Page 12

หนา 12

สุดยอดบายศรีอกี ทีม คุณรัตนเกียรติ เจริญพันธถาวร รางพระศิวะเทพ บานโพธิเ์ ศรษฐี นครปฐม หัวหนาทีมบายศรีทแี่ สนสวยในงานนี้ จุดเทียนชัยเปนบารมีใหกบั พระแมลกั ษมีมาตา รางคุณมยุรี ถาดทองหรือแมตกุ บานหนองรี โพธาราม ราชบุรี อยใู นสายของพอปฟู า กัลกิยานารายณ บานโปง เจาของงาน 21 ธันวาคมทุกป ปนงี้ านของแมตกุ แขกเหรือ่ ลนหลามมาจากทัว่ สารทิศนาปลืม้ ใจ

ปนอี้ ลังการงานสราง แมตกุ รางพระแมอมุ า ออเงิน, พอเฉลิมพร รางพระนเรศวร นวมินทร 24 งาน 23 ก.ย.นี้ พอเทพยภชุ งคนาคา ราชบุร,ี แมนยิ ม รางพอตากสิน ม.จันทิมา บางบัวทอง งาน 23 ต.ค.51, พ อ แบ็ ง ค ร า งพระนารายณ ออเงิ น เข า ร ว มงานของพ อ ป ย ะรั ต น ( เอก) เงิ น ยวง รางพระนารายณบรรทมสินธุ ลาดปลาเคาซึง่ ปนจี้ ดั งานไดอลังการมากตัง้ แตเชาจรดค่ำยันเลิกลา

เต็มจอ แมเมยและแมพรพิไล 2 รางพระแมจากสามพราน นครปฐม เขารวมอวยพรในงานพิธบี ชู าครูของคุณไพรพรรณ รางพอปพู ระหงษ บานดอนยายหอม นครปฐม ซึง่ จัดงานรวม กับพระแมกาลี เห็นรอยยิม้ กวางของทัง้ 3 คนแสดงวามีความสุข

เลือดสุพรรณ คุณปรีดายุทธ เผาพันธุศรหรือคุณเตอ รางพระ ศิวะโยคีศวร สุพรรณบุรี กำลังถวายพรพระพิเรนทรรังสรรค จตุรยักษ-พระเอกาทศรถ รางคุณบุญโชค สุขเมือง ซึง่ ทัง้ สอง อยใู นกลมุ ทศเทพราชาทีโ่ ดงดังและตำหนักอยทู สี่ พุ รรณบุรที งั้ คู

ถึงเวลาเปลีย่ นแปลง คุณนภัทร วิเชียรสาร หรือแมหงส รางพระ ศิวะนารายณ จัดงานไหวครูภายในที่ตำหนัก ม.พงษศิริชัย 2 พุทธมณฑลสาย 4 ปนี้ใชบริการของทีมงานระนาดสมบัติศร นารายณ และปเู สือ-แมนภา เพราะประทับใจเสียงทีแ่ สนหวาน

ก น ของก น กุ ฏิ พระครู ยั ติ ธ รรมนุ ยุ ต แห ง วั ด สว า งอารมณ นครชั ย ศรี นครปฐม ทำพิ ธี เ สริ ม ขั น ธ ค รู ใ ห กั บ พ อ วั น ชั ย ยุทธกรดลชัย รางพอปเู สือ ม.หลักสองนิเวศน เพชรเกษม 63/2 ซึง่ เปนศิษยรกั ของพระอาจารยแปะ เกจิขมังเวทยของวงการ

มาเสริมกันทุกป แมเปด รางพระแมคายตรี ลาดพราว 87 งาน 10 ส.ค.51 ที่ 1 ปจะเห็นออกงาน 1 ครั้งที่งานของแมสุแมน ร า งแม ม หามายา วั ง น อ ย อยุ ธ ยา เนื่ อ งจากรั บ ศิ ษ ย ทุ ก วั น อีกทัง้ ธุรกิจโรงงานสิง่ ทอ ทีต่ า งประเทศก็เวิรค สุดๆสวนกระแส

มีความสุข ถือวาเปนความสำเร็จอยางมากในการจัดงานปนี้ ทีอ่ าคันตุกะลนหลามในงานไหวครูของคุณมณฑล(เป) รางพอ พระกาฬ บางบัวทอง แถมอยกู นั จนดึกดืน่ ไมยอมเลิกเปนกำลัง ใจกัน เจาภาพบอกจัดงานแลวมีความสุข งัน้ ก็รวยอยางเดียวสิ!

พุทธาเทวาภิเษก ณ วัดประชุมราษฎร คลอง 6 ปทุมธานี โดยพระเกจิอาจารยชอื่ ดังในวงการ แบบที่ 1 ดานหนาพิฆเนศบรมครู ดานหลังตราโอมคนรักเจา แบบที่ 2 ดานหนาพอศิวะ-แมอุมาประทานพร ดานหลังพระคเนศวัยเยาวประทานพร

วัตถุมงคลทัง้ สองแบบขนาดเดียว 5 ซ.ม. 1. เนือ้ ผงวานแดงพุทธคุณ 108 2. เนือ้ น้ำตาลไมเทพทาโร 3. เนือ้ ผงวานขาวพุทธคุณ 108 รวมทำบุญ 100 บาท รับวัตถุมงคล 1 องค รายไดสมทบเขากองทุนหนังสือพิมพผนู ำกาวหนา-คนรักเจา เพือ่ เปนทุนการศึกษาชวยเหลือเด็กนักเรียนยากจนในชนบท

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 086-8843030, 081-7368352, 086-8070058 โทรสาร 032-310810

คนรักเจ้า33  

คนรักเจ้า33

Advertisement