастрахователи, които споделят части или целия презастрахователен риск помежду си (презастраховане на презастраховането). По силата на договора, National Union презастрахова CRD до 600 милиона долара загуби (около 300 милиона за всяка от двете сделки). В замяна застрахования (CRD) се задължава да плати 500 милиона долара премия. Комисията твърди, че въпреки договора предполагащ че AIG би поела 100 милиона долара загуби от презастраховане, в действителност двете страни са имали споразумение, укрито от AIG, разкриващо истинския характер на договорката. Още преди сключване на въпросните сделки, в разговор между главните изпълнителни директори на двете компании, директора на AIG дава ясно да се разбере, че желае транзакциите да не включват никакъв риск за компанията, въпреки че при един фактически трансфер на резерви за загуби AIG следа да поеме част от риска. Единствената цел на тези две съглашения е AIG да отчете резерви за загуби по сделки за презастраховане. Ако сделката е третирана като реална, а не като фиктивна, то AIG е имала възможност да отчете резерви в размер на възможната и разумно определена загуба по US GAAP, Statement of Financial Accounting Standards № 113. В случай, че няма реално прехвърляне на риска, сделката не може да се третира като застраховане по смисъла на цитирания стандарт и следва да бъде отчетена като депозит без да бъдат засягани резервите. През 2005г. AIG оповестява коригиран ФО, третирайки сделката, като депозитна операция. През 2000г. AIG дружеството сключва фиктивна сделка, с която да преобразува загуба като я прехвърли на офшорна компания Capco – презастрахователно дружество, учредено в Барбадос. Преференциален акционер в Capco е едно от дъщерните дружества на AIG - Reinsurance Company Ltd, (AIRCO). В Capco привидно съществува и обикновен независим акционер, който в действителност е финансиран за дяловото си участие от AIG. AIG прехвърля застрахователните загуби на Capco чрез друго свое дъщерно дружество, намалявайки капитала на Capco. В резултат на това AIRCO признава капиталови загуби от своята инвестиция в Capco. AIG не консолидира финансовите резултати на Capco в своя финансов отчет, тъй като консолидацията би елиминирала ефекта от транзакцията, въпреки обстоятелството, че


Сборник доклади от международна научна конференция „UNITECH’12”,Габрово,16-17 ноември 2012, Изд. „Васил Априлов” Технически университет - Габров , ISSN 1313-230X , том 3, стр. 047-049

независимия акционер в действителност е финансиран за дяловото си участие от AIG. В резултат от тези операции около 200 милиона застрахователни загуби от общо застраховане са конвертирани и оповестени като капиталови (инвестиционни) загуби, въпреки че не са реализирани в резултат от застрахователния бизнес на компанията. РАВНОСМЕТКА През май 2005г. AIG оповестява преизчислен ФО, изготвен към 31.12.2004г., в резултата на което собствения капитал на консолидирана база е намален с около 2.26 милиарда долара. В публично изявление до медиите AIG потвърждава не само, че някои сделки са били неправилно отчетени, но и че целта им е била да подобрят финансовите резултати на компанията. Признанието на AIG за тези сериозни счетоводни нередности идва след две дела на Комисията за ценни книжа на САЩ. AIG сключва извънсъдебно споразумение с Комисията, като без да отрича или признава обвиненията, се съгласява да заплати над 1.6 милиарда долара за решаване на искове, свързани с неправилното счетоводство, спекулацията, както и практики, свързани с фондовете за компенсация на работниците при трудови злополуки. ПЕРСПЕКТИВИ НА AIG СЛЕД ПРОЦЕСА В КОМИСИЯТА ПО ЦЕННИ КНИЖА НА САЩ 2008г. бележи началото на световната кредитна криза. До септември всички финансови институции в САЩ все по трудно успяват да задоволят нуждите си от пари в брой. Американското правителство поема контрола над гигантите за ипотечно кредитиране Fannie Mae и Freddie Mac, поради сериозна заплаха от фалит. По същото време две от най-големите инвестиционни банки, Lehman Brothers и Merrill Lynch & Co, са пред фалит. AIG също е изправена пред сериозни финансови проблеми в резултат от продажбата на застраховки върху инвестиционни продукти на загуба. Компанията все по-трудно успява да погаси текущите си задължения [3]. Хенри Полсън (Henry Paulson) – секретар на Държавната хазна и Бен Бернанке (Ben Bernanke) – председател на Държавния резерв на САЩ провеждат неочаквана среща с висши лидери на Конгреса, споделяйки притесненията си за финансовата система, която може да предизвика фалита на AIG. Същият ден Правителството на САЩ поема контрола над AIG в сделка за 85 милиарда долара. Съгласно договора, Федералният резерв отпуска заем на AIG, като в замяна на това Американското правителство придобива 79.9% акционерен дял в компанията. Заемът е обезпечен с активи на дружеството, включително и печелившия бизнес от застраховане. Скоро след това размера на правителствения кредит нараства до 182 милиарда долара [4]. Изложени на остри критики, Капитол Хил (Capitol Hill) – член на Американския конгрес, Тимъти Гейтнер (Timothy Geithner) – секретар на Държавната хазна и неговия предшественик, защитават тезата си, твърдейки че спасяването на AIG e в най-добър интерес на гражданите на САЩ. Гейтнер твърди, че ако AIG не е била спасена, още хиляди фабрики биха били закрити, спестяванията на американците биха намалели още повече и би настъпил пълен колапс. Полсън заявява, че банкрута на компанията лесно би предизвикал безработица до 25%, много над сегашната ú стойност от 10%.


Сборник доклади от международна научна конференция „UNITECH’12”,Габрово,16-17 ноември 2012, Изд. „Васил Априлов” Технически университет - Габров , ISSN 1313-230X , том 3, стр. 047-049

ЛИТЕРАТУРА [1]. Securities and Exchange Commission v. American International Group, Inc., Case № 06 CV 1000 (S.D.N.Y) [2]. Accounting and Auditing Enforcement Release № 2371/ February 9, 2006. www.Sec.gov [3]. U.S. to Take Over AIG in $85 Billion Bailout: Central Banks Inject Cach as Credit Dries Up. Wall Street Journal, September 16, 2008. www.online.wsi.com [4]. Geithner, Paulson defend $182 Billion AIG Bailout. Lawmakers grill Geithner and Paulson for failing to obtain taxpayer concessions. Market Watch, Inc. Jan 27, 2010. www.marketwatch.som Плътност на текста: 10047/1800 = 5.58 ст.стр. Доклада е рецензиран !!!

IMPACT OF CREATIVE ACCOUNTING PRACTICES IN FINANCIAL STATEMENT FOLLOWING AIG  

Abstract (EN):IMPACT OF CREATIVE ACCOUNTING PRACTICES ON ANNOUNCING BUSINESS FACTS IN FINANCIAL STATEMENT FOLLOWING AMERICAN INTERNATIONAL G...

Advertisement