Page 1

หนังสือพิมพผนู ำกาวหนา ฉบับ เลมที่ 33

ราคา 30 บาท


หนา 2 วันจัดงาน

ชือ่ องค/ชือ่ ตำหนัก

ทีอ่ ย/ู รายละเอียด

พอบุเรงนอง(ผูชนะสิบทิศ) คุณขวัญ บานรมฉัตร โรงโปะ บางละมุง ชลบุรี 087-0768711, 084-9418246 4 ส.ค. 51 5 ส.ค. 51 พระแมปราวตี-แมลมิ้ กอเหนีย่ ว คุณกงุ เนินพลับหวาน มาบยายเลีย 43 สุขมุ วิท 53 พัทยากลาง 089-4187726 หลวงพอทองกลึง สุนทโร ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 081-6221200 081-8052950 วัดเจดียหอย 6 ส.ค. 51 คุณสรณรงค ซอยโรงเหล็ก สมุทรปราการ 081-6512962 พระนารายณมหาเทพ 7 ส.ค. 51 คุณทรงกลด ซอยโชติระวี ซอย 1 ตรงขาม ร.พ.สนามจันทร นฐ. 085-9084853 ปเู พชรฉลูกรรณ 7 ส.ค. 51 ตรงขามวัดดอนยายหอม เมืองนครปฐม (เชาเดียว) พอปสู มิงนารายณ 7 ส.ค. 51 แมออ ย ม.เอซีเฮาส 2 คลอง 4 ลำลูกกา ปทุมธานี 081-2082155, 081-6431792 พระแมอมุ า 9 ส.ค. 51 คุณอภิวัฒน(กรี) ถ.สุวินทวงศ มีนบุรี 02-9897645, 089-1447645, 083-9917665 พระศิวะภาคสุดทาย 10 ส.ค. 51 คุณปยะพร จัดงานทีต่ ำหนักเสียงทอง คลอง 2 รังสิต 084-0999083 พอกรมหลวงชุมพร 10 ส.ค. 51 คุณนันทกานต การเคหะสมุทรปราการซอย 12 (เชาเดียว) 087-8118665 พระแมลกั ษมีมาตา 10 ส.ค. 51 พอพรหมพระปยะมหาราช คุณรงุ ฤดี จัดงานวัดเกาะสุวรรณาราม สายไหม 087-1993693, 02-5311079 11 ส.ค. 51 บานหนองปากโลง เมืองนครปฐม พอเทพจักรทอง 12 ส.ค. 51 คุณปาริสรา แฟลตตำรวจทงุ สองหอง วิภาวดี 27 , 081-9294830, 085-8140479 พอปฤู ๅษีตาไฟ 15 ส.ค. 51 คุณฤดี จัดงานวัดไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อางทอง 081-7540784 แมสวุ รรณภูมิ 16 ส.ค. 51 คุณวรพจน (เบียร) ม.พฤกษา 25 ซ.กันตนา บางใหญ นนทบุรี 085-8465825 พระแมกาลี 17 ส.ค. 51 แมแขก เขาตาโล พัทยาใต ชลบุรี 087-6095008, 087-1335924 พอพระกาฬ-พอปศู รีสทุ โธ 19 ส.ค. 51 แมจนั ทรา เนินพลับหวาน-มาบยายเลีย 24 พัทยากลาง 086-3212253 พระสุรยิ ะเทพ-แมจามเทวี 20 ส.ค. 51 ต.เทพประทานพร-แมนาคี คุณบุษบา(ปกุ ) จอมทอง พระราม 2(ใกลตลาดโอเอ) 087-6942303 20 ส.ค. 51 คุณเกษม บานหุบกระพงษ ซอย 5 ชะอำ เพชรบุรี 089-0631853 พอเอกาทศรถ 21 ส.ค. 51 คุณหมู อาคารอเนกประสงคสนามกีฬา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 089-6523519 เสด็จพอจักรนารายณ 28 ส.ค. 51 คุณออฟ ตลาดนัดทูเดย หลังวัดดอนเมือง 084-6452005, 089-7883643 พระพิฆเนศวร 3 ก.ย.51 6 ก.ย. 51 แมอากาศตะไล-พระพิฆเนศ คุณสมหวัง ซ.นนทบุรี 38 สนามบินน้ำ นนทบุรี 02-9670839, 081-7006958 6 ก.ย. 51 พระแมเจาจอมเทวีศรีมนตราประกาศิต คุณรังสิมนั ตร (มะตน ดอนเมือง) จัดงาน ว.เทคนิคดอนเมือง 085-2376305 คุณพงศกร-คุณณิชา(ปาบัติ-แมหลิน)ชุมชนหนองสมอ พัทยากลาง 080-2943985 ต.นาคเทพเทวี-พระปยะ 7 ก.ย. 51 คุณกยุ ทาใหม จันทบุรี 087-1424381 ปูแดงมหาราช 8 ก.ย. 51 คุณกัลยาณี ตรงขามซอย 36 ตลาดขวัญ นนทบุรี (สายเบียรกนั ตนา) (เชา-บาย) ต.เทพประทาน 8 ก.ย. 51 คุณเล็ก ตรงขามวัดธรรมศาลา นครปฐม 087-1665573, 089-8161146 พอปูฤๅษีนารอด 9 ก.ย. 51 คุณจิว อภิชาติ ศาลเจาน่ำโทวไตตี่ ปากแพรก ระยอง ทาวสหบดีพรหม 13 ก.ย. 51 คุณสมชาย เคหะสวน 2 ขาง ร.ร.บางขุนเทียนศึกษา 086-3737642 (เชา-บาย) พอปฤู ๅษีตาไฟ 14 ก.ย. 51 ผใู หญอู หนองนกไข กระทมุ แบน สมุทรสาคร 081-7704964, 087-6861511 สถานทรงญาณมหาราช 20 ก.ย. 51 20 ก.ย. 51 วันราชสมภพสมเด็จพระปยะ คุณสยามมินทร(แผน) จัดถวายทีต่ ำหนักคลอง 8 (เชา-บาย) 086-8896613 คุณเฉลิมพร ม.ศรีนคร 1 นวมินทร 24 โทร.086-0192864, 083-0980784 สมเด็จพระนเรศวรฯ 23 ก.ย. 51 แมแดง ชางสามเศียร จัดงานคลอง 12 ลำลูกกา 089-2249201 พระศิวะ-พอปทู วด 25 ก.ย. 51 ร.ร.เทคโนไทยอิโตะ ซ.สยามคันทรีค่ ลับ พัทยากลาง 081-2670612 พระศิวะพราหมณ 27 ก.ย. 51 แมพลอย ซอย 7 พัฒนา ถ.วัดนาวง ปทุมธานี 084-1358868, 081-7417796 พระแมศรีอมุ า-แมจามเทวี 4 ต.ค. 51 คุณนอง สุขสวัสดิ์ 14 สายแมกมิ บอเนีย้ ว 02-8772955 ไตเซียฮุกโจว 12 ต.ค. 51 คุณอังสนา ม.เมืองประชา ถ.หทัยราษฎร มีนบุรี 085-2164375, 085-9188596 พระแมทรุ คาเทวี 16 ต.ค. 51 18 ต.ค. 51 พอไรนาม-พอปเู ขาไกรลาส เจสายพิณ-เฮียตี๋ คนดังรังสิต 085-0751059, 083-0324228 คุณตา-คุณโตง มาลัยแสนสวย โพธาราม ราชบุรี 086-1702442, 084-1187852 เจาพี่สุกัญญา-พอขุนแผน 19 ต.ค. 51 คุณนิยม สาวเจาเสนหแ หงวงการ ม.จันทิมา บางบัวทอง 086-3832841 ปชู วี ก-พอตากสิน 23 ต.ค. 51 25 ต.ค. 51 พอพระยาแล-เจาพีน่ ลิ ภัทร คุณนุกลู -คุณภัณฑิรา(แนน) ซอยคันลำ 3 นครปฐม 087-4063180 คุณศราวุธ(เสีย่ หนอ) คนดังใจดีแหงบางตีนเปด ฉะเชิงเทรา 038-322346 ทานพอแสงอาทิตย 30 ต.ค. 51

สมัครสมาชิกหนังสือพิมพผนู ำกาวหนา-คนรักเจา แคปล ะ 300 บาท/12 เลม ทานจะไดรบั รขู า วสารตางๆในวงการ พรอมปฏิทนิ งานบูชาครูในแตละเดือนกอนใครๆ (สงสมาชิกกอน)หนังสือสงถึงบานทานแนนอน ติดตอตามเบอรขา งบนนี้

4 ส.ค.51

5 ส.ค.51

7 ส.ค.51

11 ส.ค.51

12 ส.ค.51

15 ส.ค.51

16 ส.ค.51

17 ส.ค.51

20 ส.ค.51

21 ส.ค.51

28 ส.ค.51

6 ก.ย.51

6 ก.ย.51

7 ก.ย.51

13 ก.ย.51

20 ก.ย.51

20 ก.ย.51

23 ก.ย.51

25 ก.ย.51

4 ต.ค.51

12 ต.ค.51

16 ต.ค.51

18 ต.ค.51

19 ต.ค.51

23 ต.ค.51

25 ต.ค.51

30 ต.ค.51

ทีมงานผนู ำกาวหนา-คนรักเจา รับถายรูป ถายทำซีดี บันทึกความทรงจำ ในงานพิธีบูชาครูของทาน จางใครก็ตองเสียเงินเหมือนกัน แตถาใชบริการของเรา เรายินดีประชาสัมพันธงานของทาน พรอมลงรูปเจาภาพใหฟรี


ฉบับที่ 33

หนากากแปะยิ้ม รูสึกสนุกตื่นเตน ครึกครื้นทุกครั้งที่ไดยินเสียง กลองตะลุงตุงแช ของการแหสิงโตในงานเฉลิมฉลอง ทีผ่ า นมาในชีวติ หลายทานคงมีความรสู กึ เดียวกันนีเ้ พราะการแห และแสดงโชวของขบวนสิงโตนัน้ มีมาตัง้ แตอดีตนับรอยๆป ในเมืองไทย ั นารูปแบบ ปจจุบนั การแสดงโชวแหสงิ โตไดพฒ ออกไปเรือ่ ยๆ แมกระทัง่ ไดมขี บวนแหมงั กรทอง ซึง่ มีลำตัว ที่ยาวมากมารวมขบวนแห เพราะความเชื่อที่วาทั้งสิงโต และมั ง กรนั้ น เป น สั ต ว ม งคล เมื่ อ สิ ง โตหรื อ มั ง กรไป ปรากฎกาย อวยพรสถานทีแ่ หงใด สถานทีแ่ หงนัน้ ก็จะมี ความเจริญรงุ เรืองตามคำอวยพรนัน้ จึ ง ทำให มี ข บวนการหากิ น โดยใช สิ ง โตเป น เครือ่ งมือ โดยมีเพียงหัวสิงโตเล็กๆเกาๆสักหัว แลวเดินไป ตามบานเรือนตางๆ เพือ่ ขอเศษเงินมายังชีพหรือมีบางพวก ทีอ่ าจจะมีเปาหมายในการขอเงินไปเพือ่ เสพยา ทุกชุดหรือคณะของสิงโตจะมีแปะยิ้มเปนหนึ่ง ในคณะแสดง เพื่ อ เป น ตั ว ชู โ รงของความสนุ ก สนาน แปะยิม้ ก็คอื ใครก็ไดสกั คนในคณะ ทีม่ คี วามสามารถแสดง เกงเรื่องทาทาง แลวสวมหัวอาแปะอารมณดีที่มีรอยยิ้ม ฉาบอยบู นใบหนาทีเ่ ปนเสมือนหนากาก แลวออกมาเตน ยัว่ สิงโตหรือยัว่ ผชู มใหไดรบั ความสนุกครึกครืน้ ทุกๆคน ที่ดูการแสดงจะรูสึกขบขัน เพราะรอยยิ้มที่แตมแตงไว บนหนากาก โดยไมรวู า คนทีส่ วมหนากากนัน้ เปนอยางไร?

แตทกุ คนก็รสู กึ สนุกไปดวย เหตุผลของการสรางหนากาก แปะยิ้มก็ดวยเหตุผลนี้ และก็ถือวาเปนความสำเร็จลุวัตถุ ประสงคของการสรางแปะยิม้ ขึน้ มา มี อ ยู ค ราวหนึ่ ง ได นั่ ง ดู ก ารแสดงของสิ ง โต และการแสดงของแปะยิ้มดวยความสนุกสนานจนจบ นัง่ ดูหนาแปะยิม้ แลวก็มคี วามสุขทีเ่ ห็นรอยยิม้ เหมือนกับ ทุกครั้งที่ผานมาหลายครั้งในชีวิต แตพอผูแสดงถอดหัว หรือหนากากออกมา ภาพที่เห็นกลับเปนผูชายคนหนึ่ง ที่ ห น า ตาบู ด บึ้ ง เคร ง เครี ย ดเหงื่ อ โทรมเต็ ม ใบหน า พรอมกับคำสบถจากปากวาเหนื่อยฉิบหา... ไมมีรอยยิ้ม สักนิดบนใบหนาของชายคนนั้น ความรูสึกสนุกตั้งแต ตอนแรกนัน้ มลายหายไป ทันทีทไี่ ดเห็นใบหนาและความ รูสึกจริงของชายคนนั้น ที่มันชางแตกตางกันเหลือเกิน กับภาพที่เห็นกอนหนานั้น มันเหมือนกับขณะที่เราเห็น ภาพสวยงามของเทวดา แตชวั่ พริบตามันก็กลายเปนภาพ ของปศาจเขามาแทนที่ ใครจะคิดบางวารอยยิ้มของผูคนที่เราพบเห็น ในวงการนี้ มันจะเปนรอยยิ้มที่จริงใจไมมีอะไรแอบแฝง ใบหนาที่ดูจริงใจ ไมไดปดบังความชั่วรายไว คำพูดที่ดู นาเชื่อถือไมไดแฝงไปดวยเลศนัยแหงความหลอกลวง ภาพของแปะยิม้ คนนัน้ มันตามมาหลอกหลอนเราทุกครัง้ ทีเ่ รารสู กึ หวาดระแวงตอทุกสิง่ ทีเ่ ขามาใกลตวั เรา เพราะกวา ครึ่งหนึ่งของผูคนในวงการนี้ ชอบทำตัวเหมือนแปะยิ้ม คนนัน้ เราเคยเห็นมามากมายหลายครัง้ ทีห่ ลายๆคนตกเปน เหยือ่ ของความหลอกลวงโปปดมดเท็จ หาผลประโยชนอนั

หนา 3 ไมเปนธรรมจากผูที่ดอยโอกาสกวา หรือแมกระทั่งคน ภายนอกทีเ่ ดือดรอนมาพึง่ พาความสามารถของคนทรงให ช ว ยเหลื อ แต ก็ ถู ก หลอกซ้ำ ซากจนหมดเนื้ อ หมดตั ว จนพาลเกลียดคนทรงเจาทุกคนทีร่ จู กั คนดีๆถูกเหมารวมวา เปนคนชั่วรายหรือเลวรายเหมือนกันไปหมด เหมือน คำพังเพยทีว่ า ปลาตายตัวเดียวทำใหเหม็นไปหมดทัง้ ของ ถึงเวลาหรือยังที่เราจะหวนมาคิดถึงเรื่องการ ทำดีเพือ่ สังคม การทำดีเพือ่ สวนรวม เพือ่ ลบลางภาพเกาๆ ของผู ค นที่ ม องว า พวกคนทรงเจ า ทุ ก คนเป น พวก หลอกลวงทั้งนั้น ถึงเวลาหรือยังเมื่อเวลาที่เราพบใครสักคนใน วงการนี้ทำความชั่วจนปรากฎเดนชัด แลวรวมกันแอนตี้ เพือ่ ปดทางเดินแหงความชัว่ รายนัน้ เสีย ถาเรายังใหโอกาส แกบุคคลเหลานั้น ดวยการทำเปนเหมือนทองไมรูรอน ก็ เ ท า กั บ การให โ อกาสคนชั่ ว ออกมาเดิ น ลอยนวล หลอกผู ค นในวงการได อี ก ทุ ก คนจะถู ก ดู ถู ก ได ว า วงการนี้ มั น ก็ ไ อ แ ค นี้ เ อง แม ว า ฉั น จะทำเลวอย า งไร? ถาฉันหนาดานซะอยาง ฉันก็ยังเดินอยูไดในวงการนี้ เพราะวงการนีม้ นั หวยแตก ตัวใครตัวมันทัง้ นัน้ ใครไมอายไมรู แตเรารูสึกอายแทนทุกคนใน วงการ ทีจ่ ะถูกผคู นทัว่ ไปดูหมิน่ ดูแคลนวาเปนผดู อ ยปญญา ไรสติ ไรความรู ไรมนั สมอง มันก็พอๆกันทัง้ หมดนัน้ แหละ อยกู นั ไปอยางงัน้ ๆก็เพือ่ กอบโกยเม็ดเงินหรือผลประโยชน เหมือนกันทัง้ นัน้ อยากเห็ น ทุ ก คนเป น แป ะ ยิ้ ม ที่ ใ ห ค วามสุ ข ใหความชวยเหลือผูคนที่เขามาหา ยิ้มทั้งภายนอกและ ภายในจิตใจ ดีทั้งเปลือก ดีทั้งแกนไมอยากเห็นทุกคน ถู ก มองว า เป น เหมื อ นแป ะ ยิ้ ม ในวั น ที่ เ ราเจอวั น นั้ น เลยจริงๆ.......

จุฑาภัทร เมืองเชียงหวาน

เปดบานแมออ ภูวงั มาตา ซือ่ ตรง เพือ่ ใหเห็นความตัง้ ใจจริงในการทำงานเพือ่ ถวายเทวดา

วรารัตน ตาบทอง-แมออ ได ไ ปเห็ น บ า นของแม อ อ วรารั ต น ตาบทอง รางพระแมศรีมหาอุมาเทวี ที่ ม.ซือ่ ตรง ลำลูกกา คลองสอง ในปนี้ทุกอยางเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สวยงาม มากขึ้น เรียกวางามจนตองตะลึงในการออกแบบ คนที่ ออกแบบนั้นชางมีไอเดียที่บรรเจิดจนภายในเทวาลัยนั้น เปนเสมือนทองพระโรงของเหลาบรรดาเทพทั้งหลาย ไมกลาคิดวาใชงบประมาณไปเทาใดในการเนรมิตความ

อลังการเชนนี้ รแู ตเพียงวาคนทีท่ ำอยางนีไ้ ดนนั้ ตองมีความ ตัง้ ใจอยางจริงๆ ในการทำงานหัตถศิลปแบบนีอ้ อกมาเพือ่ ถวายตอเทพยดา ปนนี้ นั้ แมออ ตัง้ ใจรับแขกหรืออาคันตุกะทุกคน ที่ ม าร ว มงานด า นในเทวาลั ย เพื่ อ ให พื้ น ที่ ด า นนอก เทวาลัยนัน้ เพียงพอตอการรับแขก ยิง่ ดึกอาคันตุกะยิง่ มาก เนือ่ งจากไปตรงกับงานของปโู ตคลอง 7 แมออ จึงตองใช บริการลงจอของทีมงานเรา เนื่องจากแมออนั้นตองการ ใหทกุ คน เห็นกิจกรรมภายในเทวาลัยและก็ตนเองก็อยาก เห็ น กิ จ กรรมภายนอกเทวาลั ย ที่ ไ ม ไ ด เ ห็ น ในวั น นั้ น จึงตองใชกลองVDOทำงานบันทึกภาพถึง 3 ตัว มากกวา ที่ทำงานปกติ และมีทีมงานเราทีมเดียวเทานั้นที่ทำงาน แบบนี้ได ก็ตองขอขอบคุณแมออที่ตลอดเวลาที่ผานมา แม อ อ นั้ น ให ค วามเมตตากั บ ที ม งานของเรามาตลอด เวลาหลายป ในโอกาสจัดงานปในปนี้ แมออจึงบอกบุญกับ ลูกศิษยหลายๆคนใหรวมกันทำบุญสมทบเขากองทุน หนั ง สื อ พิ ม พ ผู นำก า วหน า -คนรั ก เจ า ซึ่ ง เป น กองทุ น เพื่ อ การศึ ก ษาของเด็ ก นั ก เรี ย นที่ ย ากจนในชนบท ซึ่ ง แต ล ะคนก็ ร ว มกั น ควั ก ป จ จั ย ออกมามากน อ ยตาม

ดานหนาเทวาลัย รับมอบทุนการศึกษาภายในเทวาลัย

แตศรัทธา ไดเงินสมทบมาอีก 15,860 บาท ซึง่ เราไดทำการ รับมาเรียบรอยแลว ก็ตองขอขอบคุณแมออและลูกศิษย ทุกคนมากๆ ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาของเด็กๆ ขอบคุณมากๆๆจะ...


หนา 4

เรือ่ งจากปก

แมสวุ รรณภูมิ

เฝารอมานานหลายปเพื่อที่จะไดมีโอกาสไดรับ เกี ย รติ จ ากคุ ณ แม ฤ ดี ถิ ร ะศุ ภ ะ หรื อ ที่ รู จั ก กั น ในนาม “แมสุวรรณภูมิ” แหงลาดกระบัง ที่จะนำเรื่องราวของ แมสวุ รรณภูมนิ นั้ มาขึน้ ปกหนังสือพิมพของเรา เพือ่ เปดเผย เรือ่ งราวดีๆ ทีอ่ กี หลายคนไมเคยรมู ากอน เรามี ค อนเซ็ ป ท ที่ ชั ด เจนว า เราจะนำเฉพาะ เรื่องราวของคนดีๆในสังคมเทานั้น มานำเสนอขึ้นปก เพื่ อ เป น เกี ย รติ กั บ ทางหนั ง สื อ ของเรา อี ก ทั้ ง ได เ ชิ ด ชู คุณงามความดีของเขาเหลานัน้ เพือ่ เปนตัวอยางกับอนุชน รนุ หลังทีจ่ ะไดยดึ ถือปฎิบตั ติ าม จะสังเกตุไดวา ตลอดเวลา 4 ปที่ผานมามีหลายสิบทานที่ผานมาเยี่ยมเยือนขึ้นปก หนั ง สื อ ของเรานั้ น ถ า เป น ทองเนื้ อ แท ก็ จ ะอยู ค งทน และไดเกียรติจากสังคมอยางยาวนานและแทจริง เชนกัน หากไม ใ ช ก็ มั ก จะถู ก ลื ม เลื อ นไปในเวลาอั น รวดเร็ ว ชื่อเสียงของแตละทานเมื่อผานการพิจารณาจากเราแลว มันมักจะขึน้ สูงสุด เพราะหนาทีข่ องเราก็คอื คนจุดพลุขนึ้ ไป บนทองฟาใหสวางไสว แตพลุนนั้ จะลองลอยอยบู นทองฟา ไดนานเทาใด ก็อยทู คี่ ณ ุ ภาพของพลุลกู นัน้ ๆวา มีคณ ุ ภาพ อยางไร? หรือถาพูดงายๆก็คอื จะดังนานจะดังทนหรือไม? ก็อยทู ตี่ วั ของบุคคลเหลานัน้ วาจะครองตนใหอยใู นหัวใจ ของผูคนในวงการนี้อยางไร? หนาที่ของเราก็คือจุดพลุ ลูกนัน้ ขึน้ ไปใหสงู ทีส่ ดุ หลังจากนัน้ ก็อยทู ตี่ วั ของทาน ทุกครัง้ ทีเ่ ราทำงาน เราจะวิเคราะหพนิ จิ พิจารณา เปนอยางมากในการนำเสนอ เรารักษาชื่อเสียงตรงนี้ เป น อย า งมาก เพราะถ า เราเห็ น แก เ งิ น อย า งเดี ย วเป น ปจจัยหลัก เราจะไมสามารถยืนอยตู รงนีไ้ ดอยางสงาผาเผย จนเปนทีย่ อมรับของทานผอู า นได หากใครที่ทำงานสื่อแลวหวังเรื่องเงินเปนหลัก จับเอาใครก็ไดที่พอมีเงินอุดหนุนหนังสือ แตเบื้องหลัง มี พ ฤติ ก รรม ที่ แ สนเลวทั้ ง ขี้ โ กง ปลิ้ น ปล อ น กะล อ น หลอกลวง สุดเลว สุดเนา เอามาเปนไฮไลทของหนังสือ มานำเสนอตอทานผอู า น ขอมูลทีเ่ ขียนออกมาวาคนนัน้ ดี อย า งนั้ น ดี อ ย า งนี้ มั น ก็ เ ป น แค ข อ มู ล เท็ จ เขี ย นเพื่ อ หลอกลวงประชาชน และมันก็เทากับสนับสนุนใหคนชั่ว ออกมาหลอกลวงผูคนเพราะขอมูลเท็จเหลานั้น คลายๆ กับจับอีกามาทาสีเพื่อใหกลายเปนหงส หรือจับเอาคน ที่ชอบคลุกกับอาจมในบออุจจาระมาชุบตัวในบอทอง ใหดูสวยสดงดงาม อาจจะไดผลบางในการหลอกสายตา คนภายนอกทีไ่ มรปู ระสีประสาอะไรได แตจะไมสามารถ หลอกลวงสายตาคนในวงการนี้ได เพราะวงการนี้เปน วงการของพวกรางเทวดา สวนพวกรางเปรต รางสัมภเวสี ที่อาศัยเกาะกินในวงการ ไมวาทำอยางไรก็จะไมสามารถ ชุบตัวใหสงู และสะอาดขึน้ มาได มันเปนอยางนัน้ จริงๆ เรื่องราวของแมสุวรรณภูมิ ผูหญิงใจบุญที่เรียก ไดวา เปนนักบุญอีกคนหนึง่ ในวงการ เนือ่ งจากตลอดชีวติ ที่ผานมาแมฤดีนั้นทำบุญทำกุศลมาตลอดเวลา ทั้งกับ วัดวาอารามและกับบุคคลทัว่ ๆไป ทัง้ กับงานสาธารณกุศล ของชุมชน เธอไมไดดงั เฉพาะในวงการคนทรงเจาเทานัน้ แตกบั ผคู นในชุมชนลาดกระบังรจู กั เธอดีในการเปนผนู ำบุญ ไมวา จะเปนการทอดกฐินหรือชวยเหลือผปู ระสบภัยตางๆ เชนน้ำทวม ภัยน้ำปา ภัยสึนามิฯลฯ เธอก็มตี ำแหนงหนาที่ เปนผูนำอยูหลายตำแหนง เปนทั้ง ก.ตร.เขตลาดกระบัง

เป น ประธานชุ ม ชนสั ม พั น ธ ข องเขตลาดกระบั ง เปนประธานหมบู า นสินธร-ออนนุช ปจจุบนั เธอมีธรุ กิจ การคาที่มั่นคง และมีหนามีตาในชุมชนก็คือเปนเจาของ รานคาวัสดุกอ สรางในนาม “พิชติ คาวัสดุกอ สราง” ยอนกลับไปในอดีต แมฤดีนนั้ เกิดที่ อ.พรหมบุรี จ.สิ ง ห บุ รี แต ม าเติ บ โตและใช ชี วิ ต อยู ที่ อ.อิ น ทร บุ รี จ.สิงหบุรี เรียกวาเกิดที่พระพรหมแตมาโตที่พระอินทร อยกู บั เทวดามาตัง้ แตเกิดและโตเชียวหละ! แถมมีครอบครัว มาอยทู ลี่ าดกระบัง ปากทางเขาสนามบินสุวรรณภูมิ (ชือ่ ดัง้ เดิมของสนามบินสุวรรณภูมิ คือสนามบินหนองงูเหา) เมื่ อ แม พ ญางู ท องลงมาประทั บ สั ง ขาร ตรงกั บ ช ว งที่ สนามบินเปดใชบริการพอดี จึงเปนที่มาของฉายา “แม สุวรรณภูม”ิ จนมาเมือ่ ป 2539 ขณะนัน้ ตนเอง มีความรสู กึ วา ในกายสังขารของตนเองนั้น เหมือนมีคนอื่นมาอยูดวย แตตนเองไมเคยมีความรเู รือ่ งองค เรือ่ งเจามากอนเลย มี อ ยู ม าวั น หนึ่ ง พี่ ส าวพาไปทำบุ ญ คล า ยวั น มรณภาพของหลวงพอทรวง ที่วัดชีปะขาว จ.สิงหบุรี ก็ไดพบกับหลวงพอนอย เจาอาวาสวัดไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อางทอง ซึ่งถูกนิมนตมาในงานนี้เชนกัน ทันทีที่เห็น หลวงพอนอย ก็มีความรูสึกนับถือศรัทธาผูกพันมากๆ เหมือนดัง่ เปนพอลูกกันมากอนในอดีตชาติ เสร็จงานวันนั้นเธอจึงติดตามหลวงพอนอยไป ทีว่ ดั ไชยภูมิ ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อางทองดวย พอไปถึง ที่วัดเจาก็ลงประทับทันที แตในขณะเดียวกันวิญญาณ ไรญาติก็เขาแทรกเพื่อเขามาขอสวนบุญ เรียกวามีทั้งขาว และดำอยใู นสังขารเดียวกัน ขณะทีพ่ ระแมกวนอิมลงประทับ พระแมกบ็ อกวา สั ก วั น หนึ่ ง จะให ร า งมาสร า งรู ป ป น พระแม ก วนอิ ม ปางประทานพรประทับมังกรสูงไมต่ำกวา 3 เมตรที่วัด แห ง นี้ เพื่ อ ให ผู ค นที่ ศ รั ท ธาท า นมากราบไหว ข อพร จากทาน เพือ่ จะไดมผี คู นเขามาทำบุญในวัดนี้ จะไดนำเงิน ไปพัฒนาบูรณะซอมแซมสวนที่ชำรุดทรุดโทรม และ บริจาค ชวยเหลือเด็กชาวเขาเกือบรอยชีวติ ทีห่ ลวงพอนอย นำมาอุปการะไว เนื่ อ งจากในตอนแรกกายสั ง ขารของแม ฤ ดี ยังสับสน การปฏิบตั ยิ งั ไมเขาทีเ่ ขาทาง จนหลวงพอตองอาบ น้ำมนตธรณีสารใหหลายครั้ง แลวสอนใหนั่งทำสมาธิ กำหนดจิตแผบญ ุ กุศลใหเจากรรมนายเวร จนกายสังขาร แมฤดีหายเปนปกติ ตอมาเมื่อป 2547 ก็เริ่มตั้งจิตวาจะสรางรูปปน องคพระแมแลวนะ แตพระแมบอกวาหามสรางคนเดียว ทัง้ ทีจ่ ริงๆแลวเงินทองนัน้ พอมีทจี่ ะสามารถสรางคนเดียวได พระแมบอกวาขอใหลูกเปนผูนำบุญครั้งนี้ แลวใหชวน ญาติมติ รมารวมบุญ เพือ่ ใหเปนมหาชนมาทำสาธารณกุศล รวมกันโดยไมเลือกคนรวยคนจน จะทำเทาไรแลวแตศรัทธา แตแลวปาฎิหาริยก เ็ กิดขึน้ เพราะ 10 นาทีตอ มาทีไ่ ดตงั้ จิต ก็ มี ค นรู จั ก คนหนึ่ ง แวะมาหาที่ บ า น คุ ย กั น ไป เรื่ อ ยๆ แมฤดีกเ็ ปรยขึน้ มาวามีคนจะขายบานหลังหนึง่ ราคา 3 ลาน กวาสนใจไหม? หญิงคนนั้นสนใจ เธอจึงพาไปดูบาน ปรากฎวาหญิงคนนัน้ ตกลงซือ้ ทันที เธอไดคา นายหนามา 150,000 บาท แม ฤ ดี บ อกว า จะนำเงิ น นี้ ไ ปประเดิ ม สรางพระแมกวนอิมทัง้ หมด ผขู ายบานจึงทำบุญเพิม่ มาอีก

50,000 บาท ผูซื้อจึงทำบุญมาอีก 5,000 บาท เปนวา วันแรกไดเงินมาเปนกองทุน 205,000 บาท จากนัน้ เธอก็บอกบุญปากเปลาไปเรือ่ ยๆ โดยไมได กำหนดวาจะใหทำบุญเทาไร ปรากฎวามีคนรวมทำบุญดวย ตัง้ แตต่ำสุด 10 บาทจนสูงสุด 50,000 บาท ตอมาหลวงพอนอยไดมรณภาพเมือ่ 15 มิ.ย.2548 ก็ไดพระครูอดิศยั กิจจานุวตั ร เปนเจาอาวาสองคปจ จุบนั แมฤดีนั้นนานๆจะไดไปที่วัดสักครั้ง แตก็ยังรับปากกับ เจาอาวาสวาถึงอยางไรก็จะสรางพระแมมาถวายแนนอน มาระยะหนึ่งแมฤดีคิดวาในวิหารนาจะมีพระ ประธานสักองค ในใจคิดวาอยากจะถวายเปนพลวงพอ พุทธโสธร ขนาดหนาตัก 49 นิว้ ซึง่ ถือวาเปนสิง่ อัศจรรย มากๆ เพราะทางวัดก็มคี วามประสงคจะจัดสรางหลวงพอ พุทธโสธรอยูพอดี เพราะวาทางฝงวัดไชโยมีหลวงใหญหลวงพอโตแลว ทางถิน่ นีย้ งั ไมมพี ระประธานจึงคิดสราง หลวงพอพุทธโสธรไวกราบไหวบูชา เธอจึงไดจัดสราง รวมกับชาวบานโดยวัดเปนผนู ำสราง รวมแลวก็จดั สรางทัง้ พระแมกวนอิม สูง 3.29 เมตร รวมกิมทง-เง็กนึง้ สูง 1.08 เมตร พรอมหลวงพอพุทธโสธร ขนาดหนาตัก 49 นิว้ ไปประมาณเจ็ด-แปดแสนบาท ตัง้ แตแมฤดีตงั้ จิตอธิษฐานวาจะสรางพระแมนนั้ มีปาฎิหาริยเ กิดขึน้ มากมายกับชีวติ อีกทัง้ ยังไดญาณพิเศษ ก็ คื อ การมองเห็นเหลาสัมภเวสีที่มากมกราบพระแม เพื่อขอสวนบุญกันอยางมากมาย จึงเปนที่มาของการ ทำบุญเพื่ออุทิศสวนบุญสวนกุศลใหกับเหลาผีสัมภเวสี (วิญญาณไรญาติ) อยตู ลอดเวลา แมฤดีบอกวา เรือ่ งทีเ่ ลามานีค้ อื เรือ่ งจริงทัง้ หมด สวรรคมีตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง ใหหมั่นทำความดี ลดละ ความชัว่ แลวผลบุญจะตอบสนองเอง ทีผ่ า นมาไดทำกุศล สะสมผลบุญมาตลอด เคยเจอผจญวิบากกรรมมาอยางแสน สาหัส เธอถูกพระแมทดสอบความอดทน โดยใหสงั ขาร ผจญกับสิ่งตางๆหลายรูปแบบเพื่อใหรางเรียนรู ใหราง ผจญมาร สารพัด สารพันปญหา แลวทุกอยางก็ผา นไปดวยดี เพราะความอดทนทำแต ค วามดี พระแม ก วนอิ ม และ เทพเทวาทุกพระองคจึงเมตตาตอเธอ ซึ่งเธอก็จะหมั่น ปฏิบตั สิ วดมนตภาวนาสรางบุญสรางกุศลตลอดไป หลวงพอพุทธโสธรหนาตัก 49 นิว้ นัน้ ไดนำไป ถวายวัดเรียบรอยแลว แตองคพระแมกวนอิมพรอมกิมทงเง็กนึ้ง นั้นจะนำไปประดิษฐานที่วัดไชยภูมิในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ เพือ่ เปนการเปดสถานทีก่ อ น สวนในวันที่ 16 สิงหาคม 2551 ก็จะเปนการฉลองสมโภช พรอมกับจัดงาน ไหวครูประจำปทวี่ ดั นีท้ เี ดียวพรอมกันเลย โดยพิธจี ะเริม่ ตั้งแตเชา อีกทั้งมีการตีคลีเปดสถานที่ เพื่อหาเงินทำบุญ เขาวัดอีก จากนัน้ กลางคืนก็จะมีการเฉลิมฉลอง ดวยการ เบิกบายศรีชมุ นุมเทพ ก็จงึ ขอเชิญเหลาบรรดารางทรงทัง้ หลาย อีกทัง้ ผมู ี จิตศรัทธาทุกคน ไปรวมกันฉลองงานบุญกันที่วดั ไชยภูมิ ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อางทอง ซึ่งอยูใกลๆกับวัดไชโย ทีม่ หี ลวงพอโตอันศักดิส์ ทิ ธิ์ งานนีก้ ารดถึงบางไมถงึ บาง ก็ตองขออภัย แตก็เต็มใจขอเรียนเชิญทุกทานเพื่อไปรวม งานบุญดวยกัน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2551 ทีอ่ า งทอง

จตุรเทพย เมืองเชียงหวาน...รายงาน


หนา 5

ไมธรรมดา คุณนก รางพระศิวะมหาเทพ แหงหมูบานนันทวัน พระราม 2 จัดงานพิธีบูชาครู ในปนเี้ ปนที่ 2 ทีท่ างทีมงานของเราเขาไปรับใช ซึง่ เปนงานแบบเชา-บาย โดยมีปตู ะ พัทยาเปน เจาพิธี และบายศรีของทีมแมลักษมี สุพรรณบุรี เห็นความตั้งใจในการนอบนอมตอองคเทพ พรอมกับบรรดาศิษยานุศษิ ย ตองยอมรับยังมีชา งเผือกแบบนีอ้ กี มากมายทีไ่ มคอ ยชอบเปดเผยตัว

ดังๆกันทั้งนาน แมหนอม สุพรรณบุรี เจาแหงบายศรีมือหนึ่งของวงการ พอแบ็งค รางพอศร นารายณธนูทอง สระบุรี โหราจารยดเี ดนดานการใชภาษาไทย แมนยิ ม รางพอตากสิน ม.จันทิมา งาน 23 ต.ค.51 พออุดม รางพออัมรินทร เสรีไทย เขารวมงานของแมชญานิษฐ รางพอพระกาฬ นครหลวง ตัง้ แตเชา ซึง่ ขาววาเพิง่ ขายทีด่ นิ ไดมาหลายสิบลาน ก็ขอแสดงความยินดีดว ยนะจะ

ซาบซึง้ คุณพออำพล-คุณแมสรุ ยี พ ร จากตำหนักพอทาวเวสสุวณ ั -พระพิราพ ซอยวัดดานสำโรง สมุทรปราการ เขารวมอวยพรงานของแมศศิพมิ ลหรือแมแอด รางพระแมลกั ษมี ทาเรือ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี พรอมครอบครัว ซึง่ ปนยี้ า ยมาจัดงานทีส่ นามโรงเรียนทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี งานนีส้ รางความตืน้ ตันใจใหกบั เจาภาพเปนอยางมาก ทีม่ อี าคันตุกะมารวมงานตัง้ แตเชามากมาย

โดนเอากลับซะบาง คุณยศกาญจน จูสวัสดิ์ หรือพอเอ รางพอทาวนาคา บานหัววัง อ.สองพีน่ อ ง จ.สุพรรณบุรี ซึง่ เปนโหรานองใหมทกี่ ำลังฮอตทีส่ ดุ ในขณะนี้ ไปทำพิธที ไี่ หนชอบทำใหเจาภาพ ซึ้งจนน้ำตาไหลทุกงาน พอถึงคราวตนเองบางพอเขียวบางแคมาเปนเจาพิธีให ในชวงเปดศาล และขอขมาคุณแมและญาติผูใหญ งานนี้พอเอซาบซึ้งใจมากจนปลอยโฮไมหยุดเปนเวลานาน

เกจิของทุกๆคน ทานพระครูยัติธรรมานุยุต หรือพระอาจารย แปะ วัดสวางอารมณ นครปฐม เปนประธานจุดเทียนชัยใหกบั พอหมวดนิรนั ดร-แมละเอียด คงบางพระ รางแมพกิ ลุ -พอปยะ บานกำแพงแสน ซึง่ รางนีเ้ ปนทีร่ กั และเคารพของคนในวงการ

แฟชั่ น ฮิ ต บรรดารางพระแมทั้ง 12 รางจากสถานที่ตางๆ ไดรับเกียรติเชิญจากคุณคำพันธุ เศษสีหรือคุณบัติ รางมาตา บาดาลเทวี-พระแมกวนอิมพันมือ ม.สายรงุ บางปู ใหทำพิธอี ารตี บูชาไฟ เพือ่ อวยพระพรชัยใหกบั ตำหนักและรางของเจาภาพ

ปหนามาอีกนะ คุณประวิทย รางพอปูจอมทอง ตำหนักติด ร.ร.บานหนองขาหยั่ง เมืองนครปฐม ถายภาพรวมกับบรรดา ญาติและศิษยานุศิษย เจาภาพดูวีซีดีที่ทางทีมงานไปถายทำมา ยกนิว้ บอกวาเยีย่ มมากๆ จองงานขามป บอกปหนามาอีกนะ


หนา 6

  ⌫   ⌫ ⌫   ⌫   ⌫

บรรยากาศกอนเขาสดู งตนชะโนด

เหน็ดเหนือ่ ยจากการทำงานหนักมาจนอายุ 46 ป ในวันทีไ่ ปไหวพอ ปศู รีสทุ โธ-แมยา ปทุมมา ทีว่ ดั ศิรสิ ทุ โธ (คำชะโนด) อ.บานดุง จ.อุดรธานี ก็ถือวาคุมคามากๆ กับการเดินทางกวา 600 กม. จากกรุงเทพฯ ในเบื้ อ งต น ดิ ฉั น ได รั บ ข อ มู ล เรื่ อ งราวของวั ด คำชะโนด ก็จากภาพยนตรเรื่องผีจางหนังซึ่งโดงดังวา ที่วัดนี้มีทั้งวิญญาณเกาแกและจิตวิญญาณของพญานาค ซึง่ ใหหวยแมนมาก จึงตัง้ ใจไววา เมือ่ มีโอกาสสักครัง้ หนึง่ ในชีวติ จะตองไปเทีย่ วเยีย่ มเยือนทีว่ ดั นีใ้ หได และก็ถอื วา เปนโอกาสดีมากๆ ที่ไดมาทำงานรวมกับทีมงานนสพ. ผนู ำกาวหนา-คนรักเจา ทีม่ กั จะชอบเดินทางไปทุกสถานที่ ในเมืองไทยทีม่ โี อกาส เรียกวาไดไปเทีย่ วโดยไมตอ งควัก กระเปาตนเอง ทันทีทคี่ ดิ วาจะไปฉลองวันเกิดทีค่ ำชะโนด คุณกงุ ศรี ว ริ น ทร หวานเสร็ จ ร า งพระแม ลิ้ ม กอเหนี่ ย วพระแม ป ราวตี เจ า ของพี พี ผ า ม า น แห ง พั ท ยากลาง ก็โทรมาบอกวามีลกู ศิษยอยทู ี่ อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร ซึ่ ง อยู ห า งจากวั ด คำชะโนดเพี ย งแค ไ ม กี่ สิ บ กิ โ ลเมตร

ยินดีตอ นรับดวยการเปดหองพัก VIP พรอมอาหารมือ้ ค่ำ ทีช่ วนธนปญญารีสอรทไวรอรับ แลวตืน่ เชาคอยเดินทางตอ เพียงครึง่ ชัว่ โมงก็ถงึ วัดแลว พอไปถึงที่รีสอรทคุณออย ซึ่งเปนลูกศิษยของ แมกงุ เตรียมรอตอนรับ ยอมรับวาทีร่ สี อรทนัน้ สวยจริงๆ และสวยมากๆ แบบอยากจะใหพอ สุ รางพอกรมหลวงฯ รามคำแหง ซึง่ ไดโทรไปชวนแลวแตไมยอมมาดวย มาพบ เห็นแลวจะรูวาบรรยากาศโรแมนติกจริงๆ เหมาะแกการ หนารูปปน พอปศู รีสทุ โธ-แมยา ปทุมมา ฮันนีมนู มากๆ อุดรธานี แลวก็เปนเรือ่ งปาฎิหาริยท จี่ ๆู ก็ไดพบกับพอเจมส บรรยากาศทีร่ สี อรท รางพอเมืองตรัง ทีม่ าไหวทคี่ ำชะโนด แลวก็มาพักทีอ่ ดุ ร ธานีเหมือนกัน คืนนัน้ ดิฉนั ไดฟง การสนทนาของพอเจมส แบบเปดใจกับทางทีมงานของเรา ยอมรับวาขาวลือตางๆ ทีอ่ อกมานัน้ ชางเปนขาวโคมลอยทีป่ ลอยออกมาเพือ่ โจมตี กันทั้งนั้น พอเจมสทุกวันนี้ยังสุขสบายดี และอวนทวน สมบูรณ ร่ำรวยมากขึน้ เพราะเพิง่ ถอยรถเกงปายแดงออกมา หมาดๆ เขาบอกวาไมนานนี้จะกลับเขาวงการอีกครั้ง พอตืน่ เชามาก็เลยตองเดินเก็บภาพความสวยงาม พรอมกับเคลียรปญหาที่ติดคางทั้งหมด เหตุที่ยอมถอย ของสถานทีข่ องรีสอรทมาฝากวาสวยจริงๆ นอนหลับสบาย ออกไปก็เพราะวาเมื่อมาเที่ยวที่แลวแค 4 เดือน หมดไป หายเมื่ อ ยล า ก็ ต อ งเดิ น ทางไปคำชะโนดตามที่ ตั้ ง ใจ ทุกๆเรื่องประมาณ 6 ลานบาท เรื่องเงินนั้นไมเสียดาย ถึงวัดประมาณสิบโมงกวาๆก็พบกับขบวนของแมสาลี่ เพราะหาไดอยูตลอดเวลา แตเสียดายความรูสึกกับคน รางพอศรีสุทโธเทวา แหงคลอง 2 ลำลูกกา ปทุมธานี หลายๆคนทีเ่ ขามาคบ จองแตจะกอบโกยอยางเดียว ฝากกับ เจาของงาน 15 ธ.ค. ทุกปี ทีเ่ ดินทางมาพรอมกับครอบครัว ทีมงานของเราใหบอกหลายๆคนวา หากใครติดคางก็ขอให มาทำพิธบี วงสรวงบูชาพอศรีสทุ โธเพือ่ ขอพรเหมือนกัน บอกกับดิฉนั เดีย๋ วจะเคลียรใหเองใจเย็นๆ ขากลั บ ก็ เ ลยแวะเที่ ย วตลาดย า โมที่ โ คราช วันนั้นเปนวันธรรมดาที่ไมใชวันหยุดราชการ ผูคนก็เลยเบาบางไปบาง แตก็ดีเหมือนกันที่ดิฉันไมตอง เพื่อแวะเยี่ยมชมรานสังฆภัณฑของคุณนอง-คุณตะ แหง ไปเบียดเสียด กับคนอื่นๆและไดเดินเที่ยวดูบรรยากาศ ม.รินทรทอง คลอง 2 ลำลูกกา ซึง่ ทุกวันนีไ้ ปร่ำรวยเปดราน สังฆภัณฑเพื่อเปดประตูสูแดนอีสาน เนื่องจากธูปหอม ไดอยางสะดวก ั ตานัน้ โดงดังแถวอีสาน และไมมคี แู ขง ก็ถอื วาการ ทันทีที่กาวแรกเหยียบยางเขาสูเขตของทิวไม ปราวตีมณ ตนชะโนดที่ยืนเดนแนนทึบ บอกไดเลยวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองวันเกิดของดิฉันในปนี้ ก็ถือวาเปนปพิเศษมากๆ ทีน่ เี่ ขาแรงจริงๆ เพราะขนแขนทีต่ งั้ ลุกชันพรอมกับใบหนา ที่ดิฉันไมไดฉลองเพียงคนเดียวในหองพัก แตไดพบปะ และลำตั ว ของดิ ฉั น ที่ ร อ นผ า ว เป น ตั ว บ ง บอกว า เจ า ที่ ผูคนอีกมากหนาหลายตา และเปนผูคนที่ประสบความ ที่นี่เขาทักทายตอนรับดิฉัน หลังจากเสร็จการไหวขอพร สำเร็จในชีวติ ทัง้ นัน้ ก็ขอใหความสำเร็จของทุกทาน จงเปน เราก็เดินทางไปตอที่หนองคาย ซึ่งอยูหางจากที่นี่เพียง ผลบุญแผมาถึงดิฉนั บาง จะไดรวยเหมือนเขาเสียที... เล็กนอย แวะไปซื้อของที่ทาเสด็จแลวจึงกลับมา พักที่ เจีย๊ บ พราวรวี...รายงาน

แคจดั งานฉลองพระประธานและบูชาพอจตุคามรามเทพก็ยงิ่ ใหญไมแพงานไหวครูประจำป เพิ่งมาเปนครั้งแรกที่ไดสัมผัสกับศาลเจาของ พอนเรศวร แหงบานหนองงูเหลือม กิ่ง อ.เกาะจันทร จ.ชลบุรี ซึง่ อยใู นสายพอพระยมเทวราช วัดโบสถ ก็บอก ไดวา ทีน่ ไี่ มธรรมดาจริงๆ เนื่องจากไมเคยเดินทางมาทำงาน ณ สถานที่นี้ ก็เลยตองเดินทางมาแตวนั ยอมรับวากลัวหลง แลวก็หลง จริงๆ เพราะวิง่ เลยทางแยกทุกทางแยกแบบตองยอนกลับมา ตั้งหลายรอบ แตในที่สุดก็มาถึงงานจนได แตก็หมดคา

โทรศัพท ไปหลายกะตัง เห็นเขาบอกวาเปนงานฉลองพระประธานและ เสด็จพอจตุคามรามเทพ แตพอมาถึงเห็นเขาจัดสถานที่ พรอมทัง้ อาหารเลีย้ งดูอาคันตุกะนัน้ มากมายเหนือกวางาน ไหวครูตงั้ หลายงาน บอกไดเลยวา เขามีความตัง้ ใจจริงๆ แขกเหรื่ อ ในสายของเจ า ภาพคื อ พ อ พงศ ร า งพ อ นเรศวร และพ อ ป อ บ ร า งพ อ พระยมเทวราช วัดโบสถ ซึง่ เปนประธานมาพรอมกันครบ แบบไมขาดตก บกพรอง ก็เรียกไดวา คุณพีระพงศ หรือพอพงศ แหงบาน หนองงูเหลือมนัน้ ตองเปนทีร่ กั ของทุกคน งานคืนนั้นสนุกสนานกันจนดึกดื่นดวยพิณแคน ธงชัยมิวสิค ก็หวังเพียงวางานไหวครูของปหนา เราจะมี โอกาสเขาไปรับใชในงานของพอพงศอีก ซึ่งไมรูวาจะมี โอกาสหรือเปลา ก็แลวแตความเมตตาของพอนเรศวร แหงบานหนองงูเหลือม วาจะเมตตาทีมงานเราเทาใด?...


หนา 7

จดหมายเปดผนึก

“เรือ่ งเกาเลาใหม”

หมอพร เพือ่ นรัก

เพียงแคฉันเขียนจ.ม.ถึงนายเปนฉบับแรก เพื่อเลาเรื่องราวตางๆใหนายฟง ซึ่งไปตรงกับที่นายไปเขาถ้ำถือศีลเสีย 4 วัน ขาวแววมาวามีโทรศัพทจากหลายๆคน โทรหานายฝากขอความไวถงึ 176 สาย นีแ่ สดงวาหมอพรเพือ่ นฉันนัน้ เปนคนดังจริงๆ เพราะเรตติ้งสูงมากๆ อยาวาแตนายเลยแมแตฉันเองก็มีคนโทรมาหาเพื่อแจงยอดเงิน ทีเ่ ขาไดบริจาคไปเพือ่ สรางระฆัง แตไมมชี อื่ ของเขาลงในหนังสือ มาถึงฉันอีกหลายราย เหมือนกัน ก็บอกแลววาฉันโทรเช็คไดแค 36 รายชือ่ อีกกวา 60 รายชือ่ นัน้ ฉันไมได ดำเนินการเพราะแคนี้ยอดเงินมันก็เกินกวาที่มาดามเจถวายวัดไปตั้งหลายหมื่นแลว หลังจากนีไ้ ปฉันคงไมคาดเดาวาชะตากรรมของมาดามเจจะเปนอยางไร? เพราะตองให สั ง คมและผู ค นวงการนี้ ตั ด สิ น เอาเอง ทางเดิ น ของเขาก็ ค งต อ งแคบลงเรื่ อ ยๆ ตามวันเวลาที่ผานไป แตถาเขายังเดินอยูไดในวงการนี้แบบสงาผาเผย ก็แสดงวา ทุกคนที่เขาเขาไปหาก็คงเปนบุคคลประเภทเดียวกับเขาทั้งนั้น เขาจึงยอมรับกันได ถึงเวลานัน้ ฉันก็คงตองรสู กึ เวทนาดวยกับทุกคน แลวจดลงบัญชีดำหนังหมาไวเพือ่ ให ทานสุวานถวายตอทานทาวพระยายมอีกที คนเรานั้นหากทำความดีไว แมรางกายจะดับสูญแตชื่อเสียงนั้นจะอยูในใจ ของผคู นไปอีกนานเทานาน วันที่อาคีดิสนักรบผูยิ่งยงของกรีกจะออกรบกับเมืองทรอย ก็เขาไปปรึกษา กับแมของเขาวาจะทำอยางไร? แมของอาคีดสิ บอกวาหากเจาอยู เจามีลกู และหลานสืบสกุล แตเมือ่ หลานของเจาตายไปเมือ่ ไร ทุกคนก็จะลืมชือ่ ของเจา ซึง่ ก็คงใชเวลาไมถงึ รอยป แตถา เจาออกรบเจาจะตองตาย แตชอื่ เสียงของเจา วีรกรรมของเจา จะเปนทีจ่ ดจำไปอีก นับพันป ในที่สุดอาคีดีสก็ตัดสินใจออกรบจนชนะเมืองทรอยและชื่อเสียงของเขา ก็เปนตำนานมาจนถึงทุกวันนี้ นั่นแสดงวาชื่อเสียงและศักดิ์ศรี คือเรื่องสำคัญมากๆ ของผทู เี่ ปนมนุษย ฉันยอมรับวาออกงานทุกวันนี้ไมคอยมีความสุขเหมือนเกา เพราะตองคอย ระแวดระวังเรือ่ งทรัพยสนิ โดยเฉพาะรถยนตอยตู ลอดเวลา เพราะวาเมือ่ หลายวันกอน ที่ฉันไปทำงานแถววัดลาดปลาเคา ฉันเห็นมีผูชายหนาตาแปลกๆประมาณ 4 คน แต ง ตั ว กางเกงสี ก ากี ใ ส เ สื้ อ แจ็ ค เกตสี ดำ มาทำลั บ ๆล อ ๆอยู ข า งรถยนต ข องฉั น แถมยังจดทะเบียนรถยนตของฉันไปดวย ไมรวู า จะเอาไปทำอะไร? ดูเผินๆก็เหมือนตำรวจ

นอกเครือ่ งแบบแตบคุ ลิกหนาตาและการกระทำฉันดูวา เหมือนพวกโจรมากกวาตำรวจ แถมเวลาฉันเดินไปไหนก็จะคอยมองตามตลอด สงสัยคนพวกนี้จะวางงาน หรือไม เชนนัน้ ไมนานนีก้ ค็ งจะวางงาน เพราะชอบทำตัวเปนนักบิน ออกมาบินขามเขตหากิน นอกพืน้ ที่ ฉันฝากนายหากเจอพวกเขาบอกดวยวาไมตอ งเสียเวลามาจดทะเบียนไปหรอก! เพราะฉันนัน้ มีรถยนตอยู 4 คัน ทุกคันยีห่ อ มิตซูบชิ ิ ทะเบียนราชบุรี คันแรกเปนรถเกง รนุ New Lancer สีบรอนซทอง ทะเบียน กง 8327 คันที่ 2 เปนกระบะสีบรอนซทองมีหลังคา ทะเบียน บพ 4462 คันที่ 3 เปนกระบะสีบรอนซเงิน ไมมหี ลังคา ทะเบียน บพ 9101 คันที4่ เปนรถเกง รนุ New Lancer เหมือนคันแรกเพิง่ ออกมาหมาดๆไดทะเบียนปายดำ กจ 9906 ทุกคันติดสติกเกอรขาวผูนำกาวหนาดานหนารถ และมีประกันชั้นหนึ่งครบทุกคัน และฉันก็ไมเคยมีประวัติเกี่ยวของกับยาเสพติดใหใครมายัดหรือโยนใสรถใหเสียหาย ไปถึ ง วงศ ต ระกู ล ได ฉั น ยื น อยู ใ นที่ แ จ ง เสมอๆ เพราะฉั น ไม เ คยด า งพร อ ยใน ความประพฤติหรือชือ่ เสียงทัว่ ไป ทัง้ ในและนอกวงการ เวลาฉันอยูราชบุรี ฉันก็เปนคนที่มีเกียรติในวงสังคมทั่วไปในฐานะเจาของ หนังสือพิมพทอ งถิน่ คนหนึง่ เวลาฉันอยใู นวงการนีฉ้ นั ก็มศี กั ยภาพในฐานะทีเ่ ปนบุคคล ระดับแนวหนาทีท่ ำงานเพือ่ สังคมอยตู ลอดเวลา แมวา ฉันจะไมใชคนทีร่ ่ำรวยทางเงินทอง แตฉนั ก็เปนคนทีม่ สี ติปญ  ญาในการนำผคู นมารวมกันทำกุศลเพือ่ สวนรวม ถามวาฉันภูมใิ จไหม? ฉันตอบไดวา ฉันภูมใิ จมากๆ ทีท่ กุ วันนีฉ้ นั มีเพือ่ น ที่รักและเขาใจฉันเหมือนอยางนายอีกมากมายหลายคน แตถาถามวาฉันประสบ ความสำเร็จตามที่มุงหวังไหม? ฉันบอกไดวามันก็แคระดับหนึ่งเทานั้น ยังไมไดตาม ทีค่ าดหวังไวจะใหวงการนีม้ นั ดีขนึ้ ไปมากกวานี้ ทีจ่ ะชวยเชิดชูคนดีและผลักดันคนเลวๆ ออกไป เพราะวาเรือ่ งเงินก็ยงั เปนปจจัยทีย่ งั ใหญอยเู สมอ อยางเชนใครทีม่ เี งินก็มกั จะ เสียงดังมากกวาคนอื่น โดยคนที่มีสิทธิถือไมคก็มักจะตะโกน ออกเสียงเชียรย้ำ มากกวาคนทีไ่ มมเี งิน จนดูเปนเรือ่ งธรรมดาเสียแลวในวงการนี้ เฮ อ !ฉั น ก็ เ หมื อ นคนแก ค นหนึ่ ง ที่ ช อบบ น ไปเรื่ อ ยๆตามประสาของคน ทีท่ ำงานสือ่ หวังวาเพือ่ นจะไมรำคาญฉันเสียกอนกอนจบฉบับนี้ ฉันก็เพียงคาดหวังวา เรื่องที่ฉันบนใหนายฟงมันจะซึมซับเขาไปในหัวใจ ของใครบางคนได ไมหวังวา ใครจะดีขนึ้ มาบาง ขอเพียงใหเลวนอยลงบางก็ยงั ดี รักเพือ่ นจริงๆวะ......จตุรเทพย เมืองเชียงหวาน

⌫    

คำวา “หามรงุ หามค่ำ” ในความหมายทัว่ ไปหมาย ถึงการทำอะไรสักอยางที่ตองใชเวลาเนิ่นนานและเหน็ด เหนื่ อ ยประเภทที่ ว า ต อ งใช ทั้ ง กำลั ง กายและกำลั ง ใจ ทมุ เทลงไปเต็มที่ ถาเหน็ดเหนือ่ ยมากเราก็จะตอดวยคำวา ทำจนอาบเหงือ่ ตางน้ำ “หามรุ ง หามค่ำ ” ในงานนี้ ก็ คื อ การวางแผน ตระเตรียมงานไหวครูในปนใี้ หออกมาใหดที สี่ ดุ เพือ่ เทวดา ใครจะรบู า งวาคุณสราวุธ แซตนั๊ หรือพอแชมปของเรานัน้ ตองทมุ ทัง้ แรงกายแรงใจไปเทาไร?ในการตระเตรียมงาน เพื่อใหงานออกมาดูดีแลวตองหามรุงหามค่ำขนาดไหน ในการรอสหายรักหลายๆทานที่นาจะตองมารวมงาน แตก็ตองผิดหวัง โดยเฉพาะสหายรักรางพอนักเลงใหญ หรื อ คุ ณ ไก แ ก ว ด ว งทอง จาก อ.เสาไห จ.สระบุ รี และแมเจสซี่ จาก อ.ตาคลี จ.นครสวรรค อีกทั้งพอเตา

รางพอพระยาแลโบราณ ทีน่ า จะมาใหเห็นหนากันตัง้ แตเชา แตกย็ งั ดีทโี่ ผลมากอนงานเริม่ นิดเดียว ป นี้ พ อ แชมป ใ ช บ ริ ก ารบายศรี ข องแม ห นอม เมืองสุพรรณ ซึง่ มีความสวยสดงดงามอันดับหนึง่ ในวงการ แตโหรา ยังรักเดียวใจเดียวก็คือ หมอเบิรด เพชรบุรี และหมอระเบี ย บ จั น ทบุ รี พร อ มทั้ ง ที ม งานถ า ยรู ป ถายวีดีโอของทีมงาน ผูนำกาวหนา-คนรักเจาของเรา มาตลอดเวลาหลายปเหมือนเดิม ฝนฟ า ที่ ก ระหน่ำ มาตั้ ง แต หั ว ค่ำ ตอนเริ่ ม งาน ไมเปนอุปสรรคใดๆของการทำพิธี เลนเอาโหราเปยกฉ่ำ ตัง้ แตเริม่ พิธจี นจบ แขกเหรือ่ ทีร่ กั ใครแมฝนจะตกปานใด ก็ อ ยู ร ว มพิ ธี จ นเลิ ก งาน โดยเฉพาะพ อ เสื อ น อ ยแห ง เพชรเกษม 63/2 และอีกหลายๆทาน คืนนัน้ ไดยนิ เสียงรองและแหลของหมอระเบียบ จั น ทบุ รี แ ล ว บอกได เ ลยว า หากหมอระเบี ย บกล า เข า เมืองกรุงแลวหละก็ ใชเวลาไมนานมีโอกาสโตและดัง ไดแนนอน โดยเฉพาะไดยนิ โองการในตอนเชาวันรงุ ขึน้ บอกไดเลยวานีค่ อื โหราอีกคนทีก่ ำลังจะเติบโตในวงการ แนนอน ในรงุ เชาของการทำพิธบี ชู าครู พอแชมปในนาม โหราพญายักษกลาวบูชาครูดวยตนเอง ซึ่งสรางความ ประทับใจใหกบั เรามากๆ

โองการที่ ทำนั้ น มี ถ อ ยคำไพเราะสละสลวย เทียบชั้นไดกับหมอแบ็งค สระบุรี หากเปรียบไปแลวก็ เหมือนนัง่ ฟงเพลงคลาสสิค ทุกถอยคำทุกวาจาทีเ่ อือ้ นเอย ออกมานัน้ บงบอกถึงวาผทู ที่ ำนัน้ เปนผมู สี ติปญ ญา มีความรู แบบจริงๆ ไมใชแบบตลาดทัว่ ๆไป ทีเ่ หมือนฟงเพลงลูกทงุ ที่กลาวมานี้ไมใชวาใครดีหรือไมดี เพราะเพลงลูกทุงนั้น ฟ ง ง า ยเข า ใจง า ย แต เ พลงคลาสสิ ค นั้ น มั น ฟ ง ยากกว า แตลกึ ซึง้ กวา ก็แลวแตใครจะชอบแบบไหน สำหรับพอแชมป รางพระธรรมสูรนั้น มีธุรกิจ สวนตัวก็คอื การรับทำรางน้ำในนาม “ตีร๋ างน้ำ” ซึง่ รับทำ รางน้ำทุกระดับ ทัง้ โรงงานและบานเรือนทัว่ ไป ทัง้ แบบ สแตนเลสและสั ง กะสี ซึ่ ง ราคาและค า ใช จ า ยนั้ น ตองคุยกันเอง ใครสนใจก็ตอ งโทรไปถามที่ 086-0036834, 081-7323156 การันตีไมมผี ดิ หวังแนนอน


หนา 8

เรือ่ งของคนรักเจา *** “ชีวิตเปนตำราที่ไมมีตัวอักษร แตคนที่มี สายตาอันชาญฉลาด จะมองเห็นคำพูดทุกคำทีช่ ดั เจน”... “หนังสือเปนชีวติ ทีม่ ตี วั อักษร คนทีม่ อี ารมณ ความรสู กึ ลึกซึง้ จึงจะสัมผัสกับมันไดอยางลึกซึง้ ” ... ***สุ ภ าษิ ต จี น กล า วไว ว า “ฉลาดแล ว ขยั น เลี้ ย งได . .. ฉลาดแล ว ขี้ เ กี ย จเลี้ ย งได . .. โง แ ล ว ขี้ เ กี ย จ เลีย้ งได... แตโงแลวขยันใหฆา ทิง้ ... เพราะความขยันของ คนโง นำมาซึง่ ความเดือดรอน”... ***บุ ค คลใดเมื่ อ มี อิ ท ธิ พ ลระดั บ หนึ่ ง ก็ จ ะ สามารถสรางสถานการณบางประการขึ้นมา เพื่อทำลาย กำลังฝายตรงขาม ใหออ นดอยลง เพือ่ ตนจะไดมชี ยั ” ... ***นสพ.ผูนำกาวหนา-คนรักเจา เดินถึงวันนี้ ก็เลมที่ 33 แลว... 4 ป ทีผ่ า นมาเรารับใชสงั คมนีม้ าอยาง ตอเนื่อง... หาเรื่องใหมๆมานำเสนออยูเรื่อยๆ เพื่อไมให ทานผอู า นรสู กึ เบือ่ หนายกับเรือ่ งเกาๆทีซ่ ้ำจำเจ... เราคิดอยู เสมอวาทานสมาชิก ทัง้ หลาย อุตสาหเสียเงินปละ 300 บาท อุดหนุนหนังสือพิมพเพือ่ เปนทุนของเราแลว... ตองไดรบั ขอมูลทีค่ มุ คาแกการรับรขู า วสาร... ถาเราทำไมได ตอไปก็คง ไมมใี ครยอมเสียเงินเปนสมาชิกของเราหรอก!... ซึง่ มันก็ เหมือนกับการตอกตะปูปด ฝาโลง ขุดหลุมฝงตัวเอง... แลวก็ ตองเลิกราไปในเวลาไมนาน... แตทกุ วันนีส้ มาชิกประจำ ของเรามีมากขึน้ เรือ่ ยๆ... จนเมือ่ เวลาหนังสือออกแตละครัง้ เราตองงวนอยกู บั การจัดการใสซองติดแสตมป สงใหกบั สมาชิกกอน... แลวจึงนำออกจำหนายตามงานเจาทัว่ ๆไป ประมาณ 2-3 สัปดาห... พอหนังสือเลมใหมจะออก เลมเกา เหลือเทาไร? เราจึงนำมาแจกจายใหกับบุคคลทั่วๆไป ในวงการ... ซึง่ เราก็จะเลือกแจกใหกบั รางใหมๆ ทีย่ งั ไมเคย รจู กั หนังสือของเรา... เพือ่ เปนการประชาสัมพันธการตลาด ของเรา... เพราะฉะนัน้ จึงเห็นไดวา บางทีทำไมบางคนเขา มาขอเราฟรีเราก็ไมไดแจกให... ก็เพราะเราเลือกแจก ไมได แจกทุกคน... บางคนชอบของฟรีมา ขอเราฟรีตลอดเปนป... พอเราไมแจกก็ตอ วา ทีทำไมคนนัน้ ฟรีได ทีเขาฟรีไมได... ก็ขอใหเขาใจดวยวาเหตุผลมันเปนอยางนี.้ .. หนังสือทุกเลม มั น มี ต น ทุ น ของมั น อยู เดื อ นหนึ่ ง ๆเกื อ บครึ่ ง แสน... แต คุ ณ ๆทั้ ง หลายไม รู สึ ก เห็ น ใจเราบ า งเลยหรื อ ?... บางเดื อ นเราขาดทุ น จนเอาเงิ น ทางอื่ น มาโปะเพื่ อ ให อยรู อด... แตบางเดือนก็มกี ำไรมากพอทีจ่ ะเก็บไวเปนทุน ในการทำฉบับตอไป... ซึ่งมันก็ เปนอยางนี้มาตลอด... ชวงหลัง นี้ไดคุณเจี๊ยบ พราวรวี มาเปน ผจู ดั การฝายการ ตลาดจัดจำหนาย ก็เลยทำใหยอดขายดีขนึ้ ... ทัง้ จัด หาสมาชิ ก ประจำ ทั้ ง จำหน า ย ปลีกทัว่ ไป... คุณเจีย๊ บเปนผจู ดั การทัง้ หมด ใครจะสมัคร สมาชิกก็ติดตอคุณเจี๊ยบไดเลย... และตอนนี้คุณเจี๊ยบ ก็ไดโชวฝมือเรื่องงานเขียนบทความ... ในฉบับนี้ถือวา เป น ฉบั บ แรกที่ ไ ด โ ชว ฝ มื อ ในเรื่ อ งงานท อ งเที่ ย วที่ คำชะโนด... ก็ถือวาเปนความโชคดีของทีมงานของเรา ที่ไดคุณเจี๊ยบมาเสริมทัพ... ดีไมดีอยางไรติชมมาได... หนุ ม เทพย ก็ ข อให กำลั ง ใจคุ ณ เจี๊ ย บ ซึ่ ง ขอให ฝ ก ฝน ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็เกงขึ้นเอง... และก็ขอแรงใจจากทาน

ทัง้ หลายชวยสนับสนุนดวย... เผือ่ คุณเจีย๊ บจะไดมกี ำลังใจ ในการทำงานจนเปนนักเขียนมือทองไดในอนาคต... ***สำหรับสมาชิกทั้งหลายที่สนับสนุนหนังสือ ของเราจนครบ 12 เลม... เราจะมีตรายางประทับขอความ หนาซองวา “ตอสมาชิกดวย” นัน่ หมายถึงเวลาทีท่ า นตอง ตอสมาชิกแลว... เราจะแจงอยางนี้ 2 ครั้ง... ถาทานไม ติดตอเขามา... ตองถือวาทานไมมีความประสงคจะรับ หนังสือของเรา... ซึง่ ก็ตอ งขออนุญาตงดสงใหกบั ทาน... โปรดเขาใจตามนีด้ ว ย... ***ขอขอบคุณหมอพร เจริญผล... หมอแบ็งค สระบุร.ี .. หมอสุพจน ปอมพระจุล... หมอเอ นาคาสุพรรณ... ที่ยอมควักเงินสนับสนุนหนังสือพิมพของเราตลอดมา... ก็ตอ งขอขอบคุณมา ณ ทีน่ ี้ ดวยความจริงใจ... ***มีบางคนโทรมาแจงวันงานใหทราบ... พรอม กับบอกวาปนเี้ วลาลงงานขอใหลงรูปใหดว ย... ก็ขอแจงให ทราบวา การลงรูปของเจาของงานในหนังสือทีห่ นา 2 นัน้ ... มั น เป น กติ ก าตั้ ง แต เ ริ่ ม แรกของการทำหนั ง สื อ ว า ... ทานเจาภาพนั้นๆ จะตองจางทีมงานของเราไมวาจะเปน การถายรูปถายวีดีโอในงานของทาน... แลวเราจะลงรูป ประชาสัมพันธใหฟรี... หรือไมอยางนั้นทานก็คงตอง ซื้อพื้นที่โฆษณางานของทานในหนาตางๆตามที่เห็น ในหนังสือ... ก็บอกแลววาจางใครก็ตองเสียเงินเหมือน กัน... แลวทำไมถึงไมตัดสินใจใหเราเขาไปทำงานให ทานหละ... บางคนติดเรือ่ งเกรงใจ บางคนติดเรือ่ งลูกตือ้ ลูกออน... ซึง่ ก็คงตองแลวแตทา น เพราะเงินเปนของทาน... เราไมสามารถไปบังคับใครได... ถาจะติดตอเราก็ขอใหเปน เรือ่ งของความเต็มใจเทานัน้ อยาใชคำวาสงสาร... เพราะ ผลงานทีผ่ า นมา 4 ปนนั้ เปนขอพิสจู นแลววา เราคือมืออาชีพ ทีแ่ ทจริงของการทำงาน...ก็ทที ำไมยอมเสียเงินใหคนอืน่ ได... ก็ลองบอกกับเขาสิวา หาหนังสือลงใหฉนั ที... ซึง่ มันก็เปน ไปไมได... จริงๆแลวเรือ่ งนีเ้ ขียนมาหลายครัง้ มาก วาทำไม เมื่ อ จะเสี ย เงิ น ทั้ ง ที แล ว ไม ห าความคุ ม ค า ให กั บ เงิ น ของทานหละ... ***ปที่แลวเคยเขียนสกูปถึงมาแลววา.. เพิ่งเปน สถานที่ แ รกที่ เ รามาพบเห็ น เจ า ภาพคนนี้ เ ป น คนแรก ที่เมื่อเวลาเสร็จงานแลวใหลูกศิษยทุกคนเดินขอบคุณ อาคันตุกะที่มารวมงานเปนแถวยาวเหยียด... จนเรารูสึก ประทั บ ใจ... 3 ป ที่ ผ า นมาหนุ ม เทพย เ ห็ น ความเจริ ญ เติบโตของตำหนักนี.้ .. มีแตเจริญขึน้ มาตลอด... แขกเหรือ่ เยอะขึ้ น ทุ ก ป . .. ป นี้ ก็ ยั ง รั ก เดี ย ว ใจเดียว เรียกใชบริการของทีมงาน เราเหมือนเดิม... 15 สิงหานี้ พบกัน ที่ ตำหนั ก พ อ ปู ฤ ๅษี ต าไฟ แห ง แฟลตตำรวจทุงสองหอง ของคุณ ปริ ส รา อรรคบุ ต ร ซึ่ ง มี เ อกลั ก ษณ ก ารอมเที ย นแล ว เปาควันมงคลใหกบั เจาภาพ จนจำกันไดทงั้ วงการ... ***เสร็ จ แล ว ทุ ก คนต อ งรี บ ไปรวมตั ว กั น ที่ วัดไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อางทอง... ซึง่ ถือวาเปนงานยิง่ ใหญ แห ง ป อี ก งานหนึ่ ง ของวงการ... ป นี้แมสุวรรณภูมิหรือ คุณแมฤดี ถิระศุภะ แหงพิชิตคาวัสดุกอสราง ลาดกระบัง... นัน้ ไปจัดงานไหวครู พรอมงานฉลองพระแมกวนอิมเนือ้

โลหะทองเหลืองขนาดสูง 3.29 เมตรพรอมกุมารกิมทงเง็ ก นึ้ ง เนื้ อ โลหะ สู ง 1.08 เมตร... พร อ มหลวงพ อ พุทธโสธรขนาดหนาตักกวาง 49 นิว้ ทีไ่ ดจดั สรางแลว นำไปถวายวัดไชยภูม.ิ .. งบประมาณคากอสรางหมดไปกวา 7 แสนบาท... งานนีข้ า ววาเพราะความผูกพัน ตัง้ แตอดีตชาติ จึงตองสรางพระพุทธรูปและพระแมกวนอิมไปถวายวัดนี.้ .. ในวั น ที่ 16 สิ ง หาคม จึ ง ต อ งขอเชิ ญ ชวนทุ ก ท า น... ไปรวมงานบุญของแมสุวรรณภูมิ ที่วัดไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อางทอง ดวยกันตัง้ แตเชาจนดึกนะจะ.... ***ปที่แลวไปจัดงานที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม ก็ เ พราะบ า นหลั ง ใหม ที่ ซ อย กันตนา ม.พฤกษา 25 อ.บางใหญ จ.นนทบุรี ยังสรางไมเสร็จ... มาปนี้ ตำหนักหลังใหม ราคากวาลาน ของน อ งเบี ย ร ร า งพระแม ก าลี แหงเทวะมหากาฬนั้นสรางเสร็จ เรียบรอยทุกประการ... และไดทำการเปดตำหนักเรียบรอย เมื่อเดือนกุมภาพันธ ที่ผานมา... 17 สิงหาคม จึงขอเชิญ ทุกคนไปรวมเสริมบารมี ใหกับนองเบียรคนดังตามวัน และสถานทีด่ งั กลาว... ***ปทแี่ ลวไปจัดงานชนกับคนดัง แถวพัทยาใต... หนมุ เทพยกเ็ ลยไมไดไปรวมงาน... ปนกี้ เ็ ลยขอจัดงานวันที่ 21 สิงหาคมไมมชี นกับใคร... พบกับความมันของพิณแคน ธงชัยมิวสิค.. เห็นความมันในงานของแมปราวตี ชะอำ ทีห่ มอพรเปนโหรา... พอเกษม รางพอเอกาทศรถ แหงบาน หุ บ กระพง ซอย5 ก็ เ ลยบอกว า งานนี้ อ ย า งน อ ยก็ ข อมั น เท า งาน เก า ... ที ม งานคนรั ก เจ า เข า ไป รับใชเต็มทีม... นั่นหมายถึงทาน ผอ.วรวุฒิ วิรยิ ะกิจจา หรือพอปอบ ร า ง พระยมเทวราชวั ด โบสถ . .. ก็ขอบุกไปเยีย่ มชมแถวเมือง เพชรบุรอี กี ครัง้ ดวยกันจะ... ***สำหรับงานของพอหมู รางพอจักรนารายณเง็กเซียนฮองเต คนดังแหง อ.สวนหลัง จ.ชุมพร นั้น กำหนดไวที่ 27 ส.ค. 51 ... ปนเี้ ปน ปแรกที่ทางทีมงานของหนุมเทพย เขาไปรับใชถงึ 2 วัน... ความดังของ พอหมูนั้น ในแถบทางภาคใตไมมี ใครเกิน... เพราะเปนทัง้ โหราจารย ที่ มี ค วามสามารถในการร อ ง การแหล... อีกทัง้ เปนพีใ่ หญของวงการ... หนมุ เทพยกลับมา คราวนี้ ตองมีเรือ่ งราวดีๆ มาฝากกันแนนอน... ***วั น เวลาเป น เครื่ อ งพิ สู จ น ผ ลงานแห ง ความจริงใจ... มาปนพี้ อ อหู รือทานผใู หญพมิ พภฏั ท คงสกุล รางเสด็จพอปยะฯ แหงบานหนองนกไข อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร... กำหนดงานวันที่ 20 ก.ย. 51 ... ขอเรียกใช ทีมงานของ เราเขาไปรับใช... แตในช ว งเช า จรดเย็น เปนงานฉลองวันประสูติ ของพระบิ ด าที่ ตำหนั ก คลอง 8 ของพอสยามมินทร การะพิทักษ... เสร็จแลวก็ขอให ทุ ก คนเฮโลสาระพาไปรวมตั ว กั น ที่ ง านของพ อ อู ที่ หนองนกไขดว ยกัน...


หนา 9 ***เจาของเสียงไชโยดังทุกงาน จนเปนเอกลักษณ ไปเสียแลว...เพราะเมือ่ เวลาที่พอ เฉลิมพร รางพอ นเรศวร แห ง นวมิ น ทร 24 ไปรวมงานใคร ทีไร... พอจุดเทียนชัยเมื่อไรพอทาน ตองรองไชโยจนไดยินกันทั้งงาน... จนทุกคนตองเหลียวมาดู... เมือ่ หลายป กอนจัดทีค่ ลอง 8 มาปนขี้ อกลับมาจัด ทีน่ วมินทร 24 ในวันที่ 23 ก.ย. 51 ... เห็นบอกวาตอไปจะยึดวันที่23 ก.ย.ทุกป ใครอยามาชน นะจะ... ***นี่ก็คนดังอีกคน แตไมหวือหวาเปรี้ยงปราง เพราะขอดังแบบเรือ่ ยๆ แตมผี คู นรจู กั ทัง้ วงการ... ดวยบุคลิก ทีแ่ ตงตัว แบบเรียบงายเพราะเทวดา สั่งใหทำอยางนี้... นั่นคือ แมแดง แหงชางสามเศียร สมุทรปราการ... ร า งพระศิ ว ะ-หลวงปู ท วด... หลายปทผี่ า นมาไดมาจัดที่ ตำหนัก คลอง 12 ลำลูกกา และปนี้ก็ใน วันที่ 25 ก.ย. 51... เพราะมีสถานที่กวางขวางที่จอดรถ สะดวกสบายไมแออัด... แมแดงเปนอีกบุคคลหนึง่ ทีไ่ มเคย เสียหายเรื่องการเดินงานตะลุยไปทุกทิศ... ยกเวนใน กรณีที่ไปรับงานทำบายศรีไว... แตก็ไมเคยเสียหายเรื่อง ซองการเดินงาน... ใครอยากวัดใจยินดีวดั เสมอ... เพราะไม ยอมใหเสียชือ่ แมแดงคนดัง หรอกนะจะ... *** เคยไดยนิ ประโยคทีว่ า เมาเหมือนขีข้ า หรือเมา แลวกวนบาทา... ก็เพิง่ มาเห็นชัดๆอีกครัง้ เมือ่ ไมนานมานี้ แถวๆงานสุ ข สวั ส ดิ์ 38... เมื่ อ ร า งทรงคนดั ง รายหนึ่ ง เขารวมงาน... ตอนเดินเขาไปทีแรก ทาทางก็ยงั เหมือนเจา อยหู รอก... แตพอกระดกเหลาเขาไปไมกแี่ กว จากทาทางที่ วางทาเปนเจา เริ่มแปรสภาพต่ำลงไปเรื่อยๆ... วาจาเริ่ม เลาะราย วางทาวางอำนาจใหญโต... งานเลิกตัง้ แตเทีย่ งคืน แตตสี องเจากูกไ็ มยอมกลับเสียที... สรางความรำคาญใหกบั เจาภาพและคนอื่นๆเปนอยางมาก จนเกือบมีเรื่องกับ พ อ เสื อ น อ ยแห ง หลั ก สองนิ เ วศน แล ว ก็ ลู ก ศิ ษ ย ข อง เจาภาพ... งานนีต้ อ งขอรองใหกลับเสียเถอะ กอนทีจ่ ะมีการ ลงไมลงมือกัน... นีแ่ หละหนาเขาบอกวาเหลาใครอยาได เกงกวามัน... ถาไมรูจักประมาณตนวากินไดแคไหน?... ไมวา เจาหรือวาคน มีโอกาสรวงไดทกุ ราย... ***อาชี พ หลั ก ของหนุ ม เทพย แ ละที ม งานที่ ทำมาหากิ น กั น ในวงการก็ คื อ การทำหนั ง สื อ พิ ม พ . .. การทำกิจการโรงพิมพ... การรับจางถายรูป ถายวีดีโอ ในงานพิธีบูชาครูตางๆ เพื่อเก็บภาพความทรงจำไวให กับเจาภาพ... ซึ่งงานถายวีดีโอนั้นมีทั้งการถายทำแบบ ธรรมดา โดยใชกลอง VDO เพียงตัวเดียว ซึง่ จะเก็บภาพ สำคัญๆไวใหเจาภาพ อาจจะไดมากหรือนอย ก็แลวแต พิธีกรรม แลวแตพื้นที่และกลองวาจะเลือกจับเอามุมใด มานำเสนอ... แตสำหรับบางงานทีจ่ ดั ใหญอลังการ และมี เหตุการณตางๆเกิดขึ้นมากมาย ที่เจาภาพอยากชมแบบ ไมใหตกหลนทุกวินาที... เราก็จะใชกลองถายทำมากกวา 1 ตัว ซึ่งอาจจะเปน 2-3-4 ตัว... ถายทำอยูกันคนละมุม โดยจะมีเจาหนาที่เปนศูนยกลางทำคอนโทรลอยู 1 คน ซึ่ ง จะทำการคั ด เลื อ กภาพลงบั น ทึ ก บนเครื่ อ งบั น ทึ ก ระบบDVD... ภาพทุกภาพทุกชอต จะไมมกี ารตกหลนเลย...

เสี ย งทุ ก เสี ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ขณะทำพิ ธี จะถู ก บั น ทึ ก ลงไป ตอเนือ่ งตลอดเวลา 2 - 4 ชัว่ โมง... และภาพนัน้ ๆก็จะถูก ยิงขึน้ จอภาพขนาด 100 นิว้ ทีต่ ดิ ตัง้ ในงาน ใหผทู เี่ ขารวม งานพิธีไดรับชมทั่วกัน... และเราก็เปนเจาเดียวในวงการ ทีท่ ำไดแบบนี.้ .. ซึง่ คาใชจา ยนัน้ ยอม สูงกวาการแบกกลอง เพี ย งตั ว เดี ย วทำงานแน น อน... ราคาของการทำงาน แบบธรรมดาในกรุ ง เทพฯ เรารั บ อยู ที่ 4,500 บาท... ส ว นการทำงานแบบลงจอใช ค นทำงาน 4-5 คนนั้ น เราเริ่ ม ต น ที่ 10,000 บาท/งาน... ถามว า แพงไหม? สำหรับเจาภาพทีไ่ มมเี งินจาง ถึงราคาจะแคไหนมันก็แพง ทั้งนั้นเพราะไมมีเงิน... แตสำหรับคนที่มีเงินจริงๆแลว ราคาแคนถี้ อื วาจิบ๊ จอย... อยทู คี่ วามประสงคของเจาภาพวา จะตองการอยางไร?เทานั้น... ก็เคยเขียนบอกมาแลววา ถ า ไม มี เ งิ น หรื อ แขกเหรื่ อ มี เ พี ย งไม กี่ ค น ก็ ไ ม จำเป น จะตองเสียเงินจางใครมาถายหรือมีเพียงกลองตัวเล็กๆ ก็ใหใครถายเลนกันเองก็ได... แตถาแขกเหรื่อมีมากเปน รอยคนและกลัววาเวลาผานไปนานๆ อาจจะจำเรื่องราว ตางๆไมได ก็จึงมีความจำเปนตองจาง มืออาชีพที่มีอยู หลายระดับในวงการมารับใช... จะเสียเงินมากหรือเงินนอย มันก็เปนเงินของเจาภาพทีม่ คี วามรสู กึ พึงพอใจทีจ่ ะจาย... อาชีพใครก็อาชีพมัน ใครมีหนาทีอ่ ะไรก็ทำไป อยากาวกาย กันใหเสียหายซึ่งกันและกัน... สุภาษิตเขาถึงวา “ไกเห็น ตีนงู งูเห็นนมไก”... “แมลงวันเขาไมตอมแมลงวัน”... ***หลายๆคนเขาบอกมาว า หนุ ม เทพย นั้ น นิสยั เสียชอบเขียนดาคนโนนวาคนนีอ้ ยเู รือ่ ย... ขอบอกกอน วาทุกๆเรือ่ ง มันมีทมี่ าทีไ่ ปทัง้ นัน้ และสามารถอธิบายได ทุกเรื่อง... โดยเฉพาะเรื่องนี้มีขาวตะแลบแกบทางไกล แจงขาวมาวา... เจาภาพรายหนึ่งแถวสามพรานบอกวา ทีไ่ ดยกเลิกการจางทีมงานของเราเขาไปทำงานของเขานัน้ เพราะวาหนมุ เทพยนสิ ยั เสีย ชอบทำงานเกินคำสัง่ เจาภาพ โดยเฉพาะการถายรูปทีถ่ า ยเกินแลวไปเรียกรองเก็บเงินกับ เจาภาพมากกวาปกตินนั้ ... หนมุ เทพยขอบอกวากลองทีใ่ ช ทำงานทุกวันนีเ้ ปนกลองดิจติ อล... ชางภาพทุกคนทีท่ ำงาน ทุกวันนีใ้ ชกลองดิจติ อลทุกคน... และทุกคนก็จะถายเกินไว เพื่อทำการซอมรูปที่เสียบางรูป... บางงานที่แขกมากๆ ก็ถา ยเกินไวมากก็จะแจงใหเจาภาพทราบ... ถาเจาภาพไม ตองการก็จะสามารถลบทิง้ ได... แตถา เจาภาพบอกไมเปนไร ก็ จ ะอั ด เพิ่ ม มาให ต ามคำสั่ ง ... ในกรณี ข องเจ า ภาพที่ สามพรานนัน้ เมือ่ ตกลงจัดจางทีมงานของเรา... หนมุ เทพย เมือ่ แจงคาใชจา ยไปแลวเปนเงิน 7,500 บาท... ก็คอื ถายวีดโี อ 4,500 บาทและถายรูป 5 มวนเปนเงิน 3,000 บาท... แตมีขอแมคือ ขอเก็บเงินกอนทำงาน เพราะกลัวความ ผิดพลาดที่ทำงานไปแลวเก็บเงินไมไดเหมือนรายลาสุด คือนองสี่ จ.ระยอง... เจาภาพรายนั้นนัดจายเงินกอนงาน ตนเองที่งานแหงหนึ่ง พอถึงเวลาก็ไมสามารถนำเงินมา วางมัดจำงานได... หนมุ เทพยกเ็ ลยขอยกเลิกไมไปทำงาน ใหจางคนอื่นไปเถอะ... ไมใชเขามายกเลิกหนุมเทพย... แตขา วทีก่ ระจายออกมามันเปนอีกเรือ่ ง ทีท่ ำใหเราเสียหาย... ชือ่ เสียงทีส่ ะสมมาในอาชีพนีก้ วา 4 ป... ไมเคยมีดา งพรอย จึงยอมไมได... อยาใหตองงัดเรื่องเกาๆในอดีตตั้งแต อยสู มุทรปราการ... จนมาถึงเรือ่ งกฐินสรางพระประธาน ที่จ.ตากที่ฉาวโฉ... แลวหลบลี้หนีหนาไปอยูกาญจนบุรี ตั้งหลายป... จนวันนี้มาสรางเรื่องอะไรไวที่สามพราน

ออกมาประจาน... ก็ บ อกแล ว ว า จมู ก แมลงวั น อย า ง หนมุ เทพยไดกลิน่ เหม็นๆมากกวาคนอืน่ ๆ... ใครทำอะไรไว ตั้งแตอดีตจดและจำไดเกือบทุกเรื่อง... เกิดมาเปนคน ไมวา จะเปนชายหรือหญิงหรือทอมหรือกระเทย ทีส่ ำคัญ อยาตอแหล... อยาตอแหล... เพราะเมื่อวันใดที่คนอื่นเขา จับคำโกหกคำโตได มันจะไมรวู า จะเอาหนาไปซุกไวทใี่ ด... ***เปนธรรมชาติของคนที่ชอบมุงดูเรื่องรายๆ อยางเชน มุงดูเหตุการณไฟไหม... มุงดูเหตุการณรถชน มีคนตายสยดสยอง... และอีกหลายๆเหตุการณที่ลวน จะรายๆทั้งนั้น... และธรรมชาติของคนทั่วๆไปก็ชอบฟง เรื่องราวที่เหม็นๆเนาๆฉาวโฉของคนอื่น... เพราะฉะนั้น ข า วเม า ส ต า งๆในวงการก็ มั ก จะหนี ไ ม พ น เรื่ อ งชู ส าว ในวงการ... เรื่องใครเปนหนี้ใครแลวไมจาย... เรื่องของ คนนัน้ ไปเสียทีคนโนนคนนี.้ .. เรือ่ งแบบนีม้ คี นมาเลาใหฟง ทุกวันทั้งที่ออกงาน หรืออยูที่สำนักงาน... สำหรับคน ที่เปนขาเมาสดวยกันก็มักจะนำไปขยายแตงเติมเสริมตอ ใหมันปาก... แตขอบอกกอนวาสำหรับคนที่ไดรับฟง ก็ควรจะพินิจพิจารณาใหดี เพราะบางขาวอาจจะเปน ขาวปลอยออกมาจากเจาตัวของเขาเอง... เพื่อเช็คดูวา เมื่อปลอยออกไปแลวผูที่รับฟงนั้นจะขยายตอหรือไม?... หรือบางทีขณะที่ทานออกความเห็นไป เสียงของทาน อาจจะถู ก ปล อ ยออกมาดั ง ๆตามลำโพงของโทรศั พ ท แลวถูกอัดเทปไวหรือมีผูเกี่ยวของฟงอยูดวยอีกหลายคน ขณะนั้น... เมื่อถึงเวลายืนยันออกมาแลวทานกลาวอาง ปฎิเสธวาไมรู ไมไดพดู ถาเอาเทปออกมายืนยันเมือ่ ไร... ทานผูนั้นอาจจะหนาแหกจนหมอเย็บไมติด... เขาเคย เจอกันมาแลว... อยาเผลอเลนตามเกมสของผอู นื่ ทีไ่ มซอื่ กับทานอยางเด็ดขาด ...จำไวนะจะ!... ***เมื่ อ คราวมี โ อกาสได ไ ปร ว มงานแถวฝ ง ตะวันออก... ไดมีโอกาสไปเยี่ยมชมรานขาวตมลอยฟา มูลคาเกือบรอยลาน ในนาม “Fashion Club” ของพอไชยาแมวาสิตา แหงตำหนักเสียงทอง รังสิต ซึ่งไปทำธุรกิจ รานขาวตมลอยฟา ทีพ่ ทั ยาสายสอง... ยอมรับวาตระการตา มากๆ เพราะในชีวติ ไมเคยเขารานขาวตมแบบนีม้ ากอน... เด็กเสริฟหุนอรชรออนแอน ทำเอาหนุมเทพยรูสึกตัววา ตนเองนั้ น แก ไ ปถนั ด เมื่ อ มาเจอร า นข า วต ม ไฮเทค... คื น นั้ น ได รั บ ความอนุ เ คราะห จ ากพ อ บำรุ ง -แม เ ม า ตำหนักวังทอง ซอยมิสทีน รมเกลา เปนเจาภาพจัดหา ห อ งพั ก ให กั บ ทางที ม งานชองเราพั ก ผ อ น... ก็ ต อ ง ขอขอบคุณทั้งพอไชยา-แมวาสิตา... พอบำรุง-แมเมา... แมดาว ดอนเมือง-พอบุญชัย... ทีใ่ หเกียรติกบั ทางทีมงาน ของเราเข า ชมร า นข า วต ม ลอยฟ า ที่ F ashion Club ... ขอบคุณๆๆมากๆคราบ... พอไชยา-แมวาสิตา ตำหนักเสีย่ งทอง รังสิต

พอบำรุง-แมเมา ตำหนักวังทอง ซอยมิสทีน


หนา 10

⌫     ⌫⌫  ⌫

เมือ่ คืนวันที่ 7 ก.ค. 51 เวลาเกือบตีหนึง่ มีเด็กหนมุ 2 คน ขีร่ ถจักรยานยนตแวะซือ้ ของทีร่ า นเซเวนอีเลฟเวน แถวสีแ่ ยกตนสำโรง คนขีไ่ มไดเมาแตคนซอนทายซึง่ เปน เจาของรถนัน้ ดืม่ สุรามา พอกลับออกมาจากรานสะดวกซือ้ แหงนัน้ ก็พบตำรวจสายตรวจ 2 คนของเมืองราชบุรี รออยู ทีห่ นาราน ก็ถกู สัง่ ใหสตารรถใหฟง วาเสียงดังหรือเปลา? โดยบิดคันเรงใหสดุ ๆ เมือ่ สัง่ ใหบดิ คันเรงจนพอใจก็สงั่ ให ดั บ เครื่ อ งแล ว ก็ เ ข า จั บ กุ ม ในข อ หาขั บ รถเสี ย งดั ง และติดอุปกรณไมครบ เนือ่ งจากไมตดิ กระจกทัง้ ซายขวา พร อ มกั บ ยื่ น มื อ ไปกระชากกุ ญ แจ เด็ ก หนุ ม ซึ่ ง เป น เจาของรถจึงไมยอมใหยดึ กุญแจแยงกุญแจคืน เนือ่ งจากรถ ตนเองนั้นจอดอยูที่หนารานยังไมไดขับเคลื่อนไปไหน? จึงเกิดการโตเถียงกันขึ้น ทุกถอยคำที่ตำรวจสายตรวจ ใชกับเด็กหนุมคนนั้นคือมึงกูทุกคำ อยางเชนขูวามึงมี ปญหากับกู แลวมึงจะรวู า มึงจะเจอขอหาอะไรอีก? พรอมกับ สัง่ ตรวจฉี่ เพือ่ หายาเสพติดในตอนนัน้ จังหวะเดียวกันแม ของเด็กคนนั้นก็มาถึงที่เกิดเหตุโดยบอกวา ถาจะตรวจ ก็ขออยดู ว ยทุกขัน้ ตอน เพราะเธอรอู ยวู า ในตัวของตำรวจ

สายตรวจเกือบทุกคนในเมืองนี้มักจะพกของไวทุกคน เธอกลั ว เรื่ อ งการยั ด ยาหรื อ การหยอดยาลงในหลอด ทดสอบยากอนการตรวจเปนอยางมาก เนือ่ งจากเธออยใู น วงการนีม้ านาน รวู า ใครเขาทำอะไรกันบางในแตละเทคนิค สุดทายการทดสอบนัน้ ก็ถกู ยกเลิก แตกว็ ทิ ยุเรียกพรรคพวก ตำรวจมาอีกหลายคนเพื่อเปนกำลัง สุดทายก็ยังขูอีกวา รูอยางนี้กูปลอยมึงใหขับรถไปกอน แลววิ่งไลตามจับ ก็ยงั ดีเสียกวา โอโฮ!อะไรจะปานนัน้ ใหญคบั เมืองจริงๆ ไมนาเชื่อวานี่หรือพฤติกรรมพวกตำรวจของ โรงพักที่ไดชื่อวาเปนโรงพักดีเดน และเปนตำรวจของ ประชาชน ทุกคำพูดทุกถอยคำทีใ่ ช บงบอกถึงชาติกำเนิดวา อยใู นชนชัน้ ใด? นีข่ นาดเปนแคชนั้ ประทวนนะ ยังกาวราว ถึงขนาดนี้ วันขางหนาถาเติบโตขึ้นไปอีกไมรูวาจะเปน อยางไร? เราเชือ่ วาในการประชุมแตละครัง้ ระดับผบู งั คับ บั ญ ชาคงต อ งสอนเรื่ อ งมารยาทที่ ใ ช กั บ ประชาชน แตพฤติกรรมของตำรวจบางนายอาจจะไมเคยซึมซับ เขาในสมองของคำวาผูดี ชอบทำตัวเปนผูยิ่งใหญคิดวา ตนเองนั้นเหนือกวาทุกๆคน ไมเคยคิดวาตนเองนั้นเปน

แค ม นุ ษ ย เ งิ น เดื อ นที่ มี ร ายได ส ว นหนึ่ ง ที่ ม าจากภาษี ของประชาชน และตนเองนั้นเมื่อแตงเครื่องแบบแลว ก็คอื ขาราชการคนหนึง่ เทานัน้ หากมีความประพฤติเชนนี้ เมื่อถอดเครื่องแบบออกมาแลวก็ไมตางกับบุคคลทั่วไป ที่เมื่อเวลาไปนั่งพักผอนที่ใด แลวเมาเกินเหตุอาจจะถูก บาทาของใครยำก็อาจจะเปนไปได เมื่ อ ไหร จ ะเลิ ก เสี ย ที กั บ พฤติ ก รรมแอบซุ ม ตามที่มืดๆเปลี่ยวๆคอยจับเหยื่อ อยางเชนแถววงเวียน ซอยวิศวเสนานิคม เขาวัง พฤติกรรมขับรถวนเวียนแถวๆ รานสะดวกซื้อ แลวจองจับรถจยย.วัยรุนที่แวะมาจอดรถ ซือ้ ของ ถาจะจับก็นา จะตัง้ ดานฯใหเรียบรอยมีนายตำรวจ สัญญาบัตรคุมดานใหถกู ตองตามระเบียบ ไมใชทำตัวเปน นักบินบินรอนหาเหยือ่ ทัง้ เมืองแบบนี้ พฤติกรรมกาวราวในขณะปฎิบตั หิ นาที่ นาจะปรับ เปลีย่ นไปไดแลวในยุคนี้ พูดจาใหเหมือนอารยชนไมทำตัว เปนคนปา เพราะถาทำไมไดกน็ า จะสงไปไถนา ไมนา จะ ใหมาทำหนาทีเ่ ปนตำรวจของประชาชนเลยจริงๆ

แหลงทำมาหากิน...ภาพนี้เปนภาพบริเวณสามแยกถนนลำลูกกามุงหนาพหลโยธินตัดเขาถนนเสมาฟาคราม(คลองสอง) ซึ่งอยูในเขตรับผิดชอบของ สภ.คูคต จ.ปทุมธานี ตลอดทัง้ วันโดยเฉพาะชัว่ โมงเรงดวนบริเวณแยกนีม้ รี ถจอดรอเลีย้ วอยอู ยางยาวเหยียด แตไฟจราจรจะปลอยเร็วมากเพียงไมกคี่ นั ก็ไฟแดงอีกแลว บางทีรถทีจ่ อดอยขู า งหลัง 3-4 ไฟแดงแลวก็ยังไมไดเลี้ยวสักที ถนนบริเวณนี้มีทั้งหมด 3 เลน กอนถึงทางแยกไมมีปายสัญญาณจราจรใดๆ บอกวาเลี้ยวขวาไดหนึ่งชองทางเทานั้น เพราะฉะนั้น ก็จึงมีรถยนตหลายรอยคันโดยเฉพาะรถตางถิ่น วิ่งมาถึงทางแยกแลวเจอสัญญาณไฟเขียวในชองจราจรที่ 2 ก็มักจะเลี้ยวขวาโดยไมทันไดมองสัญญาณจราจรที่พื้นผิวถนน ทันทีทโี่ ผลเลีย้ วขวาไปเมือ่ ใด ก็จะเจอตำรวจจราจรยืนถือใบสัง่ โบกใหเขาขางทางพรอมกับแจกใบสัง่ ทันทีในขอหาฝาฝนสัญญาณจราจรบนพืน้ ทาง ในวันทีเ่ ราใชเสนทางนี้ ก็เจอปญหาทีพ่ ดู ถึง ก็เลยเจอใบสัง่ มา 1 ใบตามระเบียบทีต่ อ รองอะไรไมไดเด็ดขาด เรายังไมยอมไปไหน ยืนดูตอ 5 นาทีตอ มารถของเพือ่ นคนหนึง่ ของเรา ซึง่ เปนสาวสวยหมวยอึม๋ ก็ขับมาลักษณะเดียวกันโดนเรียกเหมือนกัน แตคราวนี้ไมเจอใบสั่งโดนยิ้มหวานๆเขาหนอยก็เลยปลอยไปได ก็เลยไมรูวาอยางนี้หรือเปลา?ที่เรียกวาเลือกปฎิบัติ หากตำรวจที่ นี่ มี ค วามจริ ง ใจต อ ผู ใ ช ถ นนบริ เ วณแยกนี้ นาจะมีปายสัญญาณจราจรตัวโตๆบอกวาเลี้ยวขวาได 1 ชองทางเทานั้น กอนถึงทางแยกสัก 100 เมตร เพื่อเปนการเตือนผูใชรถใชถนน ไมใชปลอยใหรถที่วิ่งมาทุกคัน เขาใจผิดวาชองทางที่ 2 นั้น เลี้ยวขวาก็ไดหรือตรงก็ไดตามมาตรฐานสากล เพราะชองทางขางซายนั้น รถก็ ต อ งวิ่ ง ตรงอยู แ ล ว และช อ งทางที่ วิ่ ง สวนมานั้ น ก็ ไ ม ส ามารถจะยู เ ทิ ร น ตรงทางแยกนั้ น อยู แ ล ว น า จะมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นสั ญ ญาณไฟใหม ให เ หมาะสมถู ก ต อ ง ไมใชปลอยไวเปนทางแยกเพื่อแจกใบสั่งอยางนี้ จริงไหม? คูคต 617 ...ก็ขอฝากทานผกก.สภ.คูคต นำไปพิจารณาอีกทีตามความเหมาะสม หรือจะปลอยใหทุกคน เขาใจวาบริเวณไฟจราจรสามแยกแหงนี้ เขาปลอยใหเปนแหลงหาเงิน สวนแบงคาปรับเหมือนทุกวันนี.้ ..



  

   ⌫⌦  ⌫    ⌫ ⌫⌫   ⌫  ⌫     


หนา 11

เมือ่ บก.จุฑาภัทรไปเมืองจีนรวมฉลองวันรับปริญญาของลูกสาว ถายภาพรวมกับอธิการบดี

นัน้ เกือบปละ 300,000 บาท ซึง่ 4 ป ก็จะมีคา ใชจา ยนอก ก็กวาลานบาท เพือ่ นรวมชัน้ เรียน ทุกคนมาจากครอบครัว ทีม่ ฐี านะร่ำรวยอยเู กา ซึง่ ไมมปี ญ  หาอะไรในเรือ่ งคาใชจา ย แต น อ งฟ น ต อ งใช จ า ยอย า งประหยั ด เพื่ อ ให อ ยู ร อด ในตางแดน แลวเธอก็ทำไดจริงๆอยางทีต่ งั้ ใจไว 25 มิ.ย. 51 เปนวันกำหนดรับปริญญา วันที่ 24 มิ.ย. เวลา 10.30 น. ดิฉนั จึงเดินทางดวยการบินไทย ดวยความ อนุเคราะหคา ใชจา ยจากคุณวรวุฒิ วิรยิ ะกิจจา หรือพอปอบ วัดโบสถ ผูอำนวยการหนังสือพิมพของเรา จัดสรรคา ใชจา ยในการเดินทางมาให ซึง่ ก็ตอ งขอกราบขอบพระคุณ มา ณ ทีน่ ดี้ ว ยความจริงใจ การรับปริญญาของที่มหาวิทยาลัยนี้ เขาทำแบบ ง า ยๆสบายๆ โดยท า นอธิ ก ารบดี เ ป น ผู ม อบปริ ญ ญา ซึง่ มีความหมายวา ทุกคนไดสำเร็จการศึกษาแลว

ครัง้ นีเ้ ปนครัง้ ที่ 2 ทีไ่ ดเดินทางไปเหยียบดินแดน แหงมังกร ซึง่ ก็หมายถึงประเทศจีนแผนดินใหญ ครัง้ แรก ก็เดือนมกราคมของป 2550 ซึง่ ตอนนัน้ ก็เดินทางไปเยีย่ ม ลูกสาวซึง่ เรียนอยปู ท ี่ 3 ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาเขต เซียะเหมิน วิชาเอกภาษาจีน หลังจากทมุ เทเวลาในการเรียนถึง 4 ป แบบหนัก หนาสากรรจ นองฟนหรือ น.ส.รัตนชนก เมืองเชียงหวาน ครัง้ หนึง่ ในชีวติ ทีต่ า งแดน ก็ฟนฝาอุปสรรคมาจนสำเร็จจนได ซึ่งถือวาเปนเรื่องนา ภาคภู มิ ใ จมากๆสำหรั บ เด็ ก ผู ห ญิ ง คนหนึ่ ง ซึ่ ง เป น คนไทยแทๆ ในครอบครัวไมมีพื้นฐานภาษาจีนมากอน ทุกอยางเกิดจากฝกฝนลวนๆไมมีพรสวรรคมาเกี่ยวของ ทุกเรือ่ งเปนเรือ่ ง ของพรแสวงทัง้ สิน้ การไดเดินทางไปเรียนที่ตางประเทศเปนความ ใฝ ฝ น ของน อ งฟ น เธอจึ ง ตั้ ง ใจฝ ก ฝนมากๆเพื่ อ ให มี วันเดินทางกลับเมืองไทย โอกาสไดรบั ทุน เนือ่ งจากฐานะทางครอบครัวไมไดร่ำรวย อะไรมาก จนจะสามารถสงไปเรียนไดดว ยทุนของตนเอง แลวในทีส่ ดุ เธอก็สามารถ สอบชิงทุนของสมาคมศิษยเกา มหาวิยาลัยหัวเฉียวแหงประเทศไทย ชนะคแู ขงทีเ่ ขาสอบ อีกหลายคน จนไดรบั ทุนไปเรียนตอเมือ่ 4 ปทแี่ ลว 4 ปทผี่ า นมา ทางครอบครัวตองทำงานหนักมากๆ ในการส ง เงิ น เพื่ อ ให น อ งฟ น เรี ย นต อ จนจบให ไ ด เพราะทุ น ของสมาคมฯที่ ไ ด ม านั้ น จะเป น เรื่ อ งของ จากนัน้ ทุกคนก็จะถายภาพรวมกัน โดยดิฉนั ตอง คาเลาเรียนปละประมาณ 80,000 บาท แคคา ใชอนื่ ๆไมวา จะเปนเรือ่ งคาทีพ่ กั อาหารการกิน คาหนังสือ คากิจกรรม รับหนาทีเ่ ปนชางภาพใหกบั ทุกคน เพราะวากลองถายรูป

ครั้งแรกที่เห็นหมอสุพจน ปอมพระจุล ทำพิธี ยังไมเคยนึกเลยวาหมอสุพจนนนั้ จะกาวมาไดไกลถึงขนาดนี้ แตเวลาเพียงแค 6 เดือนเทานัน้ จากหลังมือกลายเปนหนามือ ทุกอยางมีการพัฒนาอยางรวดเร็วมาก ตองยอมรับวาพร สวรรคพรอมพรแสวง และความมีใจรักในงานทำพิธขี อง หมอสุพจนมผี ลอยางมากๆในการเปลีย่ นแปลงของชีวติ ความเป น ผู มี อั ธ ยาศั ย ดี น อบน อ มต อ ทุ ก คน เปนเสนหท มี่ ดั ใจแหงบรรดารางทรงทัง้ หลาย ความตัง้ ใจ ในการทำพิธี อีกทัง้ มนตคาถาภาษาบาลีทรี่ ่ำเรียนมาจนแตก ฉานมีเยอะมากมายหลายสิบบท ความคลองแคลวในการ ทองบนภาวนาคาถา ไมมตี ดิ ขัดเปนเสนหอ กี อยางหนึง่ ในงานไหวครูทั่วๆไปในยามค่ำคืนที่มีการเบิก บายศรี อาจจะพบหมอสุพจนไมมากนัก เพราะถือวาเปนอีก กลุ ม หนึ่ ง แต ใ ครจะรู บ า งว า งานไหว ค รู แ บบภายใน ทีไ่ มไดลงในหนังสือ ซึง่ เปนประเภทเชาไหวครู บายเบิก

บายศรีแลวเสร็จพิธีนั้นมันมีมากกวา เกือบทุกงานแบบ ภายในกวา 80 % หมอสุพจนนนั้ เปนทีไ่ ววางใจของเหลา บรรดาร า งทั้ ง หลาย เมื่ อ หมอสุ พ จน ไ ปทำพิ ธี ที่ ไ หน ก็จะมีเหลาบรรดารางทรงอยูกลุมใหญตามไปรวมเสริม บารมีใหกับเจาภาพทุกๆงาน จนดูเหมือนวาเปนสุพจน แฟนคลับ อีกทั้งเมื่อเปนงานกลางคืนดวยแลว แขกเหรื่อ ของหมอสุพจนที่ติดตามหมอสุพจนนั้นมีไมนอยกวา ใครเลยจริงๆ เรียกวาถาเดือนไหนมีงานนอย โหราคนอืน่ มีงาน 10 งาน หมอสุพจนตอ งมีถงึ 15 งาน แตถา เดือนไหนมีงาน มากคนอืน่ ได 20 งาน หมอสุพจนตอ งมีถงึ 30 งาน เรียกวา บางวันรับถึง 3 งานก็เคยมี น้ำเสียงที่ออดออนเทวดาและเหลาบรรดาราง ทรงทั้งหลาย ลีลาการรองแหลที่ไมแพใคร อีกทั้งคาตัว ก็ยงั คุยกันได เปนทีย่ อมรับกันได จึงทำใหทกุ คนเรียกใช บริการของหมอสุพจน ปอมพระจุล จนคิวแนนยาวเหยียด ขามป ใครสนใจติดตอไดที่084-7069659, 089-4538449 ไมผดิ หวังแนนอนการันตี...

รัตนชนก-จุฑาภัทร เมืองเชียงหวาน

กับเพือ่ นๆในรนุ ทีจ่ บพรอมกัน

ทีน่ ำไปนัน้ มันดีกวากลองของคนอืน่ ๆ เนือ่ งจากเปนกลอง ตั ว เดี ย วกั บ ที่ ใ ช ถ า ยรู ป ทำมาหากิ น ทุ ก วั น เพื่ อ ส ง เสี ย ใหลกู สาวเรียนจบมาได ก็คอื Nikon D80 ทีใ่ ชอยเู ปนประจำ และก็เปนชางภาพมืออาชีพเพียงคนเดียวในขณะนัน้ อยเู ทีย่ วเมืองจีนตออีก 4 วัน ก็เดินทางกลับเมืองไทย พรอมกับความภาคภูมใิ จของครอบครัว ซึง่ ก็ตอ งขอขอบ พระคุณทุกๆ รางที่ใหความเมตตากับทางทีมงานของเรา จนมาถึงวันนีว้ นั ทีเ่ ราตัง้ ตารอมาตัง้ 4 ป ขอขอบพระคุณๆๆ ทีท่ กุ คนมีสว นรวม จนเราไดมวี นั นีจ้ ริงๆ...

   ⌫ ⌫ ⌫     ⌫   ⌫  ⌦ 


หนา 12

สุดยอดบายศรีอกี ทีม คุณรัตนเกียรติ เจริญพันธถาวร รางพระศิวะเทพ บานโพธิเ์ ศรษฐี นครปฐม หัวหนาทีมบายศรีทแี่ สนสวยในงานนี้ จุดเทียนชัยเปนบารมีใหกบั พระแมลกั ษมีมาตา รางคุณมยุรี ถาดทองหรือแมตกุ บานหนองรี โพธาราม ราชบุรี อยใู นสายของพอปฟู า กัลกิยานารายณ บานโปง เจาของงาน 21 ธันวาคมทุกป ปนงี้ านของแมตกุ แขกเหรือ่ ลนหลามมาจากทัว่ สารทิศนาปลืม้ ใจ

ปนอี้ ลังการงานสราง แมตกุ รางพระแมอมุ า ออเงิน, พอเฉลิมพร รางพระนเรศวร นวมินทร 24 งาน 23 ก.ย.นี้ พอเทพยภชุ งคนาคา ราชบุร,ี แมนยิ ม รางพอตากสิน ม.จันทิมา บางบัวทอง งาน 23 ต.ค.51, พ อ แบ็ ง ค ร า งพระนารายณ ออเงิ น เข า ร ว มงานของพ อ ป ย ะรั ต น ( เอก) เงิ น ยวง รางพระนารายณบรรทมสินธุ ลาดปลาเคาซึง่ ปนจี้ ดั งานไดอลังการมากตัง้ แตเชาจรดค่ำยันเลิกลา

เต็มจอ แมเมยและแมพรพิไล 2 รางพระแมจากสามพราน นครปฐม เขารวมอวยพรในงานพิธบี ชู าครูของคุณไพรพรรณ รางพอปพู ระหงษ บานดอนยายหอม นครปฐม ซึง่ จัดงานรวม กับพระแมกาลี เห็นรอยยิม้ กวางของทัง้ 3 คนแสดงวามีความสุข

เลือดสุพรรณ คุณปรีดายุทธ เผาพันธุศรหรือคุณเตอ รางพระ ศิวะโยคีศวร สุพรรณบุรี กำลังถวายพรพระพิเรนทรรังสรรค จตุรยักษ-พระเอกาทศรถ รางคุณบุญโชค สุขเมือง ซึง่ ทัง้ สอง อยใู นกลมุ ทศเทพราชาทีโ่ ดงดังและตำหนักอยทู สี่ พุ รรณบุรที งั้ คู

ถึงเวลาเปลีย่ นแปลง คุณนภัทร วิเชียรสาร หรือแมหงส รางพระ ศิวะนารายณ จัดงานไหวครูภายในที่ตำหนัก ม.พงษศิริชัย 2 พุทธมณฑลสาย 4 ปนี้ใชบริการของทีมงานระนาดสมบัติศร นารายณ และปเู สือ-แมนภา เพราะประทับใจเสียงทีแ่ สนหวาน

ก น ของก น กุ ฏิ พระครู ยั ติ ธ รรมนุ ยุ ต แห ง วั ด สว า งอารมณ นครชั ย ศรี นครปฐม ทำพิ ธี เ สริ ม ขั น ธ ค รู ใ ห กั บ พ อ วั น ชั ย ยุทธกรดลชัย รางพอปเู สือ ม.หลักสองนิเวศน เพชรเกษม 63/2 ซึง่ เปนศิษยรกั ของพระอาจารยแปะ เกจิขมังเวทยของวงการ

มาเสริมกันทุกป แมเปด รางพระแมคายตรี ลาดพราว 87 งาน 10 ส.ค.51 ที่ 1 ปจะเห็นออกงาน 1 ครั้งที่งานของแมสุแมน ร า งแม ม หามายา วั ง น อ ย อยุ ธ ยา เนื่ อ งจากรั บ ศิ ษ ย ทุ ก วั น อีกทัง้ ธุรกิจโรงงานสิง่ ทอ ทีต่ า งประเทศก็เวิรค สุดๆสวนกระแส

มีความสุข ถือวาเปนความสำเร็จอยางมากในการจัดงานปนี้ ทีอ่ าคันตุกะลนหลามในงานไหวครูของคุณมณฑล(เป) รางพอ พระกาฬ บางบัวทอง แถมอยกู นั จนดึกดืน่ ไมยอมเลิกเปนกำลัง ใจกัน เจาภาพบอกจัดงานแลวมีความสุข งัน้ ก็รวยอยางเดียวสิ!

พุทธาเทวาภิเษก ณ วัดประชุมราษฎร คลอง 6 ปทุมธานี โดยพระเกจิอาจารยชอื่ ดังในวงการ แบบที่ 1 ดานหนาพิฆเนศบรมครู ดานหลังตราโอมคนรักเจา แบบที่ 2 ดานหนาพอศิวะ-แมอุมาประทานพร ดานหลังพระคเนศวัยเยาวประทานพร

วัตถุมงคลทัง้ สองแบบขนาดเดียว 5 ซ.ม. 1. เนือ้ ผงวานแดงพุทธคุณ 108 2. เนือ้ น้ำตาลไมเทพทาโร 3. เนือ้ ผงวานขาวพุทธคุณ 108 รวมทำบุญ 100 บาท รับวัตถุมงคล 1 องค รายไดสมทบเขากองทุนหนังสือพิมพผนู ำกาวหนา-คนรักเจา เพือ่ เปนทุนการศึกษาชวยเหลือเด็กนักเรียนยากจนในชนบท

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 086-8843030, 081-7368352, 086-8070058 โทรสาร 032-310810


หนา 13

       หายไป2 ฉบับ เนือ่ งจากถูกเบียดดวยขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับประมวลภาพและขาวสารของงานครบรอบ 4 ป ของหนังสือพิมพของเรา เปดมาฉบับนี้ก็เลยเอาบทสวด ขอพรจากองคพระคเณศมาฝากเปนของขวัญ สำหรับ ทุกทานทีม่ คี วามศรัทธาในเทพพระองคนี้ ก็ขอใหผทู ศี่ รัทธา เมื่อหมั่นทองบนภาวนาขอพรจากพระองคแลว ก็ขอให พระองคจงประสพความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนา ดวยเทอญ บูชาพระพิฆเณศ เพื่อขอความสำเร็จในศิลปะ แขนงตางๆ ขอใหพระองคขจัดอุปสรรคทัง้ ปวง ประทาน ความรู และความมีโชคและทรัพย โอม ศรี คเณศายะ นะ มะ ฮา หรือ... โอม พระพิฆเณศวร สิทธิ ประสิทธิเม มหาลาโภ ทุ ติ ยั ม ป พระพิ ฆ เณศวร สิ ท ธิ ประสิ ท ธิ เ ม มหาลาโภ ตะติ ยั ม ป พระพิ ฆ เณศวร สิ ท ธิ ประสิ ท ธิ เ ม มหาลาโภ หรือ... โอม คะชานั ม ภู ต ะคณาธิ เ สวิ ตั ม กะป ต ะถะ ชัมพูผะละ จารุภักษะณัม อุมาสุตัม โศกะวินาสะการะกัม นะมามิ วิฆเนศวะระปาทะปมกะซัม หรือ... โอม ตัสสัต โอมมหาเดวะ มหารณัม มหาวัสการัม มหาพิคคะเณ พรหมมานัง วิญญานัง นมัสสามิ นโมนะมะ โอมคะเณศายะนะมะ หริโอม ศรีคณปติเยนะมะ สิทธิสวาหะ หริโอม ศรีคณปติ เยนะมะ โอม คเณศายะ นะมะ คำถวายผลไม... โอม นจาตวิฑะ มัณฑ บุชชะ ปาณิ สมันตยุตริ ามิ

หรือ... โองการพิ น ทุ นาถั ง อุ ป ปานั ง พรหมมะโน จะอินโทพิฆเณศโต มหาเทโว อะหังวันทามิ สัพพะทา สิทธิกิจจัง สิทธิกมั มัง สิทธิการิยะ ประสิทธิเมฯ การขอพรพระพิฆเณศแบบแปลเปนไทย(อีกแบบ) ในการบูชาพระคเณศนัน้ ทานนักปราชญโบราณ ไดมบี ทสวดบทบูชาเพือ่ ขอพรตอพระคเณศ ซึง่ บทสวดนี้ อาจจะมีความยาวมากนิดหนอย แตบทสวดบูชาบทนีน้ นั้ กลาววาถาผูใดไดหมั่นสวดทองบูชาเปนประจำ ผูนั้นจะ ประสพความสำเร็ จ ตามความประสงค ทุ ก ประการ บทสวดนีอ้ นั ทีจ่ ริงเปนภาษาบาลี แตเพือ่ ใหสะดวกในการ ใชงาน จะใชภาษาไทยสวดทดแทนกัน บทสวดบูชาขอพร ตอพระคเณศดวยโศลกแปดบท “ขอนอมนมัสการแด พระศรีคเณศ” 1.ขอนมัสการพระคณนายก พระผูซึ่งมีงาขาง เดียว มีกายยิง่ ใหญมผี วิ พรรณเสมือนทองคำทีร่ อ น มีทอ ง ใหญ มีเนตรไพศาล 2. ขอนมัสการพระคณนายก ซึง่ พระองครดั เอวไว ดวยเชือกหญาคาและหนังกวางดำ มีงเู ปนยัชโญปวีต (ยัชชะ-โย-ปะ-วีด) บนหนาผากมีพระจันทรเล็ก 3.ขอนมั ส การพระคณนายก ซึ่ ง พระองค ไ ด ประดับเพชรอัญมณีนานาบนราง และสวมมาลัยไวอยาง แปลกตา และสามารถแปลงรูปไดตามประสงค 4.ขอนมัสการพระคณนายก พระองคมพี ระพักตร เปนชาง พระองคเปนเทพที่สูง หูพระองคใชโบกปด เหมือนแสจามรี ทานถืออาวุธปาศและอังกุศ 5.ขอนมัสการพระคณนายก พระองคมีความ เยี่ยมมาก พระองคไปรวมสงครามตอนเทวดากับอาสูร ทำสงครามกัน โดยขึน้ บนหลังหนูเปนพาหนะ 6.ขอนมัสการพระคณนายก พระองคผมู แี ขนยาว และไดรับการสดุดีโดยพวกยักษ กินนร คนธรรพ สิทธิ

และวิทยาธรเสมอไป 7.ขอนมัสการพระคณนายก พระองคผูทรงเปน ที่พึ่ง มีความจงรักภักดี พระองคเปนผูประทานความสุข แกเจาแมอมั พิกา (คือมารดาของพระคเณศ) และพระองค ทรงหอมลอมไปดวยมาตฤกา (เจาแม) ทั้งหลายและมี น้ำมันอันไหลยอยจากศีรษะ 8.ขอนมั ส การพระคณนายก พระองค เ ป น เทวดาขจัดอุปสรรคทั้งปวง พระองคปราศจากอุปสรรค ทัง้ หลาย พระองคทรงประทานความสำเร็จทุกประการ บทสวดทัง้ แปดโศลกนีบ้ คุ คลผใู ดอานเปนประจำ ผูนั้นจะประสพความสำเร็จความประสงคทุกประการ ผนู นั้ เปนผถู งึ พรอมดวยวิทยาและทรัพย อานบทสวดแปด โศลกแลว อานตออีก 2 โศลก 1.ขอนมัสการพระเทพซึง่ อยใู นรูปชาง อยใู นรูป พระพรหม อยใู นรูปพระวิษณุ และอยใู นรูปพระศิวะ 2. และในการสวดบูชาพระคเณศนี้ (ขาพเจา) ทีไ่ ด กระทำมากหรือนอยดวยการกระทำทัง้ หมดของขาพเจานี้ ขอพระสรวาตมา (พระคเณศ)ขอพระองคทรงอวยพร แกขา พเจาทุกประการเทอญ บทสวดบูชาขอพรทีก่ ลาวมาทัง้ หมด ใหกลาวบท สวดบูชากอนแลวคอยขอพรตามทีต่ นเองตองการ และตัง้ จิ ต ใจให มั่ น ให เ ป น สมาธิ ร ะลึ ก ถึ ง องค พ ระคเณศ ผูขจัดอุปสรรคทั้งปวง ขอใหพระองคทรงพระกรุณา ประสิทธิป์ ระสาทพร ใหตามทีข่ อทุกประการและอยาลืมพร ที่ขอนั้น ขอใหตั้งอยูบนหลักเหตุและผลในความเปน ไปไดดว ย จากหนังสือมงคลวัตถุและการอวตารของพระพิฆเณศ

ไมอยากตกขาว ไมอยากถูกหลอกเรือ่ งของคนทรงเจา ติดตามไดในหนังสือฉบับนี้ ฉบับเดียวของเมืองไทย เพราะเปนหนังสือพิมพเลมแรกทีน่ ำเสนอเรือ่ งราวของคนทรงมากทีส่ ดุ ตองเปนสมาชิก ปละ 300 บาท/12 เลม โอนเงินเขาบัญชี นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน พรอมสงชื่อที่อยูของทานมาตามที่อยูของกองบรรณาธิการ หนาที่ 15 ของหนังสือเลมนี้ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่ 705-1-57125-7 หนังสือสงถึงบานทานแนนอน ติดตอกับเราโดยตรง โทร. 081-7368352, 086-8843030, 086-8070058


หนา 14

ไปงานเจาพอเดชณรงค กาญจนบุรี เลยเจอของดีมานำเสนออีกมากมาย

คำวา “เจาพอ” หลายๆคนที่ไดยินอาจจะรูสึก ประหวั่นครั่นครามในเดชศักดา เพราะคำวาเจาพอนั้น สำหรั บ บุ ค คลทั่ ว ไปจะหมายถึ ง ผู มี อิ ท ธิ พ ลควบคุ ม กิจการตางๆไวในอาณัติ แตคำวา เจาพอหรือเจาพี่ ในวงการ เจาหรือวงการคนทรงนัน้ จะหมายถึงผทู เี่ ปนศูนยรวมจิตใจ เปนศูนยรวม ของผูที่มีใจจงรักภักดีตอเทวดาที่เรียกวา เปนสายปา ที่มีความสามารถมากลนในการชวยเหลือ ผทู กุ ขยาก ครั้ ง นี้ เ ป น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ที่ ไ ด ไ ปทำงานที่ แ ถบ กาญจนบุรี โดยเฉพาะ อ.ดานมะขามเตีย้ ซึง่ ทีน่ มี่ รี า งทรง จะเปนแบบเจาพอ เจาแมอยูมากมาย โดยเฉพาะที่บาน หนองโสนนั้น เจาพอเดชณรงคหรือที่เรามักจะเรียกวา เจาพีเ่ ดชณรงคนนั้ เพราะเจายังหนมุ ฟอหลอเฟย ว แมกาย สังขารของแมแตมจะอายุมากแลว แตเจานั้นยังแข็งแรง แบบวาเวลาทรงเจาเมือ่ ไร จะผิดเปนคนละคนกับกายสังขาร สายสั ม พั น ธ ข องเจ า พี่ เ ดชณรงค จ ะแนบแน น กั บ พ อ ปู สิ น ธุ แห ง บ า นท า แย และกั บ เจ า พี่ ชั ย ณรงค แห ง บ า นท า ทุ ม ซึ่ ง เป น ร า งทรงดี เ ด น ของหน ว ยงาน วัฒนธรรม จ.กาญจนบุรี ซึง่ ไดรบั ใบประกาศณียบัตรของ ทางจังหวัดมาแลวและนาจะถือวา เปนรางทรงคนแรกของ ประเทศไทยทีท่ างหนวยราชการไดออกไปรับรองความเปน

รางทรงและตำหนักทรงดีเดน 2 วัน 1 คืนทีเ่ ราอยทู นี่ ี่ เราเห็นเรือ่ งราวทีน่ มี่ ากมาย โดยเฉพาะลูกศิษยที่ยอมศิโรราบแบบพอจะเอาอะไร ก็บอกมา ลูกยอมจัดใหทงั้ นัน้ ลูกศิษยแตละคนแยงกันถวาย ปจจัยแบบไมยอมกันและกัน จนตองแยกลูกศิษยออกเปน ชุดเชา ชุดบาย ชุดเย็น เพือ่ ไมใหทกุ คนอิจฉากัน กลายเปน วาเราเองกลับแอบอิจฉาแทนลูกศิษยทุกคน ก็โดยเฉพาะ สินบนทีน่ เี่ ขาถวายกันปละ 7-8 แสนทุกป ถาไมเกงจริง ใครจะนำสินบนถวายกันปละเทานี้ หลายสิง่ ทีป่ ระทับใจ ที่นี่ก็คือ การจัดงานทุกครั้งเขาบอกวา เหมือนเปนงาน ประจำปของหมบู า น ทีต่ อ งทำอาหารเลีย้ งผคู นทัง้ หมบู า น สองวั น นี้ ทุ ก คนต อ งมารั บ ประทานอาหารที่ นี่ พ ราะ ถือวาเปนมงคล ก็เลยตองจัดอาหารแบบหมดเทาไรเทากัน หลายหมืน่ บาท อี ก อย า งคื อ เห็ นโหราพระยาแถน ก็คือคุณปอ แหงบานเขาชอง อ.ทามะกา มาเปนโหราทำพิธตี ลอดทัง้ 2 วัน พรอมกับระนาด ช.บรรเลงศิลป ทีม่ พี ณ ิ แคนประยุกต อยูในวงเดียวกันเรียกวาหาระนาดวงนี้ที่เดียว? ไดทั้ง ระนาดและพิ ณ แคนพร อ มกั น ในราคาเพี ย งไม เ ท า ไร เห็นเขาบอกวาเขากรุงเทพ พรอมพิณแคนเพียง 8,000 บาท

เทานัน้ ก็เลยตองบอกวาตำหนักใดทีม่ งี บจำกัด อยากไดทงั้ ระนาดและพิ ณ แคนในราคาไม แ พงติ ด ต อ ได กั บ ทาง ที ม งานของเรา เราจั ด ให ไ ด เ ลยเพี ย งแต ต อ งติ ด ต อ แตเนิน่ ๆเพราะงานเยอะมากๆ

จำหนายเพชร พลอย หิน เครือ่ งประดับทุกชนิด รับซอมและทำงานทองทุกชนิด ถวายพระพร นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.พรอมดวยผูบริหาร รวม บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา สิรกิ ติ ิ์ พระบรมมหาราชินี ณ หองสงสถานีโทรทัศนโมเดิรน ไนน (ชอง 9 อสมท.)

เฮงดีรุงเจริญ จำหนายและติดตัง้ กระจก-อลูมเิ นียม บานเลือ่ น บานสวิง บานกระทงุ บานเปลือย กระจกนิรภัย แกะลายกระจก ฝาฉาบเรียบ ทีบาร ผนังเบา บริหารงานโดย คุณอรพรรณ นนทวัลย

รางพระลักษมีตาทิพยมหาเทวี

7/982 ถ.เลียบคลองสอง 19 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โทร. 02-9142815, 084-3220650, 089-1436522

PG

PATTAWAN

อยากไดเครือ่ งประดับแสนสวย ราคาไมแพง ตองที่ PATTAWAN GEMS & JEWERY สำนักงานชั้น 2 หางเซ็นทรัล-บิ๊กซี พัทยา ถนนพัทยา สาย 2 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

บริหารงานโดย คุณสุจติ ร ปทวรรณ (แมแขก จันทบุร)ี โทร. 081-4299439, 081-6879819, 038-362270


หนา 15

“นองเบียร” งานประจำป 17 สิงหาคม 2551 รางเสด็จแมศรีอมุ าเทวีมหากาลี ซอยกันตนา “ เทวะมหากาฬ” รับทำเศียรบรมครู รับจัดดอกไมตามงาน ทีมงานฟอนรำตามแบบฉบับกรมศิลป รับสกรีนเสือ้ รับจัดทำอาหารตามงาน ราคากันเอง

โทร. 085-8465825, 089-4814087 084-7005570, 086-5207239

ไมอยากตกขาว ไมอยากถูกหลอกเรือ่ งของคนทรงเจา ติดตามไดในหนังสือฉบับนี้ ฉบับเดียวของเมืองไทย เพราะเปนหนังสือพิมพเลมแรกทีน่ ำเสนอเรือ่ งราว ของคนทรงมากทีส่ ดุ ตองเปนสมาชิก ปละ 300 บาท/12 เลม

โอนเงินเขาบัญชี

นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน

พรอมสงชือ่ ทีอ่ ยขู องทานมาตามทีอ่ ยขู องกองบรรณาธิการดานลางของหนังสือหนานี้

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่ 705-1-57125-7 หนังสือสงถึงบานทานแนนอน ติดตอกับเราโดยตรง

โทร. 081-7368352, 086-8843030, 086-8070058

เวียงไหม ตรงขามวัดทินกรนิมติ ร ทาน้ำนนทบุรี ฝง หอนาฬิกา รับตัดชุดไทย ชุดราตรี แตงหนา ทำผมเจาสาว โดยชางระดับมืออาชีพ

ทีร่ า นโทร. 02-9675732 086-6093344 (หนยุ ) หรือติดตอคุณวิมล รางพอพญาครุฑ 089-7459496 เจาของงาน 8 เมษายน ทุกป

รานวังทองสังฆภัณฑ จำหนายเครือ่ งสังฆภัณฑ ธูป เทียน กำยาน เครื่องบูชาเทพทุกชนิด รับจัดทำบายศรี รับปกลวดลายบนผาไหมทั้งเสื้อและผานุง โทร. 086-8956680, 089-8853196 บริหารงานโดย : แมทราย คลอง 10

รางพระนารายณคลายจักร เจาของงาน 20 กุมภาพันธ ทุกป

ธูปหอมปาราวตี มัณตา จำหนายธูปหอมทุกชนิดและเทียนทุกขนาด เปนตัวแทนจำหนาย ธูปกำยาน ธูปแขก อาทิ ปากีซา ทัชมาฮาล ดาชาน สันสกฤษ ฯลฯ ในราคาโรงงาน และเครือ่ งสังฆภัณฑทกุ ชนิด โทร. 089-4916508, 086-6192707 ติดตอ : คุณนอง - คุณตะ

ตำหนักปชู วี กโกมารภัจจ

โดยกายสังขาร...คุณนิยม คลายลำเจียก

บริการปูเสือ่ สายพานขนาดใหญไรรอยตอ เดินนมุ สบายเทา และบริการโตะวางบายศรีหลายขนาดราคายอมเยา หมบู า นจันทิมา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร. 086-3832841 เจาของงาน 23 ตุลาคม 2551

นายอำนาจ บุญรักษา(พอดำทมิฬ สมุทรปราการ) - นายวรวุฒิ วิรยิ ะกิจจา(พอหลักเมือง วัดโบสถ) ผอู ำนวยการฝายบริหาร นางจุฑาภัทร เมืองเชียงหวาน บรรณาธิการ-เจาของ - นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน หัวหนากองบรรณาธิการ-เจาของ สำนักงานราชบุรี : เอ็กซเพรสการพิมพ เลขที่ 2/1 ถนนสุรพันธเสนีย (หนาวัดศรีสรุ ยิ วงศ) ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 086-8070058, 081-7368352, 086-8843030, 032-310810 นายกิตติชัย สรอยอากาศ ที่ปรึกษากฎหมาย


ร ว มอนุ โ มทนา คุ ณ พ อ บู เ ชี ย ง แซ ลิ้ ม พร อ มคุ ณ แม สุ นั น ทา ชวลิ ต กิ จ วิ รุ ฬ ห หรื อ แม ไ น รางพระมหาตรีมรู ติ แหง อ.บานนา จ.นครนายก จัดงานอุปสมบทพระจักรพงษ ลูกชายสุดทีร่ กั ทีว่ ดั ชางใกลๆบาน งานนีเ้ พือ่ นฝูงสหายญาติมติ รรวมกันอนุโมทนากันคับคัง่ ทัง้ งานทีบ่ า นและทีว่ ดั

งานนีส้ นุกสนานทัง้ งาน คุณนครินทรหรือพอแบ็งค รางพระนารายณอวตาร ซอยวัดดานสำโรง สมุทรปราการ จัดงานไหวครูปน มี้ เี สด็จพอเชียงแสน-พอดำทมิฬ กายสังขารพอดกุ กิง่ อ.บางเสาธง มาเปนประธานใหญ พิธกี รรมตอนเชาจึงแนนเปย ะ สวนกลางคืนก็สนุกสนานเฮฮาปารตกี้ นั ทุกคน

ตัวแทนของผใู จบุญ คุณจุฑาภัทร เมืองเชียงหวาน บรรณาธิการ-เจาของ นสพ.ผนู ำกาวหนา-คนรักเจา เปนตัวแทนนำขาวสารจำนวน 32 ถุง ซึง่ ไดรบั การบริจาคมาจากพอตอ รางพอปฤู ๅษีนารอด บานแสนตอ ทาเรือ กาญจนบุรี ไปมอบใหกบั ร.ร.เทศบาล 4(วัดมหาธาตุวรวิหาร), ร.ร.เทศบาล 2(วัดชองลม), ร.ร.เทศบาล 5(พหลโยธินรามินทรภักดี) เพือ่ เปนกองกลางอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โดยมีผอู ำนวยการทุกโรงเรียนเปนผรู บั มอบและทานเรืองชัย(มรรค) เนตรปฐมพร รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เปนผปู ระสานงาน ใครประสงคจะทำบุญแบบนีเ้ รายินดีเปนตัวแทนใหทกุ คนจะ

“วีดโี อพอใหญสำโรง”

ในเครือหนังสือพิมพ

“ผนู ำกาวหนา-คนรักเจา”

รับถายทำวีดโี อลงแผนวีซดี ี ดวยกลองวีดโี อดิจติ อลมืออาชีพ ระดับ 3 CCD และถายรูปในงานพิธีตางๆ ดวยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในวงการ

รับประกันความคมชัดกวาหลายเทาทั้งซีดีและรูปถาย

รับจัดทำสือ่ สิง่ พิมพ - สือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ พิสจู นผลงานได     

คนรักเจ้า33  

คนรักเจ้า33