Page 1


Architektura to inspirujący klimat i piękno. To pasja tworzenia dla ludzi w kontekście czasu i miejsca, natury i kultury. Architecture is an inspiring atmosphere and beauty. It is the passion of creating for people in context of time and place, nature and culture.


2014 | Katowice SIEDZIBA NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA THE SEAT OF THE NATIONAL POLISH RADIO SYMPHONY ORCHESTRA


„ … Śródmieście zyskało kompleks budynków poświęconych kulturze. Miedzy innymi postanowiono stworzyć siedzibę godną, uważanej za najlepszą w Polsce, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. W konkursie architektonicznym, który odbył się w 2008 roku, jako zwycięzcę wyłoniono Tomasza Koniora wraz z zespołem.”

Joseph Rykwert fragment eseju „Architektura i muzyka” z książki o siedzibie NOSPR „Dotknąć muzyki”

“ … The downtown of the city gained a building complex devoted to culture. Among other things, it was decided to create a decent seat for, considered the best in Poland, the National Polish Radio Symphony Orchestra. In 2008, the architectural competition was held and Tomasz Konior, together with the team, was the winner.”

Joseph Rykwert a fragment of the „Architecture and music” essay from the book about the seat of NOSPR „To touch the music”


Joseph Rykwert podczas wizyty na budowie NOSPR Joseph Rykwert during a visit to the construction site of the NOSPR

„ … Otoczenie nowego budynku niewątpliwie wpłynęło na jego ukształtowanie. Ostry kontur gmachu to wyrazisty architektoniczny gest. Tworzy on zewnętrzny pierścień obejmujący różne pomieszczenia poboczne. Tutaj tę przestrzeń uświęcono, formując z niej skorupę ochronną dla podstawowej aktywności muzycznej.”

Joseph Rykwert fragment eseju „Architektura i muzyka” z książki o siedzibie NOSPR „Dotknąć muzyki”

“ … The setting of the new building inevitably influences its configuration. Its sharp outline is a distinct gesture. It forms an outer ring housing various ancillary facilities. This space here is properly valued as a protective shell for all primary musical activity.”

Joseph Rykwert a fragment of the „Architecture and music” essay from the book about the seat of NOSPR „To touch the music”


„ … Powierzchnie wewnętrzne pierścienia wykończone są białym tynkiem, którego efekt jest miejscami wzmocniony marmurem karraryjskim. Ciemny korpus sali koncertowej osadzono zatem pośród bieli. Stanowi on jądro całej konstrukcji, jej wewnętrzny rdzeń, który wznosząc się ponad dach tworzy najwyższą część budynku.”

Joseph Rykwert fragment eseju „Architektura i muzyka” z książki o siedzibie NOSPR „Dotknąć muzyki”

“ … The inner surfaces of the ring are of a white plaster which effect is strengthened by a Carrara marble. The dark body of the great concert hall is deep-set within whiteness. It is the heart of the whole structure, its inner core, which rising above the roof forms the highest part of the building.”

Joseph Rykwert a fragment of the „Architecture and music” essay from the book about the seat of NOSPR „To touch the music”


„ … Wnętrze jest precyzyjnie ukształtowanym drewnianym naczyniem. Zakrzywione i pochyłe powierzchnie balkonów grają ze sobą w grę wypukłości i wklęsłości, jak gdyby tworzyły wnętrze instrumentu smyczkowego. Dając muzykom jak i Katowicom tak wspaniałą salę koncertową, Tomasz Konior stworzył prawdziwie żywą, a nie zamrożoną muzykę. I to powinno być zawsze ambicją każdego architekta.”

Joseph Rykwert fragment eseju „Architektura i muzyka” z książki o siedzibie NOSPR „Dotknąć muzyki”

“ … The interior is a precisely shaped wooden vessel. Curved and inclined surfaces of the balconies play with each other a game of convexity and concavity, as if they formed the inside of a string instrument. Giving the musicians, and the city of Katowice such a great concert hall, Tomasz Konior created a truly alive – not frozen – music. And it should always be the ambition of every architect.”

Joseph Rykwert a fragment of the „Architecture and music” essay from the book about the seat of NOSPR „To touch the music”


Tomasz Konior i Yasuhisa Toyota podczas pierwszej pr贸by orkiestry w nowej sali koncertowej Tomasz Konior and Yasuhisa Toyota during the first orchestra rehearsals in the new concert hall


WCZEŚNIEJSZE REALIZACJE PREVIOUS PROJECTS


2002 | Pruszkテウw SZKOナ、 PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL


2004 | Tychy MUZEUM BROWARÓW TYSKICH TYCHY BREWERY MUSEUM


2005 | Warszawa - Białołęka GIMNAZJUM Z CENTRUM KULTURY I SPORTU JUNIOR HIGH SCHOOL WITH CULTURAL AND SPORTS COMPLEX


2007 | Katowice CENTRUM NAUKI I EDUKACJI MUZYCZNEJ - SYMFONIA THE SYMFONIA CENTRE OF SCIENCE AND MUSICAL EDUCATION


2008 | Kraków ZESPÓŁ SAKRALNY CHURCH COMPLEX


2010 | Rzeszów SĄD REJONOWY REGIONAL COURT


2012 | Oświęcim HOSPICJUM THE HOSPICE


2013 | Katowice REZYDENCJA THE RESIDENCE


2014 | Katowice ZESPÓŁ MIESZKANIOWY W DOLINIE TRZECH STAWÓW RESIDENTIAL COMPLEX IN THE THREE LAKES VALLEY


2014 | Katowice SERWIS RENAULT TRUCKS RENAULT TRUCKS SERVICE


2014 | Katowice WILLE PARKOWA THE PARKOWA VILLAS


Tomasz Mikołaj Konior architekt, urbanista, od 1995 roku prowadzi autorskie biuro architektoniczne Konior Studio. Urodzony w Żywcu w 1968 roku. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Autor lub współautor ponad 100 realizacji i projektów, za które zdobył ponad 30 nagród w konkursach krajowych i międzynarodowych. Uznanie przyniosły mu szczególnie projekty obiektów publicznych: szkół, uczelni wyższych, sal koncertowych i biurowców. Najbardziej znaną i najczęściej nagradzaną realizacją jest Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej „Symfonia” przy Akademii Muzycznej w Katowicach. Budynek otrzymał m.in. Nagrodę Roku SARP 2008 – najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, tytuł Award For The Most Friendly And Accessible For All Public Project przyznany przez Międzynarodową Unię Architektów, 2008. Wraz z zespołem wygrał konkurs na przebudowę centrum Katowic, 2006 oraz międzynarodowy konkurs architektoniczny na siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, 2008 – dotychczas największe wyzwanie projektowe i realizacyjne, 2014. Pierwszy polski laureat Leonardo Award – International Biennale of Young Architects w Mińsku, 2007; nagrody BCC - Cezary Śląskiego Biznesu, 2013 oraz Nagrody Prezydenta Katowic w dziedzinie kultury, 2014. Członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów, Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych przy Zarządzie Głównym SARP, 2012-2015. Współzałożyciel Instytutu Współczesnego Miasta. Powołany na członka Rady Powierniczej Muzeum Narodowego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2013- 2018. Miłośnik muzyki klasycznej i historycznych miast, do których z pasją podróżuje. architect, urban planner, since 1995, been running Konior Studio architectural office. Born in Żywiec in 1968. Graduated from the Faculty of Architecture, Cracow University of Technology. Author or co-author of over 100 designs and projects for which he has won more than 30 awards in national and international competitions. He has received recognition especially for public buildings: schools, universities, concert halls and office buildings. The best-known and the most award-winning project is the Center of Science and Musical Education „Symfonia” at the Academy of Music in Katowice. The building has received, among others, SARP Award of the Year 2008 – the highest award given by the Association of Polish Architects SARP, Award For the Most Friendly And Accessible For All Public Project given by the International Union of Architects, 2008. Together with the team, won the competition for the redevelopment of the city centre of Katowice, 2006 and the international architectural competition for the seat of the Polish Radio National Symphony Orchestra in Katowice, 2008 – so far the biggest design and realisation challenge, 2014. The first Polish winner of the Leonardo Award – International Biennale of Young Architects in Minsk, 2007; the BCC award – Caesars of Silesian Business, 2013 and the Prize of the Mayor of Katowice in the field of culture, 2014. Member of the Silesian Regional Chamber of Architects, the Association of Polish Architects SARP. Head of the Coordination Team of Competition Judges at the SARP Main Board, 2012 to 2015. Co-founder of the Institute of Contemporary City. Member of the Board of Trustees of the National Museum appointed by the Minister of Culture and National Heritage, 2013 to 2018. Enthusiast of classical music and historical cities where he travels with passion.


ZESPÓŁ KONIOR STUDIO 2014 KONIOR STUDIO TEAM 2014


Andrzej Witkowski

Aleksander Nowacki

Ewa Nowacka

Łukasz Bonar

Łukasz Homan

Adam Skrzypczyk

Szymon Jawor

Urszula Wykrota

Dariusz Gajewski

Adam Przybyła

Dominik Koroś

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY INSPIRUJĄ... tHANK YOU TO ALL THOSE WHO INSPIRE US...

Anna Jabłońska Lisińska

Marcin Piotrowski

Krystian Szczepek

Anna Jabłońska

Piotr Bełtowski

Jakub Bogdziewicz

Michał Lipiec

Michał Lorbiecki

Agnieszka Ożóg

Piotr Dećko

Adam Komar


Autorzy projektów: Authors of projects: 1. Katowice Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia The Seat Of The National Polish Radio Symphony Orchestra Tomasz Mikołaj Konior, zespół projektowy: Aleksander Nowacki, Łukasz Homan, Magdalena Tokarska, Adam Skrzypczyk, Dominik Koroś, Andrzej Witkowski, Anna Jabłońska-Lisińska, Zbigniew Gierczak, Marcin Sikora, Piotr Zowada, Łukasz Bonar, Szymon Jawor, Bartłomiej Pochopień, Michał Lipiec, Marcin Piotrowski, Paweł Barczyk, Katarzyna Leśniok, Paweł Gruszka, Przemysław Tabor, Ewa Nowacka, Jakub Świerzawski 2. Pruszków | Szkoła Podstawowa | Primary School Tomasz Mikołaj Konior zespół projektowy: Tomasz Danielec, Piotr Aniśko, Jakub Wolnicki, Artur Zontek 3. Tychy | Muzeum Browarów Tyskich | Tychy Brewery Museum Tomasz Mikołaj Konior, Andrzej Krzystof Barysz zespół projektowy: Andrzej Witkowski, Joanna Korczyńska, Marek Koryczan, Małgorzata Strańska-Stanek, Maciej Strączek, Danuta Pękała, Artur Uchnast, Aleksander Zawiślak, Piotr Zowada 4. Warszawa Białołęka | Gimnazjum Z Centrum Kultury I Sportu Junior High School With Cultural And Sports Complex Tomasz Mikołaj Konior zespół projektowy: Tomasz Danielec, Andrzej Witkowski, Mateusz Biskupek, Paweł Gruszka, Mariusz Okrajek 5. Katowice | Centrum Nauki I Edukacji Muzycznej - Symfonia The Symfonia Centre Of Science And Musical Education Tomasz Mikołaj Konior, Andrzej Krzystof Barysz zespół projektowy: Andrzej Witkowski, Aleksander Nowacki, Joanna Korczyńska, Marek Koryczan, Ewa Nowacka, Wojciech Czapnik, Grzegorz Kasza, Danuta Pękała, Maciej Strączek, Anna Zawiła, Piotr Zowada, Maciej Niewiadomski

6. Kraków | Zespół Sakralny | Church Complex Tomasz Mikołaj Konior, Andrzej Krzystof Barysz zespół projektowy: Andrzej Witkowski, Małgorzata StrańskaStanek, Maciej Strączek, Aleksander Nowacki, Piotr Zowada 7. Rzeszów | Sąd Rejonowy | Regional Court Tomasz Mikołaj Konior, Andrzej Krzystof Barysz zespół projektowy: Andrzej Witkowski, Marek Koryczan, Aleksander Nowacki, Ewa Nowacka, Małgorzata Strańska-Stanek, Wojciech Czapnik, Grzegorz Kasza, Maciej Strączek, Anna Zawiła, Piotr Zowada, Aleksander Zawiślak 8. Oświęcim | Hospicjum | The Hospice Tomasz Mikołaj Konior, Andrzej Krzystof Barysz zespół projektowy: Andrzej Witkowski, Aleksander Nowacki, Ewa Nowacka, Piotr Zowada 9. Katowice | Rezydencja | The Residence Tomasz Mikołaj Konior zespół projektowy: Bartosz Malec, Maciej Niewiadomski, Anna Rybowicz, Łukasz Bonar, Aleksander Krajewski, Anita Baron, Szymon Jawor 10. Katowice | Zespół Mieszkaniowy W Dolinie Trzech Stawów Residential Complex In The Three Lakes Valley Tomasz Mikołaj Konior zespół projektowy: Andrzej Witkowski, Ewa Nowacka, Aleksander Nowacki, Łukasz Bonar 11. Katowice | Serwis Renault Trucks | Renault Trucks Service Tomasz Mikołaj Konior zespół projektowy: Andrzej Witkowski, Łukasz Bonar, Paweł Gruszka, Maciej Warot 12. Katowice | Wille Parkowa | The Parkowa Villas Tomasz Mikołaj Konior zespół projektowy: Andrzej Witkowski, Magdalena Tokarska, Łukasz Homan, Zbigniew Gierczak


Katalog wybranych projektów KONIOR STUDIO The book of selected KONIOR STUDIO projects Oprawa graficzna | Graphics design: KONIOR STUDIO Dominik Koroś Cytaty | Quotes: Joseph Rykwert, fragmenty eseju „Architektura i muzyka” z książki o siedzibie NOSPR „Dotknąć muzyki” Joseph Rykwert, fragments of the „Architecture and music” essay from the book about the seat of NOSPR „To touch the music” Redakcja i korekta | Editing: Dominik Koroś, Michał Lorbiecki Tłumaczenie | Translation: Michał Lorbiecki Autorzy zdjęć | Photos: Bartek Barczyk Tomasz Zakrzewski Daniel Rumiancew KONIOR STUDIO Druk | Print: CUD Druk © Copyright by KONIOR STUDIO 2014

SIEDZIBA | HEAD OFFICE Damrota 22 40-022 Katowice +48 32 609 56 00 biuro@koniorstudio.pl ODDZIAŁ | BRANCH OFFICE Wilcza 71/2 00-697 Warszawa 48 22 402 72 07 warszawa@koniorstudio.pl www.koniorstudio.pl


ARCHITEKTURA KONTEKSTU architecture in context

Profile for Konior Studio

Konior Studio 2014  

Konior Studio 2014  

Advertisement