Page 1


1

Typografia kinetyczna luty Moving types February

Typografia kinetyczna – litery w ruchu retrospekcja typografii filmowej od początków kina do naszych czasów

Moving types – letters in motion a retrospective of typography in film from the early days od the cinema to the present

Anja Stöffler, Kristofer Oedekoven

W

ystawa odbywa się w interesującym historycznie kontekście. Dzięki wynalazkowi Johannesa Gutenberg’a umiejętność powielania tekstu pisanego, pierwotnie przynależna wyłącznie kopistom manuskryptów, stała się powszechna, udostępniając książki szerokiemu gronu czytelników. Wynalazek druku wpłynął na humanizację wiedzy i stał się początkiem rozwoju systemu edu-kacji, a wraz z nim popularyzacji publikacji, począwszy od ulicznych pamfletów do gazet. Społeczna wartość druku stała się tematem publicznej debaty. W 450 lat po wynalazku Gutenberga, wraz z powstaniem pierwszych obrazów ruchomych, w 1893 roku animowana litera stała się konkrecyjną formą publikacji tekstu, w stosunku do ruchomej czcionki. Litery nabrały trójwymiarowej, dynamicznej formy. Mogły teraz występować, aktywnie przeobrażając się z form statycznych w ruchome. Wykorzystując wszystkie procesy fizycznych przekształceń: mogły wyparowywać, przenikać się, rozpływać, poprzez swoje zachowanie nabierając cech antropomorficznych. Tego rodzaju cechy semantyczne znaleźć można przede wszystkim w filmach dla dzieci, czego doskonałym przykładem może być The Many Adventures of Winnie the Pooh, film Disney’a z 1977. Typografia jest tutaj animowana raczej konwencjonalnie. Mały miś i litery przemieszczają się, skacząc jak żabki. Tekst rozwiewa się jak suche liście lub „skrapla”, jak deszczyk w interakcji z Kubusiem.

T

he exhibition is taking place against an exciting historical backdrop. The capability to reproduce written texts, which had previously been the province of scribes and copyists, was accelerated through Johannes Gutenberg’s invention of book printing, among other factors. Accompanying developments included the humanization of knowledge with the beginnings of an educational system, and followed the publication of pamphlets and newspapers and debates about values in society (to name but a few aspects) and so on. In 1893, with the invention of motion pictures – about 450 years after Johannes Gutenberg –animated letters exploited the technical possibilities to conquer the script environment. Letters became three-dimensional and dynamic. Letters could act, and transcended the static medium. They were capable of demonstrating physical processes, of evaporating, dissolving to liquid or chronologically illustrating “human traits.” Among other examples, semantic aspects are found in the entertaining children’s film “The Many Adventures of Winnie the Pooh,” the Disney classic produced in 1977 Here the typeface is animated in a rather conventional manner. The little bear jumps from side to side, leapfrogs with the typography; letters waft away like dry leaves or fall like raindrops and interact with Winnie.


|

2

Wystawa medialna. Gutenberg-Museum,Mainz, Niemcy kuratorzy: Anja Stรถffler, Ralf Dringenberg Media Exhibition Gutenberg-Museum, Mainz, Germany Anja Stรถffler, Ralf Dringenberg

Arte Info, Matthias Zentner,Niemcy 2004 Arte Info, Matthias Zentner, Germany, 2004

Anja Stรถffler, Ralf Dringenberg


3

Typografia kinetyczna luty Moving types February

|

Będąc retrospektywnym przeglądem ruchomej typografii wystawa Moving Types odzwierciedla kulturowe, techniczne i estetyczne przemiany przekazu medialnego.

The “Moving Types” exhibit is a retrospective of moving typography and reflects aesthetic, media-cultural and media-technical developments.

Będąc retrospektywnym przeglądem ruchomej typografii wystawa Moving Types odzwierciedla kulturowe, techniczne i estetyczne przemiany przekazu medialnego. Początkowo statyczna informacja czołówek fil-mowych i slajdów dialogowych, z epoki kina niemego, rzeczywiście została ożywiona. Kontrolowanie czasu i przestrzeni projekcji pozwoliło na sterowanie uwagą widza oraz procesem czytania. Dało nowe narzędzia projektantom komunikacji wizualnej, umożliwiając dodanie informacji, elementów interakcji, bądź połączenia z dźwiękiem. Celem wystawy było przedstawienie zarówno procesu przemian, jak i obecnego stanu oraz przyszłych perspektyw animowanej typografii.

The “Moving Types” exhibit is a retrospective of moving typography and reflects aesthetic, media-cultural and media-technical developments. What began as static representations of information on the title and dialog slides of the silent picture era has veritably developed into “living typography.” The integration of the dimension of time makes it possible to steer the viewer’s attention by controlling the flow of reading, thereby facilitating the communication of additional information or the addition of an interactive aspect, as well as referring to specific meta-levels or connotations in combination with sound

Organizatorzy wystawy skupili się na przedstawieniu następujących aspektów ruchomego tekstu: 1. innowacji technicznych, 2. metod estetyczno-formalnych w ukazywaniu przestrzeni, 3. wpływu przedstawianych treści na formę plastyczną projektów.

Our goal is to demonstrate this evolutionary process, present the current state of affairs and illuminate potential future applications of animated typography. The center of our attention is the manipulation of the temporal dimension of typography, according to the following aspects: 1. Technological innovation 2. Formal-aesthetic, methodic dimension 3. Concepts regarding content


4

“Strangers than Fiction”, Marc Foster, USA, 2006

„Violence at school”, Francja, 2001 „Violence at school”, France, 2001


5

Typografia kinetyczna luty Moving types February

Nowinki techniczne Innowacje techniczne wpływały na przykład na proces reprodukcji filmów z początkiem XX wieku (np. Pfarrers Töchterlein, 1912), rozwoj technik 3D (czołówka Supermana, 1977) czy kontrolę ścieżki ruchu – motion tracking – (czołówka Stranger than Fiction, 2006) oraz obecny rozwój stereoskopii (napisy końcowe The Green Hornet, 2011) i tekstowych instalacji w przestrzennych – by wymienić tylko kilka poruszanych tematów.

Technological innovation Technical inventions and their consequences for design e.g. the procedure used to reproduce films in the early 20th century (e.g. Pfarrers Töchterlein, 1912), developments in the area of computer technology e.g. 3D (opening titles from Superman from 1977) or motion tracking (opening titles “Stranger than Fiction” from 2006), current stereoscopic developments (as in the closing titles of the movie “The Green Hornet” from 2011) and installations conceived for specific spaces – to name just a few aspects.

Formalno-estetyczne metody ukazywania przestrzeni Ta część odnosi się do syntaktycznych parametrów projektowych typografii skonfigurowanej z obrazem, lub zintegrowanej z podłożem (np. poprzez zastosowanie maski), lub typografii, która samoistnie transformuje w obraz. Sukces tych projektów polega na zastosowaniu specjalnych środków, oprogramowania lub jego parametrów tworzonych, by określić kształt, barwę, ruch itd. – spójną wizualnie całość, wolną od arbitral-nych nakazów powszechnie dostępnego softwaru. Dobrym przykładem może tu być Arte Info: krój pisma i jego rozmiar są zintegrowane, ruch jest zgodny z geometrią perspektywy obrazu, dramaturgia oddaje ideę Panta Rei – never stand still – nigdy nie pozostawać w bezruchu. Stanowi nieprzerwane continuum, płynnie pojawiając się w czasie rzeczywistym.

Formal-aesthetic, methodic dimension This refers to the overall use of syntactical design parameters, e.g. typography superimposed on an image or integrated into an image e.g. using masking technology, or typography that itself is transformed into an image. Successful design makes itself obvious by means of distinctive application of design parameters such as form (shape), color, movement etc. – in other words, a visually consistent method that avoids arbitrariness. A fine example is “Arte Info”: The typeface and size demonstrate consistency, the movement is oriented on the geometry and perspective of the images, the dramaturgical principle pursues the “Panta Rei” – “never stand still” as an inevitable continuum. No interleaving, but a continual flow of occurrences in real time


7 Zależność treści i formy. Ta część odnosi się do takich działań koncepcyjnych, w odniesieniu do treści, jakie obserwujemy w czo-łówce Kyle Coopera do Seven (1995). Estetykę wizualną tego obrazu kształtują sporadycznie nakładane, trudne do odszyfrowania litery i słowa. Krótkie ujęcia, szybki montaż i powiększenia sugerują historię detektywistyczną. Podobnie w The Cabinet of Dr. Caligari (z 1920) – typografia odkrywa szalony charakter doktora poprzez zaburzoną kompozycję w przestrzeni. Reklamy Artists against piracy stanowią inny, bardzo dobry przykład podobnych zabiegów formalnych. Litery tańczą w takt muzyki, objaśniając proces kreacyjny zastosowany przez kompozytorów. Aspekty znaczeniowe zauważalne w Kubusiu Puchatku pojawiają się w filmie edukacyjnym Lisa’s World. Głęboko polityczny kontekst zostaje przedstawiony w bardzo uproszczonej formie, poprzez zastosowanie stylistyki charakteryzującej dziecięce opowieści.

Concepts regarding content This refers to contextual conception aspects such as Kyle Cooper’s title sequence for the film »Seven« from the year 1995. The visual and typographical aesthetic is characterized by sporadically overlapping and sometimes hard-to-decipher letters and words. Fast cuts and subtle macro shots suggest the theme of the detective story, or the typography in the silent film “The Cabinet of Dr. Caligari” from 1920. The typography underscores the muddled character of the Doctor in the spatial dimension. The “artists against piracy” commercials are another fine example. The type dances to the music and at the same time elucidates the creative process used by artists – namely composers. Semantic aspects are also seen in Winnie the Pooh and in the educational movie “Lisa’s World.” A child explains complex political contexts using “very simplified” terms in the style of children’s stories.

Z ponad 500 zgromadzonych, wybraliśmy 230 przykładów ruchomej typografii i przedstawiliśmy je w sześciu panelach tematycznych. Prace zostały zaaranżowane chronologicznie. Podzieliliśmy je na tematyczne „chmury danych” w przestrzeni wystawienniczej. W każdej z nich, na najniższym poziomie znajdują się prace przeznaczone dla dzieci.

We selected 230 of the more than 500 works in our database and allocated them to six clusters or thematic areas. The works are chronologically arranged in the main exhibition space. Our vision was to sort the works into thematic “data clouds” within the space. Works for children can be found on a level of their own in each of the clusters.

Media façade


6

Typografia kinetyczna luty Moving types February

„Seven”, USA, 1995

Dr. Caligari, Robert Wiene, Germany, 1920 Dr. Caligari, Robert Wiene, Niemcy, 1920

Obszary tematyczne to: Czołówki i typografia filmowa. Wybór czołówek i typografii filmowej od filmu niemego do czasów współczesnych, kina 21 wieku – grupa obejmująca typografię występującą w filmach lub poprzedzająca (jak „filmy przed filmem” Saula Bassa oddające charakter głównego obrazu) od statycznych sekwencji plansz do współczesnej animacji kompute-rowej.

Thematic areas Film titles and typography in film The “staging” of typography in film, e.g. to further the plot or as a “film before the film” (Saul Bass) that sets the emotional mood and introduces the main characters. Examples range from the early days of silent films to the current 21st century, from static title cards to computer-animated sequences.

Działania artystyczne i eksperymentalne Sztuka i eksperyment w typografii zawiera wybitne, wyjątkowe, pionierskie prace związane z ruchomą ty-pografią jak np. iPad Light painting i zdobywcę Oscara w kategorii filmów krótkometrażowych film Logo-rama.Znajdują się tu także eksperymenty Marcela Duchampa, Len Lye, Jenny Holzer i Paula Sharitsa (kilka reprezentatywnych prac).

Art and Experimental Art and Experimental presents independent, artistically outstanding, experimental and pioneering works in the context of moving type. E.g. spatial aspects such as iPad Light painting and the Oscar-winning short film “Logorama”. They include the works of artists like MarcelDuchamp, Len Lye, Jenny Holzer and Paul Sharits (to name but a few).


8 Reklamy W obszarze reklamy działania typograficzne skupiają się na prezentacji produktu i marki. Często projekty w tej branży odzwierciedlają artystyczne mody stylistyczne i możliwości techniczne swoich czasów. Można tu zaobserwować rozwój formy od banerów, składanych ręcznie, do w pełni zdygitalizowanych spotów ko-mercyjnych. W 1897 Thomas Alva Edison animował typografię, przewijając na rolce zapisaną wstęgę. Obecnie typografia często stanowi temat filmu, jak w dwóch reklamach ASICS i Water Less from Levi’s – obu z 2011. Obie reklamy używają innych form typografii: jedna związana jest z biegnącymi ludźmi (technika: kontrola ścieżki ruchu– motion tracking, kategoria estetyczna: typografia cyfrowa – digital typography), druga ko-munikuje działania ekologicznie odpowiedzialne (technika: zdjęcia poklatkowe stop-motion i cyfrowa postprodukcja, kategoria estetyczna: typografia narzędziowa, wykonywana odręcznie / techniki analogowe).

Commercials In the area of Commercials everything revolves around using typography to present products and brands. Often influenced by the prevailing artistic mood and the technological possibilities of their time, these examples show the impressive evolutionary process that led from banners that were set in motion manually to fully digitalized advertising spots. In 1897 Thomas Alva Edison animated typography by unrolling a ribbon with letters on it. Today, typography actively tells stories, as in the two commercials ASICS and Water<Less from Levi’s – both produced in 2011. Different portrayals: Typography coupled with people running (technique: motion tracking, aesthetic: digital typography) or integrated into a variety of imagery styles with a view toward communicating sustainability (technique: stop-motion and digital postproduction, aesthetic: handmade type / analog typography).

Przygody Kubusia Puchatka, The Many Adventures of Winnie the Pooh, John Lounsbery, Wolfgang Reitherman, John Lounsbery, Wolfgang Reitherman, USA, 1977 USA, 1977


9

|

Typografia kinetyczna luty Moving types February

Dzięki wzrostowi produkcji materiałów i kanałów dystrybucji w ciągu dwóch ostatnich dekad obserwujemy dramatyczny wzrost liczby projektów dynamicznych.

In the past two decades, thanks to the increasing availability of production materials and deregulation of media channels, time-based design has grown dramatically.

Videoklipy muzyczne Od Boba Dylana do Björk typografia często odgrywa ważną rolę w klipach muzycznych. Typografia wizua-lizuje lirykę, podkreśla treść lub zamysł artystyczny, jak w osadzonym w przestrzeni urbanistycznej Nowego Jorku The Child Alexa Gopher’a.

Music Videos From Bob Dylan to Björk, moving type often plays a central role in musical “video clips.” Typography visualized lyrics, underscores the message of a song or creates, as in Alex Gopher’s “The Child,” an entire urban environment using New York as an example.

Typografia korporacyjna typografia korporacyjna zawiera czołówki informacyjne i telewizyjne. Od dynamicznych identyfikacji pro-jektowanych dla stacji telewizyjnych, do czołówek programów jak np. Dr. Who (BBC) (awansował do po-ziomu klasyki gatunku).

Corporate Motion Corporate Motion unites the broad segment of TV-Design, from Station IDs to program credits like those for “Dr. Who” (BBC), which has advanced to the level of a classic of media history.

Grafika informacyjna Niezaleznie od następujących, kolejnych przemian w technikach medialnych typografia ciągle pełni funkcje informacyjne. Jest nierozłącznym elementem tej dyscypliny projektowej. Przedstawiliśmy przykłady kom-pleksowych systemów faktów i danych zaprojektowanych w sposób ułatwiający odbiorcy percepcję infor-macji.

Information Graphics In spite of the media-technical evolution it has undergone, typography still serves to communicate content. This is particularly evident in this section. We present examples that visuallydemonstrate complex processes, facts or data so they can be easily comprehended by the viewer.


10

Media lounge

Wywiady z projektantami Dzięki wzrostowi produkcji materiałów i kanałów dystrybucji w ciągu dwóch ostatnich dekad obserwujemy dramatyczny wzrost liczby projektów dynamicznych. W kontekście miejsca wystawy, pytając o ich zamysły artystyczne i metody pracy, przeprowadziliśmy z grupą międzynarodowych projektantów wywiady. Niektó-re z nich włączyliśmy do wystawy. Zawsze interesowali nas ludzie stojący za dziełem artystycznym, ich idee, koncepcje, wysiłki twórcze. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na dwie odrębne rzeczy: przekonania i me-tody towarzyszące pracy twórczej. Zainspirowana tradycyjną chińską kaligrafią (tusz i woda), Gundela Kleinholdermann używa gąbki na kiju, pisząc wodą wiersz na betonowej ścieżce, między budynkami muzeum – Seilergasse. Zmienny w czasie proces, związany z zanikaniem tekstu poprzez naturalny proces parowania na wietrze, zwraca naszą uwagę na efemeryczny charakter zapisu, tworząc istotny kontekst dla poezji Ody Schäfer. Musimy znaleźć się w odpowiednim czasie i miejscu, by odczytać zapis, kiedy powstaje i nim zniknie. Przeciwieństwem pracy Gundeli Kleinholdermann są projekty paryskiej agencji projektowej H5 i zespołu Ludovica Houplaina. Krótki film Logorama, zdobywca Oscara w 2009, przedstawia logotypy i znaki korporacyjne 3D. Archi-tektura korporacyjna 3D (3D brand architecture) bazuje na planie Los Angeles. Używa znanych logotypów, tworząc przestrzeń urbanistyczną, przez którą narrator wiedzie nas do zakończenia historii kulminacyjnym trzęsieniem ziemi, będącym jednocześnie końcem przedstawionego świata. Te dwa przykłady wskazują jak szeroka jest rozpiętość prezentowanych prac, ale także jak bardzo rozwinęły się narzędzia charakterystyczne dla profesji, jaka jest typografia.

Interviews with designers In the past two decades, thanks to the increasing availability of production materials and deregulation of media channels, time-based design has grown dramatically. Against this backdrop we started interviewing international designers about their artistic outlooks and work methods. Some of these filmed interviews are included in the exhibit. We are always interested in the people behind the artistic efforts, in their ideas and concepts as well as their technical implementation. We would briefly call attention to two different attitudes and methods: Inspired by traditional Chinese water calligraphy, Gundela Kleinholdermann uses a sponge on a broomstick to write out a poem – right on the pavement of Seilergasse street in front of the museum. The temporal process of writing in the spatial dimension, along with the dissolution of the writing through natural processes such as wind, water and air call attention to the “ephemeral” context of the work and the poem by Oda Schäfer. You have to find the right moment in time, as it were, then take the time to read what is written – before it disappears. In contrast, the work by Parisian design agency H5 and the team around Ludovic Houplain. The short film “Logorama,” which won an Oscar in 2009, plays with logos and brand design to create a 3D “brand architecture” based on the city of Los Angeles. The use of familiar logos and the way they are integrated into the urban landscape is subtle, and furthers the plot, culminating in the end of the world due to an earthquake. These two examplesdemonstrate the broad range of the exhibited works, but also howthe job description of the profession has expanded as the media and technology have developed


11 Typografia kinetyczna luty Moving types February

Ludovic Houplain, H5, Paryż Ludovic Houplain, H5, Paris

Koncepcja wystawy Fasada medialna Temat wystawy prezentuje się sam, na zewnątrz budynku muzeum. Przechodnie i widzowie mogą wysłać wiadomość, sms. Treść odczytają na fasadzie. Tekst jest odczytywany, interpretowany komputerowo i wy-syłany do systemu oświetlenia LED, widocznego w przewiązce, między dwoma budynkami muzeum. Czyni to fasadę częścią wystawy. Kolor projekcji zmienia się, w zależności od natężenia ruchu, rejestrowanego sensorami w sąsiedztwie fasady. Naszą ambicją było nie tylko zamanifestowanie obecności w przestrzeni publicznej, ale także umożliwienie widzom uczestnictwa w ekspozycji, poprzez publikację ich przesłania. Okazało się to bardzo dobrym pomysłem. Instalacja Media fasade stała się symbolem ruchomej typografii 21 wieku.

Gundela Kleinholdermann, Gutenberg-Museum, Mainz

The concept behind the exhibition Media façade The subject of the exhibition announces itself on the outside of the museum building. Passers-by and exhibition visitors can send text messages that appear on the building’s façade. They are digitally encoded and move across the façade in the form of pulsating LED pixels before becoming legible on the bridge that connects the two parts of the museum building. This makes the exterior façade itself part of the exhibition. Motion sensors outside and inside the building change the color or appearance of the typography in response to the movements made by people passing by. Our ambition was not only to make the subject visually manifest in a public space, but also to enable people to participate in theexhibition by contributing messages of their own. Our experience has shown that the concept works very well. The media façade is an emblematic presentation of the subject of animated typography in the 21st century.


12

|

Media lounge

Przechodnie i widzowie mogą wysłać wiadomość, sms. Treść odczytają na fasadzie. Passers-by and exhibition visitors can send text messages that appear on the building’s façade.


13

Typografia kinetyczna luty Moving types February

Delicatessen , Marc Caro, Jean -Pierre Jeunet, Francja, 1991 Delicatessen , Marc Caro, Jean -Pierre Jeunet, France, 1991

Przestrzeń medialna „Moving Types”jest interdyscyplinarną wystawą medialną. Nie tylko poprzez medialną reprodukcję, ale także dlatego, że sama w sobie stanowi medium. Od początku, świadomie, nie chcieliśmy wystawiać 230 prac na 230 monitorach. Naszym priorytetem było zobrazowanie współczesnych możliwości medialnych. Ekrany / monitory zostały odsunięte od trzonu ekspozycji, wytyczając jej granice i stanowiąc ścianki opa-kowania. Przywykliśmy wspólnie wychodzić do kina, by obejrzeć film, a potem siadać w domu przy tele-wizorze. Obecnie nieustannie jesteśmy online, mniej lub bardziej podłączeni do internetu i informacji poprzez nasze urządzenia osobiste. Niezależnie gdzie się znajdujemy możemy obserwować ludzi, którzy używają ich, podobnie jak my. Na wystawie każdy, pojedynczy, podświetlony kubus reprezentuje jeden eksponat. Wszystkie połączenia z obiektami są cyfrowo zdefiniowane. tak zwane QR codes (kody QR), stanowią adresy prowadzace do eksponatów. By uzyskać dostęp do eksponatu potrzebny jest tablet PC (iPad 2), lub jakiekolwiek urządzenie smart-ekranowe, z czytnikiem optycznym i oprogramowaniem identyfikujacym kody QR. Kody QR wyświetlane na białych, luminescencyjnych kubusach, zawieszonych na stalowych lin-kach, w wyznaczonych falistymi podstawami modułach, tworzą przestrzeń

wystawy.Wszystkie sześciany sa uporzadkowane tematycznie i chronologicznie w osobnych panelach. Jak w przypadku Internet of Things informacja jest udostepniana z podanych adresów. Przestrzeń ekspozycji przywołuje kompozycję QR code. Umieszczone w niej tablice umożliwiają dopisanie nazw brakujących „pikseli” - eksponatów – do wystawy. Kubusy w sposób symboliczny odwołują się do formy czcionki Gutenbergowskiej, którą można wielokrotnie rearanżować tworząc zmienne konfiguracje. QR codes stanowiły także podstawę dla planu ustawienia paneli wystawy. Medium używane do prezentacji wystawy stanowi odpowiednik tablicy 21 wieku – iPad. Jak żadne inne urządzenie i Pad oddaje róznorodne możliwości manipulowania zapisem w naszych czasach. iPady udostępniane odwiedzającym wystawę są wyposarzone w oprogramowanie App, umożliwiające skanowanie QR codes i uruchamianie projekcji. To oprogramowanie App daje poczucie przynależności do sieci i umożliwia zebranie – ocenę – dzielenie informacji. Wiele portali społecznościowych takich jak LinkedIn, vimeo, youtube, twitter – by wymienić najważniejsze – wpływa na sposób w jaki posługujemy się mediami. Wystawa przywołuje współczesne sposoby komunikacyjne stosowane przez te portale.


14

|

Instalacja Media fasade stała się symbolem ruchomej typografii 21 wieku.

The Media façade is an emblematic presentation of the subject of animated typography in the 21st century.

2. Media lounge “Moving Types” is an interdisciplinary media exhibition. It not only reproduces media, it is a media event in its own right. From the outset, we knew we didn’t just want to present 230 works on 230 monitors. It was a priority for us to depict contemporary media behavior. The screen/monitor has traversed the last few meters that separated it from our bodies, and we now carry them around in our pockets. We used to get together and go to the movies, later we sat around at home watching TV, and now we are “permanently online” and more or less able to access information with devices of our own wherever we are – and watch each other doing it. Within the exhibition architecture, cubes illuminated from inside represent the individual exhibits. All the exits are digitally encoded within the space. So-called QR codes, quick response codes, link to the animated images. You need a tablet PC (an edition of the iPad 2) to be able to access and view the exhibits. The QR codes determine what the exhibit looks like. Projected onto the white, illuminated cubes, the exhibits seem to float among curvy constructions of steel wire. The cubes are chronologically arranged and bear dates and the names of the exhibits for easy orientation. As is the case with the “Internet of Things,” the information can be accessed from a specific location. The design of the media lounge

is reminiscent of a rotated QR code. And the protrusions painted with blackboard paint stand for the missing pixels. The cubes also symbolically call to mind the movable type invented by Gutenberg, which could be arranged and rearranged in infinite combinations. The QR codes were also the basis for the floor plan of the exhibition. The medium used to display the exhibits is the 21st century equivalent of the blackboard: the iPad. Like virtually no other piece of technology, it exploits the current potential for manipulating media. iPads are available for visitors to use. They feature a specially developed App that serves as a scanner and a medialibary. Designed and programmed for the exhibition, the App reads the code directly and automatically triggers the display of the digital exhibits. Our App harks to the community feeling of social networks and makes use of their functionalities: collecting – evaluating – sharing. Many networks such as LinkedIn, vimeo, youtube, twitter – to name just a few – influence the way we use media. The way we present the exhibits recalls the way we make use of these (social) networks

P


15

Typografia kinetyczna luty Moving types February

Air, Ewa Satalecka, Polska, 2011 Air, Ewa Satalecka, Poland, 2011

Projections, Jenny Holzer, USA, 1999

Pole udostepniania W specjalnym dziale ekspozycji – sharing area – możliwe jest wyświetlanie wybranych projekcji na wielkim ekranie. Ta przestrzeń sharing area jednocześnie pozwala odwiedzającym dzielić się swoimi wyborami, będąc hołdem dla współczesnych mediów. Wybrane kody QR, pobierane z indywidualnych urządzeń smart-ekranowych odwiedzających publikowane są na dużym ekranie. Projekcja odbywa sie w czasie rze-czywistym. Dodatkowo sharing area obrazuje ewolucje mediów. Zgromadziliśmy na niewielkiej powierzchni dokumenty wspaniałych osiągnięć, reprezentujących postęp i rozwój komunikacji. Zdigitalizowane obrazy w formie linii czasowej prezentują przebieg tej ewolucji.

Sharing Aera In a special section of the exhibition –the “sharing area” – it’s possible to “publish” content by projecting it onto a large screen. This “sharing area” pays tribute to contemporary media technology while at the same time encouraging visitors to reflect on their own media habits. Selected QR codes be loaded into the sharing station from visitors’ individual iPads. The projector immediately plays the exhibits. In addition to the sharing area, the exhibition demonstrates the historical evolution of media. To do so we brought together tremendous technical achievements. The result is a concise representation of the history of media-technological development. Digital picture frames create a timeline that lets visitors track the progress made.

s9458  

interaktywny skład tekstu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you