Page 1

WYDANIE: SANOK 24.01.2012-31.03.2013 KUPONY MO¯NA RÓWNIE¯ WYDRUKOWAÆ NA OFICJALNEJ STRONIE: www.6pak.pl

RABATY OBOWI¥ZUJ¥ DO DATY PODANEJ NA KUPONIE LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. NAK£AD: 10 000 SZTUK. KUPONY MO¯NA RÓWNIE¯ WYDRUKOWAÆ NA www.6pak.pl KONTAKT: Joanna Zaj¹c, tel.: 791 707 618 e-mail: joanna@generalni.com.pl KUPON na 2 godziny

KUPON RABATOWY

jazdy na placu gratis przy zakupie ca³ego kursu

w wysokoœci 20% na

DRINKI oraz 10% na WSTÊP

WSZYSTKIE KATEGORIE

KURSU PRAWA JAZDY KAT. B

A,B,C,D,E-B,E-C

do wykorzystania w Oœrodku Szkolenia Kierowców START w Sanoku przy ul. Podgórze 2 tel.: 13 46 456 08, 608 383 081 www.start-naukajazdy.pl

do wykorzystania w klubie IMPERIUM w Markowcach k. Sanoka tel.: 535 287 698 www.klubimperium.com.pl

WA¯NY DO 31 MARCA 2013

WA¯NY DO 31 MARCA 2013

KUPON RABATOWY

KUPON RABATOWY w wysokoœci 10% na

w wysokoœci 10% na

WYROBY CUKIERNICZE

CA£Y ASORTYMENT

do wykorzystania w Cukierni KEKS w Sanoku przy ul. 3-go Maja 14 tel.: 13 460 14 32 www.keks.com.pl

do wykorzystania w restauracji STARY KREDENS w Sanoku przy Placu Œw. Micha³a 4 tel.: 797 317 279, www.stary-kredens.pl

WA¯NY DO 28 LUTEGO 2013

WA¯NY DO 30 CZERWCA 2013

KUPON RABATOWY

KUPON RABATOWY

w wysokoœci 10% na

w wysokoœci 20% na

US£UGI DEKORATORSKIE I FLORYSTYCZNE: do wykorzystania w MANUFAKTURZE RODZYNKI w Sanoku przy ul.Tuwima 14 tel.: 697 545 088 www.dekoracjeweselne.sanok.pl manufakturarodzynki@wp.pl

ŒLUBNE, WESELNE, KOMUNIJNE, DEKORACJE WYSTAW SKLEPOWYCH i inne

firany,zas³ony, szycie na zamówienie, projektowanie i aran¿acja w domu klienta zapraszamy codziennie 9:30- 17:30

do wykorzystania w STREFIE PIÊKNA w Sanoku przy ul. Koœciuszki 58 tel.: 533 739 533 www.strefapiekna.sanok24.pl WA¯NY DO 31 MARCA 2013

WA¯NY DO 31 MAJA 2013

Salon Firan i Zas³on

MASA¯ I ZABIEGI PIELÊGNACYJNE

KUPON RABATOWY

KUPON RABATOWY

w wysokoœci 15% na

w wysokoœci 500z³ na

KOLEKTORY S£ONECZNE i PANELE FOTOWOLTANICZNE

SZYCIE FIRAN I ZAS£ON

Sanok, ul. Koœciuszki 58 tel.: 604 797 731 www.firany-motylek.pl

do wykorzystania w TAGEX POLSKA w Sanoku przy ul. Okulickiego 8 tel.: 13 46 38332, 605 243 660 info@tagex.com.pl www.tagex.com.pl, www.tasol.pl

WA¯NY DO 31 GRUDNIA 2013

WA¯NY DO 30 KWIETNIA 2013

KUPON RABATOWY

KUPON RABATOWY

w wysokoœci 15% na

w wysokoœci 25% na

WSZYSTKIE US£UGI FRYZJERSKIE do wykorzystania w Salonie Fryzjerskim NEOS w Sanoku przy ul. Traugutta 11 tel.: 13 46 488 72, 503 966 024 www.neos.sanok.pl WA¯NY DO 30 MARCA 2013

oraz analizy i zabiegi w dziedzinie Trychologi fryzjerskiej

ZAK£AD OPTYCZNY PACZKOWSKI PIOTR

do wykorzystania w Zak³adzie Optycznym PACZKOWSKI PIOTR w Sanoku przy ul. Traugutta 9 tel.: 13 46 490 77 www.sanokoptyk.pl WA¯NY DO 30 KWIETNIA 2013

OKULARY KOREKCYJNE POWY¯EJ 100z³ • bezp³atne badanie wzroku przy zakupie okularów powy¿ej 100z³ • dobór i aplikacja soczewek kontaktowych • najtañsze soczewki kontaktowe i p³yny pielêgnacyjne

SZEŚCIOPAK SANOK - styczeń 2013  

SZEŚCIOPAK - Zbiór Kuponów Rabatowych

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you