Page 11

หนา 11

เมือ่ บก.จุฑาภัทรไปเมืองจีนรวมฉลองวันรับปริญญาของลูกสาว ถายภาพรวมกับอธิการบดี

นัน้ เกือบปละ 300,000 บาท ซึง่ 4 ป ก็จะมีคา ใชจา ยนอก ก็กวาลานบาท เพือ่ นรวมชัน้ เรียน ทุกคนมาจากครอบครัว ทีม่ ฐี านะร่ำรวยอยเู กา ซึง่ ไมมปี ญ  หาอะไรในเรือ่ งคาใชจา ย แต น อ งฟ น ต อ งใช จ า ยอย า งประหยั ด เพื่ อ ให อ ยู ร อด ในตางแดน แลวเธอก็ทำไดจริงๆอยางทีต่ งั้ ใจไว 25 มิ.ย. 51 เปนวันกำหนดรับปริญญา วันที่ 24 มิ.ย. เวลา 10.30 น. ดิฉนั จึงเดินทางดวยการบินไทย ดวยความ อนุเคราะหคา ใชจา ยจากคุณวรวุฒิ วิรยิ ะกิจจา หรือพอปอบ วัดโบสถ ผูอำนวยการหนังสือพิมพของเรา จัดสรรคา ใชจา ยในการเดินทางมาให ซึง่ ก็ตอ งขอกราบขอบพระคุณ มา ณ ทีน่ ดี้ ว ยความจริงใจ การรับปริญญาของที่มหาวิทยาลัยนี้ เขาทำแบบ ง า ยๆสบายๆ โดยท า นอธิ ก ารบดี เ ป น ผู ม อบปริ ญ ญา ซึง่ มีความหมายวา ทุกคนไดสำเร็จการศึกษาแลว

ครัง้ นีเ้ ปนครัง้ ที่ 2 ทีไ่ ดเดินทางไปเหยียบดินแดน แหงมังกร ซึง่ ก็หมายถึงประเทศจีนแผนดินใหญ ครัง้ แรก ก็เดือนมกราคมของป 2550 ซึง่ ตอนนัน้ ก็เดินทางไปเยีย่ ม ลูกสาวซึง่ เรียนอยปู ท ี่ 3 ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาเขต เซียะเหมิน วิชาเอกภาษาจีน หลังจากทมุ เทเวลาในการเรียนถึง 4 ป แบบหนัก หนาสากรรจ นองฟนหรือ น.ส.รัตนชนก เมืองเชียงหวาน ครัง้ หนึง่ ในชีวติ ทีต่ า งแดน ก็ฟนฝาอุปสรรคมาจนสำเร็จจนได ซึ่งถือวาเปนเรื่องนา ภาคภู มิ ใ จมากๆสำหรั บ เด็ ก ผู ห ญิ ง คนหนึ่ ง ซึ่ ง เป น คนไทยแทๆ ในครอบครัวไมมีพื้นฐานภาษาจีนมากอน ทุกอยางเกิดจากฝกฝนลวนๆไมมีพรสวรรคมาเกี่ยวของ ทุกเรือ่ งเปนเรือ่ ง ของพรแสวงทัง้ สิน้ การไดเดินทางไปเรียนที่ตางประเทศเปนความ ใฝ ฝ น ของน อ งฟ น เธอจึ ง ตั้ ง ใจฝ ก ฝนมากๆเพื่ อ ให มี วันเดินทางกลับเมืองไทย โอกาสไดรบั ทุน เนือ่ งจากฐานะทางครอบครัวไมไดร่ำรวย อะไรมาก จนจะสามารถสงไปเรียนไดดว ยทุนของตนเอง แลวในทีส่ ดุ เธอก็สามารถ สอบชิงทุนของสมาคมศิษยเกา มหาวิยาลัยหัวเฉียวแหงประเทศไทย ชนะคแู ขงทีเ่ ขาสอบ อีกหลายคน จนไดรบั ทุนไปเรียนตอเมือ่ 4 ปทแี่ ลว 4 ปทผี่ า นมา ทางครอบครัวตองทำงานหนักมากๆ ในการส ง เงิ น เพื่ อ ให น อ งฟ น เรี ย นต อ จนจบให ไ ด เพราะทุ น ของสมาคมฯที่ ไ ด ม านั้ น จะเป น เรื่ อ งของ จากนัน้ ทุกคนก็จะถายภาพรวมกัน โดยดิฉนั ตอง คาเลาเรียนปละประมาณ 80,000 บาท แคคา ใชอนื่ ๆไมวา จะเปนเรือ่ งคาทีพ่ กั อาหารการกิน คาหนังสือ คากิจกรรม รับหนาทีเ่ ปนชางภาพใหกบั ทุกคน เพราะวากลองถายรูป

ครั้งแรกที่เห็นหมอสุพจน ปอมพระจุล ทำพิธี ยังไมเคยนึกเลยวาหมอสุพจนนนั้ จะกาวมาไดไกลถึงขนาดนี้ แตเวลาเพียงแค 6 เดือนเทานัน้ จากหลังมือกลายเปนหนามือ ทุกอยางมีการพัฒนาอยางรวดเร็วมาก ตองยอมรับวาพร สวรรคพรอมพรแสวง และความมีใจรักในงานทำพิธขี อง หมอสุพจนมผี ลอยางมากๆในการเปลีย่ นแปลงของชีวติ ความเป น ผู มี อั ธ ยาศั ย ดี น อบน อ มต อ ทุ ก คน เปนเสนหท มี่ ดั ใจแหงบรรดารางทรงทัง้ หลาย ความตัง้ ใจ ในการทำพิธี อีกทัง้ มนตคาถาภาษาบาลีทรี่ ่ำเรียนมาจนแตก ฉานมีเยอะมากมายหลายสิบบท ความคลองแคลวในการ ทองบนภาวนาคาถา ไมมตี ดิ ขัดเปนเสนหอ กี อยางหนึง่ ในงานไหวครูทั่วๆไปในยามค่ำคืนที่มีการเบิก บายศรี อาจจะพบหมอสุพจนไมมากนัก เพราะถือวาเปนอีก กลุ ม หนึ่ ง แต ใ ครจะรู บ า งว า งานไหว ค รู แ บบภายใน ทีไ่ มไดลงในหนังสือ ซึง่ เปนประเภทเชาไหวครู บายเบิก

บายศรีแลวเสร็จพิธีนั้นมันมีมากกวา เกือบทุกงานแบบ ภายในกวา 80 % หมอสุพจนนนั้ เปนทีไ่ ววางใจของเหลา บรรดาร า งทั้ ง หลาย เมื่ อ หมอสุ พ จน ไ ปทำพิ ธี ที่ ไ หน ก็จะมีเหลาบรรดารางทรงอยูกลุมใหญตามไปรวมเสริม บารมีใหกับเจาภาพทุกๆงาน จนดูเหมือนวาเปนสุพจน แฟนคลับ อีกทั้งเมื่อเปนงานกลางคืนดวยแลว แขกเหรื่อ ของหมอสุพจนที่ติดตามหมอสุพจนนั้นมีไมนอยกวา ใครเลยจริงๆ เรียกวาถาเดือนไหนมีงานนอย โหราคนอืน่ มีงาน 10 งาน หมอสุพจนตอ งมีถงึ 15 งาน แตถา เดือนไหนมีงาน มากคนอืน่ ได 20 งาน หมอสุพจนตอ งมีถงึ 30 งาน เรียกวา บางวันรับถึง 3 งานก็เคยมี น้ำเสียงที่ออดออนเทวดาและเหลาบรรดาราง ทรงทั้งหลาย ลีลาการรองแหลที่ไมแพใคร อีกทั้งคาตัว ก็ยงั คุยกันได เปนทีย่ อมรับกันได จึงทำใหทกุ คนเรียกใช บริการของหมอสุพจน ปอมพระจุล จนคิวแนนยาวเหยียด ขามป ใครสนใจติดตอไดที่084-7069659, 089-4538449 ไมผดิ หวังแนนอนการันตี...

รัตนชนก-จุฑาภัทร เมืองเชียงหวาน

กับเพือ่ นๆในรนุ ทีจ่ บพรอมกัน

ทีน่ ำไปนัน้ มันดีกวากลองของคนอืน่ ๆ เนือ่ งจากเปนกลอง ตั ว เดี ย วกั บ ที่ ใ ช ถ า ยรู ป ทำมาหากิ น ทุ ก วั น เพื่ อ ส ง เสี ย ใหลกู สาวเรียนจบมาได ก็คอื Nikon D80 ทีใ่ ชอยเู ปนประจำ และก็เปนชางภาพมืออาชีพเพียงคนเดียวในขณะนัน้ อยเู ทีย่ วเมืองจีนตออีก 4 วัน ก็เดินทางกลับเมืองไทย พรอมกับความภาคภูมใิ จของครอบครัว ซึง่ ก็ตอ งขอขอบ พระคุณทุกๆ รางที่ใหความเมตตากับทางทีมงานของเรา จนมาถึงวันนีว้ นั ทีเ่ ราตัง้ ตารอมาตัง้ 4 ป ขอขอบพระคุณๆๆ ทีท่ กุ คนมีสว นรวม จนเราไดมวี นั นีจ้ ริงๆ...

   ⌫ ⌫ ⌫     ⌫   ⌫  ⌦ 

คนรักเจ้า33  
คนรักเจ้า33  

คนรักเจ้า33

Advertisement