Page 14

หนา 14

ไปงานเจาพอเดชณรงค กาญจนบุรี เลยเจอของดีมานำเสนออีกมากมาย

คำวา “เจาพอ” หลายๆคนที่ไดยินอาจจะรูสึก ประหวั่นครั่นครามในเดชศักดา เพราะคำวาเจาพอนั้น สำหรั บ บุ ค คลทั่ ว ไปจะหมายถึ ง ผู มี อิ ท ธิ พ ลควบคุ ม กิจการตางๆไวในอาณัติ แตคำวา เจาพอหรือเจาพี่ ในวงการ เจาหรือวงการคนทรงนัน้ จะหมายถึงผทู เี่ ปนศูนยรวมจิตใจ เปนศูนยรวม ของผูที่มีใจจงรักภักดีตอเทวดาที่เรียกวา เปนสายปา ที่มีความสามารถมากลนในการชวยเหลือ ผทู กุ ขยาก ครั้ ง นี้ เ ป น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ที่ ไ ด ไ ปทำงานที่ แ ถบ กาญจนบุรี โดยเฉพาะ อ.ดานมะขามเตีย้ ซึง่ ทีน่ มี่ รี า งทรง จะเปนแบบเจาพอ เจาแมอยูมากมาย โดยเฉพาะที่บาน หนองโสนนั้น เจาพอเดชณรงคหรือที่เรามักจะเรียกวา เจาพีเ่ ดชณรงคนนั้ เพราะเจายังหนมุ ฟอหลอเฟย ว แมกาย สังขารของแมแตมจะอายุมากแลว แตเจานั้นยังแข็งแรง แบบวาเวลาทรงเจาเมือ่ ไร จะผิดเปนคนละคนกับกายสังขาร สายสั ม พั น ธ ข องเจ า พี่ เ ดชณรงค จ ะแนบแน น กั บ พ อ ปู สิ น ธุ แห ง บ า นท า แย และกั บ เจ า พี่ ชั ย ณรงค แห ง บ า นท า ทุ ม ซึ่ ง เป น ร า งทรงดี เ ด น ของหน ว ยงาน วัฒนธรรม จ.กาญจนบุรี ซึง่ ไดรบั ใบประกาศณียบัตรของ ทางจังหวัดมาแลวและนาจะถือวา เปนรางทรงคนแรกของ ประเทศไทยทีท่ างหนวยราชการไดออกไปรับรองความเปน

รางทรงและตำหนักทรงดีเดน 2 วัน 1 คืนทีเ่ ราอยทู นี่ ี่ เราเห็นเรือ่ งราวทีน่ มี่ ากมาย โดยเฉพาะลูกศิษยที่ยอมศิโรราบแบบพอจะเอาอะไร ก็บอกมา ลูกยอมจัดใหทงั้ นัน้ ลูกศิษยแตละคนแยงกันถวาย ปจจัยแบบไมยอมกันและกัน จนตองแยกลูกศิษยออกเปน ชุดเชา ชุดบาย ชุดเย็น เพือ่ ไมใหทกุ คนอิจฉากัน กลายเปน วาเราเองกลับแอบอิจฉาแทนลูกศิษยทุกคน ก็โดยเฉพาะ สินบนทีน่ เี่ ขาถวายกันปละ 7-8 แสนทุกป ถาไมเกงจริง ใครจะนำสินบนถวายกันปละเทานี้ หลายสิง่ ทีป่ ระทับใจ ที่นี่ก็คือ การจัดงานทุกครั้งเขาบอกวา เหมือนเปนงาน ประจำปของหมบู า น ทีต่ อ งทำอาหารเลีย้ งผคู นทัง้ หมบู า น สองวั น นี้ ทุ ก คนต อ งมารั บ ประทานอาหารที่ นี่ พ ราะ ถือวาเปนมงคล ก็เลยตองจัดอาหารแบบหมดเทาไรเทากัน หลายหมืน่ บาท อี ก อย า งคื อ เห็ นโหราพระยาแถน ก็คือคุณปอ แหงบานเขาชอง อ.ทามะกา มาเปนโหราทำพิธตี ลอดทัง้ 2 วัน พรอมกับระนาด ช.บรรเลงศิลป ทีม่ พี ณ ิ แคนประยุกต อยูในวงเดียวกันเรียกวาหาระนาดวงนี้ที่เดียว? ไดทั้ง ระนาดและพิ ณ แคนพร อ มกั น ในราคาเพี ย งไม เ ท า ไร เห็นเขาบอกวาเขากรุงเทพ พรอมพิณแคนเพียง 8,000 บาท

เทานัน้ ก็เลยตองบอกวาตำหนักใดทีม่ งี บจำกัด อยากไดทงั้ ระนาดและพิ ณ แคนในราคาไม แ พงติ ด ต อ ได กั บ ทาง ที ม งานของเรา เราจั ด ให ไ ด เ ลยเพี ย งแต ต อ งติ ด ต อ แตเนิน่ ๆเพราะงานเยอะมากๆ

จำหนายเพชร พลอย หิน เครือ่ งประดับทุกชนิด รับซอมและทำงานทองทุกชนิด ถวายพระพร นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.พรอมดวยผูบริหาร รวม บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา สิรกิ ติ ิ์ พระบรมมหาราชินี ณ หองสงสถานีโทรทัศนโมเดิรน ไนน (ชอง 9 อสมท.)

เฮงดีรุงเจริญ จำหนายและติดตัง้ กระจก-อลูมเิ นียม บานเลือ่ น บานสวิง บานกระทงุ บานเปลือย กระจกนิรภัย แกะลายกระจก ฝาฉาบเรียบ ทีบาร ผนังเบา บริหารงานโดย คุณอรพรรณ นนทวัลย

รางพระลักษมีตาทิพยมหาเทวี

7/982 ถ.เลียบคลองสอง 19 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โทร. 02-9142815, 084-3220650, 089-1436522

PG

PATTAWAN

อยากไดเครือ่ งประดับแสนสวย ราคาไมแพง ตองที่ PATTAWAN GEMS & JEWERY สำนักงานชั้น 2 หางเซ็นทรัล-บิ๊กซี พัทยา ถนนพัทยา สาย 2 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

บริหารงานโดย คุณสุจติ ร ปทวรรณ (แมแขก จันทบุร)ี โทร. 081-4299439, 081-6879819, 038-362270

คนรักเจ้า33  

คนรักเจ้า33

Advertisement