Page 5

หนา 5

ไมธรรมดา คุณนก รางพระศิวะมหาเทพ แหงหมูบานนันทวัน พระราม 2 จัดงานพิธีบูชาครู ในปนเี้ ปนที่ 2 ทีท่ างทีมงานของเราเขาไปรับใช ซึง่ เปนงานแบบเชา-บาย โดยมีปตู ะ พัทยาเปน เจาพิธี และบายศรีของทีมแมลักษมี สุพรรณบุรี เห็นความตั้งใจในการนอบนอมตอองคเทพ พรอมกับบรรดาศิษยานุศษิ ย ตองยอมรับยังมีชา งเผือกแบบนีอ้ กี มากมายทีไ่ มคอ ยชอบเปดเผยตัว

ดังๆกันทั้งนาน แมหนอม สุพรรณบุรี เจาแหงบายศรีมือหนึ่งของวงการ พอแบ็งค รางพอศร นารายณธนูทอง สระบุรี โหราจารยดเี ดนดานการใชภาษาไทย แมนยิ ม รางพอตากสิน ม.จันทิมา งาน 23 ต.ค.51 พออุดม รางพออัมรินทร เสรีไทย เขารวมงานของแมชญานิษฐ รางพอพระกาฬ นครหลวง ตัง้ แตเชา ซึง่ ขาววาเพิง่ ขายทีด่ นิ ไดมาหลายสิบลาน ก็ขอแสดงความยินดีดว ยนะจะ

ซาบซึง้ คุณพออำพล-คุณแมสรุ ยี พ ร จากตำหนักพอทาวเวสสุวณ ั -พระพิราพ ซอยวัดดานสำโรง สมุทรปราการ เขารวมอวยพรงานของแมศศิพมิ ลหรือแมแอด รางพระแมลกั ษมี ทาเรือ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี พรอมครอบครัว ซึง่ ปนยี้ า ยมาจัดงานทีส่ นามโรงเรียนทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี งานนีส้ รางความตืน้ ตันใจใหกบั เจาภาพเปนอยางมาก ทีม่ อี าคันตุกะมารวมงานตัง้ แตเชามากมาย

โดนเอากลับซะบาง คุณยศกาญจน จูสวัสดิ์ หรือพอเอ รางพอทาวนาคา บานหัววัง อ.สองพีน่ อ ง จ.สุพรรณบุรี ซึง่ เปนโหรานองใหมทกี่ ำลังฮอตทีส่ ดุ ในขณะนี้ ไปทำพิธที ไี่ หนชอบทำใหเจาภาพ ซึ้งจนน้ำตาไหลทุกงาน พอถึงคราวตนเองบางพอเขียวบางแคมาเปนเจาพิธีให ในชวงเปดศาล และขอขมาคุณแมและญาติผูใหญ งานนี้พอเอซาบซึ้งใจมากจนปลอยโฮไมหยุดเปนเวลานาน

เกจิของทุกๆคน ทานพระครูยัติธรรมานุยุต หรือพระอาจารย แปะ วัดสวางอารมณ นครปฐม เปนประธานจุดเทียนชัยใหกบั พอหมวดนิรนั ดร-แมละเอียด คงบางพระ รางแมพกิ ลุ -พอปยะ บานกำแพงแสน ซึง่ รางนีเ้ ปนทีร่ กั และเคารพของคนในวงการ

แฟชั่ น ฮิ ต บรรดารางพระแมทั้ง 12 รางจากสถานที่ตางๆ ไดรับเกียรติเชิญจากคุณคำพันธุ เศษสีหรือคุณบัติ รางมาตา บาดาลเทวี-พระแมกวนอิมพันมือ ม.สายรงุ บางปู ใหทำพิธอี ารตี บูชาไฟ เพือ่ อวยพระพรชัยใหกบั ตำหนักและรางของเจาภาพ

ปหนามาอีกนะ คุณประวิทย รางพอปูจอมทอง ตำหนักติด ร.ร.บานหนองขาหยั่ง เมืองนครปฐม ถายภาพรวมกับบรรดา ญาติและศิษยานุศิษย เจาภาพดูวีซีดีที่ทางทีมงานไปถายทำมา ยกนิว้ บอกวาเยีย่ มมากๆ จองงานขามป บอกปหนามาอีกนะ

คนรักเจ้า33  

คนรักเจ้า33

คนรักเจ้า33  

คนรักเจ้า33

Advertisement