Page 1

Koninklijk Conservatorium Den Haag Royal Conservatoire The Hague

1


Inhoud

Voorwoord

Content

2

Muziek 4

2

Foreword

2

Music 4

Klassieke Muziek

6

Classical Music

6

Directie

8

Conducting

8

Zang

10

Vocal Studies

10

Oude Muziek

12

Early Music

12

Jazz

14

Jazz

14

Muziekeducatie

16

Music Education

16

Theorie der Muziek

18

Music Theory

18

Art of Sound

20

Art of Sound

20

Scheppende afdelingen

22

Creative departments

22

Compositie

24

Composition

24

Instituut voor Sonologie

26

Institute of Sonology

26

ArtScience

28

ArtScience

28

Dans

30

Dance

30

Master 32

Master 32

Onderzoek 34

Research 34

Koninklijk Conservatorium en partners

38

Royal Conservatoire and partners

38

Koninklijk Conservatorium en de omgeving

40

Royal Conservatoire and the community

40

Internationalisering

42

Internationalisation

42

Kiezen voor het Koninklijk Conservatorium

44

Choosing the Royal Conservatoire

44

De studentenhuizen

46

Students accommodation

46

Vrienden van het Koninklijk Conservatorium

48

Friends of the Royal Conservatoire

48

Algemene Informatie

50

General information

50

Management

52

Management

52

Contact

54

Contact

54 1


Voorwoord

Hoe jong kan een van de oudste Nederlandse kunstinstellingen zijn? Het Koninklijk Conservatorium stamt uit 1826. Het geheim van onze jeugdige uitstraling ligt in het verhaal van onze geschiedenis. Vernieuwen kan alleen maar vanuit de traditie, vernieuwing rust op de schouders van de historie. Innoveren is niet iets wat je zomaar doet, je moet beredeneerde relaties leggen tussen de redenen voor die innovatie, het erfgoed dat je beheert en de goede argumenten die dit kostbare bezit hebben gecreëerd. Ons onderwijs (en steeds meer: onderzoek) is scheppen, herscheppen en presenteren. Dat gebeurt in huis en daarbuiten, samen met andere organisaties, instellingen en vakgenoten, waarmee onze studenten en docenten tevens midden in de samenleving staan. Onze partners opereren in onze gebouwen, onze studenten werken bij hen en met sommigen trekken we zelfs gezamenlijk op. Dat verklaart ook waarom de meeste studenten niet te lang bij ons studeren en daarna snel betaald werk vinden in hun vakgebied. Talent komt niet met de jaren. Hoewel elke levensfase weer een eigen, karakteristieke en waardevolle bloei tevoorschijn tovert, is een vroeg begin de beste entree in de muziek. Wij laten leerlingen en studenten kennismaken met ‘een Leven Lang Leren’; we ontvangen ontluikende talenten vanaf vijf jaar en geven kinderen daarna de gelegenheid hun muzikale opleiding te combineren met primair en voortgezet onderwijs tot en met het gymnasium, in onze School voor Jong Talent. Daarna kunnen ze doorstromen naar de aansluitende Bachelor- of Masteropleiding of naar een promotieplaats (‘derde cyclus’) die desgewenst leidt tot het doctoraat – het geheim van een Leven Lang Leren. In elke fase van dit traject gaat het niet alleen om het behalen van succes, maar ook om het leren, het delen van ervaringen, het onderzoeken van nieuwe wegen en het aangaan van experimenten. Zo zorgen we ervoor dat ons muziek- en dansbestel ook op termijn vitaal blijft. Het Koninklijk Conservatorium wil met nadruk een bijdrage leveren aan vernieuwing en ontwikkeling en daarmee aan de toekomst van dans en muziek. Henk van der Meulen Directeur Koninklijk Conservatorium

2

Foreword

How young can one of The Netherlands’ oldest cultural institutions be? The Royal Conservatoire dates from 1826. The secret lies in its history. Innovation is only possible on the basis of tradition; it rests on the shoulders of history. Innovation takes planning, you have to think about the relationship between the reasons for the innovation, the cultural heritage you are caring for and the good arguments that this precious asset have created. Our education (and increasingly research) includes creating, recreating and presenting. It is happening inside the conservatoire and in the world outside, together with organisations, institutions and fellow profes­ sionals, our colleagues, with whom our artists share a community. Our partners operate in our space, our students work with them and we even work together with some of them. This also explains why the vast majority of our students do not study too long and why they then find paid work in their discipline. Talent is not something that comes with the years. Although every phase of life brings its own unique, characteristic and valuable flush of growth, an early start is the best beginning. We welcome emerging talent from the age of five and afterwards we give those children the opportunity to integrate the breadth of the arts with primary and secondary education, in the School for Young Talent. There, and in the succeeding Bachelor, Master and third-cycle courses, up to and including a doctorate – they discover the secret of Lifelong Learning. During this process it is not just about finding success, but about learning, sharing experiences, discovering new paths and experimenting. This is what keeps our music and dance environment alive. The Royal Conservatoire specifically wants to make a contribution to innovation and personal development and hence to the future of dance and music. Henk van der Meulen Principal, Royal Conservatoire

3


Muziek Music

Met het aanbod van gevarieerde afdelingen en opleidingen, heeft het Koninklijk Conservatorium een uniek pakket in muzikale mogelijk­ heden te bieden: uiteenlopend van de historische muziekpraktijk met authentieke instrumenten voor de muziek van de late middeleeuwen tot nieuwe composities van vandaag en morgen waarin ook de mogelijk­ heden van nieuwe media in het creatieproces zijn geïntegreerd. De ontwikkeling van persoonlijke competenties voor optredens in bestaande locaties en op festivals en evenementen zijn belangrijke onderdelen van de opleiding.

Through the presence of the various programmes and departments, the Royal Conservatoire has a unique reach in terms of musical styles and genres: they span roughly ten centuries of music, from the historical performance practice and use of authentic instruments in late medieval music up to and including new compositions of today and tomorrow, which also includes a complete assimilation of the attributes of new digital media in the creation process. The development of a personal set of competences for performance at existing venues and festivals and events are a vital part of the education.

Binnen de Bacheloropleiding vormen traditionele waarden als ­ambachtelijkheid, artistieke visie en repertoirekennis de basis. Het hoofdvak richt zich daarnaast op nieuwe ontwikkelingen binnen het gekozen vakgebied. Vanaf het tweede Bachelorjaar wordt het curriculum uitgebreid met een divers aanbod van keuzevakken en minoren. De opleiding Bachelor muziek kent drie uitstroomprofielen; het profiel musicus, het profiel scheppen, onderzoeken en ontwikkelen, en het profiel klankregie, productie en opnameleiding. Daarnaast is er een opleiding tot Docent Muziek. Binnen al deze profielen zijn diverse ­studierichtingen ­en specialisaties mogelijk.

The Bachelor curriculum is built on traditional values such as craftsmanship, artistic vision and knowledge of repertoire. In their main subject, students also study the latest developments in their discipline. From the second year, the curriculum of the Bachelor programme is expanded to include a wide range of elective subjects and minors. There are three graduation profiles in the Bachelor of Music programme. Students can train as musicians, specialise in creation, research and development in the field of music, or devote themselves to sound re­ inforcement, production and recording. There is also a Music Education programme. Each of these graduation profiles embraces a range of disciplines, with various specialisations in each discipline.

De Masteropleidingen (Master Muziek, Master Sonologie en Master Opera) hebben een rijke afspiegeling van de muziekpraktijk in huis en bieden diverse uitstroomprofielen: uitvoerend musicus, scheppen en onderzoeken, en muziekeducatie. Samen met het Conservatorium van Amsterdam biedt het Koninklijk Conservatorium de Dutch National Opera Academy en de Nationale Master Orkestdirectie aan. Binnen de Masteropleidingen worden diverse specialisaties aangeboden. Meer informatie hierover is te vinden vanaf pagina 33.

The Master programmes (Master of Music, Master of Sonology and Master of Opera) reflect the wide diversity of music practice. The graduation profiles are: performing musician; creation and research and music education. The Dutch National Opera Academy and the National Master Orchestral Conducting are joint initiatives of the Conservatory of Amsterdam and the Royal Conservatoire. For more information about the various specialisations ­offered in the Master programmes, see page 33.

School voor Jong Talent

School for Young Talent

Het Koninklijk Conservatorium biedt een ruim onderwijsaanbod voor leerlingen en studenten van uiteenlopende leeftijden. Op zaterdag wordt er muziekonderwijs gegeven aan kinderen vanaf vijf jaar. De School voor Jong Talent (opgericht in 1956) integreert regulier onderwijs vanaf groep 7 van de basisschool met een opleiding Dans of met de vooropleiding Muziek of Beeldende Kunst en biedt alle profielen aan tot en met gymnasium. Voor leerlingen met een vmbo advies wordt een apart traject ontwikkeld. De school heeft aan de ene kant een regionale functie als (voor)opleiding, en daarnaast de functie om nationaal talent aan te trekken en in een met het hbo geïntegreerde omgeving de juiste training en begeleiding te bieden. Deze combinatie van regulier onderwijs met kunst(voor)opleidingen onder één dak met een conservatorium is uniek in de Nederland.

The Royal Conservatoire offers a wide range of courses for people at different age. Every Saturday, music lessons are given for children from the age of five upwards. The programme of the School for Young Talent (founded in 1956) integrates regular education from group 7 of primary school with dance training or a foundation course in music or fine arts and design. The students can follow every stream of secondary education up to Grammar School. A separate trajectory will be developed for students who have been advised to follow secondary education at vocational level (vmbo). In addition to providing primary and secondary education for children in the region, the School also attracts talent from around the country, providing the proper training and supervision at the level of higher professional education (HBO). This combination of regular education and (preliminary) courses in the arts within a conservatory is unique in The Netherlands

“I can remember that, some time in the 1950s, a group of us students decided to treat the ‘waiting-room’ where you could eat your sandwiches to a cheerful coat of paint. From this you can not only deduce that a great deal has happened in the past sixty years, but also that it is almost incredible to realise into what a grandiose institute the Royal Conservatoire has developed itself. I look forward to the next sixty years.” Louis Andriessen, composer

4

5


Klassieke Muziek Viool Altviool Cello Contrabas Fluit Hobo Klarinet Basklarinet Fagot/contrafagot Saxofoon Hoorn Trompet Trombone Bastrombone

Classical Music Tuba Slagwerk Harp Gitaar Piano Accordeon

Violin Viola Cello Double bass Flute Oboe Clarinet Bass clarinet Bassoon /Double bassoon Saxophone Horn Trumpet Trombone Bass trombone

Tuba Percussion Harp Guitar Piano Accordion

De afdeling Klassieke Muziek streeft er naar om een centrale rol te spelen in de actuele muziekcultuur. Studenten worden niet alleen opgeleid tot solide professionals maar worden ook uitgedaagd zich te ontwikkelen tot creatieve, communicatief sterke musici. De docenten staan midden in de beroepspraktijk. Velen van hen zijn zelf interna­tionaal actief als uitvoerend musicus. De studenten die zij opleiden tot klassiek musicus komen na hun studie vaak terecht bij (internationaal) gerenommeerde ensembles en orkesten.

The Classical Music department seeks to be at the centre of the new music culture. Students are not only being trained as reliable professionals, but also being challenged to become creative musicians who can communicate powerfully. The teachers are deeply involved in the profession, and many pursue international careers as performing musicians. Many of the students they train as classical musicians later join renowned national and internationals ensembles and orchestras.

De opleiding combineert theorie en praktijk, individueel onderwijs en groepswerk. Studenten spelen in ensembles, kamermuziek- en orkestprojecten. Ze worden uitgedaagd eigen initiatief te nemen, samen te werken met andere afdelingen en te leren improviseren. Het Symfonie Orkest, waaraan studenten Klassieke Muziek deelnemen, initieert vele bijzondere projecten, zoals uitvoeringen van de Gurrelieder van Schönberg of Die Walküre van Wagner. Het vormt ook de basis voor de succesvolle tweejarige Orkest Master die de afdeling in samenwerking met het Residentie Orkest organiseert. De concertserie Meester & Gezel staat symbool voor de collegiale sfeer op de afdeling, net als het jaarlijkse Kamermuziekfestival waarin docenten voor en met studenten samenspelen.

The curriculum mixes theory and practice through a combination of individual tuition and working in groups. Students play in ensembles, chamber music and orchestral projects. They are encouraged to show initiative, collaborate with other departments and learn to improvise. The school’s symphony orchestra, in which students of the Classical department take part, organises many special projects, such as performances of Gurrelieder by Schoenberg or Wagner’s Die Walküre, as well as providing the basis for the successful two-year Orchestra Master that the department runs in association with the Residentie Orkest. The ­collegial atmosphere in the department is symbolised by the Master & Apprentice concert series and the annual Chamber Music Festival, events in which teachers and students perform together.

Alumni:

Alumni:

Joris van Rijn – violist Tjeerd Top – violist Nicoline Alt – ­hoboïste Floris Mijnders – cellist Bram van Sambeek – ­fagottist Frederieke Saeijs – violiste Susanne van Els – altvioliste.

Gastdocenten: Philippe Graffin (viool), Michel Strauss (cello), Harro Ruijsenaars (cello), Colin Currie (slagwerk), Ab Koster (hoorn) en Catrin Finch (harp). Geregeld worden masterclasses gegeven door onder andere Dmitri Bashkirov (piano), Karl Leister (klarinet), Sergio Azzolini (fagot) en Lawrence Power (altviool).

6

Joris van Rijn – violin Tjeerd Top – violin Nicoline Alt – oboe Floris Mijnders – cello Bram van Sambeek – bassoon Frederieke Saeijs – violin Susanne van Els – viola.

Guest lecturers: Philippe Graffin (violin), Michel Strauss (cello), Harro Ruijsenaars (cello), Colin Currie (percussion), Ab Koster (horn) and Catrin Finch (harp). There are also regular Master Classes ­given by musicians including Dmitri Bashkirov (piano), Karl Leister (clarinet), Sergio Azzolini (bassoon) and Lawrence Power (viola).

“For 12 years the Royal Conservatoire provided me with a beneficial platform in my development from a young, passionate violinist, to a performing and teaching musician. My international fellow students (my current colleagues) and leading teachers formed the basis for a vibrant network of inspiring artists. The Royal Conservatoire has been a challenging springboard in the eternal quest for musical richness and perfection.” Frederieke Saeijs, violinist

7


Directie

Conducting

Orkest Harmonieorkest (hafabra) Fanfare (hafabra) Brassband (hafabra) Koor

Orchestra Wind band Fanfare Brass band Choir

De studie Directie leidt studenten op die als volwaardig dirigent aan de slag kunnen. Met een voltooide Bachelor Directie is de student in staat goede amateurorkesten of amateurkoren te leiden. De Master Directie leidt op tot dirigent van professionele orkesten en koren. Om dit complexe vak onder de knie te krijgen moet de dirigent in spe zich artistiek al sterk hebben ontwikkeld. Bovendien moet de student bereid zijn om de lat zo hoog mogelijk te leggen, technisch en muzikaal, maar zeker ook in sociaal opzicht. Zonder een goede relatie met het koor of orkest functioneert een dirigent als een slag in de lucht. In 2011 is het Koninklijk Conservatorium samen met het Conservatorium van Amsterdam de gezamenlijke Nationale Master Orkestdirectie gestart. Onder leiding van Jac van Steen en Kenneth Montgomery werken we samen met de professionele Nederlandse orkesten en Het Kersjes Fonds*. De student krijgt de gelegenheid met de partnerorkesten te repeteren en wordt daarbij gecoacht door de ‘dirigent van dienst’, ­ meestal de chef-dirigent van het orkest.

The Conducting course trains students to be fully prepared for entering the profession. With a Bachelor degree in Conducting students will be capable of conducting good amateur orchestras or amateur choirs at a professional level. Graduates of the Master programme are qualified to conduct professional orchestras and choirs. To master this complex craft, prospective conductors must already possess advanced artistic skills. They must also be willing to set themselves the highest possible standards, not only in technical and musical terms, but equally in their communication with others. A conductor who does not have a good rapport with the choir or orchestra is simply waving the baton. In 2011 the Conservatory of Amsterdam and the Royal Conservatoire launched the joint National Master in Orchestra Conducting working with professional orchestras in the Netherlands and the Kersjes Fund* under the leadership of Jac van Steen and Kenneth Montgomery. This course is designed to train students to conduct professional symphony orchestras to a high technical and artistic standard. Students have the opportunity to rehearse with the partner orchestras under the coaching of a professional conductor, usually the orchestra’s principal conductor. *Fund which award prizes and scholarships to talented musicians, and provide grants for exceptional projects.

*Fonds dat prijzen en beurzen toekent aan talentvolle musici en subsidies voor bijzondere projecten.

Alumni:

“During my studies I had plenty of space to develop. Lawrence Renes and I were able to put ideas into practice, organise projects and put together ensembles. We had the feeling that everything was possible, and that we could realise our full potential. In this way I learned how to conduct in The Hague. It is marvellous that Jac van Steen remains as a constant factor.” Micha Hamel, conductor

Alumni: Orkest: Lawrence Renes – chef-dirigent Koninklijke Zweedse Opera Stockholm Micha Hamel – dirigent, componist en dichter Ivan Meylemans – chef-dirigent Kamer Orkest Brugge (voorheen Collegium Instrumentale Brugense) Hafabra: Arnaud Oosterbaan – assistent in residence Nationale Reisopera Jos Schroevers – dirigent Auletes Eindhoven Erik van der Kolk – dirigent Brassband Rijnmond en Emergo Castricum Koor: Peter Dijkstra – artistiek leider Koor van de Beierse Radio München en chef-dirigent Zweeds Radiokoor Stockholm Sanne Nieuwenhuijsen – dirigent Muziekinstituut Kathedraal Sint Bavo Haarlem, kamerkoor Vocoza Amsterdam en Erasmus Kamerkoor Rotterdam.

Gastdocenten: Nationale Master Orkestdirectie: de dirigenten van de deelnemende orkesten Stephen Ashbury, Lawrence Foster, Neeme Järvi, Reinbert de Leeuw, Michael Schønwandt, Marc Shanahan, Martin Sieghart, Marc Soustrot, Ed Spanjaard en Otto Tausk.

8

Orchestra: Lawrence Renes – principal conductor of the Royal Swedish Opera, Stockholm Micha Hamel – conductor, composer and poet Ivan Meylemans – principal conductor of the Bruges Chamber Orchestra (formerly the Collegium Instrumentale Brugense). Hafabra: Arnaud Oosterbaan – assistant in residence, Nationale Reisopera Jos Schroevers – conductor of Auletes Eindhoven Erik van de Kolk – conductor of Brassband Rijnmond and Emergo Castricum Choir: Peter Dijkstra – artistic director of the Choir of the Bavarian Radio, Munich, and principal conductor of the Swedish Radio Choir, Stockholm Sanne Nieuwenhuijsen – conductor of Cathedral of Saint Bavo Music Institute, Haarlem; Vocoza Chamber Choir, Amsterdam; Erasmus Chamber Choir, Rotterdam.

Guest lecturers: National Master Orchastral Conducting: the conductors of the participating orchastras: Steven Ashbury, Lawrence Foster, Neeme Järvi, Reinbert de Leeuw, Michael Schønwandt, Marc Shanahan, Martin Sieghart, Marc Soustrot, Ed Spanjaard and Otto Tausk.

9


Zang

Vocal Studies

Klassieke Muziek zang Oude Muziek zang

Vocal Studies Classical Music Vocal Studies Early Music

“I was a member of the Operaklas in Den Haag. During my stay at Royal Conservatoire, I was able to explore further my affinity for contemporary repertoire, started performing on the early music and oratorio circuits in the Netherlands, and develop my voice in the traditional opera and lied ­repertoire. Many musicians I met are still colleagues now.” Barbara Hannigan, soprano

De afdeling Zang staat wereldwijd op de kaart en leidt studenten op tot hoog gekwalificeerde zangers en boeiende artiesten die zich, op basis van een grondige technische, muzikale en artistieke scholing, op uiteenlopende professionele podia overtuigend kunnen ­presenteren. Afgestudeerden vinden hun weg naar binnen- en buitenlandse opera­ huizen, zijn actief in kamermuziek en vernieuwend muziektheater, geven les of zingen bij professionele koren en ensembles of als solist in oratoria en cantates. Studenten worden gestimuleerd zich in de volle breedte van het vak te ontwikkelen. Ze volgen een gevarieerd lesprogramma en nemen actief deel aan projecten binnen en buiten de school. De opleiding staat in nauw contact met het werkveld, zodat studenten al tijdens hun studie de kans krijgen deel te nemen aan kamermuziek-, orkest,- en koor­ projecten binnen het Koninklijk Conservatorium en daarbuiten. ­ Zo nemen ze deel aan producties van het Residentie Orkest, het ­ Groot Omroep Koor, de Dutch National Opera Academy, de Nederlandse Bachvereniging, Cappella Amsterdam, het Nederlands Vocaal Laboratorium en de jaarlijkse Young Composers Meeting in Apeldoorn.

Alumni: Eva Maria Westbroek – opera- en concertzangeres Cora Burggraaf – opera- en concertzangeres Maarten Engeltjes – opera- en concertzanger Stefanie True – opera- en concertzangeres Barbara Hannigan – opera- en concertzangeres Barbara Kozelj – opera- en concertzangeres.

Gastdocenten: Christina Pluhar (luit), Patrick Ayrton (klavierinstrumenten en ­dirigent), Barthold Kuijken (fluit), Kenneth Montgomery (dirigent), Jard van Nes (zang), Roberta Alexander (zang), Henk Neven (zang), Albert Bonnema (zang), Malcolm Martineau (piano), Derek Lee Ragin (zang) en Eva Maria Westbroek (zang).

10

The Vocal department enjoys global renown, training top-flight singers and exciting artists who on the basis of a thorough technical and musical training, give convincing performances on a variety of professional stages. Graduates appear in opera houses in The Netherlands and abroad, perform with chamber music ensembles and in modern musical theatre, teach and sing with professional choirs and ensembles or as soloists in oratorios and cantatas. The department encourages its students to develop their skills in every aspect of the discipline. They follow a varied curriculum and take part in projects in the conservatoire and elsewhere. The course has a wide network of contacts in the profession so that during the course the students already have the opportunity to perform with chamber music ensembles, orchestras and choirs in the Royal Conservatoire, and in productions of the Residentie Orkest, the Netherlands Radio Choir, the Dutch National Opera Academy, the Netherlands Bach Society, Cappella Amsterdam, Vocaallab (the Nederlands Vocal Laboratory) and at the annual Young Composers Meeting in Apeldoorn.

Alumni: Eva Maria Westbroek – opera and concert singer Cora Burggraaf – opera and concert singer Maarten Engeltjes – opera and concert singer Stephanie True – opera and concert singer Barbara Hannigan – opera and concert singer Barbara Kozelj – opera and concert singer.

Guest lecturers: Christina Pluhar (lute), Patrick Ayrton (keyboard instruments, conductor), Barthold Kuijken (flute), Kenneth Montgomery (conductor), Jard van Nes (vocals), Roberta Alexander (vocals), Henk Neven (vocals), Albert Bonnema (vocals), Malcolm Martineau (piano), Derek Lee Ragin (vocals) and Eva Maria Westbroek (vocals).

11


Oude Muziek Zang Viool Altviool Cello Viola da gamba Violone Blokfluit Traverso Hobo Historische klarinet Fagot Natuurhoorn Natuurtrompet Baroktrombone

Early Music Harp Klavecimbel Fortepiano Luit, theorbe en barokgitaar Orgel Kerkmuziek

De afdeling Oude Muziek staat wereldwijd bekend als één van de grootste en belangrijkste opleidingen in zijn soort. Al veertig jaar is het een unieke kweekvijver en smeltkroes van talenten binnen de historische uitvoeringspraktijk. Muziek vanaf de Middeleeuwen en de Renaissance tot en met de Vroege Romantiek wordt vocaal en instrumentaal onderwezen door musici die internationaal als autoriteit in hun vakgebied worden beschouwd. Vanwege de hoge kwaliteitsnormen die het internationale docententeam hanteert, geldt een afgeronde studie aan het Koninklijk Conservatorium automatisch als een aanbeveling in professionele kringen. Naast de hoofdvak- en ensemblelessen bestaat een groot deel van het onderwijs uit praktijkgerichte projecten, met uitvoeringen van kamermuziek, opera, symfonieën en oratoria. De eigen signatuur van de opleiding wordt wereldwijd aangeduid als de ‘Dutch School’. Interessant is dat deze Nederlandse school juist heeft kunnen ontstaan doordat de afdeling als een internationaal trefpunt fungeert en samenwerkt met de afdelingen Klassiek, Compositie en Jazz. Elke nieuwe generatie studenten koppelt zo weer de historische bronnen aan de actualiteit.

Alumni:

“The Royal Conservatoire in The Hague is and remains the centre of training for the Baroque musician of today.” Ton Koopman, harpsichord player and conductor

Marc Minkowski – barokfagottist en dirigent Les Musiciens du Louvre Christophe Rousset – klavecinist en dirigent Les Talents Lyriques Andrew Manze – barokviolist en dirigent Helsingborg Symfony Orchestra Jed Wentz – traversospeler en dirigent Musica ad Rhenum Petra Somlai – fortepianiste.

Gastdocenten: Ton Koopman (klavecimbel), Jaap ter Linden (cello), Philippe Pierlot (viola da gamba), Christina Pluhar (luit) en EU Baroque Orchestra.

12

Vocal Studies Violin Viola Cello Viola da gamba Violone Recorder Traverso Oboe Clarinet Bassoon Natural horn Natural trumpet Trombone

Harp Harpsichord Fortepiano Lute, theorbo and baroque guitar Organ Church music

The Early Music department enjoys a worldwide reputation as one of the largest and most important faculties of its kind. For forty years, the Early Music department has been a unique breeding ground and melting pot for talent in historical performance practice. The vocal and instrumental styles of music from the Middle Ages and the Renaissance up to the Early Romantic period are taught by musicians who are regarded as international authorities in their field. Because of the high standards demanded by the international teaching corps, a degree from the Royal Conservatoire is an automatic recommendation in professional circles. In addition to the lessons in the main subject and ensemble playing, a large part of the curriculum consists of practical projects involving performances of chamber music, opera, symphonies and oratorios. The wide diversity of views represented within the department is reflected in the fact that the faculty is known as the ‘Dutch School’. Interestingly, the title Dutch School actually came about because of the department’s function as an international meeting point and its intensive collaboration with the Classical Music, Composition and Jazz departments. In this way, every new generation of students links the historic sources to contemporary work in its own way.

Alumni: Marc Minkowski – baroque bassoon and conductor of Les Musiciens du Louvre Christophe Rousset – harpsichord and conductor of Les Talents Lyriques Andrew Manze – baroque violin and conductor of the Helsingborg Symphony Orchestra Jed Wentz – traverso and conductor of Musica ad Rhenum Petra Somlai – pianoforte.

Guest lecturers: Ton Koopman (harpsichord), Jaap ter Linden (cello), Philippe Pierlot (viola da gamba), Christina Pluhar (lute) en EU Baroque Orchestra.

13


Jazz

Jazz

Zang Trompet Trombone Saxofoon Fluit Klarinet Vibrafoon Gitaar Basgitaar Piano Contrabas Drums

Vocal Studies Trumpet Trombone Saxophone Flute Clarinet Vibraphone Guitar Bass guitar Piano Double bass Drums

De afdeling Jazz kenmerkt zich door begrippen als traditie en ­vernieuwing, verbreding en verdieping, nationaal en internationaal. Ze levert studenten af die op hoog niveau functioneren in de internationale jazzwereld. Al tijdens hun studie werken aankomende jazzmusici samen met medestudenten afkomstig uit alle delen van de wereld. Omdat iedereen een eigen cultuur inbrengt, ontstaan tijdens de opleiding boeiende muzikale kruisbestuivingen. De afdeling Jazz vormt de uitvalsbasis van vele combo’s en ensembles voor sessies en optredens in jazzclubs in Den Haag en op de belangrijkste jazzpodia in Nederland. Na hun studie waaieren de jazz­ musici over de hele wereld uit. Er bestaat een levendige samenwerking tussen de opleiding en de beroepspraktijk. De Big Band van het Koninklijk Conservatorium treedt op in binnen- en buitenland, onder andere op het North Sea Jazz Festival. Daarnaast vinden er uitwisselingen plaats met andere internationale topinstituten. Op binnen- en buitenlandse concoursen slepen jazz­ studenten vaak prijzen in de wacht.

Alumni: Colin Benders (aka Kyteman) – trompettist, Kyteman’s Hip-hop Orchestra, The Kyteman Orchestra Wolfert Brederode – pianist, EMC recording artist Peter Beets – pianist, Criss Cross recording artist Peter Tiehuis – gitarist, o.a. Metropole Orkest Fay Claassen – zangeres, docent Michael Erian – saxofonist, hoofd jazzafdeling Conservatorium Klagenfurt, Oostenrijk Tony Overwater – contra­bassist, o.a. moderne jazz, kindermuziektheater, cross-over Arabische muziek en jazz Stefan Kruger – drummer, Zuco 103, moderne Braziliaanse jazz, musical director Caro Emerald.

Gastdocenten: David Liebman (saxofoon), Hein van de Geijn (contrabas), Dena DeRose (zang) en Peter Erskin (drum).

14

The Jazz department is characterised through notions such as tradition and innovation, expansion and deepening, national and international. It trains students for a future as professional musicians in the highest ranks of the international jazz world. The mix of students from The Netherlands and every other corner of the world creates a unique environment into which everyone contributes their own cultural heritage. This yields a process of musical cross-pollination during the course. The Jazz department is a launching pad for many combos and ensembles that go on to take part in jam sessions and performances in the jazz clubs in The Hague and at other major jazz venues throughout The Netherlands. After completing their studies, graduates dispurse all over the world. There is a lively interaction between the course and the professional circuit. The Royal Conservatoire’s Big Band appears frequently in The Netherlands and abroad and has performed several times at the North Sea Jazz Festival. Student exchanges are also arranged with leading ­institutes in other countries. Our students frequently win prizes at national and international competitions.

Alumni: Colin Benders (aka Kyteman) – trumpeter, Kyteman’s Hip-hop Orchestra, The Kyteman Orchestra Wolfert Brederode – pianist, EMC recording artist Peter Beets – pianist, Criss Cross recording artist Peter Tiehuis – guitarist, Metropole Orchestra and others Fay Claassen – vocalist, teacher Michael Erian – saxophonist, head of jazz department at the Klagenfurt School of Music, Austria Tony Overwater – double bass player, modern jazz, children’s music theatre, cross-over Arab music and jazz, etc. Stefan Kruger – drummer, Zuco 103, modern Brazilian jazz, musical director for Caro Emerald.

Guest lecturers: David Liebman (saxophone), Hein van de Geijn (double bass), Dena DeRose (vocals) and Peter Erskin (drums).

15


Muziek­­educatie

Music Education

Docent Muziek Zij-instroom Docent Muziek Minor Educatie Master Muziekeducatie

Music Teacher in Schools Music Teaching Lateral Entry Minor in Education Master Music Education

Studenten aan de afdeling Muziekeducatie zijn in de eerste plaats ge­talenteerde musici en interesseren zich vooral voor het muzikaalartistieke aspect van de opleiding. Het accent in de eerste fase van de opleiding ligt dan ook op een brede muzikale ontwikkeling. In de loop van de hoofdfase komen vooral methodisch-didactische vakken aan bod, waarbij studenten worden uitgedaagd na te denken over hun rol als docent in een snel veranderende samenleving. De toekomstige muziekdocent moet in staat zijn het eigen muzikale kunstenaarschap in te zetten om jongeren te inspireren en te enthousiasmeren voor muziek. Een uitgebreid netwerk verbindt de opleiding met een zeer gevarieerde beroepspraktijk. Die reikt van het basis- en middelbaar onderwijs tot educatieve diensten van Het Concertgebouw en Het Muziektheater in Amsterdam, het Residentie Orkest, het Koorenhuis in Den Haag en tal van (internationale) organisaties die zich bezighouden met de overdracht van muziek. Docenten en studenten van de afdeling dragen daarnaast bij aan projecten, conferenties en nascholingen. Een ander facet is het programma Muziek als Vak, waarin het Koninklijk Conservatorium met onderzoek, curriculumontwikkeling en training van leerkrachten een bijdrage levert aan muziekeducatie in het Nederlandse basisonderwijs.

Alumni: Vincent Hiemstra – muziekdocent, ontwikkelaar lesmateriaal Huub de Vriend – muziekdocent, methodemaker, componist Peter Denissen – muziekdocent, eigen muziekpraktijk, componistarrangeur Adri de Vugt – muziekdocent, onderzoeker, voorzitter EAS (European Association for Music in Schools) Maurice Ditmer – muziekdocent, directie muziekschool, trompettist, componist.

16

A student of the Music Education department is first and foremost a talented musician whose passion lies mainly in the artistic aspect of a musical education. The emphasis in the first phase of the course is therefore devoted to providing a broad musical background. During the main phase, the emphasis shifts to subjects relating to teaching methods, with students being challenged to reflect on their role as educator in a rapidly changing society. Future music teachers must always be capable of using their own musical artistry to inspire young people and to show them the significance of music in a person’s life. The programme has a very wide and varied network in the professional world, which extends from primary and secondary schools to the educational programmes of the Concertgebouw and the Music Theatre in Amsterdam, the Residentie Orkest, the Koorenhuis in The Hague and numerous national and international organisations dedicated to teaching music. Teachers and students from the department also help to organise projects, conferences and further education courses. Another aspect is the Music as Profession programme, in which the Royal Conservatoire promotes music education at primary schools in The Netherlands through research, curriculum development and teacher training.

Alumni: Vincent Hiemstra – music teacher, developer of teaching materials Huub de Vriend – music teacher, developer of teaching methods, composer Peter Denissen – music teacher, personal music practice, composer-arranger Adri de Vugt – music teacher, researcher, chairman of European Association for Music in Schools (EAS) Maurice Ditmer – music teacher, director of a music school, trumpet player, composer.

17


Theorie der Muziek

Music Theory

Bachelor Master

Bachelor Master

De afdeling Theorie der Muziek besteedt aandacht aan het ontwikkelen van muzikaal begrip en voorstellingsvermogen. Om overtuigende uitvoeringen te kunnen geven en om in uiteenlopende situaties te kunnen functioneren moet een musicus de vele aspecten van het muzikale vakmanschap op hoog niveau beheersen. Het lespakket bestaat uit solfège en gehoortraining, analyse en uitvoeren, improvisatie, schrijven van en over muziek, geschiedenis en onderzoek. De relatie met het instrument, het repertoire en de uitvoeringspraktijk is daarbij van groot belang. Studenten kunnen Theorie der Muziek als hoofdstudie volgen om Docent Muziektheorie te worden of onderzoek te doen, of ze willen om andere redenen­hun­muzikale kennis en vaardigheden verdiepen. Hiernaast komen alle Bachelor- en Master­studenten aan het Koninklijk Conservatorium tijdens hun o ­ pleiding in aanraking met het vak Theorie der Muziek; voor alle s­ tudierichtingen bestaat een muziektheorie­ programma op maat.

Alumni: Bert Mooiman – pianist, organist, docent Muziektheorie aan het Koninklijk Conservatorium Daniël Salbert – dirigent Matrozenkoor Den Haag, docent Muziektheorie aan het Koninklijk Conservatorium Cynthie van Eijden – componist, docent Muziektheorie aan het Koninklijk Conservatorium, docent aan de Hochschule für Musik Köln Arjen Berends – pianist/repetitor bij o.a. Toonkunstkoor Caecilia Zwolle, docent Muziektheorie aan het Koninklijk Conservatorium en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

18

The Music Theory department is dedicated to developing the students’ musical understanding and imagination. To produce a convincing performance based on musical imagination and knowledge of style and context and to be able to function in different situations, a musician must have a strong command of the many aspects of the musical craft. The curriculum consists of subjects such as solfège and aural training, analysis and performance, improvisation, composing and writing about music, history and research. The relationship with the instrument, the repertoire and performance practice are important elements of this. Music Theory is a main subject for students who wish to become teachers of music theory, conduct research or otherwise wish to deepen their musical knowledge and skills. But there are also tailored music theory programmes for students in every graduation profile in the Bachelor and Master programmes.

Alumni: Bert Mooiman – pianist, organist, teacher of music theory at the Royal Conservatoire Daniël Salbert – conductor of the Matrozenkoor in The Hague, teacher of music theory at the Royal Conservatoire Cynthie van Eijden – composer, teacher of music theory at the Royal Conservatoire, teacher at the Hochschle für Musik, Cologne Arjen Berends – pianist/repetitor with the Toonkunstkoor Caecilia in Zwolle, teacher of music theory and arrangement at the Royal Conservatoire and the Utrecht School of the Arts.

19


Art of Sound

Art of Sound

Recording Producing Sound Reinforcement

Recording Producing Sound Reinforcement

De afdeling Art of Sound (voorheen Muziekregistratie) combineert een opleiding tot hooggekwalificeerd klankregisseur met een stevige muzikale vorming. Muziek wordt in verreweg de meeste gevallen beluisterd en gemaakt met behulp van technologie. De bediening van deze technologie kan dan ook maar beter in handen zijn van een musicus, niet van een louter technicus. In deze context verdient de term ‘klankregisseur’ de voorkeur boven ‘geluidstechnicus’.

“In my professional life the network which I built up at the Royal Conservatoire has meant a great deal to me. The clear style of teaching from those including Stan Tempelaars en Dick Raaijmakers inspired me into many years of dedicated audio journalism, and also over ten years of my own teaching. I still have my old lecture notes on the shelf, and refer to them regularly...” Eelco Grimm, sound director, teacher and developer of audio equipment

20

The Art of Sound department combines training as a highly ­qualified sound director with a thorough musical education. In by far the most cases, music is listened to and made with the aid of technology. It is therefore better to put control of this technology in the hands of a musician rather than a pure technician. In this context, the term ‘sound ­director’ is to be preferred over ‘sound engineer’.

Veel aandacht gaat uit naar praktijkonderwijs, waarbij studenten meewerken aan projecten binnen en buiten het conservatorium door het verzorgen van zaalversterking en/of het produceren van concertof studio-opnames. Ook buiten de school vinden tal van activiteiten plaats, door middel van stages bij de meest prestigieuze studio’s en podia en door samenwerkingsprojecten met bijvoorbeeld de VPRO, het Residentie Orkest en het Ensemble musikFabrik uit Keulen.

A large part of the students’ practical training involves arranging the amplification and/or the production of concert or studio recordings during the numerous projects carried out at the Royal Conservatoire and other venues. Students follow internships at prestigious studios and venues. There are also collaborative ventures with the VPRO, the Residentie Orkest and the Ensemble musikFabrik in Cologne.

Alumni:

Alumni:

Jean-Marie Geijsen – directeur, balance engineer Polyhymnia International Michel van der Aa – componist Guus Bridié – ­geluidsontwerper en klankregisseur Within Temptation, Freek de Jonge Eelco Grimm – docent, onderzoeker, audiojournalist Grimm Audio, HKU, ProAudio & Video Guus Hoevenaars – producer Scissor Sisters, The Feeling, The Pierces.

Gastdocenten: Daan van Aalst, Attie Bauw, Maurice Bom, Tom Gelissen, Micha de Kanter, Bert Kraaijpoel, Bastiaan Kuijt, Rob van der Meijs, Piet Nieuwint, Barry Olthof, Jan Panis, Stefan Schmid en Adriaan Verstijnen.

Jean-Marie Geijsen – director, balance engineer with Polyhymnia International Michel van der Aa – composer Guus Bridié – sound designer and sound director for Within Temptation, Freek de Jonge Eelco Grimm – teacher, researcher, audio journalist, Grimm Audio, HKU, ProAudio & Video Guus Hoevenaars – producer of Scissor Sisters, The Feeling, The Pierces.

Guest lecturers: Daan van Aalst, Attie Bauw, Maurice Bom, Tom Gelissen, Micha de Kanter, Bert Kraaijpoel, Bastiaan Kuijt, Rob van der Meijs, Piet Nieuwint, Barry Olthof, Jan Panis, Stefan Schmid and Adriaan Verstijnen.

21


Scheppende afdelingen Creative departments

De drie scheppende afdelingen Compositie, het Instituut voor Sonologie en de Interfaculteit ArtScience hebben verscheidene raakvlakken en verbindingen. Vier keer per jaar organiseren deze afdelingen daarom gezamenlijke presentaties, waar studenten en docenten kennis kunnen nemen van elkaars werk. Ook kunnen studenten over en weer bijvakken of cursussen volgen. Binnen hun eigen opleidingen ligt de nadruk op ambachtelijke en theoretische kennis en vaardigheden. Daarnaast stelt iedere student in toenemende mate zelf een menu samen uit het aanbod van de drie afdelingen. Hierdoor wordt de student in staat gesteld om een oorspronkelijke bijdrage te leveren aan muzikale vernieuwing op esthetisch en technologisch gebied en om nieuwe presentatievormen en samenwerkingsverbanden te ontwikkelen.

There are three creative departments: the Composition department, the Institute of Sonology and ArtScience. There are various overlaps and links between the departments and four times a year they organise joint presentations where the students and teachers can learn about each other’s work. Students of one department can take elective subjects or follow courses in the other departments. While practical and theoretical knowledge and skills remain the foundation stones of the courses, students increasingly choose their own study path from a menu of subjects currently taught in the three departments. The objective is to enable students to make their own original contribution to the aesthetic and technological aspects of musical innovation and to develop new forms of presentation and collaboration.

De afdeling Compositie en het Instituut voor Sonologie zijn beide gevestigd in het conservatorium. Beiden afdelingen houden zich bezig met elektronische en hedendaagse muziek, geluidskunst, theater en beeldende kunst. De Interfaculteit ArtScience is een interfaculteit van het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, waar studenten en docenten zich bezighouden met een interdisciplinaire mix van mediakunst, muziek, theater, beeldende kunst, performances en conceptuele kunst.

The Composition department and the Institute of Sonology are both based in the conservatoire. Both departments are occupied with electronic and contemporary music, sound-art, theatre and fine art. ArtScience is an interfaculty department of the Royal Conservatoire and the Royal Academy of Arts in The Hague, offering an interdisciplinary mix of media art, music, theatre, fine art, performances and conceptual art.

De scheppende afbeeldingen zijn nauw verbonden met de Master Muziektheater T.I.M.E. (This Is Music-theatre Education) en de Master Artistic Research, die intensief worden betrokken bij het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten.

There are close ties between the creative departments and the Master specialisations Music Theater T.I.M.E. (This is Music-theatre Education) and the Master in Artistic Research, both of which are intensively involved in developing joint activities.

“The Hague is well known for its large composition department. I was able to work there with three superb teachers, and learned how I wanted my music to sound. The nice thing about The Hague is that departments such as music, dance and electronic music coexist and work together. This is an environment filled with inspiration. I have found my own sound there. Composing is something which you mainly have to do yourself, and the conservatoire has given me the right tools and the environment for this.” Michel van der Aa, composer

22

23


Compositie

Composition

Bachelor Master

Bachelor Master

Wat de afdeling Compositie zo bijzonder maakt is de grote loyaliteit en de teamgeest onder de studenten, een directe afspiegeling van de intensieve manier waarop het docententeam lesgeeft en samenwerkt aan de ­ontwikkeling van onderwijs dat als het ware steeds opnieuw wordt uitgevonden, net zoals de kunst zich steeds opnieuw uitvindt. Vele ­componisten die in Den Haag de opleiding Compositie volgden zijn wereldwijd g ­ eroemd; hun werk wordt uitgevoerd door de meest befaamde Nederlandse en internationale ensembles, operahuizen, ­gerenommeerde muziekfestivals en podia.

What has made the Composition department in The Hague so special for all these years is the tremendous loyalty and team spirit among the students, which is a true reflection of the intensity with which the teaching staff who give lessons and cooperate in developing a curriculum that is constantly being reinvented in the same way that art is reinventing itself. Many graduates of the Composition programme in The Hague now enjoy worldwide fame and their works are performed by the most prestigious ensembles at opera houses, music festivals and venues around the world.

De opleiding richt zich op de praktijk van het componeren en alles wat daarmee samenhangt. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een actuele muziekpraktijk, aan de samenwerking met uitvoerende musici en de uitvoering van eigen werk. Deze afdeling, ooit de thuisbasis voor de revolutionaire ‘Haagse School’, is gericht op het ontwikkelen van creativiteit en veelzijdigheid, het verrichten van onderzoek en het vinden van een eigen identiteit als componist.

The emphasis in the course is on the practice of composing and everything associated with it. A lot of attention is devoted to encouraging students to develop a contemporary music practice and to working with performing musicians and the performance of the students’ own work. The department, which was once home to the revolutionary ‘The Hague School’, focuses on the development of creativity and versatility, the execution of research and discovering a personal identity as a composer. Besides acquiring advanced skills in notation, composing techniques, conceptual thinking and how to sketch, flesh out and complete musical ideas, students learn instrumentation for every conceivable vocal and instrumental setting.

Masterclass Butch Morris

“It is with very great pleasure and nostalgia that I think back on my time as a student at The Hague’s conservatoire, the best and most exciting years of my life. Undeniable highlights were the biennial projects dedicated to a celebrated contemporary composer. The meetings with Olivier Messiaen and John Cage, now already quarter of a century ago, are still fresh in the memory. They have made an indelible mark on my development as a composer.” Dr. Richard Rijnvos, MA Hons (Royal Conservatoire, The Hague), DMus Durham University (Dunelm, UK), Head of Composition Music Department

Naast het ontwikkelen van vaardigheden in notatie, compositietechnieken en conceptueel denken en het schetsen, uitwerken en afronden van muzikale ideeën wordt er veel aandacht besteed aan het instrumenteren voor alle denkbare vocale en instrumentale bezettingen. Opleiding en werkveld zijn nauw verweven door samenwerking met ensembles als ASKO|Schönberg, het Nieuw Ensemble, het Rosa Ensemble, Ensemble Klang, Modelo62, het MAE en met podia als het Korzo, de Diamantfabriek en het Nutshuis.

Alumni: Louis Andriessen, Michel van der Aa, Cornelis de Bondt, ­Peter-Jan Wagemans, Calliope Tsoupaki, Yannis Kyriakides, Martijn Padding.

Gastdocenten: Peter Edwards, Butch Morris, Richard Rijnvos, Adam Gorb, Robert Ashley, Jo Kondo, Arnoud Noordegraaf, Eveline Nikkels, Bob Gilmore, Alvin Curran, Frederic Rzewski, Marco Siciliani, Peter van Heyghen en Daniel Cross.

24

The programme has close ties with the professional field through its cooperation with ensembles such as ASKO|Schönberg, the Nieuw Ensemble, the Rosa Ensemble, Ensemble Klang, Modelo 62, the MAE and with venues like Korzo, the Diamantfabriek and the Nutshuis.

Alumni: Louis Andriessen, Michel van der Aa, Cornelis de Bondt, ­Peter-Jan Wagemans, Calliope Tsoupaki, Yannis Kyriakides, Martijn Padding.

Guest lecturers: Peter Edwards, Butch Morris, Richard Rijnvos, Adam Gorb, Robert Ashley, Jo Kondo, Arnoud Noordegraaf, Eveline Nikkels, Bob Gilmore, Alvin Curran, Frederich Rzewski, Marco Siciliani, Peter van Heyghen and Daniel Cross.

25


Instituut voor Sonologie

Institute of Sonology

Bachelor Eenjarige cursus Master Masterspecialisatie STEIM

Bachelor One-year course Master Masterspecialisation STEIM

In de lange geschiedenis van de westerse muziek staat de elektroakoestische muziek nog in de kinderschoenen. Maar het belang en de mogelijkheden van deze nieuwe muziekpraktijk nemen in rap tempo toe met de voortschrijdende ontwikkelingen op het vlak van (computer)technologie en elektronica. Aan de basis van deze experimentele muziekpraktijk staan de docenten, studenten en alumni van het Instituut voor Sonologie. Als sonologen leveren zij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de elektro-akoestische muziek en de computermuziek, bijvoorbeeld door het geven van toonaangevende concerten, het bouwen van apparatuur en interfaces, en het ontwikkelen van computerprogramma’s.

In the context of the lengthy history of Western music, electro-acoustic music is still in its infancy. But the importance and potential of this new music practice is growing rapidly with the advances being made in (computer) technology and electronics. Electro-acoustic music is therefore experimental by nature, and teachers, students and alumni of the Institute of Sonology are at the forefront of its development. As sonologists they make an important contribution to the development of electro-acoustic and computer music, for example by giving prestigious concerts, building equipment and interfaces and developing computer programs.

Sommige sonologen houden zich vooral in praktische zin bezig met elektro-akoestische muziek; in plaats van te componeren ‘met’ klanken, zoals bij instrumentale muziek, componeren zij de klanken zelf, zodanig dat ze uitdrukking geven aan de muzikale vorm. Daarvoor kunnen ze zich bijvoorbeeld baseren op de natuurkundige grondslagen van geluid, op de perceptie ervan of op puur compositorische motieven. Andere sonologen leggen zich vooral toe op theoretisch onderzoek op het vlak van de sonologie, resulterend in artikelen of computerprogramma’s.

Some sonologists concentrate mainly on the practical aspects of electroacoustic music; rather than composing ‘with’ sounds as in instrumental music, they compose the sounds themselves in such a way that they express the form. This can be done on the basis of physical principles of sound, on the basis of perception or on the basis of purely compositional motives. Other sonologists focus mainly on theoretical research in the field of sonology, resulting in publications or computer programs.

Het Instituut voor Sonologie onderhoudt nauwe banden met met de Technische Universität Berlin, de Groupe de Recherches Musicales Parijs, Studio voor Elektro-Instrumentale Muziek (STEIM), de Hochschule für Künste Bremen, de Folkwang Hochschule Essen, Muziektheaterensemble De Veenfabriek, V2, het Nederlands Filmmuseum, TAG Amsterdam / Den Haag, DNK Amsterdam, Lokaal 01 Breda, Studio LOOS en het Nederlands Muziek Instituut.

The Institute of Sonology maintains an extensive network of contacts with institutions such as the Technische Universität Berlin, Groupe de Recherches Musicales in Paris, Studio for Electro Instrumental Music (STEIM), the Hochschule für Künste in Bremen, the Folkwang Hochschule in Essen, the musical theatre ensemble Veenfabriek, V2, the Nederlands Filmmuseum, TAG Amsterdam / The Hague, DNK Amsterdam, Lokaal 01 Breda and the Netherlands Music Institute.

Alumni:

Alumni:

Dr. Maarten van Walstijn – docent School of Music and Sonic Arts, SARC, Queen’s University Belfast Edwin van der Heide – geluidskunstenaar Wouter Snoei – componist, performer, computerprogrammeur Dr. Sergio Luque – componist, computerprogrammeur, PhD University of Birmingham Miguel Negraõ – componist, performer, computerprogrammeur, PhD Queen’s University Belfast Dr. Hugo Morales Murguia – componist, PhD Brunel University London Luc Döbereiner – componist, computerprogrammeur, PhD University of Music and Performing Arts, Graz.

Gastdocenten: Trevor Wishart, Evan Parker, Peter Evans, Sarah Nicols, Douglas Kahn, Gottfried Michael Koenig, Stefan Weinzierl, Richard Cavell, Konrad Boehmer, Diemer de Vries, Margriet Sitskoorn, Vincent Icke, Sven Sterken, Daniel Teruggi en Folkmar Hein.

26

Dr. Maarten van Walstijn – lecturer at the School of Music and Sonic Arts, SARC, Queen’s University Belfast. Edwin van der Heide – sound artist Wouter Snoei – composer, performer, computer programmer. Dr. Sergio Luque – composer, computer programmer, PhD University of Birmingham Miguel Negraõ – composer, performer, computer programmer, PhD Queen’s University Belfast. Dr. Hugo Morales Murguia – composer, PhD Brunel University London Luc Döbereiner – composer, computer programmer, PhD University of Music and Performing Arts, Graz.

Guest lecturers:

“The Institute of Sonology in The Hague is one of a handful of places in the world where music, art, technology, philosophy, history and science meet in the same inspiring and creative environment.” Dr. Hugo Morales Murguia, composer

Trevor Wishart, Evan Parker, Peter Evans, Sarah Nicols, Douglas Kahn, Gottfried Michael Koenig, Stefan Weinzierl, Richard Cavell, Konrad Boehmer, Diemer de Vries, Margriet Sitskoorn, Vincent Icke, Sven Sterken, Daniel Teruggi and Folkmar Hein.

27


Artscience

Artscience

Bachelor Master

Bachelor Master

De Interfaculteit ArtScience biedt een praktijkgericht Bachelor- en Masterprogramma aan waarin het ontwikkelen van interdisciplinaire en vernieuwende kunstvormen centraal staat. Het onderwijs bestrijkt het gebied tussen de benaderingen en culturen van elektronische en hedendaagse muziek, geluidskunst, mediakunst, theater en de beeldende kunsten. Vanuit een stevige basis in de tradities van interdisciplinaire en multidisciplinaire kunst onderzoeken studenten en docenten op een kritische manier het artistieke potentieel van recente ontwikkelingen in wetenschap en technologie. Dit wordt gekoppeld aan het ontwikkelen van nieuwe presentatievormen voor het publiek om ruimte te maken voor muziek en kunst in nieuwe media en op onverwachte plekken. Door nadrukkelijk niet de commerciële praktijk van de multimedia centraal te stellen maar de kunst, het onderzoek en reflectie op de technologie behoudt ArtScience haar unieke en eigenzinnige positie binnen de kunst en het kunstonderwijslandschap.

The Interfaculty ArtScience programme offers practice-based Bachelor and Master courses focusing on the development of interdisciplinary and innovative art forms. The curriculum encompasses approaches to and the cultures of contemporary electronic music, sound art, media art, theatre and the visual arts. Strongly based on the traditions of synesthetic, interdisciplinary and multidisciplinary art, students and teachers critically explore the artistic potential of recent developments in science and technology. Their findings are linked to the development of new forms of public presentation to create room for music and art in new media and in unexpected places. By focusing on the art, research and reflection on technology rather than the commercial practice of multimedia, ArtScience retains its unique and non-conformist position in the landscape of art and art education.

De Interfaculteit biedt een open omgeving gericht op samenwerking, peer-learning en constructieve feedback van docenten en studenten met velerlei achtergronden. Het programma bestaat uit theoretische en praktische cursussen, labs en korte, intensieve researchprojecten waarbinnen samenwerkingsverbanden worden aangegaan met TodaysArt, Holland Festival, IFFR en het festival Sonic Acts, Stroom, V2, Optofonica Lab, theater Zeebelt en het Korzo Theater.

The Interfaculty programme provides an open environment with a focus on collaboration, peer learning and constructive feedback by teachers and students from a wide range of backgrounds. The programme consists of theoretical and practical courses, labs and short, intensive research projects carried out in partnership with TodaysArt, Holland Festival, IFFR and the Sonic Acts festival, Stroom, V2, Optofonica Lab and the theatres Zeebelt and Korzo.

Alumni: Alumni: Sanne van Rijn – theatermaakster Boris DeBackere – mediakunstenaar, manager V2 Lab, docent Master Transmedia Akademie St. Lukas, Brussel Lucas van der Velden – mediakunstenaar, directeur festival Sonic Acts Yutaka Makino – mediakunstenaar, Berlijn Mateusz Herczka – mediakunstenaar, bio-artist, Stockholm.

Gastdocenten: Esther Polak, Ivar van Berkum, Nadine Bongaerts en Eva Brinkman (Biotecture), TeZ, Sonia Cillari, Evelina Domnitch en Dmitry Gelfand (Optofonica), Vincent van Gerven Oei en Maja Kuzmanovic (FoAM), Katinka Marac, Sanne van Rijn, Mike Rijnierse, Frank Theys, Caro Verbeek, Erwin Driessen, Maria Verstappen, Daan Roosegaarde, Fanne Boland en Maki Ueda.

28

Sanne van Rijn – theatre maker Boris DeBackere – media artist, lab manager of V2 Lab, Rotterdam, teacher of Master in Transmedia at the Academie St. Lukas, Brussels. Lucas van der Velden – media artist, director of Sonic Acts festival, Amsterdam Yutaka Makino – media artist, Berlin Mateusz Herczka – media artist, bio-artist, Stockholm.

Guest lecturers: Esther Polak, Ivar van Berkum, Nadine Bongaerts and Eva Brinkman (Biotecture), TeZ, Sonia Cillari, Evelina Domnitch and Dmitry Gelfand (Optofonica), Vincent van Gerven Oei and Maja Kuzmanovic (FoAm), Katinka Marac, Sanne van Rijn, Mike Rijnierse, Frank Theys, Caro Verbeek, Erwin Driessen, Maria Verstappen, Daan Roosegaarde, Fanne Boland and Maki Ueda.

29


Dans

Dance

Klassiek ballet Pointes Creatieve en moderne dans Caractère Repertoire Pas de deux Coaching

Classical ballet Pointes Creative and modern dance Caractère Repertoire Pas de deux Coaching

De Dansvakopleiding van het Koninklijk Conservatorium heeft al ruim 56 jaar ervaring in het ontdekken, begeleiden en opleiden van jong danstalent. De opleiding leidt op tot dansers die de academische theaterdans op het hoogste niveau beheersen. Daarnaast leren studenten een grote verscheidenheid van eigentijdse stijlen uit te voeren. De opleiding verwacht van studenten een creatieve, artistieke, open, genereuze en toegewijde houding. Klassiek ballet, fysieke training, artistieke training en moderne dans gaan hand in hand en bereiden de student voor op een leven als danser.

The Dance department of the Royal Conservatoire has more than 56 years experience in the discovering, guiding and training of talented young dancers. The students are trained to the highest standards in classical ballet, as well as learning a wide variety of contemporary styles. Students are expected to be creative, artistic, open, generous and dedicated. Classical ballet, physical fitness, artistic training and modern dance are combined in preparing the student for a life as a dancer.

De Dansvakopleiding werkt onder andere samen met het Nederlands Dans Theater, Introdans en Het Nationale Ballet en is één van de opleidingen waar winnaars van de gerenommeerde Prix de Lausanne, de internationale balletcompetitie in Zwitserland, een jaar lang gratis mogen studeren.

Partners of the Dance department include the Nederlands Dans Theater, Introdans and the Dutch National Ballet. Winners of the prestigious Prix de Lausanne, the international ballet competition in Switzerland, can choose to attend a prestigious college free of charge for a year and the Royal Conservatoire is one of the choices.

Alumni:

Alumni:

Rachel Beaujean – hoofd artistieke staf Het Nationale Ballet Marijn Rademakers – eerste solist Stuttgart Ballet en gastsolist Het Nationale Ballet Mara Hulspas – Introdans Marne van Opstal – Nederlands Dans Theater (NDT) Marco Goecke – choreograaf Rubinald Pronk – voormalig solist Nationaal Ballet en huidig ­directeur PRONK Dance/freelance danser.

Gastdocenten: Frank Andersen, Regina van Berkel, Martin Blahuta, Arlette van Boven, Cora Bos-Kroese, Christophe Dozzi, Jorma Elo, Marie Claire Goemans, Anders Hellstrom, Eva Kloborg, Patricia Linton, Philippe Lormeau, Andrea Miller, Claire Philipart, Yannick Sempey, Sjoerd Vreugdenhil, John Wisman, Sun Xiao Jun, Stefan Zeromski, Bastien Zorzetto.

30

Rachel Beaujean – head of the artistic staff of the Dutch National Ballet Marijn Rademakers – first soloist with Stuttgart Ballet and guest soloist with the Dutch National Ballet Mara Hulspas – Introdans Marne van Opstal – Nederlands Dans Theater (NDT) Marco Goecke – choreographer Rubinald Pronk – former soloist with Dutch National Ballet, director PRONK Dance/freelance dancer.

Guest lecturers: Frank Andersen, Regina van Berkel, Martin Blahuta, Arlette van Boven, Cora Bos-Kroese, Christophe Dozzi, Jorma Elo, Marie Claire Goemans, Anders Hellstrom, Eva Kloborg, Patricia Linton, Philippe Lormeau, Andrea Miller, Claire Philipart, Yannick Sempey, Sjoerd Vreugdenhil, John Wisman, Sun Xiao Jun, Stefan Zeromski, Bastien Zorzetto.

“The Royal Conservatoire has enriched and widened my spectrum as a dancer. Thanks to the skilful teachers and disciplined environment I learned a great deal about dance technique. The repertoire lessons of the Nederlands Dans Theater (NDT) in particular inspired me to pursue my goal. I have been working at the NDT1 since August and still make daily use of the knowledge that I have inherited from the Royal Conservatoire.” Marne van Opstal, dancer with the Nederlands Dans Theater

31


Master Master

Het Koninklijk Conservatorium heeft als uitgangspunt Masters of Music op te leiden die een toonaangevende rol kunnen vervullen in de (inter)nationale beroepsuitoefening. In de Master of Music ontwikkelt de student zich op het hoogste niveau. De student werkt mee in praktijkprojecten (producties), doet onderzoek en leert op professioneel niveau met vakgenoten en belangstellenden te communiceren over de voortgang en de uitkomsten. Het conservatorium vormt hiermee een geconcentreerd knooppunt van internationale docenten en studenten.

The Royal Conservatoire is dedicated to training Masters of Music who can assume a prominent role in the profession on the national and international stage. In the Master of Music, students progress to the highest level, participate in practical projects (productions) and conduct research and learn to communicate about the progress of their research and their findings with colleagues and other interested parties at a professional level. The conservatoire in fact forms a hub of international teachers and students.

De drie Masteropleidingen aan het Koninklijk Conservatorium (Master Muziek, Master Sonologie en Master Opera) bieden een rijke afspiegeling van de muziekpraktijk met diverse uitstroomprofielen: musicus, scheppen en onderzoeken, en muziekeducatie. De Master Opera, in handen van de Dutch National Opera Academy, biedt de opleiding opera aan in samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam, waarin alle aspecten aan bod komen die nodig zijn om jonge veelbelovende operazangers op te leiden tot allround performers.

The three Master programmes at the Royal Conservatoire (Master of Music, Master of Sonology and Master of Opera) reflect a wealth of music practice and embrace various graduation profiles: musician, creation and research, and music education. The Master in Opera is offered by the Dutch National Opera Academy, in association with the Conservatory of Amsterdam, and encompasses every aspect required to transform promising young opera singers into all-round performers.

Specialisaties Master Muziek: • De Master Orkestspel is een samenwerkingsverband met het Residentie Orkest. Deze Master richt zich op het optimaliseren van de aansluiting van de conservatorium opleiding op de beroeps­ praktijk van het symfonieorkest. • De Nationale Master Orkestdirectie is een samenwerkingsverband met het Conservatorium van Amsterdam, Het Kersjes Fonds en professionele orkesten van Nederland. Het is een studie die aankomende orkestdirigenten opleidt naar het vereiste niveau met de bijhorende ervaring die vereist is om een professioneel symfonie­ orkest adequaat en artistiek verantwoord te kunnen leiden. • De Master New Audiences and Innovative Practices leert studenten eigen projecten te ontwikkelen voor nieuwe publieksgroepen en in uiteenlopende contexten. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met de Guildhall School of Music and Drama (Londen), het Prins Claus Conservatorium (Groningen), de Royal College of Music (Stockholm) en de Iceland Academy of the Arts (Reykjavik). • De Master Muziektheater T.I.M.E. is een samenwerking met ­theatergezelschap De Veenfabriek. De opleiding stelt het ensemble als leervorm en de dialoog met de maatschappij voorop. • De Master Artistic Research is een specialisatie in samenwerking met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten waarbinnen studenten onderzoek doen naar de relatie tussen praktijk en theorie in de kunsten. • De Master Muziekeducatie streeft de samenhang na tussen professionele kunsten, kunsteducatie, amateurkunst en het onderwijs. • De Master ArtScience biedt studenten de mogelijkheid nieuwe ­artistieke niches te ontdekken en te ontwikkelen binnen het veld van de media en de kunst. • In de Master Theorie der Muziek kunnen studenten een bevoegdheid behalen voor het onderwijs van muziektheorie op hoger onderwijsniveau. • De specialisatie Instruments & Interfaces als onderdeel van de Master Sonologie wordt aangeboden in samenwerking met het instituut STEIM in Amsterdam.

32

Specialisations in the Master of Music • The Orchestra Master has been developed in association with the The Hague Philharmonic. The programme is designed to match the education provided at the conservatoire more closely to the practice of a professional symphony orchestra. • The National Master Orchestra Conducting is offered in association with the Conservatory of Amsterdam and professional orchestras in the Netherlands with financial support from the Kersjesfonds. The aim of the programme is to train orchestra conductors to the highest standard and give them the experience they need to meet the practical and artistic demands of conducting a professional symphony orchestra. • Master New Audiences and Innovative Practices teaches students to develop their own projects for new audiences and in a variety of contexts. The programme was developed in association with the Guildhall School of Music and Drama (London), the Prins Claus Conservatorium (Groningen), de Royal College of Music (Stockholm) and the Iceland Academy of the Arts (Reykjavik). • The Master Music Theatre T.I.M.E. (This is Music-theatre Education) is offered in partnership with the musical theatre company De Veenfabriek. Leading elements of the course are the use of ensemble as a form of teaching, and a dialogue with society. • The Master Artistic Research is a specialisation provided in collaboration with the Royal Academy of Arts, in which students conduct research into the relationship between theory and practice in the arts. • The Master Music Education explores the relationship between the professional arts, art education, amateur arts and regular education. • Master ArtScience allows students to discover and develop new artistic niches in the field of the media and the arts. • Students of the Master Theory of Music can earn a qualification to teach music theory in higher education. • The specialisation Instruments & Interfaces is offered as part of the Master of Sonology in association with the STEIM institute Amsterdam.

33


Onderzoek Research

Onderzoek is, naast onderwijs en productie, een van de pijlers van het Koninklijk Conservatorium en richt zich binnen de onderwijsprogramma’s op de artistieke en intellectuele ontwikkeling van de student. In de Bachelor gaat het daarbij om het leren van elementaire onderzoek vaardigheden die de musicus in de latere muziekpraktijk nodig heeft. Deze hebben betrekking op het gearticuleerd kunnen reflecteren op het eigen vak. Onderzoek in de Master is meer specifiek gericht op het uitvoeren van een onderzoeksproject, waarmee de student zich in het eigen veld specialiseert. Het soort onderzoek kan uiteenlopen van ontwerpen (bijvoorbeeld het maken van instrumenten), experimenteren, historisch interpreteren (bijvoorbeeld betrokken op de uitvoeringspraktijk), scheppen, cultuurkritisch reflecteren en/of onderzoek op het gebied van de didactiek of pedagogiek. De onderwerpen hebben in de regel direct betrekking op het hoofdvak en zijn zowel van belang voor de eigen artistiek-intellectuele ontwikkeling als voor de ontwikkeling van het vak. De ‘derde cyclus’ aan het conservatorium – de promotieopleiding – wordt in samenwerking met andere muziekvakopleidingen in het internationale docARTES-programma georganiseerd. In deze ‘practice-based’ PhD-opleiding is de focus ‘artistiek onderzoek’. Zoals in de Master opleiding staat ook hier de eigen artistieke praktijk centraal. Onderzoek is niet alleen een van de fundamenten van de opleiding tot musicus, ook docenten in hun aanstelling aan het conservatorium zijn hierin actief. Hierdoor wordt de verwevenheid van onderzoek en onderwijs verder versterkt. Van oudsher zijn de musici die als docenten aan het KC zijn verbonden ook onderzoekers; dit is integraal aan hun vooraanstaande positie in de muziekpraktijk. De docenten wordt de mogelijkheid geboden dit onderzoek binnen het conservatorium verder uit te bouwen en uit te dragen. Uiteindelijk zijn alle resultaten die uit onderzoek voortkomen, van groot belang voor de muziekpraktijk en dragen bij aan de versterking van het onderwijs aan het Koninklijk Conservatorium.

Alongside education and production, research is one of the pillars of the Royal Conservatoire. The focus of research within the educational programmes is directed towards the artistic-musical and intellectual development of the students. In the Bachelor this involves the learning of basic research skills which a musician will require in their later music practice. These have relevance to the articulated ability to reflect on the musician’s own speciality. Research in the Master programmes is more specifically directed towards the conducting of a research project where the student specialises in their own field. Types of research in the Master can range widely in terms of subject (for instance the making of instruments), experimentation, historical interpretation (e.g. based on historically informed performance practice), creativity, cultural/critical reflection and/or research in the field of didactics or pedagogy. The topics are usually directly related to the main subject, and are of importance both for artistic and intellectual development as for the development of the field of study. The ‘third cycle’ at the conservatoire – de PhD programme – is organised in collaboration with other music academies within the international ­docARTES programme. In this ‘practice-based’ PhD course, the focus is on ‘artistic research’. As with the Master course, the student’s own artistic practice is the central element. Research is not only one of the foundations of a musicians’ ­training, ­there is also an increasing number of teachers who are active in ­research as part of their employment at the conservatoire. In this way, the nexus of research and education is further strengthened. Musicians who are connected to the Royal Conservatoire as teachers are traditionally also involved in research. This is integral to their leading position in the music profession. Teachers are offered the possibility of further developing and propagating this research within the conservatoire. In the end all results of these research activities are of importance for musical practise in a practical sense, and contribute to the strengthening of the curriculum at the Royal Conservatoire.

“For me, the conservatoire in The Hague is traditionally a place of adventure, and one where the doors are open. People came there for Kees van Baaren, the composer who, just like Hendrik Andriessen, was head of a school where you met other important composers such as Messiaen and Kagel. From this tradition, composing has a central place in The Hague. This is what it’s all about. As well as practicing an instrument, students have to be involved with composing. This space was and still is there in The Hague.” Reinbert de Leeuw, conductor, pianist, composer and professor at the University of Leiden

34

35


Academie der Kunsten – Universiteit Leiden In de Academie der Kunsten komen kunst en wetenschap samen. Als samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden (Faculteit Geesteswetenschappen) en de Hogeschool der Kunsten Den Haag biedt deze academie interessante perspectieven voor Leidse en Haagse studenten, docenten en andere onderzoekers die op zoek zijn naar de grenzen van hun kennis en kunde. Voor studenten van het Koninklijk Conservatorium en studenten van de Leidse Universiteit is het mogelijk om via de Academie der Kunsten heen en weer keuzevakken en minoren te volgen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor studenten die een talent hebben voor zowel de kunsten als de wetenschappen om twee studies te combineren. Zo kunnen Leidse studenten het studieprogramma ‘Practicum Musicae’ volgen, dat bestaat uit instrumentale/vocale lessen en een theoriepakket. De Academie der Kunsten biedt hierin ondersteuning zodat twee studie­ programma’s in Den Haag en Leiden simultaan te volgen zijn.

Academy for Creative and Performing Arts – University of Leiden The Academy for Creative and Performing Arts is a collaboration between the University of the Arts, The Hague and the University of Leiden which brings together science and the arts. The academy creates interesting opportunities for students, teachers and other researchers in Leiden and The Hague who want to explore the boundaries of their knowledge and abilities. Through the Academy for Creative and Performing Arts, students of the Royal Conservatoire can follow elective subjects and minors at the Leiden University and vice versa. Some students have talents in both the arts and sciences and want to combine both. For example, students of Leiden University can follow a study programme entitled ‘Practicum Musicae’, which includes instrumental/vocal lessons and various theoretical classes. The Academy of the Arts supports these students where possible to enable them to set up and follow two study programs in The Hague and Leiden simultaneously.

docARTES

docARTES

docARTES is een doctoraatsprogramma voor praktijkgeoriënteerd onderzoek in de muziek, speciaal ontworpen voor musici en componisten. Het is een gezamenlijk initiatief van de universiteiten van Leuven, Antwerpen en Amsterdam, het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen, het Conservatorium van Amsterdam, het Lemmens Instituut in Leuven en het Orpheus Instituut in Gent.

docARTES is a doctorate programme for practice-oriented research in music, designed for musicians and composers. It is a joint initiative of the universities of Louvain, Antwerp and Amsterdam, the Royal Conservatoire Antwerp, the Conservatory of Amsterdam, the Lemmens Institute in Louvain and the Orpheus Institute in Ghent.

docARTES start met een tweejarige doctoraatsopleiding, die promovendi toelaat artistieke en onderzoeksvaardigheden, academische kennis en methodes verder te ontwikkelen en aan te scherpen. Daarna zetten de promovendi hun onderzoek nog enkele jaren voort op individuele basis. Vanaf de aanvang van het doctoraatsprogramma worden de promovendi intensief begeleid door een team van supervisors, waarmee een adequate, discipline-eigen onderzoeksomgeving wordt gegarandeerd. De samenwerking met de Universiteit Leiden en met het doctoraatsprogramma docARTES maakt een geslaagde wisselwerking mogelijk tussen een opleiding aan het conservatorium en een promotietraject (derde-cyclustraject).

36

docARTES starts with a two-year doctorate course, during which the PhD students can further develop and refine their artistic and research skills, academic knowledge and methods. The PhD students then continue their research alone for several more years. Throughout the entire period of the doctorate programme the students receive intensive guidance from a team of supervisors, thus guaranteeing an ideal, disciplinespecific research environment. Through the cooperation with the University of Leiden and the docARTES doctorate programme it is possible to create a successful interaction between the programmes at the conservatoire and a PhD programme.

37


Koninklijk Conservatorium en partners The Royal Conservatoire and partners

Dr Anton Philips Zaal • Nederlands Dans Theater • Residentie Orkest • Theater De Regentes • Korzo Theater • Nutshuis • Musica Antica • Dag In De Branding • Gemeentemuseum Den Haag • Theater aan het Spui • Zeebelt • Theater Dakota • TodaysArt • Festival Classique • Holland Dance Festival • Iordens Viooldagen • Davina van Wely Festival • Nationaal Vioolconcours Oskar Back • Prinses Christinaconcours • North Sea Jazz • Raad van State • Loos • De Boskant • Lutherse Kerk • Christus Triomfatorkerk • Nieuwe Kerk • De Doelen, Rotterdam • Introdans, Arnhem • Het Nationale Ballet, Amsterdam • Kasteel Keukenhof, Lisse • Concertgebouw De Vereeniging, Nijmegen • Vredenburg, Utrecht • Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam • Holland Festival • Het Concertgebouw, Amsterdam • LantarenVenster, Rotterdam • het Rijnlands Lyceum • de Haagsche Schoolvereniging • Codarts, Rotterdam Het Koninklijk Conservatorium is prominent aanwezig in het hart van het Haagse muziekleven. Daar initieert en inspireert het tal van producties en festivals, zoals de zondagochtend-koffieconcerten in de Dr Anton Philipszaal, het examenfestival NEW in Theater de Regentes, componistenconcerten in het Nutshuis en het Korzo Theater, de door Musica Antica georganiseerde barokconcerten in de Lutherse kerk en de Dorpskerk in Voorschoten, de Big Band-concerten, het KC Kamermuziekfestival, de concerten van het Symfonie Orkest en voor nieuwe muziek en performances het Spring Festival en de CASSavonden. Een groot deel van deze projecten wordt tevens uitgevoerd in diverse concertzalen in heel Nederland. Buitengewoon belangrijk zijn projecten die afdelingen met elkaar verbinden, zoals in het verleden de grote componistenprojecten waarbij Stockhausen, Messiaen, Kagel, Kurtág, Cage, Ligeti, Reich, Goebbels en Saariaho het conservatorium naar hun hand zetten. Onlangs is er gekozen om improvisatie meer te integreren in het muziekonderwijs. Daarbij wordt een veelzijdige benadering van dit fenomeen gehanteerd. improvisatie versus compositie, genre- of stijlgebonden improvisatie, vrije improvisatie, improvisatie als werkwijze et cetera. Door de projecten krijgen de studenten de kans hun kennis en vaardigheden te trainen en te testen en alvast vertrouwd te raken met de beroepspraktijk. Gemiddeld initieert en (co)produceert het Koninklijk Conservatorium zo’n 550 concerten, optredens en presentaties per jaar, waarvan de helft buiten het conservatorium plaatsvindt. Dit maakt het conservatorium tot een van de grootste culturele instellingen en een van de belangrijkste producenten in het Haagse cultuuraanbod. Bovendien levert het conservatorium hiermee, direct en indirect, een belangrijke bijdrage aan het imago van Den Haag als de internationale stad voor Vrede en Recht.

Dr Anton Philips Zaal • Nederlands Dans Theater • The Hague Philharmonic • Theater De Regentes • Korzo Theater • Nutshuis • Musica Antiqua • Dag In De Branding • Gemeentemuseum Den Haag • Theater aan het Spui • Zeebelt • Theater Dakota • TodaysArt • Festival Classique • Holland Dance Festival • Iordens Violin Days • Davina van Wely Festival • Oskar Back National Violin Competition • Prinses Christinaconcours • North Sea Jazz • Council of State • Loos • De Boskant • the Lutheran Church • Christus Triomfatorkerk • Nieuwe Kerk • De Doelen, Rotterdam • Introdans, Arnhem • Dutch National Ballet, Amsterdam • Kasteel Keukenhof, Lisse • De Vereeniging concert hall, Nijmegen • Vredenberg, Utrecht • Muziekgebouw aan ‘t IJ, Amsterdam • Holland Festival • Het Concertgebouw, Amsterdam • LantarenVenster, Rotterdam • het Rijnlands Lyceum • de Haagsche Schoolvereniging • Codarts, Rotterdam The Royal Conservatoire occupies a prominent place in the musical life of The Hague as co-initiator and inspiration behind numerous productions and festivals including the Sunday morning concerts in the Dr Anton Philipszaal, the NEW examination festival in Theater de Regentes, composer concerts in the Nutshuis and the Korzo Theater, the baroque concerts organised in association with Musica Antica in the Lutheran Church and the Dorpskerk in Voorschoten, the Big Band concerts, the KC Chamber Music festival, the concerts given by the conservatoire’s Symphony Orchestra and for new music and performances The Spring Festival and the CASS evenings. Many of these events are also held in concert halls around the country. Extremely important are projects that unite different departments, such as past projects in which events in the conservatoire were dominated by major composers such as Stockhausen, Messiaen, Kagel, Kurtág, Cage, Ligeti, Reich, Goebbels and Saariaho. Recently it was decided to integrate improvisation more into the curriculum. In that context, the conservatoire takes a multi-faceted approach: improvisation versus composition, genre or style-related improvisation, free improvisation, improvisation as a working method, etc. Students get the chance to train and test their knowledge and skills and gain professional experience at first hand. On average, the Royal Conservatoire initiates and solely or jointly produces around 550 concerts, performances and presentations every year, half of them at venues outside the institute. Consequently, the conservatory is one of the foremost cultural institutions in The Hague. The conservatoire also makes a significant contribution, directly and indirectly, to The Hague’s reputation as the International City of Peace and Justice.

“A small highlight for me each year is when I get hold of the Royal Conservatoire’s annual programme. With this you can see what kinds of brilliant, surprising and sometimes entirely unique concerts and projects are devised within the walls of the Royal Conservatoire. Stimulating, inspiring, and occasionally something to be jealous of as a programme maker. This makes me proud once again to be able to count Royal Conservatoire students and teachers as important partners of De Doelen. Marvellous.” Neil Wallace, Programme Director De Doelen

38

39


Koninklijk Conservatorium en de omgeving

Als betekenisvolle broedplaats van jong talent is het Koninklijk Conservatorium zich zeer bewust van haar positionering in de maatschappij. Wie als student wordt toegelaten tot deze beroepsopleiding behoort letterlijk tot een selecte groep, maar dat wil niet zeggen dat het Koninklijk Conservatorium een ivoren toren is. Van meet af aan krijgen studenten de kans zich te presenteren op plaatsen waar mensen niet vanzelfsprekend in aanraking komen met klassieke, oude of nieuwe muziek: in bejaardencentra, kerken, op recepties, bij begrafenissen of op feesten. Studenten leren zo ‘maatwerk’ af te leveren voor een uiteenlopend publiek. Ook organisatoren van grote evenementen en congressen doen in toenemende mate een beroep op studenten. Studenten zijn daarnaast actief in wijkgerichte projecten waarin kinderen en jongeren in workshops het plezier kunnen ervaren van zelf muziek maken. Ook nemen ze deel aan projecten van de educatieve diensten van het Residentie Orkest in Den Haag en Het Concertgebouw, Het Muziektheater en het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. De bewoners van het studentenhuis DUWO House of Music zijn betrokken bij projecten voor diverse doelgroepen in de Stationsbuurt. De Music Master for New Audiences and Innovative Practice leidt musici op voor een ondernemende maatschappelijke rol en het bereiken van nieuwe publieksgroepen, en is onder meer betrokken bij onderzoek naar de heilzame werking van muziek op de behandeling van ernstig demente ouderen. Goed muziekonderwijs op jonge leeftijd legt de basis voor elke toekomstige professionele musicus, maar heeft evenveel waarde voor iedere amateurmusicus en voor iedere betrokken luisteraar die de taal van de muziek wil leren verstaan. Elk kind beschikt over een gevoel voor muzikaliteit en om dat verder te ontwikkelen zijn gespecialiseerde leerkrachten nodig met de juiste kennis en vaardigheden. Het Koninklijk Conservatorium leidt daarom muziekleraren op voor het basisonderwijs die zowel oog hebben voor de ambachtelijke kant van het muziek­ onderwijs als voor de muzikale ontwikkeling op langere termijn. Deze scholing, Muziek als Vak, wordt gevolgd door studenten van verschillende studierichtingen: de Bachelor Muziek, de Master Muziekeducatie, de opleiding tot Docent Muziek en de Music Master for New Audiences and Innovative Practice. De opleiding staat tevens open voor leerkrachten en musici die reeds in het basisonderwijs werken en hun kennis en vaardigheden verder willen verdiepen.

40

Royal Conservatoire and the community

The Royal Conservatoire is very conscious of its potential social significance as a breeding ground for young talent. Students who are admitted to the institution are privileged members of a select group. Royal Conservatoire is however not an ivory tower. From day one, students are given the opportunity to perform at public venues that are not immediately associated with classical, early or new music: in nursing homes and churches, at receptions, at funerals or parties. With this experience, students learn how to tailor their repertoire to a varied public. There is also a growing demand for students of the conservatoire to appear at major events and conferences. Students also take part in neighbourhood projects where children and young people can learn for themselves the pleasure to be gained from making music. They also participate in projects organised by the education departments of the The Hague Philharmonic in The Hague and the Concertgebouw, the Muziektheater and the Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. The residents of the student flat DUWO House of Music are involved in projects for children, ethnic mothers and senior citizens in the Stationsbuurt. The Music Master for New Audiences and Innovative Practice specifically develops the entrepreneurial skills of talented musicians so that they can use them in society and reach new audiences, as well as conducting research into the beneficial properties of music in the treatment of elderly people suffering from dementia. A robust music education at a young age lays the basis for the future ­ of every professional musician, but is equally important for every amateur musician or dedicated listener who wishes to learn to understand the language of music. Bringing out the musicality that exists in every child requires teachers with the correct specialist knowledge and skills. The Royal Conservatoire trains music teachers in providing primary education, the key ambition of which is to advance the craftsmanship of music teaching and long-term musical development. Students from different disciplines in the music programmes at the Royal Conservatoire (Bachelor of Music, Master of Music Education, Music Teacher in Schools, Music Master for New Audiences and Innovative Practice) follow this course, entitled Music as Profession, which is also open to teachers and musicians who are already working in primary education.

Marjolein Stots maakt muziek­theater met jongeren in Soweto over het beladen thema HIV besmetting.

Marjolein Stots makes music theatre with the youth of Soweto, on the weighty theme of HIV infection.

41


Inter­nationalisering Internationalisation

Zestig procent van de studenten die momenteel aan het Koninklijk Conservatorium studeren is afkomstig uit het buitenland; in de studentenpopulatie zijn maar liefst vijfenvijftig landen vertegenwoordigd. Maar ons internationale karakter strekt veel verder; we hebben de sterke ambitie om als conservatorium op internationaal niveau te functioneren. Dit blijkt ook uit accreditatierapporten van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), waarin zowel het gerealiseerde eindniveau van onze studenten als de kwaliteit van de docenten en het internationale karakter van het instituut als excellent zijn gekwalificeerd. Het Koninklijk Conservatorium is een actieve partner in tal van internationale netwerken en projecten. Zo zijn we sinds 2011 penvoerder van het omvangrijke ERASMUS Netwerk voor Muziek Polifonia, in samen­ werking met de AEC (European Association of Conservatoires). Dit netwerk wordt door de Europese Unie gefinancierd en meer dan zestig conservatoria uit de hele wereld nemen eraan deel. Ook treden we op als coördinator van een ERASMUS Intensive Project met als onderwerp improvisatie, waaraan elf Europese conservatoria deelnemen. Als eerste conservatorium hebben we het curriculum van de Music Master for New Audiences and Innovative Practice geïmplementeerd, dat op Europees niveau is ontwikkeld. Docenten, lectoren en stafleden zijn daarnaast actief in het Early Music Platform van de AEC, het European Platform for Artistic Research in Music (EPARM), de Journal for Artistic Research (JAR), de International Music Council (IMC), de Innovative Conservatoire (ICON), de European Association for Music in Schools (EAS), de International Association of Schools of Jazz (IASJ), het IMZ (Music in the Media) en de International Academy of Television Art and Sciences (the International Emmy’s). docARTES is een internationaal samenwerkingsverband op het gebied van onderzoek en doctoraatsprogramma’s, dat het Koninklijk Conservatorium mede heeft geïnitieerd. Uiteraard neemt het conservatorium ook deel in het ERASMUS-programma voor de uitwisseling van individuele studenten en docenten. Tot slot heeft het Koninklijk Conservatorium een rol gespeeld bij de oprichting van het internationale samenwerkingsverband PENTACON, waarin vijf vooraanstaande conservatoria zijn verenigd: de Sibelius Academy (Helsinki), de Schulich School of Music/McGill University (Montreal), de Queensland Conservatory/Griffith University (Brisbane) en de Guildhall School of Music and Drama (Londen). Deze partnerconservatoria werken nauw samen op gebieden als curriculum, onderzoek, productie, internationale benchmarking, joint programmes en de uitwisseling van commissieleden voor examens.

42

Sixty percent of the students currently attending the Royal Conservatoire come from abroad, and there are no fewer than fifty-five nationalities represented in the student population. However, the international character of our institute extends much further than this. It is our ambition to be a conservatoire of international stature. The accreditation reports of the NVAO, including the grade of excellent for the learning outcomes achieved, the quality of the teaching staff and the international character of the institution, testify to this. The Royal Conservatoire is an active partner in numerous international networks and projects. For example, since 2011 the conservatoire has been contractor of the large ERASMUS Network for Music Polifonia, in association with the European Association of Conservatoires (AEC). This network is financed by the EU and includes more than sixty ­conservatories from around the world. We also act as the coordinator of an ERASMUS Intensive Project devoted to improvisation, in which eleven European conservatories participate. The Royal Conservatoire was also the first institution to implement the curriculum for the Music Master for New Audiences and Innovative Practice, which was developed at European level. Teachers, lectors and other staff members are also actively involved in the AEC’s Early Music Platform, the European Platform for Artistic Research in Music (EPARM), the Journal for Artistic Research (JAR), the International Music Council (IMC), the Innovative Conservatoire (ICON), the European Association for Music in Schools (EAS), de International Association of Schools of Jazz (IASJ), the IMZ (Music in the Media) and the International Academy of Television Arts and Sciences (the international Emmy awards). docARTES is an international consortium devoted to research and doctorate programmes, of which the Royal Conservatoire was one of the founding fathers. Naturally, the conservatoire also participate in the ERASMUS programme for student and teacher exchanges. Finally, the Royal Conservatoire was one of the co-founders of PENTACON, an international consortium of five leading conservatories: the Sibelius Academy (Helsinki), the Schulich School of Music/McGill University (Montreal), the Queensland Conservatory/Griffith University (Brisbane) and the Guildhall School of Music and Drama (London). The objective of this network is to promote collaboration in curriculum development, research, production, international benchmarking, joint programmes and the exchange of members of examination committees.

43


Kiezen voor het Koninklijk Conservatorium Choosing the Royal Conservatoire

Studeren aan het Koninklijk Conservatorium betekent studeren aan het oudste conservatorium van Nederland, een instituut dat al decennia lang garant staat voor topkwaliteit, waaraan internationaal gerenommeerde musici zijn verbonden als docent en waar traditie en ambacht onlosmakelijk zijn verweven met experiment en vernieuwing. Het Koninklijk Conservatorium stimuleert studenten zich te ontwikkelen tot open, zelfstandige, inventieve, reflectieve en kritische musici en dansers, uiteraard van het hoogst mogelijke niveau. Al die eigenschappen zijn nodig om na de studie in de samenleving te kunnen functioneren en een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de kunsten. Het conservatorium vormt een afspiegeling van het culturele leven waarin de student later terechtkomt. De verschillende afdelingen, specialisaties, keuzevakken en projecten vertegenwoordigen net zoveel mogelijkheden om kennis en vaardigheden te verwerven, zich te ontwikkelen en samenwerkingsverbanden aan te gaan als de latere beroepspraktijk. De verschillende muziekafdelingen, de Dansvakopleiding en de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium vinden onderdak in één professioneel geoutilleerd gebouw met een theater- en concertzaal, studio’s, studiekamers, opname- en compositiestudio’s, (elektronische) werkplaatsen, een bibliotheek en een fonotheek. De Kees van Baarenzaal is de theaterzaal die voornamelijk wordt gebruikt voor de opera- en dansvoorstellingen, Big Band concerten en nieuwe muziekprojecten als het Springfestival. Met zeer goede technische faciliteiten en een capaciteit van 350 stoelen is het een geliefde en intieme zaal. Het Symfonie Orkest, het Atheneum Kamerorkest, het barokorkest, kamermuziek en andere ensembles hebben beschikking over een grotere concertzaal, de Arnold Schönbergzaal. Met een capaciteit van 650 stoelen fungeert deze tevens als ‘kleine’ zaal voor het Residentie Orkest. De afdelingen Sonologie, Compositie en Art of Sound hebben beschikking over uitgebreide studiofaciliteiten zoals computerstudio’s, digitale productiestudio’s, opnamestudio’s et cetera. De elektronische werkplaats ontwerpt en bouwt zelf apparatuur voor de studio’s en voor de uitvoering van elektronische muziek. Traditionele instrumenten kunnen er worden voorzien van sensoren waarmee elektronische apparatuur kan worden bediend.

44

Students at the Royal Conservatoire are studying at the oldest ­conservatoire in The Netherlands which has maintained a strong ­reputation for decades. They are taught by musicians of international renown and are following a programme in which tradition and craftsmanship are inseparably linked to experimentation and innovation. The Royal Conservatoire tries to help its students to grow into open, independent, inventive, reflective and critical musicians and dancers, naturally to the highest possible standard. These are all traits necessary to function in society on completion of the studies and to make a contribution to the development of the arts. The conservatoire can be seen as a reflection of the cultural life the student will enter later. The various departments, specialisations, elective subjects and projects represent all of the possibilities to acquire knowledge and skills, achieve personal growth and form partnerships that you will find in professional life. The Music departments, the Dance department and the School for Young Talent at the Royal Conservatoire are all housed in the same professionally equipped building, with a theatre and concert hall, studios, studies, recording and composition studios, (electronic) workshops, and a library. The Kees van Baaren hall is a fully equiped theatre, which is used mainly for opera and dance performances, new music festivals and the Big Band concerts. With high-end technical facilities and 350 seats, this intimate hall is very popular. The Symphony Orchestra, the Atheneum Chamber Orchestra, the baroque orchestra and the chamber music and other ensembles can use the larger Arnold Schoenberg hall. With 650 seats, the The Hague Philharmonic also uses it as its ‘small’ venue for special concerts. The Sonology, Composition and Art of Sound departments have extensive studio facilities, including computer studios, digital production studios, recording studios, etc. The electronic workshop designs and builds equipment for the studios and for performances of electronic music. It can also fit sensors to traditional instruments so that electronic equipment can be activated.

45


De studenten­ huizen

Het Koninklijk Conservatorium beschikt over twee grote studentenhuizen waar in totaal honderd studenten kunnen wonen. Het studentencomplex aan de Grote Markt bestaat uit vijf monumentale panden, gelegen rondom het uitgaansplein De Grote Markt, waar een groot aantal horeca- en eetgelegenheden is gevestigd. In de panden bevinden zich 57 zelfstandige appartementen met ieder een eigen keuken, douche en toilet. In 2011 is het zogenaamde DUWO House of Music geopend, een karakteristiek, geluidsgeïsoleerd gebouw waarin 43 internationale conservatoriumstudenten worden gehuisvest. Iedere kamer heeft zijn eigen voorzieningen en is zo geïsoleerd dat de omgeving geen geluidsoverlast ondervindt van de dagelijkse repetitiesessies. In de gezamenlijke huis­kamer vinden geregeld concerten en presentaties plaats voor buurtbewoners.

46

Students accommodation

The Royal Conservatoire has two large student flats with accommodation for 100 students. The student complex on the Grote Markt consists of five stately buildings close to one of main centres of night life in The Hague with a great many bars and restaurants. The buildings contain 57 individual apartments each with its own kitchen, shower and toilet. In 2011, the DUWO House of Music was opened. This is a charming building with sound insulation and apartments for 43 international students at the conservatoire. Each room has its own facilities and is well insulated so that no noise can disturb others in the vicinity when the students are practising. Concerts and presentations are often held for neighbourhood residents in the common living room.

47


Vrienden van het Koninklijk Conservatorium

Word ook vriend van het Koninklijk Conservatorium Bent u graag actief betrokken bij een van de oudste kunstinstellingen van Nederland? En draagt u het Koninklijk Conservatorium en zijn studenten een warm hart toe? Wilt u morele steun geven, inspiratie opdoen, uw leven verrijken, het voorrecht genieten repetities, lezingen, concerten, dans- en operavoorstellingen bij te wonen? Word dan lid van onze vriendengroep, want van oudsher is dit conservatorium een plek waar het avontuur plaatsvindt, waar de ramen wagenwijd openstaan en waar ruimte is om elkaar te ontmoeten. U kunt er deel van uitmaken.

Friends of the Royal Conservatoire

Become a friend of the Royal Conservatoire Would you like to actively support one of the oldest cultural institutions in The Netherlands? And do you wish the best for the Royal Conservatoire and its students? Would you like to provide moral support, gain inspiration, enrich your life and enjoy the privilege of attending rehearsals, lectures, concerts, dance and opera performances? Why not join the Friends of the Royal Conservatoire, traditionally a place where you will find adventure, where the windows are wide open to the outside world and where people can meet. You can be a part of the experience.

Het Koninklijk Conservatorium heeft zich vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw ontwikkeld tot een van de meest vooraanstaande inter­ nationale conservatoria. Het gerealiseerde eindniveau, het docentencorps, het internationale karakter en de bijbehorende kwaliteit zijn door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) als excellent beoordeeld. Wij willen deze internationale positie niet alleen handhaven, maar vooral ook verder uitbouwen en verbeteren. Om tot de top te behoren moeten wij in staat zijn en blijven de beste studenten aan te trekken en aan ons te binden.

Since the 1950s the Royal Conservatoire has grown into one of the most prestigious international conservatoires. The learning ­outcomes achieved, the teaching staff, the international character and ­quality of the institution have all been rated as excellent by the NVAO (Accreditation Organisation of The Netherlands and Flanders). The Royal Conservatoire is not only eager to maintain its international stature, but enhance it further. To maintain our leading position, we have to continue attracting and retaining the best students.

Op dit moment zijn wij hard op zoek naar financiering voor studiebeurzen om aankomende studenten met talent, ongeacht hun achtergrond of afkomst, de kans te geven zich verder te ontplooien in een omgeving die staat voor internationalisering, talentontwikkeling, excellentie, kwaliteit en innovatie. Door vriend te worden steunt u het Koninklijk Conservatorium in de ontwikkeling en de toekomst van jong talent in de dans- en muziekwereld.

We are currently raising funds to provide scholarships so that together we can give prospective students with talent, regardless of their background or nationality, the opportunity to develop further in an environment dedicated to internationalisation, developing talent and the pursuit of excellence, quality and innovation. By becoming a friend of the Royal Conservatoire you will be helping to promote the development and future of talented young musicians and dancers.

Deelt u onze passie voor dans en muziek en wilt u als vriend betrokken zijn bij het Koninklijk Conservatorium, neemt u dan contact met ons op.

If you share our passion for dance and music and would like to become a friend of the Royal Conservatoire, please let us know.

E-mail: vrienden@koncon.nl www.koncon.nl/vrienden

E-mail: vrienden@koncon.nl www.koncon.nl/vrienden

48

49


Algemene informatie General information

De Hogeschool der Kunsten Den Haag

The University of the Arts, The Hague

De Hogeschool der Kunsten Den Haag is de overkoepelende organisatie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en het Koninklijk Conservatorium (KC). De twee faculteiten hebben elk een eigen directeur die beiden lid zijn van het College van Bestuur. Daarnaast zijn er twee interfaculteiten: ArtScience en de School voor Jong Talent.

The University of the Arts, The Hague comprises the Royal Academy of Art and the Royal Conservatoire. Each faculty has its own director, who is also a member of the University’s Board of Governors. There are also two interfaculty programmes: ArtScience and the School for Young Talent.

De Hogeschool heeft haar missie verwoord in vier algemene doelstellingen: • Het aanbieden van een hogere beroepsopleiding en een voorbereidende beroepsopleiding op een zo hoog mogelijk internationaal georiënteerd niveau ter voorbereiding op het scheppend, uitvoerend, docerend, bestuderend en/of registrerend beoefenen der kunsten; het betreft de domeinen beeldende kunsten, vormgeving, muziek en dans. • Het doen van onderzoek. • Het bijdragen aan de ontwikkeling van de studenten. • Het bijdragen aan de ontwikkeling en beoefening der kunsten.

The university’s mission is expressed in terms of four broad objectives: • To offer higher professional education and preparatory vocational education at the highest possible international level in preparation for the creation, performance, teaching, study and/or recording of the arts, covering the domains of the visual arts, design, music and dance. • To conduct research. • To contribute to the development of the students. • To contribute to the development and practice of the arts.

De Hogeschool geeft haar missie vorm in een breed scala van educatieve en artistieke activiteiten. Ze verzorgt onderwijs, organiseert projecten, uitvoeringen en exposities, is actief in internationale samenwerking en uitwisseling, brengt interdisciplinair onderwijs van de grond en heeft onderzoek tot kernactiviteit gemaakt.

The University endeavours to carry out its mission through a wide range of educational and artistic activities. It provides education, organises projects, performances and exhibitions, is active in international collaborative projects and exchanges, promotes interdisciplinary education and has made research a core activity.

Het College van Bestuur bestaat uit: Jack Verduyn Lunel, voorzitter Henk van der Meulen, vice-voorzitter

The Board of Governors consists of: Jack Verduyn Lunel, chairman Henk van der Meulen, deputy chairman

Het College is belast met het besturen van de Hogeschool. Het is onder andere verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de Hogeschool, de strategie, de financiering en het beleid. Hierover legt het College van Bestuur verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De hoofdzaken van de activiteiten vermeldt het College in het Bestuurlijk Jaarverslag.

The University is managed by the Board of Governors, which is responsible for achieving the University’s objectives and for its strategy, funding and policies. The Board of Governors is accountable to the Supervisory Board. The Board of Governors reports on its principal activities in its annual report.

Meer informatie over de Hogeschool der Kunsten Den Haag kan worden gevonden op www.hogeschoolderkunsten.nl

50

Further information about the University of the Arts, The Hague can be found at www.hogeschoolderkunsten.nl

51


Management

Directie Directeur: Henk van der Meulen Adjunct-directeur Onderwijs: Martin Prchal Adjunct-directeur Bedrijfsvoering en Onderwijsondersteuning: Karin van der Lee

Staf Communicatie: Marleen Leroy Externe betrekkingen: Dominique Slegers Facilitaire management: Marise Nagtegaal Kwaliteitszorg: Janneke Ravenhorst Bestuur en organisatie: Catharina Boon

Coรถrdinatoren Klassieke Muziek: Susanne van Els Directie: Anthony Zielhorst Zang: Gerda van Zelm Dutch National Opera Academy: Alexander Oliver Oude Muziek: Johannes Boer Jazz: Wouter Turkenburg Muziekeducatie: Aad de Been Theorie der Muziek: Suzanne Konings Art of Sound: Paul Jeukendrup Compositie: Martijn Padding Sonologie: Kees Tazelaar ArtScience: Joost Rekveld

Academie der Kunsten Universiteit Leiden Directeur Academie der Kunsten: Frans de Ruiter Coรถrdinatie: Tim Soekkha

Management

Directorate Principal: Henk van der Meulen Vice-principal Education: Martin Prchal Vice-principal Educational Support & Business Operations: Karin van der Lee

Senior Management Staff Communication: Marleen Leroy External relations: Dominique Slegers Facilities management: Marise Nagtegaal Quality assurance: Janneke Ravenhorst Management and organisation: Catharina Boon

Coordinators Classical Music: Susanne van Els Conducting: Anthony Zielhorst Early Music: Johannes Boer Jazz: Wouter Turkenburg Vocal Studies: Gerda van Zelm Dutch National Opera Academy: Alexander Oliver Music Theory: Suzanne Konings Music Education: Aad de Been Art of Sound: Paul Jeukendrup Composition: Martijn Padding Sonology: Kees Tazelaar ArtScience: Joost Rekveld

Academy for Creative and Performing Arts University of Leiden Director: Frans de Ruiter Coordination: Tim Soekkha

Interfaculteit School voor Jong Talent

Interfaculty School for Young Talent

Directeur: Jan van Bilsen Directeur Dansvakopleiding: Nancy Euverink Coรถrdinator Jong KC: Anthony Zielhorst Coรถrdinator Beeldende Kunst en Vormgeving: Zanne Zwart

Principal: Jan van Bilsen Director Dance department: Nancy Euverink Coordinator Young KC: Anthony Zielhorst Coordinator Fine Art and Design: Zanne Zwart

52

53


Contact

Contact

Koninklijk Conservatorium Juliana van Stolberglaan 1 2595 CA Den Haag Telefoon: 070 315 15 15 www.koncon.nl

Royal Conservatoire Juliana van Stolberglaan 1 2595 CA The Hague The Netherlands Telephone: +31 70 315 15 15 www.koncon.nl

Volg ons ook via Facebook

Follow us on Facebook

www.facebook.com/royal.conservatoire

www.facebook.com/royal.conservatoire

of Twitter

or Twitter

www.twitter.com/koncontweets

www.twitter.com/koncontweets

Colofon Teksten Afdelingen van het Koninklijk Conservatorium Partners Redactie Catharina Boon Marleen Leroy Henk van der Meulen Martin Prchal Ontwerp Thonik Drukwerk Albani Drukkers Fotografen Alex Schröder, pag. 11, 12, 15, 16, 19, 20, 27, 34, 46, 47, 50, 54 ArtScience, pag. 2, 28 Carine Bijlsma, pag. 7 Joris Jan Bos, pag. 31 Iris van den Broek, pag. 22, 24, 42, 49 Luuk Kramer, omslag binnenzijde voorkant (Arnold Schönbergzaal), 44, omslag binnenzijde achterkant (Kees van Baarenzaal) Robert van der Ree, pag. voorkant Ronald Knapp, pag. 8 Sarah Wijzenbeek, pag. 4, 32, 37, 53 Onbekend, pag. 38, 41, Aan teksten en beeldmateriaal kunnen geen rechten worden ontleend © Koninklijk Conservatorium, Den Haag 2012

54

55


“De Commissie heeft buitengewoon veel waar­dering voor de rol die het Koninklijk Conservatorium speelt in het culturele leven van de stad. Wanneer in de subsidieaanvraag wordt gesteld dat er geen conservatorium in Nederland is dat ‘in de buurt komt van de kwantiteit en de kwaliteit van de projecten, concerten, voorstellingen die het Koninklijk Conservatorium initieert en (mede) presenteert’, is dat geen grootspraak. De instelling werkt op exemplarische wijze samen met tal van podia en instellingen in de stad.” Uit: Het Cultureel Kapitaal van Den Haag – Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016

“The Committee has exceptionally high regard for the role which the Royal Conservatoire plays in the cultural life of the city. It is no exag­geration where the subsidy application states that there is no conservatoire in The Netherlands that ‘comes close to the quantity and the quality of the projects, concerts and productions that the KC initiates and (co) presents’. The institute works together with numerous venues and organisations in the city in an exemplary way.” From: The Cultural Capital of The Hague – Policy Plan Recommendations for Arts and Culture 2013-2016

57


58

Prospectus Koninklijk Conservatorium / Royal Conservatoire  
Prospectus Koninklijk Conservatorium / Royal Conservatoire  

Maak kennis met het Koninklijk Conservatorium / Get acquainted with the Royal Conservatoire.

Advertisement