Page 1


contents ºÃóҸԡÒ÷ѡ·ÒÂ

6-9

PHUKET TALK

ÀÙà¡çµ¡Ñº¡ÒèÃÒ¨Ãã¹Í¹Ò¤µ

14-21 PHUKET TRAVEL - ´×èÁ´èӡѺ¤ÇÒÁ§´§ÒÁ¢Í§¸ÃÃÁªÒµÔ·Õè à¡ÒÐËÅÕỈР- à¡ÒÐËÔ¹§ÒÁ - ÍÑȨÃÏáË‹§¸ÃÃÁªÒµÔ·Õè·ÐàÅáËÇ¡

ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ ·‹Ò¹¼ÙÍŒ Ò‹ ¹¹ÔµÂÊÒä¹ÀÙà¡ç¨Ë¹Ñ§Ê×ͧ͢àÃÒ¡ÅѺÁÒÍÕ¡¤Ãѧé Ë¹Ö§è ¤ÃÑ駹Õé¼ÁáÅзÕÁ§Ò¹ä´Œ¹ÓàʹÍàÃ×èͧÃÒǢͧ¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇÁÒ¡ÁÒ ËÅÒ¡ËÅÒÂáË‹§ à˵Øà¾ÃÒÐ ¼ÁªÍºà·ÕèÂÇáÅмÁÁÑ¡¨Ðä´ŒÍÐäôÕæ ¡ÅѺÁÒ àÊÁÍ ·Ñ駻ÃÐʺ¡Òó á¹Ç¤Ô´ ÃÇÁ¶Ö§¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇ¹Ó ÁÒ«Ö觡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§ÇÔ¶ÕªÇÕ µÔ ¼ÁºÒ§¤ÃÑ§é ¡ç处 ÁÕ ¨Ò¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§·ÓãËŒ¼Áä´Œ¤ÓµÍºÇ‹Ò·ÓäÁ¼Á¨Ö§ÃÑ¡ÀÙà¡çµà¾ÃÒÐ ·ÕèáË‹§¹Õ骋ҧà»ÃÕº´Ñè§ÊÇÃ䏺¹âš㺹Õé ¼ÁÁÑè¹ã¨Ç‹Ò·ÐàÅ·Õè¹ÕèÊÇ ÁÒ¡æ ¿‡ÒãÊ ÇѲ¹¸ÃÃÁÍѹ§´§ÒÁ ÂÒ¡·Õ¨è Ðà·Õº䴌 ÂÔ§è 䴌èŒÙ ¡Ñ âÅ¡ ÁÒ¡¼ÁÂÔè§ÃÑ¡¶Ôè¹à¡Ô´ µÔ´µÒÁàÃ×èͧÃÒÇ·‹Í§à·ÕèÂÇáÅÐÇÔ¶ÕªÕÇÔµ¡ÑºàÃÒ ¹Ð¤ÃѺ “ÃÙŒ¨Ñ¡ÀÙà¡çµãËŒÁÒ¡¡Ç‹Ò·ÕèàËç¹ à»š¹¤¹ÀÙà¡çµãËŒÁÒ¡¡Ç‹Ò·Õè໚¹”

38-39 PHUKET FOOD Tiny Coffee

34-35 PHUKET PEOPLE ÇÕÃÐÈÑ¡´Ôì ¹ÒÇÕ¡Òà ªÒ¼ٌÃѺ¨ŒÒ§ÊÌҧ½˜¹

44-45

PHUKET ENTERTAIN

ÍҨÏà´Â ¤¹´¹µÃÕáË‹§à¡ÒÐÀÙà¡çµ

46-47

PHUKET NIGHT LIFE

àÂÒÇÃÒª¶¹¹áË‹§ÊÕÊѹÂÒÁ¤èӤ׹

ÇÔâ蹏

·Í§Í‹Í¹

Greeting from editor !!! Hi guys ! Welcome back again to Kon Phuket Magazine. As always our passionate in traveling inspires us to share stories of memorable journeys with you. I strongly believe that traveling or touring in many places will give us such many good things. Also it gives us valuable experience attitude and even also bring positive changes to our life. Through journeys in different places during several past years I found myself truly love Phuket. That’s because Phuket has lots of attractive and fascinating places likely paradise on earth. I am confident that Phuket has such stunning clear sea water and pretty blue sky uppermost some other part of the world, where makes me cherish and so proud of my home- land. Enjoy with us stories of journeys and impressive places we love to share. “Not using just your sight to familiarize Phuket but your soul.”

Wirote Thong-on Email : info@konphuketmagazine.com

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ / Consultant : ¤Ø³ÇÕÃÐÈÑ¡´Ôì ¹ÒÇÕ¡Òà Weerasak Naveekarn ·¹Ò¤ÇÒÁ / Lawyer : »ÃÐàÊÃÔ° µÑ¹µÔ»ØÉ»˜³µ Prasert Tantiphutsapan ਌Ңͧ / Owner : ÁÍÏ᡹ ¤ÃÕàͪÑè¹ Morgan Creation ºÃóҸԡÒà / Editor : ¤Ø³ÇÔâ蹏 ·Í§Í‹Í¹ Wirote Thong-on ¡Í§ºÃóҸԡÒà / Editorial Department : ¡ØÞªÀÊÑ Ê ÊØÇÃóÃѵ¹ Koonyapat Suwannarat , §ÂØ·¸ ÍÔ¹·Ç§È Youngyut Inthawong ¤Ø³ÇÃÇØ²Ô ·Í§ºÒ§ Worawut Thongbang ¤Ø³Ãا‹ ÍÃس àÍÕÂè ÁÇÔ¨µÔ áØÅ Rungarun Eiamvijitkul á»ÅÀÒÉÒ / Translator : ¨ÃÃÂÇÃø¹ ¹ÇŨѹ·Ã Chanyavat Nuanjun ¡ÃÒ¿¤´Õ䫹 / Graphic Designer : ͹ءÙÅ »ÃÕªÒÇѲ¹¡ÙÅ Anukul Preechawatthanakul àÇçºÁÒÊàµÍÏ / Webmaster : àÅÔÈ侺Ùŏ ¡Ô¨»ÃÐÊÒ¹ Lerspibull Kitprasan ½†Ò¡ÒõÅÒ´ / Marketing : ¤Ø³´ØÉ®Õ Í§¤à·ÕÂÁÊѤ¤ Dusadee Ongtiamsak , ¸ÒÃ³Õ ¤ØÁ¾Å Tarinee Kumpol Êӹѡ§Ò¹¤¹ÀÙà¡ç¨ : 36 ¶.ºÒ§¡Í¡ µ.µÅÒ´à˹×Í Í.àÁ×ͧ ¨.ÀÙà¡çµ 83000 â·Ã./ á¿š¡« 076-355872 Á×Ͷ×Í 081-3709116 Konphuket Office : 36 Bangkok Road, Muang, Phuket, Thailand 83000 Tel./ Fax. 076-355872 Mobile 081-3709116 Website : www.konphuketmagazine.com Email : info@konphuketmagazine.com ¾ÔÁ¾·Õè iTree Print Shop Tesco Lotus Phuket Branch : 104 Moo 5 Chalermprakiet Rama 9 T.Russada A.Muang, Phuket 83000


PHUKET TALK

ภูเก็ตกับการจราจร ในอนาคต Phuket VS Traffic

Congestion

วัสดีครับตอนรับเขาสูร ายการภูเก็ต ทอรคกับผม วิโรจน ทองออน ประธานชมรมเว็บมาสเตอรภูเก็ต -อันดามันวันนี้ ผมไดรับเกียรติจากอาจารย ยงยุทธ อินทวงศ นักวิชาการอิสระมารวมพูด คุยกัน วิโรจน์ : สวัสดีครับ อ.ผมมีเรื่องที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการจราจรแต่ เป็นการจราจรในอนาคตนะครับคือผมมองว่าปัจจุบันบ้านเราเริ่ม จะรถติด อ.ยงยุทธ : จริงๆรถติดมาประมาณ 3 ปีทแ่ี ล้วครับและเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆคือเราต้องใช้เวลาในการเดินทางมากขึน้ รถเยอะขึน้ ไฟแดง มากขึน้ จุดทีต่ ดิ ก็ตดิ นานขึน้ วิโรจน์ : เมื่อก่อนยังไม่ขนาดนี้นะครับแต่ปัจจุบันดูไปดูมามันก็ เหมือนกับเมืองใหญ่ๆทัว่ ไป อ.ยงยุทธ : แน่นอนครับเพราะภูเก็ตมีจำานวนประชากรมากขึ้น เรื่อยๆ รวมถึงรถก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและไม่ใช่แค่รถของคนทั่วไปนะ ครับยังมีรถของธุรกิจการท่องเที่ยวอีก วิโรจน์ : ผมกำาลังมองว่าบ้านเราถนนมันแคบไปมั๊ย อ.ยงยุทธ : จริงๆถนนบ้านเราไม่ได้แคบนะครับถ้าคุณเคยไปมาเกา หรือฮ่องกงจะเห็นว่าถนนเค้าก็พอๆกับบ้านเรานะครับแต่รถกลับ วิ่งได้สะดวกกว่า สิ่งหนึ่งที่ผมกำาลังจะบอกคือเค้ามีทางเลือกให้ ใช้บริการมากกว่าเช่นรถสาธารณะ รถแท็กซี่ อย่างมาเกาจะใช้รถ KONPHUKET MAGAZINE

6 นิตยสาร คนภูเก็จ

STORY BY EDITOR

W

elcome to Phuket Talk. I’m Wirote Thongon Chairman of Phuket Webmaster Club. Today I am honored to have a talk with Mr. Yongyut Inthawong, freelance consultant. Wirote : Hello, Mr. Yongyut. Today I wish to share and exchange our thoughts and point of views about traffic in Phuket. I found presently the traffic is getting more congested and seems worse in the future. Do you think so? Yongyut : I think it’s happening during the past 3 years and worsening due to increasing of time spent on the road, traffic lights, and even crowded roads. Wirote : I found the current traffic situation is not as same as several past years. The traffic congestion in Phuket now becomes similar to other major cities. Yongyut : Exactly because presently Phuket’s population has continuously increased including private cars and all sizes of tourism vehicles. Wirote : Do you think the problem may cause by our narrow roads? Yongyut : Actually our roads considerably are not narrow. If you have ever been in Macau or Hong Kong before, you will see their road size is almost the same as us but much better traffic flow. One thing I wish to mention about those countries is they have more alternatives such as public transporta-


PHUKET TALK เท็กซี่เป็นการโดยสารหลัก

tion and taxis. Particularly in Macau taxis is the major vehicle.

วิโรจน์ : หรืออีกประเด็นหนึ่งคือคนใช้รถใช้ถนนไม่มีมารยาทหรือ วินัยในการจราจรที่ดี

Wirote : Another issue is caused by lack of good behavior and traffic discipline of drivers.

อ.ยงยุทธ : ก็ยอมรับนะครับเพราะว่าทุกคนต้องการความสะดวก ของตัวเองเป็นหลัก เช่นบางคนไปรับลูกทีโ่ รงเรียนก็จอดรออยูก่ ลาง เลนก็ทำ�ให้รถคันอื่นไม่สามารถขยับไปไหนได้เลย จนกว่าลูกของ ตัวเองจะได้ขน้ึ รถก่อนฉะนัน้ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เราจะโทษใครฝ่ายหนึง่ ฝ่ายเดียวคงไม่ได้

Yongyut : I admit that everybody requires convenience to themselves such as some parents may await their children by parking on the lane which exactly bar or obstruct other drivers but we neither could blame one nor another party for this problem.

บางคนไปรับลูกที่โรงเรียนก็จอดรออยู่กลางเลนส์ก็ทำ�ให้รถคันอื่นไม่สามารถขยับไป ไหนได้เลย จนกว่าลูกของตัวเองจะได้ขึ้นรถก่อน therefore front gate of school gathered parent’s cars becomes messy and obstacle-traffic. วิโรจน์ : ผมขอถามอาจารย์ว่าปัจจุบันนี้อาจารย์เห็นว่ากำ�ลังจะมี การแก้ไขปัญหาเหล่านี้หรือไม่ อ.ยงยุทธ : ส่วนหนึง่ ทีผ่ มได้ฟงั มาก็คอื เรามีการโครงการทีจ่ ะมีถนน ออกสู่นอกเมืองเพิ่มขึ้นอีกเส้นหนึ่งคู่ขนานออกไป วิโรจน์ : ก็แปลว่าเริ่มจะมีเค้าว่าจะต้องแก้ปัญหาแล้ว อ.ยงยุทธ : ใช่ครับ แต่ผมมองว่าการสร้างถนนเพิม่ อย่างเดียวไม่ใช่ ทางออกทั้งหมด วิโรจน์ : ใช่ครับเพราะผมเห็นว่าแต่ละที่มีการสร้างถนนเพิ่มแต่ก็ ยังรถติดอยู่เหมือนเดิม ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ อ.ยงยุทธ : อย่างสิงคโปร์เค้าก็มรี ถติดนะครับแต่เค้าก็มวี ธิ กี ารแก้ไข เช่น ถ้าหากคุณเข้ามาในโซนของการควบคุมในช่วงที่รถติดมากๆ คุณก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพื่อลดปริมาณรถที่ไม่จำ�เป็นต้องใช้ เส้นทางนี้จริงๆไม่ควรจะผ่านมา ซึ่งหลายประเทศก็ทำ�กันไม่ว่าจะ เป็นลอนดอนหรือกรุงเทพฯแต่กม็ เี สียงต่อต้านพอสมควร ผมก็เลย บอกว่าเราจะเลือกวิธกี ารไหนมาใช้ในแต่ละทีเ่ ราก็ตอ้ งดูวธิ กี ารด้วย วิโรจน์ : การสร้างถนนที่เป็นสะพานลอยหรือว่าทางลอดอุโมงค์จะ เป็นทางแก้ได้มั๊ยครับอาจารย์ อ.ยงยุทธ : เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องทำ�อยู่แล้วครับเพียงแต่จะช้าจะ เร็วแค่นั้นเอง แต่ยังไงก็ต้องวางแผนเอาไว้นะครับ วิโรจน์ : แต่นน่ั หมายถึงว่าต้องเป็นเขตนอกๆเมืองหน่อยนะ ในเขต เมืองอย่างเช่นถนนถลาง ถนนเยาวราช ถนนบางกอก ในบริเวณนัน้ มีโรงเรียนหลายที่เหมือนกัน

Wirote : Is there any solution for this problem? Yongyut : I have heard about a solution plan to build parallel road system to outside the city in order to facilitate a better traffic flow. Wirote : Is this a signal of exact plan to solve congestion? Yongyut : Yes but I trust building more roads is not long-term solution. Wirote : I think so. Even though we have more roads, the traffic problem remains. Yongyut : Singapore formerly had also traffic problem but they have specific and effective solution. For example, Singapore has instituted price controls to regulate traffic. If you drive to restricted zones during heavily-trafficked hours, you must pay passing fees to reduce amount of cars and to remind people not drive there anymore unless they must. This measure was also planned for using in London or Bangkok but later rejected by people’s disagreed votes. So any solution we may pick must be analyzed in its appropriation. Wirote : If we build the express way over main roads or undergrounded routes, are they possible solutions? Yongyut : That is an issue and plan we should have sooner or later. Wirote : I think we should but its possibility must be in suburb KONPHUKET MAGAZINE

7 นิตยสาร คนภูเก็จ


PHUKET TALK

อ.ยงยุทธ : สองส่วนทีเ่ ราต้องทำ�นะครับนัน่ ก็คอื ลดจุดตัดอันดับแรก ก่อนนะครับ ตรงไหนที่เป็นสี่แยกวัดใจกันน่ะครับ ตรงนี้ถ้าเกิดเรา ลดได้เช่นถ้าหากว่าห้ามเลี้ยวขวาหรืออะไรก็ต้องดูว่าผลกระทบที่ ทำ�กับสี่แยกจะไปเกิดกับสี่แยกไหนบ้างนะครับ ความคิดผมนะใน อีก 20 ปีขา้ งหน้า ไม่แน่ภเู ก็ตอาจจะมีรถไฟฟ้าด้วยซ้ำ�ไป วิโรจน์ : คือย่างถ้ามาจากสนามบินก็ไปป่าตองเลย วิ่งใต้ดินเลย อ.ยงยุทธ : ก็ตอ้ งประมาณนัน้ แหละครับ คือต้องดูกอ่ นว่าเราต้องทำ� เส้นทางไหนก่อน วิโรจน์ : คือผมมองว่าปัญหารถติดเป็นเรื่องของคนที่อยู่นะไม่ใช่ นักท่องเที่ยวนะอาจารย์ อ.ยงยุทธ : เรากำ�ลังหาวิธเี พือ่ ช่วยแก้ปญ ั หาทีม่ นั เกิดขึน้ และก็หนัก ขึ้นในตอนนี้ผมกำ�ลังคิดว่ารถประจำ�ของแต่ละคนเนี่ย หนึ่งคนมี หนึ่งคันหรือสองคันเนี่ยเอามาใช้พร้อมๆกัน วิโรจน์ : ถ้าอย่างนั้นเราจำ�กัดการซื้อรถได้มั๊ย อ.ยงยุทธ : เราไม่มีกฏหมายตรงนี้ วิโรจน์ : คืออย่างนี้อาจารย์ฟังดูหลายๆอย่างแล้วมีความรู้สึกว่าถ้า เกิดตัวบุคคล การขับรถ นิสัยการขับรถของเรายังไม่มีมารยาทเหมือน เดิม อ.ยงยุทธ : ผมก็เลยต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยไง เพื่อมาช่วยปราม สิ่งเหล่านี้

area. What about traffic problem on main roads in the city such as Talang Road, Yaowarat Road or Bangkok Road; where are located several schools?. Yongyut : First priority is to reduce cars crossing at intersections by no right turn or any possible restriction during rush hour and also survey for any may affects in positive or negative tendency at the involved intersection. Yongyut : Right! I expect Phuket to have sky train system in the next 20 years. Wirote : That means we can run directly to Patong through the subway from the airport. Yongyut : Yes, something like that. However, we should consider routes by its priority. Wirote : I think the traffic crisis is the problem among local residents; not tourists. Yongyut : We’re attempting to sort out the situation of worsening traffic. I am thinking about owning private cars. Some people possess more than one car per person. Wirote : Should we limit car purchasing? Yongyut : We don’t have legal regulation against this.

วิโรจน์ : คืออันนี้สามัญสำ�นึกหรือจิตสำ�นึกมันเอาไม่อยู่หรือยังไง อ.ยงยุทธ : ทุกวันนีถ้ า้ คุณไปต่อใบขับขีเ่ นีย่ จะมีการอบรมเป็นเวลา หนึ่งวันแล้วนะ คือตั้งแต่ทดสอบสมรรถภาพทางสายตา ความเร็ว ต่างๆเนี่ยนะครับ พอช่วงบ่ายก็จะมีการอบรมอีก

Wirote : Till this point I feel the problem is causing by individual behavior – remaining lack of traffic discipline.

วิโรจน ์: ก็พยายาม คือยังไงก็แล้วแต่นะครับในส่วนของบุคคลจิต สำ�นึกก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือกฎระเบียบต้องเคร่งครัด ด้วย

Wirote : Don’t drivers have subconscious mind or common sense in using vehicles and roads?

KONPHUKET MAGAZINE

8 นิตยสาร คนภูเก็จ

Yongyut : That’s why we use technology. We bring technology to dissuade this kind of thing and I think it can help.

Yongyut : The government has put an attempt to regularize.


PHUKET TALK อ.ยงยุทธ : คือบางคนคิดว่าไม่มีคนแล้วฉันก็จะฝ่าไปเลย ฉะนั้นถ้า มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยก็เป็นสิ่งที่ดี วิโรจน์ : ปัจจุบนั นีเ้ ราจะอยูก่ นั ยังไงอาจารย์เพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจการจราจร ช่วยกันคนละไม้คนละมือยังไงเพื่อให้การจราจรมันดีขึ้นจากตัวเรา เองได้มั๊ยครับ

Presently if you wish to have a driving license, you must pass full day training including vision test, traffic sign test and practical driving test. Wirote : Yeah, we can call it an attempt but still subconscious mind of individuals is an issue; along with strict regulations.

อ.ยงยุทธ : ผมคิดว่าเราลดการเห็นแก่ตัวลงมานะครับ เช่น ในที่ท่ี ไม่ควรจะจอดนะครับคือกลางถนนอย่างเนี่ยไม่เหลือเลนส์ให้ชาว บ้านชาวช่องเดิน วิ่งผ่านไปเลยเนี่ย ก็ค่อนข้างจะหนักไปหน่อย

Yongyut : At the junctions or intersection some people think there is nobody at the other sides, jump the lights then. Therefore technology is supplied to prevent bad behaviors.

วิโรจน์ : ก็ควรจะลดความเห็นแก่ตัวลง คิดว่าเป็นเรื่องสาธารณะ

Wirote : Do you think if it’s possible to care and mutually help to maintain good manners or behaviors in using roads?

อ.ยงยุทธ : เช่นว่าเราอาจจะลำ�บากสักหน่อยนึงเราไปจอดในทีไ่ กล กว่าเดิมสักหน่อยนึง ก็น่าจะเป็นตัวช่วยได้นะครับ วิโรจน์ : ฟังดูแล้วประเด็นหนึง่ ทีน่ า่ สนใจก็คอื แม้วา่ เราจะมีเทคโนโลยี จะมีมากมายแต่สง่ิ หนึง่ ก็คอื เรือ่ งของวินยั จราจร การมีจติ ใจเอือ้ เฟือ้ เผื่อแผ่มีน้ำ�ใจให้กันน่าจะช่วยลดการจราจรได้ในระดับหนึ่ง

วันนี้เวลาหมดแล้วครับ ขับรถดีมีน้ำ�ใจภัยไม่มี วันนี้ต้อง ลาไปก่อนครับ ขอบคุณครับ

Yongyut : I think we just sacrifice individual selfishness not to park on inappropriate area such as do not park across the lane obstructing the other cars to pass through. Wirote : Will reduce of selfishness become public matter? Yongyut : You know being patience to park at a bit farer can help much to reduce congestion. Wirote : That sounds interesting. Although there is various kinds of technology but traffic discipline, unselfishness and hospitality in using public roads are also important in solving traffic problem. Well, our time is over. Wish you drive carefully and mindfully. Thank you and see you later!

KONPHUKET MAGAZINE

9 นิตยสาร คนภูเก็จ


PHUKET HOTEL Impiana Private Villas อิมเพียน่า ไพรเวท โฮเต็ล Story by Editor

ปกติเวลาทีเ่ ราออกเดินทางไปเทีย่ วทีโ่ น่นทีน่ ่ี เราก็มกั จะเก็บเรือ่ ง ราว ความประทับใจต่างๆในสถานที่เหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังอยู่เสมอ เพราะการไปไหนแค่ครั้งเดียวเราสามารถนำ�ข้อมูลและความประทับ ใจเหล่านั้นมาถ่ายทอดได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้ออกไปสัมผัสกับโรงแรม อิมเพียน่า ไพรเวท วิลล่า ภูเก็ต ซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณหาดกะตะน้อย เรียกได้วา่ ไพรเวทสมชือ่ จริงๆสำ�หรับโรงแรมแห่งนี้ เพราะตัง้ อยูเ่ กือบจะสุดหาดกะตะน้อย คนทัว่ ไป มักจะไม่คอ่ ยได้เข้าไปจนถึงบริเวณนัน้ ยกเว้นนักท่องเทีย่ วทีพ่ กั อยูใ่ นบริเวณ นั้นจริงๆ โรงแรมแห่งนี้เพิ่งเปิดตัวได้เพียงไม่นาน แต่เมื่อเราลงจากรถ เดิน ผ่านเข้าไปในประตูโรงแรมเท่านัน้ แหละ คุณจะสัมผัสได้ถงึ ความสุดยอดของ ที่นี่มันคือหน้าผาดีๆนี่เอง มองเห็นวิวทะเลของหาดกะตะน้อย ภาพของน้ำ� ทะเลสีเขียว คราม ทำ�ให้เราอึ้งกันไปพักใหญ่ เมื่อเดินลงไปตามทางเดิน ซึ่ง เป็นทางทีล่ ดหลั่นกันลงไปยิ่งมองภาพที่อยู่ข้างหน้า ยิ่งประทับใจจริงๆ การออกแบบของโรงแรม อิมเพียน่า ไพรเวท วิลล่า จะเป็น การผสมผสานระหว่างแบบไทยสมัยเก่ากับรูปแบบตะวันตกสมัยใหม่ ที่ดูแล้วก็เข้ากันได้เป็นอย่างดี Kelly ผูจ้ ดั การวิลล่าแห่งนีก้ ต็ อ้ นรับด้วยใบหน้ายิม้ แย้ม พร้อมทัง้ บอกเล่ารายละเอียดต่างๆของโรงแรมให้เราฟังอย่างไม่มีตกหล่น ที่นี่จะเน้นความเป็นส่วนตัวและหลุดออกจากโลกภายนอกเลย เน้นการพักผ่อนจากชีวิตที่วุ่นวายจริงๆ ส่วนเรื่องของราคาห้องพักสำ�หรับ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคงเป็นราคาสบายๆและก็คงไม่หนักเกินไปสำ�หรับ ชาวไทยอย่างเราทีจ่ ะให้เป็นของขวัญกับชีวติ ไปนอนมองท้องฟ้า ทะเลสวยๆ บ้างก็คงจะดีไม่น้อย หากคุณได้มโี อกาสมาพักผ่อนที ่ Impiana private villa เพียง คุณปล่อยใจให้โล่ง มองไปข้างหน้าที่ท้องทะเลกว้าง ทำ�ชีวิตให้ว่างรับ รองว่าที่นี่คือแดนสวรรค์ของคุณอย่างแน่นอน KONPHUKET MAGAZINE 12 นิตยสาร คนภูเก็จ

Whenever travel to a place, the impressive experience from its place is inspired to share with infinity and this is another time we had chance to visit luxurious and exclusive boutique villas called “Impiana Private Villas” which is nestled amongst the most beautiful beach along the west coast, almost end of Kata Noi Beach. The boutique-resort had just launched recently but be comes one of the world’s best holiday destination. Since the first step of arrival can create an extraordinary experience as the resort is perched above the cozy bay, surrounded by nature and the stunning vistas of the Andaman Sea and particularly each villa has full glass-fronted sea view living halls that open wide, flooding it with natural light and calm sea breeze. It is such amazing and magnificent you’ve ever seen. The Impiana Private Villas are contemporary design covered by a mix of Western modern and Thai classic. Ms. Kelly, Villa Manager with her warm smile is very kind to lead touring around the place along with detail of interior design and concept. Here is designated for privacy and live away from busy life of the outside world. There is also an impressive wine cellar and cigar bar that appeals to the most discerning guests and travelers. The price rate sounds reasonable for its luxury boutique, offered full in-house service and variety of facilities;worth while to let play the perfect host to your next private holiday. Free yourself to find your soul…come for the inspiration at Impiana Private Villas.


PHUKET HOTEL Story by Editor Photo by Morgan

Sita Beach Resort and Spa

สัมผัสกับห้องพักหรู หาดทรายขาว....ทะเลสวย....ฟ้าสีคราม ยามเช้า ตื่นขึ้นมา สัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นของธรรมชาติ สิตาบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะหลีเป๊ะ รีสอร์ทหรู กลางธรรมชาติ เมื่อใดที่คุณได้เหยียบย่างสู่อาณาจักรสีคราม แห่งนี้ คุณจะรูว้ า่ ยังมี สวรรค์ทซ่ี อ่ นเร้นอยูใ่ นทะเลไทย หาด ทรายขาว....ทะเลสวย....ฟ้าสีคราม ยามเช้า ตืน่ ขึน้ มา สัมผัส บรรยากาศทีส่ ดชืน่ ของธรรมชาติ ยามบ่าย ดำ�น้�ำ ชมปะการัง ว่ายนำ�ก้ บั ฝูงปลา ด้วยสุดยอดบริการ และการต้อนรับอันอบอุน่ จะทำ�ให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม เสมือนท่านอยู่ในอัครสถานของ ท่านเอง

Sita Beach Resort & Spa is located on the southwest coast of the island of Ko Lipe occupying 12 acers of landscaped and beach front by the Andaman Sea Satun Province South Thailand and located approx. 60 Km. from Satun city. Sita Beach Resort & Spa, its mixed classical in style in a paradise of relaxing garden, surrounded by coconut tree and crytal clear water, white sand beaches. The resort offering an atmosphere to relax, nourish and revitalize.

KONPHUKET MAGAZINE 13 นิตยสาร คนภูเก็จ


PHUKET TRAVEL

ดืSTAY ่มด่LAIDBACK ำ�กับความงดงามของธรรมชาติ . ..เกาะหลี แ ป๊ ะ WITH FANTASTIC NATURE AT KOH LIPE Story and Photo by Morgan

งจะเคยได้มีชื่อมาแล้วสำ�หรับเกาะหลีเป๊ะที่เขาว่ากัน ว่า เป็น มัลดีฟ เมืองไทย ใช่เลย แต่ เอ๊ะ.....เราไม่เคย ไปมัลดีฟนีซ่ ิ เลยไม่อยากเอาทีอ่ น่ื มาเป็นมาตราฐานกับ เมืองไทย อยากจะให้รู้แค่ว่าที่นี่เมืองไทย มัน คือสุดยอด และเป็นต้นฉบับมากกว่าที่จะไป เปรียบเทียบกับคนอื่น เพราะยิ่ง เอาคนอื่นมา เป็นมาตราฐานของเรา ยังไงเราก็ด้อยอยู่ดีว่ามั้ยหละ เกาะ หลีเป๊ะ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสตูล เราต้อง ไปขึน้ เรือทีท่ า่ เทียบเรือปากบารา แวะ นอนที่สตูลสักคืนก็จะดีเพราะว่าตื่น เช้าจะได้ไปที่ท่าเทียบเรือได้ทันเนื่อง จากว่าจะมีเรือออกไปที่เกาะหลีเป๊ะ ประมาณ 11.30 น. เป็นเรือสปีด โบ้ท ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชัว่ โมง ก็ นานพอดูนะสำ�หรับคนทีไ่ ม่คอ่ ยชอบ การเดินทางทางน้�ำ แต่นง่ั ดูบรรยากาศ ไปเรื่อยๆ ก็คงไม่นานเท่าไหร่ KONPHUKET MAGAZINE 14 นิตยสาร คนภูเก็จ

W

e might have heard about Koh Lipe where many people often called Maldives of Thaland. But since we had never been in Maldivers before, how do we know their beauty is physically similar. So, we rather not take it for comparison due to different exotic resource. What we only know is Koh Lipe is more than super fan tastic natural place. The island is located on Satun Province (south of Andaman Sea) and can be re ached by taking a ferry at Pakbara Pier or by own drive to Satun Province where we can spare energy with an overnight stay before getting a speedboat at 11.30 a.m. (30 minutes taken to reach the pier). During 1.30


ไปถึงทีเ่ กาะหลีเป๊ะ ถ้าใครอยากจะแวะทีเ่ กาะตะรุเตา ก่อนก็ได้ หรือบางคนยาวไปเลย ก่อนจะเข้าไปทีเ่ กาะต้องจอด เรือที่โป๊ะของกรมป่าไม้จากนั้นลงเรือของโรงแรมต่างๆ หรือ ท่านสามารถนั่งเรือโดยสาร คนละ 50 บาท ไปยังเกาะก็ได้ สำ�หรับค่าเรือสปีดโบ้ท......(จำ�ไม่ได้ 55) ครั้งแรกที่ก้มมองน้ำ�ทะเลที่นี่ มันเหมือนมองลงไปที่ กระจกใสๆ และสวยงามมากๆ สำ�หรับที่พักเราขอแนะนำ�โรงแรมสิตา รีสอร์ท แอนด์ สปา สุดหรู พอตกเย็นก็ลองออกไปเดินเล่นรอบเกาะผ่านทาง Walking Street ไปกินโรตี ดื่ม ชา กาแฟ สุดแสนโรแมนติก ภายใต้กลิ่นอายท้องถิ่นปนกลิ่นทะเล ตกค่ำ�จะทานอาหารริม หาดก็แจ่ม อืมมมม และหากใครที่ชื่นชอบการดำ�น้ำ� ตอนเช้า เหมาเรือไปเที่ยวที่เกาะต่างๆ เช่น เกาะหินงามหรือเกาะ อื่นๆ ก็ได้ รับรองคุณจะรักทะเลเมืองไทยและประทับใจมิรู้ลืมเลย

hrs of traveling it’s another chance appreciating cluster of islands along the way to destination and you’re very welcome to drop off for short or long trip at Tarutao National Park. We will debark at a pontoon of National Park Authority and further to Koh Lipeh by local boats from various resorts which will come to pick up tourists or we can use public boat service whose fee is only 50 baht. Once we reach there, we’re stunned by white beach with softest sand and incredibly emerald-blue and crystal clear water of the sea. We recommend Sita Beach Resort and Spa, luxury beach front accommodation offering a stay such fantastic natural surrounding and wonderful experience which you’ll never forget. When the sunset falls, you can enjoy romantic night life through local walking street where variety of local foods such as seafood, Roti and nice coffee are warm welcoming you to try and taste. Besides, luxury romantic dinner close to the sea is also a perfect occasion and memory. Once the sun rises, you will enjoy snorkeling/ diving or choose boat trips to variety of small islands surrounding such as Koh Hin Ngam; lot of activities which should not be missed.

KONPHUKET MAGAZINE 15 นิตยสาร คนภูเก็จ


PHUKET TRAVEL

เกาะหินงาม HINGNAM ISLAND Story by Sudteeruk

หน ๆ วันนี้เราก็เดินทางมาถึงจังหวัดสตูลกันแล้ว จังหวัดเล็ก ๆ เงียบ ๆ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ๆ หลายที่เลยค่ะ และ แต่ละที่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน นอกจากเกาะสวรรค์อย่างหลีแป๊ะทีเ่ ราอาจจะรูจ้ กั กันมาบ้าง แล้วก็ยังมีเกาะเล็กๆ ที่ชื่อว่าเกาะหินงาม อยู่ออกห่างไปไม่ไกลซึ่งเป็น หนึ่งในกลุ่มเกาะอาดัง ราวี อุทยานแห่งชาติแห่งชาติตะรุเตา นั่งเรือ หางยาวชมบรรยากาศไปเรื่อย ๆ ประมาณสัก 15 นาทีก็ถึงค่ะ ด้วยลักษณะที่แปลกและไม่เหมือนใครตรงที่ชายหาดไม่ได้ เป็นผืนทรายขาวเนียนสะอาดตา แต่กลับกลายเป็นก้อนหินซึง่ ทุกก้อน ที่ก็มีรูปร่าง กลมมน นอนเรียงรายทับถมกันอยู่ทั่วทั้งเกาะ บ้างก็จม

KONPHUKET MAGAZINE 16 นิตยสาร คนภูเก็จ

S

Photo by Morgan

atun is small and tranquil province situated on the South of Thailand but has lot of attractive places with fresh and pure nature. Apart from popular place like Koh Lipe, well-known as a paradise island of the Andaman, there is still another notto-be-missed island called “Koh Hin Ngam”, located not faraway and part of Adang Rawi archipelago of Tarutao National Marine Park; can be reached by local long boat within 15 minutes. Its unique of natural beauty is various shapes of


อยู่ใต้ทะเล สันนิษฐานว่ากำ�เนิดมาจากแรงกัดกร่อน จากคลื่นลมนับ ล้านปี ซึ่งธรรมชาติได้สรรค์สร้างไว้อย่างน่าอัศจรรย์ ไม่เคยเห็นที่ไหน มาก่อน และเมื่อน้ำ�ทะเลสาดเข้ามายังฝั่ง แสงแดดกระทบกับ ก้อน หินเหล่านั้น ยิ่งทำ�ให้ภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าสวยงามยิ่งนัก ทีผ่ า่ นมาเคยได้แต่เห็นเกาะทีน่ า่ อัศจรรย์แห่งนีแ้ ต่เพียงในรูป ภาพ และมีความรูส้ กึ อยากไปสัมผัสมานานแล้ว ก็ตอ้ งยอมรับว่าสวย งามสมดั่งคำ�ล่ำ�ลือจริงๆ สาว ๆ คนไหนชอบโพสท่าถ่ายรูปรับรองได้ ว่าถ่ายภาพเพลินแน่นอน และยังมีความเชื่ออีกหนึ่งอย่างสำ�หรับเกาะแห่งนี้ คือการ นำ�หินมาซ้อนเรียงกันให้ได้ 12 ชั้น หากเรียงได้ครบ (โดยที่ก้อนหิน ไม่ล้ม) คำ�อธิฐานใดๆก็ตามที่คุณตั้งใจไว้ จะสำ�เร็จสมความตั้งใจทุก

shiny stones scattering around the island in stead of white sand beach like other regular islands. The stones are polished and shaped by the everlasting waves hitting the shores in the past million years. The smooth and shiny surfaced stones can be best admired when the sun shines and the waves splash on them. It’s such a wonder land and amazement of the nature. Previously we had ever heard about its beauty through photos taken by a number of visitors and once have chance witnessing the real scene, it is such really unforgettable and unable to defy description.

ประการ หลายคนพยายามนั่งตากแดดจนตัวดำ�ก็ยังทำ�ไม่สำ�เร็จ 555 ก็น่าสนุกดีนะคะ แต่ขอเตือนไว้ก่อนนะคะว่าอย่าได้คิดจะเก็บก้อนหินสวย ๆ บนเกาะกลับไปด้วยเด็ดขาด เพราะบนเกาะมีปา้ ยเตือนเกีย่ วกับคำ�สาป ของเจ้าพ่อตะรุเตาอยู่ว่า “ ผู้ใดบังอาจเก็บหินงามจากเกาะนี้ไป ผู้นั้นจะถึงซึ่งความหายนะ นานานับประการ ” เอาเป็นว่าดูแต่ตาและเก็บเอาความทรงจำ�ดี ๆ และความประทับใจต่าง ๆ ผ่านทางรูปภาพก็พอนะคะ เมื่อไหร่ที่คุณอยากพักผ่อน ชาร์ทแบตฯให้กับชีวิตบ้าง ก็ไม่ ต้องไปไหนไกล แค่จังหวัดสตูลใกล้ ๆ บ้านเราแค่นี้ก็มีสถานที่ดีๆ เอา ไว้ให้เราได้พักผ่อน สูดอากาศบริสุทธิ์ ๆ กันได้ชุ่มปอดแล้วละค่ะ

There is an enjoyable and fun activity that if we can make a rock pile of 13 stones without fail, your wish shall come true. Many visitors had been attempting to achieve; some failed and some succeeded. Even if their skin was burned under the sunlight but they felt having such fun and memorable time. No matter how please be warned not to take any stone out of the island because there is a sign about a curse which was casted by the Chief of the Tarutao stated that “ whoever dares to take any beautiful stone away from the island will face many different disasters”. Therefore, we should rather take beautiful scenes back with us by photos or memory only. Whenever you wish to be relaxed and charge your life battery, no need to travel too faraway. Satun is a great choice for tranquil relaxation and fresh air breath.

**ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการท่องเที่ยวหาดนี้คือระหว่างเดือน ธันวามคมถึงเดือนเมษายน

** Best period for visit is during December to April.

KONPHUKET MAGAZINE 17 นิตยสาร คนภูเก็จ


KONPHUKET MAGAZINE 19 นิตยสาร คนภูเก็จ


PHUKET TRAVEL

ทะเลแหวก กระบี่

Talay Wag Krabi Story by Fhasai Photo by Morgan

ายลมอ่อน ๆ พัดผ่านไปช้า ๆมีไอกลิน่ ของความสดชืน่ มากระ ทบใบหน้า หลับตาแล้วฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่ง อะไรมันจะ สุขใจเช่นนี้ นี่แหละหนอที่ทำ�ให้ใคร ๆ ก็รักหลงทะเล

ยิง่ เป็นทะเลกระบีด่ ว้ ยแล้วขึน้ ชือ่ เรือ่ งความสวยงามเป็นอย่าง มาก ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวสำ�คัญ ๆ อย่างอ่าวนาง ทะเลแหวก มีนัก ท่องเที่ยวมากมาย จากชาติต่าง ๆ ทั่วโลก อาหารอร่อยราคาไม่แพง โรงแรม ก็มีให้เลือกหลากหลายอยากพักที่ไหน มีให้เลือกเพียบ ถึงเวลานัดตอนเช้า ก็มีรถมารับไปถึงหน้าโรงแรมเลยค่ะนั่ง เรือสปีดโบ้ทไม่กน่ี าที ก็ถงึ ถ้�ำ พระนาง ภายในถ้�ำ จะเป็นหินงอก หินย้อย สลับซับซ้อนเป็นชั้นๆ และมีหาดทรายที่สวยงาม รวมถึงหาดรอบ ๆ ซึ่งได้แก่ หาดไร่เลย์ หาดถ้ำ�พระนาง หาดน้ำ�เมา ซึ่งหาดทั้ง 3 แห่งนี้

KONPHUKET MAGAZINE 20 นิตยสาร คนภูเก็จ

C

losing eyes listening sound of coastal waves, feeling sea breeze lightly blowing over the face, breathing of freshness ….it’s fascinating and passionate for sea lovers. Krabi is renowned as very beautiful beaches and attraction places such as Ao Nang, Talay Waek (split ocean) etc. bring in visitors from around the world. Besides there are lots of good restaurants and excellent accommodations for selection from all ranks of budget. Our schedule trip starts in the morning by taking a speed boat directly to Phra Nang Cave where internally has plenty of stacked stalactite and stalagmite rocks. Phra Nang


ไม่สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้เนื่องจากมีภูเขากั้น การเดินทางเข้า ถึงต้องเช่าเรือจากอ่าวนางเท่านั้น นอกจากนี้บริเวณหน้าอ่าวนางยังมี เกาะน้อยใหญ่ คือ เกาะไก่ เกาะหม้อ และเกาะปอดะ ซึง่ มีรปู ร่างแตก ต่างกันไป แล้วแต่มุมมองหรือจินตนาการของผู้พบเห็น หากได้มา ถึง ที่นี่แล้ว ควรแวะไปสักการะ ศาลเจ้าแม่กันหน่อยก็ดีนะคะ หลังจากนัน้ ก็เป็นคิวทะเลแหวกแล้วหละค่ะ ทะเลแหวกเป็น กลุ่มของเกาะ 3 เกาะ ที่มีหาดทรายเชื่อมติดกันได้แก่ เกาะทับ เกาะ หม้อ และ เกาะไก่ สามารถเดินข้ามจากเกาะไก่ไปยังเกาะทับได้ใน ยามน้ำ�ลง ซึ่งโชคดีที่ในช่วงที่ทีมงานไปถึงเป็นนั้นเป็นที่ช่วงน้ำ�ลงต่ำ� สุด เผยให้เห็นสันทรายที่โผล่ขึ้นมายามน้ำ�ลงพอดี ทะเลแหวกถือ ว่าเป็นไฮไลท์ส�ำ หรับแหล่งท่องเทีย่ วทางทะเลของกระบี่ เลยทีเดียว

มาเทีย่ วทะเลกระบีท่ ง้ั ที ต้องมาเทีย่ วทะเลแหวกให้ได้สกั หนหนึง่ ชืน่ ชม ความงามของธรรมชาติ Unseen In Krabi กันให้ได้ค่ะ เมื่อชมธรรมชาติกันจนอิ่มแล้ว ท้องก็เริ่มหิวค่ะ ทุกคนกลับ ขึ้นเรือมุ่งหน้า ไป ที่เกาะปอดะ เพื่อแวะทานอาหารกลางวันกันที่นี่ เกาะแห่งนีจ้ ะมีรปู ร่างประหลาด จนกลายเป็นทีม่ าของชือ่ เกาะอันหลาก หลาย เนื่องจากชะง่อนผาที่ยื่นออกมาทางด้านใต้ ทำ�ให้ผู้พบเห็นเกิด จินตนาการต่างๆกันไป บ้า งก็เห็นเกาะคล้ายกับส่วนหัวของไก่ บ้างก็ เห็นเป็นด้ามขวานทีว่ างตัง้ อยู่ สามารถดำ�ผิวน้�ำ ชมปะการังน้�ำ ตืน้ หรือ ปะการังแข็งได้ แต่ความสมบูรณ์ของปะการังก็คงไม่อาจเทียบเท่ากับ แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่ห่างไกลจากผืนแผ่นดินใหญ่ หาดทรายขาว ทอดยาว เคียงคู่ไปกับน้ำ�ทะเลสวยใส กับปลาลายเสือฝูงใหญ่ที่ มีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศจะมารอคอยต้อนรับและพร้อมที่จะมอบ ความประทับใจให้กับผู้มาเยือนอยู่เสมอ ไม่มีอะไรมีความสุขเท่ากับการได้เที่ยวทะเลสวยๆ แบบ นี้อีกแล้วหละค่ะ แต่ถ้าไปเที่ยวก็อย่าลืมทาครีมกันแดดกันหน่อยนะ คะ ไม่งั้นมีหวังได้ผิวสีแทนกลับไปด้วยแน่ๆ ควรจะเตรียมตัวให้พร้อม จะดีกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดว่ายน้ำ� รองเท้าแตะ ชุดสำ�หรับเปลี่ยน ผ้าเช็ดตัว แว่นตากันแดด และอย่านุ่งยีนส์ ขาเดฟไปเด็ดขาดนะคะ ไม่งั้นลำ�บากแน่ๆๆ ขอเตือน 555

commands an enviable location on the tip of the headland looking out on the emerald expanse of the Andaman Sea. However, some local people visiting Phra Nang aren’t just there to admire the surroundings. They are there to make offerings to Phra Nang herself, the Princess Goddess who is believed to reside in the cave underneath the cliff at one end of the beach. Phra Nang is a sacred place for local people, where should be treated with respect by anybody visiting there. Besides Phra Nang Cave has beautiful beach connected by the neighboring Railay Beach, Phra Nang Beach, Nam Mao Beach but each beach unable to reach each other by vehicles due to barrier cliff. We must hire a boat from Ao Nang only. Ao Nang is not far from another cluster of islands which are Koh Kai, Koh Mor and Koh Poda, the island (Koh) was named due to difference of its form of limestone and mountain such as Koh Kai (Chicken Island) got its name from a bizarre rock formation which resembles the head of a chicken. Now it’s turn to visit Talay Waek (meaning of split ocean), one of Thailand’s unseen highlights. At the lowest tide of the day, tourists can see the appearance of powdery white sandy beach which links three islands together, Koh Kai, Koh Mor, and Koh Tap (we can walk on the beach across from Koh Kai to Koh Tab). However, it will disappear at high tide. Next turn is Koh Poda where we can have a short trip for nice lunch and snorkeling. The island has strange form of its feature; various names called for this island depending on how it is looked like by individual view such as Ax figure or maybe chicken. Its crystal clear water and beautiful coral reefs serve as a good swimming and skin-diving area. Walking along a white sandy beach is enjoyable or a short sleep on the beach also sounds relaxing. Before the sunset, it’s time to go back to the pier at Nopparattara beach and being collected by hotel driver. Travel to beautiful beaches and admire magnificent nature is such worthwhile. However, be reminded to well prepare for a trip such as sun protection cream, sunglasses, slippers, towel, swimming suits and especially no jeans!!!

KONPHUKET MAGAZINE 21 นิตยสาร คนภูเก็จ


PHUKET TRAVEL

Story by Sudteeruk Photo by Morgan

Railay Bay

ครทีช่ น่ื ชอบกิจกรรมผจญภัยอย่างการปืนเขา ทริปนีเ้ ราขอแนะ นำ�อ่าวไร่เลย์ จังหวัดกระบี่ ไม่ไกลจากภูเก็ต ขับรถไปเรื่อย ๆ แค่ 2 ชัวโมง ก็ถงึ แล้วค่ะ ขับรถไปจอดทีท่ า่ เทียบเรือบ้านอ่าว น้ำ�เมา มีบริการรับฝากรถให้ค่ะปลอดภัยแน่นอน เรือบริการมีจน ถึงค่ำ�ราคาก็ไม่แพงค่ะ ไหน ๆ จะไปเที่ยวแบบผจญภัยแล้วลองใช้บริการเรือหาง ยาวดูสิคะ เพียง 20 นาที ก็ถึงหาดไร่เลย์ ได้ชมทัศนียภาพสวย ๆ ด้วย นักท่องเทีย่ วทีม่ าอ่าวไร่เลย์จะเป็นหนุม่ สาวชาวต่างชาติเสียเป็น ส่วนใหญ่ คนเหล่านีม้ าเพือ่ กิจกรรมปีนผาโดยเฉพาะ อาจจะมาเรียน หรือมาปีนสนุก ๆ ก็ได้ KONPHUKET MAGAZINE 22 นิตยสาร คนภูเก็จ

F

or those who love adventure excursion like rock climbing, we recommend Railay Beach, Krabi where is not so far away from Phuket; only 2 hours by drive and parking the car at Ao Nammao pier which provides daily boat service with reasonable rates from morning until late evening. If you wish your journey filled with excitement, catch a long tail boat provided as alternative for the short 20 minutes direct from Krabi. Railay is a popular spot for rock-climbers. Consequently visitors here mostly are foreigners who plan in particular for climbing activity; some may come for learning and some just for fun. Still weeks or more will be required to complete. Railay is divided 2 sides; East and West. West Railay is the most popular beach in the area, lined


อ่าวไร่เลย์มสี องฝัง่ คือตะวันตกและตะวันออก (หาดน้�ำ เมา) อ่าวไร่เลย์ตะวันตกมีหาดทรายที่สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อน ส่วนอ่าวไร่เลย์ตะวันออกเป็นแหล่งปีนเขา อ่าวทัง้ สองโค้งเข้าหากัน มีทางเล็กๆ สามารถเดินทะลุถงึ กันได้ ลองตืน่ เช้าๆ มาดูบรรยากาศ สิคะ หรือจะเดิน เล่นมาทางอ่าวพระนาง ก็ยังได้เลยค่ะ ไม่ไกลเท่า ไหร่ บรรยากาศดี สวยงามมาก และยังสามารถลงเล่นน้ำ�ได้อีกด้วย หากอยากจะกลับขึ้นฝั่งในช่วงบ่ายๆก็มีเรือบริการนักท่อง เที่ยวคอยให้บริการอยู่ทุกชั่วโมงค่ะ ( ถ้ามี แขกนะ) แต่ไม่ต้องห่วง เพราะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ค่อนข้างเยอะค่ะ สำ�หรับคนไทยแล้วอาจจะยังไม่รจู้ กั ไร่เลย์กนั มากนัก หาก แต่นกั ท่องเทีย่ วโดยเฉพาะชาวยุโรปส่วนใหญ่ตอ้ งตอบว่ารูจ้ กั ดีอย่าง แน่นอน น่าจะดีไม่นอ้ ยหากเราได้ประชาสัมพันธ์สถานที่ สวยๆ ดี ๆ และมีกจิ กรรมทีน่ า่ สนใจเหล่านี ้ ให้คนไทยของเราได้รจู้ กั เป็นทีแ่ พร่ หลายกันมากขึ้นคะ

with mid-range resorts for relaxation and East Railay is centered for rock climbing shops. The both sides are connected each other by paths through the large resorts or by trails through thin jungle cover. It’s nice to take a stroll along the beach in early morning appreciating its beautiful beaches and quiet relaxing atmosphere. A bit not far there located another beach called Ao Phra Nang; also renowned as beautiful beach for swimming. Boat service provides hourly departure trip if you don’t expect to stay overnight here. Railay is not famous among Thais but foreigners from all over the world especially Europe. It’s pity if Thais will not have opportunity to witness its spectacular beauty and serenity of Andaman. I think we should have tourism promotion and publicize about Railay to also attract tourists within the country.

KONPHUKET MAGAZINE 23 นิตยสาร คนภูเก็จ


PHUKET TRAVEL

ภูเก็ต-เกาะไข่ PHUKET-KHAI ISLAND Story and photo by Morgan

รั้งหนึ่งตอนบ่าย ๆ ผมนอนเล่นบนเก้าอี้ ริมหาดขาวเนียนของ เกาะไข่ ทอดสายตามองออกไปไกลสุดลูกหูลูกตา ท่ามกลาง เวิ้งน้ำ�สีครามที่กว้างไกล ตัดกับก้อนเมฆอันขาวนวลดุจขนม สายไหม เรือบริการนักท่องเที่ยวแล่นไปมาผ่านสายตาผมอยู่เรื่อยๆ อย่างไม่ขาดสาย ท่ามกลางความสงบเหล่านั้น ในความรู้สึกของผม เหมือนได้อยูบ่ นสวรรค์เลย เกาะไข่เป็นหนึง่ ในเกาะบริวารของภูเก็ต เดินทางด้วย Speed boat เพียง 15 นาที ได้รบั ความสนใจจากนักท่องเทีย่ วในแถบเอเชีย เป็นจำ�นวนมาก เพราะความงามของชายหาดขาว น้ำ�ทะเลใส หมู่ ปลาน้อยใหญ่แถบนี้จะคุ้นเคยกับการกินขนมปังจากนักท่องเที่ยว เมื่อSpeedboat นำ�ผมลงจอดที่เกาะไข่นอก ผมก็ไม่รอช้า ที่จะวิ่งลงน้ำ� ไปดำ�ดูปะการังน้ำ�ตื้น ปะการังที่นี่ยังสวยงามและสม บูรณ์ ในระดับที่น่าพอใจ จากนัน้ ผมก็นง่ั เรือต่อไปทีเ่ กาะไข่นยุ้ ซึง่ ไม่ไกลจากเกาะไข่นอก KONPHUKET MAGAZINE 24 นิตยสาร คนภูเก็จ

O

ne day in the afternoon I reposed on a sun bathing chair sitting on secluded beach of Koh Khai and looked out far to the horizon where the wide indigo ocean line touching the silky white cloud of the sky. I could perceive many boats coming over the horizon. When closing my eyes I could feel peace surrounding and cool breeze softly attacking my body, it was such wonderful moment as if I was staying in a private paradise. Koh Khai is located only 15 minutes from eastern coast of Phuket Island by speedboat. The island gains lots of attention from visitors around the world due to its beautiful white sandy beach, emerald clear seawater and various types of colorful tropical fish which without afraid of humans they would be swimming close to visitors to eat


มากนัก เพื่อดำ�น้ำ�ดูปะการังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งที่นี่น้ำ�จะลึก และคลื่น แรงกว่าหน่อย แต่ความสมบูรณ์ของปะการัง และความหลากหลาย ค่อนข้างจะเยอะกว่า ก็ด�ำ น้�ำ กันจนเพลินไปเลยละ จนเทีย่ งก็กลับมา ทานข้าวกลางวันที่เกาะไข่นอกอีกครั้งหนึ่ง หลังอาหารเทีย่ ง ก็ตวั ใครตัวมันล่ะครับ หามุมสบายๆ ของ ตัวเอง เอนกายริมชายหาดพอเคลิม้ ๆ บางคนเลือกทีจ่ ะนอนอาบแดด บางคนก็ดำ�น้ำ�ดูปะการัง ดูจะไม่เหน็ดเหนื่อยซะเลย การเดินทาง เพียงแค่ 15 นาที ไม่น่าเชื่อว่าจะทำ�ให้ผมหลุดออกจากความ วุน ่ วายในเมืองได้ถงึ เพียงนี ้ จนผมคิดว่าเรากำ�ลังอยูบ่ นเกาะสวรรค์ ทีใ่ ดซักทีห่ นึง่ แต่เอ๊ะ!!...ทีน่ ก่ี เ็ มืองไทยของเรานีเ่ อง ชีวิตผมมีโอกาสได้เดินทางไปในหลาย ๆ ที่ ท่องเที่ยวมาก็ หลายประเทศรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญ ๆ ของประเทศไทย ทุก ครัง้ ผมมักจะได้ขอ้ สรุปอะไรหลาย ๆ อย่าง จากการท่องเทีย่ วและการ พักผ่อน และแอบเก็บสาระเล็ก ๆ น้อย ๆ ข้อคิดดี ๆ มาฝากท่าน ผูอ้ า่ นเสมอ ๆ ผมอยากบอกว่าเราไม่ควรอยูน ่ ง่ิ ทีใ่ ดทีห่ นึง่ เป็นเวลา นานๆ เราควรจะขยับเขยื้อนเคลื่อนกาย เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยน บรรยากาศบ้าง เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หาประสบการณ์เพิ่มเติมให้ กับตัวเอง ยิ่งเดินทางมาก ยิ่งพบประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะทำ�ให้ คุณยิ่งรู้สึกรัก เข้าใจ และหวงแหนสิ่งที่คุณมีอยู่มากขึ้นเท่านั้น ลองหาเวลาว่าง ๆ เดินทางออกไปเที่ยวกันเยอะ ๆ นะครับ แล้วคุณจะสามารถบอกเล่าประสบการณืของคุณให้ใครต่อใครฟังได้ ไม่รู้จบ

breads fed by them. My speedboat debarked at Koh Khai Nok for diving. This island has such great coral and sea teeming with marine life. Then we stopped again at Koh Nui, not far away from Koh Khai Nok. Here is another good place for diving but stronger underwater waves. Its deep coral is more teem and various. We enjoyed diving for a moment and returned to have lunch at Koh Khai Nok. After lunch, felt at ease and relaxed by either snorkeling or sun bathing on softy sand. Never felt exhausted from those enjoyable activities. Yeah, it’s unbelievable that only 15 minutes away from the main land of Phuket, we could find a great place for relaxation and earn refreshment of life, inspire us daydreaming of a paradise on earth…but surely this is here…..in Thailand. In my entire life I had been travelling over to many countries oversea including a number of well-known tourist attraction places in Thailand. I found that it’s such worthwhile to spend and reward our life with good things and nice places; whenever and wherever. Changing atmosphere and free your life to earn experience and appreciate value of the nature which brings us inspiration and fulfillment of the missing soul. Find sometimes to free up your soul to discover yourself through excursion. Anyway, don’t forget that the more you share the more experiences you gain endlessly in exchange.

KONPHUKET MAGAZINE 25 นิตยสาร คนภูเก็จ


TOUR INTER

Story by KibKea Photo by Morgan

เกาะบาหลี BALI INDONESIA

าหลีเกาะแห่งเทพเจ้า อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย แหล่ง ท่องเที่ยวที่ถือเป็นที่หน้าตาของประเทศอินโดนีเซียซึ่งยังคง เอกลักษณ์และวัฒนธรรมในแบบฉบับของตนเองไว้ได้อย่าง เหนียวแน่น เกาะแห่งนี้หลายคนอาจจะคุ้นชื่อกันมาบ้างเพราะถือว่า เป็นเกาะที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวพอสม ควร เดินทางไปถึงสนามบินก็มีไกด์ท้องถิ่นมารับ แต่งกายแบบ ชาวพื้นเมืองนุ่งโสร่ง สวมหวกแบบอิสลาม ดูแปลกตาไม่ตาไม่น้อย ถนนหนทางของที่นี่ค่อนข้างที่จะแคบ รถวิ่งสวนทางกันได้ อย่างหวาดเสียว แต่พี่ไกด์บอกเราว่าสบายใจได้เพราะเค้าขับมาตั้งแต่ วัยรุ่นแล้วปลอดภัยแน่นอน สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของบาหลีก็มีอยู่หลายที่ ไม่ว่า จะเป็น ทานาล็อท...วิหารกลางน้ำ� ซึ่งถือเป็นสถานที่สำ�คัญของการ ท่องเทีย่ วบาหลีเลยก็วา่ ได้ ทานาล็อทหรือวิหารกลางน้�ำ เป็นสิง่ ก่อสร้าง ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น โดยตั้งอยู่บนโขดหินใหญ่กลางทะเล ว่ากันว่าภาย

KONPHUKET MAGAZINE 28 นิตยสาร คนภูเก็จ

B

ali Island, is named the land of gods and jewel of Indian Ocean. Bali is well-renowned as true heaven of tourism and major attraction place of Indonesia where significantly maintains its unique identity and cultural forms. Upon arrival at the airport our local guide came to collect us with his welcome smile. He was in traditional Indonesian clothing called sarong and wore Muslim turban; creating unfamiliar and different atmosphere from where we always get used to and just departed from. The roads are quite narrow and we doubted how their cars could cross each direction without danger. Anyhow our guide told us not to worry as he was very familiar in driving around here to ensure we would be safe in his car. Bali has many popular places of interest such as Tanah Lot, important sea temple (the temple of land in middle of the sea, famous place among tourist destinations in Bali). Tanah Lot or Sea Temple was built on the big rock surrounded by the seawater and it’s said there are holy tame snake in black and white color guarding the temple. The spectacular sight far from outside is very charming and romantic; especially at sunset.


We expected to drop by for lunch at the highland town named Kintamani. Along the way there you would be amazed with spectacular view of terraced rice paddy field. The rice terrace is designed very beautiful with exquisite hollowing rice field and precisely located on the hill bank. Kindtamai is countryside village located in the plateau of active volcano with cool weather surround it. We can see beautiful panorama from Kintamani to overview the active volcano and wide lake of Batur in the valley. Having lunch here was such highlighted. We scheduled to dine at Jimbaran beach. The ใต้วิหารแห่งนี้มีงูศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่ แค่มองจากภายนอกก็ นับว่าเป็นวิหารที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่ง หากไปช่วงเย็นแนะนำ� ให้รอดูดวงอาทิตย์ตกไปเลย โรแมนติกดีนะคะ เราแวะทานอาหารกลางวันกันทีห่ มูบ่ า้ น คินตามณี ระหว่าง ทางจะพบกับการทำ�นาขั้นบันไดที่เป็นเอกลักษณ์ของบาหลี ซึ่ง ชาวนาจะใช้พน้ื ทีบ่ างส่วนบนเขาแบ่งย่อยเป็นนาเพือ่ ใช้ปลูกข้าวลดหลัน่ กันเป็นชั้นๆ เมื่อมองจากมุมสูง จึงแลดูสวยงามไม่น้อย คินตามณีเป็นหมู่บ้านที่อยู่บริเวณปากปล่องภูเขาไฟ ผู้คน มักจะชอบมาสัมผัสกับอากาศบนเทือกเขาที่หนาวเย็นและมีเมฆปก คลุมตลอดทั้งปี และดูทะเลสาบที่อยู่ใกล้ๆ การได้นั่งชมทัศนียภาพที่ แสนงดงามของภูเขาไฟกุนุงบาร์ตู พร้อมกับรับประทานอาหารกลาง วันที่นี่ ถือเป็นไฮไลต์เลยก็ว่าได้ มื้อเย็นเราก็ไปทานข้าวกันที่หาด จิมบาลัน ฟังดนตรีแนว อคูสติกเบา ๆ ใต้แสงเทียน ก็ได้อารมณ์ไปอีกแบบ จากนั้นจึงแวะเข้า ไปทีฮ่ าร์ดร็อค คาเฟ่ ซึง่ จะตกแต่งร้านแบบร็อคๆ แต่เล่นเพลงแนวป๊อบ หน่อยๆ นักท่องเทีย่ วทีม่ าทีน่ เ่ี ท่าทีส่ งั เกตุเห็น ส่วนใหญ่จะเป็นญีป่ นุ่ เกาหลีเป็นหลักเลย ฝรั่งก็พอมีบ้างให้เห็น ส่วนคนไทยก็มีบ้างแต่ไม่ มากนัก ชาวพืน้ เมืองทีน่ เ่ี ค้าชอบมาเล่นกระดานโต้คลืน่ กันอาจจะเป็น เพราะภูมิประเทศที่ล้อมรอบทะเล แต่หาดทรายที่นี่จะไม่ขาว สีดำ�ปะ ปนบ้างซึ่งอาจเกิดจากเถ่าถ่านภูเขาไฟก็เป็นได้ ไกด์บอกว่าตอนที่ เกิดซึนามิ ที่เกาะแห่งนี้ไม่เป็นอะไรเลย เพราะเขามีเทพเจ้าคุ้ม ครองอยู่รอบทิศ เกาะแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกว่า เกาะแห่งเทพเจ้า ทุกที่ ทุกหนแห่ง เต็มไปด้วย วัดฮินดูและเครือ่ งเซ่นไหว้ บูชา เทพเจ้านัน่ เอง ความเชือ่ และความศรัทธาทำ�ให้ เกาะบาหลี ยังคงรักษา เอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าไว้ได้ จนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ การท่องเที่ยวจะเฟื่องฟูนำ�พาวัฒนธรรม จากต่างแดนเข้าไปมากมาย แต่ก็ไม่ได้ทำ�ให้ดินแดนแห่งนี้เสื่อมความศรัทธาจากเทพเจ้าลงได้แม้ แต่น้อย

meal was a pleasurable experience with delicious seafood, the spectacle of the sun setting on the horizon, and being serenaded by a band of local musicians. So fantastic! We noticed most of tourists here are majorly from Japan and Korea, some from Europe but rare from Thailand. Local people here love and enjoy surfing due to its deserving geographical area where surrounded by the sea. The beach here is not white powder but mixed with black color of volcano charcoal. The guide said the previous time where it was attacked by Tsunami, the island was not destroyed even a little because we were guarded and protected by gods; there are many images of Hindu gods and temples around. As such, Bali is also given many names, one of which – Land of Gods. Their belief and good faith in gods and religion bring Balinese firmly maintain their identical cultures and tradition until now. The huge increase in tourism to Bali has reinforced the fact that Bali is a unique place geographically, culturally and religiously. Bali’s culture, scenery and beaches attract more tourists than any other Indonesian island. KONPHUKET MAGAZINE 29 นิตยสาร คนภูเก็จ


TOUR INTER

Story and Photo by KonPhuket

T เกาะลั ง กาว ี LANGAVEE ISLAND

his time we would introduce Langawi, best-known holiday destination of Malaysia. Go shopping by soaring on cable car can save your time to get

ทั

วร์ภูเก็ตคราวนี้พาไปเที่ยวลังกาวี ประเทศมาเลเซียนั่งกระเช้า ลอยฟ้า Shopping กันบ้างดีกว่าค่ะ เดินทางก็งา่ ย อยู่ไม่ไกล มาก ไม่ต้องมีเวลาเยอะก็ไปเที่ยวได้ค่ะ เกาะลังกาวีเป็นเกาะเล็กๆ อยูท่ างตอนเหนือของประเทศ เทศมาเลเซีย ทีมงานคนภูเก็จขับรถจากเกาะภูเก็ตไปทีจ่ งั หวัดสตูล ประมาณ 5 ชั่วโมงแวะพักที่จังหวัดสตูล 1 คืนก่อนจะเดินทางต่อ ในตอนเช้า โดยการขับรถไปที่ท่าเรือตำ�มะลัง ประมาณ 10 นาที ท่าเรือแห่งนี้แหละที่จะพาเราไปยัง ดินแดนแห่งตำ�นานชื่อ เกาะ ลังกาวี ที่สำ�คัญอย่าลืมเตรียมพาสปอร์ตและแลกเงินกันไปบ้าง (เท่าที่จะมีให้แลกละกันนะคะ..อิอิ) เมือ่ เตรียมตัวพร้อมแล้วก็ไปซือ้ ตัว๋ โดยสารเรือราคาประมาณ 400 กว่าบาทต่อท่านค่ะ นั่งเรือประมาณชั่วโมงเศษ ๆ ก็ถึงแล้ว หละค่ะ เรือโดยสารเป็นเรือลำ�ใหญ่นั่งสบายหายห่วง เมื่อเรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเกาะลังกาวี ก็จะต้องผ่านด่าน KONPHUKET MAGAZINE 30 นิตยสาร คนภูเก็จ

there. Langawi is a small island situated over the north of Malaysia. Our team of Khon Phuket took a road trip for 5 hours from Phuket and dropped by for an overnight at Satun Province. Then, in early morning took 15 minutes drive to Tamarung Pier and the ferry brought us to the island of legends named “Langawi”. Be reminded every time to travel out of the Kingdom, don’t forget to bring your passport and some exchanged money before across the boarder. The ferry tickets to Langawi costs approximately 400 Baht per passenger and will take around an hour to reach the island. The boat is big and has comfortable seats; therefore, if you go there, don’t worry much about it. When the ferry arrived at the pier, regularly passengers would be checked and passed through immigration section. Surprisingly, the atmosphere was not much different to Thailand as there were lot of Thais coming over to buy goods and taking back home. It was doubtful


ตรวจคนเข้าเมืองทีน่ ก่ี ไ็ ม่ได้ดแู ตกต่างจากเมืองไทยสักเท่าไหร่เพราะ ส่วนใหญ่กจ็ ะมีแต่คนไทยทีข่ า้ มฝัง่ กันไปเพือ่ ซือ้ สินค้าจากฝัง่ ประเทศ เพื่อนบ้าน ซื้อกันจนแทบจะเต็มเรือก็ว่าได้สงสัยคงถูกมากจริง ๆ เราออกจากท่าเรือก็มุ่งหน้าไปที่กระเช้าลอยฟ้า โดยเหมา เท็กซี่ไปค่ะ ราคาเหมาประมาณ 1800 บาท นั่งแท็กซี่ไปประมาณ ครึ่งชั่วโมง ก็ถึงกระเช้าลอยฟ้า มันสูงใช่ย่อยเลยค่ะ ก็แหม... กระเช้าลอยฟ้าทีน ่ ส่ี งู ติดอันดับ 1 ใน 5 ของเอเชียเลยนะคะ ค่าขึน้ กระเช้าราคา 400 บาท ต่อท่าน อากาศข้างบนก็หนาวเช่นกันเพราะ เราอยู่บนระดับความสูงกว่า 1 กิโลเมตร จากระดับพื้นดิน ผู้คนมากมายที่มาเที่ยวที่นี่ มักจะชื่นชมบรรยากาศ รวม ถึงการออกแบบของกระเช้าลอยฟ้าที่นี่ จริง ๆ มันก็ไม่ได้แตกต่าง จากที่อื่น แต่ พอขึ้นได้ด้านบนจะมีสะพานลอยฟ้าอีกชั้นหนึ่ง ซึ่ง ถือว่าเป็นออกแบบทีส่ ดุ ยอดมาก เสากลางเสา เดียว แกว่งไปแกว่ง มา ตื่นเต้น ดีมากๆ ต้องมาลองเองนะ เมือ่ ลงจากกระเช้า เราไป ต่อกันที่ Under Water world โลกใต้ทะเล รถวิง่ ลัดเลาะสนามบินลังกาวีสวยงามดีคะ่ มีสว่ นคล้าย กับภูเก็ตอยูพ ่ อสมควร ชมโลกใต้ทะเลไปพักใหญ่ ก็ตอ้ งรีบกลับไป ขึน้ เรือทีท่ า่ เรือ เพือ่ ทีจ่ ะออกเดินทางกลับไปยังจังหวัดสตูล ทีต่ อ้ งรีบ กลับเพราะเราซื้อตั๋วแบบไป – กลับ เอาไว้ เลยต้องกลับไปให้ทัน บางคนอาจจะมานอนพักทีน่ ส่ี กั คืนก็ดนี ะคะ เพราะยังมีสถานทีเ่ ทีย่ ว อีกมากมาย เช่น สุสานพระนางมัสสุรี และอื่นๆ ก็น่าประทับใจไม่น้อยสำ�หรับทริปนี้ เพราะรถรับจ้างก็ มารยาทดี พูดอังกฤษได้ ทัง้ ยังเข้าใจภาษาไทยบ้าง มีระเบียบวินยั ใน การ ให้บริการ ไม่เซ้าซี้ ไม่ตื้อ จนน่ารำ�คาญ มีมิเตอร์และผังราคา ชัดเจน พร้อมทั้งป้ายชี้แจงรายละเอียดว่านั่งได้กี่คน เช่น 4 คน 4 ชั่วโมง 1800 บาท น่าเอาอย่างนะคะ

if goods here were really cheaper than our side of Thailand. We headed to cable car by hiring a taxi for 1,800 Baht and half hours spent in the car watching local Malay lifestyle along the road side. The cable car here is so high, respectively 1 in 5 ranks highest in Asia. The journey from the Base Station to Top Station makes the visitors wonder in amazement and bring the visitors so close to nature that they can practically touch it. After the amazing ride, we continued to the Under Water World. It is one of the largest marine and freshwater aquaria in the region in varieties of fish and beautiful lives of underwater world. It is enjoyable that we can also see cars driving ahead to Langawi airport through the walk-through tunnel tank. But in my opinion, it’s pretty similar to our aquarium in Phuket Well, we must leave and get back to Satun due to our bought round-trip ferry ticket. Visitors can stay overnight and longer here as still lot of attractive and historic places to visit such as Mahsuri Tomb and other places et al. This trip was impressed by friendly and servicemined cab drivers who can speak well in English and a bit in Thai; never annoyed or pestered visitors but had visible list of service rates including notice of passengers capacity such as 4 people 4 hours costs 1,800 baht which is exemplary for our Thailand to imitate such good service.

KONPHUKET MAGAZINE 31 นิตยสาร คนภูเก็จ


PHUKET PEOPLE

Story by Editor Photo by Morgan

Mr.Ooh

Dream Builder of Media Printing.

คุณอู๋ วีระศักดิ์ นาวีการ

จากความหลงไหลในคอมพิวเตอร์ สู่นักธุรกิจผู้รับจ้างสร้างฝัน

ย้

อนเวลากลับไปเมือ่ ประมาณ 30 ปีทแ่ี ล้ว คุณอู๋ ถือ ว่าเป็นคนแรก ๆ ที่หลงไหลในคอมพิวเตอร์บวกกับ ความที่เป็นคนชื่นชอบในงานศิลปะ การวาดภาพ การออกแบบอยู่แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ความชื่นชอบ เหล่านั้นจะนำ�พาชายหนุ่มคนนี้บินลัดฟ้าไปหาความรู้เพิ่ม เติมถึงประเทศอเมริกา ในสาขาคอมพิวเตอร์และการออกแบบ (สมัยนัน้ ยังไม่มสี าขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกจึงต้องเรียนทัง้ สาขา คอมพิวเตอร์และการออกแบบควบคู่กันไป) คุณอูเ๋ ล่าชีวติ วัยเรียนทีอ่ เมริกานัน้ ไม่ได้สวยหรูเพราะ ต้องเรียนไปด้วย ทำ�งานไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเสริ์ฟ อาหารหรือว่าล้างจานคุณอู๋ก็ทำ�มาหมดแล้ว หรือแม้กระทั่ง เรือ่ งของการใช้ชวี ติ ในอเมริกานัน่ ก็ได้สอนอะไรหลาย ๆอย่าง ทัง้ เรือ่ งของระเบียบวินยั ในการใช้ชวี ติ ระเบียบวินยั ในการใช้ รถใช้ถนน นับว่าต้องปรับตัวกันพอสมควรทีเดียว แต่เพราะ

KONPHUKET MAGAZINE 34 นิตยสาร คนภูเก็จ

T

urn the clock back to 30 years ago, Mr. Ooh was considerably in forefront of pioneers who familiarized and studied innovation of computer technology respectively new thing in Thailand at that time and who was also passionate in arts particularly in drawing and designs. With his determination to succeed in this field, he pursued his dream to America in order to fulfilled and seriously studied in computer science and design (there was no computer graphic design at the time he was studying; therefore he chose the computer science along with design subject) He narrated that his study life in America was not easy and luxurious lifestyle; he must afforded by working as waiter/steward in restaurants. In the meantime he also earned lots of good things there through disciplines in living, strict regulations in us-


คุณอู๋มองว่าคอมพิวเตอร์จะสามารถทำ�อะไรได้อีกมากใน อนาคตจึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการเรียนเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังลงทุนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple เครื่องแรกซึ่ง เพิง่ เปิดตัวในขนาดนัน้ มาเป็นของตนเอง ในราคา150,000 (แค่นก้ี เ็ ห็นถึงความหลงไหลแล้วใช่ มั๊ยคะ) หลังจากกลับมาเมืองไทย คุณอู๋ก็ได้ทำ�งานด้านการออกแบบ อยู่ที่กรุงเทพฯประมาณ 5 ปี ก่อน จะเดินทางกลับมาเริ่มต้นทำ�ธุรกิจ ที่ตนเองเองถนัดที่จังหวัดภูเก็ตนั่น นัน่ ก็คอื ร้าน ITREE Printing ซึ่ง จะทำ�เกี่ยวกับสื่อสิงพิมพ์แบบครบ วงจร ไม่วา่ จะเป็นการออกแบบทำ� Brochure, Poster,Flyer Billboard Banner Business Card Plastic Card โดยการทำ�งานคุณ อู๋ก็มองว่า งานแต่ละชิ้นคือความ ฝันของลูกค้าที่คุณอู๋จะต้องทำ�ให้ มันเป็นจริงขึ้นมา และต้องทำ�มัน ให้ออกมาดีที่สุด และความทีค่ ณ ุ อูเ๋ ป็นคนทีร่ กั และมีความคิดทีจ่ ะพัฒนา บ้านเกิดอยู่เสมอ จึงคอยช่วยเหลืองานการกุศลต่าง ๆ ที่จัด ขึ้นในจังหวัดภูเก็ตอยู่เสมอ โดยไม่เคยมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ เกี่ยวกับตัวเอง ช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อสังคมทุกอย่างด้วย ความเต็มใจ ทั้งเป็นบุคคลที่มีจิตใจเป็นฝักใฝ่ในธรรมหากมี เวลาว่างคุณอู๋มักจะหาเวลาไปปฎิบัติธรรมอยู่เสมอ เพราะ ธรรมะจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจของคนให้บริสุทธิ์ขึ้นได้ ทั้งยัง ช่วยให้การทำ�งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกด้วย คุณก็เป็นคนหนึ่งที่จะสามารถพัฒนาภูเก็ตให้เจริญก้าว หน้าและน่าอยูข่ น ้ึ ได้ดว้ ยความรูค้ วามสามารถทีค่ ณ ุ มีรวมถึงความ ตั้งใจทำ�หน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด แค่สิ่งเล็กๆ ที่เราทุกคนร่วม กันทำ�ก็จะทำ�ให้เมืองแห่งนี้น่าอยู่ขึ้นได้

ing vehicles and public roads; even though initially it took time for him to adjust at the beginning. Prudentially he thought and forecasted the computer would become necessary and indispensable machine in future; causing him dedicated and studied hard to reach the set goal. He bought an Apple computer which was just newly launched; valued 150,000 baht costly at the time (well describable to his strong determination) After returned to Thailand he worked in designing field in Bangkok for about 5 years; then came back and settle down in Phuket. Following his preference he established “ITREE Printing” offering complete destination with one stop service for media printing such as brochures, posters, flyers, billboards, banners, business cards, plastic cards, etc. He believes all assignments have his client’s dream involved which he wishes to achieve and make the best output. Besides his love in homeland always brings him to participate and be part of several charities held locally in Phuket including voluntary services in social activities. You can be one who can help Phuket by supplying your knowledge and social responsibility. You know just tiny support can bring Phuket more livable city.

KONPHUKET MAGAZINE 35 นิตยสาร คนภูเก็จ


PHUKET PROPERTY


PHUKET FOOD

Story By Editor Photo by Morgan

ไทนี่ คอฟฟี่

ลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ ร้าน ไทนี่ ค๊อฟฟี่ กันมา บ้างแล้ว ครั้งนี้ลองมาศึกษาถึงแนวคิดของผู้บริหาร คุณธนาภูมิ หงษ์หยก หรือคุณไทนีเ่ จ้าของร้านไทนี่ ค๊อฟฟี ่ ซึง่ ปัจจุบนั มี 8 สาขาทีเ่ ป็น ไทนีค่ อ๊ ฟฟีแ่ ละยังมีรา้ นสะดวก ซือ้ ชือ่ ไทนีม่ าร์ท อีกด้วยโดยร้านไทนีม่ จี ดุ เริม่ ต้นมาจากสาขาถนน พังงาโดยเชลล์มองว่าอยากให้ผู้บริหารมีร้านสะดวกซื้อเป็นของ

KONPHUKET MAGAZINE 38 นิตยสาร คนภูเก็จ

M

any living on Phuket will certainly recognize Tiny Coff ee. The brand was founded by Khun Thanaphum Hongyok or nickname “Tiny” who established Tiny Coff ee (now already opened for 8 outlets) and also convenient marts named Tiny. The fi rst start of Tiny mart began at Petrol Station on Phang-nga road. Initially Shell couldn’t provide its established franchise mart so far to Phuket; therefore creation of Tiny brand was born but applied proper standard of Shell under Tiny’s identical name and self-operation. Tiny brand focuses on Phuket residents with


ตนเองเพราะบริษัทเชลล์เองไม่สามารถที่จะมีร้านซีเล็กซ์มาถึงที่ ภูเก็ตได้ ก็เลยทำ�ให้เป็นมาตรฐานของเชลล์แต่ใช้ชื่อของตัวเองได้ เป้าหมายหลักของร้านไทนี่ ค๊อฟฟี่ คือต้องการที่จะทำ� ชือ่ ของไทนี่ ค๊อฟฟีใ่ ห้เป็นยีห่ อ้ ของคนภูเก็ต และมอบความความ สะดวกและความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าเป็นหลัก กาแฟหลายๆ สูตร ของทีร่ า้ นได้รบั การปรุงด้วยความใส่ใจเพราะคุณไทนีเ่ องจะเป็นคน คิดสูตรเองด้วย โดยแต่ละสูตรทีค่ ดิ ขึน้ นัน้ จะต้องใช้เวลาในการคิด ในการชิมพอสมควร ส่วนเรื่องการขยายสาขาคุณไทนี่มองว่าการขยายสาขา จำ�เป็นต้องมีเวลาในการที่จะเข้าไปดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ฝึกหัดพนักงานหรืออะไรต่าง ๆ นั้นต้องเน้นเรื่องการรักษามาตร ฐานของร้านที่มีอยู่แล้วไว้มากกว่า ณ ปัจจุบัน คุณไทนี่ค่อนข้าง พอใจกับมาตรฐานของร้านโดยและยังคงใส่ใจกับมาตรฐานทุก อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพนักงานรวมไปถึงรสชาติของอาหาร และเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งไม่น่าแปลกเลยที่ร้าน ไทนี่ค๊อฟฟี่ จะเข้าไปอยู่ ในใจของคนภูเก็ตได้อย่างไม่ยากนัก ทั้งจากแนวคิดของการเป็น นักบริหารรุ่นใหม่ และความใส่ใจในทุกสิ่งทุกอย่างของร้านเพื่อ ทีจ่ ะให้ลกู ค้าได้รบั สิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ หากคุณมีเวลาว่างลองเข้าไปนัง่ ชิม กาแฟรสชาติดี ๆ ที่ร้าน ไทนี่ค๊อฟฟี่นะคะ

intension to make it Phuket’s brand with mainly determination to offer good service and convenience to customers. Coffee recipes created by Tiny’s gentle care can attract return business and customers. He will ask for feedback about the service and menu so that he can improve his service. Tiny considers that expanding outlets will require time consuming; either administrative operation or staff training must maintain standard under his brand. Accordingly he preferably emphasize to remain its quality rather than quantity. He is closely monitoring in administrative management of all existing outlets including staff and taste of food. With no surprise Tiny Coffee comes to mind of Phuket residents due to their mind service and quality monitoring including concept of new generation founder to assure customers receive best things. Let’s find sometime enjoy good coffee and food at Tiny Coffee.

KONPHUKET MAGAZINE 39 นิตยสาร คนภูเก็จ


PHUKET FOOD

Story and Photo By Morgan

ร้านอาหารซี แอนด์ ซี กระบี่

Cabbages & Condoms

ขับรถผ่านมาหลายครัง้ แล้ว กับร้านนี้ Cabbages & Codoms หรือ ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี จังหวัดกระบี่ ร้านบรรยากาศหรูทีเดียว ตั้ง อยู่ริมถนนหมายเลข 4 ถ้าออกจากจังหวัดกระบี่มุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงา ขับรถประมาณ 15 กิโลเมตร อยู่ทางด้านซ้ายมือ รับรองว่าหาไม่ยาก อย่างไรก็เจอแน่นอน ที่นี่เปิดตั้งแต่ 10 โมง ถึง 4 ทุ่ม ทุกวัน ทีจ่ อดรถสะดวกสบายครับ โดยส่วนตัวค่อนข้างประทับใจการ ตกแต่งหน้าร้าน เก้าอี้สวย อิอิ อาหารก็อร่อยนะ พนักงานดูแลเป็น อย่างดี เสมือนได้ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างมืออาชีพ

KONPHUKET MAGAZINE 40 นิตยสาร คนภูเก็จ

Cabbages & Condoms Restaurant or shortly called C & C Restaurant, its name draws and attracts interest of people who is passing by. It’s located at the roadside no. 4 direct from Krabi bound to Phang Nga with only 15 minutes by drive. The place will be on your left hand side; easily to find and it opens from 10:00-22:00 daily. We drove past the place many times and wished to check out once how would it would be and fortunately it comes a chance this time. Inside restaurant is decorated in natty and friendly atmosphere including nice chairs to sit back. The food is also pretty good and delicious accompanying with good service by well-trained staff.


ในเรื่องรสชาติของอาหาร ขอบอกได้ว่าไม่เป็นสองรองใครเลย ไม่วา่ จะเป็นส้มตำ�ไทยรสชาติจดั จ้าน กุง้ ลายเสือตัวโตๆ อบวุน้ เส้น แกง เลียง หรือปลาหมึกทอดกระเทียม ทั้งยังมีเครื่องดื่มให้เลือกมากมายทั้ง น้ำ�ผลไม้ ชา กาแฟ พร้อมให้บริการ จากการสอบถามจากพนักงาน C & C ทราบว่าที่นี่เคยเป็น ส่วนหนึ่งของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยซินามิมาก่อน ด้านหลังของร้าน เคยเป็นอาคารสำ�นักงาน ภายหลังจึงปรับเปลี่ยนมาเป็นที่พัก ให้บริการ ในเรื่องของห้องพักด้วยส่วนด้านหน้าก็คือร้านอาหารสวย ๆ ที่เรานั่งอยู่ นี่แหละ ที่นี่ได้รับชื่อเรียกว่า ศูนย์ผสมผสานกระบี่ โดยมีคุณมีชัย วีระ ไวทยะ เป็น ผู้ให้มีแนวคิดในการเปิดร้านนี้ขึ้นมาหลังจากโครงการช่วย เหลือผู้ประสบภัยซินามิ ได้หมดไป นับว่าที่นี่เป็นที่นึงที่สามารถ จัดงานอบรม สัมมนา เพราะมี ห้องต่างๆพร้อมไม่ว่าจะมาทานอาหาร หรือ นอนพักที่นี่ ก็ได้ค่ะ หากมีโอกาส แวะมาเที่ยวแถวนี้ก็มิควรพลาดอย่างยิ่ง รายได้ ส่วนหนึ่งของที่นี่มอบให้การกุศลด้วยนะ

We like our ordered menu which was Spicy Somtum, Baked Tiger Prawn with Glass Noodle, Clear Soup with Mixed Vegetables and Fried Squid with Garlic; tasty and yummy. Also the restaurant provides various types of fruit juices, soft drinks, tea or coffe available for selection. Besides we were learnt by its staff that C & C was formerly a Help Centre for Tsunami Victims in several past years. Behind the restaurant was an coordination office before and the owner renovated it for accommodation service. Formerly here was called Krabi Integrated Centre which Khun Meechai Veerawaitaya got an idea to open this restaurant after the Tsunami Help Project terminated. This restaurant has capacity to organize small training and seminar where ready with provided accommodation service. The part of income shall be shared for social charity. If you have a chance, don’t forget to drop by to check out wonderful experience at C& C Restaurant.

KONPHUKET MAGAZINE 41 นิตยสาร คนภูเก็จ


เคร×อ¢่ายวิ·ยุªุมªนจังหวัดภูเก็ต ส×èอกลาง·ีèสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2548 ได้มีการรวมตัวของผู้ประกอบ การวิทยุชุมชนในจังหวัดภูเก็ตขึ้น ประมาณ 26 คลื่น ในขณะนั้นเพื่อ ร่วมกันหาทางออกในเรื่องการกำาหนดแนวทาง การประกอบกิจการ และอยู่ร่วมกันของวิทยุชุมชนในจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ เพื่อไม่ให้มีปัญหาสัญญารบกวน ใด ๆ ตามข้อบังคับ เช่น ไม่รบกวนสัญญาณวิทยุการบิน ไม่รบกวน สัญญาณสถานีวิทยุกระเสียง (คลื่นหลัก) ไม่รบกวนสัญญาโทรทัศน์ ของประชาชน และสัญญาณไม่กวนกันเอง ต่อมา เมือ่ วันที1่ 4 ก.ค 53 ได้มกี ารรวมตัวสถานีวทิ ยุเพิม่ ขึน้ โดยคุณไสว เพชรพันธ์ ผู้อำานวยการ สถานีข่าว คลื่น 99.75 เป็นผู้ ริเริม่ ซึง่ มีสมาชิกมารวมตัวกันประมาณ 40 คลืน่ จากทัง้ หมด 69 คลืน่ ในจังหวัดภูเก็ต และได้เปลี่ยนชื่อจาก”ชมรมผู้ประกอบการวิทยุชุมชน

จังหวัดภูเก็ต” มาเป็น”เครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดภูเก็ต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดำาเนินกิจกรรม เพือ่ สังคมแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละข้อมูล ในหมูส่ มาชิก สร้างความเข้าใจ และความเข้มแข็งในหมู่สมาชิก มุ่งความเป็นกลางและไม่เกี่ยวข้องกับ การเมือง ทางชมรมยังมีโครงการที่จะจัดกิจกรรมเพื่อทำาประโยชน์ให้แก่ สังคมโดยมุง่ หวังเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะเป็นสือ่ กลางทีส่ ร้างสรรค์ให้แก่สงั คม ภูเก็ตของเราภายใต้การนำาของคุณวิษณุ มั่นคง ประธานชมรมฯ

ทีท่ าํ การชมรม ตัง้ อยูท ่ี 63/496 หมู 4 ถ.วิรชั หงสหยก ต.วิชติ อ.เมือง จ.ภูเก็ต Tel - 076-522267 www.phuketcrn.com


PHUKET ENTERTAIN Teacher “Day”

อาจารย์ เดย์ คนดนตรีแห่งเกาะภูเก็ต

อาจารย์เดย์ หรือ สุริยะ ขุนนะ เป็นคนที่ชอบดนตรีมาตั้ง แต่เด็ก ชอบทีจ่ ะเอากระป๋อง เอาหม้อหุงข้าวมาเคาะเล่นเป็นจังหวะ นั่นคือช่วงแรกของชีวิตที่อ.รู้สึกว่าชอบดนตรี พอเริ่มขึ้นชั้นมัธยมก็ สมัครเข้าวงดนตรีของโรงเรียน และมีความคุน้ เคยกับห้องซ้อมดนตรี ของโรงเรียนเป็นอย่างดีแต่ในการเล่นดนตรีของอ.เดย์กเ็ ป็นการเล่น เพราะความชอบไม่ได้มเี ป้าหมายว่าอยากเป็นศิลปิน อยากออกเทป แค่เห็นรุ่นพี่เล่นแล้วรู้สึกชอบไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไร พอจบชั้นมัธยมก็ได้มาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ ภูเก็ตซึ่งยังเป็นวิทยาลัยครูในตอนนั้น)ในสาขาดนตรีโดยตรง ตอน ที่เรียน อ. ได้มีโอกาสเล่นดนตรีอาชีพช่วงกลางคืนซึ่งถือเป็นการ พัฒนาฝีมือ และยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของทางบ้านอีกด้วย ส่วนที่ใครๆ ชอบคิดว่าการเล่นดนตรีนั้นจะส่งผลต่อการเรียนนั้น อ. เดย์บอกว่าจริง ๆ แล้วมันอยูท่ ก่ี ารวางระบบให้ตวั เองมากกว่าการ เล่นดนตรีไม่ได้สง่ ผลต่อการเรียนแน่นอนแต่ถา้ จะมีกน็ า่ จะเป็นเรือ่ ง ของเวลานอนมากกว่าที่อาจจะทำ�ให้เราเหนื่อย แต่ผู้ใหญ่หลายคน ก็จะไม่เข้าใจในส่วนตรงนี้เด็กที่มาเรียนดนตรีกับ อ. เดย์บางคนพอ KONPHUKET MAGAZINE 44 นิตยสาร คนภูเก็จ

Story and Photo by Morgan

“Ajarn Day” or Teacher Day in Thai, Mr. Suriya Khunna, has been devoting for music since young. When he was little kid, he always turned rice cooker to be played like a rhythm music instrument. He felt only that he loved in music. Once he was older in high school, he joined a student music band and spent numbers of time in and out off music room. He didn’t expect to release an album or set a goal being artist in future but just felt in love with music and enjoyed watching elders play and practice. After completed high school, he furthered his study in Music Major at Phuket Rajabhat University (formerly Teacher’s College). During study, he worked for part-time job at night clubs which respectively was a good chance to afford supporting tuition fees and also to improve his skill and experience. Most parents often had negative attitude against music activities as they thought it could finally cause dissatisfaction grade and they would rule their children to step off that kind of activity. Fortunately Teacher Day was


พอมีผลการเรียนที่ตกลงมาหน่อยผู้ปกครองก็จะมองมาเป็นเพราะ มาเล่นดนตรีหรือเปล่า แต่ส่วนตัวของอ.เดย์โชคดีที่ครอบครัวเข้าใจ และไม่บังคับ พอเรียนจบมาอ.เดย์ก็ได้มาสมัครเป็นครูสอนดนตรีที่วิท ยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ความเป็นครูก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อ.เดย์ชอบและ มีความสุขที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้แก่เด็กที่ชอบและมี ความฝันทีอ่ ยากจะเป็นนักดนตรีท�ำ ให้ อ. เดย์เป็นครูอยูท่ ว่ี ทิ ยาลัย สารพัดช่างได้นานถึง 13 ปี ก่อนจะหันมาทำ�สถาบันสอนดนตรีและ ห้องซ้อมดนตรีชอ่ื Sun Music อ.เดย์บอกว่าการทีไ่ ด้มาทำ�ห้องซ้อม ก็เหมือนเป็นการสานฝันของหลาย ๆ คนให้เป็นจริงถือเป็นความ ภูมิใจด้วย เด็กที่มาใช้ห้องซ้อมส่วนใหญ่บางกลุ่มก็มาโดยไม่มีเป้า หมายแต่กม็ อี กี กลุม่ ทีม่ เี ป้าหมายว่าในอนาคตอยากเล่นดนตรีอาชีพ ซึ่งถ้าเค้าก็อยากจะมาฝึกฝีมือ อ.เดย์ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุน เต็มที่ สุดท้ายนีอ้ าจารย์เดย์ได้ฝากถึงน้อง ๆ ทีร่ กั ดนตรีวา่ ในสมัย นี้มีสื่อและช่องทางในการเรียนดนตรีหลากหลาย น้อง ๆ ที่สนใจ จริง ๆ ไม่อยากให้เล่นเป็นอย่างเดียวแต่อยากให้มีความรู้เกี่ยวกับ วิชาการด้วยเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองด้วยและฝากถึงพ่อแม่ผู้ ปกครองว่าดนตรีเป็นสิ่งที่ดี ดนตรีไม่ทำ�ร้ายใครอย่างแน่นอน แต่ จะเป็นการฝึกสมาธิและสร้างความมัน่ ใจให้กบั เด็กมากกว่าถ้าเค้ามี ความสนใจจริง ๆ ก็น่าที่จะสนับสนุน

lucky that his family well understood and didn’t get him away from what he devoted for. When graduated from the institute, by following his dream he applied for position of music teacher at Phuket Polytechnic College. He loved and enjoyed teaching and exchanging music knowledge with students and any other dreamers. After 13 years there, he turned to establish a music institute and private practicing room called “Sun Music”. He proudly said the practicing room was also an opened opportunity for people to make their dream come true. His customers could divide into 2 groups, one just playing for fun but another playing for real whom he would offer full supports if they targeted to become professional musicians. Lastly Teacher Day wished to give a message to young kids who really love in music that presently many music institutes opened and offered good learning media including various instruments and opportunity to success but do not sacrifice solely for music. Academic and educational life is also important and key to your future life. It would be wiser and more beneficial to manage and make them balance. Music is an art form which can create inspiration, pleasure, self-confidence as well as concentration practice. He wished to encourage parents to understand and give supports to kids dream about music as same as regular education.

KONPHUKET MAGAZINE 45 นิตยสาร คนภูเก็จ


PHUKET NIGHT TALK LIFE

เยาวราช สีสันยามค่ำ�คืน

Yaowarat Road เคยรู้สึกบ้างมั๊ยว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น อยูท่ กุ วัน ทุกเวลา แต่บางครัง้ มันก็รวดเร็วเกินกว่าทีเ่ ราจะสังเกตุ เห็นได้ แต่เหตุการณ์และสถานที่ต่าง ๆ จะสามารถบอกเล่าถึง ความเปลี่ยนแปลงนั้นได้เป็นอย่างดี ถนนเยาวราชเป็นถนนสายเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองภูเก็ต มากว่า 100 ปี ถนนเส้นนีส้ ามารถถ่ายทอดเรือ่ งราวเกีย่ วกับเมือง ภูเก็ตได้ไม่ขาดตกบกพร่อง ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันด้วยรูป แบบของสถาปัตยกรรมแบบ ”ชิโนโปรตุกสิ ” ทีเ่ ป็นการผสมผสาน ระหว่างสถาปัตกรรมยุโรปและศิลปะแบบจีน ซึ่งศิลปะะแบบนี้ เป็นสิง่ ทีม่ อี ยูค่ เู่ มืองภูเก็ตมานาน เป็นเสมือนเอกลักษณ์ทส่ี ามารถ ดึงดูดความสนใจจากผู้คนได้อย่างดี

อีกทั้งเยาวราชยังเป็นถนนที่อยู่กลางใจเมืองภูเก็ตง่าย

KONPHUKET MAGAZINE 46 นิตยสาร คนภูเก็จ

Story by Fasai and Photo by Bean

Have you ever felt that things are changing fastly through time passing? Sometimes it seems so fast that we could notice its change but definitely each old place could tell its own passing history and memoire of its incidence. Yaowarat Road is an old road alongside with the old Phuket town for over a century ago. This road is significantly showing traces of old Phuket stories through their charming Sino-Portuguese style architecture which was combination of European classic and Chinese-Thai art; identifying artistic unique of old Phuket lifestyle. The road now becomes a popular and historic place for both Thais and foreigners to visit.


PHUKET TALK ต่อการเดินทางจึงไม่แปลกเลยที่ถนนเส้นนี้จะได้รับความสนใจ จากบรรดาร้านอาหารกึ่งผับที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องบนถนน สายเก่าแก่ ตกค่ำ�เยาวราชจะเต็มไปร้านน่านั่งที่ตกแต่งด้วยแสงสี และหนุม่ สาวจำ�นวนมากก็มกั จะมาหาความบันเทิงยามค่�ำ คืนใน ย่านนี้ รูปแบบของร้านส่วนใหญ่ในละแวกนี้ก็จะเป็นร้านแบบนั่ง กิน นัง่ ฟังเพลงเบา ๆ ออกแนวอินดี้ ๆ หน่อย พูดคุยสังสรรค์กบั เพือ่ นสบาย ๆ นักร้องนักดนตรีของร้านในละแวกนีก้ เ็ ล่นได้คอ่ น ข้างดีและ Entertrain คนดูได้ดไี ม่นอ้ ย ต้องยอมรับว่านักร้อง นัก ดนตรี ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเรียกความสนใจให้ผู้คนเข้าร้านได้ไม่ น้อย(และเท่าที่เห็น...พวกเค้าก็ทำ�ได้ดีซะด้วยซิ) ยิ่งเป็นคืนวันศุกร์ คืนวันเสาร์แล้วละก็ รับรองได้ว่าถ้า คุณขับรถผ่านย่านนีค้ ณ ุ จะเห็นหนุม่ หล่อสาวสวย แต่งตัวดีๆ ยืน อยูล่ ะแวกนีเ้ ต็มไปหมด จนบางทีเราก็อยากจะลงไปนัง่ ด้วยซะเลย ...อิอิ ไม่นา่ เชือ่ เลยว่าในสภาพแวดล้อมทีเ่ ต็มไปด้วยความเก่า แก่ของตัวอาคารทีม่ อี ายุกว่าร้อยปีจะสามารถทำ�ให้บรรยากาศของ ร้านเหล่านีช้ า่ งดูมเี สน่หแ์ ละดึงดูดนักท่องราตรีมากหน้าหลายตา ให้วนเวียนเข้ามาสัมผัสได้อยูเ่ สมอ ก็แหม...มีแต่รา้ นดีๆ ให้เลือก นั่งเต็มไปหมด จะพลาดได้อย่างไรล่ะ

Yaowarat road is located at the middle of town where will be reached easily and conveniently by all directions. With its unique and chaming atmosphere it’s no surprise if there will become focused and interested in opening pub & restaurants along the road. When the sunset falls, the road will be covered colorfully and lively by attractive lights and old fashioned decors. It presently turns to be a popular hang-out place for young people who love easy listening and indy music style. Singers/musicians of restaurants in this area are pretty cool and so good in creating enjoyment atmosphere and entertaining customers; therefore they are deem an important part in bringing success and good marketing. Friday and Saturday are particular nights where you may observe and meet lot of boys neatly in clothing and girls with beautiful make-up crowded all over in the neighbor of charming old architecture which enhances its atmos phere more attractive and fascinating for visitors.

KONPHUKET MAGAZINE 47 นิตยสาร คนภูเก็จ


PHUKET NEWS ແ´µÑÇ

à¤Ã×Í¢‹ÒÂÇÔ·ÂتØÁª¹ÀÙà¡çµ

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แล้ว.....เครือขายวิทยุชุมชนภูเก็ต รวมกับเทศบาลนครภูเก็ต ไดจดั งานเปดตัวเครือขายวิทยุชมุ ชนภูเก็ตขึน้ เมือ่ วัน ที่ 1 พ.ย. 53 ทีผ่ า นมาโดยภายในงานมีการแสดงมินคิ อนเสิรต จาก เอกชัย ศรีวิชัย รวมถึงนอง ๆ จากโรงเรียนตาง ๆ ในจังหวัดได รวมแสดง ดวย พรอมทัง้ ยังมีกจิ กรรมใหรว มสนุกตาง ๆ มากมายถึงแม จะมีสายฝน โปรยลงมาบางแตก็ยังไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก ชาวภูเก็ต งานนี้ คณะกรรมการจัดงานปลื้มใจกันถวนหนา

Ìҹä»ÃɳՏä·Â...... ÃØ¡¤×ºµ‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´ ไปรษณียไทย (ปณท) ไดขยายจุดใหบริการไปรษณีย บริการการเงินและการจำหนาย สินคาในรูปแบบของ“รานไปรษณียไทย”โดยเปดโอกาสใหผูที่สนใจประสงคจะดำเนิน งานตามรูปแบบของ ปณท ผูท ไ่ี ดรบั การพิจารณาใหดำเนินงานรานไปรษณียไ ทย (ปณร) มีสทิ ธิใ์ ชเครือ่ งหมาย การคา เครือ่ งหมายบริการ เครือ่ งหมายสินคาของบริษทั ไปรษณียไ ทย จำกัด ใชซอฟท แวรโปรแกรมระบบงานการใหบริการ ณ รานไปรษณียไทย และไดรับการถายทอด ความรูเ กีย่ วกับงานบริการไปรษณีย เปนตน โดยรานไปรษณียไ ทยถือเปนสวนหนึง่ ของ เคานเตอรไปรษณียข องทีท่ ำการไปรษณีย ทัง้ นี้ สนใจยืน่ แบบแสดงความจำนงขอรับ ดำเนินงาน ฯ ไดโดยตรงหรือสงทางไปรษณีย สนใจสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ สวนการตลาดและพัฒนาธุรกิจ โทร. 0-7722-6446

¹ÔµÂÊÒä¹ÀÙà¡ç¨ ËÇÁẋ§»˜¹ÃÍÂÂÔéÁ นิตยสารคนภูเก็จนำโดย คุณ วิโรจน ทองออน และทีมงานไดไป จัดเลี้ยง อาหารกลางวันรวมทัง้ มอบอุปกรณทางการศึกษาใหแกนอ ง ๆ ทีโ่ รงเรียน ภูเก็ตปญญานุกูล เมื่อวันที่ 3 พ.ย.53ที่ผาน มา นอง ๆ ที่นี่ถึงแมจะ เปนเด็กทีม่ ปี ญ  หาพัฒนาการทางดานสติปญ  ญา แตกม็ คี วามนารักไมนอ ย งานนีพ ้ ่ี ๆ ทีมงานทุกคนแอบปลืม้ ใจทีไ่ ดเห็นรอยิม้ สดใสของนอง ๆ งาน นี้เรียกไดวา อิ่มใจทั้งผูให...สุขใจทั้งผูไดรับกันเลย โดยงานนี้ถือวาสุขใจทั้งผูให.....อุนใจทั้งผูรับ กันเลยทีเดียว


ແ´µÑÇ˹ѧÊÑé¹àÃ×èͧàÂÕèÂÁ Noland Standing Mr.morgan และทีมงาน Morgancreation เปดตัวหนังสั้นเรื่องเยี่ยม Noland Standingทีล่ งมือทำโดยคนภูเก็ตหนังสัน้ ทีส่ ะทอนปญหาสังคม จากการพัฒนาแบบไรการจัดการและการวางแผนอยางยั่งยืน มุมมองที่ สวยงาม จากคนทองถิน่ สะทอนถึงปญหาทีต่ อ งแกไขเพือ่ ลูกหลานเร็ว ๆ นี้แนนอน รายละเอียดเพิ่มเติม www.tvphuket.tv

ÊÔé¹»‚¹Õéà·ÕèÂÇ¿ÃÕËÃ×ͨ‹Ò เชิญรวมประกวดภาพถายสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยกับ AVIS Rent a car รูปไหนสวยไดรับโหวตมากที่สุด AVIS จายคาเดินทางใหฟรี ขอมูลเพิ่มเติมที่ www.AVISThailand.com *เงื่อนไขตาง ๆ ใหเปนไปตามประกาศของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน การเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แกไขโดยไมตองแจง ใหทราบลวงหนา

Rent a Car

à·ÕèÂÇ·ÑèÇä·Â ä»ä´Œ·ÑèÇâÅ¡ ¡Ñº·ÑÇϤ¹ÀÙà¡ç¨ เทีย่ วทัว่ ไทย ไปไดทว่ั โลกกับทัวรคนภูเก็จ ทัวรคนภูเก็จขยายเสนทางการทองเทีย่ ว สูตลาดตางประเทศจากกระแสเศรษฐกิจที่ขยายตัวขึ้นสงผลใหนักทองเที่ยวทั้ง ชาวไทยและชาวตางชาติมุงหนาสูจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในแถบอันดามันเพิ่ม ขึ้นอยางตอเนื่อง คาดการป 2011 การทองเที่ยวภูเก็ตบูม ทัวรคนภูเก็ตจึงได ขยายการทองเที่ยวในสวนของตางประเทศเพิ่มขึ้น ใหบริการนำเที่ยว มาเลเซีย สิงคโปร มาเกา เกาหลี ฮองกง และทุกทีที่คุณตองการ อยากเที่ยวไหนบอกเรา

ทัวร์คนภูเก็จ โทร.076-246159, 076- 246138 และ www.konphuket.com และทุกทีที่คุณตองการ ทีมงานทัวร์ คนภูเก็จ


PHUKET PHOTO

MR.Morgan

คนชอบมอง

มชอบมอง..การมองทำ�ให้เราเห็นหลายๆอย่าง ระหว่างตอนที่ เรียนถ่ายภาพใหม่ๆ กับกล้องรุ่นโบราณ รู้สึกมันจะ ยากเย็น กว่าจะผ่านขัน้ ตอนการ ถ่าย การอัด การล้าง สารพัด จนแทบ จะหมดตัวกันเลยทีเดียว แต่เวลาผ่านไปไม่นาน หลังจากที่เทคโนโลยี่ ของกล้องสมัยใหม่เข้ามา ใคร ๆ ก็ถ่ายภาพได้และ ถ่ายแบบไม่ยั้งจน ปัจจุบันขนาดของข้อมูลภาพมันดูจะเต็ม ฮาร์ดดิส คอมพิวเตอร์ไปแล้ว ผมคิดว่า... ไม่ว่าจะมีกล้องสมัยใหม่ขนาดไหน หากผู้ใช้ไม่เข้าใจ องค์ประกอบของ ศิลปะ หรือ ใช้อุปกรณ์เสริมจนเกินความพอดี ภาพ ที่ได้มามันจะเล่าเรื่องผิดไปจากความเป็นจริงครับ

KONPHUKET MAGAZINE 50 นิตยสาร คนภูเก็จ


IT TRAINING CENTER

หลักสูตรอบรมตาง ๆทุกหลักสูตรดำเนินการสอนโดยทีมงานผูเชี่ยวชาญ จากชมรมเว็บมาสเตอรภูเก็ต-อันดามันสอนจากประสบการณจริงเนนการ ปฎิบัติเพื่อใหผูเรียนไดประโยชนสูงสุดและสามารถนำไปใชงานไดจริง IT สำหรับผูบริหาร 2 ชั่วโมง 2,000 บาท/ 1 ทาน ตัดตอ VDO และการทำ Presentation (เบื้องตน) 6 ชัวโมง 4,500 บาท / ทาน การทำดนตรีดวย Computer เบื้องตน 6 ชั่วโมง 5,000 บาท / 1 ทาน การถายภาพดวยกลองดิจิตอล(เบื้องตน) 2 ชั่วโมง 2,500 บาท / 1 ทาน การปองกันและกำจัดไวรัสและ Anti-Spyware 1 ชั่วโมง 500 บาท / 1 ทาน การทำดนตรีจากโปรแกรม Band in a box 2 ชั่วโมง 2,500 บาท / 1 ทาน การตัดตอเสียงดวยโปรแกรม Sound Forge 2 ชั่วโมง 3,500 บาท / 1 ทาน เรียน Guitar และ Bass ชั่วโมงละ 500 บาท / 1 ทาน

ผูเรียนสามารถเลือกเวลาเรียนไดทุกหลักสูตรสามารถเรียนเปนกลุม หรือเรียนสวนตัว หากตองการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ นอกจากโปรแกรม ขางตนสามารถติดตอสอบถามรายละเอียดได

สนใจติดต่อ โทร.076-355871-2 , 0813709116 Email : info@radiophuket.com www.radiophuket.com และคลื่นวิทยุ 98.0 IT Radio Phuket


cover

Kon Phuket Magazine vol.6 No.5  
Kon Phuket Magazine vol.6 No.5  

Kon Phuket Magazine The Phuket Life style magazine vol.6 No.5

Advertisement