Page 1


KONPHUKET MAGAZINE

2

นิตยสาร คนภูเก็จ


Phuket Property Center

บานหลังนี้ขาย

ทาวนเฮาส 2 ชั้น ในโครงการบานพรอมพันธ ซอยหลังการไฟฟา ภูเก็ต ถนนเทพกระษัตรี บานใหมพรอมอยู สวยงาม บรรยากาศดี เหมาะสำหรับ อยูอาศัย หรือทำ ออฟฟศ ธุรกิจ ขาย หรือใหเชาในราคาไมแพง สนใจติดตอดวน ภูเก็ต พร็อพเพอรตี้ เซ็นเตอร

House for Sale

2 Storey Townhouse in Promphan housing project, located on Thepkasattri Road (behind Phuket Electricity Authority). Brand new house ready to move in/great view with fresh atmosphere suitable for accom modation or home office. Sale with reasonable price.Contact:Phuket Property Center

บานหลังนี้ขาย

บานแสนสุข บานเดี่ยวเพื่ออยูอาศัย 2 หองนอน 1 หองน้ำ แตกวางมาก พรอมหองครัว หองเก็บของ หองรับแขก ระบบน้ำดี ไฟฟาดี มีทจ่ี อดรถ สะดวกสบาย อยู ในตัวเมือง เดินทางสะดวก ซ.131 ถ.ปฎิพทั ธิ์ ราคา 2.4 ลานบาท

LE A S OR F D N

LA

ขายที่ดิน 80 ตารางวา ซ.ไสยวนอยูบนเนินเขา มองเห็นทะเล ราคา 5 ลาน บาท ขายที่ดิน 2 ไรเศษ หาดกะตะ อยูบนเนินเขา มองเห็นทะเล ราคา 50 ลานบาท

32/12 หมูบานภูเก็ตแอททาวน 2 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 Tel / Fax. 076 - 216954, Mobile 081 - 9709495

Email : info@phuket-property-center.com www.phuket-property-center.com


Contents Phuket Talk

ณ ภูเก็ต 8-11 รถไฟฟา้ มาหา

8

huket travel

P

มุง่ หมายของนกั เดนิ ทาง 18-19 ภูชฟ้ี า้ ....จดุ ตูสยาม...สลู่ าว 20-21 ผาตง้ั ..ประ

Phuket Food

ุ จะประทบั ใจ ากาศทีค่ ณ รย บร ละ ิ แ าต สช .ร ... ี ซ 24-25 เขารงั บร ญป่ี นุ่ ซูชิ 28-29 ร้านอาหาร

ºÃóҸԡÒ÷ѡ·ÒÂ

สวัสดีครับท่าน¼Ù้อ่าน�� ���������� หลายครัéงที่¼มได้ยินได้¿˜งจากเพื่อนๆ เกี่ยวกับเรื่องพั²นาบ้านเมืองãนมØมที่ÀÙเกçต¢องเราค่อน ¢้างด้อย��ทัศนะคติที่เปšนไปãนทางลบเหล่านีéมัน½˜งลÖกãน จิตãจ¢องคนหลายๆคน��ที่มักจะติ�แต่ไม่มีแนวทางการ เสนอแนะ� � จริงๆแล้ว¼มเชื่อว่าทØกคนหวังดีกับบ้านเมือง¢องตัว เองทัéงสิéนเพียงแต่การแสดงออกมานัéนจะรÙปแบบไหน�� � สดับรับ¿˜งทØกอย่างอย่างมีสติและãคร่ครวÞãตร่ตรอง ãห้รอบคอบโดยãช้หลักการและเหตؼลต่างๆ��อย่างน้อยเรากç จะไม่ตกเปšนเหยื่อ¢อง¢่าวลือครับ�มาเที่ยวÀÙเกçตกันนะ

Greeting�from�editor!

Hi�there.��You�know�when�it�comes�a�topic�talk�about�city� development�I�found�several�people�often�show�negative� thoughts�and�attitudes�against�physical�improvement�of�the� city;�without�any�additional�suggestion�for�solutions. I�trust�everyone�love�their�hometown�but�differently�in�the� ways�and�forms�of�expression. Listen�mindfully�and�deliberate�wisely�against�the�received� messages�so�that�we�would�not�be�victim�of�any�perversion.

Wirote Thong-on Administrative Editor info@konphuketmagazine.com

ty

Phuket Beau

ลั ฟา่ ไบโอเทคโนโลยี อ จ กิ ร ธุ บ กั ด อ คล จน ฑิรา กาญ 32-33 คุณบี ภัณ

erty

Phuket Prop

ปุ๊ คุม้ ค่า น่าอยู 36-37 พนาสนธิ์ กร เด้น โฮมส์ 38-39 เจา้ ฟา้ การ์

ation

Phuket Educ

ก็ตปัญญานกุ ลู 40-41 โรงเรียนภเู

18 40

re

Phuket Cultu

น ั นธรรมถลาง บ้านแขน 42-43 หมบู่ า้ นวฒ

t Life

Phuket Nigh

า 48-49 เพนนนิ สุร

50

Phuket Photo

อื ความทรงจาํ 50 แบงค์ ภาพถ่ายค

apan

Tantiphuts Ø Ø Ã§‹ØÍó g¤³ ˜ µ Prasert Ø »³ É Ô » µ Ñ ¹ µ Ô ° à awut Thongban Ê à or Ð Ã W » : § Ò r on º § ye gÍ w · on La Ø Ô Ø ÇÃDz ·¹Ò¤ÇÒÁ / ÇâÔ蹏 ·Í§ÍÍ‹¹ Wirote Th wong ¤³ Ø ungyut Intha k Naveekarn à / Editor : ¤³ o Y sa  ra È § ee Ç san · W Ô ¹ Í Ã Ò ¸ ¡ÔÒ Ç¡Õ Â·Ø rspibull Kitpra Ø ÇÃÕÐÈ¡Ñ ´Ôì ¹Ò gan Creation ºÃóҸ yapat Suwannarat , § t Nuanjun t : ¤³ ¡¨Ô»ÃÐÊÒ¹ Le n  a t  l Ù Å u s º n n or ¾ a o o ä v C o M Ô È a K / y Å  à n ³ÃµÑ¹ ¤ÃàÕͪ¹‹Ñ olngam aster : ·Ã Cha ·»‹ÕáÖÉÒ Ø ªÀ ÊÑʏ ÊÇØÃà 5 Á Adisorn Ph Ãø¹ ¹ÇŨ¹Ñ : ¡Þ ner : ÁÍÃᏠ¡¹ àµÍÏ / Webm à¨ÒŒ¢Í§ / Ow Òà / Editorial Department ÀÒÉÒ / Translator : ¨ÃÃÂÇ chawatthanakul àǺçÁÒÊ ee Kumpol , Í´ÈÔà ¼Å§Ò6954, Mobile 081-970949 rin Å Ô ¡ 21 ee ¸ Ta Pr á» Ò 65 Å ³ 07 ul 49 l à ¾ Ø 09 vijitku ¡Í§ºÃ Ñ ¹¡ÅÙ Anuk ngtiamsak , ¸ÒÃ³Õ ¤Á 83000 Tel/ Fax. obile 081-97 Rungarun Eiamsigner : ͹¡ØÅÙ »ÃªÕÒDz adee O ÅÒ´à˹×Í Í.àÁ×ͧ ¨.ÀÙà¡çµ 0 Tel/Fax. 076-216954, M us àÍ‹ÕÁǨԵÔáÅØ D e  D ¤ c Ñ ¤ i h Ê p Á a Õ Â r · .µ /G Ø ®Õ ͧ¤à Ø ´É , Phuket 8300 : ¤³ ¡ÃÒ¿¤´äÕ«¹ 2 ¶.¾Ù¹¼Å µ / Marketing çµáÍ··Òǹ dnuae, Muang ½Ò†Â¡ÒõÅÒ´ àÙ¡¨ç : 32/12. ËÁÙ‹ºŒÒ¹ÀÙà¡ n 2 Poonphol Road, Tala ine.com ÊÓ¹¡Ñ§Ò¹¤¹Àffice : 32/12 Phuket@tow Email:info@konphuketmagaz Konphuket O .konphuketmagazine.com Website:www


นี่….ไมใชภาพจาก นาซ า! WE CAN DO

Morgan Creation

ÃѺÇҧἹ¡ÅÂØ·¸·Ò§´ŒÒ¹¡ÒõÅÒ´á¼¹â¦É³Ò»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸â´Â·ÕÁ§Ò¹·ÕèÁÕ»ÃÐʺ¡Òóã¹ÃÒ¤ÒÂصԸÃÃÁ -

»ÃÖ¡ÉÒÇÒ§¡ÅÂØ·¸´ŒÒ¹ IT ÇҧἹ´ŒÒ¹¡ÒÃâ¦É³Ò ´ŒÒ¹¡ÒõÅÒ´ »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸áÅСԨ¡ÃÃÁ Ê‹§àÊÃÔÁÀÒ¾Åѡɳ¢Í§Í§¤¡Ã ¼ÅÔµ §Ò¹´ŒÒ¹Ê×èÍâ¦É³Ò ÍÒ·Ô Ê»ÍµÇÔ·ÂØ, VDO Presentation, áÅÐÃÒ¡Ò÷ÕÇÕ ÃѺ¨Ñ´§Ò¹ (Organizer) ÃѺ¨Ñ´ÍºÃÁ ÊÑÁÁ¹Ò / ¡Ô¨¡ÃÃÁ Walk Rally ãËŒ¡ÑºË¹‹Ç§ҹµ‹Ò§ æ ÃѺ¨Ñ´·Ó ÇÒÃÊÒà ¹ÔµÂÊÒà âºÃªÑÇ Website áÅÐ E-Marketing

Morgan Creation 32/12 หมู่บ้านภูเก็ตแอททาวน์ 2 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 Mobile : 081-970 9495 Tel/Fax : Tel / Fax. 076 - 216 954 E-mail : info@morgancreation.com

w w w . m o r g a n c r e a t i o n . c o m


Phuket News ทีมงาน Morgan Creation นำทีมโดยคุณวิโรจน ทองออน และ คุณกุญชภัสส สุวรรณรัตน นำกระเชาพรอมดวยการดสวัสดีปใหม มอบใหแกลูกคาเพื่อเปนการขอบคุณและสงความสุขเนื่องในวันขึ้นปใหม 2554

สวัสดีปใหมคุณ ประเส

ิรฐ ขาวกิจไพศาล อัล

ge

therine Massa สวัสดีปใหมคุณบีราน Ca

ฟา ไบโอ เทคโนโลยี

น

รงแรมภูเก็ตไซเบอร อิน สวัสดีปใหมคุณผูจัดการโ

สวัสดีปใหม ผูจัดการฝายก

ารตลาด พนาสนธิ์ กรุป

ูจ

สวัสดีปใหม ผ

ั่น

รีน อินโนเวช ดั การ บริษัทก

สวัสดีปใหมคุณประเส

ริฐ รานอาหารเขารัง

บรีซ


¢‹ÒǨҡ¡Í§·Ñ¾àÃ×Í วันเสารท่ี 8 มกราคม 2554 เปนวันเด็กแหงชาติ กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๓ รวมกับ ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๔ ณ ทาเรือน้ำลึก ภูเก็ต ต.วิชติ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ในวันเสารท ่ี ๘  มกราคม ๒๕๕๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐–๑๕.๐๐ น. โดยจะเปดใหเยาวชนเขาชมนิทรรศการ และชมเรือหลวงบางปะกง เปดใหชมเฮลิคอปเตอร จากหมวดบินเฉพาะกิจกองเรือปฏิบตั กิ ารทัพเรือภาคที่ ๓ และกิจกรรมทีน่ า สนใจอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเขารวมชมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว

Ό “àÊ¡ âÅâ«” ÁÕàÎ Ê‹§ÍÑźÑéÁ “ãËÁ‹” µŒÍ¹ÃѺ»‚¡Ãе‹Ò ผานไปเรียบรอยแลวสำหรับงานแถลงขาวเปดตัวอัลบั้ม “ใหม” งานเพลงเดี่ยวชุดที่ 4 ของ เสก โลโซ ที่วางแผงใหฟงพรอมกันทั่วประเทศแลว 23 ธันวาคมนี้ กับตนสังกัด YESS RECORDS เจาตัวนัง่ แทนเปนผูบ ริหารเองดวย โดยในงาน เสก โชวเพลง 7 เพลง รวด อาทิ โลโซ 3 ชา, กอนเนื้อขางซาย, จา, ควบคุมหัวใจตัวเองไมได ฯลฯ งานนีส้ อ่ื มวลชนและแฟนคลับสนุกสนานกันถวนหนาเหมือนไดดมู นิ คิ อนเสิรต กันเลย ทีเดียว โดยมี กริช ทอมมัส รองกรรมการผูจัดการสายงานธุรกิจเพลง และ ติ๊ก ชีโร รวมแสดงความยินดี โดยมี ปาเต็ด-ยุทธนา บุญออม รับหนาที่พิธีกร ณ ชั้น 21 หอง ออดิทอเรี่ยม อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส วางแผงทั่วประเทศ 23 ธ.ค. นี้

ÊÀ.¡ÁÅÒó礏ÊÇÁËÁÇ¡¹ÔÃÀÑ 100% พล.ต.ต. พิกัด ตันติพงศ ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เปนประธานในพิธีปลอย ขบวนรถรณรงคในโครงการ “รณรงคสวมหมวกนิรภัยในเขตอบต.กมลา 100%” โดยมี นายจุฑา ดุมลักษณ นายกองคการบริหารสวนตำบลกมลา และ นายกิตติกร คิ้วคชา กรรมการผูจ ดั การใหญ บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) รวมดวย โดยมีผปู ระกอบการ โรงแรม ภาคเอกชน ขาราชการ นักเรียน นักศึกษาในพืน้ ทีเ่ ขารวมพิธกี วา 400 คน รวม รณรงคในครัง้ นี้ หนาอาคารสำนักงานใหญ ภูเก็ตแฟนตาซี เมือ่ วันที่ 27 ธันวาคมทีผ่ า นมา


PHUKET TALK

พัชร ดำ�รงวุฒิ ยงยุทธ อินทวงศ์ วิโรจน์ ทองอ่อน (ตามลำาดับ ซ้ายไปขวา)

วัสดีครับคุณผูช้ มผม วิโรจน์ ทองอ่อน ประธานชมรม เว็บมาสเตอร์ภเู ก็ต อันดามัน และแขกรับเชิญของเรา ในวันนี้ก็คือ ท่านอาจารย์ ยงยุทธ อินทวงศ์ นักวิชา การอิสระ เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นของรถไฟฟ้าที่อาจจะ เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าครับ

วิโรจน์ : หลังจากทีเ่ ราได้เคยพูดคุยเกีย่ วกับเรือ่ งของการจราจรภูเก็ต ในอนาคตและได้รับการตอบรับค่อนข้างดี วันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่อง รถไฟฟ้า ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ อ.ยงยุทธ : เนือ่ งจากกว่าการจราจรในปัจจุบนั ทุก ๆ คนประสบปัญหา เดียวกันหมด คือ รถติด และปัญหานี้ได้ขยายตัวออกไปเรื่อย ๆ ไม่มี สิ้นสุด วิโรจน์ : อ.ครับ ผมทราบมาว่าตอนนีเ้ ค้ามีการศึกษาตัง้ แต่ ปี 2549

KONPHUKET MAGAZINE

8

นิตยสาร คนภูเก็จ

H

i guys I’m Virote Thongon, Chairman of Phuket Andaman Webmaster Club and our today’s invited guest is Mr. Yongyut Intawong, freelance consultant. This time we wish to recall the topic on possibility whether we could have sky train system on the island in the next 20 years or not. Virote : Recently we had talked about future traffic in Phuket and the feedback came pretty well from our audiences. Well today we will get back to the sky train whether we could see it happened soon in this century or not. Yongyut : Owing to people feel frustrated against current crisis on traffic situation and this problem seems extended time to time. Virote : Mr. Yongyut, I learn that it has been a study on


PHUKET TALK ว่าเราจะมีรถไฟฟ้าในภูเก็ตจะดีมั้ย เช่น จากสนามบินมาในตัวเมือง ไป5แยกฉลอง หรือไปที่ป่าตอง ซึ่งรถไฟฟ้าที่ว่านี่ที่กรุงเทพก็มีเกิด ขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะะป็นใต้ดินหรือบนดิน อ.ยงยุทธ : ครับมีการศึกษาเรื่องนี้ และที่ได้ทำาการศึกษาที่ภูเก็ตน่าจะ เป็นลักษณะของรถไฟฟ้าล้อยาง เพราะเรื่องของมลพิษก็จะลดลงด้วย จริง ๆ แล้วผลการวิจยั จากบริษทั ในประเทศจีนทีเ่ ค้าสนใจลงทุน เค้าได้ เอาแผนทีเ่ ราศึกษาไว้แล้ว ในเรือ่ งของความคุม้ ทุนว่าสายไหนเหมาะสม บ้าง อาจจะเป็นใต้ดินก็ได้ หรือว่าจริง ๆ แล้วรถไฟฟ้าอาจจะไม่ใช่ทาง ออกสำาหรับภูเก็ตก็ได้ วิโรจน์ : แต่เป้าหมายของการมีรถไฟฟ้าจริง ๆ ดูเหมือนจะทำาเพื่อ นักท่องเที่ยว ไม่ได้ทำาเพื่อประชาชนเท่าไหร่นัก

possibility in having sky train system in Phuket since 2006 for example from the airport to Phuket Town, to Chalong Circle or even to Patong Beach. The referred sky train happened already in Bangkok the capital city which has presently improved their central transport system and operated both sky train and underground subway. Yongyut : Your information is correct and the mentioned study involves in rubber-tyred metro system using a mix of road and rail technology. This type of vehicle will also help to reduce air pollution. In fact there was a result of the research operated by a Chinese investor company who analyzed our study plan in term of cost effectiveness and practicability; the most possible

“วันนีเ้ รารณรงค์กน ั ว่าไม่อยากให้ทก ุ คนใช้รถยนต์กน ั เยอะ ทัง้ ๆ ทีเ่ รายังไม่มท ี างเลือกให้เค้าเลย แล้วจะให้เค้าเดินทางยังไง”

today we campaigned to urge people not to use cars but we don't have any other choice for them to take. So how do they can travel without a car? อ.ยงยุทธ: คือ ณ เวลานี้ คงไม่มีใครปฎิเสธหรอกว่ารถไฟฟ้าไม่จำาเป็น สำาหรับภูเก็ต ผมก็มองว่าดีถา้ หากว่ามันจะเกิดขึน้ มา แต่วา่ โครงการจะ เกิดขึน้ มาได้เนีย่ ตามทีศ่ กึ ษากันมาว่า รัฐบาลควรจะเป็นผูล้ งทุนเอง โดย งบประมาณที่คิดกันเอาไว้คือ ประมาณ 6000 ล้านบาท แต่ผมว่านั่น ยังไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอน ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกที่มากกว่านั้น วิโรจน์ : ระยะทางเข้ามาในเมืองเนี่ยประมาณ 10-20 กิโลเมตร ผมว่าถนนบายพาสรองรับได้อยู่แล้ว เพราะว่าเรามีเกาะกลางถนนที่ ค่อนข้างจะกว้างมาก อ.ยงยุทธ : จากที่เรามองดูเนี่ยอย่างน้อย ๆ อีก 5 – 10 ปีเนี่ย ถ้ามัน เกิดขึ้นได้เนี่ย ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับ วิโรจน์ : แต่ผมยังมองไปถึงว่าถ้าเราทำาถนนยกระดับทั้งสายเลยคือ

รถไฟด่วน ชินคันเซ็น (Shinkansen) ของญี่ปุ่นสามารถ เร่งความเร็วได้ถึง 581 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

solution perhaps is underground metro or otherwise it’s actually not truly be solution for situation of Phuket. Virote : It seems the actual purpose in having sky train system is targeted for tourists; not for local people. Yongyut : Nowadays I trust it’s undeniable that sky train or metro system becomes necessary for Phuket. I find it is a very good alternative if it can happen but following their gained study this mega project will supply six billions Thai baht from governmental investment; which is still not accurate budget as excluded other incurred expenditure. Virote : The distance to town is approximately 10-20 kilo meters away and I believe bypass road can support sufficiently traffic flow due to its wide lanes of road.

รถไฟฟ้าของ เมืองเบอร์ลิน เยอรมันนี

รถไฟฟ้าของ เมืองเบอร์ลิน เยอรมันนี

KONPHUKET MAGAZINE

9

นิตยสาร คนภูเก็จ


PHUKET TALK

จากสนามบินหรือว่าจากจุดไหนสักจุดแถว ๆ ถลางและก็วง่ิ มาจนถึง 5 แยกฉลองแล้วตัดเข้าไปกระทูเ้ นีย่ นะคับ ทำาเป็นทางยกระดับ 2 ชัน้ ไปเลย เพือ่ แก้ปญ  หาให้รถไปได้มากขึน้ ไม่ได้มงุ่ เน้นถึงนักท่องเทีย่ ว แต่มุ่งเน้นถึงประชาชนทั่วไป อ.ยงยุทธ : ทีด่ เู หมือนจะมุง่ ไปทีน่ กั ท่องเทีย่ วก็เนือ่ งจากเราพูดถึงจุดของ สนามบินเข้ามาในเมืองเป็นหลัก แต่จริง ๆ แล้วจากการศึกษายังมีเส้น อื่นอีกเยอะ ทั่วเกาะเลยแหละครับ ผมว่าจริง ๆ แล้วเราไม่ได้มองแค่ นักท่องเที่ยวหรอก เพราะว่านักท่องเที่ยวจริง ๆ พอมาถึงสนามบินก็ จะมีรถบัสมารับเนื่องจากมีสัมภาระเยอะมาก วิโรจน์ : อย่างรถไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ย คนที่ใช้บริการส่วนใหญ่ก็จะ เป็นคนทำางานที่ไม่มีสัมภาระอะไร อ.ยงยุทธ : ผมไปสิงคโปร์เค้าก็มีรถไฟฟ้าจากสนามบินแต่ผมก็ไม่ใช้ บริการนะครับเพราะว่าผมสัมภาระเยอะ ใช้รถเท็กซี่สะดวกกว่า วิโรจน์ : แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ ผู้คนของเค้าไม่ได้ใช้รถส่วนตัว กันมาก อ.ยงยุทธ : นี่แหละคือประเด็นที่ผมมองว่า ทำาไมถึงอยากให้มีรถไฟฟ้า เพราะเราจะได้มีทางเลือกในการเดินทางสำาหรับคนที่ไม่มีรถ เช่น วันนี้ เรารณรงค์กันว่าไม่อยากให้ทุกคนใช้รถยนต์กันเยอะ แต่เราไม่มีทาง เลือกให้เค้าเลย แล้วจะให้เค้าเดินทางยังไง แต่ถา้ เกิดเราเริม่ มีรถสาธารณะ ทีด่ ดู หี น่อย คือ เร็ว สะอาด สะดวก ตรงเวลา นีแ่ หละถึงจะเป็นทางออก ในการลดปริมาณรถได้ วิโรจน์ : แล้วมันจะมีผลกระทบกับการขนส่งในจังหวัดเรามั๊ยครับ ในเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์อะไรหรือเปล่า อ.ยงยุทธ : ผมบอกไปแล้วว่ามันก็ต้องมีกระทบบ้างในช่วงแรก ๆ แต่ จริง ๆ แล้วคงไม่มาก อาจจะเป็นการเพิ่มทางเลือกขึ้นมาอีกทางหนึ่ง มากกว่า KONPHUKET MAGAZINE

10 นิตยสาร คนภูเก็จ

Yongyut : From my vision it’s interesting if this can happen at least in another next 5-10 years. Virote : I presume if we could have elevated road all along the route from the airport or from any point in Thalang running directly until Chalong circle and then across to Kathu’s zone, this can reduce traffic congestion problem covering tourists and local people. Yongyut : Sometimes it sounds like we focused on benefit for group of tourists as we often mentioned about the route from airport to town but in fact there are other several routes around the island. Therefore this doesn’t target only to facilitate majorly in tourists group as in practical fact they will always have airport shuttles to collect passengers and their loaded belongings. Virote : People who use mass transit in Bangkok such as sky train; most of them are office workers who generally don’t carry heavy baggages. Yongyut : When I visited Singapore, I never used their serviced sky train from the airport but a taxi which I considered much more comfortable. Virote : But the interesting issue is that not many people there use private cars. Yongyut : Yeah! That’s the point. The reason why we want to have sky train is because we wish to have other choice for people who don’t own a car. For example today we campaigned to urge people not to use cars in order to avoid congestion on the roads but ridiculously we don’t have any other choice for them to take. So how do they can travel without a car?


PHUKET TALK วิโรจน์ : อาจารย์ครับประเทศต่าง ๆ ที่เค้ามีรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น ฮ่องกง สิงคโปร์หรือแม้กระทั่งกรุงเทพฯเค้าแก้ปญหาการจราจรได้ จริงหรือว่ายังไงครับ อ.ยงยุทธ : ผมมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการจราจรทั้งระบบ เพราะ รถไฟฟ้าคงจะเข้าซอยไม่ได้ รถไฟฟ้าจะช่วยได้ในส่วนของเส้นทางหลัก แต่เส้นทางย่อยอืน่ ๆ เราก็ยงั คงต้องใช้มอเตอร์ไซค์รบั จ้างหรืออะไรต่าง ๆ แล้วเราต้องลองมองว่าโรงแรมหลาย ๆ โรงแรมเนี่ยอยู่ในจุดที่รถไฟฟ้า เข้าไม่ถึงนะครับ อย่างอยู่ปลาย ๆ หาดอย่างนี้ เราก็ยังต้องใช้รถรับ-ส่ง ของโรงแรมอยู่ดี วิโรจน์ : คือคุณอย่าไปคาดหวังว่าถ้ามีรถไฟฟ้าแล้วรถจะไม่ติดแล้ว เราแค่มีทางเลือกเพิ่มขึ้น อ.ยงยุทธ : มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่รถไฟฟ้าจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเรา แค่มองภาพในอนาคตข้างหน้าว่า จำานวนรถเยอะขึน้ คนเยอะขึน้ การขน ส่งมวลชนขนาดใหญ่มันก็ต้องมีน่ะครับ ผมมองว่าเส้นทางการเดินทาง จากสนามบินมาในเมืองเรามองถึงการทำางานของคนต่อไปในอนาคต เนีย่ เราสามารถหาบ้านหรือทีอ่ ยูอ่ าศัยอยูน่ อกเมืองได้และเข้ามาทำางาน ในเมืองโดยใช้รถไฟฟ้าและต่อไปการเลือกซือ้ บ้านก็จะมองหาเส้นทางที่ รถไฟฟ้าผ่านได้ ก็จะมีผลต่ออสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตด้วย วิโรจน์ : แต่เรื่องที่เราคุยกันเราก็เป็นเรื่องของอนาคตอีก 10 หรือ 20 ปี ข้างหน้านะครับ อ.ยงยุทธ : แต่ความเป็นไปได้ทจ่ี ะมีรถไฟฟ้าในเส้นทางทีเ่ ป็นไปได้อย่าง สนามบินมาในเมืองผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้ แต่จากการศึกษาทีบ่ อกว่า ให้รัฐฯลงทุนเนี่ย ผมว่าคงอีกนานน่ะถ้าจะรอให้รัฐฯลงทุน แต่ถ้ากรณี ที่มีนักลงทุนจากต่างชาติมาลงทุน ผมว่ามีโอกาสสูงที่จะเป็นไปได้

ครับและนี่คืออีกหนึ่งความคิดที่จะเปนแนวทางการแก้ปญหา การจราจรในภูเก็ตครับ วันนี้ต้องลาไปก่อน สวัสดีครับ

Virote : If the plan comes true, do you think there will be any negative effect in aspect of lost benefit against our provincial transportation system? Yongyut : I’ve told there would have some effects at the beginning but alternatively will become more benefits for all people. Virote : Hong Kong, Singapore or even Bangkok have already mass rapid transits like sky train and subway. Do you think they can solve practically the traffic problem? Yongyut : I think it’s considerably a part of the entire traffic system because sky train is unable to serve or run into sub-roads. It can help only in part of major routes but other minor routes still require general public or private transports. You can imagine that not all hotels are situated near or close to the sky train station; so they must use hotel transport to collect and deliver guests anyhow. Virote : That’s mean we should not have great expectation that sky train can solve traffic problem but just another choice of transport. Yongyut : It’s impossible the sky train can completely solve all problems but we should better look ahead to the future when cars and people much more increase. Therefore we must have sufficient mega mass transportation to support and help this problem. I think having sky train system will also change people’s attitude and aspects of living such as they will consider in buying properties outside the city and the housing projects passing by sky train will become more expensive and targeted. Virote : I think so; however our discussion may only come true in the next 10 or 20 years ahead. Yongyut : No matter what I believe it’s still possible in the near future to have sky train routed from the airport to town but if it falls the investment operated by government, our dream may never come true but if by private companies, the chance is higher to fulfill.

This ‘s a solving concept of traffic problem. Well, our time is over. Thank you and see you later!

KONPHUKET MAGAZINE

11 นิตยสาร คนภูเก็จ


PHUKET HOTEL

Diamond Cottage Resort Spa âçáÃÁ ä´Á͹´ ¤Í·à·¨ ÃÕÊÍÏ· á͹´ Ê»Ò

ดมอนด์ คอทเทจ รีสอร์ทแอนด์สปา ตั้งอยู่บนหาดกะรนภูเก็ต อยูห่ า่ ง 4 กิโลเมตรจากหาดป่าตองอันคึกคัก รีสอร์ทมีสระว่ายน้าำ กลางแจ้งและสวนเขตร้อนพื้นที่ 25 ไร่หรือ10 เอเคอร์ ห้องพัก ไดมอนด์คอทเทจมีสีสว่างไสวและตกแต่งแบบไทยคลาสสิค สิ่งอำานวย ความสะดวกรวมถึงเคเบิลทีวี เครือ่ งชงชา/กาแฟและมินบิ าร์ทา่ นสามารถ นัง่ เล่นริมสระว่ายน้าำ กลางแจ้ง หรือตรงไปยังสปา Cottara เพือ่ การนวด ผ่อนคลาย สามารถเดินไปยังชายฝัง ทะเลอันดามันในเวลา 5 นาทีอย่าง ไม่รีบร้อน มีบริการกีฬาทางน้ำา ห้องอาหาร Ma - Now บริการอาหารไทยและอาหารนานา ชาติจานโปรด ในขณะที่ห้องอาหาร Ma-Prow บริการอาหารท้องถิ่น ดั้งเดิม มีบริการเครื่องดื่มที่บาร์ Bounty Bay บาร์ Cool และบาร์ Coconut ริมสระว่ายน้าำ Diamond Cottage Resort & Spa ใช้เวลาขับรถ 50 นาที จากสนามบินนานาชาติภูเก็ต อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต 19 กิโลเมตร *โรงแรมไดมอนด์ คอตเทจ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 6 ถ.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต Tel 076 286446-50

KONPHUKET MAGAZINE

14 นิตยสาร คนภูเก็จ

D

iamond Cottage Resort & Spa is located along Karon Beach in Phuket, 2.5 miles from vibrant Patong Beach. The resort offers an outdoor pool and 10 acres of tropical grounds. Rooms at Diamond Cottage feature bright colors and classic Thai décor. Amenities include a cable TV, tea/coffee maker and a minibar. Guests can lounge by the outdoor pool or head to the Cottara Spa for a relaxing massage treatment. The shores of the Andaman Sea are a relaxing 5-minute walk away. Water sports are available there. Ma-Now Restaurant serves Thai and international favorites while Ma-Prow Restaurant serves traditional local dishes. Drinks are available at Bounty Bay Bar, Cool Bar and the poolside Coconut Bar. Tel 076 286446-50


Mussee Patong Hotel

มัทรี ป่าตอง โฮเต็ล

มั

ทรีป่าตองรีสอร์ท (Mussee Patong Resort) สามารถเดิน ด้วยเท้าเป็นระยะทางสัน้ ๆ ไปยังหาดป่าตอง หรือแหล่งช้อปปิง และแหล่งบันเทิง ห้องพักราคาถูก พร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย ฟรี และศูนย์บริการธุกจิ แขกผูม้ าเยือนสามารถหย่อนกายในสระว่ายน้าำ เพื่อความสดชื่น หรือผ่อนคลายในอ่างน้ำาวน โดยจัดส่วนสระว่ายน้ำา สำาหรับเด็กแยกไว้ตา่ งหาก รวมทัง้ ให้บริการข้อมูลท่องเทีย่ ว การจัดการ เดินทาง และบริการเช่ารถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ ตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหารพาธแอนทีค (Pathe Antique Restaurant) มี อาหารยอดนิยมให้เลือกหลากหลายชนิดทั้งไทยและยุโรป ห่างจาก สนามบินภูเก็ตเพียง 45 นาทีโดยรถยนต์ และอยู่ใกล้กับห้างสรรพ สินค้าจังซีลอน (Jungceylong Shopping Mall) และซอยบางลา ซึง่ เป็น สถานบันเทิงที่ได้รับความนิยม Tel : 07 6512430 / 076 364 778

M

ussee Patong Resort is located just a short walk away from Patong Beach, various shopping options and nightlife areas. It offers affordable accommodations with free Wi-Fi and a swimming pool. Guests can take a refreshing dip in the pool and relax in the jacuzzi. A separate children’s pool is provided. 24-hour guest services are offered along with a tour desk, transportation arrangements and rentals for a motorbike or car. The Pathe Antique Restaurant offers a variety of Thai and European favorites. It is a 45 minute drive to Mussee Patong Resort from Phuket International Airport. Jungceylong Shopping Mall and Soi Bangla, a popular nightlife area are within walking distance. Tel : 07 6512430 / 076 364 778

KONPHUKET MAGAZINE

15 นิตยสาร คนภูเก็จ


PHUKET PHUKETHOTEL TALK

Serene Resort Phuket

ซ�

«ÕÃÕ¹ ÃÕÊÍÏ· ÀÙà¡çµ

รีน รีสอร์ท (Serene Resort) โรงแรมทีค่ ณ ุ จะได้พบกับความ หรูหราด้วยห้องพักที่ได้รับการตกแต่งแบบไทย ๆ พร้อมสระ ว่ายน้าำ และยังมีบริการสปาไทยแบบดัง้ เดิมไว้คอยบริการและ เพือ่ ความสะดวกของแขกผูเ้ ข้าพักเรายังมีบริการรถรับส่งทีส่ นามบิน และ มีบริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศอีกด้วย ภายในห้องพักยังมีเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำาส่วนตัวพร้อม ห้องอาบน้าำ ฝักบัวน้าำ ร้อนและน้าำ เย็น รวมถึงตูน้ ริ ภัย มินบิ าร์ และเครือ่ ง ชงชา/ กาแฟ และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) หากท่านออกไปเที่ยว สัมผัสกับทะเลกลับมาอยากจะผ่อน คลายกับสปา เราขอแนะนำา Mali Spa ซึ่งท่านสามารถรับบริการนวด ผ่อนคลายแบบดัง้ เดิมให้สบายอารมณ์กนั ไปเลยค่ะ ซีรีน รีสอร์ทยังมี ห้องอาหารบุษราคัมคอยให้บริการอาหาร ไทยและยุโรป โดยเปิดให้บริการตลอดวัน และห้องอาหาร The Terrace ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับอาหารเย็นแบบบาร์บีคิว และการแสดงความ บันเทิงสดอีกด้วยนะคะ

I

deally located on the small peaceful beach town of Kata, the Tropical Resort Group offers the three elegant different hotel styles, depending on your budget and taste namely” Serene Resort:”This secluded garden paradise is situated on a hillside just short step from the central facility on Kata Beach. “A true wealthy of service to ensure a calm holiday.” The resort offers 86 deluxe pool view, 31 superior pool view and 3 standard rooms. Except for standdard room, the balcony is not available.Each room provides standard modern facilities hot / cool water,shower and bath tube, tea coffee making facilities, Satellite TV channels, ID telephone. Besides, the resort features 2 pools with swim-up bars, 2 restaurants. When looking for the hotel accommodations on Kata beach area, Phuket, Let we be the first choice for your consideration. Great location Great price Great Service for you

Serene Resort 175 Kata Beach, Koktanode Road, Muang, Phuket, 83100,Thailand Tel : +66 76 330 148-50 Fax : +66 76 330 564 E-mail : info@sereneresort.com

KONPHUKET MAGAZINE

16 นิตยสาร คนภูเก็จ


A HOME AWAY FROM HOME Ideally located on the small peaceful beach town of Kata, the Tropical Resort Group offers the three elegant different hotel styles, depending on your budget and taste namely:Tropical Garden Resort overlooks the Andaman Sea and offers an environment that helps you escape your everyday cares.

*

Tropical Garden Resort 247 Kata Beach, Koktanode Road, Muang, Phuket, 83100,Thailand Tel : +66 76 285 211-9 Fax : +66 76 285 210

E-mail : info@tropicalphuketresort.com

Ideally located on the small peaceful beach town of Kata, the Tropical Resort Group offers the three elegant different hotel styles, depending on your budget and taste namely

Phuket Tropical Resort

62 Kata Road, T. Karon, A. Muang, Phuket, Thailand, 83100, Thailand. Tel : 66-76-284209 , Fax : 66-76-284523 E-mail : info@phukettropicalresort.com Copyright 2008. Phuket Tropical Resort, Phuket Thailand. All rights reserved. |September 8, 2010


PHUKET TRAVEL

PHU CHI FA

เรื่องและภาพโดย มอรแกน

STORY AND PHOTO BY MORGAN

             

ทะเลหมอกและพระอาทิตย ขึ้นยามเชาที่ภูชี้ฟา ไดรับการ กลาวขานวาสวยงามที่สุดแหง หนึ่งในประเทศ

The northernmost of Siam

ภูชี้ฟ้า

หนือสุดยอดในสยาม ชายแดนสามแผนดิน ถิ่น วัฒนธรรมลานนา เชียงราย เปนจังหวัดทีอ่ ยูเ หนือสุดของประเทศไทยมีแหลง ทองเทีย่ วธรรมชาติทม่ี ชี อ่ื เสียงมากทีส่ ดุ ทีห่ นึง่ ของประเทศ ไทย และเปนจุดหมายปลายทางของนักเดินทางที่ชื่นชอบความ สวยงามของธรรมชาติ หลายคนฝันอยากจะมาสัมผัสกับความงาม” ภูชี้ฟ้า” สักครั้งในชีวิต ดวยอากาศที่หนาวเย็นตามแบบฉบับของภูแลว สิ่งหนึ่งที่อยูคูกับยอดภูแหงนี้และสรางความประทับใจใหกับผูมา เยือน ก็คือ ความสวยงามของหนาผาสูงที่ยื่นเดนลอยออกไปใน อากาศ ทิวทัศนเบื้องลางคือภาพทะเลหมอกและภาพของดวง อาทิตยสีแดงที่กําลังแทรกตัวออกมาทามกลางหมอกหนา และ หุบเขาน้อยใหญ่ ภาพความสวยงามเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่ดึงดูด KONPHUKET MAGAZINE

18 นิตยสาร คนภูเก็จ

เหนือสุดยอดในสยาม

T

he northernmost of Siam, the frontier of three lands, the home to the culture of Lanna Chiangrai is the northernmost province of Thailand, rich in tourism resources in terms of natural attractions and antiquities, evidence of its past civilization. Many people dream to witness the beauty of “Phu Chi Fa” once in their life. The cool climate attracts and impresses visitors; including its charming geographical characteristics of the mountain where its highest peak is like pointing finger towards the sky. From the sheer cliff of Phu Chi Fa we can admire wonderful scene of the sea of clouds at sunrise which considerably is highlight and attractive spot of tourism.


ผูคนมากมายใหหลั่งไหลมาที่นี่ ในแตละปเมื่อลมหนาวมาเยือนจะมีนักทองเที่ยวมากมาย จากทัว่ ทุกสารทิศ เดินทางมาสัมผัสกับอากาศหนาวและชมความงาม ของทะเลหมอกยามเชาทีภ่ ชู ฟ้ี า โดยเฉพาะชวงวันหยุดยาวหรือเทศกาล ขึ้นปใหม ยอดดอยสูงแหงนี้แทบไมมีที่ยืนถายรูป ทะเลหมอกและ พระอาทิตยขึ้นยามเชาที่ภูชี้ฟา ไดรับการกลาวขานวาสวยงามที่สุดแหง หนึ่งในประเทศ บริเวณทางเดินขึ้นสูยอดภูชี้ฟา เปนทุงหญากวาง มีทุง ดอกโคลงเคลงขึ้นแซมเปนระยะ ออกดอกสีชมพูอมมวงในชวงเดือน กรกฎาคม – มกราคม ชวยเพิม่ ความสวยงามใหกบั ยอดภูแไดอกี ไมนอ ย ระหวางทางขึน้ มายังภูชฟ้ี า ยังตองผานภูเขาทีม่ วี วิ ทิวทัศนงดงาม หากมา ในชวงตนเดือนกุมภาพันธจะไดชมความงามของดงดอกเสีย้ วทีอ่ อกดอก สีขาว อมชมพูบานสะพรั่งระหวางทางขึ้นสูภูชี้ฟา

Each year when it comes the cold season there will be a lot of visitors from several parts of the country coming to feel coldness and see uncommon frosty dews on top of this mountain. Phu Chi Fa is famous and well-known about the sea of clouds at sunrise. Especially during festive season of New Year, Phu Chi Fa will become more crowded. Along the trail to the mountain we can see wide field of purple-pink flowers named Malabar Melastome which in July-January the flowers will color fascinatingly the whole mountain. In February, a kind of native white flower called Dok Siao or wild orchid trees are in bloom, adding the enchanting charm of the mountain.


PHUKET TRAVEL Doi

Pha Tang the frontier door opens to Laos ¼ÒµÑé§ ประตูสยามสูลาว

àÁ×èÍ¢Öé¹ä»¾ÔªÔµ´Í¼ҵÑé§ä´ŒáÅŒÇËÒÂã¨ÅÖ¡æ Áͧä»ä¡ÅæÍÕ¡½˜›§¹Ö§à»š¹»ÃÐà·ÈÅÒÇà¾×è͹ ºŒÒ¹¢Í§àÃÒ It is a viewing point on top of a high cliff over the Thai-Laotian border affording a delightful scene

P Pha Tang เรื่องและภาพโดย มอร์แกน

STORY AND PHOTO BY MORGAN

มยังสงสัยอยู่ถึงทุกวันนี้ว่าทำาไมคนไทยชอบอะไรที่มัน หนาวๆ ก็ไม่แปลกอะไรทำาไมฝรั่งมังค่าชอบอะไรร้อนๆ เมื่อเรามีอะไรมากไปเราก็มักจะต้องการอย่างอื่นที่เรา ไม่มี หน้าหนาวทีไร สิง่ แรกทีเ่ ราคิดขึน้ มาได้เสมอคือไปเทีย่ วภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย เพราะนั่นคือที่ที่เราจะได้สัมผัสอากาศหนาว ในระดับที่เรารับได้ไม่หนาวจนทรมาน ภูชี้ฟ้าคือเป้าหมายของนักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่หากจะบิน ตรงจากภูเก็ตไปลงที่สนามบินเชียงใหม่แล้วเช่ารถต่อไปยังเชียงรายมุ่ง สู่ภูชี้ฟ้าผ่านทางจังหวัดพะเยาขับลัดเลาะแนวตะเข็บประเทศไทยไป เรื่อยๆ เส้นทางสะดวกดีครับใช้เวลาก็ประมาณ 4 ชั่วโมง ถึงภูชี้ฟ้า อย่างอื่นคงไม่ต้องบรรยาย แต่...ผมอยากจะแนะนำาสถานที่ท่องเที่ยว อีกที่นึงที่ไม่ควรพลาดเพราะหลายๆท่านมักจะกลับทันทีหลังจากชม ความงามของแดดยามเช้าทีภ่ ชู ฟ้ี า้ แนะนำาให้ขบั รถต่อไปอีก 30 กิโลเมตร ท่านจะได้พบกับความงามและ ความมหัศจรรย์ของโขดหินบนยอดดอย นั่นคือดอยผาตั้ง เมื่อขึ้นไปพิชิตดอยผาตั้งได้แล้วหายใจลึกๆ มองไปไกลๆอีก ฝัง นึงเป็นประเทศลาวเพือ่ นบ้านของเรา ผาตัง้ อากาศดีมาก หมอกลอย KONPHUKET MAGAZINE

20 นิตยสาร คนภูเก็จ

I

wonder why Thais like cooling places and I think we may be as same as foreigners who love warm climate; therefore we all always find things opposite to what we always get used to. When the winter falls, the first thing we remember is heading up to the North of Thailand such as Chiangmai, Chiangrai as these provinces are situated on the high mountains above sea level. The temperature is low but in the environment where tropical people like us can live without suffering. Phu Chi Fa is a popular destination where most visitors wish to go. Take direct flight from Phuket to Chiangmai and hire a car to Chiangrai, then further to Phu Chi Fa by passing through Phayao Province. The route is very convenient and take around 4 hours to get to Phu Chi Fa. No other words else can describe to fit its beautiful natural scene once you arrive; it’s such fascinating place renown as the sea of clouds at sunrise where you should never ever miss. Some people may turn back down to town immedi-


ately after admired the nature here but I recommend you to drive further 30 kilometers. The destination you can see another natural beauty and miracle of rocks on the top of the mountain called “Doi Pha Tang”. It is a viewing point on top of a high cliff over the Thai-Laotian border affording a delightful scene. Here you can breathe fresh air and feel the cool breeze touching your skin. On the hill the point of interest is the Siam to Laos, “Pha Bong” door channel rocks. Large pedestrian underpass is located along the cliffs. In the past it was dedicated as path moving battle troops. Even though presently no any battle but trace of bunker still be shown. Whenever you travel to Doi Pha Tang I suggest to hire a local guide service from there as you will be broaden knowledge of its background and gain much more benefits of travelling than my written brief guideline. Above of all traveling with your good friends and beloved ones your fatigue and tiredness can be erased and filled with happiness and fun.

Pha Tang g มาสัมผัสกับใบหน้าของท่านเลยทีเดียวคุ้มค่ากับการมาเยือนครับ จุดเด่นของจุดชมวิวที่นี้จะมีถ้ำาผาบ่องซึ่งเป็นช่องที่สามารถ เดินไปยังฝังลาวได้ จึงเรียกถ้ำานี้ว่า ผาบ่อง ประตูสยามสู่ลาว ในสมัย ก่อนผาบ่องเป็นเส้นทางเคลื่อนกำาลังพลในการสู้รบแต่ปัจจุบันไม่มีการ สู้รบกันแล้วแต่ยังมีร่องรอยของบังเกอร์ให้เห็น หากท่านจะไปเทีย่ วทีด่ อยผาตัง้ เมือ่ ไปถึงผมแนะนำาให้ใช้บริการ ของมัคคุเทศก์นอ้ ยของทีน่ น่ั นะครับเพราะท่านจะได้ความรูแ้ ละอรรถรส ของการเที่ยวดอยผาตั้งได้มากกว่าที่ผมเขียนเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยที เดียวครับ อ้อ การได้ไปเทีย่ วกับคนรูใ้ จอะไรก็โรแมนติก เหนือ่ ยแค่ไหน ก็สนุกนะ

บร�ษัท สยามเซาเทิรนฟูดไลน จํากัด 69/5 ม.8 ถ.เทพกระษัตร� ต.ศร�สุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

โทร. +66-7661-7278-80 โทรสาร. +66-7661-7282 Mobile : 081-869-3511, 086-952-0697 E-mail : ssflth@yahoo.com www.kornthong-otop.com


PHUKET T FOOD

Khao Rung Breeze Restaurant

ภู

เก็ตฟูด๊ ฉบับนีข้ อพาคุณผูอ้ า่ นไปสัมผัสกับร้านอาหารบรรยากาศ สบาย ๆ สไตล์หอ้ งรับแขก ชือ่ ว่าร้านอาหารเขารังบรีซ ซึง่ เป็น ร้านอาหารน้องใหม่ทท่ี าำ ให้ทมี งานคนภูเก็จประทับใจอยูไ่ ม่นอ้ ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติกร่มรื่นไปด้วย ต้นไม้หรือจะเป็นอาหารที่มีหลากหลายรูปแบบให้คุณเลือกชิมและยัง มีอีกหนึ่งความประทับใจที่เราขอให้คะแนนเต็ม 10 นั่นคือ ห้องน้ำา นั่นเองค่ะ ร้านอาหารเขารังบรีซจะเน้นอาหารประเภท สเต็กและอาหารไทยปักษ์ใต้เป็นหลักค่ะ ภายใต้ความ หรูหราที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามคุณจะ สามารถรับประทานสเต็กเนื้อนุ่ม ๆ จิบไวน์เบา ๆ นั่ง คุยกับเพือ่ นฝูงหรือครอบครัวพร้อมทัง้ ยังได้สดู อากาศ บริสทุ ธิใ์ ห้ชมุ่ ปอดและยังมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงาม ของเมืองภูเก็ตอีกด้วย การทีร่ า้ นแห่งนีต้ ง้ั อยูบ่ นเขารังซึง่ เป็นจุดท่อง เที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดและทัศนียภาพที่สวยงาม เพราะคุณจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ต ครบทั้ง 360 องศา คุณสามารถมองเห็นตัวเมืองและ KONPHUKET MAGAZINE

24 นิตยสาร คนภูเก็จ

T

เรื่องโดย ฟ้าใส ภาพโดย บิ๋น

STORY BY FASAI PHOTO BY BEAN

his issue Phuket Food will bring you to feel and relax at a friendly and sabai sabai living room stylish restaurant named “Khao Rang Breeze”, newly opened but attracts and impresses both local and international visitors. Its atmosphere filled with cool shade of trees and stunning view of the hill top; romantic place for dining. It offers variety of food selection and menus. Not only the appearance and good food but we’re also impressed by carefulness and cleanness of restroom provided. The restaurant mainly offers steak menus and Thai Southern food. Having tasty meal accompanying with its classy atmosphere and amazing view leave a lasting impression The place becomes popular due to its strength of very good location and beautiful scenery. From there you can enjoy panoramic views of the town of Phuket, the glorious


ยังเห็นวิวทะเลได้ในเวลาเดียวกัน โครงสร้างตัวอาคารของทีน่ เ่ี ป็นสไตล์โมเดิรน์ เรียบ หรู ออก แบบโดยสถาปนิกซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบอาคารบนภูเขา ซึง่ ทำาให้ตวั อาคารสามารถเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างลงตัวทัง้ ยังไม่ จำาเป็นต้องตัดต้นไม้ตน้ ใหญ่ ๆ ออกไปอีกด้วย ทำาให้บรรยากาศภายใน ร้านยิ่งดูร่มรื่นสบายตา ส่วนเรื่องห้องน้ำาที่เกริ่นไปตั้งแต่แรกว่าขอให้คะแนนเต็ม 10 นั้น ตั้งอยู่ด้านหน้าของตัวร้าน (จอดรถปุ๊บก็มองเห็นเลยค่ะ) ห้องน้ำาของที่นี่ก็เป็นสไตล์เรียบ หรู เช่นเดียวกับตัวอาคารค่ะ เป็น แบบห้องน้ำาที่มีระบบเซนเซอร์เพื่อลดภาวะโลกร้อน เสมือนนั่งทำาธุระ อยู่ในป่าเลยทีเดียว...ห้องน้ำาสวย ๆ ของที่นี่ยังมีไว้เพื่อต้อนรับนักท่อง เที่ยวที่ขึ้นมาเยือนเขารังอีกด้วย เพราะที่ผ่านมาเวลาที่มีกรุ๊ปทัวร์หรือ นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ก็มักจะมีปัญหาเวลาอยากเข้าห้องน้ำา จึงเป็น จุดเริม่ ต้นของการมีหอ้ งน้าำ สวย ๆ สะอาดไว้ที่หน้าร้าน เมืองภูเก็ตแห่งนีย้ งั มีความยินดีทจ่ี ะต้อนรับผูม้ าเยือนอยูเ่ สมอ และหากคุณมีโอกาสได้มาเที่ยวภูเก็ต ก่อนที่จะเดินทางกลับก็อย่าลืม แวะมาสัมผัสกับความสวยงามของร้านอาหารเขารังบรีซกันนะคะ รับรอง ได้ว่าคุณจะได้รับความประทับใจกลับไปด้วยแน่ ๆ ค่ะ “ร้านอาหารเขารังบรีซ รสชาติและบรรยากาศทีค่ ณ ุ จะประทับ ใจ ตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเยือน

beach and other islands surrounding Phuket town. It is such a great place to view the sea and is ideal for a romantic getaway. The building structure is modern and classy; designed by professional architecture expertise in designing construction on high hills and mountain. The design plan is dedicated to get along well with the surrounding environment and incredibly no big trees were removed during the construction. Another great compliment to be given is the restroom which we have referred in the first place. It’s intended to build up at the front of the building (you can notice it easily from the car park). Its design is as luxurious and modern style as the major building but alike you’re living close to the jungle. Do not miss to visit Khao Rang Breeze when you travel in Phuket next time. Feel its calm ambiance and appreciate its breathtaking scenic views. The view, particularly at night, is a perfect accompaniment to a tasty meal. “A great place to relax and enjoy, remember “ Khao Rang Breeze”.

KONPHUKET MAGAZINE

25 นิตยสาร คนภูเก็จ


PHUKET TALK

KONPHUKET MAGAZINE

26 นิตยสาร คนภูเก็จ


PHUKET TALK

KONPHUKET MAGAZINE

27 นิตยสาร คนภูเก็จ


PHUKET T FOOD

เรื่องโดย สุดที่รัก ภาพโดย บิ๋น

STORY BY SUDTEERAK PHOTO BY BEAN

Sushi-go-round ซูชิ สายพาน สดทุกชิ้น อรอยทุกคํา

คุ

ณสนเจ้าของร้านกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าแรงบันดาลใจ

สำาคัญที่ทำาให้คิดจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นก็เพราะว่าตนและ ภรรยาเป็นคนชอบทานอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วและในภูเก็ตร้านอาหาร ญีป่ นุ่ ทีม่ อี ยูก่ ย็ งั ไม่หลากหลายเท่าไหร่โดยเฉพาะในตัวเมืองและทำาเล ทีเ่ ลือกคือโรงหนังโคลีเซีย่ ม พาราไดส์ จ.ภูเก็ต ซึง่ ถือเป็นจุดศูนย์กลาง ทีจ่ ะดึงดูดให้คนเข้ามาทานได้มาก เน้นคอนเซ็ป ซูชสิ ายพาน ทานสนุก ร้านซูชิแห่งนี้ถือเป็นเจ้าแรกของภูเก็ตที่นำาสายพานเข้ามา ใช้เพื่อให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินกับการรับประทานอาหาร สำาหรับ บรรยากาศภายในร้านก็ดูอบอุ่นลูกค้าที่เข้ามาทานสามารถมองเห็น

KONPHUKET MAGAZINE

28 นิตยสาร คนภูเก็จ

T

he owner of restaurant, Khun Son, with cheerful smile said the inspiration of opening the Japanese restaurant is because Japanese food is favorite dish for his wife and himself. Initially he found the market for Japanese foods restaurants in Phuket has not many competitive; especially in local town where later picked to start his business inside Ocean Department Store which is considerably central part of the island and attracting people both local and foreign visitors. His concept is fun meal with sushi


กันทุกคน อาหารที่เดินมาตามสายพานก็มีให้เลือกทานกันหลาย ๆ เมนูเรียกได้ว่าใครชอบทานปลาที่นี่เค้าก็มีปลาชิ้นใหญ่คัดสรรเฉพาะ สดใหม่มคี ณ ุ ภาพเท่านัน้ แต่ราคาเบา เบา เริม่ ต้นตัง้ แต่ 29-199 บาท มีให้เลือกตามสีจานสีสนั สดใสถึง 8 สี สำาหรับเครื่องดื่มก็มีทั้งชาเขียว ร้อนและชาเขียวเย็น มีให้เติมอันแบบไม่อั้นสำาหรับน้ำาอัดลม คิดใน ราคารีฟิวเพียง 30 บาทเติมกันไม่อั้น ในเรื่องจุดเด่นของร้านคุณสนบอกว่าน่าจะเป็นในเรื่องของ ความสดใหม่ของอาหาร ซึง่ อันนีท้ มี งานขอการันตีความสดว่าแน่นอน จริงเพราะทีมงานคนภูเก็จได้แวะเวียนกันไปชิมกันเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ขอบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอน นอกจากความสดแล้วเป็นเรื่องของการ บริการที่คุณสนเน้นเป็นพิเศษเพราะคุณสนบอกกับเราว่าลูกค้าคือสิ่ง สำาคัญที่ทำาให้เรายืนอยู่ได้สุดท้ายคุณสนเจ้าของร้านฝากให้คนที่ชอบ ทานอาหารญี่ปุ่น รสชาติ คุณภาพ คอเดียวกันเข้ามาทานเยอะ ๆ สำาหรับโปรโมชั่นตอนนี้เฉพาะสัปดาห์แรกลดทันที 20 เปอร์เซ็นต์ และหลังจากนั้นรับบัตรสมาชิกลดทันที 10 เปอร์เซ็นต์ สนใจก็แวะ ไปทานได้ก่อนใครที่ ชูชิสายพาน บนชั้น 2 โคลิเซี่ยม ภูเก็ต

rotating conveyor belt that winds through the restaurant and moves past every table and counter seat. His restaurant is the first place bringing conveyor belt system for sushi rotating. Customers will have fun taking their favorite plates through the marching sushi around the counter seat and they will also feel at ease by friendly atmosphere surrounding. The restaurant provides varied selection of foods and favorite menus. Enjoy with fresh and quality fish meat and wide variety of menus ranging from 29-199 Baht and traditional drinks like Japanese green tea. Special served soft drinks with unlimited refill at very low cost for only 30 Baht. The highlight is freshness of ingredients and materials which our team has tasted and guaranteed their truly high quality. Not only care of foods preparation but also minded service Khun Son firmly emphasized. Newly special promo is 20% discount only first week of grand opening and 10% discount cards for following weeks. His restaurant is looking forward to welcome you on 2nd Floor of SFX Coliseum Cinema (Phuket Ocean Shopping Mall).

KONPHUKET MAGAZINE

29 นิตยสาร คนภูเก็จ


7Trick

FOR SEX LIFE

¡ÅàÁç´ 7 à¾ÔèÁà«ç¡«ãËŒ«Òº«‹Ò¹

1 บราสุดเซ็กซี่ 'เซ็กซที่เรารอน เพื่อโชวใหเห็น เนินอกของคุณนิดๆ รับรองวาค่ำคืนนี้ตองเปน คืนสุดโรแมนติกอยางแนนอน

2 ขอความขี้เลน “คิดถึงนะคะ” “อยาลืมกินขาวดวยนะ” ขอความเหลานี้คง กลายเปนเรื่องปกติสำหรับเขาไปซะแลว ลองเปลี่ยนเปนสงขอความสนุกๆ ปนเซ็กซี่เล็กๆ ตลอดทั้งวัน บอกใหเขารูวาคุณเตรียมเซอรไพรสเขาดวยชุด สุดเซ็กซีแ่ คไหน และอยากใหเขาปรนเปรอความสุขใหกบั คุณอยางไรบางที นี้เขาคงตั้งหนาตั้งตารอ ใหถึงเวลากลับบาน จนแทบทนไมไหวเลยเชียว


3

4

หองนอนโรแมนติก

เรอ่ื งบรรยากาศก ดีแคไหน...ถาแฟนเ็ ปน อกี หนง่ึ สง่ิ ทค่ี ณ ุ ไมค วรมองขา มจ ห น ุ  ม ข อ ง ค ุ ณ เด ทเ่ี ตม็ ไปดว ยแสงเท ินเขามาในหองนอ ะ น มันคงทำใหเขาพร ยี นสสี ม สลวั ๆ อ ม ท ี่จะกระโจน เขาหา และอยา ลมื ...ปด ท ว ี เ ี ส ย ี ก อ น เพราะมนั อาจคุณในทันที ใจเขาจากคุณก็เป ดงึ ความสน นได

X XX

5

ของคุณทั้งคู Foreplay าในการโหมโรงมากเทาไรอารมณรักาท ุ ผหู ญงิ ค่ี ณ

ยิ่งคุณมีเวล โดยเฉพาะชว งเวล างกายเขาจะ ั ้ น น  า เท ึ ้ น ข าก ม น อ ร กจ็ ะยง่ิ เรา วนตางๆ ของร แรงยง่ิ ขน้ึ ส าม ต ป ไ  ไล บ ู ล ๆ ย ุ ทง้ั คใู หร อ น ใชริมฝปาก คอ ภมู ริ กั ในคำ่ คนื นข้ี องคณ ห ุ ณ อ ิ ่ ม เปน การเพ

6

สถานที่แปลกใหม

ใครบอกวาการมเี ซ็กซตอ งอยูใ นห หลีกหนีความจำเจแลวลองเปลี อ งนอนเพยี งอยางเดยี ว ที่ใหมๆ ภายในบาน อยางโตะ ่ยนบรรยากาศ หาสถาน แตในหองน้ำ เพื่อใหคุณทั้งคู อาหาร หองครัว หรือแม ซาบซา ของการมีเซ็กซในแบบทีไดสัมผัสกับรสชาติความ ไ่ มเคยมากอน

XXX

7

หนังอีโรต

ลองนึกถึงบิก นง่ั ดหู นงั รกั รรยากาศหลังอาหา ทามกลางคโรแมนตกิ แตแ ฝงไปดรมื้อค่ำที่คุณทั้งคูกำ จากทวี เี ทา น วามมืดของหองนั่ง ว ยความอโี รตกิ หนอ ลัง ทง้ั คอู าจจะ น้ั ไมแ นว า หลงั จาก เลนที่มีเพียงแคแสง ยๆ คนเปนผูสรไดเ ปน พระเอก นางเอหนงั รกั เรอ่ื งนจ้ี บลงคไฟ างขึ้นเองก็เ ณ ุ ปนได ก ในหนงั รกั ทค่ี ณ ุ สอง

เซอรไ พรสส ดุ มาบานแลวพ ๆ จะเกดิ อะไรขน้ึ ถา แฟน ุ กลบั อะไรเลย แล บวา...คุณกำลังอยูในชุดว หนมุ ของคณ วา เขาคงยนื ตวกำลังยืนทำกับขาวของโ ันเกิดที่ไมสวมใส ป ะลงึ จนทำอะ ไรไมถ กู เลยทรดใหเขารับรอง เี ดยี ว


PHUKET HEALTH

Alpha Bio-Technology Co., Ltd., Phuket Branch บริษัท อัลฟา ไบโอ เทคโนโลยี จํากัด สาขาภูเก็ต “จากประสบการณตรงของเรา…มอบสิ่งดี ๆ สูคุณ”

คุ

เรื่องโดย นีน่า ภาพโดย บิ๋น

ณ ภัณฑิรา กาญจนคลอด หรือคุณบีเจ้าของกิจการ บอกกับทีมงานถึงแรงบันดาลใจในการบริษัทนี้ว่า เริ่มต้นเมื่อคุณประเสิรฐ ขาวกิจไพศาล อดีตนายก เทศมนตรีตำาบลกะทู้ ในฐานะประธานที่ปรึกษาของ บริษัท อัลฟ่า ไบโอ เทคโนโลยี สาขาภูเก็ต ได้ทดลองรับประทาน เนื่องจากท่านได้ป่วยเป็นโรคประจำาตัวหลายโรค พอได้ลองมารับ ประทานอาหาร ปรากฎว่าสุขภาพค่อยๆดีขึ้น จนหายเป็นปรกติ จึง อยากจะบอกต่อไปถึงคนอืน่ ๆทีใ่ ส่ใจสุขภาพหรือมีปญ ั หาเสีย่ งกับโรค ภัยต่างๆได้ลองมารับประทานผลิตภัณฑ์ของทางบริษทั ดู การเปิดตัว บริษัท อัลฟ่า ไบโอ เทคโนโนโลยี จำากัด ถือว่าเป็นสาขาแรกของ ประเทศไทย ทั้งนี้การเปิดตัวสาขามีวัตถุประสงค์สำาคัญอีกอย่างคือ ต้องการมีสถานทีร่ องรับกลุม่ ลูกค้าให้ได้มารับคำาปรึกษาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ

KONPHUKET MAGAZINE

32 นิตยสาร คนภูเก็จ

Ms.

STORY BY NINA PHOTO BY BEAN

Phanthira Karnjanaklord or Khun Bee, branch owner said to us the inspiration in electing this company that initially Mr. Prasert Khaokitphaisarn who is former Mayor of Kathu Municipality and presently as honored consultant of Alpha Bio-Technology Co., Ltd, Phuket Branch has ever used its natural medicines due to his several congenital diseases. After had it for a period of time he found his physical health responding and improving at much better state until he could recover to normal condition. With its purely natural, nontoxic, side-effects free and highly effective hi-tech healthcare products he wishes to contribute these good products


ด้านสุขภาพโดยตรง สำาหรับผลิตภัณฑ์หลักๆของสาขามีด้วยกัน 4 กลุ่มแยกเป็น กลุ่มของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ สมุนไพรธรรมชาติ เครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพ เวชสำาอางค์ สำาหรับกลุม่ เป้าหมายของผลิตภัณฑ์ จะเน้นคนรักสุขภาพ มีปัญหาความเสี่ยงหรือไม่มีก็มาปรึกษาได้ เน้นการป้องกันดีกว่าการรักษาและเพือ่ เสริมสร้างภูมคิ มุ้ กัน สำาหรับ ผลิตภัณฑ์ทน่ี าำ มาจำาหน่าย ถือเป็นนวัตกรรมทีผ่ า่ นการยอมรับและ ได้รับสิทธิบัตรเทคโนโลยีขั้นสูงมี อย.รับรอง เป็นนวัตกรรมของ ศตวรรษที่ 21โดยทีมวิจัยของนิวซีแลนด์นำาโดย ศาสตราจารย์ ดร. เกา ยิ หวาย สำาหรับรายละเอียดของผลิตภันฑ์มีอยู่ 8 กลุ่ม ด้วยกัน สนใจข้อมูลของผลิตภัณฑ์สามารถ แวะเวียนไปได้ทส่ี าขาอัลฟ่า ไบโอ สาขาภูเก็ต ติดกับห้างทองศรีทอง ส่วนผูท้ ที่ สี่ นใจอยากจะเป็ตวั แทน เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ อัลฟ่า ไบโอ ก็สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ที่ ºÃÔÉÑ· ÍÑÅ¿†Ò äºâÍ à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ò¡Ñ´ ÊÒ¢ÒÀÙà¡çµ 24/648 ËÁÙ‹ 4 µ. ÇÔªÔµ Í. àÁ×ͧ ¨. ÀÙà¡çµ 83000 (µÅÒ´¹Ò¤Ò) ËÃ×͵Դµ‹Í¤Ø³ºÕâ´ÂµÃ§ä´Œ â·Ã.076-522202 / 087-8222822

widely to all health carers. Phuket province is respectfully the first branch in Thailand and purpose of its opening is to serve such a regular place and resource especially for direct consultation with healthcare specialist. The products can divide into 4 categories which are health supplemental foods, natural herbs, healthy drinks and cosmeceuticals. The target is focused among health carers including general people who are always welcomed for consultation. Alpha Bio-Technology’s products emphasize and target for health protection and prevention to increase body immunity rather than curing and healing. The imported items are accepted worldwide as hi-tech health products with certification by Food and Drug Administration; an innovation of 21st century manufactured by New Zealand Institute of Natural Medicine Research leaded by Dr. Gao Yi Wei who is researcher and developer. Products can be detailed into 8 categories. For more information please contact Alpha BioTechnology Co.,Ltd., Phuket Branch situated next to Sri Thong Gold Shop For those who are interested in sale marketing or sale supporting please contact

Alpha Bio-Technology Co., Ltd., Phuket Branch located at 24/648 Moo 4 Vichit Sub-district, Muang District, Phuket 83000 (Naka Market) or direct phone call to Khun Bee at 076-522202 or 087- 822 2822.

KONPHUKET MAGAZINE

33 นิตยสาร คนภูเก็จ


PHUKET TALK

KONPHUKET MAGAZINE

35 นิตยสาร คนภูเก็จ


KONPHUKET MAGAZINE

36 นิตยสาร คนภูเก็จ


“พนาสนธิ์ ซิตี้ โครงการใหญ ทําเลดี สาธารณูปโภคครบครัน” เพราะบาน คือ...จุดเริ่มตนที่ยิ่งใหญของสังคมและเปนศูนยรวมของความสุขของทุกคนใน ครอบครัว พนาสนธิ์ ซิตี้ เราเขาใจมุมมองของคนรุนใหม...และความหมายของคําวา “บาน” เราจึงไดคดั สรรทุกอยาง เพือ่ ใหทกุ คนในครอบครัว สัมผัสกับนิยาม “ความสุข” ไดอยางแทจริง ดวยเนื้อที่ของโครงการที่กวางขวาง โอบลอมดวยธรรมชาติ ที่ยังคงความบริสุทธิ์ของอากาศและ สภาพแวดลอม สังคม ที่สงบ อบอุน ดวยการดูแลที่ใสใจของเรา พรอมทั้งยังสะดวกสบายดวยทําเลที่คุมคา งายตอการเดินทางดวยเสนทางเชื่อมตอถนนและ สถานที่สําคัญ อยูใกลแหลงชุมชน หางสรรพสินคา วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และสวนสาธารณะ เชิญแวะชมโครงการพนาสนธิ์ กรุป ทั้ง 9 โครงการไดทุกวัน โทร: 076-2720123 หรือ www.phanason.com KONPHUKET MAGAZINE

37 นิตยสาร คนภูเก็จ


PHUKET PHUKETEDUCATION TALK

Phuket Special School โรงเรียนภูเก็ตปญญานุกูล

นสังคมที่เราอยูนี้ คงจะปฎิเสธไมไดวามีคนหลายหลายรูปแบบ ที่เราจะตองอยูรวมกันในสังคม หลาย ๆ คนทํางานจนไมมีเวลาท่ี จะมองออกไปขางนอกวายังมีคนอีกหลาย ๆ คนที่ยังไมมีโอกาส แมแตจะเขามาอยูในสังคมรวมกับคนอื่น ๆ แตจะดีแคไหนถาจะมีคน อีกสักกลุม หนึง่ มองเห็นความสําคัญคอยชวยเหลือและใหโอกาสแกพวก เขาเหลานั้น ไดโอกาสเขามาเปนสวนหนึ่งของสังคม โรงเรียนภูเก็ตปญญานุกูล ถือเปนที่หนึ่งที่ยังคงมีสายใยแหง ความเอื้ออาทรใหเด็ก ๆ เหลานั้น เพราะนักเรียนที่โรงเรียนแหงนี้เปน นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา บกพรองทางการไดยินและ ออทิสติก ที่นี่เปดรับนักเรียนในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และ ระนอง หรือจังหวัดใกลเคียงอื่น ตั้งแตระดับกอนปฐมวัยจนถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน การจัดการเรียนการสอนของทีน่ เ่ี ปนแบบสหศึกษา จัดนักเรียน เขาชั้นเรียนโดยการแยกประเภทระดับความพิการ และศักยภาพของ แตละคน ใชหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยการยืดหยุนทั้งเนื้อหา สาระระยะเวลาการวัดผลและประเมินผลเพือ่ ใหเหมาะสม ตามศักยภาพ KONPHUKET MAGAZINE

40 นิตยสาร คนภูเก็จ

เรื่องโดย อูด ภาพโดย บิ๋น

P

STORY BY AUD PHOTO BY BEAN

resently we can say there are various types of human characteristics in the society where we all live together. Lots of people pay attentions over to their own life and works and never look out off their box to the outside world where still a number of disabled persons waiting for an opportunity and help in developing their capability and intelligence so that they can survive and live as part of the society. The Phuket Special School is very helpful in providing education and in some cases, a home for deaf, autistic and mentally disabled children. The school accepts children locally in area of Phuket, Phang-nga, Krabi, Trang, Ranong and or nearby provinces; offering from pre-kindergarten to lower secondary level. The school provides co-education dividing by types of disability and ability following special curriculum operated


PHUKET TALK

ของเด็กนักเรียนแตละคน และจากการพูดคุยกับคุณครูผูดูแลเด็ก ๆ ก็ทําใหเราทราบวา การเปนครูพี่เลี้ยงนั้นถือเปนงานที่ตองเสียสละเปนอยางมากเพราะ โรงเรียนประจําแหงนี้ยังมีนอง ๆ จํานวนไมนอยที่ไมมีผูปกครองมารับ กลับบานในวันเสาร อาทิตย ทําใหคณ ุ ครูจาํ เปนตองจัดเวรกันในวันหยุด เพื่อที่ทุกคนจะไดมีวันพักผอนบาง ภูเก็ตของเราคงจะสวยงามกวานี้ไดไมยาก ถาทุกคนไมมอง เห็นแคประโยชนสวนตัวเทานั้นแคลองหันกลับไปมองคนอื่น ๆ และ แบงปนความสุขเล็ก ๆ นอย ๆ ใหแกคนเหลานั้นบาง เริ่มตนตั้งแตวัน นี้ก็ยังไมสายนะคะ โรงเรียนภูเก็ตปญญานุกูล 133 หมู2 ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 TEL : 076-260448 Fax : 076-260444 E-Mail : ssphuket@hotmail.com

by Ministry of Education. To improve and develop suitably to individual student at different condition the contents of study will be flexible in term of time, assessment and evaluation By our direct interview with teachers we found the teachers always sacrifice themselves donating their private time in taking care of children during their weekend. They have time for rest just once a week by rotating among themselves to take a day-off. us can Phuket will be more worth and livable city if all of just care and think about other people. The more we share the more we live together with happiness. It’s never late to start now. Panyanukul School : 133 Moo 2, Paklok Sub-district, Talang District, Phuket 83110 Phone: 076-260 448 Fax: 076-260 444 Email: ssphuket@hotmail.com

KONPHUKET MAGAZINE

41 นิตยสาร คนภูเก็จ


PHUKET EDUCATION เรื่องและภาพโดย มอร์แกน STORY AND PHOTO BY MORGAN

Ka-Nhaen

Cultural Community – Living Museum

ชุมชน

บานแขนน “หากวันนี้เราไม่สร้างความเข้มแข็งทางด้าน วัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชนเหล่านี้ พวกเขาก็ จะเติบโตโดยไม่มีทักษะของการใช้ชีวิต” If we don’t strengthen our children in terms of culture, they will grow without any life skill and will never survive in the struggling society

ยุ

คสมัยนี้ กระแสการส่งเสริมและอนุรกั ษ์ประเพณีวฒ ั นธรรม กำาลังมาแรง หลายๆ หน่วยงาน พยายามส่งเสริมและฟน ฟู ประเพณีวฒ ั นธรรมต่าง ๆ ให้กลับมามีชวี ติ อีกครัง้ ในเวลา อันรวดเร็ว โดยใช้เงินเป็นสื่อกลาง แต่แล้วก็มักจะล่มลงกลางคัน ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดถึงความสำาเร็จในการมีส่วนร่วมของคนใน ชุมชน คือ “หมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง บ้านแขนน” จุดประกายและ ความตั้งใจของผู้ก่อตั้งคือ ว่าที่ ร.ต. ไตรบัญญัติ จริยเลอพงษ์ ผู้ที่ เล็งเห็นว่าชาวบ้านหมู่ที่ 2 ต.เทพกระษัตรี ถ.ถลาง จ.ภูเก็ต มีความ รักใคร่กลมเกลียว มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้ร่วมกันสืบสาน และอนุรักษ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมเอาไว้ได้เป็นอย่างดี จึง ได้คิดสร้างรูปแบบของการรองรับกิจกรรมและการรวมกลุ่มดังกล่าว ให้คงอยู่ และถาวรต่อไปรูปแบบดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้หมูบ่ า้ น เป็นสถานที่กลางรวบรวมเรื่องราวทางด้านวัฒนธรรม ในรูปแบบ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่สืบทอด สืบสาน เผย แพร่ อนุรักษ์ รวมถึงส่งเสริมงานทางด้านวัฒนธรรม และที่สำาคัญ เพือ่ เป็นการสร้างงาน สร้างโอกาสให้มอี าชีพหรือรายได้เสริมจากการ ทำากิจกรรม และรายได้จากผลผลิตทางด้านการเกษตรอีกด้วย ระยะเวลา 6 ปี กับพื้นที่ 5 ไร่เศษของการก่อตั้งหมู่บ้าน วัฒนธรรมแห่งนี้ สื่อทั้งในท้องถิ่นและส่วนกลางได้นำาเสนอเรื่องราว KONPHUKET MAGAZINE

42 นิตยสาร คนภูเก็จ

T

he significant trend in cultural heritage preservation is increasing. Senior officers and organizations of both government and private sector are paying more attention to this issue. However, tradition and culture are cultivated through successive generations, they cannot be traded. Therefore, the cultural rehabilitation by merely focusing the bulk of the funds and the immediate success always falls halfway. Lt. Tri-Banyat Jariyalerphong, the founder of this cultural centre, local people of Village 2, Thep Kasattrri Sub-district, Thalang district, Phuket cooperatively created the Thalang Cultural Village. The village continued and conserved the traditional way of local living. A lot of cultural activities and communal gathering are promoted here. Ka-Nhaen Cultural Community aims to be a collection centre of cultural stories. It is like a living museum of folk life heritage conservation which builds the spirit of community and enhances employment opportunity from cultivation and harvesting.


ออกสูส่ ายตาของคนทัง้ ประเทศ และทีน่ ก่ี เ็ ป็นสถานทีส่ าำ หรับเยาวชน ตัวน้อยๆ ของเราได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของบรรพบุรุษ หากวันนี้เราไม่สร้างความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรมให้กับ เด็กและเยาวชนเหล่านี้ พวกเขาก็จะเติบโตโดยไม่มีทักษะของการ ใช้ชีวิต ไม่รู้จักแก้ปัญหาเอาตัวรอดในสังคมที่เลวร้าย รวมถึงจิตใจที่ ต้องถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกัน การได้รถู้ งึ ทีม่ าทีไ่ ปของบรรพบุรษุ คือเครือ่ ง ที่จะ ทำานายได้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไร ถึงแม้ว่ามีผู้ให้ความสนใจกับหมู่บ้านวัฒนธรรมแห่งนี้มาก แต่ปัญหาที่ประสบอยู่ในขณะนี้ก็คือ เรือนไม้บางหลังไม้ผุและพังลง ไปตามอายุการใช้งานเพราะขาดงบประมาณในการบำารุงซ่อมแซม ดังที่กล่าวไปแล้วว่าหมู่บ้านวัฒนธรรมแห่งนี้เป็นการมารวมกลุ่มกัน ของชาวบ้าน ไม่ได้เป็นการร่วมลงทุนจากนักธุรกิจแต่อย่างใด รายได้ จากการร่วมสมทบทุนจากผู้เข้าร่วมก็ไม่เพียงพอที่จะบูรณะซ่อมแซม ได้ หากไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรที่เข้ามาดูแล แต่ถึงอย่างไรชุมชนก็ยังคงยืนหยัดและมั่นคงในการดำารง วิถีของชุมชนทางด้านวัฒนธรรมของตนเองได้อย่างเข้มแข็งและพอ เพียง โดยมีศูนย์กลางการรองรับในรูปแบบของ “หมู่บ้านวัฒนธรรม ถลาง พิพิธภัณฑ์มีชีวิต”

Through the last 6 years on a five rai plot of land, the project has been revealed to the public by both local and central media. Currently, Ka-Nhaen Cultural Community opens to minimum numbers of 1,000 students and visitors a week. Here is a place for the next generation to conserve the old tradition of Thai customary ways of life. Some adults may see it a simple thing, but not for today’s youth who only live in an urban life and have never experienced it. When we were boy scouts we lighted a fire by using only three matches, on a contrary, our children may need a whole matchbox. All this is because it is not what we are doing in our daily life. If we don’t strengthen our children in terms of culture, they will grow without any life skill and will never survive in the struggling society. Mutually depending on each other and knowing our ancestors’ history will forecast the future of society. Even many serious economic crisis and high cost of urban living we recently have been through, the village practices the ideals of the sufficiency economy according to the principles formulated and promoted by his Majesty the King and reflects their way of life through the living museum

KONPHUKET MAGAZINE

43 นิตยสาร คนภูเก็จ


อูประเสริฐ ขการช าง องคุณ… ง ร อ า ข ก ง อ  ต ม า ว ค ก ุ ท ใสใจ

“อู่ประเสริฐการช่าง อู่ซ่อมรถมาตรฐานให้การบริการกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยความพร้อมของทีมงาน ชิ้น งานทุกชิ้นก็มีการรับประกัน และมีใบการันตีให้ลูกค้า” ครบครันทั้งเรื่องของระบบสี มีห้องอบสีทั้งหมด 3 ห้อง รถของท่านจะได้รับดูแลเป็น อย่างดีจากช่างที่มีมาตรฐานผ่านการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พิเศษสำาหรับท่านทีอ่ า่ นนิตยสารคนภูเก็จสามารถตัดชิน้ ส่วนทีเ่ ป็นโฆษณาของอูป่ ระเสริจการช่างมาแสดง ท่านจะได้รบั สิทธิพเิ ศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ฟรีขัดสี บริการถ่ายน้ำามันเครื่อง ไม่คิดค่าแรง แถมไส้กรองฟรี พร้อมให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการดูแลรักษารถของท่าน ตลอดเดือน มกราคม 2554 ท้ายนี้คุณประเสิรฐยังฝากขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจอู่ประเสริฐมาโดยตลอด ทั้งสาขาภูเก็ต และสาขาท้ายเหมือง พร้อมทั้งปีจะ เดินหน้ารักษามาตรฐานในเรื่องของสินค้าและบริการดี ๆ ต่อไปเพื่อเป็นการคืนกำาไรให้ลูกค้า นอกจากนี้คุณประเสริฐยังฝากบอกไปถึงผู้ที่สนใจ ทำาธุรกิจบริการไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ สิ่งสำาคัญก็คือการบริการ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักการบริการที่ดี ต้องให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจทั้งก่อนงาน และการบริการหลังการขาย สาขา 1 อ.ทายเหมือง จังหวัดพังงา สาขา 2 ถ.พระภูเก็ตแกว อ.กะทู อ.ภูเก็ต

โทร. 076-319 347 มือถือ 081-476 3641

ก จา ชาง ิเศษ าร ธ�พ ฐก สิท สริ

ระเ อูป


บริษัท อนันตกาญจน โฮลดิ้ง คอมปานี - »ÃСͺ¡Ô¨¡ÒÃÃѺ¨ŒÒ§Í͡ẺáÅеԴµÑ駫‹ÍÁá«Á à¤Ã×Íè §¡íÒà¹Ô´ä¿¿‡Ò à¤Ã×Íè §»ÃѺÍÒ¡ÒÈ à¤Ã×Íè §·Ø¹‹ áç - »ÃСͺ¡Ô¨¡ÒÃÃѺ¨ŒÒ§Í͡ẺáÅеԴµÑé§ ËÁŒÍá»Å§ä¿¿‡Ò ÊÒÂä¿¿‡Ò àÊÒä¿¿‡Ò à´Ô¹·‹Í»ÃÐ»Ò ·‹Í¹éíÒ·Ôé§ - »ÃСͺ¡Ô¨¡ÒÃÃѺ¨ŒÒ§Í͡Ẻµ¡áµ‹§ÀÒÂã¹ ÀÒ¹͡ ÍÒ¤ÒÃÊíҹѡ§Ò¹ âç§Ò¹ - »ÃСͺ¡Ô¨¡ÒâÒÂÍØ»¡Ã³ä¿¿‡Ò ·Ñé§áçµèíÒáçÊÙ§ áÅÐÃкº»ÃлÒ

สนามสุรกุล

พรอมภัณฑ สโตร

สวนหลวง

ร.ร. ขจรเกียรติ

63/15 ม.12 ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 076- 513179 FAX 076- 513180

ร.ร. ดาวรุง


PHUKET PEOPLE

ANUNTRAKARN ͹ѹµ¡ÒÞ¨¹ âÎÅ´Ôé§

“ความพอใจของลูกคา คือ ความปรารถ ของเรา” “ Client’s Satisfaction is our prior target ” เรื่องโดย นีน่า ภาพโดย บิ๋น

ริษทั ในเครืออนันตกาญจน์ทง้ั 2 แห่ง คือ อนันตกาญจน์ โฮลดิ้ง ให้บริการเกี่ยวกับ การออกแบบ รับเหมา รับ ก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า และห้างหุน้ ส่วนอนันตกาญจน์ ภูเก็ต ซึง่ เป็นร้านค้า วัสดุประเภทไฟฟ้าสำาหรับ คุณธงชัย ผู้บริหารระดับสูงเล่าถึงแนวโน้มด้านตลาดในปี 54 ว่ามีโครงการที่ อนันตกาญจน์รบั ออกแบบรับเหมาทัง้ สิน้ 5 โครงการ อาทิเช่น โรงแรม ในเครือชูกาปาล์ม คอนโดมิเนียมใกล้สวนหลวง และอื่นอีกหลายโครงการ คุณธงชัยยังบอกกับ ทีมงานว่า การทำางานลักษณะนีจ้ าำ เป็นต้องอาศัย ความรู้ความชำานาญ และทีมงานที่สามารถให้คำา ปรึกษากับผูว้ า่ จ้างได้ การทำางานให้ลกู ค้าต้องเน้น ทำาให้ดีที่สุด หากงานชิ้นไหนที่ต้องแก้ไขก็ต้อง ดำาเนินการให้เรียบร้อยทุกขัน้ ตอน ทีส่ าำ คัญ “เรา ต้องทำางานเพือ่ ให้ลกู ค้าสบายใจ” ลูกค้ามีปญ ั หา อะไรเราต้องตอบ ดูแลและให้คาำ ปรึกษากับลูกค้า ได้ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทเป็นที่ไว้วางใจและเติบโต ต่อไป ส่วนการขยายธุรกิจนั้นคุณธงชัยกล่าวว่า ภูเก็ตค่อนข้างเป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงอยู่แล้ว ดังนั้นจึงอยากทำางานในภูเก็ตให้ทั่วถึงก่อน คุณ ธงชัยเน้นกับทีมงานเป็นพิเศษว่า ชิน้ งานของลูกค้า จะต้องดีทส่ี ดุ และลูกค้าจะต้องได้รบั ความพึงพอใจ สูงสุด

KONPHUKET MAGAZINE

46 นิตยสาร คนภูเก็จ

T

STORY BY NINA PHOTO BY BEAN

he 2 companies under Anantakarn Group are Anantakarn Holding Company Limited offering construction designs, engineering contractors, building works and electrical system, and Anantakarn Phuket Limited providing retail sale of electrical materials and equipment. Mr. Thongchai who is presently Chief Executive advised about their company growth in 2011 that Anantakarn possesses totally 5 building projects such as Sugar Palm Hotels Group, Condominiums located near Suan Luang and other several projects . Mr. Thongchai also told us that this type of job strongly requires expertise and experience including professional team work to be able to represent well engineering consultancy to clients. We focus on best quality of the output work; in case some jobs may require remedy we will proceed to complete at all stages. We’re well prepared to respond and give consultancy as well as “we serve to meet the great


สุดท้ายคุณธงชัยฝากขอบคุณลูกค้าทั้งในส่วนของลูกค้าเก่า ที่ไว้วางใจอนันตกาญจน์มาโดยตลอดและลูกค้าใหม่ทางอนันตกาญจน์ ก็ยินดีจะให้คำาแนะนำาปรึกษาฟรี ทั้งในเรื่องของการออกแบบ งาน ก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า และอื่นๆอีกมากมาย และยังฝากอวยพรปี ใหม่ มาถึงลูกค้าทีมงานคนภูเก็ตทุกคนอีกด้วยค่ะ หจก. อนันตกาญจน์ ภูเก็ต 63/15 ม2 ถ.เจ้าฟ้าตัดใหม่ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร.076-513179 บริษัท อนันตกาญจน์โฮลดิ้งคอมปานี จำากัด 55/132 ถนนเจ้าฟ้า ตำาบลวิชิต อำาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทร. 086-4715061

satisfaction of our clients”. Time to time our company has proved reliable and responding to the challenges of innovation. He expects to expand his company in the future but he thinks currently Phuket has already high potential and big market of investment; for now he rather wants to spread into the local market. His goal is the customer must receive the best quality; especially highest satisfaction. Lastly Mr. Thongchai wishes to thank you for all kind supports from old clients. For new clients Anantakarn is very pleased to offer free engineering consultancy including construction designs, building works, electrical system and etc. By the way as of New Year festive season he also give all best wishes to all of his clients and also Kon Phuket team. Anantakarn Phuket Limited is located at 63/15 Moo 2, New Chafa Road, Vichit, Muang, Phuket. Tel. 076513179 Anantakarn Holding Company Limited is located at 55/132 Chaofa Road, Vichit, Muang, Phuket. Tel. 086-471 5061

KONPHUKET MAGAZINE

47 นิตยสาร คนภูเก็จ


PHUKETTALK NIGHT PHUKET

LIFE

เรื่องโดย ฟ้าใส ภาพโดย บิ๋น STORY BY FAHSAI PHOTO BY BEAN

ถือว่าทำ�ได้ดีเลยทีเดียวสำ�หรับร้านนั่งชิว�ๆ�สบาย�ๆ�อาหารดี�ดนตรีเพราะ�บรรยากาศโอเค� ราคาไม่แพงจนเกินไป

I

Though the place is pretty small comparing to other similar style places

ากที่น้องในออฟฟิตของเราได้เอ่ยปากชวนไปฉลองวัน เกิดทีร่ า้ นชือ่ เก๋ ๆ ว่า”เพนนินสุรา” ซึง่ ตัง้ อยูส่ ามกอง ใน ตัวเมืองภูเก็ต ร้านเล็ก ๆ ดูอบอุ่นด้วยไฟสีส้มสลัว ๆ บรรยากาศสบายก็ทาำ ให้เรารูส้ กึ ประทับใจในร้านเล็ก ๆ แห่งนีอ้ ยูไ่ ม่นอ้ ย เมื่อไปถึงร้านเราก็ไม่รอช้าที่จะสั่งอาหารมาทานกัน เพราะว่าหิวมาก ไม่วา่ จะเป็นข้าวไข่เจียว กุง้ แช่นาำ้ ปลา ไก่ทอด หรือต้มข่าไก่ ก็ไม่ได้ทาำ ให้เราผิดหวังแต่อย่างไร ถือว่ารสชาติดี ทีเดียวสำาหรับอาหาร นั่งชิว ๆ กันสักพัก ก็มีนักดนตรีหนุ่มหน้าตาน่ารัก ขึ้นมาทั้งร้องเพลงและเล่นดนตรีเอง แถมยัง Entertrain คนดู

KONPHUKET MAGAZINE

48 นิตยสาร คนภูเก็จ

t’s a place where our colleague recently invited us to celebrate his birthday party. The restaurant with chic name “PenninSura” is located in Samkong area, Phuket Town. A small relaxed restaurant but filled with warm and chill-out atmosphere is an impressive and must-visit place. It provides various simply and popular Thai menu such as plain or mixed omelets, fresh prawn in fish sauce, fried chicken or coconut milk soup with chicken which you can be fond of. Live music by good looking singer with 1-2


PHUKET TALK

ได้ดซี ะด้วย ขอเพลงไหน ๆ หนุม่ คนนีเ้ ค้าร้องได้หมดค่ะ...ขอบอก ถือว่าทำาได้ดีเลยทีเดียวสำาหรับร้านนั่งชิว ๆ สบาย ๆ อาหารดี ดนตรีเพราะ บรรยากาศโอเค ราคาไม่แพงจนเกินไป แต่ในเรือ่ ง ของห้องน้ำาอาจจะยังต้องปรับปรุงนิดหน่อยเพราะมีห้องน้ำาแค่ ห้องเดียว ทำาให้อาจจะต้องต่อคิวรอกันหน่อย แต่โดยรวมก็ถอื ว่า ผ่านฉลุย ร้านเพนนินสุราตั้งอยู่ที่ ถ.หงษ์หยกอุทิศ แถว ๆ สาม กอง เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 18.30-02.00 น

pieces of instrument is also entertaining. The singer can sing so many songs of our requests. Cool! Though the place is pretty small comparing to other similar style places (pity that only one restroom provided making people must waiting in line) we can still say it’s is an attractive one where we should try. PensinSura is situated at Hongyok Road (in area of Samkong). Open daily from 06.30 pm -02.00 am.

KONPHUKET MAGAZINE

49 นิตยสาร คนภูเก็จ


PHUKET PHOTO

“แบงค”สิทธ�เดช มหาโพธ�์

ชางภาพอิสระ

“ภาพถายคือความทรงจํา..ภาพสวยงาม ความทรงจําก็สวยงาม” กอนจะเขาวงการถายภาพนั้นตัวผมเองไดเปนชางกราฟฟครีทัชของรานอัดขยายภาพแหงหนึ่งในภูเก็ต และไดเขามารูจักผูชายใจกวาง คุณ หนุม แหง PhuketNeoPhoto กับภาระกิจใหญครั้งแรกที่ไดเจอคนรักการถายภาพที่เยอะที่สุด ในการถายภาพ ชุดยอนยุคคนภูเก็ต และงาน นี้ละครับ เปนการจุดประกายใหผมเองสนใจในดานถายภาพมากขึ้นจนไดมีกลอง DSLR ตัวนอย ๆ เปนของตัวเองและพยายามพัฒนาฝมือไป เรื่อยๆจนถึงปจจุบันก็ยังพยายามอยูตอไปเรื่อยๆครับ “สําหรับผมแลวผมชอบการถายภาพ บุคคล มันเปนโจทยที่ดี และ ยาก พอสมควร ผมคิดวาการถายภาพขึ้นอยูกับใครจะมองวาจะ “ชอบหรือวาไมชอบ” เพียงเทานั้น.เอง แรงบัลดาลใจของผมไมไดมาจากตัวผมเองซะสวนใหญแตมันมาจากคําแนะนํา และพูดคุย จากคนรอบๆกาย ของผมครับ “ภาพถายคือความทรงจํา..ภาพสวยงาม ความทรงจําก็สวยงาม”ผและเพื่อนๆแวะมาทักทายไดที่ www.facebook.com/bankfb ครับ

KONPHUKET MAGAZINE

50 นิตยสาร คนภูเก็จ


·ÑÇÏÍÔ¹àµÍϪǹ¤Ø³à·ÕèÂǵ‹Ò§»ÃÐà·È ã¹áºº ÃÒ¤Ò¶Ù¡ÊØ´ ทัวรสิงคโปร - มาเลเซ�ย 4 วัน 3 คืน เพียง

13,500 บาท

จากหาดใหญ ชมเมืองแหงใหมของมาเลเซ�ย ปุตาจายา นั่งกระเชาลอยฟา สูเก็นติ้งไฮสแลนด เมืองแหงสีสัน ความบันเทิง เที่ยวกัวลาลัมเปอร สนุก กับเกาะเซ็นโตซาประเทศสิงคโปร ในแบบสวนตัว

ทัวรกัวลาลัมเปอร - เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

6,000

เพียง บาท มุง หนาสูก วั ลาลัมเปอร มาเลเซ�ย นัง่ กระเชาลอยฟาสูด นิ แดนมหัศจรรย เก็นติ้ง ไฮสแลนดดินแดนแหงคาสิโน สนุกกับเคร�่องเลนสุดอลังการ เที่ยวชมเมืองใหมปุตาจายา แบบสวนตั้ว สวนตัว

ทัวรเก็นติ้ง - คาเมอรอนไฮสแลนด 3 วัน 2 คืน เพียง

6,500 บาท

เดินทางจากหาดใหญมุงหนาสูมาเลเซ�ย นั่งกระเชาลอยฟา เที่ยวสวนสนุกและ เมืองคาสิโน เก็นติ้งไฮสแลนด ทองเมืองกัวลาลัมเปอร เยือนดินแดนแหง ผลไมเมืองหนาว คาเมอรอน ไฮสแลนดสัมผัสกลิ่นไอของสายหมอก

เกาะสวรรค บาหลี 4 วัน 3 คืน เพียง

7,900

บาท

สัมผัสธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรมของชาวบาหลี การแสดงบาร็องดานส ชมหมูบานหัตถกรรม ย่ำภูเขาไฟคินตามานี ดื่มน้ำพุศักดิ์สิทธ�์ สัมผัสทะเลสาบ บาตูร ชมว�หารหลวงตามัน อายุน ว�หารทานาลอท เบดูกัล ทะเลสาบบราตัน

สายดวน 24 ชั่วโมง 081–2700974 / 081–536 1811 081–270 2530

ทัวรอินเตอร 32/13 หมูบานภูเก็ตแอททาวน ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร /แฟกซ : 076 – 246159 / 076 - 246 138 KONPHUKET MAGAZINE นิตยสาร คนภู เก็จ/ 00844 http://www.tour-international.com ใบอนุญาตนำเที ่ยวเลขที ่ 31

51


Morgan Creation

ÃѺÇҧἹ¡Å ط ¤ÇÒÁàªÕèÂǪÒÞ ¸·Ò§´ŒÒ¹¡ÒõÅÒ´ á¼¹â¦É ³ ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóà ©¾ÒдŒÒ¹ã¹ÃÒ¤ Ò»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸áÅСԨ¡ÃÃÁ ·Ò§´ŒÒ¹¡ÒõŠÒÂصԸÃÃÁ·ÕèÅÙ¡¤ Ò´â´Â·ÕÁ§Ò¹·ÕèÁ ŒÒ¾Ö§¾Í㨠Õ

คลื่นซาฃองคน

IT

รายการ TV ไมไรสาระของคน ภูเก็ต นิตยสารของ ค

นภูเก็ต

เว็บไซตที่นายจา PHUKETJO

S

B .COM

งและลูกจาง

พบกันที่นี่ !

PRINTING ผลิตสื่อสิ่งพ�มพ ปายไวนิล โปรชัวร แ ใบปลิว และนิตยสผนพับ าร

ดวยโรงพ�มพของ

เราเอง

!

 รับออกแบบ / จัด E-Marketing ทำ Website ปร�กษาวางกลยุท ธดาน IT วางแผนโฆษณา ป ระชาสัมพันธ

Morgan Creation 32/12 หมู่บ้านภูเก็ตแอททาวน์ 2 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 Mobile : 081-9709495 Tel/Fax : 076 - 216 954 E-mail : info@morgancreation.com w w w . m o r g a n c r e a t i o n . c o m

Konphuket Magazine Vol 7  
Konphuket Magazine Vol 7  

Phuket Lifestyle Magazine

Advertisement