Page 9

หนา 9 ***เจาของเสียงไชโยดังทุกงาน จนเปนเอกลักษณ ไปเสียแลว...เพราะเมือ่ เวลาที่พอ เฉลิมพร รางพอ นเรศวร แห ง นวมิ น ทร 24 ไปรวมงานใคร ทีไร... พอจุดเทียนชัยเมื่อไรพอทาน ตองรองไชโยจนไดยินกันทั้งงาน... จนทุกคนตองเหลียวมาดู... เมือ่ หลายป กอนจัดทีค่ ลอง 8 มาปนขี้ อกลับมาจัด ทีน่ วมินทร 24 ในวันที่ 23 ก.ย. 51 ... เห็นบอกวาตอไปจะยึดวันที่23 ก.ย.ทุกป ใครอยามาชน นะจะ... ***นี่ก็คนดังอีกคน แตไมหวือหวาเปรี้ยงปราง เพราะขอดังแบบเรือ่ ยๆ แตมผี คู นรจู กั ทัง้ วงการ... ดวยบุคลิก ทีแ่ ตงตัว แบบเรียบงายเพราะเทวดา สั่งใหทำอยางนี้... นั่นคือ แมแดง แหงชางสามเศียร สมุทรปราการ... ร า งพระศิ ว ะ-หลวงปู ท วด... หลายปทผี่ า นมาไดมาจัดที่ ตำหนัก คลอง 12 ลำลูกกา และปนี้ก็ใน วันที่ 25 ก.ย. 51... เพราะมีสถานที่กวางขวางที่จอดรถ สะดวกสบายไมแออัด... แมแดงเปนอีกบุคคลหนึง่ ทีไ่ มเคย เสียหายเรื่องการเดินงานตะลุยไปทุกทิศ... ยกเวนใน กรณีที่ไปรับงานทำบายศรีไว... แตก็ไมเคยเสียหายเรื่อง ซองการเดินงาน... ใครอยากวัดใจยินดีวดั เสมอ... เพราะไม ยอมใหเสียชือ่ แมแดงคนดัง หรอกนะจะ... *** เคยไดยนิ ประโยคทีว่ า เมาเหมือนขีข้ า หรือเมา แลวกวนบาทา... ก็เพิง่ มาเห็นชัดๆอีกครัง้ เมือ่ ไมนานมานี้ แถวๆงานสุ ข สวั ส ดิ์ 38... เมื่ อ ร า งทรงคนดั ง รายหนึ่ ง เขารวมงาน... ตอนเดินเขาไปทีแรก ทาทางก็ยงั เหมือนเจา อยหู รอก... แตพอกระดกเหลาเขาไปไมกแี่ กว จากทาทางที่ วางทาเปนเจา เริ่มแปรสภาพต่ำลงไปเรื่อยๆ... วาจาเริ่ม เลาะราย วางทาวางอำนาจใหญโต... งานเลิกตัง้ แตเทีย่ งคืน แตตสี องเจากูกไ็ มยอมกลับเสียที... สรางความรำคาญใหกบั เจาภาพและคนอื่นๆเปนอยางมาก จนเกือบมีเรื่องกับ พ อ เสื อ น อ ยแห ง หลั ก สองนิ เ วศน แล ว ก็ ลู ก ศิ ษ ย ข อง เจาภาพ... งานนีต้ อ งขอรองใหกลับเสียเถอะ กอนทีจ่ ะมีการ ลงไมลงมือกัน... นีแ่ หละหนาเขาบอกวาเหลาใครอยาได เกงกวามัน... ถาไมรูจักประมาณตนวากินไดแคไหน?... ไมวา เจาหรือวาคน มีโอกาสรวงไดทกุ ราย... ***อาชี พ หลั ก ของหนุ ม เทพย แ ละที ม งานที่ ทำมาหากิ น กั น ในวงการก็ คื อ การทำหนั ง สื อ พิ ม พ . .. การทำกิจการโรงพิมพ... การรับจางถายรูป ถายวีดีโอ ในงานพิธีบูชาครูตางๆ เพื่อเก็บภาพความทรงจำไวให กับเจาภาพ... ซึ่งงานถายวีดีโอนั้นมีทั้งการถายทำแบบ ธรรมดา โดยใชกลอง VDO เพียงตัวเดียว ซึง่ จะเก็บภาพ สำคัญๆไวใหเจาภาพ อาจจะไดมากหรือนอย ก็แลวแต พิธีกรรม แลวแตพื้นที่และกลองวาจะเลือกจับเอามุมใด มานำเสนอ... แตสำหรับบางงานทีจ่ ดั ใหญอลังการ และมี เหตุการณตางๆเกิดขึ้นมากมาย ที่เจาภาพอยากชมแบบ ไมใหตกหลนทุกวินาที... เราก็จะใชกลองถายทำมากกวา 1 ตัว ซึ่งอาจจะเปน 2-3-4 ตัว... ถายทำอยูกันคนละมุม โดยจะมีเจาหนาที่เปนศูนยกลางทำคอนโทรลอยู 1 คน ซึ่ ง จะทำการคั ด เลื อ กภาพลงบั น ทึ ก บนเครื่ อ งบั น ทึ ก ระบบDVD... ภาพทุกภาพทุกชอต จะไมมกี ารตกหลนเลย...

เสี ย งทุ ก เสี ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ขณะทำพิ ธี จะถู ก บั น ทึ ก ลงไป ตอเนือ่ งตลอดเวลา 2 - 4 ชัว่ โมง... และภาพนัน้ ๆก็จะถูก ยิงขึน้ จอภาพขนาด 100 นิว้ ทีต่ ดิ ตัง้ ในงาน ใหผทู เี่ ขารวม งานพิธีไดรับชมทั่วกัน... และเราก็เปนเจาเดียวในวงการ ทีท่ ำไดแบบนี.้ .. ซึง่ คาใชจา ยนัน้ ยอม สูงกวาการแบกกลอง เพี ย งตั ว เดี ย วทำงานแน น อน... ราคาของการทำงาน แบบธรรมดาในกรุ ง เทพฯ เรารั บ อยู ที่ 4,500 บาท... ส ว นการทำงานแบบลงจอใช ค นทำงาน 4-5 คนนั้ น เราเริ่ ม ต น ที่ 10,000 บาท/งาน... ถามว า แพงไหม? สำหรับเจาภาพทีไ่ มมเี งินจาง ถึงราคาจะแคไหนมันก็แพง ทั้งนั้นเพราะไมมีเงิน... แตสำหรับคนที่มีเงินจริงๆแลว ราคาแคนถี้ อื วาจิบ๊ จอย... อยทู คี่ วามประสงคของเจาภาพวา จะตองการอยางไร?เทานั้น... ก็เคยเขียนบอกมาแลววา ถ า ไม มี เ งิ น หรื อ แขกเหรื่ อ มี เ พี ย งไม กี่ ค น ก็ ไ ม จำเป น จะตองเสียเงินจางใครมาถายหรือมีเพียงกลองตัวเล็กๆ ก็ใหใครถายเลนกันเองก็ได... แตถาแขกเหรื่อมีมากเปน รอยคนและกลัววาเวลาผานไปนานๆ อาจจะจำเรื่องราว ตางๆไมได ก็จึงมีความจำเปนตองจาง มืออาชีพที่มีอยู หลายระดับในวงการมารับใช... จะเสียเงินมากหรือเงินนอย มันก็เปนเงินของเจาภาพทีม่ คี วามรสู กึ พึงพอใจทีจ่ ะจาย... อาชีพใครก็อาชีพมัน ใครมีหนาทีอ่ ะไรก็ทำไป อยากาวกาย กันใหเสียหายซึ่งกันและกัน... สุภาษิตเขาถึงวา “ไกเห็น ตีนงู งูเห็นนมไก”... “แมลงวันเขาไมตอมแมลงวัน”... ***หลายๆคนเขาบอกมาว า หนุ ม เทพย นั้ น นิสยั เสียชอบเขียนดาคนโนนวาคนนีอ้ ยเู รือ่ ย... ขอบอกกอน วาทุกๆเรือ่ ง มันมีทมี่ าทีไ่ ปทัง้ นัน้ และสามารถอธิบายได ทุกเรื่อง... โดยเฉพาะเรื่องนี้มีขาวตะแลบแกบทางไกล แจงขาวมาวา... เจาภาพรายหนึ่งแถวสามพรานบอกวา ทีไ่ ดยกเลิกการจางทีมงานของเราเขาไปทำงานของเขานัน้ เพราะวาหนมุ เทพยนสิ ยั เสีย ชอบทำงานเกินคำสัง่ เจาภาพ โดยเฉพาะการถายรูปทีถ่ า ยเกินแลวไปเรียกรองเก็บเงินกับ เจาภาพมากกวาปกตินนั้ ... หนมุ เทพยขอบอกวากลองทีใ่ ช ทำงานทุกวันนีเ้ ปนกลองดิจติ อล... ชางภาพทุกคนทีท่ ำงาน ทุกวันนีใ้ ชกลองดิจติ อลทุกคน... และทุกคนก็จะถายเกินไว เพื่อทำการซอมรูปที่เสียบางรูป... บางงานที่แขกมากๆ ก็ถา ยเกินไวมากก็จะแจงใหเจาภาพทราบ... ถาเจาภาพไม ตองการก็จะสามารถลบทิง้ ได... แตถา เจาภาพบอกไมเปนไร ก็ จ ะอั ด เพิ่ ม มาให ต ามคำสั่ ง ... ในกรณี ข องเจ า ภาพที่ สามพรานนัน้ เมือ่ ตกลงจัดจางทีมงานของเรา... หนมุ เทพย เมือ่ แจงคาใชจา ยไปแลวเปนเงิน 7,500 บาท... ก็คอื ถายวีดโี อ 4,500 บาทและถายรูป 5 มวนเปนเงิน 3,000 บาท... แตมีขอแมคือ ขอเก็บเงินกอนทำงาน เพราะกลัวความ ผิดพลาดที่ทำงานไปแลวเก็บเงินไมไดเหมือนรายลาสุด คือนองสี่ จ.ระยอง... เจาภาพรายนั้นนัดจายเงินกอนงาน ตนเองที่งานแหงหนึ่ง พอถึงเวลาก็ไมสามารถนำเงินมา วางมัดจำงานได... หนมุ เทพยกเ็ ลยขอยกเลิกไมไปทำงาน ใหจางคนอื่นไปเถอะ... ไมใชเขามายกเลิกหนุมเทพย... แตขา วทีก่ ระจายออกมามันเปนอีกเรือ่ ง ทีท่ ำใหเราเสียหาย... ชือ่ เสียงทีส่ ะสมมาในอาชีพนีก้ วา 4 ป... ไมเคยมีดา งพรอย จึงยอมไมได... อยาใหตองงัดเรื่องเกาๆในอดีตตั้งแต อยสู มุทรปราการ... จนมาถึงเรือ่ งกฐินสรางพระประธาน ที่จ.ตากที่ฉาวโฉ... แลวหลบลี้หนีหนาไปอยูกาญจนบุรี ตั้งหลายป... จนวันนี้มาสรางเรื่องอะไรไวที่สามพราน

ออกมาประจาน... ก็ บ อกแล ว ว า จมู ก แมลงวั น อย า ง หนมุ เทพยไดกลิน่ เหม็นๆมากกวาคนอืน่ ๆ... ใครทำอะไรไว ตั้งแตอดีตจดและจำไดเกือบทุกเรื่อง... เกิดมาเปนคน ไมวา จะเปนชายหรือหญิงหรือทอมหรือกระเทย ทีส่ ำคัญ อยาตอแหล... อยาตอแหล... เพราะเมื่อวันใดที่คนอื่นเขา จับคำโกหกคำโตได มันจะไมรวู า จะเอาหนาไปซุกไวทใี่ ด... ***เปนธรรมชาติของคนที่ชอบมุงดูเรื่องรายๆ อยางเชน มุงดูเหตุการณไฟไหม... มุงดูเหตุการณรถชน มีคนตายสยดสยอง... และอีกหลายๆเหตุการณที่ลวน จะรายๆทั้งนั้น... และธรรมชาติของคนทั่วๆไปก็ชอบฟง เรื่องราวที่เหม็นๆเนาๆฉาวโฉของคนอื่น... เพราะฉะนั้น ข า วเม า ส ต า งๆในวงการก็ มั ก จะหนี ไ ม พ น เรื่ อ งชู ส าว ในวงการ... เรื่องใครเปนหนี้ใครแลวไมจาย... เรื่องของ คนนัน้ ไปเสียทีคนโนนคนนี.้ .. เรือ่ งแบบนีม้ คี นมาเลาใหฟง ทุกวันทั้งที่ออกงาน หรืออยูที่สำนักงาน... สำหรับคน ที่เปนขาเมาสดวยกันก็มักจะนำไปขยายแตงเติมเสริมตอ ใหมันปาก... แตขอบอกกอนวาสำหรับคนที่ไดรับฟง ก็ควรจะพินิจพิจารณาใหดี เพราะบางขาวอาจจะเปน ขาวปลอยออกมาจากเจาตัวของเขาเอง... เพื่อเช็คดูวา เมื่อปลอยออกไปแลวผูที่รับฟงนั้นจะขยายตอหรือไม?... หรือบางทีขณะที่ทานออกความเห็นไป เสียงของทาน อาจจะถู ก ปล อ ยออกมาดั ง ๆตามลำโพงของโทรศั พ ท แลวถูกอัดเทปไวหรือมีผูเกี่ยวของฟงอยูดวยอีกหลายคน ขณะนั้น... เมื่อถึงเวลายืนยันออกมาแลวทานกลาวอาง ปฎิเสธวาไมรู ไมไดพดู ถาเอาเทปออกมายืนยันเมือ่ ไร... ทานผูนั้นอาจจะหนาแหกจนหมอเย็บไมติด... เขาเคย เจอกันมาแลว... อยาเผลอเลนตามเกมสของผอู นื่ ทีไ่ มซอื่ กับทานอยางเด็ดขาด ...จำไวนะจะ!... ***เมื่ อ คราวมี โ อกาสได ไ ปร ว มงานแถวฝ ง ตะวันออก... ไดมีโอกาสไปเยี่ยมชมรานขาวตมลอยฟา มูลคาเกือบรอยลาน ในนาม “Fashion Club” ของพอไชยาแมวาสิตา แหงตำหนักเสียงทอง รังสิต ซึ่งไปทำธุรกิจ รานขาวตมลอยฟา ทีพ่ ทั ยาสายสอง... ยอมรับวาตระการตา มากๆ เพราะในชีวติ ไมเคยเขารานขาวตมแบบนีม้ ากอน... เด็กเสริฟหุนอรชรออนแอน ทำเอาหนุมเทพยรูสึกตัววา ตนเองนั้ น แก ไ ปถนั ด เมื่ อ มาเจอร า นข า วต ม ไฮเทค... คื น นั้ น ได รั บ ความอนุ เ คราะห จ ากพ อ บำรุ ง -แม เ ม า ตำหนักวังทอง ซอยมิสทีน รมเกลา เปนเจาภาพจัดหา ห อ งพั ก ให กั บ ทางที ม งานชองเราพั ก ผ อ น... ก็ ต อ ง ขอขอบคุณทั้งพอไชยา-แมวาสิตา... พอบำรุง-แมเมา... แมดาว ดอนเมือง-พอบุญชัย... ทีใ่ หเกียรติกบั ทางทีมงาน ของเราเข า ชมร า นข า วต ม ลอยฟ า ที่ F ashion Club ... ขอบคุณๆๆมากๆคราบ... พอไชยา-แมวาสิตา ตำหนักเสีย่ งทอง รังสิต

พอบำรุง-แมเมา ตำหนักวังทอง ซอยมิสทีน

คนรักเจ้า33  

คนรักเจ้า33

คนรักเจ้า33  

คนรักเจ้า33

Advertisement