Page 1

หนังสือพิมพผนู ำกาวหนา ฉบับ เลมที่ 35

ราคา 30 บาท


หนา 2 วันจัดงาน

ชือ่ องค/ชือ่ ตำหนัก

25 ต.ค. 51 พอพระยาแล-เจาพีน่ ลิ ภัทร 26 ต.ค. 51 พระพิฆเณศวร 26 ต.ค. 51 ปเู พชรฉลูกรรณ-พระแมกาลี 26 ต.ค. 51 พระพิฆเนศ-พญาครุฑ 29 ต.ค. 51 พอปหู อมทงุ -แมสพุ รรณกัลยา 29 ต.ค. 51 พออนันตนาคราช-ทาวภุชงค 30 ต.ค. 51 ทานพอแสงอาทิตย 1 พ.ย. 51 พระแมทรุ คากาลี 1 พ.ย. 51 พระพิฆเณศวร 1 พ.ย. 51 แมยากลิ่น 2 พ.ย. 51 ปเู จาสมิงพราย 2 พ.ย. 51 เจาลุงศรีไวยวงษา 3 พ.ย. 51 พอมอญนารายณ 4 พ.ย. 51 พอนารายณ-ปโู สม 5 พ.ย. 51 พอเชียงแสน-พอดำทมิฬ 5 พ.ย. 51 พอปูฤๅษีนารายณ 6 พ.ย. 51 อากงเซียนกุน 6 พ.ย. 51 กรมหลวงชุมพรฯ 7 พ.ย. 51 พระแมกวนอิม-พอปโู สม 7 พ.ย. 51 อากงฮกลกซิ่ว-แมทับทิม 8 พ.ย. 51 โหราพญาพิเภก 8 พ.ย. 51 หอเทพเทวา(พระพิฆเณศวร) 9 พ.ย. 51 แมลกั ษมีตาทิพย 9 พ.ย. 51 พราหมณนอยลอยน้ำ 9 พ.ย. 51 แมยา โม 9 พ.ย. 51 พระศิวะตรีโยคีศวร 10 พ.ย. 51 พระแมศรีอมุ าบารมีศรีชมุ พร 10 พ.ย. 51 ปูโสม-แมยาขันทอง 11 พ.ย. 51 ต.รมโพธิท์ อง-ปตู าทิพย 11 พ.ย. 51 พอพรหมผาแดง 12 พ.ย. 51 แมลกั ษมี-พอจาวทงุ 12 พ.ย. 51 พระแมทรุ คา 12 พ.ย. 51 พอปพ ู รหมเมศ 18 พ.ย. 51 พระศิวะ-พอปชู วี ก 22 พ.ย. 51 แมทรุ คามารีอมั มัน-ไตเซียฮุดโจว 22 พ.ย. 51 ทาวเวสสุวณ ั โณ 22 พ.ย. 51 แมนัสการสุปรารียะมหากาลี 23 พ.ย. 51 พระปยะ น.เมตตา 23 พ.ย. 51 พระแมศรีอมุ า 23 พ.ย. 51 พระแมกาลี-พอนเรศวร 24 พ.ย. 51 พระพรหมชินะปญจระ 24 พ.ย. 51 ปมู ะขามเฒา 25 พ.ย. 51 พระแมลกั ษมี(เทวาลัยเทพฤทธิฯ์ ) 28 พ.ย. 51 พระแมอมุ า 28 พ.ย. 51 ต.หลวงตาหลวงยาย(แมอุมา) 28 พ.ย. 51 พระศิวะจักรนารายณ 29 พ.ย. 51 พระศิวะ 29 พ.ย. 51 แมยา โม 29 พ.ย. 51 พระกฤษณะนารายณ 30 พ.ย. 51 ปูฤๅษีนารอด 30 พ.ย. 51 พระแมกาลี (สันติภมู )ิ 1 ธ.ค. 51 พระแมกวนอิม 3 ธ.ค. 51 พระนารายณทรงครุฑ 6 ธ.ค. 51 หลวงพอสามารถ 6 ธ.ค. 51 พระแมอมุ าทุรคากาลี 7 ธ.ค. 51 2 พอมะเดือ่

ทีอ่ ย/ู รายละเอียด คุณนุกลู -คุณภัณฑิรา(แนน) ซอยคันลำ 3 นครปฐม 087-4063180 พอตอ เกศแฮรดู ลานอเนกประสงค หนาสำนักงานเขตบางกะป 081-8454331 หมอสุพจน-แมจันทร ปอมพระจุล 084-7069659, 089-4538449 (เชา-บาย) คุณดำ บะหมี่ ซอยออนนุช 13 โทร. 02-3114811 (เชา-บาย) คุณหนึง่ บานทาคอย อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 081-8588133, 084-6349939 คุณประเสริฐ-คุณมยุรี ซ.ปุณณวิถี 20 สุขมุ วิท 101 (เชา-บาย) 02-7413651 คุณศราวุธ(เสี่ยหนอ) บางตีนเปด ฉะเชิงเทรา 038-322346, 081-8647299 คุณบุญชู(แมแตว) พุทธมณฑล สาย 3 โทร. 081-4975832, 089-7609536 คุณบอย คลอง 1 รังสิต 087-0171241 คุณแมทวี สุขมุ วิท 45 สัตหีบ ชลบุรี 083-1142984, 038-738156 คุณแมสำราญ ซอยสีมวงอนุสรณ สุทธิสาร 089-9915535, 083-9813951 คุณสุรสิทธิ์ (ตน) บานวังมวง เวียงยอง เมืองลำพูน คุณโชค-คุณแมนาจ เพชรเกษม 39 บางแค 084-7636521, 085-0598023 หนอย ซอยเลียบคูนายกิม 15 ดอนเมือง 086-0441911 คุณอำนาจ(พอดุก) บางเสาธง สมุทรปราการ 084-9175086 คุณออย ม.ผกามาศ สุขมุ วิท 71 ซอยปรีดพี นมยงค 14 - 082-0212487 คุณนคร บานดอนเสลา บานโปง ราชบุรี 081-8453493 คุณสมศรี ม.แสงทอง เพชรเกษม 65/1 (เชา-บาย) 081-5510164, 02-4211787 คุณไก ธูปหอมญาณทิพย ซอยเสือใหญอทุ ศิ 081-5515045 (เชา-บาย) คุณอุไร ถ.สายสะพานปลา บางริน้ เมืองระนอง 081-5694905 คุณแมจรัสศรี บานน้ำหัก โพธาราม ราชบุรี 081-7635186 คุณธนวัฒน(หนอง) เชิงสะพานบางยีโ่ ร หลังสวน ชุมพร 083-9793331 คุณอรพรรณ-คุณสังวาลย คลองสามวา 084-3220650, 089-1436522 คุณปมุ วัดคลองพุทรา บางปะอิน อยุธยา 086-1343350, 087-1183170 คุณแมอว น ซอยสยามคันทรีค่ ลับ พัทยากลาง คุณเตอ ทศเทพราชา สุพรรณบุรี 035-502233, 081-1924098, 087-1609142 คุณเอก-คุณมอก หาดเจาสำราญ เพชรบุรี 032-478081, 086-1642161 คุณบุญพา ลำตาเสา วังนอย อยุธยา 086-0359240 คุณพอมนัส-แมกิ่งแกว ม.อมรทรัพย หนองจอก 087-0610025, 02-1723077 หมอพร เจริญผล บางแสน ชลบุรี 081-6877324 คุณณัฐภัสสร(แมหนอม) บานรางบัว บางปลามา สุพรรณบุรี 085-8825244 คุณนุช ม.วิเศษสุขนคร ประชาอุทศิ 79 (เชา-บาย) 089-9246994 คุณปรีดา ม.ทาบาลี หวยกะป เมืองชลบุรี (เชา-บาย) 038-764955 คุณชัยวัฒน ม.อมรชัย 5 ถ.พระราม 2 โทร. 087-1586882 แมเก-พอแอด ซอยวัดมวง เพชรเกษม 63 -086-7988512 คุณแมเพ็ญนภา จัดงานวัดบุญฤทธิ์ ปากชอง โคราช (เชา-บาย) 089-2306102 คุณแมปรุ ติ า ซ.พัฒนาการ 16 คลองตัน 02-3193710, 081-9275378 คุณพอสนิท-คุณแมสำเภา ม.ชลลดา ตลาดบางบัวทอง นนทบุรี 089-0871787 คุณตกุ ม.อัมพรเพลส ถ.สุขาภิบาล 5 ซอย 41 ออเงิน สายไหม 089-6741154 แมแจว-พอเจก พุทธมณฑล สาย 4 (เชา-บาย) 085-0700355, 083-1393270 พอโย คลอง 11 ปทุมธานี 089-0635612, 083-9252252, 02-9040872 คุณทิพย ซอยวัดราษฎรสมานฉันท ปากทอ ราชบุรี 089-8072791 คุณพิฐชญาณ หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี 085-0446969, 081-3455560 แมมกุ ดา พระงาม 4 นครปฐม คุณคิม้ หลังกสิกรไทย ตรงขามปม JET บางบอน 086-7051320, 02-8996315 คุณธัญวรัตน ม.พฤกษา 3 บางบัวทอง 085-9212793 แมอมิ่ คลอง 7 ลำลูกกา 086-5689703, 089-6794320, 02-9879503 แมสมถวิล เจริญนคร 50 โทร. 02-4376777 คุณจอบ วงเวียนใหญ จัดงานมูลนิธสิ รรพราเชนทร แมกลอง สมุทรสงคราม แมแขก ม.พฤกษา 11 คลอง 3 รังสิต 089-8184785, 02-5041102 คุณอารม ตลิง่ ชัน 086-5317882 คุณโอเล พุทธมณฑลสาย 7 นครปฐม 089-8966158 แมสรอยเพชร จอมทอง 19 จัดงานวัดบางขุนเทียนนอก 081-6133571 วัดขจรศิริ ออนนุช (แมแขก ประเวศ ขอเรียนเชิญ) ถามทาง 089-1354032 แมเยาว การเคหะเอื้ออาทรสายไหม 085-1386180, 086-9898621 แมสกุ าญจน-แมมาลี บานชาง อุทยั อยุธยา 089-1613892, 086-8121638

25 ต.ค.51

26 ต.ค.51

26 ต.ค.51

29 ต.ค.51

30 ต.ค.51

1 พ.ย.51

1 พ.ย.51

3 พ.ย.51

2 พ.ย.51

4 พ.ย.51

5 พ.ย.51

5 พ.ย.51

7 พ.ย.51

8 พ.ย.51

8 พ.ย.51

9 พ.ย.51

10 พ.ย.51

9 พ.ย.51

11 พ.ย.51

11 พ.ย.51

18 พ.ย.51

12 พ.ย.51

12 พ.ย.51

22 พ.ย.51

22 พ.ย.51

23 พ.ย.51

23 พ.ย.51

23 พ.ย.51

24 พ.ย.51

25 พ.ย.51

ทีมงานผูนำกาวหนา-คนรักเจา

รับถายรูป ถายทำซีดี บันทึกความทรงจำในงานพิธีบูชาครูของทาน จ า งใครก็ ต อ งเสี ย เงิ น เหมื อ นกั น แต ถ า ใช บ ริ ก ารของเรา เรายิ น ดี ป ระชาสั ม พั น ธ ง านของท า น พร อ มลงรู ป เจ า ภาพให ฟ รี


ฉบับที่ 35

คาของคน

เมื่อประมาณกลางเดือนที่แลว ดิฉันไดมีโอกาส ไปทำงานบันทึกภาพการประชุมอบรมพนักงานขายของ บริษัทคังเซนเคนโกอินเตอรเนชั่นแนลจำกัด ที่อาคาร คังเซน ถนนกรุงเทพกรีฑา ในชือ่ โครงการ Power of Life ซึ่ ง หมายถึ ง พลั ง ของชี วิ ต อั น เป น การกระตุ น พลั ง ใจ ของผคู นทีท่ อ แทใหคดิ หาวิถที างแหงการลุกขึน้ มาสชู วี ติ จนประสบความสำเร็จ ตลอดชวงเวลาของการอบรม 3-4 ช.ม. มีการ บรรยายโดยวิ ท ยากรที่ มี ค วามสามารถระดั บ ประเทศ อีกทั้งการสัมภาษณ พนักงานขายที่ประสบความสำเร็จ จนกาวขึน้ มาเปนผบู ริหาร ซึง่ มีรายไดเดือนละ 4-5 แสน วาแตละคนนั้นมีวิธีการทำงานอยางไร? จึงกาวขึ้นมา สคู วามสำเร็จไดในเวลาเพียงไมกปี่  มีบางทานนัน้ จบการ ศึกษาเพียงประถมศึกษาปที่ 4 เทานั้น แตมีความขยัน และตัง้ ใจจริงในการทำงานก็ทำใหประสบความสำเร็จได ในธุรกิจงานขาย จนมีเงินนับสิบลานในปจจุบนั เขาบอกว า ผู ค นส ว นใหญ ก ว า 90%ในสั ง คม คนไทยจะเปนพวกใชแรงงานทั้งนั้น แมจะมีอาชีพที่ดู เหมือนโกหรู เชน ทำงานธนาคาร เปนชางเสริมสวย เปนพนักงานบริษทั ฯลฯ ผคู นเหลานีต้ อ งทำงานอยางหนัก เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง รายได เ ลี้ ย งชี พ หากเจ็ บ ป ว ยนอน โรงพยาบาลนานๆก็ตอ งเสียรายได หรืออาจจะถูกใหออก จากงาน หยุดงานไปเทีย่ วหลายๆวันก็ไมได เพราะจะถูก เพงเล็งจนเงินเดือนไมขนึ้ จะมีอาชีพอะไรบางละ? ทีแ่ มวา คุณจะเจ็บปวยหรือจะไปเที่ยวพักผอนนานๆ ก็ยังทำให คุณมีรายไดอยตู ลอดเวลา นาสนใจนะ... คุณศุภกิจ รุงโรจน หนึ่งในผูบรรยายไดเลาถึง การทำงานของเขาใหฟง วา เขานัน้ ใชชวี ติ อยทู สี่ หรัฐ 22 ป จึงเดินทางมาอยูเมืองไทย เมื่อมาใหมๆก็มาเรียนการใช ภาษาไทย มาเรียนการพูดภาษาไทย แลวก็เรียนการเปน

วิทยากรฝกอบรมใหกบั พนักงานบริษทั ตางๆ จนปจจุบนั มีคา ตัวการพูดชัว่ โมงละ 75,000 บาท ทำงานในเมืองไทยมา 15 ป มีเงินทองและทรัพยสนิ กวา 70 ลานบาท ความประทั บ ใจของดิ ฉั น อยู ที่ แ นวคิ ด ผู ช าย คนหนึ่ ง ซึ่ ง ใช ชี วิ ต อยู ที่ เ มื อ งนอกตลอด มาหั ด เรี ย น ภาษาไทยตอนอายุ 20 กวาๆ แลวก็ใชภาษาไทยทำมาหากิน กับคนไทย จนมีเงินทองเกือบรอยลาน ทำไมเขาถึงทำแบบ นั้นได? เขาบอกวาเขามีความซื่อสัตยตอตนเอง ตอคน รอบขางทีเ่ ขาทำงานดวย เขาซือ่ สัตยตอ อาชีพ เขามีผลงาน เปนทีป่ ระจักษกบั ทุกคน เขาพูดแลวเขาทำไดอยางทีเ่ ขาพูด เพราะฉะนั้นคำพูดของเขาจึงเปนที่เชื่อถือของทุกๆคน ทีอ่ ยรู อบๆเขา ความไววางใจ ตองมากอนโดยไมไดมองถึง เรื่องเงินเปนปจจัยหลัก สวนคาตัวที่ไดถึง 75,000 บาท ตอชั่วโมงนั้น มันไดมาก็เพราะเขาทำใหทุกคนเชื่อวา สิ่งที่พูดออกไปนั้นมันคือเรื่องจริงที่สามารถสัมผัสได ถาเขาเปนคนโกหกหลอกลวง ก็คงไมมใี ครจางเขามาพูด แลวเสียเงินจางโดยไมคมุ คาจางหรอก! หันมาสังเกตรางทรงหรือตำหนักทรงในวงการ ของเราที่อยูปนเปกันอยูขณะนี้ มีทั้งประสบความสำเร็จ และล ม เหลวในการประกอบอาชี พ รวมไปถึ ง เหล า ผู ประกอบพิธี และหนวยบริการหลายๆหนวย คาการทำงาน ก็จะมีหลายหลากราคาตั้งแตเรือนพันจนถึงเรือนหมื่น อยทู คี่ วามสามารถและโอกาสของแตละทาน จะเห็นไดวาตำหนักทรงที่ประสบความสำเร็จ ในเวลานี้ หากมีการทรงเจารับแขกหรือรับศิษย และมีศษิ ย เขาไปหามากมาย ก็เพราะรางทรงนั้นเปนคนดี และเจา หรือองคกม็ กั จะมีวาจาสิทธิพ์ ดู คำไหนคำนัน้ และก็จะเปน ดั่งที่ประกาศิต สำนักนั้นๆก็จะมีคนหลั่งไหลเขาไปพึ่ง บารมีมากมาย เงินทองที่ไดมาก็มักจะไดมาจากการแก สินบน และทำใหรา งนัน้ ร่ำรวยขึน้ ถือวาเทวดาเลีย้ งดูรา ง หากไมไดเปดรับแขกหรือรับศิษย รางนัน้ ๆ ก็มกั

หนา 3 จะมีกิจการหรือการปฎิบัติตนที่ดีจนเทวดาประทานพร ใหกจิ การตางๆ เจริญรงุ เรืองขึน้ ในทางตรงกันขามก็เชนกัน หากรางทรงคนนั้น เปนคนไมดี เปดสำนักทรงรับแขก องคหรือเจาทีม่ าอยดู ว ย ก็จะเปนอีกเกรดหนึง่ ความสามารถอาจจะมีบา ง แตกเ็ พียง น อ ยนิ ด บวกกั บ ความตอแหลของร า งก็ จ ะหาวิ ธี ก าร หรือกลเม็ดในการหลอกลวงผคู นไปวันๆ อยางเชนทักทาย ผคู นทีเ่ ขาไปหาใหรสู กึ วาเขาย่ำแยไวกอ น เจาตองรับขันนะ แลวเจาถึงจะร่ำรวยขึ้นหรือดีขึ้น คารับขันก็ใบละ 2,500 บาท หากเจาไมมีเงินก็รับไปกอนแลวคอยผอนสงทีหลัง ก็ได บางรายรับไปแลววันดีคืนดีก็บอกวาขันเดียวไมพอ เจาบารมีมากขึน้ ตองแวะมารับไปอีกขัน บางคนรับคนเดียว ถึง 5 ขันก็มี โถ!ทำไปได ในลั ก ษณะเช น นี้ จ ะสั ง เกตได ว า สำนั ก นั้ น ๆ จะจองหาแตลกู ศิษย เพราะถือวาเปนแหลงเงินทองเอามา ปรนเปรอตนเอง ลูกศิษยจะถายเขาถายออกอยตู ลอดเวลา เพราะพอคนที่เขาไปหาซึ่งอาจจะเปนเพราะการชักจูง ของลูกศิษยเกาๆที่มีผลประโยชนรวมกันกับสำนักนั้นๆ หรื อ อาจจะมาจากหลายๆทาง ซึ่ ง พอรู ค วามจริ ง ว า โดนหลอก ก็จะถอยออกมาเกือบทัง้ นัน้ รางทรงประเภทนีจ้ ะไมคอ ยไดรบั การยอมรับจาก วงสังคมของเรา ถายังเดินงานอยูก็จะเปนประเภทมีแนว โนมวา จัดงานเสร็จมีเงินสักกอนก็หายไปแนนอน ซึง่ ก็มี ตัวอยางมาใหเห็นแลวหลายตอหลายราย คลายๆราย ลาสุดที่สามพรานที่เพิ่งผานไป และอีกหลายรายที่เคย เขียนถึง ตอนนี้ ว งการข า งนอกเขาไปถึ ง ไหนๆกั น แล ว แตผูคนในวงการนี้มันก็ยังย่ำเทาอยูกับที่กับการทำมา หากินกับผคู นในวงการ รูปแบบเดิมๆ มุกเดิมๆ กับการสราง ฝนในอากาศกับผูคนที่เขามาหา การทรงเจาก็ถือเปนอาชีพหนึ่งที่ผูคนผูมีหนาที่ ตองคำนึ่งถึงความซื่อสัตยเปนอันดับแรก ไมวาจะเปน ความซื่อสัตยตอเทวดา ตอตนเอง และตอผูที่เขามาหา คาของคนนัน้ เขาวัดกันไดไมยากหรอก! เพราะเขาบอกกัน มาเนิน่ นานแลววา คาของคนนัน้ อยทู ผี่ ลของงาน.....

จุฑาภัทร เมืองเชียงหวาน


หนา 4

เรือ่ งจากปก

พอมอญนารายณ

การที่ เ ราเป น หนั ง สื อ พิ ม พ ฉ บั บ แรกและ ฉบับเดียวในวงการนี้ มันไมใชวาจะยืนหยัดอยูไดงายๆ มันตองเจออุปสรรคนานานัปการในการที่จะตองตอสู ใหไดทั้งจากผูคนในวงการดวยกัน และจากผูคนนอก วงการคนทรงเจาทีค่ อยจับจองเขามา ขอมูลทัง้ หมดทีเ่ ขียน ในคอลัมนนี้ ตองเปนขอมูลจริงเทานัน้ จึงจะสรางความ เชื่อถือกับผูคนที่รับทราบขอมูลจากหนังสือพิมพเลมนี้ และก็เพราะเราไดนำเสนอมาอยางซื่อสัตยตอทานผูอาน มาตลอด เวลาเกือบ 5 ปที่ผานมาเปนการการันตีผลงาน เราจึงไดรบั การยอมรับจากผคู นในวงการมาจนถึงทุกวันนี้ ผมกลาพูดไดอยางเต็มปากวาผมทำงานทุกวันนี้ก็เพราะ คำสัง่ ของเทวดาของผมใหมามีหนาทีข่ ดี เขียน เรือ่ งราวของ คนทรงเจาเพือ่ นำเสนอตอสาธารณชน อนึ่ ง ก็ เ พื่ อ เป น การนำเสนอเรื่ อ งราวของคน ทรงเจ า ที่ ดี ๆ เพื่ อ เป น การยกย อ งเกี ย รติ คุ ณ ของท า น ทัง้ หลายเหลานัน้ ทีไ่ ดประกอบคุณงามความดีตอ สังคมไว เหมือนอยางที่เคยพูดไววาเมื่อทานไดประกอบคุณงาม และทำความดี เทวดานัน้ รเู ห็นแลว แตหนาทีข่ องเราก็คอื ประกาศใหคนทั้งหลายไดรูและเห็นดวย แตเฉกเชน

เดี ย วกั น เมื่ อ บางร า งมี ค วามประพฤติ ที่ ไ ม เ หมาะสม หรือไมดีจนถึงขั้นชั่ว หนาที่ของเราก็ตองตีแผความชั่ว นั้ น ออกไป เพื่ อ เป น การปรามหรื อ ประกาศไม ใ ห ค น ทัง้ หลายไดประพฤติตาม แต บ างที บ างฉบั บ นั้ น ก็ เ ป น การแนะนำตั ว รางทรงใหมๆหรือบุคคลใหมที่ไดเดินเขาสูวงการ แลว โดดเดนใหเปนที่รูจักกันทั่ววาเขาเปนใคร? มาจากไหน? ในฐานะของสือ่ ในวงการ เราจึงมีหนาทีน่ นั้ ผลงานของรางทรงทีด่ ๆี จนเราไดยกยองใหเปน ร า งทรงดี เ ด น ในแต ล ะป แต ล ะสาขานั้ น เป น ผลงาน ที่เราไดนำเสนอ มาตลอดไมวาจะเปนรางทรงดีเดนดาน การทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา รางทรงดีเดนในการทำงาน เพื่อสังคม รางทรงดีเดนในการประดิษฐผลงานเกี่ยวกับ การบูชาเทพ รางทรงดีเดนในการดูแลและอุปถัมภบพุ การี หรือทีเ่ รียกวาลูกกตัญู รางทรงดีเดน ดานการบริจาคเพือ่ สาธารณกุศล หรือรางทรงอาวุโสผูมีความประพฤติที่ดี สมควรยกย อ งให เ ป น ปู ช นี ย บุ ค คลหรื อ เป น ตั ว อย า ง ของสังคม ทุกรางวัลทีเ่ รามอบใหหลายทานทีผ่ า นมา 3 ปนนั้ เปนการยืนยันผลงานที่เราไดทำงานเพื่อสังคมนี้ตลอด เราไมไดนำเสนอแตเรื่องราวของบุคคลที่มีฐานะร่ำรวย แตเราไดนำเสนอเรื่องราวของบุคคลที่ดี และประสบ ความสำเร็จในชีวิต เพื่อเปนอุทาหรณสอนใจใหกับผูคน ในวงการไดประพฤติปฏิบตั ติ าม ในฉบับนี้เรามีความยินดีที่จะนำเสนอเรื่องราว ของคุณไพเราะ ครุทโต หรือคุณโชค รางของพอมอญ นารายณ แหงบางแค ผมู บี คุ ลิกโดดเดนในความนอบนอม ตัง้ แตเริม่ เดินเขาสวู งการเมือ่ 2 ปทแี่ ลว และคุณแมนาจยา พมุ แกว รางพระแมเจาศรีอมุ าปราวตีกาลีลกั ษมี สอง แมลกู ทีเ่ รามักจะพบคกู นั เกือบทุกครัง้ ทีไ่ ดเดินทางไปรวมงานพิธี บูชาครูของหลายๆสถานที่ เมื่ อ ตอนที่ คุ ณ โชคเดิ น เข า สู ว งการใหม ๆ เรายังจำภาพหนมุ นอยหนามนเอวบางรางนอย ฉีกยิม้ กวาง หวานจอย มาตั้งแตหนางานจนถึงในงาน จนเรานึกวา คนอะไรอารมณดีตลอด ยิ้มเกงชะมัด โดยใชพระนาม เดินงานในครั้งแรกวา ตำหนั ก เสด็ จ พ อ พระนารายณ บรรทมสินธุ แตดวยที่วาในกายสังขารมีพระญาณบารมี ขององคเทพหลายพระองค การแตงกายในการออกงาน จึงมีหลายรูปแบบตามลักษณะของแตละงาน ในชวงหลังๆทีผ่ า นมา การแตงกายและทวงทารำ

จะออนชอย จนดูคลายๆกับพวกเจาเชือ้ สายมอญ จึงเปนที่ มาของคำว า “มอญนารายณ ” และเรี ย กกั น เรื่ อ ยมา จนเปนทีต่ ดิ ปากกันทัว่ วา พอมอญนารายณ นัน้ ก็หมายถึง คุณโชค “ไพเราะ ครุฑโต” หนึง่ เดียวในวงการ คุณโชคบอกวาเจาหรือพอพระนารายณนั้นมา จับรางตั้งแตอายุ 7 ขวบเทานั้น เบื้องตนทานมาเพียงคุม ครองราง และมาสอนใหรางฝกฝนการปฏิบัติตนเพื่อ สรางสมบารมี ดวยการนัง่ สมาธิ หมัน่ ทำความดีดว ยการ ขยันทำบุญทำทานตลอด เพือ่ ใหบญ ุ บารมีของรางสูงมาก ขึน้ จนถึงเวลาหนึง่ ทีเ่ หมาะสมแลว ทานจะประทานพรมา ใหรา งเอง หลังจากปฏิบตั ติ นสรางสมบุญบารมีมากวา 10 ป ทานก็ใหรา งของทานก็คอื คุณโชค เปดตำหนักรับศิษยเพือ่ ชวยเหลือผูคนที่ทุกขรอนได จนมาถึงวันนี้ คุณโชคหรือ พอมอญนารายณเปดตำหนักรับศิษยมาแลวถึง 6 ป เพียงแต เวลาจัดงานก็จดั แบบเงียบๆภายในตำหนักกับบรรดาศิษย จึงไมไดเปนทีร่ จู กั กันอยางกวางขวางในวงการ แตดวยเพราะบุญบารมีของพอนารายณในกาย สั ง ขารคุ ณ โชค การออกมาเดิ น งานแค ป ก ว า ๆเท า นั้ น คุณโชคก็เปนทีร่ จู กั กันอยางแพรหลายในวงการ สวนคุณแมนาจ หรือคุณนาจยา พมุ แกว คุณแม ของคุณโชคนั้นเพิ่งจะออกมาเดินงานไมนานนี้ เพราะ กิจการขายสงขนมจีนที่บางแค มีลูกคาขาประจำมารับ ขนมจีนไปขายตอมากมายทัง้ วัน เรียกวาทำงานแทบไมมี เวลาพักผอน ชวงหลังมีญาติมาชวยขาย จึงทำใหมเี วลาวาง มากขึน้ และปลอยวางไดบา ง จึงเริม่ ออกเดินงานเพือ่ ถวาย แดพระแมอมุ าฯ อีกทัง้ ยังไดไปเสริมบารมี ใหกบั สังขาร งานไหว ค รู ข องตำหนั ก เพื่ อ ถวายต อ พ อ มอญ นารายณ และพระแมเจาศรีอมุ าปราวตีกาลีลกั ษมี ในวันที่ 3 พฤศจิ ก ายน 2551นี้ ถื อ ว า เป น ป ที่ ยิ่ ง ใหญ ม ากๆ ของทางตำหนัก ซึ่งจะจัดที่ซอยเพชรเกษม 39 บางแค ถาไปจากทาพระใหสังเกตุปมน้ำมัน ESSO พอเลยปม ก็เลีย้ วเขาซอยทันที ตรงขามเยือ้ งๆกับบอหลา ถามาจากทาง นครปฐมวิง่ เลยบอหลามาสักพัก ใหสงั เกตุปม น้ำมันขวามือ แลวยูเทิรน กลับวิง่ เขาซอยไปเรือ่ ยๆ เดีย๋ วเจอเอง งานนี้ทางกองบรรณาธิการ นสพ.ผูนำกาวหนาคนรักเจาของเราก็ขอเชิญชวนทุกทานไป รวมเสริมบารมี ซึง่ กันและกัน ทีเ่ ยือ้ งบอหลาบางแค วันที่ 3 พฤศจิกายน นีท้ กุ ๆคน...

จตุรเทพย เมืองเชียงหวาน......รายงาน


หนา 5

ขอเชิญรวมงานพิธบี ชู าราชครูบรู พคณาจารยประจำป ๒๕๕๑ นักษัตรปชวด

ณ สุวรรณพลับพลาสถานพระตำหนักชัยพรเชียงแสน เลขที่ ๔๑/๑ หมู ๑๐ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ***************************** บรมครูพอ ปหู มอยา บรมครูพอ ปเู สือมอญ บรมครูพอ ปเู สือสงหสมิงดำ บรมครูพอ ปเู สือสิงหสมิงพราย องคเสด็จพอพรศิวะนารายณ พลายกฤษณะจักรแกว องคสมเด็จเสด็จพอเชียงแสนศักดาศรีอริยตระเมตไตรไมตรีบารมีพระศรีมงคล(พระมหาบพิตร) องคเสด็จพอพระพิลาพคุรคุ รูมหาปราบบารมีแหงสายญาณพอใหญดำทมิฬ องคเสด็จพอหลวงทองพรหมพรปยะเทวามหาราช องคเสด็จพอพญาเชียงเส็งเอกองคทรงพญาเชียงของ องคพอ พญาแลพอแกใหญชยั ภูมิ องคเสด็จพอพญานาคยักขตเทวาเมตตานาคราช พระแมบายศรี องคเจาพีก่ มุ ารชัยรัตน องคเจาพีก่ มุ ารชัยสิทธิ์ องคเจาพีก่ มุ ารเลิศฤทธิ์ และองคเจาพีจ่ กั ราเทพ องคชายพรายขนุน องคชายหนามเตย องคหญิงพิกลุ

วันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. ขอเชิญรวมทำบุญตักบาตรแดพระภิกษุสงฆ เวลา ๐๗.๓๙ น. มหาฤกษเปดศาลสุวรรณพลับพลาชัย บวงสรวงสักการะไหวถวายขมา บู ช ายกครู ใ หญ ไหว ถ วายเครื่ อ งสั ก การะสั ง เวยแด อ งค เ ทพเทวาคุ รุ ค รู บู ร พคณาจารย โดยโหราจารย พอศรนารายณธนูทอง สานุสงั ขาร คุณธราธร เนตรอินทร (พอแบงค ณ สระบุร)ี และพระแมเจาศรีอุมาเทวีลักษมีมาตรามหามนตตรา พระแมเจาอากาศตลัย สานุสังขาร คุณแมนภา เรือนขวัญ ประกอบกิจพิธี เวลา ๑๓.๓๗ น. เริม่ พิธไี หวถวายบูชาองคพอ ใหญดำทมิฬ เริม่ พิธเี คีย่ วน้ำมันมนต เวลา ๑๕.๐๐ น. สานุศษิ ยสง สินบน ตอองคพอ ใหญดำทมิฬ เวลา ๑๘.๓๗ น. เริม่ พิธจี ดุ เทียนชัยเบิกพระฤกษ เปดพระแมธรณี เริม่ พิธเี บิกพระแมบายศรี ชุมนุมเทพยดาเจา โดยโหราจารยปูตะ (ณ พัทยา) ปูพรพรหมเจริญผล (ณ บางแสน) และคุณแมนภา เรือนขวัญ (ณ เมืองทองธานี) รับรองดวยคณะดนตรีปพ าทยสมบัตศิ รนารายณ และคณะ ส.สิรศิ ลิ ป ณ บางพระ สมโภชดวยพิณแคนประยุกตธงชัยมิวสิค และเครือ่ งแสง สี เสี ย ง โดยที ม งานระโอษฐ ซ าวด และเทวดาซาวด การแสดงนาฏลี ล า ละครฟ อ นรำ ชัยยันตภรตะและเชิญชมการแสดงมังกรลอแกวไหวฟา -ดิน และการแสดงโขนเรือ่ งรามเกียรติ์ ตอนนางลอย ควบคุ ม การแสดงโดย อ.จิ น ตนา เผ า จิ น ดา และ อ.เจษฎา พรหมแตง โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เขต ๑ จ.นครปฐม จึงขอนอบนอมทูลอัญเชิญองคเทพเทวามหาราชทุกพระสายญาณ และกราบเรียนเชิญ สานุสงั ขาร อาคันตุกะ คุรพ ุ ราหมณ ญาติมติ รศิษยานุศษ ิ ยและทานทีเ่ คารพนับถือมารวมเสริมบารมีอน ั ศักดิส์ ท ิ ธิใ์ นครัง้ นีโ้ ดยพรอมเพรียงกัน

เทวะประธาน สมเด็จเสด็จพอเชียงแสนแสนศักดาศรีอริยะตระเมตไตรไมตรีบารมีพระศรีมงคล(พระมหาบพิตร) เสด็จองคพอ พระพิลาภสายญาณพอใหญดำทมิฬ องคชายพรายขนุน สานุสงั ขาร คุณอำนาจ(ดลธนชัย) บุญรักษา (พอดกุ เครางาม ณ พระตำหนักชัยพรเชียงแสน) เสด็จพอพระนารายณพฆิ เนศวรโพธิสตั ว สานุสงั ขาร คุณศุภคฤทธิ์ อินทรพิทกั ษ(คุณกอลฟ ลำนารายณ) ณ พระตำหนักเทวาลัยพระแมศรีอมุ าเทวี ปทุมธานี เสด็จพอศรนารายณธนูทอง สานุสงั ขาร คุณธราธร เนตรอนิ ทร (พอแบ็งค) ณ พระตำหนักสระบุรี องคพระศิวะราตรี-สายเซียน สานุสงั ขาร คุณสุจติ ร ปทวรรณ (แมแขก) ณ พระตำหนักจันทบุรี เสด็จพอพระนเรศวรมหาราช สานุสงั ขาร คุณนภัทร เพิม่ บุญเย็น (แมภคั ) ณ พระตำหนักเทพนิมติ ร บานไรไหหลำ ชลบุรี พรศิริปติฤกษเบิกราศรี สุขผลมงคลกอเกิดพระบารมี ราชครูศรีคเณศรนี้ประทานพร สิ่งใดวอนเอาไวในสถาน ขอสมานน้ำจิตเปนราศรี ชัยเชียงแสนเอกองคทรงพอดำทมิฬ ใหพระพรชัยกอเกิดกำเนิดเปดพระบารมี แดสานุสังขารรางและองคเทพเทวาที่ประสิทธิ์มาในงานการพิธีจงประสิทธิ์ศรีสวัสดิมงคลเทอญ

ติดตอ ๐๘๕-๙๑๕๖๙๓๖, ๐๘๑-๗๕๙๘๐๐๓, ๐๘๔-๑๔๓๖๔๖๙, ๐๘๔- ๙๑๗๕๐๘๖ ประธานจัดงาน คุณแมวเิ ชียร อ่ำชิต คุณนาบุญชู พวงไพโรจน คุณพอมานพ-คุณแมสมจิตร อินมอญ องคปฐมบรมครูสานุสงั ขาร คุณอำนาจ(ดลธนชัย) บุญรักษา (พอดกุ เครางาม)

เจาภาพจัดงาน คุณลำใย สุขเจริญ คุณเจษฎา คุณสุนนั ตญา สังขทอง คุณสิรวิ ลั ย จรัลจิตติกร คุณวิเชียร คุณลำพึง สังขนอ ย คุณชณานนท อินมอญ คุณเชาวลิต โพธิก์ ลุ และศิษยานุศษิ ยรว มจัดงานถวายองคปฐมบรมครู หมายเหตุ ทีผ่ า นมาหลายๆงานพอดกุ ไมไดออกงาน ก็เพราะสังขารปวย ตอนนีห้ ายดีแลวก็จะกลับมาเดินงานเหมือนเดิมจา!


หนา 6

     ถึ ง แม ว า งเว น จากการจั ด งาน แต พ อ เฉลิ ม พร ก็ มิ ไ ด ว า งเว น จากการเดิ น งาน เพราะยั ง ออกงานอยู อย า งสม่ำ เสมอตลอดมา จึ ง ทำให พ อถึ ง คราวจั ด งาน แขกเหรื่ อ ที่ รั ก ใคร แ ละเหล า บรรดาร า งทรงทั้ ง หลาย ก็เลยมารวมงานอวยพรกันอยางคับคั่ง เลนเอาเจาภาพ ปลืม้ กันแบบสุดๆ ปลื้ ม ก็ เ พราะว า งานนี้ มี อ าคั น ตุ ก ะมาจากทั่ ว สารทิศจริงๆ ทัง้ จากทัว่ กรุงเทพยันจดเมืองเหนือ การทีม่ ี แขกหรืออาคันตุกะมารวมงานมากๆนัน้ แสดงวาเจาภาพ นั้นๆมีศักยภาพทั้งการเดินงานและมีบารมีถึงระดับใน วงการ แขกเหรื่อถึงมากันมากมาย จำนวนของแขกที่มา รวมงานจึงหมายถึง พลังขององคเทพตอเจาภาพนั้นๆ หรือใครวาไมจริง พอเฉลิมพรยอมรับถึงการทำงานของทีมงานเรา ในการโปรโมทประชาสัมพันธวา ไดผลจริงๆ จนบอกขอ จองการทำงานของเราในปหนาวาทุกอยางเหมือนเดิม แลวก็ขอยึดวันที่ 23 กันยายน ทุกป เปนวันไหวครูของ ตำหนักมาลัยแกวเทพนิมติ รแลวจะ !

กับพอองคอัมรินทร ทุงครุ

กับแมนองและและแมตุก ออเงิน

ครั้งสุดทายที่เราเคยไปรวมงานของพอเฉลิมพร โตพร รางพอนเรศวรจากตำหนักมาลัยแกวเทพนิมิตร ก็เมือ่ ประมาณ 2-3 ปทแี่ ลว ทีเ่ คยจัดทีค่ ลอง 8 ปทุมธานี หลังจากการวางเวนการจัดงานมา 2-3 ป ปนพี้ อ เฉลิมพรก็ เลยขอยายมาจัดที่ สโมสรหมบู า นศรีนคร 1 ทีซ่ อยนวมินทร 24 ซึง่ อยใู กลกบั ตำหนักฯ

เฮงดีรุงเจริญ จำหนายและติดตัง้ กระจก-อลูมเิ นียม บานเลือ่ น บานสวิง บานกระทงุ บานเปลือย กระจกนิรภัย แกะลายกระจก ฝาฉาบเรียบ ทีบาร ผนังเบา บริหารงานโดย คุณอรพรรณ นนทวัลย

รางพระลักษมีตาทิพยมหาเทวี เจาของงาน 9 พฤศจิกายน 51

7/982 ถ.เลียบคลองสอง 19 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โทร. 02-9142815, 084-3220650, 089-1436522

จำหนายเพชร พลอย หิน เครือ่ งประดับทุกชนิด รับซอมและทำงานทองทุกชนิด

PG

PATTAWAN

อยากไดเครือ่ งประดับแสนสวย ราคาไมแพง ตองที่ PATTAWAN GEMS & JEWERY สำนักงานชั้น 2 หางเซ็นทรัล-บิ๊กซี พัทยา ถนนพัทยา สาย 2 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

บริหารงานโดย คุณสุจติ ร ปทวรรณ (แมแขก จันทบุร)ี โทร. 081-4299439, 081-6879819, 038-362270


หนา 7

  



จำไดตงั้ แตปท แี่ ลวทีจ่ ดั งานเปดรานสังฆภัณฑ ที่ ตลาดพรธิสาร คลอง 10 ก็จา งวงเพชรพยอม ดนตรีวงดังจาก เชียงใหม ดวยงบประมาณหลายหมื่นบาทมาบรรเลงกัน ใหชื่นมื่นในงาน มาคราวนี้ แ ม ท รายจั ด สร า งองค พ ระนารายณ ขนาดสูง 2 เมตร มาประดิษฐานที่ตำหนัก ก็เลยจัดพิธี บวงสรวงในวันที่ 26 กันยายนทีผ่ า นมา ซึง่ แมทรายบอก ขอจัดแบบเล็กๆ เชิญแขกเหรือ่ ทีร่ จู กั กันมาเพียงไมกคี่ น แตทไี่ หนไดพอถึงเวลาเริม่ งาน แขกเหรือ่ นับรอย ก็หลัง่ ไหลเขาสงู านของแมทรายดวยความรักซึง่ กันและกัน แมจะบอกวางานนี้ไมไดรับซองชวยงาน แลวก็ไมมีพิณ แคนมาบรรเลง ใชเพียงระนาดวงใหญของวงสมบัติศร นารายณ แล ว ก็ โ หราจารย ก็ คื อ พ อ แบ็ ง ค ร า งพ อ ศร นารายรณธนูทอง สระบุรี แลวก็แมนภา เรือนขวัญ โหราใน ดวงใจของทีมงานเราทั้งคู ที่มีน้ำเสียงรองเพลงบาดลึก

แมทรายหรือคุณชุติมา บุชชะนัน แหงตำหนัก พระนารายณ ค ลายจั ก ร (พระจั ก รตรี ) แห ง คลอง 10 ปทุมธานีนนั้ จะทำอะไรแตละทีไมเคยเล็กเลย ตองยิง่ ใหญ อลังการเสมอ ไมเชนนัน้ ก็ไมสมกับเปนคนดังของวงการ ในนามหัวหนากลมุ ทศเทพราชาผโู ดงดัง

จดหมายเปดผนึก

“อยาหลงประเด็น” ถึงหมอพร เพือ่ นรัก

เขาไปในหัวใจมาเปนผปู ระกอบพิธี แลวก็มพี อ เอ รางพอ ทาวนาคา สุพรรณบุรี มารองแจมบาง 2-3 เพลง กับวงระนาด สมบัตศิ รนารายณ ซึง่ ก็ยอมรับวาทัง้ พอเอและระนาดนัน้ เขากันไดดจี ริงๆ

กวาจะเลิกงานก็ปาเขาไปเกือบเที่ยงคืน ที่แขก เหรื่ อ เริ่ ม ทะยอยกลั บ นี่ ข นาดเล็ ก ๆของแม ท รายนะ ยังขนาดนีแ้ ลวงานไหวครูประจำปในวันที่ 20 ก.พ. 2552 ไมรวู า จะยิง่ ใหญขนาดไหน?... บรอยนับพัน ก็เลยตองโชวความยิง่ ใหญอลังการไวกอ น เพราะกลัวจะ จดเสีรวยมงานมากมายนั หนาวาขานั้นไมเจงหรือไมรวยจริง ก็เลยตองใชงบประมาณอยางมากมายมหาศาล

ฉันเคยเขียนไปในฉบับทีแ่ ลววา ฉันเคยไดคยุ กับผรู รู ายหนึง่ ไดใหขอ สังเกตกับ ทุกงานไหวครูวา กวา 90 % ของงานไหวครูในตอนเชา เจาภาพมักจะแตงชุดทรงหรือ ฉลองพระองคตั้งแตตอนเชาในการเขารวมงานพิธีบูชาครู แลวก็มักจะลงเจากันตั้งแต เริ่มพิธีบูชาครู ซึ่งจะมีเหลาโหราจารยเปนผูกระทำพิธีอัญเชิญครู อัญเชิญเทวดามารับ การเคารพบูชาจากเจาภาพในงาน ซึ่งมันก็ทำใหฉันสงสัยวาในแตละงานไหวครู ซึง่ เราจัดกันทุกวันนี้ เขาทำใหหรือจัดใหรา งมาไหวครูหรือจัดใหองคหรือเจามาไหวครู กันแน เพราะบางงานฉันเคยเห็นบางรางทีเ่ ปนเจาภาพ เขาเลนลงเจาตัง้ แตยงั ไมเริม่ พิธี พอโหราเชิญองคไหน แกก็ลงเจาเสียแทบทุกองคทเี่ ชิญ ทำเสมือนดัง่ วาเขานัน้ มีองคเทพ ทุกองคมาสถิตอยดู ว ย ซึง่ ฉันเห็นวามันเปนเรือ่ งประหลาดและผิดปกติวสิ ยั จนนึกไปวา เขาคงกลัวคนรอบๆขางจะไมรูวาแกมีเจาหรือไมมีเจา? โดยแทที่จริงแลวการจัดงาน ไหวครูนั้น เขากำหนดจัดกันขึ้นมาก็เพื่อใหเหลาบรรดารางทรงทั้งหลายนั้น ไดระลึก บุญคุณของครูบาอาจารยทปี่ ระสิทธิป์ ระสาทวิชาทัง้ หลายมาให หรืออีกทัง้ เปนการเคารพ ขอบคุณบุญคุณของเทวดาทั่วไป รวมไปถึงเทวดาเฉพาะตน ที่ไดอุปถัมภค้ำชูรางใหมี ชีวติ ทีเ่ จริญรงุ เรืองขึน้ ขอบคุณเทวดาครูบาอาจารยทที่ ำใหรา งนัน้ มีความสามารถเปนคน เหนือคนธรรมดา หรือบางทีกเ็ ปนการขอพรจากองคเทพเทวดาทัว่ ไป เพือ่ ใหกจิ การการคา รวมไปถึงสิง่ ทีม่ งุ หวังนัน้ ประสพความสำเร็จ ฉันคิดวารางทรงสวนใหญทจี่ ดั งานไหวครูทกุ วันนี้ เขากำลังหลงประเด็นของงาน ไหวครูในตอนเชาแทบทั้งนั้น เพราะจริงๆแลวความสำคัญของการจัดงานนั้น สำคัญ ที่สุดก็คือตอนเชาซึ่งมีการอานโองการบูชาครู อีกทั้งถวายเครื่องสังเวยตอเทพยดา ความรู สึ ก ทั้ ง หมดที่ ม าจากหั ว ใจหรื อ จิ ต ใจต อ งมาจากเรื่ อ งราวของผู เ ป น ร า งนั้ น เปนผกู ระทำตอองคครูหรือเทวดาทัง้ 100%เต็ม แตผเู ขารวมพิธที งั้ หลายทีเ่ ปนอาคันตุกะ รางทรงตองเชิญองคมาประทานพรแกเจาภาพอยางเต็มที่ เพราะในชวงเย็น ของการทำพิธี เบิกบายศรีนนั้ จะเปนแบบคนละเรือ่ งกัน เนือ่ งจากจะเปนแบบเทวดามาอวยพรเทวดาดวยกัน หรือเทวดาชั้นผูนอย มาขอพรเทวดาผูใหญ หรือเทวดาผูใหญมาอวยพรใหกับเจาภาพ ในวันนัน้ ๆ การจัดงานไหวครูทุกวันนี้ เขาไปเนนกันที่งานกลางคืน ซึ่งมีอาคันตุกะมา

ถาฉันจะใชคำวางานในชวงเชานั้นเปนเรื่องของจิตใจและงานในชวงเย็นนั้นเปนเรื่อง ของสมองนัน้ ก็คงไมผดิ เพราะงานจะดีหรือไมดมี นั อยทู ชี่ ว งเชาเทานัน้ ทีอ่ งคครูจะพึง พอใจหรือไม? สวนงานในตอนเย็นนั้นจะเปนเรื่องของอาคันตุกะจะพึงพอใจหรือไม? ซึง่ ก็คงตองใชมนั สมองในการครีเอทงานหรือคิดรูปแบบของงานไมใหมขี อ ตกบกพรอง ทัง้ 2 ชวงเวลา งานกลางคืนในความรสู กึ ของฉันก็คอื การสมโภชเฉลิมฉลองคลายๆงานสันนิบาต สโมสรมาพบปะสั ง สรรค อ วยพรซึ่ ง กั น และกั น เพราะฉะนั้ น มั น ก็ เ ลยต อ งมี บ า ง ในการตอนรับแขกอาคันตุกะทุกกลุมทุกประเภท ทั้งแขกผูหลักผูใหญที่ประพฤติดี แขกเฮฮาปาร ตี้ ม ากิ น เล น เต น รำ ซึ่ ง ก็ ค งหนี ไ ม พ น เรื่ อ งสุ ร ายาเมาที่ จ ะต อ งมี บ า ง เปนเรือ่ งธรรมดาในวงการ ในการจัดงานแตละที่ ก็เห็นเขาถวายเหลาหนาศาลเพียงตาทุกที แลวทำไมเทวดา เมือ่ มาประทับรางคนทรงจะเสวยเหลาไมได ซึง่ ฉันก็ไมเคยเห็นเรือ่ งนีเ้ ปนเรือ่ งผิดสักครัง้ จะมีผิดบางก็ตรงที่บางรางนั้นกินเหลาเขาไปจนเมามาย เกินกวาเทวดาจะกิน จนกลายเปนวากินเกินเจา แลวตองหิ้วปก ไปสำรอกออกนอกงานหรือบางทีก็สำรอก เลอะเทอะในงานก็เคยมีใหเห็น รสู กึ สงสารหรือเห็นใจรางทรงใหมๆประเภทเด็กใหมหดั ขับแลวขยับขึน้ บินสูง ทำเปนเกงกระดกตามคนสงเหมือนวา เจาขานัน้ มันก็เกง สุดทายก็รว งเหมือนนกปกหัก ใหไอคนที่สงนั้นไดมานั่งหัวเราะเยาะเยยวาคอออนฉิบหา.... โถ!ไอรางที่วาคอแข็ง นั้นเขาเลนซัดเครื่องดื่มพิเศษกันเมาเตรียมการไวลวงหนา พอจบงานก็ซัดอีกขวด ตบตูดไวอกี แต บ างที ก็ พ ลาดเหมื อ นกั น เพราะกั น ไม อ ยู เ พราะเล น กระเดื อ กเหล า ไป มากเกินเหตุ จนตองหามออกไป อวกขางรถ ก็ขอฝากกับนายวาชวยกันเตือนนองใหมทงั้ หลายวาอยาเหลิงและหลงประเด็น เกีย่ วกับเรือ่ งทัง้ 2 เรือ่ งทีฉ่ นั เลาใหนายฟง ก็คอื เรือ่ งการจัดงานตอนเชาและการเมาตอนเย็น เพราะถาเขาทัง้ หลายเขาใจทัง้ 2 เรือ่ งนี้ ฉันเชือ่ วาเขาจะประสพความสำเร็จในการจัดงาน และประสพความสำเร็จในการยืนอยใู นวงการไดแบบถาวร....

รักเพื่อนจังวะ....จตุรเทพย เมืองเชียงหวาน


หนา 8

 

*** กวาจะมาถึงวันนีห้ นมุ เทพย ยอมรับวาเหนือ่ ย และเหนือ่ ยมากๆ กับการตอสทู งั้ ธุรกิจทีท่ ำอยใู นวงการ... ไมวา จะเปนเรือ่ งหนังสือพิมพทเี่ ราทำอย.ู .. ทุกวันนีก้ ย็ งั มี คนปลอยขาวไมดใี สเราอยเู สมอ... ยังมีสายรายงานเขามาอยู ตลอดเวลาวาใครเขานินทาวารายอะไรเรา... เปนธรรมดา ของการทีเ่ ปนสือ่ รายเดียวในวงการ... มันก็มคี นจองลมอยู ตลอดเวลา... แตตลอดหลายปที่ผานมาเราพิสูจนแลววา เราพูดจริงแลวก็ทำไดจริงอยางที่พูด เราจึงยืนหยัดมา ไดอยางทุกวันนี.้ ..*** *** หลังจากทีเ่ มือ่ เดือนกอนไปทำงานทีป่ ก ษใต อ.หลั ง สวน จ.ชุ ม พร ในงานของพ อ หมู ร า งพ อ จั ก ร นารายณ... ก็ไดรบั การติดตอทันทีใหลงไปอีกครัง้ ในวันที่ 8 พ.ย. 51 ในงานของพอหนอง รางพอพิฆเนศวร ที่ อ.หลังสวน อีกครัง้ ... งานนีร้ อคำสัง่ จากสวรรค คือพอหมู หลังสวน วาจะใหทมี เรา เดิ น ทางไปทำงานที่ จ.ระนอง ในงานของพระแมทับทิมในวันที่ 7 พ.ย.หรือเปลา?... งานนี้ ก็ เ ลยรอความเมตตาจากพ อ หมู ว า หนุ ม เทพย และพอเอนาคา สุพรรณบุรนี นั้ จะไดเดินทางไปพรอมกัน หรือไมนะจะ...*** *** เตรียมลองใตไปแลว ถึงคราวทีจ่ ะขึน้ เหนือ กั น บ า ง... กำหนดแล ว แน น อนในวั น ที่ 10 ม.ค. 52 ในงานของ อ.ศิวดล สุรโิ ย จากวิหาร สมเด็จพระมารดาเจาแดนสระทิพย ฉายาพระแม นิ้ ว ทอง คนดั ง แห ง กำแพงเพชร ... เพราะร า งแม นั้ น มีนิ้วเปนทองหนักนิ้วละหลายบาท ยาวเฟ อ ย... งานนี้ พ บกั บ ที ม งาน หนุ ม เทพย พ ร อ มที ม งานโหราจารย ปู เ บิ ร ด เพชรบุ รี บุกกำแพงเพชรแนนอน...*** *** เห็นรางตยุ นยุ จะจาแบบนี้ เวลาไมลงเจาดูจะ เหมือนธรรมดาธรรมดา... แตขอบอก กอนอยาไดประเมินผิด... เพราะเวลา พอโบท แหงทีมทศเทพราชา ลงพอ ตาหิ น ช า ง แล ว นั้ น ความสามารถ เหลือลน... เคยทักทายบางคนไป เลนเอาคนถูกทักรองไหน้ำตาไหลพรู เพราะงงวารไู ดอยางไงวะ... นานๆ จะเจอรางทรงทีจ่ ริงๆ และเจงๆ อยางนีส้ กั ที... ขอคารวะๆๆ...*** *** ในวงการไม เ คยเจอใครที่ ทำได อ ย า งนี้ มากอนก็คอื เก็บซองชวยงานทีต่ กหลนแตละปได 100% เต็ม... ขนาดหนุมเทพยวาเจงยังขาดอีกหลายสิบซอง... แต พ อ โย คลอง 11 เจ า ของงาน 24 พ.ย.ที่ จ ะถึ ง นี้ บอกว า เรื่ อ งซองเดิ น งานถื อ ว า เป น เรื่ อ งสำคั ญ มาก เพราะเป น เรื่ อ งมารยาทของการ เดินงานที่ตองรักษาไมใหเสียหาย... เมื่อรับซองชวยงานจากแขกเหรื่อ ที่ ม าไปแล ว ถึ ง เวลาที ข องคนอื่ น เขาบ า ง ก็ ค วรจะต อ งรั บ ผิ ด ชอบ ไม ใ ช ทำเป น เดิ น เชิ ด ไม รู จั ก ...

หากเจอประเภทนี้ ก็ตองจิกใหรูสำนึกเสียบาง... เดี๋ยวจะ นิสยั เสียคอยแตจะเอาแตของคนอืน่ ฝายเดียว... จะชวยงาน กันคนละกี่รอยกี่พันหรือระดับหมื่นก็บอกมาไมเคยหนี เพราะเปนคนรักษาคำพูดอยูแลว... และถาไมเจงจริง ก็ไมตองมาทาเดินซองดวยกัน... แคมารวมงานอวยพร เสริมบารมีซงึ่ กันและกัน ก็ยนิ ดีตอ นรับจะ!...*** ***มีโอกาสเสวนากับแมอุนนดา รางพอพระ นารายณอวตาร แหงมาบแค นครปฐม จึงรูวาหัวใจนั้น ถวายแดพอนารายณ 100% เต็ม... แบบยอมตายไดเพื่ออุทิศตอเทวดา... ทุกวันนีย้ อมรับวาทำงานทุกอยางเพือ่ ชดใช ใ นความผิ ด ของตนเองที่ สั่ น คลอนตอศรัทธาของ พอพระนารายณ ... จัดงานปทแี่ ลวหมดไปกวาแปดแสน และปนกี้ ห็ มดไป กวาแสน ทัง้ ทีต่ นเองนัน้ ไมเคยมีเงินเลย แตทกุ อยางก็ผา น ไปไดดวยดี เพราะเทวดาคอยอุปถัมภอุมชู... หนุมเทพย ก็ขอใหกำลังใจกับแมอุนนดาวา หากมีศรัทธาตอเทวดา อยางจริงใจแลว เชือ่ เถอะวาศัตรู หมมู ารใดๆ ก็จะแพพา ย บารมีของเสด็จพอพระนารายณ ที่แมนั้นไดนับถือและ ศรัทธา...*** *** สำหรับแมลูกคูนี้เดินงานมานาน ถาจะดัง ก็ดังแบบเรื่อยๆ มาเรียงๆ ไมเปรี้ยงปราง... มาดังแบบ เปรีย้ งปรางก็คราวนี้ กอนทีจ่ ะถึงงานในวันที่ 3 พ.ย. 51... เพราะหนุมเทพยรักในนิสัยใจคอ จึงนำมาเสนอขึ้นปก เปนไฮไลทของหนังสือ... ก็คอื คุณแมนาจ รางพระแมอมุ า บางแค หรือรูจักกันในนาม เจาแมขนมจีน บางแค... เพราะแมนาจนั้นเปนเอเยนตสงขนมจีน วันละนับพัน กิโลไปทุกทีท่ ตี่ ดิ ตอมา... คกู บั ลูกชายสุดรักก็คอื พอโชค ร า งพ อ มอญนารายณ ผู โ ด ง ดั ง ... สองแม ลู ก คู หู ดู โ อ ที่ตองเจอทุกที่เหนือจดใต... งานปนี้ที่ตรงขามบอหลา บางแค สงสั ย อาคั น ตุ ก ะจะล ม หลามจนถึ ง หลั ง สวน ชุมพรหรือเปลาก็ไมร.ู ..*** *** เคยมี ค นถามหนุ ม เพทย ว า ใครคื อ ผู ท รง อิทธิพลมากที่สุดในวงการขณะนี้... ถาตัดเหลาบรรดา โหราจารยทั้งหลายออก เพราะทุกๆทานเปนผูที่ถือไมค ยอมมีอิทธิผลสูงสุดอยูแลว... หนุมเทพยคงตองคงยกให พอสมทรง ใหมพระเนตร หรือทีร่ จู กั กันในนามพอเมือง ฮอลลีวดู ... เพราะ พอสมทรงนั้นเปนรางทรงที่เกาแก มากๆ เรียกวาเปนรนุ บุกเบิกของวงการ ทีย่ งั เดินงานอย.ู .. และพอสมทรงนัน้ ก็ เ ป น ที่ รั ก และเคารพของผู ค นใน วงการมากที่สุด... เรียกวา ชี้ไมเปนนก ชี้นกเปนไมได... หรือใครจะคัดคานมาวาในวงการนีใ้ ครเจงกวานี.้ .. 9 ธ.ค. 51 พบกันที่ ม.ฮอลลีวดู แบบเชา-บายแนนอนจะ...*** *** เปนสปอนเซอรใหกับหนังสือพิมพของเรา มานานหลายเดือน... ถาจะไมเขียนถึงบางก็จะหาวา ไมรกั กันจริง... เพราะงานไหวครูประจำปนนั้ เขากำหนดที่

9 พ.ย. 51... ซึ่งในวันดังกลาวก็มีงานชนกันมากมาย แตแมอรพรรณ รางพระแมลกั ษมีตาทิพย และพอสังวาลย รางพระนารายณเปดโลก ซึ่งอยูในสายของพระแมกาลี แหงจรัญสนิทวงศ ซอย 9 หรือที่รูจักกันในนามแมพร... ปนี้เปนปแรกที่ทางทีมงานของเราเขาไปรับใช ก็ตอง ขอเชิ ญ ชวนทุ ก ท า นไปร ว มกั น อวยพรท า นเจ า ภาพ ทีร่ า นเฮงดีรงุ เจริญ คลองสามวา นะจะ...*** *** สำหรับปมู นัส คนชม รางพอพระนารายณ แหงหนองจอก นั้นเขาถือคำพูดและสัญญาใจเปนเรื่อง

หลัก ... จึงทำใหพอมนัสนั้นยืนยงมาไดในวงการนี้... แลวก็ทำใหทมี งานหนมุ เทพยเขาไปรับใชในตำหนักนีไ้ ด... ปมู นัสนัน้ เปนทีมงานแมบายศรี ทีท่ ำงานรับใชอกี ทีมหนึง่ ในวงการที่ มี ฝ มื อ เป น ที่ ป ระจั ก ษ ใ นวงการ... และก็ มี ผูเรียกใชบริการมากๆ อีกทีมหนึ่ง... งานของปูมนัสปนี้ วันที่ 11 พ.ย. เหมือนเดิม ซึง่ ไปตรงกับหมอพร เจริญผล คนดังฝง ตะวันออก ซึง่ ยึดขึน้ 14 ค่ำ เดือน 12... เขาบอกวา 4 ปมาตรงกันครัง้ หนึง่ ... เอา ! รักใครชอบใคร จะอยใู ครเชา ใครค่ำก็ตอ งแบงๆกันไปเอาเอง... *** *** แตอกี วันหนึง่ ก็คอื 12 พ.ย. 51 ซึง่ เปนวันลอย กระทง มีงานชนกันถึง 3 งาน... ก็คืองานของแม นุ ช ประชาอุทศิ 79 รางพระแมทรุ คา... ซึง่ เลือ่ นมาจากเดือน มีนาคม เปนแบบเชา-บาย... แลวก็งานของปพู รหมเมศร ม.ทาบาลี ชลบุรี ที่ยึดวันลอยกระทง ก็เปนแบบเชา-บาย เชนกัน... สวนในตอนค่ำทุกคนก็ไปรวมลอยกระทง กั น ที่ ง านของแม ห นอม สุ พ รรณบุ รี ที่ อ.บางปลาม า เหมือนเดิมนะจะ...*** *** หลั ง งานของแม ห นอม สุ พ รรณบุ รี แ ล ว ทีมงานของเราวางเวนไปอีกหลายวันมาก เพราะไปตรงกับ พระราชพิธีใหญแหงยุค ก็คืองานถวายพระเพลิงพระศพ พระพีน่ างฯ... หากใครจะจัดงานในวันดังกลาว ตัง้ แต 1420 พ.ย. 51... หากเลื่อนไดก็ขอใหเลื่อนไปเถอะจะได ไมมปี ญ  หาใดๆตามมา...*** *** กลับมาแลวหลังจากหางหายจากวงการไป ประมาณ 4 เดือน ทามกลางขาวลือมากมาย เพราะไมมใี คร สามารถติดตอได... พอกลับมาถึงก็ตอ สายคุยกับหนมุ เทพย ทันทีวา ไปดูแลคุณแมของตนเอง ซึ่งชรามากและปวยหนักที่มุกดา หาร... เปนชวงสุดทายในชีวิตของ ทานจึงอยากจะดูแลอยางใกลชิด และดีที่สุด เทาที่ลูกคนหนึ่งพึงจะ ปฏิบตั ไิ ดตอ บุพการีจนนาทีสดุ ทาย ของชีวิต.... หลังเสร็จภารกิจทุกๆเรื่องแลว ก็ไดกลับมา ใชชีวิตตามปกติ ที่คุมเจาหลวง ศาลาสีชมพู อ.ศรีราชา จ.ชลบุร.ี .. กลับมาเทีย่ วนีเ้ ห็นพอเก หรือคุณเวียงชัย อ่ำเอีย่ ม คนดังของวงการถือซองมาเปนปก... ออ! ไมใชอะไรหรอก! ตามใชหนี้ซองเดินงานที่คั่งคางอยูหลายสิบงานไมให เสียชือ่ ... ถือวาเยีย่ มจริงๆ...กลับมาแลวจา!...***


หนา 9 *** ชวง 1-2 เดือนที่ผานมา หลังจากที่เราได ไปร ว มงานของหลายสถานที่ . .. เจอป ญ หาโลกแตก ที่ทำใหเรารูสึกเห็นใจทานเจาภาพทั้งหลายอยางนอย ก็ 3-4 ราย... ทีป่ ห นึง่ จัดงานไหวครูเพียงครัง้ เดียวเทานัน้ ... แตตองมาเจอปญหาเรื่องการไมเขาใจกันกับเพื่อนบาน ใกลเคียง จนเจอการกลัน่ แกลงตางๆนานาหลายรูปแบบ... ตั้งแตการโยนประทัด โยนกระจับ เสียงดังเปรี้ยงปราง อยูขางๆงานจนนารำคาญมากๆ... บางงานก็แรงกวานั้น เพือ่ นบานงัดปนออกมายิงขึน้ ฟา เสียงดังสนัน่ หวัน่ ไหว... บางงานก็ถูกแจงความวาใชเสียงดังรบกวนขางๆบาน... ขั้นเบาที่สุดก็คือเจาหนาที่ตำรวจมาขอรองเจาภาพใหลด หรือเบาเสียงลงหนอย... ขั้นรุนแรงถึงขั้นขึ้นโรงพัก ทั้งเจาภาพและผูแจงก็เพิ่งผานไปสดๆรอนๆ... ปญหา ดังกลาวถือวาเปนอุปสรรคมากๆของการจัดงานแตละครัง้ ... หนุมเทพยก็เลยขอใหความเห็นวา กอนจัดงานทุกครั้ง เจ า ภาพควรจะเดิ น ไปทำความเข า ใจกั บ เพื่ อ นบ า น

ดวยความนมุ นวลเสียกอน เรียกวาออนไวกอ น ทำใจเย็นๆ ขอรองเขาวา 1 ปมีหนึ่งครั้งเทานั้น ขออนุญาตแลวก็ขอ ความเห็ น ใจจากเขาทั้ ง เรื่ อ งเสี ย งดั ง บ า ง เรื่ อ งความ ไมสะดวกในการสัญจรตามปกติจากเขา เพราะจะมีรถรา มารวมงานมากมาย... หลังจากงานผานไปเลวก็ควรจะเดิน ไปขอบคุ ณ เขาในความมี น้ำ ใจของเขา ในระหว า งป ก็สมควรทีจ่ ะสรางความสัมพันธอนั ดีกบั เขา... ซึง่ ก็นา จะลด องศาหรือดีกรีของความรอนแรงลงไดบาง... ปญหานี้ ถาแกไมไดดวยการสมานฉันท ทานก็ตองเจอปญหานี้ ทุ ก ครั้ ง ที่ จั ด งาน... คิ ด ถึ ง เรื่ อ งนี้ ที ไ ร ก็ นึ กอิ จ ฉาพ อ สยามมิ น ทร ที่ จั ด งานบ า นเขาดี ส ลั ก สุ พ รรณบุ รี . .. พอเสี่ยหนอ คนดังบางตีนเปด แปดริ้ว เจาของงาน 30 ต.ค.51... แมหนอม สุพรรณบุรี เจาของงาน 12 พ.ย. 51 ที่ อ. บางปลามา... พอดกุ เครางาม รางพอดำทมิฬ เจาของงาน 5 พ.ย. 51 ที่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ... พอโย คลอง11 เจาของงาน 24 พ.ย.51 ... พอแบ็งค สระบุรี เจาของงาน 13

ธ.ค. 51... แมแขก จันทบุร.ี .. พอปอบ วัดโบสถ... และอีก หลายๆรางทีม่ สี ถานทีเ่ หมาะสมและสวยงาม ในการจัดงาน โดยไมมใี ครมารบกวนจิตใจใหขนุ มัว... เรียกวาจะรองเลน เตนรำ... จะแหกปากเสียงดังอยางไร... จะเลิกเวลาเทาใด.... ก็ไมมใี ครมาวนุ วายหัวใจเนอะ ! ...*** *** ขอขอบคุณพอ ปู เ สื อ -แม น ภา เรื อ นขวั ญ โหราจารยอาวุโสในวงการ ที่ไดยอมควักกระเปาสมัคร เป น สมาชิ ก หนั ง สื อ พิ ม พ ข องเรา เพื่ อ รั บ ทราบข อ มู ล ขาวสารในวงการ... พรอมกับควักกระเปาบริจาคทำบุญ สมทบเขากองทุนหนังสือพิมพผูนำกาวหนา-คนรักเจา... เพื่อเปนทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ยากจนอีก 700 บาท... แลวก็ขอขอบคุณคุณสมเจตน เกาทัณ จากบาน หนองบั ว ศาลา โคราช ซึ่ ง อยู ใ นสายของ อ.นั น ทกร โหราดังเมืองโคราช ทีไ่ ดโอนเงินเขาบัญชีธนาคารมารวม สมทบเข า กองทุ น ฯอี ก 1,000 บาท... ก็ ข อรั บ ไว แ ละ ขออนุโมทนาบุญมาดวยนะคราบ....***



  

   ⌫⌦  ⌫    ⌫ ⌫⌫   ⌫  ⌫     

        เพราะเปนหนังสือพิมพฉบับแรกและฉบับเดียวของเมืองไทย ที่นำเสนอเรื่องราวของคนทรงเจามากที่สุด สมัครสมาชิกแคปละ 300 บาท/12 เลม ทานจะไดรับขอมูลขาวสารตางๆในวงการ พรอมปฏิทินงานบูชาครูในเตละเดือนกอนใครๆ(สงสมาชิกกอน) หนังสือสงถึงบานทานแนนอน โอนเงินเขาบัญชี นายจตุรเทพย

เมืองเชียงหวาน พรอมสงชือ่ ทีอ่ ย-ู เบอรโทร.ของทานมาตามทีอ่ ยขู องกองบรรณาธิการดานลางของหนา 15 ของหนังสือเลมนี้ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่ 705-1-57125-7 ติดตอกับเราโดยตรง โทร. 086-8843030, 081-7368352, 086-8070058


หนา 10

อีแอบ “คะนองเดช” มาอีกแลวรอนจ.ม.เวียนรอบวงการ คงเก็บกดในใจมานานพอสมควร หลังจากเคยมีจ.ม.ลงชื่อคะนองเดชออกมาโจมตี การทำงานของเราเมื่อเกือบ 2 ปที่แลว วาชอบเขียนแตเรื่องของรางทรงที่รวย ชอบคบแตคนมีเงิน และผมก็เคยลงจ.ม.ของเขาไปแลว พรอมทั้งไดชี้แจงการทำงานของเราใหทราบไปทั้งวงการวา คนที่เราจะเขียนถึงนั้น 1.จะต อ งเป น บุ ค คลที่ มี เ รื่ อ งราวที่ น า สนใจ 2. เราต อ งรู จั ก และคบหาใกล ชิ ด กั น จึงจะมีขอมูลนำมาเขียนได คนที่เราไมรูจักหรือไมไดใกลชิดก็ไมรูวาจะเอาอะไรมาเขียนได ก็เลยเจอขอหาเชียรแตพวกเดียวกันเอง ซึ่งเราก็เลยบอกวา ถาอยางนั้นทำไมเราไมมาเปนพวก กันหละ! จะไดเขียนถึงบอยๆ ลาสุดก็เขียนออกมาโจมตีเหมือนเดิม เพียงแตคราวนี้คนที่เขียนนั้นมีการใชสำนวนที่ดี รอยลำดับเรียงความแบบมืออาชีพทีเ่ คยเขียนหนังสืออยปู ระจำ ถาคะแนนเต็ม 10 ผมคงใหประมาณ 7 นาจะได เพราะยังเจอคำผิดในจ.ม.ทัง้ 3 หนาครึง่ นัน้ ทัง้ หมดกวา 20 เรียกวามีความรใู นงานเขียน แตความรูในดานภาษาไทยยังดอยอยู ซึ่งผิดกับจ.ม.ฉบับที่แลวมากๆจนผมคิดวาคะนองเดชคนนี้ ไมนา จะใชคนเดียวกับคนทีแ่ ลว เพียงแตยมื ชือ่ มาใชเทานัน้ ขอมูลที่เขียนมาคราวนี้เปนขอมูลในเชิงลึกที่รูกันเฉพาะหมูคนที่เคยคบหากันมากอน คนที่ ใ ห ข อ มู ล ซึ่ ง มี ห ลายคนร ว มกั น กั บ คนเขี ย นน า จะเป น คนละคนกั น เพราะสำนวนแบบนี้ สำหรับคนในวงการนี้ ยังไมเห็นใครที่มีปญญาหรือความสามารถแบบนี้ เรียกวาคนที่ใหขอมูล กำลั ง ชั ก ศึ ก เข า บ า นเสี ย แล ว แต ที่ สำคั ญ มากๆขอมูลหลายๆตอนเปนขอมูลเท็จจนผมใชคำวา ไมรูตอแหลเขียนไปไดยังไง? อี ก ทั้ ง ยั ง โจมตี ผู มี พ ระคุ ณ ของผมอี ก หลายคนที่ ถู ก พาดพิ ง ถึ ง เหตุผลเดียวเทานั้นที่ทำอยางนี้ก็คือ ดิสเครดิตหนังสือพิมพ แลวกันคนที่อุปถัมภหนังสือพิมพ ของผมให อ อกไปให ห มด หนั ง สื อ จะได อ ยู ไ ม ไ ด ถ า ขาดผู ส นั บ สนุ น ซึ่ ง เป น ยุ ท ธวิ ธี ก ารรบ แบบธรรมดาที่เคยใชกันอยูประจำ โถ!คุณคะนองเดชถึงผมจะยังอยู คุณก็ทำหนังสือของคุณได ไมตองเขี่ยผมออกไปหรอก! มันอยูที่วาคุณมีสติปญญาจริงหรือเปลา? มีฝมือจริงหรือเปลา? อยากเห็นนักวาคุณจะมีกนึ๋ ขนาดไหนถึงไดคดิ วาคุณเกงกวาผม หรือชอบเลนเปนอีแอบผลุบๆโผลๆ อยูหลังกระโปรง แลวซุมแอบทำจ.ม.โจมตีเราดวยขอมูลอันเปนเท็จ ผมไมเคยจางนักสืบมาสืบวา คุณเปนใคร? แลวก็คิดวาคุณจะเปนใครก็ชางหัวมันเถอะ เพราะรกสมองสิ้นดีที่จะรบกับพวก ที่ไมมีน้ำยา ที่แมจะออกมาใหเปนที่ยอมรับของคนสวนใหญในวงการ นอยเนื้อต่ำใจในตนเอง ที่ ทำอย า งผมไม ไ ด ถ า คุ ณ คิ ด ว า สิ่ ง ที่ คุ ณ คิ ด นั้ น มั น ถู ก ต อ ง ก็ ม าทำหนั ง สื อ พิ ม พ แ ข ง กั บ ผมสิ ! แลวทำใหคนในวงการเชือ่ คุณใหไดวา สิง่ ทีค่ ณ ุ คิดนัน้ มันถูกตอง วงการนอกเขามี นสพ.ตัง้ หลายฉบับ แลวแตผบู ริโภคจะเลือกเสพหรือบริโภคฉบับใด มันผิดดวยหรือ? ทีผ่ มทำหนังสือไดเกงกวาหลายๆคน จนมีผูใหการสนับสนุนมากมาย และยืนหยัดมาไดทุกวันนี้ ซึ่งคุณก็พยายามที่จะคิดเลียนแบบผม แตกท็ ำไมไดแมเสีย้ วกระผีกของจิตสำนึกทีด่ ขี องผม ผมคงไมสามารถลงจ.ม.ของคุณในนสพ.ของผมไดหมดหรอกนะครับ เพราะมันยาวมาก จนเปลืองเนื้อที่ของนสพ. ซึ่งหนาขาวดำดานในนั้นมีมูลคาหนาละ 10,000 บาท ผมคงอุทิศใหคุณ ไดบางเล็กนอยตามความเหมาะสมที่เกี่ยวของกับทางเราโดยตรง แถมยังบอกอีกวาหนังสือเวียนนี้ สงทัง้ หมด 300 ฉบับ โถ!คุณคะนองเดชน้ำหนาอยางคุณนัน้ หรือ?จะรจู กั ทีอ่ ยขู อง รางทรงในวงการตัง้ 300 สำนั ก ทำเป น คุ ย ไปได อย า งมากก็ ไ ม กี่ ฉ บั บ หร อ ก! ก็ ต อ งอาศั ย นสพ.ของผมนี่ แ หละ กระจายความคิดของคุณออกไปก็เทานั้น ไหนๆก็อุตสาหเขียนมาแลว ก็ขอสนองตัณหาคุณ สั ก บางข อ ความ เดี๋ ย วจะหาว า ใจดำเกิ น ไป ต อ งถื อ ว า คุ ณ ติ ด หนี้ ผ มไว เ ที่ ย วหนึ่ ง ก็ แ ล ว กั น ทีอ่ ทุ ศิ พืน้ ทีห่ นานีใ้ หคณ ุ

ในขอที่ 1. เรื่องซองเงินเดินงานนั้น มันไมใชวัฒนธรรม มันไมใชประเพณี แตมันเปน ธรรมเนียม มันเปนมารยาทที่เจาภาพใดเมื่อรับซองเงินชวยของคนอื่นไปแลว ถึงคราวงานของ รางอื่นเขาบางก็ควรจะไปรวมงาน แลวชวยงานกลับคืนตามความเหมาะสม ไมใชทีของคนอื่น เขารับแตของตนเองไมยอมใหใคร หรือวาคุณคะนองเดชชอบทำตัวเสียมารยาทแบบนั้น เวลาไป รวมงานแลวไมไดลงซองชวยงานก็ไมมีใครเขาวานี่ครับ เห็นมีเยอะแยะ แตขอถามหนอยเถอะ แล ว เวลาอาคั น ตุ ก ะมาร ว มงานเป น พั น ๆคน คุ ณ จะจำได ไ หมว า ใครเป น ใคร? ชื่ อ อะไร? จากตำหนั ก อะไร? ถ า ไม ไ ด ล งทะเบี ย นช ว ยงานไว พวกผมไม ใ ช ป ระเภทจั ด งานแล ว มี ค น มารวมงานแคสิบคนยี่สิบคนนะครับ คุณเดินงานใหมีระดับจนเปนที่ยอมรับของวงการเสียกอน แลวคอยมาถกเรือ่ งนีก้ นั สวนขอที่ 2. เรือ่ งขันครู คาครู ครอบครู วาผมไมรจู ริง ไมปรึกษาผรู ู แสดงวาคุณไมรจู ริง เรื่องงานเขียนหนังสือ เพราะวางานเขียนหนังสือนั้น เขาขายความรู ความเขาใจ ขายความคิด ของผเู ขียนโดยอาศัยขอมูลจากหลายๆแหลง แตหนังสือเกาๆก็เขียนมาจากคนทัง้ นัน้ คุณคิดหรือวา คนเก า ๆนั้ น รู จ ริ ง และเชื่ อ ถื อ ได เพราะว า ถ า มั น จริ ง และเจ ง แล ว ก็ ค งไม มี ใ ครคิ ด นอกกรอบ หรื อ มี ห นั ง สื อ ประเภทเดี ย วกั น ออกมาจากคนเขี ย นหลายคน หลายความรู ทำไมเขาไม คิ ด เหมื อ นกั น หล ะ ! เอาแค วิ ธี ตั้ ง ศาลพระภู มิ อ ย า งเดี ย วผมเห็ น มี ห นั ง สื อ วางขายอยู 5-6 แบบ แล ว เล ม ไหนหล ะ ถู ก ต อ งที่ สุ ด เอ า !แล ว ใครหล ะ ?คื อ ผู รู ที่ คุ ณ กล า วถึ ง ผมอยากจะรู นั ก อยาลืมเขียนมาบอกดวย ขอ 3. คุณโจมตีทั้งสองโหราที่ ผ มเคยเขี ย นเชี ย ร ว า ไม มี ค วามรู เ รื่ อ งพิ ธี ก รรมต า งๆ ไมสมควรทำพิธี ทำใหพิธีกรรมเสื่อมถอย ไมมีความขลัง ผมขอบอกวาถาทั้ง 2 คนนั้นไมแนจริง ไมเกงจริง เขาคงยืนหยัดมาไมไดนับ 10-20 ป เจาภาพทั้งหลายเขาคงไมเชิญไปทำพิธีหรอก ขลังหรือไมขลัง เจาภาพทั้งหลายเขารูเอง คุณคงคิดแทนเขาไมไดหรอก เอา! แลวคุณคิดวา โหราคนไหนหละ!เปนโหราในดวงใจของคุณ ที่คุณคิดวาแนจริง ขลังจริง หรือคุณคิดวาเปน ตัวคุณเองหละทีแ่ นจริงขลังจริง คราวหนาเขียน บอกมาหนอย ขอ 4. บิดเบือนพระพุทธศาสนา ซึง่ คุณคิดวารายแรงมาก ผมยังไมรเู ลยวา บทความของผม ตรงไหนไปเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา ไหนบอกมาหนอยซิ เลื่อนลอยมากๆครับกับขอหานี้ 4 ปที่ผานมาผมเลี่ยงที่สุดก็เรื่องนี้แหละครับ ที่ไมไปเขียนของแวะ มีแตชักชวนกันทำบุญทำทาน ซึง่ ผมก็คดิ วาในปหนึง่ ๆนัน้ ผมทำบุญและทำทานเยอะมากๆคนหนึง่ นะ ขอ 5 ขายบุญ ขายสวรรค ขายคานิยมผิดๆ ทำใหวงการนี้เสื่อม ผมคงไมผิดหรอก ถาผมจะชักชวนใหคนไปทำบุญทำทานรวมกัน มีหลายๆวัดทีข่ อใหผมเขียนชักชวนไปรวมกันทำบุญ สรางโบสถ วิหาร ศาลา และศาสนสถานตางๆ อีกทัง้ ผมเปนคนยกยองคนทีท่ ำบุญมากๆ โดยจัดใหมี รางวัลบุคคลดีเดนในการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้ง 3 ปที่ผานมา เปนเครื่องยืนยันการทำงาน วาเราสนับสนุนใหคนทำบุญมากๆ จะกลาวหาอะไรก็ขอใหมนั ชัดเจน กลาวอางไดจริงๆ ในเรือ่ งของเงินบริจาคใหกองทุนเพือ่ เด็กนักเรียนยากจนก็เถอะ เวลาผมรับเงินจากใครมา ก็ลงหนังสือชี้แจงตัวเลข ทุกครั้งอยางโปรงใส คุณงัดหนังสือเลมที่ผานมาแลวลองบวกดูวา ตรงหรือเปลา? ถาผิดสักบาทเดียวผมเอาคอเปนประกัน เขียนไปไดยงั ไงวาผมเอามาสงเสริมการศึกษา ของลูกสาว เงินบริจาคทีเ่ ขามานัน้ เล็กนอยมาก ถาเทียบกับงบประมาณคาเลาเรียนของลูกสาวผม ผมสงเสียลูกสาวจนจบปริญญาจากเมืองจีน ดวยงบประมาณกวาลานบาทตลอดเวลา 4 ป ดวยทุนทรัพยทไี่ ดมาจากการรับจางถายรูปถายวีดโี อ และการทำหนังสือพิมพ รวมไปถึงการทำ โรงพิมพที่ราชบุรี ผมนั้นมีหลายอาชีพครับและขยันทำมาหากินเสียดวย ไมคอยมีเวลามานั่งคอย อิจฉาคนอืน่ เขาหรอก แลวลูกสาวผมก็สอบชิงทุนของสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยหัวเฉียวไดครับ สวนเงินบริจาคทีไ่ ดมาก็นำไปใหกบั เด็กนักเรียนยากจนในราชบุรี มีพยานรเู ห็นกันในงานนับพันคน รวมทัง้ ผหู ลักผใู หญครูบาอาจารยทงั้ หลายก็มารับรดู ว ย หนังสือขอบคุณจากหลายโรงเรียนมีเปนปก แลวเรือ่ งเงินก็ไดชแี้ จงไปทุกครัง้ วาเหลือเทาไร? สรุปเปนวาคุณคะนองเดช คุณนัน้ ชางเปนคนทีไ่ รสาระสิน้ ดี ดีแตพดู แตเปนคนทีไ่ มเคย ทำอะไรเพื่อสังคม เพื่อสวนรวม จนรูสึกอิจฉาริษยากับความเจริญเติบโตของเรา ที่ถึงแมคุณจะ อยใู กล แตกเ็ อือ้ มไมถงึ สักที บทความหรือจดหมายของคุณยิง่ เขียนยิง่ ออกทะเล วางๆก็เขียนมาไดอกี แตขอเอาขอมูลจริงๆนะอยาทำเปนหนาตัวเมียเอาขอมูลเท็จมากลาวอางอีก มันไมใชเรื่องของ ลูกผูชายเขาทำกัน แลวก็ไอจดหมายแบบที่คุณทำนี้มันเปนมุกเกามากๆที่เขาใชกันเมื่อสมัยกอน ในการโจมตีกัน หามุกใหมๆมาใชเถอะ ถาแนจริงออกมาทำหนังสือพิมพแขงกันกับผม ใหคนเขา ยอมรับใหได หรือถามีอยแู ลวก็สามารถผลักดันเขาสวู งการใหได อยาทำเปนอีแอบแบบนี.้ ...


หนา 11

⌫⌫ ⌦   ⌫

ทุกครั้งที่ไปรวมงานพิธีบูชาครูของทุกสถานที่ และทุกครัง้ คราใดทีม่ แี มนภา เรือนขวัญ แหงเมืองทองธานี ไปรวมทำพิธี และรองเพลงเชิญเทวดาเมื่อใด เสียงรอง เพลงของแมนภานัน้ จะสุดแสนหวาน จนทำใหหวั จิตหัวใจ ของผมนัน้ เตนระทึก ขนแขนลุกตัง้ ชัน ทุกครัง้ ไป

ถ า เอ ย ถึ ง ความอาวุ โ สในวงการ แม น ภานั้ น ไมไดดอยเลย เพราะถือวาเปนโหราจารยหรือหมอขวัญ รนุ แรกๆในวงการ เพราะอยใู นวงการนีม้ านานนับสิบป เมื่ อ งานไหว ค รู ข องตำหนั ก พ อ ใหญ สำโรง ราชบุ รี ที่ ผ า นมาเมื่ อ เดื อ นเมษายน ผมได เ ชิ ญ แม น ภา เรือนขวัญ มาเปนหนึ่งของโหราผูประกอบพิธีในชวงค่ำ พรอมกับวงระนาดสมบัตศิ รนารายณ วงระนาดทีบ่ รรเลง ไดสดุ ยอดทีส่ ดุ ในวงการดวยเพลงปท หี่ วานลึก พรอมกับ เครื่ อ งเสี ย งเทวดาซาวด ข องพี่ ตุ ม ที่ มี ค วามสามารถ ในการมิกซเสียงแบบสุดยอดในวงการ ช ว งที่ แ ม น ภารองเพลงเทพบันเทิง รองเพลง ยกพานครู รองเพลงหางแขกเชิญพระแมกาลี พรอมกับ รองเพลงไกรลาสสำเริง แคนี้เทานั้นก็ทำใหชื่อเสียงของ แมนภานั้นขจรกระจายไปแบบใครก็ฉุดไวไมอยู เพราะ ทุกเพลงนัน้ มันไพเราะมากๆ มันกินใจ และบาดลึกไปจน สุดขั้วหัวใจ แบบในวงการนี้ไมมีใครทำไดเทาแมนภา อีกแลว จนทำใหทุกวันนี้งานของแมนภานั้นลมหลาม มีคนจองตัวมากมาย เรียกวาคิวยาวขามป ใครจะจองตัว แมนภานัน้ ตองรีบจองแตเนิน่ ๆ มิฉะนัน้ ยากส จริ ง ๆแล ว แม น ภานั้ น มี เ พลงอี ก หลายเพลง

กิจกรรมคังเซน คุณวัลลภ-คุณรัตนา สงฆประชา 2 ผบู ริหารมือทองระดับคราวนสตารไดเรคเตอร ของบริษัท คังเซนเคนโกอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด มอบของที่ระลึกใหคุณศุภกิจ รุงโรจน ทีม่ าเปนพิธกี รบรรยายเรือ่ ง Power of Life ใหพนักงานขายของบริษทั ฟง เพือ่ เปนการปลุกพลัง แหงชีวติ ใหลกุ ขึน้ สกู บั อุปสรรค นักพูดคนนีแ้ หละทีม่ คี า ตัวการพูดบรรยายชัว่ โมงละ 75,000 บาท

ในสต็อกอีกเยอะมาก เพราะโดยสวนตัวเปนผูมีความ สามารถในการแต ง เพลงอยู แ ล ว เราจึ ง ได ยิ น เสี ย ง เพลงใหมๆ ที่แตงโดยแมนภาออกมานำเสนออยูเรื่อยๆ แมนภามีความสามารถในการดน และแหลแบบประเภท ดนสดไดเลย ซึง่ เราก็เคยเห็นอยบู อ ยๆ ในรู ป แบบของการทำพิ ธี เ บิ ก บายศรี อั ญ เชิ ญ เทวดามาอวยพร ทุกวันนีม้ กี ารพัฒนารูปแบบจากยุคกอน ไปมาก โดยเฉพาะมีการนำเอาวงพิณแคนประยุกต มารวม บรรเลงการประกอบพิ ธี ซึ่ ง แตกต า งจากสมั ย ก อ น ที่ เ ราจะใช เ พี ย งวงระนาด มาบรรเลงเพลงหน า พาทย อยางเดียว แมนภานั้นก็มีการปรับรูปแบบโดยมีเพลง ที่ ร อ งกั บ วงพิ ณ แคนได แ บบกลมกลื น และโดดเด น สรางความประทับใจใหกบั ผมผเู ขียนไดอยางมากๆทีเดียว เพราะถือวาเปนผูมีความสามารถในการประยุกตการทำ พิ ธี ผสมผสานกั น ทั้ ง แบบโบราณและแบบสมั ย ใหม จนถือไดวาเปนโหราจารยระดับแนวหนาของวงการอีก คนหนึง่ จนผมตองนำมาเขียนถึงในฉบับนี้ ใครสนใจและตองการใหแมนภาไปรวม ประกอบ พิ ธี ใ นงานของท า นติ ด ต อ ที่ โทร. 081-3718981 ไมผดิ หวังแนนอนการันตี...

คนดังพัทยา คุณแมสจุ ติ ร ปทวรรณ เจาของรานเพชร PATTAWAN GEMS & JEWERY พัทยา หรือทีเ่ รารจู กั กันในนามแมแขก จันทบุรี จากตำหนักพระศิวะราตรี-สายเซียน เขารวมอวยพรงาน พิธีบูชาครูของคุณพงศกร-คุณณิชา จินดารัตน หรือที่รูจักกันในนามปาบัติ-แมหลิน ตำหนัก นาคเทพเทวี-พระปยะ พัทยากลาง ทีป่ น ที้ มี งานของเราเพิง่ มีโอกาสเขาไปรับใชเปนปแรก


หนา 12

รายไดสมทบทุนสรางประตู หนาตางของอุโบสถวัดถนนโคง ซึ่งยังไมแลวเสร็จ และตองสราง ใหเสร็จกอนงานฝงลูกนิมติ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2552 ซึง่ จัด 9 วัน 9 คืน ติดตอขอสัง่ จองและเชาบูชาไดทหี่ ลวงพอสมจิตร สุจติ โฺ ต เจาอาวาสวัดถนนโคง โทร. 081-5721478, 081-7598873 ทุกวัน หรือติดตอสัง่ จองกับทางทีมงานหนังสือพิมพผนู ำกาวหนา-คนรักเจา โทร. 086-8843030, 081-7368352 ซึง่ ยินดีใหบริการ

สุดยอดเกจิ หลวงพอทองกลึง สุนทโร เจาอาวาสวัดเจดียห อย ปทุมธานี สุดยอดเกจิผูโดงดังมากๆ กำลังจุดเทียนชัยเปดงาน ให กั บ คุ ณ รั ง สิ มั น ตร คเชนทร ช าติ ห รื อ มะต น ดอนเมื อ ง รางพระจักรดัมเบร ซึง่ จัดงานที่ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ถูกตองที่สุด คุณสมหวัง แกวยศ ตำหนักพระแมอากาศตะไล พระพิฆเณศวร จัดไหวครูปน ที้ ตี่ ำหนักสนามบินน้ำ กอนจะเริม่ พิธไี ดทำการยกพานขมาใหกบั คุณพอคุณแมกอ นเปนลำดับแรก ซึง่ ถือวาถูกตองทีส่ ดุ ในงานไหวครูเพราะทานเปนครูคนแรกของเรา

มาเทีย่ วไกลนะ อ.ศิวดล สุรโิ ย จากวิหารสมเด็จพระมารดาเจา แดนสระทิพย (พระแมกมิ บอ) คนดังจากกำแพงเพชร เขารวม อวยพรงานใหคุณแมอุนนดา จันทรแกว รางพระนารายณพระแมกาลี มาบแค นครปฐม ซึง่ จัดงานทามกลางดงกระสุน

ขมาเทวดา คุณศิรดา-คุณอดิศร เชฐบัณฑิต ตำหนักพระแมเจา จามเทวี เจาของโรงโองกิจถาวร 2 เจดียห กั ราชบุรี กำลังยกพาน เพือ่ เปนการขอขมาตอเทพยดาฟาดินทีอ่ าจจะลวงเกินโดยไมรตู วั และเพือ่ เปนการขอพรใหกจิ การโรงโองและโรงแรมรงุ เรืองรวยๆ

ผาขีร้ วิ้ หอทอง แมอดี๊ -แมแอว จากตำหนักปราเมศวร ออนนุช 39 เจาของงาน 27 ธันวาคม 51 เขารวมอวยพรใหกับแมแดง ชางสามเศียร ซึ่งจัดงานที่บานคลอง 12 ลำลูกกา ปทุมธานี ซึง่ วันนีถ้ อื วาแตงตัวมากทีส่ ดุ แลวเนือ่ งจากเปนงานประจำป

รักมากทีส่ ดุ พอสยามมินทร การะพิทกั ษหรือแผนนอย กำลัง บรรจงหอมแกมคุณแม เนือ่ งจากเปนวันเกิดของตนเอง และวัน ราชสมภพของพระปยะมหาราชจึงจัดงานบวงสรวงทีบ่ า นคลอง 8 พอแผนนัน้ เปนรางทรงดีเดนในการดูแลบุพการี (ลูกกตัญู)

ขอเชิญรวมเปนเจาภาพทอดกฐิน เพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ และสรางถาวรวัตถุตา งๆ

ณ สำนักสงฆสขุ าวดีวราราม มะคางามบานมะเดือ่ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

วันอาทิตยที่ 9 พฤศจิกายน 2551 คุณลัดดา(เทพสิงห) ตระกูลทองเลิศ รางแมเหนือผฝู ากขาว

งานครบรอบ 5 ป หนังสือพิมพผน ู ำกาวหนา-คนรักเจา และพิธบ ี ชู าครูตำหนักพอใหญสำโรง-พอเทพยภชุ งคนาคา ราชบุรี

วันจันทรที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2552




เจาแมกวนอิม พระโพธิสตั วของพระพุทธศาสนา ฝ า ยมหายาน เป น องค เ ดี ย วกั น กั บ พระอวโลกิ เ ตศวร โพธิสัตวในภาษาสันสกฤต ซึ่งมีตนกำเนิดจากพระสูตร มหายานในอินเดีย และไดผสมผสานกับความเชือ่ พืน้ ถิน่ ดัง้ เดิมของจีน คือตำนานเรือ่ ง พระธิดาเมีย่ วซาน กอใหเกิด เปนพระโพธิสตั วกวนอิมในภาคสตรีขนึ้ เพือ่ แสดงออกถึง ความออนโยน และแสดงถึงความเมตตากรุณาใหเดนชัด ยิง่ ขึน้ ดังเชนความรักของมารดาทีม่ ตี อ บุตร ซึง่ เปนการผสม ผสานกลมกลืน ทางความเชือ่ ทีป่ ราศจากขอขัดแยง เนื่องจากในสัทธรรมปุณฑรีกสูตรไดอธิบายวา พระอวโลกิเตศวรนัน้ สามารถแบงภาคเพือ่ โปรดสรรพสัตว ไดมากมาย ทัง้ ปางบุรษุ และสตรี และเปนธรรมดาของพระ โพธิสัตวมหายานที่เมื่อเขาไปสูดินแดนอื่น ทั้งทิเบต จีน

หนา 13

⌦ ⌫ ⌫  ⌫ 

หรือ ญีป่ นุ ยอมผสมผสานกลมกลืนไดกบั เทพทองถิน่ นัน้ อยางในกรณีพระอวโลกิเตศวรนี้ Sir Charles Eliot ได ตั้ ง ข อ สั ง เกตว า “คงเนื่ อ งมาจากความสั บ สนทาง ความคิ ด ของชาวจี น ในยุ ค นั้ น ซึ่ ง บู ช าเทพเจ า ต า งๆ ของตนอยูแลว และเมี่ยวซานก็เปนเทพวีรชนดั้งเดิม อยูกอน พออารยธรรมพระโพธิสัตวจากอินเดียแผเขา ไปถึง ไดเกิดการผสานทางวัฒนธรรม เปลี่ยนชื่อเสียง คงไวเพียงแตคณ ุ ลักษณะตางๆ พอใหแยกออกวา เปนพระ อวโลกิเตศวรโพธิสัตว” พระโพธิสัตวกวนอิม (ประสูติ 19 เดือนยี่จีน) ชาติสุดทายเปนราชธิดานาม เมี่ยวซาน เดิมเปนเทพธิดา มาจุติยังโลกมนุษยเพื่อมาชวยปลดเปลื้องทุกขภัยแกมวล มนุษย เปนราชธิดาองคสุดทายของกษั ต ริ ย เ มี่ ย วจวง ซึ่งมีราชธิดา 3 องค องคโตชื่อเมี่ยวอิม องครองชื่อ เมี่ยวหยวน เยาววัยเปนพุทธมามกะ รูแจงในหลักธรรม ลึกซึ้ง ตั้งพระทัยแนวแนจะบำเพ็ญภาวนา เพื่อหลุดพน สังสารวัฏ ออกบวชวันที่ 19 เดือน 9 พระเจาเมี่ยวจวง ไม เ ห็ น ด ว ยจะบั ง คั บ ให เ ลื อ กราชบุ ต รเขย เพื่ อ จะได สืบทอดราชบัลลังกตอไป แตเจาหญิงเมี่ยวซานไมสน พระทัยเรื่องลาภ ยศ สรรเสริญ อันจอมปลอม แมจะถูก พระบิดาดุดาอยางไร องคหญิงก็ไมเคยนึกโกรธเคือง แตอยางใด ตอมาองคหญิงสามไดถูกขับไปทำงานหนักใน สวนดอกไม เชน หาบน้ำ ปลูกดอกไม ทั้งนี้เพื่อทรมาน ใหเปลี่ยนความตั้งใจ แตก็มีเหลารุกขเทวดามาชวยทำ แทนใหทงั้ หมด พระบิดาเมือ่ เห็นวาไมไดผล จึงรับสัง่ ให หัวหนาแมชนี ำ องคหญิงสามไปอยทู วี่ ดั นกยูงขาว และให เอางานของแม ชี ทั้ ง วั ด มอบให อ งค ห ญิ ง ทำคนเดี ย ว แตองคหญิงมีพระทัยเด็ดเดี่ยว ไมเกี่ยงงานการตางๆก็มี เหลาเทพารักษมาชวยทำแทนใหอีก พระเจาเมี่ยวจวง เข า พระทั ย ว า พวกแม ชี ไ ม ก ล า เคี่ ย วเข็ ญ ใช ง านหนั ก

ก็ยงิ่ ทรงกริว้ หนักขึน้ สัง่ ใหทหารเผาวัดนกยูงขาวจนวอด เปนจุณไป พรอมกับพวกแมชที งั้ วัด มีแตเจาหญิงเมีย่ วซาน เทานัน้ ทีป่ ลอดภัยรอดชีวติ มาได พระเจาเมีย่ วจวงทรงทราบดังนัน้ จึงรับสัง่ ใหนำ ตัวราชธิดาไปประหารชีวติ เทพารักษคอยคมุ ครองเจาหญิง อยู โดยเนรมิตทองทิพยเปนเกราะหอหมุ ตัว คมดาบของ นายทหารจึงไมอาจระคายพระวรกายดาบหักถึง 3 ครัง้ 3 ครา พระบิดาทรงกริ้วยิ่งนัก โดยเขาพระทัยวานายทหาร ไม ก ล า ประหารจริ ง จึ ง ให ป ระหารนายทหารแทน แลวรับสัง่ ใหจบั เจาหญิงไปแขวนคอ ทวาผาแพรทีแ่ ขวนคอ ก็ขาดสะบัน้ ลงอีก ทั น ใดนั้ น ปรากฏมี เ สื อ เทวดาตั ว หนึ่ ง ได นำ เจ า หญิ ง ขึ้ น พาดหลั ง แล ว เผ น หนี ไ ปที่ เ ขาเซี ย งซั น ตอมาเทพไทไปไดแปลงรางเปนชายชรามาโปรดเจาหญิง ชีแ้ นะเคล็ดวิธกี ารบำเพ็ญเพียรเครือ่ งดับทุกข จนสามารถ บรรลุมรรคผลสำเร็จธรรม วันที่ 19 เดือน 6 ขางฝายพระ บิด าเข า พระทั ยว า เจา หญิ ง ถู กเสื อ คาบไปกิ นเสี ยแล ว จึงไมไดตดิ ใจตามราวีอกี ตอมาไมนานบาปกรรมที่พระองคกอไวสงผล เกิดปวยดวยโรครายแรง ไมมยี ารักษาใหหายได เจาหญิง เมีย่ วซาน ไดทรงทราบดวยญาณวิถวี า พระบิดากำลังประสบ เคราะหกรรมอยางหนัก ดวยความกตัญูกตเวทีเปนเลิศ มิ ไ ด ถื อ โทษโกรธการกระทำของพระบิ ด าแม แ ต น อ ย ทรงไดสละดวงตาและแขนสองขางเพื่อรักษาพระบิดา จนหายจากโรคร า ย ว า กั น ว า ภายหลั ง สำเร็ จ อรหั น ต ไดดวงตาและพระกรคืน เคยแสดงปาฏิหาริยเปนปาง กวนอิ ม พั น มื อ องค ห ญิ ง เมี่ ย วซ า นนั้ น ตอนแรกเป น ชาวพุทธ ตอนหลังเทพไทไปไดมาโปรดชี้แนะหนทาง ดับทุกข เหตุนพี้ ระโพธิสตั วกวนอิม จึงเปนเทพทัง้ ฝายพุทธ และฝายเตาในเวลาเดียวกัน... ขอมูลจากหนังสือพิมพบางกอกทูเดย

บทสวดมนตพระแมกวนอิมพระมหาโพธิสัตว นำโมไตชอื้ ไตปยุ กิวโคว กิวหลัง่ กวงไตเลงก้ำ กวงสีอ่ มิ ผสู กั (กราบที1่ ) นำโมไตชอื้ ไตปยุ กิวโคว กิวหลัง่ กวงไตเลงก้ำ กวงสีอ่ มิ ผสู กั (กราบที2่ ) นำโมไตชอื้ ไตปยุ กิวโคว กิวหลัง่ กวงไตเลงก้ำ กวงสีอ่ มิ ผสู กั (กราบที3่ ) นำโมฮกู นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว กิวหลัง่ กวงสีอ่ มิ ผสู กั ทัง่ จีโ้ ต โอม เกียลอฮวดโต เกียลอฮวดโต เกียออฮวดโต ลอเกียฮวดโต ลอเกียฮวดโต ซาผอออ เทียงลอซิง้ ตีล่ อ ซิง้ นัง้ ลีห่ ลัง่ หลัง่ หลีซงิ เจ็กเฉียก ใจเอียง หวยอยุ ติง๊ นำโมมอออ ปวกเยีย่ ปอลอบิก๊ (กราบ 1 จบ)


หนา 14

  ⌫ ⌫    

หลังจากงานเปดศาลเจาแมลมิ้ กอเหนีย่ ว ซอยมาบ ยายเลีย 43 เนินพลับหวาน พัทยากลาง เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2551 ที่ผานมา แตเวลาเปนเพียงแค 4-5 เดือนเทานั้น ชือ่ เสียงของศาลเจาแหงนีข้ จรกระจายออกไปอยางรวดเร็ว มากดวยบารมีของเจาแมลมิ้ กอเหนีย่ ว ผเู ปนประธานของ ศาลเจาแหงนี้ เมื่ อ คราวเทศกาลกิ น เจใหญ ที่ เ พิ่ ง ผ า นไป ศาลเจาแมแหงนีก้ จ็ ดั งานกินเจ 10 วัน 10 คืน ทุกๆค่ำคืน ก็จะจัดใหมีการเดินธูปสะเดาะเคราะหเสริมบารมีกับ ผูคนที่ศรัทธา อีกทั้งยังมีบริการอาหารเจใหกับทุกคน ที่ ม าสั ก การะเจ า แม ฯ ฟรี ทั้ ง 3 มื้ อ ตลอด 10 วั น ซึ่ ง มี บรรดาศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย ข องเจ า แม ฯ ร ว มกั น ทำบุ ญ บริ จ าค ทั้งเงินและบรรดาอาหารสด-แหงใหกับศาลเจามาปรุง อาหารเปนโรงทานใหกบั ทุกคน ดิฉนั เขารวมงานตัง้ แตวนั ที่ 3-7 ต.ค. 51 รวม 5 วัน 5 คืน เพือ่ ทำการบันทึกภาพกิจกรรมใน 5 วันนี้ ซึง่ ในวันที่ 4 ต.ค.นัน้ มีการจัดขบวนแหเจาแมฯและมาทรงทัง้ หลาย ไปตามถนนเนิ น พลั บ หวาน แล ว วนมาทางถนนซอย สยามคันทรีคลับ ตองเดินเทายาวเกือบ 10 ก.ม. ตลอด เส น ทางนั้ น เหล า บรรดาร า งทรงก็ ไ ด แ สดงอิ ท ธิ ฤ ทธิ์

ทัง้ แทงปากดวยพัดใหญ เชือดลิน้ ดวยดาบดวยขวาน ซึง่ ใช เวลาทัง้ หมด 4 ช.ม.เต็มๆ และตลอดเสนทางนัน้ ก็มชี าวบาน รานตลาดตั้งโตะบูชาหนารานของตนเอง เพื่อเปนการ รับพรจากเจาแมตลอดเสนทาง อีก 2 วันตอมาก็คือวันที่ 6 ต.ค.เจาแมก็ไดออก โปรดลูกหลานอีกครั้งโดยเสด็จไปตามเสนทางเขานอยเขาตะโล ซึ่งก็ไดรับการตอนรับอยางอบอุน เรียกไดวา ประสบความสำเร็จอยางงดงาม ในวันที่ 7 ต.ค.นัน้ ในตอนกลางคืน ก็จดั ใหมพี ธิ ี ลุยไฟลางทุกขโศกโรคภัยใหกบั ศิษยานุศษิ ยทกุ คน หลังจากจบงานในวันที่ 9 ต.ค. ทางศาลเจาไดจดั โต ะ จี น เพื่ อ เป น การหาทุ น เข า ศาลเจ า โดยจั ด ให มี ก าร ประมูลวัตถุมงคล 4 ชิน้ คือ พัดเตียวเทียนซือ, ธงเพ็งอัง, เสาเต็งโก, ถวยไฟทีไ่ ดทำพิธดี บั พิษไฟแลว คุณจตุรเทพย เมื อ งเชี ย งหวาน หั ว หน า กองบรรณาธิ ก าร-เจ า ของ หนังสือพิมพผนู ำกาวหนา-คนรักเจา ไดรบั เชิญเปนกรณี พิ เ ศษให เ ป น พิ ธี ก รผู ดำเนิ น การประมู ล ของบนเวที ซึ่งงานนี้ก็ไดทุมเทหัวใจเต็มที่ในการทำงาน ซึ่งก็ไดเงิน เขาศาลเจาไปกวา 250,000 บาท เมืองพัทยาเปนเมืองซึ่งมีหลากหลายวัฒนธรรม ปะปนกันอยใู นชุมชน ทัง้ พุทธ คริสต อิสลาม แตคณ ุ เชือ่ ไหมวาที่ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวแหงนี้ มีลูกศิษยที่เขามา

ปนแี้ นนตรึม ผใู หญพมิ พภฏั ท คงสกุล หรือทีใ่ นวงการรจู กั กันในนามพออู ณ สถานทรงญาณ มหาราช ผใู หญบา นหมู 3 หนองนกไข กระทมุ แบน สมุทรสาคร จัดงานปนปี้ ระสบความสำเร็จ อาคันตุกะแนนตรึมมารวมอวยพรและอยกู นั จนเลิกงานแมจะอยแู สนไกลถาใจถึงกันก็ใกลนดิ เดียว

ขอพึง่ บารมีจากเจาแมฯ ทัง้ คนทีเ่ ปนคริสเตียนและมุสลิม ในรายที่เปนมุสลิมนั้นมีปญหาเกี่ยวกับองคกับเจาก็คือ โดนเจาจับใหเปนรางทรงแตกลัวชุมชนรับไมได ก็เลยฝน ไมยอมรับ เลยเจอปญหาในชีวติ มากมาย จนสุดทายเมือ่ มา พบกับเจาแมลมิ้ กอเหนีย่ วก็สามารถแกปญ  หาดังกลาวได สวนอีกรายเปนที่ปรึกษาของมารีนกรุป ปวยเปนโรคเกา มาหลายป ไมเคยเชือ่ เรือ่ งรางทรงองคเจาเพราะนับถือคริสต อาการปวยของแกรุนแรงมาก ทุกวันตองฉีดยาแกปวด เพื่อระงับการปวดขอ แตมีอยูวันหนึ่งไดพบกับเจาแมฯ ในกายสังขารคุณกุง เจาแมสามารถรักษาใหเขาหายได ภายในครัง้ เดียวโดยการเขียนฮรู กั ษาให ก็เลยศรัทธามากๆ ทุกวันนี้ไมตองฉีดยาแลวก็เลยพูดวา คงไมผิดนะที่เขา จะนับถือพระเยซูแตบชู าเจาแมลมิ้ กอเหนีย่ ว ถือไดวาศาลเจาแหงนี้ เปนศูนยรวมจิตใจของ หลายชนศาสนาในเมื อ งพั ท ยา ให ม าเป น หนึ่ ง เดี ย ว ดวยบารมีของเจาแมฯ นี่เพียงแคไมกี่เดือนนะยังทำได ถึงขนาดนี้ ยิ่งนับวันตอไปในอนาคตชื่อเสียงยิ่งขจรไกล เพราะทั้งกายสังขารของเจาแมฯและมาทรงทั้งหลายของ ที่นี่ มีความประพฤติที่ดีมากๆจึงเชื่อวาตอไปในอนาคต สถานทีน่ จี้ ะเปนศาลเจาทีย่ งิ่ ใหญดว ยบารมีแนนอน...

เจีย๊ บ พราวรวี....รายงาน

เบิกฤกษเบิกชัย แมจนั ทร มากจยุ รางพระแมกาลี ปอมพระจุล เจาของงาน 26 ต.ค.51 กำลังบรรจง จอจุดเทียนชัยเพื่อเปนปฐมฤกษในการประกอบพิธีบูชาครูใหกับคุณเบญจมาศ สุวรรณนาวิน รางพระแมลกั ษมีมาตา ปากน้ำ ซึง่ มีความศรัทธาในองคเทพทัง้ ครอบครัวก็ขอใหกจิ การวังกงุ เจริญๆ


หนา 15

ไมอยากตกขาว ไมอยากถูกหลอกเรื่องของคนทรงเจา ติดตามไดในหนังสือฉบับนี้ ฉบับเดียวของเมืองไทย เพราะเปนหนังสือพิมพเลมแรกที่นำเสนอเรื่องราวของคนทรงเจามากที่สุด

ตองเปนสมาชิก ปละ 300 บาท/12 เลม โอนเงินเขาบัญชี นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน พรอมสงชือ่ ทีอ่ ยขู องทานมาตามทีอ่ ยขู องกองบรรณาธิการดานลางของหนังสือหนานี้

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่ 705-1-57125-7 หนังสือสงถึงบานทานแนนอน ติดตอกับเราโดยตรง โทร. 086-8843030, 081-7368352, 086-8070058

เวียงไหม ตรงขามวัดทินกรนิมติ ร ทาน้ำนนทบุรี ฝง หอนาฬิกา รับตัดชุดไทย ชุดราตรี แตงหนา ทำผมเจาสาว โดยชางระดับมืออาชีพ

ทีร่ า นโทร. 02-9675732 086-6093344 (หนยุ ) หรือติดตอคุณวิมล รางพอพญาครุฑ 089-7459496 เจาของงาน 8 เมษายน ทุกป

รานพรนารายณ(พระจักรตรี) จำหนายเครือ่ งสังฆภัณฑ ธูป เทียน กำยาน เครื่องบูชาเทพทุกชนิด รับจัดทำบายศรี รับปกลวดลายบนผาไหมทั้งเสื้อและผานุง โทร. 086-8956680, 089-8853196 บริหารงานโดย : แมทราย คลอง 10

รางพระนารายณคลายจักร เจาของงาน 20 กุมภาพันธ ทุกป

ธูปหอมปาราวตี มัณตา จำหนายธูปหอมทุกชนิดและเทียนทุกขนาด เปนตัวแทนจำหนาย ธูปกำยาน ธูปแขก อาทิ ปากีซา ทัชมาฮาล ดาชาน สันสกฤษ ฯลฯ ในราคาโรงงาน และเครือ่ งสังฆภัณฑทกุ ชนิด โทร. 089-4916508, 086-6192707 ติดตอ : คุณนอง - คุณตะ ตำหนักปชู วี กโกมารภัจจ

โดยกายสังขาร...คุณนิยม คลายลำเจียก

บริการปูเสือ่ สายพานขนาดใหญไรรอยตอ เดินนมุ สบายเทา และบริการโตะวางบายศรีหลายขนาดราคายอมเยา หมบู า นจันทิมา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร. 086-3832841

เจาของงาน 23 ตุลาคม ทุกป

นายอำนาจ บุญรักษา(พอดำทมิฬ สมุทรปราการ) - นายวรวุฒิ วิรยิ ะกิจจา(พอหลักเมือง วัดโบสถ) ผอู ำนวยการฝายบริหาร นางจุฑาภัทร เมืองเชียงหวาน บรรณาธิการ-เจาของ - นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน หัวหนากองบรรณาธิการ-เจาของ สำนักงานราชบุรี : เอ็กซเพรสการพิมพ เลขที่ 2/1 ถนนสุรพันธเสนีย (หนาวัดศรีสรุ ยิ วงศ) ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 086-8070058, 081-7368352, 086-8843030, 032-310810 นายกิตติชัย สรอยอากาศ ที่ปรึกษากฎหมาย


พุทธาเทวาภิเษก ณ วัดประชุมราษฎร คลอง 6 ปทุมธานี โดยพระเกจิอาจารยชอื่ ดังในวงการ แบบที่ 1 ดานหนาพิฆเนศบรมครู ดานหลังตราโอมคนรักเจา แบบที่ 2 ดานหนาพอศิวะ-แมอุมาประทานพร ดานหลังพระคเนศวัยเยาวประทานพร

วัตถุมงคลทัง้ สองแบบขนาดเดียว 5 ซ.ม. 1. เนือ้ ผงวานแดงพุทธคุณ 108 2. เนือ้ น้ำตาลไมเทพทาโร 3. เนือ้ ผงวานขาวพุทธคุณ 108 รวมทำบุญ 100 บาท รับวัตถุมงคล 1 องค รายไดสมทบเขากองทุนหนังสือพิมพผนู ำกาวหนา-คนรักเจา เพือ่ เปนทุนการศึกษาชวยเหลือเด็กนักเรียนยากจนในชนบท

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 086-8843030, 081-7368352, 086-8070058 โทรสาร 032-310810

“วีดโี อพอใหญสำโรง”

ในเครือหนังสือพิมพ

“ผนู ำกาวหนา-คนรักเจา”

รับถายทำวีดโี อลงแผนวีซดี ี ดวยกลองวีดโี อดิจติ อลมืออาชีพ ระดับ 3 CCD และถายรูปในงานพิธีตางๆ ดวยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในวงการ

รับประกันความคมชัดกวาหลายเทาทั้งซีดีและรูปถาย

รับจัดทำสือ่ สิง่ พิมพ - สือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ พิสจู นผลงานได     

นึกวาปดกลองกองถายละคร เหลาบรรดารางทรงจากทั่วสารทิศจริงๆทั้งเหนือใตออกตก หลั่งไหลเขารวมงานพิธีบูชาครูของพอจิว ปากแพรก รางพอทาวสหบดีพรหม แหงศาลเจาน่ำโทวไตตี่ บานปากแพรก อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ทีเ่ ห็นอยนู เี้ ปนกลมุ สุดทายทีอ่ ยใู หกำลังใจทานเจาภาพจนปดงานเกือบตีหนึง่ รูปนีท้ างทีมงานของเราขยายไปฝากเจาภาพบานใหญ พอเอาไปใสกรอบทีร่ า น เจาของรานกรอบรูปถามวาถายทำละครเรือ่ งอะไรกันอยหู รือครับ? แลวปดกลองแลวหรือครับ? เพราะดูแตละคนนัน้ สนุกสนานเต็มทีแ่ บบสุดๆ โดยเฉพาะเจาภาพยิม้ ไมหบุ เห็นฟนครบ 32 ซี่

คนรักเจ้า35  

คนรักเจ้า35

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you