Page 1

Àπ—ß ◊Õæ‘¡æèºåŸπ”°å“«Àπå“ ©∫—∫

‡≈ã¡∑’Ë 61

√“§“ 40 ∫“∑


หนา 2 วันจัดงาน

ฉบับที่ 61 ชือ่ องค/ชือ่ ตำหนัก

พอพระพิราพ 1 ก.ย.54 1 ก.ย.54 พระแมกวนอิมสามภพ-พอกวนอู พอปอู าฬารชดาบส 2 ก.ย.54 พระแมปราวตี-พระพิฆเณศ 3 ก.ย.54 พระพิฆเณศ 3 ก.ย.54 พอพระพิราพทรงไทย 4 ก.ย.54 เจาพอเสือ-พอปโู คบุตร 4 ก.ย.54 พอปูฤๅษีบารมีเทวีมาตา 4 ก.ย.54 พอปพ ู รหมวิเศษ 6 ก.ย.54 พอทาวเวสสุวัณโณ 9 ก.ย.54 พระวิษณุสามภพ 10 ก.ย.54 พอทาวนาคา 16 ก.ย.54 แมอุมา-แมจามเทวี 17 ก.ย.54 บวงสรวงพระพุทธเจาหลวง 20 ก.ย.54 แมศรีอมุ าเทวี 23 ก.ย.54 พอนเรศวร 23 ก.ย.54 24 ก.ย.54 ประดิษฐานแมกวนอิมองคที่ 8 พอพระศิวะชางสามเศียร 25 ก.ย.54 พอพระพิฆเณศ 1 ต.ค.54 พอพระนารายณเปดโลก 2 ต.ค.54 8 ต.ค.54 พระพิฆเณศ-พออนันตนาคราช เพชรรัตนภรตมุนี 8 ต.ค.54 ไตเซียฮุดโจว-แมทับทิม 9 ต.ค.54 เรือนทองจันทรเจริญสุข 9 ต.ค.54 10 ต.ค.54 พรหมมุนคี รุ เุ ทวาประทานพร เจาพีส่ กุ ญ ั ญา-พอขุนแผน 15 ต.ค.54 พออนันตนาคราช 15 ต.ค.54 ไหวครูพระปลัดบุญสราง 16 ต.ค.54 20 ต.ค.54 พอพระปยะ-พออนันตนาคราช เสด็จแมจนั ทรสดุ า 20 ต.ค.54 พระแมทรุ คาเทวี 21 ต.ค.54 22 ต.ค.54 ไหวครูพระ อ.แหลมทอง ฐานวิโร พระพิฆเณศ 23 ต.ค.54 พอปชู วี ก-พอตากสิน 23 ต.ค.54 ปูทูลเกลาไมเทาทอง 24 ต.ค.54 พอพระยาแล-แมลักษมี 25 ต.ค.54 26 ต.ค.54 พอปูฤๅษีวาสุเทพ-พระยาลิไท 28 ต.ค.54 พอนารายณ-แมลักษมีโสมนันทะ พระราชชายาเจาดารารัศมี 28 ต.ค.54 พระพิฆเณศ 29 ต.ค.54 แมอมุ าทุรคากาลี 29 ต.ค.54 พอทาวเวสสุวัณ 29 ต.ค.54 พอปพ ู รหมเมศ 29 ต.ค.54 พอทาวเวสสุวัณ 29 ต.ค.54 พอไรนาม 30 ต.ค.54 พอพระนารายณเปดโลก 31 ต.ค.54

ทีอ่ ย/ู รายละเอียด พออนันต ประตูน้ำพระอินทร อยุธยา 086-3148288, 081-7565417 แมพชั ณี-พอวิรชั แหง ช.ไพศาลปะเก็น ถ.บรรทัดทอง 081-0157779, 086-3031731 ปนู อ็ ต จัดทีว่ ดั เทพนรรัตน เมืองสมุทรสาคร 089-7661096, 085-9136635 1 ก.ย.54 1 ก.ย.54 แมนนั ทนภัส ซอยออนนุช 66 ยอย 13 ประเวศ 087-3326983 คุณบอย ติดปม ปตท.คลองหนึง่ ธัญบุรี ปทุมธานี 087-0171241 จาเตย ซอยเวิรค พอยซ สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี 082-5277158, 02-5673252 คุณปอบ คณินทร ซอยบุญแจม 2 หลังตลาดบางนานอก 081-4246670(เชา-บาย) 4 ก.ย.54 คุณแจ็ค-คุณออฟ รัชดาภิเษก 23(สีแ่ ยกทาพระ) 084-1432721, 086-6114602 2 ก.ย.54 3 ก.ย.54 คุณสันติชยั -คุณกรรณิการ บานเขาตอง เมืองกาญจนบุรี 081-1982086 แมจวิ๋ จัดงานลานประตูกรุงเทพพลาซา พหลโยธิน 54/2 ดอนเมือง 086-8283432 หมอนอย รามอินทรา 71 เอือ้ อาทรคบู อนตึก 45 ซอยสยามธรณี 086-5659747 คุณนนท ตลาดบานทึง อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 086-1640315, 081-8012149 แมพลอย นาวง ปนจี้ ดั ทีบ่ า นซอยวัดนาวง ปทุมธานี 084-1358868, 081-7417796 6 ก.ย.54 4 ก.ย.54 พอแผน สยามมินทร จัดตำหนักคลอง 8 สายธัญบุรี ม.ตวันนาวิลล 084-0886116 แมไก ม.บูรพา 12 ซอยวัดไผเขียว ทงุ สีกนั ดอนเมือง 086-5403203 คุณเฉลิมพร ม.ศรีนคร 1 นวมินทร 24 (เชาเดียว) 085-1622186 สนส.ซับนอยใตสามัคคี มวกเหล็ก สระบุรี (อากง สุขสวัสดิ์ 30 ดำเนินการ) แมแดง จัดวัดไตรสามัคคี เมืองสมุทรปราการ 089-2249201 9 ก.ย.54 16 ก.ย.54 17 ก.ย.54 คณเก ปราโมทย หนา ม.สินธานี คลองหา ธัญบุรี 083-1328256 คุณนิว จัดลาน ธ.นครหลวงไทย อินทรามระ 15-17 สุทธิสาร 085-9021578 คุณอวน-คุณหนมุ จัดลานหนาอินดอรสเตเดีย้ ม ม.ธรรมศาสตร รังสิต 085-9171812 คุณอดิภทั ร หลังศาลเจาพอองครักษ นครนายก 082-4544095, 081-7306970 คุณนอง สุขสวัสดิ์ 14 (เชาเดียว-ไมมเี บิกบายศรี) 081-6940768, 02-8772955 20 ก.ย.54 23 ก.ย.54 24 ก.ย.54 คุณณัฐพล ตลาดสีม่ มุ เมือง ปทุมธานี (เชา-บาย) 02-9950472, 080-2332665 คุณตน สำเหร จัด ม.ดีเค ถ.พระยามนธาตุฯ บางขุนเทียน 084-6731916 คุณตา-คุณโตง ตลาดโพธาราม ราชบุรี 086-1702442 คุณกฤษดา บานวังกระชอน บรรพตพิสยั นครสวรรค 081-7862768, 085-7296795 วัดบางสาม อ.สองพีน่ อ ง จ.สุพรรณบุรี 8 ต.ค.54 25 ก.ย.54 คุณขวัญชัย-คุณภูดษิ ม.พฤกษา B คลองสาม 080-0516991, 087-3431453 คุณแสงเดือน ต.แกลง เมืองระยอง 086-8488707(20 ก.ม.เสนทางระยอง-จันทบุร)ี แมองั สนา จัดทีใ่ หมถนนบานกลวย-ไทรนอย 085-2164375, 084-3403948 สำนักสงฆศรีมหาโพธิฯ์ อ.ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร (23/10 ทอดกฐิน) พอดำ บะหมี่ จัดงานที่ ร.ร.วัดมหาบุศย ออนนุช 7 (เชา-บาย) 089-1570563 9 ต.ค.54 9 ต.ค.54 15 ต.ค.54 คุณนิยม ม.จันทิมาธานี บางบัวทอง นนทบุรี 089-2179939 คุณตอย-คุณตาล อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 089-0908676 คุณนุกลู -คุณแนน ซอยคันลำ 3 เมืองนครปฐม 087-4063180, 087-6933197 คุณเอส-คุณนพ เมืองสุโขทัย 084-1614932 คุณไก-คุณเจีย๊ บ จัดวัดราชสิงขร 089-9247175, 089-9659898 21 ต.ค.54 20 ต.ค.54 คุณนอง จัด ต.เบิกไพร อ.บานโปง ราชบุรี 081-2741578, 080-9233838 พอตอ แฮรดู ลานหนา สนง.เขตบางกะป 081-8454331, 089-1245995 แมแตว พุทธมณฑลสายสาม 081-4975832, 089-7609536, 02-8890571 ซอยสุดใจ ตรงขามวัดแพรกษา สมุทรปราการ (เชา-บาย) 083-8233392 คุณนิรตุ ซอยหทัยราษฎร 29 มีนบุรี 084-3439226, 084-436832 22 ต.ค.54 23 ต.ค.54 23 ต.ค.54 คุณนอง ธนพร บานหนองโปรง เมืองนครนายก 081-6299340, 085-8715066 พอตี-๋ แมพณ ิ ริมคลองเปรมประชากร รังสิต ปทุมธานี 086-3671382, 083-0324228 คุณภูวเดช เอือ้ อาทรหลังวัดพลมานี ทัพยาว ลาดกระบัง 089-1650334

∑’¡ß“π§π√—°‡®å“ ∫√‘°“√√—∫∫—π∑÷°§«“¡ª√–∑—∫„®„πß“π¢Õß∑ã“π¥å«¬¿“æπ‘ßË ·≈–«’¥‚’ Õ π„®‚∑√¡“§ÿ¬°—∫‡√“‰¥å‡ ¡Õ μåÕß°“√·∫∫‰Àπ ¡’ß∫πåÕ¬ ¡’ß∫¡“°‡√“®—¥„À剥å∑°ÿ Õ¬ã“ß

25 ต.ค.54

26 ต.ค.54

28 ต.ค.54

28 ต.ค.54

ใชบริการถายรูป-ถายวีดีโอ จึงจะบริการลงรูปเจาภาพใหฟรี!


ฉบับที่ 61

หนา 3

ฉบับที่ 61

โกหก ตอแหล ปลิน้ ปลอน กะลอน หลอกลวง โปรยหั ว ขึ้ น มาฉบั บ นี้ หลายๆคนอาจ จะบอกวาแรง อีกแลวหรือทีภ่ าษาวัยรนุ เขาบอกวา “แรงสคะคุณแมขา” จริงๆแลวดิฉันขอบอกวาไมไดแรงอะไร หร อ ก! ก็ แ ค อ ยากจะอธิ บ ายความหมายของคำ เหลาๆนี้ ซึ่งบางทีมันอาจจะไปตรงกับพฤติกรรม ของใครบางคนในวงการก็ชวยไมไดจริงๆ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ไดระบุถึงคำแปลและความหมายของ คำตางๆเหลานี้ไวดังนี้ โกหก เปนคำกริยา แปลวาจงใจกลาวคำที่ ไมจริง, พูดปด, พูดเท็จ (มักใชในทีไ่ มสภุ าพ) การโกหกนัน้ สวนใหญเรามักจะมองกันที่ เจตนาของผนู นั้ วา มีพฤติกรรมและเจตนาเชนไร? เพราะบางทีการโกหกมันก็มีทั้งผลดีและผลเสีย ตามมา ซึง่ เรามักจะเห็นบอยๆไป ถือเปนความผิด เล็กนอยมาก เพราะบางทีการโกหกก็อาจจะสราง บรรยากาศดีใหเกิดขึน้ ได โดยการโกหกใหคนเขา ดีตอกัน แตคนที่มีพฤติกรรมโกหกบอยๆจนติด เปนนิสัยแลวคนอื่นเขาจับได มันก็อาจจะทำให คนอืน่ เขาเสือ่ มศรัทธาลงได เพราะถือวาเปนคนไม ซื่ อ สั ต ย และไม รั ก ษาคำพู ด จนมองดู ว า เป น คนสับปลับ เชือ่ ถือไมได แลวสวนมากพฤติกรรม ของคนเหลานี้ ทีโ่ กหกจนเคยตัว แลวพลาด ก็คอื วา โกหกบอยเกินไป จนจำไมไดวาเคยพูดอะไรไว บาง? คิดวาคนอื่นเขาจำคำพูดอะไรของตัวเองไม ได แตอยาลืมวาไมวาเวลาจะผานไปนานเทาใด ดิฉันไมไดแคจำ แตมักจะใชวิธีจดเพื่อการชวย เตือนความจำ เพราะฉะนัน้ เวลาใครทีเ่ คยพูดอะไร ไวกับดิฉันจึงจำไดเกือบหมด ยกเวนในกรณีที่ ขี้เกียจจำเทานั้น ตอแหล เปนคำดาคนที่พูดถึง มักใชแก ผูหญิง ผชู ายแทๆเขาไมตอแหลกัน แตอาจจะมีขอ ยกเวนบางกับคนที่มีพฤติกรรมรางเปนชายแตใจ เปนหญิง นาจะอนุโลมใชไดนะ ปลิน้ ปลอน ความหมายเดียวกับปลิน้ ปลอก ซึง่ เปนคำกริยาแปลวาใชอบุ ายลอลวงเพือ่ ใหสำเร็จ ประโยชน

กะลอน เปนคำวิเศษณ หมายถึง พูดคลอง แตไมจริงเปนสวนมาก หลอกลวง เปนคำกริยาหมายถึง ไมจริง, ทำใหเขาใจผิด สำคัญผิด หรือ ลอใหเขาใจผิด, แสดงขอความเปนเท็จหรือ ปกปดขอความจริง เพือ่ ใหคนอืน่ เขาใจผิด ถาใชคำวาหลอกลอ ก็หมาย ถึงสอใหทำตามที่ตนตองการ ทั้ ง 5 คำ ที่ ดิ ฉั น ได ย กมาโปรยหั ว ใน คอลัมนนี้ ก็เปนคำทีม่ คี วามหมายทีส่ อ ไปในทางที่ ไมดที งั้ นัน้ สำหรับคนทีม่ พี ฤติกรรมดังกลาว แมวา จะมีเพียงหนึ่งในหาของพฤติกรรมนี้ ก็ถือ ว ามี พฤติกรรมไมนาไววางใจในการคบหาซึ่งกันและ กัน แตวาถาหากใครมีพฤติกรรมครบทั้ง 5 ขอนี้ ก็ถือวาคบไมไดหรือไมนาคบอีกแลวกับบุคคล นัน้ ๆ ในวงการของเรามี บุ ค คลหลากหลาย ประเภทอาศัยปะปนกันอยูในสังคมมากมาย ทั้ง คนดีและคนชัว่ คนเลว ผสมปนเปกันอยใู นสังคม นี้ มีหลายๆคนทีม่ พี ฤติกรรมทีด่ ี พยายามรักษาคุณ งามความดีเพื่อชวยจรรโลงกันไวซึ่งความดีของ สังคมนี้ ใหเปนที่นับหนาถือตาของสังคมคนภาย นอก แตก็มีอีกบางคนที่เดินเขามาในสังคม ก็เพื่อ อาศัยความปลิ้นปลอน กะลอน หลอกลวงเพื่อหา กินโดยการหลอกลวงกับพวกเดียวกัน ซึ่งสวนมากแลวก็จะใชวิธีสรางภาพให ตนเองดูดไี วกอ น ทัง้ ๆทีจ่ ริงๆในสวนลึกๆแลวไม มีอะไรดีเลย นอกจากเปลือกเพียงเทานัน้ ทีไ่ ดฉาบ ทาหรือหุมไวเทานั้น เพื่อลวงตาคนอื่นๆที่ไมรูให หลงเชื่อ ถึงพฤติกรรมของเขาวาเปนคนดีมีความ สามารถ ในเบื้ อ งต น คนที่ ถู ก หลอกคนแรกก็ คื อ ดิฉันและทีมงานของเรา ที่ถูกหลอกใหเชื่อวาเขา เปนคนดี มีความสามารถ จนนำเสนอออกไป แต สุดทายเมือ่ เปลือกถูกกระเทาะออก ก็เผยใหเห็นถึง ธาตุแทของบุคคลเหลานัน้ ซึง่ เรือ่ งเหลานี้ ดิฉนั ถือ วาเปนความเสียหายหรือเสื่อมเสียมาถึงชื่อเสียง ของเราเชนกัน ที่ดันไปหลงเชื่อเชนกันวา บุคคล นัน้ ๆเปนคนดีควรคาแกการยกยอง ทัง้ ๆทีม่ นั ไมใช จนทำใหมบี คุ คลอืน่ ๆหลงเชือ่ ตาม จนทุกคนพลอย ไดรับความเสียหายไปดวย

เรือ่ งราวของรางทรงคนหนึง่ แถวๆบานจุก กะเฌอ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ที่ดิฉันจะยกมาเปน อุทาหรณในฉบับนี้ ทีแ่ กคนนีม้ คี วามสามารถและ มีพฤติกรรมครบครันทัง้ 5 ขอของหัวคอลัมนนี้ ใน เบื้องตนมีลูกศิษยเกาของเขาคนหนึ่งโทรมา รอง เรียนและเลาเรื่องถึงพฤติกรรมรายๆของแกใน เบือ้ งตน ดิฉนั ก็ยงั ไมเชือ่ เทาไรนักแตกเ็ ริม่ สืบเสาะ หาขอเท็จจริง ทัง้ การถามตรงๆและสืบจากคนรอบ ขางทีถ่ กู อางถึง ในเรือ่ งของหนีส้ นิ ตางๆทีแ่ กไปกอ ไว ไมวาจะเรื่องของทองที่หยิบยืมเขาไปใสอวด ตาชาวบานแลวแอบเอาไปจำนำไว แลวไมยอมไถ ถอนคืนมาให เรื่องการยืมเงินไปกอนเพื่อซื้อของ ตางๆเชนบัลลังกทปี่ ระทับทรงแลวไมคนื เลย เรือ่ ง การติดหนี้สินเรื่องคาดอกไมบายศรีกับบางเจา ทุกๆเรื่องก็คือเรื่องที่ไดรับการยืนยันมาทั้งสิ้น ที่ บุคคลนีไ้ ดไปกอวีรกรรมไว แตละทีห่ ลักหมืน่ ขึน้ ไปทั้งนั้น รวมๆแลวก็หลายแสนบาท นี่ยังไมนับ กับหนี้สินที่กอขึ้นไวกับทีมงานของเราอีกหลาย หมื่นบาท ทั้งคาโฆษณาประชาสัมพันธในหนังสือ ของเรา เรือ่ งเงินเดินซองชวยงาน อีกทัง้ คาจางพิมพ การดเชิญงานไหวครูของเขา ซึ่งทั้งหมดนี้รวมๆ แลวก็เกือบสีห่ มืน่ บาท ผานมาแลวปกวาๆ ทางทีม งานของเราไมเคยไดรับเลยแมแตบาทเดียว เหตุที่ เนิน่ นานมาไดขนาดนีก้ เ็ พราะคำวาพวก และเราให โอกาสกับทุกคน แตเขาไมเคยสำเหนียกในความ รูสึกนี้เลย แลวอยางนี้จะมีหนาชูคอในสังคมนี้ได อยางไร? พฤติกรรมเหลานี้เปนพฤติกรรมอันไมพึง มีในสวนของบุคคลที่จะยืนอยูในสังคมนี้อยางมี ศักดิศ์ รี ก็จงึ ขอฝากเรือ่ งนีไ้ วเปนอุทาหรณสอนใจ กับรางทรงทีเ่ ปนเด็กรนุ ใหมๆ ทีจ่ ะเดินเขาสวู งการ แลวโตอยางมีคุณภาพ วาอยาทำพฤติกรรมอยางนี้ เลย มันไมไดสรางชื่อเสียงของทานและชื่อเสียง ของเทวดาของทานแบบยัง่ ยืนหรอก! ถาจะโตก็โต แบบวูบเดียวตก เหมือนพลุทมี่ เี ชือ้ เพลิงไรคณ ุ ภาพ ถูกจุดขึ้นไปแปบเดียวก็รวงแลว ทำไมไมยึดเอา แบบอยางดีๆของคนดีๆ ที่เขาพุงขึ้นสูบนฟาแลว คางลองลอยอยูเนิ่นนานอีกหลายๆคนเลา วาเขา ดีอยางไร? เขาเกงอยางไร? เรือ่ งดีๆไมคอ ยจดจำ ไม คอยทำตาม ทีไอเรื่องรายๆนั้นชอบทำตามกันนัก เชียว...ไมเขาใจจริงๆ...

จุฑาภัทร(ยู) เมืองเชียงหวาน

μåÕß°“√√—∫√埢㓫 “√§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«¢Õß∫ÿ§§≈μã“ßÊ„π«ß°“√§π∑√߇®å“ μåÕ߇ªöπ ¡“™‘°¢ÕßÀπ—ß ◊Õæ‘¡æèºåŸπ”°å“«Àπå“-§π√—°‡®å“‡∑ã“π—Èπ ∑’¡Ë ¢’ Õå ¡Ÿ≈¢ã“« “√§√Õ∫§≈ÿ¡æ◊πÈ ∑’μË “ã ßÊ¡“°∑’ Ë ¥ÿ º≈ß“πμã“ßÊ∑’º Ë “ã π¡“°«ã“ 7 ªÇ ‡ªöπ°“√—πμ’Ω¡Ç Õ◊ °“√∑”ß“π·∫∫¡◊ÕÕ“™’æ √Ÿª¿“槡™—¥ ∫∑§«“¡ ”π«π·À≈¡§¡ „Àå “√–§«“¡√å·Ÿ ∫∫ß“π‡¢’¬π¡◊ÕÕ“™’æ Õ“√è쇫‘√§è  «¬ß“¡ æ‘¡æè√–∫∫ ’ Ë ∑’ ß—È ‡≈ã¡  ¡“™‘°ªÇ≈– 400 ∫“∑‡∑ã“π—πÈ


หนา 4

เรื่องจากปก หลวงพอทองกลึง สุนท ฺ โร “เทพเจาแหงความเมตตา”

งานพิธบี ชู าครูทยี่ งิ่ ใหญแหงปและยิง่ ใหญ ที่สุดของวงการ ก็ตองยกใหงานพิธีบูชาครูของ ทานพระครูสนุ ทรคุณธาดา หรือทีท่ กุ ๆคนรจู กั กัน ในนามหลวงพอทองกลึง สุนทฺ โร แหงวัดเจดียห อย ต.บอเงิน อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี เนื่องจากสายธารแหงศรัทธาจากทั่วสาร ทิศจะหลั่งไหลเขารวมงานอยางเนืองแนนทุกป ที่ ตองการเดินทางมารวมเสริมบารมีใหกับตนเอง ดวยความรักและศรัทธาในตัวหลวงพอทองกลึง โดยเฉพาะปนี้มีลูกศิษยเขารวมพิธีเสริม ขันธครอบเศียรมากกวา 3,000 คน โดยทีต่ วั หลวง พ อ เองต อ งทำหน า ที่ ค รอบเศี ย รและเจิ ม ลง นะเมตตาใหกบั ทุกคนดวยตนเอง ตัง้ แตเชาจนจรด ดึก แมจะตองรอคิวยาวนานเทาใด ลูกศิษยทุก คนก็ยนิ ดีทจี่ ะรอทีจ่ ะไดใหหลวงพอเปนผทู ำพิธใี ห ในเบื้องตนหลวงพอประกาศบอกกับทุก คนวา ขอใหทกุ คนทีม่ าตองทำใจเย็นๆ ตัดภารกิจ สวนตัวทัง้ ปวงออกใหหมด เนือ่ งจากมีผคู นมารวม งานมากมาย แตผกู ระทำพิธมี เี พียงตัวหลวงพอองค เดียวเทานั้น แตก็จะขอยืนหยัดทำพิธีใหกับทุก คนจนเสร็จสิน้ จนคนสุดทาย เพราะเขาใจถึงความ ตัง้ ใจของทุกคนทีม่ า ไมอยากใหผดิ หวัง และดวย ความเมตตาของหลวงพอ คืนนั้นกวาจะเสร็จสิ้น ภารกิจก็เลยสองยามไปมากโข รวมๆแลวเฉพาะใน วันทีค่ รอบเศียรเสริมบารมีใหกบั ลูกศิษย หลวงพอ ตองทำกิจเกินกวา 15 ชั่วโมง ซึ่งมีเวลาพักยกฉัน เพลและเขาหองน้ำเพียงไมกี่นาทีเทานั้น สมฉายา “เทพเจาแหงความเมตตา” จริงๆ

ฉบับที่ 61

โดยสวนตัวของผมนัน้ ไดเขาไปสัมผัสกับ วัดนี้และรูจักกับตัวของหลวงพอทองกลึงเองมา นานหลายป เห็นถึงความเจริญเติบโตของวัดแหงนี้ ทัง้ ศาสนวัตถุ ศาสนสถานตางๆ รวมไปถึงบรรดา ลูกศิษยของหลวงพอที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆป ก็ดวยเพราะเมื่อผูใดปราวณาตัวเปนลูก ศิษยของหลวงพอทองกลึงแลว และผานพิธีเสริม ดวงชะตา ลงนะเมตตา ก็มกั จะเจริญขึน้ ทุกป คาขาย ก็จะเจริญรงุ เรือง เปนขาราชการก็จะมียศฐาบรรดา ศักดิ์เพิ่มขึ้น จึงเปนเรื่องของปากตอปากที่จะแนะ นำกันตอๆมาใหหลวงพอทำพิธีให ตั้งแตชนชั้น ลางจนถึงระดับเศรษฐีพันลานที่เขามาพึ่งบารมี หลวงพ อ ซึ่ ง หลวงพ อ ก็ ใ ห ค วามเมตตาทุ ก ๆ คนเทาๆกัน ไมเลือกชัน้ วรรณะ แมกระทัง่ ชาวตาง ชาติโดยเฉพาะชาวสิงคโปร ปนไี้ ดเขามาใหหลวง พอทำพิธีใหหลายสิบคนเชียวหละ! อีกบทบาทหนึง่ ของหลวงพอก็คอื เปนพระ นักพัฒนา ซึง่ มีการพัฒนาทัง้ สิง่ ปลูกสราง โครงการ ใหญทสี่ ดุ ของวัด ก็คอื การสรางโบสถจตุรมุขมูลคา ร อ ยกว า ล า น ซึ่ ง ตอนนี้ คื บ หน า ไปมาก อยู ใ น ระหวางการแกะลายหนาบันโบสถ ซึ่งสวยสด งดงามมากๆ เพราะใชชางฝมือระดับประเทศมา เปนผูแกะลายองคเทพตางๆ เฉพาะแคหนาบัน โบสถอยางเดียว 4 ดาน ก็หมดงบประมาณไปเกือบ สิบลานแลว เพราะฉะนั้นจึงการันตีไดวาจะสวย งามแบบไมมที ตี่ ิ และหลวงพอคาดวาจะแลวเสร็จ ทัง้ หมดก็อกี ประมาณ 2 ป ซึง่ เวลานัน้ จะเปนโบสถ จตุ ร มุ ข ที่ ส วยที่ สุ ด ในประเทศไทย ที่ จ ะให ทุ ก คนไดเขามาเยี่ยมชมเพื่อเปนบุญตา ที่หลวงพอได จั ด ทำไว เ ป น อนุ ส รณ อี ก แห ง หนึ่ ง ในพระพุ ท ธ ศาสนา อีกทั้งรอบๆโบสถก็จะทำเปนสวนหยอม เพื่อการพักผอนหยอนใจของญาติโยมทั้งหลายที่ ไดมาเยือนวัดนี้ แต ผ ลงานที่ ไ ด จั ด สร า งแล ว เสร็ จ ไป

หมาดๆก็คอื หองน้ำ หองสุขาจำนวน 14 หอง ดวย งบประมาณเกือบๆสองลาน ทีท่ ำแบบทันสมัย เพือ่ ความสะดวกสบายของผูที่มาเยี่ยมชมวัดเจดียหอย ซึ่ ง ด า นหน า ของห อ งน้ำ นั้ น ได จั ด ทำเป น สวน หยอมโดยชางฝมือระดับประเทศมาเปนผูตกแตง ถวายใหทา น ขนาดตนไมทา นยังเลือกใชตน อินจัน ซึง่ มีมลู คาตนละ 30,000 บาทมาตกแตง ก็เพือ่ วาใน อนาคตเมื่อโบสถสรางเสร็จ มุมสวนหยอมหนา หองน้ำจะเปนมุมนัง่ พักผอนทีส่ วยทีส่ ดุ ในการ นัง่ ชมความงามของโบสถไปดวยเชนกัน การวางแผนการทำงานของหลวงพอนั้น เปนการวางแผนลวงหนาเปนปๆ เพราะฉะนัน้ เรือ่ ง ระบบงานตางๆภายในวัดจึงมีระเบียบแบบแผนทุก แผนก เพื่ อ รองรั บ การเจริ ญ เติ บ โตของวั ด ใน อนาคต เพราะวัดเจดียหอยนั้นเปนแหลงสถานที่ ทองเที่ยวที่มีชื่อแหงหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี ที่ แตละวันนัน้ มีผคู นทัง้ มาทองเทีย่ วและมาใหหลวง พอทำพิธีกันอยางมากมายทุกวัน เงิ น รายได ทั้ ง หมดของทางวั ด ในทุ ก ๆ แผนก ไมวาจะเปนการสะเดาะเคราะหตอชะตา เงินถวายสังฆทาน เงินไถชีวิตโคกระบือ เงินจาก การอาบน้ำมนต เงินจากการทำพิธีทั้งหมด จะถูก จัดไปในสวนของการสรางอุโบสถหลังงามนีท้ งั้ สิน้ เพราะฉะนัน้ ไมวา ทานจะทำบุญไปในสวนใด ก็จะ ถือวาทานไดมีสวนในการทำบุญเพื่อสรางอุโบสถ จตุรมุขหลังนี้ดวย


ฉบับที่ 61

ในแตละปหลวงพอจะจัดสรางวัตถุมงคล ขึ้นมาหนึ่งรุน เพื่อใหญาติโยมทั้งหลายรวมกัน ทำบุญ ดังนัน้ ตลอดเวลาหลายปทผี่ า นมา จึงมีวตั ถุ มงคลของวัดนี้หลายรุนหลายรูปแบบตามความ เหมาะสม โครงการใหมลาสุดก็คือ การสรางตะขอ สับชาง ซึง่ จัดเปนศาสตาวุธ ซึง่ จะจัดสราง 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง ใหญ ซึง่ ความหมายก็คอื ใครทีบ่ ชู า ไวก็จะชวยการแก-ปองกันและลางมนตดำทั้งปวง ก็ขนาดชางตัวจะใหญขนาดไหน ก็ยังแพพายตอ ตะขออันเล็กๆ สัง่ ชางตัวใหญๆใหทำตามใจกับผู ที่ถือตะขอไวในมือ ซึ่งตอนนี้ไดสั่งทำเพียง 2,000 อันเทานั้น จาก จ.สุรนิ ทร ดินแดนทีม่ ชี า งมากทีส่ ดุ ในประเทศ ไทย จัดทำโดยพอปเู ฒาชาวสวยทีแ่ ทจริง ซึง่ เหลือ อยูในเมืองไทยตอนนี้เพียง 5 คนเทานั้น และเมื่อ ทำพิธีปลุกเสกเรียบรอย ก็จึงจะนำออกมาใหบูชา สำหรั บ ผู ที่ ศ รั ท ธา ส ว นกำหนดราคายั ง ไม ไ ด กำหนด แตรายไดทงั้ หมดทีส่ มทบเขามากับการกอ สรางอุโบสถเชนกัน ดังจะเห็นไดวา ทุกลมหายใจของหลวงพอ นัน้ ก็คอื การทำบุญเพือ่ สรางอุโบสถรอยลานหลังนี้ ใหสำเร็จดังที่ใจปรารถนา เพื่อเปนอนุสรณกับ คนรนุ หลังๆทีจ่ ะฝากไวในพระพุทธศาสนา ความ เหน็ดเหนื่อยในการทำงานของหลวงพอทุกวันนี้ ก็เพื่อวัตถุประสงคนี้ การเดินทางไปเยีย่ มชมวัดเจดียห อยนี้ คอน ข า งจะสะดวกสบายเพราะเป น แหล ง ท อ งเที่ ย ว อันดับตนๆ ของปทุมธานี จึงมีปายบอกทางอยาง ชัดเจน และเปนทีร่ จู กั กันไปทัว่ ทุกหัวระแหง ถาม ใครๆก็รจู กั อีกทัง้ เมือ่ ไปถึงทีว่ ดั เรือ่ งอาหารการกิน ก็สมบูรณมากๆ เพราะมีโรงมหาทานบารมีที่จัด เลีย้ งอาหารฟรีทงั้ วันและทุกวัน ซึง่ คาใชจา ยตรงนี้ แตละวันนั้นสูงมากๆทีเดียว แตก็มีผูที่ใจบุญรวม กันทำบุญ เพือ่ ถวายหลวงพอเกือบทุกวัน หลวงพอ บอกวาสำหรับการทำบุญดวยอาหารการกินนั้น ก็คือการฝากบุญไวเบื้องหนา ที่จะทำใหผูที่ทำบุญ ไดรบั อานิสงสของการเปนผทู ไี่ มอดในสิง่ ของโภค ทรั พ ย จะตกไปอยู ใ นที่ ใ ด ไม ข าดแคลนกั บ ผู อุปถัมภคมุ ชู มีกนิ มีใชตลอดทัง้ ชาติ

หนา 5

สำหรับทานที่ไมเคยเดินทางไปเยี่ยมชม ก็ควรหาโอกาสสักครั้งในชีวิต เพื่อไปพบกับสิ่ง มหัศจรรยแหงเดียวของโลกกับมหาเจดียที่สราง ดวยเปลือกหอยนางรมยักษ ที่ขุดไดจากในวัดทั้ง หมด ที่ นั ก วิ ช าการบอกว า อายุ ร าวๆ 8 ล า นป สำหรับดินแดนแหงเทพ ซึง่ แตเดิมเคยเปนทีต่ งั้ ของ เมื อ งรั ต นวดี ซึ่ ง มี เ จ า ชายโสวิ น เป น ผู ค รอง นครรัตนวดี ไปกราบคารวะพอปูมลินติน ตน ตระกูลแหงมอญรามัญ ไปไหวขอพรพอปูพุทธ

ชนะชงคราชาพญานาคราชใหญ ไปกราบขอพร พอปหู อย-แมยา หอย เพือ่ ความเปนสิรมิ งคล พรอม ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดอีกมากมายใหเคารพกราบ ไหวและขอพร และเพียงเขาไปกราบไหวขอพรจากหลวง พอทองกลึง สุนทฺ โร พระเกจิผเู ปย มลนดวยความ เมตตากับทุกคน เจาของฉายา “เทพเจาแหงความ เมตตา”เพียงสักครัง้ ก็ทำใหคณ ุ โชคดีไดตลอดทัง้ ป

จตุรเทพย เมืองเชียงหวาน ..... รายงาน

”À√—∫ºå¡Ÿ ®’ μ‘ »√—∑∏“∑’¡Ë §’ «“¡ª√– ß§è∑®’Ë –‡¢å“‰ª∑’«Ë ¥— ‡æ◊ÕË ®–„ÀåÀ≈«ßæãÕ∑”æ‘∏μ’ “ã ßÊ„Àå °√ÿ≥“μ√«® Õ∫‰ª∑“ß«—¥°ãÕπ«ã“À≈«ßæãÕμ‘¥¿“√°‘®Õ◊πË Ê„¥Õ¬ãÀŸ √◊Õ‰¡ã? ·≈–«—π„¥ß¥∑”æ‘∏„’ ¥∫å“ß? ‡æ◊ÕË ∑’®Ë –‰¡ã‡ ’¬‡«≈“ ·≈–‡ ’¬§«“¡μ—ßÈ „®„π°“√‡¥‘π∑“ß μ‘¥μãÕ∑’‡Ë ∫Õ√è§≥ ÿ °åßÿ (‡≈¢“) 087-9205548


หนา 6

ฉบับที่ 61

‰ª‰À«å¢Õæ√®“°ÕߧèæÕã æ≠“§√ÿ± ∑’ÕË ∑ÿ ¬“ππÈ”À¬° ‡¡◊Õßμå“≈’Ë

ความเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเคารพ บูชาตอองคเทพนัน้ ไมใชมเี ฉพาะในประเทศไทย หรือในเอเชียเทานั้น แตมีอยูทั่วโลก วันนี้จะขอ นำพาทุกทานมารูจักกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทั้งคนไทย และคนจีนใหความเคารพนับถือ นัน่ ก็คอื “องคพอ พญาครุฑ” ซึ่ ง หลายท า นอาจจะคิ ด ว า ครุ ฑ นี้ มี เฉพาะแตในประเทศไทย แตที่เมืองจีนนั้นก็มีการ บูชาองคพญาครุฑ และครัง้ นีก้ เ็ ลยถือโอกาสพาทุก ทานเยี่ยมชมแหลงอารยธรรมที่ใหญที่สุดในโลก อีกแหงหนึง่ นัน่ ก็คอื “สาธารณรัฐประชาชนจีน” จี น ตั้ ง อยู บ นทวี ป เอเชี ย ตะวั น ออก มี พรมแดนติ ด ต อ กั บ ประเทศต า งๆโดยรอบ 15 ประเทศ คือ เกาหลีเหนือ รัสเซีย มองโกเลีย คาซัค สถาน เคอรกิชสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล สิกขิม ภูฐาน พมา ลาว และเวี ย ตนาม ขณะที่ ทิ ศ ตะวั น ออกและทิ ศ ใต จดทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต พื้ น ที่ 9.6 ล า นตารางกิ โ ลเมตร จึ ง เป น ประเทศทีม่ พี นื้ ทีใ่ หญทสี่ ดุ ในโลกรองจาก รัสเซีย และแคนาดา พรมแดนทางบกของจีนมีความยาว 28,000 กิโลเมตร และมีชายฝงทะเลยาว 18,000 กิโลเมตร เกาะทีใ่ หญทสี่ ดุ ในบรรดาเกาะนอยใหญ ทั้งหมด 6,536 เกาะ คือ เกาะไตหวันและเกาะไห หนาน เมืองหลวงคือ กรุงปกกิง่ หรือเปยจิง (ภาษา ราชการจีนเรียกวา “เปยจิง” - Beijing)

ในสมั ย โบราณ จี น นั บ เป น ดิ น แดนที่ มี ศาสนาและปรัชญารุงเรืองเฟองฟูอยูมากมาย โดย ลัทธิความเชื่อเดิม นั้นมีอยูสองอยางคือ ลัทธิเตา และลัทธิขงจื๊อ ซึ่งเนนหลักจริยธรรมมากกวาที่ จะเปนหลักศาสนาที่แทจริง สวนพุทธศาสนานั้น จีนเพิ่งรับมาจากอินเดียในชวงคริสตศตวรรษแรก นี้เทานั้น ครั้นมาถึงยุคคอมมิวนิสต ศาสนากลับ ถูกวาเปนปฏิปก ษตอ ลัทธิทางการเมืองโดยตรง แต ในชวงหลังๆนี้ทางการก็ไดยอมผอนปรนใหกับ การนั บ ถื อ ศาสนาและความเชื่ อ ต า งๆของ ประชาชนมากขึ้ น อี ก ครั้ ง ลั ท ธิ ข งจื๊ อ ลั ท ธิ เ ต า ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม (ในเขตตะวันตกของ จีน) และศาสนาคริสตจึงไดกลับมาเฟองฟูขึ้นอีก ครัง้ นอกจากนีช้ าวจีนยังถือในเรือ่ งตัวเลขนำโชค หมอดู และการพยากรณ กั น มาตั้ ง แต ค รั้ ง โบร่ำ โบราณ แนวคิดเรือ่ งพรหมลิขติ ของจีนเริม่ มีขนึ้ ใน ยุ ค สั ง คมศั ก ดิ น าที่ ผู ค นเชื่ อ กั น ว า “เทพเจ า ” (จักรพรรดิ) สามารถตัดสินชะตาของคนได แตเมือ่ เกิดกบฏโคนลมราชวงคลงไดสำเร็จ ความเชือ่ ทีว่ า จักรพรรดิ เปนผไู รเทียมทานก็พลอยดับสูญไปดวย ประชาชนได หั น มาบู ช าม า และวั ว จนนำไปสู การสังเกตุเห็นวา เปนรูปราง ขน และสีผวิ ทีต่ า งกัน ยอมสงผลใหสัตวแตละประเภทมีความสามารถ อารมณ อายุทยี่ นื ยาวแตกตางกันไป สุดทายจึงหัน มาสังเกตุดูลักษณะของคนดวยกันเองบาง เมื อ งจี น นั้ น เป น แหล ง รวมหลายชนเผ า และแตละชนเผานัน้ ก็จะมีวฒ ั นธรรมทีแ่ ตกตางกัน มากไป สำหรับที่ เมืองตาลี่ ซึง่ เปนเมืองทีค่ นไทย จะรูจักกันดี เพราะเปนสถานที่ซึ่งมีชื่อเสียงใน ภาพยนตรเปนอยางมากนั้นก็คือภูเขาหิมะมังกร หยก ซึ่งเปนภูเขาสูง ซึ่งบนยอดที่สูงที่สุดนั้น สูง จากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตรเลยทีเดียว ภูเขา หิมะมังกรหยกนีม้ ตี น สนอายุกวาพันป เทือกเขานี้ หากมองดู แ ล ว มี ลั ก ษณะคล า ยมั ง กรนอนอยู บนกอนเมฆจึงเปนที่มาของชื่อเทือกเขาแหงนี้

พญาครุฑแหงอุทยานน้ำหยก สถานทีซ่ งึ่ มี ชนเผานาจีอาศัยอยู และมีความเปนอยทู กี่ ลมกลืน กั บ ธรรมชาติ และชนเผ า นี้ นั บ ถื อ เจ า เวหาหรื อ พญาครุฑ วาเปนเทพผูมีอำนาจบันดาลสุข และ ปกปองคมุ ครองชนเผา จึงมีรปู ปน พญาครุฑ สอง องคหันหลังชนกันอยูบนยอดเสาขนาดใหญ อยู ตรงอุทยานน้ำหยก ซึง่ มีน้ำตก 3 ชัน้ อยหู นาหุบเขา ซึง่ แสดงถึง อำนาจและความอุดมสมบูรณ น้ำตกนี้เรียกวาน้ำตกมังกร ซึ่งชนเผานี้ ตั้งแตอดีตนั้นอยูกันอยางมีความสุข พืชผลอุดม สมบูรณ ไมมภี ยั วิบตั ใิ ดๆเขามาในชนเผาเลย ซึง่ ก็มี ความเชื่ อ ว า เมื่ อ ได บู ช าองค พ ญาครุ ฑ แล ว ท า น จะปกปองคุมครองและขับไลสิ่งไมดีตางๆ และ ชวยบันดาลใหน้ำอุดสมบูรณ พืชผลตางก็ดตี ามมา และก็ไมมีชนเผาอื่นที่จะเขารุกรานชนเผานี้เลย องคพญาครุฑทีเ่ มืองตาลีน่ ี้ ลักษณะนัน้ ก็มี ความคลายคลึงกับองคพญาครุฑของประเทศไทย มีปก ทีก่ างออกอยางสงางาม มีงมุ ปากทีแ่ ข็งแกรง มี กรงเล็บทีแ่ หลมคม แสดงถึงอำนาจและพละกำลัง ถาผูใดไดมาที่อุทยานน้ำหยก เมืองตาลี่นี้ ก็ควรที่ จะมาขอพรจากองคพญาครุฑที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยให ขอพรจากองคทางดานหนากอน ดานหนานั้นให ขอพรทางดานโชคลาภ วาสนา หนาที่การงาน สวนองคดานหลังที่หันหนาไปทางภูเขานั้น ให ขอพรให ท า นช ว ยปกป อ งคุ ม ครอง เดิ น ทาง ปลอดภัย ใหรา งกายแข็งแรง และขอพรใหเงินทอง ที่ไดมานั้นเก็บอยูและงอกเงยไมไหลออก...


ฉบับที่ 61

สภาวะของแตละราง สังขารมนุษยอันประกอบดวยธาตุขันธ เปนกายหยาบ เปนสิ่งสกปรกเนาเหม็น เปนที่อยู อาศัยอยูของเหลาเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อจุลินทรีย นานาชนิด อีกทั้งการบริโภคอาหารที่เปนซากศพ ของสัตวอนั เนาเหม็นเขาสรู า งกาย อีกทัง้ ยังกระทำ ความชัว่ ทัง้ ปวงไดตลอดเวลา ในยามมีชวี ติ อยเู ทพ เทวดาไดอาศัยมนุษยอนั มีธาตุขนั ธเปนสือ่ กลางใน การชวยเหลือมนุษยและกระทำกิจทีป่ รารถนา ทรง เลือกมนุษยที่มีบุญสัมพันธตามวาสนาดวยเหตุ ตางๆ กลาววา มนุษยเหลานัน้ จะหอมดวยศีล ครอง ดวยธรรม มีการครองอยูในพรหมวิหารธรรม รู และดำเนินตามรอยธรรมแหงองคศาสนา เทพ เทวดาและสังขาร หากมีหลักธรรมเดียวกัน ยอม สรางบุญบารมีทั้งองคเทพทั้งสังขาร เจริญบารมี เป น ผลดี ยิ่ ง ต อ ผู ม าพึ่ ง พาอาศั ย เป น ศิ ษ ย บ ริ ว าร ตลอดไป การที่องคเทพเทวดาจะมาทรงประทับยัง กายสังขารนั้น จะทรงมาดวยกระแสพลังงานเทา นั้น เนื่องจากกายหยาบของมนุษยเปนสิ่งสกปรก พลั ง งานทิ พ ย ท รงเป น สภาวะปรารถนาที่ จ ะใช สังขารมนุษยผูนั้นกระทำกิจใดๆที่เหมาะสมและ เห็นควร แลวเราผูเปนรางจะรับรูสภาวะการสื่อ พลังงานกระแสทิพยไดอยางไรบางและในกรณีใด การเขียนตอไปนี้ขอเปนทางพิจารณารวม กันระหวางรางๆทั้งหลายที่ไดอานในบทความนี้ ซึ่งสิ่งที่จะเขียนนี้เพื่อใหความรูกับผูที่ยังสับสน เรือ่ งทีว่ า องคลง องคไมลง องคมายังไง ใชหรือไม ใช ผานราง หมายถึง กระแสพลังงานมาผาน ในระยะเวลาสั้นๆเชนกำลังบูชาพระเกิดอาการ ขนลุ ก แล ว กลั บ เป น ปกติ กำลั ง ทำพิ ธี ท า นมา ประทานพรผานราง บางครัง้ มีกริ ยิ าเปลีย่ นไปอยาง รวดเร็ว และบางทีภาษาแปลกๆก็ออกมาจากคำพูด ทุกอยางจะเกิดขึ้นแลวกลับเปนปกติอยางรวดเร็ว การมาผานบางทีทา นก็มาสรางบารมี บางทีกระแส ทิพยของพระญาณอื่นๆ ทานก็มาผานเชนในงาน พิธีไมมีรางของพระญาณที่ถูกเชิญ ทานอาจผาน รางใดมาอวยพรไดเชนกัน การผานรางคือกระแส ทิพยระยะสัน้ เปนสิง่ ทีส่ งั ขารรับรไู ดและบุคคลอืน่ สังเกตเห็นไดเสมอ การทีพ่ ระญาณทีม่ าผานไมใช

หนา 7

องคของสังขาร ถือเปนบุญทีเ่ ราไดรบั พร อยานึกวา เรามีองคเพิม่ เพราะเรามีองคหลักๆของเราอยู เพียง แตฐานสือ่ จิตของสังขารไปตรงคลืน่ พลังของทาน ซึ่งทั้งพระญาณหลัก พระญาณเสริมยอมสื่อมา แบบผานรางไดทงั้ สิน้ เปนสิง่ พบเห็นไดเสมอและ ไมนา หวงกังวลใจ เพราะทุกรางยอมรับรไู ด แฝงราง หมายถึง สือ่ พลังงานเงียบของเทพ เทวดาที่ทรงมาอยูกับกายสังขารเพื่อกระทำบารมี ในภารกิจตางๆเชน ตลอดระยะในพิธีกรรมใด จนจบพิธี รางสังขารเปนปกติ น้ำเสียงเดิม กิรยิ าเดิม อาการเดิมๆแตไดถูกกระแสทิพยควบคุม อยูภาย ในตลอดเวลา จนบางทีบคุ คลอืน่ มองวาองคไมลง บางสั ง ขารก็ รั บ ศิ ษ ย ไ ด ดี จ ากการแฝงร า ง แต ผู พบเจอไมนยิ ม อันตรายทีจ่ ะเกิดจากกระแสทิพยมา สสู งั ขารแบบแฝงรางคือ คนนอกทีไ่ มรเู พราะยังเขา ใจวาเปนรางอยู จึงอาจพูดหรือกระทำการใดโดยรู เทาไมถึงการณ แตถาทานที่เปนราง(ของเทวดา จริงๆ) จะสังเกตรไู ดโดยทันทีวา องคเทพสือ่ แฝงอยู ในขณะนั้นกับรางนี้อยู การแฝงรางมีเจตนาให สังขารไดกระทำกิจนั้นดวยตนเองตามวาระโดย พลั ง งานของพระองค แ ผ เ สริ ม ให สำเร็ จ กิ จ ยก ตัวอยางโทษจากองคแฝงราง เชนในพิธบี ชู าครูรา ง นีช้ อบน้ำเมาแตญาณทีแ่ ฝงไมเสวย ผสู ง ใหดมื่ ไมรู คิดวารางปกติ องคญาณจะใหโทษทันที พระญาณ ที่ใจดีทานก็อาจอภัย แตญาณที่แฝงเปนญาณที่ลง โทษก็จะลำบาก ดังนัน้ ผเู ปนรางควรมีตาทิพยรดู ว ย วาองคแฝงเปนอยางไร ทั้งรางตนและรางสังขาร อื่นจะไดไมเกิดผิดโดยไมรูตัวเปนผลเสียตอไป ครอบราง หมายถึง การเกิดปฏิกิริยาทั้ง อาการและคำพูดทีเ่ ปลีย่ นไปหรือทีเ่ รียกวาประทับ ทรง หากวากระแสพลังงานนัน้ กระทำอิทธิฤทธิ์ ผู เปนสังขารยอมควบคุมตนไมอยู เชนมีอาการสัน่ มี อาเจียน สะบัดหัว สะบัดมือ และอื่นๆน้ำเสียง เปลีย่ นไปทันที กระแสทิพยเขาสรู ะบบรางกาย ถา ทำการรับศิษยทา นมักเสด็จมาครอบราง ซึง่ ใชเวลา นานตามกิ จ ของพระองค การถู ก ควบคุ ม ของ สังขารจะตกอยใู ตการกระทำของกระแสญาณทิพย ซึ่งบางครั้งแสดงอิทธิฤทธิ์ใหไดเห็น ทำใหผูได พบมี ศ รั ท ธา การครอบร า งของกระแสทิ พ ย จะครอบจากศีรษะเปนหลักและจะสัมพันธในสวน รางกายจากศีรษะถึงทอง และพลังงานจะเต็มพลัง ตลอดจนกิจของพระองคจะแลวเสร็จ และทำให คนที่พบเจอเชื่อวาของจริงตามสายตา ขอสรุปวาพระญาณทิพยทรงสื่อกระแส

ทิพยพระองคผานสังขารไดทั้งผานราง แฝงราง ครอบราง ซึง่ เปนจริงตามเหตุทกี่ ลาวมาพอสังเขป จากนีม้ าดูวา อะไรบางทีม่ นิ า จะใชกระแสทิพยแหง เทพเทวดามาสสู งั ขารวิญญาณภูมสิ มั ภเวสี เปนภูมิ ที่ ม าอาศั ย อยู กั บ มนุ ษ ย ไ ด ง า ยๆ สิ ง สู ง า ยๆ มี มายาการแสดงทาทีเปนเทพเทวดา มักมาดวยเหตุ ตางๆ ขอไมพดู ตอ จิตของรางนำ เปนการที่จิตไดรูสึกและ กระทำอาการนั้นๆเอง เชนการกระทืบเทา เพราะ กระแสทิพยจะไมกระทำ ถามีก็จะยางเทาไปมา อาการขาสัน่ มากๆก็เปนอาการมาทีม่ ใิ ชเทพเทวดา แตเปนภูมิอื่นๆ อาการออกกรรม เปนการกระทำลีลาตางๆ ซึ่งถาดูไมรู ก็คิดวาองคลงจริงๆเปนการปรากฏ กรรมตางๆโดยการเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเอง ไมได ถารายรำก็รำแปลกๆเหมือนขาดสติ เลื่อน ลอย การแสดง การกระทำเพือ่ ถวายในลีลาสวย งามเปนดุจเทพอวตาร การแสดงโชวทำใหเหมือน ทีส่ ดุ เพือ่ ใหคนเชือ่ วาเทพมาประทับ อาจจดจำลีลา มาทำตามเปนดังหนังภารตะ จิตหลุด หลุดไปแลว เวลาคุยดวยรูไดเลย วารางนีไ้ ปซะแลว โชคดีนะ จะอย า งไรทุ ก รู ป แบบ เราย อ มพบเจอ สภาวะพลังงานทิพยในโลกวิญญาณดวยกันทุกราง สังขาร ปญหาทีม่ มี ากในสังคมรางคือ ไมเขาใจใน สภาวะทิ พ ย ใ นภู มิ อั น ซั บ ซ อ นในโลกวิ ญ ญาณ จนบางที แ ทนที่ จ ะทำบารมี กั บ องค เ ทพพรหม เทวดา กลับกลายเปนดูหมิ่นเหยียบย่ำโดยรูเทาไม ถึงการณ ก็คอ นขางมีอยมู ากในปจจุบนั นี้ การทีเ่ ราเปนรางสังขาร ควรเพียรฝกจิตให เปนสมาธิ เพือ่ รับพลังกระแสทิพย ปญหาทีพ่ บใน ปจจุบันกับรางๆคือ ไมสามารถสื่อสารติดตอกับ ญาณทิพยของตนเองได ไมรอู ะไรทัง้ สิน้ ไมรดู ว ย ตนเองมีแตคนอื่นๆคอยบอก บางรางทรงมาตั้ง นานไมรูวาญาณทิพยของตนใหทำอะไร แตบอก ลู ก ศิ ษ ย ไ ด ทุ ก อย า งว า ให ทำอย า งนั้ น ทำอย า งนี้ เหมือนเปนผรู จู ริงๆ มันก็แปลกดีนะ... การเปนสังขารญาณทิพยแหงเทพเทวดา ไมใชเรือ่ งงาย ถาคิดวาไมใช หันกลับมาเปนผบู ชู า กราบไหวรับพร เพื่อเปนศิริมงคลกับชีวิต ดีกวา มาสรางภาพเปนรางทรง ทีส่ ดุ ทาย ก็หลอกกระทัง่ ตัวเองงั้นหรือ? อ.ตรี เสนียว งศ ณ อยุธยา

โรงพิมพเอ็กซเพรสการพิมพ และสำนักงานหนังสือพิมพผน ู ำกาวหนา ฉบับคนรักเจา

ไดยา ยสำนักงานจากทีเ่ ดิม มาอยทู ี่ เลขที่ 117/33 หมู 10 ในหมบู า นนครราชวิลเลจ ซอย 2 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ทานใดที่ตองการสงเอกสารใดๆขอความกรุณาเปลี่ยนที่อยูตามนี้ดวย สวนเบอรแฟกซไดเปลี่ยนเปน 032-319733 จึงเรียนมาเพื่อทราบ


หนา 8

จดหมายเปดผนึก

ฉบับที่ 61

“วิธคี ดิ ”....ถึงครูแพม เพือ่ นรัก ขึน้ อยกู บั บุคคลนัน้ ๆวาจะเอาสันดานเดิมๆตามกำพืดเกาๆนัน้ มาใชหรือเปลา?

เมือ่ คราวทีก่ งิ้ กือกับแมงมุมเปนเพือ่ นกัน ก็ถงึ คราวทีส่ ตั ว 2 ตัววางจาก กิจกรรม ก็ร่ำสุรากันในปาแหงหนึ่ง จนทั้งคูเมามาย กินไปกินมากับแกลม ก็หมด ก็จงึ เกีย่ งกันไปหาซือ้ กับแกลมทีร่ า น 7-11 ริมชายปามากินกัน กิง้ กือ บอกวาแมงมุมเอ็งไปเถอะ เพราะขาเอ็งยาวกวาคงไปไดเร็วกวาขา แมงมุม บอกวาเอ็งไปเถอะเพราะขาเอ็งมีเยอะกวาขา เอ็งตองไปเร็วกวา สุดทายกิง้ กือ ก็บอกวาก็ไดวะ ขาจะไปเอง แมงมุมรออยนู านกวา 3 ชัว่ โมงจนรำคาญ ก็เปดประตูบา นมาดู ก็พบ กิง้ กือยังอยหู นาบานอยเู ลย ก็เลยโวยวายวา ทำอะไรอยวู ะ? ไหนหละกับแกลม ขารอตัง้ นานแลว กิง้ กือก็เลยบอกวาขายังใสรองเทาไมเสร็จครบขาของขาเลย หวะ!จะไปไดยังไง... นิทานเรือ่ งนี้ สอนใหรวู า ไมวา คนหรือสัตว ถาไมรวู า หนาทีห่ รือความ สามารถของตัวเองเปนเชนไร ความสำเร็จก็จะไมบงั เกิด เราหลายๆคนทีอ่ ยรู ว มกันในสังคมนี้ ตางเปนผมู คี วามสามารถกันทัง้ นัน้ บางคนมีความสามารถในการทำพิธกี รรมตางๆแบบทีห่ ลายๆคนยอมรับ บางคนแคเอื้อนเอยเสียงมาครั้งเดียวเงินก็ไหลมาเทมา บางคนรองแทบตาย จนคอแหงผากก็ไมเคยมีใครสนใจ ความสำเร็จของแตละคนมันจึงตางกัน คนทีเ่ คยมีโอกาสและคนทีเ่ คยไดรบั โอกาสในการนำเสนอทีด่ ี จนเติบ ใหญในวันนี้ ลืมไปวาเมือ่ หลายๆปทผี่ า นมา กวาจะเติบโตตรงนีม้ นั ผานและ อาศัยอะไรมาบางที่กวาจะเติบใหญและอหังการไดในวันนี้ ซึ่งฉันก็แคอยาก จะพูดถึงเรื่องราวเกาๆที่ผานมา เพื่อใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองและความ เสื่อมถอยของบุคคลหลายๆคนในวงการ ทำไมฉันถึงกลาเขียนเรื่องราวเหลานี้ แมจะกระทบกับบุคคลหลายๆ คนในวงการ ก็เพราะกำพืดของฉันในอดีตจนถึงปจจุบัน ฉันไมมีกำพืดหรือ ความประพฤติที่เสียหายที่จะเอามาแฉวาฉันนั้นเลวสุดจะทนรับได อยางแยทสี่ ดุ ก็แคเคยจนมากอน ลมเหลวมากอน แตฉนั นัน้ เปนคนที่ รักในคำพูดที่เอยวาจากับใครออกไป กำพืดก็คอื เรือ่ งราวของเทือกเถาหรือเผาพันธแุ ตครัง้ อดีต ทีไ่ มสามารถ เปลีย่ นแปลงได แตการกระทำในปจจุบนั มันสามารถลบความรสู กึ นัน้ ได มัน

กำพืดและสันดานมันตางกัน แตสว นใหญแลวมันจะอยคู ๆู กัน กำพืด มันเปลีย่ นไมได แตสนั ดานมันเปลีย่ นได ถึงแมจะยากสักหนอย แตถา มีความ ตัง้ ใจทีจ่ ะเปลีย่ น ก็สามารถเปลีย่ นได วิธกี ารแรกก็คอื ปรับเปลีย่ นความคิดในการทำงาน ตองไมคดิ วาวันนี้ กูจะเอาเงินกลับบานเทาไร? แตตอ งคิดวาวันนี้ เราจะทำอยางไรใหเจาภาพได รับสิง่ ดีๆในการทำงานของเรา แลวใหไดรบั ผลของการกระทำทีแ่ ทจริง ความ ศักดิส์ ทิ ธิม์ นั จึงจะบังเกิดผล ไมใชวา งานนีไ้ ดทปิ นอยก็ทำไปยังงัน้ ๆ แตถา งาน ใหญๆทิปเยอะๆก็จะโชวอยางเต็มที่ มันเปนความคิดทีผ่ ดิ ทัง้ สิน้ เพราะทุกเจา ภาพทีจ่ ดั จางไป เขาก็มคี า ตัวใหอยแู ลว แลวยังมารองหาทิปกันอยางโจงครึม่ บางทีคนทีถ่ กู เรียกทำเฉยๆก็ยงั มีการเรียกจิกเอาเลย ก็เคยเห็นและไดยนิ อยบู อ ย ครั้งไป หากยอนไปหลายๆปกอน ฉันก็เคยเขียนถึงทุกๆคนมาทั้งนั้น พอมา เดีย๋ วนีฉ้ นั อาจจะไมไดเขียนถึงเขาบาง เพราะผคู นในวงการทีฉ่ นั รจู กั มันก็เริม่ มีมากขึน้ ก็มกี ารมาโกรธฉัน วาฉันเลิกรักเขาแลว ก็มาแอนตีฉ้ นั นายวาฉันผิด หรือ? ทีฉ่ นั พยายามแนะนำคนใหมๆเขาสวู งการ แตละคนวันนี้ก็เติบโตกันไปแลวทั้งสิ้น ก็แคฉันอยากจะเขียนถึงอีก หลายๆคนบาง เขาก็มาโกรธฉัน เขาคิดผิดหรือเปลา? บางคนก็ไปอาศัยสือ่ ตาง ถิ่น มาเขียนโจมตีฉันวาฉันนั้นสารพัดเลว เปนพวกลักเพศก็ยังเคยมี บางทีก็ อาศัย Facebook เขียนดาฉันก็เคยมี ฉันเห็นฉันรมู าตลอดแตไมคอ ยไดตอบโต เพราะฉันเห็นเปนเรื่องไรสาระ แตบางทีก็อดคิดถึงเรื่องนี้ไมไดอยูดี ทุกวันนี้งานของเขาที่ลดลง ก็คงไมใชเพราะฉัน แตคงเปนเพราะวิธี การคิดของเขามันผิดไป ก็แคคดิ ทีจ่ ะรบกับฉัน มันก็คดิ ผิดไปแลว การที่จะยืนอยูไดในวงการ มันตองอาศัยอีกหลายๆสวน แตในสวน ของฉันนัน้ มันก็เปนแคสว นเล็กๆสวนหนึง่ เทานัน้ อยามารบกับฉันเลยเพราะ ฉันนัน้ มันก็แคตวั เฟองเล็กๆของวงการ แตแคเฟองเล็กๆตัวนี้ มันก็อาจจะทำ ใหการทำงานของเครือ่ งจักรใหญ รวนไดเหมือนกันนะจะบอกให.... นายวาจริงไหมเพื่อน...รักเพื่อนเสมอ... จาก...จตุรเทพย เมืองเชียงหวาน

ทางหนังสือพิมพของเราไดเพิม่ ชองทางการติดตอโดยเปด hi5 ชือ่ “คนรักเจา-ผนู ำกาวหนา พอเทพยภชุ งคนาคา” สำหรับทานทีไ่ มมไี ฮ5 ใหเขาไปที่ http://konrakjaw.hi5.com แลวไปทีช่ อื่ โปรไฟลดงั กลาว หรือที่ Facebook ชือ่ “จตุรเทพย เมืองเชียงหวาน” ทานก็สามารถสือ่ สารกับเราทางโลกไซเบอรได อีกทัง้ ฝากขอความตางๆ พรอมเขาชมภาพ ตางๆทีเ่ รานำมาเสนอได สวนการเขาชม นสพ.ยอนหลังนัน้ ขณะนีเ้ รากำลังจัดทำWebsite อยยู งั ไมเสร็จเรียบรอยดี หากเสร็จแลวทานสามารถเขาชมไดที่ www.konrakjaw.com


ฉบับที่ 61

หนา 9

ß“π¢ÕßæãÕÕ‘∞ ∫“ߪ≈“¡å“ ªÇπ¢’È Õ·∫∫‡∫“Ê ‡©æ“–§π∑’√Ë °— °—π®√‘ßÊ

แตละคน แตละป มันมีขนึ้ มีลงตามเกณฑ ชะตาและการกระทำ บางทีจดั งานแลวอยากจะได อาคันตุกะมากๆ พอมีคนไปรวมงานมากจริงๆ ก็อาจทำใหเกิดปญหาในการเดินงานได โดยเฉพาะ เจาตำหนักที่ตองรับแขก ก็อาจจะทำใหมีปญหา เพราะจะตองออกงานมากเกินไปดวย จนทำใหลกู ศิษยที่มาหาไมเจอ เลยเบนเข็มไปหาตำหนักอื่น แทน สวนหนึง่ ของรายไดกอ็ าจจะขาดหายไปดวย และอีกสวนหนึ่งสินบนที่เขาตองมาบนบานก็อาจ จะขาดหายไปด ว ยเช น กั น ซึ่ ง มั น มี ผ ลต อ เนื่ อ ง จนมาถึงงานไหวครู สำหรับตำหนักที่ตองอาศัย การรับแขกมาเปนสวนเสริมในคาใชจายในการ ไหวครูแตละป

งานของพออิฐ หรือคุณอิทธิพงศ ดอกบัว ร า งพ อ พระยาแล แห ง บ า นสุ ด อ.บางปลาม า จ.สุพรรณบุรี ถึงอาคันตุกะจะไมมากมาย แตกเ็ ต็ม ไปดวยอาคันตุกะที่รักใครกันอยางจริงใจจริงๆ เพราะป นี้ พ อ อิ ฐ ไม ไ ด อ อกการ ด เชิ ญ เป น กิ จ ลักษณะ อาศัยแบบเพียงปากตอปาก วางานไหวครู ของตำหนักนี้ ทุกวันที่ 15 กรกฎาคม ของทุกป งาน ปนี้นั้นก็ถือวาสมบูรณแบบของการทำพิธี โดยใน ตอนเชาไดพอ อวน อินทรบรุ ี ผปู ระกอบพิธดี เี ดน ป นี้ มาเปนผูอานโองการบวงสรวงทวยเทพยดา และทำพิธเี คารพครูบนตำหนัก สวนในตอนเย็นก็มี หมอโก โคราชและแมแกม กำแพงเพชร มารวม ดวยชวยกันพรอมกับแมออ ย โคราช หรือ อ.นันท กร มาแจมแบบทำไดสดุ ยอดมากๆ เมือ่ ปทแี่ ลว อ.นันทกร ดันหมอโก โคราช เขากรุงเทพฯ แตวนั นีม้ นั เปลีย่ นไป เปนวาหมอโก โคราชดันแมออ ย โคราช เขาสวู งการ ชีวติ มันก็เปน อยางนีแ้ หละหนอ...


หนา 10

ฉบับที่ 61

‡∑’ˬ«π§√ «√√§è

쇡◊Õß ’·Ë §« ·Àã¡ß— °√ æ—°ºãÕπ∫÷ß∫Õ√–‡æÁ¥ ª≈“√ ‡¥Á¥ª“°πÈ”‚æî

เปดหัวมาฉบับนีพ้ าเทีย่ วนครสวรรค ก็เลย เอาคำขวั ญ ของเมื อ งนครสวรรค ม าขึ้ น เป น หั ว คอลัมนเสียเลย เพราะจุดเดนของนครสวรรคนั้น มันก็มาจากคำขวัญนั้นแหละ เมืองนครสวรรค เปนเมืองหนาดานของ ภาคเหนือทีเ่ กือบทุกครัง้ ทีผ่ มเดินทางไปเทีย่ วหรือ ไปทำงานไมวา กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก จนถึงเชียงใหม เชียงราย ผมก็ตองแวะเมืองนี้ทุก ครั้ง อยางนอยที่สุดก็แวะกินกวยเตี๋ยวครูแดงเจา อร อ ย ที่ เ มื่ อ ลงจากสะพานเดชาติ ว งศ ซึ่ ง เป น สะพานข า มแม น้ำ เจ า พระยา ก็ ชิ ด ขวาเลี้ ย วไป แค30เมตรก็ถึงรานกวยเตี๋ยวครูแดงแลว ถึงแม จะเปนกวยเตี๋ยวรถเข็นขางทาง แตก็เปนกวยเตี๋ยว รถเข็นที่โดงดังและอรอยมากๆ รูจักกันทั้งตลาด ปากน้ำโพ ดวยความที่อรอยสุดยอดและเจาของ รานอัธยาศัยดีมากๆ แกจดจำลูกคาแมนมากๆ ครู แดงเจาของรานบอกวา พวกดาราหลายคนเปน ขาประจำ สวนนักดนตรีดงั ซึง่ ก็คอื คุณแอด คารา บาวก็ เ ป น ขาประจำของที่ ร า น มี อ ยู ค ราวหนึ่ ง ประมาณตี ส องกว า ผมแวะไปที่ ร า น เจอรถ ทัศนาจรจอดใหผโู ดยสารนัง่ กินกวา50 คนจนแนน ราน ที่สำคัญโชเฟอรโทรมากอนเพื่อจองที่นั่งใน การจอดแวะกิน เอากับเขาสิวาเจงขนาดไหนกับ กวยเตี๋ยวรถเข็นเจาดังแหงเมืองปากน้ำโพ จ.นครสวรรคอยหู า งจากกรุงเทพ 240 กม. มี 12 อำเภอ และ 2 กิง่ คือ อ.เมือง อ.ลาดยาว อ.ตาคลี อ.ชุมแสง อ.บรรพตพิสัย อ.ทาตะโก อ.พยุหะคีรี

อ.ไพศาลี อ.หนองบัว อ.ตากฟา อ.โกรกพระ อ.เกา เลีย้ ว กิง่ อ.แมวงกและกิง่ อ.แมเปน พืน้ ที่ 3 ใน 4 ของจังหวัดเปนพืน้ ทีร่ าบลมุ เหมาะแกการทำเกษตร แตทางฝง ตะวันตกเปนปา และภูเขาสลับซับซอน ซึง่ เปนอุทยานแมวงกครอบ คลุม2 จังหวัดกวา 500,000 ไร สถานที่ทองเที่ยวที่โดงดังมากๆ ก็คือบึง บอระเพ็ด ซึ่งเปนบึงน้ำจืดที่ใหญที่สุดในประเทศ ไทย กินอาณาบริเวณ 3 อำเภอ กวา 132,777 ไร มีสัตวน้ำและพืชน้ำมากมาย มีพันธุปลาน้ำจืดที่ สำรวจไวแลว 148 ชนิด อยหู า งจากถนนสายเอเชีย 8 ก.ม.ไปทาง อ.ชุมแสง สถานทีท่ อ งเทีย่ วทีอ่ ยากจะแนะนำอีกแหง หนึง่ ก็คอื ศาลเจาพอเทพารักษ - เจาแมทบั ทิม ซึง่ เปนตนกำเนิดของประเพณีแหเจาที่เลื่องลือของ ปากน้ำโพ เรียกกันทัว่ ไปวา ศาลเจาปงเถากง เปน ที่ สั ก การะและจุ ด ศู น ย ร วมน้ำ ใจของชาวบ า น มากวา 100 ป ภายในศาลประดิษฐาน เทพปน โถว กงอยตู รงกลาง เทพกวนอูอยขู วา เจาแมทบั ทิมอยู ซาย นอกจากนีย้ งั มีเจาแมสวรรคและเจาพอสามตา (เทพเจ า แห ง ทหารและการแสดง) ตั้ ง อยู บ น ถนนสายนครสวรรค - ชุมแสง ริมฝงตะวันออก ของแมน้ำเจาพระยา ตรงบริเวณทีม่ แี มน้ำสองสี สี่ สายมารวมกันเรียกวา ปากน้ำโผลหรือปากน้ำโพ ศาลตัง้ อยบู ริเวณตนแมน้ำเจาพระยา ฝง แมน้ำนาน ซึ่งเปนจุดชมตนแมน้ำเจาพระยา เมื่อมองจากฝง ตลาดปากน้ำโพ จะดูโดดเดนและสวยงามมาก ถายืนอยูที่ทาน้ำหนาศาลเจาจะมองเห็นแหลมยม

อันเปนจุดบรรจบของแมน้ำปงและ แมน้ำนาน จะมองเห็นสีของแมน้ำที่มีสองสีแตกตางกันอยาง ชัดเจน

ตอนนี้ทเี่ ขานอย วัดดอนเปร็ง อ.ลาดยาว ไดมีการจัดสรางศาลเจาแหงใหม ซึ่งเปนลักษณะ วิหารรวมเทพทุกสาย ซึง่ มี ปาแกละ รางพอตากสิน คนดังแหงนครสวรรค และคุณแมทศั นีย รางศิวะ อวโลกิเตศวร แหงแสงจันทรไดนาโม ถนนบาย พาส เปนหัวเรือใหญในการกอสราง ซึ่งศาลเจา หรือวิหารนั้นใหญโตมากๆ ขนาดความสูงเทากับ ภูเขาลูกยอมๆเชียวหละ ผมเคยเดินไปชมมาแลว งานนี้ใชงบประมาณหลายสิบลานบาท ซึ่งคาดวา เมื่อสรางเสร็จเมื่อไร ก็จะกลายเปนสถานที่ทอง เทีย่ วและเปนสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรมแหงใหม อีกแหง หนึง่ ของ จ.นครสวรรค รางทรงดังของเมืองนีท้ ผี่ มรจู กั ก็มี “พอ ดัง๊ ค” เฉลิมพล แสงดารา รางพอปฤู ๅษีนารอด เจา ของงาน 18 มีนาคมทุกป- “พอบวย” อนุชา ราง พระพิฆเณศแหงบานเกาะหงษ อ.เมือง - แมทศั นีย รางพอศิวะอวโลกิเตศวร อ.เมือง - พอแกละ รางพอ ตากสิน อ.ลาดยาว - พอวิโรจน รางพอใหญตองเจ แหงอ.ลาดยาว - แมเจสซี่ รางพอปูเสมียนทอง อ.ตาคลี เจาของงาน 17 ธันวาคม 2554 - คุณหนมุ รางแมตะเคียนทอง แหง อ.ตาคลี - คุณหนอย ราง พอนารายณ แหง อ.ตาคลี - พอโย แมบายศรี แหง อ.ชุมแสง.....


ฉบับที่ 61

หนา 11

6 ªÇ∑º’Ë “ã π¡“„πß“π∫«ß √«ß‡ ¥Á®æãÕ»√π“√“¬≥è∏πŸ∑Õß

æ√– ÿ√¬‘ “‡∑扡㇧¬æ≈“¥π—¥ · ¥ßÕ‘∑ƒ∑∏‘∑Ï √ß°≈¥∑ÿ°ªÇ∑Õ’Ë “ã ß∑Õß

จำไดวาเมื่อ 4-5 ปที่แลว ในชวงกระแส จตุคามรามเทพกำลังดังสุดขีด พิธีกรรมบวงสรวง พอจตุคามฯ กอนจะทำพิธพี ทุ ธาเทวาภิเษกคราวใด ถาเกิดพระอาทิตยทรงกลดขึน้ มาเมือ่ ไร วัตถุมงคล รุนนั้นๆก็มักจะหยิบยกเหตุการณพระอาทิตยทรง กลดนี้มาเปนจุดขายทุกที เพราะนั่นแสดงวาทวย เทพเทวดาทัง้ หลาย ไดเสด็จมาแซซอ งสาธุการกับ พิธกี รรมคราวนัน้ ๆ โดยเฉพาะพระสุรยิ ะเทพ ซึง่ เปนเทพแหงความสวางไสวและเจริญรงุ เรือง ก็ยงั มาอนุโมทนาดวย

ในชวงนั้นกระแสของทาน ผอ.ประจักษ แสงสวาง และ ปูตะ พัทยา ซึ่งเปนผูประกอบพิธี บวงสรวงบอยครั้งมาก ก็บูมสุดขีดไปดวย เพราะ ไปทำพิธีที่ไหน ก็มักจะมีปรากฏการณเชนนี้ เกิด บอยครั้งมาก จนเราเคยเขียนไววาสงสัยทานเปน ญาติกับพระสุริยะเทพหรือยังไง? เพราะเสด็จ มาทรงกลดใหเห็นบอยเหลือเกิน ส ว นหนึ่ ง ก็ ค งเพราะพิ ธี ก รรมดี - ผู ประกอบพิธดี ี ก็จงึ เกิดความศักดิส์ ทิ ธิ์ และในชวง นั้ น “พ อ แบ็ ง ค ” ธราธร เนตรอิ น ทร ร า งพ อ ศรนารายณ ธ นู ท อง แห ง บจก. โสภาแก ส จ.อางทอง ก็เปนผทู จี่ ดั ไดวา เปนมือหนึง่ เชนกัน ใน การทำพิธบี วงสรวงอัญเชิญทานพอจุตคามรามเทพ ไดแบบสุดยอด และความสุดยอดนั้นก็ไมไดอยูที่ การเชิญพอจตุคามรามเทพเพียงอยางเดียว แตบอ ย ครัง้ มากๆทีใ่ นงานพิธใี ดๆ ทีม่ พี อ แบ็งคเปนเจาพิธี ในชวงเชา มักจะมีเหตุการณปาฏิหาริยห ลายๆอยาง เกิดขึน้ กับงานนัน้ ๆ แตถงึ แมจะไมมเี หตุการณใดๆ เกิดขึ้นใหเปนที่อัศจรรยใจ แตสวนใหญงานนั้นๆ ก็จะดำเนินไปอยางราบรื่น เจาภาพทั้งหลายจะมี ความสุขเอิบอิ่มหัวใจทุกคราวตั้งแตเชา ที่มีพอ แบ็งคเปนเจาพิธีไปประกอบพิธีบวงสรวงบูชาครู ใหกับทานทั้งหลาย ก็คงเพราะดวยพอแบ็งคนั้น ทำพิธีไดอยางละเอียดละเมียดละไมทุกขั้นตอน ของการประกอบพิธี ซึง่ บางทีอาจจะยาวไปบาง แต ก็เต็มไปดวยสาระของพิธกี รรม ความปตจิ งึ เกิดขึน้ ในหัวใจของทานเจาภาพทั้งหลาย

¢Õ‡™‘≠√ã«¡ß“πæ‘∏∫ ’ ™Ÿ “§√Ÿª√–®”ªÇ‡ ¥Á®æãÕ»√π“√“¬≥è∏πŸ∑Õß

«—π‡ “√è∑’Ë 10 ∏—𫓧¡ 2554

≥ À®°. √–∫ÿ√‚’  ¿“·°ç  (√‘¡·¡ãπÈ”ªÜ“ —°) μ.μ–°ÿ¥ Õ.‡¡◊Õß ®. √–∫ÿ√’

ที่ตำหนักนี้เขาจัดงานปละ 2 ครั้ง ซึ่งงาน ไหวครูใหญจะจัดที่ โสภาแกส จ.สระบุรี ตรงกับวัน เสารที่ 2 ของเดือนธันวาคม ซึง่ ปนตี้ รงกับวันเสาร ที่ 10 ธันวาคม 2554 ซึง่ จะมีอาคันตุกะมารวมงาน กันอยางมากมาย แมจะไมเคยออกเทียบเชิญเลย แต ทุกๆรางก็จะยินดีไปรวมเสริมบารมีซึ่งกันและกัน ทุกป ส ว นงานบวงสรวงกลางป แ ละเป น งาน เลี้ยงเพื่อขอบคุณลูกคาจะจัดที่ จ. อางทอง จะจัด ราวๆปลายเดือนมิถนุ ายน จะเปนแบบเชา - บาย ซึง่ ไมไดรับซองชวยงาน แตงานใหญประจำปนั้นยัง รับซองเหมือนเดิม ทุกๆปทผี่ า นมานานราว 6 ปแลวทีอ่ า งทอง ที่ ที ม งานเราได รั บ เกี ย รติ เ ข า ไปรั บ ใช แ ละร ว ม ชมบารมี ตองยอมรับวาเห็นพระอาทิตยทรงกลด ทุกป เมื่อพอแบ็งคไดกระทำพิธีบวงสรวงไมเคย พลาดเลยสักนัดเดียว ดังนั้นจะเห็นไดวาทุกๆปที่ผานมา ชีวิต และธุรกิจของพอแบ็งคนั้นมีแตเจริญขึ้นทุกๆป ก็เพราะดวยเปนผทู มี่ จี ติ ใจดี ความประพฤติดี มีจติ ที่นอบนอมตอเทวดาแบบแทจริง ก็จึงทำใหพอ แบ็งคเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นทุกป มีบางคนถามวา ทำไมผมจึงรักและศรัทธา พอแบ็งคเหลือเกิน จนเอยถึงบอยๆ เหตุผลทัง้ หมด ที่ ก ล า วมาเป น คำตอบอย า งดี อ ยู แ ล ว ที่ ไ ม ต อ ง สาธยายตอ เพราะมันสมบูรณในคำตอบอยแู ลว...


หนา 12

*** หลังผานวันคลายวันเกิด 9 ก.ค. 54 ที่ ผานมาของหมอตะ พัทยา ก็เปนนิมิตหมายอัน ดีของวงการ เมือ่ พอเทพยภชุ งคนาคาเขารวมแสดง ความยินดีและรวมอวยพรวันเกิดใหปูตะ พัทยา... ความรสู กึ ชืน่ มืน่ กลับมาอีกครัง้ หลังจากทีอ่ มึ ครึม มาเนิน่ นานนับป... ความรสู กึ ทีเ่ หมือนเปนศัตรูมนั หายไป ก็เมือ่ ตางคนตางถอยกันคนละกาว ในการ อยรู ว มกันในสังคม... หนมุ เทพย ณ วันนีม้ นั แกแลว ไมคดิ อะไรมาก... ไมเคยคาดหวังวาความรักสมัคร สมานจะกลับมาเหมือนเดิม... คิดเพียงวามีเพือ่ นที่ ไมจองทำรายกันแคนี้ก็พึงพอใจมากแลว... บาง ทีตางคนตางทำงานกันในทางที่ตัวเองถนัด ก็เปน สิ่งที่ดีที่สุด... ก็บอกแลววาวันเวลาที่ผานไป มัน สามารถพิ สู จ น ใ จของคนได ห ลายๆคน ว า ใต จิ ต สำนึ ก ของแต ล ะคนคิ ด อย า งไร?... เมื่ อ เรื่ อ ง ราวดีๆอยางนี้เกิดขึ้น หนุมเทพยก็เลยอยากนำมา กลาวถึงเพือ่ บอกเลาซึง่ กันและกัน... วาในชวงชีวติ หนึ่งของแตละคนนั้นมีเรื่องราวตางๆเขามามาก มาย... ผิดบางถูกบางเปนเรือ่ งธรรมดา เพราะทุกๆ คนไมมีใครดีเต็มรอยเปอรเซนต... ตอไปก็หวังวา นสพ.พลังชีวิต ซึ่งอยูในสายของปูตะ พัทยา ก็นา จะเดินอยูในวงการคูกับ นสพ.ผูนำกาวหนา ฉบับ คนรักเจาของหนุมเทพยตอไปอีกนานแสนนาน... *** งานธุรกิจชวงนีข้ อง อ.แจค ฉัตรเพชร รางพอเทพพญาธร แหงอาศรม บานแกว สุพรรณบุรี ชวงนี้มัน เวิรค มากๆ ออเดอรตา งๆของแต ละศูนย สั่งของที่เปนวัตถุมงคล เขามามากมาย เพราะขายดิบขายดี สวนหนึ่งก็เพราะเขาสรางจริง ปลุกเสกจริง คนที่ เอาไปใชเห็นผล ก็จงึ บอกตอปากตอปาก จนทำเอา มีปญหาเรื่องคนทำงานแพ็คสงของทำงานกันไม ทัน... ตอนนี้ อ.แจคก็เลยตองบอกใหหนุมเทพย ชวยประกาศหาคนทำงานใหที... เอาใครสนใจที่ จะทำงานบริษทั เงินเดือน 8,000 บาท หยุดวันจันทร แลวก็ทำงานแถวถนนงามวงศวาน ตรงขามหาง เดอะมอลล... ลักษณะงานเปนประเภทจัดของ ที่ เปนวัตถุมงคลเพื่อแพ็คสงลูกคาก็ลองโทรคุยและ นัดสัมภาษณไดกบั อ.แจค ฉัตรเพชรของเรา โดย โทรทีเ่ บอร 083-8818883 แนะนำใหโทรตัง้ แตชว ง บายเปนตนไปจะ... *** ชวงนี้เห็นขยันเดิน งานมากๆ แตยงั ไมรวู า จะจัดงาน เมือ่ ไร... สำหรับ แมโชติกา ราง พอปยะฯ แหงซอยเอกมัย...

ฉบับที่ 61

เพราะแกตะลุยเดินงานทั้งบานนอกและในกรุง... ตอนนีแ้ กตะลุยไปทัว่ ทัง้ ลพบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี เห็นแกบอกวามีความสุขในการเดินงาน... ถึงเปน รางใหมแตดูแลวไมธรรมดา... แตงานนี้ธรรมดา หรือไมธรรมดาก็ตองใชวันและเวลา เปนเครื่อง พิสจู น.... *** ถึงจะมีบายศรีของเด็กรนุ ใหมๆเกิดขึน้ ในวงการอีกหลายเจา แตทุกคนที่ตองยอมยกให บายศรีของแมหนอม สุพรรณบุรี เปนมือหนึง่ ใน วงการอยางไมเสือ่ มคลาย ทีภ่ าษา เรียกวา “อมตะแหงความสุดยอด ของวงการ”จริงๆ... ตอนนีร้ ะดับ รางทรงแถวหนาของวงการกวา 80 % ก็ใชบายศรีของแมหนอม ทั้ ง นั้ น ก็ ด ว ยเพราะความมี ม าตรฐานของการ ทำงานทีเ่ หนือกวาใครๆ... ทัง้ รูปลักษณ ทัง้ แนวคิด ... จนมาถึงทุกวันนี้ถึงแมไมไดใชบายศรีของแม หนอม แกก็ยงั เดินงานดวย... สวนหนึง่ ก็ตอ งการวัด ใจกั บ หลายๆคน ในงานไหว ค รู ข องตนเอง ที่ กำหนดไวทวี่ นั ลอยกระทงของทุกป... ซึง่ ปนนี้ นั้ ตรงกับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554.. แตละปทผี่ า น ไปอาจจะมีคนไปรวมงานไมมาก เพราะอางติด ลอยกระทงบาง... อางวาติดวันพระใหญบาง... ก็ลองปลี่ยนความคิดใหมวา ปนี้ไปลอยกระทงที่ สุพรรณบุรแี ทน เพราะลอยกระทงทีไ่ หนก็เหมือน กัน... จริงไหมเนอะ... ***เคยจัดงานใหญมาหลายปมาก เพื่อ ถวายตอเทวดา จนอาคันตุกะมากลนหลาม แต ภารกิจสวนตัวก็คือตองไปถือศีลอยูบอยๆ เพื่อ สร า งเสริ ม บารมี ใ ห กั บ ตนเอง เพื่ อ มาประทาน พรใหกับลูกศิษย... แมพลอย รางแมศรีอุมา - แม จามเทวี แหง ซอยวัดนาวง ปทุม ธานี บอกว า ค น พบสั จ ธรรม แลว... ชวงนีท้ ไี่ มคอ ยพบหนากัน ก็เพราะมีพันธะตอเทวดาที่ตอง ไปสร า งเสริ ม บารมี . .. แต ซ องเดิ น งานไม เ คย ตกหลน... สวนหนึง่ ก็คนื ไป สวนหนึง่ ก็ยงั คงไวอยู เรือ่ งตรงนีไ้ มมขี าดตกบกพรอง จนใครๆมาวาได... ปนขี้ อจัดแบบเรียบงาย ทีบ่ า นซอยวัดนาวงเหมือน เดิม 17 กันยายน 25 54 จะ... *** ชวงเวลาที่ผานมามีหลายๆคนถาม หนุมเทพยวาคนโนนหายไปไหน คนนี้หายไป ไหน... เทาที่ผานมาหลังจากจัดงานนั้นก็มี พอตอ ศักดิ์ วัดลาดปลาดุก รางแมอัมพิกากาลี คนดัง ของวงการ... พอเกมส รางแมกาลี แหงบานจุก กะเฌอ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร.ี .. พอเอ็ม เพชรเกษม 48... บางรางอาจจะไมมหี นีส้ นิ อะไรกับหนมุ เทพย แตกม็ หี นีส้ นิ กับอีกหลายๆคนเขาถึงบนมาใหฟง ...

แตกม็ บี างราง หลังจากหายไปก็กลับเขามาแลว ซึง่ ก็ไมรูวาจะเดินอยูไดนานเทาไหร? กลัวแตจะหาย ซ้ำซาก... รวมไปถึงพวกทีก่ ำลังโดดเดน แตขา วที่ เขามาไมดเี ลย วาจะเทีย่ วเดียวปอกคือหายไปเลย... เรื่ อ งตรงนี้ ค งต อ งรอวั น เวลาเอาเองว า แต ล ะ คนจะเปนเชนไร?... เพราะหนมุ เทพยกก็ ารันตีใคร ไมไดวาใครจะดีหรือจะราย เพราะรูหนาไมรูใจ จริงๆ... *** เรื่ อ งร า งทรงในวงการมั น ก็ คื อ คนๆหนึง่ เทานัน้ ...ทีม่ นั ตองมีโชคชะตาทัง้ ขึน้ และ ลง...เพียงแตวา แตละคนจะรเู ทาทันโชคชะตาหรือ ไม?... ยามที่ดวงตกก็ตองรูวาจะตองแกไขดวง ชะตาใหรางอยางไร? เวลาดวงดีจะทำอยางไร?ให ดวงชะตาดีอยถู าวร... หนึง่ รางตองรศู าสตรตรงนี.้ .. สองเจาตองชวยรางดวย... เรือ่ งราวเหลานีเ้ ปนเรือ่ ง ทีท่ งั้ เจาและรางตองประสานกันใหได... เพราะถา เวลาเปนเจา เที่ยวสอนคนอื่นเขาไปทั่ว แตสอน และชวยรางไมได... มันจะไปชวยใครเขาได... ฝาก ไวเปนขอคิดใหหนักกันทุกๆราง... ***ตลอดปทผี่ า นมา รางทีเ่ ห็นเดินงานสุด ยอดทีส่ ดุ ก็ตอ งยกให พอสันติชยั รางพอปพู รหมวิเศษ แหงบานเขา ตอง เมืองกาญจนบุรี... เพราะ คนนี้เดินงานตะลุยรอบทิศจริงๆ ใสซองแตละทีก็ไมธรรมดาเชียว หละ... เห็นบอกวากลัวเจาภาพจะจำหนาไมได ก็เลยตองเลนหนักๆไวกอน... หลังจากตะลุยไป รอบทิศก็ถงึ คราวทีต่ วั เองจัดงานบาง... พอสันติชยั บอกวา ปทผี่ า นมาพอปบู อกวาใหเดินไปใหทวั่ เพือ่ สรางบารมี เรื่องเงินไมตองพูดถึง แตรางบอกวา งานนี้ ห มดไปหลายแสนที่ อ อกเดิ น งานไปเพื่ อ ชมบารมีกับหลายๆสถานที่... ซึ่งงานนี้หนุมเทพย บอกไดเลยวาไมธรรมดาเชียวหละกับการเดินงาน ปที่ผานมาของพอสันติชัย... ซึ่งคาดวานาจะเปน การลงทุนที่สูงมากๆกับการเดินงาน... หนุมเทพย ก็หวังเพียงวา 6 กันยายนนี้ ในงานของพอปพู รหม วิเศษ จะมีอาคันตุกะมารวมงานสัก 70 % ของงาน ทีพ่ อ เดินไปหรือถากลับมา 100 % ก็ถอื วาสุดยอด มากๆ... เพราะสวนใหญแลวเขาจะมองวาแถบ เมืองกาญจนบุรีจะเปนแบบเจาปาเจาเขา... แต ขอบอกนะจะวาเจาปาเจาเขา ที่เจงๆนั้นมีเยอะ... พวกเจาเมืองกรุงที่แตงตัวหรูหราแตกระเปากลวง ก็เห็นมีเยอะ... แตหนมุ เทพยบอกไดเลยวาคนนีไ้ ม ธรรมดา... ใครอยากวัดใจ วัดไดเลยขออยางเดียว อยาถอดใจไปกอนก็แลวกัน...

‡§√◊բ㓬°«å“߉°≈ ‚¶…≥“„π π æ.¢Õ߇√“  Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥å∑’Ë 086-8843030


ฉบับที่ 61

*** ตอนนี้ ท างกองบรรณาธิ ก ารของ นสพ.ผูนำกาวหนาฉบับคนรักเจา ไดทำการยาย ออฟฟศใหม จากเลขที่ 2/1 ถ.สุรพันธเสนีย. .. มาอยู ที่ ม.นครราชวิลเลจ ซอย 2 เลขที่ 117/33 ม.10 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 เรียบรอยแลว สวนเบอรFax นัน้ เปลีย่ นจาก 032-310810 มาเปน 032-319733 ... ทานใดทีต่ อ งการสงเอกสารตางๆ ไมวาจะเปนใบสลิปโอนเงิน หรือแจงรายละเอียด การสมัครของทาน... โปรดแจงมาตามที่อยูใหม และเบอร Fax ใหมไดตามทีอ่ ยู และเบอรFaxดังที่ ไดแจงไปแลวนะครับ... *** ป นี้ ง านไหว ค รู ข องพ อ สนิ ท - แม สำเภา เรืองดี ตำหนักพอปยะ น.เมตตา ม.ชลลดา บางบัวทอง นนทบุรี ซึง่ จัดทุกวันที2่ 3 พ.ย.ของทุก ป ไดมกี ารเปลีย่ นแปลงมาเปนแบบเชา - บาย... ซึง่ จะเริม่ เบิกบายศรีตงั้ แต 3 โมงเย็นแลวเลิกแตหวั ค่ำ เลย... แมสำเภาบอกวาเดินงานมานานจนอิม่ ตัวแลว อีกทั้งกายสังขารของรางพอก็อายุมากขึ้น การขับ รถเดินทางไปรวมงานตางๆดึกๆนัน้ มันมีปญ  หาใน เรื่ อ งของสุ ข ภาพ ที่ ต อ งระมั ด ระวั ง เป น พิ เ ศษ มากกวาเมือ่ กอน... ก็จงึ ขอลดขนาดของงานลงตาม ที่จะเดินทางไปไดใกลๆ จึงขอแจงใหทราบมาทั่ว กัน... *** กวา 13 ปทหี่ นมุ เทพยเดินงานอยใู นวง การและกวา 7 ป ทีท่ ำ นสพ.ฉบับนีม้ า ผานเรือ่ งราว ตางๆมามากมาย ทั้งดีและราย... เห็นชีวิตของผู คนที่อยูในวงการมีทั้งขึ้นและลง... บางครั้งเมื่อ หลายปกอ นยังตอกตอย มาวันนีก้ ลับเฟอ งฟู... บาง คนเห็นโลดแลนโดดเดน มาปนกี้ ลับเจอขาลงแบบ จากหนามือเปนหลังมือ... แตหนุมเทพยก็ยังให กำลังใจกับทุกคน ทีย่ งั ยึดมัน่ ในคุณธรรมและรักษา สัจจะไมละทิ้งอุดมการณแหงคุณงามความดี... คนเรามีวนั ลงก็ตอ งมีวนั ขึน้ ขอเพียงชวง ขาลงอยา ไปสรางวีรกรรมวีรเวร ใหคนอื่นเขาเดือดรอนไป ดวย ก็อาจจะกลับมาไดอกี ครัง้ และไดรบั การตอน รับอีกครั้งแนนอน... เชนเดียวกับคนที่กำลังรุง ก็อยาไดหลงระเริงลำพองกับโชคชะตา เพราะมัน มีโอกาสพลิกผันไดตลอดเวลาเชนกัน อันนี้หนุม เทพย ใชบอกและสอนตัวเองไมเกี่ยวกับคนอื่น นะจะ.... *** หลายๆบทความ หลายๆเรือ่ งราวทีไ่ ด เคยถูกเขียนและถายทอดออกไปเปนตัวอักษรใน หนั ง สื อ ฉบั บ นี้ . .. หนุ ม เทพย เ ขี ย นออกไปตาม ขอมูลที่เห็นและรับรูมา อีกทั้งความรูสึกในเชิง วิเคราะหขอ มูล... 99 % เปนขอมูลจริงทีส่ ามารถ หา ขออางอิงและพิสจู นได แตอกี 1 % ทีเ่ หลือก็ถอื วา เปนความผิดพลาดในการทำงาน... เราจึงไดรบั การ ยอมรับจาก สังคมมากขึน้ จนทุกวันนีเ้ ราเติบใหญ

หนา 13

มากขึน้ กวาเมือ่ กอนมาก... แตไอเจา 1 % ทีเ่ หลือนี่ สิมนั เปนเหมือนเสีย้ นเล็กๆทีค่ อย ทิม่ ตำความรสู กึ ของหนมุ เทพยทกุ ทีทนี่ กึ ถึง... เพราะพอหนมุ เทพย สงสัยและขุดลึกลงไป มันก็เจอเรื่องของคำโกหก คำโตๆตามมาทุกที... ซึ่งมันก็จะทำใหหนุมเทพย รูสึกบาดหมางกับอีกหลายๆคน แบบไมอยากมี ปญหากับใครเลย แตก็เพราะเราไปเจอคำโกหก ของคนหลายคนทีม่ ตี อ เรา เราก็เลยไมคอ ยจะเชือ่ ใจ ใคร... ก็เลยอยากจะฝากบอกกับคนหลายๆคนใน วงการวา “ความลับไมมใี นโลก” เรือ่ งบางเรือ่ งสไู ม พูดเสียดีกวา เพราะถาพูดแลวโกหก เวลาโดนจับ ไดมันจะหนาแหกจนหมอไมรับเย็บ... *** หลังจากทำงานมาหลายป ตอนนีห้ นมุ เทพย ก็ พ อมี เ งิ น เหลื อ เป น กำไรบ า งจากการ ทำหนังสือพิมพมากวา 7 ป ก็เลยมีความตั้งใจวา จะทอนคืนกลับใหกบั เหลาสมาชิกและผมู อี ปุ การะ คุณทั้งหลายที่ยังดูแลกันอยู... ในเบื้องตนก็เปน เหล า สมาชิ ก ที่ ยั ง คงสภาพไม ข าดต อ การเป น สมาชิก... อันดับตอมาก็คอื สปอนเซอรทงั้ หลาย ที่ ลงโฆษณาอุ ด หนุ น การทำงานจนถึ ง วั น ที่ 27 เมษายน 2555... รวมไปถึงเหลาสมาชิกวีไอพีทเี่ คย ใหการเกือ้ หนุนกัน ทีห่ นมุ เทพยยงั คงสงหนังสือให อย.ู .. ทุกทานเปนผทู มี่ สี ทิ ธิเ์ ปนผโู ชคดีในการมอบ โชคครัง้ นี.้ .. แปลงายๆก็คอื เปนผทู มี่ รี ายชือ่ ในการ จัดสงหนังสือใหทุกๆเดือน มีสิทธิ์ลุนกันทุกคน โดยวิธีการก็คือจะนำรายชื่อจากคอมพิวเตอรออก มาแลว ตัดเปนชิ้นเล็กๆตามรายชื่อที่มีออกมาเปน ผทู มี่ สี ทิ ธิ.์ .. ทานใดทีไ่ มไดตอ สมาชิกเขามา ก็จะไม มีสิทธิ์...รางวัลอาจจะไมมากมายอะไรเปนแสน เปนลาน...แตรวมๆกันแลวก็หลักหมืน่ เชียวหละ... พอสมควรแกฐานานุภาพของหนังสือเลมเล็กๆที่ พอจะจัดใหได... ก็ถอื วาสนุกรวมกันเปนของขวัญ ตอบแทนผูมีพระคุณ... ซึ่งก็เปนครั้งแรกของเราที่ คื น กำไรเป น เงิ น และของรางวั ล ตามสมควร... เพราะการเปนสมาชิกนัน้ แค ปละ 400 บาทกับการ ทีไ่ ดรบั ทราบขาวสารเรือ่ งราวตางๆในวงการ และ อาจจะเปนผูโชคดีไดรับรางวัลสมนาคุณ ก็ถือวา ดีกวาอยเู ปลาๆ... สวนใครจะโชคดีนนั้ เรามาวัดกัน วันที่ 27 เมษายน 2555 ในวันครบรอบ นสพ.ของ เราที่ราชบุรี... *** ในความเปนแมเอ รางปนู ลิ กาฬ แหง แปดริ้ ว ที่ มี ลู ก ศิ ษ ย ใ ห ค วาม เคารพนบน อ มมากมาย... ใน ความเปนแมเอนั้น เธอชางแสน ออนหวานและประนีประนอม... ส ว นใหญ เ วลาไปงาน เธอมั ก จะเขางานชา เนื่องจากมีธุรกิจสวนตัวก็คือการสง อาหารทะเลและการสงปลากระพงตามรานอาหาร

และภัตตาคารตางๆ ... ซึง่ คุณเอ พีเ่ ลีย้ งเปนคนคอย ชวยดูแลหรือเปนหัวเรือใหญ... ซึง่ กวาจะเสร็จ ก็จะ มืดค่ำทุกที แตพอเขางานแลว ก็จะอยูกันจนเลิก หรือเกือบจะเลิกทุกงาน เพือ่ ชดเชยกับเวลาหัวค่ำที่ ตองพรอมทัง้ ตัวเองและพีเ่ ลีย้ ง... แตเวลาทรงเจาคือ ปนู ลิ กาฬเมือ่ ไรก็จะหาวหาญ ตรัสวาจาใดก็จะเปน เชนนั้น จนวาจาลาสุดในงานปหนา 27 มกราคม 2555... เลือกเอาหมอแผน ปรีชา และหมอโก โคราช มาเสริมทัพในงานของตนเอง... พรอมกับโยกยาย บางสวนออกไป เพือ่ ความสมบูรณแบบของงาน... พอปูนิลกาฬบอกวางานปหนาขอเพียงงายๆเบาๆ เอาเฉพาะสวนบุคคลทีร่ กั ใครกนั จริงๆ เพราะตอน นีง้ านธุรกิจก็เวิรค และเยอะมากๆ... เวิรค ทัง้ งานรับ แขกทำกิจใหปทู ตี่ ำหนัก และงานธุรกิจสวนตัว... *** ชวงนีพ้ ระครูพสิ ษิ ฏสรการ หรือพระ อาจารยตอ ม เริม่ เดินงานไปรวม งานเสริมบารมีกับเหลาตำหนัก ทรงมากขึ้น... เนื่องจากไดยาย มาจำพรรษาอยู ที่ วั ด จั น ทร สโมสร ยานสามเสน เขตดุสติ ซึง่ อยใู นกรุงเทพฯจึงมีเวลามากขึน้ ... แตอาจจะอยู ไดไมนาน เพียงจากอยรู ะหวางเขาพรรษา จึงอยไู ด ตามเวลาสมควรแกฐานานุภาพของกิจสงฆทมี่ อี งค เทพในกายสังขารเชนกัน... เมื่อสมัยอยูที่พิจิตร แล ว ก็ น ครสวรรค ก็ ไ ด ส ร า งผลงานในการเป น สมณะผมู ศี รัทธาในการบูรณะศาสนสถานทีถ่ กู ทิง้ รางมานาน... แตตอนนีเ้ มือ่ มาอยใู นกรุงเทพฯก็ทงิ้ ตำแหนงเจาอาวาส มาเปนพระลูกวัดธรรมดา ทีไ่ ม มียศตำแหนงก็เพียงเพือ่ สะดวกตอการเดินงาน แต ก็ยงั รักและศรัทธาตอการสรางศาสนสถานเหมือน เดิม... การจัดงานไหวครูปห นากำหนดไววนั ที่ 21 มกราคม 2555 จัดที่กรุงเทพฯก็เพื่อความสะดวก ของทุกสังขารที่จะเดินทางไปรวมงาน...

อานตอหนา 14

¡—§√ ¡“™‘° π æ.ºåπŸ ”°å“«Àπå“ ©∫—∫§π√—°‡®å“ ªÇ≈– 400 ∫“∑/12‡≈ã¡ √—∫√墟 “ã « “√°ãÕπ„§√Ê ¡’ ∑‘ ∏‘≈Ï πåÿ √—∫‚™§„À≠ã ∑Õ𰔉√„Àå ¡“™‘°


หนา 14

เรือ่ งของคนรักเจา

ฉบับที่ 61

ตอจากหนา 13 ทำอะไรไมเกรงใจเจาภาพวาปตอๆไปเจาของ ครั้งนี้และทุกๆครั้ง ที่ครอบครัวนี้ไดทำลงไปเพื่อ

*** งานนองบัว แหงวัดดานสำโรงปนเี้ ลิก เร็วไปหนอย ก็เนื่องจากไปตรง จังหวะกับการไวอาลัยเชื้อพระ วงศ ชั้ น สู ง ของเมื อ งไทย... แต ก็ ผ า นไปด ว ยดี พร อ มกั บ พฤติกรรมหลายๆอยางกับบุคคล ที่ไปรวมงาน ที่หนุมเทพยจะขอเอามาพูดถึง... พฤติกรรมก็คอื ความกรางของบางคนทีเ่ มาจนเกิน เหตุไมสนหนาอินทรหนาพรหม ไมพอใจที่งาน เลิกเร็วไปสั่งใหวงพิณแคนบรรเลงตอ ทั้งๆที่เจา ของสถานทีเ่ ขาสัง่ เลิกแลว โดยบอกวาเขาเจงเคลียร ได ทุ ก เรื่ อ ง... อั น นี้ เ ขาเรี ย กว า ไม รู ก าละเทศะ

สถานที่เขาจะอนุญาตไหม? เฮอ! เหนื่อยใจจริงๆ นะ... เรื่องตอมาก็คือมีบางคนมีปญหากัน ออกมา ตบตีกันขางงาน... เอา!ที่อื่นมีเยอะแยะ ก็ไมไป ทะเลาะกัน ทำไมตองมาทะเลาะกันที่งานนี้ดวย นะ... ป ห น า จะเอายั ง ไงก็ ต อ งถามน อ งบั ว ว า จะแกไขปญหาเหลานีไ้ ดอยางไร?... เสียเงินจัดงาน ทั้งทีตองไดความสมบูรณแบบจึงจะถูกตองจะ... *** ขอขอบคุณเฮียขาว รางอากงตรัง และ เจนก รางพระแมกาลี แหงสุขสวัสดิ์ 30... ที่ได บริจาคทุนทรัพยมา 3000 บาท เพือ่ สมทบเขากอง ทุนเพื่อการศึกษาเด็กนักเรียนยากจน... ซึ่งหนุม เทพยก็ไดรับไวเรียบรอยแลว... ก็ขอใหบุญกุศล

สาธารณกุ ศ ล จงดลบั น ดาลให กิ จ การของทา น จงเจริญรุงเรืองตลอดไป...เพ็งอังๆอูจี๊ๆ...ฮอ!... *** ขอขอบคุณแมออย รางแมสุนันทาฯ สุพรรณบุรี เจาของงาน 6 มกราคมทุกป บริจาคเงิน อีก 1,000 บาท... พอบอย รางพอกรมหลวงฯ แหง มูลนิธิสรพพราเชนทร แมกลอง บริจาคเงินมา 1,000 บาท... แมจมุ รางพระแมปราวตี แหงหองพัก โชคมนตรี ริมชายหาดชะอำ เพชรบุรี บริจาคมา 300 บาท... เพือ่ มอบใหกบั ครอบครัวของรางกุมาร เพชรชมพู หลังวัดเกตุมฯ สมุทรสาคร ไวรกั ษาตัว เนือ่ งจากปวยเปนอัมพาต... ขอขอบคุณทุกคนแทน ุ เทพย รายงาน คนปวยดวยนะขอรับ... หนม

πåÕߺ÷ßÈ ¡“≈—¬ÀÕ¡°—∫∫∑∫“∑§ÿ≥·¡ã¡Õ◊ „À¡ã¢Õß«ß°“√

ชีวิตเปนเรื่องแปลก เรื่องราวของแตละ คนมั น ต า งกั น แต ทุ ก คนก็ ยั ง ต อ งอยู ร ว มกั น ใน สังคมและตองคงอยูตอไปใหได โดยตองมีการ ตอสูดิ้นรนอยางถูกทำนองคลองธรรม เพื่อไมให เปนที่ครหาของสังคมตอไปในวันขางหนา รางทรงแตละคนมีความเปนอยูในสังคม ตางกัน มีวธิ ที างในการทำงานตางกัน ร า งทรงก็ คื อ คนๆหนึ่ ง ที่ ต อ งเจอวิ บ าก กรรมตางๆในชีวิต ที่ตองมีดวงชะตาขึ้นและลง บางคนเวลาที่ดวงดีก็หลงระเริงกับเกณฑชะตา จนลืมวันทีด่ วงตกแลวไมไดรบั การแกไขดวงชะตา อาจจะเปนประเภทขึน้ วูบเดียวแลวรวงเลย แตบาง คนเวลายามที่ดวงตกอาจจะตองเหน็ดเหนื่อยมาก ขึ้ น เพื่ อ รอวั น เวลาที่ ฟ น คื น ตั ว กลั บ มาได อี ก ที ในชวงเวลา นีเ้ พือ่ การเอาตัวรอดบางคนก็อาจจะคิด ตางไปคนละแบบ บางคนอาจทำไดทุกอยางไมรู

ผิดหรือถูก กูขอเอาไวกอ น เพือ่ ใหชวี ติ อยรู อด ซึง่ มั น จะส ง ผลเสี ย ต อ ไปได ใ นอนาคต แต บ าง คนก็พยายามประคับประคองชีวิตของตนเองใน การทำมาหากิน ในการควบคุมสถานการณของ ชีวิตที่เลวราย เพื่อใหผานวิกฤติของชีวิตไปใหได เพือ่ รอวันทีฟ่ า สดใสมาอีกครัง้ ก็จะกลับมาเชิดหนา ชูตาในสังคมอีกครั้งใหได โดยไมฝากแผลไวให กับใครใหมาดูหมิ่นหรือมาเปนขอติฉินได ชวงนี้หลายๆคนที่เดินงานอยูในวงการ จะเห็นไดวานองผึ้ง มาลัยหอมรางพญานาคราช ทอง แหงเพชรเกษม 102 และคุณเล็กคชู วี ติ รางพอ ไตเซียฮุดโจว ตองขยันมากขึน้ อยางมากมายในการ ทำมาหากินสำหรับธุรกิจของตนเอง ซึ่ ง แต เ ดิ ม นั้ น เธอขายพวงมาลั ย สำหรั บ บูชาเทพเพียงอยางเดียวตามงานไหวครูตางๆ แต ตอมาเธอก็ตองขยันและเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นกับ การเปนแมคา ซึ่งตองขายทั้งขนมหวานใสน้ำแข็ง ขายผลิ ต ภั ณ ฑ ข องทอดต า งๆทั้ ง ลู ก ชิ้ น และ ไสกรอก และไขนกกระทา จนตอมาก็คอื ขายของ ยำตางๆ จนมองดูออกวาเธอนั้นเหน็ดเหนื่อยมาก ขึน้ กวาเกามากๆ เหตุที่ตองยอมเหน็ดเหนื่อยมากมายขนาด นี้ ก็เพราะดวยความเปนคนทีร่ กั สุนขั มากๆ หรือที่ เรียกวาเจาหมานอย เธอจึงรับอุปการะเจาหมานอย

ไวหลายสิบตัว และเธอก็รกั ทุกตัวจนทำใหมคี า ใช จายแตละวันหลายๆรอยบาท รวมๆแลวเกินเดือน ละหมืน่ บาทไปมากมาย เรียกวาเห็นหมาเปนไมได สงสารไปหมด ก็เพราะความเปนคนที่จิตใจดีนั่น เอง จึงทำใหภาระเหลานีม้ นั พันเอามาสตู วั เอง ในส ว นของการใช ชี วิ ต คู กั บ คุ ณ เล็ ก มา หลายป เธอก็เปนคนๆหนึ่งที่ตองการมีทายาทมา เป น โซ ท องคล อ งใจกั บ เขาสั ก คน แต จ นแล ว จนรอดก็ไมมีสักที จนลาสุดเธอก็ใชวิธีทำกิฟท จนไดลกู ชายมาหนึง่ คน สรางความปลาบปลืม้ ใจ เปนอยางมากกับความสำเร็จครั้งนี้ ที่ชีวิตครอบ ครัวจะไดสมบูรณเสียที จึงทำใหเกิดภาระผูกพัน เกิดขึ้นแบบที่เต็มใจ เรียกวาความสุขที่เกิดขึ้นมา พรอมกับภาระที่ตองรับผิดชอบ เธอเลือกเสนทางในการเปนแมคาเพื่อหา รายไดแบบเต็มรูปแบบ ทีจ่ ะสรางรายไดเพิม่ ขึน้ มา เพือ่ จัดการกับ คาใชจา ยตางๆทีส่ งู ขึน้ ทัง้ ทีต่ งั้ ใจและ ไมตั้งใจ ผมมองมานานพอสมควรกับความตั้งใจ ของเธอในการทำงาน ที่จะสรางรายไดมาชดเชย กันรายจายของชีวติ จนผมตองขอยกยองกับความ เปนผูหญิงตัวเล็กๆที่มีหัวใจที่กลาแกรงมากๆใน การสูชีวิต เพราะเธอสูทุกรูปแบบในเรื่องของราย ไดที่ถูกทำนองคลองธรรม ก็จึงขอฝากถึงบรรดาเหลารางทั้งหลายที่ อยใู นสังคม ชวยกันสนับสนุนคนดีๆอยางนี้ ทัง้ การ ใหกำลังใจ และการสนับสนุนกิจการของเธอ เพือ่ ใหเธอผานพนวิกฤติตางๆไปใหได ผมเชื่อวาเมื่อ วันที่เธอกาวพนวิกฤติตางๆไปได เธอตองไมลืม ความมีน้ำใจของทุกๆคนแนนอน เบอร น อ งผึ้ ง 086-0567568 เบอรคณ ุ เล็ก 085-3604071...


ฉบับที่ 61

หนา 15

æãժ܃Ÿ Â…’π“√Õ¥ ·Àãß∑㓇√◊Õ °“≠®π∫ÿ√’ ∑ã“π ÿ¥¬Õ¥®√‘ßÊ

จากการจัดระบบในการจัดงาน ซึ่งภารกิจ เรือ่ งของลูกศิษยเปนอีกวันหนึง่ เรือ่ งของงานไหว ครูอกี วันหนึง่ จึงทำใหพอ ตอ ทาเรือ รางพอปฤู ๅษี นารอด เหนือ่ ยนอยลงมากๆในการเตรียมงาน วั น แรกของการจั ด งาน พ อ ต อ หรื อ คุ ณ รังสิมันตุ เพชรกลา เปนผูทำพิธีหนาศาลสุวรรณ พลับพลาเอง ตามมาดวยการเสริมขันธครอบเศียร ใหกับลูกศิษยจนจบทั้งหมดในวันเดียว ตอมาอีกวันก็เปนการพลีเครือ่ งสังเวยถวาย ต อ เทพยดาทั่ ว ไปโดยได พ อ แบ็ ง ค ร า งพ อ ศรนารายณธนูทอง จากอางทอง เจาของงาน 10 ธ.ค. 2554ที่ จ.สระบุรี มาเปนเจาพิธใี นชวงเชา ซึง่ พ อ ต อ บอกว า พึ ง พอใจและสมบู ร ณ แ บบมากๆ เพราะหลังจากเสร็จเรือ่ งหนาศาลแลว พอแบ็งคนนั้ ไดมากลาวทำพิธเี คารพครูทหี่ นาหิง้ หรือในตำหนัก ใหอีกรอบ หลังจากนั้นในชวงเย็นหลังจากทีมงาน พอไก โสมนันทะ ทำพิธกี อ กองกูณฑเพือ่ ถวาย ต อ องค เ ทพสายฮิ น ดูแ ล ว ปู ต ะ พั ท ยา หมอโก โคราช และ แมนภา เรือนขวัญ ก็ทำพิธสี มโภชพระ บายศรีไดสมบูรณแบบ พรอมดวยวงปพ าทยสมบัติ ศรนารายณ และเครือ่ งเสียงเทวดาซาวด ซึง่ ก็ทำได ดีแบบไมมีที่ติ

งานนี้ สำเร็ จ ลุ ล ว งสมหวั ง ดั ง ที่ ตั้ ง ใจไว อาคันตุกะมารอบทิศจริงๆ ตัง้ แตเหนือจดใต ตัง้ แต เชียงใหมจนถึงชุมพร ก็มารวมงานของพอตอ ความปตเิ กิดขึน้ ตัง้ แตเชาจรดค่ำ แบบทีพ่ อ ตอเอยปากมาเองวามีความสุขมากๆ แลวอยางนี้ ปตอ ไปจะไมรวย มากขึน้ ไดอยางไร?...


หนา 16

ฉบับที่ 61

ª√–°“»»—°¥“·Àãߧ«“¡¬‘ßË „À≠ã¢ÕßæãÕæ√–¬“≈‘‰∑ ìæãÕ‡Õ î 𗥇®Õ°—π∑’ßË “π‰À«å§√Ÿ 26 μÿ≈“§¡ 2554 ∑’ Ë ‚ÿ ¢∑—¬

ในชวงเวลา 2 ป ทีผ่ า นมา ชือ่ เสียงของ “พอ เอส” สัมพันธ พมุ พวง รางพอปฤู ๅษีวาสุเทพ และ พอพระยาลิไทคนดัง แหงสุโขทัยและพอนพ ราง พอปนู ารอด แหงบานพญาแมน อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ นั้น ดังกะฉอนไปทั่ววงการก็ดวยเพราะความเปน คนทีใ่ จถึง ฐานะการเงินแนนปก แบบใครทีอ่ ยาก

จะวัดใจก็วัดไดเลย แตพอเอสไมไดใชวาจะเดิน ทางไปแบบรอบทิศ เนื่องจากภารกิจที่ตำหนักใน การรับแขกนั้น ก็มีอยูเกือบทุกวัน เอาเฉพาะเวลา วางเทานั้น จึงจะมีเวลาไปรวมงานกับเหลารางทั้ง หลายได ในป ห นึ่ ง ๆจะมี เ วลามาร ว มงานกั บ ทาง กรุ ง เทพบ า งก็ ไ ม กี่ ง านเท า นั้ น ซึ่ ง ก็ ค งจะเลื อ ก เฉพาะงานที่เจาภาพมีความรักใครและมีหัวใจตอ กันเทานัน้ งานไหนที่ไปรวมงาน นั่นแสดงหมายถึง ไดเลือกเฟนแลว เพราะวาการเดินทางมารวมงาน แตละครัง้ มันมีคา สิน้ เปลือง การเดินทางครัง้ ละนับ หมืน่ บาท และสวนคนทีจ่ ะเดินทางไปรวมงานของ ตนเองได ก็จะหมดคาใชจายในการเดินทางและ อืน่ ๆครัง้ ละนับหมืน่ บาทเชนกัน ซึง่ แตละคนในวง การนั้นก็คงจะมีความสามารถเชนนั้นเพียงไมกี่ คนหรอก ก็จงึ ขอเลือกสำหรับคนทีม่ คี วามสามารถ เชนกัน แมบางครั้งอาจจะมีความผิดพลาดในการ มองคนบ า งในเบื้ อ งต น แต ก็ ข อเก็ บ ไว เ ป น ประสบการณก็แลวกัน อาคันตุกะทีม่ คี วามสามารถในการเดินงาน ไกลๆไดอยางสม่ำเสมอ ตองมีฐานการเงินทีด่ แี ละ มีเวลาที่ทุมเทไปกับเรื่องนี้พอสมควร และตองมี

ความสุขในการเดินงานจึงจะทำได ก็จึงถือวาเปน คัดกรองแขกที่จะมารวมงานไดอีกอยางหนึ่ง ทุกๆปมีการเปลี่ยนแปลงตลอดตามความ เหมาะสมของชีวิตและสถานการณ ซึ่งหมอคลีใน ป นี้ ก็ ข อเลื อ กใช ที ม งานพอดำ แหง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ครูคลีในฝนของวงการทัง้ ทีม ส ว นผู ป ระกอบพิ ธี นั้ น ได พ อ แผน ปรี ช า แห ง พหลโยธิน เปนผูประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา เพื่อถวายแดครูบาอาจารยในชวงเชา และสวนใน ตอนค่ำในชวงพิธีเบิกพระบายศรีก็จะมีพอแผน ปรีชา - หมอกอง โคราชหรือหมอโกเดิม ซึง่ ตอนนี้ ขอเปลีย่ นชือ่ เปนหมอกอง เพราะอยากจะมีชอื่ เสียง กองฟาเหมือนกับคนอื่นบาง พรอมดวยแมแกม แหง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชรอีกหนึง่ ทาน ปพาทยสมบัติศรนารายณบรรเลงรับรอง สมโภช พิณแคนบุญสงมาเสริม ปนนี้ นั้ ไดแยกเรือ่ งของลูก ศิษยที่จะรับขันธ ครอบเศียรเสริมบารมีไวอีกวัน หนึ่ง เพราะลูกศิษยเยอะมาก หากทำงานวันเดียว เหมือนปกอ นๆ คาดวาจะฉุกละหุกจนไมมเี วลาจัด เตรียมสถานทีไ่ วตอ นรับอาคันตุกะทีจ่ ะมารวมงาน จึงแยกการทำงานออกเปนสองวัน แตวันชุมนุม เทพเบิ ก พระบายศรี ก็ ยั ง เป น วั น ที่ 26 ตุ ล าคม เหมือนเดิมทุกๆป.....


ฉบับที่ 61

หนา 17

Àπ—ß ◊Õæ‘¡æèºåŸπ”°å“«Àπå“ ©∫—∫§π√—°‡®å“ √Ÿª‚©¡„À¡ã æ‘¡æè ’Ë ’∑—È߇≈ã¡ ‡æ’¬∫æ√åÕ¡¥å«¬§Õ≈—¡πè·≈–∫∑§«“¡∑’ˇªöπ “√–πã“ π„®μ‘¥μ“¡¢åÕ¡Ÿ≈¢ã“« “√¢Õß√ã“ß∑√ß„π«ß°“√·∫∫‡∑’ˬßμ√ß ¢åÕ¡Ÿ≈≈÷° ¢åÕ¡Ÿ≈®√‘ß º≈ß“π∑’˺ã“π¡“°«ã“ 7 ªÇ‡ªöπ‡§√◊ËÕß°“√—πμ’ ‡ªöπ ¡“™‘°ªÇ≈– 400 ∫“∑μãÕ12 ‡≈ã¡ ‰¥å√—∫Àπ—ß ◊Õ∑ÿ°‡≈ã¡·πãπÕπ ¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√ ¡—§√ ¡“™‘°∑’ËÀπå“ 23


หนา 18

ฉบับที่ 61

§«“¡ ”‡√Á®„π™’«μ‘ ¢ÕßæãÕ √≥√ߧè - ·¡ã· ß ÿ≥’ «—ππ’‡È °‘¥®“°·√ß»√—∑∏“μãÕ‡∑«¥“Õ¬ã“ß·∑å®√‘ß ผมรู จั ก กั บพ อ สรณรงค แ ละแม แ สงสุ ณี อินทรพมิ พ รางพอนารายณมหาเทพ และพระแม ลักษมีมาตาประทานพร เจาของบริษัท พรพอ นารายณ จำกัด แหงซอยสยามพัฒนา จ.สมุทร ปราการ มานานหลายป ตัง้ แตเปดรานเล็กๆเพือ่ รับ ซื้อของเกาประเภทเศษเหล็ก จากงานซื้อและรับ เหมารื้ออาคารเพื่อเอาเศษเหล็กมาขาย ไมนา เชือ่ วาจากชีวติ ทีล่ ำบากเมือ่ สมัยกอน เมือ่ หลายปมาแลว มาวันนีก้ ลับเปนเจาของบริษทั ที่ ใหญโต มีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสรางมูลคาหลายลานใน วันนี้ ไดมาจากธุรกิจเล็กๆทีห่ ลายคนไดเคยดูถกู มา กอนวาจะเติบโตไดอยางไร จากบานหลังเล็กๆทีพ่ นื้ รอบๆบริเวณทีจ่ ดั งาน เต็มไปดวยวัสดุเหลือใชมาเปนพืน้ ซึง่ อาจดูไม สวยงาม กลับ กลายมาเปนวันนี้ มาเปนเทวาลัยทีม่ ี สิ่งปลูกสรางที่สวยงาม แวดลอมไปดวยองคเทพ ร ว มงานของพ อ สรณรงค ไ ด ไ ปพบเห็ น มาแล ว เทวดาเขาทำไดอยางไรหรือ? ชีวิตของเขามันนา ก็อาจจะอิจฉาและอยากทำแบบนี้ไดบางจริงๆ สนใจจริงๆ ซึง่ เชือ่ ไดวา หลายๆคนทีไ่ ดเดินงานไป แตทกุ อยางมันมีทมี่ าทีไ่ ป กวาจะกาวมาถึง ตรงนี้ได พอสรณรงคบอกวาตนเองนั้นเชื่อในเรื่อง ขององคเทพเทวดาแบบรอยเปอรเซนตเต็ม ยิง่ โดย เฉพาะเทวดา ที่ครองสังขารของตัวเองนั้น ตนเอง ศรัทธาแบบใครก็ลบหลูไมได เพราะตนเองเคย อธิษฐานจิตอยเู สมอในทุกๆเรือ่ ง ทานก็จะประทาน พรมาใหทกุ ที แตสว นหนึง่ รางก็ตอ งปฏิบตั ติ นเพือ่

ถวายตอทาน ไมไดแตเพียงขออยางเดียวเทานัน้ การยึ ด มั่ น ในคุ ณ งามความดี การเป น ผู รักษาสัจจะ และความเปนผูรูในงานธุรกิจของตัว เอง มันเปนสวนเสริมซึ่งกันและกัน ในคำพรของ เทวดาจึงจะเกิดผล จึงอยากจะขอฝากกับรางทรง ทัง้ หลายทีเ่ กิดขึน้ ในวงการมากมายตอนนี้ วาเวลา ทีผ่ า นไปแตละวัน เทวดาทานลองใจทัง้ นัน้ วา ทาน จะอดทนไดขนาดไหนในการเปนรางของทาน ถา ทานอดทนได ยังไงผลของการปฏิบัติตัวดี ก็จะ บังเกิดผลไดในสักวัน....


ฉบับที่ 61

หนา 19

æãÕ‡Õé √ã“ßæãÕ∑å“«π“§“ À¡Õ¥—ߢÕß«ß°“√ Ω“°¢Õ∫§ÿ≥Õ“§—πμÿ°–∑ÿ°§π∑’‰Ë ª√ã«¡„Àå°”≈—ß„®∑’ Ë æ ÿ √√≥∫ÿ√’ ในฐานะของร า งทรงของพ อ ท า วนาคา และพออนันตนาคราช พอเอนนั้ ก็มลี กู ศิษยอยแู ลว ทีใ่ หความเคารพนับถือ พอกาวเขามาทำหนาทีห่ มอ ขวัญของวงการ ก็เลยมีลูกศิษยที่ใหความเคารพ และศรัทธามากขึ้น แตดวยเพราะทุกวันนี้ภารกิจ ในการทำพิธีนั้นมีมากขึ้น ก็เลยไมคอยไดรับแขก มากนัก เพราะแตละวันนัน้ ก็ตอ งเดินทางไปทำพิธี กวาจะมาถึงทุกวันนี้ไดของ “พอเอ” ยศ อยูตลอดเวลา ตั้งแตเหนือจรดใต ตามคำเรียกรอง กาญจน จูสวัสดิ์ รางพอทาวนาคา แหงสุพรรณบุรี ของเหลาบรรดารางทรงที่เปนเจาภาพทั้งหลาย ในฐานะหมอขวั ญ คนดั ง ของวงการ ก็ ผ า น ประสบการณมาเยอะมากมาย จนเปนที่ยอมรับ ของวงการวา เปนผูมีความสามารถในการทำพิธี อัญเชิญเทวดา ทัง้ น้ำเสียง และลูกเลนในการทำงาน นั้ น มี สู ง มากๆ จนเป น ที่ ถู ก อกถู ก ใจของเหล า บรรดารางทรงทัง้ หลาย จนกาวขัน้ มาเปนแถวหนา ของวงการอยางรวดเร็วเหมือนกาวกระโดด เพราะ งานไหวครูใหญของพอเอนั้นตรงกับวัน เพียงแค 2 -3 ปเทานัน้ พอเอกเ็ ปนทีร่ จู กั กันไปทัว่ ขึน้ 9 - 10 ค่ำ เดือน 8 ทุกๆป ซึง่ ปนตี้ รงกับวันที่ 9 ทั้งวงการ กรกฎาคม 2554 ที่ ผ า นมา ซึ่ ง พ อ เอ ทำได อยางอลังการมากๆ เพื่อถวายตอครูบาอาจารยที่ บันดาลใหพอเอมีชื่อเสียงมากขึ้น เหลาอาคันตุกะเขารวมงานอยางลนหลาม จนทำเอาบริเวณจัดงานแนนขนัดไปดวยรางทรง จากทั่วสารทิศ ซึ่งพอเอก็ฝากขอบคุณกับทุกๆราง คนที่เขารวมงานมาดวยความจริงใจจะ....


หนา 20

ฉบับที่ 61

อ.ทรัพยอดุลยหรือปเู สือและแมนภา เรือนขวัญ สองเจาพิธเี กาแก คขู วัญของวงการ เจาของ งาน 3 ธ.ค.54 ทีเ่ มืองทองธานี พรอมดวยแมนยิ ม คลายลำเจียก เจาของงาน 23 ต.ค.54 ที่ ม.จันทิมาธานี บางบัวทอง เขารวมอวยพรใหกบั พอบรรจง สุนทรพฤกษ รางพอองคขาว แหงตำหนักวังตามัน่ อ.อุทยั อยุธยา ทีจ่ ดั งานปนไี้ ดยงิ่ ใหญอาคันตุกะลนหลามจากทัว่ ทิศ

“แมนก” ลัดดาวัลย รางพระแมกาลี และ “เฮียขาว” สมภพ รางอากงตรัง แหงสุขสวัสดิ์ 30 เจาของธุรกิจรานขายสงเครือ่ งเขียนแบบเรียนรายใหญยา นสุขสวัสดิ์ พรอมดวยศิษยานุศษิ ย รวมกันจุดธูปและเทียนชัย เพือ่ เปดพิธกี ารบวงสรวงบูชาครูในปนี้ โครงการมอบแมกวนอิม ใหกบั วัดตางๆ ตอนนีเ้ ปนองคที่ 8 แลว ซึง่ จะนำไปที่ อ.มวกเหล็ก สระบุรี วันที่ 24 ก.ย.นี้

แมเอ รางพอปภู ชุ งคนลิ กาฬ คนดังแหงแปดริว้ เจาของงาน 27 มกราคมทุกป พรอมดวยพอสมทรง รางพอเมือง ม.ฮอล ลีว่ ดู งาน 9 ธ.ค. ทุกป เขารวมงานอวยพรพอเบิม้ รางพอปู ขาว แหงแปดริว้ ซึง่ ตอนนีส้ ขุ ภาพหายดีหลังปวยมานาน

“พอโอต” วงษพรรณ รางพอพระยาแล คนดังของวงการ แหง อ.สองพีน่ อ ง จ.สุพรรณบุรี เจาของงาน 9 พ.ย.ปนี้ เขา รวมงานอวยพรแมไก รางพอองคอัมรินทร แหงบานบอ สมุทรสาคร ซึง่ เปนรางทีข่ ยันเดินงานมากๆรางหนึง่

ปนไี้ ดเขาไปรวมงานของพอเอ เฉลิมพล หลักทอง รางพระ พิฆเณศวร แหงบานชะแมบ อ.วังนอย จ.อยุธยา เห็นบรรดา ลูกศิษยทศี่ รัทธามากมายดูไดจากขันครูทวี่ างอยู แถมรางยัง มีความสามารถในการประกอบพิธบี ชู าครูเองสุดยอดจริงๆ

สองสาวสวยรุนใหญของวงการแมหนอม รางแมลักษมี อวตาร สุพรรณบุรี งาน 10 พ.ย.54และแมสาลี่ แหงคลอง 3 งาน 15 ธ.ค.ทุกป เขารวมงานอวยพรกับพอบวย อนุชา ราง พระพิฆเณศวร คนดังแหงบานเกาะหงษ เมืองนครสวรรค

“อ.หนมุ ” ธเนศคีรี รางพอสุโขทัย แตเดิมอยทู วี่ ดั ดานสำโรง สมุทรปราการ ตอนนี้มาซื้อคฤหาสนหลังใหญที่ ม.สิน สมบูรณ คลอง 8 ลำลูกกา จัดงานปนี้ยิ่งใหญอลังการมาก พอโย รางพระพรหมฯ คลอง 11 งาน 24 พ.ย.54 รวมอวยพร

ชุดนีเ้ ขามากันเปนทีมพอโจ แหงคลองเจ็ด พอหมู แหงเพิม่ สิน งาน 12 พ.ย.ทีป่ ระตูกรุงเทพพลาซา ดอนเมือง แมหนิง แหงสายไหม และแมเปา แหงออเงิน สายไหม เขารวมงาน อวยพรกับแมตมิ๋ รางพอทาวภุชงคนาคราช แหงดินแดง

“ขอเทวดาฟาดินจงเปนพยาน” สงสัยแมทัศนีย ธัญญะ เจริญ รางพระศิวะอวโลกิเตศวร นครสวรรค คงกลาวอยาง นั้น ในการตั้งศาลเพียงตาในงานพิธีบูชาครู งานนี้แมทาน ทำพิธเี องโดยมีปา แกละ รางพอตากสิน เปนผชู ว ยอยใู นงาน

หมอสุพจน ปอมพระจุล บรรจงเปาแวนเทียนสุวรรณควัน มงคลใหกบั แมจมุ รางแมปราวตี แหงหองพักโชคมนตรี ริม ชายหาดชะอำ เพชรบุรี ซึ่งปนี้จัดงาน 2 วันวันแรกจัดที่ ตำหนักใน สวนอีกวันมาสมโภชทีร่ มิ ทะเลชายหาดชะอำ

มากันเพียบทัง้ พอแสงชัย แหงรังสิตเจาของงาน 30 ต.ค.นี้ ลูกเหนง ตลาดไท แมตกิ๊ จตุคาม พอเจมส สุราษฎร พอหนยุ สายสอง แมเจสซี่ ตาคลีและอีกหลายคน มารวมดวยชวยกัน ในชวงตีคลีในงานพอแบ็งค รางพอปฤู ๅษีเดินดง ตลาดไท

‚¶…≥“∏ÿ√°‘®·≈–ß“π‰À«å§√Ÿ¢Õß∑ã“π„πÀπ—ß ◊Õæ‘¡æè¢Õ߇√“

‰¥åº≈§å¡ ÿ §ã“„π√“§“‰¡ã·æß π„®μ‘¥μãÕ Õ∫∂“¡‰¥å 086-8843030


ฉบับที่ 61

หนา 21

พอแอด รางพอกรมหลวงฯแหงดอนเมือง งาน 2 ธ.ค.54 จัดทีบ่ า นสราง ปราจีนบุร-ี แมโชติ กา รางพอปยะฯแหงเอกมัย-พอเทพยภชุ งคนาคาแหงราชบุรี นองบัว รางพอขุนดาน วัดดาน สำโรง-อ.แจค ฉัตรเพชร รางพอเทพพญาธร สุพรรณบุรี งาน 9 ธ.ค.54 เขารวมงานปาเล็ก แมเบญจมาศ ตำหนักพอขุนผาเมือง ชัยบาดาล ลพบุรี ทีป่ น ฝี้ นก็ยงั ตกเหมือนเดิมทุกป

“แมบัติ” คำพันธุ เศษศรี รางพระแมบาดาลเทวี-พระแมกวนอิมพันมือ แหงแพรกษา สมุทรปราการ กำลังบรรจงทำพิธีบูชาอัคคีอารตีบูชาไฟ โดยมีคณะสวดบารมีของคุณไท ธเวชฐ ชัยมงคล ทำพิธีสวดภชันยขอพรจากทวยเทพยดาเพื่อใหทานเจาภาพเจริญรุงเรือง แมบตั นิ นั้ มีธรุ กิจเกีย่ วกับงานสแตนเลส ซึง่ ตอนนีธ้ รุ กิจเวิรค มากมีออเดอรเขามาเพียบ

พระมนัส กตกิจโฺ จหรือพระอาจารยจอ ด แหงวัดนครชืน่ ชมุ พุทธมณฑลสายสี่ บรรจงเปาแวนเทียนมงคลใหกบั บรรดา ลูกศิษย ทีต่ งั้ อกตัง้ ใจรับควันมงคล ลูกศิษยทนี่ มี่ คี วามพรอม เพรียงกันดีชว ยกันเตรียมงานใหอาจารยจนออกมาสมบูรณ

พอนิกสและพอมินทร แหงตำหนักพระศิวะมาตาทุรคา กาลี ถ.กรุงเทพกรีฑา เจาของรานเสริมสวยระดับไฮโซ สม แฮรคทั จัดงานปนอี้ าคันตุกะแนนตรึม พอสยามมินทร ฮุน ตระกูล งาน 20 ก.ย. 54 ทีค่ ลอง 8 ธัญบุรี รวมอวยพร

พอฟลม รางพระพิฆเณศ ทาผา บานโปง ในฐานะครูคลี จับ ชางเผือกเชือกงามเปนชางเศรษฐีจากสองพีน่ อ ง สุพรรณบุรี เพื่อมอบใหกับพอประวิทย รางพอปูจอมทอง แหงบาน หนองขาหยัง่ นครปฐม ทีด่ มู คี วามสุขมากในการจัดงานปนี้

เฮฮาปารตี้กันสุดๆในงานพิธีบวงสรวงพระพิราพ-พอตา พรานคงทอง ของพอเจมส สุราษฎรฯ ซึ่งจัดที่ศาลายา นครปฐมแบบเชา-บาย หลังเสร็จงานบวงสรวงแลวก็ตอ ดวยการเปาเคกวันเกิดของราง เหลามิตรสหายมากันเพียบ

พออวน รางบรมครูพระพิฆเณศวร ตลาดไท งาน 8 ต.ค.54 ไปจัดงานทีห่ นาอินดอรสเตเดีย้ ม ม.ธรรมศาสตร รังสิต เขา รวมบูชาไฟเพือ่ ถวายพรแกแมนงลักษณ รางแมยา พันธุรตั คนดังแหงตลาดชะอำ ทีป่ น เี้ ลือ่ นงานออกมาหลายเดือน

พอภูดิษ รางพออนันตนาคราชและพอขวัญชัย รางพอ ปยะฯ แหง ม.พฤกษา B คลองสาม งาน 20 ต.ค.54 เขารวม งานพ อ หน อ ย-แม ณี ร า งพ อ ขุ น เม็ ง ราย-แม ทุ ร คามาตา ลักษมี ซึง่ ปนจี้ ดั งานทีเ่ ทศบาลวัดดานสำโรง สมุทรปราการ

พอพราหมณตอ แมลงหวี่ คนดังทีส่ ดุ ของวงการเพราะความ สุดยอดทุกอยางในการทำพิธี รวมอวยพรแมตกุ รางพระแม ลักษมีและพอรัตนเกียรติ์ รางพอศิวะ โพธิเ์ ศรษฐี นครปฐม ซึง่ เปนทีมบายศรีฝม อื ดี มีรางวัลดีเดนเปนการันตีผลงาน

แมพลอย นาวง รางพระแมอมุ าเทวี-แมจามเทวี เจาของงาน 17 ก.ย.54 ซึง่ ปนกี้ ลับมาจัดทีบ่ า นซอยวัดนาวงเหมือนเดิม เขารวมอวยพรแมสแุ มน รางแมศริ มิ หามายา วังนอย อยุธยา ซึง่ จัดงานปนฝี้ นตกลางแมธรณี ตัง้ แตเริม่ งานจนจบงาน

สำหรับรางนี้ดังแบบแรงดีไมมีตก หลังจากกลับมาเที่ยวนี้ หรูหราฟูฟากวาเดิมเยอะ แถบฝงตะวันตกไมมีใครไมรูจัก พอจุลทิพวรรณ โพธาราม ไปรวมงานแมแตม รางทาวเวสฯ กาญจนบุรี ก็ยงั นำหมอนขางจากโรงงานของตนเองไปฝาก

ß“π·¡ã…‰’ »≈ ‚§√“™ 4 æ.¬.54 ß“πªÜæ Ÿ √À¡‡¡»√è ∫å“π∫—«≈Õ¬ 4 æ.¬.54 ß“πªÜƒŸ Â…’Àπå“«—« ∫å“π √å“ß 4 æ.¬.54

ß“πÀ¡Õ ÿæ®πè-·¡ã®π— ∑√è ªáÕ¡æ√–®ÿ≈ 6 æ.¬.54 ß“π·¡ã≈°— …¡’ ‚√߇® –æ“π„À¡ã 6 æ.¬.54 ß“π·¡ãÀπÕ¡  ÿæ√√≥∫ÿ√’ 10 æ.¬.54

ß“π·¡ãμ°‘Í ®μÿ§“¡œ §≈Õß “¡ 30 æ.¬.54 ß“πæãժ܇Ÿ  ¡’¬π∑Õß μ“§≈’ 17 ∏.§.54 ß“πÀ¡Õ‚°å ‚§√“™ 23 ∏.§.54


หนา 22

ฉบับที่ 61

ขนาดบอกวาจะขอเดินงานใหนอ ยลงเพือ่ จะไดไมเหนือ่ ยมาก แตจดั งานทีไรอาคันตุกะไม เคยลดนอยลงเลยสักป สำหรับงานของแมออ รางพระแมศรีอมุ าภูวงั มาตาแหง ม.ซือ่ ตรง คลองสอง ลำลูกกา เนือ่ งจากชือ่ เสียงในดานอาหารการกินทีร่ บั รองแขกทีน่ สี่ ดุ ยอดมากๆ มี เสียงชมทุกป จัดงานปนมี้ กี ารเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญมพี อ แบ็งค สระบุรมี าเปนเจาพิธตี อนเชา

ถือวาเปนอีกงานหนึ่งในรอบปที่มีบรรยากาศสนุกสนานฮาเฮสุดๆตั้งแตเชาจนเลิก เนื่อง เพราะความเปนกันเองของเจาภาพที่มีมิตรสหายมากมายมารวมงานของพอแบ็งค รางพอ ใหญสพุ รรณบุรี บานโพธิศ์ รี บางปลามา ในปนขี้ นาดเลิกงานตอนตีหนึง่ กวาๆ แตอาคันตุกะ ก็ยงั ไมยอมหนีอยคู ยุ กันจนถึงเชา ดูจากในภาพก็รวู า ขนาดไหน สวนแมเจสซีส่ วางคาตาจะ..

แมจนั ทร ปอมพระจุล-แมออ ม.ซือ่ ตรง ลำลูกกา-แมแสงสุณี สยามพัฒนา-แมแมเตาหู วัด ดานสำโรง-แมแจว สายหนึง่ -แมนก สุขสวัสดิ์ 30-แมหนอย ซอยบุญศิริ ปากน้ำ-แมกฤตยา บางพลี-แมกอ ย สมุทรปราการ รวมสุดยอดรางพระแมทงั้ หลายในวงการมารวมทำพิธบี ชู า ไฟถวายอารตีในงานของแมบญ ุ ชู-พอโตง ตำหนักพระแมลกั ษมี แหงปากน้ำ สมุทรปราการ

เจาภาพงานนีไ้ มคอ ยไดเดินงานเทาไรนัก แตกต็ อ งถือวาเปนอีกสถานทีห่ นึง่ ทีส่ ดุ ยอดมากๆ เทวาลัยพระพิฆเณศ ซอยลาดพราว 132 ทีส่ วยงามมาก เปนแหลงรวมศรัทธาของชาวบาน ในชุมชนนี้ จัดงานปนี้อาคันตุกะในวงการเขารวมงานกันเพียบ พอชัยเจาของเทวาลัยฝาก ขอบคุณอาคันตุกะทุกทานทีไ่ ดมารวมงาน มีงานครัง้ ใดขอใหฝากบอกพอโยบายศรีมาดวย

พล.ร.ท.ชัยวัฒน ศรีอักขรินทร ปลัดสำนักงบประมาณ ทหารเรือ รับของที่ระลึกจากพอธเนศ หรือพอเบียร แหง เทวาลัยพระศรีกฤษณะฯ ม.เศรษฐกิจ ในฐานะที่มาเปน ประธานในงานพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลตะกรุดลูกปน

ปนี้ แมหวาน รางพอมะรันเตยอ แหงเพชรเกษม 51 บอกมี ความสุขมากๆในการจัดงาน เพราะมีลูกศิษยหลายคนมา ชวยกันดูแลในปนี้ ตอนนี้งานธุรกิจเวิรคมากๆจนน้ำหนัก ลดไป 10 ก.ก. เรียกวามาหนุ ดีเอาตอนยางเขาวัยดึกนีเ่ อง

ดูสายตากรุมกริ่มของพอขวัญ อรรถพร รางพอบุเรงนอง แหงบานรมฉัตร โรงโปะ บางละมุง ชลบุรี สมฉายาจอมเจา ชูของวงการ จัดงานปนี้มีเสียงชมมากมายเรื่องอาหารการ กินทีส่ ดุ ยอดมาก สวนงานแมองั สนาทีไ่ ทรนอย 21 ต.ค.จะ..

เรียนทานสมาชิกหนังสือพิมพโปรดทราบ.... กระผมขอกราบขอบพระคุณทานสมาชิกทุกทานทีใ่ หการสนับสนุนการทำงานของผมมานานหลายป กระผม ซาบซึง้ ในน้ำใจของทุกๆทาน เพราะฉะนัน้ ผมจึงพยายามปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการทำงานอยตู ลอดเวลา เพือ่ ใหคมุ คากับการทีท่ กุ ทานใหการสนับสนุนมา การ ปรับปรุงครัง้ ลาสุดก็คอื การจัดทำรูปเลมเปนสีส่ ที งั้ เลมเพือ่ ความสวยงามและความสบายตาในการอานของทาน ซึง่ ตอนนีม้ เี สียงตอบรับเขามามากมายกับการพัฒนา ปรับปรุงครัง้ นี้ อนึง่ เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะตอสมาชิกของทาน เราจะประทับตรายางทีห่ นาซองวา “ตอสมาชิกดวย” นัน่ แสดงวาถึงเวลาทีท่ า นตองชำระเงินคาสมาชิกแลว ซึง่ เราจะแจงใหทราบกอน 2 เลมทีจ่ ะหมดอายุสมาชิก เมือ่ ทานทราบแลวขอความกรุณาชำระเงินคาสมาชิกเขามาดวย เพือ่ ทีเ่ ราจะไดบนั ทึกเขาระบบของ เรา ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ หากทานโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามรายละเอียดหนา 23 แลว ทานตองสงหลักฐานการโอนเงินของทานเขามาใหเราทราบ ไมเชนนัน้ เราจะไมทราบ เลยวาเงินจำนวนนัน้ เปนของผใู ด และทานตองเก็บเอกสารตัวจริงไวในกรณีมปี ญ  หาเกิดขึน้ หากทานไมชำระเงินเขามา แสดงวาทานไมมคี วามประสงคทจี่ ะเปนสมาชิก หนังสือพิมพของเราอีก เราก็จะของดทีจ่ ดั สงหนังสือใหกบั ทาน จึงขอเรียนมาใหสมาชิกทุกทานทราบ และโปรดดำเนินการ จาก....จตุรเทพย เมืองเชียงหวาน หัวหนากองบรรณาธิการ นสพ.ผนู ำกาวหนาฉบับคนรักเจา


ฉบับที่ 61

หนา 23

Õ¬“°√Ÿ‡å √◊ÕË ß√“«¢Õߧπ∑√߇®å“μåÕßÕã“πÀπ—ß ◊Õæ‘¡æèºπŸå ”°å“«Àπå“ ©∫—∫ ì§π√—°‡®å“î เพราะเปนหนังสือพิมพฉบับแรกและฉบับเดียวของเมืองไทย ทีน่ ำเสนอเรือ่ งราวของคนทรงเจามากทีส่ ดุ

สมัครสมาชิกแคปล ะ 400 บาท/12 เลม ทานจะไดรบั ขอมูลขาวสารตางๆในวงการ พรอมปฏิทนิ งานบูชาครูในเตละเดือนกอนใครๆ(สงสมาชิกกอน) หนังสือสงถึงบานทานแนนอน สำหรับสมาชิกตางจังหวัดโปรดโอนเงินเขาบัญชี...ชือ่ บัญชี นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน

บัญชีออมทรัพย...ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขทีบ่ ญ ั ชี 705-1-57125-7 ในกรณีเปนสมาชิกในกรุงเทพฯและปริมณฑล คือ จ.ปทุมธานี-จ.นนทบุรี-จ.สมุทรปราการ โปรดโอนเงินเขาบัญชี...ชือ่ บัญชี นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน

บัญชีออมทรัพย...ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดวงศกร เลขทีบ่ ญ ั ชี 567-0-10858-2 (ไมตองเสียคาธรรมเนียมการโอนในกรณีใชธนาคารเดียวกัน) และเมือ่ ทานไดใบสลิปการโอนมาแลว ขอใหทา นถายเอกสารใบสลิปนัน้ (ทานโปรดเก็บเอกสารตัวจริงไว) จากนัน้ ก็ใหเขียนชือ่ นามสกุลพรอมทีอ่ ยอู ยางละเอียด พรอมเบอรโทรศัพททสี่ ามารถติดตอทานได ในกรณีเกิดปญหาใดๆ หากตองการรวดเร็วก็โปรดแฟกซเอกสารนัน้ มาทีเ่ บอร 032-319733 หรือหากตองการประหยัดก็สง ทางจดหมายติดสแตมป 3 บาท มาตามทีอ่ ยขู องกองบรรณาธิการดานลางนี้ สำหรับในกรณีทตี่ อ งการตอสมาชิก ขอความกรุณาแจงหมายเลขสมาชิกมาดวย เพือ่ ความรวดเร็วในการคนขอมูลในสารบบ เบอรโทรศัพทตดิ ตอ คุณจตุรเทพย(นัต)ิ 086-8843030, 081-7368352 - คุณจุฑาภัทร(ยู) 086-3031731, 086-8070058

นางจุฑาภัทร เมืองเชียงหวาน บรรณาธิการ-เจาของ - นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน หัวหนากองบรรณาธิการ

สำนักงานราชบุรี : เอ็กซเพรสการพิมพ เลขที่ 117/33 ม.10 ในหมบู า นนครราชวิลเลจ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทร. 086-3031731, 081-7368352, 086-8843030, โทรสาร 032-319733 นายกิตติชยั สรอยอากาศ ทีป่ รึกษากฎหมาย


คนรัีกเจ้า61  

คนรัีกเจ้า61

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you