Page 1

Àπ—ß ◊Õæ‘¡æèºåŸπ”°å“«Àπå“ ©∫—∫

‡≈ã¡∑’Ë 63

√“§“ 40 ∫“∑


หนา 2 วันจัดงาน

ฉบับที่ 63 ชือ่ องค/ชือ่ ตำหนัก

เรือนมุนพ ี รหมมา 8 ธ.ค.54 8 ธ.ค.54 ตำหนักมหาเทพตรีมรู ติสามภพ ทาวมหาพรหม 8 ธ.ค.54 พระแมศกั ติศวิ า 8 ธ.ค.54 9 ธ.ค.54 พอเทพพญาธรเทวดาเจาสำราญ พอศรนารายณธนูทอง 10 ธ.ค.54 พระแมอุมาสามภพ 10 ธ.ค.54 พอขุนอินทร 12 ธ.ค.54 เจาพอหาญ-พอกรมหลวงฯ 15 ธ.ค.54 พอปศู รีสทุ โธเทพเทวา 15 ธ.ค.54 พอฟาประธาน 16 ธ.ค.54 พอพระยาแล 16 ธ.ค.54 เรือนคีรเี มฆ 17 ธ.ค.54 พระแมศรีอมุ าประทานพร 17 ธ.ค.54 17 ธ.ค.54 พอปเู สืออิศวร-แมอากาศตลัย บานพอหมอพร 18 ธ.ค.54 18 ธ.ค.54 พระแมกาลี-ทาวเวสสุวัณโณ เจาพอหาญ-พอกรมหลวงฯ 19 ธ.ค.54 พอกรมหลวงฯ 19 ธ.ค.54 พอทาวสามพันโบก 23 ธ.ค.54 24 ธ.ค.54 ปูเพชรฉลูกัณฑ-พระแมกาลี 25 ธ.ค.54 พอนเรศวร-ทาวเวสหอกลองสะทาน พอนารายณสรอยสังวาลย 25 ธ.ค.54 พอพระยาแล 27 ธ.ค.54 พอทาวภุชงค-พระพิฆเณศ 27 ธ.ค.54 พระพิราพ-พอทาวภุชงค 28 ธ.ค.54 พอพระพรหมชินะปญจะระ 29 ธ.ค.54 พอพระศิวะตรีมรู ติ 30 ธ.ค.54 ตำหนักพรเทพประทาน 1 ม.ค.55 พระปยะ-แมดารารัศมี 2 ม.ค.55 3 ม.ค.55 พระแมอมุ า-พอนารายณ(บอวิน) พอจุลทิพวรรณ 5 ม.ค.55 แมสุนันทาฯ-แมสุริโยทัย 6 ม.ค.55 พอนารายณ-พอพระกาฬ 7 ม.ค.55 พระแมกาลี-พอปชู วี ก 8 ม.ค.55 10 ม.ค.55 พระสุรนิ ทรฤๅชัย(พอขุนแผน) 13 ม.ค.55 พอพระยาแล-พอปโู ขมภัทร สมเด็จพระเอกาฯ 13 ม.ค.55 พอปยะฯ-แมศรีอมุ า 13 ม.ค.55 ตำหนักวังทอง 14 ม.ค.55 พอไรนาม-พอปเู ขาไกรลาส 15 ม.ค.55 พระพิฆเณศ-พระแมอมุ า 17 ม.ค.55 พระอาจารยตอ ม 21 ม.ค.55 เจาพอสิงหดำ 21 ม.ค.55 พระแมลักษมีมาตา 22 ม.ค.55 พอนเรศวร 24 ม.ค.55 พอนเรศวร 25 ม.ค.55 พอปชู วี กโกมารภัจจ 26 ม.ค.55 27 ม.ค.55 พอปภู ชุ งคนลิ กาฬ 28 ม.ค.55 พอพญายม-พอขุนชาง 3 ก.พ.55 แมอากาศตลัย

8 ม.ค.55

13 13ม.ค.55 ม.ค.55

15 ม.ค.55

ทีอ่ ย/ู รายละเอียด คุณปอบ-คุณกิจพัฒน จัดร.ร.วัดจันทรตะวันออก ในเมืองพิษณุโลก 080-5044632 คุณแมวนิชา ถ.เสรีไทย 43 หลัง สนง.เขตบึงกมุ 085-1385923, (เชาเดียว) แมแหมม ตลาดนครหลวง (จรัญ 29/1) 081-6976286, 083-1977365 แมนอ ย สิงหบรุ ี (เชา-บาย) 089-4090143 อ.แจค ฉัตรเพชร บานโพธิค์ อย เมืองสุพรรณบุรี 086-8843030, 081-7368352 พอแบ็งค จัดโสภาแกส สระบุรี 081-8356573 คุณหมู หลัง ร.ร.ธัมมสิรศิ กึ ษา ซ.สัตหีบสุขมุ วิท 45 ยางงาม 087-6130193 ดีเจเบียร จัดลานวัดหอยโขง ใกล ร.ร.สงวนหญิง เมืองสุพรรณบุรี 083-7824267 คุณเอก จัดเคารพครูทตี่ ำหนักบางขุนเทียน ขาง บก.น.8 แมสาลี่ คลอง 3 ลำลูกกา 43, 02-9873116, 089-8135510 แมไพรัตน จัดวัดบางโฉลงนอก ถ.เทพารักษ ก.ม.17, 02-7496783, 081-4883499 คุณเอพิพฒ ั น ถ.เทศบาล 4 วัดปาสัก เมืองสระบุรี 081-8512073 คุณกรพินธุ ม.ลัลลีว่ ลิ ล ซ.ศรีดา น 22 ถ.ศรีนครินทร 085-9450128, (เชา-บาย) คุณวี-คุณแอน ซอยตากสิน 4 โทร. 089-0049228, 085-0448520, 087-5123553 ปเู สือ-แมนภา เมืองทองธานี ถ.แจงวัฒนะ 081-3718981 คุณอมรชัย(สนิท) ม.แพรมาพร คลอง 11 ปทุมธานี 085-9070566 คุณหนอย-คุณกนก ซ.บุญศิริ 15 ปากน้ำ สมุทรปราการ 081-4035122 คุณเอก จัดสมโภชตำหนักบางน้ำจืด เสนทางบางบอน 081-8476339 พอสุ รามคำแหง 118 ม.พฤกษชาติ 02-3738115, 086-5115372 หมอกอง บานหนองบัวศาลา เมืองโคราช 085-7722428, 086-8843030 หมอสุพจน-แมจนั ทร ปอมพระจุล 084-7069659, 089-4538449 พอวัชระ-พออวน จัดรวมกัน 2 เจาภาพทีส่ ามโก อางทอง 081-8991204 คุณนริสา หลังอนามัยบึง ศรีราชา ชลบุรี 081-7919391, 083-5850344 คุณเสนีย บานเนินหอม เมืองปราจีนบุรี 086-0154377 คุณอนุกลู -คุณอรอุมา จัดวัดทาขาม พระรามสอง 087-5532977 คุณโจ-คุณโตง สนามบินน้ำ 083-7706834, 086-0193103 คุณโย คลอง 11 หนองเสือ ปทุมธานี 089-0635612, 083-9252252 คุณสมชาย ม.โชคฤทัย บางกระเจา มหาชัย 082-3513449, 086-7037265 คุณมณฑาทิพย ซอยคลองหลวง เมืองมหาชัย (เชา-บาย) 084-8849040 พอทวี-แมมาลัย แพปลานพดล บางเลน นครปฐม 034-234480 คุณศิรนิ ทร-คุณวิษณุ ม.ศศิธร 16 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 086-8399499 แมพรรณทิพย(มณฑา) บานกำแพงเหนือ โพธาราม 086-0216510, 089-6938909 แมออ ย หลังศูนยวจิ ยั ขาว หนาสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 081-9865426 คุณหนยุ เรือนจำปาแกว พุทธมณฑลสายสอง 081-2529115 พอสมพร-แมอาภรณ จรัญ 9 จัดงานตลาดพรานนก 084-3350563, 086-8896916 พอปรีชา พหลโยธิน 35 ใกลเมเจอร แยกรัชโยธิน 086-9069454, 087-3461971 คุณอารม บานหมี่ ลพบุรี 085-4224138, 089-9050386, 087-6051023 คุณกาญจนา พลับพลาพระเนรศวร หนา ร.พ.ชะอำ เพชรบุรี 081-2990500 แมบงั เอิญ หนองตำลึง ชลบุรี แมเมา-แมดาว ซอยมีสทีน ลาดกระบัง จัดรวมกัน 2 เจาภาพ 081-7328965 เจพณ ิ -เฮียตี๋ ริมคลองเปรมฯ รังสิต ปทุมธานี 086-3671382, 083-0324228 คุณแอด ปากน้ำปราณบุรี ประจวบคีรขี นั ธ 081-1780790, 089-8975738 จัดวัดจันทรสโมสร บางกระบือ ติดแมคโคร สามเสน 084-7778836, 081-1992021 คุณหมอง บานบึงทับชาง จอหอ เมืองโคราช 086-2650491 คุณสุทศิ า โรงเจสะพานใหม 084-0944588, 084-1162434, 084-9273464 แมสาคร จัดสองพีน่ อ ง สุพรรณบุรี 081-7810631 คุณแจม หลัง ร.ร.จงสวัสดิ์ ถ.กะโลทัย ซอย 1 เมืองกำแพงเพชร 089-4182917 คุณเติรก จัดนครชัยศรี นครปฐม คุณเอ เมืองแปดริว้ 087-1301636, 081-8659803 คุณโอ อินทรบรุ ี สิงหบรุ ี 087-1998554, 036-581339 คุณสมหวัง สนามบินน้ำ นนทบุรี

17 ม.ค.55

21 ม.ค.55

22 ม.ค.55

8 ธ.ค.54

9 ธ.ค.54

10 ธ.ค.54

12 ธ.ค.54

16 ธ.ค.54

17 ธ.ค.54

17 ธ.ค.54

18 ธ.ค.54

18 ธ.ค.54

19 ธ.ค.54

23 ธ.ค.54

19 ธ.ค.54

25 ธ.ค.54

24 ธ.ค.54

25 ธ.ค.54

27 ธ.ค.54

29 ธ.ค.54

28 ธ.ค.54

5 ม.ค.55

2 ม.ค.55

6 ม.ค.55

3 ม.ค.55

7 ม.ค.55

ใชบริการถายรูป-ถายวีดีโอ จึงจะบริการลงรูปเจาภาพใหฟรี!

ปฏิทินงานในหนานี้ เราใหบริการลงงาน เฉพาะสมาชิก นสพ.ของเราและผูที่ใชบริการ ในการจัดจางทีมงานของเราเขาไปทำงานเรือ่ ง 25 ม.ค.55 ถายรูป-ถายวีดีโอในงานของทานเทานั้น


ฉบับที่ 63

หนา 3

ฉบับที่ 63

เราทำอะไรเพื่อพอบาง?

หลังจากผานเดือนสิงหาคม ซึ่งเราถือวา เปนเดือนแหงวันแมแหงชาติ ตอนนีก้ ย็ า งเขาเดือน ธันวาคม ซึ่งเราก็ถือวาเปนเดือนแหงวันพอแหง ชาติเชนกัน เมืองไทยของเราโชคดี ที่มีพอของชาติดั่ง เชนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหรือในหลวง ของเรา ถึงแมวาขณะนี้พระองคจะทรงประชวร และมีพระชนมายุยางเขาสูวัยชราแลว ทานก็มิเคย เลยที่จะทอดทิ้งประชาชน ทรงหวงใยพสกนิกร ของพระองคทานอยูตลอดเวลา ทรงมีคำแนะนำ ตางๆไปสูผูมีอำนาจทั้งหลายในบานเมืองนี้ เพื่อ เป น แนวทางในการแก ไ ขความเดื อ ดร อ นของ ประชาชนทั้งหลาย ในฐานะทางสังคมของดิฉนั ดิฉนั มีหลาย บทบาท ซึง่ บทบาทหนึง่ ก็คอื การเปนบรรณาธิการ - เจาของหนังสือพิมพเลมนี้ ที่ตองเขียนบทความ เพื่อนำเสนอเรื่องราวตางๆออกสูสายตาของเหลา สมาชิกและบุคคลทั่วไป ซึ่งถือวาเปนสาระของ หนังสือพิมพเลมนี้ ทัง้ การเสนอแนวความคิดทีเ่ ปน ประโยชนตอสังคมของเรา ในการปรับปรุงและ พัฒนา ทั้งเชิงตำหนิติเตียนบุคคลตางๆ ก็เพื่อหวัง สรางภาพลักษณสังคมของเราใหดีขึ้น ในสายตา ของบุคคลทัง้ หลายมานานเกือบ 8 ปแลว หลายคน เกลียด แตกย็ งั มีอกี หลายคนรักเชนกัน หลายป ที่ ผ า นมาประสบการณ ใ นการ ทำงานแนวนี้ ทำใหทีมงานของเราเปนที่ยอมรับ มากขึน้ แลวก็มปี ระสบการณมากขึน้ เชนกัน ในส ว นของสถาบั น ครอบครั ว ซึ่ ง ประกอบไปด ว ยพ อ แม แ ละลู ก อยู ร ว มกั น ใน

ประกาศ

การลงงานในปฎิทนิ งานหนา 2 นัน้ ทาง กองบรรณาธิการของเราขอสงวนสิทธิ์ ที่จะลง บริ ก ารให เ ฉพาะสมาชิ ก ของเราและผู ที่ มี อุปการะคุณในการจัดจางทีมงานของเราไปรับ ใชในเรือ่ งงานถายรูป-ถายวีดโี อในงานของทาน เทานั้น ซึ่งในกรณีหลังนี้ เรายินดีที่จะลงรูปเจา ภาพใหฟรี โดยไมคิดมูลคา เนื่องจากพื้นที่ของ เรามีจำกัดมากๆ ทานสมาชิกทานใดที่ตองการใหทางเรา ลงงานให ขอความกรุณาแจงใหทราบ หรือสง ขอมูลใหเราอยางชา 2 เดือนกอนถึงงาน มิฉะนัน้ อาจจะไมทันในการเตรียมตนฉบับได

สถาบั น ครอบครั ว ซึ่ ง แต ล ะคนก็ มี ห น า ที่ ข อง ตนเอง ในแตละบุคคลที่ตองพึงปฏิบัติตอกันตาม ความรักและความผูกพันซึ่งกันและกัน ในอีกบทบาทหนึ่งของดิฉัน ก็คือบทบาท ความเปนแม ทีต่ อ งเลีย้ งดูลกู ๆและใหการศึกษาสูง สุ ด ตามความสามารถ เพื่ อ ให เ ขาเติ บ โตเป น บุคลากรที่ดีของชาติตอไปในอนาคต และอี ก บทบาทหนึ่ ง ก็ คื อ บทบาทของ ภรรยาที่ตองดูแลครอบครัวและสามี ซึ่งก็คือพอ ของลูกๆนั่นเอง ซึ่งบทบาทของพอในครอบครัว นั้นก็ไมไดดอยไปกวาบทบาทของแมเลยเชนกัน ในหนึง่ ครอบครัวบทบาทของพอก็คอื การ เป น หั ว หน า ครอบครั ว ที่ ต อ งมี ห น า ที่ ม ากมาย มหาศาล ทัง้ ในเรือ่ งการทำมาหากินเพือ่ สรางฐานะ ของครอบครัวใหเปนปกแผนและมีหนามีตาใน สังคม เรือ่ งการเลีย้ งดูลกู ๆ เรือ่ งการสงเสียใหลกู ๆ ไดรบั การศึกษาสูงสุดเทาทีเ่ ขามีความสามารถ และ ออกไปใชชีวิตในสังคมภายนอกได จนเมื่อลูกๆ เติบใหญและแยกออกไปใชชวี ติ สวนตัว และสราง ครอบครัวของตนเองได พอและแมก็จะนั่งดูอยู หางๆ คอยมีหนาที่เปนเพียงที่ปรึกษาเทานั้น เมื่อ ลูกๆมีปญหาเขามาปรึกษา คุณพอของดิฉันเปนเพียงชนชั้นกรรมา ชนทีม่ อี าชีพถีบสามลอรับจาง เพือ่ หาเงินมาสงเสีย ใหลกู ๆไดรบั การ ศึกษาจนพีช่ ายสองคนของดิฉนั เรียนจบมาเปนครู และพีส่ าวไดเปนพยาบาล และ ดิฉันเรียนจบมาทำงานที่ฝายบัญชีที่ ร.พ.ราชบุรี จนตอมาก็ลาออกมาเพือ่ ทำอาชีพสวนตนในฐานะ เจาของโรงพิมพและเจาของหนังสือพิมพเลมนี้ ดิ ฉั น ไม เ คยอายเลยที่ มี พ อ เป น เพี ย งแค

คนถีบสามลอรับจาง แตกลับรสู กึ ภูมใิ จดวยซ้ำ ทีม่ ี พอเปนคนสูชีวิตที่ถีบสามลอรับจางจนสงเสียให ลูกๆทัง้ 4 คน เรียนจนจบมีหนาตาในสังคมได จนเมือ่ คุณพอยางเขาสวู ยั ชรา หลายปกอ น ที่จะเสียชีวิต ดิฉันจึงดูแลคุณพอเปนอยางดีเพื่อ ตอบแทนพระคุ ณ ท า น ทั้ ง พาท า นเที่ ย วไปตาม สถานทีต่ า งๆ ทัง้ หาของอรอยๆใหทา นไดกนิ อยาง ทีท่ า นชอบ เมือ่ ทานมีความสุขดิฉนั ก็พลอย มีความ สุขใจไปดวยทีไ่ ดดแู ลทาน ไมใชพอทานตายก็ไป เคาะขางโลงเพื่อเรียกทานออกมากินอาหารที่ขาง โลง ต อ ให คุ ณ จั ด กุ ง มั ง กรเผาอย า งดี ม าสั ก จาน ใหญๆมันก็ไมมีความหมายใดๆตอทานแลวใน ขณะนั้น สูขาวเปลาสักจานหรือน้ำสักแกวมาให ทานกินขณะทีท่ า นยังมีชวี ติ อยไู มไดเลย บุญกุศลที่ ไดมาสูทานในสองชวงเวลานั้นมันจึงตางกันมาก มายนัก ในฐานะของลูกของคุณหลายๆคนในวง การ เคยทำอะไรเพื่อสังคม เพื่อพอหรือในหลวง ของเราบางไหม? มันจึงมีโครงการ “ทำดีเพือ่ พอ” ออกมาเพื่ อ เรี ย กร อ งให ผู ค นในสั ง คมทำดี เ พื่ อ ในหลวงของเรา อีกทัง้ ในสถาบันของครอบครัว ถา คุณมีฐานะเปนลูก คุณเคยทำอะไรเพื่อคุณพอของ คุณบางไหม? ยังไมสายเกินไปหรอก! ถาคุณยังมี จิตสำนึกของความเปนคน และมีจิตสำนึกของ ความเปนลูกที่จะทำอะไรดีๆเพื่อพอของคุณ ลองหันกลับมาทบทวนหรือสำรวจตัวคุณ เองสักนิด กอนที่ทุกอยางมันจะสายเกินไป บุญ กุศลที่คุณทำเพื่อพอ มันก็จะบังเกิดกับตัวคุณเอง ไมไดบงั เกิดกับคนอืน่ เลยสักนิด และบุญกุศลจาก แรงกตัญูของคุณนัน้ มันก็จะสงผลใหคณ ุ พบและ ประสพกับความสำเร็จในชีวิตของคุณเอง...

จุฑาภัทร(ยู) เมืองเชียงหวาน

*** ขาวฝากจากพอวิมล คงศาลา รางพอปมู โนภิรมณพรหมสีภ่ าค ทาน้ำนนทบุรี แจงวาชวง นี้ที่ไมไดคอยออกงานเนื่องจากคุณแมปวยเปนโรคมะเร็งและคุณพอก็ปวย หนักจนตองเขารักษาตัวในหองไอซียู ตนเองจนตองกลับไปบานที่นครศรี ธรรมราช เพือ่ ไปดูแลอยางใกลชดิ ทัง้ สองทาน ไมมปี ญ  หาทางดานการเงินใดๆ ตามขาวลือ... สวนทานใดที่ติดคางเรื่องซองเดินงานกันอยูไมตองเปนหวง จะจัดการใหกบั ทุกทานเมือ่ ตนเองกลับมาจากใต แตถา ทานใดไมสามารถคอย ได หรือรูสึกกังวลใจใดๆก็สามารถโทรไดที่เบอร 089-7459496 ซึ่งเปนเบอร ของตน แลวก็ใหทานแจงหมายเลขบัญชีธนาคารมา ซึ่งทางคุณวิมลจะโอนเงินกลับไปใหทาน... ฝากบอกดวยวาตนเองนัน้ ยังเดินงานอยเู หมือนเดิม เพียงแตตดิ ภารกิจจริงๆ และงานประจำปทกุ วันที่ 8 เมษายนที่จังหวัดนนทบุรี ก็ยังจัดอยูเหมือนเดิม ก็จึงขอใชสื่อของเราในการประชาสัมพันธใหกับ หลายๆทานทีส่ บั สนกับขาวลือตางๆ วาขอเท็จจริงมันเปนอยางนีจ้ ริงๆ... และในการนีพ้ อ วิมลไดโอน เงินเขามา 3,000 บาท เพื่อสมทบเขากับการทำบุญเพื่อชวยเหลือคนที่ประสบอุทกภัย ซึ่งทางผมได จัดการซือ้ เรือไป 2 ลำเพือ่ ถวายพระอาจารยจอ ด วัดนครชืน่ ชมุ พุทธมณฑลสาย 4 ไปเรียบรอยแลว...


หนา 4

ฉบับที่ 63

เรือ่ งจากปก พอกรมหลวงฯ บางขุนเทียน กวา 10 ปทผี่ มไดรจู กั กับ “คุณเอก” วิฆเนศ พยัคฆชาติ ตั้งแตสมัยที่ยังเดินงานอยูแถบยาน ตะวันตก ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ซึง่ ทุกคนจะรูจักกันในนาม เสด็จเตี่ยฯ แหงตำหนัก บางขุนเทียน ซึง่ เมือ่ สมัยกอนนัน้ เวลาจะออกงานแตละ คราวจะมีลกู ศิษยตดิ ตามเยอะมากๆ หลายๆคนตอง การตามไปปรนนิบตั อิ ยางใกลชดิ และเพือ่ ทีจ่ ะได ขอพรเวลาทานลงทรงประทับสังขาร จนตอมา ทานตองบอกวา “อยาตามพอมามากเลย เกรงใจเจา ภาพเขา” เนื่องจากวาบางทีลูกศิษยหลายๆคนไม คอยรูธรรมเนียมของการไปรวมงานตามสถานที่ ตางๆ ที่ไปนั่งลอมหนาลอมหลังเสด็จเตี่ยจนเต็ม งานไปหมด ทำเอาเจาภาพหลายๆคนพลอยอึดอัด ไปดวย นัน่ เปนภาพเมือ่ 10กวาปทแี่ ลว ซึ่งทุกวันนี้เวลาคุณเอกจะออกงาน ก็จะมี เฉพาะลู ก ศิ ษ ย ที่ ใ กล ชิ ด เพี ย งไม กี่ ค นเท า นั้ น ที่ จะตามออกไปดูแล จะมีเพียงบางเวลาเทานัน้ ทีค่ ณ ุ เอกมีความสนิทสนมกับเจาภาพเปนกรณีพเิ ศษ จึง จะมีทั้งลูกศิษยที่เปนรางทรงนับสิบราง และลูก ศิ ษ ย ธ รรมดาอี ก นั บ สิ บ คนติ ด ตามไปดู แ ล ปรนนิบัติ

ซึง่ ในชวงหลังหลายปทผี่ า นมา เจาพอหาญ จะเปนองคทคี่ รองรางในการเดินงานแทนเสด็จเตีย่ เนื่ อ งจากเจ า พ อ หาญ นั้ น เป น องค ที่ เ จ า สำราญ หลายๆคนเขาถึงไดงา ย คุยสนุกและเปนกันเองกับ ทุกๆรางที่ตองการเขาพบ เนื่องดวยโดยสายญาณ เปนเจาเมืองแหงเมืองนานดินแดนถิ่นไทยเหนือ การเขาพบและการพูดคุยจะเปนแบบสบายๆ แต ขอบอกกอนนะวา ความสามารถของเจาพอหาญ ในการทำนายทายทักเรื่องอะไรแตละคราวนั้นไม ธรรมดาเลย เรียกวาถาทำนายทายทักใครแตละที เปนประเภทขวานผาซาก ตรงไปตรงมา แทงทะลุ ถึงขัว้ หัวใจทีเดียว ซึง่ ผมเคยพบเห็นมาแลวจริงๆ คุณเอกหรือคุณวิฆเนศ พยัคฆชาติ เริม่ ทรง เจาครัง้ แรกตัง้ แตอายุ 15 ป นับถึงวันนีก้ ็ 27 ปมา แลว โดยเป ด ตำหนั ก รั บ อาคั น ตุ ก ะ ตั้ ง แต ตำหนั ก ทรงยั ง เป น เพี ย งแค ตำหนั ก เล็ ก ๆที่ ย า น บางขุนเทียน แตคุณเอกก็ไดอธิษฐานจิตกับทาง เสด็จเตีย่ วา “ถาลูกมีบารมีรว มกับเสด็จเตีย่ จริง ก็ขอ ใหสรางตำหนักใหญโต เพื่อใหสมพระเกียรติกับ พระองคทานในเวลาอันรวดเร็ว” ซึ่งคุณเอกก็ใช เวลาเพียง 3 ปเทานัน้ ทีจ่ ดั สรางตำหนักใหญ มูลคา หลายสิบลาน ทีบ่ างขุนเทียนไดสำเร็จ ซึ่ ง ตำหนั ก บางขุ น เที ย นก็ ตั้ ง อยู ข า งกอง บัญชาการตำรวจนครบาลที่ 8 หรือ บก.น.8 เสน ทางไปเทียนทะเลนั่นเอง ซึ่ ง ที่ ตำหนั ก บางขุ น เที ย นได เ ป ด รั บ อาคันตุกะทีจ่ ะมาเฝาเสด็จเตีย่ เฉพาะวันเสารเทานัน้ โดยเริ่ ม ตั้ ง แต 5 โมงเย็ น เป น ต น ไป จนกว า อาคันตุกะทีม่ าเฝาจะหมด ซึง่ ตองโทรจองคิวกอน เพราะแตละสัปดาหนนั้ จะมีลกู ศิษย โทรมาจองคิว เยอะมากๆเพราะทรงเจารับลูกศิษยเพียงแคสปั ดาห ละ 1 ครัง้ เทานัน้ ซึง่ เคยมีอยบู อ ยมากๆทีต่ อ งนัง่ ทรง ประทับรับลูกศิษยจนถึงเที่ยงของวันอาทิตยจึง จะหมดแขก เรียกวาขามวันขามคืนกันเลยทีเดียวที่ ตองทำภารกิจใหกับเสด็จเตี่ย จนตอมาเมื่อป 2540 ก็ไดเริ่มจัดตั้งมูลนิธิ อรุโณทัย ซึง่ เปนองคกรเพือ่ สาธาณกุศล มงุ ทำบุญ ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อการศึกษาของเด็ก ไทย เพื่อชวยเหลือคนพิการ และเพื่อชวยเหลือ องคกรสาธารณกุศลตางๆ ซึ่งหลายปที่ผานมามี

ผลงานโดยตลอดเวลาหลายป ที่เหลาบรรดาลูก ศิษยลูกหาชวยกันในการทำกิจการกุศล จนทำให มูลนิธิอรุโณทัยเปนที่โดงดังรูจักกันไปทั่ว โดยผลงานชิ้ น โบว แ ดงที่ ทำร ว มกั บ ลู ก ศิ ษ ย ก็ คื อนำลู ก ศิ ษ ย ช ว ยกั น ทำบุ ญ สร า งอุ โ บสถ มูลคาหลายสิบลานที่วัดสันมานะ อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย สำเร็จไดดงั ทีต่ งั้ ใจไว เมื่ อ หลายป ก อ นมี ลู ก ศิ ษ ย ค นหนึ่ ง มา บนบานบอกวาตองการจะขายที่ดินยานบางน้ำจืด สมุ ท รสาคร เสด็ จ เตี่ ย บอกว า ขายไม ไ ด ห ร อ ก! เพราะมันตัง้ อยทู โี่ คงผีดุ แลวแถมยังเปนบอปลาอีก ตางหาก ตองทำศาลเจาเทานั้น จนตอมาลูกศิษย คนนั้ น ก็ เ ลยขายให กั บ มู ล นิ ธิ อ รุ โ ณทั ย เพื่ อ จั ด ทำเปนศาลเจา

พอเอกก็เลยเริ่มปรับปรุงสถานที่แหงนี้ ตั้งแตเริ่มถมที่ดินที่เปนบอปลาปลูกสรางศาลเจา ขึน้ มา ซึง่ ตอมาก็กลายเปนศาลเจาทีใ่ หญโตมากๆ พอเอกบอกวาไมรใู ชเงินไปเทาไร? แตถา คำนวณแบบคร า วๆก็ เ ฉี ย ดร อ ยล า นเข า ไปแล ว เฉพาะตัวอาคารของศาลหลังใหญนนั้ ก็เกินกวา 30 ลานเขาไปแลว ไมรวมคาปรับปรุงบริเวณโดยรอบ ที่ทำออกมาไดแบบสวยงามทั้งศาลของเสด็จเตี่ยที่ ใหญโตมโหฬารและประณีตมากๆ ผลงานลาสุดที่เพิ่งเสร็จและจัดงานเฉลิม ฉลองไปเมื่ อ ป ที่ แ ล ว ก็ คื อ อาคารที่ ด า นบน ประดิษฐานรูปปน หลวงปโู ตสูง 22 เมตร และดาน ล า งเป น อาคารที่ ป ระดิ ษ ฐานรู ป ป น พ อ ตากสิ น มหาราช หลวงพ อ โสธรและหลวงปู สุ ข ที่ ใ ห ผู คนมากราบไหวสักการะบูชาและขอพร ซึ่งทางทีมงานของเราไดเขาไปรับใชใน การทำงานในการบันทึกภาพและชืน่ ชมบารมีของ ตำหนักทรงแหงนี้มา 2 ปแลว ไดเห็นถึงความยิ่ง


ฉบับที่ 63

หนา 5

นำหน า ขบวนโปรยดอกไม อ วยพรให กั บ ทุ ก คนเบื้องลางตลอดเสนทาง เฉพาะขบวนแหอยาง เดียวก็ยาวเปนกิโลเมตรแลวถือวายิ่งใหญมากๆ จนเมื่อปที่แลว เราเคยนำเอาภาพเหลานี้มาลงใน เฟซบุคใหหลายๆคนไดชมกัน ในการจัดงานพิธบี ชู าครูของตำหนักแหงนี้ แบงเปน 2 ชวง ซึง่ ก็คอื ในวันที่ 15 ธันวาคมของทุก ป ก็จะเปนพิธบี ชู าครู ครอบเศียร มอบขันธ อาบน้ำ ทิพยใหกับบรรดาศิษยานุศิษยที่ตำหนักบางขุน เทียนซึ่งจะเปนพิธีกรรมแบบลวนๆ

ใหญของการจัดงานเฉลิมฉลอง ซึ่งถือไดวาเปน การจัดงานเฉลิมฉลองทีย่ งิ่ ใหญมากๆ จนเรียกไดวา ยิ่งใหญที่สุดเทาที่เราเคยไปพบเห็นมา เริม่ ดวยขบวนแหทเี่ ริม่ ตน ณ ทีท่ ำการองค การบริหารสวนตำบลบางน้ำจืด ยาวเหยียดเปน กิโลเมตรทีเดียว มีทงั้ ขบวนแหนำหนาดวย กระตัว้ แทงเสือ วงกลองยาว วงดุรยิ างคโยธวาทิต วงพิณ แคนประยุกต การแสดงสิงโต-มังกร ซึ่งมีวงแห เหล า นี้ คั่ น กลางของขบวนแห แ ต ล ะชุ ด ส ว น บนท อ งฟ า ก็ มี ห น ว ยร ม บิ น อี ก เกื อ บสิ บ ลำบิ น

สวนในวันที่ 19 ธันวาคมนั้นจะเปนงาน แบบเฉลิมฉลองสมโภช พรอมกับชมพลุสีที่สุด ยอดอลังการงานสรางสวางไสวเต็มทองฟาในยาม ค่ำคืน โดยขบวนแหจะเริม่ ตัง้ แตประมาณ 15.00 น. ทีจ่ ะเริม่ ขบวนจากทีท่ ำการ อบต. เขาสตู ำหนักบาง น้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึง่ ตัง้ อยบู นถนนเอก ชัย- บางบอน ซึ่งในวันที่19 ธ.ค.นี้ก็จะมีการเบิก ซึง่ ตองขอเชิญชวนเหลารางทัง้ หลายในวง พระแมบายศรีไปเรื่อยๆจรดดึก เวลาเลิกไมแน นอนเพราะบางปเลิกถึงตีสามก็เคยมีมาแลว ซึง่ แลว การ ไปรวมชมบารมีและอวยพรกับทานเจาภาพ ดวยกันในวันที่ 19 ธ.ค. 2554 ดวยกันนะขอรับ... แตเสด็จเตี่ยจะกำหนด


หนา 6

ฉบับที่ 63

‡√◊ÕË ß¢Õߺå∫Ÿ √‘®“§™ã«¬‡À≈◊պ媟 √– ∫Õÿ∑°¿—¬ºã“π∑“ß π æ.ºåπŸ ”°å“«Àπå“-§π√—°‡®å“

ตอนที่น้ำเหนือหลากเขาทวมภาคกลางชวง แรกๆพอประวิทย รางพอนเรศวร แหง อ.ผักไห จ.พระ นครศรีอยุธยา ก็ไดรับผลกระทบเขามาแบบเต็มๆ เนือ่ งจากกระแสน้ำไดทว มตลาดผักไห ซึง่ เปนบริเวณ ที่ตั้งของบานพอประวิทย ทำใหการเดินทางออกมา ขางนอกลำบากมาก ตองลุยน้ำทีข่ นึ้ ถึงเอว เขาออกบาน จนรองขออยากไดเรือสักลำ ซึ่งผมก็ไดรองขอไปยังหลายๆทานชวยกัน บริจาคเขามาเปนเงินหมืน่ กวาบาท แตปรากฏวายังไม ทั น ได ไ ปซื้ อ เรื อ น้ำ ที่ ผั ก ไห ก็ ล ดลงอย า งรวดเร็ ว จนผมตองโยกเงินสวนดังกลาวไปชวยเหลือครอบครัว ของพอบิก๊ รางพอพระกาฬ ที่ อ.ทาวงุ จ.ลพบุรี พรอม ดวยญาติประมาณ 10 ครอบครัวดังที่นำเสนอไปใน ฉบับทีแ่ ลว แตหลังจากน้ำที่ผักไหลดลงไปไดไมกี่วัน ก็เกิดมีมาเปนระลอกที่สองอีก คราวนี้หนักกวาเดิม ทวมขังมานานเกือบเดือน พอประวิทยบอกวาเห็นน้ำ ลดลงแลวก็ไมไดเฉลียวใจวามันจะมาซ้ำอีก มาเที่ยว หลังนีค้ รอบครัวของตนเองลำบากมากๆออกไปทำมา คาขายปกติไมได จึงไมมรี ายไดมาเลีย้ งครอบครัวตาม ปกติ ขาดแคลนทั้งอาหารและน้ำดื่ม โชคดีที่ อ.แจค ฉัตรเพชรแหงอาศรมบานแกว สุพรรณบุรี เจาของงาน 9 ธันวาคมนี้ ชวยซือ้ เรือมาบริจาค 1 ลำ ประกอบกับทางวัดหนองปลวก อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี ซึ่งมีหลวงพอสมวงศ อติพโล เปนเจา อาวาส โทรศัพท มาบอกบุญกับผมวา ในชวงออก พรรษานีจ้ ะมีพระภิกษุเดินทางมาปฏิบั ติ ปริวาสกรรม ทีว่ ดั นีน้ บั รอยรูป แตเนือ่ งจากทีว่ ดั นีเ้ ปนวัดปาปริวาส ซึ่งอยูหางไกลชุมชนพอสมควร การบิณฑบาตรเพื่อ การเลี้ยงชีพนั้นไมพอตอจำนวนของพระในวัด จึง ขอใหผมชวยบอกบุญไปยังญาติโยมผูมีจิตศรัทธาทั้ง

หลายดวยในการขอบริจาคขาวสารอาหารแหงตาม กำลังศรัทธา ผมจึงตัดสินใจบอกบุญไปยังมิตรสหายหลาย ทาน ซึง่ เกือบทุกทานก็รว มดวยชวยกันบริจาคเขามาได เงินมาทัง้ สิน้ 15,320 บาท ตามรายการดังตอไปนี้ คุณ เสนีย รางพอพระยาแล ปราจีนบุรี 2,000 บาท - พอ ตอ ทาเรือ 1,000 บาท - พอไพโรจน รางพอวิรณ ุ ปกษา บางบอน 1,000 บาท - แมหนอม สุพรรรบุรี 1,000 บาท - แมสาลี่ รางพอศรีสทุ โธ แหงคลองสาม ลำลูกกา 1,000 บาท - แมสำราญ รางปเู จาสมิงพราย สุทธิสาร 1,000 บาท - พอรอน ตำหนักไวกูณฑ กุยบุรี 1,000 บาท - เฮีย ขาว รางอากงตรัง สุขสวัสดิ์ 1,000 บาท - แมวรรรณ ภา รามอินทรา 109 รางแมลกั ษมีมาตา 1,000 บาท แมแตม รางกรมหลวงฯ สวนสม 1,000 บาท - แมขวัญ รางพอบุเรงนอง โรงโปะ ชลบุรี เงินสด 1,000 บาทและ ขาวสาร 6 ถุงพรอมดวยอาหารแหงหลายอยาง - แมจวิ๋ รางทาวเวสฯ สะพานใหม 500 บาท - แมกงุ รางพระ ศิวะปราวตี ทาเรือ 500 บาท - แมเพ็กเอ็ง รางพอปชู วี ก บางบอน 500 บาท - พอตอ แฮรดู 300 บาท - พอไกแมเจีย๊ บ โสมนันทะ 300 บาท - คุณนอง สุขสวัสดิ์ 200 บาท - พอหมู เพิม่ สิน 200 บาท - พอสุ รามคำแหง 200 บาท - แมจารุภา พระรามสอง 120 บาท - พอโจ คลอง 7 ลำลูกกา 100 บาท - พอตอ แมลงหวี่ 100 บาท - แม นอย รางแมกมิ ฯ เพชรเกษม 100 บาท - พออวน ราง พอปพู ฆิ เณศ โชคชัยสี่ 100 บาท - พอหมอแผน ปรีชา 100 บาท สำหรับ คุณอธิเทพ ทิพยสุข เปนเพื่อนทาง เฟซบคุ ซึง่ ทำธุรกิจรานอาหารอยทู อี่ อสเตรเลีย เราคุย กันพอสมควรแตไมเคยเห็นหนากันแจงความประสงค ขอรวมดวยโดยโอนเงินมา 10,000 บาท แตถูกหักคา ธรรมเนียมไป 200 บาทเหลือเงินสดอยู 9,800 บาท จึง

เปนเงินสดรวมทัง้ สิน้ 25,120 บาท ในวันที่ 25 ตุลาคม 54 ขณะทีผ่ มกำลังเดินทาง ไป จ.สุโขทัย ผมไดเดินทางไปตามเสนทางสุพรรณบุรี เพื่อผานอางทอง ก็ไดนัดใหคุณประวิทยมารับสิ่ง ของบริจาคที่ อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง ซึง่ ผมไดจดั สรรของบริจาคมีดงั นี้ ขาวสาร 2ทอน (100 ก.ก.) มูลคา 2,000 บาท เครื่องอุปโภคบริโภคทั้งน้ำปลา น้ำมัน เครือ่ งกระปอง รวมทัง้ น้ำดืม่ มูลคา 1,000 บาท รวมทัง้ เงินสดใหคุณประวิทย 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท สวนทางวัดหนองปลวกนั้นผมไดจัดซื้อขาว สารจำนวน 5 ทอน พรอมทัง้ อาหารแหงตางๆจำนวน หลายรายการ เหลือเงินสดอยู 13,090 บาท ผมไดควัก สมทบไปจนครบ 14,000 บาท ซึง่ ก็ไดมอบใหกบั ทาง วัดโดยจัดทำเปนผาปาไปใหกบั ทางวัดเรียบรอยแลว ก็ตองขอขอบคุณไปยังเหลามิตรสหายทุกๆ ทานทีไ่ ดรว มกันทำบุญบริจาคทรัพยของทาน รวมทัง้ ขาวสาร อาหารแหงหลายรายการที่ พอบุเรงนอง แหง โรงโปะ ชลบุรี ไดรว มบริจาคมาก็ไดจดั สงมอบไปเรียบ รอยแลว ตัวผมนัน้ เปนดังสะพานบุญของทาน ในการ นำจตุปจจัยของทานสงมอบใหกับผูที่ขาดแคลน ซึ่ง สะพานนีก้ เ็ ปนดัง่ ตัวแทนทีน่ ำบุญกลับมามอบใหทกุ ๆ ทานทีร่ ว มดวยชวยกัน ก็ขอใหบญ ุ กุศลทีท่ า นทัง้ หลาย ไดกระทำรวมกันในครั้งนี้ สงผลใหทานและครอบ ครัวจงมีแตความสุข ความเจริญ คิดทำการสิง่ ใดก็ขอ ใหจงสำเร็จทุกๆประการ มากดวยบุญญาบารมีทอี่ งค เทพทัง้ หลายไดแซซอ งประทานพร ขอใหทา นทัง้ หลายจงเจริญยิง่ ๆขึน้ และสำเร็จ ดวยคำพรทีว่ า “โชคลาภมากมาย คาขายกาวหนา เงิน ทองไหลมา สุขภาพแข็งแรง” ดวยเทอญ


ฉบับที่ 63

หนา 7

การขอพร

ความเป น จริ ง ของมนุ ษ ย ปุ ถุ ช นผู อ ยู บนโลกกลมๆใบนี้ ตางทุกขรอนตามวาระ การ สักการะบูชาเทพเทวดา จึงเกิดเปนศรัทธาแบบมี เงือ่ นไขรองขอสารพัด ดวยเชือ่ วาถาศักดิส์ ทิ ธิส์ งิ่ ที่ ตนขอพรจะตองพึงบังเกิดเปนผลสำเร็จ โดยบาง คนรองขอเกินบุญวาสนาตน รองขอในสิง่ อันไมพงึ พอดีกบั ตน พอขอพรแลวไมไดสมปรารถนา กลับ พูดจาลบหลู ดูถูกเหยียบย่ำตอเทพเทวดา ทั้งๆที่ พระองคทรงเมตตา แตมนุษยบางคนกลับไรสำนึก ความรักบนโลกใบนีม้ หี ลายรูปแบบ แตรกั หนึง่ ใน นั้นคือความรักที่เทพเทวดามีตอรางสังขารและ มนุษย และความรักของพระองคมทิ รงแปรเปลีย่ น ไปตามกาลเวลา พระองคทรงเมตตาใหมวลมนุษย ตลอดเวลา และประทานพรใหอยแู ลว แตสำคัญที่วาผูรับพรจะรับพรไดอยางไร และชอบขอพร เคยคิดไหมวาจะเอาพรไปไวไหน จะเอาอะไรมารับพรกันเบือ้ งตนคงจะตองทำจิตใจ ใหบริสทุ ธิ์ และควรรักษาครองศีลหา เพราะศีลเปน บอเกิดแหงกุศลทั้งปวง ศีลทำใหเกิดปญญา และ เป น เครื่ อ งป อ งกั น ความประพฤติ และท า น คงทราบดีวาศีลหามีอะไรบาง และสังเกตุวา หลัง จากเรารับศีลหาแลว พระสงฆทานจะกลาวตอไป วา สีเลนะ สุคะติงยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา สีเล นะนิพพุตงิ ยันติ ตัสมา สีสงั วิโสธะเย ผรู บั ศีล จะยก มือพูดคำวา สาธุ ความหมายของบาลีสวดนีค้ อื สีเลนะ สุคะติงยันติ ศีลเปนเหตุใหเกิด ความสุข เพราะเราใหความไมมภี ยั ไมมเี วร ตอผู อืน่ และตนเอง สีเลนะ โภคะสัมปะทา ผูมีศีลอันงดงาม แลว กิตติศพั ทยอ มขจรขจายไปไกล ยอมเปนทีน่ า เชือ่ ถือและนาคบหาแกคนทัง้ หลาย อันเปนเหตุให

เกิดโภคทรัพย สีเลนะ นิพพุตงิ ยันติ ศีลอันเปนทรัพยภาย ใน ตกน้ำไมไหล ตกไฟไมไหม ใครเอาไปไมได คือ อริยทรัพย อันเปนไปเพือ่ พระนิพพาน ตัสมา สีสงั วิโส ธะเย นีค่ อื ความวิเศษของ ศีล ทีร่ กั ษาไวดแี ลว ศี ล ที่ รั ก ษาดี แ ล ว สำคั ญ ที่ เ จตนา และผู รักษานัน้ มีความเขาใจ เห็นประโยชนไมมกี งั วล ศีล จึงเปนเหตุใหเกิดสมาธิ สมาธิกเ็ ปนเหตุแหงปญญา และจะพึงเห็นตามความเปนจริง พระพุทธองคทรง ไดเปรียบเทียบ ศีลกับแผนดินไววา “แผนดินเปน บอเกิดพืชพันธุธัญญาหารทุกๆสิ่ง และศีลนั้นเปน บอเกิดแหงกุศลทัง้ ปวง” เหมือนวา หอมใดไมเทา ศีล ตามลมและทวนลม สวยงามใดไมเทางามดวย ศีล และเกิดคำวามีศลี มีธรรม ธรรมนัน้ มีใจเปนหัว หนา และสำเร็จที่ใจเรา เราทั้งหลายอยากไดรับ พรจากการรองขอตอเทพเทวดา การทีเ่ ราจะไดพร ไม ไ ด ขึ้ น อยู กั บ เทพเทวดาทั้ ง หลาย เพราะเทพ เทวดาไดทรงประทานพรทัง้ หลายไวใหมวลมนุษย ตลอดเวลาผไู ดรบั พร เราเปนมนุษยจะเอาอะไรมา รับพร หากเราไมประพฤติดีรักษาศีล มีธรรมใน เบื้องตน เปรียบเหมือนน้ำยังตองมีภาชนะรองรับ จึ ง อยู ไ ด พรแห ง เทพเทวดา ก็ ต อ งเอาความ ประพฤติดขี องตนเปนทีร่ บั พรเหลานัน้ บางคนพูด วาก็ประพฤติดี ทำดีมาโดยตลอด บูชาเทพเทวดา ดวยศรัทธามาโดยตลอด ขอพรอะไรก็ไมเห็นได ฟ ง แล ว น า สงสารและน า เห็ น ใจมาก เลยต อ ง ขออธิบาย ใหฟง วา การจะไดรบั พรนอกจากรักษา ศีลประพฤติแลวยังตองขึ้นอยูกับบุญวาสนา ดวง ชะตาเกิด และดวงในแตละป และที่สำคัญคือเจา กรรมนายเวรของแตละคน บางทีกอนที่เราจะขอ พรกับเทพเทวดาทาน เรามาขออโหสิกรรมจากเจา กรรมนายเวร แผเมตตา อุทศิ บุญนัน้ จะดีกวา เผือ่ วา กรรมเกาลดลง พรที่ไดมาจากเทพเทวดาตั้งนาน แลว จะไดรบั พรไดสกั ที

หลายคนไดกราบไหวบูชาสักการะเปน อยางดี แตพอขอพรใดไมสำเร็จก็ตำหนิตอ วาหมด ศรัทธา เลิกบูชา ทำอยางนี้เปนบาปมากๆ อยาทำ หัดมองดูตวั เองกอน เราทำดีมหี รือทานจะไมใหพร บุญวาสนาของมนุษยมีกาลเวลา พรนั้นไมใชรวย แตพรนั้นชวยใหดำรงชีพอยูไดดวยสุขใจและใจที่ สุขก็มาจากเราเอง พอใจสุขก็ไดพร สุขใจตอนไหน ไดพรตอนนั้นพอขอพรอะไรไมไดเอาความทุกข มาอยูในจิตใจตอนไหน พรที่จะไดก็หายไปตอน นัน้ เชนกัน ดังนัน้ เราควรเห็นในอริยสัจสี่ คือ ทุกข เหตุเกิดทุกข การดับทุกข และปฏิบตั ติ นใหพน ทุกข มนุษยทั้งหลายตางชอบขอพร ตางหวังจะไดรับ หวังจะไดจากเทพเทวดา จึงตองเขาใจวาขอพร แลวจะเอาไปไวไหน? กลาวมาถึงรางทรงองคเทพจาก ที่ชอบ ขอพร บางทีอาจเสียเวลาเปลา เราเปนกายธาตุของ พระองค ลองหันมาเปน อธิษฐานจิต กับเทพเทวดา กายทิพยของตน และเทพเทวดาทัง้ หลาย ใหบรรลุ ในกิจอันพึงประสงค คำอธิษฐานใดจะสำเร็จได ดวยสัจจะอธิษฐาน และรักษาสัจจะนั้น พรใดๆ ยอมสำเร็จไดอยางแนนอน แตกอ นทีท่ กุ อยางจะได จงจำไวเถิดวา พรใดๆไมเทาพรเพียร เพียรแลวจะ ไดพร สื บ เนื่ อ งจากงานบู ช าครู ป ระจำป ข องผู เขี ย น ข า พเจ า ขอกราบขอบพระคุ ณ มายั ง ผู จั ด ทำหนังสือผนู ำกาวหนา ผสู นับสนุนทีไ่ ดใหโอกาส เขียนบทความประจำคอลัมน หากบทความใดให ทานผอู า นสวาง ขอสาธุ หากบทความใดทานไมพงึ ถูกใจ ขาพเจาขอขมาตอทานดวย ขาพเจาไดเขียน จากความรูประสบการณ มิใชรูกวา เกงกวา หรือ อวดรู กวาทานทัง้ หลาย ขอกุศลผลความดีจงมีแด ทานผูอาน หากบทความใดผิดพลาดตอความจริง หรือใจทาน ขาพเจาขออโหสิกรรม และขอรับไว เพียงผูเดียว ขอความรักมิตรภาพบังเกิดมีตอทาน และเราตอไป.. อ.ตรี เสนียว งศ ณ อยุธยา


หนา 8

ฉบับที่ 63

«—π‡∫“Ê ∫“¬Ê ∑’‡Ë °“À≈’

ชวงนี้เปนชวงที่หลายทานมองหาที่ทองเที่ยวที่อากาศดีๆ เย็นสบาย จนถึงหนาวจับใจ ก็ตอ งยกให “เกาหลี” สถานทีท่ อ งเทีย่ วทีต่ อ งบอกวา คนไทย ชอบมาก เพราะมีครบทุกอยางสไตลคนไทยจริงๆ ทั้งเรื่องที่ทองเที่ยวทาง ธรรมชาติ หรือทางวัฒนธรรมทั้งพระราชวังและวัด หรือไมวาจะเปนสวน สนุกทีค่ รบครันจริงๆ อยางทีเ่ กาหลีนผี้ เู ขียนเองไปเยือนมาถึง 3 ครัง้ แลว แต ก็ยงั อยากไปเยือนอีก ซึง่ ชวงทีน่ า ไปทีส่ ดุ ก็คอื ชวงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ ที่วานาไปก็เพราะชวงนี้เปนชวงหนาหนาว ไดไปชมหิมะ ไป ตกปลาน้ำแข็ง และไปช็อปทัง้ เสือ้ ผาและเครือ่ งสำอาง ทีก่ ำลังเปนทีน่ ยิ มมาก ในเมืองไทย โดยเฉพาะเครื่องสำอางยี่หอดังๆของเกาหลี พอไปช็อปที่โนน เรื่องราคานั้นตองบอกวาถูกกวาบานเรามากเลยทีเดียวเชียว สำหรับโปรแกรมทีน่ า ไปก็มี ลูเฮาสทำเนียบของประธานาธิบดี และ แวะถายรูปเปนที่ระลึกที่ อนุสาวรียรูปนกฟนิกซ สัญลักษณความเปนอมตะ พรอมชมทัศนีภาพอันสวยงามของ ภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ำพุ ซึ่งถือ วาเปนจุดทีม่ ฮี วงจยุ ทีด่ ที สี่ ดุ ของกรุงโซล พระราชวังเคียงบอค พระราชวังเกา แกทสี่ ดุ ของราชวงศโชซอน สรางขึน้ ในป ค.ศ. 1394 โดยใชเปนศูนยกลางการ ปกครองในสมัยโบราณพิพิธภัณฑพื้นบาน ทราบประวัติยอนเรื่องราวและ สัมผัสกับชีวิตความเปนมาของคนเกาหลีตั้งแตยุคโบราณจนถึงปจจุบัน ผาน ทางหองแสดงหนุ จำลอง ซึง่ ทานจะไดซมึ ซับวิถชี วี ติ ทีแ่ สดงวัฒนธรรม และ ธรรมเนียมประเพณีตา งๆทีผ่ า นมากวา 5,000ป เรียนรวู ธิ กี ารทำกิมจิ อาหารที่ ขึ้นโตะชาวเกาหลีทุกมื้อ สวนสนุกเอเวอรแลนด ซึ่งถูกขนานนามวาดิสนีย แลนดเกาหลี เปนสวนสนุกกลางแจงทีใ่ หญทสี่ ดุ ของประเทศโดยมีบริษทั ซัม ซุงเปนเจาของ ตัง้ อยทู า มกลางหุบเขา ชมไลเกอรแฝดคแู รกของโลก ทีน่ ที่ า น จะพบวาเจาปาสิงโต และเสือดินแดนแหงเทพนิยาย หรือสนุกกับเครื่องเลน นานาชนิด อาทิเชนสเปสทัวร รถไฟเหาะ หนอนสะบัด อีกทัง้ ยังมีสวนดอกไม ตามฤดูกาลหมบู า นนัมซานฮันอก เปนบานของชนชัน้ บางยาง หรือชนชัน้ ขา ราชการและชนชัน้ สูงในเกาหลีเมือ่ 600 ปทแี่ ลว จะไดสมั ผัสและเรียนรกู าร ใชชวี ติ ประจำวัน เครือ่ งใชไมสอย การกิน-อยู และการตกแตงบานเพียงหนึง่ เดียวในกรุงโซล SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลกมี ความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลชมทัศนียภาพของกรุงโซลไดรอบ ทิศ 360 องศา แตตอนนี้ขอนำพาไปเที่ยวที่ “เกาะนามิ” ที่คนไทยรูจักกันเปนอยาง ดีกอ น เกาะทีท่ กุ คนและครู กั ทุกเพศทุกวัยตองหาโอกาสไปเยือน นำทานสทู า เรือเฟอรี่ ขามฟากสู “เกาะนามิ” มีรปู รางเหมือนใบไมที่ ลอยอยทู างตอนหนือของแมน้ำฮัน สถานทีโ่ รแมนติกอีกแหงหนึง่ ทัง้ ยังเปน สถานทีถ่ า ยทำละคร Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว ทาน

สามารถเชาจักยานหรือมอเตอรไบทเทีย่ วรอบเกาะ นัง่ รถไฟรอบเกาะ คาราวะ สุสานนายพลนามิ เดินเลนทามกลาง แมกไมธรรมชาติ ไมวา จะเปนทิวตน สน ตนเกาลัด หรือ จะเลือกนั่งรับลม ริ ม ช า ย ฝ ง ท า ม กลางบรรยากาศ แสนโรแมนติ ก มองดู พั น ธุ สั ต ว ต า งๆ เช น นกกระจอกเทศ กระตาย กระรอก ไดเวลาสมควรนั่ง เรือกลับมายังฝง นำ ท า น ชมมรดกโลก “ป อ มฮวาซอง” ตำนานความยิง่ ใหญของ “ลีซาน” หรือ กษัตริยจ องโจ กษัตริยอ งคท2ี่ 2 แหง ราชวงศโชซอน ซึง่ เปนราชวงศสดุ ทายของเกาหลีทรงสรางปอมแหงนีข้ นึ้ เพือ่ เปนเกียรติตอบิดาซึ่งเปนรัชทายาทของอาณาจักรแตตองมาเสียชีวิตกอนที่ จะไดขน้ึ ครองราชย กำแพงเมืองและปอมสรางรายรอบตัวเมืองความยาวถึง 5,500 เมตร และปอมแหงนีไ้ ดรบั การ ขึน้ ทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปน มรดกโลก ความยิ่งใหญและสวยงามของปอม ถูกใชเปนฉากในภาพยนตร และซีรยี่ เ กาหลีหลายตอหลายเรือ่ งเกาะนามิ (ฮันกึนามิซอม) ตัง้ อยทู เี่ มืองชุน ชอน จังหวัดคังวอน หางจากกรุงโซลไปทางตะวันออก 63 กิโลเมตร เปนแหลง ทองเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียงของเกาหลี เกาะนามิเปนเกาะกลางแมน้ำฮัน ซึง่ เกิดจาก การสรางเขื่อนชองพยอง เกาะนามิเปนเกาะทีเ่ ปนตัวเลือกอันดับตนๆในการใชเวลาวางเพือ่ พัก ผอนของครอบครัวหรือคูหนุมสาวนิยมใชสถานที่นี้ในการออกเดท เพราะมี บรรยากาศทีโ่ รแมนติกและทีส่ ำคัญคืออยหู า งจากกรุงโซลเพียง 1 ชัว่ โมงครึง่ ครู กั ทานไหนทีห่ าบรรยากาศโรแมนติก ก็ตอ งแนะนำทีน่ เี่ ลยครับ หรืออยาง เฮียหนมุ สามโคก จะเปลีย่ นบรรยากาศพาใครไปลิม้ ลองรสชาติอากาศใหมๆ แบบทั้งหวานทั้งเย็นก็ไดเลยนะครับ หรือจะแอบนัดคนแถวสระบุรีไปดูผี กระจก??? ก็ได รับรองวางานนีไ้ ดใจและ เขาวินแนนอน...


ฉบับที่ 63

หนา 9


หนา 10

ฉบับที่ 63

ì √–∫ÿ√î’ ‡¡◊Õßπ’§È Õ◊ ª√–μŸ ¿ãŸ “§Õ’ “π หลายๆคนคงจะเคยไดยิน “สระบุรี เลี้ยว ขวา” นั่ น หมายถึ ง ว า เมื่ อ เราขั บ รถไปตามถนน พหลโยธินจนถึงเมืองสระบุรี หรือเมืองเพรียวใน อดีต แลวจะตองเลี้ยวขวาเพื่อเดินทางเขาสูภาค ตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของไทย หลายปมาแลวที่ผมไดเดินทางไปทำงาน รับใชในงานอาชีพสวนตนในเรื่องงานถายรูป - วี ดี โ อในจั ง หวั ด แห ง นี้ อี ก ทั้ ง ก็ ยั ง มี ส มาชิ ก ของ หนังสือพิมพของเราอีกหลายสิบคนทีใ่ หการสนับ สนุนหนังสือพิมพฉบับนี้ โดยเฉพาะ “พอแบ็งค” ธราธร เนตรอินทร รางพอศรนารายณธนูทอง แหง อางทองโสภาแกส ก็มบี า นเกิดอยทู จี่ งั หวัดนี้ อีกทัง้ การจัดงานไหวครูใหญทกุ ป ก็ยงั จัดทีค่ ฤหาสน ริม แมน้ำปาสัก ใน ต.ตะกุด อ.เมือง ซึ่งเปนที่ตั้งของ สำนักงานใหญ บจก.โสภาแกส ทีม่ คี ณ ุ พอและคุณ แมดูแลอยู ซึ่งกำหนดไวที่วันสารที่สองของเดือน ธันวาคมทุกป ซึง่ ปนนี้ นั้ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม 2554

สระบุ รี เ ป น เมื อ งสำคั ญ เมื อ งหนึ่ ง มาแต โบราณ สันนิษฐานวาตัง้ ขึน้ เมือ่ พ.ศ.2092 ในสมัย สมเด็จพระเจาจักรพรรดิ์ สันนิษฐานวาพระองค โปรดเกลาใหแบงพื้นที่เขตเมืองลพบุรีกับเมือง นครนายกบางส ว นมารวมกั น ตั้ ง ขึ้ น เป น เมื อ ง สระบุรี ทั้งนี้เพื่อตองการใหเปนศูนยระดมพลใน ยามศึ ก สงคราม เพราะฉะนั้ น ตั้ ง แต ส มั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเป น ต น มา จึ ง มั ก จะพบเรื่ อ งราวของ สระบุรีเกี่ยวกับสงครามอยูเสมอ สำหรับที่มาของ คำวา “สระบุร”ี สันนิษฐานวาเพราะเหตุทที่ ำเลตัง้ ครั้งแรกมีบึงอยูใกล คือ “บึงหนองโงง” เมื่อตั้ง เมืองขึ้นมาจึงไดนำคำวา “สระ”มารวมกับคำวา “บุร”ี เปนชือ่ เมืองสระบุรี

จังหวัดสระบุรี อยูหางจากกรุงเทพฯ 107 ก.ม. มีทงั้ หมด 13 อำเภอ คือ เมือง หนองแซง เสา ไห บานหมอ พระพุทธบาท หนองโดน แกงคอย มวกเหล็ก วังมวง วิหารแดง หนองแค ดอนพุด และ เฉลิมพระเกียรติ มีพนื้ ที่ 3,567 ตารางกิโลเมตร

มี ส ถานที่ ท อ งเที่ ย วที่ เ ป น ที่ รู จั ก ของทุ ก คนคือ น้ำตกเจ็ดสาวนอยและสวนรุกขชาติและ ฟารมโคนมที่ อ.มวกเหล็ก อีกทั้งทุงทานตะวันที่ อ.วังมวง และวัดพระพุทธบาท ที่ อ.พระพุทธบาท สวนของฝากที่นี่เปนขนมดังมากจนติด อันดับของฝากระดับ 5 ดาว ก็คอื ขนมกระหรีป่ บ ทีเ่ ขาบอกวาขนมทีน่ หี่ วานมันและมีมากมายหลาย ไสใหไดเลือกลองลิ้มชิมรสไดแบบไมรูเบื่อ สวนรางทรงดังของจังหวัดนีท้ ผี่ มรจู กั และ ยังโลดแลนอยูในวงการก็คือ พอแบ็งค รางพอ ศรนารายณธนูทอง เจาของงานวันที่ 10 ธ.ค. 54 คุณเอพิพฒ ั นรา งพอพระยาแล แหงซอยเทศบาล 4 (วัดปาสัก) อ.เมือง เจาของงาน 16 ธ.ค. ทุกป - แม สมจิต ใสแกว รางพอปูพรหมเมศร แหงบานบัว ลอย อ.หนองแค - แมจนั ทรา รางพระแมกาลี-กุมาร โจะ แหงบานบัวลอย เจาของงาน 12 มี.ค.ทุกป - แม สมบัติ สายแกว หรือแมนอม รางพอนเรศวร แหง บานหนองแค - แมเอ รางปชู วี ก แหงบานหวยแหง อ.แกงคอย - แมเพชร แกงคอย รางปขู าวเทพฤทธิ์ เจาของงาน 11 พ.ค.2555 - พอตัม้ รางพอหมืน่ ไพร วัลย แหงหนองแค - อีกทัง้ คุณไกแกว ดวงทอง ราง เจาพอนักเลงใหญ แหง อ.เสาไห ทีต่ อนนีห้ ายออก ไปจากวงการนานหลายป แตผมยังรูสึกคิดถึงอยู มากๆ แลวก็ไมรูวาเมื่อไรจะหวนกลับสูวงการได อีกที ขาดตกบกพรองไปบางก็ขออยาวากันเพราะ จำไดเทานีจ้ ริงๆ...


หนา 11

ฉบับที่ 63

∂÷ßπÈ”®–∑ã«¡°√ÿ߇∑朷μãß“πæãÕμãÕ ·Œ√襟 ·Àåß π‘∑®å–..

ขาวน้ำทวมประเทศไทยเปนขาวดังไปทั่ว โลก เพราะทวมเยอะมากๆหลายจังหวัด จนในทีส่ ดุ ก็ ไ หลบ า เข า ท ว มเมื อ งกรุ ง หลายเขต แต เ ขต บางกะปซงึ่ อยตู ดิ กับคลองแสนแสบ กลับรอดพน วิกฤติไมมมี าใหเห็น แตกย็ งั เปนทีว่ ติ กกังวลใจของ อีกหลายๆคน วาจะเดินทางไปรวมงานกันอยางไร? แตเชือ่ ไหมวาทัง้ นครนายก สระบุรี สุพรรณบุรี เขา ก็ยงั เดินทางมารวมงานกันได ถารจู กั การเลือกเสน ทางการเดินทางและติดตามขาวสารอยางใกลชิด ขนาดเจอขาววิกฤตแตงานของพอตอ แฮร ดู ก็ยังเนืองแนนไปดวยอาคันตุกะจากทั่วสารทิศ เดินทางมาใหกำลังใจและอวยพรซึ่งกันและกัน งานนีท้ ำเอาพอตอ แฮรดเู ปนปลืม้ มากๆ อาหารการ

กินสมบูรณตั้งแตเชาจรดค่ำไมใหเสียชื่อเจาของ โรงเรี ย นเสริ ม สวยและเจ า ของร า นอาหารหลั ง สำนักงานเขตบางกะป งานนีต้ อนเชาไดหมอแผน ปรีชา และปตู ะ พัทยา สองผูประกอบพิธีอาวุโสและเปนคนดัง ของวงการ มาเปนผปู ระกอบพิธใี นตอนเชาในการ ประกอบพิธีบวงสรวงเทวดาบูชาครู สวนในตอน เย็นนัน้ ไดหมอเอ นาคาสุพรรณบุรี มาเสริมทัพ จึง ทำให ง านนี้ ใ นเรื่ อ งของพิ ธี ก รรมนั้ น ออกมา สมบูรณมากๆไดทั้งความขลังและความสุขสนุก สนาน จนทำใหผมคิดออกมาเลนๆวา ถาหาก 3 ทานนี้รวมตัวกันไดเมื่อไร ปรากฏการณที่เรียกวา ดรี ม ที มนั้ น เกิ ด ขึ้ น ในวงการนี้ แ น น อน เพราะ จะเปนทีมใหมที่ดูสมบูรณแบบมากๆในเรื่องของ การประกอบพิธี เพราะทัง้ พอแผนและปตู ะ ทัง้ สอง ทานนี้เกงในเรื่องอักขระและมนตพิธี เรื่องมนต คาถาถื อ ได ว า สุ ด ยอดทั้ ง สองคน อี ก ทั้ ง ความ ประพฤติสวนตนก็ไมมีเสื่อมเสียใหใครมาติฉิน

นินทาได สวนหมอเอ นาคาสุพรรณบุรีนั้นขึ้นชื่อ ลือชาอยูแลวในเรื่องน้ำเสียงของการรองอัญเชิญ เทวดาที่ยากจะหาใครเสมอเหมือน ถือวาเปนผู ประกอบพิ ธี รุ น ใหม ที่ ม าเติ ม เต็ ม กั บ คำว า สร า ง ความบันเทิงในงานของทาน

ก็ตองถือวาพอตอ แฮรดูนั้นรูจักเลือกสรร สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ใหกบั งานของตนเอง ก็ตอ งขอยกนิว้ ให กับการตัดสินใจในคราวนี้ หลังจากงานผานไปใน ปนี้ ก็ขอใหพอ ตอ แฮรดู กิจการจงเจริญรงุ เรืองยิง่ ๆ ขึน้ ไปทัง้ กิจการโรงเรียนเสริมสวยและกิจการราน อาหาร หอบเงินลานเขากระเปาทุกวันๆ อยาเพิง่ เข็ด ความรวยซะกอนหละ!...

μåÕß°“√√—∫√埢㓫 “√§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«¢Õß∫ÿ§§≈μã“ßÊ„π«ß°“√§π∑√߇®å“ μåÕ߇ªöπ ¡“™‘°¢ÕßÀπ—ß ◊Õæ‘¡æèºåŸπ”°å“«Àπå“-§π√—°‡®å“‡∑ã“π—Èπ ∑’¡Ë ¢’ Õå ¡Ÿ≈¢ã“« “√§√Õ∫§≈ÿ¡æ◊πÈ ∑’μË “ã ßÊ¡“°∑’ Ë ¥ÿ º≈ß“πμã“ßÊ∑’º Ë “ã π¡“°«ã“ 7 ªÇ ‡ªöπ°“√—πμ’Ω¡Ç Õ◊ °“√∑”ß“π·∫∫¡◊ÕÕ“™’æ √Ÿª¿“槡™—¥ ∫∑§«“¡ ”π«π·À≈¡§¡ „Àå “√–§«“¡√å·Ÿ ∫∫ß“π‡¢’¬π¡◊ÕÕ“™’æ Õ“√è쇫‘√§è  «¬ß“¡ æ‘¡æè√–∫∫ ’ Ë ∑’ ß—È ‡≈ã¡  ¡“™‘°ªÇ≈– 400 ∫“∑‡∑ã“π—πÈ

‚¶…≥“∏ÿ√°‘®·≈–ß“π‰À«å§√Ÿ¢Õß∑ã“π„πÀπ—ß ◊Õæ‘¡æè¢Õ߇√“

‰¥åº≈§å¡ ÿ §ã“„π√“§“‰¡ã·æß π„®μ‘¥μãÕ Õ∫∂“¡‰¥å 086-8843030


หนา 12

*** วันนี้เรากาวเขามาถึงเลมที่ 63 แลว... ไมรูวาเลขนี้จะถูกโฉลกกับใครหรือเปลา?... แต หนุมเทพยจำไดวาเลข 63 นี้ เคยทำใหหนุมเทพย รวยมาหลายอัฐ เมือ่ นานมาแลว... หนมุ เทพยกเ็ ลย คิดวาเลข 63 เปนเลขมงคลสำหรับหนมุ เทพย... เมือ่ เลข 63 ปรากฏมาอีกหนึ่งครั้งในใจ... ก็ถือวาเปน มงคลสำหรับตัวเอง ทีท่ ำงานมานานจนถึงเลมที่ 63 ได... ถึงแมบางทีจะยากเย็นแสนเข็น เราก็ฟน ฝามา ไดทุกสถานการณ... มาวันนี้เราแข็งแกรงมากขึ้น จากแรงใจของพอรางแมรางที่ใหการสนับสนุน การทำงานของเรา... ดีใจนะครับดีใจมากๆกับทุก ติชม และคำตำหนิตเิ ตียนแบบไมมอี คติ... แตถงึ แม จะมีอคติบา ง หนมุ เทพย ก็สามารถชีแ้ จงไดทกุ เรือ่ ง ที่ถูกโจมตีเขามา... สวนใหญก็เปนประเภททำไม ตองเชียรคนโนน ทำไมไมเชียรคนนี้ ถาไมใชพวก มันมันไมเชียร... จริงๆแลวหนมุ เทพยไมเคยถือวา ใครเปนพวกใคร คิดเพียงวาใครรักเรา เราก็เอยถึง เขาบอยๆ ใคร ไมรักเรา เราก็เหมือนคนนอกสาย ตาเขา แลวเราจะกลาไปเสนอหนาเขียนเรื่องของ เขาหรือ?... เดี๋ยวก็โดนดาวาไปยุงเรื่องของ เขา ทำไม... ผิดอีก... เขียนก็ผิดไมเขียนก็ผิด ก็เลย ขอแบบสบายๆ หรือแบบสบายใจในการทำงาน กับคนที่เขารักเราดีกวาเนาะ... *** ลาสุดก็เพิ่งไดรับแมสเสจดาทีมงาน ของเราแบบใชขอความโคตรถอยสถุลมากๆ ซึ่ง ถอยคำที่ใชนั่นบงบอกวาคนที่สงมานั้นมีสกุลรุน ชาติเปนเชนใด และอยใู นระดับไหนในวงสังคม... ซึง่ แกคงจะอึดอัดใจมากๆ จนไมรจู ะระบายออกมา อยางไร? ก็เลยเปดเผยธาตุแทของความเปนตัว ตนของเขาออกมา... จะมาพูดตอหนาก็ไมกลา เพราะเขาขีข้ ลาดเกินไป จนไมกลาปะทะโดยตรง... คงใช เ วลาไม น านนั ก หร อ กกั บ ความจริ ง บาง ประการที่รอวันเปดเผย... ขอเท็จจริงเปดออกมา เมือ่ ไร เราคงมีขา วใหญมานำเสนอใหรบั รกู นั ทัว่ ทัง้ วงการวา ภาพทีค่ ณ ุ เห็นกับคนบางคนในวงการทีว่ า สวยงามและดูดนี นั้ ทีแ่ ทมนั ก็เปนแคเศษขยะทีห่ อ ไวดวยผาขี้ริ้วเทานั้น... *** ชวงนี้ทั้งประเทศเจอปญหาอุทกภัย แบบสาหัสสากรรจ ตัง้ แตหนือจรดกรุงเทพฯ อยาง ทีเ่ ราๆทานๆรกู นั อย.ู .. ขนาดศูนยฉตั รเพชร ทีง่ าม วงศวาน ของ อ.แจค ฉัตรเพชร ก็ทำเอาหนาวๆ รอนๆ เพราะอยใู กลคลองประปา... แมจะอยใู นเขต เศรษฐกิจของเมืองนนทบุรี ก็ทำเอา อ.แจค ฉัตร เพชรตองเหนือ่ ยเพราะยกวัตถุมงคลตางๆขึน้ ไปไว ชั้ น สองของศู น ย ฯ เพื่ อ ป อ งกั น ความเสี ย หาย...

ฉบับที่ 63

เหนือ่ ยจนสายตัวแทบขาดแตกย็ งั ไมวายไมลมื พวก พองทีอ่ ยุธยา ทีไ่ ดรบั ความเดือดรอนอีกหลายคน... จนทำเอาต อ งควั ก เงิ น ในกระเป า หมดไปหลาย หมืน่ ในการจัดซือ้ เรือไปชวยเหลือพรรคพวกทีไ่ ด รับความเดือดรอน...ไมวา จะตำหนักวังตามัน่ ... คมุ เทพทอง... พอนเรศวร แหงผักไห และอีกหลายๆ แหง... งานนี้ก็ถือวาเปนกุศลใหญในชีวิต ที่ชวย เหลือคนที่ตกทุกขไดยากในยามคับขัน... ก็ขอให บุ ญ กุ ศ ลในการทำบุ ญ ครั้ ง นี้ จงสั ม ฤทธิ์ ผ ลให อ.แจค ร่ำรวย ยิง่ ขึน้ อีกหลายๆลานนะขอรับ... *** เมือ่ วันกอนไดรบั โทรศัพทจากลูกสาว สุดที่รัก จากปราณบุรี โทรเขามาจองงานในวันที่ 17 ม.ค. 2555... ซึ่งเปนงานของ ลูกแอดรางพิฆเนศ-แมศรีอุมา เทวีแหง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบ คีรขี นั ธ พรอมกับพวงมาดวยงาน ของ ตำหนักวิมานเทพ ของคุณ แมสาลี่ เปรมปรีด ในวันที่ 25 ก.พ.2555... วาปหนา แมสาลีก่ ำหนด 25 ก.พ. แนนอน... ก็ขอขอบพระ คุณทั้งสองเจาภาพ ที่ใหความเมตตาและความไว วางใจในการทำงานของทีมงานของเรา วาสามารถ ทำงานใหคุมคาเงินของทานเจาภาพที่จัดจายออก มา... ก็เนื่องเพราะลูกแอดนั้นเปนที่รูกันในหมู สหายวา เปนคนที่เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดเขาไปใน งานของตนเองในทุกๆเรื่อง ถูกหรือแพงไมได สนใจ แตขอใหไดสงิ่ ทีต่ นเองพึงพอใจคมุ คากับเงิน ที่จัดจายออกไปเทานั้น... ชวงปที่ผานมา ธุรกิจที่ ทำอยูรุงโรจนมากจนทุกวันนี้กาวไปรับงานที่ตาง ประเทศแลว... เพราะฉะนัน้ ขอเพียงทำสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ใหกบั เทวดาของตนเอง ก็ถอื วาไดทดแทนพระคุณ ใหกับเทวดาของตนเองแลว... *** คนที่สุดยอดที่สุด เกงที่สุด มีความ สามารถทีส่ ดุ ใชวา จะเปนทีร่ จู กั มากทีส่ ดุ ถาไมได รับการนำเสนอ จนเปนทีร่ จู กั กัน ไปทั่วทั้งวงการ... มาวันนี้คำวา “เพชรในตม” หรือ “ชางเผือกใน ปาใหญ” กลับเขามาในหัวสมอง ของหนุมเทพย เพราะเมื่อไดมา รจู กั และนัง่ เฝามอง พอขุนแผน หรือพอปรีชา รัก การ สุดยอดของผปู ระกอบพิธอี ญ ั เชิญเทวดาในยุค นีข้ องวงการ... หลายปทผี่ า นมา พอแผนยอมรับวา ถึงแมตวั เองจะเกงสักปานใด อักขระจะแมนเปรีย๊ ะ อีกความประพฤติในการครองตนไมเสื่อมเสียใน ทุ ก ๆด า น... แต ตั ว เองนั้ น ก็ ไ ม ไ ด เ กิ ด ในวงการ เพราะในวงการอาชีพเดียวกันนั้น มันมีอุปสรรค มากมาย สวนหนึ่งก็มาจากพรรคพวกเดียวกัน จนตนเองนั้นไมมีโอกาสไดเกิดเลยเวลาในการ ทำพิธี... จนหนุมเทพยไดมาเห็นถึงความสามารถ

แลวนำออกเสนอตอทุกทาน... มาวันนีพ้ อ แผนจึงมี โอกาสเกิดไดในวงการ จนมีงานเขามาอยางลน หลามทั้งงานภายนอก และภายในจนตองจองงาน กันขามป... พอแผนฝากขอบคุณมายังหนมุ เทพยที่ ใหการสนับสนุนมาโดยตลอด... หนุมเทพยก็เลย บอกวาจริงๆแลวหนาทีข่ องเรา ก็คอื สือ่ ทีท่ ำงานรับ ใชสังคม ที่ตองนำเสนอสิ่งที่ดีๆออกไป โดยไมมี ผลประโยชนเขามาเกีย่ วของ... พอแผนจะมีชวี ติ ที่ ดีขึ้นหรือจะรวยขึ้น หนุมเทพยก็ไมไดรับคานาย หนาหรือคาคอมมิชชั่นแมแตบาทเดียว... หนุม เทพยมคี วามสุขตรงทีว่ า ไดสรางโอกาสใหกบั ผทู มี่ ี ความสามารถแบบแทจริงเทานัน้ ... มาวันนีพ้ อ แผน เติบโตมากขึ้นหนุมเทพยก็รูสึกดีใจดวย ที่เจาภาพ ทั้งหลายไดผูประกอบพิธีที่ดีไปรับใชในงานของ ทาน... และก็เชนเดียวกันบุคคลไหนที่ทำตัวไมดี หนุมเทพยก็ขอแอนตี้ตลอดไป... *** แคบทความของบทบรรณาธิการเรือ่ ง หมาหัวเนา ในฉบับที่ 62 ที่ผานไปถูกตีพิมพออก มา... มีหลายคนรอนๆหนาวๆกับบทความนัน้ ... คิด วา “คุณยู” จุฑาภัทร ทานบรรณาธิการใหญ ของ หนั ง สื อ พิ ม พ เ ล ม นี้ เ ขี ย นด า เขาหรื อ อย า งไร?... เพราะดันไปตรงกับพฤติ กรรมของใครหลายๆ คนในวงการ... จนมีบางคนตั้งปอมแอนตี้กันออก มาบางแลว... คนประเภทนี้เขาเรียกวา อานไมได ศัพท แตจบั มาเอากระเดียด... ในทุกๆบทความนัน้ มันมีนยั ของการนำเสนออยทู กุ ฉบับทีเ่ ขียนออกมา ในการกลาวตักเตือนถึงผทู มี่ พี ฤติกรรมอยางนัน้ ให เลิกละเสีย เพราะมิฉะนั้นคุณจะกลายเปนบุคคล เชนนัน้ จริงๆ... เมือ่ เปนเชนนัน้ อยกู ใ็ หละเลิกเสีย... เมื่อยังไมเปนเชนนั้น ก็อยาไดไปประพฤติเชน นั้ น ... ไม ใ ช ว า แค บ ทความนี้ เ ท า นั้ น แต ทุ ก ๆ บทความหรื อ ตั้ ง แต น านมาแล ว จนกว า 7 ป บทความในลักษณะเดียวกันนีก้ ถ็ กู นำเสนอออกมา บอยมากๆ... เพื่อย้ำเตือนและ กลาวเตือนกับทุก คนบอยๆใหมีการวางตนที่ดี มีความประพฤติที่ดี อยาเยอหยิ่ง และทะนงตัวจนเกินไปในการอยูใน สังคม นี.้ .. เพราะเจาภาพทัง้ หลายเขาก็มมี นั สมอง เหมือนกัน ในการเลือกและคัดสรรสิง่ ดีใหกบั ชีวติ และงานพิธีของเขา... หลายๆคนลืมกำพืดของตัว เองวา กวาจะกาวมาถึงวันนีไ้ ดนนั้ มาไดอยางไร?... เชือ่ เถอะวาในการทำงานเพือ่ สังคมของเรานัน้ เรา ทำมาโดยตลอดแบบมีขอ พิสจู นไดตลอดเวลา... ไม วาจะเรื่องเงินบริจาคหรือเงินทำบุญเพื่องานอะไร สักอยาง หนมุ เทพยชี้ แจงไดตลอดเวลาและเก็บทุก เม็ดของคำชีแ้ จง... เรือ่ งการบริจาค แตเอาเงินสวน รวมทีร่ บั บริจาคไปตัง้ หลายแสนแตเงินนัน้ หายไป เมือ่ หนมุ เทพยทวงถามก็ไมมคี ำชีแ้ จง... อีกทัง้ เงิน ชวยเหลืองานของคนดังคนหนึง่ ทีร่ บั บริจาคไปตัง้


หนา 13

ฉบับที่ 63

หลายหมื่นแตถึงเจาภาพเพียงไมถึงหมื่นจนเปน ขาวฉาวไปทัว่ ... มันเปนชนักติดหลังทีเ่ กิดจากการ กระทำในอดีตทีผ่ ดิ พลาด แตยะโสจนเกินไป... *** ในวันทีเ่ ขียนตนฉบับนี้ น้ำยังทวมไม ถึงฉะเชิงเทราหรือเมืองแปดริว้ ... แตธุรกิจของรางปูนิลกาฬ กลับ ไดรับผลกระทบไปแลว... เนื่อง จากลูกขายก็คือเจาของบอปลา ขอรองให แมเอ-พอเอ เรงไปจับ ปลาในบอของเขาไปหนอย เพราะ กลัวน้ำทวม... ปญหามันอยทู วี่ า ถาจับมาแลวจะเอาไปไวทไี่ หน? ถารีบสงไปลูกคาก็รับไมได เพราะมันเยอะเกิน ไป... อีกทุกครัง้ ทีไ่ ปจับปลาก็ใชเงินสดเปนลาน แต เวลาสงลูกคากลับใหเครดิต... ถึงมีเงินสดอยใู นมือ หลายลานก็จริง แตเจอเหตุการณแบบนี้สิบลาน ก็เอาไมอย.ู .. ชวงนีก้ เ็ ลยขอหยุดพักธุรกิจมาเตรียม งานไหวครูวนั ที่ 27 มกราคม 2555 ดีกวา... ชวงนี้ แมเอบอกวา แครบั แขกทีต่ ำหนัก ทีม่ าเฝาปนู ลิ กาฬ ก็มากมาย จนแทบไมมีเวลาไปทำอยางอื่นแลว... โถ!ก็ ท า นปู ภุ ช งค นิ ล กาฬ ท า นเก ง มากมาย ซะขนาดนั้น ใครๆก็ตองการเขามาเฝาทานเพื่อให ชวยเหลือ... ก็เปนธรรมดาของคนทีเ่ ปนรางทรง ที่ มีหนาที่เปนรางของเทวดา... *** ถึงจะเปนนองใหมในวงการ แตหนาที่ การงานไมธรรมดา สำหรับ “ดีเจเบียร สุพรรณ บุรี” รางพอขุนอินทร เจาของงาน 12 ธันวาคม 2554 ที่ เ มื อ งสุ พ รรณบุ รี ... เพราะถื อ ว า แกก็ เ ป น สายสื่ อ มวลชนดวยกัน ทีท่ ำหนาทีเ่ ปน ผูจัดรายการ วิทยุออนไลนทาง อินเตอรเนตทั่วประเทศและทั่ว โลก... รางนีอ้ าจจะใหมมากๆในวงการ แตเชือ่ เถอะ วาเด็กหนมุ คนนีม้ ดี มี ากมาย ในโลกแหงไซเบอร.. ทีใ่ ครตองการใหแกประชาสัมพันธ เพราะชวงเวลา ที่หนุมเบียรทำหนาที่ แกก็ทำหนาที่ไดดีแบบไมมี ที่ติ... ใครอยากจะฟงและ ฝากขอความประชา สัมพันธกเ็ ขาไปที่ www.radnet.fm./seachfm...ดีเจ เบียรยินดีประชาสัมพันธใหจะ... *** งานของหมอดังในวงการที่ตอนนี้แก ติ ด ป ก บิ น ไปแล ว ... ก็ คื อ งานของหมอก อ ง โคราช...ปนี้ 23 ธันวาคม 2554... ทีว่ า แกติดปกบิน ก็คือวา วันนี้ชื่อหมอกองโคราช หรือหมอโกโคราชคนเดิมนั้น... แกไปไกลมากๆจนใครก็ฉุดไม อยู . .. ก็ ต อ งขอเชิ ญ ชวนชมรม พลพรรคคนรั ก เจ า และคนที่ รั ก หมอกองเดินทางไกลไปถึงโคราชเพื่อไปรวมอวย พรหมอกองดวยกันนะขอรับ...

*** สิ่งหนึ่งที่หนุมเทพยประทับใจในตัว พอเสนีย บัวศรี รางพอพระยาแล แหงปราจีนบุรี ก็คือแกมีความ ตัง้ ใจสูงในการเดินงาน จนขนาด เมื่ อ วั น งานแม อั ง สนา ที่ บ า น คลองเจา ชายแดนบางเลน ซึ่งมี ขาววาน้ำทวมขนาดหนักแตจริงๆแลวบานของแม อังสนานั้นรอดปลอดภัย เพียงแตตองเปลี่ยนเสน ทางไปใชเสนทางศาลายา... แตพอ เสนียแ กก็ดนั้ ดน มาถึงงานจนได... อีกทัง้ เมือ่ หนมุ เทพยบอกบุญใน การบริจาคเพือ่ ชวยเหลือผปู ระสบอุทกภัยพอเสนีย ควักมาเลย 2,000 บาท... แสดงวาเปนคนจิตใจสูง ในการ ทำบุญเพื่อชวยเหลือคนตกทุกขไดยาก... ก็ตอ งขอคารวะมา ณ ทีน่ .ี้ ..งานของ พอเสนีย ราง พอพระยาแล ปราจีนบุรี 27 ธันวาคม 2554 นะขอ รับ... *** ชวงนี้มีเหลาสมาชิกตอสมาชิกเขามา เยอะมากๆ... สวนหนึง่ ก็เพราะตองการรับหนังสือ พิมพตอ เพือ่ ตองการรับรขู า วสาร... สวนหนึง่ ก็เพือ่ รักษาสิทธิ์ในการเปนหนึ่งของผูโชคดีในการจับ ฉลากในปหนา ทีม่ มี ลู คารางวัลแรก 5,000 บาท... อีกทั้งยอดจองการทำงานของเราก็เขามา เพราะ บอกแลววาทุกๆ 1,000 บาท ทีท่ า นจัดจายทีมงาน ของเราถือวาเปน 1 สิทธิ์... ใครจายใหเรา 10,000 บาท ก็รบั ไป 10 สิทธิ์ แตกต็ อ งมีขอ แมวา ทุกๆใบ คูปองที่แจกไป ขอมีเพียงชื่อตำหนักทานเทานั้น จะเอาลูกหลานมาเขียนชื่อในคูปอง เพื่อกระจาย สิทธิ์ไมได ... ใครที่จัดจายออกมามากก็มีโอกาส มาก แตกใ็ ชวา จะเปนผมู โี อกาสเพราะทุกอยางเปน เรื่องของโชคเทานั้น... เอาไปวัดใจกันที่งานครบ รอบหนังสือพิมพของเรา 27 เมษายน 2555... *** ภั ย จากน้ำ ท ว มคราวนี้ ส ง ผลมาถึ ง คนไทยทีไ่ ดรบั ความเดือดรอนอยางมหาศาล... ใน กลมุ คนทรงในวงการของเราก็ไดรบั ผลกระทบเขา มามากมายหลายสิบราย... จนกำหนดงานตางๆถูก เลือ่ นออกไปหมด... หนมุ เทพยรสู กึ เห็นใจกับทุกๆ เจาภาพทีไ่ ดรบั ผลกระทบ ก็หวังเพียงวาอีกไมนาน ทุกอยางก็จะเขารูปเขารอยเหมือนเดิม... แตสงิ่ หนึง่ ทีห่ นมุ เทพยรสู กึ ประทับใจกับหลายๆทานทีเ่ ปนผู มีจิตเมตตาในการชวยเหลือผูคน... เมื่อหนุมเทพย ไดรบั ขอมูลความเดือดรอนมาจากบางคนมา ก็รอ ง ขอออกไปทันทีเชนกัน... แลวก็ไดรับเงินบริจาค ตามสมควรจากหลายๆทาน ในการรวมดวยชวย กัน ซึง่ รายชือ่ ผบู ริจาคนัน้ หนมุ เทพยกไ็ ดมาลงให รับทราบในฉบับนีว้ า มีทา นใดบาง ทีช่ ว ยเหลือควัก กระเปาออกมาเพื่อชวยเหลือในการครั้งนี้... *** ตอนนีเ้ ฟซบคุ ของหนมุ เทพยถอื ไดวา เปนเฟซหนึ่งที่ไดรับความสนใจในหมูสหาย...

เพราะมีการอัพเดทตลอดทั้งรูปภาพและขาวสาร เพราะถือไดวา เปนศูนยกระจายขาวสารของวงการ ที่ใครฝากขาวเขามา เราก็จะกระจายออกไปให เพือ่ นๆทุกคนไดทราบดวย... จึงมีหลายๆคนสมัคร เขามาเปนเพือ่ นมากขึน้ ... มีบางคนโพสตขอ ความ เขามาเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับความรูซึ่งหนุมเทพย ก็พยายามตอบตามที่สติปญญามี... ตอนนี้ในไฮ 5 เริ่มเอื่อยๆแลว เพราะหลายๆ คนหนีเขามาเจอกัน ในเฟซบุคมากขึ้น... ไมนาเชื่อวาเวลาเพียงไมกี่ เดือน เทคโนโลยีดา นนีก้ า วไกลกวาเมือ่ หลายเดือน กอนๆมากมาย... โลกยุคนี้พัฒนากาวไปไกลรวด เร็วมากๆ จนเดีย๋ วนีด้ เู หมือนวาใครไมมเี ฟชบคุ ของ ตนเองจะดูเปนเรือ่ งเชยเสียแลว... ใครตองการรับรู ขอมูลขาวสารของวงการอีกทาง ก็สามารถเขาไป ดูไดที่เฟชบุคชื่อ “จตุรเทพย เมืองเชียงหวาน” พรอมทัง้ สมัครเปนเพือ่ นไดฟรี มีเรือ่ งใดๆก็ตดิ ตอ กันเขามาไดในหนาเฟชดังกลาว... *** พูดถึงแมออยแหงสุพรรณบุรี ก็ตอง ขอบอกวา ตลอดปที่ผานมาแม ออยนัน้ เปนบุคคลหนึง่ ทีถ่ อื ไดวา เป น คนที่ ใ จบุ ญ สุ น ทานเพราะ ทำบุญผานใหกบั ทางเรามาหลาย ครัง้ เพือ่ ชวยเหลือครอบครัวของ รางกุมารเพชรชมพู ที่เปนอัมพาต... ตามที่เราเคย นำเสนอมาตลอดๆ ก็ขอใหบุญกุศลที่แมออยได ทำมา ไดสงใหแมออย ยิ่งรวย ยิ่งสวย มากดวย บารมียงิ่ ๆขึน้ ไปและตลอดไปนะจะ... งานแมออ ย ทุกวันที่ 6 มกราคม จา... *** อยาไปบอกใครนะวาวันที่ 9 ธ.ค.54 เขามีงานใหญอีกงานหนึ่งที่บานโพธิ์คอย เมือง สุพรรณบุรี ก็คอื งานไหวครูของพอเทพพญาธร... โดยกายสังขารของ อ.แจค ฉัตรเพชร... ซึ่งแก บอกวาขอจัดแบบเงียบๆ...แตงานนีห้ มอขวัญ หรือ ผูประกอบพิธีเทาที่นับไดตอนนี้ก็ประมาณ 10 คนเขาไปแลว งานนีห้ นมุ เทพยกเ็ ลยตองขอใหทกุ คนช ว ยกั น ป ด ข า วนี้ ด ว ยว า อ.แจ ค จั ด งานแบบ เงียบๆอยาไปบอกใครนะ...


หนา 14

ฉบับที่ 63

¬‘ßË „À≠ã‡√◊Õßæ√–¬» ‡°√‘°‡°’¬√μ‘°Õå ßæ√–¬“≈‘‰∑ ·Àã߇¡◊Õß ÿ‚¢∑—¬ มากอน ซึง่ ก็ไมผดิ หวัง เพราะชาวบานรานตลาดมา รวมชมและรวมเสริมบารมีกนั อยางเนืองแนนเปน ที่ฮือฮาของชาวเมืองสุโขทัยมากๆ

แมปนี้จะเจอวิกฤตน้ำทวมเมืองสุโขทัย ตั้งแตเดือนกอนๆ แตกวาจะยางเขาสูงานประจำป 26 ตุลาคม 2554ทีผ่ า นมา น้ำจากทางเหนือก็ไหลบา เขามาทวมทางภาคกลางแทน น้ำที่สุโขทัยก็แหง สนิทแลว อาคันตุกะจากเมืองลาง จึงมีเดินทางไป รวมงาน “พอเอส” สัมพันธ พมุ พวงไมมากเทาไร เนื่องจากถาหากใครจะไปก็ตองเดินทางออมไป เปนรอยกิโลเมตรจึงจะเขาสูสุโขทัยได ซึ่งตองใช ใจเทานั้นจึงจะเดินทางไปหากันได แตปนี้กลับ เนืองแนนไปดวย อาคันตุกะมากกวาปกอ นๆ เพียง แต เ ป น อาคั น ตุ ก ะในโซนสุ โ ขทั ย พิ ษ ณุ โ ลก นครสวรรค กำแพงเพชร ตาก และพืน้ ทีใ่ กลเคียง เทานัน้ พอเอสนัน้ ไดเตรียมการตอนรับอาคันตุกะ โดยยายมาจัดที่สนามบาสเก็ตบอลโรงเรียนกวาง ตง ขางสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัย ซึ่งตั้งอยู กลางใจเมืองเสียเลย เหตุผลหนึง่ ก็คอื สถานทีก่ วาง ขวาง ที่จอดรถสะดวกสบาย อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ การประกาศศักดาของรางทรงดังของเมืองนี้ ซึ่งที่ จังหวัดนี้ยังไมเคยมีใครจัดงานใหญกลางใจเมือง

ปนกี้ ารจัดทำบายศรีเปนแบบจตุรมุข โดย ทีมงานแมบายศรีของชางฝมอื ชาวสุโขทัย ซึง่ ก็ทำ ไดดีแบบไมมีที่ติ มีเสียงชมเขามามากมายจนเจา ภาพสุ ด จะปลื้ ม ซึ่ ง ผู ป ระกอบพิ ธี ส มโภชพระ บายศรีในชวงเย็นนัน้ ก็มพี อ แผน ปรีชา หมอสุพจน ปอมพระจุล หมอเอ นาคาสุพรรณบุรี หมอกอง โคราช และแมแกม กำแพงเพชร ซึ่งไมนาเชื่อวา งานนีเ้ งินทีพ่ านครูใหญ หรือ เงินทิปนัน้ มีนบั หมืน่ เชียวหละ แสดงวาถึงเศรษฐกิจโดยรวมจะไมดี แต เศรษฐกิจของรางทรงทั้งหลาย ไมไดตกตามไป ดวยเลย

กวาจะเลิกงานก็ซดั เขาไปเกือบตีหนึง่ โดย ไมมเี จาหนาทีม่ ารบกวนเลย ก็ตอ งถือวาบารมีของ พอพระยาลิไทนัน้ ไมธรรมดาเลยในเมืองนี้ หลังจัด งานผานไปแลวก็ขอใหพอเอสและพอนพ ร่ำรวย ยิ่ ง ๆขึ้ น ไปจะได เ ป น ที่ พึ่ ง ของที ม งานเราไปอี ก นานๆนะจะ...

ß“πæ‘∏∫’ ™Ÿ “§√Ÿª√–®”ªÇμ”Àπ—°∫√¡≠“≥∫√√æμ¡ÿπ’ 108 »√’ ‚ÿ ¢∑—¬ ∫√¡§√ŸæÕ㠪܃Ÿ Â…’«“ ÿ‡∑æ «—π»ÿ°√è∑’Ë 26 μÿ≈“§¡ æ.». 2555


ฉบับที่ 63

หนา 15

ìÀ¡Õ¢ÿπ·ºπî ª√’™“ √—°°“√ ÿ¥¬Õ¥ºåªŸ √–°Õ∫æ‘∏Õ’ ≠ — ‡™‘≠‡∑«¥“¢Õ߬ÿ§π’È

เมือ่ ปทแี่ ลวทางทีมงานของเรา เคยนำเสนอเรือ่ งราวของหมอแผนมาแลวครัง้ หนึง่ ใน ฐานะผปู ระกอบพิธอี ญ ั เชิญเทวดาในวงการทีม่ คี วามสามารถในการรองและการแหลแบบที่ ใครก็ไมสามารถทำไดเสมอเหมือน เพราะมีบคุ ลิกทีโ่ ดดเดนในการดนสดแบบชัดถอยชัดคำ อีกทั้งยังมีฉันทลักษณในคำกลาหรือคำรองสอดคลองของบทแหลที่รองสรรเสริญเทวดา ของเจาภาพ และรองสรรเสริญตัวเจาภาพเอง ที่แมทุกวันนี้ก็ไมมีใครทำไดอยางหมอแผน จนทำเอาหมอแผนนั้นโดงดังไปทั่วทั้งวงการแลว มีหลายๆคนมาชมใหผมฟงวา คำแหลของหมอแผนนั้นเปนถอยคำที่ฟงดูแลว คลาสสิคไมตลาดจนเกินไป แตกไ็ มสงู เกินไปจนฟงไมรเู รือ่ ง ก็ตอ งถือวาเปนความสามารถ สวนตัวของพอแผนเอง ทีต่ อ งปรับกลยุทธในการทำงานของตัวเขาเอง ทีจ่ ะแหลนำเสนอตอ ทานเจาภาพ ในสวนของการทำงานของเรานัน้ ทางทีมงานของเรามีหนาทีใ่ นการนำเสนอเทานัน้ แตในเรื่องของความสามารถก็เปนเรื่องของบุคคลเขาวาจะมีความสามารถเทาใด เพราะวาบางคนถึงแมจะเชียรเทาใด แตวาบุคคลนั้นๆมันไมเกงจริง เชียรไปเทาไร ก็ไมขนึ้ แตหนาทีข่ องผมก็คอื แมวมอง เพือ่ หาสิง่ ทีด่ ๆี ออกมานำเสนอตอทุกคนในวงการ ดวยวัยทีเ่ หมาะสม ดวยบุคคลิกทีเ่ หมาะสม ดวยการแตงกายทีเ่ หมาะสม ดวยความ ประพฤติทเี่ หมาะสม พอแผนมีครบทุกรูปแบบภายนอกในการ ทำพิธี เรียกวาสมบูรณแบบ ในรูปลักษณภายนอก สวนรูปลักษณภายในก็คอื ความสามารถสวนตัวนัน้ มันมีมากกวานัน้ อีกหลายเทานัก ก็เนื่องดวยเปนคนที่ศึกษาหาความรูในเรื่ององคของเจาภาพวาเปนใคร?มาจากไหน? พอแผนจะศึกษามาทั้งหมด เพราะฉะนั้นในทุกถอยคำของคำกลาวแหลจึงมีความ หมายทัง้ สิน้ หากทานไมเชือ่ ก็ลอง นัง่ นิง่ ๆแลวตัง้ ใจฟงแบบสงบลึกไมกนี่ าที เพือ่ ฟงคำกลาว ของพอแผนดูสิ แลวทานจะรูวาสิ่งที่กลาวนั้นเปนเรื่องจริงทั้งหมด โดยเฉพาะคำกลาว สรรเสริญเทวดาของเจาภาพ เพราะฉะนัน้ ทุกๆเจาภาพจึงมีความพึงพอใจในตัวของพอแผน ในการเชิญ พอแผนมาทำหนาทีน่ ี้ เพราะไมมใี ครในวงการทำไดอยางพอแผนจริงๆ ก็ตอ ง ถือวาเปนความสามารถสวนตัวของพอแผนจริงๆ ทำไมวันนีเ้ ราจึงนำเสนอเรือ่ งของพอแผนอีกครัง้ ก็เพราะวันนีพ้ อ แผนนัน้ กาวขึน้ มา ไกลกวาเมื่อปที่แลวมากๆ ดวยความประพฤติที่เปนคนตรงตอเวลามากๆในการไปทำงาน โดยที่เจาภาพไมตองกังวลใจเลยวาเมื่อจัดจางพอแผนไปแลวพอแผนจะมาทำงานใหหรือ เปลา? เพราะแกจะไปถึงงานแนนอนกอนเวลาทำงานทีไ่ ดรบั หนาที่ โดยเฉพาะการเปดศาลเชานัน้ พอแผนจะถึงงานตัง้ แตเชาตรู เรียกวาเจาภาพวางใจได ฉะนัน้ เมือ่ มาถึงวันนี้ วันทีพ่ อ แผนเริม่ เติบโตอีกครัง้ ซึง่ ตองยอมรับวาทางทีมงานของเรามีสว นแคเสริมเทานัน้ ก็จงึ ขอนำเสนอ สิ่งที่ดีที่สุดของวงการใหกับทุกๆทาน หากทุกคนตองการผูประกอบพิธีที่มีความสามารถในการกลาวอักขระบาลีและมนตคาถาแบบแนนเปรี๊ยะ หากคุณตองการผูประกอบพิธีที่แตงกาย เหมาะสมกับงานพิธี หากคุณตองการผปู ระกอบพิธที มี่ คี วามประพฤติทดี่ ใี นการวางตนของความเปนคนและผปู ระกอบพิธอี ญ ั เชิญเทวดา พอแผน ปรีชานั้นมีครบทุกอยางในตัวของพอแผนเอง และเมื่อทานใดติดตอพอแผนไปทำงานใหกับทาน เจาภาพทั้งหลายก็มีแตความเจริญในชีวิต มากยิ่งๆขึ้นทุกๆป การนำเสนอในครัง้ นี้ ก็เพือ่ ความเจริญของทุกทานทีใ่ ชบริการของพอแผนหรือใครจะวาเรือ่ งนีม้ นั ไมจริง...


หนา 16

ฉบับที่ 63

μÕ°¬È”§«“¡ ”‡√Á®·≈–μ”π“π™’«μ‘ Õ—ππã“®¥®”·≈–π㓇√’¬π√墟 Õß ìæãÕ¥ç°ÿ ‡§√“ß“¡î

ขนาดน้ำทวมไปรอบทิศทั้งกรุงเทพและ ต า งจั ง หวั ด หลายๆแห ง แต ที่ พ ระตำหนั ก ชั ย พรเชียงแสน อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดย กายสังขารคุณอำนาจศิวดล ดลธณชัยบุญรักษา หรือทีท่ กุ คนในวงการรจู กั กันในนาม “พอดกุ เครา งาม” นัน้ กลับแหงสนิท ไมมนี ้ำมาเยีย่ มเยือนเลย ผูคนหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศเขารวม งาน เพื่อรวมเสริมบารมีกับทานเจาภาพ ทั้งจาก เหนือใตออกตกมากันครบครันจนทำเอาบริเวณ งานคึกคักมากๆ รถราจอดกันยาวเปนกิโลเมตร ทีเดียว ปนี้พอดุกเรียกใชบริการจากทีมงานมือ อาชีพของวงการทัง้ นัน้ เริม่ ดวยทีมงานจัดของไหว

บวงสรวงเทพยดาของทีมงานพอนนท รางพอ ทาวนาคา แหงสามชุก สุพรรณบุรี และบายศรี พญานาคราช 4 ทิ ศ ของที ม พ อ แชมป จาก ชัยบาดาล ลพบุรี ซึ่งไดรับรางวัลบายศรีดีเดน ป 2554 ทีผ่ า นมา ในช ว งของพิ ธี ก รรมบวงสรวงเทพยดา บู ช าครู ประกอบพิ ธี โ ดยพ อ แบ็ ง ค ร า งพ อ ศรนารายณธนูทอง แหงสระบุรี เจาของงาน 10 ธ.ค. 54 แมนภา เรือนขวัญ แหงเมืองทองธานี เจา ของงาน 17 ธ.ค. 54 พอเอ นาคาสุพรรณบุรี ทีร่ ว ม กันประกอบพิธีแบบแนนเปรี๊ยะตั้งแตเชาจนถึง 3 โมงเย็น สมโภชดวยพิณแคน 2 คณะ คือวงสุวทิ ย ชัดชัดชา และวงบุญสงมาเสริม ซึง่ กวาจะตีคลีเสร็จ

ก็ปาเขาไปถึงหาโมงเย็น แลวก็ตอดวยการ สวด ภชันยสรรเสริญองคเทพโดยคณะสวดบารมีของ คุณไทธเวชฐ ที่ตอนนี้กำลังเปนที่นิยมของวงการ จนคิวจองแนนขนัดขามไปถึงปหนาแลว

ป นี้ มี สิ่ ง ที่ พิ เ ศษกว า ทุ ก ป ก็ คื อ การจั ด ทำ VTR พิเศษ เพื่อนำเสนอประวัติชีวิตและผลงาน ตางๆของพอดกุ ในชวง 30 ปทผี่ า นมา วากวาจะมา ถึงวันนีน้ นั้ มีเสนทางในชีวติ มาอยางไร? ซึง่ ทำเอา หลายๆคนถึงกับอึ้ง เพราะไมเคยทราบเลยวาเมื่อ สมัยอดีตนั้นพอดุกเคยยากจนขนแคน ขนาดเคย อาศัยอยูในกระตอบฝาบานมุงจากมากอน รูปภาพทีเ่ คยถูกเก็บไว 30 ป ถูกนำออกมา เสนอ เพื่อใหเห็นรองรอยของอดีต และเสนทาง ของชีวิตที่กวาจะพบความสำเร็จในวันนี้นั้น ผาน อะไรมาบางจนมาถึงความสำเร็จในวันนี้ ที่มีอหัง สาริมทรัพย ซึง่ เปนบานเดีย่ วถึง 7 หลัง นัน้ มีความ


หนา 17

ฉบับที่ 63

เรื่องราวในชีวิตของพอดุกจึงถือไดวาเปน อุทาหรณกบั รางทรงรนุ ใหมๆ ทีก่ ำลังเกิดขึน้ ในวง การอีกนับรอย ควรคา แกการศึกษาของการดำรง ตนในชีวิตประจำวันและการดำรงตนในวงการที่ จะยืนไดอยางมีศักดิ์ศรี ทางที ม งานของเรา ก็ ข อปรบมื อ ให กั บ ความสำเร็จของพอดุกทั้งในแงของความเปนราง ในแงของความเปนองคและทั้งในแงของความ สำเร็จในการจัดงาน เพือ่ ถวายตอเทวดาของตนเอง มาดวยความจริงใจ ณ ทีน่ .ี้ ..

เปนมาอยางไร? ซึ่ง VTR ชุดนี้จัดทำโดยทีมงาน นสพ. ผนู ำกาวหนา - คนรักเจาของเรา จัดทำมาโดย เฉพาะเพือ่ งานนี้ เพือ่ สดุดกี บั ทานเจาภาพ ซึง่ หลังจากเหน็ดเหนือ่ ยกับการทำพิธแี บบ แนนเปรี๊ยะในตอนกลางวัน ในชวงค่ำซึ่งเปนพิธี เบิกบายศรี พอดำทมิฬ จึงบอกวาขอเปนการทำพิธี แบบสนุกสมโภชเทวาสโมสรใหอาคันตุกะทุก คนทีม่ ารวมงานมีความสุขในการมารวมงานนี้ ซึง่ เหล า บรรดาผู ป ระกอบพิ ธี ก็ ทำได แ บบไม มี ที่ ติจริงๆ

ป ที่ แ ล ว พ อ ดำทมิ ฬ ประทั บ บั ล ลั ง ก อ ยู บนเวทีสูงลิ่ว ปนี้ไดยายมาประทับบัลลังกที่ดาน ลางหนาบายศรี ใกลชิดกับ อาคันตุกะมากๆจนมี เสียงชมเขามามากมายวาเปนกันเองมากๆ เรียกวา ไดใจอาคันตุกะทุกคนที่มารวมงานจริงๆ พอดุกในวันนี้ถึงแมจะร่ำรวยมากกวาเกา มากๆ แตพอดุกก็ยังเปนพอดุกคนเดิมที่ทำตัวติด ดินมากๆใหความเคารพนอบนอมกับรางที่เปนผู อาวุโสวงการทุกคน ไมเคยลืมความเปนตัวตนของ ตัวเอง

งานประจำปพระตำหนักชัยพรเชียงแสน - พอดำทมิฬ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกป


หนา 18

ฉบับที่ 63

™’«μ‘ ®√‘߬‘ßË °«ã“𑬓¬¢Õß√ã“ßæãÕ®ÿ≈∑‘æ«√√≥ °√–∫’¡Ë Õ◊ Àπ÷ßË ·Àãß‚æ∏“√“¡ √“™∫ÿ√’ ∑’°Ë «ã“®–°å“«¡“∂÷ß∑ÿ°«—ππ’‰È ¥å เรือ่ งราวของแมมณฑา เหลืองทองเจริญ ซึง่ วันนีไ้ ดเปลีย่ นเปน แมพรรณทิพย ใจทองเพชร รางพอจุลทิพวรรณ-เจาพอกวนอู แหงบานกำแพงเหนือ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นัน้ มีเสนทางเดินทางมายาวไกล และผานเรือ่ งรายๆในชีวติ มามากมาย ซึง่ กวาจะเติบใหญและมีชอื่ เสียงโดงดังในวันนีไ้ ดนนั้ ตองฝาฟน อุปสรรคมามากมาย ทัง้ การบุกและการถอยเรียกไดวา ครบสูตรของการใชชวี ติ ของความเปนคนและความเปนรางทรง ซึง่ กวาจะมาถึงวันนีไ้ ดนัน้ มีเรือ่ งราว ตางๆมากมายเพือ่ เปนอุทาหรณใหรา งทรงรนุ ใหมๆ ไดศกึ ษาเพือ่ เปนแนวทางในการยืนอยใู นสังคมนีไ้ ดอกี ยาว นาน มาเรียนรจู ากชีวติ ของแมพรรณทิพยดว ยกัน ผมนั้นรูจักกับแมพรรณทิพยหรือแมมณฑานั้นมากวา 12 ป ตั้งแตสมัยยังเปนแคชาวสวนปลูกผักสง ตลาดในกรุงเทพฯ อยบู า นไมฝาขัดแตะ แตละวันนัน้ ไมวา จะออกงานดึกดืน่ เพียงไร ตอนเชาก็ตอ งตืน่ มาตัด ผักเพือ่ สงลูกคาใหทนั พอสงผักเสร็จก็ไปรวมงานไหวครูของทุกๆทีต่ อ ทัง้ ภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก อีก ทัง้ ไหนก็ตอ งทรงเจารับแขกดวย เรียกวาครบทัง้ งานอาชีพสวนตัวและงานเจา ซึง่ ทำใหชอื่ เสียงเมือ่ สมัยกอน นัน้ ทีใ่ ชวา พอกุมารทองทิพวรรณโดงดังไปทัว่ ทัง้ วงการ จนมีผคู นมารวมงานจากทัว่ สารทิศมีมากกวา 800 ซอง ขนาดเลิกงานแลวคนทำบัญชีมอื อาชีพเขาทำบัญชีจนถึงบายของอีกวัน ซึง่ ถือวามากทีส่ ดุ ในวงการซึง่ ณ วันนี้ ก็ไมมีใครลบสถิติได คนมารวมงานมากก็จริง แตปญ  หาทีต่ ามมาก็คอื แมพรรณทิพยไมสามารถจัดการกับชีวติ ของตนเอง ไดครบ เอาแคไปรวมงานของผคู นทีม่ ารวมงานของตนเองอยางเดียวก็แสนจะยากแลว บางวันเคยเจอ 8-10 งานก็เคยมี ไมนบั รวมถึงเปนเจาภาพเอาของเชนพวกอาหารการกินไปชวยงานโนนงานนีก้ แ็ ทบ ไมทนั แตละวันมีคา ใชจา ยมากมายโดยเฉพาะ คาน้ำมันในการเดินทางสูงมาก ไมรวมถึงเงินใสซอง ชวยงานที่มีตั้งแตหลักรอยจนถึงหลักพันและหลักหมื่น จนเกิดคำครหามาวาเลือกเฉพาะงาน ใหญๆ ทีงานเล็กๆก็ไมมา โถ!ใครจะวิง่ ไดขนาดนัน้ นะปละกวา 800 งาน จนตอมาแมพรรณทิพยยอมปดตัวเองจากการเดินงานไปเกือบ 3 ป เพือ่ ฟน ฟูฐานะ การงานใหม อีกทัง้ ไดเปลีย่ นธุรกิจตนเองเสียใหม จากชาวสวนมาเปนเจาของโรงงานรี ไซเคิล้ รับซือ้ ทองเหลืองแทน จึงมีฐานะดีขนึ้ ก็จงึ ไดสรางบานเรือนใหมเสียใหญโต ดัง ที่เราเห็นกันอยูทุกวันนี้ อีกทั้งไดเทคโอเวอรโรงงานตุกตามาโรงหนึ่ง ซึ่งตอมาได ผลิตพวกหมอนขางและหมอนตางๆมากมายจนกิจการเจริญรงุ เรือง แมพรรณทิพย บอกวาเฉพาะทองเหลืองทีร่ บั ซือ้ ไว แลวยังไมไดปลอยออกนัน้ มีนบั สิบตัน ซึง่ มีมลู คานับลานบาท เนือ่ งจากขณะนีร้ าคาของทองเหลืองยังไมไดราคา ที่พอใจจึงขอเก็บไวกอน และขณะนี้นั้นไดทำธุรกิจฟารมเปดซึ่งมีไขเปดออกมา ประมาณวันละเกือบพันฟองแลว เนื่องจากเปนเปดสาวก็เลยได เพียงเทานี้ ถาเขารูปเขารอยเมือ่ ไร ยอดผลผลิตคงจะไดมากกวานีแ้ นนอน มาถึ ง ทุ ก วั น นี้ นั้ น แม พ รรณทิ พ ย มี ค วามสุ ข กั บ ธุ ร กิ จ ของตนเองมากๆ ที่ ทำเงิ น ได อยางมหาศาล อีกทั้งตนเองก็คัดสรร และเลือกที่จะเดินงานเฉพาะคนที่รักใครกันเทานั้น ไมใช เดินไปทั่วเหมือนเมื่อสมัยกอน แมวาในชวงนี้อาจจะมีอุปสรรคบางอยางเกิดขึ้น ตนเองก็คิด เพียงวามันเปนเพียงลมพัดลมเพทีพ่ ดั ผานมาแลวก็ผา นไปเทานัน้ ความจริงก็คอื ความจริง ที่ ตนเองตองยืนหยัดสูกับอุปสรรคตางๆเพื่อใหผานไปใหได ขอเพียงกำลังแรงใจจากเหลา บรรดารางทรงทัง้ หลายมารวม อำนวยอวยพรชัยใหกบั งานไหวครูของตนเองในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2555 ทีจ่ ะถึงนี้ แคนตี้ นเองก็มคี วามสุขในการจัดงานแลว...


ฉบับที่ 63

หนา 19


หนา 20

ฉบับที่ 63

ìæãÕÕ“√è¡î ¿—∑√¿√ μ–°√ÿ¥‡ß‘π √ã“ßæãժ܂Ÿ ¢¡¿—∑√è-æãÕæ√–¬“·≈-æ√–·¡ã¡“√‘ “‡∑«’ ·Àãß∫å“πÀ¡’Ë ≈æ∫ÿ√’  ÿ¥¬Õ¥Õ’°√ã“ßÀπ÷ßË „π«ß°“√ ชวงปทผี่ า นมา “พออารม”นัน้ โดงดัง จนเปนทีร่ จู กั กันทัว่ ในวง การ หลังจากทีเ่ คยขึน้ ปกของเราเพียงครัง้ เดียว ซึง่ ในชัว่ โมงนัน้ พออารม ขึน้ ปกคกู บั แมเหมีย่ ว คนดังแหงโพธาราม ราชบุรี ทีท่ ำเอาทุกๆคนในวง การรูจักกันไปทั่ววาพออารมเปนใคร? มาจากไหน? แตบางชวงเวลาที่ ผานมา พออารมนัน้ ติดพันธะทีม่ ตี อ เทวดาของเตนเอง ซึง่ ไดไปถือศีลอยู ที่บนยอดเขามานานนับเดือน ปลอยใหแมเหมี่ยวนั้นเก็บสแปรโดงดัง แซงหนาไปหลายขุม แตเพื่อนก็คือเพื่อนที่ยังรูสึกยินดีเสมอเพราะโดย ปกติแลวคนู กี้ เ็ หมือนคแู ฝดในวงการ ทีเ่ มือ่ คนหนึง่ โดงดังก็พลอยยินดีไป ดวย หลังจากพันธะที่มีตอเทวดาของตนเองเสร็จสิ้นลง พออารม ก็ขอกลับมาอีกครัง้ กับการเดินงาน ทีไ่ มอยากใหใครมาตอวาไดวา ดังแลว ก็หายไปเลย พออารมบอกฉันไมใชอยางนัน้ นะจะ น้ำทวมที่ผานมาโดนกระแสไปบางเล็กนอย แตไมหนักหนา สาหัสมากนักพอรับได ตอนนี้วิกฤตตางๆผานพนไปแลว ก็ขอกลับ มาทวงตำแหนงแชมปของการเดินงานกลับมาอีกครั้ง งานไหวครูในปหนากำหนดไววนั ศุกรท1ี่ 3 มกราคม 2555 ซึง่ เลข ของปคอื หาหาหา ซึง่ เสียงไปพองกับ ฮาฮาฮา ซึง่ เปนเสียงของการมีชยั ทีเ่ ขาบอกวาหัวเราะไดอยางเต็มปาก คือ ฮาฮาฮา ปที่แลวงานของพออารมยิ่งใหญมาก พออารมบอกวาปหนา จะยิง่ ใหญกวานัน้ ก็จะจัดทำใหสมพระเกียรติของเทวดาซึง่ ไมวา จะเปน พอปูโขมภัทร-พอพระยาแลและพระแมมาริสาเทวี ที่ประทานพรมาให รางไดมีชื่อเสียงโดงดัง ก็จะขอจัดทำพิธีถวายทานใหยิ่งใหญสมพระ เกียรติของพระองคทาน วันศุกรที่ 13 มกราคม 2555 เจอกันที่ อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี นะคราบ....


หนา 21

ฉบับที่ 63

ป นี้พอดำ บะหมี่ เทวาลัยพระพิฆเณศวร ไดยายมาจัดที่ ร.ร.วัดมหาบุศย ออนนุช เนื่องจากในซอยที่บานแคบเกิน ไปแลว อาคันตุกะลนหลาม สำหรับพอดำนั้นถือเปนราง ทรงคุณภาพอีกรางของวงการ มีความนอบนอมกับทุกคน

แมแนน รางพระแมลกั ษมีมาตา บานคันลำ นครปฐม พรอม ดวยคณะศิษยของพอปชู วี กโกมารภัจจ กายสังขารพอนุกลู ยกพานขมาเคารพครูบาอาจารยและขอพร เนือ่ งในงานพิธี บูชาครูที่ตำหนักนครปฐมเมื่อไมนานมานี้

แมธนาพรหรือแมบุญเรือน รางพระแมลักษมีเนื้อทอง ปราณบุรี เจาของงาน 21 มี.ค.55 รวมอวยพรถวายไฟอัคนี แมดวงใจ-พอสมคิด ตำหนักปูเฒาใหญเขากลางตลาด-พอ ปมู จุ รินทร จอมบึง ราชบุรีทไี่ ดใชบริการทีมคนรักเจาปนี้

คุณพอทวี-คุณแมมาลัย ตำหนักพระปยะ เจาของแพปลา นพดล อ.บางเลน จ.นครปฐม เจาของงาน 2 ม.ค.ทุกปี เขา รวมอวยพรงานแมนอง ตำหนักพระราชชายาดารารัศมี บานโปง ราชบุรี ขนาดฝนชมุ ฉ่ำเจาภาพก็ยงั สวยไมสราง

“พอโอต” วงศพรรณ ลุผักชี รางพอปูฤๅษีตาไฟ-ทาวสุระ กัมมังพังพานนาคราช-พอพระยาแล สองพี่นอง สุพรรณ บุรี กำลังยกพานเคารพคุณพอ-คุณแมพรอมลางเทา และรับ พรจากบุพการีเปนสิริมงคลกอนการทำพิธีเคารพบูชาครู

สำหรับใครที่เดินทางไปรวมงานของแมหนอม ตำหนัก พระแมลกั ษมีอวตาร บางปลามา สุพรรณบุรี ในปนตี้ อ งถือ วาใจเด็ดมาก เพราะตองเดินขามสะพานไมแผนเดียวยาว มาก แตพอ เจมส สุราษฎร บอกใจรักซะอยาง สไู มมถี อย

เรียนทานสมาชิกหนังสือพิมพโปรดทราบ.... กระผมขอกราบขอบพระคุณทานสมาชิกทุกทานทีใ่ หการสนับสนุนการทำงานของผมมานานหลายป กระผมซาบซึง้ ในน้ำใจของทุกๆ ทาน เพราะฉะนั้นผมจึงพยายามปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการทำงานอยูตลอดเวลา เพื่อใหคุมคากับการที่ทุกทานใหการสนับสนุนมา การปรับปรุงครั้งลาสุดก็คือการจัดทำรูปเลมเปน สีส่ ที งั้ เลมเพือ่ ความสวยงามและความสบายตาในการอานของทาน ซึง่ ตอนนีม้ เี สียงตอบรับเขามามากมายกับการพัฒนาปรับปรุงครัง้ นี้ อนึง่ เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะตอสมาชิกของทาน เราจะประทับ ตรายางทีห่ นาซองวา “ตอสมาชิกดวย” นัน่ แสดงวาถึงเวลาทีท่ า นตองชำระเงินคาสมาชิกแลว โปรดชำระคาสมาชิกเพือ่ รักษาสิทธิข์ องทานดวย


หนา 22

ฉบับที่ 63

อ.ศิวดล สุรโิ ย จากตำหนักพระแมสวรรค เศรษฐีเมืองกำแพงเพชร มอบของมงคลทีร่ ะลึก พรอมกับปจจัยเหน็บพวงมาลัยอีกปก ใหญใหกบั พอหนมุ -พออวน ตำหนักพระพิฆเณศ โชค ชัย 4 เมือ่ คราวจัดงานสมโภชพิธบี ชู าครูทผี่ า นมา ตอนนีเ้ รือ่ งซองเดินงานคราวละมากๆกำลัง ถูกโจมตีอยางมากจากสือ่ เลมหนึง่ ตองบอกวาเปนเรือ่ งของคนมีกะตังเขาเลนซองกันจะ

ถึงคราวตองเดินทางไกลไปรวมเสริมบารมีถงึ โคราช พอโย รางพอพระพรหมฯ คลอง 11 เจาของงาน 29 ธ.ค.54 และแมทราย รางพระนารายณ คลอง 10 เขารวมงานไหวครูของแม อีด๊ ปณิธิ เจาของรานเพชรษีไศลเครือ่ งปน ชุมชนหนองโสน อ.โชคชัย ทีจ่ ำหนายเทวรูปหิน ทรายราคาสงมากมายหลายรูปแบบ ใครสนใจโทรไปคุยกับแมอดี๊ ได สนนราคาไมแพง

หมอบัญชา งานสมัย รางพอทาวพันตา อยุธยา ผปู ระกอบ พิธีอัญเชิญเทวดายอดนิยมคนหนึ่งของวงการ รับพาน เคารพจากแมไก รางแมศรีอมุ าฯ แหง ม.บูรพา ดอนเมือง ทีพ่ อจัดงานเสร็จน้ำก็ทว มหมบู า นตองอพยพออก ตจว.ดวน

คณะศรัทธาจากกรุงเทพฯ นำโดยเฮียขาว รางอากงตรัง สุข สวัสดิ์ 30 นำเทวรูปพระแมกวนอิมองคที่ 8 ไปมอบเพื่อ ประดิษฐาน ณ สำนักสงฆซับนอยใตสามัคคี อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี สวนองคที่ 9 นัน้ จะตัง้ ทีน่ ครสวรรคเดือน ก.พ.55

คุณแมรำจวนหรือทีท่ กุ คนรจู กั กันในนาม “แมแดง ชางสาม เศียร” เจาของงานทุกวันที่ 25 ก.ย.ของทุกป จัดงานปนี้ อาคันตุกะแนนตรึม แมติ๊ก รางพอทาวจตุคามฯ คลอง 3 ซึง่ ยายงานไป 22 ก.พ.55 เขารวมอวยพรทานเจาภาพ

พอทุม รางพอพังพกาฬและครูทราย รางแมศรีอุมา แหง ม.บัวทอง บางบัวทอง ซึง่ โดนน้ำกระหน่ำเขาไปเต็มๆตอง อพยพดวน แตก็ยังเขารวมงานของคุณนอง รางเจาแม ทับทิม สุขสวัสดิ์ 14 ทีป่ น จี้ ดั งานเชาเดียวไมเบิกบายศรีจะ

พอหนอย-แมณี-นองหนึ่ง สามคนดังแหงซอยวัดดาน สำโรง เขารวมอวยพรงานกับพอแบ็งค แหงเรือนทองจันทร เจริญสุข ตลาดสี่มุมเมือง ที่จัดงานแบบเชา-บายแตมันส มากๆ หลังงานไมกวี่ นั สีม่ มุ เมืองก็กลายเปนเมืองบาดาล

บรรดารางทรงแถบฝง ตะวันตกจากหลายๆสถานที่ รวมกัน จุดเทียนชัยเพื่อเปนบารมีกับงานของแม ต า ร า งเจ า พี่ สุ กัญญา แหงบานโพธาราม ราชบุรี ซึง่ เปนเจาของธุรกิจพวง มาลัยแสนสวยที่จำหนายตามงานพิธีบูชาครูฝงตะวันตก

ปนตี้ อ งถือวาไมธรรมดาเลยสำหรับตำหนักไวกูณฐ อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ โดยกายสังขารหนมุ รอน ทีเ่ ปไปพักหนึง่ หลัง งานไหวครูคราวทีแ่ ลว ตอนนีส้ รางตำหนักใหมหมดเงินไป หลายแสน เพิง่ จัดงานฉลองเสร็จไปหมาดๆไมนานมานี้

ทานพระครูพิศิษฏสรการหรือพระอาจารยตอม งาน 21 มกราคม 2555 ทีว่ ดั จันทรสโมสร ถ.สามเสน เขตดุสติ เขา รวมงานพอขวัญชัย-พอภูดิษ ตำหนักพอปยะ ม.พฤกษา บีคลองสาม ทีห่ ลังงานวันเดียวน้ำก็เขาทวมทัง้ คลองสาม

บรรดาลูกศิษยของตำหนักพระแมทุรคา กำลังยกพานขมา เคารพครูกบั องคครูโดยกายสังขารแมองั สนา ศรีชนื่ ในงาน ไหวครู ทีต่ อนนีย้ า ยตำหนักไปอยูทบี่ า นคลองเจา อ.บางเลน จ.นครปฐม ซึง่ มีสถานทีก่ วางขวางและรมเย็นมากๆ

‚¶…≥“∏ÿ√°‘®·≈–ß“π‰À«å§√Ÿ¢Õß∑ã“π„πÀπ—ß ◊Õæ‘¡æè¢Õ߇√“

‰¥åº≈§å¡ ÿ §ã“„π√“§“‰¡ã·æß π„®μ‘¥μãÕ Õ∫∂“¡‰¥å 086-8843030


หนา 23

ฉบับที่ 63

Õ¬“°√Ÿ‡å √◊ÕË ß√“«¢Õߧπ∑√߇®å“μåÕßÕã“πÀπ—ß ◊Õæ‘¡æèºπŸå ”°å“«Àπå“ ©∫—∫ ì§π√—°‡®å“î เพราะเปนหนังสือพิมพฉบับแรกและฉบับเดียวของเมืองไทย ทีน่ ำเสนอเรือ่ งราวของคนทรงเจามากทีส่ ดุ

สมัครสมาชิกแคปล ะ 400 บาท/12 เลม ทานจะไดรบั ขอมูลขาวสารตางๆในวงการ พรอมปฏิทนิ งานบูชาครูในเตละเดือนกอนใครๆ(สงสมาชิกกอน) หนังสือสงถึงบานทานแนนอน สำหรับสมาชิกตางจังหวัดโปรดโอนเงินเขาบัญชี...ชือ่ บัญชี นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน

บัญชีออมทรัพย...ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขทีบ่ ญ ั ชี 705-1-57125-7 ในกรณีเปนสมาชิกในกรุงเทพฯและปริมณฑล คือ จ.ปทุมธานี-จ.นนทบุรี-จ.สมุทรปราการ โปรดโอนเงินเขาบัญชี...ชือ่ บัญชี นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน

บัญชีออมทรัพย...ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดวงศกร เลขทีบ่ ญ ั ชี 567-0-10858-2 (ไมตองเสียคาธรรมเนียมการโอนในกรณีใชธนาคารเดียวกัน) และเมือ่ ทานไดใบสลิปการโอนมาแลว ขอใหทา นถายเอกสารใบสลิปนัน้ (ทานโปรดเก็บเอกสารตัวจริงไว) จากนัน้ ก็ใหเขียนชือ่ นามสกุลพรอมทีอ่ ยอู ยางละเอียด พรอมเบอรโทรศัพททสี่ ามารถติดตอทานได ในกรณีเกิดปญหาใดๆ หากตองการรวดเร็วก็โปรดแฟกซเอกสารนัน้ มาทีเ่ บอร 032-319733 หรือหากตองการประหยัดก็สง ทางจดหมายติดสแตมป 3 บาท มาตามทีอ่ ยขู องกองบรรณาธิการดานลางนี้ สำหรับในกรณีทตี่ อ งการตอสมาชิก ขอความกรุณาแจงหมายเลขสมาชิกมาดวย เพือ่ ความรวดเร็วในการคนขอมูลในสารบบ เบอรโทรศัพทตดิ ตอ คุณจตุรเทพย(นัต)ิ 086-8843030, 081-7368352 - คุณจุฑาภัทร(ยู) 086-3031731, 086-8070058

นางจุฑาภัทร เมืองเชียงหวาน บรรณาธิการ-เจาของ - นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน หัวหนากองบรรณาธิการ

สำนักงานราชบุรี : เอ็กซเพรสการพิมพ เลขที่ 117/33 ม.10 ในหมบู า นนครราชวิลเลจ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทร. 086-3031731, 081-7368352, 086-8843030, โทรสาร 032-319733 นายกิตติชยั สรอยอากาศ ทีป่ รึกษากฎหมาย


·¡ãÕÕ å ¬ ÿæ√√≥∫ÿ√’ Õ’°Àπ÷ßË √ã“ߧÿ≥¿“æ¢Õß«ß°“√ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 ถือวาเปนครั้ง แรกที่ ผ มได มี โ อกาสไปร ว มงานพิ ธี บู ช าครู ประจำป และไดมโี อกาสไปเยีย่ ม ชมคฤหาสนของ แมออยหรือคุณแมอาภาพิชญาณ อยูบุญ รางแมสุ นันทา - แมสุริโยทัย ที่บริเวณหลังสถานีทดลอง ข า ว ซึ่ ง อยู ต รงข า มวิ ท ยาลั ย พลศึ ก ษาของเมื อ ง สุพรรณบุรี ซึง่ ตองยอมรับวาใหญโตรโหฐานและ มีการตระเตรียมสถานที่ไดอยางสวยงามแบบไม เหมือนใคร แมออยนั้นมีความพรอมทั้งรูปสมบัติและ ทรัพยสมบัติที่เทวดาประทานมาให เพราะฉะนั้น เวลาจะจัดงานไหวครูเพื่อถวายตอองคเทพครั้งใด คาใชจายถูกแพงไมใชสาระสำคัญ ขอเพียงใหได สิ่งที่ดีที่สุด สวยที่สุด ในการทูลถวายตอองคครู และเทพเทวดาทั้งหลาย ทั้ ง บายศรี บู ช าเทพและเครื่ อ งสั ง เวยทั้ ง หลาย จึ ง ถู ก จั ด ออกมาแบบสวยงามประณี ต ละเมียดละไม เรียกวาคลาสสิคมากๆ ซึง่ ผลงานดัง กลาวทานทั้งหลายสามารถเขาไปดูไดในเฟซบุค ของผม ดวยความตั้งอกตั้งใจในเรื่องดังกลาว จึง ทำใหชีวิตของแมออยนั้นเจริญรุงเรืองมากยิ่งขึ้น

ว. สารพัดชาง

คลองชลประทาน

มาจากนครสวรรค

ไฟแดง

หอนาฬิกา

โลตัส ไฟแดง

ถนนสาย 340

มาจากกรุงเทพฯ

123 123 123 123 วัดปา 123 123 เลยไลก 123 123 123 123 123 123 123 123 ร.ร. 123 กรรณสูตฯ 123 123 123 123 123 123

สนาม กีฬา

ศูนย วิจยั ขาว

มาจากอทู อง

มาจาก อุทยั ธานี

บานงาน

ทุกๆป เพราะไมใชแคจดั งานใหผา นๆไป แตทกุ ๆ ครัง้ นัน้ มีการตระเตรียมงาน มีการวางแผนเพือ่ ให งานออกมาสมบูรณแบบเพื่อถวายตอองคครู เพื่อ ถวายต อ เทพยดาให ทุ ก พระองค พึ ง พอใจ และ ประทานพรกลับมาแบบคุมกับความตั้งใจในการ จัดงานของแมออยเพื่อถวายตอทาน งานของแม อ อ ยนั้ น กำหนดไว ที่วั น ที่ 6 มกราคม ของทุกๆป ซึง่ ในวันที่ 6 มกราคม 2555 มั น อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเป น บางส ว นเพื่ อ ให งานออกมาดูดีและสมบูรณแบบมากกวาปที่แลว ซึ่งทางทีมงานของเราก็ขอเชิญชวนเหลา มิตรสหายทุกๆทานไปรวมชมและเสริมบารมีและ รวมอวยพรกับงานของแมออ ย สุพรรณบุรี เพือ่ ให แมออยนั้นประสพความสำเร็จในชีวิตและร่ำรวย ยิ่งๆขึ้นไปดวยเทอญ...

คนรักเจ้า63  

คนรักเจ้า63

คนรักเจ้า63  

คนรักเจ้า63

Advertisement