Page 6

หนา 6

  ⌫   ⌫ ⌫   ⌫   ⌫

บรรยากาศกอนเขาสดู งตนชะโนด

เหน็ดเหนือ่ ยจากการทำงานหนักมาจนอายุ 46 ป ในวันทีไ่ ปไหวพอ ปศู รีสทุ โธ-แมยา ปทุมมา ทีว่ ดั ศิรสิ ทุ โธ (คำชะโนด) อ.บานดุง จ.อุดรธานี ก็ถือวาคุมคามากๆ กับการเดินทางกวา 600 กม. จากกรุงเทพฯ ในเบื้ อ งต น ดิ ฉั น ได รั บ ข อ มู ล เรื่ อ งราวของวั ด คำชะโนด ก็จากภาพยนตรเรื่องผีจางหนังซึ่งโดงดังวา ที่วัดนี้มีทั้งวิญญาณเกาแกและจิตวิญญาณของพญานาค ซึง่ ใหหวยแมนมาก จึงตัง้ ใจไววา เมือ่ มีโอกาสสักครัง้ หนึง่ ในชีวติ จะตองไปเทีย่ วเยีย่ มเยือนทีว่ ดั นีใ้ หได และก็ถอื วา เปนโอกาสดีมากๆ ที่ไดมาทำงานรวมกับทีมงานนสพ. ผนู ำกาวหนา-คนรักเจา ทีม่ กั จะชอบเดินทางไปทุกสถานที่ ในเมืองไทยทีม่ โี อกาส เรียกวาไดไปเทีย่ วโดยไมตอ งควัก กระเปาตนเอง ทันทีทคี่ ดิ วาจะไปฉลองวันเกิดทีค่ ำชะโนด คุณกงุ ศรี ว ริ น ทร หวานเสร็ จ ร า งพระแม ลิ้ ม กอเหนี่ ย วพระแม ป ราวตี เจ า ของพี พี ผ า ม า น แห ง พั ท ยากลาง ก็โทรมาบอกวามีลกู ศิษยอยทู ี่ อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร ซึ่ ง อยู ห า งจากวั ด คำชะโนดเพี ย งแค ไ ม กี่ สิ บ กิ โ ลเมตร

ยินดีตอ นรับดวยการเปดหองพัก VIP พรอมอาหารมือ้ ค่ำ ทีช่ วนธนปญญารีสอรทไวรอรับ แลวตืน่ เชาคอยเดินทางตอ เพียงครึง่ ชัว่ โมงก็ถงึ วัดแลว พอไปถึงที่รีสอรทคุณออย ซึ่งเปนลูกศิษยของ แมกงุ เตรียมรอตอนรับ ยอมรับวาทีร่ สี อรทนัน้ สวยจริงๆ และสวยมากๆ แบบอยากจะใหพอ สุ รางพอกรมหลวงฯ รามคำแหง ซึง่ ไดโทรไปชวนแลวแตไมยอมมาดวย มาพบ เห็นแลวจะรูวาบรรยากาศโรแมนติกจริงๆ เหมาะแกการ หนารูปปน พอปศู รีสทุ โธ-แมยา ปทุมมา ฮันนีมนู มากๆ อุดรธานี แลวก็เปนเรือ่ งปาฎิหาริยท จี่ ๆู ก็ไดพบกับพอเจมส บรรยากาศทีร่ สี อรท รางพอเมืองตรัง ทีม่ าไหวทคี่ ำชะโนด แลวก็มาพักทีอ่ ดุ ร ธานีเหมือนกัน คืนนัน้ ดิฉนั ไดฟง การสนทนาของพอเจมส แบบเปดใจกับทางทีมงานของเรา ยอมรับวาขาวลือตางๆ ทีอ่ อกมานัน้ ชางเปนขาวโคมลอยทีป่ ลอยออกมาเพือ่ โจมตี กันทั้งนั้น พอเจมสทุกวันนี้ยังสุขสบายดี และอวนทวน สมบูรณ ร่ำรวยมากขึน้ เพราะเพิง่ ถอยรถเกงปายแดงออกมา หมาดๆ เขาบอกวาไมนานนี้จะกลับเขาวงการอีกครั้ง พอตืน่ เชามาก็เลยตองเดินเก็บภาพความสวยงาม พรอมกับเคลียรปญหาที่ติดคางทั้งหมด เหตุที่ยอมถอย ของสถานทีข่ องรีสอรทมาฝากวาสวยจริงๆ นอนหลับสบาย ออกไปก็เพราะวาเมื่อมาเที่ยวที่แลวแค 4 เดือน หมดไป หายเมื่ อ ยล า ก็ ต อ งเดิ น ทางไปคำชะโนดตามที่ ตั้ ง ใจ ทุกๆเรื่องประมาณ 6 ลานบาท เรื่องเงินนั้นไมเสียดาย ถึงวัดประมาณสิบโมงกวาๆก็พบกับขบวนของแมสาลี่ เพราะหาไดอยูตลอดเวลา แตเสียดายความรูสึกกับคน รางพอศรีสุทโธเทวา แหงคลอง 2 ลำลูกกา ปทุมธานี หลายๆคนทีเ่ ขามาคบ จองแตจะกอบโกยอยางเดียว ฝากกับ เจาของงาน 15 ธ.ค. ทุกปี ทีเ่ ดินทางมาพรอมกับครอบครัว ทีมงานของเราใหบอกหลายๆคนวา หากใครติดคางก็ขอให มาทำพิธบี วงสรวงบูชาพอศรีสทุ โธเพือ่ ขอพรเหมือนกัน บอกกับดิฉนั เดีย๋ วจะเคลียรใหเองใจเย็นๆ ขากลั บ ก็ เ ลยแวะเที่ ย วตลาดย า โมที่ โ คราช วันนั้นเปนวันธรรมดาที่ไมใชวันหยุดราชการ ผูคนก็เลยเบาบางไปบาง แตก็ดีเหมือนกันที่ดิฉันไมตอง เพื่อแวะเยี่ยมชมรานสังฆภัณฑของคุณนอง-คุณตะ แหง ไปเบียดเสียด กับคนอื่นๆและไดเดินเที่ยวดูบรรยากาศ ม.รินทรทอง คลอง 2 ลำลูกกา ซึง่ ทุกวันนีไ้ ปร่ำรวยเปดราน สังฆภัณฑเพื่อเปดประตูสูแดนอีสาน เนื่องจากธูปหอม ไดอยางสะดวก ั ตานัน้ โดงดังแถวอีสาน และไมมคี แู ขง ก็ถอื วาการ ทันทีที่กาวแรกเหยียบยางเขาสูเขตของทิวไม ปราวตีมณ ตนชะโนดที่ยืนเดนแนนทึบ บอกไดเลยวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองวันเกิดของดิฉันในปนี้ ก็ถือวาเปนปพิเศษมากๆ ทีน่ เี่ ขาแรงจริงๆ เพราะขนแขนทีต่ งั้ ลุกชันพรอมกับใบหนา ที่ดิฉันไมไดฉลองเพียงคนเดียวในหองพัก แตไดพบปะ และลำตั ว ของดิ ฉั น ที่ ร อ นผ า ว เป น ตั ว บ ง บอกว า เจ า ที่ ผูคนอีกมากหนาหลายตา และเปนผูคนที่ประสบความ ที่นี่เขาทักทายตอนรับดิฉัน หลังจากเสร็จการไหวขอพร สำเร็จในชีวติ ทัง้ นัน้ ก็ขอใหความสำเร็จของทุกทาน จงเปน เราก็เดินทางไปตอที่หนองคาย ซึ่งอยูหางจากที่นี่เพียง ผลบุญแผมาถึงดิฉนั บาง จะไดรวยเหมือนเขาเสียที... เล็กนอย แวะไปซื้อของที่ทาเสด็จแลวจึงกลับมา พักที่ เจีย๊ บ พราวรวี...รายงาน

แคจดั งานฉลองพระประธานและบูชาพอจตุคามรามเทพก็ยงิ่ ใหญไมแพงานไหวครูประจำป เพิ่งมาเปนครั้งแรกที่ไดสัมผัสกับศาลเจาของ พอนเรศวร แหงบานหนองงูเหลือม กิ่ง อ.เกาะจันทร จ.ชลบุรี ซึง่ อยใู นสายพอพระยมเทวราช วัดโบสถ ก็บอก ไดวา ทีน่ ไี่ มธรรมดาจริงๆ เนื่องจากไมเคยเดินทางมาทำงาน ณ สถานที่นี้ ก็เลยตองเดินทางมาแตวนั ยอมรับวากลัวหลง แลวก็หลง จริงๆ เพราะวิง่ เลยทางแยกทุกทางแยกแบบตองยอนกลับมา ตั้งหลายรอบ แตในที่สุดก็มาถึงงานจนได แตก็หมดคา

โทรศัพท ไปหลายกะตัง เห็นเขาบอกวาเปนงานฉลองพระประธานและ เสด็จพอจตุคามรามเทพ แตพอมาถึงเห็นเขาจัดสถานที่ พรอมทัง้ อาหารเลีย้ งดูอาคันตุกะนัน้ มากมายเหนือกวางาน ไหวครูตงั้ หลายงาน บอกไดเลยวา เขามีความตัง้ ใจจริงๆ แขกเหรื่ อ ในสายของเจ า ภาพคื อ พ อ พงศ ร า งพ อ นเรศวร และพ อ ป อ บ ร า งพ อ พระยมเทวราช วัดโบสถ ซึง่ เปนประธานมาพรอมกันครบ แบบไมขาดตก บกพรอง ก็เรียกไดวา คุณพีระพงศ หรือพอพงศ แหงบาน หนองงูเหลือมนัน้ ตองเปนทีร่ กั ของทุกคน งานคืนนั้นสนุกสนานกันจนดึกดื่นดวยพิณแคน ธงชัยมิวสิค ก็หวังเพียงวางานไหวครูของปหนา เราจะมี โอกาสเขาไปรับใชในงานของพอพงศอีก ซึ่งไมรูวาจะมี โอกาสหรือเปลา ก็แลวแตความเมตตาของพอนเรศวร แหงบานหนองงูเหลือม วาจะเมตตาทีมงานเราเทาใด?...

คนรักเจ้า33  

คนรักเจ้า33

Advertisement