Page 1

หนังสือพิมพผนู ำกาวหนา ฉบับ เลมที่ 44

ราคา 30 บาท


ฉบับที่ 44

หนา 2 วันจัดงาน

25 ก.ย. 52 26 ก.ย. 52 29 ก.ย. 52 30 ก.ย. 52 1 ต.ค. 52 2 ต.ค. 52 4 ต.ค. 52 4 ต.ค. 52 5 ต.ค. 52 11 ต.ค. 52 13 ต.ค. 52 13 ต.ค. 52 14 ต.ค. 52 15 ต.ค. 52 17 ต.ค. 52 17 ต.ค. 52 17 ต.ค. 52 18 ต.ค. 52 19 ต.ค. 52 19 ต.ค. 52 20 ต.ค. 52 20 ต.ค. 52 22 ต.ค. 52 23 ต.ค. 52 24 ต.ค. 52 24 ต.ค. 52 24 ต.ค. 52 25 ต.ค. 52 25 ต.ค. 52 25 ต.ค. 52 25 ต.ค. 52 26 ต.ค. 52 27 ต.ค. 52 27 ต.ค. 52 28 ต.ค. 52 29 ต.ค. 52 29 ต.ค. 52 29 ต.ค. 52 30 ต.ค. 52 30 ต.ค. 52 30 ต.ค. 52 31 ต.ค. 52 31 ต.ค. 52 1 พ.ย. 52 1 พ.ย. 52 1 พ.ย. 52 2 พ.ย. 52 2 พ.ย. 52 6 พ.ย. 52 7 พ.ย. 52 8 พ.ย. 52 11 พ.ย. 52 12 พ.ย. 52 12 พ.ย. 52 14 พ.ย. 52 14 พ.ย. 52 14 พ.ย. 52

ชือ่ องค/ชือ่ ตำหนัก

ทีอ่ ย/ู รายละเอียด

คุณแดง ชางสามเศียร จัดงานคลอง 12 ลำลูกกา ปทุมฯ 089-2249201 พอพระศิวะ-หลวงปทู วด สวนพุทธธรรมลานนา บานทางตรง บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 089-7811799 วันเกิดครูบาเจาเทพมุณี 25 ก.ย.52 30 ก.ย.52 1 ต.ค.52 เบ็ญจมหาราช(พอเมืองจันทบุร)ี คุณเก ม.พรพิทกั ษ ถ.เทศบาลสาย 3 ทาใหม จันทบุรี 086-8326831 คุณอังสนา ม.เมืองประชา ถ.หทัยราษฎร 37 มีนบุรี 085-2164375, 084-3403948 พระแมทรุ คา คุณนิว อินทามระ 15 สุทธิสาร สะพานควาย 089-4892843 พอพระนารายณเปดโลก พัทยาใต ชลบุรี พอพระยาแล คุณนอง สุขสวัสดิ์ 14 (เชา-บาย) 081-6940768, 02-8772955 แมทับทิม-ไตเซียฮุดโจว 4 ต.ค.52 5 ต.ค.52 13 ต.ค.52 คุณมณฑา รางพอจุลทิพวรรณ โพธาราม เปนประธาน 089-6938909 ทอดกฐินวัดกำแพงเหนือ คุณสมพจน จัดงานบางบอน 3 หลักสอง บางแค 081-2516444 บรมครูปพ ู ระพิฆเณศวร คุณตา-คุณโตง มาลัยแสนสวย โพธาราม ราชบุรี 086-1702442, 084-1187852 เจาพีส่ กุ ญ ั ญา-พอขุนแผน คุณปู ภคอร แปดริว้ ถนนเสนเดียวกับสถานีรถไฟแปดริว้ (เชา-เทีย่ ง) 081-3455560 พระแมลกั ษมีบวิ ตีโ้ ฟน 13 ต.ค.52 11 ต.ค.52 คุณโย บายศรี อ.ชุมแสง นครสวรรค 083-1230842 หอพรพระอวโลกิเตศวร คุณตัว้ คลอง 10 หนองเสือ ปทุมธานี 081-3635666, 085-7226411 พระพิฆเณศวร พอปหู อมทงุ -แมสพ ุ รรณกัลยา คุณหนึง่ บานทาคอย อ.ทายาง เพชรบุรี 081-8588133, 084-6349939 คุณกฤตเมธ-คุณสิรภัทร หอประชุม ร.ร.วัดราชสิงขร 089-9247175 (เชา-บาย) โสมนันทะ 15 ต.ค.52 17 ต.ค.52 คุณอรามศรี-คุณสมชาย สนง.การไฟฟา อ.หนองเสือ คลอง 10 โทร.087-7168905 พอทาวเวสสุวัณโณ คุณพีระพล วังนอย อยุธยา 081-7576227, 081-1073765, 089-8024191 นารายณบรรทมสินธุ เฮียตี-๋ เจพณ ิ รังสิต ปทุมธานี 085-0751059, 083-0324228 (17/10 ทำสายเหนือ) พอไรนาม-พอตากสิน ปอู นันตนาคราช-ทาวภุชงค คุณประเสริฐ-คุณมยุรี ซอยปุณวิถี 20 สุขมุ วิท 101 081-4485805 (เชา-บาย) คุณนิธภิ ทั ร(ครูแฟร) บานทานาง เถิน ลำปาง 084-0427689, 080-1330610 พอกรมหลวงชุมพรฯ 18 ต.ค.52 22 ต.ค.52 คุณแสงเดือน แกลง เมืองระยอง 086-8488707, 086-8299282 แมจนั ทรสดุ า คุณหนมุ บานหนองแอก อ.ตาคลี นครสวรรค 083-2062658, 056-550888 แมตะเคียนทอง เสีย่ หนอ บางตีนเปด แปดริว้ สอบถามทาง 081-4291894, 038-981668 พอแสงอาทิตย คุณนิยม ม.จันทิมา บางบัวทอง นนทบุรี 089-2179939 พอปชู วี ก-แมปญ  จะมุขี 19 ต.ค.52 23 ต.ค.52 คุณธนวัฒน ซอยวัดเสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 084-4492858, 089-5240851 พระพิฆเณศ-พระปยะ แมแตว พุทธมณฑล สาย 3 โทร. 081-4975832, 089-7609536, 02-8890571 พระแมอมุ าทุรคากาลี คุณสิทธิเดช พนัสนิคม ชลบุรี (สายพระยมเทวราช วัดโบสถ) พอตากสิน พอพระยาแล-เจาพีน่ ลิ ภัทร คุณนุกลู -คุณแนน ซอยโรงแรม 99 นครปฐม 087-4063180, 081-0148633 24 ต.ค.52 25 ต.ค.52 คุณตอ แฮรดู ลานตรงขาม สนง.เขตบางกะป 081-8454331, 089-1245995 พอพิฆเณศวร คุณดำ บะหมี่ ออนนุช 13 สวนหลวง 089-1570563, 02-3114811(เชา-บาย) พระพิฆเณศ คุณสมศรี ม.แสงทอง เพชรเกษม 65/1 (เชา-บาย) 081-5510164, 089-7638731 พอกรมหลวงฯ คุณนพ-คุณเอส ต.ยางซาย เมืองสุโขทัย 084-1614932, 084-0943140 พอวาสุเทพ คุณปาริสรา จัดทีใ่ หมเขาทางบานแมดาว ทงุ สองหอง 081-9294830, 085-8140479 ปูฤๅษีตาไฟ 25 ต.ค.52 26 ต.ค.52 คุณนคร ดอนเสลา บานโปง ราชบุรี 081-8453493 อากงเซียนกุน เทวสถานญาณทิพยพระแมกวนอิม คุณไก ญาณทิพย ซอยเสือใหญอทุ ศิ (รัชดา 36) 081-5515045, 083-7787771 พระแมปราวตีศรีอมุ ากาลีทรุ คา คุณพิม จัดงานวัดสังฆราชา(วัดสอง) ลาดกระบัง 089-4130767, 089-0216675 คุณเซีย๊ ม บิก๊ เฮาสอนิ นบงั กะโล เมืองนครนายก 081-3051649, 081-6832823 พระพรหมวิษณุกรรม 27 ต.ค.52 28 ต.ค.52 29 ต.ค.52 คุณโรจ สำเหร (เฮียปง) ซอยตากสิน 21 (เชา-บาย) 089-4963009 อากงใหญ คุณวสันต(อวน) ซอยสยามคันทรีค่ ลับ พัทยากลาง 081-5235127 แมยาโม คุณตกุ ตา บานดอนชะเอม ทามะกา กาญจนบุรี 087-7584193 องคนาจา คุณเบิรด ซอยโลตัสพระรามสอง 080-2200199, 086-7768296 ตำหนักกาลีสรุ ยิ ะเทพ 29 ต.ค.52 31 ต.ค.52 พระแมลกั ษมีตาทิพย-พอนารายณ คุณนอง-คุณสังวาลย ม.มโนรมย 4 คลองสามวา 080-3076146, 086-3346928 คุณโอต บานศรีเฉลิมเขต ถ.มาลัยแมน สองพีน่ อ ง สุพรรณบุรี 085-1528861 ปูฤๅษีตาไฟ-พระยาแล คุณจิระณัฐ ถ.เพชรเกษม ซอย 6 ทาพระ 02-4657599, 084-5564484 พระแมอมุ า พระแมลักษมี-ปูฤๅษีพรหมเมศร คุณสมจิต ต.บัวลอย หนองแค สระบุรี 086-0115791, 080-1093292 หมอพร เจริญผล หนองมน ชลบุรี 081-6877324 พอพรหมผาแดง 31 ต.ค.52 1 พ.ย.52 1 พ.ย.52 แมหนอม บานรางบัว อ.บางปลามา สุพรรณบุรี 086-8825244, 089-0953036 พระแมลักษมี-พอจาวทุง คุณปรีดา หมบู า นพาบาลี หวยกะป ชลบุรี 038-764955 (เชา-บาย) พอปพ ู รหมเมศร พอมอญนารายณ-แมปราวตี คุณโชค-แมนาจ เพชรเกษม 36 บางแค 083-4280294 คุณประคอง บานธาตุ แกงคอย สระบุรี 080-6616145(สายฤๅษีตาไฟ(จิว๋ ) แกงคอย) 2 พ.ย.52 พระแมกวนอิม 6 พ.ย.52 คุณปมุ วัดคลองพุทรา อ.บางปะอิน อยุธยา 086-1343350, 087-1183170 พราหมณนอ ยลอยน้ำ ต.รมโพธิท์ องปตู าทิพย-พอปภู ชุ งค คุณมนัส-คุณกิง่ แกว-คุณประยุทธ ม.อมรทรัพย หนองจอก 087-0610025 คุณสุปราณี บานนาขุม เมืองนครปฐม 086-1690642 พระพี่นางสุพรรณกัลยา คุณนวล ซอยโรงธูป (ตรงขาม ร.ร.สารสิทธิ)์ บานโปง ราชบุรี 083-8812355 พอทายเกาะ-กุมารรักยม 7 พ.ย.52 8 พ.ย.52 11 พ.ย.52 คุณตกุ หลังตลาดสดออเงิน ถ.สุขาภิบาล 5 ซอย 41 เขตสายไหม 089-6741154 พระแมอมุ ามหาเทวี คุณสุวภัทร(ทิพย) หลังวัดราษฎรสมานฉันท ปากทอ ราชบุรี 089-8072791 พอปมู ะขามเฒา ใชบริการถายรูป-ถายวีดโี อ ของทีมงานคนรักเจา คุณดกุ บางเสาธง สมุทรปราการ 085-9156936, 081-7598003, 084-1436469 พอเชียงแสน ยินดีบริการลงรูปทานเจาภาพใหฟรีจะ !


ฉบับที่ 44

หนา 3

ฉบับที่ 44

“คนหลอกเจา”

ในสังคมของคนทรงเจานี้ มีผูคนมากหนา หลายตารอยพอพันแมที่เดินปะปนกันอยูในสังคม หรือวงการนี้ แตละคนที่เขามาก็เพื่อวัตถุประสงคที่แตก ตางกัน สำหรับบุคคลที่เปนคนดี ก็เพื่อมาสรางสม บารมี หรือการมาชวยกันประกอบกรรมดี เพื่อเปน บารมีกบั เจา ในสังขารและเปนการเสริมบารมีใหกบั กายสังขารตนเองดวย เกียรติคุณของเจาในสังขาร นัน้ ๆก็จะขจรกระจายไปทางทีด่ ี เพราะเขามาเพือ่ เปน ผใู หกบั สังคมและผคู นรอบขาง ชีวติ ของบุคคลอยาง นี้มีแตจะเจริญรุงเรืองขึ้นไปเรื่อยๆ ตามวันเวลาที่ เปลี่ยนไป แตในทางตรงกันขามกับบุคคลอีกประเภท หนึ่ ง เดิ น เข า มาในวงการนี้ เ พื่ อ หวั ง จะกอบโกย ผลประโยชน จากบุคคลทีร่ นู อ ยหรือดอยกวาในทาง สติปญญา โดยมักจะเอาองคเทพมาอางกับผูที่ไมรู ซึ่งสวนใหญแลว ก็จะเปนพวกรางทรงเกาๆที่อยูใน วงการมานานพอสมควร คนพวกนี้มักจะคอยจองดูเหยื่อ ซึ่งเปนราง ใหมๆที่เพิ่งเดินเขาสูวงการ ยิ่งถาเปนรางที่มีฐานะ สวนตัวดี หรือทีเ่ รียกวารวยเล็กนอยจนถึงปานกลาง จนไปถึงรวยมากแลวหละก็ จะถูกประกบตัวแบบ ใกลชิดดูแลเปนหวงเปนใยไปสารพัด (เหมือนกับ พระเกาที่เปนพี่เลี้ยงใหกับพระบวชใหม) โทรศัพท คุยกันตลอดแทบจะสามเวลาหลังอาหารเชียวหละ พอรางใหมถามวา คนโนนคนนีเ้ ปนอยางไร? รางที่ เปนพีเ่ ลีย้ งนัน้ ก็จะบอกวา คนโนนไมดอี ยางงัน้ คนนี้ ไมดอี ยางนี้ สรุปแลวไมมใี ครดีเลย อยาไปคบใครทัง้ นั้น มีดีอยูคนเดียว ก็คือฉันคนเดียวเทานั้น เรียกวา ตีกันคนอื่นเต็มที่ไมใหเขาใกล พอไวใจไดสกั ระยะหนึง่ รอยทัง้ รอยก็ไมพน เรือ่ งหลอกยืมเงินบาง หลอกใหทำบุญบาง หลอกให เป น ประธานกฐิ น บ า งแต เ งิ น ไม ไ ด ถึ ง วั ด หร อ ก! หลอกขายของราคาแพงๆบาง หรือเปนธุระจัดงาน ไหวครูใหบางแบบเหมาเบ็ดเสร็จ สุดทายรางนั้นๆ ก็มกั จะหมดเงินมากกวาปกติ แบบกลืนไมเขาคายไม ออก บอกใครก็ไมไดเพราะอายเขา บางรายเลนเอา หมดเนื้อหมดตัวทีเดียว มีบางรายหมดเงินเปนแสน เปนลานก็เคยมีใหเห็นบอยๆไป อยางเชนรางแถวลาดหลุมแกว ทีจ่ ดั งานครัง้ เดียวหมดไปเกือบ 2 ลาน เพราะไมรเู ทาถึงการณ กับ เลหเหลี่ยมของคนในวงการ ที่พลาดก็เพราะคำวา เกรงใจ อยางเดียวจนทำเอาหมดเนือ้ หมดตัว หายไป

จากวงการ หลายปมาแลว ซึง่ ไมรวู า ตอนนีร้ า งนัน้ ฟน ตั ว หรื อ ยั ง ? แต ป ระสบการณ เ ที่ ย วนั้ น ก็ ค งเป น บทเรียนสอนใจ ไดแบบจดจำไปชัว่ ชีวติ เชียวหละ! ชวง 2-3 เดือนทีผ่ า นมาทางทีมงานของเราได รับการรองเรียนเรือ่ งการหลอกลวงมาหลายเคส มีทงั้ ที่บอกปากเปลา และมีทั้งสงเอกสารมาประกอบ คำรองเรียน ซึ่งทางทีมงานของเราก็ใชวิธีเบื้องตน ก็คอื ปรามไปยังผถู กู รองเรียน ใหเลิกพฤติกรรมนัน้ เสีย ซึง่ ถือวาเปนมาตรการทีน่ มุ นวลทีส่ ดุ ทุกๆเรื่องที่ถูกรองเรียนเขามา ก็ไมพนเรื่อง การหลอกลวงในเรื่องเงินๆทองๆทั้งนั้น ก็บอกแลว วา เรื่องเงินทองเปนของบาดใจ มันไมเขาใครออก ใคร ลองไปเจอกับคนโลภเมื่อไร? อะไรๆมันก็เกิด ขึน้ ไดทงั้ นัน้ ไมตอ งเปนเงินแสนหรือเงินลานหรอก! แคเงินไมกี่หมื่นบาทมันทำเอาคนซึ่งดูแตหนาวาดี เสียผูเสียคนมาก็หลายรายแลว เรือ่ งทีฉ่ าวโฉทสี่ ดุ ในรอบปทผี่ า นมา ก็คงไม พนเรื่องของมาดามเจ ที่มีการแจกซองผาปาเรี่ยไร สรางระฆังใหวัดแหงหนึ่งที่เชียงใหม ไดเงินไปเปน แสนแตเอาไปถวายวัดแคหมืน่ กวาบาทจนทางวัดได ส ง หลั ก ฐานมาให กั บ ทางที ม งานเรา แล ว เราได นำเสนอไปเมื่อปที่แลว นี่ก็เปนอีกตัวอยางหนึ่ง ถา ทานทั้งหลายยังจำได มุกตางๆที่ใชในการหลอกกันในวงการนี้มี มากมายหลายรูปแบบ ไมวา จะเปนรางเกาหลอกราง ใหม รางทรงหลอกลูกศิษย หรือพวกเดียวกันเอง หลอกกันเองก็มี เทาที่พอจะประมวลไดพอเปนสังเขปก็มี การหลอกยืมเงินเพื่อใหสำรองจายไปกอน เดี๋ยว จะคืนให สุดทายก็ชกั ดาบ การหลอกใหรวมกันลงทุนทำธุรกิจดวยกัน ตอมาก็ทะเลาะกันแลวก็ชักดาบอีก หลอกใหเปนเจาภาพในงานไหวครูตนเอง แตพอเวลาถึงงานคนอืน่ เขาบางก็หลบหนาไมไปใช หลอกชวนใหมารับขันธ เพือ่ ทีจ่ ะไดมาเปน ลูกศิษยหรือบริวาร ขัน้ แรกเจาของตำหนักหรือผทู สี่ ง ขันธนนั้ ก็ไดเงินคาพานครูไปใชกอ นหนึง่ หละ! อาจ จะเปนหลักพันขึ้นไป หากหลวมตัวไปเปนลูกศิษย ลำดับตอไปก็จะแนะนำโนนแนะนำนี่ใหเสียเงินอยู เรื่อยๆ เดี๋ยวก็ขอใหเปนเจาภาพบายศรีบาง เปนเจา ภาพเครือ่ งไฟบาง เจาภาพพิณแคนบางแลวแตจะหา มุ ก มาสู บ เงิ น เข า กระเป า ให ไ ด ดิ ฉั น มั ก เรี ย กร า ง ประเภทนี้ ว า “ไอ พ วกเจ า ขี้ ข อ” ส ว นใหญ ร า ง ประเภทนี้ ฐานะสวนตัวไมคอยดี หรือไมคอยจะมี เงิน แตทำเหมือนเกงคอยจองแตหาเหยือ่ ทีร่ วยๆ แลว

ประกบแกลงโชวอทิ ธิฤทธิใ์ หดวู า เจาขาเกง โถ!ถาเจา เกงจริง ทำไมไมบนั ดาลใหรา งรวยดวยทางอืน่ โดย ไมตอ งมาเทีย่ วหาเหยือ่ เพือ่ หลอกเขาไปเรือ่ ยๆหละ! สำหรับบุคคลทั่วไปที่เขามาสัมผัสวงการนี้ หาก จะรับขันธกบั ใครก็ควรตองระมัดระวังใหดี ดูใหดวี า คนที่จะมาเปนครูบาอาจารยเรานั้น เอาตัวรอดใน สังคมนี้หรือยัง? ฐานะทางสังคมและฐานะสวนตัว ดีกวาเราหรือเปลา? มีสถานะพอที่จะชวยเหลือเรา แนะนำเราในทางทีถ่ กู ตองไดจริงหรือเปลา? หรือคิด ที่จะหลอกเอาเงินเราอยางเดียว... เปนครูบาอาจารย ของเราไดจริงหรือเปลา? หากตัวคนที่คิดจะเปนครู บาอาจารยเราจมูกยังไมพนน้ำ ก็อยาคิดวาไปชวย คนอื่นได เพราะตัวเขาเองยังเอาตัวไมรอดเลย ไมมี ทางจะไปชวยใครได ซึ่งรางประเภทนี้มีเยอะมาก หากหลวมตัวเขาไปเปนลูกศิษย เขาจะเปนเสมือน ปลิงที่คอยเกาะดูดเลือดจากคุณตลอดเวลา สวนตัว คุณเปนอะไรหรือ? ออ!ก็เปนควายใหปลิงเกาะหนะ ซี.. ถาคิดวาเจาทีม่ าจับเราเปนของจริง ก็ไมจำเปนที่ จะตองมีครูบาอาจารยหรอก เพราะเดี๋ยวเทวดาของ เราก็สอนเราเอง ทำขันธขนึ้ เองก็สนิ้ เรือ่ งไป รางทรงหลอกลูกศิษยใหทำพิธี โดยบอกวามี เคราะห ตองทำพิธีสะเดาะเคราะหโดยเสียเงินเกิน กวาเหตุมากๆ ทัง้ ๆทีไ่ มไดเปนอยางนัน้ จริงๆ ถาลูก ศิษยคนนั้นจะมีเคราะหก็คงเพราะมาเจอกับอาจารย แบบนี้เทานั้น หลอกใหทำบุญสรางโนนสรางนี่ สุดทาย พอทำบุญไป คนทีไ่ ปเรีย่ ไรหรือบอกบุญกลับเอาเงิน ไปใชเสียเอง อันนี้มันเหมือนกับการหวานพืชไป บนพืน้ ดินทีแ่ หงผาก มันไมมวี นั ทีจ่ ะทำใหผลบุญนัน้ เกิดขึน้ ได เพราะมันไมใชเนือ้ นาบุญทีด่ ี สุดทายก็คือการหลอกลวงผูคนในสังคมวา ตนเองเป น คนดี มี ค วามสามารถในการอั ญ เชิ ญ เทวดามาประทานพรได ทั้งๆที่ความประพฤติและ การกระทำของตนเองนั้น มันชางตรงกันขามกับ คำวา ประพฤติตนเปนคนดีโดยสิน้ เชิง เฮอ!ชางอนาถใจจริงๆกับสังคมของเรา ซึ่ง เปนสังคมของคนทรงเจา เปนสังคมของผูคนที่เปน ตัวแทนของเทวดา ที่ยังมีผูคนเหลานี้แทรกเปนยา ดำอยูอีกหลายราย เมือ่ ไรหนา? ทีผ่ คู นในสังคมนี้ จะหูตาสวาง ขึน้ เสียที ใชตะแกรงในหัวใจรอนหาแตสงิ่ ดีๆใหกบั ชีวติ ของทานแลวคัดกรองเอาพวกคนหลอกเจาเหลา นี้ใหหายไปจากสังคมของเรา หากพวกเราไม ช ว ยกั น คิ ด ไม ช ว ยกั น ทำ เพราะถือวาธุระไมใช ปลอยใหมีพวกหลอกลวง ประเภทนี้ลอยนวลอยู สังคมนี้มันก็ไดดีที่สุดแคนี้ แหละ...

จุฑาภัทร เมืองเชียงหวาน


หนา 4

เรือ่ งจากปก

ฉบับที่ 44

งานหลอรูปพระศรีนารายณฯ

ทางทีมงานของเรารูจักกับคุณธเนศ วนิต สวัสดิ์วงศหรือคุณเบียร แหงพุทธมณฑลสายสอง มากวา 5 ปแลว ตัง้ แตเริม่ เขาสวู งการใหมๆ และก็เห็น ความเจริ ญ เติ บ โตในสายเทพและสายเจ า มาโดย ตลอด ซึ่งเปนขอพิสูจนวานี่คือของแทและของจริง อี ก หนึ่ ง ร า งในวงการ ที่ ไ ด รั บ การพิ สู จ น ม าแล ว จนตองขอพูดถึง หากยอนกลับไปสูอดีตเมื่อหลายปที่ผานมา คุ ณ เบี ย ร บ อกว า ตนเองนั้ น ทรงเจ า มาตั้ ง แต อ ายุ ประมาณ 18 ป กว า ๆ โดยเบื้ อ งต น นั้ น เสด็ จ พ อ นารายณกฤษณะมาจับรางแตก็ไมเคยบอกใคร แต จะรูกันเฉพาะในหมูญาติเทานั้น ที่มาเขาเฝากันอยู ประจำ และตนเองก็ไดไปรับขันธเปนศิษยของราง พอศิวะ แถวสาธุประดิษฐ ชวงนั้นจะเนนเรื่องการ ปฏิบตั ธิ รรม และทำสมาธิเปนสวนใหญ ไมเคยออก งานในวงการเลย จนตอมาอีกปกวาเสด็จเตีย่ ก็มาจับ รางอีก ซึ่งก็เปนชวงที่ถูกชักชวนใหไปออกงาน ซึ่ง หมายถึงไปรวมงานไหวครูของตำหนักทรงอืน่ ๆ ซึง่ ตนเองก็ อ อกงานบ า งแต ไ ม ม ากนั ก เพราะคิ ด ว า ตนเองยังเปนเด็ก ไมอยากจะทำตนเสมอผใู หญหลาย ทานในวงการ ซึ่งลวนแตจะใหญๆทั้งนั้น ตนเอง ก็เลยขออยูอยางสบายดีกวา ไมตองการจะโดดเดน อะไรทัง้ สิน้ เพราะความเปนอยขู องตนเองนัน้ ก็พอ จะมีชื่อเสียงในหมูของลูกศิษยอยูแลว ต อ มาเมื่ อ ตนเองครบวั ย ต อ งเกณฑ ท หาร ก็เลยขอเสีย่ งเขาไปคัดเลือก สุดทายเสด็จเตีย่ ก็บอกวา ตองไปเปนทหารถึงจะประสพความสำเร็จ เลยตอง ไปเปนทหารเกณฑในกองทัพเรืออยถู งึ 2 ป ชวงเวลา 2 ป ที่เขาไปเปนทหารเกณฑนั้น ทำให ชื่ อ เสี ย งของพ อ เบี ย ร โ ด ง ดั ง ขึ้ น มาแบบพลุ จริงๆ เพราะมีผใู หญในกองทัพเรือใหการสนับสนุน แบบไมนาเชื่อ วาจากเด็กทหารเกณฑคนหนึ่งจะมี ความสามารถมากล น ทำอะไรได ม ากมายกว า คนธรรมดาทั่วไปจะทำได แลวก็ไดรับการยอมรับ อยางมากในแวดวงผใู กลชดิ ก็คงจะเพราะบารมีของ เสด็จเตีย่ เทานัน้ ทีบ่ นั ดาลใหเปนไปตามทีท่ า นไดเคย เอยไวตั้งแตกอนที่จะไปเปนทหาร หลั ง จากได ป ลดจากทหารเกณฑ ม าแล ว ก็กลับมาใชชีวิตตามปกติ ก็มีลูกศิษยของเสด็จเตี่ย คนหนึง่ มาบนบานเรือ่ งหนึง่ จนสำเร็จแบบปาฎิหาริย ก็เลยถวายตึกแถวที่ ม.เศรษฐกิจให 1 คูหา เพื่อ ทำเทวาลัยฯ และเสด็จเตี่ยก็บอกใหจัดสรางรูปหลอ ทองเหลืองพระศรีนารายณกฤษณะขนาดสูง 177 ซ.ม. ประดิษฐานที่เทวาลัยนี้ เพื่อตอบแทนกับองค เทพองคแรกทีม่ าครองรางนี้ แตจะมีผรู ว มสรางอีก หลายคน ซึง่ ลูกศิษยคนนัน้ ตกลงตามนัน้ จึ ง เป น ที่ ม าของการสร า งรู ป หล อ พระศรี

นารายณกฤษณะในครัง้ นี้ โดยทานพล.ร.ท.ชัยวัฒน ศรีอักขรินทร ปลัดบัญชีทหารเรือ ซึ่งเปนประธาน ฝายฆราวาส และเป น ผู ที่ ศ รั ท ธาในเสด็ จ เตี่ ย ได บริจาคทองเหลืองมาจำนวน 1,000 กิโลกรัม เพือ่ รวม ในการหลอครัง้ นี้ พรอมทัง้ บริจาคเงินสวนตัวมาอีก 100,000 บาท เพือ่ รวมสมทบดวย เนือ่ งจากคุณเบียรเปนศิษยรกั ของพระราชวิ สุทธิมนุ ี เจาอาวาสวัดราษฎรบำรุง เขตบางแค ทาน จึงเปนธุระนิมนตพระเกจิอาจารยดังระดับแถวหนา ของเมืองไทยมารวมในพิธี โดยประธานเททองนั้นไดสมเด็จพระมหา รัชมังคลาจารย -เจาอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ -ซึง่ เปนกรรมการเถรสมาคม -เจาคณะใหญหนเหนือ -แมกลองบาลีสนามหลวง -ผูปฎิบัติหนาที่สมเด็จ พระสังฆราชมาเปนประธานเททองในครั้งนี้ อีกทั้งไดพระกิตติมงคลวัฒน และพระครู ปลัดชาญณรงค ผูชวยเจาอาวาสวัดราษฎรบำรุง บางแค เปนแมงานทัง้ 2 รูป และมีคณะเกจิอาจารยระดับแนวหนาของ เมืองไทยอีก12 รูป มาเจริญพระพุทธมนตธรรมจักร กัปปวัตนสูตร และเจริญชัยมงคลคาถาดังมีรายนาม ตอไปนี้ ๑. พระพรหมสุธี -ผูชวยเจาอาวาสวัดสระ เกศ -กรรมการมหาเถรสมาคม -เจาคณะภาค ๑๒ ๒. พระธรรมกิตติเมธี -ผูชวยเจาอาวาสวัด สัมพันธวงศาราม -กรรมการมหาเถรสมาคม -เจา คณะภาค ๔,๕,๖,๗ ๓.พระธรรมปริยัติเวที -เจาอาวาสวัดพระ ปฐมเจดีย -เจาคณะภาค ๑๕ ๔. พระธรรมสิทธิเวธี -เจาอาวาสวัดสังเวชวิ ศยาราม -ทีป่ รึกษาเจาคณะภาค ๑๒ -กรรมการและ เลขานุการ ศ.ต.ภ. ๕.พระเทพภาวนาวิกรม -ผชู ว ยเจาอาวาสวัด ไตรมิตรวิทยาราม -ทีป่ รึกษาเจาคณะภาค ๘ ๖.พระเทพวิ ริ ย าภรณ -เจ า อาวาสวั ด หั ว ลำโพง -เจาคณะเขตบางรัก ๗.พระราชวิ ม ล -ผู ช ว ยเจ า อาวาสวั ด ชนะสงคราม ๘.พระราชรัตนวราภรณ -เจาอาวาสวัดพนัญ เชิง -เจาคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา

๙.พระราชสารเวที -ผู ช ว ยเจ า อาวาสวั ด สัมพันธวงศาราม -เลขานุการรองแมกลองธรรม ๑๐. พระเนกขัมมมุนี -รองเจ า อาวาสวั ด ราษฎรบำรุง -เจาคณะเขตธนบุรี (ธรรมยุต)ิ ๑๑. พระครูสาครพิพัฒนาภรณ -ผูชวยเจา อาวาสวัดหลักสี่ราษฎรสโมสร ๑๒.พระครูสนุ ทรสิทธิการ -ผชู ว ยเจาอาวาส วัดราชสิทธาราม งานนี้ถือไดวาไมธรรมดาเพราะถือวาเปน งานชางระดับประเทศเชียวหละ! พระเกจิอาจารย ระดับนี้ไมใชใครๆก็จะนิมนตมาไดในการทำพิธี เพราะแตละทานนั้นไมคอยรับกิจนิมนตเทาไรนัก เนือ่ งจากเปนพระระดับผใู หญทงั้ นัน้ ก็ตอ งถือวาเปน บารมีของงานเชียวหละ... กอนจะทำพิธสี งฆ พอเบียรของเราก็ทำหนา ทีพ่ ราหมณอญ ั เชิญเทวดาดวยตนเองใหมารับรใู นพิธี ครัง้ นี้ โดยประธานฝายฆราวาสซึง่ เปนผหู ลักผใู หญ ในกองทัพเรือก็นั่งพนมมือนิ่งรวมในพิธีดวยอยาง เหมาะสม อีกทัง้ มีเจาหนาทีฝ่ า ยสำนักพระราชวังมา เปนผดู ำเนินการในเรือ่ งของงานพิธอี กี หลายนายดวย กันในงานนี้ งานนี้ ถื อ ว า สมบู ร ณ ทั้ ง ฝ า ยพุ ท ธและฝ า ย พราหมณในการประกอบพิธโี ดยมีประชาชนมารวม ในพิธีและเปนสักขีพยานอีกหลายรอยคน ใชงบ ประมาณไปทัง้ สิน้ ประมาณ 600,000 บาท ตอนนี้อยูในขั้นตอนตกแตงและขัดผิวทอง เหลืองใหงดงาม เมื่อรูปหลอพระศรีนารายณฯเสร็จ เรียบรอยในเดือนตุลาคม ก็จะนำมาประดิษฐานทีว่ ดั ราษฎรบำรุง เพชรเกษม 69 เขตบางแค เพื่อใหทุก คนมากราบไหวขอพร จนกวาจะวันที่ 19 ธันวาคม 2552 ก็จะแหนำไปประดิษฐานที่เทวาลัยพระศรี นารายณกฤษณะ ทีห่ มบู า นเศรษฐกิจ 15 เขตบางแค เพือ่ ใหประชาชนทัว่ ไปมาเคารพบูชาทีน่ ี่ ซึง่ ตรงกับ วันพิธีบูชาครูของเทวาลัยดวย ก็ตองขอเชิญทุกรางทุกองค และประชาชน ทั่วไปมารวมกัน มารวมทั้งขอพรจากองคพระศรี นารายณกฤษณะ และประทานพรแกทงั้ เจาภาพโดย พรอมเพรียงกันในวันที่ 19 ธ.ค.2552 นี้ ดวยกัน...

จตุรเทพย เมืองเชียงหวาน...รายงาน


ฉบับที่ 44

หนา 5

ประมวลภาพงานเททองหลอรูปปน ทองเหลืองพระศรีนารายณกฤษณะ ทีว่ ดั ราษฎรบำรุง เพชรเกษม 69 เมือ่ 29 สิงหาคม 2552

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารยวนั นีอ้ ารมณดมี ากๆ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย เจาอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ คณะผปู ฏิบตั หิ นาทีส่ มเด็จพระสังฆราช มาเปนประธานเททองไดอธิษฐานจิตรวมกับผูคนจำนวนมากที่มาเปนสักขีพยานในงานนี้

ประธานฝายสงฆเททองเปนปฐมฤกษ

อธิษฐานรวมกับผูที่มารวมงาน

ประธานฝายฆราวาสถวายของไทยธรรม

พระเกจิอาจารย 12 รูปรวมสวดพระธัมมจักรฯ

ประพรมน้ำพระพุทธมนต

เจาหนาทีก่ ำลังทำการเททอง

กำลังทำพิธบี อกกลาวตอเทวดาฟาดิน

ประธานกำลังปกธูปถวายเครื่องสังเวย

พล.ร.ท.ชัยวัฒน ศรีอกั ขรินทร ปลัดบัญชีทหารเรือ ประธานฝายฆราวาสผอู ปุ ถัมภงานเททองครัง้ นี้ ทำหนาทีโ่ หราพราหมณบอกกลาวเทวดาดวยตนเอง

เทวาลัยพระนารายณกฤษณะ หมบู า นเศรษฐกิจ 15 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ โทร. 089-7472296, 081-2514589, 081-7772527, 083-5440598


หนา 6

ฉบับที่ 44

⌦  ⌫  ⌫    สำหรั บ กิ จ กรรมการกุ ศ ลที่ วั ด เจดี ย ห อย อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี ที่มีพระครูสุนทรคุณ ธาดา หรือหลวงพอทองกลึง สุนทโร เปนประธาน สงฆของวัดนี้ ไดจดั ขึน้ มีอยอู ยางตอเนือ่ งตลอดทัง้ ป ซึ่งเมื่อกอนเขาพรรษา หลวงพอทานก็ได เปนเจาภาพจัดอุปสมบทพระภิกษุหมู 21 รูป เพื่อ ถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระเจาอยูหัวและ พระราชินี แตงานที่ถือวายิ่งใหญที่สุดในรอบป ก็คือ งานพิธีบูชาครูบวงสรวงปวงเทพเทวาทั้งหลาย เพื่อ ถวายแดทา นเจาเมืองรัตนวดี เจาชายโสวิน พอปมู ลิน ติน พอปหู อย แมยา หอย พญานาคราชพุทธชนะชงค ราชา และพญานาคราชทุกพระสายญาณ ซึง่ ก็ผา นไป แลวเมือ่ วันที่ 26-27 สิงหาคมทีผ่ า นมา เฉพาะการเตรียมงานและการวางแผนงาน ก็ใชเวลาตั้งหลายเดือน เจาหนาที่ฝายตางๆนับรอย คน ตองมาซักซอมความเขาใจในหนาทีต่ นเองทีต่ อ ง รับผิดชอบ เพื่อความเรียบรอย และความอลังการ ของงาน งบประมาณนับลานถูกทมุ ลงไปเต็มที่ เพือ่ ใหสมเกียรติกบั คำวา งานบูชาครูของวัดเจดียห อย โดยเฉพาะเรื่ อ งอาหารการกิ น ที่ ร องรั บ อาคันตุกะและลูกศิษยนับหมื่นคนที่มารวมงานได อยางไมขาดตกบกพรอง ซึ่งทีมงานของเราคำนวณ อยางคราวๆไมรวู า งานนี้ งบคาอาหารสามแสนจะพอ หรือเปลา? นีม่ องเฉพาะแคสม ตำ ไกยา ง ลาบ น้ำตก คอหมูยาง ทั้ง 2 วันที่มีเสริฟตลอดเวลานั้น ก็นา จะเปนแสนแลว วันแรกซึ่งเปนพิธีเบิกพระแมบายศรีขอพร องคเทพทุกพระองคโหราดังระดับประเทศก็มากัน ครบทุกคน และอาคันตุกะจากทั่วสารทิศหลายพัน คนก็มารวมเสริมบารมี ซึ่งหลวงพอก็อยูตอนรับ จนดึกดื่นคอนคืน สวนในวันที่สองของงาน หลังจากทำพิธี เคารพครูในตอนเชาก็เริ่มทำพิธีครอบเศียร เสริม ขันธบารมีใหลกู ศิษย ซึง่ ปนมี้ ลี กู ศิษยเขาครอบเศียร ประมาณ 4,000 คน หลวงพอทองกลึงนัน้ เริม่ ครอบ เศียรตั้งแตเวลาประมาณเที่ยงเศษๆ จนไปเสร็จสิ้น เกือบตีหนึง่ ของวันนัน้ แทบไมมเี วลาพักเลย ปนี้หลวงพอใหความเมตตาครอบเศียรลูก ศิ ษ ย ทุ ก คนด ว ยตั ว ของท า นเอง เห็ น ความเหน็ ด เหนื่อยของหลวงพอในการทำภารกิจของทานดวย ความยิม้ แยมแจมใสตลอดเวลา ตองยอมรับวาหัวจิต หัวใจของทานนัน้ เหนือกวาความเปนมนุษยปุถุชน คนเดินดินทั่วๆไป ซึ่งในชีวิตนี้ของผมที่ผานมา ยัง ไมเคยพบใคร ที่มีทรหดอดทนและมีเมตตาจิตเชน ทานเลยจริงๆ ก็ตองขอบอกวา สมญานามที่ลูกศิษยทุก คนยกยองใหทานเปน “เทพเจาแหงความเมตตา” นัน้ ไมผดิ เลยแมแตนดี๊ เดียวจริงๆ...

⌫⌫  ⌦⌫  


ฉบับที่ 44

จดหมายเปดผนึก

หนา 7

หนทางแหงความเสื่อมของมนตรา...... ถาแคเอื้อนเอยมนตคาถาบทเดียวกันไดโดยไมไดมองวาคนที่เอื้อนเอยเปน ถึง หมอพร เพือ่ นรัก คนเชนไร? การกลาวมนตคาถาบทนัน้ ก็ตอ งมีความศักดิส์ ทิ ธิเ์ หมือนกันทุกคน

ฉันเก็บเอกสารชิน้ หนึง่ มานานนับป เนือ่ งจากไปอานเจอในหนังสือเลม หนึง่ แลวฉันก็คดั ลอกเก็บไว เผือ่ ทีจ่ ะเปนขอมูลในงานเขียนของฉันในอนาคต โดยหัวขอของเอกสารชิ้นนั้นคือเรื่อง “4 ขอสัจจะของผูที่เรียนวิชาใครทำผิด มนตคาถาจะเสื่อม” มาวันนี้ฉันไดหยิบเอกสารชิ้นนั้นขึ้นมาจากแฟมที่เก็บไวเนิ่นนาน จนกระดาษชิน้ นัน้ เกือบจะยยุ ไปแลว เพราะเปนเอกสารชิน้ เล็กๆชิน้ หนึง่ ทีไ่ ม ไดถกู สนใจมาเสียนาน มาวันนี้เรื่องของมนตคาถาในการทำพิธีกรรมตางๆในเรื่องของงานพิธี บูชาครูถกู พูดถึงวา มีความศักดิส์ ทิ ธิจ์ ริงหรือเปลา?ในการทำพิธกี รรม เชือ่ ถือ ได ห รื อ ไม ? บางบทบางตอนก็ มี ที่ ม าที่ ไ ปจากคั ม ภี ร แต บ างบทบางตอน ก็ถูกกลาวอางขึ้นมาเองของผูประกอบพิธี ไมมีคำแปลที่ถูกตองตามภาษาของ มนุษย โดยอางแบบมัว่ ๆวาเปนภาษาขององคเทพเทวดา ทัง้ ๆทีจ่ ริงๆแลวไมวา มนตหรือคาถาทุกบทนั้น มันออกมาจากปากของมนุษยที่เปนอยูเอื้อนเอย สรรเสริญและขอพรจากเทวดา ถาเปนเทวดาไทยก็ตอ งฟงภาษาไทย เทวดาของ แขกก็ตอ งฟงภาษาแขก หรือเทวดาของจีนก็ตอ งฟงภาษาจีน หรือเมือ่ เปนเทวดา ของกรีกโรมัน ก็ตอ งฟงภาษาของกรีกโรมัน เพราะเทวดาหรือองคเทพทุกองค ในชนชาติหนึ่งๆ ก็มาจากการเสกสรรปนแตงขึ้นมาจากชนชาตินั้นๆใหเปนผู ยิ่งใหญของเขา แตชนชาติไทยหรือคนไทยนั้น มันไมเหมือนกับคนอื่นเขา เพราะเรา ยอมรับไดกับเทวดาของทุกชนชาติ ขอเพียงมีประวัติที่นาสนใจวามีความ สามารถในการประทานพรใหผูที่นับถือได เราก็ยอมรับได ยิ่งเมื่อศาสนา พราหมณเขามามีสว นเกีย่ วของกับวิถชี วี ติ ของคนไทยตัง้ แตดกึ ดำบรรพโบราณ กาลมาดวย เราจึงยอมรับนับถือพระพรหม พระศิวะ พระนารายณ รวมไปถึง พระพิฆเนศและองคเทพอีกหลายๆพระองค ทีม่ าจากสายภารตะมาตัง้ แตโบราณ มาเปนสวนหนึ่งของชีวิตของคนไทยเราทุกคน มนตคาถาในการสรรเสริญและขอพร หรือการเอือ้ นเอยถึงพระองคทา น ทุกพระองค จึงมีมากมายหลายรูปแบบมาก แลวแตจะบรรจงแตงใหมกี ารยอม รับกันมาถึงปจจุบัน แลวก็มีโหราจารยหลายๆคน คัดลอกเอามาใชจนเปนที่แพรหลายใน ปจจุบัน แตมนตคาถาเหลานัน้ จะมีความศักดิส์ ทิ ธิห์ รือไม? มันก็มาจากผทู เี่ อือ้ น เอยนัน้ เปนคนเชนไร? มีความประพฤติชวั่ ดีขนาดไหน? ในการกลาวมนตคาถา

ถาเปนอยางนัน้ ก็ไมจำเปนตองมีโหราจารยมาเปนผกู ลาวโองการ ก็ไดสิ เพราะ ใครที่อานภาษาไทยไดถึงจะเปนแบบนกแกวนกขุนทองก็สามารถ สรางความ ศักดิ์สิทธิ์ไดเชนกัน...จริงหรือไมหนอ? แตในความเปนจริงแลวไมใชเลย... เพราะมนตคาถาบทเดียวกันเมือ่ ถูก เอื้อนเอยจากปากคนที่ตางกัน มันก็ใหผลที่ตางกันโดยสิ้นเชิง มนตคาถาที่ถูก เอื้อนเอยจากปากคนที่มีศีลมีสัตยในการครองชีวิต มันจะมีความศักดิ์สิทธิ์ มากกวาคนที่ทุศีลหรือจากปากคนที่เปนคนลวงโลก แลวยกยองตนเองวาเปน โหราจารยเชนคนอื่น ดั ง จะเห็ น ได ว า เมื่ อ บางงานเขาไปจ า งคนๆหนึ่ ง มาทำหน า ที่ เ ป น โหราจารยให แลวสิง่ ทีเ่ กิดในชีวติ หลังจากนัน้ มันชางแตกตางกับอีกคน ทีเ่ ขา ไปใหอีกบุคคลที่เปนคนที่ดีมาทำพิธีใหกับเขา บางคนแคไปจางคนที่ไมดีมา ทำพิธใี ห หลังจากนัน้ ไมนานชีวติ ก็ลม สลายโดยสิน้ เชิง ก็เพราะแคคดิ ก็ผดิ เสีย แลว เทวดาเขาไมรับรู แลวก็ไมยอมรับดวย ทำใหเสียเงินเสียทองไปฟรีๆโดย เปลาประโยชน ไมไดพรอะไรกลับคืนมาแลวยังเสียอะไรในชีวติ ไปอีกมากมาย หลายๆคนอาจจะไมเคยคิดถึงเรื่องนี้ แตอยาลืมวา แคมีคนชั่วเพียง คนเดียวไปอยใู นกลมุ ของคนดี ทีเ่ ราจัดจางมาทำพิธใี ห อาจจะทำใหความดีนนั้ ถูกลดทอนลง เหมือนกับผาขาวที่ถูกสีดำหกรดลงไป อยางไรเสียสีดำนั้น มัน ก็เห็นชัดมากกวาผาขาวที่สะอาดทั้งผืน หรือมันเหมือนกับคนที่ดวงดี แลวนั่ง เครือ่ งบินไปกับคนดวงซวย ทีท่ ำใหเครือ่ งบินตกแลวเราก็พลอยซวยไปดวยกัน เครื่องบินลำนั้นตกเพราะคนซวยเพียงคนเดียว ที่ทำใหคนที่เปนคนดีที่ไปอยู ขางๆเขาพลอยซวยตามไปดวยทุกคน เขาบอกวาหนทางแหงความเสื่อมของมนตคาถาที่ไมสามารถเขาถึง เทวดาหรือเขาถึงหนทางแหงความสำเร็จนั้นมันมีอยู 4 ขอ อยางที่ฉันกลาวไว ในเบือ้ งตนก็คอื เปนบุคคลทีม่ คี ณ ุ สมบัตขิ อ ใดขอหนึง่ ใน 4 ขอนี้ 1. เปนผปู ระพฤติผดิ ในกาม เสพประเวณีกบั บุคคลตองหาม 2. เปนผทู ลี่ บหลผู มู พี ระคุณหรือผทู มี่ บี ญ ุ คุณในชีวติ 3. เปนผทู เี่ บียดเบียนคนอืน่ ทัง้ ทางกายและจิตใจ 4. เปนบุคคลจิตใจคับแคบ ไมเคยชวยเหลือบุคคลอืน่ ทีท่ กุ ขยาก เราเปนบุคคลที่มีโอกาสเลือกสิ่งที่ดีๆใหกับชีวิตของเราเอง แลวเรา จะละทิ้งโอกาสดีๆ ในการเลือกทำไมหละ? เสียเงินจัดงานปละตั้งหลายหมื่น จนเปนเรือนแสนทุกป ทำไมไมเลือกสิง่ ดีๆใหกบั ชีวติ ของทานเสียที..... นายวาจริงไหมเพือ่ น?....จาก จตุรเทพย เมืองเชียงหวาน


หนา 8

ฉบับที่ 44

 ⌫ ⌫ ในรอบเวลา 1 ป ที่ศาลเจาพระแมสวรรค แดนสระทิพยที่ ต.วัดโบสถ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ซึง่ มีคุณวรวุฒิ วิริยะกิจจาหรือคุณปอบ วัดโบสถ ซึ่ง เปนผูอำนวยการนสพ.คนรักเจา และเปนประธาน ของศาลเจาแหงนี้นั้น มีการจัดงานบวงสรวงหลาย ครั้งมากเกือบ 10 งาน เนื่องจากที่ศาลเจาแหงนี้มีผู อุปถัมภระดับบิ๊กๆ ดูแลอยูอยางมากมายหลายราย และทีส่ ำคัญผอู ปุ ถัมภหรือลูกศิษยทกุ รายลวนแตเปน ผทู ปี่ ระสบความสำเร็จในธุรกิจ จากการมาขอพรจาก องคเทพทีน่ รี่ ะดับหลายสิบลาน จนถึงรอยลานนัน้ มี อยูหลายคน ฉะนั้นเมื่อจัดงานแตละครั้ง ลูกศิษยทุกๆ คนจะแยงกันเปนเจาภาพออกคาใชจายใหทั้งหมด เพราะเชือ่ วาบริจาคทำบุญใหกบั เจามากเทาไร? ก็ยงิ่ จะไดกลับคืนมามากกวาเดิมหลายๆเทา งานใหญที่นอกจากงานพิธีบูชาครูประจำป อี ก งาน ก็ คื อ งานฉลองวั น ประสู ติ ข องพระแม สวรรคฯ ซึง่ เปนประธานของศาลเจา ดังนัน้ ลูกศิษย เกือบทุกคนจะมารวมงานกันอยางพรอมพรัง่ เพือ่ มา ขอพรจากพระแมสวรรคฯ ซึ่งนานๆครั้งจะเสด็จลง มาสักที ก็เพื่อใหกิจการการคาของตนเองนั้น เจริญ รุงเรืองขึ้นไปเรื่อยๆ กิจกรรมอีกอยางหนึง่ ทีต่ อ งทำทุกปกค็ อื การ แจกทานขาวสารมงคลกับบุคคลทัว่ ไป เพือ่ ใหเอาไป ไดรับประทานเปนสิริมงคลกับทุกคนที่มารวมงาน ป นี้ มี ผู ค นมารอรั บ ข า วสารกั น อย า งมาก มายกวา 2,000 คนแนนไปทัง้ บริเวณศาลเจา เพราะรู วาขาวสารทีแ่ จกไป จากศาลเจานีม้ งั๋ จริงๆ ใครไดไป ก็ถือเปนมงคลกับชีวิตและครอบครัว นอกจากพระแมสวรรคลงประทับรางแลว ก็จะมีองคเทพอีกหลายองคลงมาประทานพรรวม ดวย ไมวา จะเปนเจาพอหลักเมือง องคไตเซียฮุดโจว สุดทายก็คือพอผาแดง ลงมาดำเนินการกิจกรรมทั้ง หมด ที่เกี่ยวกับอาคันตุกะที่มารวมงาน ตบทายดวย การเฉลิมฉลองกันอยางสนุกสนาน และเปนกันเอง กั บ อาคั น ตุ ก ะทุ ก คน จนเลิ ก งานในเวลาดึ ก พอสมควร ทุกครั้งที่เราไดเดินทางไปรวมงานตองยอม รับในเรือ่ งความยิง่ ใหญของหัวใจของพอปอบนัน้ วา สุดยอดจริงๆ ฉะนั้นจึงไมแปลกใจเลยวาทำไมชื่อเสียง ของพอปอบและชือ่ เสียงของศาลเจาแหงนีจ้ งึ โดงดัง และยิง่ ใหญอยมู านานตลอดเวลาหลายป ก็เนือ่ งจาก บุญกุศลทีไ่ ดทำมาตลอดทัง้ ปและหลายปนนั้ ไดหนุน สงให กายสังขารของพอปอบนั้นเปนเบอรหนึ่ง ของวงการตลอดมา แลวก็จะโดงดังตลอดไปอีก นาน...

พระแมสวรรคเสด็จมาทำพิธีที่หนาศาลฟาดิน

ขาวสารมงคลนับพันถุงที่นำมาแจกทาน

แมนภา เรือนขวัญรวมถวายพระพรพระแมสวรรค

2 ผยู งิ่ ใหญแหงภาคตะวันออกก็มารวมงาน

คุณปู รางแมลกั ษมีบวิ ตีโ้ ฟน แปดริว้ ก็มารวมงาน

ประชาชนนับพันมารอรับแจกขาวสารมงคล

คุณแมของรางรวมแจกทานขาวสาร

แจกดวยตนเองก็มีนะ

พอใหญสำโรง ราชบุรี ก็มารวมงาน


ฉบับที่ 44

หนา 9

 ⌫  

เกษม แยมทิพย

บายศรี โตะเจาภาพอีกทั้งเกาอี้อาคันตุกะก็ตั้งแบบ กลางแจง เหมือนเยยฟาทาดิน ทัง้ ๆทีฤ่ ดูนเี้ ปนฤดูฝน อาจจะมีเตนทตั้งบางก็เปนเตนทที่ใหอาคันตุกะมา แตงตัวเทานั้น เมฆฝนที่ตั้งเคามาตั้งแตหัวค่ำจนดูมืดครึ้ม ไปหมด สรางความหวาดระแวงใหกับทุกรางวาถึง อยางไรคืนนี้ ฝนตองกระหน่ำแนนอน แตสุดทาย ก็เพียงหยดมาแคแหมะๆกอนจะเริ่มงานเพียงเล็ก นอย งานนี้ ผ มไม รู ว า พ อ เกษมบนบานไว ด ว ย อะไร? เพราะเห็นแตเพียงวา แกจุดธูปกำใหญแลวเอา ไปปกไว ทีก่ ลางแจงเทานัน้ แตสดุ ทายฝนก็หยุดเม็ด กอนจะเริ่มงาน ก็ตองยอมรับวาคำขอหรือคำบนบานนั้นมั๋ง ชะมัด เพราะตั้งแตเริ่มพิธีจนจบพิธี ฝนไมมาเยี่ยม นาคาสุพรรณบุรี ซึ่งเปนผูประกอบพิธีก็สรางความ กรายสักเม็ด คื น นั้ น ทั้ ง พ อ หมอพรเจริ ญ ผล และพ อ เอ สุขสนุกสนาน ใหกับทุกรางที่มารวมงานแบบลน หลามทั้งกรุงเทพฯ และบานนอก แบบที่แมเวลา กับแมสวุ รรณภูมแิ ละพอตอ แฮรดู บางกะป จะผานไปจนดึกดืน่ ก็ยงั มีอาคันตุกะอยใู หกำลังใจเจา ภาพแบบลนหลามหลายรอยคน ซึง่ สรางความปลืม้ ปติใหกับเจาภาพ ที่มีผูคนมาใหกำลังใจกันอยูมาก มาย ไมรูวาพอเกษม แกใชมนตบทไหน? แต ก็ตองยอมรับแกเจงจริงๆ... กับแมจมุ ชะอำและพอจุลทิพวรรณ โพธาราม

ถึงปนี้จะจัดงานไหวครูแลวไปชนกับงาน ใหญในเมืองหลวง แตก็ไมขอเลื่อน เพราะบอกวา เทวดาสัง่ พอเกษม แยมทิพย รางพอเอกาทศรถ แหง บานหุบกะพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ก็เลยบอกวาขอวัด ใจสำหรับ เหลารางทรงทั้งหลายที่จะมารวมอวย พรกับตนเองในงานวาใครจะรักตนเองมากขนาด ไหน? เนื่องจากเวลาที่ผานมาตนเองนั้น ไปรวม งานของคนอืน่ มาตลอดเวลาหลายป อีกทัง้ ตนเองนัน้ ไมเคยเสียหายเรื่องซองเดินงานเลย แลวการเตรียม งานทุกอยาง ไมวา จะทัง้ โหราผปู ระกอบพิธแี ละ การ จองหนวยบริการตางๆก็สมบูรณทุกหนวย จึงไม อยากจะเลื่อนงานใหมีความรูสึกสับสน ตั้งแตชวงเชาจนจรดค่ำ แสงแดดนั้นรอน แรงแบบสุ ด ๆ แต พ อตกค่ำ บรรยากาศกลั บ เป น คนละแบบกันเลย งานนี้พอเกษมจัดงานแบบโอเพน ทั้งโตะ

ควันหลงงานพอเอ รางพอทาวนาคา ทีส่ พ ุ รรณบุรี

ยศกาญจน จูสวัสดิ์ โหราจารยพันธุใหมไฟแรงสุดๆ

เมือ่ คุณขอมา เราก็จดั ให เพราะเราเปนคนที่ หลวงพอทองกลึงเจิมแปงมงคล ใจงายกับสหายอยูเสมอ เดี๋ยวจะหาวาไมรักกันจริง เขาบอกวาขอใหจัดสกูปหลังงานใหหนอย เราก็จัด ใหตามใจทาน เพราะพอเอนนั้ เหมือนเจานายของเรา อยูแลว เรากลัวพอเอจะไมรัก พอดังแลวก็จะลืมเรา ทอดทิ้งความรูสึกของเราเหมือนอีกหลายๆคนใน อดีต ก็เลยตองจัดใหอกี ครัง้ หนึง่ .... กับคนดังพิษณุโลกและสุโขทัย

กราบเทามารดาขอพร


หนา 10

àÃ×Íè §¢Í§¤¹Ãѡ਌Ò

*** ผานไปแลวอยางยิ่งใหญอลังการของ งานไหวครูของวัดเจดียห อย... สมดังเจตนารมณของ หลวงพอทองกลึง สุนทโร ทีไ่ ดจดั ทำเพือ่ ศิษยานุศษิ ย ทุกคน ไดภาคภูมใิ จทีไ่ ดเขามาเปนลูกศิษยของหลวง พอ... งานนีง้ บประชาสัมพันธไมอนั้ แลวก็ไดผลสม ดั ง ความตั้ ง ใจเพราะผู ค นนั บ หมื่นหลั่งไหลเขารวมงานทั้ง 2 วัน... งานนี้ตองยกเครดิตใหแม งานใหญ ก็คอื คุณพีเ่ มตตา หลาน รั ก ของหลวงพ อ ... ที่ เ ป น ผู รั บ คำสั่งโดยตรงจากหลวงพอมาดำเนินการทั้งหมด... แลวมาแจกจายหนาที่ใหกับทุกคนดำเนินงานตออีก ที... หนุมเทพยตองยอมยกนิ้วใหทั้ง 2 โปงวาสุด ยอดๆๆ.... *** ลู ก ศิ ษ ย ข องหลวงพ อ ทุ ก ๆคนเหน็ ด เหนือ่ ยเหมือนกันหมด แตหลายๆคนหนมุ เทพย อาจ จะไมรจู กั บางก็อยาวากัน... แตสำหรับหนมุ นอยหนา มนคนที่ชื่อ “โชค” รางพอมอญนารายณ บางแค นั้ น ...ก อ นงานเหน็ ด เหนื่ อ ย เทาไร? หนุมเทพยไมรูเพราะไม ไดไปเห็น... แตในวันงานที่ 26 ส.ค.นัน้ เหมือนแกมีสบิ ขา เพราะ แกวิ่ ง ทั้ ง วั น ไม ห ยุ ด ... เดี๋ ย ว คนโนนก็โชค เดีย๋ วคนนีก้ ม็ อญนารายณ... เลยไมรวู า แกเปนแมงานดวยอีกคน หรือเปนจับกังกันแน... แต ที่แนๆหลังเสร็จพิธีเบิกบายศรีไปแลวหนุมโชค แก เปนจับกังแนนอน... เพราะจนเกือบตี 2 ไปแลว แก ยังเดินเก็บของไมเสร็จ... แถมยังใชถาดอาหารเทิน บนหัวไปเสริฟขาวตมอาคันตุกะยามดึก เหมือน คนงานทีเ่ ปนคนมอญในวัดแบบแคลวคลอง... คนอะ ไรตวั เล็กนิดเดียว แตหวั ใจนัน้ เกินรอย... ใหญกวาตัว เสียจริงๆ... *** คิดถึงบางเรื่องราวที่เกิดที่วัดเจดียหอย เมือ่ วันงานเบิกบายศรี... ก็ใหนกึ ถึงคำวา “หมืน่ ” ซึง่ มีหลายความหมายดวยกัน... หากแปลเอาตามความ หมายทั่วๆไปก็คงแปลวาสิ บ พั น...ซึ่งหมายถึง มี จำนวนพันสิบครัง้ เขาเรียกวาหมืน่ ... อีกความหมาย หนึง่ ก็คอื ตำแหนงทางทหารเมือ่ สมัยโบราณ... แตถา เปนศัพทแสลงคำวาหมื่นก็หมายถึงกิริยาของคนที่ ชอบทำอะไรแผลงๆ ทะลึง่ ทะเลน สัปดน ไมเหมือน คนธรรมดา... อยางเชนดูสิไอคนนั้นมันทำอะไร หมื่นๆเหลือเกิน ก็หมายถึงบุคคลนั้นทำอะไรสัก อยางที่สัปดนผิดจากคนทั่วไป... เฮอ!เมื่อพอหมื่น เขาทำหมืน่ ก็เลยตองใหแปลกันเอาเองนั่นแหละ... *** เกิดเปนคนดัง มันก็เลยตองมีขาวอยู เรือ่ ยๆ... ขนาดชวงนีเ้ ก็บตัวเงียบแลว ก็ยงั ไมวายโดน บางเหตุ ก ารณ ก ระทบจนได . .. เมื่ อ พ อ หมื่ น แก

ฉบับที่ 44

ทำหมื่ นจนเกือบกลายเปนหื่ น กั บ ร า งหนึ่ ง ที่ เ ป น ผูหญิงตัวเล็กๆ... พอหาทางออก ไมได แกก็เลยโยนขี้มาให พ อ ปอบ รางพอพระยมเทวราชวัด โบสถ ผอู ำนวยการหนังสือพิมพ ของเรา... วาแกของที่วัดโบสถ ทำใส... เฮอ!คนเราหนอไมรูคิดไปไดอยางไร?... ระวังจะขวางงูไมพนคอเนาะ!... *** เสียงกริง๊ กรางมาจากฝง ตะวันออก โดย คุณแมกมลชนก บำรุงแสง หรือคุณหมู รางพอยักษ ขาว แหงนาปา ชลบุรี... วาตอง ขอกราบขออภัยตอทุกรางดวยที่ ไม ไ ด เ ดิ น ทางไปร ว มงานของ ตำหนั ก ที่ ม าร ว มงาน เนื่ อ งจาก ตอนนีส้ ขุ ภาพทรุดโทรมมาก เขา ออกโรงพยาบาลเปนวาเลน... ขอเวลาพักฟน สุขภาพ สักพักใหญๆ หายดีและแข็งแรงเมือ่ ไร ก็จะขอออก มาเดิ น งานเหมื อ นเดิ ม ... เรื่ อ งเจ็ บ ป ว ยนั้ น เป น ธรรมชาติของมนุษยที่ทุกคนมีโอกาส ตองเจอทั้ง นัน้ ... เรือ่ งนีห้ นมุ เทพยเขาใจ... ก็ขออวยพรใหคณ ุ หมู หายปวยเร็วๆไมตองคิดมาก เพราะทุกคนที่ไปรวม งานก็ไปดวยความเต็มใจและเขาใจในทุกๆอยาง... ทุกๆคนไปใหกำลังใจกันทั้งนั้น... หายปวยเมื่อไร แลวคอยออกมามันสกันเหมือนเดิมนะจะ!... *** ผิดกับรายนี้ แกสุขภาพรางกายไมดีมา นานมากๆแตสุขภาพใจแกยังฟตแข็งปง... แตไม ยอมออกงานเลยตั้งแตผานการ จัดงานไปเมือ่ ปทแี่ ลว... ตอนเจอ กันแรกๆแกบอกวา มีคนเขาดูถกู หนู ว า ร า งกายหนู เ ป น อย า งนี้ จะเดินงานไดสักขนาดไหน?... หนูจะทำใหเห็นวาหนูไมใชอยาง ที่เขาพูด... แตทุกวันนี้แกหายไปแลวจะ!... สำหรับ หนูปู รางพอตากสิน แหงบานหนองสำราญ อ.บาน บึง จ.ชลบุรี... มีแหลงขาวกระซิบแววๆมาวาแกแอบ ไปซิ่ ง อยู แ ถวพั ท ยาเกื อ บทุ ก คื น ... ข า วผิ ด พลาด ประการใดหนมุ เทพยไมขอยืนยัน... รแู ตเพียงวาหนู ปูหายไปเลยจากวงการ... เอา!จะออกมาแกขา วหรือ เปลา?... หนมุ เทพยรอฟงขาวอยจู า !... *** เสียงบนเล็กๆมาวาจัดงานแตละปหมด เงินไปไมใชนอยนับแสนทุกป... แต ไ ม ไ ด ดั่ ง ใจสั ก ป . .. ป นี้ แ ม วราภรณ ฟ ก ทองพรรณ แห ง ตำหนั ก พ อ ท า วกุ เ วรมาตา แห ง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ก็เลย ขอทำใจสั ก ระยะ ว า จะกำหนด งานปหนาเมือ่ ไรแน?... ใครอยามาถาม?... ฤกษงาม ยามดีเมื่อไร? ประกาศเปรี้ยงออกไปบิ๊กเซอรไพรส แนนอน...

*** ขยันเดินงานมากๆขนาดบางงานไปรวม งาน เขาตั้ง 3 ป แลวเขาไมมา ก็ยังไปเหมือนเดิม... บอกเพียงวาอยากจะรูนักวาใจเขาทำดวยอะไร?... แสดงวาใจของคุณตองทำดวย หินแนนอน ถึงไดแกรงอยางนี.้ .. เพราะขนาดหนุมเทพยเห็นหนา พ อ พิ น ยานุ อุ ม ออง ร า งพ อ พญายมราช แหงบานสวน ชลบุรี มางานทีร่ าชบุรี เพียงครัง้ เดียว... ใจของหนมุ เทพยยงั ออนระทวย ตามไปรวมงานของพอทันทีโดยทีไ่ มมี ผลประโยชนมาเกีย่ วของ... คนเรามันตางจิตตางใจ วากันไมไดในเรื่องนี้... หากพูดถึงเรื่องตาเนื้อตาใน แลวไมตอ งพูดถึงดีกวา... เอาเปนวาแคนกึ ถึงสุภาษิต ทีเ่ ขาบอกวา หนทางพิสจู นมา กาลเวลาพิสจู นคน... แคนี้ก็ทำใหเราสบายใจไดเปนพอเนาะ!... *** หยุดจัดงานไปหลายป บอกแตเพียงวา พรอมเมื่อไรแลวจะบอก ทั้งๆที่เดินงานอยูตลอด เวลา ไมเคยหนีหายไปจากวงการ... ทัง้ ๆทีโ่ ดยฐานะ สวนตัวแลว ถือวามีความพรอมอยูตลอดเวลา ก็ไม เขาใจวาอะไรคือความพรอมของ แมตอ ย ประภาพร กองสุข รางพระ สุรยิ ะเทพ แหงพระรามสอง... ราง ดัง รางเกาแตไมแกของวงการ... ขาวแววๆมาวา ตนป 2553 นีจ้ ดั งาน แนนอน... หนมุ เทพยจะตัง้ ตารอดวยใจจดจอ วาเมือ่ ไรจะไดใสซองคืนไปสักที... เอา!วันก็พรอม เพือ่ น ก็พรอม พิณแคนก็พรอม... ลุยเลยแมตอ ย... *** สำหรับคนดังของกรุงเกาอโยธยาทีข่ ยัน เดินงานมากๆก็คือ พอประวิทย เกตุสิน รางพอ นเรศวร แหงผักไห อยุธยา... ถึง จะไมดังแบบหวือหวา แตขอโทษ ขยันเดินงานมากๆ เพราะตองการ ไปร ว มเสริ ม บารมี กั บ ทุ ก ๆที่ . .. ขนาดไปรวมสรงน้ำเจาทีต่ าคลีกย็ งั เคยไป... ปที่ผานมาอาจจะมีงานชนกับที่ตำหนัก หลายงาน... แตปหนานี้ขอวัดใจกับทุกๆรางอีกสัก ครั้ง... เพราะตองการใหทุกรางมารวมอวยพรกัน จนแนนตลาดผักไห ใหร่ำลือกันไปทัง้ บาง... ***คนดังในวงการอีกราย และก็ไมหวือหวา เชนกัน เรียกวาดังแบบเรื่อยๆแตก็จัดงานแบบยิ่ง ใหญมาไดทกุ ป... ก็คอื พอปยะรัตน เงินยวง หรือพอเอก รางพอนารายณ บรรทมสินธุ แหงซอยวัดลาดปลา เคา รามอินทรา... ปที่ผานมาขยับ จากเดือนกรกฎาคมมาเดือนพฤษภาคม เพือ่ หนีฝน... แต แ ขกก็ ยั ง แน น ตรึ ม ... เสี ย งในงานดั ง เกิ น ไป จนตำรวจมากวนใจใหเบาเสียงลง แคพอ เอกใชนวิ้ ชี้ ไปทีเดียว ตำรวจตองหายไป พรอมกับเสียงดังได เหมือนเดิม... แคนกี้ เ็ ชือ่ ไดวา พอเอกแกแจวจริงๆ...


ฉบับที่ 44

*** เพิง่ มีโอกาสไดเขารวมงานของแมออย ชลธิชา ศรีบวั งาม รางพระแมอมุ าเทวี แหงหมบู า น เอซีเฮาส ลำลูกกา คลอง4 ทัง้ 2 วัน จึงรวู า แมออ ยนัน้ ไมธรรมดาจริงๆ... เพราะกอน จะมอบขั น ธ ใ ห ลู ก ศิ ษ ย นั้ น พระแมอุมาในกายสังขารของ แมออ ยนัน้ แกสัง่ สอนลูกศิษย ให เ ข า ใจในเรื่ อ งของการรั บ ขันธในทางทีถ่ กู ตองอยางแทจริง... ไมใหหลงงมงาย กับสิ่งที่จะทำใหร่ำรวยโดยไมปฏิบัติอยางแทจริง... การที่จะร่ำรวยนั้นมันตองมาจากการกระทำของ ตนเองที่หมั่นบูชาและขอพรจากองคเทพ... สิ่งที่แม อุมาในกายสังขารของแมออ ย บอกตอลูกศิษยนนั้ ถือ วาเปนสิ่งที่ถูกตองรอยเปอรเซ็นต... *** รวยจากการทำบายศรีปล ะ 3-4 ลาน แลว ก็ยงั ไมพอใจ... ตอนนีแ้ มหนอม สุพรรณบุรี หรือคุณ ณัฐภัสสร ปงตระกูล... หันมาจับธุรกิจขายชุดเสือ้ ผา ลดความอวน เพือ่ สุขภาพ... ดวย ความเกงสวนตัว ตอนนีไ้ ตเตาขึน้ เป น ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ บริษทั ... มีลกู ทีมมากมายทำเงิน ไดอีกปละหลายลาน... โดยยก ธุรกิจทำบายศรี ใหลกู สาวคนโปรดดูแลแทน... โดย มาตรฐานยังเหมือนเดิม... คนเกงซะอยางทำอะไรก็ดี ไปหมดเนาะ!... *** กอนชีวิตจะประสบความสำเร็จ ผาน ความลำบากหนักหนามามากมาย... มาวันนี้ไดเงิน กอนโตมากวา 20 ลาน จากงานขายคอนโดและธุรกิจ ที่ทำอยูมาหลายป... ใครจะมาวาเปนเศรษฐีแลวขี้ เหนียว แมไก ญาณทิพยยอมไม ได... เตรียมจัดงานไหวครูปนี้ 28 ตุลาคม 2552 ทีซ่ อยเสือใหญอทุ ศิ รั ช ดา 36...ป นี้ มี ก ลางคื น ด ว ย นะจะ!... เอา!แมไกจา! บนบาน ใครไวบางแกหมดแลวหรือยังจะ?... *** ขยับขึ้นเหนือกันบาง... เมื่อหลายวัน กอนไดไปรวมงานของพอบวย อนุชา รางพระพิฆ เณศมนตรา แหงบานเกาะหงษ นครสวรรค... ก็มี ความรูสึกประทับใจจนอยากจะพูดถึง... ในความ รสู กึ ของหนมุ เทพย... เรารสู กึ ประทับใจกับความเปน

หนา 11

กันเองของเจาภาพ... ขาววางานนี้เปนงานแรกของ เมื อ งนครสวรรค ที่ มี โ หรา จากกรุงเทพฯ ไปทำพิธีพรอม กับวงพิณแคนไปบรรเลง... เขา บอกวาโดยมาตรฐานแลวแถว นครสวรรค จะทำพิ ธี แ บบ โบราณคือนัง่ รองเชิญกันไปเรือ่ ยๆ 3-4ชัว่ โมง... แขก ที่มาก็จะนั่งกันนิ่งๆ ฟงโหราแถวนั้นแยงกันรอง... แคสคั เคอยางเดียวก็ฟง กันเกือบ 10 รอบแลว... งาน พอบวยจึงเปนงานแรกทีป่ ฏิวตั กิ ารทำพิธี จนรางแถว นครสวรรค เขารับกันไมได... ก็ตอ งขอบอก พอบวย วาหากตองการความมันสมากกวานี.้ .. หนมุ เทพยจดั ใหได... เอาประเภทวารางแถวนครสวรรคตาคาง แลวทำตามพอบวยกันเปนแถว... ถาอยากไดจะทำให ดู... *** เอ า !เลยไปแถวสุ โ ขทั ย ในวั น ที่ 26 ตุลาคม 2552...ในงานของเสด็จพอวาสุเทพของพอ เอสและพอนพ... งานนี้มีพอเอ นาคา สุพรรณบุรี พรอมวงพิณแคนและทีมงานคนรักเจา ขึน้ ไปทำงาน ใหเจาภาพทัง้ สอง... ครัง้ นีเ้ ปนครัง้ แรกทีท่ างทีมงาน ของเราขึ้นไปทำงานที่สุโขทัย...หลังจบงานไปแลว คงจะมีอะไรดีๆมานำเสนอใหทานผูอานไดชมกัน อยางแนนอน... *** ไมไดหายไปไหนนาน เพราะปทผี่ า นมา รางไปบวชเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยมาพักหนึ่ง... ตอนนี้ พ อ ตั้ ม วสั น ต ชั ย พูลสวัสดิ์ รางพระเอกาทศรถ-พอหมื่นไพรวัลย แหงหนองแค สระบุรี ...ก็กลับมาเหมือนเดิม แลวจะ... เพียงแตจะไปเฉพาะ งานของรางที่มารวมงานของตนเองเทานั้น...ไมได เปดงานใหมเพราะแคนี้ก็ปละ 200-300 งานแลว... หากตนเองผิดพลาดงานใดก็ตอ งขออภัยและแจงให ทราบดวย... สำหรับงานปหนา 14 มกราคม 2553 อยา เพิง่ ถามวาปหนาเอาอยางไร? เพราะยกเครือ่ งใหมแน นอน... *** พูดถึงเรื่องการยื่นซองชวยงาน มีเรื่อง ตลกๆเลามาจากพอสรณรงค อินทรพิมพ รางพอ พระนารายณ แหงซอยโรงเหล็ก สมุทรปราการ วาที่ งานของตนเองนัน้ ไดรบั ซองชวยงานมาซองหนึง่ ที่

หนาซองเขียนวาตำหนักหลวงปฤู ๅษีนารอด-หลวงปู ชัยยะมงคล ทำบุญ 400 บาท... พอมาแกะซองดู กลับ พบวาขางในซองนั้นมีซองจดหมายเปลาๆ พับให หนาๆเหมือนวาเปนเงินพับอยใู นซองอยขู า งใน... ซึง่ เปนเรือ่ งทีต่ ลกมากๆ แลวก็ไมทราบเจตนาของคนที่ ทำอยางนั้นจริงๆ แลวก็ไมรูวารางไหนดวย... หนุม เทพยมานั่งวิเคราะหดู มีความเห็นวานาจะเปนเรื่อง ของคนที่ มี ค วามคิ ด ตื้ น ๆ... อยากจะออกไปอวย พรเจาภาพ แตรูสึกเขินที่ไมมีเงินซื้อพวงมาลัยไป มอบใหเจาภาพเหมือนคนอื่นๆ จะออกไปมือเปลา ก็ดกู ะไร กลัวเจาภาพไมตอ นรับก็เลยเอาซองเปลายัด ใสซองไปยื่นใหเจาภาพ เหมือนไดมาชวยงานแลว นะ... หนุมเทพยก็เห็นเรื่องนี้เปนเรื่องตลกเชนกัน เพราะงานนี้ เ ขาไม ไ ด แ จกของชำร ว ยอะไร ก็ ไ ม จำเปนตองทำเปนยื่นซองก็ได... เอาซองเปลาไปยื่น มันจะไปมีประโยชนอะไรหละ!... เออ! ถาบางงานที่ เจาภาพเขามีของชำรวยราคาแพงๆแจกก็ไปอยาง เพราะเคยเจอมาแลวที่บางงานเจาภาพแจกนาฬิกา ปลุก ปรากฎวามีคนอยากไดของชำรวย ก็เลยมีคนสง ซองชวยงานเยอะมาก... แตพอเจาภาพแกะออกมา มี ทัง้ ซองเปลาๆ บางซองมีกระดาษเปลาพับใสมาขาง ใน บางซองมีแบ็งคกาโมกม็ ี บางซองก็ใสมา 20 บาท เป น อย า งนี้ ห ลายสิ บ ซอง... ที่ เ ป น เช น นี้ เ พราะมี คนอยากไดของชำรวย ก็เลยทำเปนเดินมาสงซอง เพื่อจะรับของนั้น... แตกรณีของพอสรณรงคนั้น คงเป น เรื่ อ งความเขิ น อายของคนที่ ม าร ว มงาน... ก็อยากจะขอบอกวา ทีหลังอยาทำอยางนีเ้ ลยมันไมมี ประโยชนอะไรหรอก ไรสาระโดยสิน้ เชิง... แคได ไปรวมงานไหวครูของหลายๆสถานที่ ทีม่ กี ารทำพิธี โดยโหราทีด่ ๆี ก็ถอื วาเปนมงคลกับชีวติ แลว... และ เจาภาพที่ดีโดยทั่วไป เขาก็จะรูสึกมีความสุขที่มี คนดี ๆ มาร ว มงาน แล ว มาอวยพรด ว ยถ อ ยคำที่ ไพเราะเสนาะหู ซึ่ ง กั น และกั น ... จะเป น คำอวย พรจากราง หรือเปนคำอวยพรจากเทวดาในรางของ ทาน ก็ถอื วา โอเคแลวนะจะบอกให.... *** วั น ที่ 4 ตุ ล าคม 52 งานบวงสรวง พญานาคราช ของปภู ชุ งคนลิ กาฬ รางแมเอ แปดริว้ ยกเลิกจะ!... ครูบาอาจารยบอกวา เอาไวจดั งานบวง สรวงใหญในวันที่ 27 มกราคม 2553... ซึง่ เปนงาน ไหวครูที่ตำหนักทีเดียวเลยจะ!...


หนา 12

ฉบับที่ 44


ฉบับที่ 44

หนา 13

เพียงแมช.ปะเก็น กาวยางเขาสวู งการไมนาน

เจอมาสารพัดรูปแบบ แตครัง้ นีบ้ อกเหลือทนจริงๆ

จริงๆแลวนั้นชื่อเสียงของแมช.ปะเก็นหรือ คุณพัชณี ตรงจิตตรกั ษา รางพระแมกวนอิมอวโลกิเต ศวร แหงบริษัท ช.ไพศาลปะเก็น จำกัด(ช.ปะเก็น) ถนนบรรทัดทอง ปทุมวัน นัน้ โดงดังมานานกอนที่ จะเขามาเดินงานในวงการในฐานะรางทรงเสียอีก เพราะแม ช .ปะเก็ น และคุ ณ วิ รั ช ชาญ ชนะโชติ สามีของรางนั้นถือวาเปนผูประสบความ สำเร็จ ในเรือ่ งของการทำธุรกิจในดานงานขายสินคา ซึ่งเปนประเภทปะเก็นทุกชนิด ซึ่งเปนอะไหลใน เครื่องจักรกล ทั้งเปนผูผลิตและเปนผูจำหนายโดย ตรง และเปนเศรษฐีระดับรอยลานคนหนึง่ หลังจากอยเู บือ้ งหลังมานาน ตอนนีเ้ จาหรือ องคเทพของตนเอง สั่งใหออกมาเดินงานเพื่อสราง สมบารมี และประกาศเกียรติคณ ุ ของเจาในสังขารนี้ ใหอยูในระดับแนวหนาของวงการบาง แต เ นื่ อ งจากเป น คนดั ง มาก อ น และทุ ก ๆ คนก็รูถึงฐานะสวนตัววาเปนคนร่ำรวย ก็เลยเปนที่ หมายปองของเสือสิงหกระทิงแรดในวงการ ที่จอง จะเข า มาดู แ ลให เ ป น ไข ใ นหิ น ของตนเอง บาง คนพอใกลชิดแลวก็จะออกอาการขัดและขวางทุก คนไมใหมาเขาใกล เพราะทราบถึงความใจดีและใจ ถึงของแมช.ปะเก็นในการที่จะควักจายใหกับทุก คนที่พึงพอใจ เอาความคิดที่เปนคนจิตใจแคบของ ตนเองไปใสในหัวของแมช.ปะเก็น เพราะหวังเพียง วาจะจายใหกับตนเองเทานั้น แตบคุ คลเหลานัน้ ลืมไปวา แมช.ปะเก็นนัน้ ก็เปนคนๆหนึ่งไมใชตุกตา มีความรูสึกนึกคิดเปน ของตนเอง ไม เ ช น นั้ น คงไม ทำธุ ร กิ จ จนได เ ป น เศรษฐี ร ะดั บ ร อ ยล า นได อ ย า งทุ ก วั น นี้ และบาง คนพอไดใกลชดิ แลวไมสามารถเปลีย่ นจิตใจของแม ช.ปะเก็นใหไปอยางที่ตนเองตองการ ก็ออกอาการ กระฟดกระเฟยดและพูดจาถึงแมช.ปะเก็นในทางที่ เสียหาย แตก็ยังมีอีกหลายคนที่กำลังจองตาเปนมัน พยายามทีจ่ ะเขามาตีสนิท แลวพยายามปลิน้ กระเปา ของแมช.ปะเก็นใหได ลาสุดมีรางทรงคนหนึ่งมา ชวนใหเปนประธานทอดกฐินบอกวาตองจายถึง หนึ่งแสน แลวก็มายัดเยียดจะขายตั๋วไปทัวรอินเดีย อีก 4 ใบๆละเกือบ 30,000 บาท แตเธอก็ไดปฏิเสธไป เมือ่ คราวแมช.ปะเก็นตองการจัดงานไหวครู แลวไปปรึกษากับบางคน จนทำใหตองเสียเงินใน การจัดงานไปกวาสองแสนบาท ก็ไมไดคดิ อะไรมาก เพราะถือวาไดทำงานไหวครูอยางที่ตนเองตองการ ถึงจะเสียเงินไปมากสักหนอยก็ไมเปนอะไร เพราะ ตนเองก็มีความสุขที่ไดทำงานถวายตอองคเทพที่ ตนเองนับถือและศรัทธา มีบางครั้งที่บางรางมาขอใหตนเองเปนเจา

ภาพบายศรีและอื่นๆในงานของเขาเปนเงินหลาย หมืน่ บาท ตนเองก็เต็มใจในการเปนเจาภาพใหเขาไม คิดอะไรมาก เพราะถือวาไดทำบุญกับสิ่งที่สูงที่สุด และสำคั ญ ที่ สุ ด ในงานไหว ค รู ง านหนึ่ ง ซึ่ ง ก็ คื อ บายศรีที่ถวายตอเทวดา ผลบุญอันนั้นก็จะตกมาถึง ตนเองและครอบครัว แมจะมีบางคราวทีโ่ ดนหลอกใหทำบุญก็เคย โดยลาสุดมีรางหนึ่งมาบอกใหตนชวยทำบุญสราง หลังคาของศาลเจาแมกวนอิมที่นครสวรรค ตนเอง ก็ ไ ด โ อนเงิ น เข า บั ญ ชี ข องเขาไปหลายครั้ ง เป น จำนวนเงินเกือบ 50,000 บาท แลวคนๆนัน้ ก็ถอนเอา ไปใชเองไมไดเอาไปทำบุญจริงๆ ตนถือวาไดตงั้ ใจ ทำบุญอยางแทจริง และตนเองนัน้ ไดเอาเจตนาของ ตนเองเปนที่ตั้ง ใครเอาเจตนาของตนเองไปทำผิด พลาด ก็ตอ งรับกรรมจากเทวดาลงโทษเอาเอง เพียง แตไมอยากจะใหทุกคนคิดวาตนเองเปนหมูที่จะเอา คานมาสอดแลวหาบหิ้วไปเชือดไดตลอดเวลา แตกับเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อคราวไปรวม งานที่วัดเจดียหอยเมื่อไมนานมานี้ ตนเองนั้นเปน คนทีใ่ จเย็นสุดๆ และคุณวิรชั ซึง่ เปนสามีของรางเปน คนใจเย็นยิง่ กวาตนเอง ยังยอมรับไมไดเลย เมือ่ มีรา ง หนึ่งนำปลัดขิกขนาดใหญมาก ประมาณทอนแขน มาแสดงกิ ริ ย าไม สุ ภ าพต อ หน า ตนเอง โดยการ นำปลัดขิกทอนนัน้ มาแสดงอาการ ทิม่ แทงเบือ้ งหนา ของตนเอง เหมือนคนหยาบโลนดวยอาการมึนเมา จนคุ ณ วิ รั ช ซึ่ ง เป น สามี แ ละเป น พี่ เ ลี้ ย งของแม ช.ปะเก็น ทนไมได จึงเอาพัดทีอ่ ยใู นมือเคาะหัวราง นั้ น ไปอย า งแรง แบบสั่ ง สอนที่ ม าทำกิ ริ ย าไม สุภาพอยางนี้กับภรรยาของตน และรางนัน้ ก็บอกวากูมาแกของทีม่ งึ โดนมา จากวัดโบสถทำ แลวก็ออกอาการโวยวาย ทีโ่ ดนหัก หนาดวยการตีโดยพัดที่หัว คุณวิรชั บอกวา “ผมไมไดขอรองใหมาทำพิธี แกของอะไรทัง้ นัน้ ถือวาเปนเรือ่ งของความเสือกทัง้ สิน้ และสิง่ ทีเ่ ขาทำนัน้ ก็เปนเรือ่ งของความหยาบโลน ไม สุ ภ าพโดยสิ้ น เชิ ง ที่ ม าทำกั บ ผู ห ญิ ง ตั ว เล็ ก ๆ คนหนึง่ และเปนภรรยาของผมดวย โดนแคนกี้ ถ็ อื วา เล็กนอยเทานัน้ ถาเปนนอกวัดผมคงจะดำเนินการไป มากกวานี้แลว” “และสิง่ ทีผ่ มทำไปนัน้ ผมถือวาสัง่ สอนราง เทานัน้ ไมเกีย่ วอะไรกับเจา เพราะวาถาเปนเจาจริงๆ หรือเปนองคเทพแลว คงตองมีสัมมาคารวะและมี กิริยาที่สุภาพ และมีความสงางาม ไมแสดงกิริยาที่ หยาบโลนอยางนัน้ และผมก็ตอ งปกปองเกียรติของ ภรรยาของผมดวย ไมใหใครมาดูหมิน่ ได” เรือ่ งนีเ้ ปนเรือ่ งทีเ่ ปนเดอะทอลค ออฟ เดอะ

ทาวนเรื่องหนึ่งในวงการ เพราะไปเกี่ยวของกับผู อำนวยการ นสพ.ของเราดวย หลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นกับแมช.ปะเก็น เธอ บอกวายอมรับไดแมวา เธอจะเสียคาโงไปบาง ก็ตอ ง ถือวาเปนประสบการณกบั การทีเ่ ดินเขาสวู งการนี้ ที่ ตองเจอกับบุคคลมากมายหลายจำพวกที่อาศัยเกาะ กินกับวงการนี้ แตกับเหตุการณที่เกิดขึ้นที่วัดเจดียหอยนี้ เธอยอมรับไมไดจริงๆ เพราะถือวาเปนการไมให เกียรติกนั จริงๆ ทีม่ าแสดงกิรยิ าอยางนี้ ทางทีมงานของเรานำเรื่องนี้มาเสนอ ก็เพื่อ บอกใหทกุ คนรเู รือ่ งของกาละเทศะ ของการไปรวม งานของคนอืน่ เขา ทีต่ อ งรจู กั การวางตนใหเหมาะสม กับงาน เราไปรวมงานไหวครูของแตละสถานที่ เรา ตองรจู กั การใหเกียรติซงึ่ กันและกัน ตองใหเกียรติตอ เจาภาพและใหเกียรติตอผูเขารวมงานทุกคน เพราะ ทุกคนทีม่ ารวมงาน ก็เปนแขกของเจาภาพทัง้ นัน้ เมือ่ ใดที่ไปรวมงานคนอื่นแลวไมใหเกียรติกับคนอื่น ก็อยาหวังวาคนอืน่ นัน้ จะมาใหเกียรติกบั ตนก็เทานัน้ แหละ...

คุณพัชณี ตรงจิตตรกั ษา คุณวิรชั ชาญชนะโชติ


หนา 14

ฉบับที่ 44

อานจดหมายขอทุนของเด็กนักเรียน ร.ร.เทศบาล 4 แลวจะรวู า เด็กทีเ่ กง ถาขาดโอกาสนัน้ นาเศราเพียงใด? ตอนนีพ้ วกทานไดใหโอกาสเด็กๆเหลานีแ้ ลว ถึง คุณจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน (หัวหนากองบรรณาธิการ) หนูชอื่ เด็กหญิงติยาภรณ นิตสิ ขุ เปนนักเรียนของ โรงเรียนเทศบาล๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร) ตอนนีห้ นูกำลัง จะขึน้ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๓ หนูเรียนไดเกรดเฉลีย่ ทัง้ ม.๑ และม.๒ ประมาณ ๓.๙ และเปนที่ ๑ ของสายชัน้ ม.๒ หนู เรียนทีโ่ รงเรียนนีม้ าตัง้ แต ป.๔ ตอนทีห่ นูเรียนจบป.๖ หนู ตัง้ ใจจะไปสมัครเรียนทีโ่ รงเรียนประจำจังหวัด แตพอ แมยงั ไมมคี วามพรอม เรือ่ งคาใชจา ย จึงใหหนูเรียนอยทู โี่ รงเรียนเดิมทีเ่ สียคาใชจา ยนอยกวา หนูคดิ วาจะเรียนทีไ่ หนก็มคี า เทากัน ถาเราขยันและมีความพยายามจริง ดังนัน้ หนูจงึ พยายามตัง้ ใจเรียนใหดที สี่ ดุ หนูไดเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน ทัง้ วิชาการ และดานกีฬา ดานวิชาการหนูเคยทำโครงงานวิทยาศาสตร และสอบแขงขัน ภาษาอังกฤษ เพื่อไปเปนนักเรียนแลกเปลี่ยนที่นิวซีแลนด แตหนูก็พลาด โอกาสเพราะเนื่องจากเขาคัดเลือกไดแค ๕ คน แตหนูไดลำดับที่ ๖ หนู เสียดายมาก แตหนูก็ไมไดทอแทอะไรเพราะหนูจะตั้งใจใหมากกวาเดิมอีก ดานกีฬาหนูเปนนักกีฬาเปตองของโรงเรียนและไดเปนตัวแทนของเทศบาล เมืองราชบุรีไปแขงระดับภาคกลางและ ไดรับชัยชนะควาเหรียญทองได สำเร็จและเปนตัวแทนไปแขงในระดับประเทศไดเหรียญทองแดงมาได หนู ภูมใิ จกับความสำเร็จนีม้ าก ตอนนีห้ นูอาศัยอยกู บั ยาย เนือ่ งจากพอและแมไม มีบานเปนของตนเอง พอของหนูนั้นทำอาชีพเปนเจาหนาที่รักษาความ ปลอดภัยอยทู กี่ รุงเทพฯ นานๆจะกลับมาบาน สวนแมเปนพนักงานสงสินคา มีรายไดเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท หนูมนี อ งอีก ๑ คน ตอนนีก้ ำลังศึกษาอยชู นั้ ป.๔ โรงเรียนเดียวกันกับหนู ดังนัน้ พอกับแมจงึ ตองหารายไดมาชวยในเรือ่ ง คาใชจา ยในบานและมาชวยใน เรือ่ งการศึกษาของหนูกบั นอง จนบางครัง้ ก็มี เงินไมพอหนูกจ็ ะชวยพอแมหารายได โดยชวงเสารอาทิตยไหน ครูมงี านครู ก็จะใหหนูมาชวยงาน ชวยจัดเอกสารตางๆโดยมีคา ตอบแทนเปนคาขนมหรือ บางครั้งชวย คุณครูฝกซอมเปตองใหกับนองๆ หนูก็ไดคาตอบแทนเปนคา ขนมบาง เมือ่ หนูไดทราบขาวจากคุณครูวา คุณจตุรเทพย ตองการมอบทุนการ ศึกษาใหนักเรียนในโรงเรียน หนูมีความสนใจและอยากไดทุนการศึกษานี้ หนูขอความกรุณาจาก คุณจตุรเทพยไดพิจารณามอบทุนการศึกษานี้ใหหนู เพือ่ นำไปใชในการศึกษาของหนูดว ย หนูรบั รองวาถาหนูนนั้ ไดรบั ทุนนีแ้ ลว หนูจะตัง้ ใจเรียนใหมากขึน้ ขยันและพยายามศึกษาสิง่ ตางๆใหมากทีส่ ดุ และ ใชทนุ นีใ้ นการศึกษาใหมคี า และประโยชนมากทีส่ ดุ ประหยัดทีส่ ดุ เพือ่ จะได มีใชนานๆ และจะใชในยามจำเปนไมใชสุรุยสุราย ฟุมเฟอย สิ้นเปลืองโดย ใชเหตุ และหนูกจ็ ะหมัน่ ทำความดีใหมากขึน้ ดวย หนูหวังวาคุณจะกรุณาไดมอบทุนการศึกษานีใ้ หหนูดว ย เพือ่ ใหหนู ใชในการศึกษาตอไป

เรียน คุณจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน (หัวหนากองบรรณาธิการ) เนื่องจากทางโรงเรียนไดแจงใหหนูทราบวา มี ทานผใู หญคนหนึง่ จะมอบทุนการศึกษาใหกบั หนู ทำให หนูดใี จและปลาบปลืม้ ใจเปนอยางมาก ทางโรงเรียนจึง ใหหนูเขียนจดหมายมาใหทานพิจารณา หนูจึงเรียนมา ใหทา นทราบดังนี้ หนูชอื่ เด็กหญิงเพ็ญนิภา สดใส กำลัง ศึกษาอยชู นั้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) อายุ 14 ป เปนลูกสาวคนโตมีนอ งสาวอีกหนึง่ กำลังศึกษาอยชู นั้ ประถมศึกษาปที่ 4 อายุ 11 ป เรียนอยโู รงเรียนเดียวกัน ทุกวันนีฐ้ านะทางครอบครัวฝดเคือง ตองประหยัดคาใชจา ยมากๆ ทัง้ เรือ่ งเครือ่ งแบบชุดนักเรียน รองเทา อุปกรณ การเรียน นอยครัง้ มากทีห่ นูจะไดของใหม สวนมากมีคนใหมาเปนสวนใหญ ซึง่ ลดคาใชจา ยแมลงไปมาก แตหนูกย็ งั ภูมใิ จทีไ่ ดเรียนหนังสือ ทีเ่ ปนอยาง นี้เพราะวารายไดของพอและแม แคซื้อขาว-กับขาวก็แทบไมชนเดือน พอ ทำงานตางจังหวัดไมคอ ยกลับบาน แมกต็ อ งออกไปทำงานแตเชากวาจะกลับ ก็เย็น ครอบครัวจึงไมคอ ยอยดู ว ยกันพรอมหนา หนูจงึ ไมทจี่ ะขออะไรพอกับ แมนัก บางวันก็ตองหอขาวไปกินโรงเรียน เพราะวาแมไมมีเงินคาขนมให ทุกวันหนูไดแตชว ยแมแบงเบาภาระภายในบาน ซึง่ บานทีอ่ ยปู จ จุบนั ก็อาศัย ยายอยู และบานยายก็ปลูกในทีว่ ดั สวนเรือ่ งการเรียนอยใู นระดับปานกลาง ที่เปนอยางนี้เพราะวาพอและแมยายที่ทำงานบอยมาก ตั้งแตหนูจำความได ยายโรงเรียนทัง้ หมด 7 ครัง้ ยายซ้ำไปซ้ำมาอยู 4 ที่ หนูตงั้ ใจวาถาหนูไดทนุ หนูจะใชจา ยอยางประหยัดและคมุ คา กับเงินทีค่ ณ ุ จตุรเทพยมอบใหหนู และ จะตั้งใจเรียนใหดีที่สุด สำหรับกิจกรรม หนูชอบเลนกีฬาโดยเฉพาะกรีฑา ประเภทลู หนูเคยไดรับเหรียญทองและเหรียญเงินในระดับจังหวัด หนูเคย ฝนวาหนูจะนักกรีฑาระดับแนวหนาของประเทศ แตความจริงตอนนีห้ นูเปน นักกรีฑาของโรงเรียน และขอความกรุณาจากคุณจตุรเทพย ใหมอบทุนให กับหนู หนูขอกราบขอบพระคุณ สุดทายนี้ขอรับรองวาสิ่งที่เขียนเปนความจริงทุกประการ


ฉบับที่ 44

หนา 15

 ⌫ ⌫  ⌫  

ทุ ก วั น นี้ ก ารเชิ ญ ร า งพระแม ทั้ ง หลายมา ทำพิธอี ารตีถวายไฟตอองคเทพในงานพิธบี ชู าครูใน แตละงานนัน้ ถือวาเปนเรือ่ งสุดฮิตไปเสียแลว เพราะทุกวันนี้เกือบทุกงานของเจาภาพที่มี สายญาณทางภารตะนั้น กอนจะเริ่มงานก็จะมีการ อัญเชิญรางพระแมทั้งหลาย ออกมาถวายไฟ เพื่อ เปนการบูชาไฟ และเพือ่ ขอพรจากองคเทพเทวดา โดยมาตรฐานทัว่ ไปก็มกั จะอัญเชิญเพียงไม กีร่ า งอยางเชน 5 ราง แตไมเกิน 12 ราง แตงานนี้เขาเชิญกันถึง 39 ราง ซึ่งพอตอ รังสิมันตุ รางพอปูฤๅษีนารอด แหงบานแสนตอ อ.ท า มะกา จ.กาญจนบุ รี ซึ่ ง มี ส ายญาณพระ นารายณ นัน้ เขาขอคัดรางทีม่ สี ายญาณของพระแม แบบที่ใชสายญาณในเขาสัมผัสเองซึ่งขอแบบแทๆ งานนีจ้ งึ เปนเรือ่ งของความแปลกวา ทำไม

รางนั้นหรือรางนี้จึงไมไดถูกเชิญ ก็เพราะวาเขาใช สายญาณในเทานัน้ เขาไมไดใช ตาเนือ้ หรือสิง่ ทีเ่ รา มองเห็นมาเปนเกณฑในการทูลเชิญ แตสงิ่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในาการเรียนเชิญหรือทูล เชิญในการนี้ กอนทีจ่ ะเริม่ พิธกี รรมนัน้ ทัง้ 39 รางที่ ไดเรียนเชิญไวมาพรอมในพิธีการนี้จนครบทุกทาน ซึ่งถือไดวาไมใชเรื่องธรรมดาของเจาภาพ ที่จะมี ความสามารถในการทำอยางนีไ้ ด ก็ตอ งถือวา พอตอ นัน้ ตองเปนบุคคลทีท่ กุ คนใหความรักใครเทานัน้ จึง มีความสามารถขนาดนี้ ก็ตองถือไดวาคุณแมพัชรินทร รางแมกวน อิมอวโลกิเตศวร และพอรังสิมันตุ รางพอปูฤๅษี นารอดและพอพระนารายณ แหงทาเรือ กาญจนบุรี นัน้ เปนผมู บี ญ ุ ญาบารมีอกี รางหนึง่ ในวงการนี้ ทีท่ กุ คนใหความรักใครและศรัทธา...

พอตอกับคุณแมของราง ควันโขมงทั้งงาน

กับบรรดาศิษยานุศิษยของพอปู มันกันแบบสุดๆ

กับคนดังแหงวัดมวงและพระราม 2

39 รางพระแมทที่ า นเจาภาพไดเรียนเชิญมากันอยางพรอมเพรียงในพิธี

พอปยะ น. เมตตารวมอวยพร กุมารมาแลวจา!ฮาเฮเฮฮา


หนา 16

ฉบับที่ 44

งานประจำป บรรดาศิษยานุศษิ ยของศาลเจาแมลมิ้ กอเหนีย่ ว พัทยากลาง โดยสังขารของคุณกงุ ศรีวรินทร หวานเสร็จ แหงพีพผี า มานและเปนรางทรงดีเดนประจำป 2552 ในดาน การบริจาคเพือ่ สาธารณกุศล รวมกันจัดงานบูชาครูเพือ่ ถวายตอองคครูและปวงเทพเทวาทุกพระองค ซึง่ งานไหวครูของทีน่ จี่ ะตรงกับวันที่ 5 สิงหาคมของทุกป โดยวันแรกนัน้ ตอน เชาตรจู ะไหวครูมโนราห และสายๆจะเปนพิธที างสายจีน โดยทำพิธขี นึ้ เสาทีกงเพือ่ แจงตอเทวดาฟาดิน และตอนเย็นก็พธิ เี ลีย้ งขุนทหาร เพือ่ ใหมาปกปกรักษาพืน้ ที่ สวนอีกวัน ก็เปนพิธที างสายภารตะและสายไทยเพือ่ ถวายตอพอทาวมหาพรหมและพระแมปราวตี โดยตอนเชาก็จะมีการอานโองการเพือ่ ถวายตอองคเทพและถวายเครือ่ งสังเวยเปนบรรณาการ และตอนค่ำก็เปนการเบิกพระแมบายศรีเพือ่ ขอพรจากองคเทพทุกพระองค เพือ่ ความเจริญของกายสังขารและศิษยานุศษิ ยทกุ คน รวมมือกันทำดีทกุ ปกเ็ จริญขึน้ ทุกๆป

ถวายพร คุ ณ เอ ร า งแม บ าดาลเทวี คนดั ง วั ด ด า นสำโรง สมุทรปราการ ทำอารตีบูชาไฟเพื่อถวายองคเทพ กำลังอวย พรใหกบั นองกลา รางพอนารายณกฤษณะและแมนา รางนาค เทวี ระยอง ทีจ่ ดั งานปนอี้ าคันตุกะลนหลามมากมายจริงๆ

ยิง่ ทำยิง่ รวย แมสำราญ สุทธิสาร งาน 15 พ.ย.52 คุณนอง สุขสวัสดิ์ 14 งาน 4 ต.ค.52 รวมอวยพรงานพอสรณรงค ราง พอนารายณและแมแสงสุณี รางพระแมลกั ษมี ซอยโรงเหล็ก สมุทรปราการ ทีท่ กุ ปมแี ตเจริญขึน้ เพราะศรัทธาทีม่ ตี อ เทวดา

แคปแรกก็ดังแลว คุณปยวรรณ จตุรานนทหรือนองบัว ราง พระพิฆเณศวร วัดดานสำโรง ซึ่งอยูในสายของแมธัญนิชา รางพระศิวะ-ปูอิศวร วัดดานสำโรง เพิ่งจัดงานปแรกก็ดัง กระหึม่ แขกแนนตรึม เพราะนองบัวอัธยาศัยดีตอ ทุกๆคน


ฉบับที่ 44

หนา 17

แมออ ย ชลธิชา ศรีบวั งาม รางพระแมศรีอมุ ามหาเทวี แหง ม.เอซี เฮาส คลอง 4 ลำลูกกา ทำการยกพานขมาใหกบั บุพการีและขอพรกอนทีจ่ ะทำพิธบี ชู าครู พิธกี รรมยกพานขมาตอ บุพการีเปนพิธกี รรมทีถ่ กู ตองและสมควรทีท่ กุ รางควรจะทำกอนทีจ่ ะทำพิธอี นื่ ๆ เพราะพอ และแมถอื วาเปนครูคนแรกของทุกคน และพรทีไ่ ดจากทานนัน้ เหนือกวาพรใดๆทัง้ ปวง

พอบวย อนุชา รางพระพิฆเณศมนตรา บานเกาะหงษ นครสวรรค จัดงานไหวครูปนี้ อาคันตุกะจากแดนไกลใหเกียรติเดินทางไปรวมงานกันเพียบทั้งอาเดียว จากกำแพงเพชร แมดาว จากดอนเมือง พออวน จากอินทรบรุ ี พอเทพย จากราชบุรี งานนีอ้ าคันตุกะสายเมา ไมผดิ หวัง เพราะงานนีเ้ จาภาพเปนกันเองกับทุกคน เลนเอาคนกำแพงเพชรเดินเปไปเลย

พอตอศักดิ์ พักวัด รางพระแมอัมพิกามหากาลี คนดังแหง บางบัวทอง กำลังทำพิธอี ารตีบชู าไฟเพือ่ ขอพรจากองคเทพ และกำลังอวยพรใหคุณเบียร รางพระแมกาลี แหงซอย กันตนา บางใหญ ทีไ่ ดจดั งานไหวครูผา นไปเมือ่ ไมนานมานี้

พออิฐ รางพอพระยาแล บางปลามา-แมช.ปะเก็น-แมอมั้ ราง แมจามเทวี สวนพริกไทย-พอเทพยฯ ราชบุร-ี พอโตง รางพอ ทาวภุชงค ดอนเมือง เขารวมงานของ จ.อ.อรรถพรหรือ พอเตย รางพอพระพิราพ แหงบานทรงไทย ซอยเวิรค พอยซ

คุณณัฐภัสสร ปงตระกูลหรือแมหนอม สุพรรณบุรี เจาของ งาน 2 พฤศจิกายน ที่บานรางบัว บางปลามา ทำธุรกิจขาย เสือ้ ผามหัศจรรย ทำยอดทะลุเปาไดรบั แตงตัง้ เปนผบู ริหาร ระดับสูงของบริษทั โดยมีพอ ตอ ทาเรือ อยใู นสายงานดวย

แมตกิ๊ ชรินทร รงุ วัฒนา รางพอทาวจตุคาม-พอพระยาแล เจา ของงานปแรก 30 พ.ย.52 ทีห่ ลังเซียร รังสิต เขารวมงานของ แมตยุ ปวริศา เสนียว งศ ณ อยุธยา ตำหนักพระมหามาตา ทงุ สองหอง ศิษยรกั ของหลวงปเู คน แหงวัดใหมกระทมุ ลม

แม ตุ ก จั น ทรา โพธิ สุ น ทร ร า งพระแม ศ รี อุ ม ามหาเทวี ม.อัมพรเพลส หลังตลาดออเงิน ตรงขาม สนง.เขตสายไหม เจาของงาน 14 พ.ย.52 เขารวมงานอวยพรใหแมนนั ทนภัส รางพระแมปราวตีพฆิ เณศวร ออนนุช 66 ทีอ่ ารมณดที งั้ วัน

แมพณ ิ -พอตี๋ รางนาคราชมรกตสองตายาย แหงทงุ รังสิต เจา ของงานยิง่ ใหญ 18 ตุลาคมนี้ เขารวมงานของแมองวนาพร ราชาทรัพย รางพอหามหาราช ถ.สวนผัก บางกรวย นนทบุรี ทีบ่ อกขอจัดงานแบบสบายๆ ใครมาเราก็ไป ใครไมมาก็หยุด


หนา 18

ฉบับที่ 44

พอจิว อภิชาติ สุขสวัสดิ์ รางอากงน่ำโทวไตตี่ แหงศาลเจาทีบ่ า นปากแพรก ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง จัดงานฉลองวันประสูตเิ ทพเจาน่ำโทวไตตี่ เมือ่ วันที่ 5-6 กันยายน โดย ในวันแรกไดมขี บวนแหเจาไปตามตลาดแหลงชุมชนหลายตลาดมากตัง้ แต 9 โมงเชาถึง 4 โมงเย็นเปนระยะทางกวา 50 ก.ม. เพือ่ ทำพิธฉี เู ตหรือเก็บชา เพือ่ ประทานพรใหกบั ประชาชน ทีศ่ รัทธาและตัง้ โตะรอเทพเจามาประทานพรใหกจิ การคาของเขาเจริญรงุ เรือง ตอมาในวันที่ 12 ก.ย. ก็ทำพิธบี ชู าครูประจำปเพือ่ ถวายตอพอทาวสหบดีพรหมทีศ่ าลเจาแหงเดียว กัน โดยในวันดังกลาวจะเปนพิธแี บบไทยๆ ก็คอื กลาวโองการสรรเสริญองคเทพ และพิธเี บิกบายศรี สวนสหายรักทัง้ พอหนึง่ บารายี และแมปู บางขุนเทียนมากันพรอมหนา

พอบอย ปญญา ดูเบย รางพระพิฆเณศ คลอง 1 ธัญบุรี จัดงานปนไี้ ดมนั มากๆ 7โหรา แนนเปย ะ ถึงสถานทีอ่ าจจะไมคอ ยสะดวกสบาย เพราะจัดบนถนนหลวงปดไป 1 เลน แตทุกคนก็เขาใจอยูรวมงานกันจนดึกดื่น เพราะยิ่งดึกยิ่งมัน หมอเอสงสัยกินยามามา แนๆ เพราะแกรองไมยอมหยุด ขนาดหมอสุพจนกบั หมอพันตา ก็ยงั มันกับเขาไปดวย

ผู ใ ดพบเห็ น หรื อ รู จั ก กั บ พระ นพดล จันทาโภ หรือสมเอก อยวู ดั ที่พิษณุโลก ชวยบอกใหติดตอกับ กองบรรณาธิการดวย เพราะคิดถึง มากๆ โทรศัพทเบอร 089-9576185 ของทานโทรเทาไรก็ไมยอมรับสาย สง SMSไปก็ไมยอมตอบกลับ ไมรู วาจะมีโทรศัพทเอาไวทำอะไร

พอปูเสือ โหราจารยอาวุโสของวงการบรรจงเปาควันเทียนมงคล เพื่ออวยพรใหกับ แมพลอย นาวง รางพระแมศรีอมุ า และแมจามเทวี ซอยวัดนาวง หลักหก เมืองปทุมธานี ซึง่ ทำพิธเี คารพครูในตอนเชาแลวออกแวนเวียนเทียนเลย ไมตอ งมาออกแวนในตอนค่ำ เพราะตองการฉลองอยางเดียว เดีย๋ วนีเ้ ขาประยุกตทำอยางนีก้ นั หลายทีแ่ ลว


ฉบับที่ 44

หนา 19

  ⌫  

⌫

บริการปูเสือ่ สายพานขนาดใหญไรรอยตอ เดินนมุ สบายเทา และบริการโตะวางบายศรีหลายขนาดราคายอมเยา หมบู า นจันทิมา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

เจาของงานพิธบี ชู าครู 23 ตุลาคม 2552

เวียงไหม ตรงขามวัดทินกรนิมติ ร ทาน้ำนนทบุรี ฝง หอนาฬิกา รับตัดชุดไทย ชุดราตรี แตงหนา ทำผมเจาสาว โดยชางระดับมืออาชีพ

ทีร่ า นโทร. 02-9675732, 086-6093344 (หนยุ ) หรือติดตอคุณวิมล คงศาลา รางพอปมู โนภิรมญพรหม 4 ภาค โทร. 089-7459496

รานพรนารายณ(พระจักรตรี) จำหนายเครือ่ งสังฆภัณฑ ธูป เทียน กำยาน เครือ่ งบูชาเทพทุกชนิด รับจัดทำบายศรี รับปกลวดลายบนผาไหมทั้งเสื้อและผานุง โทร. 086-8956680, 089-8853196 บริหารงานโดย : แมทราย คลอง 10

รางพระนารายณคลายจักร เจาของงาน 19 กุมภาพันธ 2553

เฮงดีรุงเจริญ

จำหนายและติดตัง้ กระจก-อลูมเิ นียม บานเลือ่ น บานสวิง บานกระทงุ บานเปลือย กระจกนิรภัย แกะลายกระจก ฝาฉาบเรียบ ทีบาร ผนังเบา บริหารงานโดย

คุณอรพรรณ นนทวัลย(นอง) รางพระลักษมีตาทิพยมหาเทวี เจาของงานไหวครู 31 ตุลาคม 2552

7/982 ถ.เลียบคลองสอง 19 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

โทร. 080-3076146, 086-3346928

        เพราะเปนหนังสือพิมพฉบับแรกและฉบับเดียวของเมืองไทย ทีน่ ำเสนอเรือ่ งราวของคนทรงเจามากทีส่ ดุ สมัครสมาชิกแคปล ะ 300 บาท/12 เลม ทานจะไดรบั ขอมูลขาวสารตางๆในวงการ พรอมปฏิทนิ งานบูชาครูในเตละเดือนกอนใครๆ(สงสมาชิกกอน) หนังสือสงถึงบานทานแนนอน โอนเงินเขาบัญชี

นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน พรอมสงชือ่ ทีอ่ ย-ู เบอรโทร.ของทานมาตามทีอ่ ยขู องกองบรรณาธิการดานลางของหนานี้ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่ 705-1-57125-7 ติดตอกับเราโดยตรง โทร. 086-8843030, 081-7368352, 086-3031731

นางจุฑาภัทร เมืองเชียงหวาน บรรณาธิการ-เจาของ - นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน หัวหนากองบรรณาธิการ-เจาของ สำนักงานราชบุรี : เอ็กซเพรสการพิมพ เลขที่ 2/1 ถนนสุรพันธเสนีย (หนาวัดศรีสรุ ยิ วงศ) ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทร. 086-8070058, 086-3031731, 081-7368352, 086-8843030, 032-310810 นายกิตติชยั สรอยอากาศ ทีป่ รึกษากฎหมาย


คนรักเจ้า44  
คนรักเจ้า44  

คนรักเจ้า44

Advertisement