KKU-KVC Digital

Page 1

IT

CREATIVET

Digital Cooperation ความร่วมมือทางวิชาการด้านดิจิทัล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้ช่วยคณบดี

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วอศ.ขอนแก่น นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผอ.วอศ.ขอนแก่น ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ หน.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ


13 กรกฏาคม 2563

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรด้าน ไอซีที ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมภาครัฐ ภายใต้การกากับจากสานักงานรัฐบาล ดิ จิ ทั ล (องค์ก ารมหาชน) ในวั น ที่ 13 กรกฏาคม 2563 ณ หอประชุ ม คณะ วิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น โดย ดร.กิ ต ติ์ ก าญจน์ ปฏิ พั น ธ๋ ดร.อาทิตย์ กลีบรัง ดร.วชิรปัญญา ปัญญาว่อง ร่วมสนทนาและเปลี่ยนเรียนรู้...


27 สิงหาคม 2563

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้ช่ ว ยคณบดี ร่ ว มลงนามความร่ว มมื อ ทางวิ ช าการทางวิ ช าการด้ า นดิ จิ ทั ล เพื่ อ พั ฒ นา หลักสูตร พัฒนาผู้สอน พัฒนาผู้เรียนด้านหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและAI อย่างเป็นระบบในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมี บ.ซิสโก้ ซีสเต็มส์ จากัด สมาคมผู้ประกอบการค้าซอฟต์แวร์ฯ บ.ดิจิค เทคโนโลยี จากัด บ.วันจีโอ เซอร์เวย์ จากัด ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ...


17-20 พฤศจิกายน 2563

การพัฒนาทักษะด้าน AI & Robot นาโดย ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ พา ผู้เรียนจานวน 8 คน ผู้สอนจานวน 2 คน เข้าแค้มป์ KKU ROBO Innovator Camp 2020 ในระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ หอประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาแนวคิด ทักษะด้าน AI


4 ธันวาคม 2563

การเสริมสร้างแนวคิดและพัฒนาทักษะด้าน Automation Robotics and Intelligent System Day 2020 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการบรรยาย พิ เ ศษและสนทนาเกี่ ยวกั บแนวโน้ ม การพั ฒ นาด้ า นหุ่ น ยนต์ อั ต โนมั ติ ข อง ประเทศไทย ประธานในพิ ธี เ ปิ ด งานโดย นายกอบชั ย สั ง สิ ท ธิ ส วั ส ดิ์ (ปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม) รศ.ดร.รั ช พล สั น ติ ว รากร คณบดี ค ณะ วิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานฯ


23 ธันวาคม 2563

นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด-ปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Robot & AI for All และ พร้อมกับชมการสาธิต ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ สนาม IT-KVC Robot Station ในแหล่งเรียนรู้ KVC-Cisco Innovation Center โดยวิทยากร ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก (ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และ ดร.วชิ ร ปั ญ ญา ปั ญ ญาว่ อ ง (หั ว หน้ า ภาคเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ วท.ขอนแก่น) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ผู้เรียน/ผู้สอนเข้ารับฟัง 100 คน


28 มกราคม 2564

ทีม iTi Intelligent ภายใต้ การขับเคลื่อนและการนาของ ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ ดร.อาทิตย์ กลีบรัง อ.จีรภา หิรัญภิงคา อ.วาสนา ผลพิบูลย์ อ.เฉลิมราช ชัยเดช ผ่านการคัดเลือกจาก Software park Thailand ประจาปี 2564 ในโครงการ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ

โครงการส่ ง เสริ ม การสร้ า งนวั ต กรรมระบบอั ต โนมั ติ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ (AI Innovation JumpStart) โดยงานส่งเสริมเทคโนโลยีเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)