Page 1

หนังสือพิมพผนู ำกาวหนา ฉบับ

เลมที่ 56

ราคา 30 บาท


ฉบับที่ 56

หนา 2 วันจัดงาน

ชื่อองค/ชื่อตำหนัก

ที่อยู/รายละเอียด

15 ม.ค.54 พอตากสิน-แมสรุ โิ ยทัย(ต.วังทอง) คุณบำรุง-คุณเมา บ.เอกอุทยั เอนจิเนียริง่ ซอยมิสทีน ลาดกระบัง 02-9177656, 081-7328965 แมอากาศตลัย คุณสมหวัง สนามบินน้ำ นนทบุรี 02-9670839, 081-7006958 15 ม.ค.54 พอปยะภุชงค คุณศิ-คุณบอล ม.พฤกษาวิลล 17 พุทธบูชา 36, 081-6317247, 087-7000282, 081-3021500 15 ม.ค.54 พอสุรยิ ะวรมันที่ 2 คุณวัน บางขัน คลองหลวง ปทุมธานี 089-8183193, 085-0444699, 02-5164125 16 ม.ค.54 พอนเรศวร คุณอนงค จัดงานซอย ร.ร.สวนกุหลาบ ถนนเลียบคลองสาม ปทุมธานี 081-9064512 18 ม.ค.54 ทาวเวสหอกลองสะทาน คุณอวน อินทรบรุ ี สิงหบรุ ี 089-9842148, 084-5685659 19 ม.ค.54 ปชู วี ก-แมอมุ ากาลี คุณสมพร-คุณอาภรณ จัดงานตลาดพรานนก 084-3350563, 086-8896916 19 ม.ค.54 แมตะเคียนทอง หจก.อยุธยาพัชรการโยธา (ศิษยปฤู ๅษีหนาวัว) บานสราง อยุธยา 089-4110277 19 ม.ค.54 พระพิฆเณศ-แมอุมา คุณแอด ปากน้ำปราณบุรี ประจวบคีรขี นั ธ 089-8975738, 088-3686183 20 ม.ค.54 พระพิฆเณศทรง 12 ราศรี ถนนเทศบาลสายสอง อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 089-0969522, 087-0430680 20 ม.ค.54 พอสุรยิ ะเทพ คุณตอย ประภาพร ซอยหลังโลตัส พระรามสอง 02-8926774 22 ม.ค.54 ทานจีก้ ง คุณสายทอง ต.กะเฉด เมืองระยอง 087-1433966, 087-1362394 22 ม.ค.54 องคเจาพอเสือ ขางชุมชนปฐมอโศก พระประโทน เมืองนครปฐม 089-4848437 22 ม.ค.54 แมศรีชมพู คุณธนินทรฐั จัดตำหนักใหม ซ.เขามะกอก10/2 เลยเขาตาโลเล็กนอย 084-1257518 23 ม.ค.54 พอนเรศวร คุณตอย บานไรไหหลำ ชลบุรี 081-8633751 25 ม.ค.54 พอหนุมาน-แมกาลี ปเู ชษฐ หลังสถานีตำรวจทางหลวง พัทยา 081-8647173, 087-1405525 26 ม.ค.54 ปูภุชงคนิลกาฬ คุณเอ แปดริว้ 087-1301636, 081-8659803 27 ม.ค.54 บวงสรวงพระแมอมุ ากาลี คุณพิม จัดซอยออนนุช 76/1, 089-4130767, 089-7997744, 087-1080822 27 ม.ค.54 พอพญายมราช คุณโอ อินทรบรุ ี สิงหบรุ ี 036-581339, 087-1441609 29 ม.ค.54 พระแมกาลีเทวีเจา คุณพรเทพ ม.อัญชลี ซ.นนทบุรี 42 สนามบินน้ำ นนทบุรี 081-8488441(เชา-บาย) 29 ม.ค.54 แมอมั พิกากาลี-พระศิวะ คุณตอ-คุณเอ็ม ลานหนาวัดลาดปลาดุก บางบัวทอง 081-1414009 (2 เจาภาพ) 30 ม.ค.54 ราชกุมารจุกทอง อ.นันทกร ม.ปรางคทองนิเวศน เมืองโคราช 089-5831685 30 ม.ค.54 แมมโนราห คุณแอน จัดสนามกีฬาเทศบาลหนองแค สระบุรี 080-1795891 1 ก.พ.54 พอไทรใหญประกาศิต แมตวิ๋ ลาดกระบัง จัดงานวัดทิพพาวาส 02-7373066, 087-5601746 2 ก.พ.54 4 ก.พ.54 สถานทับเทวา(พระศิวะนารายณ) น.ต.โอชา-คุณวรรณภา-แมออ ย ระยอง (2 เจาภาพ) 081-8290366, 086-8481549 พอปชู วี ก-แมอากาศตลัย คุณเอ บานหวยแหง แกงคอย สระบุรี 089-9290782 5 ก.พ.54 พระอิศวรศิวะมหาเทพ คุณวลัยพร-คุณภคพล อ.เสนา อยุธยา 086-5619099, 082-1978979 5 ก.พ.54 พอวิรุณปกษา คุณไพโรจน-คุณรงุ วตรี จัดวัดนิลสุขาราม ตรงขามแมคโครบางบอน 081-9172266 6 ก.พ.54 พระสุรยิ ะเทพ คุณบอย อรงกรณ อ.อทู อง สุพรรณบุรี 035-551860, 089-8826464 6 ก.พ.54 พอปฤู ๅษีตาไฟ คุณเสก เจริญนคร 34 โทร. 089-4567779, 02-4383936 9 ก.พ.54 ทีพ ่ กั สงฆบา นพูนทรัพย พระกุลเชษฐ ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 081-7500293 9 ก.พ.54 บานน้ำทิพยปศู รีสทุ โธ คุณแงว กาแฟ ลานตรงขามทางเขาเคหะทงุ สองหอง 086-9742432, 084-0063135 10 ก.พ.54 อาศรมสามมหาพรหม ปเู ฮง ม.สินไพศาลติด ร.ร.ลาซาล เมืองจันทบุรี 039-302337, 089-6862756 10 ก.พ.54 12 ก.พ.54 วันสุกดิบงานบวชรางพอธรรมสูร คุณแชมป จัดงานสุขสวัสดิ์ 38 (บวชเชา 13/2) 086-0036834, 080-7830399 พอปนู ารอดนาคนาคา คุณกี้ บานหญาคา ต.นางรำ อ.ประทาย โคราช 082-4957728 12 ก.พ.54 พอโหราพญาพิเภก คุณจมุ บางขวัญ สวนวรลักษณ ทาไข แปดริว้ 086-8205596, 087-6098303 13 ก.พ.54 ทวดสนัน่ -พอขุนดาน คุณเสรี-คุณอุเทน โคกสำโรง ลพบุรี 089-8019819, 082-2223505, 086-1359096 13 ก.พ.54 13 ก.พ.54 บวงสรวงพระแมกาลี-แมยา จามุนได คุณเบียร ม.พฤกษา 25 ซอยกันตนา บางใหญ (ช-บ) 085-8465825, 086-5207239 พระแมทรุ คากาลี บานเมืองทอง ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง โคราช 14 ก.พ.54 ระนาดเทพบันเทิง แมแอว-ปแู ดง ซอยวัดดานสำโรง เมืองสมุทรปราการ 086-7861364 14 ก.พ.54 16 ก.พ.54 พอปหู อมทงุ -แมสพุ รรณกัลยา คุณหนึง่ จัดลานหมบู า นทาคอย อ.ทายาง เพชรบุรี 081-8588133, 082-3605622 19 ก.พ.54 พระแมสวรรคแดนสระทิพย อ.ศิวดล สุรโิ ย บานเมืองชาง เมืองกำแพงเพชร 086-2042796, 081-1670703 19-20ก.พ.54 บวงสรวงประดิษฐานเจาแมกวนอิม ทีมเฮียขาว สุขสวัสดิ์ 30 ถวายวัดปางิว้ อ.ศรีสชั นาลัย สุโขทัย 086-3293669 20 ก.พ.54 พระนารายณคลายจักร(พระจักรตรี) แมทราย คลอง 10 หนองเสือ ปทุมธานี 082-4972604, 086-8956680 พอปสู นัน่ -ปเู จาเขาเขียว คุณเดือน-คุณเล็ก หลังโรงพยาบาล อ.บานหมี่ ลพบุรี 089-9925430 23 ก.พ.54 พอเมืองตรัง คุณเจมส จัด อ.กันตัง จ.ตรัง 082-4421291 24 ก.พ.54 พระนเรศวร คุณสาคร จัดทีบ่ า น อ.สองพีน่ อ ง สุพรรณบุรี 080-7172320 24 ก.พ.54 พอพระพิราพ คุณเจมส ไชยารีสอรท อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี 084-1618818 25 ก.พ.54 25 ก.พ.54 เสด็จพอพระนารายณมหาเทพ คุณอ่ำ อัมรินทร บานไมตรา ลาดบัวหลวง อยุธยา 084-1795121, 086-3328879 26 ก.พ.54 พอเจาสวนหลวง-พระแมกาลี คุณภพ-อ.ไก จัดวัดสวางอารมณ นครชัยศรี นครปฐม 087-4100535, 085-2571397 26 ก.พ.54 พอนารายณกฤษณะมหาเทพ คุณสราวุธ ถ.พหลโยธิน ซอย 69/2 สะพานใหม 085-1376671, 083-2328159 26 ก.พ.54 บรมครูพระพิฆเนศ-พระแมกาลี คุณนิยวัลย-คุณศรัณญา จัดวัดบางพูดนอก ปากเกร็ด 086-7603649, 087-1260993 พอหลักเมืองปราจีน คุณตน-คุณเอก บานคลองทายบาน บานสราง ปราจีนบุรี 082-1777479, 080-7799243 26 ก.พ.54 27 ก.พ.54 ฉลองพระ-ไหวครูพอ ขุนเม็งราย คุณตน เขมภูมิ จัดทีบ่ า นพอดกุ เครางาม บางเสาธง 081-7598003, 085-9156936

ทีมงานคนรักเจา บริการรับบันทึกความประทับใจในงานของทานดวยภาพนิง่ และวีดโี อ สนใจโทรมาคุยกับเราไดเสมอ ตองการแบบไหน มีงบนอย มีงบมากเราจัดใหไดทกุ อยาง

15 ม.ค.54

15 ม.ค.54

19 ม.ค.54

19 ม.ค.54

15 ม.ค.54

19 ม.ค.54

20 ม.ค.54

22 ม.ค.54

23 ม.ค.54

27 ม.ค.54

27 ม.ค.54

29 ม.ค.54

29 ม.ค.54

30 ม.ค.54

2 ก.พ.54

6 ก.พ.54

9 ก.พ.54

13 ก.พ.54

13 ก.พ.54

13 ก.พ.54

16 ก.พ.54

19 ก.พ.54

19 ก.พ.54

20 ก.พ.54

24 ก.พ.54

23 ก.พ.54

25 ก.พ.54

26 ก.พ.54

26 ก.พ.54

ใชบริการถายรูป-ถายวีดีโอ จึงจะบริการลงรูปเจาภาพใหฟรี!

ทานเจาภาพใดทีต่ อ งการใหทางเราลงงานของทาน ในปฏิทนิ งานหนานีท้ า นตองนำการดเชิญ หรือแจงรายละเอียดตางๆของงานทานมาใหเราทราบ อยางนอย 2 เดือน จึงจะดำเนินงานไดทนั


ฉบับที่ 56

หนา 3

ฉบับที่ 56

เสนทางเดินของคนรักเจา ในเบื้ อ งต น ดิ ฉั น ก็ ต อ งขอขอบคุ ณ เหล า สมาชิกหลายๆทานที่ไดโทรศัพทเขามา ชื่นชมกับ บทความในฉบับทีแ่ ลวเรือ่ ง “บทเรียนจากระบำดวง ดาว” ทีบ่ อกวาเขียนไดประทับใจ สะใจกับเรือ่ งราว จริงๆทีเ่ กิดขึน้ ในวงการของเรา ถือวาเปนสาระความ รทู มี่ ปี ระโยชนมากๆ และตรงประเด็นทีส่ ดุ ในการที่ จะยืนอยใู นวงการอยางมีศกั ดิศ์ รี ไม ว า จะเป น เรื่ อ งขององค ค รู กั บ ลู ก ศิ ษ ย หรือจะเปนเรือ่ งของการรจู กั การประมาณตนในการ จัดงานพิธบี ชู าครูทพี่ อเหมาะ สมควรกับฐานะของ รางทรงแตละราง สวนใครจะคิดไดหรือไมไดนั้น มันก็เปนเรือ่ งของแตละบุคคล ถื อ ได ว า เป น อี ก บทความหนึ่ ง ที่ ไ ด รั บ กระแสตอบรับเขามามากพอสมควร จนดิฉนั คิดวา ถาทานสมาชิกชอบบทความแนวนี้ ก็จะเขียนออก มาเปนระยะๆอีก ตามเวลาทีส่ มควร ฉบับนีเ้ ปนเลมที่ 56 ซึง่ ก็ตอ งถือวาเปนเลม สงทายปเกา 2553 และตอนรับปใหม 2554 ซึง่ ภาย ในเล ม นั้ น จะเป น การรวบรวมข อ มู ล เก า ๆของป 2553 มานำเสนอ อยางเชนเรื่องราวของรางทรงที่ โดดเดนขึ้นมาในป 2553 รวมไปถึงเรื่องราวของ ตำหนักทรงทีไ่ ดจดั งานพิธบี ชู าครูผา นไปในป 2553 แลวมีการดูแลอาคันตุกะทั่วไปอยางดี โดยเฉพาะ เรื่ อ งอาหารการกิ น ที่ จั ด มาอย า งดี เ พื่ อ รองรั บ อาคันตุกะทีม่ ารวมงาน สวนเหตุผลทีน่ ำเสนอเรือ่ ง นี้ ก็เพราะวาเรือ่ งอาหารการกินในงานนัน้ ถือไดวา เปนหนาตาอยางหนึ่งของทานเจาภาพทั้งหลายใน การจัดงานแตละครัง้ ทีจ่ ะมีทงั้ คำชมเมือ่ จัดเรือ่ งนีไ้ ด ดี และก็มคี ำติฉนิ เมือ่ เจาภาพนัน้ ๆละเลยการดูแลใน เรือ่ งนี้ พึงสังเกตไดวา ไมวา งานนัน้ ๆจะจัดอยางยิง่ ใหญอลังการ เพียงไร? บายศรีจะหมดไปสักกีแ่ สน? เครื่ อ งไฟขยายเสี ย งจะวิ เ ศษเลิ ศ เลอเพี ย งใด? ผู ประกอบพิ ธี จ ะขนมาเป น สิ บ คนในงาน แต ถ า บกพรองเรือ่ งอาหารการกินทีจ่ ะเลีย้ งดูอาคันตุกะไม ดีซะแลว ก็ถือวาสอบตกทันทีของการจัดงานใน ปนั้นๆ เพราะจะมีเสียงนินทาตามมาอีกเยอะมากๆ เชียวหละ! เมื่อปที่ผานมาทีมงานของเราไดนำเสนอ เรื่องราวของคุณสำราญ จอกรักษ รางกุมารเพชร ชมพู หลังวัดเกตุมฯ สมุทรสาคร ทีป่ ว ยเปนอัมพาต จนมีผูมีจิตศรัทธารวมกันบริจาคไปถึงครอบครัว ของคุณสำราญมากกวาครึ่งแสน จนทุกวันนี้คุณ สำราญนั้นมีสุขภาพดีขึ้นมากแลว ก็ดวยกำลังแรง

เงินจากทานทั้งหลายคนละเล็กคนละนอยรวมดวย ชวยกัน ก็ถือวาเปนกุศล เปนทานบารมีกับทานทั้ง หลาย ที่ไดรวมกันบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือครอบ ครัวของคุณสำราญ และก็ถือวาเปนผลงานอีกชิ้น หนึ่งของทางทีมงานเราที่ไดเปนสะพานบุญใหกับ ทานทั้งหลายในการทำกุศลรวมกัน แนวทางของการทำงานที ม งานเราในป 2554 นัน้ เรายินดีเปนสือ่ กลางในการนำเสนอเรือ่ ง ราวตางๆทีเ่ ปนประโยชน ตอสังคม ไมวา จะเปนการ นำเสนอเรื่องราวของรางทรงที่มีผลงานดีๆ และมี แนวทางที่ดีเพื่อเปนประโยชนตอสังคมวงการของ เรา ออกมานำเสนอเพือ่ เปนแนวทางปฏิบตั ขิ องราง ทรงรุนใหมๆที่จะเดินเขาสูวงการ เพื่อใหเปนราง ทรงที่มีคุณภาพที่แทจริง สวนรางทรงใดที่ทำตัว เปนเหลือบ เปนมอด เปนกาฝากของสังคม มีความ ประพฤติทที่ ำใหวงการเสียหาย ทางทีมงานของเรา ก็จะคอยจับจอง แลวก็ตแี ผออกมาเชนกัน ก็หวังวา พวกที่มีความประพฤติชั่วรายและเลวทราม ก็คง จะหายไปจากวงสังคมของเราไปไดบา ง หนังสือพิมพของเราจะยืนหยัดอยใู นวงการ ได ก็ดวยแรงใจจากทานเหลาสมาชิกทั้งหลายให การสนับสนุน ซึง่ ทุกวันนีน้ นั้ พึงสังเกตไดวา ปฏิทนิ งานของเรานั้นมีการลงงานออกไปกวางไกลมากๆ อี ก ทั้ ง ในหน า โฆษณาก็ มี ก ารซื้ อ พื้ น ที่ โ ฆษณา กระจายออกไปหลายจังหวัด ทีส่ งั่ จองพืน้ ทีโ่ ฆษณา เขามา เพราะทุกทานเห็นวาการลงโฆษณางานและ โฆษณาตางๆนั้น ไดผลคุมคากับเงินของทานที่ได จัดจายออกมาเพียงแคเล็กนอย การลงปฏิทนิ งานใน หนา 2 นัน้ ไมมกี ารเสียเงินใดๆทัง้ สิน้ แตทา นตอง แจงใหเราทราบลวงหนาโดยการบอกกลาวหรือสง การดมาใหเราลวงหนาอยางนอย 2 เดือน จึงจะลง งานใหทา นไดทนั บางคนเอาการดมาใหเรากระชั้นชิดเกินไป จนบางทีก็ลงงานใหไมได เพราะไมทันกับการปด ตนฉบับ อันนีก้ ต็ อ งขออภัยดวย ก็ขอแจงใหทราบวา ตอไปนีใ้ ครตองการใหลงงานใหกต็ อ งแจงขอมูลมา ใหทางทีมงานของเราอยางนอย 2 เดือนก็แลวกันจึง

จะจัดทำใหได สำหรับทานที่เปนสมาชิกอยูเกา หากทาน ตองการรับทราบขอมูลขาวสารตอ และอายุของการ เปนสมาชิกของทานหมดแลวหรือใกลจะหมด ก็ขอ ความกรุณาตอสมาชิกมาดวย ตามรายละเอียดทีห่ นา 19 ของหนังสือพิมพเลมนี้ สวนทานทีต่ อ งการสมัคร เปนสมาชิกใหมปล ะ 300 บาท/12 เลม ก็ขอใหดรู าย ละเอียดในหนา 19 เชนกัน แลวเมือ่ ทานโอนเงินมา แลวก็ขอความกรุณาแจงมาใหทางทีมงานของเรา ทราบด ว ยไม ว า จะทาง FAX หรื อ ทางจดหมาย จะเปนพระคุณอยางสูง เพื่อไมใหผิดพลาดในการ ทำงานของฝายทะเบียน มีหลายรายที่โอนเงินมา แลวไมโทร.แจงใหเราทราบ เราจะไมมที างรเู ลยวา เงินที่อยูในบัญชีนั้นเปนเงินของใคร? เพราะแตละ วันนั้นจะมีเงินโอนเขามาวันละหลายรายทั้งสอง บัญชี พอเวลาผานไปจนเรางดสงหนังสือใหกบั บาง ทาน ก็จะเจอรายการโวยหรือตำหนิทางเรา พอสอบ ถามไปวาไดแจงใหใครทราบหรือสงแฟกซมาหรือ เปลา ปรากฎวาเปลาเพราะลืม อยางนี้ก็เคยมี ก็เลย ต อ งให ยื น ยั น ทางเอกสารกลั บ มาทางเรา เราจึ ง จะดำเนินการตอใหได เมื่อโอนเงินมาแลว อยาลืม แจงใหเราทราบเด็ดขาด...นะคะ... ตอนนี้เราเปดชองทางสื่อสารขึ้นมาอีก 1 ชองทาง สำหรับคนทีม่ คี อมพิวเตอร และเลน hi5 อยู ทีมงานเรามีอเี มล ชือ่ konrakjaw @ hotmail.com และชือ่ hi5 “คนรักเจา ผนู ำกาวหนา พอเทพยภชุ งค นาคา” สำหรับการสื่อสารไดตลอดเวลา มีการอัพ โหลดภาพตางๆลงไปใหทกุ คนเขามาชมไดฟรี และ ก็จะมีการอัพเดทอยตู ลอดเวลา ใครสนใจคลิกเขาไป ชมไดตลอด 24 ชัว่ โมง กอนจากกันในฉบับนี้ก็ขอวอนแรงใจทาน ทั้งหลาย ที่ยังเห็นวาทีมงานของเรายังมีประโยชน ตอสังคมชวยกันสนับสนุนมาเหมือนเดิม เงิน 300 บาทของทานซือ้ Red Label ไดยงั ไมถงึ ครึง่ ขวดกิน แปบเดียวก็หมด แตเมื่อทานจายมาใหกับทีมงาน ของเราเพือ่ เปนสมาชิก ทานไดรบั ขอมูลขาวสารจาก เราอีกเปนปรวม 12 เลม มันอาจจะไมไดมากสำหรับ ท า น แต มั น มี ค วามหมายกั บ ทางที ม งานของ เรามากๆ...

จุฑาภัทร(ยู) เมืองเชียงหวาน


ฉบับที่ 56

หนา 4

เรือ่ งจากปก

8 รางทรงดัง

เกือบ 7 ป ทีผ่ า นมาเราไดทำงานเกีย่ วกับสือ่ ใน วงการคนรักเจา มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายที่เราได นำเสนอออกไป เพือ่ ใหเหลาบรรดาสมาชิกและผคู นใน สังคมไดรับรูเรื่องราวตางๆอยางสม่ำเสมอ ทั้งเรื่อง ดีและเรื่องรายๆตางๆมากมายที่เกิดขึ้นในสังคมนี้ เรือ่ งดีๆทีเ่ กิดขึน้ แลวไดนำเสนอออกไป ก็เพือ่ ใหเปนตัวอยางที่ควรคาแกการจดจำและดำเนินรอย ตาม เพื่อเปนเกียรติและเปนศักดิ์ศรีอันนาชื่นชมกับ ชีวประวัตขิ องบุคคลทีถ่ กู กลาวถึง ซึง่ จะนำไปอวดกับ ผูคนรอบขาง จนถึงลูกถึงหลานใหไดชื่นชมกับสิ่งที่ บุคคลผูนั้นไดกระทำลงไปใหกับสังคม สวนเรื่องรายๆที่นำเสนอออกไป ก็เพื่อให จดจำไปเปนอุทาหรณสอนใจใหกบั ผรู บั รวู า อยาไดคดิ ไปกระทำเยีย่ งเขาเลย เพราะมันจะสรางความเสือ่ มเสีย กับชื่อเสียงของผูกระทำใหไดรับความอับอาย ถึงแม บางคนอาจจะยังทำเปนเชิดหนาอยใู นสังคมไดแบบไม สะทกสะทาน เพราะความหนาของหนังหนาหรือทีย่ งั ทำเปนเชิดหนาอยไู ด ก็เพียงเพือ่ จะเอาชนะกับทุกคน วา สิง่ ทีเ่ ขากระทำลงไปนัน้ มันไมใชสงิ่ เลวทรามหรือชัว่ รายอะไรมากมาย ดูซิ!ฉันยังสามารถอยูในสังคมนี้ได แตเชือ่ เถอะ!ถึงอยางไรเสียภายใตจติ สำนึกของเขา มัน ไมไดมคี วามสุขทีแ่ ทจริงหรอก! เพราะเมือ่ เขาหวนคิด ถึงเรื่องราวในอดีตที่เขาไดกระทำลงไป มันก็จะมีแต ความเจ็บปวดในหัวใจของเขา เพราะมันไมสามารถไป แกไขเหตุการณอะไรได แลวมันก็เปนตราบาปติดตัว ไปชั่วชีวิตจนถึงลูกถึงหลานเชนกัน เรือ่ งราวในฉบับนี้ เปนเรือ่ งราวของรางทรงทัง้ หมด 8 คน ทีเ่ ปนรางทรงทีอ่ ยใู นวงการมาหลายป แต ไดมารวมตัวกัน เพื่อจุดมุงหมายในการทำกิจกรรม เกี่ยวกับสาธารณกุศลรวมกัน โดยเฉพาะผลงานลาสุด ทีไ่ ดกระทำไปบางแลว และก็ยงั กระทำอยู ก็คอื การรวม กันเปนเจาพิธบี วงสรวงประดิษฐานเจาแมกวนอิม (รวม ทัง้ หมด 9 ชุดๆละ 100,000 บาท ซึง่ ไดรบั การจัดสราง โดยลูกศิษยของอากงตรัง) เมือ่ ยามทีน่ ำไปประดิษฐาน ยังสถานที่ตางๆ เพื่อใหประชาชนทั่วไปมากราบไหว ขอพร เพือ่ ประกาศเกียรติคณ ุ ของพระแมกวนอิมอวโล กิเตศวร เทพเจาแหงความเมตตาและโชคลาภ และทุกๆ สถานที่ก็จะมีรางทรงกลุมนี้ไปรวมประกอบพิธีดวย กันทุกครัง้ ทีไ่ ดนำไปบริจาคประดิษฐาน ทัง้ การทำพิธี ทางสายจีนและสายไทย เพือ่ ใหเกิดความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละ สมบูรณในทางพิธกี รรม โดยทุกคนจะออกคาใชจา ยใน การเดินทางกันเอง ไมเคยเรียกรองอะไรจากทานเจา ภาพ ซึง่ ทางเจาภาพจะตองตระเตรียมสถานที่ และของ เซนไหวตา งๆเอาเองเทานัน้ ตอนนี้ทั้ง 5 ครั้ง ที่ไดดำเนินการไปแลว ได นำไปประดิษฐานทัง้ 5 สถานที่ คือ 1. วัดชองลม อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบ คีรขี นั ธ 2. วัดลูกวัว เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 3. วัดดอนยายเผือ่ น อ.บางระจัน จ.สิงหบรุ ี 4. สำนักสงฆศรีมหาโพธิ์ อ.ขาณุวรลักษบุรี

จ.กำแพงเพชร 5. สำนักสงฆหลวงตาหลวงยาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ในกลมุ ผปู ระกอบพิธกี จ็ ะมีอากงตรัง เปนหัว หนากลุมและเปนเจาพิธีใหญในการประกอบพิธีทุก ครัง้ ซึง่ ทางเราก็จะไดเปดเผยเรือ่ งราวของแตละคนวา เปนใครกันบาง?... ...คุณสมภพ ผนึกทรัพยสกุล หรือเฮียขาว สาย ญาณอากงตรัง พื้นเพดั้งเดิม เปนคนจังหวัดตรัง ที่มา ทำมาหากิ น ในกรุ ง เทพ หลายสิบป โดยเปนเจาของ ธุ ร กิ จ ค า ป ลี ก แ ล ะ ส ง อุ ป กรณ เ ครื่ อ งเขี ย นแบบ เรี ย นรายใหญ ใ นย า นสุ ข สวัสดิ์ 30 ที่มีธุรกิจการคาติดตอกับตางประเทศโดย เฉพาะประเทศจีน เปนผูที่มีความสามารถในการเปน เจาพิธที างสายจีน ตามรูปแบบของการทรงเจาตามแบบ ภาคใตของไทยซึง่ จะเปนแบบอิทธิฤทธิ์ โดยเฉพาะการ ลุ ย ไฟในการประกอบพิ ธี ต ามแบบฉบั บ ของจี น ฮกเกี้ ย น อี ก ทั้ ง การทำพิ ธี เ บิ ก เนตร บวงสรวงองค เทพเจา เรียกวาครบวงจรของการเปนเจาพิธีทางสาย เซียนทีม่ คี วามสามารถแบบแทจริง โดยมีคณ ุ ลัดดาวัลย หรือเจนก ภรรยาคชู วี ติ สายญาณพระแมกาลี เปนผชู ว ย ในการประกอบพิธีทุกๆครั้งที่ไปทำพิธีใหกับทุกๆ สถานที่... ...คุณตอศักดิ์ พักวัด หรือพอตอ สายญาณพระ แมอมั พิกามหากาลี - พอพญานาคราช แหงซอยวัดลาด ปลาดุก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และสายญาณทางสาย จีนคือ องคซาแปะกง ก็เปนผรู ว มประกอบพิธที างสาย จีนเชนกัน โ ด ย อ า ชี พ สวนตัวนัน้ พอตอเปน เจาหนาที่ฝายสินเชื่อ ของธนาคารฮ อ งกง แหงประเทศไทย ซึ่งเปนอาชีพที่มั่นคงและมีรายไดที่ เลีย้ งชีพไดอยางสบายๆเดือนละหลายหมืน่ บาท ซึง่ เดิน งานและจัดงานรวมกับคุณทศพร ทองอมหรือพอเอ็ม รางพระศิวะ แหงเพชรเกษม 48 ซึง่ งานไหวครูปน ตี้ รง กับวันที่ 30 มกราคม 2554 ซึง่ จะจัดรวมกันทีล่ านอเนก ประสงค ห น า วั ด ลาดปลาดุ ก ซึ่ ง ป ที่ ผ า นมานั้ น มี อาคันตุกะ มารวมงานกันอยางมากมาย เรียกวาประสบ ความสำเร็จในการจัดงานอยางมากๆโดยเฉพาะจัดงาน ไปแค 2 วัน ก็ถกู หวยทัง้ 3 ตัว 2 ตัว บนและ 2 ตัวลาง แบบถลมทลายไดเงินมาหลายแสนบาท แจวมากๆ... ...คุณพอคงเดช ทองปน สายญาณพอนารายณ มหาเทพ แหงซอยเพชรเกษม 48 และสายญาณทางสาย จีน คือ เจาพอเขาใหญ และคุณแมนพรัตน ทองปน คชู วี ติ สายญาณพระแมอคั คณีรตั นตะนะเทวีนาคราช ครอบครั ว นี้ ถื อ ว า เปนครอบครัวของผูที่มี สายญาณนาคราช เพราะ ทุ ก ๆคนในครอบครั ว

ไมวา จะเปนลูกเปนหลาน ก็จะมีสายญาณของนาคราช กันทั้งนั้น อีกทั้งเปนผูที่มีฝมือการประดิษฐบายศรีใน ระดั บ ชั้ น บรมครู เ ชี ย วหล ะ ! โดยเฉพาะบายศรี พญานาคราชดวยแลว จัดไดวาเปนบายศรีนาคราชตน แบบที่มีความสวยงามมากๆ จนป 2553 ไดรับรางวัล รางทรงดีเดนในการประดิษฐบายศรีบูชาเทพ มาเปน การันตีของผลงานและฝมอื ก็ถอื ไดวา เปนสุดยอดของ รางทรงอีกคหู นึง่ ของวงการ ถึงชือ่ เสียงอาจจะไมโดง ดังมากมายนัก เพราะเปนบุคคลที่คอนขางจะเก็บตัว และพูดนอย แตฝม อื นัน้ ไมไดนอ ยและดอยไปกวาใคร เลย ในวงการ งานไหวครูปน ี้ 20 มีนาคม 54... ...แมสรอยเพชร เพียรดี สาย ญาณเสด็จพอพระนารายณทรงครุฑ เจา ของงาน 3 ธันวาคมทุกป แมสรอยนั้น เปนเจาของธุรกิจขนมหวานไทย ซึ่งมี ฝมอื ในการผลิตขนมไทยทุกชนิดโดยเฉพาะขนมหมอ แกง ขนมบาบิน่ และขนมอืน่ ๆอีกมากมาย แมสรอยบอกวาในทุกๆวัน ที่ไดไปรวมงาน ไหวครูของทุกๆที่ เมื่อกลับมาถึงบานก็ตองมากำกับ ดูแลการผลิตขนมทุกๆวัน เพื่อใหทันกับการสงไปยัง ลูกคาประจำที่ตองสงอยูทุกวัน แตที่ตองเดินทางไป รวมงานกับหลายๆสถานทีเ่ พราะตนเองเชือ่ วา พรของ เทวดาที่ไดมานั้นทำใหชีวิตของแมสรอยมีแตความ รงุ เรือง แมสรอยจึงตองเดินทางไปรวมงานไหวครูของ คนอืน่ อยอู ยางเสมอ และแมสรอยนัน้ ก็ถอื ไดวา เปนราง ทรงที่เปนน้ำดีของวงการ ที่ไมเคยมีเรื่องเสื่อมเสียใน เรื่องซองการเดินงาน ถือวาเปนผูใหญที่ดีอีกคนหนึ่ง ของวงการทีเดียว... ... คุณธนศร บุญจริงประสงค หรื อ เฮี ย เสื อ สายญาณเสด็ จ พ อ พระ นารายณ เปย มรัก และสายญาณพระแม กวนอิมพันมือ ครัง้ แรกทีไ่ ดยนิ คำวาพอ นารายณเปย มรัก ก็รสู กึ งงๆกับชือ่ วาพอนารายณภาคนี้ มีดว ยหรือ สงสัยภาคนีค้ งจะเจาชนู ะเพราะเปย มไปดวย ความรัก แตจริงๆแลวไมใชครับ เขาใจผิดไปเอง เพราะ เฮียเสือเขาพักอยูที่คอนโดที่ชื่อ “เปยมรัก” ยานเดอะ มอลล ทาพระ จึงไดรับฉายานี้มา แตเฮียเสือบอกวา จริงๆแลวในหัวใจของเฮียนั้นก็มีแตความรักใหกับทุก คน รักเพือ่ น รักพวกพอง รักญาติพนี่ อ ง รวมไปถึงรัก เหลาบรรดารางทรงในวงการทุกคน เพราะฉะนัน้ เวลา ที่เฮียเสือไปรวมงานไหวครูของที่ใด เมื่อไปสงซอง ก็จะเปนซองทีร่ ว มทำบุญ ระบุทซี่ องวา “ไมรบั คืนซอง” ก็ถอื เปนอีกหนึง่ รางทีไ่ มธรรมดาเชียวหละ... ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ 2554 จะเปนการ ทำพิธีเบิกเนตร บวงสรวงและถวายองคเจาแมกวน อิมฯ องคที่ 6 ทีว่ ดั ปางิว้ อ.ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย ก็ขอ เชิญชวนรางทรงทัง้ หลายทีร่ บั ทราบขาวนี้ ไปรวมงาน บุญครัง้ นีด้ ว ยกัน กิจกรรมดีๆของคนดีๆทีเ่ ขาทำกัน เขา ทำกันดวยใจ มันจึงมีแตพลังแหงบารมีองคเทพยดา แผ กระจายมาถึงผูเขารวมพิธีอยางเปยมลนที่แทจริง...

จตุรเทพย เมืองเชียงหวาน ..รวบรวม-เรียบเรียง


ฉบับที่ 56

หนา 5


ฉบับที่ 56

หนา 6

เรือ่ งของคนเปนรางทรง

กอนที่เราทุกคนจะไดมาบังเกิดเปนมนุษย กอนมาจุตเิ กิด เรานัน้ ตองไปรับเอาขันธหา จากองค อินทร เพือ่ นำมาโลกมนุษย และนำกลับคืนขันธหา เมือ่ จากโลกนีไ้ ป เมือ่ เกิดมาครบดวยรูปและนาม มี ธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ อันประกอบดวย รูป เวทนา วิญญาณ สัญญา สังขาร มนุษยทงั้ หลายตางมีวาระกรรมแตกตางกัน ตามผลกุศลแตครั้งอดีตชาติ เพื่อมาสรางคุณงาม ความดี อันครองดวยไตรสิกขา ประกอบดวย ศีล สมาธิ ปญญา ศีล ประกอบดวย สัมมาวาจา สัมมากัมมัน ตะ สัมมาอาชีวะ สมาธิ ประกอบดวย สัมมาวายามะ สัมมา สติ สัมมาสมาธิ ป ญ ญา ประกอบด ว ย สั ม มาทิ ฐิ สั ม มา สังกัปปะ รวมเปนไตรยาน อันไดแก มนุษยภูมิ 3 เทวภูมิ 6 พระนิพพาน 8 มนุษยทงั้ หลายจึงควรครอง หลักเบือ้ งตน คือ ศีล สมาธิ ปญญา และเมือ่ มนุษยผู นั้นไดมาเปนอาสนะบัลลังคสังขารทรง ยิ่งควรแก การปฏิบัติมากขึ้นอีกไมวาจะเปนใคร ก็ควรครอง เบื้องตนในไตรสิกขาใหเปนนิจ เมื่อเกิดมาเปน มนุษยอาจจะสมบูรณหรือไมสมบูรณ มิไดขนึ้ อยู กับ สภาพรางกายวาพิการหรือปกติ มนุษยทไี่ มครบ 32 ประการ ก็เปนมนุษยที่สมบูรณไดและมนุษยที่ราง กายสมบูรณอาจไมสมบูรณในความเปนมนุษยกไ็ ด ลองมาอานดูวา เรานัน้ ขณะปจจุบนั ชาตินเี้ ปนมนุษย แบบใด? มนุสสะเทโว หมายถึง รางกายเปนมนุษย จิตใจงดงามดัง่ เทวดา ครองดวยไตรสิกขาไตรยาน มี

 จาตุมหาราชิกา ฉบับนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของสวรรคชั้น แรก ในจำนวน 6 ชัน้ ของโลกสวรรค ก ค็ อื ชัน้ จาตุ มหาราชิกา เนือ่ งจากมีเทวดาอยู 4 องค ทีเ่ ปนหัวหนา ดูแลสวรรคแตละทิศ ซึ่งมีการกลาวนามอยูแบบ ผิดๆ จนอยากจะเอามานำเสนอใหไดรับรูกันอยาง ถูกตอง จาตุมหาราชิกา หรือ จาตุมหาราช เปนชือ่

หิรโิ อตัปปะ คุณธรรม เทวธรรม มนุษยเทวดา มนุสสะมนุสโร หมายถึง รางกายเปนมนุษย จิ ต ใจมี ค วามเป น มนุ ษ ย ครองด ว ย เบญจศี ล เบญจธรรม จิตใจงดงาม กระทำคุณงามความดี มนุสสะเปโต หมายถึง รางกายเปนมนุษย จิตใจเปนเปรต มีแตความโลภ ความอยากอยใู นจิต ใจ มีแตหวังไดของคนอืน่ มนุสสะติรัจฉาโน หมายถึง รางกายเปน มนุษย จิตใจกลับต่ำทราม เปนเหลาสัตวเดรัจฉาน มี โมหะจิต หลงผิด คิดชัว่ มนุสสะนิรยโก หมายถึง รางกายเปนมนุษย จิตใจเปนอสุรกาย เปนดัง่ เหลาสัตวในขุมนรกอเวจี มีโทสะอยปู ระจำจิตใจ ทุกทานสามารถที่จะเลือกเปนมนุษยแบบ ใดก็ได เพราะมันอยทู ใี่ จวาเราพรอมแคไหน ทีจ่ ะทำ ดี เปนคนดี ผูรูธรรมยอมไมโทษในเหตุปจจัยรอบ ตัววาคืออุปสรรค แมวามนุษยนั้นจะเปนใครก็ตาม เรามีสทิ ธิท์ จี่ ะเปนมนุษย 5 อยางนีอ้ ยางหนึง่ อยางใด และเรามีสิทธิ์พบเจอมนุษย 5 อยางนี้แนนอนใน สังคมมนุษยอยางหลีกเลีย่ งมิได ยิง่ เรามาเปนสังขาร ทรงก็คงไดพบมนุษยหลากหลายทีเ่ ขลา เบาปญญา มาเปนศิษยบา งอยางแนนอน เหนื่อยมั้ย! เคยถามตัวเองกันบางไหม... ทำไมฉันตองมาเปนรางทรง... มนุษยอยางฉันใช แลวหรือ... เราเปนรางจริงๆหรือนี.่ .. หนทางในชีวติ ของหลายคนเปลีย่ นไป เดีย๋ ว นี้มาเปนรางทรง สังคมเกาตองถูกเปลี่ยนแปลง ผู คนรอบขางอาจเปลีย่ นไป มีแตความสับสน สุดทาย ก็ตองทำหนาที่เขาทรง เพื่อโปรดเหลามนุษยโลก บนชะตากรรมของนักบุญที่ถูกเรียกวารางทรง คือ ถูกมองวาวิเศษ และถูกผูคนที่ศรัทธากราบไหว นับถือ และโดนคนไมศรัทธาหาวาบาๆบอๆ มีชวี ติ ทีม่ ภี าระเพิม่ ขึน้ และเมือ่ เริม่ ตนมาจนถึงปจจุบนั เคย ได สุ ข จริ ง ๆกั น บ า งไหม?ทั้ ง ๆที่ ห ลายตำหนั ก ทำหนาทีอ่ ยางดีเยีย่ มใหกบั เทพเทวดาของตน

อยาพูดถึงทานเลยดีกวา เพราะอยางไร เทพ เทวดาทุกสายญาณบารมี ก็มแี ตใหเราอยแู ลว มาพูด ถึงมนุษยกันตอ... กี่วันคืนแลวที่รางทรงอยางพวก เรา ตองพบเจอผคู นหลากหลาย เขาเหลานัน้ เรียกตัว เองวาศิษย หรือไมเราก็เรียกเขาวาศิษย เวลาเขานึก ถึงเราก็มักในยามทุกขของเขา บอกวาเปนศิษย แต เคยถามสักคำไหมวาเราสบายดีหรือเปลา? กินขาว หรือยัง? พอเจอกันก็มักจะเอาทุกขมาเลา มาถาม ทางออกของชีวติ ... ใชนะ เราทำหนาทีใ่ หเทวดา แต พวกเราก็คอื มนุษยใชไหม? เราหวงใยเขานะ วาเขา จะพนปญหาทีม่ าขอพรหรือเปลา เขาจะรหู รือเปลา? จิตใจก็ไปวิตกอีก ทุกตำหนัก มีทั้งศิษยที่คงอยูและจากไป ยอมเปนธรรมดาเหมือนๆกัน และเมื่อเปนอาสนะ ทรง เราสวนใหญมกั กระทำคุณงามความดี ทัง้ ทาง ตรงทางออม หลายรางเลยชอบถามวาเหตุใดทำดีไม ไดดี การทำดี ตองไมจำ ลืมมันเสีย เมือ่ ทำดีกป็ ลอย วาง เพราะดีทไี่ ดทำดีบนเสนทางของชีวติ รางทรงไม วาแบบใด ลวนศรัทธาในการสรางความดีทงั้ สิน้ ยามใดทีท่ กุ ข ทอแท ขอใหมพี ลัง ทำหนาที่ ของตนใหดที สี่ ดุ ทำดีใชจะไดดแี ตตอ งทำ หากทำดี แลวยังไมดเี พราะยังดีไมพอ ตองทำอีก แมวา ความ ดีที่ทำจะไดรับในลมหายใจสุดทายก็จงทำ เพราะผู เปนราง ควรเปนมนุสสะเทโว หรือ มนุสสะมะ นุสโส เทานัน้ ในสังคมงานไหวครูเรามีโอกาสพบเจอกัน แตเมือ่ จากกันไปทุกรางตางทำภาระของตน กำลังใจ คือสิ่งที่เราทั้งหลายตองการ และกำลังใจที่ดีคือ คนสายเดียวกันจริงไหม? ขออยาทอถอย และอยกู บั ความจริงในชีวิตที่เปนอยูตามสภาพตน ทั้งรางเกา รางใหมขอใหมีความสุขกายใจ ถาทุกขทอ ก็ดับ ระทมดวยพระธรรม ปใหมนี้ผูเขียนคณะผูจัดทำ ขอเปนกำลังแรงใจใหทกุ สังขารทรง จงทำดีโชคดีมี สุขทุกทานเทอญ...

เรียกหัวหนาเทวดาผูมีหนาที่รักษาโลกในทิศทั้ง4 ซึง่ ทาวจาตุมหาราชคือ 1. ทาวธตรฐ อานวา ทะ- ตะ-รด เปน จอมภูติหรือจอมคนธรรพ รักษาโลกดานทิศบูรพา หรือทิศตะวันออก 2. ทาววิรฬ ุ หก อานวา วิ - รุน - หก เปน จอมเทวดาหรือจอมกุมภัณฑ รักษาโลกดานทิศ ทักษิณหรือทิศใต 3. ทาววิรปู ก ษ อานวา วิ - รู - ปก เปนจอม นาค รักษาโลกดานทิศประจิมหรือทิศตะวันตก

4. ทาวกุเวร อานวา กุ - เวน เปนจอมยักษ รักษาโลกดานทิศอุดร หรือทิศเหนือ ในกรณีของทานทาวกุเวร ยังมีอีกหลาย พระนามที่ใชเรียกกัน แตทุกพระนามก็คือเทวดา องคเดียวกัน ซึ่งก็คือทาวไพศรพณมหาราช หรือ ทาวเวสสุวณ ั หรือทาวเวสสุวณ ั โณ ไมใชเวสสุวรรณ หรือเวชสุวรรณ หรือ เวสสุวรรณโณ อยางทีห่ ลายๆ คนใชเขียนกันอยางทุกวันนี้ ซึง่ ทัง้ 3 คำ สุดทายนีผ้ ดิ ทัง้ หมดทัง้ 3 คำในการใชเขียนพระนาม ทีม่ า พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525

อ.ตรี เสนียว งศ ณ อยุธยา

โฆษณางานไหวครูของทาน และโฆษณาธุรกิจของทาน ในหนังสือพิมพผนู ำกาวหนา-คนรักเจา ไดผลคมุ คา ในราคาไมแพง และยินดีใหคำปรึกษาฟรี!... ในการจัดงานไหวครู สำหรับมือใหมในวงการ... โดยไมมคี า นายหนาใดๆทัง้ สิน้ หากตองการรคู วามเคลือ่ นไหวของวงการในดานขาวคราว ก็ตอ งเปนสมาชิกปละ 300 บาท รายละเอียดดูหนา 19


ฉบับที่ 56

หนา 7


ฉบับที่ 56

หนา 8

11 รางทรงทีโ่ ดดเดนและดังทีส่ ดุ ในรอบป 2553 ตามสายตาของจตุรเทพย เหตุผลของงานเขียนในคอลัมนนี้ ก็เพื่อ นำเสนอเรือ่ งราวของรางทีโ่ ดดเดนทีส่ ดุ ในป 2553 ที่ ผานมา 10ราง... วาในชวงทีผ่ า นมานัน้ เขากาวมาสวู ง การแลวเปนที่รูจักกันทั่ว บางรางนั้นเดินงานมา หลายปแตเพิง่ โดดเดนในปนี้ ตามความรสู กึ ของผม ขอเนนวาเปนความรสู กึ ของผมผจู ดั ทำเทานัน้ สวน รางเกาทีโ่ ดดเดนอยแู ลว ผมไมไดพดู ถึงเพราะ โดด เดนและก็ดงั อยแู ลว... *** อ.แจค ฉัตรเพชร รางพอเทพพญาธร เทวดาเจาสำราญ แหงอาศรมบานแกว บานโพธิค์ อย ต.ทาระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุร.ี .. เจาของศูนยพระ ฉัตรเพชร งามวงศวาน และ ศูนยอื่นๆอีกหลายศูนย อีก ทัง้ ศูนยเครือขายอีก 40 ศูนย ที่ จำหน า ยวั ต ถุ ม งคลต า งๆ ซึ่ ง ส ร า ง ร า ย ไ ด ใ ห กั บ อ.แจค... มนตนะเมตตาของ พอเทพพญาธรนั้นโดงดังไปทั้งวงการ มีลูกศิษยที่ เคยมาใชบริการของ อ.แจค ชวงเวลาหลายปทผี่ า น มานับหมืน่ คน เพราะ อ.แจคนัน้ รับแขกสัปดาหละ 3 วัน เดือนหนึง่ ๆจะมีผคู นเขาคิวรอให อ.แจค ลงนะ เมตตาใหเดือนละนับพันคน... แมจะเขามาเดินงาน ในวงการไมกี่เดือนที่ผานมา แตดวยความสามารถ ของเทวดา และความสามารถในดานการตลาดของ ราง ก็ทำใหชื่อเสียงของ อ.แจคนั้นโดงดังไดแบบ รวดเร็ว เพราะครบเครือ่ งจริงๆ กุมสือ่ หลายๆสือ่ ไว ในมืออยางครบครัน บุคคลคนนีค้ รบเครือ่ งมากๆทัง้ เรือ่ งของความเปนคน และความเปนรางของเทวดา จนตองยกเอามาเปนอันดับหนึ่งของความโดดเดน ในวงการในป 2553...งานไหวครูปน ี้ 9 ธ.ค. 2554... *** พอเอส รางพอปูฤๅษีวาสุเทพ คนดัง แหงสุโขทัย... เนือ่ งจากรางนี้ ใจถึงมากๆในการเดินงาน... เวลาเขามางานแถบภาคกลาง เหมือนแกมีโรงพิมพแบ็งค เปนของตัวเอง... ทิปกระจาย ... โดยเฉพาะเมือ่ เขางานแลว มีหมอขวัญคนใดรองเพลงสุโขทัยใหฟง พอพระยา ลิไทจะชอบมาก ทิปจะหนักเปนพิเศษ... จนทำเอา ชื่อเสียงโดงดังมากๆรูจักกันไปรอบทิศ... แตเวลา เดินงานนั้น อาจจะไมเดินแบบเดินกระจาย แต จะเลือกเฉพาะคนทีร่ กั ใครเทานัน้ เนือ่ งจากการเดิน ทางจากสุโขทัยมายังเมืองกรุงนัน้ มันมีขอ จำกัดมาก มาย อยางเชนเดินมาแลวคนทางนี้อาจจะไปเขาไม ได ... พอเอสก็จงึ ตองเลือกเดินงานเปนพิเศษ... แต ในเรือ่ งของความดังและความโดดเดนนัน้ ในป 53 ที่ ผานมา บอกไดเลยวาไมธรรมดามากๆๆจริงๆ... งาน

ไหวครูปน ี้ 26 ตุลาคม 2554... *** สิง่ ทีท่ ำให พอแอด รางพอกรมหลวงฯ แหงดอนเมือง... กาวเขามาโดดเดนสุดๆในป 53 นัน้ ก็เนือ่ งดวยเปนคน ทีข่ ยันเดิน งานมากๆคนหนึง่ ในวงการ... จนเป น ที่ รู จั ก กั น ทั่ ว ทั้ ง วง การ... แถมเวลาไปงาน ก็ไม ใช ไ ปแบบธรรมดา ถ า งาน ไหนรักใคร กับเจาภาพเปน พิเศษ ก็จะคอยชวยเหลือดูแลในเรื่องตางๆแบบไม รจู กั เหน็ดเหนือ่ ย... สิง่ ตางๆเหลานี้ จึงเปนเสนหข อง พอแอด ทีท่ ำใหทกุ คนจดจำพอแอดได... งานไหวครู ทีผ่ า นมา เมือ่ วันที่ 2 ธ.ค. 53 เปนขอพิสจู นไดวา พอ แอดนัน้ เจงเพราะอาคันตุกะลนหลามแบบมืดฟามัว ดินจริงๆ... แคยนื รับซองอยางเดียวก็เลนเอาเหนือ่ ย จนขาแข็ง... สงสัยเวลาเลิกงานตองจางหมอนวดมา จับคลายเสนหลายๆคนจึงจะหายเมือ่ ย... โดยรวมๆ ก็ตอ งถือวา สุดยอดอีกหนึง่ รางเชนกัน... *** คุณตอศักดิ์ รางพระแมอัมพิกามหา กาลี แห ง ซอยวั ด ลาดปลาดุ ก อ.บางบั ว ทอง จ.นนทบุรี เจาของงานวันที่ 30 มกราคม 2554 ... ชวงที่ ผานมามีขาวคราวอยูตลอด เวลา... อีกทัง้ ไดรบั เชิญทำพิธี ถวายไฟอัคนีในนามพระแม อัมพิกาบอยมากๆ... จนชื่อ เสียงของพระแมอัมพิกาโดงดังจนเปนที่รูจักกันไป ทั่ววงการ... อีกทั้งการเดินงานนั้นก็ยังเดินงานอยู อยางสม่ำเสมอ ไมมชี อื่ เสียงเสียหายในเรือ่ งการเงิน การทองในการเดินงาน... แบบจะเดินงานกันเทาไร? ก็ใหบอกกันมา... พอตอศักดิ์นั้นไมเคยกลัว แต ขอใหจริงใจอยางเดียวพอตอสูทั้งนั้น... ปที่ผานมา ถูกหวยเปนวาเลนไดเงินลอยๆมาเกือบลานเปนของ แถมหลังจัดงานไหวครู 2 ครัง้ ก็ตอ งถือวาแจวมากๆ อีกรางหนึ่งในวงการ... *** หมอโก โคราช รางพอทาวสามพันโบก โหราคนดังของวงการ...ในสวนของความเปนโหรา นั้นไมตองพูดถึง เพราะวันนี้ ชื่อเสียงของหมอโก โคราช นั้ น แกฮอตสุ ด ๆเหมื อ นติ ด เทอรโบไวทกี่ น ... เพราะเพียง แคปเ ดียวทีเ่ ดินเขาสเู สนทางนี้ ยอดจองงานที่ใหหมอโกไป ทำหนาทีห่ มอขวัญ อัญเชิญเทพในงานนัน้ ... มียอด จองตัวลวงหนานัน้ เกือบรอยงานเขาไปแลว... หมอ โกนั้นครบเครื่องทั้งเรื่องการอานโองการทำหนาที่ โหราจารยในตอนเชา และทำขวัญเทพในชวงเย็น

เพราะเนื่องดวยความประพฤติสวนตนเปนคนดี มีศีลธรรม...เปนเด็กหนุมที่มีสัมมาคารวะตอทุกๆ ราง... อีกทัง้ เวลาทำงานนัน้ คาตัวไมตอ งพูดถึง...เจา ภาพพึงพอใจมากมีเงินมากก็จา ยตามกำลังศรัทธา... เจาภาพมีงบนอยก็บอกมา...เพราะฉะนั้นไปทำงาน ในสถานที่ใดเจาภาพจะสบายใจในการจัดจางหมอ โกไปทำงาน... จะลงทำงานทีใ่ ด ตองมีการเชิญจาก เจาภาพเปนเรื่องเปนราว... ไมใชสไตลลงแจมแบง ทิปเปนคาน้ำมัน เพราะถึงไมไดทำพิธี ก็เดินงานใน ฐานะรางทรงอยูแลว... ชื่อเสียงตอนนี้ทะลุทะลวง และก็จะคงอยไู ปอีกนานหลายปแนนอน... *** พอวัชระ อำพันธเรือง รางพอองคดำ แหง อ.สามโก จ.อางทอง เจาของฉายาพอนเรศวร รอยลาน... เจาของคฤหาสน ทรงไทยหลังมหึมา และเปน เจาของธุรกิจคาไมรายใหญ ใน จ.อางทอง ซึ่งมีโรงงาน แบบครบวงจร ทัง้ แปรรูปไม ไดตามทีล่ กู คาตองการ ทัง้ คา ปลีกและคาสง... ชวงปที่ผานมาพอวัชระนั้นขยัน เดินงานมากๆรายหนึ่งของวงการ บุกตะลุยตั้งแต เหนือจรดใต ภาคกลางจนถึงตะวันออก จึงทำให งานไหวครูที่ผานมามีอาคันตุกะ เขารวมงานอยาง ลนหลาม อาหารการกินมีตอนรับแขกเหรื่ออยาง เหลือเฟอ อีกทัง้ มีการตระเตรียมเรือ่ งการจัดสถานที่ ในการจัดงานอยางสวยงาม บายศรีในพิธีโดยฝมือ ของทีมงานคุณนนท รางพอทาวนาคาแหงสามชุก ก็ ทำได ดี ส วยงามอลั ง การสมฐานะเศรษฐี เ มื อ ง อางทอง โดยภาพรวมๆก็ถือวาประสบความสำเร็จ ในการจัดงานอยางสูง... ตอนนี้ชื่อเสียงของพอ วัชระก็เปนที่โดงดังและเปนที่รูจักกันไปทั่ววงการ ก็ดว ยความคงเสนคงวาของการเดินงาน...

ติดตามตอหนา 9


ฉบับที่ 56

*** คุ ณ สมภพ ผนึ ก ทรั พ ย ส กุ ล ร า ง อากงตรัง แหงสุขสวัสดิ์ 30... เนื่ อ งจากป ที่ ผ า นมาคุ ณ สมภพหรือเฮียขาว มีผลงาน ที่ โ ดดเด น ในการทำงาน สาธารณกุศล โดยการนำลูก ศิ ษ ย ส ร า งรู ป ป น แม ก วน อิมพรอมกิมทง - เง็กนึง้ ชุดละ 100,000 บาท จำนวน 9 ชุด เพือ่ นำไปประดิษฐานยังสถานทีต่ า งๆจำนวน 9 แหง จนไดรบั รางวัลรางทรงดีเดนประจำป 2553 ดังทีเ่ ราเคยนำเสนอเรือ่ งราวไปแลวจึงทำใหชอื่ เสียง ของเฮียขาวโดงดังไปทั่ววงการเปนที่รูจักกันไป ทั่ว... อีกทั้งอากงตรังนั้นยังมีความสามารถเปนเจา พิธีทางสายจีน ที่ประกอบพิธีตามแบบของสายจีน ทางภาคใต รวมไปถึง เจาพิธีลุยไฟดวยเรียกไดวา ครบวงจร ทั้งบุนและบู ซึ่งในวงการที่มีเพียงไมกี่ คนเทานั้นที่ทำได... โดยอาชีพสวนตัวนั้นเปนเจา ของรานขายเครื่องเขียนแบบเรียนรายใหญยานสุข สวัสดิ์ และมีธรุ กิจทีต่ อ งคาขายกับทางประเทศจีน... ปทผี่ า นมาถือวาเฮียขาวโดดเดนขึน้ มามากๆทีเดียว... *** คุณวิวัฒน โกสิตานนท หรือพอหนุย รางพอพระนารายณมหาเทพ แหงเรือนจำปาแกว พุทธมณทล สาย 2... ทีม่ บี คุ ลิก ที่เปนเอกลักษณสวนตัวที่โดด เดน... ชวงปที่ผานมาพอหนุย โดดเด น ขึ้ น มาจนเป น ที่ รู จั ก และจดจำกั น ได ก็ ด ว ยความ สงางามของกายสังขารและมีการ แตงกายที่งดงาม สมบุคลิก เดินงานไปทั่วรอบทิศก็เพราะเปนเพื่อน กับหมอโกโคราช ที่จะตองไปดูแลหมอโกเวลาไป ทำพิธีใน สถานที่ตางๆ... ตอนนี้กาวขึ้นมาอีกขั้น เพราะเริ่มฝกเปนเจาพิธีในการประกอบพิธีในชวง เช า ... ซึ่ ง ผมเคยไปเห็ น มาแล ว ว า ทำพิ ธี ไ ด ดี พ อ สมควร มีน้ำเสียงที่ดีในการกลาวโองการ ขัดเกลา อีกนิด ผมเชื่อวาตองขึ้นมาเปนระดับแนวหนาแน นอน เพราะแคเปดตัวรองเพลงยอยศพระลอในงาน ของพอบอย ทีแ่ มกลองก็ทำเอาหลายคนตะลึงเรียก ไดวาสมกาละเทศะ... งานเดียวเกิดเลย ตอนนี้ชื่อ เสียงของพอหนยุ ก็ถอื วาไมธรรมดาแลว... *** “พอฟลม” ปรเมศวร ทองประเสริฐ รางพอมหาราชหลักเมือง แหงเขาตาโล พัทยาใต... ที่ขยันเดินงานมากๆรายหนึ่ง ของวงการ... พ อ ฟ ล ม นั้ น มี ความพร อ มทุ ก อย า งในการ เดินงานทัง้ ยานพาหนะและทุน ทรัพย เพราะมีธุรกิจสวนตัว เปนผบู ริหารคอนโด ซึง่ มีนาย ทุนเปนชาวตางชาติที่อยูเมืองนอก ทิ้งใหพอฟลม ดูแลแบบแบงเปอรเซ็นต ซึง่ สรางรายไดใหพอ ฟลม

หนา 9

มากพอสมควร เพราะธุ ร กิ จ คอนโดที่ ทำนั้ น มี ผู คนเขาใชบริการมากมายตลอดเวลา... ในการจัดงาน ไหวครูปที่ผานมาอาคันตุกะมารวมงานอยางลน หลามจนทำเอาพื้นที่เกือบ 5 ไรในยานเขาตาโล เนืองแนนไปดวยผูคนและรถรา... อีกทั้งพอฟลม เปนคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง จะเชื่อเฉพาะ บุคคลที่ตนเองนับถือเทานั้น ซึ่งเปนบุคลิกของพอ ฟลม ทีใ่ ครก็ไปชีน้ ำอะไรไมได... พอฟลม บอกวาป 2554 นี้ ตนเองอยากจะไดสงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ ของวงการมา รวมในงานพิธขี องตนเอง ออ!ไดเลยไมยาก หากไว วางใจในทีมงานของเรา... *** “พอโอต” วงศพรรณ ลุผักชี รางพอ พระยาแล - พอปฤู ๅษีตาไฟ - ทาวสุระกัมมังพังพาน พญานาคราช แหงบานศรีเฉลิมเขต อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี เพื่อนคูซี้ของ หมอโก โคราช อีกคนหนึง่ ... แตเดิมเมื่อเริ่มเดินงานใหมๆ ก็ตะลุยไปทั่ว แตไมคอยได เลือกงาน... พอเมื่อจัดงานป 2552 กลับมีคนมารวมงาน ไมมากเทาทีค่ วร... พอเริม่ ป 2553 ก็เลยวางแผนใหม ในการเดินงาน ตะลุยไปรอบทิศ แตเลือกที่จะเดิน งานเฉพาะผูที่มีความสามารถเดินงานกลับไดแบบ จริงๆ จนทำเอาเมือ่ งานไหวครูป 2553 อาคันตุกะจึง มารวมงานแบบลนหลามตัง้ แตเชาจรดค่ำ สมใจของ พอโอต อีกทัง้ แบ็คหลังแนนปก ก็คอื คุณพอและคุณ แม ซึ่งใหการสนับสนุนเต็มที่... คุณพอนั้นเปนขา ราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ สวนคุณแม นัน้ เปนเจาของโรงงานปยุ จึงทำใหพอ โอตนัน้ เดิน งานแบบหายห ว งไม ต อ งห ว งหน า พะวงหลั ง น า อิจฉาจริงๆ... เปนเด็กหนมุ อีกคนหนึง่ ทีก่ า วขึน้ มา โดดเดนในปน.ี้ .. *** กุมารเนื้อทอง แหงปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ กายสังขาร แมขวัญเรือน หรือ แมธนาพร แกวอราม... หนึง่ เดียวในวงกาารที่ไมมีใคร เหมือนและไมเหมือนใคร ในเรื่องการแตงตัว ที่เปน เอกลั ก ษณ ยากที่ ใ คร จะเลียนแบบได... เจานี้ดัง สุดๆก็คอื เรือ่ งโชคลาภหรือเรือ่ งหวยนัน่ แหละ...ลา สุด 2 งวดสุดทายทีผ่ า นมาก็ฟน ไปอีกลานกวาบาท... กุมารเนือ้ ทองนัน้ ปกติแกก็ดงั อยแู ลวแถวประจวบฯ เพชรบุรี และราชบุรเี ปนบางงาน... ทุกคนทีร่ จู กั กับ แมขวัญเรือน เมื่อเห็นกุมารมางานก็จะใหการตอน รับเหมือนเปนอาคันตุกะที่ดีคนหนึ่ง... แตสำหรับ คนทีไ่ มรจู กั กุมารเนือ้ ทอง เมือ่ เห็นครัง้ แรก ก็จะหา วาเปนคนบา สติไมสมประกอบ พวกผีเขาบาง แต แททจี่ ริงแลวคนละเรือ่ งกันเลย... เพราะนีค่ อื สุดยอด

ของรางทรงอีกหนึง่ รางในวงการ ทีม่ คี วามประพฤติ และการปฏิบตั ติ นทีด่ .ี .. สวดมนตไหวพระเชา-เย็น พรอมกันทัง้ บาน อีกทัง้ ทำบุญสุนทานอยเู ปนประจำ ซึง่ ผมเชือ่ วา นอยรางนักทีจ่ ะทำไดแบบนี.้ .. ตอนนี้ เริม่ เดินงานออกมากวางไกลมากขึน้ เพราะกุมารสัง่ ใหออกมาดูคนอืน่ เขาจัดงานวาทำอยางไรบาง... แต ก็ยงั ไมวายโดนพวกทีไ่ มรจู กั คอนขอดอยดู ี แตกย็ งั ดีกวาเมื่อกอนมาก เพราะตอนนี้กระแสตอบรับมี มากขึน้ กวาเมือ่ กอนมากๆ เหลืออีกเพียงเล็กนอยเทา นัน้ ทีไ่ มรจู กั เธอ... รวมๆแลว 2 ปกวาทีผ่ า นมา กุมาร เนือ้ ทองใหโชค ทำใหแมขวัญเรือนฟนเงินจากหวย ไปแลวเกือบสิบลาน จากชีวติ ทีย่ ากจนขนแคนตัง้ แต เด็ก มาจนเมื่อ2-3ปที่แลว พลิกกลับกลายจากหลัง เทาเปนหนามือ ทุกวันนีม้ ชี วี ติ ทีส่ ขุ สบายขึน้ พรอม ทัง้ มีอาชีพทีก่ มุ ารแนะให ทีส่ ามารถสรางรายไดให อี ก เดื อ นละหลายแสนบาท... หลั ง จากได ขึ้ น ปกหนังสือพิมพของเราครั้งเดียว... กุมารเนื้อทอง ก็เลยกลายเปนคนดังไปในพริบตา... ... ทั้ง 11 รางที่ผมนำเสนอมานี้ ไมไดจัด อันดับ 1 -11 วาใครดังกวาใคร ทุกๆรางดังคคู กี่ นั มา แตเปนการจับมานำเสนอ ตามทีผ่ มนึกไดและมีเวลา เขียนถึง และก็ยนื ยันเหมือนเดิม เปนตามความรสู กึ และตามสายตาของผมเทานัน้ ไมเกีย่ วกับความรสู กึ ของคนอืน่ ... จตุรเทพย เมืองเชียงหวาน รายงาน

ประกาศ...ตัง้ แตวนั ที่ 2-16 ก.พ.54 อ.แจค

ฉัตรเพชร มีภารกิจตองเดินทางไปทำพิธีใหกับลูก ศิษยทปี่ ระเทศมาเลเซียเปนเวลา 15 วัน ในชวงเวลา ดังกลาว จึงไมสามารถเดินทางไปรวมงานพิธีไหว ครูของหลายๆสถานที่ได เดี๋ยวกลับมาแลวจะตาม ไปขออภัยซ้ำอีกที สวนลูกศิษยทเี่ มืองไทย ชวงเวลา ดังกลาว งดทำพิธจี นกวาจะกลับมา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ฉบับที่ 56

หนา 10

เรื่องของคนรักเจา

*** ขออภัยถาฉบับนี้จะออกชาไปบาง... สวนหนึ่งก็เพราะชวงเดือนธันวาคม 53 นั้น มีงาน ไหวครูเยอะมากๆ เฉพาะทีเ่ ปนลูกคาเกาของเราทีส่ งั่ จองงานบันทึกภาพถายรูปถายวีดีโอในงานไหวครู ก็ซดั เขาไปกวา 40 งาน จึงทำใหเราตองเดินทางอยู ตลอดเกือบทั้งเดือน ในการที่ไปรวมงานของเหลา มิ ต รสหายทั้ ง หลาย และเก็ บ ข อ มู ล มาในการ นำเสนอเปนขาวในหนังสือของเรา... จนทำใหแทบ ไมมเี วลาทำตนฉบับหนังสือ... บางเรือ่ งเขียนไวกอ น แลว แตถึงเวลาจะนำเสนอจริงๆก็กลายเปนขอมูล เกาจนตองลบทิ้งไป แลวเขียนใหมก็มี... แตถาไม ออกไปรวมงานตางๆ ก็จะไมเห็นความเปลีย่ นแปลง ของสังคม ฟงเขาเลากันอยางเดียวไมมนั สหรอก!... สูออกไปลุยเก็บขอมูลมา แลวจะไดวิเคราะหเรื่อง ราวกอนจะนำเสนอ ซึ่งจะทำใหเหลาสมาชิกคุมคา เงิน... คมุ คากับการเสียเวลามานัง่ อานหนังสือสักเลม ที่ ใ ห ทั้ ง สาระความรู . .. ทราบความเป น ไปของ สังคม... ทุกขอมูลเปนขอมูลจริงๆ ไมไดยกเมฆหรือ นัง่ เทียนเขียน อางอิงแหลงทีม่ าของขอมูลไดเสมอๆ ทุกกรณี... *** การที่จะเติบโตในวงการได มันไมใช เรือ่ งงายแตมนั ก็ไมใชเรือ่ งยากเชนกัน... ถารจู กั เสน ทางเดินทีเ่ หมาะสม กับกาลเวลา... บางคนเดินงาน มาตั้งหลายปก็ยังไมคอยมีคนรูจักเสียที... แตบาง คนแคเดินทางเขามาเสนทางนี้ เพียงแปบเดียวก็เปน ทีร่ จู กั กันไปทัว่ ... มันขึน้ อยกู บั รางๆนัน้ รจู กั การใช สือ่ เพียงไร?... แตสำหรับเด็กหนมุ คนนี้ ตองถือวาไม ธรรมดา เพราะการเขามาในวงการไมนานก็เปนที่ รูจักไปตั้งแตพัทยาจนถึงสุโขทัย ดวยความที่ใจถึง และ เพียบพรอมไปดวยยานพาหนะคูกายที่ทำให คลองตัวเดินทางไปไดทั่ว... พอฟลม ปราเมศวร ทองประเสริฐ รางพอมหาราชหลักเมืองแหงซอย เขาตาโล พัทยาใต... ทีต่ อนนีถ้ อื วามาแรงสุดๆของ การเดินงาน... ตะลุยไปรอบทิศแบบไมหว ง เพราะ ฐานแนนปก... ยิ่งเดินงานไปไกลเห็นอะไรๆมาก มาย จนเก็บเกีย่ วประสบการณเอามาไวใชในการจัด งานป 54... ขอการันตียงิ่ ใหญแนนอน... *** เขาวายิง่ สูงยิง่ หนาว... ลาสุดแมเอ ราง พอปนู ลิ กาฬฯ แหงแปดริว้ เจาของงาน 27 มกราคม 2554...ได รั บ โทรศั พ ท ม า ตำหนิเรื่องวาไปรวมงานแหง หนึง่ ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แลว ขนลูกศิษยไป 20-30 คน...ซึ่ง เวลาเชิญเจานัน้ แตละคนก็ไมมี อาการสำรวมกระโดดโลดเตนออกมาในลานพิธี โดยไมไดมองรางตางๆที่นั่งอยูแบบไมมีมารยาท... แมเอขอชี้แจงวาทีมงานชุดนั้นไมใชลูกศิษยของปู

นิลกาฬฯเลยแมแตคนเดียว... วันนัน้ เธอไปกันแค 5 คน เทานั้น แลวลูกศิษยของปูนิลฯ แตละคนก็มี มารยาทกั น ทั้ ง นั้ น ไม เ คยทำให เ สื่ อ มเสี ย ถึ ง ครู บาอาจารยในกิรยิ าดังกลาว... ตนคาดวานาจะเปนอีก ของทีมงานหนึ่ง ซึ่งอยูที่แปดริ้วเหมือนกัน แถม ตำหนักก็อยใู กลๆกัน แลวชุดทีใ่ สกค็ ลายๆกัน... ก็จงึ ขอวอนไปทางครูบาอาจารยของเขาวา ใหชวยกัน คุมและดูแลกันใหดหี นอย... อยาใหคนอืน่ เขาเขาใจ ผิดวาเปนลูกศิษยของปูนิล...เพราะที่ผานมาไมเคย เสียชือ่ เสียงเรือ่ งนีอ้ ยแู ลว... *** ชวงที่ผานมาไม คอยเห็น... หายไปหลายงาน ก็เพราะมีเหตุน้ำทวม อ.บาง ปลามา จ.สุพรรณบุรี . .. ซึ่ ง ทำเอาพออิฐ รางพอพระยาแล คนดังหายไปพักหนึ่ง... ก็เนื่องจากตำหนักของพอ อิฐอยูกลางทุง ก็เลยเจออุทกภัยเขาไปเต็มเปาแบบ หนีไปไหนก็ไมรอด... น้ำทวมเกือบถึงบานชัน้ บน... พอน้ำลดก็ตอ งทำการบูรณะพืน้ ทีเ่ สียใหมใหเหมือน เกาก็เลยหางหาย ไปบางก็ขออยาวากัน... หลังจาก เคลียรปญหาดังกลาวหมดสิ้นไปแลว ก็เขารูปเขา รอยกลับมาเดินงานเหมือนเกา... ปญหาน้ำทวม ใหญ ยังถือวาจิบ๊ ๆ ถาเทียบกับปญหาใหญของสหาย ทีไ่ มเขาใจกัน... อยางนีต้ อ งเคลียรๆๆ... *** หลังจากทีห่ นมุ เทพยนำเสนอเรือ่ งราว ของ อ.แจค ฉัตรเพชร รางพอ เทพพญาธร คนดังของวงการ ไปหลายตอนหลายเลมติดตอ กันจนเปนทีโ่ ดงดังไปทัว่ วงการ ในนามของ เทวดาเจาสำราญ จนมีกระแสตอบรับเขามาเยอะมากๆ... อ.แจค บอก ขอหยุดพักความดังสักนิด เพราะมีโทรศัพทเขามา หาเยอะมากๆเชนกัน... สารพัดเรือ่ งไมเวนกระทัง่ hi 5 ก็มีการโพสตขอความเขามาตลอดแบบไมหยุด หยอนจนตอบกระทไู มไหว... จนแทบไมมเี วลาปด ตนฉบับนิตยสารทีท่ ำอยปู ระจำเดือนละหลายเลม... โถ! อ.แจคมันก็เปนธรรมดาของคนดังใครๆก็สนใจ ที่จะเสวนาดวย.. .จะเสวนาทั้งตอหนาหรือใน hi5 ก็ถอื วาเขารักหรอก!เขาจึงโพสตเขามา... ถึงจะไมมี บทความใดๆหนุมเทพยก็ยังตองเขียนถึงอ.แจคอยู เสมอนัน่ แหละ!... ก็เพราะอ.แจคนัน้ มีของดีตอ งให พูดถึงอยไู ดทงั้ ปแหละจะ!... *** เดินงานมาก็ตั้งหลายป แตสวนใหญ แลวจะเดินงานแถบลพบุรจี รดโคราช... ทัง้ ๆทีม่ าลง หลักปกฐานอยูที่อ.โพธาราม จ.ราชบุรี มานาน มากๆ... จึงไมคอ ยเปนทีร่ จู กั กันในวงการ แตความ เปนจริงนัน้ ไมธรรมดาเลยสำหรับ แมเหมียว รางพอ นารายณ - พระแม ก าลี แห ง บ า นคลองข อ ย อ.โพธาราม...บรรยากาศทีต่ ำหนักนัน้ สุดยอดมากๆ

เพราะอยูติดคลองชลประทาน ที่ น้ำ ใสไหลเย็ น อยู ต ลอด เวลา... สรางความรูสึกรมรื่น เมือ่ ไดไปเยือนตำหนักแหงนี.้ .. แมเหมียวนัน้ เปนศิษยรกั ของปู สมุทร รางพอตรีมูรติ โหรา คนดังแหง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ทีม่ ผี ลงานมากมาย แถบแถวลพบุร.ี .. เนือ่ งจากแตกอ นแมเหมียวนัน้ แก เดินงานอยคู นละสายกับทีมงานของเรา แถมเวลาไป งานก็ไมคอ ยเปดตัวเทาไร... แตพกั หลังไดเสวนากัน บ อ ย ก็ จึ ง รู ว า ไม ธ รรมดาลู ก ศิ ษ ย ลู ก หามากมาย จริงๆ... งานไหวครูปน กี้ ำหนดไววนั ที่ 22 พ.ค. 54 ที่กำหนดจัดจางทีมงานของเราเรียบรอยแลว...ไมรู วางานคราวนีเ้ กาอี้ 1,000 ตัวจะพอรองรับอาคันตุกะ หรือเปลานะ?... *** หายหน า หายตาจากวงการไปนาน หลายป นึกวาจะเลิกเดินงานเสียแลว... สำหรับ แม ติว๋ รางพระพิฆเณศวร แหงซอยนวลจันทร รามอิน ทรา 40... ลาสุดไปพบทีล่ พบุรี ยังเดินงานอยูเหมือนเดิม เพียง แตเปลี่ยนสายการเดินงาน แต ก็ยงั รักใครกนั ดีกบั แมสนม สุว รั ต น ร า งพระแม ธ รณี แห ง อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี เหมือนเดิม...นึกวาลูกศิษย มาเลเซียเยอะจนลืมวงการเสียแลว... เห็นหนาตาสด ใสก็ดใี จดวย ทีส่ ขุ ภาพยังแข็งแรงเหมือนเดิม... แต ที่ไมรูก็คือวา ตุกแกยังมาเกาะริมรั้วรองตั๊บแกๆรอ ใหกนิ ตับ เหมือนเดิมหรือเปลา?...หรือวาหนีไปเกาะ ริมรัว้ บานคนอืน่ เสียแลว... *** ชวงทีป่ ว ยรางกายผายผอมแถมซีดเซียว จนนึกวาจะไมไดออกมาเดินงานพบหนาพบตากัน อีกแลว... แตคงดวยพรของ เทวดาทำให นองกอลฟ ราง พระนารายณพฆิ เนศวร แหง ม.ภัสสร 4 คลอง 3 มีสขุ ภาพ ที่ดีขึ้น... ตอนนี้รางกายอวบ อั๋ น มากขึ้ น จนออกมาโลด แล น ได อี ก ครั้ ง ... ก็ ดี ใ จด ว ยกั บ น อ งกอล ฟ และ บรรดาญาติๆ ที่นองกอลฟมีสุขภาพที่กลับมาแข็ง แรงไดอกี ครัง้ หนึง่ ... ถาไมบอกวาปาฏิหาริยก ไ็ มรวู า จะบอกวาอยางไร?... *** ตอนนีห้ นมุ เทพยเปด hi5 เพือ่ ลองเลน เปนการชิมลางไปกอนโดยการแนะนำของ อ.แจค ฉัตรเพชร กุนซือมือทองของหนมุ เทพย... ตองยอม รั บ ว า หนุ ม เทพย เ ป น มื อ ใหม ม ากๆในวงการอิ น เทอรเนต... เพราะกวาจะเปดเขาไปแตละหนานัน้ งง ไปหมดจริงๆ... ยังดีทไี่ ด อ.แจคซึง่ เปนผเู ชีย่ วชาญมา เปนผูแนะนำจึงเขาสูโลกของเทคโนโลยีได... ลอง เลนวันแรกก็ไดเพือ่ นมา 2 คน...คนแรก ก็คอื อ.แจค


หนา 11

ฉบับที่ 56

สวนคนทีส่ องก็คอื ชายกลางแหงเขาตะโล... ซึง่ ก็คอื นองฟลม รางพอมหาราชหลักเมือง นัน่ เอง... เลนๆ ไปตอนนี้มีเพื่อนในเวบแลวเกือบๆสองรอยคน... มีคนเปดเขามาชมรูปตางๆในhi5 ของเราอยเู รือ่ ยๆ... ซึ่งหนุมเทพยพยายามอัพเดทรูปภาพอยูตลอดเวลา ไมใหเกาจนนาเบื่อ... มีรูปบายศรีสวยๆอยูหลาย ที ม ... มี รู ป แอบถ า ยกุ ก กิ๊ ก ๆมาให ช มกั น ... ใคร โฆษณาในหนังสือพิมพของเรา หนุมเทพยก็เอาลง ไปในhi5 ถือวาเปนกำไรสองตอของลูกคา เสียเงิน ครัง้ เดียวแตไดโฆษณา 2 ทีใ่ นคราวเดียวกัน... อีกทัง้ ยังมีปฏิทินงานที่จะคอยอัพเดทอยูเรื่อยๆตามความ เหมาะสม... E-mail ของหนมุ เทพยกค็ อื konrakjaw @hotmail.com สวน hi5 ก็คอื คนรักเจา-ผนู ำกาว หนา พอเทพยภุชงคนาคา... ใครมีความคิดดีๆก็ เสนอแนะเขามาไดทาง website ... เปดดูไดตลอด เวลาไมไดบล็อค web เขามาไดทกุ คนจะ!... ***หยุดจัดงานไปหลายปทงั้ ๆทีเ่ ดินงานอยู อยางสม่ำเสมอไมหนีหายไป ไหน?... ป2554 นี้ไดฤกษเบิก ชัยจัดงานใหญเสียที สำหรับ แมตอย โลตัส รางพอสุริยะ เทพ พระราม2 เขากำหนดวัน ที่ 22 มกราคม 54...ใครที่เคยเดินงานดวยก็คงตอง ยอนบัญชีกลับไปถึง 4-5 ป วาแมตอ ยนัน้ เคยเดินมา เทาไร?... แตแมตอ ยบอกวาไมซเี รียส ถือวาทุกปนนั้ ไปทำบุญดวยกันไมคิดอะไรมาก... แตหนุมเทพย คงหนักกวานัน้ คงตองยอนหลังไปถึง 5 ป ทีแ่ มตอ ย ฝากป จ จั ย ไว ไม รู ว า วั น นี้ ด อกเบี้ ย ท ว มไปอี ก เทาไร?... ถาเอาดอกเบี้ยธนาคารเปนที่ตั้งก็คงไม เทาไร... แตถา เปนดอกเบีย้ พวกหมวกกันนอค จนมา ถึงวันนี้ก็คงทวมแลวทวมอีก จนเจาหนี้ยิงตายไป หลายรอบแลว... ถึงเวลาจะไดคนื เสียที...ไชโย!... *** หลั ง จากผจญศึ ก น้ำ ท ว มอิ น ทร บุ รี จนไดยนิ ขาวมาวาอีกแคนดิ เดียวก็ถงึ พืน้ บานชัน้ บน

เวลาไปไหนมาไหน ก็ตองใช เรือพายเปนพาหนะ... เลนเอา รูปปน พอพระยมทีห่ นาตำหนัก ปริ่มน้ำมาเปนเดือน... มาวันนี้ น้ำทวมใหญ ที่อินทรบุรีลดลง เปนปกติแลว ก็เตรียมจัดงานไหวครูเหมือนเดิม กับ งานยิ่ ง ใหญ ข องพ อ โอ ร า งพ อ พระยม-พ อ ขุ น ชางมหาเศรษฐี คนดังแหง อ.อินทรบรุ ี จ.สิงหบรุ ี ใน วันที่ 29 มกราคม 2554... งานนี้ก็ตองขอรองเชิญ ชวนเหลามิตร สหายทั้งหลายที่ยังรักใครกับพอโอ หนุมรางใหญที่สุดของวงการไปรวมอวยพรกัน เหมือนเดิม... ***ถัดมาอีกวันก็ตอ งยอนกลับมาทีซ่ อยวัด ลาดปลาดุก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี กับงานยิง่ ใหญ ของพ อ ต อ ศั ก ดิ์ ร า งแม อั ม พิ ก ามหากาลี - พ อ พญานาคราช กับพอเอ็ม รางพระศิวะ เพชรเกษม48 ทีจ่ ดั งานรวมกัน... ทีล่ านอเนกประสงค หนาวัดลาด ปลาดุก... ปทผี่ า น มาต อ งถื อ ว า พ อ ตอและพอเอ็มนัน้ เปนรางทีโ่ ดดเดน มากๆอี ก รายหนึ่ ง ของวงการ เพราะมี ก ารเดิ น งานอยางสม่ำเสมออีกทั้งฐานการเงินแนนปก... เพราะจัดงานผานมา 3 ครั้งนั้น ถูกหวยมาเกือบๆ ลาน จนทำเอาหลายๆ คนงงวาจัดงานไดอยางไร ปละตัง้ หลายครัง้ ... ก็ตอ งถือวาเขาถูกโฉลกกับการ จัดงานเพราะจัดทีไรก็ไมตอ งควักเนือ้ ตนเอง ควักแต เนื้อของเทวดามาลวนๆ จนทำเอาหลายๆคนอิจฉา กันไปทั่ว... สวนหนึ่งก็เพราะวาพอตอ-พอเอ็มนั้น ขยันทำบุญทำทานอยูเปนนิจ จนเทวดาทานเปนใจ อวยพรมาทีไรก็ถงึ ทุกทีไป... จัดงานคราวนีเ้ สร็จปบุ 30 มกราคมพอถึง 1 กุมภาพันธ ปบ ก็ขอใหนบั เงิน ลานเขากระเปา แบบไมตองเกรงใจใครสักคนเลย นะจะ!...

*** หนุมเทพยขอขอบพระคุณไปยังป า อวน เจาของรานปลาทองขายอาหารทะเลสด ซึง่ อยู ทีห่ นาตลาดสดเทศบาลเมืองพิบลู มังสาหาร อ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี... ซึง่ เปนหนึง่ ในสมาชิก หนังสือของเราในภาคอีสาน... ที่ไดมอบของขวัญ ปใหมมายังหนมุ เทพย... โดยใหคณ ุ พีค่ นหนึง่ ขับรถ จากอุบลราชธานีมาพบกับหนมุ เทพย ทีเ่ มืองโคราช ในวันงานของหมอโก ในตอนกลางวัน... ขนาดไม เจอในงานก็ยังขับรถมาพบกันในรานอาหารแหง หนึ่งในเมืองโคราช... ซึ่งปาอวนไดจัดพวงมาลัย มะลิ ย าวแสนสวยมาหนึ่ ง พวง พร อ มเงิ น สดอี ก จำนวนหนึ่ง มาเปนของขวัญปใหม โดยแจงให ทราบวาไดฝน ถึงพอเทพยภชุ งคนาคา ในกายสังขาร ของหนมุ เทพย ก็เลยตัง้ จิตอธิษฐานวาหากมีวาสนา ตอกัน ก็ขอใหมโี ชคลาภ ปรากฎวางวดนัน้ ถูกลอต เตอรีไ่ ป 30 คู แตไมยอมแจงใหทราบวาถูกเลขอะไร หรือรางวัลอะไร?... แตเนื่องจากวาไมรูจะซื้อของ ขวัญอะไรให ก็เลยมอบเงินสดมาใหไปหาซื้อเอา เอง... มาแปลกดี!... แตกข็ อขอบคุณในน้ำใจของปา อวนมากๆ ที่มีน้ำใจตอหนุมเทพย ผูเปนเบื้องบาท เปนอาสนะรับใชเทวดา... เสียดายทีไ่ มมรี ปู มาใหดู เนือ่ งจากหนมุ เทพยกไ็ มเคยเห็นหนาปาอวนมากอน จริงๆ... เปนสมาชิกรับหนังสือของเรามา 2 ป ก็ยงั ไมมโี อกาสไปเทีย่ วอุลราชธานีสกั ที... สงสัยในเวลา ไมนานนีค้ งจะมีวาสนา ไดไปเทีย่ วเมืองดอกบัวสัก ครั้ง... ตอนนี้สมาชิกของเราภาคอีสานมีมากขึ้น เรือ่ ยๆ โดยเฉพาะโคราชมีนบั สิบราย... และจังหวัด อืน่ ๆอีกหลายจังหวัด... ก็บอกแลววา เราตองทำให ไดและเราก็ทำได... อันนีเ้ รือ่ งจริงไมไดโม... *** เตรียมพบกับงานครบรอบ 7 ป หนังสือ พิมพผนู ำกาวหนา-คนรักเจา และงานพิธบี ชู าครูบา น คนรักเจา ถวายแดพอใหญสำโรง-พอเทพยภุชงค นาคา ทีร่ าชบุรี ในวันที่ 27 เมษายน 2554 แนนอน....

หนมุ เทพย คนเกาแตยงั ไมแก...รายงาน


ฉบับที่ 56

หนา 12

10 สถานทีด่ เี ดนทีข่ นึ้ ชือ่ ในการดูแลอาคันตุกะดวยอาหารการกินทีด่ เี ยีย่ มในรอบป 2553 เหตุผลที่นำเสนอเรื่องนี้ ก็เพราะตองการ จะนำเสนอเรื่องราวของเจาภาพหรือสถานที่ที่เขามี ความตัง้ ใจจริงๆในการตอนรับ และดูแลอาคันตุกะ ทีม่ ารวมงาน ซึง่ สิง่ ทีแ่ สดงถึงความตัง้ ใจในเบือ้ งตน ก็คือการจัดเรื่องอาหารการกินนี่แหละ เปนตัววัด คุณภาพและความตัง้ ใจของเจาภาพไดอยางดีทสี่ ดุ ... ดังทีห่ ลายๆทานเคยไปรวมงานเปนบางงาน จะเห็น วาบางงานนั้น แทบไมมีอะไรจะกินเลย... ตอนเชา จะดีหนอยทีเ่ ปนอาหารเลีย้ งพระ หลังจากนัน้ อีก 2 มือ้ ตอมา คือกลางวันและเย็น ก็จะเปนเมนูตงั้ แตเชา เหมือนกันทุกประการตลอดทั้งวันจนจรดค่ำ อุน แลวอนุ อีก... บางงานตอนเชามีน้ำเตาหู ปลาทองโก จากนัน้ ก็จะรอของไหวหนาศาลประเภทหัวหมู ไก ตม ฯลฯ มาทำใหกนิ ตอนกลางวัน แตบางงานก็ได มื้อกลางวันจนถึงมื้อเย็นเลยก็มี... จริงๆแลวการจัด อาหารเลี้ยงอาคันตุกะนั้น ที่ผมเขียนเรื่องนี้ ใชวา จำเป น ต อ งเป น อาหารที่ วิ เ ศษเลิ ศ เลออะไร เป น อาหารธรรมดาประเภทแกงสม ตมยำ ผัดๆทอดๆ อะไรก็ได... แตที่สำคัญตองมีใหเขากิน เพราะมัน เปนธรรมเนียมของคนไทย ที่ตองตอนรับขับสู อาคันตุกะที่มาเยี่ยมเยือนเรือนชานดวยอาหารการ กิน และก็ตองมีคนดูแลดวย ไมใชปลอยใหตักกัน เองจนเลอะเทอะไปหมด... เคยมีคนคานวา ก็เจา ภาพมีเงินนอยจะใหเลี้ยงดีๆไดอยางไร? ก็ถามีเงิน นอยจริง ก็ทำไมไมจดั งานแคพอตัวหละ! เชิญแขก เฉพาะทีต่ นเองดูแลได ไมใชออกการดไปทัว่ หลาย รอยใบ แลวปลอยใหเขาอดๆอยากๆเวลามารวมงาน ของคุณ อันนี้ผมถือวาใชไมได เคยเขียนไปวาถา อยางนั้นระบุในการดไปเลยวา เจาภาพไมไดจัด อาหารการกินไวใหอาคันตุกะ กอนจะเขางานใหกนิ มาใหเรียบรอยหรือ หาอาหารมากินเอง... กลาไหม หละ?... เพราะฉะนัน้ บทความในคอลัมนนี้ จึงมีวตั ถุ ประสงค ที่ ใ ห เ จ า ภาพทั้ ง หลายที่ จ ะจั ด งานพึ ง ตระหนักในเรือ่ งนีด้ ว ยอีกเรือ่ งหนึง่ ทีจ่ ะทำใหงาน ของทานออกมาสมบูรณแบบ... *** แมออ รางพระแมศรีอมุ าฯ ม.ซือ่ ตรง คลอง 2 ลำลูกกา ปทุมธานี ... เปน ที่ยอมรับกันทั่ววา อาหารการกิน ในงานของแม อ อ ที่ จั ด มาเลี้ ย ง ดูอาคันตุกะนั้น... จัดมาแบบตั้งใจ พิถพี ถิ นั ตัง้ แตเชาจรดค่ำ หลากหลายเมนู แบบไมซ้ำ ตั้งแตเชาจรดค่ำจริงๆ... เหมือนมีงานออกรานใน งานกาชาด แถมแมครัวก็ไมมีการหวงอาหาร ใคร จะกินเทาไรก็กนิ ไป จนมีเสียงกลาวชมกันไปทัง้ วง การวาเจาภาพมีความตัง้ ใจจริงๆ... แถมยังมีอกี สวน หนึง่ จัดวางไวบนโตะสำหรับบุคคลทีจ่ ะขอกลับไป กินทีบ่ า น... ตองยอมรับวาใจถึงจริงๆ... ตองยกให

งานนี้ เ ป น ที่ ห นึ่ ง ของวงการในเรื่ อ งอาหารการ กิน...งาน 10 ก.ค.54... *** พอศิวดล สุรโิ ย หรืออาเดียว เมืองชาง รางพระแมสวรรคฯ คนดังแหงกำแพงเพชร... หลัง จากที่พลาดไปเมื่อป 52 ที่ละเลย เรือ่ งนีไ้ ปนิดหนึง่ ... เพราะโรงครัว ไปตั้งบนพื้นที่ ที่มีฝุนมากเกินไป และคำนวณอาคั น ตุ ก ะไม ถู ก ว า จะมาสักเทาไร แคเจอสิงโตมังกรลงแคทีมเดียว ก็ เ ล น เอามั่ ว ทั้ ง โรงครั ว แล ว ... จนมาเมื่ อ ป 53 ก็จดั การเสียใหมยา ยโรงครัวมาอีกแถบหนึง่ ของงาน พรอมกับจัดจางทีมงานมืออาชีพในเรื่องของอรอย ทั้ ง หลายจากเมื อ งกำแพงเพชรหลายองค ก ร มา ทำอาหาร เลี้ยงแขกมากมายเกือบสิบราน... มีเมนู มากมายใหเลือกสรรตามทีใ่ จตองการ... อิม่ แปร ก นั ทัว่ หนาทุกคน จนมีเสียงสรรเสริญรอบสารทิศ วาเจา ภาพมีความตัง้ ใจจริงในการดูแลอาคันตุกะ... งานนี้ ทำเอาพออาเดียวปลืม้ ตัง้ แตตน ปจนถึงปลายป... งาน ปนี้ 19 ก.พ.54 ... *** งานของพอแบ็งค รางพอศรนารายณ ธนูทอง แหงเมืองสระบุร.ี .. ปนถี้ งึ จะขาดก ว ยเตี๋ ย วเป ด เจ า ดั ง ของ สระบุรีมาบริการ... แตโดยภาพ รวมๆ แล ว ก็ ถื อ ว า ไม ธ รรมดา เพราะจัดอาหารการกินไวแบบเพียบพรอมเหมือน เดิม... กับขาวหลากหลายเกือบสิบเมนู... รวมไปถึง ผัดไทย กระเพาะปลา ขนมเบื้อง จนถึงขนม อีก หลายเมนู . ..ก็ ต อ งถื อ ว า เป น สุ ด ยอดอี ก งานหนึ่ ง ของวงการ... งาน 10 ธ.ค.54... *** แมปู ดารา รางพระแมลักษมี เทียน ทะเล ชายทะเลบางขุนเทียน... นีก่ ต็ อ งถือวาเปนอีก งานหนึ่ ง ที่ มี อ าหารการกิ น ที่ สุ ด ยอด... ทัง้ เมนูกบั ขาว ทัง้ กวยเตีย๋ ว ไก ทีอ่ รอยมากๆ... แถมยังมีอาหาร ที่เหลือเฟอ ขนาดเลิกงานแลวก็ยัง กลับไปกินไดเหมือนเดิม ถือวาเปนอีกงานทีส่ ดุ ยอด ของวงการ...งาน 30 เม.ย.54.. *** พอทวี นอยอำไพ รางพอปยะ บางเลน นครปฐม... เนือ่ งจากพอทวีนนั้ เปน เจ า ของแพปลาน้ำ จื ด ในนาม นพดลแพปลา ที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม... อาหารการกินของที่ งานนี้ จึงเปนเมนูปลาทัง้ หมด... เหมาะสำหรับพวก ทีช่ อบทานปลาทัง้ หลาย... ทัง้ ปลานิลทอด ทีม่ เี สิรฟ แบบไมอั้น... แกงสมตมยำสารพัดของปลาที่จะจัด มาให... งานนีไ้ มทำใหเสียชือ่ เจาของแพปลาคนดัง ของวงการ...งาน 2 ม.ค.ทุกป...

*** พอเต รางพอพญายมราช แหงตลาด อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก... ถึงปลารา ไหนี้ จ ะมี ก ลิ่ น โชยไปทั่ ว แบบไม อยากใหโชย... แตสวนหนึ่งของ งานนี้ ที่ อ ยากจะพู ด ถึ ง ก็ คื อ เรื่ อ ง อาหารนี่แหละ... เพราะแกลงทุนไปจัดจางแมคา อาชีพ ที่ทำอาหารอรอยจากตลาด อ.วัดโบสถมา เกือบทุกเจา มานำเสนอใหกับคนทั้งงานตั้งแตเชา จรดค่ำ... แบบไมมีขาดตกบกพรอง... ถึงเรื่องอื่น จะพลาดแตเรือ่ งอาหารการกิน แกก็ยงั ติดชารจหนึง่ ในสิบก็แลวกัน... งาน 27 มี.ค.54... *** แมไน รางพออิศวรตรีมรู ติ แหง อ.บาน นา จ.นครนายก... ถึงปใหมนจ้ี ะจัด งานแบบเชาเดียว เพราะแมไนนั้น คงจะอิ่มตัวแลวจากวงการจริงๆ... แตสวนหนึ่งที่ตองนึกถึง แมปที่ ผานมา ก็คือมีการจัดอาหารการกินแบบพิถีพิถัน มากมายหลากหลายเมนูมากๆ จนเปนที่นาประทับ ใจกับอาคันตุกะทุกๆคน... *** พอไรนาม แหงทุงรังสิต ปทุมธานี... เนื่องจากแมพิณ-พอตี๋ นั้นมีอาชีพ ในการทำอาหารเปนอาชีพเสริม ยก เวนการ ทรงเจา... แกจึงมีความ ตั้ ง ใจในการดู แ ลแขกเหรื่ อ เป น อยางดีในเรื่องอาหาร... ปหนึ่งแกจัดงานหลายครั้ง และทุ ก ครั้ ง ก็ จ ะคิ ด เมนู ห ลากหลายมาเพื่ อ ดู แ ล อาคันตุกะ... ก็ตอ งยกใหแกเปนหนึง่ ในสิบตำหนัก ที่ ดูแลอาหารการกินเปนอยางดี... *** เจาพีส่ กุ ญ ั ญา โพธาราม ราชบุร.ี .. เนือ่ ง จากเจตา รางเจาพี่สุกัญญานั้ น มี อาชีพดั้งเดิม ก็คือเปนเจาของโตะ จีน ในนาม ดวงอมรโภชนา แกจึง มีฝมือในเรื่องดูแลแขกเหรื่อดวย อาหารการกินที่หลากหลายเมนู... แกงสม ตมยำ น้ำพริก ตมแซบรสจัดแบบอาหารไทยแทๆ... พี่ สมควรเป น พ อ ครั ว ใหญ ใ นการดู แ ลไม ใ ห ข าด ตกบกพรอง ไมใหเสียชือ่ ดวงอมรโภชนา... *** พอเปรม รางพอนเรศวร แหงบานทงุ นอย เมืองนครปฐม... เนือ่ งจากพอ เปรมนัน้ มีอาชีพเปนเจาของแพปลา น้ำจืด รายใหญอีกรายหนึ่ง.... เมนู ของปลาจึงมีแบบไมอนั้ เชนกัน ทัง้ กินทั้งใสถุงกลับบาน... เฉพาะปลา นิลทอด ไมรวู า ขนมาทำอาหารกีร่ อ ยกิโลกรัม เยอะ มากๆ... สุดยอดๆๆ... งาน 14 มี.ค.54... ...เปนอยางไรบางครับกับ 10 อันดับ ทีผ่ มจัด มาใหดู นีเ่ อาเฉพาะอันดับ 1-10 เทานัน้ นะ...


หนา 13

ฉบับที่ 56

พอเอ รางพอกรมหลวงฯ กรุงเทพกรีฑา ชายผลู กึ ลับของวงการ

สวนในเรือ่ งการเดินงานนัน้ พอเอก็เดินทาง ไปรวมงานของหลายๆสถานที่อยางสม่ำเสมอมา ตลอดป 2553ทีผ่ า นมา แตอาจจะเปนเพราะความไม โดงดังของตัวเอง จึงทำใหหลายๆคนจดจำไมไดวา พอเอไปรวมงานหรือเปลา? ก็ตอ งขอใหหลายๆทาน ไปเปดดูรูปในอัลบั้มของทานวามีรูปของพอเอไป รวมงานทานหรือไม? เพราะทัง้ 2 คราวทีจ่ ดั งานผาน ไป มี ร า งทรงมาร ว มงานน อ ยมากทั้ ง สองคราว จนทำเอาพอเอไมเขาใจ วาการเดินงานนั้นเขาดูกัน ตรงไหน? ตนเองอยากใหหลายๆคนที่ตนเองไป รวมงานของเขามารวมอวยพรในยามที่ตนเองจัด งาน อยากไดพรจากเหลารางเทวดาทัง้ หลาย การเดินงานนัน้ มีหลายรูปแบบจริงๆ มันอยู ที่วาเราจะคบกับคนหรือรางทรงกลุมใด ซึ่งมีมาก มายหลายกลมุ ในวงการ แตละกลมุ ก็มคี วามคิดเห็น และทัศนคติในการอยแู ละเดินงานตางกัน มีทงั้ พวก จริงๆแลวพอเอ หรือคุณธวัชชัย ไชยเรือง ที่มีสาระและพวกไรสาระ มาวันนี้เราจึงใชสื่อของ โรจน แหงหมูบานกลางเมือง ถนนกรุงเทพกรีฑา เขตสะพานสูง นัน้ เดินงานมานานพอสมควรในวง การ แตเนื่องจากพอเอนั้น มีบุคลิกเปนคนพูดนอย เวลาไปรวมงานของใครแตละงานก็มักจะนั่งนิ่งๆ ไมคอยไดพูดจากับใครมากมายนัก เหตุที่นั่งนิ่งๆ ก็เพราะตองการศึกษาและเก็บเกี่ยวประสบการณ ตางๆของแตละงานเอาไวใชเปนขอมูลในการจัด เราเพือ่ เปนเหมือนกับการเปดตัวพอเอใหรจู กั กันใน งานของตนเอง แตเหตุเพราะความนิง่ นัน้ ก็เลยไมคอ ยมีใคร วงการ มีหลายๆคราวที่เคยเห็นพอเอขับรถเบนซ รูจักพอเอเทาไรนักในวงการ แตผูชายคนนี้นั้นไม เขางาน แตบางทีกข็ บั ยีห่ อ อืน่ ๆอีกหลายคันเขางาน ธรรมดาเชียวหละ!... ทีต่ ำหนักนีเ้ ขาจัดงานปละ 2 ครัง้ ครัง้ แรก จนเคยสงสัยวาพอเอนัน้ มีรถกีค่ นั กันแน?... สุดทาย เปนงานไหวครูใหญ ทุกวันที่ 19 พฤษภาคมของทุก จึงรวู า พอเอนัน้ มีเตนทรถมือสอง ทีม่ รี ถราหลายสิบ ป แลวอีกทีกว็ นั ที่ 19 ธันวาคม ซึง่ เปนงานบวงสรวง คัน และตอนนี้ก็แตกลายนธุรกิจมาจับงานคาวัสดุ เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แตทั้งสอง กอสรางโดยเขาหุนกับเพื่อนๆอีกธุรกิจหนึ่ง...ไม ธรรมดาเชียวหละ!... งานเขาจัดแบบเชาบาย

งานบวงสรวงคราวที่ ผ า นมาเมื่ อ 19 ธันวาคมนัน้ ก็เปนแบบสบายๆเฉพาะสหายทีร่ กั ใคร เนื่องจากไปชนกับงานใหญๆหลายงาน แตพอเอ ก็O.K.นะ แตงานไหวครูใหญประจำปอีกทีก็คือวัน ที่ 19 พฤษภาคม 2554 ซึง่ ตอนนีย้ งั ไมรวู า ไปชนกับ ใครอีกหรือเปลา?

แตพอ เอก็ขอฝากขอบคุณทุกๆรางทีม่ าสละ เวลามารวมงานของตนเองทีผ่ า นมา ก็ถอื วาคราวนีเ้ ปนการเปดตัวพอเอ ธวัชชัย ใหหลายๆคนไดรูจักกันในวงการ...


ฉบับที่ 56

หนา 14

บรรดารางทรงจากทั่วสารทิศที่มีความรักใครในแม หนอม สุพรรณบุรี รางพระแมลกั ษมี-พอจาวทงุ เดิน ทางเขารวมงานเพื่ออวยพรกันอยางเนืองแนนในปนี้ งานไหวครูของแมหนอมตรงกับวันลอยกระทงทุกป

พอโย ไพลิน พุกพิลา รางพอพระพรหมชินะปญจะระ คลอง 11 รางทรงดีเดนในการดูแลบุพการี บรรจงหอม แกมคุณแมพดุ ซึง่ เปนแมของรางดวยความชืน่ ใจ หลัง เสร็จพิธเี บิกบายศรีแลว โดยมีพอ ดกุ แอบอิจฉาอยขู า งๆ

ปนี้ถือวาเปนความสำเร็จอยางงดงามในการจัดงาน ไหวครูของพอแอดและแมธัญยธรณ ตำหนักพอกรม หลวงฯ ดอนเมือง ที่อาคันตุกะมาลนหลาม นองสอง รางพอนารายณตลาดไทและคุณแม ก็เขารวมอวยพร

ครบทีมเหลาบรรดาญาติสนิทมิตรสหายของแมสรอย เพชร เพียรดี รางเสด็จพอพระนารายณทรงครุฑ จอม ทอง เจาของงาน 3 ธ.ค.ทุกป ป นี้ เ หล า อาคั น ตุ ก ะ แนนกวาทุกป เพราะทุกคนยอมรับในอัธยาศัยเจาภาพ

เห็นพุงพลุย ผมยาว ถอดเสื้อนั่งกลางแดดอยางนี้อยา นึกวาเพีย้ น นีก่ ค็ อื ปสู มุทร รางพอตรีมรู ติ สุดยอดของ โหราสายฮินดูคนหนึง่ ของวงการ สวนทีถ่ อื ไมคนนั่ คือ แมทพิ ย นีก่ ส็ วดฮินดูสดุ ยอด ภาพจากงานที่ชยั บาดาล

แมวรรณ อุมออง รางพระแมศรีอุมาฯ จากเทวสถาน จอมธนัง บานสวน ชลบุรี กำลังถวายไฟอัคนีโหระตะ แกแมศริ นิ ทร ผิวออน รางพระแมศรีอมุ าฯ บอวิน ซึง่ จัดงานปนที้ มี งานของเราไดมโี อกาสไปเยีย่ มชมบารมี

งานครบรอบ 7 ป หนังสือพิมพผน ู ำกาวหนา-คนรักเจา และงานพิธบ ี ชู าครูบา นคนรักเจา ปที่ 13 ทานพอใหญสำโรง-ทานพอเทพยภช ุ งคนาคาทีร ่ าชบุรี วันพุธที่ 27 เมษายน 2554


หนา 15

ฉบับที่ 56

จดหมายเปดผนึก

...ศรัทธาแตอยางมงาย... โชวคนทีร่ จู กั วาเขาก็ทำได ...อันตรายมากจะ!... เพราะพอจัดงานไหวครู แคครัง้

ถึง ครูแพม เพือ่ นรัก เกิดมาเปนคนตองผจญหลายๆสิง่ ในชีวติ หนึง่ ๆ เจอทัง้ เรือ่ งดีๆและเจอ ทัง้ เรือ่ งรายๆ คละเคลากันไป ยิง่ อยใู นโลกนีน้ านมากเทาไร ก็ยอ มตองเจอหลาก หลายเรื่องราวผานเขามาในชีวิต เพื่อใหเปนประสบการณในการจดจำเรียนรู คนที่อายุมากก็จึงมีประสบการณในชีวิตมากกวาคนที่ยังอยูในวัยหนุมสาว ก็เพราะผานชีวิตมามากกวานั่นเอง แตใครจะใชประสบการณในชีวิตมาเปน บทเรียนเพือ่ หลอหลอมความแข็งแกรงไดมากนอยกวากันนัน้ อันนีก้ เ็ ปนเรือ่ ง ของจิตพืน้ ฐานของแตละคนทีไ่ มเหมือนกัน ทัง้ พืน้ ฐานของความรู พืน้ ฐานของ การใชชวี ติ ในสังคม เหตุทเี่ ปนดังนัน้ ก็เพราะแตละคนมีประสบการณในการใช ชีวติ ทีต่ า งกัน ไมเหมือนกัน เมื่อเราทุกคนมาอยูรวมกันในสังคมนี้ เปนสังคมของคนทรงเจา เปน สังคมของคนรักเจา บูชาเทพยดา บวงสรวงเหลาเทพเทวาทัง้ หลาย มันเปนสังคม ทีค่ นภายนอกหลายๆกลมุ เขามองวาพวกเราเปนพวกเพอพก งมงายในสิง่ ทีม่ อง ไมเห็น พิสจู นไมไดทางวิทยาศาสตร แตในความเปนจริงของคนทรงเจาที่เปนของจริงของแทนั้น เขามี สัมผัสพิเศษทีส่ มั ผัสไดจริงๆ ขอเนนย้ำวาพวกทีเ่ ปนของจริงแทเทานัน้ ไมไป นับรวมกับพวกกะพีท้ มี่ ปี ะปนอยมู ากมายในสังคม เรือ่ งบางเรือ่ งพูดออกไปให คนภายนอกทีไ่ มเคยรับรไู ดฟง มันก็เหมือนกับบอกคนตาบอดวาทองฟานัน้ เปน สีครามนะ ยังไงเขาก็ไมรเู รือ่ งดวยหรอก เพราะชีวติ ของเขานัน้ เจอแตสดี ำอยาง เดียว เขาไมรหู รอกวาสีครามนัน้ เปนอยางไร? เทวดานัน้ ก็เหมือนกับสายลม เราไมเคยเห็นสายลมทีพ่ ดั อยรู อบตัวเรา แตเรารสู กึ ได สัมผัสได เมือ่ สายลมนัน้ พัดมาถูกตองตัวเรา วาลมนัน้ มันมีความ รูสึกวารอนหรือเย็น ทวยเทพเทวดาก็เฉกเชนเดียวกับสายลมที่มีอยูมากมาย รอบๆตัวเรา สวนใครจะสัมผัสไดมากหรือนอยนัน้ ก็เปนเรือ่ งของบุญวาสนา ของแตละสังขาร ที่สะสมกันมาตอเทวดาองคนั้นๆที่มีตอแตละสังขาร หลายๆปทผี่ า นมา ทีฉ่ นั เขียนบทความออกมา เพือ่ ใหทกุ คนไดอา นได รับรขู อ มูลขาวสารจากการทำงานของฉัน ฉันนัน้ พยายามเลีย่ งทีจ่ ะเขียนถึงเรือ่ ง อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย เพราะถาเขียนเรื่องแนวนี้มากไป พวกที่ไมเชื่อเขาก็จะ บอกวาขีโ้ ม เพราะพืน้ ฐานความเชือ่ ของแตละคนนัน้ ตางกัน แตสว นใหญแลว ฉันจะเขียนถึงเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม การอยรู วมกันในสังคมหรือวงการ วา ฉันนัน้ ไปเจออะไร ประสบพบเห็นอะไรมาบาง แลวก็เอามาเลาสกู นั ฟง เพือ่ เปน อุทาหรณ เปนบทเรียนใหกบั รางทรงรนุ ใหมๆทีก่ ำลังเดินเขาสวู งการ เพือ่ ใหได โลดแลนอยใู นวงการนานๆ ไมหลีกลีห้ นีจากกันไปเร็วเกินไป พึงสังเกตวาชวงนี้รางทรงหลายๆรายที่จัดงานแลวหลบลี้หนีหนาออก ไปจากวงการนัน้ สวนใหญจะเปนรางทรงใหมๆทัง้ นัน้ โดยเฉพาะพวกเด็กรนุ ๆ ทีม่ ฐี านการเงินไมแนนพอ ไมมอี าชีพสวนตัวทีม่ นั่ คง แตอยากจะจัดงานใหญๆ

สองครัง้ ก็เปดกนไปแลว เนือ่ งจากวาการจัดงานไหวครูทกุ วันนี้ ถาจัดแบบเต็ม สูตร มีทงั้ ระนาด - พิณแคน - ตีคลี - คาบายศรี - คาหมอขวัญหลายๆคน - คา เลีย้ งดูแขกเหรือ่ - คาเครือ่ งเสียง - เครือ่ งไฟ - เตนท - เกาอี้ ฯลฯ งานหนึง่ ๆนัน้ ไมต่ำกวาแสนแนนอน บางงานเลยเขาไปถึง 2-3 แสน ถาคิดจะจัดงานไหวครูสกั ครัง้ ไมมกี ารเตรียมตัวทีด่ พี อ หวังจะแกะซอง ชวยงานมาจายหนวยบริการทัง้ หลาย รายไหนก็รายนัน้ เจงเกือบทุกราย บางงาน แกะซองปบุ เคลียรไดพอดี แตอกี หนึง่ ปตอ ไปหละ! จะทำอยางไร?ในการเดิน งาน ซึง่ เรือ่ งตรงนีน้ นั้ ฉันพร่ำเตือนมาแลวก็หลายรอบมากๆ แตกย็ งั มีเรือ่ งราว เหลานี้ ปรากฏใหไดยินไดเห็นอยูเสมอๆ ไมรูวาเมื่อไรหลายๆคนจะไดคิดได รูสึกถึงความถูกตองกันมากขึ้นเสียที ฉันนั้นไมโตเถียงหรอก! ถาบางคนจะอางถึงความศรัทธาตอองคเทพ เทวดา เพราะมันเปนสิทธิข์ องแตละคน แตอยากจะใหพงึ สังวรณกนั ไววา การ ที่เทวดาจะประทานพรมาไดถึงตัวรางนั้น รางสังขารตองมีบุญวาสนาและ เกณฑชะตาทีด่ เี พียงพอตอการรับพรนัน้ ๆ มันเหมือนกับการเปดวิทยุรบั สงคลืน่ เดียวกัน ก็จึงจะรับขอมูลขาวสารตอกันและกันได แตเมื่อคราใดที่รางเกณท ชะตาไมดี แลวก็ไมไดแกไข มันก็เหมือนกับเปดวิทยุคนละคลืน่ กัน เชนเทวดา สงคลืน่ มาที่ จส.100 แตรา งดันเปดคลืน่ สวพ.91 แลวมันจะรเู รือ่ งกันไดอยาง ไร? วิธกี ารในเบือ้ งตน รางทรงนัน้ ๆก็ตอ งหมัน่ สรางบุญบารมี โดยการทำบุญ ทำทานอยเู ปนเนืองนิจ เมือ่ รวู า ปไหนเกณทชะตาไมดี ก็ตอ งมีการแกไขเกณท ชะตาของรางใหดี ดวยพิธกี รรมแกไขเกณฑชะตาตางๆตามความเชือ่ ของแตละ คน แตกต็ อ งเลือกเอาพิธกี รรมทีเ่ ขาเห็นผลมาดวยการกระทำทีแ่ ทจริง ไมใชเชือ่ ตามคำชักจูงที่ตองเสียเงินเสียทองมากมายเกินความจำเปน... เพื่อที่จะไดรับ พรของเทวดาไดแบบเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมใชหลงงมงายไปวาทำพิธตี า งๆหรือ ทำงานไหวครูไปแลว เทวดาตองประทานพรมาถึงรางทุกครัง้ ไป ถาคิดอยางนัน้ ทุกๆคนทีไ่ หวครูไปแลวในทุกๆงานก็ตอ งร่ำรวยเหมือนกันทุกคนนะสิ! แตใน ความเปนจริงแลวมันไมใช ดังจะเห็นไดจากหลายๆงานทีผ่ า นมา ซึง่ มีทงั้ การ ประสบความสำเร็จและลมเหลว ฉันเขียนเรื่องจริงทีไร มันก็จะไปกระทบความรูสึกของบุคคลหลายๆ ฝาย ทีอ่ าศัยการทำมาหากินในวงการทุกทีไป เพราะเคยไดยนิ บางคนบอกวา แค เขาสัคเคทีเดียวเทวดาก็เดินลงมาเต็มงานแลว จริงหรือเปลาก็ไมร?ู แถมบางงาน มีการกลาวเชิญสัมภเวสีเขาสงู าน ก็มคี นเคยไดยนิ มาแลว... สำหรับคนทีไ่ ดรบั ประโยชนจากการทำงานของฉันทีผ่ า นมาหลายป เขาบอกวาฉันนัน้ เหมือนนัก บุญของเขา แตสำหรับบางคนเขาบอกวาฉันคือหายนะของเขา สวนฉันจะเปน อะไรนัน้ มันก็อยทู มี่ มุ มองของแตละคน... นายวาจริงไหมเพือ่ น?... จากใจจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน

เมือ่ คราวถวายองคที่ 5 ทีก่ าญจนบุรี พอเอ นาคาสุพรรณบุรี เปนประธาน

ขอเชิญรวมพิธบี วงสรวงประดิษฐาน องคเจาแมกวนอิม องคที่ 6 ณ วัดปางิว้ ต.ปางิว้ อ.ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย วันที่ 19 ก.พ. 2554 เวลา18.00 น. มีพธิ ลี ยุ ไฟ วันที่ 20 ก.พ. 2554 เวลา 09.39 น. ทำพิธบี วงสรวงประดิษฐาน ทีมงานอากงตรัง สุขสวัสดิ์ 30 เปนผเู รียนเชิญทานผมู จี ติ ศรัทธาทัง้ หลาย รวมงานบุญดวยกัน 086-3293669


หนา 16

ฉบับที่ 56


หนา 17

ฉบับที่ 56

พอตอ รางแมอมั พิกา วัดลาดปลาดุก, แมนก รางแมกาลี สุขสวัสดิ์ 30, พอเอ รางพอกรมหลวงฯ กรุงเทพกรีฑา, แมยู รางพอใหญสำโรง ราชบุรี รวมทำพิธเี สริมขันธให กับคุณปู รางพระแมลกั ษมี รานบิวตีโ้ ฟน เมืองแปดริว้

หมอสุพจน ปอมพระจุล-หมอเอ นารายณหนาหวาน สะพานใหม โหราจารยยอดนิยม รวมกันประกอบพิธี บวงสรวงบูชาครูใหกับพอหมู รางพอปูนารอด - พระ พิฆเนศวร ม.ดอนเมืองวิลลา ถ.เพิม่ สิน เขตสายไหม

แมทราย รางพอพระนารายณคลายจักร คลอง 10 แม บายศรีอีกหนึ่งทีมของวงการ ที่มีฝมือไมเปนรองใคร เจาของงาน 20 กุมภาพันธ 2554 เขารวมงานของ พอ เตอร รางพระศิวะ-พระเจาทรงธรรม เมืองสุพรรณบุรี

พอปูมนัส คนชม รางพอนารายณมหาเทพและแมกิ่ง แกว คนชม รางพระแมลกั ษมี แหงหนองจอก ทีมงาน บายศรีอีกหนึ่งทีมในวงการ จัดงานปนี้ขอแบบเบาๆ เพราะเศรษฐกิจไมคอ ยดี แตลกู ศิษยกย็ งั แนนตรึม

พอตอแมลงหวี่ รางบรมครูพระพิฆเณศวร สุดยอด โหราจารยของวงการและพอแบ็งค รางพอศรนารายณ ธนูทอง โหราจารยรอยลานตัวจริง ชวยกันประกอบ พิธใี หกบั แมไกญาณทิพย ทีป่ น อี้ จู ฟี๊ น มาหลายสิบลาน

คุณมด วราภรณ สุขลี าภ รางแมยา สุรโิ ยทัย อยุธยา จัด งานไหวครูปน เี้ ปนปแรก อาคันตุกะลนหลามแนนงาน แมวรรณ รางพระแมลกั ษมีมาตา รามอินทรา 109 ขวัญ ใจเสีย่ ยัง ชางเครือ่ งมือหนึง่ เจาของงาน 7 มี.ค.รวมงาน

คุณภิภพเดช รางพอเจาแสนหลวงและ อ.ไก รางพระ แมเจากาลี เจาของงาน 26 กุมภาพันธ ซึง่ จัดงานทีว่ ดั สว า งอารมณ เข า ร ว มงานของแม สุ ป ราณี ร า งแม สุพรรณกัลยา นาขุม ทีอ่ าคันตุกะแนนดูไดทมี่ าลัยทีค่ อ

แมพร รางแมกาลี จรัญฯ 8 เจาของงาน 19 ม.ค.ทีต่ ลาด พรานนก และแมออ รางแมศรีอมุ า ม.ซือ่ ตรง ลำลูกกา คลอง 2 เขารวมงานของ อ.ตรี คอลัมนิสตมอื ทองของ คนรักเจา ซึง่ จัดงานแบบเชา-บาย ทีบ่ า นบางใหญ

พอโจ รางพระพิราพ สนามบินน้ำ พอโตง รางพอภุชงค ดอนเมือง แมตกั๊ รางพอพญาแล นนทบุรี พอชายจูเนียร ร า งพระพิ ฆ เณศวร บางบอน เข า ร ว มงานของคุ ณ กัลยาณีหรือพีเ่ ทพ รางพอภุชงคฯ ซอยเรวดี นนทบุรี

สุดยอดของรางทรงในวงการอีกรางหนึง่ ก็คอื แมปรุ ติ า รางทานแมมนัสการมหากาลียะห คลองตัน เจาของ งาน 19 พ.ย.54 กำลังทุบมะพราวลางและเปดพระแม ธรณี โดยมีศษิ ยทศี่ รัทธาตามแนนขนัดเหมือนทุกๆป

แมเปด ลาดพราว ตอนนี้ไดยายตำหนักไปอยูคลอง 6 อ.วังนอย อยุธยา ในพืน้ ทีเ่ กือบ 50 ไร กวางขวางมาก จัดงานปนมี้ ที งั้ พิณแคน ทัง้ ระนาด โดยมีแมสแุ มน วัง นอย เปนแมงานและหมอเอ สุพรรณบุรี เปนเจาพิธี

พอตอ รางแมอมั พิกา วัดลาดปลาดุก, พอเอ็ม รางพอศิวะ เพชรเกษม 48 เจาของงาน 30 มกราคม เขารวมงานของ พอสนิท-แมสำเภา ตำหนักพระปยะ น.เมตตา ม.ชลลดา บางบัวทอง สุดยอดรางทรงผอู าวุโสของวงการ

คุณเคยรไู หมวา มีรา งทรงกีค่ นแลว? ทีเ่ พิง่ เดินเขาสวู งการ แตยงั ขาดประสบการณในการจัดงานไหวครู แต ไปไดทปี่ รึกษาทีไ่ มจริงใจ ทัง้ ขีฉ้ อ หลอกลวง ฟนคาหัวคิวในการติดตองานประสานหนวยบริการตางๆ ตองสูญเสีย เงินไปมากมายเกินความจำเปน บางรายโดนหลอกจนหมดตัวภายในครัง้ เดียวหายไปก็มี เราคือ เจาของหนังสือพิมพที่แทจริงเลมเดียวในวงการ ที่นำเสนอเรื่องราวของคนทรงในวงการมากที่สุด รลู กึ รจู ริงทุกขอมูลในวงการ ทีย่ นิ ดีจะใหคำปรึกษาอยางจริงใจกับทุกๆทานในเรือ่ งการจัดงาน รไู มทนั ความคิดคน อาจตองจนและหมดตัวในพริบตา โทร.ปรึกษาฟรี 086-3031731, 086-8843030


ฉบับที่ 56

หนา 18

แมอดี๊ รางพระแมศรีอมุ าเทวีศรีไศล ออนนุช ซอย 39 เขารวมงานอวยพรกับแมพัชรี รางพอปูฤๅษีนารายณ หมูบานผกามาศ ซอยสุขุมวิท 71 ที่ปหนึ่งๆเดินงาน เพียงไมกงี่ านเนือ่ งจากธุรกิจรัดตัวแตกไ็ มลมื คนรักเจา

แมจารุภา ตำหนักพระพุทธเจาหลวง พระราม 2 รางทรง ดีเดนเรื่องการบริจาคเพื่อพระพุทธศาสนา และคุณ ไพโรจน รางพอวิรณ ุ ปกษา เจาของงาน 6 ก.พ.บางบอน รวมงานของคุณตัก๊ รางพญาแลเขาพระสุวณ ั นนทบุรี

คุ ณ พรเทพ ร า งพระแม ม หากาลี เ จ า ม.อั ญ ชลี ซอย นนทบุรี 42 สนามบินน้ำ เจาของงาน 29 มกราคม 54 เขา รวมงานของคุณโบว-คุณเป รางทาวหิรญ ั ฮ -ู พระแมทรุ คา ซึง่ จัดงานทีล่ านตลาดน้ำตลิง่ ชัน เมือ่ ไมนานมานี้

พอวัชระ รางพอนเรศวรอางทอง, พอเดียร รางพอพระ นารายณ ศรีประจันต สุพรรณฯ และพออวน อินทรบรุ ี รางพอทาวเวสฯหอกลองสะทาน งาน 19 ม.ค.นี้ เขา รวมงานของพอศราวุธ รางกรมหลวงฯ ไทรนอย

พอแผน สุดยอดโหราจารยเสียงหวานปานน้ำผึง้ บรรจง เปาแวนสุวรรณใหกบั แมกรพินธุ รางพระแมทรุ คา แหง เรือนคีรีเมฆ สมุทรปรการ ที่ถือไดวาสุดยอดมากๆกับ การรอยเข็มถวายพระแม แทงทะลุทงั้ สองแกมซายขวา

“แมแขก” ปทุมรัตน พุมสุวรรณ รางพอปูฤๅษีนารอด ม.พฤกษา11 คลอง 3 ปทุมธานี รางทรงอาวุโสผมู คี วาม สมถะและความนอบนอม กำลังคารวะพอทาวพันตา อยุธยา เจาของงาน 16 มี.ค.54 ทีม่ าทำหนาทีโ่ หราจารย

คุณพุฒิชัย-คุณพงศพันธุ แหงตำหนักกุมารจุกเทพ เทวา-พอปฤู ๅษีอคั นี อัมพวา สมุทรสงคราม จัดงานปนี้ อาคันตุกะตรึม โดยมี อ.ขวัญทิพยมงคล สุดยอดราง ทรงเปนทัง้ หมอยาและจอมขมังเวทยเปนประธานงาน

พอเอส รางพอปูวาสุเทพ สุโขทัย-พอนพ รางปูฤๅษี นารอด อุตรดิตถ และแมแกม รางพอหลวงเปรมฯ กำแพงเพชร ลวนแตเปนคนดังของวงการ เขารวมงาน ของแมตกิ๊ รางพอจตุคามรามเทพ บึงยีโ่ ถ คลองสาม

แมณฐั ธิดา คนชาญ สายญาณพอปฤู ๅษีตาไฟ-พระแมศรี อุมาฯ ตลาดไท ซึง่ อยใู นสายของแมกชกร สิงหบรุ ี เจา ของรานมุนจี นิ ดามณี ซึง่ จำหนายสินคาเกีย่ วกับรางทรง หลายชนิด จัดงานปนแี้ นนทัง้ คนรวมงานและคนมาชม

พอทุม พราหมณนอ ย รางพอพังพกาฬ หมบู า นบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี เสือซอนเล็บของวงการ เขารวม งานของแมแจว รางพระแมกาลี และพอนเรศวร แหง พุทธมณฑลสาย 1 ซึง่ อยใู นสายของหมอสุพจน

แมแขก พรปวีณ แหงประเวศ, แมเปย บางจาก, แมแอว แมอดี๊ ออนนุช 39 พรอมดวยเหลาบรรดาศิษยานุศษิ ย ของหลวงพอสามารถ วัดขจรศิริ ออนนุช รวมกันจัด งานเพื่อแสดงมุทิตา เนื่องในวันคลายวันเกิดหลวงพอ

หลังจากเศรษฐกิจเมืองพัทยาซบเซาไปพักใหญ ตอนนี้ เริม่ ดีขนึ้ มากแลว แมแขก จันทบุรี ก็เลยรับไหวลกู สาว และลูกเขยดวยทองและเพชรกลองใหญ เพือ่ ใหเปนทุน ในการทำกินและครองรักกันไปนานๆเหมือนแมกบั พอ


หนา 19

ฉบับที่ 56

งานพิธบี ชู าครูวนั ที่ 26 มกราคมของทุกป

อยากรูเ รือ่ งราวของคนทรงเจาตองอานหนังสือพิมพผนู ำกาวหนา ฉบับ “คนรักเจา” เพราะเปนหนังสือพิมพฉบับแรกและฉบับเดียวของเมืองไทย ที่นำเสนอเรื่องราวของคนทรงเจามากที่สุด

สมัครสมาชิกแคปล ะ 300 บาท/12 เลม ทานจะไดรบั ขอมูลขาวสารตางๆในวงการ พรอมปฏิทินงานบูชาครูในเตละเดือนกอนใครๆ(สงสมาชิกกอน) หนังสือสงถึงบานทานแนนอน สำหรับสมาชิกตางจังหวัดโปรดโอนเงินเขาบัญชี...ชือ่ บัญชี นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน

บัญชีออมทรัพย...ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขทีบ่ ญ ั ชี 705-1-57125-7 ในกรณีเปนสมาชิกในกรุงเทพฯและปริมณฑล คือ จ.ปทุมธานี-จ.นนทบุร-ี จ.สมุทรปราการ โปรดโอนเงินเขาบัญชี...ชือ่ บัญชี นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน

บัญชีออมทรัพย...ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดวงศกร เลขทีบ่ ญ ั ชี 567-0-10858-2 (ไมตอ งเสียคาธรรมเนียมการโอนในกรณีใชธนาคารเดียวกัน) และเมื่อทานไดใบสลิปการโอนมาแลว ขอใหทา นถายเอกสารใบสลิปนั้น (ทานโปรดเก็บเอกสารตัวจริงไว) จากนัน้ ก็ใหเขียนชือ่ นามสกุลพรอมทีอ่ ยอู ยางละเอียด พรอมเบอรโทรศัพททสี่ ามารถติดตอทานได ในกรณีเกิดปญหาใดๆ หากตองการรวดเร็วก็โปรดแฟกซเอกสารนัน้ มาทีเ่ บอร 032-310810 หรือหากตองการประหยัดก็สง ทางจดหมายติดสแตมป 3 บาท มาตามทีอ่ ยขู องกองบรรณาธิการดานลางนี้ สำหรับในกรณีทตี่ อ งการตอสมาชิก ขอความกรุณาแจงหมายเลขสมาชิกมาดวย เพือ่ ความรวดเร็วในการคนขอมูลในสารบบ เบอรโทรศัพทตดิ ตอ คุณจตุรเทพย(นัต)ิ 086-8843030, 081-7368352 - คุณจุฑาภัทร(ยู) 086-3031731, 086-8070058

นางจุฑาภัทร เมืองเชียงหวาน บรรณาธิการ-เจาของ - นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน หัวหนากองบรรณาธิการ-เจาของ สำนักงานราชบุรี : เอ็กซเพรสการพิมพ เลขที่ 2/1 ถนนสุรพันธเสนีย (หนาวัดศรีสรุ ยิ วงศ) ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทร. 086-3031731, 081-7368352, 086-8843030, โทรสาร 032-310810 นายกิตติชยั สรอยอากาศ ทีป่ รึกษากฎหมาย


คนรักเจ้า56  

คนรักเจ้า56

คนรักเจ้า56  

คนรักเจ้า56

Advertisement