Page 1

หนังสือพิมพผนู ำกาวหนา ฉบับ เลมที่ 38

ราคา 30 บาท


หนา 2 วันจัดงาน

ชือ่ องค/ชือ่ ตำหนัก

ทีอ่ ย/ู รายละเอียด

30 ม.ค. 52 30 ม.ค. 52 31 ม.ค. 52 31 ม.ค. 52 31 ม.ค. 52 31 ม.ค. 52 1 ก.พ. 52 1 ก.พ. 52 1 ก.พ. 52 1 ก.พ. 52 3 ก.พ. 52 4 ก.พ. 52 5 ก.พ. 52 5 ก.พ. 52 7 ก.พ. 52 7 ก.พ. 52 8 ก.พ. 52 8 ก.พ. 52 9 ก.พ. 52 11 ก.พ. 52 12 ก.พ. 52 12 ก.พ. 52 13 ก.พ. 52 13 ก.พ. 52 14 ก.พ. 52 14 ก.พ. 52 20 ก.พ. 52 20 ก.พ. 52 21 ก.พ. 52 21 ก.พ. 52 22 ก.พ. 52 22 ก.พ. 52 22 ก.พ. 52 22 ก.พ. 52 22 ก.พ. 52 27 ก.พ. 52 27 ก.พ. 52 28 ก.พ. 52 28 ก.พ. 52 1 มี.ค. 52 1 มี.ค. 52 1 มี.ค. 52 2 มี.ค. 52 2 มี.ค. 52 2 มี.ค. 52 2 มี.ค. 52 3 มี.ค. 52 4 มี.ค. 52 5 มี.ค. 52 7 มี.ค. 52 7 มี.ค. 52 7 มี.ค. 52 7 มี.ค. 52 7 มี.ค. 52 7 มี.ค. 52 7 มี.ค. 52 8 มี.ค. 52 9 มี.ค. 52

พอทาวภุชงคทองนาคราช ปฤู ๅษีเทพจุตปิ ระทานพร พระนเรศวร(ต.เสียงทอง) พอพญายมราช-พอขุนชาง พระศิวะนาคราช พระแมลกั ษมี-วิษณุนารายณ พระแมลกั ษมีมหาเทวี งานเททองหลอรูปพระครูวิบูลยฯ พอปนู ารอด-แมมโนราห พระพิฆเนศ เสด็จพอพระกาฬ พอศิวะนารายณ(วสถานทับเทวา) พอเจาแสนหลวง พระศิวะพรหมนารายณ แมบาดาลเทวี พระอิศวร-พอปแู ก พอปศู รีสทุ โธ พอโหราพญาพิเภก พอปฤู ๅษีตาไฟ-ไตเซียฮุดโจว แมยา พันธุรตั น แมจามเทวี แมกวนอิม-พอปยะ ต.ทาวกุเวรมาตา พอพระกาฬประกาศิต ปพ ู รหมเมศ-พระแมกาลี ตำหนักเทวะศิวะบุตร พระนารายณคลายจักร ทานทาวเวสสุวณ ั โณ บวงสรวงพระแมกาลี ปพ ู รหมเมศ-พระพิฆเณศ ปฤู ๅษีพระพิฆเนศวร พระศิวะ ปูฤๅษีนาคะเทวัญ-พอกรมหลวง ปฤู ๅษีตาไฟ-พอกรมหลวงฯ ปูฤๅษีนารอด พอปสู มิงขาว พอปหู วั เข-พอปหู ว ยมะตมุ ศิวะราตรี-สายเซียน พระแมกาลี-พอนเรศวร พอปคู รูทพ ิ ย พระปยะ พระพิราพหนาทอง พระแมลกั ษมีมาตา พระวิษณุนารายณ ทาวมหาพรหมเปดโลก องคสุรตานมหาเทพ พระปยะ พอทาวพันตา-องคอมั รินทร พระหลักเมืองปราจีน พระแมอมุ ากาลีราณีพนั ตา พระพุทธเจาหลวง ปูปสโรคาดาบส แมยา โม พอคุณหลวงพอคุณนอย พอปธู นูเพชร พระแมอมุ า-กุมารฟานอย พอหลวงพะวอ-พระแมเดวตากาลี ปฤู ๅษีมนุ เี ทพพรหมนารอด

พอแบ็งค ม.อรุณธร ถ.สุขาภิบาล5 ซอย 45 ออเงิน สายไหม 086-0339987 คุณปานสรวง ม.ฟามิอาจกั้น ซอยสนามกอลฟสยามคันทรี่คลับ 084-8662895 คุณไชยา-คุณวาสิตา คลองสอง ธัญบุรี 084-3626318, 081-9168397 คุณโอ อินทรบรุ ี สิงหบรุ ี ใกลวดั โพธิศ์ รี 087-1441609, 036-581339 คุณวิรตั น บางคอ จอมทอง 087-1024162 (สายแมจนั ปอมพระจุล) คุณบุณยนุช จรัญฯ 13 (สวัสดิช์ ยั 3) 02-8652151, 081-7022581 คุณปราณี-คุณวรรณดี ม.บูรพาวิลลา 12 ถ.สรงประภา ดอนเมือง 083-8573637 วัดประชุมราษฎรคลองหก ลำลูกกา 084-4241178 คุณขวัญผูเรียนเชิญ(เชา-บาย) คุณหนึง่ -คุณแอน หลังร.ร.เทศบาล 4 หนองแค สระบุรี 089-8077801(2 เจาภาพ) คุณสมพร ซอยวัดใหมกระทมุ ลม หนองจอก 086-0518473, 089-6779753 คุณประยูร-คุณเล็ก หนองรี ต.หนองกบ บานโปง 080-7723694, 085-2898074 ร.อ.โอชา-คุณวรรณภา ซ.หินออน เมืองระยอง 081-8290366, 086-8481549 คุณภิภพเดช-อาจารยไก จัดงานวัดสวางอารมณ นครชัยศรี นครปฐม คุณวันชัย สนามโรยัลกอลฟ หัวตะเข 086-0863296(สายพระศิวะ วัดดานสำโรง) คุณเอ วัดดานสำโรง สมโภชซอยอองเอีย่ ม ตรงขามเซ็นทรัลบางนา 084-6582952 คุณวลัยพร-คุณภคพล เสนา อยุธยา 086-5619099, 082-1978979 คุณวัชรพล-คุณนฤมล คลอง 10 หนองเสือ ปทุมธานี 02-9059410, 085-0593877 คุณจมุ บางขวัญ ซอยสวนวรลักษณ ทาไข แปดริว้ 086-8205596 087-5187866 หนมุ เสก สมโภชลานติด ธ.กรุงไทย เจริญนคร 57, 089-4567779, 02-4383936 คุณนงลักษณ บานตลาดสด อ.ชะอำ เพชรบุรี 081-1960867 แมเวย ม.เสริมมิตร นวมินทร 68 , 081-1227377, 081-1401498 คุณตวงพร-คุณธนชิต อ.คุระบุรี พังงา 089-8735836, 086-2788355 คุณจิรวัฒน-วัชดาภรณ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 087-9294749, 089-0118870 คุณบิก๊ อ.ทาวงุ ลพบุรี 087-7642213, 081-9481770 ปแู ดง-แมแอว ระนาดเทพบันเทิง ซอยวัดดานสำโรง 086-7861364, 086-8051612 อ.นิรันดร ซอยสะพานศาลเจา ถ.วชิรปราการ เมืองชลบุรี 081-7617191 แมทราย กลมุ ทศเทพราชา คลอง 10 หนองเสือ 086-8956680, 089-8853196 คุณปกุ กี้ หลังทีว่ า การ อ.บางเลน นครปฐม 087-9011030 คุณเบียร ม.พฤกษา 25 บางใหญ นนทบุรี 085-8465825 (เชา-บาย) คุณเสนห ซอยเทพนิมติ 1 บานไรสม เมืองเพชรบุรี 080-6537616, 082-3625601 คุณนิยวัลย-คุณศรัญญา วัดบางพูดนอก ปากเกร็ด 086-7603649, 081-4276016 คุณทศพล(เอ็ม) เพชรเกษม 48 แยก 16 (เชา-บาย) 085-1611776, 081-5507838 คุณหลี-คุณชาง สุขมุ วิท95/1 บางจาก 084-7127068, 085-9087155 คุณสมชาย หลังวัดบานโปง ราชบุรี 085-5171384 คุณสุชาติ(เค) บานเกาะแรต บางเลน นครปฐม 087-4078846 คุณสุทนิ (จุก) บานดอนชะเอม ทามะกา กาญจนบุรี 087-1588024 คุณบุญสง(แอด) บานหวยมะตมุ ทายาง เพฃรบุรี 087-1035296 แมแขก จันทบุรี 081-4299439, 081-6879819 (27 ก.พ.52 เปดสายจีน) คุณนอง-คุณตะ ธูปหอมปาราวตีมณ ั ตา ตลาดยาโม เมืองโคราช(เชา-บาย) แมรศั มี วัดนอยนอก สนามบินน้ำ นนทบุรี คุณปราณี-คุณภูมพิ ฒ ั น รามอินทรา 117 มีนบุรี 02-9064165 คุณการันต อ.พานทอง ชลบุรี 089-4432842(เบญ) คุณวรรณภา ม.ธีรวรรณ รามอินทรา 109 , 089-7969734, 085-0583319 คุณสิทธิชยั (ปยุ ) เพชรเกษม 48 แยก 14 , 081-7621674, 02-8695701 คุณเฉี้ยง เนินสำลี เมืองระยอง(ใกลศูนยราชการ) 087-0444001, 081-8423631 บานหวยผักชี เขตกำแพงแสน เขาทางตลาดลูกแก กาญจนบุรี ชลบุรี ซอย 2 โหราบัญชา งามสมัย ถ.สีข่ วา ลำตาเสา วังนอย อยุธยา 089-7430795 คุณภัทรพล(ตน) อ.บานสราง ปราจีนบุรี 089-2444252, 080-2675774 คุณจงกลณี(มะจี) สะพานใหม พหลฯ 48 แยก 18, 089-7460923, 02-9712899 แมจารุภา หลังบิก๊ ซี พระรามสอง 086-0305665, 02-8957782 กด 1 คุณเจีย๊ บ สวนพริกไทย ปทุมธานี คุณปทมา การเคหะรมเกลา ลาดกระบัง 085-5582565 คุณจำเนียร ซอยสำโรงเหนือ 21 สมุทรปราการ 02-3840783, 081-4412721 บานไรแตงทอง เขตกำแพงแสน เขาทางตลาดลูกแก กาญจนบุรี คุณกัญญลักษณ(สม) เสียงอักษรการพิมพ ทายาง เพชรบุรี 087-1516866 คุณแดง-คุณตัม้ จัดบอหลา บางแค 081-7134979, 089-6680850 คุณอำพล(ยักษยิ้ม)-คุณสุรียพร ซอยวัดดาน 2, 086-8151877, 02-7573189

30 ม.ค. 52

31 ม.ค. 52

31 ม.ค. 52

1 ก.พ. 52

1 ก.พ. 52

3 ก.พ. 52

7 ก.พ. 52

5 ก.พ. 52

8 ก.พ. 52

9 ก.พ. 52

11 ก.พ. 52

13 ก.พ.52

12 ก.พ. 52

20 ก.พ.52

5 ก.พ. 52

21 ก.พ.52

22 ก.พ.52

22 ก.พ.52

28 ก.พ.52

1 มี.ค.52

2 มี.ค.52

2 มี.ค.52

7 มี.ค.52

7 มี.ค.52

7 มี.ค.52

8 มี.ค.52

9 มี.ค.52

11 มี.ค.52

12 มี.ค.52


หนา 3

ฉบับที่ 38

ควายถึก เคยไปอานเจอประโยคที่วา “ความพยายาม เปนของมนุษย ความสำเร็จเปนของฟา”... บางครั้ง ชีวติ คนเราก็เปนเพียง “เครือ่ งเลน” แหงชะตากรรม... สิ่ ง ที่ คิ ด ... สิ่ ง ที่ ห วั ง อาจไม ไ ด เ ป น ไปตามที่ ตั้ ง ใจ ลงทุนลงแรงไปเทาไร บางครั้งก็สูญไปในพริบตา ขุ น พลและเหล า ทหารทั้ ง หลายบุ ก ไป ขางหนา รบเพือ่ ชัยชนะ เมือ่ ทานพรอมทีจ่ ะรบ ยอมมี ทั้ ง บาดเจ็ บ และล ม ตาย คิ ด หรื อ ว า สิ่ ง ที่ ทำลงไป จะไดรับผลตอบแทนที่คุมคากับการกระทำ เพราะ บางทีคนที่เก็บเกี่ยวผลประโยชนนั้นๆ ก็คือคนที่อยู เบือ้ งหลัง โดยทีไ่ มตอ งออกมารบเลย ชือ่ เสียงทัง้ หลาย แหลก็จะบังเกิดกับคนที่แอบอยูขางหลังของทานวา บัญชาการไดดีจนไดรับชัยชนะ ขณะที่พวกทานเปน ผกู ลาออกมาสแู นวหนาของการสรู บ ซึง่ ตองเผชิญทัง้ คมหอกคมดาบและลูกธนู ที่พรั่งพรูเขาหาทานเปน ดานแรก เมื่อทานยอมเปนตัวเบี้ยในกระดานในการ รบ ก็ตอ งยอมรับสภาพของการโดนยิงดวยอาวุธตางๆ เปนคนอันดับแรกแนนอน และนี่คือสัจธรรมของ การสรู บ คนทีบ่ กุ ไปขางหนาแรงทีส่ ดุ ก็คอื คนทีจ่ ะได รับแรงสะทอนกลับมากที่สุด เพราะคุณทำตัวเปนแค ไพรทหาร ไมใชขุนทหารที่แทจริง

เปาประสงคหลักของการรบของผูที่เปดศึก ก็เพียงเพือ่ ใหไดอำนาจทีเ่ หนือกวาฝายตรงขามชิงพืน้ ที่ ของขาศึกใหไดบางสวนหรือทั้งหมดแลวแตเจตนา สวนฝายที่ตั้งรับถาพรอมจะทำศึกก็เพียงเพื่อรักษา ดินแดนของตนหรือสถานภาพของตนเอง เพื่อไมให ตกเปนเมืองขึ้นของผูที่รุกราน หรือถาหากไมยอมสู ก็ตองยอมรับความพายแพแลวยอมตกเปนเบี้ยลาง ของฝายตรงขาม ไมเคยคิดเลยวาเพียงเพื่ออำนาจที่จอมปลอม จะทำให ค นที่ เ คยรั ก กั น คบหากั น เป น ดั่ ง เพื่ อ น เป น ดั่ ง พี่ น อ งต อ งมาบาดหมางกั น ยื น อยู ฝ ง ตรง ขามกัน เพียงเพราะคำวาผลประโยชนได เวลาเกือบ 5 ป ที่ผานมาในการทำหนังสือ พิมพเพือ่ เปนสือ่ กลางของวงการเหลาพีน่ อ งพองเพือ่ น ของบุคคลที่ไดชื่อวา เปนคนทรงเจา - เปนคนรักเจา เจอปญหาอุปสรรคมานานัปการ ทั้งสงครามที่เปด ฉากแบบซึ่งๆหนา และสงครามแบบกองโจรที่คอย ซุมโจมตีเมื่อเราเผลอ แตเราก็พยายามฟนฝามาได ตลอด เหตุหนึ่งก็เพราะเรามีความตั้งใจจริงในการ ทำงาน เพื่ อ สั ง คมแบบเป น รู ป ธรรมที่ มี ผ ลงาน พิ สู จ น ไ ด จนเป น ที่ ป ระจั ก ษ กั บ ผู ค นทั้ ง วงการ ไมใชเปนเรื่องแคคุยโมอยางเดียว แม จ ะมี บ างครั้ ง ที่ มี บ างคนพยายามลอก

เลียนแบบการทำงานของเรา แตก็ไปไมรอดเพราะ เปาประสงคหลักในการทำงานตางกัน ขณะที่เราทำ เพื่ อ สั ง คม แต อี ก ฝ า ยทำเพื่ อ ส ว นตนซึ่ ง มั น ก็ เ ลย ตองลมพับไป เพราะผูคนในวงการไมยอมรับดังที่ เคยปรากฏมาแลว มาวันนี้รูปแบบของสงครามเริ่มเปลี่ยนจาก ยุทธวิธเี ดิมๆ เพราะเขาใชวธิ แี บบปาลอมเมือง แตทาง เราใชวิธีจากเมืองกระจายออกสูปา เพราะเราเชื่อวา กลมุ เมืองคือรูปแบบทีด่ แี ละนาสนใจ จึงกระจายเรือ่ ง ราวดีๆออกสวู งกวาง ซึง่ เปนการทำงานคนละแบบกัน เรามีความพรอมทุกอยางที่จะเปดศึกการรบ กับคนทีค่ ดิ รายตอเรา แตเราไมเคยคิดทีจ่ ะรบกับใคร เพราะเราเชื่อวาสันติวิธีคือวิถีทางที่ดีที่สุดของการ อยู ร ว มกั น ในสั ง คมนี้ แค ร บกั บ ความเชื่ อ ของ ผูคนภายนอกที่ไมเคยศรัทธากันกับผูคนในสังคมนี้ ก็ทำใหตองคิดมากอยูแลว แตตองมารบรากับพวก เดียวกันที่คอยจองลมกันเอง ก็ถือเปนเรื่องที่ตองคิด เปนสองเทาเพื่อใหสังคมนี้อยูรอด มาถึงตรงนี้ขอถามวา เคยไดยินประโยคที่วา “เสร็จงานฆาควายถึก เสร็จศึกฆาขุนทหาร” บาง ไหม? เพราะสำหรับใครบางคนคุณอาจจะถูกมองเปน แค ค วายหรื อ ขุ น ทหารระดั บ ไพร ข องใครบางคน ในการทำงานเพื่อลมลางเรา เมื่อถึงเวลาหนึ่งไมวาเรา จะอยูหรือจะไป คำวาควายมันก็ยังเปนชนักติดหลัง ของคุณตลอดจนวันตาย ทำไมไมมารวมกันจรรโลงวงการของเรา ใหดี ยิ่งๆขึ้นไป ดีกวาตองมานั่งทะเละกันเอง....

จุฑาภัทร เมืองเชียงหวาน


หนา 4

เรือ่ งจากปก

พระยมครกใหญ

เมื่ อ เอ ย ถึ ง พ อ พระยมหรื อ พ อ ท า วพญายม หรือพอพระยมเทวราช หรือพอพญายมราช ซึ่งทุก คนจะรจู กั กันในนาม เทพเจาแหงความตาย แลวจะมี อยู หลายพระนาม และมี อยู ห ลายสัง ขารในวงการ ที่ เ ป น ผู โ ด ง ดั ง อย า งเช น พ อ พระยมเทวราชแห ง ต.วัดโบสถ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี และพอพญายม แหงบานสวนวิลล เมืองชลบุรี เจาของงานวันที่ 4 เมษายน 2552 ที่จะถึงนี้ แตในฉบับนี้เราไดเดินทางไกลเพื่อไปเยี่ยม เยื อ นตำหนั ก ของพ อ พญายมราชแห ง อ.วั ด โบสถ จ.พิษณุโลก เจาของงานวันเสารที่ 28 มีนาคม 2552 เพื่อนำเรื่องราวที่นาสนใจมานำเสนอใหรับรูทั่วกัน ถึ ง ความโดดเด น จนขึ้ น มาเป น บุ ค คลวี ไ อพี ข อง หนังสือพิมพของเรา เมื่อเอยถึงเทพองคที่มีพระนามวา พญายม ทุ ก คนจะรู จั ก กั น ในนามซึ่ ง เป นเทพแหงความตาย และมีวาจาประกาศิต ตรั ส คำไหนคำนั้ น หากผู ใ ด บูชาทานดวยจิตที่ยึดมั่น เมื่อถึงเวลาอันควรทานก็จะ ประทานพรใหมาดั่งสายน้ำคงคา ที่ไหลมามิขาดสาย แตกเ็ ฉกเชนเดียวกันหากผใู ดเมือ่ ไดประสบความสำเร็จ แลวมิรักษาคำสัญญาที่ใหไวกับทาน ทานก็อาจจะ เรียกเอาคืนแบบทบทวีคณ ู เปนหลายเทา เรียกวาใหได ก็ เ อาคื น กลั บ ได เ ช น กั น ถ า บุ ค คลนั้ น มิ รั ก ษาสั ต ย กับทาน เปนชวงจังหวะพอดี ทีห่ ลังจากทีมงานของเรา เสร็จสิ้นภารกิจการทำงานที่ อ.บานนา จ.นครนายก จึ ง มี เ วลาว า ง 1 วั น ก อ นจะเดิ น ทางไปทำงานที่ จ.กำแพงเพชร ทีมงานของเราจึงยกขบวนกันเดินทาง ไปที่ อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก เพือ่ เยีย่ มเยือน “คุณเต” รชตชานนท สินยอด รางพอพญายมราชซึง่ มีตำหนัก ติ ด กั บ แม น้ำ แควน อ ย และขณะนี้ กำลั ง ตระเตรี ย ม สถานที่ เพื่อรองรับงานบูชาครูใหญประจำปที่จะมา ถึงในเวลาไมนานนี้ การเดินทางนัน้ สะดวกสบายโดย ใชเสนทางนครสวรรค-พิษณุโลก กอนเขาตัวเมือง พิ ษ ณุ โ ลกจะมี ท างเลี่ ย งเมื อ งเลี้ ย วขวาไปอุ ต รดิ ต ถ ก็ใชเสนทางนั้นวิ่งไปเรื่อยๆ จนเจอสี่แยกอินโดจีน วิ่งตรงไปอีกประมาณ 20 ก.ม. ก็เจอทางเขาตลาด อ.วั ด โบสถ ก อ นข า มแม น้ำ ก็ เ ลี้ ย วซ า ยเข า ตลาด ถามคนที่ นั่ น จะรู จั ก ตำหนั ก ของพ อ พญายมราช ทุ ก คน เพราะคุ ณ เต นั้ น เป น คน อ.วั ด โบสถ ม าแต กำเนิด และเปดตำหนักทรงเจารับแขกมากวา 20 ป เป น ที่ รู จั ก ของทุ ก คนใน อ.วั ด โบสถ เรี ย กว า เป น คนดังคนหนึ่งเชียวหละ! ประทั บ ทรงรั บ แขกมาตั้ ง แต อ ายุ 7 ขวบ โดยในเบื้องตนกุมารปนเพชรลงมาครองรางในการ ประทั บ ทรงรั บ แขก ช ว งนั้ น โด ง ดั ง มากๆในเรื่ อ ง ให ห วย ซึ่ ง เคยทำสถิ ติ ใ ห ห วยถู ก ติ ด กั น 16 งวด จนเจามือขยาดไปทั่ว โชคดีที่รางเปนเด็กนอย เจามือ ก็เลยสงสารไมทำอะไร ชวงเวลากลางวันตองเรียน

กับพระสหายเมือ่ คราวไปรวมงานของพระแมสวรรค จ.กำแพงเพชร หนังสือ กลางคืนก็ทรงเจารับแขก วันไหนมีการบาน มากก็ตอ งรีบทำใหเสร็จตัง้ แตอยโู รงเรียน เพราะกลับ มาบานทีไรก็มักจะมีผูคนมานั่งรอเฝากุมารกันเต็ม ไปหมด กวาจะไดนอนก็ดึกดื่นประมาณตี 2 ทุกคืน จนพออายุ 17 ป พอขุนเม็งรายมหาราช ก็มา ประทับรางรับแขกอยู 10 ป ชวงนัน้ ก็ตอ งเรียนระดับ อุดมศึกษาไปดวยจนจบปริญญาตรี สาขาคหกรรม ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พอจบแลว ก็เปนอาจารยสอนพิเศษใหกับนักศึกษา ไมสามารถ ทำงานประจำได เนื่องจากตองปฏิบัติภารกิจใหกับ เทวดาควบคูไปดวย และก็เปนที่รูกันในหมูของเหลา คณาจารยและเหลานักศึกษา เนื่องจากคุณเตไมเคย ปดบังใครเลยวามีอาชีพเปนคนทรงเจา กลับมีความ ภาคภู มิ ใ จมากที่ ไ ด รั บ การเลื อ กจากเทวดาลงมา ใชรางของตนเพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยที่ทุกขยาก ถือวาตนเองก็ไดรวมสรางกุศลทางหนึ่งดวยเชนกัน อี ก ทั้ ง ตนเองก็ ท รงเจ า เลี้ ย งชี พ มาตั้ ง แต อ ายุ ยั ง น อ ย พอไดเงินที่ลูกศิษยนำมาถวายแกสินบน เงินจำนวน นั้น ก็จะกลายเปนคาหนวยกิตเพื่อลงทะเบียนเรียน อีกทั้งยังสามารถสงเสียนองสาวจนเรียนจบเชนกัน คุ ณ เต มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในองค เ สด็ จ พ อ ฯมากที่ ล งมา ใชรางตนทำกิจ ชวงนั้นชาวบานจะรูจักกันในนาม ตำหนักพอขุนฯ แหงวัดโบสถ จนเมื่ อ 2 ป ที่ แ ล ว ซึ่ ง อายุ 27 ป พอพญา ยมราชก็ลงมาประทับรางพรอมกับบอกวารางนี้หมด อายุขยั แลว หากจะตออายุขยั ได ตองใหทา นมาใชรา ง นีป้ ฏิบตั ภิ ารกิจชวยเหลือมนุษยทงั้ หลาย คุณเตจงึ ตอง นอมรับพอพญายมราช มาประทับสังขารในการชวย เหลือผคู น อีกทัง้ ตองทำบุญสุนทานอยอู ยางสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสรางบุญบารมีใหกับราง และเสริมบุญญา ธิการใหกับพระองคทาน โดยการรับแขกทุกวันนี้ จะเปนเรื่องของ การดูดวงชะตาโดยไมตองใช วัน เดือนปเกิด และการทำพิธีเสริมเสนหลงนะหนาทอง ใหคนเขารักกัน แตที่ฉมังสุดๆก็คือ การรับบนเรื่องการขาย ที่ ดิ น โดยการเหยี ย บโฉนดบู ช าแม ธ รณี ซึ่ ง เมื่ อ สำเร็ จ แต ล ะครั้ ง ลู ก ศิ ษ ย จ ะถวายมาครั้ ง ละเป น หลั ก แสน แต เ งิ น ที่ ไ ด ม านั้ น คุ ณ เต จ ะนำไปทำบุ ญ สวนหนึ่ง ที่เหลือก็จะนำมาดำเนินการสรางเทวรูป ต า งๆหลายองค ซึ่ ง ล ว นแล ว แต อ งค ใ หญ ๆ ทั้ ง นั้ น เพื่ อ ที่ จ ะนำไปประดิ ษ ฐาน ณ เทวาลั ย หลั ง ใหม และขณะนี้ กำลั ง ดำเนิ น การก อ สร า งเทวรู ป พ อ

พญายม 8 กร ซึง่ ถือศาสตราวุธ 7 อยาง คือ บวง สังข ไม เ ท า ยมทั ณ ฑ กระจกส อ งวิ ญ ญาณ ขวาน จั ก ร ไมเขี่ยศพ สวนกรที่ 8 คือ มือประทานพร ซึ่งใชงบ ประมาณ เยอะมากและตองทำใหแลวเสร็จกอนถึง งานไหวครูปนี้ คุ ณ เต บ อกว า ตำหนั ก แห ง นี้ เ หมื อ นเป น ตำหนักที่เก็บตกเพราะผูคนที่มาหาสวนใหญ มักจะ เปนคนที่เดือดรอน และทุกขรอนจากการโดนหลอก มาจากที่อื่นมาแลวเกือบทั้งนั้น บางคนที่เขามาก็แทบ จะหมดเนื้ อ หมดตั ว ก็ ต อ งมาฟ น ฟู จิ ต ใจที่ บ อบช้ำ ให หั น มายึ ด มั่ น และศรั ท ธาในองค เ ทพอี ก ครั้ ง ตองคอยใหสติในการแกปญหากับบุคคลที่ทุกขรอน เหลานั้น ตนจึงเขาใจในหนาที่ของเสด็จพอฯที่ลงมา ทำกิจในกายสังขารของตน ก็เพื่อมาชวยเหลือผูคน เพื่อเสริมบุญญาบารมีนั่นเอง ส ว นฉายาพระยมครกใหญ นั้ น ม า จ า ก เมื่อเวลาพอพญายมประทับสังขารทานจะชอบเสวย หมากโบราณ ที่ตองใชครกตำ และครกของทานตอง เปนครกหิน ซึ่งที่ตำหนักนั้นจะใชครกขนาดใหญ เพราะตำทีหนึ่งไดหลายคำจนเปนเอกลักษณ แตเวลา ออกงานจะใชใบขนาดยอมเพราะสะดวกในการพกพา สวนตัวของคุณเตนั้น เนื่องจากจบปริญญา ตรี ดานคหกรรมศาสตรจึงมีความสามารถในการทำ อาหาร การตัดเสือ้ ผา การทำเบเกอรี่ รวมไปถึงการจัด ดอกไม และการทำบายศรีฝม อื ระดับชัน้ ครูเชียวหละ! และทีมงานของเราก็เห็นมาแลว วาคุณเตนั้นมีฝมือ ในการจัดดอกไมและเย็บใบตอง ไดสวยงามประณีต มากๆ สมราคาที่ไดพูดไวจริงๆ การจัดงานไหวครูใหญในปนี้ ใชงบประมาณ สู ง มากๆงานหนึ่ ง เพราะต อ งการให เ ป น งานใหญ ครั้ ง หนึ่ ง ในชี วิ ต จึ ง ต อ งเลื อ กที ม บริ ก ารมื อ อาชี พ ทุกทีมจากเมืองลางขึ้นไป ไมวาจะเปน 3 โหราดัง ทีมงานถายรูป-ถายวีดีโอของผูนำกาวหนา-คนรักเจา ทีมพิณแคน ทีมครูคลี และอีกหลายๆทีมงาน ดวยการ ทุมงบประมาณกวา 3 แสนบาททีเดียว และคาใชจาย ทุกอยางไดจัดเตรียมไวหมดแลว วันที่ 28 มีนาคม 2552 ทีมงานของเราก็ขอ เชิญชวนรางทรงทัง้ หลายไปรวมเสริมบารมีอวยพรกับ ทานเจาภาพ ที่ตำหนักริมแมน้ำแควนอย อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก ดวยกัน........

จตุรเทพย เมืองเชียงหวาน................รายงาน


หนา 5

     ⌫ ไม ผิ ด หวั ง กั บ การได ขึ้ น ไปชมบารมี ข อง พระแมสวรรคแดนสระทิพย หรือพระแมเอี้ยวตี๊ กิมบอ แหงเมืองกำแพงเพชร ดวยการตระเตรียม งานมานานหลายเดือนโดยการซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ อีก 1 ไร ปรับปรุงเปนสนามหญาทั่วทั้งบริเวณและ มีการจัด แต ง สวนพฤกษชาติ ด ว ยดอกไม น านาพรรณไว อยางงดงาม อ.ศิวดล ทุมเงินนับลานบาทกับการตกแตง และปรับปรุงและ การดูแลอาคันตุกะดวยอาหาร การกินทีม่ แี บบไมขาดสายทัง้ วัน ทัง้ การแสดงสิงโต มังกรทอง รวมไปถึงลิเกคณะดังใหชาวบานยานนัน้ ไดชมเพื่อความบันเทิง ในชวงเชามีพอแบ็งค รางพอศรนารายณ ธนูทองเปนผูประกอบพิธี รวมกับระนาดสมบัติ ผลไมมงคลมากมายที่จัดเตรียมถวายองคเทพในตอนเชา ศรนารายณ และทีมงานเครื่องเสียงเทวดาซาวด ของพี่ตุม จึงเรียกไดวาสมบูรณแบบมากๆในการ ทำพิ ธี ในช ว งค่ำ มี ห มอเบิ ร ด หมอต ะ หมอพร เปนผูประกอบพิธีรวมกับวงระนาดสมบูรณศิลป อีกทั้งบายศรีของแมหนอม สุพรรณบุรี เพื่อถวาย ตอเทพยดา อีกทั้งผลไมนานาชนิดอีก 2 เลมเกวียน ทีจ่ ดั เตรียมไวแจกจายกับอาคันตุกะทัง้ งานหลังเสร็จ พิธีแลว เรียกวาดูแลกันตั้งแตเชาจนดึก อีกทั้งจัด บายศรีทสี่ วยงามมากๆเพือ่ ตอนรับเทพยดา พอแบ็งค สระบุรี ทำหนาทีก่ ลาวโองการยามเชา เตรียมหองพักในโรงแรมไวรับรองแขกทางไกล อีกกวา 20 หอง ในกรณี ที่ไมอยากเดินทางกลับ ในคืนนั้น ถื อ ได ว า เป น ความสำเร็ จ อย า งมากๆกั บ การจัดงานใหญในปแรก ทีม่ อี าคันตุกะจากทางไกล ไปรวมงานกันอยางลนหลาม และสรางความสุข กับทานเจาภาพอยางมาก เพราะแคจัดงานเสร็จ ไมถงึ ชัว่ โมงก็เริม่ แปลนงานปหนาไวเรียบรอยแลว... ทรงชุดพระแมสวรรคประทับบัลลังคมงั กร ถายภาพกับเหลาบรรดาอาคันตุกะทีม่ ารวมงาน

3 คนดังของวงการก็มารวมพิธี

เทพเจาฝายเหนือก็มากันพรอม

พราหมณตอ สวดภชันยขอพร

แมออ ม.ซือ่ ตรง คลอง 2 ก็มาจะ

ถวายมาลัยกับรางพระแมผมู าอารตีไฟ

พระปยะ น.เมตตา บางบัวทองก็มา

มังกรทองมารวมเฉลิมฉลอง

แมพมิ ดาว งาน 24 มี.ค.52 จะ

แมหงส-พอแผนคนดังก็มา

พอมอญนารายณและพระแมบาดาล

พอขุนชาง อินทรบรุ ไี มยอมพลาดแนนอน

รับควันมงคลจากหมอพร เจริญผล


หนา 6

  ⌫  ⌫

ครั้งนี้เปนครั้งแรกที่ไดเดินทางไปรวมงาน เบิกเนตรพระประธานภายในอุโบสถ ซึ่งทางทีมงาน ของเราไม เ คยเห็ น มาก อ นว า เขาทำกั น อย า งไร? ก็ ถื อ ว า เป น บุ ญ บารมี ที่ ไ ด ม าร ว มงาน ที่ วั ด ยาง น้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี วัดนีอ้ ยหู า งจากตัวจังหวัดราชบุรปี ระมาณ 60 ก.ม. ไปทาง อ.ปากทอ ถึงแมวา จะดูไมไกล แตกถ็ อื วา อยูในถิ่นทุรกันดารจริงๆ เพราะอยูในดงของหมูบาน กระเหรี่ยงแทๆ สื บ เนื่ อ งจากเราได รั บ การติ ด ต อ อย า ง เรงดวนจากคุณแมอุนนดา จันทรแกว หรือแมเจียม รางพระนารายณอวตาร แหงมาบแค เมืองนครปฐม ให เ ข า ทำการบั น ทึ ก ภาพเหตุ ก ารณ ทั้ ง หมดในงาน พร อ มทั้ ง งานฉลองพระประธานในยามค่ำ คื น ของ ชาวบานในหมูบาน ที่ วั ด แห ง นี้ กำลั ง ดำเนิ น การสร า งอุ โ บสถ ซึ่งยังไมแลวเสร็จอยูในระหวางดำเนินการขึ้นโครง หลั ง คาอยู และคุ ณ แม อุ น นดาหรื อ แม เ จี ย มนั้ น ได ตั้งจิตอธิษฐาน เปนโยมอุปฎฐากในการดำเนินการ เรือ่ งนีใ้ หแลวเสร็จ โดยในงานกฐินทีผ่ า นมา แมเจียม นั้ น เป นประธานกฐิน 1 สาย นำเงินบริจาคในสาย ของแมเจียมถวายวัดไปเปนเงินประมาณ 400,000 บาท พรอมกับเปนประธานในการดำเนินการสราง พระประธานขนาด 69 นิว้ เพือ่ ประดิษฐานในอุโบสถ ซึ่งไดรับเงินบริจาคมาทั้งหมดอีกกวา 410,000 บาท ดำเนินการสรางพระประธานพุทธชินราชองคนี้ไป 345,000 บาท ทีเ่ หลืออีกกวาเจ็ดหมืน่ บาท แมเจียมจึง บริจาคสรางหลังคาอุโบสถหลังนี้ ไปทั้งหมด แม เ จี ย มนั้ น เป น ผู ห ญิ ง ตั ว เล็ ก ๆคนหนึ่ ง ที่ แสนจะธรรมดาในสายตาของบุคคลทั่วไป แตการ กระทำและความตั้งใจจริง แลวไมธรรมดาเลยจริงๆ เพราะเธอไดทำสิ่งที่ยิ่งใหญมากในการทำบุญอันเปน มหากุศลในชีวิต ซึ่งนอยคนนักจะทำไดในชวงชีวิต

สภาพอุโบสถทีย่ งั สรางไมแลวเสร็จ

กำลังทำพิธเี จิมเบิกเนตรพระประธาน

ของคนๆหนึ่งในการเปนผูนำของบรรดาศิษยานุศิษย ในการรวมกันทำบุญ อุโบสถหลังนีย้ งั กอสรางไมแลวเสร็จ แมเจียม จึ ง ขอเชิ ญ ชวนท า นทั้ ง หลายมาร ว มกั น ทำบุ ญ ทำกุศลใหแกชีวิต โดยการรวมกันมาสรางอุโบสถ หลังนี้ใหแลวเสร็จลุลวง เพื่อเปนอนุสรณครั้งหนึ่ง ในชีวิตที่อุโบสถหลังหนึ่งกอสราง ใหแลวเสร็จดวย น้ำ พั ก น้ำ แรงของเหล า บรรดาร า งทรงทั้ ง หลาย ร ว มกั น สร า ง โดยผู ใ ดมี จิ ต ศรั ท ธาขอเชิ ญ ร ว มกั น บริจาคทรัพยไดที่แมเจียมที่เบอรโทร 084-6670189, 085-2282973

แมอนุ นดากับพระใบฎีกาฉลวยเจาอาวาส

พระเกจิเจริญพระพุทธมนตธมั จักรฯในตอนค่ำ

เหลาไทยทรงดำมาฟอนเฉลิมฉลองที่วัด

แมรนี า และพอตูมตามพรอมเหลาสหายก็มารวมพิธดี ว ยกัน


หนา 7

⌫    ⌫    ที่ ผ า นมาคุ ณ แม ส าลี่ นั้ น เดิ น ทางไปร ว มงานกั บ ตำหนั ก ต า งๆเยอะมาก จึ ง คาดการณ ว า ตำหนั ก ที่ คลอง 2 นั้นคงจะแคบเกินไปเสียแลว การจัดงานที่ ผานมาจึงยายมาจัดทีค่ ลอง 3 ซึง่ มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 3 ไร กวางขวางพอที่จะรองรับอาคันตุกะจากทั่วสารทิศได ในส ว นของปริ ม ณฑลเบิ ก บายศรี นั้ น ใช สนามหญ า หน า คฤหาสถ ซึ่ ง มี เ นื้ อ ที่ เ กื อ บ 1 ไร แมมอื แดง สัตหีบก็มารวมอวยพรตัง้ แตเชา เปนสถานที่รองรับเทพยดาลงมาประทานพร ซึ่งหนา จั ด งานผ า นไปแล ว ก็ ข อให กิ จ การรั บ เหมา งานถือวาสวยงามมากดวยการตกแตงสถานที่อยาง กอสรางของแมสาลีแ่ ละพอปรีชา ประสพความสำเร็จ พิถีพิถัน กิจการทะลุ รอยลานพันลานในป 2552 นี้ดวยเทอญ ทุกๆคนที่เขารวมงาน ตางยกนิ้วชมวาเปน สถานที่ที่สวยงามอีกแหงหนึ่งในวงการ เพียบพรอม ไปทุ ก ๆเรื่ อ งจนไม มี ข อ บกพร อ ง เล น เอาแม ส าลี่ ปลื้มใจยิ้มปากกวางอยางมีความสุขตั้งแตเชายันดึก คุณแมสาลี่ น้ำดอกไมในชุดพระแมรว มสวดภชันย ถึ ง แม ว า อาคั น ตุ ก ะจะล า ถอยกั น เร็ ว ไปหน อ ย แต ก็ ยั ง เหลื อ กั น จนป ด งานเฉพาะพวกที่ รั ก ใคร กั น คงเป น ความโชคดี ข องทางที ม งานของเรา จริ ง ๆอี ก นั บ ร อ ย แต ก็ ถื อ ว า งานนี้ ส มบู ร ณ แ บบ ที่ ม าทำงานในด า นการบั น ทึ ก ภาพของงานไหว ค รู นองเก ลูกสาวคนโปรดรวมพิธอี ารตีบชู าไฟ สนุกสนาน ตั้งแตเริ่มงานจนเลิกงาน ของหลายๆสถานที่ พร อ มกั บ ทำงานด า นสื่ อ จึ ง มี โอกาสเดินทางไปชมบารมีของหลายๆสถานทีใ่ นการ ตระเตรียมงานไหวครู เพื่อถวายตอเทพยดาทั่วไป และเทวดาองคค รูข องตำหนั ก เห็นถึง ความสำเร็จ ในชีวิตของคนทรงหลายๆคน ทั้งที่เปดตำหนักรับ ลูกศิษยเปนอาชีพ และตำหนักทรงที่นับถือและบูชา องคเทพ เพื่อใหกิจการงานคาเจริญรุงเรือง ปกติ แ ล ว ทุ ก ๆป ที่ ผ า นมา คุ ณ แม ส าลี่ น้ำ ดอกไม ร า งเสด็ จ พ อ พระวิ ษ ณุ ก รรม และพ อ ปู ใครเปนใครดูกนั เอาเองทีอ่ ยชู ว ยกันจนปดงาน ศรีสุทโธ จะจัดงานที่คฤหาสถคลอง 2 แตเนื่องจากป

  ⌫⌦ 

    

⌫    ⌫ ⌫⌫   ⌫  ⌫     


หนา 8

จดหมายเปดผนึก “ปรัชญาผาขีร้ วิ้ ”

ถึงหมอพรเพือ่ นรัก ทัง้ หลายรังเกียจ ทีเ่ ขาเห็นวาเปนงานชัน้ ต่ำ แตกต็ งั้ ใจทำใหเปนของมีคา ขึน้ มาได

ฉันไดอานเจอบทความดีๆ เรื่องมุมมองดีๆอีกดานจากผาขี้ริ้ว เห็นวา น า สนใจมากๆจึ ง นำมาเสนอกั น เผื่ อ ที่ ใ ครหลายๆคนอาจจะเก็ บ เอามาเป น แนวคิ ด เพราะว า มั น ช า งตรงกั บ ความรู สึ ก ของฉั น ที่ อ ยู ใ นสั ง คมที่ เ ส็ ง เคร็ ง สับสนวุนวายนี้ กับคติที่วาชีวติ ไมมอี ะไรทีส่ มบูรณแบบ เพราะคนเราจะสมบูรณ แบบได นั้ น ก็ ต อ งพบเจอกั บ อุ ป สรรคต า งๆนานาที่ ผั น ผ า นเข า มาในชี วิ ต บางหนักหนา บางพอทนได เหมือนการเตือนสติใหเราไดคิดวา ในโลกนี้ไมมี อะไรที่จะไดมาโดยงาย อยางที่มีคนเปรียบชีวิตคนเหมือนกับผาขี้ริ้ว ผาขี้ริ้ว ยอมสกปรกเพื่อใหสิ่งอื่นสะอาด เสนหของคนอยูที่ยอมลำบาก เพื่อใหผูอื่นเปนสุข พอแมยอมเหนื่อย เพื่อใหลูกหลานอยูสุขสบาย ความสุขแท ของคน คือ การไดยืนแอบยิ้มอยูเบื้องหลังความสำเร็จของผูอื่น ผ า ขี้ ริ้ ว ดูดซับความสกปรกได แตก็สลัดความสกปรกออกจากตัวได ตลอดเวลา เสนหข องคนอยทู รี่ ตู วั เองวาสกปรก ถึงเวลาตองชำระลางแลว มิใชอม ความสกปรกไวแลว แกลงบอกวาตนเองสะอาด(ตอนนี้มีอยูหลายคนเสียดวยสิ) ผาขีร้ วิ้ เปนผาทีส่ ะอาดทีส่ ดุ ในขณะทีค่ นมองวาสกปรกทีส่ ดุ เหมือนคน ทีฝ่ ก หัดขัดเกลาตนเอง รจู กั ถอมตนและออนโยน ไมโอหังอวดดีใหเปนทีร่ งั เกียจ หมั่นไสของคนอื่น เขาจะเปนคนที่มีคุณคาไมวาจะมาจากสกุลใด การศึกษา มากหรือนอยก็ตาม เปนผูใฝรูแตไมอวดดี เหมือนผาขี้ริ้วหอทอง ผาขีร้ วิ้ ถึงจะเปนผาไมมรี าคา แตมคี ณ ุ คายิง่ ใหญได เหมือนคนทีพ่ ยายาม ทำตนให มี คุ ณ ค า ด ว ยการทำงานมิ ใ ช ด ว ยการประจบ ทำตนให มี ป ระโยชน ใหมีคา ไมใชงอมืองอเทานอยเนื้อต่ำใจในวาสนาชะตาชีวิต ตองสรางกำลังใจ ใหตนเอง อยารอคอยจากคนอื่น ผ า ขี้ ริ้ ว ไมเกี่ยงงอนวาจะถูกใชเช็ดถูอะไร เหมือนคนที่ยอมตัวอาสา ทำงานทีไ่ ดรบั มอบหมายโดยไมปริปากบน รจู กั อาสาคน อาสาทำงาน ตองตัง้ ใจ ทำงานโดยไมเกี่ยงงอน ไมวาจะเปนงานใดๆก็ตาม คนที่ตกงานมักเปนเพราะ ไมยอมทำงาน ผาขีร้ วิ้ ยอมใหถกู ใชงานในทีส่ กปรกทีส่ ดุ เหมือนคนทีย่ อมทำในสิง่ ทีค่ น

หรือยินดีในการบริการเหมือนคนทีอ่ มิ่ เอิบเมือ่ ไดบริการรับใชคนอืน่ รับใชสงั คม ดีใจเมือ่ คนยินดีในการบริการความรคู วามสามารถของตน และยินดีทไี่ ดเสนอตัว เขาไปบริการมากกวาเขาไปบริหาร ผาขี้ริ้ว พอใจทีไ่ ดอยเู บือ้ งหลังความสะอาด เหมือนคนควรพอใจทีไ่ ดอยู เบื้องหลังความสำเร็จของคนอื่น ตองมีความพอใจที่จะทำงานปดทองหลังพระ เปนนายอินหรือนางอินผูปดทองหลังพระ มีความสุขและภูมิใจที่ไดมอบความ สำเร็จใหคนอืน่ มีมากทีผ่ นู อ ยบางคนทำงานแลวทำใหผใู หญเล็กลง ขณะทีต่ วั เอง โตขึ้น ผ า ขี้ ริ้ ว ทนทานตอการขัดถูซักลางไมเปราะบาง เหมือนคนที่มีความ อดทน ไม ย อ ท อ ต อ อุ ป สรรคป ญ หา แม จ ะเหน็ ด เหนื่ อ ยเพี ย งใดก็ อ ดทนได เพื่อใหสำเร็จเกิดประโยชนสุขแกผูอื่นมีจิตใจหนักแนนไมเปราะบางหักงาย คือ ไมเปนคนทุกขงายใจเบาแตนิ่งและหนักแนนดุจแผนดิน ผาขี้ริ้ว แมจะถูกมองวาเปนผาขี้ริ้วแตไมทำตัวใหขี้เหร เหมือนคนที่รู ตัวเองวากำลังถูกปรามาสสบประมาท จะตองตัง้ ใจเอาชนะอุปสรรคครัง้ นัน้ ใหได ไมพายแพตอคำปรามาสของผูอื่น รูตัวตลอดเวลาวากำลังทำอะไรและมีกำลังใจ ในสิ่งนั้น มองเห็นคุณคาจากสิ่งที่คนทั้งหลายมองวาไรคา เมื่อมีปญหาใหหัด มองสองดานเสมอ ผาขี้ริ้ว มีเสนหเพราะยอมสัมผัสกับสิ่งสกปรก ชีวิตของคนเราก็เชนกัน หากทนความทุ ก ข ย ากลำบาก ยอมสั ม ผั ส กั บ งานที่ ต่ำ ต อ ยได ก็ จ ะมี เ สน ห และมี ค วามหมาย ทุ ก คนจึ ง ควรพากเพี ย รพยายามสร า งเสน ห ใ ห กั บ ชี วิ ต อยางที่ผาขี้ริ้วสรางเสนหใหกับตนเอง นายเห็นดวยไหมทีว่ า คนเราตองทำตัวเองใหมคี ณ ุ คาและมองเห็นคาของ ตั ว เองก อ นแล ว เราจะไม รู สึ ก ท อ แท ห มดหวั ง ในฉบั บ นี้ พ อดี ฉั น ไปเจอ บทความดี ๆ ฉั น ก็ เ ลยเอามาฝากนายให ไ ด อ า นเพื่ อ เป น อุ ท าหรณ กั บ ชี วิ ต ... และเปนกำลังใหกับอีกหลายๆคนที่กำลังทอแทในการใชชีวิต เอา!สู สู สู...

รักเพือ่ นเสมอ.... จตุรเทพย เมืองเชียงหวาน

⌫   ⌦⌫  ⌦ ⌫

2 ป ม าแล ว ที่ ไ ด มี โ อกาสมารั บ ใช ใ นการ ทำงานที่ตำหนักของพระแมกาลี โดยกายสังขารของ คุณนิ่มนวล แสงสวาง แหงบานเพ อ.เมือง จ.ระยอง ปนเี้ ห็นความกาวหนาของแมนมิ่ นวลโดยการจัดสราง ตำหนักใหมกวางขวางขึ้นมากกวาเกา พรอมกับจัด สร า งเทวรู ป ใหม ข นาดใหญ ๆ ทั้ ง นั้ น ไม ว า จะเป น รูปปนพระศิวะ พระนารายณ แมลักษมี พระพิฆเนศ พระแมทุรคา ดวยงบประมาณหลายแสนบาท เพื่อ ประดิ ษ ฐานที่ ตำหนั ก แห ง ใหม ซึ่ ง เราเห็ น แล ว ก็ปลื้มใจกับเจาภาพ

ถายภาพรวมกับบรรดาศิษยานุศษิ ย

พรอมทั้งไดจัดการแหเทวรูปทั้งหมดไปรอบ ตลาดบานเพ ออกสูถนนสุขุมวิทยาวนับสิบกิโลเมตร เพื่อประกาศถึงเกียรติภูมิของพระแมฯ และเหลาทวย เทพเทวดาที่ตนเองศรัทธาตอสายตาประชาชนทั่วไป แ ม นิ่ ม น ว ลบอกว า สมั ย ก อ นนั้ น ฐานะ ความเป น อยู ลำบากมาก ต อ มาเมื่ อ พระแม ก าลี ม า ประทับสังขาร ก็ตั้งจิตอธิษฐานขอตอพระแมใหชวย ในเรื่องฐานะที่ขัดสนใหดีขึ้น วันดีคืนดีเถาแกเรือ อวนหาปลาขนาดใหญ ก็ยกเรือประมงราคาสิบกวา ลานมาให โดยเรียกเงินดาวนเพียงเล็กนอย แถมผอน ไดอกี ดวย ทีเ่ หลือนัน้ ก็ใหสง คางวดตอเอาเอง ตนเอง ได เ รื อ ลำนั้ น มาซึ่ ง ก็ เ หมื อ นได เ ปล า เพราะใช เ งิ น เพี ย งนิ ด เดี ย ว ออกจั บ ปลาทำมาหากิ น เป น อาชี พ เลี้ยงตัวตลอดมา ซึ่งจะไดมากหรือนอยก็แลวแตวา เปนฤดูมรสุมหรือไม? แตรายไดแตละเที่ยวนั้นก็ราว 3-7 แสนบาท ทุ ก วั น นี้ ชี วิ ต พลิ ก ผั น จากลู ก จ า งมาเป น เถาแกเรือได ก็เพราะพรของพระแมกาลี ทีต่ นเองบูชา และศรัทธานั่นเอง...

คุณนิม่ นวล แสงสวาง


หนา 9

   ⌦ เรารูจักกับคุณอมรชัย ธรรมขันธ หรือที่รูจัก กันในนามรางพอหมอพร คลอง 11 ม.แพรมาพร มาเกือบ 10 ปแลว เหตุทถี่ อื วาเปนสหายรัก แมจะตาง วัยกันมาก ก็เนือ่ งจากในอดีตรางหมอพรนัน้ เคยโดน โจมตีดวยจดหมายเวียนมากอน แมวาจะพยายามทำดี เท า ไร ก็ ยั ง ไม ว ายโดยฝ า ยตรงข า มกลั่ น แกล ง ซึ่ ง คลายๆกับทีมงานของเรา ซึ่งโดนฝายตรงขามจอง ใส ร า ยป า ยสี อ ยู เ ป น ประจำ ซึ่ ง ถ า เป น เรื่ อ งจริ ง เราจะไมวาอะไรเลย แตเรื่องทั้งหมดมักจะถูกใสไข โดยขอมูลอันเปนเท็จทั้งนั้น หั ว อกอั น เดี ย วกั น ก็ เ ลยเข า ใจกั น คุ ย ภาษา เดี ย วกั น เรี ย กว า มองตาก็ รู ใ จ หลายป ที่ ผ า นมา คุณอมรชัย ผานอุปสรรคชีวิตมากมายหลายๆเรื่อง แตก็ยังสามารถยืนหยัดอยูในวงการไดอยางทระนง และมีศักดิ์ศรี ฉะนั้ น เมื่ อ เราเป ด คอลั ม น ใ หม “จดหมาย เป ด ผนึ ก ” เพื่ อ ระบายความในใจรู ป แบบของการ เขียนจดหมายถึงเพื่อน เลาเรื่องราวตางๆที่เกิดขึ้นใน วงการและรอบๆตัวเรา หมอพรจึงเปนบุคคลแรก ที่เรานึกถึงในการเขียนจดหมายถึง

ปญญาของบางคนจะเขาใจได การจัดงานในปทผี่ า นมา ก็คอื 18 ธันวาคม 51 ถื อ ได ว า ประสบความสำเร็ จ อย า งงดงามมากๆ ที่ อาคั น ตุ ก ะหลั่ ง ไหลมาจากทั่ ว สารทิ ศ ซึ่ ง ดู จ าก สถานที่ซึ่งขยายออกไปอีกมากกวาทุกป อาคันตุกะ ก็มาอยางลนหลาม แนนขนัดเหมือนเดิม การจั ด งานของตำหนั ก แห ง นี้ ยึ ด วั น ที่ 18 ธันวาคมของทุกป จึงเปนที่รูกันในวงการ สิ่งหนึ่งใน กิ จ กรรมที่ ทำอยู ทุ ก ป คื อ ล า งเท า พ อ แม พ ร อ มขอขมาและขอพร กิ จ กรรม ที่ ทำมาไม เ คยขาดก็ คื อ การเคารพต อ บุพการีในชวงเชา ดังนั้นพรของพอและแมจึงทำให คุณอมรชัยรางพอหมอพรเจริญๆขึน้ ทุกๆปทผี่ า นไป...

แมสวุ รรณภูมกิ บั ชางเศรษฐีตวั งามแหงคลอง 3

เหลาบรรดาศิษยานุศษิ ยทมี่ ารอรับขันธชยั 2 ศิษยรกั ทีอ่ อกงานดวยกับหมอพร

แม ว า จะเขี ย นจดหมายถึ ง หมอพรมาหลาย ฉบับ ก็มีบางคนไมรูวาหมอพรที่เราเขียนถึงคือใคร? จนเดาวาเปนคนโนนบางคนนี้บาง แถมบางคนอาน แลวตีโจทยไมออก ตีความความหมายไมแตก ก็ยัง อุตสาหโทรไปบอกคุณอมรชัยวา เราเขียนจดหมาย โจมตีหมอพร หวังยุแหยใหแตกคอกัน ชางนาหัวเราะ เสียจริงๆ เพราะพอมาอานแลวก็จะรูวาความหมาย ในงานเขียนชิ้นนั้น มันมีความหมายลึกซึ้งกวาสติ พอวิมล-แมสำราญ-พอแชมป รวมจุดเทียนชัย

คุณอมรชัย ธรรมขันธ รางพอหมอพร คลอง 11


หนา 10

  *** ฝาฟนมาถึงวันนีก้ เ็ กือบ 5 ปแลว ทีห่ นมุ เทพยทำงานรับใชสงั คมคนรักเจานี.้ .. สุขบางทุกขบา ง ก็เปนเรื่องธรรมดาของชีวิตคนทำหนังสือพิมพของ วงการนี้ . .. ที่ เ ป น สั ง คมแคบๆของเหล า บรรดาคน ทรงเจา ซึ่งเปนสังคมปดที่ยากสำหรับคนภายนอก จะเจาะเข า มา... ถ า ไม ใ ช เ นื้ อ แท ข องวงการ... โดยเฉพาะถ า ไม ใ ช เ ป น คนทรงเจ า ที่ แ ท จ ริ ง เข า มา ทำงานตรงนี้... เพราะมุมมองและความรูสึกในการ ทำงานจะตางกับเราโดยสิ้นเชิง... หนุมเทพยเปนคน ของเทวดา ก็ จ ะมี ค วามรู สึ ก รั ก และศรั ท ธาในการ ทำงานเพื่อเทวดา... แตถาหากเปนคนนอกที่ไมเขาใจ ในเรื่องของความเปนคนทรงเจาเขามาทำงานตรงนี้... เขาก็จะมองเรือ่ ง ของงานหนังสือพิมพเปนเรือ่ งธุรกิจ มากเกินไป... ไม เ ข า ใจในความรู สึ ก ของคนที่ เ ป น คนทรงเจาทีแ่ ทจริง... เวลาจะคุยกับใครก็จะมีแตเรือ่ ง ผลประโยชนเปนที่ตั้ง... โดยไมสนใจวาเรื่องราวที่ เขี ย นออกไปนั้ น มั น จะมี ผ ลกระทบต อ สั ง คมภาย นอกอยางไร?... หากเขียนเรื่องราวของคนที่ทำตัว เลวๆที่อาศัยสังคมนี้หากิน... มันก็เหมือนกับชวยกัน สร า งบ ว ง ไว ค อยล า เหยื่ อ ของนายพรานใจบาป ที่คอยดักสัตวมาติดกับที่ลอไว... 5 ปที่ผานมาหนุม เทพยจะพยายามนำเสนอเรือ่ งราวของคนทรงเจาทีด่ ๆี ... ทำคุณงามความดีเพื่อสังคม มานำเสนอเปนรูปแบบ ให ทุ ก ท า นได อ า นเพื่ อ เป น ตั ว อย า งของสั ง คม... คนที่ เ ราเขี ย นนำเสนอ จึ ง มี ค วามภาคภู มิ ใ จอย า ง แทจริง... เพราะเราจะนำเสนอแตเฉพาะที่เปนเรื่อง จริงเทานัน้ ... เราจึงยืนอยใู นวงการนีไ้ ดอยางมีศกั ดิศ์ รี และภาคภูมิใจ... ***สิ่ ง ที่ ห นุ ม เทพย เ ขี ย นนั้ น ก็ จ ะเป น เรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นเทานั้น... คงจะ การันตีไมไดในเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวาคนที่เรา เขียนถึงนั้นจะเปนคนดีไปอีก 10-20 ป... เพราะวัน เวลาเปลี่ ย น ใจคนมั น ก็ อ าจจะเปลี่ ย นไปตามกาล เวลา... มีบอ ยครัง้ ทีม่ บี างคนเปนคนดีนา สนใจเมือ่ 34 ป ที่ แ ล ว พอมาถึ ง วั น นี้ เ ป น คนดั ง แล ว ก็ เ หลิ ง จนกไู มกลับ... แถมยังมายืนอยตู รงขามกับเราเสียอีก... อาจจะคิดวาวันนีเ้ ขาดังเสียแลวหัวของหนมุ เทพย มัน ก็เลยตองถูกเหยียบขามไปเปนธรรมดา... ***มี บ างคนเมื่ อ มาถึ ง ชั่ ว โมงนี้ . .. ล ม หาย ตายจากไปจากวงการ... แต ก็ มี บ างคนที่ ยั ง ยื น อยู ในวงการ... การกระทำในอดีตเปนตัวบงชี้วาอนาคต จะเปนอยางไร?... ใครเคยกระทำอะไรกับเราไวเมื่อ หลายปที่ผานมา... มาวันนี้หลายๆคน เริ่มพายแพตอ ชะตาชี วิ ต ... และก็ ยั ง มี อี ก หลายๆคนในวั น นี้ ที่ ยั ง คอยจองเผาเราอย.ู .. ซึง่ อนาคตก็ตอ งคอยดูกนั ตอไป... เวลาที่ นั ก มวยจะขึ้ น ชกกั น บนเวที . .. ทั้ ง สองฝ า ย ก็ ต อ งพกความมั่ น ใจกั น มาทั้ ง นั้ น ก อ นขึ้ น เวที . .. วาจะเปนฝายชนะไดรับการชูมือ... แตพอขึ้นสังเวียน

แลวแตละหมัดที่ปลอยออกไป จะเปนตัวบงบอกวา ใครจะยืนอยขู า งบนเวทีไดนานกวากัน เพราะมวยมัน มีหลายยก... พอมันจบยกสุดทายทีไร... ไมวาจะน็อก หรือไมน็อกก็จะมีอยูฝายหนึ่งเปนผูที่ชนะอยูเสมอ... ซึ่งก็มีอยูนอยครั้งมาก ที่ผลออกมาเสมอไดรับการ ชู มื อ ทั้ ง 2 ฝ า ย... แต จ ะแพ ห รื อ ชนะหรื อ เสมอ ส ว นใหญ ก็ เ จ็ บ ตั ว ทั้ ง 2 ฝ า ยนั่ น แหละ... แต ค นที่ มันสที่สุดก็คือคนที่เชียรอยูรอบขางสนามโดยไมตอง ชกใหเจ็บตัว... ***หนุมเทพยเคยเขียนถึงเรื่องความขัดแยง ของคนเสื้อแดงและเสื้อเหลืองในบานเมืองของเรา... มาวันนี้ ฝายเสือ้ เหลืองเปนฝายชนะจนไดรบั การชูมอื เปนฝายจัดตั้งรัฐบาล... ไดนายกรัฐมนตรีคนใหมที่มี ฉายาวาโอบามารค... ที่ยืนขึ้นมาบนซากศพของเหลา ไพรทหารบนกระดานทีล่ ม ตายไปเพือ่ เปนฐานหนุน... ใหคนที่ไมเคยออกรบเลยไดรับ การปูนบำเหน็จให เป น ผู นำของแผ น ดิ น ... ถามว า เหล า ผู ค นที่ ต ายไป เพราะเชื่ อ มั่ น ในอุ ด มการณ ได รั บ การตอบแทน อยางไรบาง? กับการสังเวยชีวิตของเขา... เพื่อใหคน บางกลมุ ไดรบั ผลประโยชนจากเหตุการณนไี้ ปเต็มๆ... ***มาถึ ง วั น นี้ ก็ ยั ง เดาไม อ อกว า การที่ เ รา มีรฐั บาลใหมโดยการเชียรของหลายๆคนนัน้ ไดสราง คุณงามความดีตอสังคมของเราอยางไร?... และจะมี การเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตของหนุมเทพยอยางไร?... ก็ ใ นเมื่ อ ไปเที่ ย วฉกฉวยเอาคนกลุ ม เดิ ม ๆมาเป น ฐานหนุนใหตนเองไดยืนขึ้นมาได... พอถึงจุดๆหนึ่ง ทีฐ่ านนัน้ ยายฐานออกไปมันก็ตอ งลมครืนไปในทันที ในที่สุด... คอยดู... ***หันกลับมาของสังคมของเรา... หลายๆ คนที่ กำลั ง พายเรื อ ให โ จรนั่ ง ... ให พึ ง ระวั ง เพราะ เมื่ อ เวลาที่ โ จรถึ ง ฝ ง เมื่ อ ไร... ก็ อ าจจะถู ก ถี บ หั ว เรือสง... หรือบางทีอาจจะถูกถีบหลนน้ำไปเสียเอง... แล ว ก็ ป ล อ ยให โ จรขโมยเรื อ ของท า นพายไปต อ เองก็ได... ฮือๆๆ... ***จากปใหมจนตอมาถึงเทศกาลตรุษจีน... ทางหนมุ เทพยและทีมงานก็ตอ งขอขอบคุณญาติสนิท มิ ต รสหายหลายท า นมากๆ... อั น มีแ ม อ อ หรื อ แม ซื่อตรง คลอง 2... แมเปย บางจาก... พอแอด-แมเก วั ด ม ว ง เพชรเกษม 63... พ อ โอ ร า งพ อ ขุ น ช า ง อิ น ทร บุ รี สิ ง ห บุ รี . .. พ อ เอ นาคา โหราดั ง จาก สุพรรณบุรี... แมอังสนา รางพระแมทุรคา ม.เมือง ประชา มี น บุ รี . .. พ อ แบ็ ง ค ศรนารายณ ธ นู ท อง สระบุรี... ปูเสือ-แมนภา เรือนขวัญ เมืองทองธานี... พอโย รางพระพรหม คลอง 11... แมปู รางแมลกั ษมี บิ ว ตี้ โ ฟน ฉะเชิ ง เทรา... คุ ณ สมภพ ร า งอากงตรั ง สุขสวัสดิ์ 38... นองแน็ท รางแมรัศมี หนองมน... ไม รู ลื ม ใครบ า งอี ก หรื อ เปล า ? ซึ่ ง ถ า ลื ม ใครไป ก็ ต อ งขออภั ย ด ว ย ไม ไ ด จ ดไว แ ต ใ ช วิ ธี จำ... ที่ มี น้ำ ใจมอบทั้ ง ขนมนมเนย... สุ ร าชั้ น เลิ ศ ... โดยเฉพาะกระเชาผลไม... กระเชาของขวัญปใหม...

กระเช า แบรนด แ ละสก็ อ ต สำหรั บ บำรุ ง กำลั ง จาก พีน่ อ งเพือ่ นฝูงทีร่ กั ใครทกุ ทาน... หนมุ เทพยขอรับไว และขอจดจำไมตรี ข องทุ ก ท า นไว ใ นหั ว ใจของ หนุ ม เทพย . .. ป นี้ สุ ข ภาพของหนุ ม เทพย ค งจะดี ขึ้ น มากๆ และจะได มี แ รงมาทำงานรั บ ใช ทุ ก ท า น ไปอีกนานๆนะจะ... ***ปที่แลวผิดสัญญามาแลว 1 นัดกับคำเชิญ ให ไ ปร ว มงานของ “หนุ ม บิ๊ ก ” ศักดิพ์ นั ธ คมุ ครอง รางพอพระ กาฬ ประกาศิต แหงตำหนักนารายาเทพ ประทานพร อ.ทาวงุ จ.ลพบุรี... ปนี้ หากไมมีอะไรผิดพลาด พบกัน 13 กุมภาพันธ 52นี้ แนนอนจะ... ***แต สำหรั บ สาวสวยคนนี้ ที่ มี น ามว า “แม เ อ ” ร า งพระแม บ าดาลเทวี คนดั ง แห ง ซอยวั ด ด า นสำโรง สมุทรปราการ... ซึ่ ง เป น หนึ่ ง ใน หั ว ใจของหนุ ม เทพย มาตลอด หลายป . .. เขากำหนดจั ด งานป นี้ วั น ที่ 7 ก.พ. 52... ชุมนุมเทพกันที่ ซอยเอี่ยมออง ตรงข า มเซ็ น ทรั ล บางนา... ป นี้ พ บกั บ หนุ ม เทพย แนนอน... ***แต ง านพ อ หนุ ม เสก... หนุมรูปหลอ รางพอปูฤๅษีตาไฟไตเซียฮุดโจว แหงเจริญนคร 34... เขาไปจัดงานชุมนุมเทพเบิกบายศรี ที่ ซ อยเจริ ญ นคร 57 ติ ด ธนาคาร กรุ ง ไทย... หนุ ม เสกนั้ น อยู ใ นสายของแม น อ ย รางพระแมกมิ บอเนีย้ ะ เพชรเกษม 102... 9 ก.พ. 52 เจอกัน... เอา!กรึ๊บกะรึบกรึ๊บๆ... ***ในวันที่ 1 ก.พ. 52... เชา-บายไปพบกัน ที่วัดประชุมราษฎร คลอง 6 ลำลูกกา ปทุมธานี . .. เพื่ อ ไปร ว มงาน เททองหล อ รู ป เหมื อ นหลวงพ อ พระครูวิบูลพัฒนคุณ... พระเกจิที่เคยเปนที่รักใคร ของรางทรงในวงการ เพราะความเมตตาของทานตอ ทุกๆรางที่เคยไปพึ่งพาใบบุญจากทานในทุกๆเรื่อง... โดยเฉพาะเรื่ อ งป จ จั ย ... ส ว นในช ว งค่ำ ก็ ต อ ง ขอเชิ ญ ชวนไปร ว มงาน ที่ ชุ ม ชนบู ร พาวิ ล ล า 12 ถ.สรงประภา ซอยวัดไผเขียว ทุงสีกัน ของตำหนัก พระแมลักษมีมาตา ของแมณีและแมปู... ซึ่งปนี้ใช บริการของทีมงานเราเปนปแรก... ทั้ง 2 ราง อยูใน สายของพออมรเทพ(จิว๋ ) รางพอปตู าไฟ แหงหินซอน สระบุรี... ***20 ก.พ. 52 พบกับ งานยิ่ ง ใหญ อี ก งานของวงการ ก็คืองานของพอนารายณคลาย จักร คลอง 10 หรือ งานของแม ทรายผโู ดงดัง...ซึง่ อยใู นกลมุ ของ ทศเทพราชา...งานนี้มีพอแบ็งครางพอศรนารายณ ธนูทอง กับอีกหลายๆทานเปนประธานงานจะ...


หนา 11

*** เมื่ อ หลายวั น ก อ นมี โ อกาสได ช มฝ มื อ การพยากรณ ทำนายทายทั ก โชคชะตาของพ อ อิ ฐ รางพอพระยาแล จากสุพรรณ บุร.ี ... โดยใชไพชดุ รามเกียรติ์ ที่มีความ สวยงามและมีความ หมายในตั ว ของไพ ที่ ชั ด เจน เปนตัวแทนในการทำนาย... ยอมรับความสามารถในการ ตอบคำถามทีม่ กี ารใชภาษาไทย แบบไมตอ งแปลเปน ไทยอี ก รอบ... มี ห นึ่ ง คำถามที่ ถ ามเรื่ อ งป จ จุ บั น ที่ กำลั ง เกิ ด ขึ้ น เกี่ ย วกั บ ชื่ อ เสี ย งของหนุ ม เทพย ในวงการวาควรจะเคลียรในวันนั้นไหม?... เพราะ วันนั้นเปนงานใหญงานหนึ่งในวงการที่ผูคนตองมา รวมตัวกันเยอะ เรียกวาพรอมหนากันทุกฝาย... ฉะได เรี ย งตั ว แน น อน... จากไพ ที่ อ อกมาพ อ อิ ฐ บอกว า ไม ต อ งเคลี ย ร ห ร อ ก เคลี ย ร ไ ปก็ อ าจพั ง ทั้ ง งาน เพราะวันนีจ้ ะเจอแตพวกตอแหล กะลอน ปลิน้ ปลอน หลอกลวงและไรสาระทั้งนั้น... ถามเรื่องอะไรไป ก็ จ ะเจอแต พ วกตี ห น า เศร า เล า ความเท็ จ เสี ย เวลา เปลาๆ ดีบางเสียบางก็ใหเวลาเปนเครื่องพิสูจนดีกวา เพราะอยางไรเสียเราก็ยังมีคนเขาใจเราอยูเสมอ... สรุปแลววันนัน้ ก็ไมไดเคลียร เพราะแตละคนทีน่ ดั ไว เหมื อ นจงใจเข า งานกั น เสี ย ดึ ก ไม มี เ วลามานั่ ง เคลียรกนั ... มาถึงตรงนี้ ขอบอกวายอมรับนับถือความ สามารถของพออิฐจริงๆ... ขาวบอกมาวาพออิฐนั้น คาครูเปดไพกับบรรดาลูกศิษยที่นับถือครั้งละ 1,000 บาท... สวนกับบรรดามิตรสหายในวงการ ไมมคี า ครู มันอยูที่จะมีอารมณดูใหหรือเปลาจะ... ***สำหรั บ พ อ วิ ม ล คงศาลา ร า งพ อ ปู ม โนภิ ร มญ พรหม 4 ภาค แหงทาน้ำนนทบุรี ... หนุมรางเล็ก แตหัวใจนั้นยิ่ง ใหญ แถมกว า งยั ง กั บ แม น้ำ ...

แจงวาปนี้ ขอยายวันที่และสถานที่จัดงานประจำป เปนวันที่ 24 เมษายน 2552 จัดที่สนามโรงเรียนวัด เขมาภิรตาราม ถนนพิบูลสงคราม ซึ่งก็คือถนนจาก สะพานพระราม 7 เข า เมื อ งนนทบุ รี นั่ น เอง... เนื่องจากวัดทินกรฯ สถานที่เดิมนั้นไดถูกยกใหเปน วั ด หลวง ห า มจั ด งานรื่ น เริ ง อึ ก ทึ ก ภายในวั ด ... ก็จงึ ขอแจงมาใหทราบ ณ ทีน่ จี้ ะ .... *** แมแอว รางพระแมกาลี แหงวงระนาด เทพบรรเทิ ง ศิ ล ป ซอยวั ด ด า นสำโรง... วงระนาด เกาแกวงหนึ่งของวงการ... ที่เคยปนโหราใหเกิดใน วงการมาหลายคน... ขอกราบขอบ พระคุณทุกราง สังขาร ทุกตำหนัก ที่ยังมีเมตตาในการเรียกใช บริการ ... ชวงนี้ตองรับภาระเปนหัวหนา ครอบครั ว ... เนื่ อ งจากคู ชี วิ ต คื อ ปู แ ดง ลมปวยกระทันหัน เดินเหินไปไหนไมคอย สะดวก... เงิ น ทองที่ ไ ด ม าจากการทำงานต อ งกิ น ต อ งใช  แ ต ส ว นหนึ่ ง ก็ ต อ งเจี ย ดมารั ก ษาตั ว ด ว ย... งานไหวครูวันที่ 14 ก.พ.52 นี้ ยั ง จั ด เหมื อ นเดิ ม ... ใครยังรักและเมตตากับแมแอว-ปแู ดง ก็ขอเชิญมารวม อวยพรและใหกำลังใจกัน มากๆนะจะ!... ***ประกาศคนหาย... ใครพบเจอร า งพ อ ปูละมุด นครปฐม ชวยบอกดวยวาหนุมเทพยคิดถึง มากมาก... ชวงนี้นอนฝนถึงตลอดแตติดตอไมได... ไมรูวาแกเปนตายรายดีอยางไร? คิดถึงจังเลย... *** ขาวสุดทายกอนจาก ขอฝากเตือนบรรดา รางที่ออกเดินงานไปตามสถานที่ตางๆ และเจาของ ตำหนั ก ที่ จั ด งาน... ตอนนี้ มี มิ จ ฉาชี พ ที่ แ ฝงตั ว มา ในคราบรางทรง... ไปตามสถานที่ตางๆที่จัดงาน... โดยวั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ก็ คื อ แฝงตั ว เข า ไปตี ส นิ ท กั บ ทุ ก คนในงาน พอเผลอก็ ลั ก ทรั พ ย โดยเฉพาะ โทรศัพทมือถือจะโดนจิ๊กบอยที่สุด... หากใครวาง ตะกราไวบนเกาอี้ แลวเดินไปทำธุระที่อื่น แมเพียง

ไมอยากตกขาว ไมอยากถูกหลอกเรื่องของคนทรงเจา ติดตามไดในหนังสือฉบับนี้ ฉบับเดียวของเมืองไทย เพราะเปนหนังสือพิมพเลมแรกที่นำเสนอเรื่องราวของคนทรงเจามากที่สุด ตองเปนสมาชิก ปละ 300 บาท/12 เลม โอนเงินเขาบัญชี นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน พรอมสงชื่อที่อยูของทานมาตามที่อยูของกองบรรณาธิการหนา 19 ของหนังสือเลมนี้

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่ 705-1-57125-7 หนังสือสงถึงบานทานแนนอน ติดตอกับเราโดยตรง

โทร. 086-8843030, 081-7368352, 086-8070058 แฟกซ 032-310810

แวบเดียว หากมีของมีคา ก็เตรียมตัวไดเลย ตองใหคอย ระวังมากๆ... ชายคนนี้รูปรางสันทัด อายุประมาณ 35-40 ป เรียกวาวัยกลางคน หนาตารกๆ หิ้วกระเปา ใบเดี ย วขึ้ น รถเมล ไ ปร ว มงานทุ ก ที่ แม เ จ า ภาพจะ ไม ไ ด เ ชิ ญ ... แต บ างที ก็ จ ะนั่ ง แท็ ก ซี่ ม าร ว มงาน โดยจะหลอกแท็กซี่ใหมาสงที่งานแลวบอกใหแท็กซี่ คอยเดี๋ ย ว จะไปเอาเงิ น ที่ เ จ า ภาพมาให เนื่ อ งจาก เจาภาพเปนหนี้มันอยู... แท็กซี่ก็ตองหยวนๆเพราะ หลวมตั ว มาส ง มั น แล ว ... ก็ ต อ งยอมรอดี ก ว า ไมไดเงิน... ไอเจาคนนี้พอเดินจากออกมาก็จะเดิน เขาบานเจาภาพ แลวแวบออกไป ปลอยใหแท็กซี่รอ จนเดินเขามาตามก็จะไมเจอตัว... พอแท็กซี่หัวเสีย จากไป ตั ว ของมั น ก็ จ ะทำเป น ไม รู ไ ม ชี้ เ ดิ น เข า มา ร ว มงาน... พฤติ ก รรมที่ ร า ยที่ สุ ด ก็ คื อ มาวนเวี ย น หากิ น ที่ น ครปฐม โดยได ลั ก รถจั ก รยานยนต ข อง ลู ก ชายร า งทรงคนหนึ่ ง ไป ตอนท า ยไปตามกลั บ มาได . .. เมื่ อ หลายวั น ก อ นได โ ผล ม าหากิ น แถว บ า นโป ง ... ได เ จอกั บ โจทก เ ก า ก็ เ ลยโดนยำเสี ย ชุดใหญ ตอนนี้เขาบานโปง นครปฐมไมไดแลว.. ก็เลยไปหากินถิ่นอื่น... หนุมเทพยไปหลายๆสถานที่ ก็ยังเจอมันวนเวียนหากินอยู... ขาวแววมาวาแมแต พระสงฆองคเจามันก็ไมเวน ขอเพียงหลงไปเมตตา มั น สั ก นิ ด มั น พร อ มที่ จ ะฉกกั ด ได ต ลอดเวลา... ลาสุดหลวงพอคนดังก็โดนมันลวงในยามไปหลายพัน... หากใครเจอมันไปเดินอยใู นงานตองชวยกันไลออกไป ไมใชทำเปนทองไมรรู อ น ถือวาธุระไมใช... เพราะถึง คราวที่ทานโดนเองบาง เดี๋ยวจะรองไมออก หาคน ชวยไมได... เจอเรื่องรายๆแบบนี้ ตองเปนหูเปนตา ชวยกัน... เพราะเจาภาพก็จะยุงทั้งวัน จนไมมีเวลามา ดูแลเรื่องแบบนี้... เราผูเขารวมงานก็ควรจะชวยกัน ดูดวย... ใครสงสัยเรื่องหนาตาของชายคนนี้ ใหมา สอบถามที่หนุมเทพยได ยินดีเสมอที่จะชวยกันเรื่อง ขจัดคนพาล อภิบาลคนดี... หนุมเทพย..รายงาน

  ⌫     ⌫   ⌫


หนา 12

⌫ วั น สำคั ญ ของไทยในแต ล ะป นั้ น มี ห ลาย วันดวยกัน ทั้งที่มีความสำคัญในแงของชาติ ศาสนา และพระมหากษั ต ริ ย ตลอดจนความสำคั ญ ทาง ประเพณีวัฒนธรรม และในวันเหลานั้น รัฐบาลไทยไดประกาศ ให มี วั น หยุ ด ราชการจำนวน 16 วั น ด ว ยกั น เช น วันปใหม วันมาฆบูชา วันจักรี วันสงกรานต และวัน ฉัตรมงคล เปนตน คำว า “วั น สำคั ญ ” หมายถึ ง วั น ที่ เ กิ ด เหตุ การณ สำคั ญ ขึ้ น ในอดี ต และเพื่ อ เป น การระลึ ก ถึ ง ความสำคัญของวันนั้นๆ รั ฐ ชุ ม ชน หรื อ หน ว ยงาน จึ ง ได จั ด ให มี พิธีการหรือกิจกรรมตางๆขึ้น เพื่อเปนการกระตุน เตือนใหประชาชนหรือคนในสังคม ไดตระหนักและ ระลึกถึงเหตุการณสำคัญในวันนัน้ ดวยความภาคภูมใิ จ หรือเพื่อเปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม สืบตอกันมา วันสำคัญเหลานีแ้ บงออกเปนหลายระดับ เชน ระดับบุคคล ไดแก วันเกิด วันแตงงาน ระดั บ หน ว ยงาน ได แ ก วั น สถาปนาของ หนวยงานนั้นๆ ระดับชาติ ไดแก วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันวิสาขบูชา และวันภาษาไทยแหงชาติ เปนตน วันสำคัญเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริยไทย 1. วันยุทธหัตถี ตรงกั บ วั น ที่ 18 มกราคม เป น วั น ที่ ส มเด็ จ พระนเรศวรมหาราชทรงกระทำ ยุทธหัตถีมีชัยชนะตอพระมหาอุปราชา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 2. วันศิลปนแหงชาติ ตรงกับวันที่ 24 กุมภา พันธ เปนวันประกาศยกยองและเชิดชูเกียรติศิลปน ชัน้ ครูของไทย ทีไ่ ดรบั การคัดเลือกจากคณะกรรมการ วัฒนธรรมแหงชาติใหเปน “ศิลปนแหงชาติ” โดยยึด ถื อ เอาวั น คล า ยวั น พระราชสมภพของรั ช กาลที่ 2 “พระปฐมบรมศิลปนแหงกรุงรัตนโกสินทร” ผูทรง รอบรแู ละเชีย่ วชาญในศิลปะทุกแขนงอยางกวางขวาง ลึกซึ้งเปน “วันศิลปนแหงชาติ” 3. วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจ า ตรงกั บ วั น ที่ 31 มี น าคม เป น วั น ระลึ ก ถึ ง วั น คล า ย วั น พระราชสมภพของ รัชกาลที่ 3 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการ ทำนุบำรุงบานเมืองทั้งในดานการศาสนา การศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย อันเปนคุณูปการตอประเทศ ชาติเปนอยางยิ่ง 4. วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายน หมายถึง วันทีร่ ะลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก องค พ ระปฐมแห ง ราชวงศ จั ก รี เสด็ จ กรี ธ าทั พ ถึ ง พระนคร และทรงรับอัญเชิญขึน้ เถลิงถวัลยราชสมบัติ

ดำรงราชอาณาจักรสยามประเทศเปนแรก 5. วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม คือ วั น รำลึ ก ถึ ง วั น ที่ พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบัน ไดทรงกระทำพิธี บรมราชาภิ เ ษกเสด็ จ ขึ้ น ครองราชย เป น พระมหา กษั ต ริ ย ลำดั บ ที่ 9 แห ง ราชวงศ จั ก รี อ ย า งสมบู ร ณ เมือ่ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 และทรงมีพระปฐม บรมราชโองการวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุข แหงมหาชนชาวสยาม” 6. วันวิทยาศาสตรแหงชาติ ตรงกับวันที่ 18 สิ ง หาคม เป น วั น เกิ ด สุ ริ ยุ ป ราคาเต็ ม ดวง อั น เป น ปรากฏการณทพี่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยหู วั รัชกาลที่ 4 ทรงคำนวณทำนายไวกอนลวงหนาถึง 2 ป อย า งแม น ยำและได เ สด็ จ ไปทอดพระเนตรที่ ตำบลหวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในวันดังกลาว เมื่อป พ.ศ. 2411 7. วั น เยาวชนแห ง ชาติ ตรงกั บ วั น ที่ 20 กันยายน ด ว ยถื อ ว า วั น นี้ เ ป น วั น ที่ เ ป น ศิ ริ ม งคลยิ่ ง เนื่องจากเปนวันคลายวัน พระราชสมภพของพระ มหากษั ต ริ ย แ ห ง ราชวงศ จั ก รี ถึ ง 2 พระองค คื อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยหู วั รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว อานั น ทมหิ ด ล รัชกาลที่ 8 8. วันปยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม เปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 9. วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน เปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 10. วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาท สมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ฯ ตรงกั บ วั น ที่ 5 ธันวาคม วันนี้ถือเปน “วันพอแหงชาติ” และ “วันชาติไทย” 11. วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม เปนวันทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยหู วั รัชกาล ที่ 7 ไดพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร สยามฉบับถาวรใหแกปวงชนชาวไทย เมื่อป พ.ศ. 2475 ภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย เ ป น ระบอบ ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข ของประเทศ และมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด 12. วันพระเจาตากสินมหาราช ตรงกับวันที่ 28 ธั น วาคม เป น วั น คล า ยวั น ปราบดาภิ เ ษกของ สมเด็ จ พระเจ า ตากสิ น มหาราช โดยทรงเป น วี ร กษัตริยไทยอีกพระองคหนึ่งที่ไดรับการเทิดทูนและ เคารพบูชาจากประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ยังเหลือวันสำคัญของทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญอื่นๆของชาติ ตลอดจนวันสำคัญทาง

ประเพณีทที่ า นควรทราบ วันสำคัญหลักๆทางศาสนา ประกอบดวย 13. วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ปนตี้ รงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ เปนวันทีพ่ ระอรหันต ที่พระพุทธเจาทรงบวชใหจำนวน 1,250 รูป มาประชุมพรอมกันโดยมิไดนัดหมายพระพุทธองคจึงได ทรงแสดงโอวาทปาติโมกขในที่ประชุมสงฆเหลานั้น 14. วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึน้ 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งปนี้ตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม เปนวันคลายวัน ประสู ติ ตรั ส รู แ ละปริ นิ พ านขององค พ ระสั ม มา สั ม พุ ท ธเจ า ซึ่ ง สิ่ ง ที่ สำคั ญ ยิ่ ง ในการบั ง เกิ ด พระ พุทธเจาในโลกก็คือ “ธรรมะ” ที่พระองคทรงตรัสรู อันเปนหลักในการดำเนินชีวิต 15. วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หรือ วันที่ 7 กรกฎาคม เปนวันทีม่ พี ระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ครบเป น องค รั ต นตรั ย ครัง้ แรกในโลก โดยพระสงฆองคแรก คือ พระอัญญา โกณฑั ญ ญะ และปฐมเทศนาที่ ท รงแสดง คื อ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 16. วันเขาพรรษา ตรงกับวันที่ 8 กรกฎาคม เป น วั น เริ่ ม ต น ที่ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ จ ะต อ งอธิ ษ ฐาน จำพรรษาอยกู บั ที่ ไมเทีย่ วจาริกไปยังทีต่ า งๆ เปนเวลา 3 เดือน ซึ่งการใหจำพรรษาในสมัยพุทธกาล ก็เพื่อ ปองกันมิใหพระสงฆไปเหยียบย่ำขาวและพืชผลของ ชาวบานเสียหาย ตอมาถือเปนโอกาสดีที่พระภิกษุ จะไดมาอยูรวมกันเพื่อศึกษาธรรมะ สวนชาวบาน ก็ไดเขาวัดถวายทาน รักษาศีล ฟงธรรมและเจริญ ภาวนาเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศล 17. วันออกพรรษา ตรงกับวันขึน้ 15 ค่ำ เดือน 11 หรือ วันที่ 4 ตุลาคม เปนวันที่พระภิกษุพนขอ กำหนดทางวินัยที่จะอยูจำพรรษา นับตั้งแตวันเขา พรรษาเป น ต น มา และสามารถจาริ ก ไปค า งแรม ที่อื่นได ซึ่งประเพณีทเี่ กีย่ วของคือ การตักบาตรเทโว โรหนะ คือ วันถัดจากวันออกพรรษา 1 วัน และถัด จากออกพรรษา 1 เดือน ถือเปนเทศกาลกฐิน ที่จะ ทำบุญถวายผากฐินตามวัดตางๆ วั น สำ คั ญ อื่ น ๆ ข อ ง ช า ติ แ ล ะ วั น สำ คั ญ ทางประเพณี 18. วันปใหม กอนที่ไทยเราจะมีวันปใหม แบบสากลเฉกเชนปจจุบัน เราไดมีการเปลี่ยนแปลง ปใหมมาแลวถึง 4 ระยะ คือ เริม่ แรก ถือวันแรม 1 ค่ำ เดือนอาย เปนปใหม ระยะที่สอง เปลี่ยนเปนวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 คือ ราวชวงสงกรานต โดยใชปน กั ษัตรและการเปลีย่ น จุลศักราชเปนเกณฑ ระยะทีส่ าม ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดเปลี่ยนวัน ปใหมเปนวันที่ 1 เมษายน อันเปนการนับวันทาง สุรยิ คติ ซึง่ ไดประกาศใชมาตัง้ แต พ.ศ. 2432 ระยะที่ สี่ คื อ ในป พ.ศ. 2483 รั ฐ บาลได


หนา 13

เปลี่ยนวันปใหมไทยใหเปนไปตามแบบสากลนิยม คื อ วั น ที่ 1 มกราคม โดยมี เ หตุ ผ ลว า วั น ดั ง กล า ว กำหนดขึ้นโดยการคำนวณทางวิทยาการดานดารา ศาสตร และเปนที่นิยมใชกันมากวา 2,000 ป อีกทั้ง ไมเกี่ยวของกับลัทธิศาสนาหรือการเมืองของชาติใด แตสอดคลองกับจารีตประเพณีของไทยแตโบราณ ที่นับฤดูหนาวเปนตนป 19. วั น เด็ ก แห ง ชาติ ป นี้ ต รงกั บ วั น ที่ 10 มกราคม จั ด ขึ้ น เพื่ อ กระตุ น ให เ ด็ ก ได ต ระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของตน และขณะเดี ย วกั น ก็ ส ง เสริ ม ใหประชาชนและสังคมเห็นความสำคัญของเด็กที่จะ เติบโตเปนอนาคตของชาติ 20. วันครู ตรงกับวันที่ 16 มกราคม จัดขึน้ เพือ่ สั ง คมได ร ะลึ ก ถึ ง ความสำคั ญ ของ “ครู ” ในฐานะ ผูเสียสละและ ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน ของชาติและประชาชน โดยเฉพาะชวยสรางบุคลากร ที่เปนอนาคตของชาติ 21. วั น อนุ รั ก ษ ม รดกไทย ตรงกั บ วั น ที่ 2 เมษายน อั น เป น วั น คล า ยวั น พระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ผูทรงเปนแบบอยางในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรในดานอนุรกั ษมรดกของชาติใน สาขาต า งๆ ทรงได รั บ การถวายพระสมั ญ ญา เป น “เอกอั ค รราชู ป ถั ม ภกมรดกวั ฒ นธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปน” 22. วั น สงกรานต เป น วั น ป ใ หม แ บบเดิ ม ของไทย ที่ นั บ วั น ที่ พ ระอาทิ ต ย ย า งเข า สู ร าศี เ มษ เปนวันเริ่มตนป โดยเรี ย กวั น ที่ 13 เมษายน เปน “วันมหา สงกรานต” และถือเปน “วันผสู งู อายุแหงชาติ” ดวย

วันที่ 14 เมษายน เรียก “วันเนา” และถือเปน “วันครอบครัว” วันที่ 15 เมษายน เรียก “วันเถลิงศก” หรือวัน ขึ้นจุลศักราชใหม ปนี้นางสงกรานตชื่อ มโหธรเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว อาภรณแกวนิลรัตน ภักษาหารเนื้อทรายหัตถขวาทรงจักร หัตถซายทรง ตรีศูรย เสด็จนั่งมาเหนือหลังนกยูง 23. วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตรงกับวันที่ 11 พฤษภาคม นอกจากจะเปนพระราช พิธโี บราณเกาแก ทีจ่ ะทำเพือ่ เปนการเสริมสรางความ เปนศิริมงคลแกเกษตรกรรมแลว วันดังกลาวยังถือ เปน “วันเกษตรกร” อีกดวย 24. วันสุนทรภู ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน เปนวันคลายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู) ผไู ดรบั การยกยองวาเปนกวีเอกแหงกรุงรัตนโกสินทร ตอนตน และมีผลงานประพันธมากมาย เฉพาะเรื่อง พระอภัยมณี วรรณกรรมชิน้ เอกของทาน เมือ่ ป พ.ศ. 2529 ทานไดรับการยกยองจากยูเนสโกใหเปนบุคคล ผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรมระดับโลก 25. วันภาษาไทยแหงชาติ ตรงกั บ วั น ที่ 29 กรกฎาคม เปนวันคลายวันที่พระบาทสมเด็จพระเจา อยหู วั ฯ รัชกาลปจจุบนั ไดเสด็จฯไปทรงรวมอภิปราย กับผูทรงวุฒิทางภาษาไทยของชุมนุมภาษาไทย คณะ อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เกีย่ วกับปญหา การใชคำไทย เมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2505 ซึง่ แสดง ใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถ ความสนพระราชหฤทัย และความหวงใยในภาษาไทยของพระองคทา นเปนอยางมาก 26. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ า ฯพระบรมราชิ นี น าถ และ “วั น แม แ ห ง ชาติ ” ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม เปนวันคลายวันพระราช

คนบานใกล คุณพออำพล เอีย่ มอำนวย รางพอพระพิราพ จากตำหนักปฤู ๅษีมนุ เี ทพพรหม นารอด หรือทีร่ จู กั กันในนามยักษยมิ้ ซอยวัดดานสำโรง 2 เจาของงาน 9 มีค.52 เขารวม อวยพรงานของคุณแมธญ ั ณิชา รางพอปอู มั รินทรองคอศิ วร ซึง่ อยซู อยวัดดานฯ ดวยกัน

สมภพของสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรม ราชินีนาถ 27. วั น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ไ ทย ตรงกั บ วั น ที่ 19 กันยายน เปนวันนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของรัชกาลที่ 5 ผูทรงใหกำเนิด “พิพิธภัณฑสถาน สำหรับประชาชน” 28. วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายน เปน วันคลายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผูทรงมีคุณูปการ ต อ การแพทย ส มั ย ใหม จนได รั บ การเฉลิ ม พระ เกี ย รติ ว า ทรงเป น “พระบิ ด าแห ง การแพทย แ ผน ปจจุบัน” 29. วันลอยกระทง ตรงกับวันขึน้ 15 ค่ำ เดือน 12 หรือ ปนตี้ รงกับวันที่ 2 พฤศจิกายน เปนประเพณี ทีส่ บื ทอดกันมาแตโบราณ โดยมีวตั ถุประสงคทหี่ ลาก หลาย เชน ลอยเคราะห บูชาพระพุทธเจา แตปจ จุบนั นิ ย มทำเพื่ อ ขอขมาและระลึ ก ถึ ง คุ ณ พระแม ค งคา ที่ไดอำนวยประโยชนตางๆ แกมนุษย 30. วันกีฬาแหงชาติ ตรงกับวันที่ 16 ธันวาคม เปนวันระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงชนะเลิศไดรับเหรียญทองในการแขงขันเรือใบ ประเภทโอเค ในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 เมื่อป พ.ศ. 2510 และเพื่อใหประชาชน เยาวชนไดตระหนักถึง ความสำคั ญ ของกี ฬ า ที่ มี ส ว นช ว ยส ง เสริ ม ให เ รา มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ ทัง้ หมดคือวันสำคัญของไทย ในรอบปหนึง่ ๆ ที่ แ ม จ ะมิ ใ ช วั น หยุ ด ราชการทั้ ง หมด แต ก็ เ ป น วั น สำคัญของชาติที่เยาวชนไทยพึงทราบ เพื่อประดับ ความรูตอไป... ขอมูลจากหนังสือพิมพบางกอกทูเดย

สุดยอดทัง้ นาน บรรดารางพระแมทงั้ หลายทีถ่ อื วาเปนบุคคลแนวหนาของวงการ เนือ่ งจาก ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกราง ไดรับเชิญจากคุณแมไพรัตน รางพอฟาประธาน แหงซอยวัดดานสำโรง รางทรงดีเดน 2 รางวัลซอน เพือ่ ทำการอารตีบชู าไฟถวายองคเทพ


หนา 14

    ไมเคยคิดเลยวาจะไดมีโอกาสมาเขียนเรื่อง ราวแบบนี้ แตกถ็ อื วาเปนโอกาสอันดีของดิฉนั ทีไ่ ดมี โอกาสฝกปรือในงานเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของผูคน ในวงการ ขอขอบพระคุณทาน บ.ก. ที่ไดใหโอกาส ดิฉันในงานเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ เพื่อนำเสนอ ในหนังสือพิมพฉบับนี้ ช ว งเวลาที่ ผ า นมาหลายๆครั้ ง ที่ ดิ ฉั น ได มี โอกาสไปร ว มงานพิ ธี ไ หว ค รู ข องสถานที่ ต า งๆ มี โอกาสพบปะผูคนมากมาย อีกทั้งไดมีโอกาสไดนั่ง ฟงนั่งชมการทำพิธีของหลายๆสถานที่ เพราะไดติด ตามทีมงานของหนังสือพิมพเลมนี้ ทีไ่ ปทำงานบันทึก ภาพความทรงจำในงานพิธีตางๆ เห็นการทำงานของ เหล า โหราจารย ทั้ ง หลายทั้ ง เช า และเย็ น เห็ น การ บรรเลงเพลงหนาพาทยของวงมโหรีทมี่ าประกอบพิธี รวมดวย ดิฉนั ยอมรับวาการบรรเลงเพลงตางๆ ของวง มโหรีทั้งหลายชางมีความไพเราะเพราะพริ้งเสียจริงๆ ยิ่ ง โดยเฉพาะเมื่ อ เวลาที่ ดิ ฉั น ได ยิ น เพลง โดยการบรรเลงของวงสมบัติศรนารายณ โดยการนำ ของพี่สมบัติ ที่มีเพลงปอันแสนไพเราะและหวาน จั บ ใจ จนทำให มี ค วามรู สึ ก ของคำว า เคลิ บ เคลิ้ ม เพราะเสี ย งทุ ก เสี ย งโดยเฉพาะเสี ย งป อั น แสน จะไพเราะและดุดัน โดยเฉพาะชวงการเชิญพระแม กาลีดวยแลวถือวาสุดยอดจริงๆ แตยังมีอีกหลายๆ เพลงที่ดิฉันชอบมากๆ ไมวาจะเปนเพลงเทพบันเทิง

 

พรหมวิหาร แปลวา ธรรมอันเปนเครื่องอยู ของพรหม หมายถึง ธรรมเปนหลักประจำใจของ ผใู หญ ธรรมทีผ่ ใู หญพงึ ประพฤติ พรหมวิหาร เปนธรรมที่เกิดในใจ เปนธรรม กระตุนใหเกิดการกระทำ เชนสงเคราะหชวยเหลือ เกือ้ กูลผอู นื่ พรหมวิหารมี ๔ ประการคือ ๑. เมตตา คื อ ความรั ก ความปรารถนาดี ตองการใหผอู นื่ มีความสุข ๒. กรุ ณ า คื อ ความหวั่ น ใจ ความสงสาร คิดจะชวยใหผอู นื่ พนจากความทุกข ๓. มุทติ า คือ ความพลอยยินดี ความดีใจดวย ทีผ่ อู นื่ ไดดี ไดรบั ความสำเร็จ ๔. อุเบกขา คือ ความวางใจเปนกลาง ไมดใี จ ไมเสียใจ เมือ่ คนอืน่ ไดรบั ความวิบตั ิ - เมตตา แปลวา ความรัก หมายถึง ความหวังดี ความ ปรารถนาดีตอผูอื่น เปนความรูสึกเปนมิตร ความมี ไมตรีตอ กัน เมตตา เปนภาวะของจิตทีป่ ราศจากความโกรธ ความอาฆาตมาดร า ย มี แ ต ค วามหวั ง ดี มี ไ มตรี จิ ต หวังความสุขความเจริญแกผูอื่นเปนที่ตั้ง ลักษณะ

เพลงไกรลาสสำเริง และก็ตองยอมรับวาระนาดวงนี้ บรรเลงไดทกุ เพลงหนาพาทยของการรอง เชิญเทวดา ยิ่ ง ได บ รรเลงร ว มกั บ โหราจารย อ ย า งเช น ปเู สือ - แมนภา เรือนขวัญ พรอมทัง้ พอแบ็งค รางพอ ศรนารายณ ธ นู ท อง แห ง สระบุ รี ด ว ยแล ว ความ ไพเราะยิ่งเปน 2 เทาทีเดียว แตถาหากใชเครื่องเสียง เทวดาซาวดของพีต่ มุ ทีม่ ไี มโครโฟนวางไวทกุ ชิน้ ของ เครื่องดนตรีดวยแลว ความไพเราะจะยิ่งเปนตรีคูณ คือ 3 เทา เพราะเขารใู จซึง่ กันและกันวาจะทำอยางไร ใหงานๆนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ในการทำพิธี ดวยองค ประกอบสวนรวมทีด่ ฉิ นั ตองยอมรับมากๆวาวงระนาด สมบัติศรนารายณที่มีพี่สมบัติที่เปนมือปเปนหัวหนา วง และมีพอแบ็งคสระบุรีเปนผูอำนวยการวง แตมี

ดิฉันเปน ผูสนับสนุนวง ฮาๆๆ... เลยขอโมสักหนอย แตถึง อยางไรก็ขอการันตีวาวงสมบัติศรนารายณนั้น ถือวาเปนวงปพ าทยทสี่ มบูรณแบบมากในการบรรเลง เพลงหนาพาทยในการอัญเชิญเทวดา ณ ขณะนี้ สนใจติดตอวงระนาดวงนี้ไปบรรเลงเพลง หนาพาทยถวายตอเทวดาในงานพิธีบูชาครูของทาน ติดตอโดยตรงที่ 089 - 1411768 มีทั้งวงเล็ก เครื่องหา และวงใหญเต็มรูปแบบพรอมเวทีลอยฟา สนนราคาตกลงกันเอาเอง เพราะดิฉันนั้นมีหนาที่มา นำเสนอ ไมมีหนาที่ในการประสานงาน...

เมตตาทีเ่ ห็นไดชดั เจน คือความรักลูกของพอแม ซึง่ จัด เปนเมตตาแทๆ ลั ก ษณะของผู มี เ มตตา คื อ เป น คนมี สี ห น า แชมชืน่ เบิกบาน ยิม้ แยมเขาหากัน มีแตความปรารถนา ดี ชอบความเปนมิตรมากกวาความเปนศัตรู ไมชอบ ทำราย ไมชอบเบียดเบียนผอู นื่ เมตตาเป น เครื่ อ งกำจั ด พยาบาท คื อ ความ อาฆาตมาดราย ความคิดทำรายผอู นื่ - กรุณา แปลวา ความสงสารคิดจะชวยผอู นื่ ใหพน ทุกข กรุณา คือความรสู กึ ทีท่ นไมได ความรสู กึ หวัน่ ไหวไมสบายใจเมื่อเห็นผูอื่นไดรับความทุกขลำบาก เปนเหตุใหยนื่ มือเขาชวยเหลือทางใดทางหนึง่ เพือ่ ให เขาพนจากสภาพนัน้ ใชวา การุญ หรือ การุณย ก็มี ลักษณะของผูมีกรุณา คือ เปนคนเสียสละ เปนคนไมเห็นแกตัว ไมเห็นแกได จิตใจกวางขวาง ชอบเอื้ อ เฟ อ ชอบช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ชอบบำเพ็ ญ ประโยชน ชอบสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหแกคนอื่น และสังคม กรุณา เปนเครือ่ งกำจัดวิหงิ สา คือความเบียด เบียนคนอืน่ ใหเดือดรอน - มุทติ า แปลวา ความยินดี ความเปนผมู คี วาม ยินดี มุทติ า หมายถึง ความพลอยยินดีเมือ่ ผอู นื่ ไดดี คือเมื่อผูอื่นไดรับความสำเร็จ มีความสุขมีความเจริญ

กาวหนา ก็พลอยชื่นชมยินดีในสิ่งที่เขาไดรับ ไมมี ความอิจฉาริษยาในความสำเร็จของเขา ลักษณะของผมู มี ทุ ติ า คือเปนคนไมอจิ ฉาริษยา ยอมรั บ ในความดี แ ละความสำเร็ จ ของคนอื่ น แสดงความชื่ น ชมยิ น ดี กั บ ความสำเร็ จ ของคนอื่ น ไดดว ยความเต็มใจ มุทติ า เปนเครือ่ งกำจัดอรติ คือ ความไมยนิ ดี ความขึง้ เคียด ความอิจฉาริษยา - อุเบกขา หมายถึง ความวางเฉย ความวางใจ เปนกลาง ลั ก ษณะของอุ เ บกขาคื อ ความไม เ อนเอี ย ง เข า ข า ง เพราะชอบ เพราะชัง เพราะหลง และเพราะกลัว เชน ไมเสียใจเมื่อคนที่ตนรักถึงความวิบัติ หรือไมดีใจ เมือ่ ศัตรูถงึ ความวิบตั ิ ลักษณะของผมู อี เุ บกขา คือเปนคนหนักแนน มีสติอยเู สมอ ไมดใี จเสียใจจนเกินเหตุ เปนคนยุตธิ รรม ยึดหลักความเปนผใู หญรกั ษาความเปนกลางไวไดมนั่ คง ไม เ อนเอี ย งเข า ข า ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยเหตุ ผ ล ใหคุณใหโทษตอผูอื่นดวยเหตุผลถูกตองคลองธรรม และเปนผูวางเฉยไดในเมื่อไมอาจประพฤติเมตตา กรุณาหรือมุทติ าได อุเบกขา เปนเครือ่ งกำจัดปฏิฆะ คือความขัดใจ ความกระทบกระทัง่ ใจ

เจีย๊ บ พราวรวี.....รายงาน

ขอมูลจากหนังสือภาษาธรรม ของพระธรรมกิตติวงศ


หนา 15

  

สถานการณสรางวีรบุรุษ ความเปนวีรบุรุษ แท จ ริ ง ต อ งประกอบด ว ยคุ ณ ธรรม ซึ่ ง ต อ งถื อ ว า มีคา ยิง่ ชีวติ สิ่งที่พิสูจนวาคุณธรรมมีคายิ่งชีวิต คือสถาน การณอันคับขันระหวางความเปนความตาย อยางใน กรณีกวนอู การทีท่ า นไดฉายาและเปนทีเ่ คารพบูชา คือ คุณธรรมแหงความซื่อสัตย เพราะในขณะที่ถูกทัพ โจโฉลอมที่เนินเขา เมืองซีจิ๋วแบบไมมีทางรอดนั้น

โจโฉผมู องเห็นคุณคาของคนไมไดถอื อำนาจเปนธรรม ไดยอมรับขอเสนอ 3 ขอของกวนอู คือ ขอที่ 1. “ขาสาบานกับพีช่ ายวา จะเชิดชูราชวงศ ฮั่นที่ยอมสวามิภักดิ์นี้ก็ตอพระเจาเหี้ยนเตไมใชขา เปนใจหรือเปนขาชวงใชของโจโฉ” ขอที่ 2. “ขาตองเปนผูควบคุมดูแลพี่สะใภ ทัง้ สอง และมีขา รับใชอยางสมเกียรติ ใครผใู ดก็ตามจะ กล้ำกราย เขาถึงทีอ่ ยมู ไิ ด” ขอที่ 3. “เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ขารเู บาะแสของเลาป ผูพี่ยังมีชีวิตอยู ณ แหงหนตำบลใด ก็จะเรงรุดไปหา โดยมิฟงคำทัดทาน หามปรามใดๆทั้งสิ้นสัญญาที่ขา ขอนีจ้ ะขาดขอใดขอหนึง่ มิได” ทุกขอเสนอบงบอกถึงความซื่อสัตยตอเลาป ทัง้ สิน้ นัน่ ก็เปนการเสีย่ งตอชีวติ ยิง่ แลวประการหนึง่ อีกประการหนึ่งที่พิสูจนวาลาภยศเงินทองไมอาจซื้อ คุณธรรมที่มีจริงในจิตใจกวนอูได นั่นคือ ลาภยศ และความสุขตางๆ ที่โจโฉมอบเหมือนถวายใหอยาง มากมายก็ไมอาจซือ้ ความซือ่ สัตยสยบใจกวนอูได แลวกวนอูก็พิสูจนตัวเองอีกครั้ง ซึ่งถือเปน สิ่ ง ลื อ ลั่ น ในประวั ติ ศ าสตร นั่ น คื อ ทำตามข อ ที่ 3 ดวยชีวิต เงินทองที่โจโฉประเคนใหคืนหมด ซ้ำแหก หน า ด า นสั ง หารเจ็ ด นายพล เพี ย งเพื่ อ มาหาเล า ป คนทีไ่ ดกระทำสัตยสาบานกันไวอยางซือ่ สัตยยงิ่ ชีวติ คุณธรรมความซื่อสัตยยิ่งชีวิต คือเกียติคุณ อันลือลั่น ทรงความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งความเปนยอดนักรบ เพราะในขณะที่กวนอูตามหาเลาป คนผูนี้ยังอยูใน

เฮงดีรุงเจริญ จำหนายและติดตัง้ กระจก-อลูมเิ นียม บานเลือ่ น บานสวิง บานกระทงุ บานเปลือย กระจกนิรภัย แกะลายกระจก ฝาฉาบเรียบ ทีบาร ผนังเบา บริหารงานโดย คุณอรพรรณ นนทวัลย

รางพระลักษมีตาทิพยมหาเทวี 7/982 ถ.เลียบคลองสอง 19 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โทร. 02-9142815, 084-3220650, 089-1436522

สภาพสิ้นไรไมตอก ไมมีแมแตเมืองที่จะอาศัย เรื่อง ลาภยศอันเปนเลิกพูดกัน และครั้งสุดทาย ที่กวนอูไดฉายาเทพเจาแหง ความซื่อสัตยไดอยางหมดจดนั่นคือ เมื่อพายแพแก กลศึกของลิบอง แมทัพฝายซุนกวนครั้งนั้น ซุนกวน ก็เฉกเชนเดียวกับคนเปนนายทัง้ หลาย ทีอ่ ยากไดคนดี มี ค วามซื่ อ สั ต ย ไ ว ใ ช ไ ด เ กลี่ ย กล อ ม ให ก วนอู ย อม สวามิภักดิ์ดวย ถายอมมิเพียงไมตาย หากยังไดยศถา บรรดาศักดิไ์ มยงิ่ หยอนไปกวาเดิม กวนอู เ ลื อ กรั ก ษาความซื่ อ สั ต ย ยิ่ ง ชี วิ ต คื อ ยอมหัวขาดแตไมยอมทรยศตอความสัตยในตัวของ ตนเอง หัวใจแหงความซือ่ สัตยเยีย่ งนี้ เอาชนะใจศัตรู ทีม่ ลี าภยศตำแหนงสูงสุดของทุกแควนได ผูมีฝมือมากมายอยูในมหาสงครามสามกก ไมผิดดวงดาวบนทองฟา แตที่มีผูเขียนภาพจารึกรูป ลักษณใหคนกราบไหวเคารพบูชามีเพียงเขาผนู .ี้ .. กวนอูเทพเจาแหงความซื่อสัตย ไมวาฝมือ ความสามารถใดๆล ว นยื น หยั ด เป น หนึ่ ง เดี ย วใน ความซือ่ สัตย เทพเจาแหงความซือ่ สัตย สงางามนาพรัน่ พรึง เมือ่ ยามศึก ถอมตนยึดมัน่ ประเพณีเมือ่ ยามปกติ นามกวนอู รุ ง โรจน อ ยู เ หนื อ กาลเวลา ส อ ง ประกายเจิดจรัสใหความสงาแกผเู หีย้ มหาญ

ขอมูลจากหนังสือเทพมงคลจีน ชุด เจียะบอเลีย้ ว(กินไมหมด)

จำหนายเพชร พลอย หิน เครือ่ งประดับทุกชนิด รับซอมและทำงานทองทุกชนิด

PG

PATTAWAN

อยากไดเครือ่ งประดับแสนสวย ราคาไมแพง ตองที่ PATTAWAN GEMS & JEWERY สำนักงานชั้น 2 หางเซ็นทรัล-บิ๊กซี พัทยา ถนนพัทยา สาย 2 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

บริหารงานโดย คุณสุจติ ร ปทวรรณ (แมแขก จันทบุร)ี งานไหวครู 28 กุมภาพันธ 2552

โทร. 081-4299439, 081-6879819, 038-362270


หนา 16

เฮฮาปารตี้ แมหนอมสุพรรณบุรี พอเทพยฯราชบุรี พอขุนใหญ ดอนยายหอม พอราหูเทพทอง พอแสนหลวง นครชัยศรีงาน 5 ก.พ.ที่วัดสวางอารมณ เขารวมอวยพรงานของคุณพอทวี รางพระปยะ แหงนพดลแพปลา บางเลน ทีจ่ ดั งานใหญในปนดี้ ว ยความสุขสนุกสนานกันถวนหนา

คุณคือสุดยอด หมอพร เจริญผล โหราดังในวงการจากภาคตะวันออกชูนวิ้ โปงใหกบั กุมารปน ทอง กายสังขารแมกาญจนา จันทร เจาของรานอาหารกาญจนา ชะอำ เพชรบุรี ทีไ่ ดสรางพลับพลา 3 กษัตริย ถวายแดองคเทพทีต่ นเองศรัทธาไดสวยงามมาก ไหวครูปน มี้ หี มอพรและหมอเอเปนโหรา


หนา 17

รวมเสริมบารมี ทีมงานเทพเจาสายเซียนจากศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว พัทยากลางโดยการนำของ คุณกงุ ศรีวรินทร หวานเสร็จ กายสังขารเจาแมลมิ้ กอเหนีย่ วและเปนเจาของพีพผี า มาน พัทยากลาง เขารวมงานเสริมบารมีใหกบั แมเปล ประตูน้ำพระอินทร กายสังขารพระแมกาลี ตำหนักมหาราณี ทีต่ อนนีท้ ำอะไรก็ดไี ปหมด คงเปนชวงดวงขึน้ ใหหวยก็แมนสุดๆ ลูกศิษยร่ำรวยกันถวนหนา

พรอมใจกันนอบนอม คุณแมสนุ นั ทา ชวลิตกิจวิรฬุ ห หรือทีใ่ นวงการรจู กั กันในนามแมไน รางเสด็จ พออิศวรตรีมรู ติ คนดังแหง อ.บานนา จ.นครนายก รางทรงดีเดนในการบริจาคเพือ่ สาธารณกุศล พรอมดวยคุณพอบเู ชียง พีเ่ ลีย้ งและคบู ารมี พรอมทัง้ ครอบครัวกำลังนอบนอมตอการกลาวโองการ เคารพบูชาครูบาอาจารย ก็เลยไมตอ งสงสัยวาทำไมครอบครัวนีเ้ วลาทำอะไรจึงมีแตความเจริญ

ตัง้ อกตัง้ ใจ คุณสมใจ ชัยเจริญหรือแมแอว รางพระแมศรีอมุ า ฟาทอง เจาของธุรกิจน้ำหอมรายใหญทสี่ ดุ ในวงการ กำลังตัง้ อก ตัง้ ใจรายรำอารตีบชู าไฟเพือ่ ถวายแดองคเทพในพิธงี านไหวครู ของตนเอง ตอนนีธ้ รุ กิจน้ำหอมบูมสุดๆเพราะของเขาดีจริงๆจะ

รวมงานคนดัง พอบอย คลอง 1, แมผมหอม คลอง 3, แมพลอย วั ด นาวง คนดั ง ของวงการ เข า ร ว มงานไหว ค รู ข องคุ ณ แม สุรางรัตน รักตระกูลวิทยา รางพอกรมหลวงฯ รามคำแหง 118 ซึง่ จัดงานทีไรไมเคยแจกเทียบเชิญ แตแขกก็ยงั มากันแนนตรึม

นีก่ อ็ กี กรมฯ คุณพิเชษฐ สามตะคุ รางพอกรมหลวงฯ ม.รางบัว ถนนเทอดไท จัดงานปนี้สถานที่กวางขวางขึ้น มีอาคันตุกะมา รวมอวยพรกันมากขึน้ ปนหี้ นมุ เสก เจริญนคร 57 งาน 9 ก.พ. นองผึง้ -แมนอ ย แหงเพชรเกษม 102 งาน 11 มี.ค. ก็ยงั มารวมงาน

จมุ กลับมาแลวจะ พอแววหวาน บานโปง โฆษกเสียงทองของ วงการ พรอมคุณอังคณา อิน่ ชืน่ ใจ หรือคุณจมุ รางพอกรมหลวงฯ แหงเพชรบุรี ซึง่ หายไปนานหลายป กลับมาเปดตัวทีร่ าชบุรดี ว ย งานไหวครูของคุณสิงห รางพอปฟู า กัลกิยานารายณ อ.บานโปง

ขอหนูดงั บาง คุณสมบัติ สายแกวหรือแมนอม รางพอนเรศวรฯ แหง อ.หนองแค จ.สระบุรี จัดงานปนผี้ า นไปแลวขาววาซองยัง ขาดอยูอีกเยอะ แมแอน มโนราห เจาของกวยเตี๋ยวแสนอรอย พรอมคุณกกุ รางพออนันตนารายณ วังนอย ก็มารวมอวยพรกัน

แมลงหวีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ คุณกนก-คุณปราณี หะมณี ตำหนักเสด็จแม ทุรคากาลี-พอทาวเวสสุวัณโณ ซอยบุญศิริ 15 ปากน้ำ สมุทร ปราการ จัดงานไหวครูปน ี้ ไดเรียนเชิญพอพราหมณตอ มาทำพิธี สวดภชันยสรรเสริญเทวดา เพือ่ ความเปนศิรมิ งคลกับทางตำหนัก

ขอเชิญรวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคี เททองหลอหลวงพอเงินวัดบางคลาน ขนาด 29 นิว้ เพือ่ สมทบทุนสรางอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณเกาลานบาท

ที่ วัดหนองพงศวกิ าราม ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจติ ร

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552

พระปลัดภัทรพงษ ภทฺทธมฺโม (ทานตอม) เจาอาวาสผูประกาศขาว โทร. 081-1992021, 0805098900

แนะนำวงพิณแคนใหม ในนามสุวิทย แคนประยุกต จากนครปฐม ซึ่งมีฝมือจัดจาน ไมนอ ยหนาใคร ทีมงานแนนตรึม เปนวงดนตรีทรี่ บั จางเลนตามงานมานานหลายปแลว แตเพิง่ เขามาในวงการ โดยมีนกั ดนตรีเกาจากวงอืน่ มารวมตัวกันเลนแนวเพลงทีใ่ ชใน งานเจา ทางเลือกใหม ใครสนใจติดตอไดทเี่ บอรโทร.หนาปายนี้ สนนราคาคุยกันเอาเอง


หนา 18

หามาตัง้ นานกวาจะเจอ คุณแมอนันตพร เกษรรัตนหรือแมแอว กายสังขารพอปรเมศวร และคุณแม ปณิธิ ชิดไธสงหรือแมอดี๊ กายสังขารแมศรีไศล แหงออนนุช 39 กำลังทำพิธยี กครูเทพเจาฝายเหนือ โดยในปนไี้ ดพอ หลวงพะวอ กายสังขารคุณแดง บางแค มาเปนผปู ระกอบพิธใี ห 2-3 ปทผี่ า นมา ทัง้ แมแอวและแมอดี๊ มีหลายคนมาประกอบพิธใี ห เพิง่ มาถูกใจในปนที้ มี่ พี อ แดงเปนผกู ระทำพิธี

ประสบความสำเร็จลนหลาม คุณพอไพโรจน-คุณแมรุงวตรี จันทรเรืองศรี ตำนักพรหมรังสีวิรณ ุ ปกษา ม.ชัยพฤกษ บางบอน เจาของธุรกิจรานขายรถจักรยานยนตที่ เพชรเกษมซอย 6 จัดงานปนี้ ผานไปดวยความสุข ทามกลางบรรยากาศที่สวยงาม อาคันตุกะลนหลามเกินความคาดหมาย โดยปนไี้ ดหมอสุพจน ปอมพระจุลและแมนภา เรือนขวัญมาเปนโหราผปู ระกอบพิธเี บิกบายศรี

1 2 3 แชะ คุณนิยวัลย สิงหทอง-คุณศรัญญา เกิดผล จากตำหนัก บรมครูปฤู ๅษีพระพิฆเณศวร เจาของงาน 22 ก.พ. ทีว่ ดั บางพูดนอก ปากเกร็ด นนทบุรี เขารวมงานของคุณแมสมานศรี รางแมผมหอม คลอง 3 เจาภาพเปนคนชอบถายรูปมาก ชางภาพเลยทำงานสบาย

รับควันมงคล หมอสุพจน ปอมพระจุล โหรายอดนิยมของวงการ ที่มีผูใชบริการมากที่สุด กำลังบรรจงเปาแวนเทียนสุวรรณควัน มงคล ใหกบั แมนอ ย เบญญาภา รางพอตากสินฯ ซอยวัดดานสำโรง พรอมเหลาศิษยานุศิษยหลังเสร็จพิธีเบิกบายศรีขอพรเทพยดา

แมวขโมย คุณประวิทย ขันตีหรือพอปู รางพอตากสิน แหงบาน หนองสำราญ อ.บานบึง ชลบุรี แอบขโมยหอมแกมแมดวง ทามกลางสายตาแอบชำเลืองจากคนขางๆดวยความอิจฉา งานนี้ แมหนอม สุพรรณบุรแี ละแมกงุ ปราวตีทา เรือก็มารวมอวยพรกัน

ใจเด็ดจริงๆ คุณอรทัย ผองศรีนวลหรือแมจิ๋ว รางพอทาวเวส สุวัณโณ สะพานใหม ประสบอุบัติเหตุสาหัสปางตายขาหัก หลายทอน นอนรักษาตัวอยหู ลายเดือน พอคอยยังชัว่ ก็เขารวม งานพอโจ พระพิราพ สนามบินน้ำ ตองยกนิว้ ใหสดุ ยอดจริงๆ

หนูขอรวย คุณแมกานดา สรเกิดหรือแมสวนสน รางแมนาค กัลยาณี แหงคมุ วิมานองคเทพน้ำทิพย ซอยพญานาค เมืองระยอง กำลังยกมือขอพรเทวดาขณะทำพิธีบมลูกคลีในงานไหวครูเมื่อ วันปใหม คนอะไรรวยอยแู ลวก็ยงั ขอรวยอีก ใบรวยมีเปนแผงๆ

ยักษชว ยยักษ พอยักษแดง หลักสองนิเวศน พอโหราพญาภิเภก บานน้ำหัก โพธาราม พอทาวเวสสุวณ ั ม.ศรีเพชร เพชรเกษม งาน 31 มี.ค.52 เขารวมอวยพรงานคุณแมพรธนา แกวปฐม รางพอทาว เวสสุวณ ั โณ ทาผา บานโปง ทีป่ ไ หนๆแขกก็แนนตรึมเหมือนเดิม

อยางนี้สิเจง คุณแมมณฑา เหลืองทองเจริญ รางเสด็จพอจุล ทิพวรรณ บานกำแพงเหนือ โพธาราม ในสายญาณเทพเจากวนอู แทงปากถวายเข็มจำนวน 4 เลม เพื่อตัดกรรมใหบรรดาศิษยา นุศษิ ยและบุคคลทัว่ ไป เห็นเสียวสุดๆคนอะไรชอบเลนเจ็บๆ

????? แมเวย รางจามเทวี นวมินทร 68 งาน 12 ก.พ.52-นองเอ็ม รางพอศิวะ เพชรเกษม 48 งาน 22 ก.พ.52-พอกกุ รางพออินฟานาว บางปะอิน งาน 21 เม.ย.52 เขารวมงานพอตี๋ ประสพพร รางพอ พญาครุฑ ประชาอุทศิ 92 ทีป่ น ย้ี า ยมาจัดทีห่ อประชุม ร.ร.วัดทงุ ครุ

ไปเทีย่ วเกาะเสม็ดมา คุณจรัญฤทัย ทองมณี รางเจาแมศรีทมั ทิม เกาะเสม็ด ระยอง กำลังทำพิธเี คีย่ วน้ำมันมนตเพือ่ ใหกบั ลูกศิษย ในงานไหวครูประจำป โดยในงานนี้มีพอหลักเมืองวัดโบสถ เปนประธานในการลุยไฟ ทำพิธตี ดิ ริมทะเลบรรยากาศโรแมนติก

⌫⌫⌫⌫⌫ ⌫⌦ ⌫      ⌫  ⌫   ⌫  ⌫ ⌦ 


หนา 19

   ⌫ 



⌫

บริการปูเสือ่ สายพานขนาดใหญไรรอยตอ เดินนมุ สบายเทา และบริการโตะวางบายศรีหลายขนาดราคายอมเยา หมบู า นจันทิมา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร. 086-3832841

งานไหวครู 26 มกราคม 2552

เจาของงาน 23 ตุลาคม ทุกป

เวียงไหม ตรงขามวัดทินกรนิมติ ร ทาน้ำนนทบุรี ฝง หอนาฬิกา

รับตัดชุดไทย ชุดราตรี แตงหนา ทำผมเจาสาว โดยชางระดับมืออาชีพ ทีร่ า นโทร. 02-9675732, 086-6093344 (หนยุ ) หรือติดตอคุณวิมล รางพอพญาครุฑ โทร. 089-7459496 งาน 24 เมษายน 2552

ณ สนามโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ถ.พิบลู สงคราม (นนทบุร-ี พระราม 7) นนทบุรี

รานพรนารายณ(พระจักรตรี)

ธูปหอมปาราวตี มัณตา

จำหนายเครือ่ งสังฆภัณฑ ธูป เทียน กำยาน เครื่องบูชาเทพทุกชนิด รับจัดทำบายศรี รับปกลวดลายบนผาไหมทั้งเสื้อและผานุง โทร. 086-8956680, 089-8853196 บริหารงานโดย : แมทราย คลอง 10

จำหนายธูปหอมทุกชนิดและเทียนทุกขนาด เปนตัวแทนจำหนาย ธูปกำยาน ธูปแขก อาทิ ปากีซา ทัชมาฮาล ดาชาน สันสกฤษ ฯลฯ ในราคาโรงงาน และเครือ่ งสังฆภัณฑทกุ ชนิด โทร. 089-4916508, 086-6192707 ติดตอ : คุณนอง - คุณตะ งาน 28 ก.พ.52 (เชา-บาย)

รางพระนารายณคลายจักร เจาของงาน 20 กุมภาพันธ ทุกป

        เพราะเปนหนังสือพิมพฉบับแรกและฉบับเดียวของเมืองไทย ที่นำเสนอเรื่องราวของคนทรงเจามากที่สุด สมัครสมาชิกแคปละ 300 บาท/12 เลม ทานจะไดรับขอมูลขาวสารตางๆในวงการ พรอมปฏิทินงานบูชาครูในเตละเดือนกอนใครๆ(สงสมาชิกกอน) หนังสือสงถึงบานทานแนนอน โอนเงินเขาบัญชี

นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน พรอมสงชือ่ ทีอ่ ย-ู เบอรโทร.ของทานมาตามทีอ่ ยขู องกองบรรณาธิการดานลางของหนานี้ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่ 705-1-57125-7 ติดตอกับเราโดยตรง โทร. 086-8843030, 081-7368352, 086-8070058

นางจุฑาภัทร เมืองเชียงหวาน บรรณาธิการ-เจาของ - นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน หัวหนากองบรรณาธิการ-เจาของ สำนักงานราชบุรี : เอ็กซเพรสการพิมพ เลขที่ 2/1 ถนนสุรพันธเสนีย (หนาวัดศรีสรุ ยิ วงศ) ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 086-8070058, 081-7368352, 086-8843030, 032-310810 นายกิตติชัย สรอยอากาศ ที่ปรึกษากฎหมาย


“วีดโี อพอใหญสำโรง”

ในเครือหนังสือพิมพ

“ผนู ำกาวหนา-คนรักเจา”

รับถายทำวีดโี อลงแผนวีซดี ี ดวยกลองวีดโี อดิจติ อลมืออาชีพ ระดับ 3 CCD และถายรูปในงานพิธีตางๆ ดวยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในวงการ

รับประกันความคมชัดกวาหลายเทาทั้งซีดีและรูปถาย

รับจัดทำสือ่ สิง่ พิมพ - สือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ พิสจู นผลงานได     

คนของประชาชน คุณกรกฎ ศรีเจริญ หรือคุณบอย รางเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรฯ ประธานมูลนิธิสรรพราเชนทร แหงแมกลอง ซึ่งเปนมูลนิธิที่ทำงานเพื่อสาธารณกุศล มีผลงาน เพือ่ การกุศลอยางตอเนือ่ ง ดังทีท่ มี งานของเรานำเสนอมาตลอด งานบูชาครูของพอบอยวันที่ 17 ธันวาคมของทุกป รางทรงระดับแนวหนาของวงการมากันครบทีมเพราะรักพอบอยทุกคน

คนรักเจ้า38  

คนรักเจ้า38

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you