Page 1

หนังสือพิมพผูนำกาวหนา ฉบับ

เลมที่ 31

ราคา 30 บาท


หนา 2 วันจัดงาน

ชือ่ องค/ชือ่ ตำหนัก

15 พ.ค.51 17 พ.ค.51 17 พ.ค.51 17 พ.ค.51 17 พ.ค.51 18 พ.ค.51 18 พ.ค.51 18 พ.ค.51 18 พ.ค.51 19 พ.ค.51 19-23 พ.ค.51 20 พ.ค.51 20 พ.ค.51 22 พ.ค.51 25 พ.ค.51 25 พ.ค.51 25 พ.ค.51 28 พ.ค.51 30 พ.ค.51 1 มิ.ย.51 2 มิ.ย.51 6 มิ.ย.51 7 มิ.ย.51 7 มิ.ย.51 7 มิ.ย.51 8 มิ.ย.51 8 มิ.ย.51 10 มิ.ย.51 12 มิ.ย.51 12 มิ.ย.51 13 มิ.ย.51 14 มิ.ย.51 14 มิ.ย.51 15 มิ.ย.51 15 มิ.ย.51 15 มิ.ย.51 15 มิ.ย.51 17 มิ.ย.51 21 มิ.ย.51 22 มิ.ย.51 27 มิ.ย.51 28 มิ.ย.51 28 มิ.ย.51 4 ก.ค. 51 6 ก.ค. 51 7 ก.ค. 51 8 ก.ค. 51 11 ก.ค. 51 12 ก.ค. 51 12 ก.ค. 51 12 ก.ค. 51 13 ก.ค. 51

พอพระยาแลโบราณ ปขู าว-พอศรีหนุมาน เทวประสิทธิ(์ พอกรมหลวงฯ) พระยาพิชยั องคดำ ศิวะนารายณ เททองหลอรูปเหมือนหลวงปูศุข แมยา โม ทาวพญายมราช พอขุนผาเมือง ระลึกเสด็จเตีย่ กรมหลวงชุมพรฯ เปดโรงเจแมลมิ้ กอเหนีย่ วใหม พระแมกวนอิม ปูฤๅษีนารายณ-ปูภุชงคนาคราช พอตากสิน-พอพลายชุมพล เสด็จพอพระกาฬ ปฤู ๅษีเจตบุตร-ปโู คบุตร พอปชู วี ก กฤษณะนารายณ เจาพอหนูแดง ศรนารายณธนูทอง พอนาคา ยักษขาว พระอาจารยแหลมทอง แมอมุ ามหามาตากาลีทรุ คา ปจู อมทอง-กุมารโกะ บวงสรวงพระแมกาลี พระมหาตรีมรู ติ พระแมปราวตี พระแมลกั ษมีมาตา พอปพ ู ระหงษ-แมอมุ ากาลี พอพระกาฬไชยศรี พอปยะ-แมพกิ ลุ ทอง พระเอกาทศรถ(ทศเทพราชา) พระศิวะนารายณ อากงตรัง พระแมลกั ษมีมาตา พระพิฆเนศ แมอากาศตะไล(มือแดง) พอพระกาฬ ปูหลีเอี๊ยะกง(เสือนอย) พระแมลกั ษมีมาตา พระนารายณอวตาร พอปจู อมทอง พระยาพิชัยดาบหัก แมสริ มิ หามายา แมกวนอิมพันมือ-มาตาบาดาล พอเดชณรงค พอปูนาคา พระแมศรีอมุ ามหาเทวี พอปโู ต พอทาวภุชงค พระนารายณมหาเทพ

ทีอ่ ย/ู รายละเอียด คุณมนัสชัย(เตา) เจริญนคร 57 โทร.086-5463427, 084-9751690 คุณเบิม้ แปดริว้ เมืองฉะเชิงเทรา 081-5768266, 087-1148223 คุณสุทศิ า(กอย) เพชรเกษม 48 แยก 47 โทร. 081-2792311 คุณเกษร ม.เพิม่ พูนวิลลา ถ.แสงชูโตสายเกา ทามวง กาญจนบุรี 089-9113254 คุณวิชาญ ม.การเดนลิฟวิง่ มหาชัยเมืองใหม 089-7751834, 081-4881860 บอย จัดทีว่ หิ ารพอกรมหลวง บานหนองขาหยัง่ เมืองนครปฐม(ช-บ) 086-7538828 บานหนองปลาหมอ อ.บานโปง ราชบุรี คุณสมหมาย(อดู ) ถ.บึงพระราม 9 เลียบทางดวนรามอินทรา 089-0381684 คุณเบญจมาศ บ.หนองปลอง ชัยบาดาล ลพบุรี 087-0622381, 089-8006594 หมอพร ม.แพรมาพร คลอง 11 จัดงานถวายเปนพระราชกุศล 085-9070566 คุณกงุ พีพผี า มาน พัทยากลาง 084-6393411 คุณสมใจ ปากพลี นครนายก 081-9409826 (เชา-บาย)สายแมณชั ดา อุดมสุข 26 คุณเล็ก เมืองระยอง 086-3199588, 080-0999798 คุณประชิต สนามบินน้ำ ซอย 38 นนทบุรี 085-1639231,02-9671356 คุณกิมตี่ พัทยา 087-0162451 คุณอำนาจ ซ.วัดสมณโกฏิ เมืองอยุธยา 089-0260179, 035-234959 คุณเอ หวยแหง แกงคอย สระบุรี 089-9290782, 083-0053887 นองหนึง่ พงศกร วัดหนองรี เมืองชลบุรี 089-6005345, 083-2649946 คุณไต สายพอหลักเมืองวัดโบสถ พนัสนิคม ชลบุรี 089-4530411 คุณแบ็งค บวงสรวงทีโ่ สภาแกส อางทอง (ช-บ) 081-8356573 คุณสุรชาติ วัดยมนาตามธรรม อ.วังนอย อยุธยา 035-721502, 084-0103619 คุณหมู ม.อีสเทิรน แลนด นาปา เมืองชลบุรี 086-3096907, 081-6870057 วัดปากคลองเจริญสุข บางกระทุม พิษณุโลก 084-0213020, 081-7073212 แมแขก พรปวีร ม.ฉัตรนคร เฉลิมพระเกียรติ 85 ประเวศ 089-1354032 คุณบุญชวย(จุก) สัตหีบ ชลบุรี 085-9626754, 038-438936 คุณเปล ประตูน้ำพระอินทร บางปะอิน อยุธยา 087-8251507, 081-7359108 คุณกมลวรรณ(แจว) อ.เสนา อยุธยา 087-1392369, 085-9823590 คุณจมุ บายพาสหลังตลาดชะอำ เพชรบุรี 089-1235848 คุณนก ม.นันทวัน พระรามสอง 089-9295999, 089-6111433 (เชา-บาย) คุณไพรพรรณ-คุณชบาไพร บานดอนยายหอม เมือง นครปฐม 089-0456926 คุณแมชญานิษฐ อ.นครหลวง อยุธยา 089-1514809 คุณแมละเอียด อ.กำแพงแสน นครปฐม 089-0639499, 089-0667940 คุณบุญโชค บานไผขวาง เมืองสุพรรณบุรี 087-1609142, 081-1924098 คุณหงส ม.พงษศริ ชิ ยั 2 (ช-บ) พุทธมณฑลสายสี่ 081-3575938, 081-9168457 คุณสมภพ สุขสวัสดิ์ 30 บางปะกอก (ช-บ) 086-6886998, 081-4933448 คุณศศิพมิ ล จัดทีส่ นามร.ร.ทาผา บานโปง ราชบุรี 089-8297150, 087-4158052 คุณจักรมาศ สุขมุ วิท 93 คุณนภาพร ซ.เย็นฤดี สัตหีบ ชลบุรี 081-9491740, 089-2471939 คุณเป ซ.รมโพธิท์ อง 20 บางบัวทอง นนทบุรี 087-6895926 คุณวันชัย ม.หลักสองนิเวศน เพชรเกษม 63/2 081-4525126, 083-0478352 คุณตกุ บานหนองรี โพธาราม 087-1702099, 081-7059453, 081-0097618 คุณนครินทร(แบ็งค) ซ.วัดดานสำโรง สมุทปราการ 084-9750369, 083-9734655 คุณประวิทย ติด ร.ร.บานหนองขาหยัง่ เมืองนครปฐม 085-1778570 คุณประมณฑ ต.ตะพง เมืองระยอง 086-8331680, 089-8003507 คุณสุแมน ม.รืน่ รมยวลิ ลา 4 อ.วังนอย อยุธยา 089-0820801 คุณสมบัติ ม.สายรงุ เทศบาลบางปู 40 สป. 081-9061570, 080-0530891 คุณแตม หนองโสน ดานมะขามเตีย้ กาญจนบุรี 081-5150661 คุณเอ โหราเสียงทอง บานหัววัง สองพีน่ อ ง สุพรรณบุรี 085-2117949 คุณวรารัตน(แมออ ) ม.ซือ่ ตรง คลองสอง ลำลูกกา ปทุมธานี 089-4837243 ร.ต.ประมวล-เฉลียว คลองเจ็ด ลำลูกกา ปทุมธานี 02-9878189, 081-3460969 คุณศิรกิ ลุ ม.กานตมณี แยกบางบัวทอง-ไทรนอย 085-3366807, 089-6780589 คุณเอกลักษณ เทพบุตรสุดหลอ ลาดปลาเคา

ขอเชิญรวมทอดผาปาสามัคคีเพือ่ สรางสะพานสสู ถานทีว่ ปิ ส สนาปฏิบตั ธิ รรม พรอมงานพิธบี ชู าบรมครู วันที่ 7 มิถน ุ ายน 2551 ณ วัดปากคลองเจริญสุข อ.บางกระทมุ จ.พิษณุโลก พระอาจารยแหลมทอง ฐานวิโร ผูบอกบุญ 084-0213020, 081-7073212

14 พ.ค.51

15 พ.ค.51

17 พ.ค.51

18 พ.ค.51

18 พ.ค.51

19 พ.ค.51

19-23 พ.ค.51

22 พ.ค.51

28 พ.ค.51

30 พ.ค.51

1 มิ.ย.51

2 มิ.ย.51

6 มิ.ย.51

7 มิ.ย.51

8 มิ.ย.51

8 มิ.ย.51

10 มิ.ย.51

12 มิ.ย.51

12 มิ.ย.51

13 มิ.ย.51

14 มิ.ย.51

14 มิ.ย.51

15 มิ.ย.51

15 มิ.ย.51

21 มิ.ย.51

22 มิ.ย.51

27 มิ.ย.51

28 มิ.ย.51

28 มิ.ย.51

4 ก.ค.51

6 ก.ค.51

11 ก.ค.51

12 ก.ค.51

ทีมงานผนู ำกาวหนา-คนรักเจา รับถายรูป ถายทำซีดี บันทึกความทรงจำในงานพิธบี ชู าครูของทาน จางใครก็ตอ งเสียเงินเหมือนกัน แตถา ใชบริการของเรา เรายินดีประชาสัมพันธงานของทานพรอมลงรูปเจาภาพใหฟรี


หนา 3

ฉบับที่ 31

4 ปแหงการตอสูนั้นเพื่ออะไร? เวลาแต ล ะป นั้ น เวี ย นมาบรรจบครบรอบช า ง รวดเร็วจริงๆ เผลอแปบเดียวครบรอบปอกี แลว เวลา 365 วัน ในแตละป แมวามันจะดูเหมือนเร็วแตมันก็มีเหตุการณ ตางๆเกิดขึ้นมากมายใหเราไดบันทึกเมื่อไปพบเห็นมา แลวเอามาเลาสูกันฟง เปนบทความเชิงวิเคราะหบาง เชิงสารคดีบา งแลวแตความเหมาะสมของแตละเหตุการณ สวนใหญเราจะเขียนเรือ่ งราวของคนทีด่ ี ในสังคม วาเขาทำความดีอะไร? ก็เพื่อใหเปนอุทาหรณหรือเปน ตัวอยางกับบุคคลทั่วไปที่คิดจะทำความดีแบบนั้นบาง อยางนอยก็เพื่อชื่อเสียงของเทวดา ซึ่งจะมีผลยอนกลับ มาถึ ง ตั ว ร า งกายสั ง ขารขององค เ ทพนั้ น ๆ ก็ จ ะได รั บ อานิสงสของงานบุญ หรือการทำความดีนนั้ ๆไปดวย อาจจะมีบางรางที่มีนิสัยแบบแปลกๆไมปกติ ซึ่งพอเราเขียนบางเรื่องราวของบางบุคคลที่เปนคนดี ของสังคม รางที่ไมปกตินั้นแทนที่จะชื่นชมกับเขาดวย กลับพูดในทำนองกระแนะกระแหนดวยความอิจฉาริษยา วาสงสัยคงจะอยากดังจึงมาคบกับเรา บางคนก็จะพูดวา เสียเงินไปเทาไรหละ!เขาถึงเขียนให คนเหลานัน้ แสดงวา ไมเคยรคู วามจริงเลยวา การทำงานของเรานัน้ เปนอยางไร? จริ ง ๆแล ว ทุ ก บทความภายในเล ม เราไม เ คยเก็ บ เงิ น คาเขียนจากรางใดเลย มันขึน้ อยกู บั วา เรือ่ งราวนัน้ ๆมันนา สนใจ และมีแงมมุ ทีน่ า ศึกษา และเปนอุทาหรณมากนอย เทาใด? หากมีแงมมุ และเรือ่ งราวมาก เราก็จะเขียนไดมาก บางเรื่องราวนั้นเคยเขียนเต็มๆ 2 หนาก็มี แตบางเรื่อง ก็อาจจะครึ่งหนา หรือ1/4หนา แลวแตเหตุการณและ ความรักใครซงึ่ กันและกัน เราจึ ง เคยพู ด กั บ บางท า นว า อย า ไปสนใจกั บ บุคคลประเภทนั้นเลย ทำความดีไปเถอะทำไปเยอะๆ ใหพวกนั้นหมั่นไสเยอะๆ แสดงวาเขาไมไดทำ หรือไม เคยทำความดีอยางเรา พวกนีม้ ปี ากสักแตวา พูดไดอยางเดียว แตไมเคยพูดใหใครเขาเจริญหรอก! พอไมรจู ะนินทาใคร ก็จะงัดเอาลูกเอาผัวและครอบครัวตนเองนินทาใหชาวบาน เขาฟง เรือ่ งถูกนินทาเปนเรือ่ งธรรดาของคน ประสาอะไร กับมนุษยอยางเรา ขนาดพระพุทธองคซึ่งถือวาสูงที่สุด ของมนุษย ของเทวดา ของเหลาผีเปรตทั้งปวง ก็ยังหนี ไมพนการนินทากาเล แตดวยบารมีของพระองคที่หมั่น เพียรสรางสมมาตลอดก็ชนะหมูมารไดทั้งมวล แลวคน อยางเราหละ!มีหรือจะหนีพน จะชนะไดกด็ ว ยการกระทำ ความดีอยางตอเนือ่ ง จนพวกหมมู ารทัง้ หลายทีป่ ากหอย ปากปูแพพา ยบารมีของทานไปเอง เมื่อ 27 เมษายน 2549 งานครบรอบ 2 ป ของ หนังสือพิมพ เราจึงไดจัดทำโครงการประกาศเกียรติคุณ ความดีของรางทรงเปนครัง้ แรก ซึง่ เมือ่ ไดประกาศชือ่ ของ แตละทานออกไป ก็เรียกเสียงฮือฮาไปแบบไมนา เชือ่ วาเรา จะกลาทำอยางนั้น เพราะมันเปนเรื่องยากมากๆในการ พิ จ ารณารายชื่ อ ของแต ล ะสาขา เนื่ อ งจากบุ ค คลหรื อ รางทรงที่เดินอยูในวงการนี้มีนับพันราง แตละปมีการ ประกาศชื่อเพียงไมกี่ราง อาจทำใหเกิดคำครหาไดวา

ฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถนุ ายน 2551 เลือกที่รักมักที่ชัง แตขอบอกวารางวัลรางทรงดีเดนนั้น เปนเรื่องของทางหนังสือพิมพของเราเปนผูพิจารณา เวลาจะประกาศรายชือ่ ออกไป เราจะมีคำกลาวนำถึงผลงาน ของท า นนั้ น ๆ ให ทุ ก คนทราบก อ นว า แต ล ะท า นนั้ น มีผลงานอยางไรในรอบปนั้นๆ ที่จะสมควรไดรับการ ประกาศรายชื่อออกไป แบบไมใหมีใครมาคัดงางได ซึ่งทางฝายเราเองก็จะสำนึกอยูเสมอวา เรื่องทุกเรื่องตอง เปนเรือ่ งจริง เขาเหลานัน้ ตองมีผลงานจริงๆ และเราก็ได ไปพบเห็นมาจริงๆ เพื่อใหรางวัลรางทรงดีเดนของเรา ทีป่ ระกาศออกไปมีความศักดิส์ ทิ ธิจ์ ริงๆ ไมใชเห็นแกพวก พองจนขาดความเชื่อถือของบุคคลทั่วไป และก็จะสราง ความภาคภูมใิ จใหกบั ผรู บั รางวัลทุกทาน เหตุผลเบือ้ งแรก ก็ คื อเมื่อทานทำความดีแลวเทวดารับรู หนาที่ของเรา ในฐานะสือ่ ก็จะทำใหประชาชนทัว่ ไปไดรบั รดู ว ย เมื่ อ ป 2549 เราตั้ ง รางวั ล โหราจารย ดี เ ด น ดานจริยธรรม ซึ่งปูตะ พัทยาเปนผูไดรับการยกยอง ทุกวันนี้ปูตะ พัทยาก็ยังสามารถครองตนไมใหเสื่อมเสีย ในฐานะผูไดรับรางวัลนี้ ซึ่งทำใหเราภาคภูมิใจมากๆ ตามดวยโหราจารยดีเดน ดานการใชภาษาไทยในการ ประกอบพิ ธี ซึ่ ง ก็ คื อ ท า นผ.อ.ประจั ก ษ แสงสว า ง ทุกวันนีท้ า นก็ยงั รักษามาตรฐานการทำงาน ของทานแบบ ไมมีใครเสมอเหมือน ทานผ.อ.ประจักษนั้นกาวไปไกล ไกลมากๆจนเปนโหราจารยระดับประเทศ แตกย็ งั ไมทอด ทิ้งวงการของเรา แตนานๆจึงจะพบทานในงานไหวครู ของพวกเรา ซึ่งก็จะประกอบพิธีใหกับผูที่รักใครมากๆ เทานัน้ แตป 2550 รางวัลนีเ้ ปนของคุณธราธร เนตรอินทร หรือพอแบ็งค รางพอศรนารายณธนูทอง สระบุรี แหงกลมุ ทศเทพราชาทีย่ งั โดดเดน และโลดแลนอยใู นวงการ ของเรา และมีผลงานเปนทีย่ อมรับของผคู นในวงการ รางวั ล ผู อ าวุ โ สดี เ ด น ที่ มี ค วามประพฤติ ดี มีวัตรปฏิบัติดีเปนตัวอยางกับบุคคลรุนหลังๆ ป 2549 คือ แมรศั มี นิตยใหม รางพอปคู รูทพิ ย แหงวัดนอยนอก สนามบินน้ำ นนทบุรี ป 2550 คือ พอสนิท เรืองดี รางพอปยะ น.เมตตา หมบู า นชลลดา บางบัวทอง นนทบุรี รางวัลผูอุทิศตนกับการทำสาธารณประโยชน หรื อ สาธารณกุ ศ ล ป 2549 คื อ คุ ณ กรกฎ ศรี เ จริ ญ หรือพอบอย รางพอกรมหลวงฯ ประธานมูลนิธิสรรพ ราเชนทร สมุทรสงคราม รางวัลผบู ริจาคเพือ่ พระพุทธศาสนา ป 2549 คือแมแขก เขาตะโล รางพอพระกาฬ ประกาศิต แหงพัทยาใต ป 2550 คือ แมจารุภา รัตนมงคลเทพ รางพระพุทธ เจาหลวง ตำหนักพระราม 2 รางวัลผบู ริจาคเพือ่ สาธารณกุศล ป 2549 พอสนิท เรืองดี (2 ปซอ น) ป 2550 แมสุนันทา ชวลิตกิจวิรุฬหหรือแมไน แหงตำหนักเทพพิทกั ษ อ.บานนา จ.นครนายก รางวัลผูสรางสรรคผลงานหัตถกรรมศิลปกรรม

ในวงการเทพ ป 2549 คือคุณณัฐภัสสร ปงตระกูล หรือแมหนอม สุพรรณบุรี ที่มีผลงานผลิตบายศรีบูชาเทพอันดับหนึ่ง ในวงการ ป 2550 คือคุณศักรินทร เกิดสมบูรณ หรือปเู จตน ท า น้ำ นนท ที่ มี ผ ลงานในการป น เทวรู ป และศิ ว ลึ ง ค จนเปนทีย่ อมรับของวงการ ในป 2550 นั้นเราไดเพิ่มรางวัลรางทรงผูดูแล ครอบครั ว และบุ พ การี ด ว ยดี เ สมอมา หรื อ ที่ เ รี ย กว า “ลูกกตัญู” ซึง่ ในปทแี่ ลวมีผไู ดรบั รางวัลทัง้ หมด 3 ทาน คื อ 1.คุ ณ อำนาจ บุ ญ รั ก ษา หรื อ พ อ ดุ ก เครางาม รางพอเชียงแสน สมุทรปราการ 2.คุณวรวุฒิ วิรยิ ะกิจจา หรือพอปอบ รางพอหลักเมือง วัดโบสถ 3.คุณสยามมินทร การะพิทักษหรือแผนนอย รางพอขุนพินิจประชานารถ อ.อทู อง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งทุกรางวัลหรือทุกทานที่เราไดกลาวถึงมานั้น การกระทำของทุกทานลวนแลวแตเปนเรื่องของการทำ ความดีเพือ่ สังคม หรือสามารถเปนตัวอยางทีด่ ขี องสังคมได รางวัลทีไ่ ดัรบั เปนขวัญและกำลังใจใหกบั ผทู ำความดีทกุ ทาน ใหทำความดีตอ ไป เปนตัวอยางเปนเยีย่ งอยางใหกบั ทุกคน ที่ อ ยู ใ นสั ง คมนี้ ไ ด จ ดจำ เอาไปประพฤติ ป ฎิ บั ติ ต าม ก็เพือ่ เทวดาของเหลารางทัง้ หลาย และก็เพือ่ การทำคุณงาม ความดีถวายแดพอ หลวงของเรา ทำดีทำไปเถอะ ถึงเราซึง่ เปนคนทีม่ สี องมือสองตา มองเห็นบางไมเห็นบาง แตเทวดา ของทานนัน้ รับรเู รือ่ งทุกเรือ่ งทีเ่ กิดจากการกระทำของเรา และไดถกู บันทึกไวหมดแลว ในส ว นของการทำกองทุ น หนั ง สื อ พิ ม พ ผู นำ กาวหนา-คนรักเจา ก็เพื่อรวบรวมจตุปจจัยของผูบริจาค ทัง้ หลาย มาจัดตัง้ เปนกองทุนเพือ่ การศึกษาของเด็กนักเรียน ผยู ากไรและดอยโอกาสในชนบท มีผมู จี ติ ศรัทธาและเขาใจ และเห็นถึงความตัง้ ใจของเราไดรว มบริจาคเขามา เงินทุก บาทของทานทีบ่ ริจาคเขามา เราไดนำตัวเลขชีแ้ จงไปแลว และในฉบับนีเ้ ราก็ไดชแี้ จงเพิม่ เติมไปอีกในหนาที่ 9 ตัวหนังสือทุกตัว ตัวเลขทุกตัว บอกกลาวไวชดั เจน เพือ่ ความโปรงใสในการทำงาน หากตัวเลขใดผิดพลาดจาก ทีท่ า นบริจาคเขามา ก็ขอใหทา นนัน้ ทักทวงได แตเราเชือ่ วา บัญชีของเรานัน้ ไมมกี ารผิดพลาดแนนอน เวลา 4 ป ของการทำหนังสือพิมพมานั้น ผาน อุปสรรคมามากมาย แตเราก็ฟน ฝามาไดจนมาถึงทุกวันนี้ ก็เพราะแรงศรัทธาตอเทวดา เราศรัทธาในคุณงามความดี ของเหลารางทั้งหลาย ที่ชวยกันประกอบคุณงามความดี มาชวยกันจรรโลงการกระทำดี มาชวยจรรโลงเรือ่ งราวดีๆ ของสังคมวาเราเปนรางทรงทีด่ ขี องสังคมนีแ้ ละสังคมนอก ไมอยากใหใครมาวา หรือมาดูถูกวารางทรงมีแตพวก หลอกลวง เห็นแตประโยชนสว นตนเทานัน้ ถึงแมวาทานไดอานหนังสือเลมนี้ หลังจากงาน ผานไปแลว ก็ถือวาทานไดรับรูถึงการกระทำของเรา และปณิ ธ านของเรา แต ไ ม ว า จะเป น วั น ไหนๆเราขอ ปฏิ ญ าณไว ว า เราจะทำหนั ง สื อ พิ ม พ เ ล ม นี้ ใ ห เ ป น สื่ อ เพื่ อ สั ง คมคนทรงเจ า ของเราให มี ห น า มี ต ามี ชื่ อ เสี ย ง เชิดหนาในสังคมนอกใหไดตราบทีย่ งั มีชวี ติ อยรู บั ใชเทวดา เพราะเรายังตองการทีจ่ ะทำงานครบรอบปที่ 5,6,7,8,9,10 และตลอดไป จนกวาเราจะตายจากกัน....

นุกลู เมืองเชียงหวาน


หนา 4

เรือ่ งจากปก

ปอบ วัดโบสถ

ถาเอยชือ่ พอหลักเมืองวัดโบสถ หรือกายสังขาร “พอปอบ” วรวุฒิ วิรยิ ะกิจจา นอยคนนักทีจ่ ะไมรจู กั อาจจะ มีบางก็คงเปนรางทรงใหมๆที่เพิ่งเดินเขาสูวงการ ระยะ เวลา 5-6 ป มานีช้ อื่ เสียงของพอปอบโดดเดนขึน้ มามากๆ เรียกไดวารางทรงแถวฝงภาคตะวันออกตองรูจักทุกคน ดวยบุคลิกทีโ่ ดดเดน กายสังขารมีความนอบนอมตอผหู ลัก ผูใหญในวงการทุกคน บวกดวยความมีน้ำใจไมตรีชอบ ชวยเหลือผคู นทีด่ อ ยกวา จึงเปนทีร่ กั ของทุกๆคน ยิ่งตลอดเวลา 1 ปที่ผานมา พอพระยมเทวราช เสด็จประทับกายสังขารนีเ้ พือ่ ทำกิจ ยิง่ ทำใหพอ ปอบกาว ขึน้ มาแบบฟูสดุ ๆ เนือ่ งจากเมือ่ เวลาประทับทรงแลว วาจา ดัง่ ประกาศิต พูดสิง่ ใดออกมาก็จะเปนดัง่ วาจาทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ พูดวาไดตอ งได พูดวาไมไดคอื ไมได ลาสุดมีลกู ศิษยคนหนึง่ ตองการขายทีด่ นิ แปลงหนึง่ ในราคา 12 ลาน ทานพระยม บอกวาจะขายได 13 ลาน ไมนานตอมาก็ขายได 13 ลานจริงๆ

ลูกศิษยคนดังกลาวจึงขอยอมมอบชีวติ ติดตามเปนผรู บั ใช ตามทีท่ า นพระยมเปนผสู งั่ พ อ พระยมเทวราชบอกว า ป นี้ ด วงเมื อ งนั้ น เหมื อ นเข า สู ก ลี ยุ ค ต อ งเอาความเข ม แข็ ง มาแก ไ ข เพราะฉะนัน้ เมือ่ ใคร บูชาพระยมก็จะผานพนวิกฤตไปได พระยมเทวราชนั้นดูเผินๆจะเหมือนดั่งเปนผูที่นากลัว เพราะเปนเทพเจาแหงความตาย และมีบุคลิกที่แข็งกราว แตแทที่จริงแลวทานเปนเทวดาที่มีเมตตากับเหลามนุษย ที่บูชาพระองคมาก ใครบูชาพระองคเมื่อมีโทษถึงตาย ก็จะเวนโทษตาย ใครยึดมัน่ ในพระองค ทานก็จะประทาน พรใหทกุ คน เหมือนดัง่ น้ำทีเ่ ชีย่ วกรากไหลมาแบบรุนแรง สวนใครจะรับไดแคไหนก็อยทู บี่ ญุ วาสนาบารมีของแตละคน ทีไ่ ดเคยทำสรางสมมา หากเปรียบไปก็เหมือนเราเปดกอกน้ำที่น้ำไหล แรงมากๆ หากเราเคยทำบุญมาเพียงเล็กนอย เหมือนเราถือ แกวน้ำสักใบไปรองรับน้ำก็จะกระฉอกออกไป เหลือติดกน แกวเพียงเล็กนอย หากใครทำบุญมากๆมาตลอดเวลา ก็เหมือนกับ การสรางโองน้ำใบใหญ พอเวลาที่มีการเปดน้ำถึงแรง ขนาดไหน โองน้ำใบนั้นก็จะรองรับไดหมดไมกระฉอก ออกไป เหมือนแกวน้ำใบเล็กๆ หรือหากเปรียบไปอีกสักนิดก็เหมือนคน 3 คน ทีถ่ อื ภาชนะ 3 ชนิดไปยืนอยกู ลางแจง คนแรกทำบุญนอย ก็ไดแกวน้ำใบนอยมาถือไวหนึ่งใบ คนที่สองทำบุญมา มากกวาไดถงั น้ำขนาด 20 ลิตรมาหนึง่ ใบ สวนอีกคนทำบุญ มากกวาก็ไดถงั น้ำ 200 ลิตรมาหนึง่ ใบ เมือ่ ฝนตกจากฟา หาใหญ หลายชั่วโมงหรือเทวดาประทานพรแบบสุดๆ

ปริมาณของน้ำที่บรรจุในภาชนะตางๆที่ตนเองถืออยูนั้น ก็ยอ มตองตางกันไปดวย ใครทำบุญนอยก็ยอ มรับไดนอ ย ใครทำบุญมากก็ยอ มรับไดมาก แมวา เทวดาจะประทานพร ใหทกุ คนเทาๆกัน ในการจัดงานบูชาครูบวงสรวงเทวดาของศาล แหงนีใ้ นปนี้ เลือ่ นจาก 17 พ.ค. มาเปน 9 เม.ย. 51 เนือ่ งจาก เปนฤกษดี ฤกษรวย ของรางและศิษยานุศษิ ย งานจัดยิง่ ใหญ อลังการ บายศรีทงั้ หมดถูกยกขึน้ สเู วทีทสี่ งู ใหญแบบเวที คอนเสิรต โหราจารยทงั้ 5 ก็ถกู ยกขึน้ ไปทำพิธบี นเวทีนนั้ จนเหมือนเทวดาที่มองลงมาดูเหลารางทั้งหลายฟอนรำ ถวายเทวดา รูปเคารพองคเทพในตำหนัก 36 องค ไดจัดทำ บัลลังคบายศรีไวรองรับทั้งหมด ขางกายเจาภาพก็จะมี บัลลังคเทียนคูใหญ ที่ถูกจุดแสงสวางโดยพอพระกาฬ บางขนาก และพราหมณตอ ผโู ดงดังในวงการเปนบารมี กับทานเจาภาพ ชางภาพทีท่ ำงานแบบหนักหนวงทัง้ งาน มีดว ยกัน 5 ทีม เก็บภาพทุกช็อต ทุกตอนแบบไมใหพลาดทุกวินาที หรือช็อตสำคัญทั้งหมด แตเหตุผลจริงๆก็เพราะเจาภาพ มีเงินเยอะก็เลยแบงๆใหทกุ คนเอาไปใช กวาจะมาถึงทุกวันนีข้ องพอปอบ วรวุฒนิ นั้ ใชเวลา สรางสมมาหลายป จนเปนที่ยอมรับของวงการวานี่คือ ของแท ของจริงทีพ่ สิ จู นไดตลอดเวลา ทุกคนทีเ่ ขาไปสัมผัส มาแลวการันตีได เรากลาพูดไดวา ชัว่ โมงนี้ คุณปอบนัน้ สมกับฉายา ทีเ่ ราเคยกลาวไววา “ยูอารนมั เบอรวนั ” หรือ อันดับหนึง่ ในวงการ แบบแทจริง....


หนา 5

ประมวลภาพวันประทับใจ 9 เมษายน 2551 งานพิธีบูชาครูของพอพระยมเทวราช วัดโบสถ ชลบุรี

ผอู ำนวยการยกพานครูใหญใหบรรณาธิการคนรักเจา

เตรียมปลอยลูกโปงเพือ่ เปดงานป 2551

พราหมณตอ แมลงหวีแ่ ละแมนยิ ม ม.จันทิมารวมกันเปด

ใหทายเลนๆวาทัง้ 3 สาวสวยทีเ่ ห็นนีเ้ ปนใคร?

แมแอวเทพบันเทิง-แมสาลี่ คลอง 3 ก็มาจะ!

แมจนั ทรา พัทยากลางและแมแขก จันทบุรี มารวมงาน

พอแสงอาทิตยคนดังแปดริว้ รวมจุดเทียนชัย

น้ำจัณฑคอื น้ำใจนะเจาพี่ จากเจานอง เอา!กรึบๆๆ

พอเสือนอย พอศรีสทุ โธ หมอพร 3 คนดังแหงบางกอก

พอปอบจา...ฉันทัง้ 2 คน ก็มารวมงานนะจะ

งานนีร้ าตรีสชี มพู เลยหวานแหววทัง้ งาน

มันสุดๆเลยนะพอแมลงหวี่คนดัง

พวงนีแ้ คสองแสนเทานัน้ เองจะ..เฮอ! จะเปนลม

สนุกไดตลอดเวลาสำหรับเจาพอหนูแดง พนัสนิคม

ทีมงานแมตอ ย บานไรไหหลำอยกู นั จนหยดสุดทาย

จากตำหนักทาวกุเวณมาตาซึง่ กำลังมาแรงแซงทางโคง

จากตำหนักพอไรนามแตไมไรน้ำใจ จริงๆนะจะบอกให!

พอตัม้ คนดังหนองแคกับแมสวุ รรณภูมลิ าดกระบังก็มา


หนา 6

ตามปด ู อนจอมขมังเวทย ไปรวมงานทีป่ ราจีนบุรี

เมื่อสมัยกอนนั้น ด.ต.อุดรหรือปูดอน เคยรับ ราชการเปนตำรวจตระเวณชายแดนอยูที่ จ.ปราจีนบุรี และเปนศิษยรักของหลวงปูฤทธิ์ รัตนโชโต เกจิอาจารย ชือ่ ดังของแดนอีสานใตหลายจังหวัด รวมถึง จ.ปราจีนบุรี แตทา นมรณภาพไปหลายปแลว ทุกวันนี้ถึงหลวงปูฤทธิ์ จะมรณภาพไปหลายป แล ว ก็ จ ริ ง แต ชื่ อ เสี ย งของท า นก็ ยั ง คงอยู ใ นเรื่ อ งของ ความอยยู งคงกระพัน และเมตตามหานิยม หลายปทผี่ า นมา ด.ต.อุดร หรือปดู อน ก็ยงั คงจัดงานรำลึกถึงหลวงปฤู ทธิท์ กุ ป โดยจะจัดทีว่ ดั คลองปลาดุกลาย อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เพือ่ เปน การทดแทนพระคุ ณ แด ค รู บ าอาจารย ที่ ต นเองนั บ ถื อ พรอมกับจัดผาปาไปทอดถวายทีว่ ดั นีท้ กุ ป ปนี้ไดลูกศิษยที่เปนเจาหนาที่หนวยกูภัยที่ชลบุรี นับรอยคนติดตามปูดอน นำเงินผาปาไปถวายวัดเพื่อ เปนกุศล เดินทางมาพรอมรถกูภัยหลายสิบคันจนเต็ม ลานวัด จึงเห็นไดวา บารมีของปดู อนนัน้ ไมธรรมดา ในชวงบายปดู อนพรอมทัง้ ลูกศิษยทเี่ ปนรางทรง หลายคน เปดการทรงเจาแบบโอเพนหนาศาลเพียงตา กลางลานวัด เพือ่ ใหชาวบานเขาเฝาปทู งั้ ทำนายโชคชะตา

ทัง้ รักษาคนเจ็บปวยทีเ่ ขามาหาแบบใครอยากลองก็เขามา ไมจำกัดจำนวน ซึ่งก็มีชาวบานนับรอยมุงเต็มไปหมด จนทีมงานของเราแทบเขาไมถึง ทั้งมนตทั้งคาถาตางๆ ปูดอนนั้นมีเทาไรเทหัวใจใหกับงานนี้ ก็เพื่อถวายแด หลวงปฤู ทธิท์ ตี่ นเองนับถือ เรายอมรับวาเจงจริงๆเพราะยังไมเคยเห็น ใคร กล รั บ แขกกั น แบบนี้ ส ว นใครที่ ต อ งการเข า เฝ า พ อ ปู ฤๅษีนารายณ-นารอด ในวันปกติ คงตองไปพบปูดอน ที่ชลบุรี บานสวนซอย 12 เห็นเขาบอกวาแตละวันนั้น ทัง้ ทำนายโชคชะตา ทัง้ ขอหวย ทัง้ รักษาคนปวย เรียกวา แบบครอบจักรวาล คงตองไปพิสจู นกนั เอาเอง...

คงต อ งบอกว า เป น เรื่ อ งของบุ ญ พาวาสนาส ง ทีไ่ ดมโี อกาสรจู กั กับปดู อน จอมขมังเวทยแหงภาคตะวัน ออก ปูดอนหรือนายดาบตำรวจอุดร พุมผล มือสืบสวน แหงตำรวจภูธรภาค 2 เปนรางทรงของพอปฤู ๅษีนารายณ และปูฤๅษีนารอด ซึ่งมีสำนักทรงอยูที่บานสวนซอย 12 อ.เมือง จ.ชลบุรี ปจจุบันยังรับราชการอยู ซึ่งแตเดิมเคย โดงดังอยทู จี่ นั ทบุรี แตปจ จุบนั นัน้ ไดยา ยสำนักมาอยชู ลบุรี

เฮงดีรงุ เจริญ

จำหนายและติดตั้งกระจก-อลูมิเนียม

บานเลือ่ น บานสวิง บานกระทงุ บานเปลือย กระจกนิรภัย แกะลายกระจก ฝาฉาบเรียบ ทีบาร ผนังเบา บริหารงานโดย คุณอรพรรณ นนทวัลย

รางพระลักษมีตาทิพยมหาเทวี 7/982 ถ.เลียบคลองสอง 19 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โทร. 02-9142815, 084-3220650, 089-1436522

ธูปหอมญาณทิพย

จำหนายเพชร พลอย หิน เครื่องประดับทุกชนิด รับซอมและทำงานทองทุกชนิด

PG

PATTAWAN

อยากไดเครื่องประดับแสนสวย ราคาไมแพง ตองที่ PATTAWAN GEMS & JEWERY สำนักงานชั้น 2 หางเซ็นทรัล-บิ๊กซี พัทยา ถนนพัทยา สาย 2 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ธูปหอมเกรด A คุณภาพเยีย่ ม กลิน่ หอมคงทนนาน ควันนอย ไมแสบตา จุดครัง้ ใดเทวดาไหลหลง รีบประทานพร บริหารงานโดย กฤษณา ไชยรักษ คุณสุจติ ร ปทวรรณ จำหนายเทียนบูชาเทพ (ไก ญาณทิพย) มีทกุ ขนาด และทุกสีทที่ า นตองการ (แมแขก จันทบุร)ี รางพระแมกวนอิมฯ ขายปลีกและสง ราคายอมเยา พอปโู สม รัชดาฯ 36 สนใจติดตอไดโดยตรง 081-5515045 โทร. 081-4299439, 081-6879819, 038-362270 ทีมงานผูนำกาวหนา-คนรักเจารับจัดพิมพการดงานไหวครูและงานพิธีตางๆ ทั้งแบบสีเดียว ราคาแสนถูก ทั้งแบบหนาซองใสรูปเจาภาพสี่สีแสนสวย ทั้งการดแบบกระดาษโฟโตรูปภาพคมชัดสวยงามกวาใครๆราคาไมแพง สอบถามได กอนตัดสินใจ โทร. 086-8843030, 086-8070058, 081-7368352


หนา 7

พอปสู นิ ธุ บานทาแยคอื คำตอบสุดทายวาทำไมคนจึงชอบบนบานเจาทางสายปา?

หลายคนอาจจะงงวา ทำไมเราจึงมีคำวา “เจา สายปา” มาใชในหนังสือฉบับนีด้ ว ย เพราะจริงๆแลวใน วงการนี้นั้นมีรางทรงอยูหลายกลุม หลายแบบที่เราเคย ไปสัมผัสมา สำหรับรางทรงสายกรุงเทพนั้น มักจะแตงตัว สวยงามอาจจะดวยผาไหมหรืออาจเปนผาเนือ้ ดีๆทัง้ หลาย เรียกวา ของามไวกอ น แตความสามารถของเจาหรือองค เทพนัน้ จะเปนอีกคนละแบบกันกับแบบของทางบานนอก ซึง่ ไมไดสนใจในเรือ่ งนี้ แตจะชอบสีสนั ทีฉ่ ดู ฉาดตามคำสัง่ ของเทวดาในกายสังขารวาตนเองนัน้ ชอบสีใด? เรือ่ งเสือ้ ผา หนาผมนัน้ คงไมใชเรือ่ งสำคัญเทากับความสามารถ ในการ ชวยเหลือผคู น เพราะเจาสายทางบานนอกนั้น โดยเฉพาะแถบ กาญจนบุรี สวนใหญจะเปนสายของเจาพอเจาแมทงั้ หลาย ทีล่ งมาประทับราง แลวเวลาประทับรางนัน้ เจาจะลงมาแบบ ปดจริงๆจนรางแทบไมรเู รือ่ งอะไรเลย ทุกอยางทีท่ ำลงไป เปนเรือ่ งของเจาทำกิจจริงๆเพือ่ ใหสำเร็จตามทีล่ กู ศิษยเขา

ทีเ่ ราไดกลาวถึง จริงๆแลวยังมีอกี หลายองคมาก เพียงแตเรา ยังไมเคยเขาไปสัมผัสแบบลึกๆเทานัน้ เจ า ทางแถบกาญจนบุ รี ส ว นใหญ จ ะเป น แบบ โบราณ คลายๆกับทางภาคเหนือที่เวลาจะทรงเทียบเจา แตละทีจะตองรทู มี่ าทีไ่ ปวาเปนใคร? มาจากไหน? สายนี้ เปนลูกเตาเหลากอโคตรเหงาของใคร? หากตอบไดเขาจึง จะยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งแบบนี้ไมเคยเจอกันในแถบ ของเมืองกรุง แตใครจะรูบางวา เจาประเภทเจาพอเจาแมนั้น ทานเกงจริงๆแบบทาพิสูจนได เพราะทานลงมาชวยราง จริงๆ เวลาใครมาบนบานศาลกลาว แลวสำเร็จไมมาแกบน รางไมตอ งไปตาม แตเจาจะไปตามใหเอง จนคนทีผ่ ดิ สินบน นั้นตองลนลาน มาแกบนมิฉะนั้นอาจจะตายไดงายๆ เพราะผิดคำสัญญา สำหรั บ ร า งพ อ ปู สิ น ธุ ท า นช ว ยคนแต ล ะป นั บ เปนพันคนที่มาหาดวยสารพัดเหตุผล เพราะฉะนั้นเวลา ถึงงานไหวครูทไี ร ทัง้ ภาพยนตรและลิเก รวมทัง้ หมูเขาก็เอา

อนาถา แตใชเวลาเพียง 6 ปเทานัน้ เจาสามารถชวยราง ให ซือ้ ทีด่ นิ สรางตำหนักปจจุบนั นัน้ สิบไร ทุกวันนีก้ พ็ งึ พอใจ กับการที่เปนรางรับใชเจาและชวยทุกคนที่เขามาหาได ตราบทีช่ วี ติ ยังมีอยกู ข็ อเปนทาสรับใชกบั เจาก็คอื พอปสู นิ ธุพอปูเชื่อมเสมา และเจาทุกพระองคที่ทานลงมาใชกาย สังขาร จนกวาชีวติ นีจ้ ะหาไม...

มาหาและขอใหไดสำเร็จตามทีบ่ นบานศาลกลาว เจากลมุ นี้ มาแกบนกันเปนตัวๆเลยทีเดียว แมเฉียบบอกวา ตอนทีเ่ จามาจับรางใหมๆ ตนเอง ที่โดงดังเปนที่รูจักในวงการก็คือเจาพี่เอกชัยมาลัยแกว เจาพี่ไชยณรงค เจาพี่ไชยพรเพชร รวมไปถึงพอปูสินธุ นัน้ ยากจนมากๆ เชาบานอยเู ดือนละ 600 บาท ซึง่ คอนขาง

เครือ่ งไฟ ขยายเสียงอันดับหนึง่ ในวงการ

งาน 26 กรกฎาคม 2551

ทิมลซาวด และ เอซาวด & ไลท

บริการเครือ่ งขยายเสียง ไฟประดับ เครือ่ งกำเนิดไฟฟา ระดับมาตรฐาน บริการปูเสือ่ ขนาดใหญในงานพิธี รับทำบายศรีระดับมืออาชีพ ราคายอมเยา ติดตอ.. พอเขียว บางแค... พีใ่ หญแหงวงการคนทรงเจา

โทร. 02-8045012, 089-8124200, 089-4494924, 089-4444301

ขาวฝากจากแมเปล รางพระแมอุมามหากาลี ตำหนักมหาราณี ประตูน้ำพระอินทร แจ ง ว า ในวั น อาทิ ต ย ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2551 ที่ ตำหนั ก จะมี พิ ธี บ วงสรวงบู ช า ขอพรพระแม ม หากาลี ซึ่ ง ได ทำเป น ประจำทุ ก ป ต ลอดมา ตั้ ง แต เ ช า จรดเที่ ย ง จากนั้ น ก็ จ ะร ว มกั น รั บ ประทานอาหาร ป นี้ ไ ม ไ ด อ อกการ ด เชิ ญ เพราะเกรงว า จะถู ก ตำหนิ ว า จั ด งานป ล ะ 2 ครั้ ง แต มี ค วามประสงค จ ะเรี ย นเชิ ญ ญาติ ส นิ ท มิ ต รสหายทุ ก ท า นที่ มี ค วามรั ก ใคร ใ นกายสั ง ขารแม เ ป ล เข า ร ว มพิ ธี นี้ ทุ ก ท า น โดยไม ไ ด รั บ ซองเงิ น ช ว ย เพี ย งแต ต อ งการบารมี ข องทุ ก ท า นมาร ว มกั น เสริ ม ซึง่ กันและกัน สวนงานพิธบี ชู าครูประจำป ยังคงเปนทุกวันที่ 3 มกราคมเหมือนเดิม

โรงงาน ป.เพชรศรีนนทหีบศพ จำหนาย : หีบศพไทย จีน คริสต ปลีก-สง พรอมอุปกรณฉดี ยาศพ รถรับสงบริการ มีสงั ฆภัณฑ ของชำรวย รับถายรูปงานพิธตี า งๆ

มีหีบศพบริจาค สำหรับผูยากไร ฟรี!

ดำเนินการโดย เสี่ยตี๋ รางพอยักษทอง อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี

โทร. 089-4782497, 086-6037525, 081-3757139


หนา 8

เรือ่ งของคนรักเจา ***มาวันนี้เราเดินทางมาถึง 4 ปแลว ในการทำ หนังสือพิมพเพือ่ นำเสนอขาวสารของเหลาบรรดารางทรง ในวงการ คนทรงเจาและขาวในวงการนอกสสู ายตาทาน ผอู า น... เกือบ 4 ป ทีเ่ ราทำงานมา เราตองตอสกู บั อุปสรรค นานั ป การ... ในเบื้ อ งต น เราต อ งคิ ด ว า จะทำอย า งไร ทีจ่ ะตองมีทนุ ทรัพยในการทำงานตอใหได... เราตองทำงาน ให ดี ที่ สุ ด เพื่ อ ให ผู ค นทั้ ง หลายยอมรั บ เราให ไ ด . .. พอผานมาไดสักพักเราพิสูจนตัวเองไดวาเรามีฝมือ... ผูคนในวงการใหการยอมรับจนมีสมาชิกสมัครเขามา เพือ่ ทีจ่ ะรับทราบเรือ่ งราวทีเ่ ราจะเขียนถึงในแตละฉบับ... คิดอยูตลอดเวลาวาเราจะเอาสาระอะไรที่เปนเรื่องราว ควรคาแกการรับรูบางมานำเสนอ... ตองเอาใจของผูอาน มาใสในใจของเรา เพือ่ ทีจ่ ะเรียนรวู า เขาตองการอะไรบาง ในแตละชวงเวลา... มาวันนี้ถึงแมวาเราจะถูกยอมรับใน วงการวาเราคือผมู คี วามสามารถ... แตในความรสู กึ จริงๆ ของเราแล ว ... เราเพี ย งเดิ น มาได แ ค เ พี ย งเสี้ ย วเดี ย ว ของความตั้งใจ... ยังไมถึงครึ่งของความตั้งใจที่แทจริง... ในสวนของการทำหนังสือพิมพ เรื่องของการใชภาษา โดยเฉพาะภาษาไทยที่เปนภาษาเขียนนั้น ตองมีความ ถูกตองแบบมากกวา 98 % ถาจะมีผดิ บางก็นา จะเปนภาษา ทีย่ งั เปนคำทีถ่ กเถียงกันอยใู นกลมุ ของบัณฑิต... ฝายพิสจู น อักษรตองเปนผมู คี วามสามารถจริงๆ... คนทำหนังสือตอง เชี่ยวชาญในดานภาษาไทย... บรรณาธิการตองมีความ สามารถในการใชศพั ทภาษาไทย... จึงจะไดหนังสือดีๆ สักเลมออกมา ใหผูที่มีความรูไดอานเพื่อประดับสมอง ประเทืองสติปญ  ญา... ***มาถึงชั่วโมงนี้คงตองบอกทานผูอานวาการ จะทำหนังสือพิมพฉบับหนึง่ นัน้ มันมีปจ จัยเขามาเกีย่ วของ มากมาย... เรือ่ งทุนนัน้ ไมใชเรือ่ งยากทีจ่ ะหา ถามีฝม อื และมี เปาหมาย... แตเรือ่ งฝมอื ในงานเขียนและผทู มี่ คี วามรใู นการ ใช ภ าษาไทยนั้ น เป น เรื่ อ งใหญ แ ละยากที่ สุ ด ... จะทำ อยางไรเมื่อเวลาจะออกหนังสือแตละเลมนั้น มีคำผิด ใหนอ ยทีส่ ดุ จนถึงไมผดิ เลย... จะทำอยางไรเมือ่ เวลาคนอาน แลวไมสามารถวงหาคำผิดในแตละบทความได... รวมไปถึง เมือ่ อานแลวบงบอกวาผทู ำหนังสือนัน้ เปนผมู ปี ญ  ญาในการ นำเสนอขอมูลขาวสารตอสาธารณชน... เราทำหนังสือพิมพ ภาษาไทยใหคนไทยอาน จึงตองประกอบดวยผูมีความรู ดีดานภาษาไทยเปนที่ปรึกษา... ถาไมใชบุคคลก็ตองเปน พจนานุกรม... นี่แหละเคล็ดลับของการทำหนังสือพิมพ ของทีมงานเรา... ***เป ด ข า วแรกก็ ข อเป น เรื่ อ งของข า วมงคล เสียกอนทีจ่ ะตามดวยขาวอัปมงคลของวงการ... ในวันที่ 7 มิ . ย. 2551 ที่ วั ด ปากคลองเจริ ญ สุ ข อ.บางกระทุ ม จ.พิ ษ ณุ โ ลก ของพระอาจารย แหลมทอง ฐานวิ โ ร... เขามีการจัดทำกองผาปาสามัคคี เพื่อสรางสะพาน ขามคลอง จากวัดสูสำนักปฏิบัติธรรม... ซึ่ ง เมื่ อ ป ที่ แ ล ว นั้ น อ.แหลม ทองไดทำผาปาซื้อที่ดินสราง สำนั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมเรี ย บร อ ย

แลว... แตยังขาดสะพานขามคลองจากวัดไปยังสถาน วิ ป ส สนา... ป นี้ ก็ เ ลยต อ งตั้ ง กองผ า ป า ใหม เ พื่ อ สร า ง สะพาน... เรื่ อ งดี ๆ แบบนี้ ใ นการทำบุ ญ ทำกุ ศ ลนั้ น หนมุ เทพยชอบอยแู ลว... เพราะคิดวาการสรางสะพานนัน้ มันเหมือนกับการสรางสะพานบุญจากโลกมนุษยสสู รวง สวรรค... ใครทำบุญรวมสรางสะพานนี้ก็เหมือนกับ การสรางสะพานแหงบุญที่แทจริง... เพราะเงินทุกบาท ทุกสตางคทที่ า นทำบุญนัน้ อ.แหลมทองของเราไดเอาไป จัดทำสรางสะพานจริงๆ... ไมมกี ารเมมเอาเปนสวนตัวใดๆ ทั้งสิ้น... เพราะศีลขอปาราชิกนั้น แมทานเมมเอาไปใช สวนตัวเพียงแค 5 มาสกหรือเพียงบาทเดียวก็ทำใหทาน ปาราชิกหรือขาดจากความเปนพระ... เพราะฉะนัน้ สบายใจ ไดวา เงินของทานทุกบาทนัน้ ทานไดเอาไปทำบุญแบบแทจริง... ***ผิดกับทำบุญใหกับใครบางคน... ซึ่งถาเทียบ แลวมันก็เหมือนกับหวานพืชลงไปบนกอนหินทีแ่ หงผาก มันคงไมมีทางใหเมล็ดพืชนั้นเจริญงอกงามขึ้นมาได... แตถา ทานหวานพืชลงไปบนผืนนาทีช่ มุ อุดมสมบูรณ เมล็ด พืชนัน้ ๆมันก็จะเจริญงอกงามเขาเรียกวาเปนเนือ้ นาบุญ... เงิ น ที่ ท า นทำบุ ญ ให ไ ปกั บ คนที่ ฉ อ ฉลวิ ก ลจริ ต นั้ น มันก็เฉกเชนเดียวกัน... ก็คงตองเสียใจกับหลายๆราง ที่ เ อาเงิ น ใส ซ องให กั บ พระแม บ างคนที่ เ ดิ น เรี่ ย ไร... เพราะเงินของทานที่ทำบุญนั้น มันรวมๆกันแลวเกือบๆ แสน แตไปถึงวัดแคหมืน่ กวาบาทเทานัน้ ... ถามวาเงินสวนที่ เก็ บ มานั้ น มั น ไปไหน... ถ า ไม ใ ช เ อาไปเข า กระเป า ... เอาไปใชสวนตัว... คนที่ทำบุญนั้นเรื่องอะไรก็ยอมได แตเรื่องอมเงินผาปานั้น... มันสุดแสนที่จะยอมรับได... จริงไหม?... ***เจอทานตน พระจาก จ.เชียงใหม พรอมพอคำ ร า งพ อ ข อ มื อ เหล็ ก ซึ่ ง เป น กรรมการวัด... ยืนยันมาแนนอน วา เงินที่ถวายผาปานั้นวัดไดแค 13,560 บาท ก็เลยกลาทีจ่ ะเขียน ถึงเรื่องนี้ เพราะทุกวันนี้ระฆัง ที่จะจัดสรางนั้นก็ยังไมสำเร็จ... เพราะเงินยังไมถึงเปาหมายที่ตั้งไว... เสียงจากพ อ ดำ เชียงใหมบอกวา ตนเองและพรรคพวกนั้นไดไปทำบุญ อยวู ดั นีป้ ระจำ... เรือ่ งระฆังของทีว่ ดั นีต้ นเองไมไดรว มดวย แต มี ชื่ อ เป น ประธาน... โดยแท ที่ จ ริ ง แล ว ตนเองนั้ น ไปทำบุญทีว่ ดั เปนประจำก็เลยสนิทกับทางวัด... สวนเงินที่ ทำบุญกับทางสายอื่นนั้นไมเกี่ยวกับตนเอง... โถ! เรื่อง เงินทองเปนของบาดตาบาดใจ... สงสารปนสมเพชกับคน บางคน ทีอ่ ายุกม็ ากมาย แตไมมหี วั คิด ชือ่ เสียงทีเ่ คยสะสม มาตลอดชีวติ ตองมาปนปล งไปในพริบตา เพราะไอความ โลภมันมาบังตา... นีห่ ละหนา! ทีเ่ ขาเรียกวาเวรกรรมมีจริง... ทันตาเห็นจริงๆ... ***งานวันที่ 8 พ.ค. 51 ที่ อ.อทู อง จ.สุพรรณบุรี ของพอปฤู ๅษีนารอด ดินแดนแหงระเบิดรอยปอนดนนั้ ... เขาบอกวาทีห่ ายไปไมใชอะไร... ปทแี่ ลวรางปวยจนขนาด เขาผาตัดที่โรงพยาบาลนานนับเดือน... ตอนนี้หายดีแลว พรอมจะเดินงานเหมือนเกา... เห็นแมโกะ ออกมางานทีหนึง่ พกพวงมาลัยติดแบ็งคเปนแสนมาคืนซองทุกๆคนทีต่ ดิ ไว... ก็ ยั ง นึ ก ชมน้ำ ใจว า แม จ ะหายไปแต ซ องไม ไ ด ห ายไป ดวยจะ...

***เดินทางไปงานอูทองแลว... วันตอมาก็เปน งานของแมกงุ รางพระแมปราวตี ตลาดทาเรือ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุ รี ในวั น ที่ 9 พ.ค. ใกล กั น แค นิ ด เดี ย ว... แมกุงนั้นปที่ผานมาเดินงานแบบตะลุยสิบทิศ ... และ โดดเดนขึ้นมามากๆเพราะความเปนกันเองกับทุกคน... ปนแี้ ขกตรึมแนนอน... ***นีก้ อ็ กี กงุ หนึง่ แตเปน กุ ง พั ท ยากลาง ร า งพระแม ลิ้ ม กอเหนี่ยว... ที่มุงมั่นสรางศาลเจา ที่พัทยากลางจนสำเร็จ... ใชเวลา เพียงไมกปี่ เ ทานัน้ ... ในวันที่ 19-23 พ.ค. 51 นี้ เปนงานฉลองเปด ศาลเจา... งานนีท้ มี งานของ หนมุ เทพย เขารวมงานพิธี 5 วัน 5 คืน... ในฉบับหนาคงมีอะไรดีๆมานำเสนอกัน... ***เจ็บช้ำชอกหัวใจกับใครบางคนมานาน... พอหนึ่ง หนองรี... บอกวาที่ผาน ไปแล ว ก็ ข อให แ ล ว กั น ... วั น นี้ เดินดวยตัวเองไดไมตอ งอาศัยบารมี ใคร... เพราะบารมีของพอกฤษณะ นารายณของพอหนึ่งหนองรีนั้น... ก็พอที่ จะยืนไดดว ยตนเอง... วันที่ 28 พ.ค. 51 นัน้ เจอกันทีห่ นองรี ชลบุรี แนนอน... ***แตคนนีไ้ มธรรมดาเลยทีเดียว อยใู นสายของ พอหลักเมือง วัดโบสถ... วันที่ 30 พ.ค. 51 งานเดี ย วที่ ไ ม มี ใ คร มาชนของ เ จ า พ อ ห นู แ ด ง ทีแ่ สนจะแข็งแรง... เพราะเจอที่ งานของศาลเจาพระเจาสวรรค แดนสระทิพยทีไร... ไมวาจะ เปนงานใดๆ... รางเจาพอหนูแดงนัน้ เธอจะเตนตัง้ แตเพลง แรกจนจบเพลงสุดทายไมยอมเลิกดวยความสุข... งานนี้ หนมุ ปอบการันตีวา มันสนุกสุดเหวีย่ ง... ไมเมาไมเลิกรา... ***คนนี้ไมเขียนถึงไมไดเพราะเปนศิษยรักของ หมอพร เจริญผล... 6 มิ.ย. 51 ของพอ ทาวเวสสุวณ ั มหาราช หรือยักษขาว หรื อ คุ ณ หมู ค นดั ง แห ง ชลบุ รี . .. ปนีหนาตาสดใสขึ้นมามาก เพราะ ดวยบารมีของเทวดา... ผานวิกฤติ ตางๆมาไดเขาบอกกันวาเพราะเทวดายังเอ็นดู... ***ในวันที่ 7 มิ.ย. 51 สำหรับใครทีเ่ ดินทางไป รวมงานที่พิษณุโลกไมได... ก็ตอง มาร ว มงานของแม แ ขก หรื อ แม พรปวีร พิมพา แหงเขตประเวศ... ป นี้ แ จกการ ด ไปร ว ม 300 ใบ... แม แ ขกบอกว า ใครมางานฉั น ฉันก็ตอ งไปรวมงานดวยได... ไมยอม ใหเสียชือ่ แมแขกแหงประเวศ แนนอน... ***เสร็ จ แล ว เราทุ ก คนก็ ต อ งไปร ว มงานของ แมแจว รางพระศิวะ แหง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา... ซึง่ ปนจี้ ดั งานใหญ เปนปแรกในวันที่ 8 มิ.ย. 51... โดยมีปตู ะ หมอพรและหมอสุ พ จน เ ป น โหราจารย . .. งานนี้ ก็ ค ง ตองเชิญไปรวมงานเสริมบารมีเจาภาพ ที่เมืองกรุงเกา รวมกันนะจะ... หนมุ เทพย รายงาน...


หนา 9

รายนามผูบริจาค เมือ่ ป 2550 ไดรบั เงินบริจาคมา 208,500 บาท (ตามรายละเอียดทีเ่ ราเคยลงไป ในหนังสือฉบับที่ 23) เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2550 ไดจดั สรรบริจาคเปนทุนการศึกษากับเด็กนักเรียน ยากจนทัง้ หมด 150,000 บาท ในเบือ้ งตนจึงเหลือยอดเงินในวันนัน้ 58,500 บาท ตอมาไดรบั การบริจาคเพิม่ เติมจากหลายทาน จนถึงขณะทีท่ ำเอกสารนี้ 45,600 บาท ดังรายการตอไปนี้ 1. คุณฤดี ถิระศุภะ หรือแมสวุ รรณภูมิ ลาดกระบัง 10,000 บาท 2. คุณวรารัตน ตาบทอง หรือแมออ ม.ซือ่ ตรง คลองสอง 10,000 บาท 3. คุณศุภคฤทธิ์ อินทรพิทกั ษ หรือคุณกอลฟ ม.ภัสสร 4 3,100 บาท 4. คุณผอบ อินพาเพียร หรือ แมเปย 3,000 บาท 5. คุณศราวุธ บำรุงวงศ หรือเสีย่ หนอ แปดริว้ 3,000 บาท 6. คุณวสันตชยั พูลสวัสดิ์ หรือตัม้ หนองแค 3,000 บาท 2,500 บาท 7. คุณชุลกี ร สายเกียรติวฒ ั น หรือครูแม็ท จ.พิจติ ร 8. คุณประนอม แผลงเดช รางนารายามะ ชลบุรี 2,000 บาท 9. คุณธีรพร อินทรโอภาส หรือคุณหนึง่ บารายี 2,000 บาท 10.คุณปุรติ า วะจะนะวินจิ หรือแมปรุ ติ า คลองตัน 2,000 บาท 11.คุณพรสุดา แกวพงศมงคล หรือแมแหมม จรัญ 29/1 2,000 บาท 12.คุณตรีสคุ นธ มีฤทธิ์ หรือแมจมุ ชะอำ 1,000 บาท 13.คุณปรัชญา บุญดวง หรือเสีย่ โว จตุจกั ร 1,000 บาท 14.อ.นิรนั ดร โกศลธิตพิ งศ จ.ชลบุรี 500 บาท 15.คุณภาณุวฒ ั น คูทอง จ.นครสวรรค 500 บาท รวมเปนเงิน 45,600 บาท รวมทัง้ หมด 104,100 บาท ในระหวางปไดบริจาคเปนทุนการศึกษาตอเนื่องใหกับนางสาวปานชลี แซตนั และนายภัทรวุฒิ อำภาพันธ เด็กนักเรียนจากโรงเรียนโสภณศิรริ าษฎร อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี จำนวน 2 คน เปนเงิน 16,000 บาท เพราะฉะนัน้ จึงเหลือเงินในกองทุน 88,100 บาท และในการนีไ้ ดจดั สรรเปนทุนการศึกษาใหกบั โรงเรียน 10 โรงเรียนๆละ 5,000

บาท เปนเงิน 50,000 บาท และทุนการศึกษากับเด็กนักเรียนจำนวน 20 ทุนๆละ 1,000 บาท เปนเงิน 20,000 บาท รวม 2 รายการนี้ 70,000 บาท เพราะฉะนั้นจึงเหลือเงิน ในกองทุนอีก 18,100 บาท อนึ่งในการนี้คุณสมภพ ผนึกทรัพยสกุล รางอากงตรัง แหงสุขสวัสดิ์ 30 ซึ่งเปนเจาของรานเครื่องเขียนไดบริจาคเครื่องเขียนแบบเรียนมาจำนวน 60 ชุด ทางเราไดสง มอบใหกบั เด็กนักเรียนทีม่ ารับทุนและมอบใหโรงเรียนตางๆทีม่ ารับทุน เอาไปแจกกับเด็กๆตอไป... ในวันงานครบรอบ 4 ป เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2551 ไดรบั การบริจาคสมทบ เพิม่ เติมจาก 1. คุณกนกกร วีระเสถียร หรือปฤู ๅษีรอ ยลาน จำนวน 5,000 บาท 2. คุณจารุภา รัตนมงคลเทพ รางพระพุทธเจาหลวง พระราม 2 จำนวน 2,000 บาท 3. คุณศรีวรินทร หวานเสร็จ หรือคุณกงุ พัทยากลาง จำนวน 2,000 บาท 4. ตำหนักพระแมกวนอิม ทาเรือ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี จำนวน 1,000 บาท 5. คุณปณิธี ชิดไธสงหรือแมอดี๊ ตำหนักปราเมศวร ออนนุช 39 จำนวน 1,000 บาท แตในวันงานใหอนุมัติทุนพิเศษแก ด.ช.บุญญฤทธิ์ เปรมศิริ โรงเรียนวัด หนองใหญ เขตสายไหม เนือ่ งจากเปนเด็กยากจนแตขยันและกตัญู จำนวน 2,000 บาท รวมกับเงินบริจาคทีร่ า งทรงมีจติ ศรัทธาควักออกมารวมกันในงาน ไดยอดเงินทัง้ สิน้ 13,500 บาท ซึ่งไดทำการเปดบัญชีใหกับ ด.ช.บุญญฤทธิ์ เพื่อใชเปนทุนการศึกษา จนถึงชัน้ สูงสุดตอไป รวมแลวยอดเงินของกองทุนฯ ณ ขณะนีม้ ี 27,100 บาท สวนเรือ่ งเด็กนักเรียนทีไ่ ดรบั ทุนตอเนือ่ ง 2 คนนัน้ บัดนีเ้ ด็กทัง้ สองไดเรียน จบมัธยมปทหี่ กแลว กำลังจะเขามหาวิทยาลัย ซึง่ คาดวาจะมีขา วดีในไมชา นี้ มานำเสนอ กับทานทีร่ ว มกันทำบุญทัง้ หลาย อนึง่ ยอดเงินดังกลาวนี้ ไมรวมยอดเงินของการทำบุญเชาวัตถุมงคลพระพิฆเนศ รุนทรัพยมหาเทพ 2550 ที่ทางกองทุนของเราไดจัดทำเพื่อสมนาคุณกับผูทำบุญ เข า กองทุ น ฯ ยอดเงิ น การเช า วั ตุ ม งคลนั้ น ได จั ด ทำแยกออกไปคนละบั ญ ชี กั น และยังไมสามารถสรุปบัญชีได เนือ่ งจากตัวเงินจริงๆนัน้ ยังกระจายอยตู ามสถานทีต่ า งๆ ทีเ่ ราไดนำวัตถุมงคลไปฝากเรีย่ ไรไว จึงไมไดนำมารวมกับยอดทีเ่ รานำเสนอนี้

ประกาศคนหาย นองสี่ รางทาวมหาพรหมบรมโกศ จ.ระยอง จัดงานปนมี้ รี า งทรงไปรวมงานกันอยางมากมาย กำลังสงไมคลี ให ค รู ค ลี เ พื่ อ จะทำพิ ธี ตี ค ลี ส ะเดาะเคราะห แต ห ลั ง จั ด งาน ไปแลว ไมมใี ครพบออกงานเลย เอาใครเจอชวยบอกทีคดิ ถึงจัง

พรปโู ต ร.ต.ประมวล รางพอจันทรรังษีหรือปโู ต แหงคลองเจ็ด ลำลูกกา บุคคลเกาแกของวงการ เขารวมอวยพรใหกบั รางพอปู ปสโรคาดาบส สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ทีป่ น เี้ พิง่ เปนปแรก ทีท่ างทีมงานของเราไดมโี อกาสเขาไปรับใชในงานถึง 2 วัน

ทีมนีไ้ มธรรมดา คุณแมจารุภา รัตนมงคลเทพ รางพระพุทธเจา หลวง ตำหนักขางบิก๊ ซี พระรามสอง เดินทางไปรวมงานเกือบ ทุกที่ แตเวลาไหวครูทีไรไมคอยยอมบอกใคร เพราะเฉพาะ ลูกศิษยกแ็ นนตำหนักแลว แถมลูกศิษยยงั รักกันเหนียวแนนมาก

ครอบครัวตัวอยาง คุณแมสาลี่ น้ำดอกไม รางพระวิษณุกรรมพอปูศรีสุทโธเทวา พรอมคุณพอปรีชาและครอบครัว ทำพิธี บวงสรวงพระนเรศวรทีต่ ำหนักคลองสาม ในภาพกำลังทำพิธี ขอขมาเทวดาและขอพรดวยความยินดีพรอมใจกันทัง้ ครอบครัว

โอทอปมาแลวจา! คุณวินัย ทรัพยผล รางพอหนานคำแปง เจาของกิจการจำหนายสินคาพื้นเมืองทางเหนือ ซึ่งตอนนี้ ยอดขายดีมาก กับแมดวงพร บอสใหญ เขารวมงานเพือ่ อวยพร ใหกบั คุณกกุ รางพออินฟานาว บางปะอิน อยุธยา เมือ่ เร็วๆนี้

แทคทีม พอหมอพร เจริญผล โหราจารยดงั ของวงการ ทำหนาที่ ครูคลีอกี ตำแหนง รวมกับปจู อมทอง สัตหีบและพอหมอแผน ปรีชา เพื่อทำพิธีตีคลีเรียกทรัพยใหกับคุณสัน รางแมสีชมพู พัทยาใต ซึง่ ปนเี้ รียกใชบริการทีมงานเราไปทำการบันทึกภาพ

พบเห็นเรือ่ งราวไมชอบมาพากลในวงการ เรือ่ งราวหลอกลวงกันเอง หรือพฤติกรรมอันกอใหเกิดความเสือ่ มเสียกับสังคม เขียนเลามา เราจะพิจารณานำลงตีแผ


หนา 10

การประกาศเกียรติคณุ รางทรงดีเดน ครัง้ ที่ 3 ประจำป 2551 เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 4 ป หนังสือพิมพผนู ำกาวหนา-คนรักเจา 27 เมษายน 2551 ปนี้เปนปที่หนังสือพิมพผูนำกาวหนา-คนรักเจา ของเราเดินทางมาครบ 4 ป ของการนำเสนอเรือ่ งราวตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในวงการของเราอยางตอเนือ่ ง กวาจะมาถึงวันนี้ เราตองตอสกู บั หลายๆสิง่ หลายๆอยางและก็ฟน ฝาอุปสรรค มาตลอดเวลาที่ทำงาน โดยเฉพาะจากฝายตรงขามที่ไม ตองการใ หหนังสือพิมพของเราอยคู กู บั วงการนี้ ดวยเหตุผล ที่เคยเขียนไปแลวหลายครั้งวา เราคือเสี้ยนหนามสำคัญ สำหรับผูที่จองจะกอบโกยผลประโยชนอันไมสมควรกับ ผคู นในวงการนี้ เราคือศัตรูตวั สำคัญของทุจริตชน แตเรา ทำงานมาไดทกุ วันนีก้ เ็ พราะความตัง้ ใจจริงของการเปนสือ่ มวลชน ทีเ่ ปนหนังสือพิมพเลมแรกและเลมเดียวในวงการ เทานัน้ ซึง่ มีเหลาบรรดาพอรางแมรา งทัง้ หลายทีเ่ ขาใจถึง การทำงานของเรานั้นไดใหกำลังใจมาตลอด ซึ่งคำวา กำลังใจนัน้ สำคัญทีส่ ดุ ในการทำงานของเรา ก็ตอ งขอขอบ พระคุณกับน้ำใจของทุกคน ที่ใหโอกาสกับเราในการ ทำงานเพือ่ ทุกทาน ปนเี้ ปนปที่ 3 แลวทีเ่ ราไดจดั ทำโครงการประกาศ เกียรติคุณรางทรงที่ไดประกอบคุณงามความดีจนดีเดน ในแตละป เพื่อเปนขวัญและกำลังใจกับผูที่ไดทำคุณงาม ความดี ซึ่งเปนตัวอยางกับผูคนในสังคมมารวมกันทำ ความดีแบบนี้ อยางทานทั้งหลายที่เราจะไดกลาวถึงนี้ ก็ดว ยเหตุผลทีว่ า เมือ่ ทานทำความดีนนั้ เทวดารับรู หนาที่ ของเราก็คอื ทำใหผคู นทัว่ ไปไดรบั รดู ว ย โครงการประกาศเกียรติคณ ุ นีถ้ อื วาประสบความ สำเร็จอยางมาก โดยจะสังเกตุวา ทุกวันนีม้ หี ลายๆตำหนัก มีผลงานดีๆออกมาเพือ่ สังคม เรามีตวั เลือกมากขึน้ แตเราก็ ทำงานยากมากขึ้นในการพิจารณาผูเขารับรางวัลแตละป แตเราไดทำงานอยางดีที่สุดในการพิจารณาแตละทาน ทีจ่ ะเขามารับรางวัลอยางยุตธิ รรม เพือ่ ความเปนศักดิแ์ ละศรี ของรางวัลแตละรางวัล ปนมี้ ผี เู ขารับรางวัลดีเดนทัง้ สิน้ 8 ทาน จาก 6 รางวัล ปนี้เราก็ยังไดรับเกียรติจากทานผูมีเกียรติ ที่ได เดินทางมาเปนเกียรติ และเปนประธานในการมอบใบ ประกาศนียบัตรในปนคี้ อื พันเอกพิเศษสุชาต จันทรวงศ นายทหารเสนาธิ ก าร กรมการทหารช า ง กองทั พ บก และเปนเจาของ บริษทั หัวชางเอนเตอรเทนเมนท จำกัด บริษทั เคเบิล้ ทีวแี หงแรกในราชบุรี เปนคียแ มนอันดับตน ของวงการสือ่ มวลชนในราชบุรี รางวัลรางทรงดีเดนในการสรรคสรางผลงาน ดานศิลปกรรม สาขาหัตถกรรม คือ การจัดทำบายศรี บูชาเทพ ซึง่ ผลงานของทานนีม้ ฝี ม อื มากๆในการจัดทำ บายศรีทเี่ ปนสัตวในวรรณคดีของปาหิมพานตไมวา จะเปน คชสีห นกหัสดีลิงค และสัตวอื่นๆที่เปนมงคลพรอม ทั้งอธิบายความหมายไดดวย และมีฝมือในการจัดทำ ทีป่ ระณีตแบบยังไมมใี ครเสมอเหมือน รางวัลนีเ้ ปนเรือ่ ง ของ 2 คูหูดูโอ คือ 2 คน 1 คม คุณคันธรส รอดอู และคุ ณ นิ มิ ต ร แสวงพั น ธุ หรื อ คุ ณ ตั้ ม -คุ ณ แดง เด็กหนุมรุนใหมจาก เทวาลัยศรีมหาทุรคาเดวตากาลี ปรวตีโพธิสตั ว และพอหลวงพะวอ เพชรเกษม 69

รางทรงดีเดนที่บริจาคเพื่อสาธาณกุศล ทาน เคยเขารับรางวัลมาแลว 2 ครัง้ คือเมือ่ ป 2549 ทานไดรบั รางวัลนี้มาแลวครั้งหนึ่ง ซึ่งทานไดบริจาคเงินจาก คาพานครูรวมกับเงินทำบุญสวนตัว พรอมศิษยานุศษิ ย บริจาค ใหสภากาชาดไทยเปนเงิน 110,560 บาท ป 2550 ทานไดรับรางวัลรางทรงอาวุโสดีเดนที่มีวัตรปฏิบัติ และความประพฤติที่ดี เปนตัวอยางกับบุคคลทั่วไป สมควรยกยองเปนปูชนียบุคคลของวงการ ในงาน ไหวครูของทานเมือ่ 23 พ.ย. 2550 ไดมอบทุน การศึกษา ใหกับเด็กนักเรียนจำนวน 80 ทุนๆละ 2,000 บาท เปนเงิน 160,000 บาท โดยเฉพาะกับเด็กนักเรียน ในราชบุรี 20ทุน เปนเงิน 40,000 บาท ปนจี้ งึ เปนปที่ 3 ที่ทานเขารับรางวัลในปนี้คุณพอสนิท เรืองดี จาก ตำหนักพระปยะ น.เมตตา ม.ชลลดา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ป ที่ แ ล ว ท า นได ทำบุ ญ เพื่ อ พุ ท ธศาสนาไป มากกวาลานบาท ในการทำนุบำรุงและสรางศาสนวัตถุ วัดพระธาตุหวั กวาน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ทัง้ อุโบสถ จตุรมุข ซุมประตูวัด และอื่นๆอีกหลายอยาง รางวัล รางทรงดีเดนในการบริจาคเพื่อพระพุทธศาสนา คือ คุณแม ว รารัตน ตาบทอง หรือ แมออ แห ง เทวาลัย พระแมศรีอุมามหาเทวี หมูบานซื่อตรง คลองสอง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

รางวัลผูอาวุโสดีเดนที่มีวัตรปฏิบัติที่ดีและมี ความประพฤติที่ดีเปนตัวอยางกับศิษยานุศิษย และ บุ ค คลทั่ ว ไป สมควรยกย อ งให เ ป น ปู ช นี ย บุ ค คล ของวงการ ดวยวัย 69 ป ทานมีคณ ุ สมบัตเิ พียบพรอมทีส่ ดุ ในรางวั ล นี้ ข องป นี้ คุ ณ แม ไ พรั ต น เจี้ ย งรั ก ษา จากตำหนัก พอฟาประธาน แหงซอยวัดดานสำโรง สมุทรปราการ

ป ที่ แ ล ว ท า นได ผ า นการอบรมสาธารณสุ ข ชุมชน และไดอทุ ศิ ตนทำงานเพือ่ ดูแลสุขภาพของผคู น ในชุมชน โดยไมไดรับเงินเดือน และทำงานนี้อยางมี ความสุข เพราะใจรัก รางวัลรางทรงดีเดนผูอุทิศตน ทำงานเพื่อสังคม คือคุณอภิรัตน ทองทาหรือ คุณแม ละเอียด จากตำหนักทองพอมะเดือ่ แหงหมบู า นธีวรรณ ถนนรามอินทรา ซอย 109

ด ว ยความขอบพระคุ ณ จากนางจุ ฑ าภั ท ร และนายจตุ ร เทพย เมื อ งเชี ย งหวาน ในฐานะกอง บรรณาธิ ก าร-เจ า ของหนั ง สื อ พิ ม พ ผู นำก า วหน า คนรักเจา ทีไ่ ดจดั ทำโครงการประกาศเกียรติคณ ุ รางทรง ดีเดน เพื่อเปนการตอบแทนกับคุณงามความดีที่ทาน ไดกระทำเพือ่ สังคม ขอใหทา นทัง้ หลาย จงรักษาคุณงาม ความดีนไี้ ว เพือ่ เปนตัวอยางกับอนุชนรนุ ตอๆไป ทีจ่ ะ สืบทอดความดีเยีย่ งทานตลอดไป


หนา 11 รางวัลรางทรงดีเดนในการอุปถัมภและดูแล บุพการีดวยดีเสมอมา หรือเรียกวา รางวัลลูกกตัญญู รางวัลนีม้ ผี รู บั รางวัล 3 ทาน 2 คนแรกเปน 2 ศรีพนี่ อ ง ทีช่ ว ยกันดูแลมารดา ดวยดีเสมอมา เปนลูกรักของพอและแม ปกอ นคุณพอ ได เ สี ย ชี วิ ต ไปแล ว แต แ ม ก็ ไ ม ไ ด รู สึ ก เหงาเพราะ มีลกู รักทัง้ สองคอยดูแลอยางดี คนแรก คุ ณ ชุ ติ ม า บุ ช ชะนั น หรื อ แม ท ราย จากตำหนักพระนารายณคลายจักร คลอง 10 ปทุมธานี คนตอไปคือ คุณไพลิน พุกพิลา หรือพอโย จากตำหนั ก พ อ พระพรหมชิ น ะป ญ จระ คลอง 11 ปทุมธานี สวนทานสุดทาย ดูจะแปลกๆไปนิด ทีค่ นเดียว รับถึง 2 รางวัลในปนี้ ทานดูแลคุณแมอายุ 89 ป มาตลอด 10 ป แมวา ทานจะอายุมากแลวก็เถอะ เพราะฉะนัน้ ทาน จึงทำถึง 2 บทบาทในคราวเดียวกัน ก็คอื เปนทัง้ แมทดี่ ี และก็เปนลูกที่ดีดวย ในคราวนี้ทานจึงสมควรไดรับ รางวั ล ลู ก กตั ญ ู อี ก รางวั ล ท า นคื อ คุ ณ แม ไ พรั ต น เจีย้ งรักษา จากตำหนักพอฟาประธาน ซอยวัดดาน สำโรง สมุทรปราการ

รอยเลหเ พทุบาย เรื่องของคนลวงโลก ตามสัญญาที่เคยบอกไววาสักวันหนึ่ง เราจะ เขียนถึงพฤติกรรมของรางทรงตามสำนักหรือสถานทีต่ า งๆ ทีเ่ ราไดรบั รมู า เหตุผลก็เพือ่ ใหทกุ คนไดรบั รถู งึ พฤติกรรม ตางๆที่เหลามิจฉาชีพเหลานี้ไดใช เพื่อหลอกลอเหยื่อ ใหมาติดกับ อันจะไดมาซึ่งทรัพยสินและเงินทองใน การใช เ ลี้ ย งชี พ และก็ เ ป น อุ ท าหรณ เ พื่ อ การเรี ย นรู มิใหไหลหลงกับคำสรรเสริญปอยอเหลานั้น ซึ่งจะ ทำใหทุกคนไดรับรูจะไดไมเปนเหยื่อกับจอมลวงโลก เหลานีต้ อ ไป หลายปทผี่ า นมาเราไดรบั รเู รือ่ งราวตางๆ เหลานี้ อยตู ลอดเวลา จากทัง้ หนังสือรองเรียน ทัง้ ทางโทรศัพท และการเลาสกู นั ฟงโดยตัวตอตัว เรื่ อ งร า งทรงหลอกคนทั่ ว ไปก็ มี เ ยอะแยะ รางทรงหลอกรางทรงดวยกันก็มมี ากมาย แตไมมอี ะไร สมเพชหรือทุเรศ เทากับรางทรงทีเ่ ปนระดับครูบาอาจารย หลอกลูกศิษยตัวเองใหปรนเปรอตนเองจนหมดเนื้อ หมดตัวแลวก็ถีบหัวสง เรื่องทุกๆเรื่องก็ไมพนเรื่อง หลอกลวง แลวก็เรือ่ งเงินๆทองๆทัง้ นัน้ รายไหนๆก็ไมเทารายนีท้ ไี่ ดรบั การรองเรียนมา ตลอดเวลาหลายป แตที่ยังไมเขียนถึงก็เพราะขอมูล ยังไมชดั เจน และก็เปนรางเกาแกทเี่ ดินงานอยใู นวงการ มานานพอสมควร แตชว งหลังๆนีไ้ ดรบั การรองเรียนเขา

คุณชุตมิ า บุชชะนัน หรือแมทราย คลอง 10

คุณไพลิน พุกพิลา หรือพอโย คลอง 11 มาหนาแนน และพฤติกรรมรายๆคอนขางจะชัดเจนมาก เขาเลาใหฟงวา เธอมักจะชอบไปรวมงานตางๆ ตั้ ง แต เ ช า แล ว เมื่ อ เวลาที่ มี ก ารส ง ขั น ให ลู ก ศิ ษ ย ข อง แตละสำนักฯ เธอก็มกั จะขอเขารวมเปนองคครูเสริมขันดวย เจาภาพหลายรายก็จะเกรงใจเนือ่ งจากเห็นวาเปนรางเกาแก ก็เลยตามเลย แตวัตถุประสงคก็เพื่อไปจองหาลูกศิษย ของเขาทีด่ วู า จะเปนคนรวยหรือมีฐานะ ก็จะใชวธิ ชี กั จูงให มาเปนลูกศิษยของตนโดยใช วิธพี ดู จาหวานลอมวาตนเปน ผมู บี ารมีมากกวาเจาภาพนัน้ ๆ ถามาเปนลูกศิษยของตนก็จะ มีหนามีตามากกวา เขาทำนองไปงานเพือ่ ไปจองแยงลูกศิษย คนอืน่ เทานัน้ ถามวาสมควรหรือไม? มีคนหนึ่งบอกวาไดถูกชักจูงใหไปหาที่สำนักฯ พูดคุยไปมาก็ถูกชักจูงใหรับขันธใหมราคา 2,500 บาท เธอบอกวาไมมเี งิน เจาสำนักบอกวาไมเปนไร... ใหรบั ไป กอนแลวสิ้นเดือนคอยมาจายก็ได หลังจากรับไปแลว เธอก็ฝากขันซึ่งเปนขันแหงไวที่สำนักนั้น พอสิ้นเดือน เธอก็ถกู ทวงถามเรือ่ งเงินคาขัน ซึง่ เธอก็ยงั ไมมเี งินจะจาย แตตอ มาอีกไมกวี่ นั เธอไดไปสอบถามเพือ่ จะเอาขันมาบูชา คนทีส่ ำนักนัน้ บอกวาขันของเธอนัน้ ไดถกู สงตอใหคนอืน่ ไปแลวในราคาเทากัน เนือ่ งจากเธอไมมเี งินจาย แลวทีไ่ มมี ขันใหมใหเธอนัน้ เพราะทำใหไมทนั และโดยปกติกจ็ ะทำ ขันแหงแบบนี้ไวเปนสิบๆขันสำรองไว เผื่อใครจะมารับ แบบฉุกเฉินเมื่อไรก็ไดตลอดเวลา แตเมื่อเธอไมมีเงิน จายคาขัน ก็เลยตองเอาขันของเธอนัน้ สงใหคนอืน่ เขาตอ จึ ง ทำให เ ห็ น ได ว า สถานที่ แ ห ง นี้ ค งส ง ขั น เป น อาชี พ แล ว ยั ง มี พ ฤติ ก รรมส ง ขั น เวี ย นเป น แบบสั ง ฆทาน ซึ่ ง ไม ถู ก ต อ งมากๆ เพราะโดยมารยาทเขาถื อ กั น ว า

คุณไพรัตน เจีย้ งรักษา รางพอฟาประธาน สมุทรปราการ ต อ จากนี้ ไ ปอี ก เป น เวลา 1 ป ที่ เ ราจะเฝ า ดู การทำงานของทุกคน ทุกหนวยบริการทีอ่ ยใู นวงการนี้ และจะทำงานรั บ ใช ทุ ก ท า นในงานด า นข า วสาร รายงานความเคลื่อนไหวทั้งขาวดีและขาวราย รวมทั้ง เรือ่ งเลวๆ ทีจ่ ะตีแผออกมามากขึน้ เรือ่ ยๆ ก็เพือ่ ปกปอง ชื่ อ เสี ย งของร า งทรงที่ ดี ๆ ไม ใ ห เ สื่ อ มเสี ย ไปด ว ย เพราะการกระทำทีเ่ สือ่ มเสียของรางทีไ่ มดี รางทีม่ คี วาม ประพฤติทดี่ เี ราก็จะเชิดชูยกยอง สวนรางทีป่ ระพฤติไมดี เราก็จะดีแผและย่ำยีไมใหโอกาสไดกระทำชัว่ ไดอกี ... ขันของใครก็เปนขันของมัน ที่จะตองบูชา ไมใชพอ ไมมารับหรือชาไปหนอยก็เอาขันของเธอใหคนอืน่ เขาไป ถามวาสมควรหรือไม? พฤติกรรมไหนก็ไมรายเทาพฤติกรรมลาสุด ก็ คื อ การแจกซองผ า ป า เรี่ ย ไรสร า งศาสนวั ต ถุ ใ ห วั ด ที่เชียงใหม รายชื่อประธาน รองประธาน รวมถึงคณะ กรรมการมีนบั รอยคน เงินบริจาคเกือบแสนบาท เธอถวาย วัดไปแคหมื่นกวาบาทเทานั้น ซึ่งขาวตรงนี้คอนขางจะ ฉาวโฉมคี นรเู กือบทัง้ วงการ แตหลายคนไมอยากโวยวาย เพราะคิ ด ว า เสี ย เงิ น ไปคนละไม กี่ บ าท เลยไม อ ยาก ตอแยดวย แตถาจะมาขอคราวหนาอีกก็จะไมใหแลว แตเรารูวาลูกศิษยบางคนยอมไปกูหนี้ยืมสินรอยละ 20 มาใสซองทำบุญไป 5,000 บาท เพราะถูกบังคับและ หลงคารมในเรือ่ งของบุญ นับรวมกับหลายคนทีท่ ำบุญ ไปคนละ 100-3,000 บาท นั บ รวมๆแล ว งานนี้ เ ธอ ฟนไปหลายหมืน่ บาท เปนทุนตอไสไดอกี หลายวัน พฤติกรรมเหลานีท้ เี่ ขียนมา เปนพฤติกรรมทีน่ า รังเกียจทั้งสิ้นโดยเฉพาะพฤติกรรมเรี่ยไรที่ไมโปรงใส ซึง่ ทางเราไดตดิ ตามพฤติกรรมเหลานีม้ าโดยการรองขอ ของผูบริจาคหลายคนที่สงสัย และใหขอมูลเกี่ยวกับ รายนามผูบริจาคที่ยืนยันจำนวนเงินที่ตนเองบริจาคไป กับทางเรา ขอนีค้ งไมตอ งถามวา สมควรหรือไม? เรื่ อ งเหล า นี้ ค นที่ จ ะทำแบบนี้ ไ ด ต อ งไม ใ ช บุคคลธรรมดาแตตอ งเปนคนลวงโลกเทานัน้ จึงจะทำได คงตองใหทานผูอานพิจารณาเอาเองวาคนประเภทนี้ สมควรจะเดินอยใู นวงการแบบมีเกียรติอกี ตอไปหรือเปลา? สาธุ! เวรกรรมมีจริง...


หนา 12 ประมวลภาพเหตุการณเมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2551 ทีร่ าชบุรี ความสุขสนุกสนานทีเ่ กิดขึน้ เปนความประทับใจ-ความภาคภูมใิ จของเราผเู ปนเจาภาพ ซาบซึง้ ในน้ำใจของอาคันตุกะทุกทานทีม่ ารวมงานพิธคี รัง้ นี้

รับพรจากเทวดาในตอนเชา

ผอู ำนวยการคนรักเจามารวมงานตัง้ แตเชา

พระแมเจาประทานพร

เต็มทีย่ งิ่ กวางานของตนเองซะอีก

รวมกันลอยอัคคีบชู าพระแมคงคา

เอนาคา,หนึง่ บารายี,จิวปากแพรก,ปูดาราคนกันเองทัง้ นาน

ความสุขสนุกสนานเหนือคำบรรยายจริงๆ

ตอนนีเ้ ปนเรือ่ งของกุมารบันเทิงนะจะ!

พระแมปราวตีจากเคหะออเงินก็มารวมพิธี

โฉมหนา 7 เทวะมหากาฬซึง่ มารวมงานกันไมครบทีม

พอแอด-แมเก คนดังแหงตำหนักวัดมวง เพชรเกษม 63

ทศเทพราชามาอวยพรกันครบทีม

ทีมนีม้ าจากเมืองแปดริว้

จากตำหนักทาวกุเวณมาตาผมู าแรงขณะนี้ 2 คนสวยจากปอมพระจุลและปากน้ำ

เด็กและโรงเรียนทีม่ ารับทุนการศึกษา

เด็กและโรงเรียนทีม่ ารับทุนการศึกษา กับ 2 คนดังแหงเมืองนครปฐม

ปฤู ๅษีนารายณ ม.ผกามาศก็มาเยือนถึงถิน่ ทีมงานพอบาเยงนองคนดังของวงการ

กับพอยักษยมิ้ ซอยวัดดานสำโรง

3 คนดังแหงยุคนี้ แมจวิ๋ -พอหนึง่ -พอโย

สุดทายก็เฮฮาปารตกี้ นั แบบสุดๆจริงๆ


หนา 13

ประมวลเหตุการณงานครบรอบ 4 ป หนังสือพิมพผน ู ำกาวหนา-คนรักเจา ผ า นไปแล ว สำหรั บ งานฉลองครบรอบ 4 ป หนังสือพิมพผูนำกาวหนา-คนรักเจาและงานพิธีบูชาครู ตำหนักพอใหญสำโรง-พอเทพยภุชงคนาคา ที่จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผานมา ดวยความสุขสนุกสนาน สมบูรณแบบทุกขัน้ ตอน ตัง้ แตเชาจรดค่ำยันดึกดืน่ แมในชวง หัวค่ำกอนจะถึงฤกษจดุ เทียนชัยเวลา 20.13 น.นัน้ พระพิรณ ุ จะโปรยปรายลงมาพอชุมฉ่ำ แตอาคันตุกะก็ไมไดหนี ไปไหน และยิง่ ดึกยิง่ แนน แขกเหรือ่ นับพันคนจากทัว่ สารทิศ เขารวมเสริมบารมี ซึง่ กันและกันในบริเวณมณฑลพิธี ซึ่งกอนหนานี้ 1 วัน ก็คือวันที่ 26 เมษายนนั้น เราไดทำการถวายภัตตาหารพระภิกษุ 11 รูป ไปเปนที่ เรียบรอย เนือ่ งจากในวันที่ 27 เมษายนนัน้ พิธกี รรมจะแนน ทัง้ วันจนแทบไมมเี วลาพัก เชาวันที่ 27 เม.ย. 51 เริม่ พิธกี ารตัง้ แตเวลา 10.13 น. โดยมีโหราจารยดเี ดนดานการใชภาษาไทยในการประกอบ พิธี ซึง่ ก็คอื คุณธราธร เนตรอินทร หรือพอแบ็งค รางพอ ศรนารายณธนูทองแหงสระบุรี มาเปนโหราจารยผปู ระกอบ พิธอี า นโองการ บวงสรวงสรรเสริญปวงเทพยุดาเจา รวมกับ วงป พ าทย ส มบั ติ ศ รนารายณ วงป พ าทย อั น ดั บ หนึ่ ง ในวงการ มารวมบรรเลงรับรอง หลังจากบวงสรวงเทพยุดา กลางแจงแลว ก็ไดทำพิธีเคารพครูพรอมกับออกแวน เวียนเทียนภายในตำหนักหนาหิง้ บูชา โดยจัดพานครูและ ได เ ชิ ญ ร า งทรงที่ ม าร ว มพิ ธี ใ นตอนเช า นั้ น 11 ร า ง มาเป น เสมื อ นองค ค รู ผู ม าเสริ ม บารมี ใ ห กั บ ตำหนั ก งานนีพ้ อ แบ็งคทำพิธแี บบละเอียดประณีตมาก ซึง่ กวาจะ เสร็จก็เกือบ 3 โมงเย็น จากนั้นพอพราหมณตอ หรือเสด็จพอแมลงหวี่ ผมู ากดวยความสามารถก็ทำพิธสี วดภชันยขอพรจากองคเทพ เพือ่ เปนบารมีกบั ตำหนักจนถึงหาโมงเย็น ขณะทีก่ ลางลานทีจ่ ะประกอบพิธเี บิกพระบายศรี ทางทีมงาน 7 เทวะมหากาฬ ซึง่ ไดเดินทางมาลวงหนา 1 วัน ก็ไดชวยกันตกแตงสถานที่ ซึ่งปนี้นั้นเราไดทางทีมงาน บายศรีอันดับหนึ่งของวงการ ก็คือทีมงานพระแมลักษมี หรื อ แม ห นอม สุ พ รรณบุ รี มาเป น ผู ป ระดิ ษ ฐ บ ายศรี ทีส่ ดุ แสนจะสวยงามจนทุกคนทีม่ าในงาน ยอมรับและยกนิว้ ใหวา บายศรีของงานนีส้ ดุ ยอดมากๆ และไมเคยเห็นทีไ่ หน เขาจัดบายศรีแบบนีม้ ากอน โดยเริม่ จากโตะวางบายศรีเปน สีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ขนาด 2.40 เมตร วางอยกู ลางพืน้ ทีข่ องงาน กลางโตะนัน้ มีบลั ลังคพระพรหมทำจากโตกเหนือ 9 ใบเรียง ระดับ สูงเกือบ 3 เมตร วางเดนอยู 1 บัลลังค แตละมุมโตะทัง้ 4 มุม มีพญานาค 4 ตัวหันออก โดยสวนหางจะยาวจนจรด บัลลังคพระพรหม และมีบายศรีหลักวางอยทู งั้ 4 ทิศมุมโตะ บนโตะนัน้ จะมีทงั้ บายศรีพรหม บายศรีเทพ บายศรีตอ บายศรี ปากชาม เรียกวาครบทุกบายศรีในการประกอบพิธี

ปตู ะ พัทยา

หมอพร เจริญผล

รอบๆโตะนัน้ มีการสรางบอน้ำรอบทัง้ 4 ทิศ เพือ่ ที่ จะทำการลอยเทียนบูชาพระแมคงคา อีกทัง้ มีกอขาวกำลัง ออกรวงอยู 4 มุม เปนการบูชาพระแมโพสพ และทำการ ตกแตงดวยผักผลไมกองมหึมารอบโตะบายศรี ทุกคนทีม่ า รวมพิธีเบิกบายศรีจะนั่งรอบๆบายศรี ซึ่งเปดทั้ง 4 ทิศ เดนอยูกลางพื้นที่ ซึ่งหมายถึงวาไมวาคุณจะอยูดานใด ก็ถอื วาคุณอยดู า นหนาของบายศรีเพราะทุกดานเทากันหมด เปนรูปแบบการจัดวางบายศรีแบบใหม ซึง่ ใชบายศรีไมมาก แตครบทุกบายศรีในการประกอบพิธี งบประมาณไมสูง แตดอู ลังการและขนยายงาย หลายคนชมวานีค้ อื สุดยอดของ แนวคิดปฏิรูปเรื่องการจัดทำและจัดวางบายศรีแนวใหม และงานนีก้ ค็ อื สถานทีแ่ รกทีน่ ำรอง ในเวลา 18.30 น. ก็ไดทำการมอบทุนการศึกษา ใหกับนักเรียน 20 คนๆละ 1,000 บาท และโรงเรียนใน จังหวัดราชบุรี จำนวน 10 โรงเรียนๆละ 5,000 บาท ซึง่ เงิน จำนวนดังกลาวก็ไดรบั การบริจาคมาจากเหลาบรรดารางทรง ทัง้ หลายรวมกันทำบุญมาคนละเล็กละนอย ตามรายการทีเ่ รา ไดเขียนชี้แจงไปแลวในหนา 9 และไดทำการประกาศ เกียรติคณ ุ รางทรงดีเดนประจำป 2551 ดังเรือ่ งในหนา 10-11 จนถึงเวลา 20.13 น. ก็เริม่ จุดเทียนชัย พลุสรี ะดับรอง แชมปประเทศไทยของทีมงานคนรักเจาจำนวน 62 นัด ก็ถกู จุดขึน้ บนทองฟาพรอมกันเพือ่ เปนการเปดงานเฉลิมฉลอง จนสวางไสวไปทัง้ มณฑลพิธี จากนัน้ เหลาบรรดาโหราจารย ที่เรารักใครและนับถือจำนวน 6 ทาน ก็เริ่มประกอบพิธี เบิกพระบายศรี เพือ่ เปนการขอพรองคเทพเทพยดาผานทาง รางทรงทัง้ หลายทีม่ ารวมงาน ซึง่ โหราจารยนนั้ ประกอบดวย ปตู ะ พัทยา - หมอพร เจริญผล - หมอแผน ปรีชา - แมนภา เรือนขวัญ - หมอสุพจน ปอมพระจุล - หมอทอง บางแสน งานนี้ทุกโหราซึ่งมา จากหลายสถานที่ มี ค วามกลมเกลี ย วกั น จนดู อ บอุ น แบงชวงของการทำพิธตี ามทีต่ นเองมีความสามารถโดดเดน และทุกคนก็ไดดึงความสามารถพิเศษและไดโชวฝไม ลายมือกันแบบเต็มที่ จนเรียกไดวาพิธีเบิกบายศรีที่นี่นั้น สมบูรณแบบมากๆแนนทุกรอบ แถมไมมรี า งประเภทมัว่ ซัว่ เข า มางานนี้ แ ม แ ต ค นเดี ย ว ทางที ม งานของเราก็ ต อ ง ขอขอบคุณไปยังโหราจารยทุกทาน ที่ใหความเมตตากับ ทางทีมงานของเรา จนทำใหงานนี้ออกมาสมบูรณมากๆ กวาจะเลิกก็เกือบตีหนึ่ง แตมิตรสหายก็ยังอยูอีกนับรอย จบทายดวยการถูกลากลงบอน้ำกลางลานนัน้ จนเปยกชมุ ฉ่ำ กันเกือบทุกคน งานนี้คุณแมนิยม คลายลำเจียก แหง ม.จันทิมา บางบัวทอง และคุณกอลฟ ศุภคฤทธิ์ ม.ภัสสร 4 คลอง 3 บอกสุดๆจริงๆ นานๆจะไดสนุกสุดๆแบบนีส้ กั ที ขอขอบคุณพอเขียว บางแค เจาของทิมลซาวด ทีไ่ ดนำทัง้ เครือ่ งไฟและเครือ่ งเสียงมารวมงานจนดูสวางไสว

หมอแผน ปรีชา

แมนภา เรือนขวัญ

ขอขอบคุณแมหนอม สุพรรณบุรี ทีป่ ระดิษฐบายศรี ทีส่ ดุ แสนจะงดงามจนทำใหทกุ คนตะลึงและทึง่ ในฝมอื ขอขอบคุณพอแบ็งค สระบุรี ที่มาประกอบพิธี บวงสรวงในช ว งเช า พร อ มกั บ นำวงป พ าทย ส มบั ติ ศรนารายณและเครื่องเสียงเทวดาซาวดของพี่ตุมมาชวย ในงานจนทำใหระบบเสียงสมบูรณมากๆ ขอขอบคุ ณ พ อ แอ ด -แม เ ก ตำหนั ก วั ด ม ว ง เพชรเกษม 63 ทีใ่ หความรักและนับถือกับเรามาตลอดหลายป ปนไ้ี ดนำของขวัญสุดพิเศษเปน Red Label ขนาดลิตร จำนวน 2 ลัง มาฝาก ขอขอบคุณ เฮียชาง-เจหลี รางพอกรมหลวงฯ จากสุขมุ วิท 95/1 ทีม่ าชวยเหลือเราหลายๆเรือ่ ง ทัง้ 2 วัน ขอขอบคุณทีมงาน 7 เทวะมหากาฬ ทีเ่ ดินทางมา ตัง้ แตคนื 26 เม.ย. และไดชว ยตกแตงสถานทีจ่ นดูสวยงาม อลังการ ขอขอบคุณพอวิมล คงศาลา หรือพอปพู รานบุญ จากตำหนักพอปมู โนภิรมณพรหม 4 ภาค ทาน้ำนนทบุรี ไดนำชานมไขมุก 1 ถังใหญ มาบริการเลี้ยงอาคันตุกะ ตัง้ แตกลางวัน ขอขอบคุณทีมงานแมดาว ดอนเมือง, พอไชยา ตำหนักเสียงทอง รังสิต, พอบำรุง-แมเมา ตำหนักวังทอง ซอยมิสทีน ทีม่ ารวมพิธกี นั ตัง้ แตเชาจนเลิกงาน ขอขอบคุณอาคันตุกะทุกทานที่ใหเกียรติมาเปน สักขีพยานในการมอบรางวัลรางทรงดีเดนและ มารวมพิธี เสริมบารมีใหกบั ทางตำหนัก ขอขอบคุณแมนยิ ม คลายลำเจียก รางพอปชู วี กฯ จาก ม.จันทิมา บางบัวทอง ทีไ่ ดนำสาดใหญมาชวยปูในงาน ให รางทัง้ หลายเดินนมุ เทา ขอขอบคุ ณ คุ ณ น อ ง-คุ ณ ต ะ เจ า ของธู ป หอม ปาราวตี มัณตา หนึง่ ในสปอนเซอรของเรา ทีไ่ ดนำธูปหอม แบบดำ มาถวายทัง้ หมด 16 หอ หากในงานนีม้ สี งิ่ ใดทีเ่ กิดผิดพลาดขึน้ ไมวา เรือ่ ง ใดๆทีเ่ ราดูแลไมทวั่ ถึง ก็ตอ งขอกราบขออภัยมา ณ ทีน่ ดี้ ว ย เนื่องจากอาคันตุกะที่มารวมงานนั้นมากมายจนลนหลาม เกิ น ความคาดหมายไปเยอะมาก ป นี้ ข อถื อ เอาความ ผิดพลาดตางๆทีอ่ าจจะมีบา งมาเปนบทเรียนในการปรับปรุง ในการจัดงานในปหนาก็แลวกัน สุ ด ท า ยที่ จ ะลื ม ไม ไ ด เ ด็ ด ขาดก็ คื อ พ อ ป อ บ ร า งพระยมเทวราช แห ง วั ด โบสถ ชลบุ รี ในฐานะ ผู อำนวยการหนั ง สื อ พิ ม พ ข องเรา ที่ ท า นได เ ดิ น ทาง มาเปนประธาน และเปนเจาภาพเรื่องคาใชจายทั้งหมด ของการจัดงานนีท้ งั้ งาน...ขอขอบคุณมากๆ คราบ...

จตุรเทพย เมืองเชียงหวาน... รายงาน

หมอสุพจน ปอมพระจุล

หมอทอง บางแสน


หนา 14

งานประจำ แมจันทรา โกมารภัจจ รางพระแมกาลี-กุมารโจะ แหงบานดงหวาย หนองแค สระบุรี กำลังทำพิธไี ลของจากคน ที่โดนของแลวเขามาใหรักษาเมื่อวันงานทั้งๆที่ไมอยากทำให แตเห็นแลวก็อดสงสารไมได เคสแบบนีเ้ ธอบอกมีมาหาทุกวัน

กุมารฮาเฮ แมฤดี จากตำหนักแมสวุ รรณภูมิ ลาดกระบัง และพอ แอด จากตำหนักไตเซียฮุดโจว ซอยวัดมวง เพชรเกษม 63 มาใน มาดกุมารจอมซน กำลังหยอกลอกับกุมารปนเพชร ซึ่งเปน เจาภาพในนามนองผึ้ง เจาของรานมาลัยแสนสวยของวงการ

รั บ น้ำ มงคล คุ ณ เดื อ นเพ็ ญ ดาสั่ ว จากตำหนั ก พ อ ปู พ รหม อิทธิฤทธิ์ บึงกมุ กำลังบรรจงปอนน้ำมะพราวใหกบั แมวรรณภา รางพระแมลกั ษมีมาตา ม.ธีรวรรณ รามอินทรา 109 โดยมีเสีย่ ยัง เจาของอซู อ มรถ ซึง่ เปนคบู ารมี หลับตาภาวนารอขอแจมดวย

ทำเปนเคลิ้ม พอหนึ่ง ดอนเมือง แมนิยม จันทิมา พอเอนาคา สุพรรณบุรี เขารวมอวยพรงานไหวครูของพอวิเชียร รางปชู วี กพอปพู รหมจักร แหงหมบู า นซีเค บานโปง ราชบุรี ซึง่ งานนีด้ ู เจาภาพจะมีความสุขมากเพราะมือหนึง่ กอดเอวแตหนั ไปซบอีกคน

พรอมใจ คุณคงเดช รางพอพระนารายณ เพชรเกษม 48 พรอม ครอบครัวและศิษยานุศษิ ยตงั้ อกตัง้ ใจรับพร จากทานโหราจารย หมอสุพจนปอ มพระจุล ซึง่ ตอนนีก้ ำลังมาแรงมากงานแนนตรึม เพราะมีความประพฤติดีไมดางพรอยและมีอัธยาศัยที่ดีเยี่ยม

พระยาแลเจอพระยาแล หมอทอง บางแสน รางพอพระยาแล และเปนโหราจารยผปู ระกอบพิธที มี่ คี วามสามารถในการรองแหล และรองภูไทเชิญเจาเปนภาษาเขมรเปนเจาแรกในวงการ กำลัง บรรจงเปาแวนมงคลใหคณ ุ วันเพ็ญ รางพระยาแล เมืองแปดริว้

ผมู พี ระคุณทัง้ นัน้ แมพรธนา รางทาวเวสสุวณ ั ทาผา บานโปง เจาของงาน 4 ม.ค.ทุกป และคุณศศิพมิ ล รางพระแมลกั ษมี ทาเรือ เจาของงาน 15 มิ.ย.นีท้ ี่ ร.ร.ทาผา เขารวมอวยพรงานของคุณชู รางพอทศพลราหูเทพทอง นครชัยศรี นครปฐม ดวยความรักใคร

ครบรอบอีกป พอศิวะอาภาและพอปูหัวสระ แหงบานโปง ราชบุรี สองสหายรักเขารวมอวยพรงานของพอทองเปรม รางพระนเรศวร แหงทงุ นอย เมืองนครปฐม ซึง่ ทำธุรกิจแพปลา น้ำจืดและสงทอดมันทัว่ เมือง จนรวยเปนเศรษฐีตงั้ แตยงั หนมุ

งานอโยธยาลิ้นดำ พอแบ็งค รางพระนารายณอวตาร วัดดาน สำโรง เจาของงาน 28 มิ.ย.51และแมจันทร ปอมพระจุล หวานใจหมอสุพจน เจาของงาน 7 พ.ย.51 เขารวมอวยพรงาน แมนติ ยา รางพอลิน้ ดำ มีนบุรี ทีบ่ อกจัดงานปนมี้ คี วามสุขมาก

พรจากฤๅษีรอ ยลาน แมนา รางพระแมลกั ษมีมาตา ม.วิเศษสุข นคร ประชาอุ ทิ ศ 90 จั ด งานไหว ค รู แ บบสบายๆเช า -บ า ย กำลังรับคำอวยพรจากคุณกนกกร รางพอปฤู ๅษี 108 เจริญนคร57 ทีง่ านนีเ้ ต็มใจมาไมเหมือนโดนหลอกไปรวมงานเบิรด เดยเนอะ

คนดังสวนแกว แมสำราญ รางปเู จาสมิงพราย สุทธิสาร งาน 2 พ.ย.51 และคุณสรณรงค รางพระนารายณมหาเทพ ซ.โรงเหล็ก สมุทรปราการ เจาของงาน 7 ส.ค.51 เขาอวยพรงานพอปนู อ ย รางพอพญาครุฑ ทีต่ ำหนักขางวัดสวนแกว เมืองนนทบุรี

สุดยอดๆๆ เจาพีช่ ยั ณรงค แหงบานทาทมุ กาญจนบุรี โชวลลี า การแทงปากดวยเข็มขนาดบิก๊ ไซสดว ยตนเอง โดยวิธกี ารกดเข็ม ลงบนพื้นใหปลายแหลมทะลุแกมขึ้นมา ซึ่งทำไดยากมาก เพราะถาพลาดลื่นเข็มจะทะลุจนถึงโคนจนบาดเจ็บสาหัสได


หนา 15

“นองเบียร”

รางเสด็จแมศรีอมุ าเทวีมหากาลี “7 เทวะมหากาฬ” รับทำเศียรบรมครู รับจัดดอกไมตามงาน ทีมงานฟอนรำตามแบบฉบับกรมศิลป รับสกรีนเสือ้ รับจัดทำอาหารตามงาน ราคากันเอง โทร. 085-8465825, 089-4814087 084-7005570, 086-5207239

ไมอยากตกขาว ไมอยากถูกหลอกเรือ่ งของคนทรงเจา ติดตามไดในหนังสือฉบับนี้ ฉบับเดียวของเมืองไทย เพราะเปนหนังสือพิมพเลมแรกทีน่ ำเสนอเรือ่ งราว ของคนทรงมากทีส่ ดุ ตองเปนสมาชิก ปละ 300 บาท/12 เลม

โอนเงินเขาบัญชี

นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน

พรอมสงชือ่ ทีอ่ ยขู องทานมาตามทีอ่ ยขู องกองบรรณาธิการ หนาที่ 15 ของหนังสือเลมนี้

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่ 705-1-57125-7 หนังสือสงถึงบานทานแนนอน ติดตอกับเราโดยตรง

โทร. 081-7368352, 086-8843030, 086-8070058

เวียงไหม ตรงขามวัดทินกรนิมติ ร ทาน้ำนนทบุรี ฝง หอนาฬิกา

รับตัดชุดไทย ชุดราตรี แตงหนา ทำผมเจาสาว โดยชางระดับมืออาชีพ ทีร่ า นโทร. 02-9675732 086-6093344 (หนยุ ) หรือติดตอคุณวิมล รางพอพญาครุฑ 089-7459496 เจาของงาน 8 เมษายน ทุกป

รานวังทองสังฆภัณฑ

จำหนายเครือ่ งสังฆภัณฑ ธูป เทียน กำยาน เครือ่ งบูชาเทพทุกชนิด รับจัดทำบายศรี รับปกลวดลายบนผาไหมทัง้ เสือ้ และพานงุ โทร. 086-8956680, 089-8853196 บริหารงานโดย : แมทราย คลอง 11 รางพระนารายณคลายจักร เจาของงาน 20 กุมภาพันธ ทุกป

ธูปหอมปาราวตี มัณตา จำหนายธูปหอมทุกชนิดและเทียนทุกขนาด เปนตัวแทนจำหนาย ธูปกำยาน ธูปแขก อาทิ ปากีซา ทัชมาฮาล ดาชาน สันสกฤษ ฯลฯ ในราคาโรงงาน และเครือ่ งสังฆภัณฑทกุ ชนิด โทร. 089-4916508, 086-6192707, 02-9956497 ติดตอ : คุณนอง - คุณตะ

ตำหนักปชู วี กโกมารภัจจ

โดยกายสังขาร...คุณนิยม คลายลำเจียก

บริการปูเสือ่ สายพานขนาดใหญไรรอยตอ เดินนมุ สบายเทา และบริการโตะวางบายศรีหลายขนาดราคายอมเยา หมบู า นจันทิมา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร. 086-3832841 เจาของงาน 23 ตุลาคม ทุกป

นายอำนาจ บุญรักษา(พอดำทมิฬ สมุทรปราการ) - นายวรวุฒิ วิรยิ ะกิจจา(พอหลักเมือง วัดโบสถ) ผอู ำนวยการฝายบริหาร นางจุฑาภัทร เมืองเชียงหวาน บรรณาธิการ-เจาของ - นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน หัวหนากองบรรณาธิการ-เจาของ สำนักงานราชบุรี : เอ็กซเพรสการพิมพ เลขที่ 2/1 ถนนสุรพันธเสนีย (หนาวัดศรีสรุ ยิ วงศ) ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 086-8070058, 081-7368352, 086-8843030, 032-310810 นายกิตติชัย สรอยอากาศ ที่ปรึกษากฎหมาย


ตัวเล็กแตหวั ใจไมเล็ก คุณวิมล คงศาลา รางพอปพู รานบุญ ตำหนักพอปมู โนภิรมยพรหม 4 ภาค ทาน้ำนนทบุรี คนตัวเล็กแตหัวใจยิ่งใหญดวยความมีน้ำใจกับพวกพองแบบประเภทพี่มีแตให กำลังมอบพวงมาลัยน้ำใจขอบคุณแมองั สนา รางพระแมทรุ คา มีนบุรี และแมออ วรารัตน ตาบทอง รางพระแมอมุ า ตำหนัก ม.ซือ่ ตรง คลองสองทีไ่ ดมาทำพิธอี ารตีบชู าไฟในงานไหวครูของตนเอง

น้ำตาลยังเรียกพี่ คุณสยามมินทร การะพิทกั ษ(แผน) กับคุณนภัทร วิเชียรสาร(หงส) 2 เจาภาพ ทีอ่ ยคู นละตำหนัก แตปน คี้ วบรวมมาจัดงานไหวครูพรอมกันทีบ่ า นเขาดีสลัก อ.อทู อง สุพรรณบุรี กำลังรืน่ เริงฟอนรำถวายแดเทวดา เห็นแววตาแพรวพราวหวานเจีย๊ บคงคิดถึงสมัยจีบกันใหมๆแนๆ งานนีแ้ มหงสกท็ ำสวยเต็มที่ แมหงสจดั ไหวครูภายในอีกครัง้ ทีพ่ ทุ ธมณฑลสายสี่ 15 มิ.ย.51 นี้

คนรักเจ้า31  

คนรักเจ้า31

Advertisement