Page 1

Regulamin Konkursu z Procesu Karnego w roku akademickim 2013 / 2014 §1 Organizatorzy konkursu Organizatorem konkursu jest Sekcja Postępowania Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (zwana dalej Sekcją), działająca w porozumieniu z Katedrą Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (zwana dalej Katedrą). §2 Uczestnicy Uczestnikiem konkursu może być student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uprawniony do składania egzaminu z przedmiotu Proces Karny w roku akademickim 2013 / 2014 . §3 Termin Pierwszy etap konkursu odbywa się w dniu 13.03.2014r. Drugi etap konkursu odbywa się w dniu 27.03.2014r. §4 Zasady przeprowadzenia konkursu 1. Konkurs składa się z dwóch etapów. 2. Do pierwszego etapu mogą przystąpić osoby wpisane na listę uczestników konkursu. 3. Do drugiego etapu przechodzi 20 osób z najlepszymi wynikami uzyskanymi w pierwszym etapie. 4. W razie jednakowej ilości punktów, o których mowa w pkt 2, do drugiego etapu konkursu przechodzą wszystkie osoby, które uzyskały ilość punktów taką, jak osoba na 20 pozycji listy rankingowej. §5 Pierwszy etap 1. Etap pierwszy przeprowadzany jest w formie testu składającego się z 40 pytań wielokrotnego wyboru. Za poprawną odpowiedź na pytanie uczestnik otrzymuje 1 pkt. Każde pytanie posiada co najmniej jedną poprawną odpowiedź. Nie przewiduje się punktów ujemnych za błędną odpowiedź. Nie przewiduje się punktów ułamkowych za częściowo poprawne odpowiedzi. 2. Czas trwania pierwszego etapu konkursu: 50 minut. 3. Pytania do testu układane są przez członków Sekcji, obejmują problematykę objętą zakresem egzaminacyjnym z przedmiotu Proces Karny. 4. Testy egzaminacyjne są uprzednio zatwierdzane przez Katedrę. 5. Praca każdego uczestnika jest kodowana w sposób uniemożliwiający identyfikację tożsamości w trakcie sprawdzania udzielonych odpowiedzi. 6. Wyniki pierwszego etapu konkursu są umieszczane w dniu pierwszego etapu konkursu na stronie


internetowej Sekcji. §6 Drugi etap 1. W drugim etapie sprawdza się umiejętność praktycznego stosowania przez uczestnika przepisów z zakresu postępowania karnego - sporządzenie pisma procesowego na podstawie dostarczonych informacji oraz krótkie zadanie opisowe dotyczące aktualnych problemów postępowania karnego. Na tym etapie uczestnicy korzystają z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) Kodeks Karny, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm) Kodeks Postępowania Karnego oraz Konstytucji RP. 2. Czas trwania drugiego etapu konkursu: 120 minut. 3. Etap ten ma na celu wyłonienie laureatów konkursu. 4. Praca każdego uczestnika jest kodowana w sposób uniemożliwiający identyfikację tożsamości w trakcie sprawdzania udzielonych odpowiedzi. 5. Wyniki drugiego etapu konkursu są umieszczane w ciągu 14 dni od daty jego przeprowadzenia na stronie internetowej Sekcji. 6. Drugi etap konkursu przygotowywany jest przez Katedrę Postępowania Karnego UJ. §7 Laureaci 1. Laureatami konkursu zostaje 10 osób z najlepszymi wynikami uzyskanymi w obu etapach. 2. Laureaci konkursu premiowani są dodatkową liczbą punktów (3-7) doliczonych do pozytywnej oceny uzyskanej z egzaminu z przedmiotu Proces Karny. 3. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają oceny z przedmiotu Proces Karny ustalane przez Katedrę proporcjonalnie do wyników uzyskanych w konkursie, jeśli wyrażą na to zgodę, oraz nagrody książkowe ufundowane przez Katedrę Postępowania Karnego UJ. 4. W wypadku gdy uczestnik o którym mowa w pkt. 3, nie wyrazi zgody na wpisanie oceny, przysługuje mu ilość punktów adekwatna do oceny uzyskanej w konkursie. 5. Warunkiem uwzględnienia bonusów dla laureatów premiowanych ocenami jest wyrażenie zgody na reprezentowanie uczelni w konkursie ogólnokrajowym. §8 Zapisy 1. Zapisy na konkurs są prowadzone za pomocą poczty elektronicznej. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: konkurs.kpk2014@gmail.com 2. Zapisy zostaną zamknięte na trzy dni przed I etapem konkursu. 3. Zgłoszenie na konkurs zawiera: nazwisko, imię, rok studiów. §9 Nadzór Katedra czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu i może podejmować wszelkie działania kontrolne. § 10 Zmiany regulaminu Organizatorzy konkursu zastrzegają możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Organizatorzy zobowiązują się udostępnić niniejszy regulamin na stronie internetowej Sekcji. §11 Wejście w życie Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Regulamin konkursu kpk  
Regulamin konkursu kpk  
Advertisement