Page 1

หนังสือพิมพผนู ำกาวหนา ฉบับ เลมที่ 43

ราคา 30 บาท


หนา 2 วันจัดงาน

ฉบับที่ 43 ชือ่ องค/ชือ่ ตำหนัก

26 ส.ค. 52 วัดเจดียห อย 29 ส.ค. 52 พระพิราพ ตำหนักทรงไทย 29 ส.ค. 52 พิธเี ททองหลอพระกฤษณะ 30 ส.ค. 52 พอปฤู ๅษีนารอด 30 ส.ค. 52 พระศิวะพราหมณ 4 ก.ย. 52 แมปราวตีพิฆเณศวร 5 ก.ย. 52 ฉลองวันประสูตนิ ่ำโทวไตตี่ 5 ก.ย. 52 พระแมทบั ทิม-แมทรุ คา 6 ก.ย. 52 พระแมศรีอมุ า-แมจามเทวี 12 ก.ย. 52 ทาวสหบดีพรหม 12 ก.ย. 52 มหามาตา 13 ก.ย. 52 พอหามหาราช 19 ก.ย. 52 แมรัศมี 20 ก.ย. 52 บวงสรวงพระปยะมหาราช 20 ก.ย. 52 สถานทรงญาณมหาราช 23 ก.ย. 52 พอนเรศวรมหาราช 23 ก.ย. 52 พอกรมหลวง-หลีเอีย๊ ะกง 25 ก.ย. 52 พอพระศิวะ-หลวงปทู วด 29 ก.ย. 52 เบ็ญจมหาราช(พอเมืองจันทบุร)ี 30 ก.ย. 52 พระแมทรุ คา 1 ต.ค. 52 พอพระนารายณเปดโลก 2 ต.ค. 52 พอพระยาแล 4 ต.ค. 52 แมทับทิม-ไตเซียฮุดโจว 4 ต.ค. 52 บวงสรวงพญานาคราช 4 ต.ค. 52 ทอดกฐินวัดกำแพงเหนือ 5 ต.ค. 52 บรมครูปพ ู ระพิฆเณศวร 11 ต.ค. 52 เจาพีส่ กุ ญ ั ญา-พอขุนแผน 13 ต.ค. 52 พระแมลกั ษมีบวิ ตีโ้ ฟน 13 ต.ค. 52 หอพรพระอวโลกิเตศวร 14 ต.ค. 52 พระพิฆเณศวร 15 ต.ค. 52 พอปหู อมทงุ -แมสพุ รรณกัลยา 17 ต.ค. 52 โสมนันทะ 17 ต.ค. 52 พอทาวเวสสุวัณโณ 18 ต.ค. 52 พอไรนาม-พอตากสิน 19 ต.ค. 52 ปอู นันตนาคราช-ทาวภุชงค 19 ต.ค. 52 พอกรมหลวงชุมพรฯ 20 ต.ค. 52 แมจนั ทรสดุ า 20 ต.ค. 52 แมตะเคียนทอง 22 ต.ค. 52 พอแสงอาทิตย 23 ต.ค. 52 พอปชู วี ก-แมปญ  จะมุขี 24 ต.ค. 52 พระแมอมุ าทุรคากาลี 24 ต.ค. 52 พอตากสิน 25 ต.ค. 52 พอพระยาแล-เจาพีน่ ลิ ภัทร 25 ต.ค. 52 พอพิฆเณศวร 25 ต.ค. 52 พระพิฆเณศ

ทีอ่ ย/ู รายละเอียด หลวงพอทองกลึง สุนทโร อ.ลาดหลุมแกว ปทุมธานี (27/8 ครอบเศียร) จ.อ.อรรถพร(เตย) ซอยเวิรค พอยท สวนพริกไทย เมืองปทุมฯ 086-7055519 วัดราษฎรบำรุง เพชรเกษม 69 (15.00 น.) คุณเบียร สาย 2 เจาภาพ 089-7472296 คุณเล็ก ซอยตรงขามวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม 034-289413 คุณเทพมงคล ซอยสยามคันทรีค่ ลับ พัทยา 081-2670612, 084-0252832 คุณนันทนภัส ออนนุช 66 แยก 13 โทร. 087-3326983, 083-7096118 ศาลเจาน่ำโทวไตตี่ ปากแพรก ระยอง 086-3756698(แหเจาเชาจรดเย็น) คุณผองพักตร หนาสถานีรถไฟหลังสวน ชุมพร 084-8522352, 081-3269060 แมพลอย วัดนาวง ต.หลักหก เมือง ปทุมธานี 084-1358868, 081-7417796 คุณจิว ศาลเจาน่ำโทวไตตี่ ปากแพรก อ.ปลวกแดง ระยอง 086-3756698 คุณตยุ การเคหะทงุ สองหอง ดอนเมือง 081-6492605 คุณองวนาพร ม.เทพนคร ซอยสวนผัก 32 บางกรวย นนทบุรี 089-1059173 คุณแน็ท หนองมน ชลบุรี 085-0855088 คุณสยามมินทร(แผน) จัดตำหนักคลอง 8 ปทุมธานี 081-3533188 ผ.ญ.อู หนองนกไข กระทมุ แบน สมุทรสาคร 081-7704964, 034-499588 คุณเฉลิมพร ม.ศรีนคร 1 นวมินทร 24 โทร. 086-0192864, 083-0980784 คุณกิตติชยั รามคำแหง 58/4 บางกะป 081-9063273 02-3743079 คุณแดง ชางสามเศียร จัดงานคลอง 12 ลำลูกกา ปทุมฯ 089-2249201 คุณเก ม.พรพิทกั ษ ถ.เทศบาลสาย 3 ทาใหม จันทบุรี 086-8326831 คุณอังสนา ม.เมืองประชา ถ.หทัยราษฎร 37 มีนบุรี 085-2164375, 084-3403948 คุณนิว อินทามระ 15 สุทธิสาร สะพานควาย 089-4892843 พัทยาใต ชลบุรี คุณนอง สุขสวัสดิ์ 14 (เชา-บาย) 081-6940768, 02-8772955 คุณเอ รางปภู ชุ งคนลิ กาฬ แปดริว้ เจาภาพ 087-1301636, 081-8659803 คุณมณฑา รางพอจุลทิพวรรณ โพธาราม เปนประธาน 089-6938909 คุณสมพจน จัดงานบางบอน 3 หลักสอง บางแค 081-2516444 คุณตา-คุณโตง มาลัยแสนสวย โพธาราม ราชบุรี 086-1702442, 084-1187852 คุณปู ภคอร แปดริว้ (เชา-เทีย่ ง) 081-3455560 คุณโย บายศรี อ.ชุมแสง นครสวรรค 083-1230842 คุณตัว้ คลอง 10 หนองเสือ ปทุมธานี 081-3635666, 085-7226411 คุณหนึง่ บานทาคอย อ.ทายาง เพชรบุรี 081-8588133, 084-6349939 คุณกฤตเมธ-คุณสิรภัทร หอประชุม ร.ร.วัดราชสิงขร 089-9247175 (เชา-บาย) คุณอรามศรี-คุณสมชาย สนง.การไฟฟา อ.หนองเสือ คลอง 10 โทร.087-7168905 เฮียตี-๋ เจพณ ิ รังสิต ปทุมธานี 085-0751059, 083-0324228 คุณประเสริฐ ซอยปุณวิถี 20 สุขมุ วิท 101 บางจาก 081-4485805 (เชา-บาย) คุณนิธภิ ทั ร(ครูแฟร) บานทานาง เถิน ลำปาง 084-0427689, 080-1330610 คุณแสงเดือน แกลง เมืองระยอง 086-8488707, 086-8299282 คุณหนมุ บานหนองแอก อ.ตาคลี นครสวรรค 083-2062658, 056-550888 เสีย่ หนอ บางตีนเปด แปดริว้ สอบถามทาง 081-4291894, 038-981668 คุณนิยม ม.จันทิมา บางบัวทอง นนทบุรี 089-2179939 แมแตว พุทธมณฑล สาย 3 โทร. 081-4975832, 089-7609536, 02-8890571 คุณสิทธิเดช พนัสนิคม ชลบุรี (สายพระยมเทวราช วัดโบสถ) คุณนุกลู -คุณแนน ซอยโรงแรม 99 นครปฐม 087-4063180, 081-0148633 คุณตอ แฮรดู ลานตรงขาม สนง.เขตบางกะป 081-8454331, 089-1245995 คุณดำ บะหมี่ ออนนุช 13 สวนหลวง 089-1570563, 02-3114811(เชา-บาย)

26 ส.ค.52

29 ส.ค.52

29 ส.ค.52

4 ก.ย.52

6 ก.ย.52

12 ก.ย.52

13 ก.ย.52

19 ก.ย.52

20 ก.ย.52

20 ก.ย.52

23 ก.ย.52

25 ก.ย.52

30 ก.ย.52

1 ต.ค.52

4 ต.ค.52

5 ต.ค.52

13 ต.ค.52

17 ต.ค.52

19 ต.ค.52

11 ต.ค.52

13 ต.ค.52

15 ต.ค.52

18 ต.ค.52

22 ต.ค.52

23 ต.ค.52

ใชบริการถายรูป-ถายวีดีโอ ของทีมงานคนรักเจา

ยินดีบริการลงรูปทานเจาภาพใหฟรีจะ !


ฉบับที่ 43

หนา 3

ฉบับที่ 43

สิ่งดีๆที่ปลิวหายไป

ดิ ฉั น เป น คนที่ ช อบอ า นหนั ง สื อ ทุ ก อย า ง โดยเฉพาะหนังสือพิมพรายวัน ที่มักจะมีขอความ หรือบทความดีๆใหนา จดจำ และนำมาใชกบั ชีวติ หลายๆคราวที่เมื่อเวลาเจอบทความดีๆใน หนั ง สื อ พิ ม พ ร ายวั น เมื่ อ ไร ก็ มั ก จะฉี ก แล ว เอา กระดาษแผนนั้น วางไวโดยเอาวัตถุอะไรสักอยาง ที่หนักๆ อยางเชนที่ทับกระดาษวางทับไว เพื่อที่จะ ไมใหกระดาษแผนนัน้ ปลิวหายไป แตกม็ บี างคราวที่ บางทีวางเอาไวโดยไมไดเอาสิ่งใดทับไว พอเปด หนาตางแลวมีลมกระโชกเขามาในหองขึน้ มาเมือ่ ใด แผนกระดาษทีเ่ ต็มไปดวยขอมูลแผนนัน้ ก็จะปลิวไป ตามลมจนหลุดลอยหายไปจนหาไมเจอ พอเวลาผาน ไปก็จะไมสามารถจดจำขอมูลในกระดาษแผนนัน้ ได สิง่ ทีด่ ๆี ทีเ่ ราเคยอานไวในเวลานัน้ มันก็จะเลือนหาย ไปกับความรสู กึ ทีเ่ ปลีย่ นไปตามวันเวลาเชนกัน ผานวันเวลามาหลายปในชีวิตของคนเรา เรายอมผานเวลาแหงความสุขและทุกขยากมาดวยกัน ทุกคน ไมมใี ครมีความสุขตลอดชีวติ แลวก็ไมมใี ครที่ ทุกขยากตลอดชีวิต เพราะชีวิตของทุกคนที่ผานมา

กวา 40 ป ยอมมีทงั้ สุขและทุกขปะปนกันมา ถ า หากเรื่ อ งราวในชี วิ ต ที่ เ ป น ความทุ ก ข จนจดเขียนเปนเรือ่ งราวไดเปนเลมๆ แตถกู วางเอาไว โดยไมไดใสใจ แลวลมนั้นมันพัดหายไป จนจดจำ ไมได ก็ถือวาเปนความโชคดีของบุคคลคนนั้น ที่ สามารถลืมเลือนความทรงจำนัน้ ได แตบางทีแผลที่ มันกรีดลึกเขาไปในหัวใจ มันอาจจะมากกวาที่จะ สามารถบันทึกออกมาเปนตัวอักษรบนแผนกระดาษ แลวใหมนั ปลิวหายไป เพราะบันทึกเรือ่ งราวเหลานัน้ มั น เป น บั น ทึ ก ในก น บึ้ ง ของความรู สึ ก ที่ ย ากจะ ลืมเลือนไปจากหัวใจได นึกไปถึงเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่สูชีวิต สรางฐานะใหกับครอบครัว จนเปนปกแผนมีเงิน หลายสิบลาน แลวพอมาวันหนึง่ ก็ตอ งแยกทางกันเดิน กับครอบครัวเพราะมือที่สาม เดินจากมาพรอมกับ ความเจ็บปวดในชีวิต จนใครก็คิดไมถึงวาเขาจะใช ชีวติ ในโลกนีไ้ ดอยางไร? ทีต่ อ งทนสกู บั ความเจ็บปวด ในหัวใจอยางนัน้ มันเหมือนกับขอความดีๆทีเ่ ขาเขียน ไวในกระดาษสักแผน หรือขอความดีๆทีร่ สู กึ ประทับ ใจทีเ่ ขาตองการจะเก็บไว แลวลืมวางเอาไว จนลมนัน้

มันพัดจนหายไปจากโตะของเขา ความรสู กึ รายๆหรือสิง่ ทีไ่ มดี หากมันถูกพัด เอาออกไปก็ชางมันเถอะ แตความรูสึกที่ดีๆเมื่อมัน ถูกพัดออกไป บางทีกย็ งั จะไควขวาและหวนคิดถึง ชี วิ ต ของคนเรานั้ น มั น มี ทั้ ง สองด า นคื อ ทุกขและสุขปะปนกัน มันอยูที่วาใครจะเจอทุกข หรือสุขในเวลานี้ แตเวลาที่เราทุกข หากเราคิดถึง เวลาสุขทีผ่ า นมา แลวปรับสภาพตัวเองใหได เราก็จะ มีความสุขได เพราะนั่นคือกำลังใจในชีวิตอีกอยาง หนึง่ เชนกัน แตเมือ่ เวลาใดทีเ่ รามีความสุข ก็ขอใหนกึ ถึงวาเรื่องราวที่มีความสุขนั้นมันไมจีรังยั่งยืนหรอก เพราะคนเรานั้ น เวลาแห ง ความสุ ข นั้ น มั น สั้ น นั ก แต ค วามทุ ก ข นั้ น มั น ยื น ยาวกว า เขาเรี ย กว า รู เ ท า ทันชีวติ ชีวติ ของคนเรานัน้ มันแสนสัน้ นัก แตวถิ ที าง การดำเนินชีวิตนั้นยาวไกล ใครที่กำลังคิดวาตนเอง มี ค วามสุ ข สุ ด ๆแล ว ในชี วิ ต ใช ชี วิ ต แบบไม ต อ ง แครสังคม อยูในสังคมนี้แบบไมสนใจสายตาของ ผูคนรอบขางที่มองดวยความสังเวช เพราะคิดวา ไมตอ งทำมาหากินอะไรก็อยไู ด เลยไมตอ งสนใจใคร บางทีอาจจะคิดผิด เพราะแทที่จริงแลวเวลาของ ชีวติ นัน้ มันแสนสัน้ เหลือเกิน....

จุฑาภัทร เมืองเชียงหวาน

 ⌫    เพราะทีน่ เี่ ขาจัดงานกันปละ 2 ครัง้ เมื่อหลายวันกอนมีคนโทรศัพทมาถามวา ทำไมเขาถึงตองจัดงานกับปละหลายๆครัง้ เขามีเงิน กันมากหรือ? และมีความจำเปนหรือเปลา? ทางทีมงานเราก็เลยขอตอบคำถามแทนเจา ภาพทั้ ง หลายว า มั น เป น เรื่ อ งของเขา เพราะบาง คนอาจจะติดคำสัญญากับเทวดาของตนเอง หรือบาง คนอาจจะจัดแลวยิง่ รวยมากขึน้ อยางเชน รางพอพระ ยมเทวราช วัดโบสถ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เขาจัด งานทีไรก็มแี ตเจริญมากขึน้ ก็เลยจัดบวงสรวงบอยๆ ปละประมาณ เกือบ 10 ครัง้ มันอยทู วี่ า เมือ่ จัดงานแลวมีอาคันตุกะมารวม งานมากไหม? มีคนมาอวยพรใหกับเจาภาพนั้นๆ มากไหม? เพราะทุกครั้งที่จัดงานนั้น มันมีคาใช จายอยางต่ำๆก็ 4-5 หมืน่ บาท ไมรวมถึงงานไหวครู ไดไปรวมงานบวงสรวงพระแมทุรคาอัม พิกามหากาลี โดยกายสังขารของคุณตอศักดิ์ พักวัด ที่หมูบานพฤกษา 14 ซอยวัดลาดปลาดุก อ.บางบัว ทอง จ.นนทบุรี ก็ตอ งถือวารางนีไ้ มธรรมดา เพราะ ขนาดเปนแบบเชา-บาย แตอาคันตุกะก็มารวมงาน กันแนนตรึม แลวก็ไมใชเปนงานไหวครูประจำป

ประจำป ทีต่ อ งใชเงินมากระดับแสนทุกป การทีใ่ คร สักคนหรือตำหนักใดสักตำหนัก เขาสามารถจัดงาน ไดบอยๆ ก็ตองถือวาเปนสามารถสวนตัว เพราะ เทวดาของเขาหนุนสงใหทำได สำหรับคุณตอหรือคุณตอศักดิ์ เจาภาพใน งานนี้ หลั ง จากที่ เ ข า ไปสั ม ผั ส บอกได เ ลยว า ไม ธรรมดาจริงๆ โดยกายสังขารนั้นเปนถึงเจาหนาที่ ฝายสินเชื่อของธนาคารฮองกงแหงประเทศไทยที่มี ฐานะหนาที่การงานที่มั่นคง เงินเดือนหลายหมื่น บาท แถมยังเปนคนที่จิตใจกวางขวางมากสำหรับ เพื่อนฝูงหรือผูคนที่รักใคร แตก็มีความคิดเปนของ ตนเองแบบใครก็มาจูงจมูกไมได ขนาดงานบวงสรวงกลางปยงั แคนี้ เอาไวรอ ดูงานไหวครูประจำปจะยิ่งใหญขนาดไหน?


หนา 4

เรือ่ งจากปก

ฉบับที่ 43

แมปรุ ติ า

ถือวาเปนเกียรติอนั สูงสุดอีกครัง้ หนึง่ กับการ ทำหนังสือพิมพ ที่จะไดนำเสนอเรื่องราวดีๆของ บุคคลดีๆในวงการ เพื่อเปนตัวอยางกับอนุชนรุน หลัง ทีก่ ำลังจะกาวเดินเขาสวู งการ และทีเ่ ดินเขามา แลวในวงการนี้ เรื่ อ งราวของคุ ณ แม ปุ ริ ต า วาจะนะวิ นิ จ กายสังขารของทานแมนัสการ สุปรารียะ อัสลอร มหากาลียะร แหงคลองตัน เปนอีกรางหนึง่ ทีท่ างทีม งานของเราเฝารอมานานหลายป ที่จะไดรับเกียรติ จากทานแมใหมาเขียนถึงเรือ่ งราวของทาน เนือ่ งจาก ทานแมนนั้ มีเรือ่ งราวดีๆในชีวติ มากมาย แมในวันนี้ นั้นทานจะออกเดินงานเพียงเล็กนอย ปละไมกี่งาน ซึ่งจะเลือกเดินงานเฉพาะรางที่รักใครกันจริงๆและ ใหเกียรติแกทานจริงๆเทานั้น

แมปุริตานั้นมาซื้อบานอยูที่คลองตันตั้งแตป 2524 ซึง่ ชุมชนทีอ่ ยนู นั้ เปนชุมชนของชาวมุสลิมทัง้ หมด แมปรุ ติ าเปนคนพุทธ แตทา นก็ทำใหคนในชุมชนยอมรับ ทานได อาชีพดัง้ เดิมนัน้ เปนแมคา ขายอาหารประเภทขาว แกง สมตำ ตอมาป 2530 คุณพอไตรภพ ซึง่ เปนสามีได ยืมรถยนตของบริษทั มาใชแลวทำหาย เกิดความกลัดกลมุ ใจมากที่จะตองชดใชบริษัทดวยจำนวนเงินหลายแสน บาท ซึง่ เงินจำนวนนีเ้ มือ่ 20 กวาปทแี่ ลวนัน้ ถือวามาก ทีส่ ดุ แลวในชีวติ เมือ่ หมดทางออกก็มผี แู นะนำใหไปหา รางทรงคนหนึง่ พอไปหาแทนทีร่ า งทรงคนนัน้ จะดูเรือ่ ง รถหายให กลับทักวาตนเองนัน้ มีองคเทพจะมาใชรา งใน การมาทำกิจ ใหตนเองรับขันธเสียกอนแลวทุกอยางจะดี ขึน้ แตแมปรุ ติ าก็ไมเชือ่ จากนัน้ ก็ไปหารางทรงตำหนัก ตางๆอีกหลายที่ แตทกุ ทีก่ ท็ กั เหมือนกันหมด และไมมี ใครสามารถจะใหคำตอบเรือ่ งรถทีห่ ายได จนสุดทายเมือ่ เกิดการเครียดมากๆ ก็เลยเกิดการ ทาทายกับเจาหรือเทวดาวา องคเทพองคใดทีจ่ ะอยกู บั ราง นี้ ถาแนจริงก็ขอใหบนั ดาลใหตนเองพบรถทีห่ ายไปใน เร็ววัน แลวตนเองจะยอมเปนรางของทาน เพือ่ ทำกิจชวย เหลือมนุษย อีกไมกวี่ นั ตอมา ตำรวจ สน.คลองตันก็มาแจง ใหทราบวาไดพบรถยนตคนั นัน้ แลว และก็นำมาคืนใหกบั บริษทั ได เมือ่ ปญหาหมดไปตนเองก็ทำมาหากินตามปกติ จนลืมเรือ่ งความเปนรางทรงของตนเองทีเ่ คยรับปากไว เพราะตนเองไมเคยมีอาการใดๆทีเ่ รียกวาเจาเขาเลย แตแลวเรือ่ งประหลาดมหัศจรรยกเ็ กิดขึน้ เพราะ

มีลกู หนีร้ ายหนึง่ ทีเ่ ปนรางทรง มีปญ  หาเรือ่ งการเงินจนไม สามารถใชหนีแ้ มปรุ ติ าได แตกลับยกหนุ ปน พระแมกาลี องคใหญมาใหทบี่ า นเพือ่ จะหักหนี้ โดยไมยอมบอกกัน กอน เมื่อมาถึงที่บาน พอแมปุริตาเห็นเทานั้นอาการ ก็เปลีย่ นไปทันที ไมสามารถระงับอาการตนเองได วิง่ เขา ไปหารูปปน แลวเอาหัวโขกทีเ่ ทาของรูปปน พระแมนนั้ อยางลืมตัว ทำเอาหลายๆคนทีอ่ ยใู นบานตกอกตกใจไป หมด เพราะกลัวแมจะเปนอันตราย แตแมกไ็ มเปนไร เลย ยอมยกรูปปน นัน้ เขาบานโดยดุษฎี เพราะไมมใี ครเคยเห็น อาการของแมปรุ ติ าเปนอยางนีม้ ากอน พระแมกาลีในกายสังขารของแมปรุ ติ า ประกาศ นามตัง้ แตวนั นัน้ ทัง้ ๆทีก่ อ นหนานีไ้ มเคยประทับทรงมา กอน และวันนัน้ ก็เปนวันแรกทีป่ ระทับทรงพระแมกาลี ตอมาก็มคี นแนะนำวา เมือ่ เจามาประทับทรงแลว ก็ตองมีการรับขันธเปนกิจลักษณะ ตองมีครูบาอาจารย มิเชนนัน้ อาจจะมีอาการบาๆบอๆได ตนเองจึงไปรับขันธ กับแมชเี ล็ก ทีด่ อนเมือง แตพอกลับมาถึงทีบ่ า นก็เอาขัน ทีร่ บั มานัน้ โยนทิง้ ไปทันทีโดยไมมสี าเหตุ และตัง้ แตนนั้ มาก็ไมเคยไปรับขันธกบั ใครอีก แตเมือ่ ตนเองจะทำพิธบี วงสรวงองคเทพไหวครู ประจำปคราวใด ก็จะใชขันเงินแทใบเล็กๆ ที่ตกทอด จากรนุ ยาย จนมาถึงรนุ แมของคุณแมปรุ ติ าและมาถึงรนุ ตนเองมาประกอบตกแตงบายศรีใหสวยงาม เพือ่ เปนตัว แทนของการเคารพบูชา ในชวงงานไหวครู แตพอเสร็จ จากงานไหวครูแลวก็จะจำเริญขันนัน้ ทุกป เปนอยางนีม้ า ตลอด แมปรุ ติ าบอกวา ขันนัน้ เปนสิง่ สมมุตทิ มี่ นุษยเรา กำหนดขึน้ มา เพือ่ ใหเปนตัวแทนทีเ่ ปนรูปธรรม ในคำมัน่ สัญญาของสังขารกับองคเทพ หากมนุษยคนใดยึดมั่น คำสัญญาของตนเองตอองคเทพอยางแนวแนแลว ขันที่ รับกันอยทู กุ วันนีก้ ไ็ มใชเรือ่ งจำเปน แตถา หากจิตใจไมมนั่ คง ไมแนวแนตอ ใหมสี กั กีส่ บิ ขันหรือมีครูบาอาจารยมาก มาย ก็ไมมที างประสพความสำเร็จในชีวติ ได สิง่ ทีส่ ำคัญ มากๆระหวางตนเองกับองคเทพก็คอื เรือ่ งจิตใจทีย่ ดึ มัน่ และศรัทธาตอทานอยางแทจริง มีการปฏิบตั ติ อ ทานดวย การเคารพบู ช าอย า งสม่ำ เสมอ มี ก ารปฏิ บั ติ ต นเป น คนดีอยใู นศีลในสัตย มีการสวดบูชาสรรเสริญและขอพร อยเู ปนนิจ องคเทพก็จะคมุ ครองและดูแลเราอยตู ลอดเวลา และในเรือ่ งการทำพิธบี ชู าครู การอานโองการ สรรเสริญเทวดา แมปุริตาก็จะเปนผูประกอบพิธีดวย ตนเอง ถือวาเปนเรือ่ งทีด่ มี ากๆทีเ่ จาภาพไดกลาวโองการ เคารพครูดวยตนเอง ซึ่งครูบาอาจารยตองพึงพอใจ แน นอน แมปรุ ติ าทรงเจารับแขกเต็มรูปแบบดวยการอาบ น้ำมนต สะเดาะเคราะห ไลผปี ราบคุณไสย อยจู นถึงป 2540 ก็หยุดรับแขกโดยการทรงเจา โดยการอธิษฐานจิต ตอพระแมกาลีวา ขอรับแขกเปนแบบลักษณะใหคำ ปรึกษาแบบแมกบั ลูกหรือแบบผใู หญกบั เด็กทีจ่ ะชวยให คำปรึกษากับทุกคน และแมปรุ ติ าก็ใชวธิ นี มี้ าตลอดกวา 10 ปทผี่ า นมา อาศัยเพียงสือ่ ญาณทีต่ นเองมีตอ พระแมเทา นัน้ ในการทำงานเพือ่ ชวยเหลือผคู น และแตละวันก็มผี คู นเขามาขอคำปรึกษาจากแม ปุรติ ามากมายทุกวัน ทัง้ คนไทยและคนอินเดียแทๆจาก ประเทศอินเดีย ก็มาหาแมปุริตาใหชวยเหลือ และเปน

เพียงรางทรงคนไทยเพียงไมกรี่ า งเทานัน้ ทีค่ นอินเดียแทๆ ใหการยอมรับ สวนใหญที่มาทุกวันนี้จะเปนเรื่องการ ทำมาหากิน โดยจะใหคำแนะนำเรือ่ งอาชีพของแตละคน ผมถามแมปุริตาวา แมคิดวาตัวแมเองมีอะไร ดีหรือ? จึงทำใหลกู ศิษยของแมมาศรัทธาแมมากมาย แม ปุรติ าบอกวา “ความจริงใจและเปนคนตรงไปตรงมา ไม ปดบัง ไมเคยหวังลาภสักการะจากลูกศิษยคนใดเลย ไม เคยสนใจคนรวยๆทีเ่ ขามาหา เพราะวาคนเหลานัน้ เขามี เงินกันหมดแลว เมือ่ ใดทีเ่ ขาชวยเรามา มันก็หาเรือ่ งใหเปน บุญคุณกับเราซึง่ ตรงนีร้ บั ไมได แตพรอมจะชวยเหลือผู คนทีย่ ากจน และไมมหี นทางในชีวติ ใหเขาไดลมื ตาอา ปากขึน้ มาได ถือวาเปนความสุขในหัวใจ ถาลูกศิษยคนใด ทำผิด ก็ขอใหไดวา ไดดา ไดตำหนิ จะรสู กึ วาไดทำหนาที่ ในการสั่งสอนคนเหลานั้น และพูดทุกอยางก็จะพูดแต ความจริง แลวก็มกั จะเปนจริงดัง่ พูด จึงทำใหลกู ศิษยทกุ คนศรัทธาอยางไมเสือ่ มคลาย” และผมก็เห็นดังนัน้ จริงๆ เพราะหลายปทผี่ า นมา ทีเ่ ขามาสัมผัสกับสถานทีแ่ หงนี้ ลูกศิษยไมมหี นีหาย มีแต มากขึน้ ทุกๆป และเทวาลัยทีซ่ อยวัดลาดกระบังหรือวัด สามทีล่ าดกระบังมูลคากวา 3 ลานนัน้ ก็ไดมาจากพระแม ประทานมาให ไมเกีย่ วกับเงินของลูกศิษยคนใดเลย ในชีวติ ทีผ่ า นมาในอดีต ผานรอนผานหนาวมาก มาย ทัง้ ลำบากลำบนในการใชชวี ติ แตตงั้ แตตนเองไดยดึ มัน่ เคารพกราบไหวพระแมกาลีอยอู ยางสม่ำเสมอ ก็ทำให ชีวติ มีแตเจริญรงุ เรืองมาตลอดจนถึงอายุเกือบ 60 ปแลวใน ป 2553 ทีจ่ ะถึงนี้ ทางทีมงานของเราก็เลยขอบันทึกเรือ่ งราวของ แมปรุ ติ าเพือ่ เปนอุทาหรณกบั เด็กรนุ ใหมๆทีเ่ ดินเขามาใน สายนีห้ รือวงการนีไ้ ดรบั รวู า เรือ่ งราวของคนทีป่ ระสบ ความสำเร็จในวันนีน้ นั้ เขามีการวางตัวและปฏิบตั ติ วั กัน อยางไรในการใชชวี ติ ตอองคเทพ เพือ่ ใชเปนแนวทางทีด่ ี และเปนอนุสรณในชีวติ ของแมปรุ ติ า วาเรือ่ งราวของแม นัน้ มันสมควรถูกบันทึกไวเปนเรือ่ งราวแหงความภาคภูมิ ใจของคนทีเ่ กิดมาเปนรางทรง และมีวตั รปฏิบตั ทิ ดี่ จี ริงๆ มีคนใหความเคารพกราบไหวไดแบบจริงใจและสนิทใจ และเปนแบบอยางทีด่ ใี หกบั ศิษยานุศษิ ยทกุ คนไดภาคภูมิ ใจกับการทีเ่ ขามาเปนลูกศิษยของทานแมนสั การ สุปรา รียะ อัสลอร มหากาลียะร ในกายสังขารของแมปรุ ติ า วาจะนะวินจิ แหงคลองตัน ลูกศิษยทกุ คนจะกลาพูดกับ ทุกคนไดวา เปนลูกศิษยของแมปรุ ติ า ดวยความภาคภูมใิ จ อยางแทจริง ทีม่ แี มเปนคนดีของสังคม งานพิธบี ชู าครูของแมปรุ ติ านัน้ กำหนดไวทกุ วัน เสารที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน ซึง่ ในปนตี้ รงกับวันเสาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2552 ก็ตอ งขอเชิญชวนทุกทานไปรวม เสริมบารมีซงึ่ กันและกัน ไปชมบายศรีขนาดมหึมาทีร่ ปู ทรงไม เ หมื อ นที่ ใ ด มี ที่ นี่ ที่ เ ดี ย วที่ บ า นปุ ริ ต า ซอย พัฒนาการ16 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง คลองตัน กรุงเทพฯ โทร.02-3193710, 081-8048423 กอนจากแมปรุ ติ าฝากคำสุดทายกับทีมงานของ เราเพือ่ บอกตอไปยังเหลารางทัง้ หลายโดยเฉพาะรางเด็ก ใหมๆ ทีเ่ พิง่ เดินเขาวงการมาวา “ชวยกันรักเจาจริงๆหนอย อยาเอาทานมาลอเลนนักเลย ควรจะยกทานเอาไวเหนือ หัว มิเชนนัน้ คนๆนัน้ อาจจะพบกับความวิบตั ไิ ด”

จตุรเทพย เมืองเชียงหวาน....รายงาน


ฉบับที่ 43

หนา 5


หนา 6

ฉบับที่ 43

ตามจตุรเทพยไปบุกปาเมืองกาญจนบุรียันไปถึงชายแดนพมาที่ดานเจดียสามองค

นานหลายปมาแลวที่ผมแทบไมเคยมีเวลา วางจากการทำงานทุกวีว่ นั เมือ่ สมัยกอนพอวางเมือ่ ไรก็จะใชเวลาที่มีไปนอนตามวัดวา เพื่อไดถือศีล สมถะ นอนกลางปาสวดมนตไหวพระสงบจิตใจ ซึง่ จะทำใหไดมีเวลาคิดถึงเรื่องราวตางๆในชีวิตที่ผาน มา โดยใชความเงียบของธรรมชาติเปนตัวเสริมให สมองไดระลึกถึงชวงตางๆของชีวิต อันจะเปนตัว กำหนดทิศทางชีวิตของตนเองในอนาคต และก็ในเดือนกรกฎาคม 2552 นีแ้ หละ ทีม่ ี วั น ว า งจากการทำงานติ ด ต อ กั น ถึ ง 5 วั น ผมจึ ง ประสานไปยังคุณหมออนันต สังขทอง รางเจาพีเ่ อก ชัยมาลัยแกว แหงกาญจนบุรี วาอยากไปถือศีลแถว ปาเมืองกาญจนฯ ซึ่งหมออนันตก็แนะนำใหไปที่ สำนักสงฆปานวกาญจน บานแกงระเบิด ม.6 ต.วัง กระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพราะทีน่ นั่ ยังเปน ปาที่สมบูรณและเงียบสงัดไมมีทีวีใหดู และไมไกล จากตัวเมืองกาญจนมากนักแคประมาณ 60 กวา กิโลเมตรเทานั้น

พระอาจารยศภุ มงคล ปญญาทีโป

ผมจึงตัดสินใจไปที่สำนักสงฆแหงนี้ตาม คำแนะนำ ไปถึงวัดวันที่ 18 ก.ค. 52 หลังจากไดรว ม ทำวัตรเย็นสวดมนตไหวพระเรียบรอย ก็ขอสมาทาน ศีลไวปฏิบัติขณะอยูที่วัดนี้ ตอนเชาตองตื่นนอน ตัง้ แตตี 5 เพือ่ สวดมนตกนั อีกรอบ จากนัน้ พระทีว่ ดั นี้ซึ่งมีอยูดวยกัน 6 รูป สามเณร 1 รูป ก็ออกบิณฑ บาตรในหมูบาน แมชี 3 คนพรอมทั้งผมก็ชวยกัน ดูแลเรื่องความสะอาดในวัด จึงทำใหผมไดมีเวลา เดินสำรวจจนทั่วบริเวณ และเห็นบรรยากาศรอบๆ วัดในยามเชารายลอมไปดวยทิวเขาที่มีหมอกลง ปกคลุ ม สวยงามมากๆ แบบที่ ค นในเมื อ งแบบ ผมเห็นแลวรูสึกประทับใจจริงๆ ผมเลือกทำความสะอาดศาลของพอปูฯ ซึ่ง ตัง้ เดนเปนสงาอยกู ลางพืน้ ที่ 11 ไรของวัด เพราะเห็น วาคอนขางจะเลอะไปดวยกานธูปและผงขี้ธูปมาก มายจากผูคนที่มากราบไหวอยูเปนประจำ แมชีกาหลง ซึ่งเปนคนทรงเหมือนกัน และ มาถือศีลที่วัดนี้เปนประจำ บอกวาทานพระอาจารย ศุภมงคล ปญญาทีโป มาอยวู ดั นีไ้ ด 4 ปแลว เมือ่ กอน วัดนี้ทรุดโทรมมากไมมีพระองคไหนมาอยูที่นี่ได เกิน 1 ปเลย มาอยสู กั พักก็ไป เนือ่ งจากทีน่ เี่ งียบมาก เหมาะสำหรับผูที่ตองการความสงบจริงๆในการ ปฏิบัติธรรม เมื่อพระอาจารยมาอยูก็ไดบูรณะดูแล จนเจริญขึ้นมามาก มีศาลาการเปรียญที่ใชสวดมนต นี้ และมีวิหารหลวงพอขาวที่สวยงามก็เพราะความ สามารถของทานอาจารย ซึ่งสามารถดึงศรัทธาจาก บรรดารางทรงและศิษยานุศษิ ยมารวมกันบูรณะวัดนี้ และทีว่ ดั นีก้ ม็ รี า งทรงอีกมากมายทีม่ าชวยกันทำบุญ เพราะตัวของอาจารยก็มีความเชื่อในเรื่องของราง ทรงองคเทพเชนกัน จึงใหการตอนรับรางทรงเปน อยางดี กิจกรรมของทีน่ กี่ ค็ อื เชาสวดมนตตอนตี 5 แลวก็นั่งสมาธิเจริญสติปญญาจนถึง 6 โมงเชา ใน เวลากลางวัน ก็เดินจงกรมกำหนดจิต แลวแตวา ใคร

จะทำไดขนาดไหนไมมีการบังคับ พอถึงเย็นก็เริ่ม สวดมนตกนั ตัง้ แต 18.30 น. แลวก็นงั่ สมาธิจนถึง 2 ทุม จะเขานอนกันไมเกิน 4 ทุม สวนผมนั้นนอนที่ ศาลาหนาพระประธานนัน่ แหละ เพราะกุฎทิ นี่ มี่ นี อ ย ไมเพียงพอและตอนนี้ก็อยูในระหวางกอสรางกุฎิ เพิม่ เติม ซึง่ ผมก็วา ดีเหมือนกันเพราะเชาตองตืน่ ตี 5 แนนอน เพราะพระจะมาสวดมนตกนั ทีศ่ าลาแหงนี้ แมชบี อกวาทีว่ ดั นีม้ คี นเวียนเขาเวียนออก มา ถือศีลกันตลอดทัง้ ป หลายคณะมาก บางคณะก็มาอยู กันหลายวันจึงกลับ เรือ่ งอาหารการกินอาจจะไมพอเพียง ก็จะใช วิธีซื้อขาวสารอาหารแหงจากตลาดมาตุนไวเปน สั ป ดาห เ ลยที เ ดี ย ว ช ว งที่ ผ มอยู ก็ เ ลยได โ ชว ฝ มื อ ทำอาหารเลี้ยงพระเพลไปกับแมชีดวย อยวู ดั นี้ 2 คืน ผมจึงขอลาทานอาจารยเพราะ อยากจะเทีย่ วตอไปจนถึงสุดชายแดนของไทย จึงขับ รถออกจากวัดผานน้ำตกไทรโยค ผานอำเภอทอง ผาภูมิ ซึ่งก็ไดแวะไปเที่ยวชมตลาดซึ่งเปนบรรยา กาศแบบเกาๆ ซึ่งหาชมไดยากในปจจุบัน แตระยะ ทางจากทองผาภูมจิ นถึง อ.สังขละบุรี เพียง 70 กวา กิโลเมตรนั้นถือวาหินสุดๆของการเดินทาง เรียกวา นองๆเสนทางแมฮองสอนทีเดียว เพราะมีทั้งขึ้นเขา ลงเขา แบบโคงหักศอกเขาสูงชัน ซึง่ ตองใชฝม อื ใน การขั บ รถอย า งมากๆ มิ เ ช น นั้ น ถ า ประมาทอาจ จะพลาดถึงตายไดทีเดียว ในชวงลงเขาที่ลาดชันมี ปายคำเตือนที่ผมอานแลวรูสึกประทับใจเพราะอาน ง า ยไม ต อ งแปลไทยเป น ไทยคื อ “ทางข า งหน า อันตราย ถาไมอยากตาย ตองใชเกียรหนึ่ง” คอย เตือนไว แถมถนนชวงนีก้ เ็ ปนเพียงแค 2 เลน ทีม่ พี นื้ ผิวขรุขระเปนหลุมเปนบอเยอะมากๆ แตก็เพลิด เพลินไปดวยบรรยากาศที่สวยงามทั้ง 2 ขางทาง ผมซึ่งขับรถไมเร็วเพราะไมไดรีบรอนและตองขับ เพี ย งคนเดี ย ว ก็ เ ลยต อ งใช ค วามระมั ด ระวั ง สู ง ระหวางทางแวะเที่ยวอุทยานเขาแหลม ซึ่งมีบรรยา กาศที่สุดแสนจะโรแมนติก รายรอบไปดวยพื้นน้ำ ทีก่ วางไกลสุดลูกตา และทีน่ กี่ ม็ ที พี่ กั แบบกางเตนท ก็ ไ ด ห รื อ พั ก เป น หลั ง ๆก็ ไ ด และสุ ด ท า ยก็ ถึ ง อ.สังขละบุรี จนไดดว ยความปลอดภัย สิง่ แรกเมือ่ ไปถึงสังขละก็ไดไปที่วดั วังกวเิ ว การาม เพือ่ ไปไหวสกั การะ พระราชอุดมมงคล พหล นราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สงสัย หละซิวา เปนใคร? ก็คอื หลวงพออุตตมะ พระเกจิชอื่ ดังอันเปนที่เคารพนับถือทั้งชาวไทย และชาวมอญ นัน่ เอง พรอมทัง้ เก็บภาพสวยงามของบรรยากาศโดย ทั่วๆไป เพื่อจะไดเอามาอวดทานผูอานของหนังสือ พิมพเรา


ฉบับที่ 43

หนา 7

แตงกวา มะนาว และผลไมตามฤดูกาลมาวางขายเต็ม ไปหมด สุดทายกวาจะกลับถึงบานราชบุรี ผมก็มี หนอไมและฟกเขียวเต็มรถเกง หมดเงินไปไมกรี่ อ ย บาทเทานั้น เพื่อจะเอามาฝากญาติๆและเพื่อนฝูงได เกือบทั้งหมูบานเชียวหละ ทริปนีเ้ ปนทริปทีม่ คี วามสุขมาก เพราะไดใช ชีวติ สวนตัวแบบทีเ่ คยทำเมือ่ สมัยหนมุ ๆ ซึง่ ตอจากนี้ ไปคงจะหาเวลาแบบนี้ ไ ด ย ากมากๆ เนื่ อ งจากมี ภารกิจแนนไปหมด ไมรวู า จะมีเวลาวางอีกเมือ่ ไร ตอไปถาผมมีโอกาสเที่ยวแบบนี้อีกเมื่อไร ก็จะเอามาเขียนเลาใหทา นไดอา นกันอีก เมืองไทยยัง มีทเี่ ทีย่ วอีกเยอะ และผมก็ยงั ไมไดไปอีกเยอะมาก ถา ยังไมรีบดวนตายไปเสียกอน คงมีเรื่องราวดีๆมา นำเสนออีกเยอะเชนกัน

ที่ตั้งศพของหลวงพออุตตมะที่วัดวังกวิเวการาม ตกค่ำก็ไดพบกับอ.คำทอง ศิริวัฒนพิเชษฐ ซึ่งเปนผูสื่อขาวเดลินิวสในทองที่และเปนสมาชิก อบต.หนองลู พอเห็นหนาครั้งแรกรูสึกคุนตามาก เหมือนเคยเจอกันมากอน พูดคุยกันมาจึงทราบวา อ.คำทองนั้น แสดงภาพยนตรเปนตัวประกอบอยู หลายเรื่องที่มาใชโลเกชั่นที่สังขละนี้ โดยเฉพาะ เรือ่ งตะเคียน ซึง่ แสดงเปนเพือ่ นของพระเอก ซึง่ ก็คอื คุณตอ นนทวัฒน ทีว่ า คนุ ตาก็คอื คนุ มาจากในหนัง นัน่ เอง อ.คำทองนัง่ คุยเปนเพือ่ นกันจนดึกดืน่ ทำให ผมทราบวา อ.คำทองนั้นเปนเจาของบริษัท กระ เหรีย่ งทัวร ซึง่ มีหนาทีพ่ านักทองเทีย่ วลุยปามาเยอะ แยะทั้งลองแพ ลองแกง และหลายกิจกรรมที่เขา ทำกันเมื่อเที่ยวสังขละ ตืน่ เชาขึน้ มา อ.คำทองมีภารกิจสวนตัว ผมก็ เลยตองบุกเดี่ยวเขาชายแดนไทย-พมา ที่ดานเจดีย สามองค ซึง่ อยหู า งจากตัวอำเภอสังขละฯ แค 20 ก.ม. บรรยากาศที่ชายแดนไมคึกคัก เนื่องจากมีการปด ดานฯมาแลวประมาณ 2 ป ทีไ่ มยอมใหคนไทยขาม ไปฝง พมา ก็จงึ ไดเดินสำรวจสินคาทีว่ างขายทางฝง ไทย ซึ่ ง ส ว นใหญ ก็ จ ะเป น พวกอั ญ มณี และ เฟอรนเิ จอรไมหลากหลายรูปแบบมาก อีกทัง้ มีพนั ธุ กลวยไมปามาวางขายดวย ผลจากการปดดานทำให

อ.คำทอง ผสู อื่ ขาวเดลินวิ สทสี่ งั ขละบุรี

แมคา ทางฝง ไทยชอบมาก เพราะเมือ่ คนมาเทีย่ วก็จะ ซื้ อ สิ น ค า ฝ ง นี้ เ ท า นั้ น และเมื่ อ สิ น ค า ทางฝ ง พม า ระบายไมออก ก็จะขายแบบถูกกดราคาจากทางฝง ไทย ทำใหเราซือ้ ของจากเขาไดถกู แลวก็มาขายไดถกู อาว!เปนอยางนัน้ เสียอีก ถาเปนอยางนีก้ น็ า จะปดมัน ซะทุกดานเลยก็ดีเหมือนกันเนอะ

บรรยากาศที่อุทยานเขาแหลม ออ! เกือบลืม ถาทานอยากไปเที่ยวชมหรือ ไปถื อ ศี ล ที่ สำนั ก สงฆ ป า นวกาญจน ติ ด ต อ พระ อาจารยศภุ มงคลทีโ่ ทร. 081-8806518 และหากใคร อยากไปเที่ยวสังขละตองติดตอ อ.คำทอง ที่เบอร 086-1693779 พบเห็นอะไรดีๆมา ก็เลยอยากจะเอา มานำเสนอตอทานทัง้ หลายจะ....

ดานเจดียสามองค ขากลับผมขับรถแวะมาเรือ่ ยๆ ซึง่ ทัง้ 2 ขาง ทางนัน้ จะมีชาวบานตัง้ แตสงั ขละจนถึงไทรโยคนัน้ เอาสินคาการเกษตรออกมาวางขายมากมาย โดย เฉพาะชวงนี้หนอไมไผตงจะใหมสดและถูกมากๆ ราคา ก.ก.ละ 7-8 บาทเทานั้น รวมไปถึงฟกแฟง

บรรยากาศริมแมน้ำฝงตรงขามกับวัดวังกวิเวการาม


หนา 8

จดหมายเปดผนึก

ฉบับที่ 43

คุณคาของคน .....หมอพร เพือ่ นรัก

ฉันไดนงั่ ดูทวี เี ห็นขาวนักฟุตบอลประเทศคาเมรูน มารับจางเลนฟุตบอล ดิวชิ นั่ 2 ใหกบั ทีมปตตานี ดวยคาตัวเพียงเดือนละ 15,000 บาท แลวใชเวลาวาง สอนเทคนิคการเลนฟุตบอลใหกบั เยาวชนทีส่ นใจในจังหวัดปตตานี แลวใชเวลา วางในชวงเชาเปนครูสอนภาษาอังกฤษใหกบั เด็กๆในโรงเรียนดวย ถาพูดถึงในแงของเชิงธุรกิจฉันวามันโคตรคมุ เลยสำหรับการจางคนสัก คน ราคาเดือนละ 15,000 บาท มาทำหนาทีท่ งั้ เปนผเู ลน ทัง้ เปนโคช และเปนครู สอนภาษาอังกฤษดวย แตจากการใหสมั ภาษณของนักฟุตบอลผนู นั้ เขาบอกวาการทีเ่ ขามาเปน โคชและครูสอนภาษานัน้ มันไมใชหนาทีข่ องเขาโดยตรง แตเขารสู กึ มีความสุขที่ ไดทำอยางนัน้ ใหกบั เยาวชน และไดทำประโยชนใหกบั สังคมทีเ่ ขาไดมาอาศัยอยู และ เขาก็กลายเปนขวัญใจของชุมชนนี้ ทัง้ ๆทีเ่ ขาเปนคนตางชาติ ุ คามากๆ หัวใจของผชู ายคนนีช้ า งยิง่ ใหญเสียจริงและชีวติ ของเขาชางมีคณ ดวย ชวงเวลาหลายเดือนทีผ่ า นมาฉันเห็นการเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งเกีย่ วกับการ ทำพิธกี รรมบูชาครู ของผคู นในวงการ ของเราอยอู ยางหนึง่ ไมรวู า ใครจะสังเกตุ เหมือนอยางฉันบางไหม? โดยเฉพาะเรื่องการทำพิธีในชวงเชาของการอาน โองการเพือ่ บูชาครูหรือเคารพครู ซึง่ จะถือวาสำคัญมากๆทีส่ ดุ ของการทำพิธกี รรม ไหวครูทงั้ หมด ซึง่ แตเดิมนัน้ เกือบทุกสถานที่ มักจะไมคอ ยใหความสำคัญกับพิธใี นชวง เชามากนัก เพราะมีอาคันตุกะมารวมในพิธไี มมากนัก ยกเวนถาเจาภาพเปนคนดัง หรือมีเพือ่ นฝูงเยอะ ในชวงเชาก็จะมีคนมารวมงานมากหนอย แตจะมาเนนกันที่ ตอนเย็นซึง่ อาคันตุกะมากันมากมาย ดังนัน้ เวลาทำพิธใี นตอนเชามักจะทำกับแบบ ลวกๆ อยางเชนการเชิญองคเทพทีละองค คลายๆกับการทำพิธใี นชวงเย็น แตรวบ รัดมากกวา โดยไมไดมีการกลาวโองการใดๆที่เปนการบูชาครูหรือสรรเสริญ เทวดาองคครูหรือเทวดาองคใดๆเลย มีแตขอเชิญมาประทานพรอยางเดียว เรียก งายๆวาไมไดทำอะไรใหทา นเลย ไมเคยพูดเพราะๆกับทาน ไมเคยสรรเสริญทาน เอาแตตงั้ หนาตัง้ ตาจะขออยางเดียว แลวมันจะสัมฤทธิผ์ ลหรือ? บางแหงทีฉ่ นั เคยเห็นมา เจาภาพเขาเชิญเจาลงกันตัง้ แตเชาแลวเดินออกมา ทีห่ นาศาล แลวจุดธูปจุดเทียน กลาวอะไรงึมงำๆเล็กนอยจนแทบไมไดยนิ แลวก็นงั่ สูบบุหรีส่ กั พักเปนอันเสร็จพิธใี นชวงเชา รำแคนกันตอสักพัก ก็เสร็จพิธไี หวครูใน ชวงเชา รอถึงตอนเย็นก็เริม่ พิธสี มโภชกันตอ ฉันก็เลยไมรวู า การทีท่ ำอยางนัน้ เขา เรียกวาไหวครูหรือเปลา? แลวการทีเ่ จาภาพเชิญเจา มาประทับรางสังขารตนเองกัน ตัง้ แตเชานัน้ เขาเอาใครมาไหวครู? เอาเจามาไหวครูหรือเอารางมาไหวครูกนั แน? แตมาเดี๋ยวนี้ ตั้งแตฉันเคยเริ่มเขียนเรื่องนี้มาแลวเมื่อหลายเดือนกอน ทัศนคติของเจาภาพหลายรายเริม่ เปลีย่ นไป มีการเนนเรือ่ งการทำพิธไี หวครูตอน เชามากขึน้ มีเจาภาพหลายรายทีท่ ำพิธอี า นโองการเอง เพราะเชือ่ วาเมือ่ ตนเองได

กลาวคำบูชาครูบาอาจารยดว ยตนเอง ก็จะมีความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละสมบูรณมากขึน้ แตถาหากวาเจาภาพทานใดไมมีความสามารถในเรื่องนี้อยางเชน ไมมี โองการ หรือถามีแตอา นหนังสือไมคลอง ก็จะเรียกใชบริการของโหราจารยทงั้ หลาย มาเปนผทู ำพิธแี ทนตนเอง แตการเลือกโหรามาทำพิธใี นตอนเชาก็เริม่ เปลีย่ น แปลงไปดวย ซึง่ แตเดิมนัน้ เอาใครก็ไดมาทำพิธี แตมาเดีย๋ วนีไ้ มใชเสียแลว เพราะ เจาภาพทีฉ่ ลาดเลือก ก็จะเลือกโหราทีม่ คี วามสามารถ ในการอานโองการอยางถูก ฉันทลักษณ หรือเลือกโหราทีม่ คี วามประพฤติดี ไมดา งพรอยในเรือ่ งศีลธรรมและ จริยธรรม มาประกอบพิธกี รรมใหกบั ตนเอง เพราะเชือ่ ในเรือ่ งของความศักดิสทิ ธิ์ ของพิธกี รรม ทีต่ นเองอุตสาหเสียเงินเสียทองมากมาย หลายหมืน่ หลายแสนบาท ในการจัดงานไหวครูแตละป แตพิธีสมโภชในชวงค่ำนั้น อาจจะมีโหรามากมายหลายคนมาเปนผู ประกอบพิธรี ว มกัน อันนีก้ เ็ ปนเรือ่ งของเจาภาพ ทีจ่ ะมีเงินจัดจางใครก็ไดมาทำพิธี อยทู เี่ จาภาพมีเงินในกระเปามากหรือนอย การทีม่ โี หรามาทำพิธจี ำนวนมากๆในงานของตนเองก็เปนเรือ่ งทีอ่ วดกัน อยางหนึง่ และก็เปนการกันงานของคนอืน่ ๆทีจ่ ะมาจัดชนกับงานของตนเอง อยาง เชนหากตนเองสามารถกวาดโหราทัง้ หลายมาไวทงี่ านของตนเองไดทงั้ หมด งาน ทีจ่ ะมาจัดชนกับตนเองนัน้ ก็ตอ งเลือ่ นไป เพราะไมมโี หราไปทำพิธใี ห ลักษณะ ความคิดแบบนีม้ กั จะเปนของราง หรือตำหนักใหมๆทีเ่ พิง่ จะเริม่ โตในวงการ แต พวกทีอ่ ยกู บั วงการมานานๆนัน้ เขาอิม่ ตัวกับความรสู กึ แบบนัน้ ไปแลว เขาจึงไม สนใจในเรือ่ งของจำนวนของโหราหรือจำนวนของแขกทีม่ ารวมงานกันอยางมาก มายมหาศาล แตเขาจะเริม่ รสู กึ ในเรือ่ งของคุณภาพของโหรา และคุณภาพของแขก อาคันตุกะที่มารวมงานมากกวา และทุกวันนี้จำนวนของโหราผูประกอบพิธีที่ จะใหเลือกใชบริการ ก็มอี ยมู ากมายหลายคนในวงการ ยิง่ โดยเฉพาะของการทำพิธใี นชวงค่ำนัน้ เริม่ มีการเปลีย่ นแปลงมากขึน้ มี หลายสถานที่ ทีใ่ ชพณ ิ แคนอยางเดียว ในการประกอบพิธี โหราทีจ่ ะมาประกอบ พิธหี ากเปนผทู มี่ คี วามสามารถในการรองการแหล แบบดนสดก็มกั จะไดเปรียบ โหราคนอืน่ ๆ เพราะความสามารถสวนตัวทีม่ มี ากกวาคนอืน่ ๆในการประกอบพิธี แตฉนั ใดก็ฉนั นัน้ โดยความเห็นสวนตัวของฉันเอง ฉันก็ยงั เชือ่ ในเรือ่ ง คุณภาพของโหราผปู ระกอบพิธี ทีจ่ ะตองเปนคนดีมศี ลี ธรรม จึงจะทำใหพธิ กี รรม บูชาครูในแตละวันและแตละปของทุกๆงานนัน้ มีความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละสมบูรณ แบบได อุตสาหตงั้ ใจจัดงานไหวครูทงั้ ที เสียเงินเสียทองตัง้ มากมาย หากทานเลือก ขยะ ทานก็จะไดแตขยะ แตถา ทานเลือกทอง ทานก็จะไดแตทองทัง้ ป สิทธิเ์ ปนของ ทานเจาภาพทัง้ หลาย เพราะความพึงพอใจและเงินในกระเปาก็เปนเงินของทาน ไม มีใคร มาบงการทานได มันอยทู ที่ า นจะเลือก เหตุผลก็เพราะถึงแมจะเปนคนเหมือนกัน แตคณ ุ คาของความเปนคนของ แตละคนนัน้ มันตางกันโดยสิน้ เชิง

นายวาจริงไหมเพือ่ น? จาก...จตุรเทพย เมืองเชียงหวาน


ฉบับที่ 43

หนา 9

   ⌫ ⌫ ⌫   ⌫  

ทำพิ ธี ด ว ยน้ำ เสี ย งที่ กั ง วานมี อำนาจ มี ก ารกล า ว โองการที่ไพเราะเพราะพริ้ง ชัดถอยชัดคำถูกตอง ตามหลักฉันทลักษณของภาษาไทย อักขระมนต คาถาตางๆถูกตองตามพระคัมภีรที่นำมาใช อีกทั้ง การเรียกเพลงหนาพาทยประกอบพิธีการก็มีเรียก ตามลำดับไดอยางถูกตองทุกขั้นตอน ขนาดทำเอาหมอพร เจริญผล ซึง่ นอนเลนอยู สถาปตยกรรมในวัดแบบลานนา นอกอาคารไดยนิ แลวตองลุกขึน้ มานัง่ ฟงอยางตัง้ อก ตั้งใจ แลวยอมยกนิ้วใหวานี้คือสุดยอดของโหรา ตำหนักทีเ่ ชิญทานมาเปนกิจลักษณะเทานัน้ ทีจ่ ะให จารยอกี ทานหนึง่ ซึง่ ตนเองนัน้ ก็ไมเคยนึกถึงวาทาน ทานไปทำพิธีเปดใหกับทางเจาภาพ ครูบาเจาฯ จะมีความสามารถในการอานโองการ คำถามทีผ่ มถามทานวา “ทานคิดวาทำไมลูก ทำพิธีไดไพเราะขนาดนี้จริงๆ ศิษยของทาน ที่มาหาทานและศรัทธาทานนั้นดวย

พระครูบาเจาเทพมุณี กาวิละ ณ เชียงใหม เปนครั้งแรกที่ไดเดินทางไปสัมผัสดินแดน แหงเทพอีกแหงหนึง่ ในเมืองไทย ที่สวนพุทธ-ธรรม สถานลานนา (มงคลจันทรธาราม) ที่บานทางตรง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพราะทีน่ จี่ ะเปนดิน แดนที่รวมทั้งทางธรรม ซึ่งก็คือทางพระที่มีรูปปน พระเกจิอาจารยอยหู ลายองคใหเคารพกราบไหว อีก ทัง้ ยังมีรปู ปน องคเทพ ไมวา จะเปนพระพิฆเนศ พระ พรหม พระแมธรณี พอปชู วี กโกมารภัจจ และรูปปน องคเทพทางสายจีน ไวใหบคุ คลทีไ่ ปเยือนไดเคารพ สักการะบูชาขอพร วันทีท่ างทีมงานเราเดินทางไปเยือนนัน้ เปน งานบูชาครูของ พระครูบาเจาเทพมุณี กาวิละ ณ เชียงใหม ซึง่ เปนประธานของสำนักแหงนี้ เนือ่ งจาก ทานเปนคนพืน้ เพทางเหนือ ทานจึงชอบศิลปะแบบ ลานนามาก การกอสรางอาคารของสวนพุทธ-ธรรม สถานฯจึงออกแบบใหเปนแบบลานนาและภายใน อาคารก็เต็มไปดวยพระพุทธรูป และรูปปนรวมไป ถึงเศียรบรมครูอีกมากมาย ทานครูบาเจาเทพมุณฯี ประธานของสำนักนี้ เปนพระหนมุ วัยเพียง 30 ปเทานัน้ แตมลี กู ศิษยลกู หา ที่ใหความเคารพนับถือมากมายทั้งคนไทยและตาง ชาติ โดยเฉพาะชาวมาเลเซีย ที่มาใหทานชวยเสริม บารมีให ในวันงานนั้น ลูกศิษยหลายรอยคนมาเขา คิวใหทานครอบเศียรเสริมบารมีกันยาวเหยียด หลังจากไดทำพิธเี ปดศาลเพียงตาในตอนเชา แลว ในชวงบายกอนทีจ่ ะทำพิธคี รอบเศียรนัน้ ทาน ครู บ าเจ า ฯก็ ไ ด ทำพิ ธี อ า นโองการเคารพครู ด ว ย ตนเอง ซึง่ ในชวงทำพิธนี ที้ ำใหผมประทับใจสุดๆกับ การทำพิธี เพราะทานครูบาเจาฯ ทานไดอา นโองการ

อานโองการบูชาครูดวยตนเอง ผมมีโอกาสไดเสวนากับทานครูบาเจาฯใน ชวงวางของการทำพิธีตางๆ จึงทราบวาทานครูบา เจาฯนัน้ บวชเปนเณรตัง้ แตอายุ 13 ป เคยรับขันธเปน ลูกศิษยของหลวงพอทองกลึง สุนทโร แหงวัดเจดีย หอย อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี ตัง้ แตสมัยบวชเณร ความรทู างโลกนัน้ จบเพียงชัน้ ป.6 ในเมืองไทย แต ก็ไปศึกษาตอที่ประเทศพมาจนจบขั้นดอกเตอรมา จากพมาจึงกลับมาเมืองไทย บวชมาแลว 17 ป ถานับ พรรษาทางพระก็ได 10 พรรษา เพราะชวงบวชเณร นั้นเขาไมไดนับเปนพรรษากัน เวลาครูบาเจาฯไปรวมงานไหวครูของใคร หลายๆคนอาจจะเห็นวาทานชอบอมเทียนแลวพน ไฟ ซึง่ อาจจะดูไมคอ ยเหมาะสมกับความเปนพระนัก แตทานบอกวาดวยมนตคาถาที่ทานใชและวิธีการที่ ทานทำนัน้ ทานมีวตั ถุประสงคกค็ อื ไปชวยเจาภาพ เผาสิง่ ชัว่ ราย สิง่ ทีไ่ มดตี า งๆในงานนัน้ ๆ เพือ่ เปนการ เปดโชคเปดลาภใหกบั เจาภาพทีท่ า นไปรวมงาน ซึง่ หลายๆคนอาจจะไมเขาใจในสิง่ ทีท่ า นทำ แตลกู ศิษย ทุกคนของทานเขาใจ ซึ่งตอไปนี้ก็คงตองเลือกแต

สาเหตุอนั ใด?” ทานบอกวา “อาตมาเปนคนพูดตรง ไปตรงมาไมออ มคอมไมปด บัง และอาตมาเรียนเรือ่ ง มนต ค าถามาเยอะมาก ลู ก ศิ ษ ย ทุ ก คนที่ ม ามั ก จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาปรารถนา ก็นา จะเปนสาเหตุหนึง่ ทีล่ กู ศิษยทกุ คน ใหความศรัทธา”

เสริมบารมีใหลูกศิษย

และผมก็เห็นอยางนัน้ จริงๆ หากทานมีความ ประสงค ที่ จ ะเข า ไปสั ม ผั ส กั บ สถานที่ แ ห ง นี้ ไป สัมผัสกับพระครูบาเจาเทพมุณี กาวิละ ณ เชียงใหม ทีศ่ รีราชา ชลบุรี คงตองโทรไปสอบถามเรือ่ งเสนทาง โทร. 089-7811799 กันเอาเอง


หนา 10

àÃ×Íè §¢Í§¤¹ÃÑ¡à¨ŒÒ ***ข า วแว ว ๆมาว า มี ค นที่ จ ะเป ด หนั ง สื อ ใหมอกี 2 เลมทีจ่ ะมานำเสนอในวงการ... หนมุ เทพย ก็เลยตัง้ ตารอดูอยวู า เมือ่ ไรจะออกเสียที... เพราะอยาก จะเห็นมุมมองของคนอื่นๆบางที่จะมองวงการนี้ อยางไร?... แตเพียงแคยังไมไดเปดตัวก็ไดยินขาว ในลบกับทางนสพ.ของเราในทางเสียหายเสียแลว... เนือ่ งจากการทำงานของเด็กใหมในวงการทีม่ ารวมตัว กันทำงาน เพียงเพราะเห็นวาเม็ดเงินตรงนี้มันเยอะ มากมายทีพ่ อจะตักตวงไปแบงปนกันได... โดยปลอย ขาววา การที่หนุมเทพยนั้นจัดงานไหวครูหมดเงิน ไปหลายแสน เลยไมมเี งินมาทำหนังสือพิมพ เลยทำ ใหหนังสือออกชา... ก็เลยอยากจะทำหนังสือออกมา เพือ่ รับใชสงั คมบาง แลวก็เริม่ หาสมาชิกตัง้ แตหนังสือ ยังไมไดเปดตัว... โถ! ไอหนูนอยทั้งหลาย แคเริ่ม ทำงานก็คิดผิดเสียแลว... เพราะการที่จะเริ่มทำงาน มันตองโชวฝมือใหทุกคนในวงการเห็นเสียกอนวา แกแนจริงหรือเปลา?... ไมใชไปเทีย่ วโจมตีเราอยางนี.้ .. ไอ ก ารที่ ไ ปไล ล า หาสมาชิ ก ก อ นหนั ง สื อ จะเป ด ตัวนัน้ ... ถามวาใครจะกลายอมเสีย่ งเสียเงินไปดวย... เพราะไมรวู า หนังสือของเอ็งจะไปไดสกั กีน่ ้ำ... หากมี นายทุนหนุนหลัง หนุมเทพยก็เชื่อวาไมมีนายทุน คนไหนหรอก ทีย่ อมขาดทุนเดือนละเปนหมืน่ ๆบาท เปนปๆ กวาหนังสือจะติดตลาดได... แถมพอรตู วั วา ใครเปนคียแมนของหนังสือบาง... หนุมเทพยก็ได นั่งแตหัวเราะขำกลิ้งเลย เพราะแตละคนนั้นแคเอา ตัวรอดในสังคมก็ยังเอาตัวไมรอด แลวจะมีปญญา อะไรมาชี้นำสังคม แลวจะมายืนอยูแถวหนาของ สังคมนี้ไดอยางไร?... บางคนเคยจัดงานไหวครู เช า เดี ย วเมื่ อ 6- 7 ป ที่ แ ล ว ก็ ห ายไปจากวงการ จนมีคนถามหากันทั่ว... บางคนเห็นเดินตามหลัง คนอื่นอยูตอยๆ วันนี้ก็อยากจะโตเสียแลว... เฮอ! เหนือ่ ยใจจริงๆ... เอาเปนวาถาแนจริงตองทำออกมา ใหไดระดับสัก 5-6 เลม โดยไมมขี อ บกพรองใหเรา โจมตีไดก็จะขอยกนิ้วให... อยารีบเก็บตังชาวบาน เขาไปใช แลวก็ชิงปดหนังสือเปดตูดหนีออกจาก วงการเหมือนในอดีตหละ!... มันจะเสียหายกับคน ทีท่ ำงานสือ่ เหมือนกัน... เหตุผลทีเ่ ขียนตรงนีก้ เ็ พราะ หนุ ม เทพย โ ดนโจมตี ไ ว เ ยอะมากๆหลายเรื่ อ ง กอนที่เขาจะเปดตัว... หากคุณยังใชวิธีการเดิมๆ ในการทำงาน... แลวจะรวู า วงการนีเ้ ปนอยางไร?... ***วันที่ 26 ส.ค. 52 เปนงานไหวครูของ พระครูสนุ ทรคุณธาดา หรือทีท่ กุ คนรจู กั กันในนาม หลวงพอทองกลึง สุนทโร เทพเจาแหงความเมตตา แหงวัดเจดียหอย อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี... สวนในวันที่ 27 ส.ค. 52 นั้น เปนการครอบเศียร เสริมบารมีแกศิษยานุศิษยที่มีกวา 2,000 ขันธ... มากที่ สุ ด เท า ที่ ห นุ ม เทพย เ คยเห็ น มาในวงการ...

ฉบับที่ 43

เนือ่ งจากเพราะหลวงพอทองกลึงนัน้ เปนทีเ่ คารพจาก บรรดาศิษยานุศษิ ยทกุ คนทีเ่ ขาไปหาทาน... น้ำใจของ ทานนัน้ กวางมากนักยิง่ กวามหาสมุทรใดในโลกนี.้ .. ใครดี ใ ครชั่ ว ท า นรั บ ได ห มดเพราะความเมตตา ของทาน... เพราะทานเชื่อวาเมื่อใครทำดีตองไดดี ใครทำชั่ ว ก็ ต อ งได รั บ ผลชั่ ว จากการกระทำของ ตัวเอง... ทานไมใชผตู ดั สิน... อีกทัง้ ความสามารถของ ท า นนั้ น เป น ผู ที่ เ ป ด ญาณบารมี เ รื่ อ งองค เ ทพให ศิษยานุศิษย... หากรางใดมีเทพมาคุมครอง เมื่อเขา พบท า น... ญาณบารมี ข องเทพในสั ง ขารก็ จ ะมี มากขึ้น... และหากศิษยคนใดมีวิญญาณรายมาสิงสู ทานก็จะจัดการถอนออกให... ความสามารถแบบนี้ ไมใชวา มีกนั ทุกคน... อยากรอู ยากเห็นของจริงตองไป พิสจู นกนั ดูในวันครอบเศียร... แลวจะรวู า สิง่ ทีห่ นมุ เทพยเขียนมานีน้ นั้ เปนเรือ่ งจริงทัง้ หมด... ***ในฉบับที่แลวลงงานไปวางานของแม อากาศตะไล สนามบินน้ำ กายสังขารของคุณสมหวัง ที่จะจัดงานในวันที่ 6 ก.ย. 52 นั้น... ตองขอแกไข ความผิดพลาด เนื่องจากคุณสมหวังซึ่งตอนนี้กลาย เป น พระสมหวั ง ยั ง บวชไม สึ ก ขอบวช 1 พรรษา ตองรอออกพรรษาเสียกอนจึงจะลาสิขาบทได... เลย ขอเลื่อนงานเปนวันที่ 19 ธ.ค. 52... สวนงานวันที่ 6 ก.ย. 52 นัน้ ก็เลยเปนงานของแมพลอย นาวง เขามา เสียบแทนนะจะ... ***หนุมเทพยเคยเห็นเอกสารฉบับหนึ่ง... เปนเรื่องของมูลนิธิเทวสถานพระตำหนักพอปูฤๅษี นารอด-เทพประทานพร เพื่อชวยเหลือทางวัดที่ ขาดแคลนและเด็กกำพรารวมทั้งคนชรา ผูติดโรค เอดส... ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยูที่แถวซอยวัดดานสำโรง สมุทรปราการ... เชิญชวนใหทำบุญ สรางพระพิฆเนศ ทองคำแท 10 องคน้ำหนักองคละ 319 กรัม หรือ น้ำหนักทองคำองคละกวา 20 บาท รวมเงิน 4,400,000 บาท ในใบระบุวา จะทำพิธใี นวันที่ 29 มิถนุ ายน 2551... สุ ด ท า ยตรวจสอบไปมาก็ รู ว า มู ล นิ ธิ นั้ น เป น เรื่ อ ง อุปโลกนขึ้นมาไมมีจริง... มาบัดนี้ก็เห็นการดเชิญ ใบหนึง่ เปนการดแข็งสีชมพูระบุวนั จัดงาน 19 ก.ย. 52 ที่จังหวัดนครปฐม... เห็นชื่อเจาภาพจัดงานคุนๆวา จะใชคนเดียวกันหรือเปลาหนอ?... เห็นชื่อโหรา มีอยูมากมายหลายคนสอบถามไป บางคนก็บอกวา ไมเคยรูเรื่องเลยวาติดตอมาเมื่อไร?... หนุมเทพย ก็เลยอยากจะบอกวา ใครทำอะไรไวในอดีต ไมวา คุณ จะทำอะไรในวันนี้ อยาคิดวาใครจะจดจำไมได... ไมวาจะยายถิ่นฐานไปไหนๆ หากยังอยูในวงการ ก็อยาคิดวาใครคิดตามคุณไมทนั ... หากคิดจะหลอก ผูคนก็ตองเดินออกจากวงการไป... แตถา ยังอยู ในวงการแลวมีพฤติกรรมอยางนี้... เราคงไมยอม เชนกัน... ***ถามว า มี ใ ครเคยรู บ า งว า คุณรัญจวน พุมภักดี คือใคร?...งงหละซี...แตถาบอกวา แมแดง

ชางสามเศียร ทุกคนจะตองรอง ออ!...เพราะถือวาเปนบุคคลที่โดง ดั ง ระดั บ ต น ๆของวงการเชี ย ว หละ!... โดยบุคลิกที่สมถะสุดๆ ไมเคยแตงชุดที่เปนสีสันหรูหรา แบบรางอื่นๆ... เวลาจัดงานเจาภาพก็นั่งบัลลังค ที่เปนเกาอี้ธรรมดาเหมือนกับอาคันตุกะทุกคน... จนบางคนที่ไปงานเคยมาถามหนุมเทพยวาเจาภาพ คือคนไหน?... เพราะแยกไมออกวา ใครเปนแขก? ใครเปนเจาภาพ?... ตองเหนือ่ ยทีต่ อ งคอยตอบคำถาม แทนวาทำไมเขาถึงตองเปนเชนนี.้ .. อันนีเ้ ปนเรือ่ งของ เทวดาของแมแดง เขาสัง่ มาวาใหทำตัวติดดินสุดๆ... ถ า เป น พระศิ ว ะก็ ต อ งเป น พระศิ ว ะภาคสมถะ ที่ทำตัวติดดินมากๆ... แตเห็นอยางนี้ใครอยาคิดวา ธรรมดาเพราะเปนผาขีร้ วิ้ หอทองนะจะ... เงินในแบ็งค นัน้ มีเปนสิบลาน... ซึง่ ใครก็คดิ ไมถงึ ... งานของแมแดง 25 ก.ย. 52 จัดทีค่ ลอง 12 ลำลูกกา ปทุมธานี... ซึง่ ไมเคย มีใครกลาจัดชนสักที... งานของแมแดงจึงมีแขกแนน ตรึมทุกป... ขนาดตองนัง่ ทัง้ ขอบบอ...ใตตน มะมวง... ยาวเปน 100 เมตร ก็ยอมเพราะตองการมาชมบารมี ของแมแดง... ***เขาบอกวาหากผชู ายเรา เมือ่ มีอายุมากขึน้ แลวไวผมยาวแบบสลวยสวยเกนั้น...มันบงบอกวา ผูชายคนนั้นตองไมใชคนธรรมดา... เพราะตองมี ความเปนตัวของตัวเองสูง... ถาไมใชแบบเพือ่ ชีวติ ก็ตองเปนผูที่อยูกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์... หนุมเทพยเขาใจ เรือ่ งนีแ้ บบสุดๆ... เพราะไปเห็นบุคลิกผชู ายคนหนึง่ แถวภาคตะวั น ออกที่ เ ป น อย า งนี้ . .. มารู จั ก ที ห ลั ง เขา เรียกกันวา ลุงแดง เซรามิค ราง พอปูฤๅษีเทพนรสิงห... ตอน เห็นหนาครัง้ แรกเวลาแกเดินไป ไหนแกจะยก 2 นิ้ว แบบลิโพ วิตันดีหรือเปนรูปตัววีแบบสูตาย... ครั้งแรกนึกวา แกกำลั ง หาเสี ย งเลื อ กตั้ ง ส.ส.แล ว ได เ บอร 2... มาทีหลังจึงรวู า แกจัดงานวันที่ 2 ก.ค. 52 ทีผ่ า นมา... ซึ่ ง หนุ ม เทพย ติ ด งานอยู ที่ ค ลอง 2 จึ ง ไปร ว ม งานไมได... ปหนาฟาใหมหากมีโอกาสและวาสนา ซึ่ ง กั น และกั น คงจะมี โ อกาสไปเยี่ ย มชมบารมี ของปแู ดง ทีพ่ ทั ยา นะจะ... ***ไวใจใหหนุมเทพยเปนผูประสานงาน ในการติ ด ต อ เรื่ อ งราวทั้ ง หลาย ในการจั ด งานพิ ธี บู ช าครู ข อง นองนิว รางพระนารายณเปดโลก แหงอินทามะระ 15 สุทธิสาร... ซึ่งกำหนดในวันที่ 1 ตุลาคม 52 ซึ่งไมนาจะไปชนกับใคร... แตเวลาอีกเดือนกวาๆ ไมรวู า ใครจะมาจัดชนหรือเปลา?... รแู ตเพียงวาหาก ใชบริการของทีมงานเรา... แขกตรึมแนนอน...


ฉบับที่ 43

*** วั น ที่ 5 มกราคมของทุ ก ป เป น งาน พิธบี ชู าครูของพอจุลทิพวรรณ คนดังแหงโพธาราม จ.ราชบุรี . .. ป นี้แมมณฑา เหลืองทองเจริญ ราง พอจุลฯ รับเปนประธานกฐินใหกบั วัดกำแพงเหนือ ซึง่ เปนวัดใกลบา น... ซึง่ จะจัดในวันที่ 4 ตุลาคม 52 ซึง่ เปนวันออกพรรษา... ซึง่ ไปตรงกับงานไหวครูของ คุณเพชรีหรือคุณนอง รางเจาแมทับทิม-พอไตเซีย ฮุ ก โจ ว แห ง สุ ข สวั ส ดิ์ 14 ซึ่ ง จั ด แบบเช า -บ า ย... สวนในตอนค่ำทีต่ ำหนักพอปภู ชุ งคนลิ กาฬ แปดริว้ จัดพิธบี วงสรวงพญานาค... งานนีก้ ร็ กั งานโนนก็รกั ก็ไปมันทัง้ สามงานนะแหละ... ***เปนสาวแทๆแตหลายๆคนชอบนึกวา เปนทอม ดวยบุคลิกที่ไวผมสั้นแถมทำตัวหาวแบบ ผูชายจึงนึกวาเปนทอมจริงๆ... หากใครรูจักแบบใกลชิดจะรูวา เจ พิ ณ ร า งพ อ ไร น าม แห ง ทุ ง รังสิตนัน้ เปนทัง้ แมบา นแมเรือน ทำกับขาวก็แสนเกง ขนาดทำไป บนไปก็ยงั อรอยได... แถมดูแลสามีอยางกับไขในหิน หวงยิ่งกวาจงอางหวงไข สาวๆคนไหนเดินผาน ชายตาให เ ฮี ย ตี๋ . .. สาวคนนั้ น มี สิ ท ธิ์ ส ลบกลาง อากาศได... ปลาวหรอก!... ทีเ่ ขียนมานัน้ ลอเลนนะจะ เรื่องจริงๆแลวเจพิณแกไมไดเปนอยางนั้นสักนิด เพราะแกใจดีจะตายไป... ปนกี้ ำหนดจัด งานไหวครู ชุมนุมเทพเบิกบายศรีในวันที่ 18 ตุลาคม 2552... แตกอ นนี้ 1 วัน คือวันที่ 17 ตุลาคมนัน้ ... มีการประกอบ พิ ธี ท างเทพเจ า ฝ า ยเหนื อ โดยเจ า พ อ ข อ มื อ เหล็ ก เชียงใหม เปนผปู ระกอบพิธใี ห... เพือ่ นฝูงทีร่ กั ใครกนั เจาภาพขอเชิญทุกคนมารวมดวยชวยกันอวยพระ พรชัยทัง้ 2 วันเนอ.... ***ถาพูดถึงงานไหวครูของพอแสงอาทิตย หรือเสี่ยหนอ เจาของโรงแรมแฮปปเลิฟ คนดังของ วงการแหงแปดริ้ว... สิ่งหนึ่งที่ ทุกคนนึกถึงก็คือ เรื่องอาหาร การกินทีส่ มบูรณแบบมากๆทีส่ ดุ อีกงานหนึ่งของวงการ... เนื่อง จากเมือ่ ไปรวมงานของเสีย่ หนอ เมื่อไรก็เหมือนไดไปเที่ยวงาน ออกรานประชันสุดยอดฝมือของรานอาหารดังๆ มารวมกันเพือ่ บริการอาคันตุกะทัง้ หลาย... รานอาหาร ทีม่ าประชันฝมอื กันในงานมีนบั สิบราน... โดยเฉพาะ ซุมกุงเผาจะมีคนรุมเขาแถวคอยกันยาวเหยียด... เนื่ อ งจากไม เ คยมี ใ ครกล า ลงทุ น บริ ก ารกั น ถึ ง ขนาดนี้ . .. เสี่ ย หนอถื อ ว า ความสุ ข ของผู ค นที่ ม า รวมงานก็คือความสุขของตนเอง... ทุกๆปที่จัดงาน จึ ง จะมี แ ต เ สี ย งสรรเสริ ญ เยิ น ยอดั ง ไปทั่ ว สารทิ ศ ที่ใหเกียรติกับอาคันตุกะมากๆ... ปที่แลวถึงฝนจะ กระหน่ำตัง้ แตเริม่ งานจนเลิกงาน แตอาคันตุกะก็ไม หนีถอยเพราะรักในน้ำใจของเสี่ยหนอ... สำหรับ

หนา 11

ในสวนของทีมงานของเราประทับใจกับเจาภาพ ในงานนี้ก็คือ การดูแลเรื่องที่พักที่จัดใหเปนพิเศษ สำหรับการพักผอน... ทีต่ อ งยกนิว้ ใหทงั้ 2 หัวแมโปง ว า สุ ด ยอดจริ ง ๆ... แล ว ก็ ต อ งขอบคุ ณ เสี่ ย หนอ อยางจริงใจที่ใหเกียรติกับทีมงานของเรามากๆ... ปนี้เขากำหนดกันวันที่ 22 ต.ค. 52... เอาเปนวาเรา ถือวานัดกันแลวทุกๆคนในวงการนี้วา 22 ต.ค. 52 ตองไปเจอกันทีง่ านเสีย่ หนอกันทุกๆคน... ***จากนายเอกราช หวังปรีชาอมร ของรางพอเสือ ใหญตวั เหลาเอีย้ ะกง คนดังแหง ซอยตากสิน 21 หรือที่ทุกคน รจู กั กันในนามเฮียปง รางเกาแก รางหนึ่งของวงการ... วันนี้ขอ เปลีย่ นเปนจิรโรจน หวังพัฒนพงศ... พรอมเปลีย่ นทัง้ นิคเนมเปนโรจ สำเหรดวย... ก็ขอแจงใหทุกคน ทราบ... เหตุผลไมไดแจงใหทราบ ใครอยากจะรตู อ ง โทรไปคุยกันเอาเอง โทร.089-4963009... เผือ่ เฮียโรจ สำเหร ที่ อุ ต ส า ห เ ปลี่ ย นชื่ อ เล น จนดู เ ป น เหมื อ น เจาพอคนดังแหงสำเหรหรืออินเทรนดเหมือนดารา ดังๆในวงการมายา... เอาเปนวาตอไปนี้เจอเฮียปง เมื่อไรก็ขอใหเรียกวาเฮียโรจก็แลวกัน... ชีวิตของ แกจะไดกา วไกลไปแบบโลดๆ... ***อี ก รายที่ แ จ ง เปลี่ ย นชื่ อ มาให ท างเรา ทราบก็คือพอดำ เชียงใหม หรือคุณวินัย ทรัพยผล ในอดีต... ตอนนี้เจาพอโอทอป สินคาลานนาขอเปลี่ยนชื่อเปน คุณชุตเิ ดช ทรัพยผล... ขอเปลีย่ น แตชอื่ แตไมไดเปลีย่ นนามสกุล... แต ก อ นไม มี ชื่ อ เล น แต ต อนนี้ ขอมี นิ ค เนม หรื อ ชื่ อ เล น เป น “คุณสรร”... เพราะพระอาจารยทนี่ บั ถือบอกวา หาก เปลี่ยนชื่อแลว จะทำใหธุรกิจการคาเจริญรุงเรือง มากขึ้ น กว า เก า ... ก็ ข อให คุ ณ วิ นั ย ในอดี ต หรื อ คุณสรรในวันนี.้ .. ไมวา จะทำธุรกิจสิง่ ใดก็ขอใหสำเร็จ สมความปรารถนา ... ร่ำรวยเงินทองขึ้นมาเพิ่มพูน มหาศาล... เจอสาวใดก็ขอใหรกั ใครคณ ุ สรรไปนานๆ ไม ท อดทิ้ ง คุ ณ สรรให น อนเหงาเปล า เปลี่ ย วอุ ร า บอยๆนะจะ!... ***ถาพูดถึงเรื่องศาสตรของการใชชื่อของ บุ ค คล... หนุ ม เทพย นั้ น ศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ ม านานพอ สมควร... ไมอยากจะคุยวาในชีวติ นัน้ มีคนมาใหตงั้ ชือ่ ใหมมากมายนับรอยคน... เพราะศาสตรเรือ่ งนีม้ นั มีคน เขี ย นเป น ตำราว า อั ก ษรตั ว ใดมั น เป น กาลกิ ณี กั บ วันใดบาง... แลวก็มีการยอมรับกันทั่วไป... และตัว อักษรแตละตัวมันก็จะมีตัวเลขกำกับ เพื่อเปนกำลัง ของตัวอักษรนั้นๆดวย... และเลขศาสตรที่เอามาใช ก็ มี ห ลายตำราด ว ยกั น ... เมื่ อ ตั้ ง ชื่ อ แล ว ตั ว อั ก ษร ทุกตัวที่มีเลขกำกับเมื่อรวมกันแลวทุกตำรา จะตอง

ไมรวมกันเปนเลข 8 ซึง่ เปนเลขของราหู... ซึง่ ถือวา เป น เลขที่ ไ ม ดี กั บ ชื่ อ ... ถ า หากเปรี ย บเที ย บไป ก็ ค ล า ยๆกั บ ชี วิ ต ของคนเราเป น เสมื อ นรถไฟ ขบวนหนึ่งที่ตองมีหลายโบกี้ในขบวนที่จะเดินทาง ไปทุกหนทุกแหง... แตตวั อักษรบางตัวทีไ่ มดที เี่ ปน กาลกิณีของคนที่เกิดวันนั้นๆ... มันก็เหมือนขบวน รถไฟที่บรรทุกโบกี้สิ่งของที่หนักหรืออันตรายเชน ระเบิดติดขบวนไปดวย... มันก็ทำใหชวี ติ ของคนๆนัน้ ทั้งหนักทั้งมีอันตรายติดตัวไปดวย... เขาถึงนิยม เปลี่ยนชื่อกัน เมื่อถึงเวลาที่จุดๆหนึ่งเดินแลวสะดุด ไมคลองเทาทีค่ วร... แคชอื่ เลนบางทีกม็ คี วามสำคัญ อยางเชน ปตู ะ พัทยา ในวันนี.้ .. เมือ่ สมัยกอนชือ่ ปเู ล็ก พัทยา... อาจจะมีงานบางไมมบี า ง... แตพอเปลีย่ นเปน ปูตะพัทยา เพราะตองการใหสมกับคูชีวิตคือ แมโต พัทยา... กลับทำใหชอื่ เสียงโดงดัง งานการหลัง่ ไหล เขามาแบบลนหลาม... จนแทบไมมีเวลาพักผอน... ใครจะคิดวาชื่อนั้นสำคัญไฉน?... แตหนุมเทพยซึ่ง ศึกษาเรือ่ งนีม้ าขอบอกวาชือ่ นัน้ สำคัญทีส่ ดุ จริงๆ... ***งานของนองแน็ท รางแมลกั ษมี หนองมน ชลบุรี... คนที่นารักอีกคนหนึ่งใน หัวใจของหนมุ เทพย... ปนตี้ ดิ ตอ ขอใชบริการของทีมงานหนมุ เทพย ในการเขาไปรับใชเรื่องของการ ถายรูปถายวิดโี อ... ในวันที่ 19 ก.ย. 52 ก็ ต อ งขอขอบคุ ณ น อ งแน็ ท ในความไว ว างใจ ซึง่ กันและกัน... ***แตในวันที่ 20 ก.ย. 52นัน้ ...ตอนนีม้ ี 2 งาน คืองานของพอสยามมินทร ซึง่ จัดทีต่ ำหนักคลอง 8 ธัญบุรี ปทุมธานี... และงานของพออู หรือผูใหญอู แหงหนองนกไข อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร ... ซึ่ ง ป นี้ พ อ สยามมิ น ทร จั ด งานกลางคื น ด ว ย... ก็ตอ งขอเชิญชวนไปรวมกันอวยพรทัง้ 2 งาน... ***สำหรับงานของแมอังสนา รางพระแม ทุรคา แหงหมบู า นเมืองประชา ถ.หทัยราษฎร มีนบุร.ี .. ปนี้แมแจกการดแครอยเดียว ซึ่งถือวานอยมากๆ... รางแม บอกวา อยากจะไดแตรางที่มี หัวใจใหกนั จริงๆ... ตลอดเวลา ทีผ่ า นมาไป รวมงานมาจนทัว่ สารทิศ... แลวก็เห็นเรื่องราว ตางๆในวงการมามากมาย จนสามารถแยกแยะเรื่อง ราวตางๆไดแบบไมตองใหใครมาสอน... บางงาน ทีไ่ มไดไปรวมงาน เนือ่ งจากติดภารกิจดูแลครอบครัว จริงๆ ก็ยังถูกตอวาเอาได... ซึ่งเรื่องตรงนี้ตนเอง รับไมไดจริงๆ... วันนี้ถึงจุดอิ่มตัวแลว ก็ขอจัดงาน แบบเล็กๆสบายๆ ใครทีร่ กั ก็ขอใหมา ใครทีไ่ มรกั ก็ไม ตองมา... เพราะตนเองนั้นไมเคยเสียหายเรื่องซอง เดินงานอยแู ลว....

อานขาวสังคมตอทีห่ นา 12


หนา 12

เรือ่ งของคนรักเจา

ฉบับที่ 43

ตอจากหนา 11 เรือ่ งการเงินใหพรอมเสียกอน... แลวเมือ่ ทีเ่ ราจะไป ใหชวยโทรมาบอกดวย... เพราะไมอยากตกงาน

***เรื่องของขาวสังคมที่อาจจะเขียนถึงคน โนนบางคนนี้บาง... ก็อยาใหถือสากันเพราะบางที วันเวลาที่ผานไป มันทำใหสภาวะในใจของคนมัน เปลี่ยนไปไดเสมอ... ตามแตใครที่เคยรักกันหรือ ใหเกียรติกัน... จนจำไดก็จะเอามาเขียนถึง... ใคร บางคนที่ไมเคยนึกถึงเราและไมเคยใหเกียรติเรา ก็ไมรูวาจะเขียนถึงไดอยางไร?... ถาใชคำวาพวก ก็จะอธิบายไดดที สี่ ดุ ... เพราะคนทีไ่ มใช พรรคพวก... ที่ ไ ม เ คยเสวนากั น ก็ ไ ม รู ว า จะเขี ย นได อ ย า งไร... เพราะฉะนั้นคำวาพรรคพวก จึงเปนคำที่หนุมเทพย ยึดมัน่ ทีส่ ดุ ... เพือ่ พรรคพวกเดียวกันแลว... ใครก็มา แตะไมไดเชือ่ เถอะ!... ***หวนนึกไปถึงบรรยากาศ เมือ่ วันไปรวม งานของ คุ ณ เอกและคุ ณ เบี ย ร ที่ อ.ด า นขุ น ทด จ.นครราชสีมา เมือ่ วันที่ 7 พ.ค. 52 ทีผ่ า นมา... วันนัน้ เมื่อเราไปถึงตอน ดึ ก ก อ นวั น งาน ต อ ง ย อ ม รั บ ว า บรรยากาศมันโหด สุ ด ๆ เพราะบ า น งานอยูแบบชนบทไกลตลาดมากๆ ไมมีโรงแรม ใหพกั ไปถึงงานหาตัวเจาภาพไมเจอ จนทำใหพวกเรา ทุกคนทีจ่ ะไปทำงานตองนอนงอกองอขิงกันในรถเกง เพราะความงวงแบบสุดๆ... แตก็ตองทนเพราะเรา เปนคนทีไ่ ปเพือ่ รับจางทำงานใหกบั เจาภาพ... จากนัน้ พอตอนเชาก็มรี า งทรงจากกรุงเทพฯ ไปรวมงานกัน อีกมากหนาหลายตา... บรรยากาศวันนั้นทั้งสนุก และมีความสุขมากๆ เพราะทุกคนที่ไปเขาไปกัน ดวยหัวใจจริงๆ... กวาจะเลิกงานก็เกือบค่ำที่ทุกคน อยูใหกำลังใจเจาภาพกันทั้งวันไมไดพักผอนเลย... หลังจาก ทีมงานของเราไดทำงานใหตามที่ตกลง กันไว... พอขอเก็บเงินเจาภาพ ก็เริ่มมีปญหาจายมา สวนหนึง่ เหลือคางไวอกี 6,000 บาท ซึง่ ทางเราก็ ok ถือวาเชื่อใจซึ่งกันและกัน เพราะเชื่อวาคนที่เปน ร า งทรงต อ งมี สั จ จะ... แต ห ลั ง จากส ง มอบงาน เรียบรอย ก็ยงั ไมสามารถเก็บเงินได ดวย ลีลาพลิกพลิว้ จนทำเอาเราก็เหนื่อยหนายไปดวย... เหตุที่เขียนถึง เรื่องนี้ก็เพราะวา มีการผิดคำพูดหลายๆครั้งของ เจาภาพรายนี้... ขนาดบอกวาผมกำลังออกไปตลาด เพือ่ จะโอนเงินนะครับ เตรียมรออีกสักพักก็เรียบรอย ก็ยงั เคยพูด... ทุกวันนีก้ ย็ งั ไมไดรบั ... คนเราขนาดพูด อยางนีไ้ ดกถ็ อื วาสุดๆแลว... โทรไปหาหลายสิบครัง้ ก็ไมยอมรับสาย ก็ไมรวู า จะมีโทรศัพทไวทำหำอะไร... เคยเขียนถึงเรือ่ งนีม้ าบอยครัง้ มาก วาใครคิดจะจัดงาน แลวคิดจะจางคนโนนคนนีใ้ หไปทำงานให โดยเฉพาะ ทีมงานของเรา ซึง่ มีกนั มากมายหลายคน มีคา ใชจา ย ในการทำงานสู ง มากกว า คนอื่ น เพราะต อ งเดิ น ทางไกลและเหน็ดเหนือ่ ยมาก... ก็ควรทีจ่ ะเตรียมตัว

ทำงานให กั บ ใคร เราก็ จ ะใช วิ ธี ต กลงราคาก อ น ทุกครั้ง... ไมมีวิธีการตีหัวเขาบานกับเจาภาพใดๆ... เพราะฉะนัน้ เมือ่ ทำงานใหทา นใดแลว ไมไดรบั คาจาง ก็จะเสียความรสู กึ สุดๆเชนกัน... เพราะถึงเราจะเก็บ เงินไมได แตคา ใชจา ยของทีมงานทุกคนทีไ่ ป เราก็ตอ ง รับผิดชอบทุกคนใหเขา... นี่ไมไดรวมถึงคาน้ำมัน คาอาหารการกินของทีมงานระหวางการเดินทาง และความเหน็ดเหนื่อยของการที่ตองเดินทางไกล... ถามวาทำสันดานอยางนีแ้ ลวจะมีหนาออกมาสสู งั คม อีกไดหรือ?... ***ถ า มั น ย อ นไปในอดี ต มี อี ก หลายคน ทีม่ นี สิ ยั เสียอยางนี.้ .. ไมวา จะเปนรางพระแม 5 ภาค หรื อ แม หั ว หิ น ที่ จั ด งานครั้ ง สุ ด ท า ยที่ วั ด พระยา สุเรนทร... แลวก็ชักดาบคาบริการหายออกไปจาก วงการ... แลวก็รา งพอปสู งิ ขรทีร่ า งชือ่ ณัฐ วัดโบสถ ที่เคยจัดงานที่ไทรนอยก็ยังคางคาโฆษณาอีก 3,000 บาท... นองสี่ แหงระยอง ทีต่ ดิ คางคาทำงานอีก 3,800 บาท... คุณหนอย รางนารายณ ดอนเมือง อีก 2,400 บาท...ไมรวมถึงพวกรางที่เคยอวดเวอรอวดรวยใน วงการอีกเกือบ 100 ราย ทีย่ งั ติดคางเรือ่ งซองเดินงาน กับหนมุ เทพย เปนเงินกวาแสนทีย่ งั เก็บไมได... ถาคิด จะหายก็ใหหายแบบไมตอ งมาเจอหนากันอีกในชาติน.ี้ .. เพราะเจอกันอีกในวงการเมือ่ ไร... คุณอาจจะตองอาย แบบตองมุดแผนดินหนี... ***หนุมเทพยเปนคนที่แครความรูสึกของ คนทุกคน... ไมอยากรบรากับใคร เพราะมันจะเปน รอยแผลรอยดางของวงการ... แตสำหรับบางเรื่อง หนุมเทพยก็ยอมรับไมไดจริงๆ... เพราะการกระทำ บางอยางมันเกินไป... การทีอ่ อกมาเดินงานแลวหลอก ลวงผูคนไปทั่วใหเสียเงินเสียทอง เพื่อไปปรนเปรอ ความสุ ข ของเขา... มั น เป น เรื่ อ งไม ส มควรอย า ง สิ้นเชิง... เขาถึงบอกวาการที่จะอยูในวงการนี้แลว ทำให ต นเองโด ง ดั ง นั้ น ทำไม ย าก... แต ก ารที่ จ ะ รักษาชือ่ เสียงนัน้ ใหยนื ยาวถือวาเปนสิง่ ทีท่ ำยากยิง่ ... พวกรางใหมๆที่เพิ่งเดินเขามาในวงการก็ควรที่จะ ศึกษาไวบาง... ไมเชนนั้นก็จะเปนประเภทมาเร็ว ไปเร็ว... เพราะคุณไมใชพนักงานบริษัทประกันภัย ทีม่ าเร็ว ไปเร็ว เคลมเร็ว จนคนอืน่ ๆเขาปรบมือให... นะจะจะบอกให... ***ขาวฝากมาจากคุณแมเบญจมาศ คมุ ญาติ รางพอขุนผาเมือง แหงชัยบาดาล ลพบุรี... บอกวา ขอขอบคุณอาคันตุกะทุกคนที่ มารวมงานกันอยางลนหลามใน งานพิธีบูชาครูที่ผานไป... บาง คนอาจจะจำไดบาง ไมไดบาง ก็ อ ย า ว า กั น เพราะมากั น เยอะ มากมายจริงๆ จากทั่วสารทิศ... หากใครที่เคยมา รวมงานที่ตำหนักแลวจะจัดงาน ถาไมเจอกัน ก็ขอ

ใหใครมาตอวาได... เรื่องนี้หนุมเทพย เขาใจมากๆ สำหรับรางที่จัดงานแลว มีคนมารวมงานเยอะๆ... แตก็อยากจะขอฝากบอกไปทางแมเบญจมาศดวยวา งานนี้ก็ขอใหดูในสมุดทะเบียนเปนหลัก เพราะจะ เปนหลักฐานยืนยันไดวามารวมงานจริงหรือไม?... หากมีชอื่ ในทะเบียนแตไมมรี ปู ทีถ่ า ยเก็บไว หรือใน วีดีโอ ก็แสดงวาฝากซองคนอื่นเขามา... หากมีรูป ภาพหรือปรากฏในวีดโี อ แตไมมชี อื่ ในสมุดทะเบียน ก็แสดงวามารวมงานแบบธรรมดา ไมไดลงซองชวย งานไว ซึง่ บางรางอาจจะมาเพือ่ เสริมบารมี... บางคน อาจจะมาเที่ยวสนุกๆเทานั้น และบางคนก็มาเที่ยว กินเลนเตนรำเทานัน้ ... อันนีจ้ ะเดินกลับหรือไมเดิน ก็ได... เพราะเมื่อหลายวันกอน เคยมีปรากฎวามี ร า งหนึ่ ง อยู แ ถวตาคลี นครสวรรค ไ ปร ว มงานที่ ระยอง... ไดโทรไปตอวาเจาภาพวาลงซองไว 6,000 บาท พอถึงงานเขาแลวทำไมไมมา... เอาทุนมาคืน ก็ยงั ดี แถมยังอางไปถึงคนขายมาลัยวา ไปเหน็บเงิน 6,000 นั้นที่รานพวงมาลัย... ตอมาคนขายมาลัย ยืนยันวาไมเคยเห็นเด็กหนุมคนนั้นมาที่รานเลย... เจาภาพจึงโทรไปตอวา... เรื่องจึงแดงขึ้นมาเพราะ เด็กหนุมคนนั้นสงแตซองเปลา เพื่อหวังจะถายรูป กับเจาภาพเทานั้น... แลวจะหาโอกาสโมเมเรื่อง เงินซองเพื่อที่จะหลอกกินเปลากับเจาภาพ ที่อาจจะ ตามเลหเหลี่ยมมันไมทัน... เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแลว จึงเตือนมาเปนอุทาหรณ... มิจฉาชีพแบบนี้มักจะมี มุกลูกเลนใหมๆในการหลอกลวงอยเู สมอๆ และมัน จะไปเกือบทุกงานเสียดวย... ***ไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แลว ก็ขอพูดตอ ใหจบ... เพราะเรื่องนี้ไดรับการรองเรียนมาจากราง ที่ชื่อนองเบิรด แถวพระรามสอง วา... ในวันที่ไป รวมงานทีร่ ะยอง... เจาแสบรายนีต้ ดิ ตอขอเชารถของ พรรคพวกของตนทีพ่ ระรามสอง ในราคา 2,600 บาท ... บอกวาจะรับผิดชอบทั้งหมด... สุดทายเมื่อกลับ กรุงเทพฯ ก็หลบหนีไปทิ้งภาระใหกับนองเบิรด รั บ ผิ ด ชอบแต เ พี ย งผู เ ดี ย ว... จนต อ งโทรมาขอ คำปรึกษากับทางทีมงานของเรา... พฤติกรรมของ รายนี้ เคยจัดงานที่ตาคลีโดยจางพิณแคนวงเพชร มงคล นครนายกไปร ว มงาน... สุ ด ท า ยก็ เ บี้ ย ว... ทุกวันนี้ยังมีหนามาออกงาน ก็คงหวังเพียงออกมา หลอกคนทีไ่ มรเู ทาทันใหเปนเหยือ่ ... รางประเภทนี้ ไมยอมหายไปจากวงการใหหมดเสียที... ก็คงเพราะ มันคิดวาเราๆทานๆคงจะจำมันไมได... ***มีอีกประเภทหนึ่งที่ไปรวมงานกันเปน กลุ ม ใหญ . .. แล ว ก็ กิ น เล น เต น รำกั น อย า งสนุ ก สนาน... ข า วก็ ฟ รี ดนตรี ก็ ไ พเราะ เพราะมี ว ง พิณแคนบรรเลงสุดมัน ดีกวาไปเทีย่ วเธค ทีเ่ สียกะตัง เยอะๆเปนไหนๆ... รวมๆกันไปจะไดประหยัด คาใชจา ยในการเดินทาง แลวก็ยอมเสียเงินสักรอย


ฉบับที่ 43

กวาบาทซือ้ เหลาไปสักขวด ก็เมากันไดรอบวงแลว... ไอพวกรางประเภทนี้ อยาคิดที่จะมาเหยียบงานที่ ราชบุรเี ชียวนะ... เดีย๋ วจะหาวาหนมุ เทพย ไมเตือน... ***เมื่อไปรวมงานที่กำแพงเพชร เมื่อเดือน มกราคม 52 ของอาเดียวคนดังของวงการ... เห็นแต เสาโดเดของบานหลังใหมเพียงไมกี่เสา... มาบัดนี้ ใกลจะสำเร็จเรียบรอยแลว... สำหรับเรือนลานนา ของ อ.ศิวดล สุรโิ ย รางพระแมสวรรค กำแพงเพชร ... หมดเงินไปมากกวาลานแลว แต ยั ง ไม ร วมค า ตกแต ง ... ซึ่ ง คาดวานาจะอยปู ระมาณ 3 ลาน กวาจะเรียบรอย... อาเดียวบอก ว า ถ า เสร็ จ สมบู ร ณ เ มื่ อ ไร จะเรี ย กหนุ ม เทพย ขึ้ น ไปชม เปนคนแรก พรอมทั้งเก็บภาพความสวยงามมาให ชมกัน... เอาเปนวาหนุมเทพยจะตั้งตารออยางใจจด ใจจอ... ที่จะไปเยี่ยมชมบารมีเรือนหลังใหมของ อาเดียว... ออ!ที่ใครๆไมคอยไดพบหนาในระยะนี้ ก็มาจากเรือ่ งเรือนหลังนีน้ แี่ หละ ทีต่ อ งควบคุมอยาง ใกลชิดทุกขั้นตอน... ตอนนี้ใกลเวลาออกมาสดใส ซาบซาเหมือนเดิมแลวหละ!... ***ไดรับการดมา 1 ใบ ของงานพระแม ปราวตีพฆิ เนศวร ของคุณนันทนภัส เอีย่ มละออ... เจาของงาน 4 ก.ย. 52 ที่ซอยออนนุช 66 แยก 13 ระบุโหราคือปเู สือ-แมนภา - พอเอนาคา สุพรรณบุรี พรอมสมโภชดวยวงสุวิทยพิณแคน... งานนี้หนุม เทพย ค รั่ น เนื้ อ ครั่ น ตั ว ขึ้ น มาทั น ที . .. เพราะถู ก ใจ ทั้งนั้น... เอาเปนวา 4 ก.ย.นี้ ก็ขอเชิญทุกทานไป รวมเสริมบารมีที่ออนนุชนะจะ... ***ตอนนี้ ท างที ม งานของหนุ ม เทพย ไ ด ทำContact กับทางทีมงานUBCไวเปนที่เรียบรอย... ทางตำหนั ก ใดหรื อ สถานที่ ใ ดที่ ต อ งการประชา สัมพันธ ออกอากาศทางทีวีกระจายไปทั่วโลก... ไมวา จะเปนงานไหวครู - งานพุทธาภิเษก หรืองาน กิจกรรมใดของทานในทางเปด... ก็ติดตอกับทาง ทีมงานของเราได... สนนราคาไมแพงเลย... ติดตอ กับเราโดยตรงที่ 086-8843030 จะ...

หนา 13

*** สำหรั บ ท า นสมาชิ ก หนั ง สื อ ของเรา เมื่อทางเราไดแจงใหทานทราบถึงการตอสมาชิก โดยการป ม ตรายางที่ ห น า ซอง... ซึ่ ง การเตื อ น ท า นว า ถึ ง เวลาต อ สมาชิ ก แล ว ... ก็ ข อให ท า น ไดโปรดโอนเงิน หรือชำระดวยวิธกี ารอืน่ ตามความ เหมาะสม... แต ที่ สำคั ญ เมื่ อ ท า นโอนเงิ น แล ว ก็ขอความกรุณาแจงใหทางเราทราบดวย... โดยการ แฟกซ ใ บโอนเงิ น พร อ มชื่ อ ที่ อ ยู ข องท า นและ หมายเลขสมาชิกของทาน มาที่โทร. 032-310810 หรื อ ส ง เป น จดหมายใส ซ องติ ด แสตมป 3 บาท มาตามทีอ่ ยใู นหนา 19 ของหนังสือนี.้ .. หากทานไม แจงมาใหเราทราบ เราจะไมมีทางรูไดเลยวาเงิน ที่ โ อนเข า บั ญ ชี ม านั้ น เป น เงิ น ของใครบ า ง?... ทุ ก วั น นี้ มี เ งิ น เข า มาในบั ญ ชี ที่ ยั ง หาตั ว เจ า ของ ไมเจอประมาณ 10 รายแลว... จึงขอแจงมายังทาน สมาชิกทัง้ หลายทราบ... ***ต อ งขอขอบคุ ณ มากๆสำหรั บ แม เ อ รางพอปูภุชงคนิลกาฬ แหงแปดริ้ว... ทีไ่ ดมอบเงิน มา 10,000 บาท โดยแบงเปนเงิน เขากองทุนฯ เพือ่ ชวยเหลือเรือ่ ง การศึ ก ษาของเด็ ก นั ก เรี ย น ยากจน 5,000 บาท... ส ว นที่ เหลืออีก 5,000 บาท มอบใหกบั ทางกองบรรณาธิการเพื่อเปน ทุน ในการทำหนังสือพิมพ... หนมุ เทพยขอขอบคุณ มากๆๆมา ณ ทีน่ ี้ ดวยขอรับ... ***ฝากขอขอบคุ ณ มายั ง คุ ณ ธำรงศั ก ดิ์ ถนอมวงษ หนึง่ ในสมาชิกของเราจากสัตหีบ ชลบุรี ทีไ่ ดโอนเงิน 300 บาท เขาบัญชี ธ.กรุงไทย เพือ่ ตอ อายุ ส มาชิ ก พร อ มกั บ เขี ย นข อ ความสั้ น ๆแนบมา กับจดหมายวา “ขอขอบพระคุณที่มีหนังสือที่ทรง คุณคาใหอา นครับ”... เพียงขอความสัน้ ๆแคนี้ ก็ทำให หนุมเทพยมีความสุขและก็มีกำลังใจในการทำงาน ตอไป เพือ่ ทานสมาชิกทีร่ กั ทัง้ หลายอีกนาน... ***คนอะไรขยันสุดๆ ไมเคยหยุดนิง่ ในการ ทำมาหากิน... รจู กั กันมานานกวา 10 ป... สมัยกอน เปนแมคา ขายสงผักสดจากราชบุรี ทัง้ ทีป่ ลูกเองและ

รับซือ้ จากชาวบานไปสงในกรุงเทพฯ... วันๆ ไมเคย วาง เพราะไหนจะออกงานเจา ไหนจะตอง ขับรถไป สงผัก... มาวันนี้ แมมณฑา เหลืองทองเจริญ รางพอ จุ ล ทิ พ วรรณ แห ง บ า นกำแพงเหนื อ โพธาราม ราชบุรี... บอกเหนื่อยมาพอแลว ขอทำงานสบายๆ บาง... ธุรกิจโรงงานรับซือ้ ของเกาก็ไปไดฉลุย ทำเงิน ได เ ป น กอบเป น กำ... โดยเฉพาะช ว งนี้ จ ะรั บ ซื้ อ เครือ่ งทองเหลืองเกาๆสตอกไวเยอะ และใครทีค่ ดิ จะ ขายทองเหลืองเกาก็ติดตอที่แมมณฑายินดีตีราคา ใหสูงกวาที่อื่น... สวนพิธีบูชาครูของตำหนักนี้เขา ยึดวันที่ 5 มกราคมของทุกปี... ป 2553 ที่จะถึงนี้ พบกับโหราคนดังของวงการ... พอเอ รางพอปนู าคา จากสุพรรณบุร.ี .. แนนอนจะ!... ***รออีกไมนานเกินรอ สำหรับเหลาบรรดา คนทรงทั้งหลายในวงการที่เรื่องราวดีๆทั้งหลายจะ ถูกนำออกสสู งั คมภายนอกอยางมีระบบ... เพราะทาง เรากำลังจะเปดเวบไซด เขาสูระบบอินเทอรเนต... ที่ทำใหผูคนที่สนใจคลิกเขามาชมไดตลอดเวลา... โดยเราวางคอนเซปทไวคอื การเผยแพรความรตู า งๆ สูสาธารณชน... อีกทั้งเผยแพรกิจกรรมดีๆทั้งที่เปน ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของแตละตำหนักให กระจายไปทั่วโลก... อันเปนการสรางภาพพจนที่ ดีใหกับสังคมของเรา... ตอนนี้ขั้นตอนเรื่องตรวจ สอบคาใชจา ย OK แลว... ตอไปก็จะเปนเรือ่ งของการ สราง Webpage ซึ่งตองใชบริการของทีมงานมือ อาชีพระดับประเทศจากบริษัทที่ไดสราง Webpage ใหกับบริษัทชั้นนำในเมืองไทย... ขั้นตอนนี้มีคาใช จายสูงมาก... แตทางทีมงานของเราตองยอมลงทุน เพื่อความกาวหนาของวงการของเรา...


หนา 14

ฉบับที่ 43

การสรางโอกาสทางการศึกษากับเด็กทีด่ อ ยโอกาสถือเปนมหากุศลของเหลาคนทรงเจา

ใครที่เกิดมาแลว ทางครอบครัวมีฐานะร่ำ รวย ก็ถอื วาเปนโชคดีของชีวติ ทีม่ เี งินมีทองทีจ่ ะจับ จายใชสอยไดอยางไมอัตคัต แตสำหรับคนที่เกิดมา ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน จะรูซึ้งถึงรสชาติของ ความลำบากในชีวติ จะจับจายใชสอยแตละบาท ตอง คิดแลวคิดอีก แมจะกระเบียดกระเสียนสักเทาไร ก็ไมพอจะใชจา ยเสียที แคเดือนชนเดือนก็ยงั ทำไมได หนทางขางหนามืดมน อนาคตไมตองพูดถึง เพราะ บางคนแคมองไปถึงวันพรุงนี้ ก็ยังมองไมออกวา จะเปนอยางไร? และคนกลุ ม หลั ง นี้ ก็ เ ป น คนกลุ ม ใหญ ใ น สังคมไทยของเราเสียดวย เมือ่ ครอบครัวมีฐานะยากจน โอกาสทีจ่ ะสง เสียใหลูกๆไดร่ำเรียนสูงๆ เพื่อที่จะไดเติบโตเปน ผูใหญที่มีคุณภาพเปนอนาคตของชาติ ก็จะริบหรี่ ตามไปดวย ถือวาเปนความสำเร็จอยางมากกับโครงการ ใหทนุ ตอเนือ่ งกับเด็กนักเรียนทีถ่ กู คัดเลือกเปน เด็ก นักเรียนของกองทุนฯ โดยเมือ่ ปทแี่ ลวนัน้ เราไดคดั เลือกเด็กนักเรียนยากจนเขาโครงการทุนตอเนื่อง

เพียง 2 คน คือ น.ส.ปานชลี แซตนั และนายภัทรวุฒิ อำภาพันธ จากโรงเรียนโสภณศิรริ าษฎร อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี เชือ่ ไหมวาจากเด็กทีอ่ นาคตมองแลวริบหรี่ ไมคดิ จะเรียนตอ แตเมือ่ ไดรบั ทุน ซึง่ เปนเงินบริจาค ของพวกทานคนละ 10,000 บาท ในเวลา 1 ป เด็กทัง้ สองมุมานะเรียนจนจบโดย น.ส.ปานชลี สามารถ สอบเขาเปนเด็กนักเรียนพยาบาลทีว่ ทิ ยาลัยพยาบาล ราชบุรีได สวนนายภัทรวุฒิ ก็สอบเขาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ทีค่ ลองหก ปทุมธานีไดเชนกัน ซึง่ ขณะนีเ้ ด็กทัง้ 2 กำลังศึกษาอยู เขามาถึงจุดนีไ้ ด ก็เพราะเงินบริจาคทีม่ าจากทานแมทา นพอ ทีม่ จี ติ ใจ อันเปนกุศลทั้งหลาย มาปนี้เราจึงคัดเลือกเด็กนักเรียนที่ยากจน เขากองทุนทั้งหลาย 12 คนจาก 6 โรงเรียนในเมือง ราชบุรี โดยแบงจายใหคนละ 500 บาทตอเดือน เปน เวลา 10 เดือนหรือคนละ 5,000 บาท เพือ่ ใหโอกาส กับเขาในการมุมานะเรียนตอใหได เพื่ออนาคตของ พวกเขา ถือวาพวกเราเหลาคนทรงเจาไดสรางโอกาส ทีด่ ใี หกบั อนาคตของเด็กๆทีด่ อ ยโอกาส โดยเฉพาะ

การสรางโอกาสทางการศึกษาใหกบั คนทีด่ อ ยโอกาส นั้น มันก็คือการสรางคนใหเปนคนที่สมบูรณแบบ เหมือนกับพวกเราไดชวยกันหยิบกอนดินเหนียวที่ ไมเปนรูปรางอะไร มาปนเปนประติมากรรมที่สวย งาม เราเชื่อวาพวกทานก็ไมไดหวังสิ่งตอบแทน อะไรจากเด็กพวกนีใ้ นอนาคต แตบญ ุ กุศลทีพ่ วกทาน ไดสรางในครั้งนี้ มันจะตอบสนองกลับมาสูกาย สังขารของทาน มาสู เทวดาของทานแนนอน เพราะ การใหโอกาสทางการศึกษากับคนทีด่ อ ยโอกาส การ สรางคนใหเปนคน ผมถือวาเปนมหากุศล อีกอยาง หนึ่งในชีวิตของคนเรา บุญกุศลที่ทานทำในวันนี้ เราเห็น คนทั่วไปรับรู และเทวดาฟาดินก็ยอมเห็น และรับรูแนนอน ในฉบับนีก้ ข็ ออนุญาตลงรูปของเด็กๆทัง้ 12 คนที่ทานไดรับเปนผูอุปถัมภเขา ใหทานไดรูจักเขา ทัง้ 12 คน ในจำนวนนีม้ ี 2 คนจาก ร.ร.เทศบาล 4 (วัด มหาธาตุวรวิหาร) มีเรือ่ งราวในชีวติ ทีน่ า สนใจมากๆ ซึ่งคงตองเอาเรื่องราวของเขามาลงในฉบับหนา เรา เชื่ อ ว า เมื่ อ ท า นได อ า นแล ว ท า นจะมี ค วามรู สึ ก ภาคภูมใิ จมากๆ กับสิง่ ทีท่ า นไดทำในครัง้ นี.้ ...

นายอนุสรณ ดานปาน ด.ญ.อุทยั วรรณ อุทยั นา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวตั ร)

ด.ญ.พัชรี พรมปนตา ด.ญ.ยุพา พิมเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชองลม)

ด.ช.เชิดศักดิ์ อินทปทม ด.ญ.ชนกนันท นาคเอีย่ ม โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห)

ด.ญ.ติยาภรณ นิตสิ ขุ ด.ญ.เพ็ญนิภา สดใส โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

น.ส.นิภา เพิม่ ไพบูลย น.ส.อรวรรณ แกวควนชุม โรงเรียนเทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภักดี

ด.ญ.ศลิษา แดงพราน ด.ญ.ปาษิญา ถนอมธนะธรรม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภบูรณวิทยา

บ.ก.จุฑาภัทร เมืองเชียงหวาน นำเงินทุนงวดที่ 3-4 ไปมอบใหกบั ทางโรงเรียนทัง้ 6 แหง พรอมกับกลองเครือ่ งเขียนทีค่ ณ ุ สมภพ รางอากงตรัง สุขสวัสดิ์ 30 บริจาคมา ไปมอบใหในคราวเดียวกัน


ฉบับที่ 43

หนา 15

หลวงพอทองกลึง สุนทโร แหงวัดเจดียห  อย ปทุมธานี

พระเกจิอาจารย ทีเ่ ต็มเปย มไปดวยความเมตตา

ถาพูดถึงพระทีด่ งั ในวงการของเรา ก็มหี ลาย องคดว ยกัน แตถา พูดถึงวาดังทีส่ ดุ เปนทีร่ จู กั กันมาก ทีส่ ดุ ในวงการ ก็คงไมพน หลวงพอทองกลึง สุนทโร หรือพระครูสุนทรคุณธาดา ประธานสงฆของวัด เจดียห อย อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี เพราะทานมี ลูกศิษยที่ใหความเคารพนับถือ และศรัทธาตอทาน มากมายนับหมื่นคน และวัดเจดียหอยก็เปนสถานที่ทองเที่ยวอัน ลือชือ่ ของจังหวัดปทุมธานี เพราะมีมหาเจดียห อยที่ สรางดวยเปลือกหอยนางรมขนาดใหญ ทีข่ ดุ ไดจาก ในวัดมากอขึน้ เปนเจดียข นาดใหญ โดยวางทับซอน

กันขึ้นไปโดยไมไดใชปูนมาฉาบทา ถือวาเปนสิ่ง มหัศจรรยอกี อยางหนึง่ ในเมืองไทย และเปนสถานที่ ทองเทีย่ วทีแ่ ตละวันจะมีผคู นมาชมและกราบไหวสงิ่ ศักดิ์สิทธิ์เยอะมากๆอีกแหงหนึ่ง หลายๆคนทีไ่ มเคยเขาไปสัมผัสกับวัดนี้ อาจ จะงงวาแลวเปลือกหอยนางรม ซึ่งเปนสัตวน้ำเค็ม จะถูกขุดพบ ในวัดนีไ้ ดอยางไร? ทัง้ ๆทีว่ ดั นีอ้ ยหู า ง จากทองทะเลในปจจุบันนี้นับรอยกิโลเมตร บาง คนอาจจะคิดวาโมหรือเปลา? หรือบางคนอาจจะคิด วาแหกตานำหอยมาจากทะเลแลวใสรถมากอสราง เจดีย เพือ่ การโปรโมตหรือเปลา? แตเรื่องราวทั้งหลายเหลานี้ไดรับการยืนยัน จากนั ก ธรณี วิ ท ยาหลายประเทศที่ เ ข า มาทดสอบ แลวใหการรับรองวาเปนเรือ่ งจริง เพราะดินแดนแหง นี้เมื่อสมัยกอนเหลายหมื่นปเคยเปนทองทะเลมา กอน และเปนสะดือทะเล จึงมีหอยนางรมมารวมกัน ไดมากมายขนาดนี้นับลานๆตัว กอนที่จะกลายมา เปนพืน้ ดินในเวลานี้ และกลายมาเปนเมืองรัตนวดี ที่ มีเจาชายโสวินเปนผูครองนครแหงนี้ กอนที่จะมี สยามประเทศเสียอีก ความมหัศจรรยอยางนีอ้ ยทู วี่ ดั เจดียห อย เพือ่ รอทุกคนเขาไปพิสูจนดินแดนศักดิ์สิทธิ์แหงนี้ ดวย ตัวของทานเอง หลวงพอทองกลึงเปนบุคคลแรก ที่ เขามาคนพบความมหัศจรรยนี้ เพราะตัวทานเองเมือ่ พ.ศ.2526 ไดมาซื้อที่ดินเพื่อทำการสรางวัดโดยเงิน

สวนตัวของทานเอง และทุกๆปทานก็จะทำพิธีบวง สรวงครูบาอาจารย และทำพิธบี วงสรวงเพือ่ ถวายตอ พอปหู อยแมยา หอย เพือ่ ความเจริญของลูกศิษยของ ทาน ยิง่ ในปนแี้ มตะเคียนทองมาใหลาภกับทุกคนที่ เขาไปกราบไหว ทำใหวัดนี้ดังและเจริญขึ้นไปอีก มากๆ โบสถราคารอยลานที่หลวงพอไดริเริ่มกอ สรางไวไดดำเนินรุดหนาไปอยางรวดเร็ว เพื่อเปน อนุสรณใหกบั ลูกหลานทุกคน งานพิ ธี บู ช าครู ใ นป นี้ ต รงกั บ วั น ที่ 26 สิงหาคม 52 ซึ่งจะมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กัน ตั้งแตเชาตรู และตีคลีสะเดาะเคราะหใหกับลูกศิษย ในชวงบาย และพิธเี บิกพระแมบายศรีในชวงค่ำ เพือ่ ขอพรจากองคเทพเทวดาใหกับทุกคนที่เขารวมพิธี สวนในวันที่ 27 ส.ค. 52 นัน้ จะเปนพิธคี รอบเศียร เสริมบารมีใหกับศิษยานุศิษยทุกๆคน ที่แตละปนั้น จะมีผูเขาพิธีครอบเศียรนั้นหลายพันคน เริ่มพิธีกัน ตัง้ แตเชาตรจู นจรดดึกทุกป และหลวงพอก็ใหความ เมตตาประกอบพิธใี หกบั ทุกๆคนทีศ่ รัทธาในตัวทาน จริงๆแลวเรือ่ งราวของหลวงพอทองกลึงนัน้ มีอยมู ากมายทีผ่ มจะเขียนถึงทาน เรียกวาอีกเปน 10 ตอนก็ไมจบ เพราะเรือ่ งราวความศักดิส์ ทิ ธิข์ องทีว่ ดั นี้เยอะมากๆ แตก็จะขอนำเสนอออกมาเรื่อยๆตาม ความเหมาะสม ก็ขอเชิญชวนทุกๆทานไปรวมงานพิธีอัน เปนมงคลในวันที่ 26-27 ส.ค. นีด้ ว ยกันทุกๆคน...


หนา 16

รวมงานบุญ พอหนึง่ บารายี แมปู บางขุนเทียน พรอมดวยญาติสนิทมิตรสหายอีกมาก มาย ของพระวิษณุ คลายมาลา(กอลฟ) รวมกันใสบาตรใหพระใหมซงึ่ บวชทีว่ ดั ทับกวาง อ.แกงคอย จ.สระบุรี โดยงานนีไ้ ดหมอเอ สุพรรณกับแมนภา เรือนขวัญเปนหมอทำขวัญ

ฉบับที่ 43

งานยิง่ ใหญอลังการ ถือวาเปนงานบวชทีย่ งิ่ ใหญมากๆงานหนึง่ โดยคุณแดง เจาของโรง งานเฟอรนเิ จอรทปี่ ทุมธานี ไดบวชนาคเบญจพล สุรยิ วรรณ ลูกชายหัวแกวหัวแหวนโดย มีทศพล หิมพานต มาทำขวัญ ชวงงานเลีย้ งทีมสภาโจกและนักการเมืองมากันเพียบ

ปทองของเขาหละ บรรดามิตรสหายและศิษยานุศิษยของพอเอ รางทานทาวนาคา สุพรรณบุรี กำลังชวยกันแหพอ เอ เขาตำหนักในชวงพิธตี คี ลีครองเมือง โดยในงานปนี้ มีอาคันตุกะเขารวมงานแนนขนัด ตอนนีก้ ำลังฮอตมากๆกับงานทำพิธที ตี่ อ งจองกันขามป

รวมอวยพร พอสมบูรณ แสนสุขสันติ รางพอปฤู ๅษีปส โรคามหาดาบส สวนพริกไทย ปทุมธานี เจาของทีมงานเครือ่ งไฟ เครือ่ งขยายเสียง โตะ เตนท เกาอี้ รายใหมของวงการ เขารวมอวยพรในงานของแมออ รางพระแมศรีมหาอุมาเทวี ม.ซือ่ ตรง คลอง 2 ลำลูกกา


ฉบับที่ 43

หนา 17

ขอโชวฝม อื เอง พระครูสนุ ทรคุณธาดา เจาอาวาสวัดเจดียห อย กำลังโกนหัวใหกบั นาค ทีป่ ระสงคจะบวชพระเพือ่ ถวายเปนพระราชกุศลซึง่ ปนมี้ กี ารบวชหมู 21 คน โดยทางวัด เปนเจาภาพใหทงั้ หมด และทีว่ ดั นีจ้ ะมีงานไหวครูประจำปในวันที่ 26-27 สิงหาคมนี้

นี่สิแจว... ปูตะ พัทยา โหราจารยดีเดนในดานจริยธรรมคนแรกของวงการ และเปน โหราจารยชอื่ กองของเมืองไทยในฐานะจอมขมังเวทย วางจากการทำพิธกี ไ็ ปรวมอวยพร กับพอบุญโชค สุขเมือง รางพอพระพิเรนทรรงั สรรค-พอเอกาฯ คนดังของเมืองสุพรรณฯ

ยิง่ ทำยิง่ รวย “เจหงส” นภัทร วิเชียรสาร รางพอพระศิวะ นารายณ พุทธมณฑลสายสี่ จัดงานพิธีบวงสรวงบูชาครู กลางป ทีต่ ำหนัก ม.พงษศริ ชิ ยั 2 โดยมีพอ แผน รางพอขุน พินจิ ฯเปนโหรา งานของพอแผนทีค่ ลองแปด 20 ก.ย.นี้

มาใหมไฟแรง พอแอด ธรรมสรณ รางพอกรมหลวงฯ ดอนเมือง งาน 13 ธ.ค.52 ซึง่ ชวงนีข้ ยันเดินมากพรอมดวย แมอมั้ ชัฏฐิฌาวุธ รางแมจามเทวี สวนพริกไทย เขารวม อวยพรแมตมิ๋ รางพอปภู ชุ งคราชา แหงดินแดง

ยังรักกันดีอยู แมสแุ มน รางพระแมจามเทวี แหงวังนอย อยุธยา จัดงานปนยี้ งั ใหความไววางใจทีมงานของเราเขา ไปรับใชเหมือนเดิม ในภาพ จ.อ.อรรถพรหรือจาเตย ราง พระพิราพ สวนพริกไทย งาน 29 ส.ค.นีเ้ ขารวมอวยพร

โชวอทิ ธิฤทธิ์ แมยอดเรือน รางพระแมกาลี แหงวัดดาน สำโรง หรือทีร่ จู กั กันในนามแมน้ำเตาหู กำลังถายพลังให กับแมคำพันธุ เศษสีหรือแมบตั ิ รางพระแมบาดาล บางปู ทีก่ ำลังหยดน้ำตาเทียนเขาปากและลนตามตัวนาเสียวไส!

รนุ เกา แมยู รางพอใหญสำโรง จากราชบุร-ี แมจมุ รางพอ กรมหลวงชุ ม พรฯ จากเพชรบุ รี ซึ่ ง ตอนนี้ กำลั ง เนื้ อ หอมสุดๆ เขารวมงานของแมหวาน รางพอมะรันเตยอ เพชรเกษม 51 ทีป่ น จี้ ดั งานกลางคืนปแรกแขกแนนตรึม

ลูกกตัญู พอโย รางพอพระพรหมชินะปญจะระ คลอง 11 รางทรงดีเดน เจาของงาน 24 พ.ย.52 กำลังยกพานขมา และขอพรจากคุณแม กอนจะทำพิธีบวงสรวงเปดศาล พระพรหมและปลุกเสกวัตถุมงคลเพือ่ มอบใหกบั ลูกศิษย

อยากรูเ รือ่ งราวของคนทรงเจาตองอานหนังสือพิมพผนู ำกาวหนา ฉบับ “คนรักเจา” เพราะเปนหนังสือพิมพฉบับแรกและฉบับเดียวของเมืองไทย ทีน่ ำเสนอเรือ่ งราวของคนทรงเจามากทีส่ ดุ สมัครสมาชิกแคปล ะ 300 บาท/12 เลม ทานจะไดรบั ขอมูลขาวสารตางๆในวงการ พรอมปฏิทนิ งานบูชาครูในเตละเดือนกอนใครๆ(สงสมาชิกกอน) หนังสือสงถึงบานทานแนนอน โอนเงินเขาบัญชี นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน พรอมสงชือ่ ทีอ่ ย-ู เบอรโทร.ของทานมาตามทีอ่ ยขู องกองบรรณาธิการทีห่ นา 19 ของหนังสือเลมนี้

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่ 705-1-57125-7


หนา 18

ฉบับที่ 43

เรือ่ งของคนใจบุญ คุณแมฤดี ถิระศุภะ รางแมพญางูขาว-แมตะเคียนทอง ทีท่ กุ คนรจู กั กันในนาม “แมสวุ รรณภูม”ิ เนือ่ งจากตำหนักอยใู กลทางเขาสนามบินสุวรรณภูมิ เจาของ รานพิชติ คาวัสดุกอ สราง จัดงานไหวครูภายในเชา-บาย ทีต่ ำหนักลาดกระบังกอน เมือ่ เสร็จพิธกี แ็ จกทานขาวสารใหชาวบานทีม่ ารอรับไปหุงเปนขาวมงคล ตอมาอีก 2 วัน ก็ไป จัดชุมนุมเทพทีว่ ดั ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อางทอง โดยมีการตีคลีเพือ่ หาเงินเขาวัด ในภาพแมมอื แดง สัตหีบกำลังถวายพวงมาลัย เนือ่ งจากวันนัน้ มีงานชนกันเพียบตองวิง่ กันอุตลุต

รวมดวยชวยกัน พอปยะ กำแพงแสน พอปฟู า บานโปง พอปชู วี ก ซีเค คายหลวง บานโปง เขารวมงานไหวครูของ พอปเู ขายอยและพอศรีนาฏราชคเณฌา ซึง่ จัดทีบ่ า นลูกแก บรรยากาศงานสนุกมากเพราะอัธยาศัยของเจาภาพเยีย่ ม

บายศรีดเี ดนแหงป ทีมงานบายศรีของพอรัตนเกียรติ์ ราง พระศิวะ-พอปปู ระตูผา บานโพธิเ์ ศรษฐี นครปฐม รวมกัน จัดงานไหวครูประจำปเพื่อขอพรจากองคเทพ ทีมงานนี้ เปนอีกทีมทีฝ่ ม อื ดีมากจัดทำบายศรีไดสวยงาม-อลังการ

งานประจำของพระแม แมจนั ทรา ศิรวิ รรณ รางพอศิวะ พระแมกาลีมาตะ พัทยากลางกำลังบรรจงจุดอัคคีใหกับ แมอมุ า บอทราย, แมอมุ า บอวินและพระแมอกี หลายราง เพือ่ ใหทำอารตีถวายอัคคีแดองคเทพในงานของตนเอง

ไชโยๆๆ แมรงุ ฤดี รางพอพระปยะ ชุมชนวัดลมุ ดอนเมือง เหลียวมองพอเฉลิมพร รางพอนเรศวร นวมินทร 24 งาน 23 ก.ย.52 ทีก่ ำลังโหรอ งไชโยแสดงความยินดีกบั เจาภาพ พอเฉลิมพรถึงไมใชคนอางทองแตแกก็ชอบไชโยจริงๆ

คนดังรวมงานคนดัง เจพณ ิ รางพอไรนาม-เฮียตี๋ รางพอ แสงชัย รังสิต งาน 18 ต.ค.52 เขารวมงานของแมออ ราง พระแมธรณี-พอสวัสดิ์ รางพอขุนแผน คลองหนึง่ ผหู ลัก ผใู หญคนหนึง่ ของวงการทีม่ ผี คู นใหความนับถือมากมาย

หัวแกวหัวแหวน แมชู รางแมลกั ษมีมาตาและพอโตง ราง ทาวเวสสุวณ ั โณ ปากน้ำ ซึง่ เปนศิษยรกั ของแมจนั ทรและ โหราสุพจน ปอมพระจุล จัดงานแบบสบายๆเชา-บาย ทามกลางอาคันตุกะมารวมอวยพรกันอยางมากมาย


ฉบับที่ 43

หนา 19

  ⌫  

⌫

บริการปูเสือ่ สายพานขนาดใหญไรรอยตอ เดินนมุ สบายเทา และบริการโตะวางบายศรีหลายขนาดราคายอมเยา หมบู า นจันทิมา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

เจาของงานพิธบี ชู าครู 23 ตุลาคม 2552

เวียงไหม ตรงขามวัดทินกรนิมติ ร ทาน้ำนนทบุรี ฝง หอนาฬิกา รับตัดชุดไทย ชุดราตรี แตงหนา ทำผมเจาสาว โดยชางระดับมืออาชีพ

ทีร่ า นโทร. 02-9675732, 086-6093344 (หนยุ ) หรือติดตอคุณวิมล คงศาลา รางพอปมู โนภิรมญพรหม 4 ภาค โทร. 089-7459496

รานพรนารายณ(พระจักรตรี) จำหนายเครือ่ งสังฆภัณฑ ธูป เทียน กำยาน เครือ่ งบูชาเทพทุกชนิด รับจัดทำบายศรี รับปกลวดลายบนผาไหมทั้งเสื้อและผานุง โทร. 086-8956680, 089-8853196 บริหารงานโดย : แมทราย คลอง 10

รางพระนารายณคลายจักร เจาของงาน 20 กุมภาพันธ ทุกป

เฮงดีรุงเจริญ จำหนายและติดตัง้ กระจก-อลูมเิ นียม บานเลือ่ น บานสวิง บานกระทงุ บานเปลือย กระจกนิรภัย แกะลายกระจก ฝาฉาบเรียบ ทีบาร ผนังเบา บริหารงานโดย

คุณอรพรรณ นนทวัลย(นอง) รางพระลักษมีตาทิพยมหาเทวี

7/982 ถ.เลียบคลองสอง 19 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

โทร. 080-3076146, 086-3346928

        เพราะเปนหนังสือพิมพฉบับแรกและฉบับเดียวของเมืองไทย ทีน่ ำเสนอเรือ่ งราวของคนทรงเจามากทีส่ ดุ สมัครสมาชิกแคปล ะ 300 บาท/12 เลม ทานจะไดรบั ขอมูลขาวสารตางๆในวงการ พรอมปฏิทนิ งานบูชาครูในเตละเดือนกอนใครๆ(สงสมาชิกกอน) หนังสือสงถึงบานทานแนนอน โอนเงินเขาบัญชี

นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน พรอมสงชือ่ ทีอ่ ย-ู เบอรโทร.ของทานมาตามทีอ่ ยขู องกองบรรณาธิการดานลางของหนานี้ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่ 705-1-57125-7 ติดตอกับเราโดยตรง โทร. 086-8843030, 081-7368352, 086-3031731

นางจุฑาภัทร เมืองเชียงหวาน บรรณาธิการ-เจาของ - นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน หัวหนากองบรรณาธิการ-เจาของ สำนักงานราชบุรี : เอ็กซเพรสการพิมพ เลขที่ 2/1 ถนนสุรพันธเสนีย (หนาวัดศรีสรุ ยิ วงศ) ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทร. 086-8070058, 086-3031731, 081-7368352, 086-8843030, 032-310810 นายกิตติชยั สรอยอากาศ ทีป่ รึกษากฎหมาย


คนรักเจ้า43  

คนรักเจ้า43

คนรักเจ้า43  

คนรักเจ้า43

Advertisement