Page 13

หนา 13

       หายไป2 ฉบับ เนือ่ งจากถูกเบียดดวยขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับประมวลภาพและขาวสารของงานครบรอบ 4 ป ของหนังสือพิมพของเรา เปดมาฉบับนี้ก็เลยเอาบทสวด ขอพรจากองคพระคเณศมาฝากเปนของขวัญ สำหรับ ทุกทานทีม่ คี วามศรัทธาในเทพพระองคนี้ ก็ขอใหผทู ศี่ รัทธา เมื่อหมั่นทองบนภาวนาขอพรจากพระองคแลว ก็ขอให พระองคจงประสพความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนา ดวยเทอญ บูชาพระพิฆเณศ เพื่อขอความสำเร็จในศิลปะ แขนงตางๆ ขอใหพระองคขจัดอุปสรรคทัง้ ปวง ประทาน ความรู และความมีโชคและทรัพย โอม ศรี คเณศายะ นะ มะ ฮา หรือ... โอม พระพิฆเณศวร สิทธิ ประสิทธิเม มหาลาโภ ทุ ติ ยั ม ป พระพิ ฆ เณศวร สิ ท ธิ ประสิ ท ธิ เ ม มหาลาโภ ตะติ ยั ม ป พระพิ ฆ เณศวร สิ ท ธิ ประสิ ท ธิ เ ม มหาลาโภ หรือ... โอม คะชานั ม ภู ต ะคณาธิ เ สวิ ตั ม กะป ต ะถะ ชัมพูผะละ จารุภักษะณัม อุมาสุตัม โศกะวินาสะการะกัม นะมามิ วิฆเนศวะระปาทะปมกะซัม หรือ... โอม ตัสสัต โอมมหาเดวะ มหารณัม มหาวัสการัม มหาพิคคะเณ พรหมมานัง วิญญานัง นมัสสามิ นโมนะมะ โอมคะเณศายะนะมะ หริโอม ศรีคณปติเยนะมะ สิทธิสวาหะ หริโอม ศรีคณปติ เยนะมะ โอม คเณศายะ นะมะ คำถวายผลไม... โอม นจาตวิฑะ มัณฑ บุชชะ ปาณิ สมันตยุตริ ามิ

หรือ... โองการพิ น ทุ นาถั ง อุ ป ปานั ง พรหมมะโน จะอินโทพิฆเณศโต มหาเทโว อะหังวันทามิ สัพพะทา สิทธิกิจจัง สิทธิกมั มัง สิทธิการิยะ ประสิทธิเมฯ การขอพรพระพิฆเณศแบบแปลเปนไทย(อีกแบบ) ในการบูชาพระคเณศนัน้ ทานนักปราชญโบราณ ไดมบี ทสวดบทบูชาเพือ่ ขอพรตอพระคเณศ ซึง่ บทสวดนี้ อาจจะมีความยาวมากนิดหนอย แตบทสวดบูชาบทนีน้ นั้ กลาววาถาผูใดไดหมั่นสวดทองบูชาเปนประจำ ผูนั้นจะ ประสพความสำเร็ จ ตามความประสงค ทุ ก ประการ บทสวดนีอ้ นั ทีจ่ ริงเปนภาษาบาลี แตเพือ่ ใหสะดวกในการ ใชงาน จะใชภาษาไทยสวดทดแทนกัน บทสวดบูชาขอพร ตอพระคเณศดวยโศลกแปดบท “ขอนอมนมัสการแด พระศรีคเณศ” 1.ขอนมัสการพระคณนายก พระผูซึ่งมีงาขาง เดียว มีกายยิง่ ใหญมผี วิ พรรณเสมือนทองคำทีร่ อ น มีทอ ง ใหญ มีเนตรไพศาล 2. ขอนมัสการพระคณนายก ซึง่ พระองครดั เอวไว ดวยเชือกหญาคาและหนังกวางดำ มีงเู ปนยัชโญปวีต (ยัชชะ-โย-ปะ-วีด) บนหนาผากมีพระจันทรเล็ก 3.ขอนมั ส การพระคณนายก ซึ่ ง พระองค ไ ด ประดับเพชรอัญมณีนานาบนราง และสวมมาลัยไวอยาง แปลกตา และสามารถแปลงรูปไดตามประสงค 4.ขอนมัสการพระคณนายก พระองคมพี ระพักตร เปนชาง พระองคเปนเทพที่สูง หูพระองคใชโบกปด เหมือนแสจามรี ทานถืออาวุธปาศและอังกุศ 5.ขอนมัสการพระคณนายก พระองคมีความ เยี่ยมมาก พระองคไปรวมสงครามตอนเทวดากับอาสูร ทำสงครามกัน โดยขึน้ บนหลังหนูเปนพาหนะ 6.ขอนมัสการพระคณนายก พระองคผมู แี ขนยาว และไดรับการสดุดีโดยพวกยักษ กินนร คนธรรพ สิทธิ

และวิทยาธรเสมอไป 7.ขอนมัสการพระคณนายก พระองคผูทรงเปน ที่พึ่ง มีความจงรักภักดี พระองคเปนผูประทานความสุข แกเจาแมอมั พิกา (คือมารดาของพระคเณศ) และพระองค ทรงหอมลอมไปดวยมาตฤกา (เจาแม) ทั้งหลายและมี น้ำมันอันไหลยอยจากศีรษะ 8.ขอนมั ส การพระคณนายก พระองค เ ป น เทวดาขจัดอุปสรรคทั้งปวง พระองคปราศจากอุปสรรค ทัง้ หลาย พระองคทรงประทานความสำเร็จทุกประการ บทสวดทัง้ แปดโศลกนีบ้ คุ คลผใู ดอานเปนประจำ ผูนั้นจะประสพความสำเร็จความประสงคทุกประการ ผนู นั้ เปนผถู งึ พรอมดวยวิทยาและทรัพย อานบทสวดแปด โศลกแลว อานตออีก 2 โศลก 1.ขอนมัสการพระเทพซึง่ อยใู นรูปชาง อยใู นรูป พระพรหม อยใู นรูปพระวิษณุ และอยใู นรูปพระศิวะ 2. และในการสวดบูชาพระคเณศนี้ (ขาพเจา) ทีไ่ ด กระทำมากหรือนอยดวยการกระทำทัง้ หมดของขาพเจานี้ ขอพระสรวาตมา (พระคเณศ)ขอพระองคทรงอวยพร แกขา พเจาทุกประการเทอญ บทสวดบูชาขอพรทีก่ ลาวมาทัง้ หมด ใหกลาวบท สวดบูชากอนแลวคอยขอพรตามทีต่ นเองตองการ และตัง้ จิ ต ใจให มั่ น ให เ ป น สมาธิ ร ะลึ ก ถึ ง องค พ ระคเณศ ผูขจัดอุปสรรคทั้งปวง ขอใหพระองคทรงพระกรุณา ประสิทธิป์ ระสาทพร ใหตามทีข่ อทุกประการและอยาลืมพร ที่ขอนั้น ขอใหตั้งอยูบนหลักเหตุและผลในความเปน ไปไดดว ย จากหนังสือมงคลวัตถุและการอวตารของพระพิฆเณศ

ไมอยากตกขาว ไมอยากถูกหลอกเรือ่ งของคนทรงเจา ติดตามไดในหนังสือฉบับนี้ ฉบับเดียวของเมืองไทย เพราะเปนหนังสือพิมพเลมแรกทีน่ ำเสนอเรือ่ งราวของคนทรงมากทีส่ ดุ ตองเปนสมาชิก ปละ 300 บาท/12 เลม โอนเงินเขาบัญชี นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน พรอมสงชื่อที่อยูของทานมาตามที่อยูของกองบรรณาธิการ หนาที่ 15 ของหนังสือเลมนี้ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่ 705-1-57125-7 หนังสือสงถึงบานทานแนนอน ติดตอกับเราโดยตรง โทร. 081-7368352, 086-8843030, 086-8070058

คนรักเจ้า33  
คนรักเจ้า33  

คนรักเจ้า33

Advertisement