Page 1

JAARVERSLAG 2013


Voorwoord Wat een heftig jaar was 2013! Na een relatief rustig begin van het jaar 2013 is het op 11 maart erg schrikken. Voorzitter Gerard Roosloot krijgt tijdens een presentatie elders in het land te maken met een ernstig medisch probleem waardoor hij een aantal maanden wordt uitgeschakeld. Het voltallige bestuur pakt de handschoen op. Mijn eerste periode als waarnemend voorzitter begint goed want we gaan met het gehele bestuur in tweetallen naar clusters van verenigingen om informatie op te halen voor het beleidsplan. Een meesterzet want dit toeren door de regio breekt het ijs en laat een daadkrachtig optredend bestuur zien met een luisterend oor. Dit zorgt voor een nauwere en vooral positievere relatie tussen bestuur en verenigingen maar ook voor een duidelijk betere samenwerking tussen de verenigingen met elkaar in dezelfde regio. Het geeft ook aan dat het bestuur niet valt of staat bij individuen. We gaan dan ook op ander vlak een positieve periode in waar weer de nodige sportieve doelen worden gerealiseerd. De jeugdvisdag was weer een feest voor de jonge hengelsporters! Ook is de ledengroei aanzienlijk en de organisatie staat als een huis. Dat een huis stormen moet en kan doorstaan is bewezen. De voorzitter komt gelukkig terug in een goede gezondheid en met de hem zo bekende passie. Maar ook met een persoonlijk doel wat helaas niet haalbaar blijkt met het gevolg dat hij begin januari 2014 tussentijds aftreedt. Mijn tweede onbedoelde rol van waarnemend voorzitter. Ondanks het tussentijds aftreden van nog enkele bestuurders draait de organisatie prima. Worden resultaten geboekt en lijkt de organisatie steeds beter te gaan draaien. Dat kan alleen dankzij een groep hard werkende vrijwilligers en de werkorganisatie die gezamenlijk de handschoen oppakken. Ondanks de bestuurlijke wisselingen en ontstane bestuursvacatures, blijft de organisatie goed functioneren en is er veel bereikt. Het positieve gevoel overheerst duidelijk. Het samen realiseren van de grote ledengroei en het winnen van de rechtszaak over grote verlaging van de quota van de beroepsvissers op de Veluwe randmeren zijn zomaar twee hoofdzaken. Deze zaken zijn enkele van de vele dossiers waar we mee bezig zijn in een rumoerig en onstuimig 2013 en begin 2014. Wat is het dan ďŹ jn dat uit deze roerige periode ook iets moois is ontstaan: een eendrachtig optredende federatie. Natuurlijk kunnen en moeten zaken nog beter, maar als we allemaal het motto samen sterk invulling geven, kan iets heel moois ontstaan. Ik reken op jullie positieve bijdrage nu en in de toekomst! Jan van de Bovenkamp, Waarnemend voorzitter.


INHOUD Inleiding

1

Algemene Ledenvergaderingen

4

Bestuur

6

Federatieve commissies

12

Belangenbehartiging

22

Promotie & Voorlichting

23

Visstand- en visserijbeheer

26

Projecten

33

Kerngegevens Sportvisserij MidWest Nederland 2013

38

Colofon Tekst: Foto’s:

Vormgeving:

Sportvisserij MidWest Nederland Sander Boer, Janny Bosman (voorpagina), Anton van Daal, Reinier Geytenbeek Ger van Hout, Bram van Lith, Tom Voorhamm Irma de Jong - Koning in Vorm


Algemene ledenvergadering 16e Algemene Ledenvergadering 30 mei 2013

Algemene mededelingen De Nederlandse Vereniging Gehandicapte Sportvissers is toegetreden tot de federatie. De vereniging heeft leden, maar geeft geen VISpassen uit en is dus een zgn. ‘buitengewoon lid’. Ook de ‘de Karper Sportvisserij Nederland’ regio Noordoost is als buitengewoon lid toegetreden.

Financiën Er is twijfel wat de kwaliteit van de beoordelingsverklaring van de accountant is. Aan een uitgebreide controle hangt een fors prijskaartje en het bestuur is daar geen voorstander van. De ledenvergadering gaat akkoord met een beoordelingsverklaring door de accountant en een controle door de financiële commissie die nog benoemd moet worden. In 2012 jaar was er een financiële commissie die de boeken van de federatie controleerde. Na het samengaan van de POS en Sportvisserij MidWest Nederland kost dat veel meer tijd en is de commissie niet meer volledig. Daarom is een accountant in de arm genomen die een beoordelingsverklaring heeft uitgegeven. In de nieuwe statuten wordt de financiële commissie weer opgetuigd. De ledenvergadering verleent het bestuur decharge met de aanvulling dat een nieuwe financiële commissie nog een marginale toetsing over 2012 gaat doen. Na het beantwoorden van een aantal vragen worden de begrotingen voor 2013 en 2014 goedgekeurd. Het voorstel om de federatieve afdracht met € 1,00 te verhogen wordt door de vergadering aangenomen. Op het laatste moment blijkt dat er nog kleine punten in de statuten en huishoudelijk reglement gewijzigd moeten worden. Ook moet de regiostructuur er nog in opgenomen worden. De goedkeuring wordt doorgeschoven naar een ledenvergadering later dit jaar. De ledenvergadering keurt de regeling goed waarin waterbeherende verenigingen aantoonbare kosten kunnen declareren voor activiteiten en kosten van ingebracht viswater. Er komt geen systeem voor de differentiatie van afdrachten tussen droge en waterbeherende verenigingen.

4


17e Algemene Ledenvergadering 19 december 2013 Het decoratiebeleid is één van de hulpmiddelen om te realiseren dat het “WIJ” gevoel en de binding aan de organisatie wordt bevorderd. Daarbij geldt dat een Sportvisserij MidWest Nederland onderscheiding beschouwd moet worden als een ‘hoge en waardevolle waardering’. Het nieuwe decoratiebeleid, voor een deel aanvullend op het door verenigingen gevoerde beleid inzake waarderingen, wordt goedgekeurd. Het bestuur heeft Anneke Heijblok voorgedragen om tot erelid te benoemen van Sportvisserij MidWest Nederland. Het voorstel wordt unaniem en met een warm applaus door de vergadering aangenomen. De leden keuren, met enkele onthoudingen, de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement van de federatie goed. De voorzitter dankt de leden van de werkgroep statuten voor hun grote bijdrage. Op voorstel van het bestuur worden 3 leden van de financiële commissie benoemd. Er blijkt geen draagvlak voor een emotioneel appèl van het bestuur om aan de voorzitter een forfaitaire vergoeding toe te kennen. Een deel van de ledenvergadering eist een uitgebreide onderbouwing. Een ander deel blijkt überhaupt tegen welke vergoeding ook. Daarop trekt het bestuur het voorstel terug en spreekt af hiervoor een extra ledenvergadering in februari 2014 uit te schrijven. De bijgestelde begroting 2014 en de concept begroting worden mondeling toegelicht door de penningmeester. Er wordt een aantal vragen gesteld en op enkele vragen kan het antwoord nog niet gegeven worden. De indicatie van de afdracht 2015 is gelijk aan de afdracht voor 2014. Definitieve besluitvorming over de afdracht in de ledenvergadering van mei 2014.

5


Bestuur Bestuursvergaderingen In 2013 heeft het bestuur 13 keer vergaderd. Het dagelijks bestuur is drie keer bijeen geweest. Op 4 en 5 oktober is het bestuur voor een studiebijeenkomst naar IJmuiden geweest. Ledenvergaderingen zijn gehouden op 30 mei en 19 december in De Witte Bergen, Eemnes. Beide zijn goed bezocht. In de bestuursvergaderingen is een groot scala van onderwerpen besproken. In elke vergadering zijn er, voor zover er ontwikkelingen zijn, terugkoppelingen gedaan uit de wedstrijdcommissie, jeugdcommissie, controlecommissie, commissie zeevissen en commissie bevordering sportvisserijmogelijkheden.

De belangrijke onderwerpen zijn: • wedstrijdtrajecten • wedstrijdtoestemmingen • organisatie diverse selectiewedstrijden • huldiging kampioenen • organisatiemodel wedstrijdvissen Sportvisserij Nederland • aankoop visrechten en instellen Visrechten Team (VRT) • zeevissen, pieren IJmuidennettenvrij, werkzaamheden pieren • quota Veluwe Randmeren • Visserij Beheers Commissies (VBC) • Project Aal over de Dijk • uitzetten forellen Geestmerambacht • certificering visgidsen • controlebeleid • nachtvismogelijkheden en 3e hengeltoestemming

6

• voorbereiden ledenvergaderingen, regiovergaderingen & themabijeenkomsten • professionalisering bestuur • forfaitaire vergoeding voorzitter federatie • aanpassing statuten en huishoudelijke reglement • decoratiebeleid • gesprekken met verenigingen voor input beleidsplan • communicatie en promotie SportvisserijREISgids Noordzeekust • oprichten karpercommissie • overleg met diverse verenigingen • vissen met burgemeesters • federatieve jeugddag • opvullen vacatures en uitbreiding formatie kantoor • uitbesteden financiële administratie


Bestuursactiviteiten

ien!

g

n

Same

oe bl

Naast de reguliere bestuursvergaderingen werkt het bestuur aan de voortgang en uitvoering van het Beleidsplan 2010-2013 en het jaarlijkse Actieplan. Voor een deel van het werk is opdracht gegeven aan de werkorganisatie, maar er zijn ook speciďŹ eke activiteiten ondernomen door het bestuur. ien, same e n In 2013 heeft het bestuur veel tijd en energie gestoken ro in de ontwikkeling van het nieuwe beleidsplan voor de periode 2014-2017. Naast presentaties in de themabijeenkomsten en regiobijeenkomsten heeft het bestuur in 17 sessies met verenigingen de meningen gepeild en wensen opgehaald. Deze sessies zijn als zeer positief ervaren en hebben als bijkomend effect dat verenigingen in dezelfde regio elkaar ontmoeten en de contacten kunnen aanhalen. Bestuursleden van Sportvisserij MidWest Nederland hebben een aanzienlijke aantal bijeenkomsten bezocht en gesprekken gevoerd met overheden en diverse andere organisaties om de hengelsport onder de aandacht te brengen en de belangen te bewaken en verdedigen.

BELEIDSPLAN 2014 - 2017

7


Ereleden Sportvisserij MidWest Nederland kent 5 ereleden: de heren R. Wielenga (Noord-West Nederland), W. Peschke (De Noordkop) J. Kamman, Dick Pekel (Sportvisserij NoordWest Nederland) en met als nieuwste erelid mevrouw A. Heijblok (Sportvisserij MidWest Nederland). Anneke is in de algemene ledenvergadering van 19 december onderscheiden. Anneke Heijblok heeft zicht gedurende een groot aantal jaren ingezet voor de stichting POS, de federatie en andere functies binnen de hengelsport. Gelet op deze grote staat van dienst voor de georganiseerde hengelsport heeft het federatiebestuur in de ALV Anneke Heijblok laten benoemen tot erelid van de federatie. Het voorstel was unaniem en met een warm applaus door de vergadering aangenomen. Met eer en genoegen reikte Kees Schotanus, die het langst met Anneke gewerkt heeft, de eerste gouden erespeld uit aan Anneke.

Themabijeenkomsten In het voorjaar van 2013 zijn twee themabijeenkomsten in de regio’s gehouden. Naast een terugkoppeling over de voortgang van de statutenwijzigingen is van gedachten gewisseld over de aankoop van visrechten en het instellen van een Visrechten Team, de wedstrijdsport en de procedure naar het opstellen van het beleidsplan 2014-2017.

8


Regiobijeenkomsten In het najaar van 2013 zijn vier regiobijeenkomsten voor alle verenigingen gehouden. De grove lijnen voor het nieuwe beleidsplan zijn besproken. Over de professionalisering van het bestuur met als gevolg een grotere vergoeding zijn de meningen sterk verdeeld. Een democratische structuur met korte lijnen tussen bestuur en verenigingen vindt men belangrijk. Verder zijn de ontwikkelingen van de ledentallen op basis van een tussenstand gepresenteerd, waarin een duidelijke groei te zien is.


SP

D G U E J E D N E R E T T E De afgelopen jaren is er hard gewerkt om meer jeugd enthousiast te maken voor het vissen en niet zonder resultaat. Bij veel verenigingen van Sportvisserij MidWest Nederland is het aantal jeugdleden toegenomen en deze groei zet zich nog steeds voort. Om de vissende jeugd uit ons gebied betrokken te houden, is op zaterdag 15 juni 2013 een tweede jeugdVISdag georganiseerd.

de jeu gd VIS dag

Deze keer vond de jeugdVISdag plaats op recreatieterrein De Strook te Breukeleveen voor de jeugdleden van hengelsportverenigingen uit de regio’s Gooi & Eemland en Randmeren. 8 aquaria en 4 teilen met verschillende (bijzondere) vissoorten stonden klaar voor de clinic Visherkenning. Helaas brak op datzelfde moment een heftige regenbui los. Echter deerde dit het enthousiasme van de ruim 100 kinderen niet. Enige dat telde was zoveel mogelijk vissoorten zien en herkennen. Gelukkig brak wel snel het zonnetje door, die de rest van de dag bleef schijnen.

n

a tv r sta

e De end clin r e t t ic vis herkenning; een spe

en rp We

m

et de vlie gen hen h gel; ee n kunst op zic

10


VISDAG G RO

OO TS UC C

! ES Na het onderdeel visherkenning stonden vier clinics op het programma: het knopen van de ultieme karperonderlijn en een demonstratie ‘boilies maken’, roofvissen vanuit de boot op de He tr Loosdrechtse Plassen, leren werpen met de es ult n’ e aat k vliegenhengel en wedstrijdvissen met de vaste a van ies m l de dem i o b ‘ stok, feeder- en match. Door de variatie aan clinics onstratie maakten de kinderen kennis met vrijwel alle takken binnen de sportvisserij.

Aan het einde van de dag had het merendeel van de deelnemers een visje kunnen vangen en bovenal veel nieuwe kennis opgestoken. Elk kind ging met grote visverhalen en een glimlach van oor tot oor naar huis. Al met al een geslaagde dag en de jeugd een mooie viservaring rijker. Met dank aan alle instructeurs en overige vrijwilligers voor hun enthousiasme, inzet en geduld deze dag. Nu er voor alle regio’s een jeugdvisdag is georganiseerd, is de uitdaging om dit verder op te pakken. Het voornemen is om groepen hengelsportverenigingen te faciliteren dit verder lokaal uit te rollen. Kijk voor het filmpje en de foto’s van de jeugdVISdag 2013 op onze website onder ‘jeugd’.

ee n

ië elg ins B tru nd cte erla ur v d e N an d e Snoekstudiegroep

( S NB ).

He th oo gte pun t van

an tv o bo ere o t s de dag; mee in een


Commissies Karpercommissie De federatieve Karpercommissie is in het voorjaar van 2013 opgestart. Deze commissie bestaat uit enthousiaste sportvissers, in het bijzonder uit sportvissers die zich richten op de karper. De commissie ontwikkelt een visie en stelt doelen op ter bevordering van de karpervisserij. Deze doelen komen deels voort uit het beleid van Sportvisserij MidWest Nederland, en deels uit de commissie zelf. Uitvoering vindt plaats door belangenbehartigers uit o.a. de KSN en verschillende verenigingen, ondersteund door de werkorganisatie en het bestuur van Sportvisserij MidWest Nederland. EÊn van de belangrijkste doelen van de Karpercommissie is het verruimen van de toestemming voor het nachtvissen, gebruik van schuilmiddelen en het vissen met een derde hengel. Een ander speerpunt is het jaarlijks inventariseren welke verenigingen karpers willen uitzetten. Vervolgens kan er dan advies en ondersteuning worden gegeven bij spiegelkarperprojecten en bij (onderhouds-)uitzettingen. Een derde belangrijk speerpunt is de jeugd. Enerzijds ondersteunt de karpercommissie verenigingen bij het ontwikkelingen van karperactiviteiten voor de jeugd. Anderzijds zet de Karpercommissie zelf jeugdactiviteiten op waarbij kinderen nader kennis maken met het vissen op karper. De commissie maakt dit tastbaar doormiddel van kennismakingsdagen, uitingen via social media, voorlichting op het gebied van visbehandeling, instructie video’s en eventueel een brochure speciaal afgestemd op deze jongere doelgroep.

12


Wedstrijdcommissie Zoals in het jaarverslag 2012 beschreven, is er in dat jaar gestart met de online wedstrijdmodule. In 2013 is deze achter de schermen doorontwikkeld om het gebruiksgemak te verbeteren. Er zijn nieuwe wedstrijd trajecten toegevoegd en de trajecten zijn ge-update met de nachtvis- en derde hengelsymbolen. De werkorganisatie blijft wekelijks de toestemmingen uitgeven. 2013 was een goed wedstrijdjaar, want er zijn maar liefst 1132 wedstrijden georganiseerd via deze module. In 2013 heeft de wedstrijdcommissie de volgende wedstrijden georganiseerd:

13


Jeugdcommissie In 2013 is een vervolg gegeven aan de ‘hervorming’ van de federatieve jeugdcommissie. Het organiseren van regionale activiteiten voor de jeugd en de jeugdvrijwilligers staat hierbij centraal. Naast lokale activiteiten bestaat de behoefte om ook activiteiten te organiseren die zich niet beperken tot één vereniging. De inzet is om niet alleen wedstrijden te organiseren, maar juist in brede zin jeugdafdelingen en jeugdactiviteiten te ondersteunen. Een jeugdige sportvisser die enthousiast is, moet te allen tijde bij de lokale hengelsportvereniging terecht kunnen. De belangrijkste speerpunten van het jeugdbeleid van Sportvisserij MidWest Nederland zijn het opzetten van jeugdafdelingen, het vormen van jeugdcommissies, het ondersteunen van aangesloten verenigingen bij de organisatie en uitbreiding van hun jeugdactiviteiten, het opleiden van jeugdvissers, en het binden van jeugdleden van 14 t/m 17 jaar. In 2013 zijn verdere stappen gezet om deze doelen te bereiken. Wat te denken van de tweede federatieve jeugdVISdag (zie pagina 10 en 11), wederom een groot succes. Met dank aan vele instructeurs en overige vrijwilligers. In 2013 is voor de tweede keer de Jan Teeling Award uitgereikt. Jan Teeling is een voormalig bestuurslid van voorheen federatie NoordWest Nederland. Jarenlang had hij ‘jeugd’ in zijn portefeuille en vandaag de dag zet hij zich nog steeds in voor jeugd als vrijwilliger. De jeugdcommissie van Hengelsportvereniging Lelystad had tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdag de eer om de prijs voor de meeste actieve jeugdafdeling in ontvangst te mogen nemen. Binnen een jaar tijd is het aantal jeugdleden van HSV Lelystad met maar liefst 90% gestegen t.o.v. 2012. Een prestatie om trots op te zijn.

14


Commissie zeevissen De commissie zeevissen is in 2013 zeven keer in vergadering bijeen geweest. Daarnaast leverde ze een bijdrage aan de HVZ beurs in Zaandam, de Visma en de Hengelsport en boten beurs in Utrecht. Voor op de beurzen zijn getijdentabellen gemaakt: bezoekers van de beurs mogen een getijdentabel gratis meenemen, maar worden daarbij vriendelijk verzocht om een bijdrage te geven aan een goed doel. Dat goede doel is in 2013 de ‘gehandicapten visdag’ op de Nationale hengelsportdag. De gehandicapten visdag is voor lichamelijk en/of verstandelijk beperkten, waarbij koppels worden samengesteld van een ervaren visser en een gehandicapte visser die het langs het Noordzeekanaal tegen elkaar opnemen. In 2013 is er een samenwerkingsconvenant gesloten tussen Rijkswaterstaat en Sportvisserij MidWest Nederland. Hiermee zijn de boa’s in dienst van Sportvisserij MidWest Nederland bevoegd om, conform hun functieomschrijving, strafrechtelijk te handhaven op het Ganzeneiland en de Spuisluizen (het 4e eiland west) in de gemeente Velsen. Er wordt gecontroleerd op visdocumenten en het achterlaten van zwerfvuil. In 2014 wordt het convenant geëvalueerd.

15


Vanuit de commissie en Sportvisserij Nederland is een gezamenlijke verkenning gestart naar de mogelijkheden voor het gebruik van de pieren van IJmuiden door individuele sportvissers via de VISpas. De gemeente Velsen heeft toegezegd een voorstel voor APV-bepalingen op te stellen voor B&W en de gemeenteraad om het gebruik van de pieren in Velsen door sportvissers te kunnen reguleren. Dat zal niet eerder zijn dan in 2014. Om korte lijnen te hebben met Rijkswaterstaat, de gemeente en Sportvisserij Nederland betreffende zoute zaken die spelen in ons gebied, is een halfjaarlijks overleg in het leven geroepen. In november vond het overleg, genaamd ‘Zoute zaken’, plaats op het kantoor van Sportvisserij MidWest Nederland. De commissie organiseerde twee opruimacties: op 24 mei en 27 september. Het zijn acties waarbij wordt samengewerkt met de hengelsportverenigingen Zeevissen.com en IJmuider Zuidpier Zeevis Vereniging, Zeevistips.nl en hengelsportzaken in de omgeving van de pieren. Ook de Stichting Herstelling helpt mee met het opruimen van zwerfafval. De gemeente Velsen zorgt voor de afvoer van het vuil. Met de opbrengst van de opruimactie ondersteunt de commissie een jaarlijks wisselend goed doel. In 2013 was dat de Stichting Herstelling. Deze stichting vangt (jonge) vmbo- en praktijkleerlingen op die dreigen uit te vallen (of al uitgevallen zijn) uit het schoolsysteem of een laagdrempelige werkervaringsplek nodig hebben. In november kreeg de stichting een cheque overhandigd waarmee zij hengelsportmaterialen kunnen aanschaffen om te vissen met de jongens die zij onder hun hoede hebben.

Commissie Zeevissen

Cheque

Opbrengst opruimactie 2013 IJmuider Pieren T.v.v. Stichting Herstelling

16

€ 500,00 Te besteden aan sportvisserijmaterialen


Op zondag 6 oktober 2013 vond het Federatief Open Kampioenschap Zeevissen plaats. Op het strand van Wijk aan Zee visten 110 sportvissers naar de titel Kampioen Zeevissen van Sportvisserij MidWest Nederland.

OPEN

Zondag

Strand

6 oktob

van Wi jk

Mo oie vakprijzen ! Hoofdpr ijs:

een visreis voor 2 pers . naa r Noo rwe gen !

WWW.PSVISREIZEN.NL

FEDER

ATIEOENSC HAP ZEEVIS SEN KAMPI

er 2013

aan Ze

e

Er word t gevist va n ca. 10 in 5 vakk - 14 uur en volgen s het wed reglemen strijdt van Sp ortvisser Nederla ij nd. Verzamel en vanaf 07.30 uu café De r in Zon,Voo rstraat 5 in Wijk aa 4 n Zee.

Inschri jfgeld € 15,00 p Korpse .p. n € 15,0 0 extra Voor in formati e en aa of mail nmelde zout@sp n: 06 ortvisse 179 44 W W W.S rijmidw 7 66 P O RT V estnede INSCHR IS rland.n IJVEN: S E R IJ M ID WWW.Z l EEVI

WESTN

SSEN.C OM/FED ERATIE /FEDER ATIEKAM PIOENSC HAPZE E

EDERL

A N D.N

L

17


Commissie verbetering sportvisserijmogelijkheden Het bestuur van Sportvisserij MidWest Nederland ondersteunt activiteiten ter bevordering van de hengelsport. Aangesloten verenigingen kunnen onder andere een bijdrage ontvangen in de kosten van jeugdactiviteiten, promotie, opleiding/cursussen en viswaterbeheer van ingebrachte wateren. De commissie heeft als taak de subsidieaanvragen te beoordelen en na goedkeuring af te handelen via de penningmeester van de federatie. In 2013 heeft de commissie 7 aanvragen ontvangen, zijn 4 aanvragen gehonoreerd en is totaal een bedrag van € 2.000,- uitbetaald. De regeling bestaat uit een bijdrage van 50% van de kosten met een maximum van € 500 per aanvraag. De voorwaarden zijn voor alle verenigingen gelijk. In een notitie van het federatiebestuur wordt een toelichting gegeven over de activiteiten en kosten van het visstandbeheer door waterbeherende verenigingen en die “droge” verenigingen niet hebben. De ledenvergadering stemt in met het voorstel van het federatiebestuur om te komen tot een regeling waarin waterbeherende verenigingen aantoonbare kosten kunnen declareren voor activiteiten en kosten van ingebracht viswater. De regeling zal in de ledenvergadering van 2014 ter goedkeuring worden voorgelegd en de kosten daarvan worden verwerkt in de begroting van 2015 van een maximum budget. Er komt geen systeem van de differentiatie van afdrachten tussen droge en waterbeherende verenigingen.

Controle commissie Op 1 januari 2013 bestond de sterkte uit 28 boa’s en wel 23 met bevoegdheden genoemd in domeinlijst 1 en vijf boa’s met bevoegdheden genoemd in domeinlijst 2. Van drie boa’s is op verzoek van het bestuur van Sportvisserij MidWest Nederland de akte van opsporingsbevoegdheid door het ministerie van justitie ingetrokken. Van twee boa’s zijn op eigen verzoek de akte van opsporingsbevoegdheid door het ministerie van justitie ingetrokken. In 2013 hebben 11 boa’s met bevoegdheden in domein 2 de Vervolgopleiding Groen bij de NVWA in Wageningen gevolgd. Allen met een positief resultaat. Ook zijn er twee boa’s die de Permanente Her- en Bijscholing module B met een positief resultaat hebben gevolgd. Van de boa’s met bevoegdheden in domein 1 heeft niemand de Permanente Her- en Bijscholing modules gevolgd. De boa sterkte bedroeg op 31 december 2013 37 boa’s, waarvan 18 met bevoegdheden genoemd in domeinlijst 1 en 19 met bevoegdheden genoemd in domeinlijst 2.

18


In verband met de uitbreiding van het aantal boa’s zijn door het ministerie van justitie nieuwe categoriale beschikkingen verleend voor het in dienst mogen nemen van 40 boa’s met bevoegdheden genoemd in domeinlijst 2 en 20 met bevoegdheden genoemd in domeinlijst 1. We beschikken over drie vaartuigen. Twee grote snelle boten voor op grote wateren zoals de randmeren, en een kleinere boot met geringe diepgang voor controles in polderwateren. In navolging van de samenwerkingsovereenkomst met het Groennetwerk (boa werkgevers binnen de voormalige politieregio Noord- en Oost Gelderland), heeft Sportvisserij MidWest Nederland in 2013 samenwerkingsovereenkomsten met Recreatie Noord-Holland en de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek afgesloten.

19


Door de twee federatiecontroleurs van de VBC Randmeren zijn weer diverse controles gehouden bij beroepsvissers die met toestemming van de federatie met een zegen op het Gooimeer en Veluwemeer hadden gevist. Gecontroleerd werd of de gevangen vis in soort en gewicht in overeenstemming was met het vastgestelde visplan, evenals de naleving van de door de federatie gestelde bepalingen betreffende de zegenvisserij. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. Op verzoek van de Noord-Hollandse Bond van Beroepsvissers werd door een aantal boa’s toezicht gehouden bij het DUPAN-project “Aal over de Dijk”. Hierbij is in de gesloten tijd voor het vangen van aal met ontheffing van het bevoegde ministerie bij locaties die een barrière vormen voor de natuurlijke aaltrek, gevangen aal in ander water overgezet zodat de trek naar het zoute water kon plaats vinden.

20


In het afgelopen jaar zijn 8.822 vissers gecontroleerd, waarvan er 574 om diverse redenen een waarschuwing kregen. Tegen 306 vissers werd proces-verbaal opgemaakt.

Aantal gecontroleerde sportvissers 2013 Sportvisserij MidWest Nederland

Legenda controleregio's

Âą 1 cm = 5 km

Utrecht - Veluwe ZuidWest Randmeren - Flevoland Regio Noord

1101

3007

Regio West

2967

1747

In de controlecommissie, die belast is met de coĂśrdinatie van boa-activiteiten, hadden zitting Cor Blankespoor, Ben Lussing, Ger van Hout, Harry Vlietstra en Rob van der Ploeg. De commissie is ondersteund door Natasja Voordewind, medewerkster van de werkorganisatie.

21


Belangenbehartiging De belangrijkste taak van Sportvisserij MidWest Nederland is het behartigen van de belangen van de sportvisser. De werkorganisatie voert de meeste activiteiten uit of ondersteunt ze. De werkorganisatie bestaat, sinds december, uit 8 medewerkers die vijf dagen in de week klaarstaan om vragen van hengelsportverenigingen en sportvissers te beantwoorden. Ook geven de adviseurs gevraagd en ongevraagd advies waar dat nodig is in het belang van de sportvisserij. Daarnaast heeft het kantoor honderden vragen beantwoord over de VISpas, visserijmogelijkheden en de gezamenlijke lijst van viswateren. Hieronder een selectie uit de belangenbehartiging: • Inspraak dierenwelzijn nota’s van gemeenten • Inspraak visbeleid van waterschappen • Inspraak KRW maatregelenpakket van waterschappen/Rijkswaterstaat • Ondersteuning hengelsportverenigingen met vraagstukken over visstand, communicatie en bereikbaarheid • Ondersteuning hengelsportvereniging Ede bij opstellen visplan • Ondersteuning hengelsportvereniging De Baars bij verbetering visplekken en visstand • Inspraak en advisering bij diverse Kader Richtlijn Water bijeenkomsten • Netwerkmiddag Watereducatie • Inspraak maaibeleid provincie Flevoland • Inspraak visie recreatief medegebruik waterschap Zuiderzeeland • Inspraak groenvisie Aalsmeer • Ondersteuning HSV Lelystad-Dronten bij de gemeente voor het nachtvissen • Inspraak gebiedsbijeenkomst Zuidelijk en Oostelijk Flevoland • Inspraak met HSV Zaandam bij gebiedsbijeenkomst Wormer en Jisperveld • Advisering gemeente Koggenland voor het nachtvissen • Advisering voor een protocol vissterfte bij waterschap HHNK • Overleg bij diverse recreatieschappen over nachtvissen in recreatiegebieden • Ondersteuning bij jeugdzaken HSV Vislust Aalsmeer

22


Promotie en Voorlichting 2013 stond in het teken van het verder ontwikkelen van de communicatiemiddelen. Zo is er vooral gewerkt aan het verder uitbreiden en actief werken met social media. Er zijn meerdere Facebookpagina’s van de verschillende commissies en is er ook maandelijks een digitale nieuwsbrief met het meest recente sportvisserijnieuws uitgebracht. Daarnaast hebben we voorbereidingen getroffen voor het ontwikkelen van een intranet voor de hengelsportverenigingen genaamd “Fishbook”. Dit zal in de toekomst de communicatie nog meer versterken. Doordat communicatie steeds een belangrijker en groter onderdeel is van de werkzaamheden van de werkorganisatie, is er een medewerker speciaal voor communicatie en promotie aangenomen. Tom Zonneveld is per 1 oktober in dienst gekomen. Het enthousiasmeren, het doorgeven van belangrijke informatie naar de hengelsportverenigingen en het helpen organiseren van evenementen en vislessen zijn enkele werkzaamheden. Op de VISma in Rotterdam presenteerde de commissie zeevissen de SportvisserREISgids Noordzeekust, een gids met daarin alles wat de zeevisser wil weten: informatieve vistips, goede visstekken, de beste charterboten, veilige trailerhellingen, hengelsportwinkels en nog veel meer. De gids is op beurzen verkocht en uiteraard via de webshop. Een greep uit onze andere voorlichtings- en promotie activiteiten: • Maandelijkse digitale nieuwsbrief met sportvisserij nieuws • Youtube filmpjes over de sportvisserij in de regio en activiteiten • Deelname hengelsport en botenbeurs Utrecht en open dagen • Vissen met burgemeester en wethouders


• Uitgifte diverse persberichten • Informatieve visstandbeheeravond georganiseerd voor de hengelsportverenigingen • HSV Limmen ondersteunen bij 3FM Serious Request

15000 12000 9000 6000 3000 0

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Aantal bezoeken website Sportvisserij Midwest Nederland 2013

24


m l a e i d c ia o S

Twit t

er: 7

38 v

olge

rs - 2

twee

ts

in: nked

Li

284

om ike rie s | nd we en ds tri jdc

16

ie

iss

ze

co

mm

Fa ce b e

oo k

0l

10 9

0v

e

vid

es ne es on mpj ab 2 fil 64 n, 3 : 3 ve be rga Tu owee

12

u Yo

4.3

Sp

24

m.

18

0l

ike

s

906

ties

ec conn

or

tv i

ss e

M o bi ele w e b sit e

r i j M i d We s t N

r e ed

d n la

25


Visstand- en visserij beheer Het was een jaar van gekeurde visplannen. En ondanks dat vrijwel alle visplannen zijn ingediend, zijn er in die tussentijd veel ontwikkelingen geweest. Zo hebben verschillende waterschappen een poging gedaan om een toetsingskader voor visplannen te ontwikkelen. Dit leidde soms tot onrealistische eisen ten aanzien van vooral visuitzet. Waar nodig heeft de federatie daarom inspraak geleverd. Ook op landelijk niveau zijn Rijkswaterstaat en de waterschappen bezig met het ontwikkelen van een toetsingskader, het is nog niet duidelijk hoe dit eruit komt te zien. Samen met Sportvisserij Nederland volgen we dit op de voet. Ondanks de onduidelijkheid over de toetsing van onze visplannen zijn we wel druk geweest om een (soms tweede generatie) visplan te realiseren in de diverse visstandbeheercommissies (VBC’s). Het Ministerie van EZ werkt aan een wijziging van de Visserijwet waarmee visplannen een duidelijker status krijgen. Waar dit uiteindelijk toe gaat leiden is nog niet helemaal duidelijk. In 2014 zal die duidelijkheid er naar verwachting wel komen.

VBC

26

Status visplan

1 Hollands Noorderkwartier Noordoost

Goedgekeurd

2 Hollands Noorderkwartier Zuidoost

Goedgekeurd

3 Hollands Noorderkwartier West

Goedgekeurd

4 Zuiderzeeland

Concept

5 Neder Rijn Plus

Goedgekeurd

6 Randmeren (veluwe en zuidelijke)

Goedgekeurd

7 Stichtse Rijnlanden

Goedgekeurd

8 Rijnland

Goedgekeurd

9 Vallei & Eem

Definitief

10 Veluwe

Opstartfase

11 VBC Amstel, Gooi en Vecht

Definitief

12 Noordzeekanaal

Definitief

13 Amsterdam Rijnkanaal

Goedgekeurd


VBC Zuiderzeeland Een speerpunt binnen de VBC was het verminderen van de bijvangst van schubvis door de beroepsvisserij. Een voorstel om keerwant in de fuiken te gebruiken was de inzet. Daarnaast is er aan gewerkt om het visplan gereed te krijgen. Het waterschap heeft in 2013 een visbeleidsplan opgesteld wat als kader voor de VBC en het visplan moet dienen. Er stonden in dit plan echter veel zaken die de sportvisserij niet acceptabel vond. Samen met de hengelsportverenigingen uit de Flevopolder hebben we een zienswijze ingediend. Het waterschap heeft vervolgens het visbeleid op de voor ons belangrijke punten herzien.

VBC Rijnland Binnen de VBC is goed samengewerkt. Er is geprobeerd om een project te starten met de beroepsvissers en het waterschap. De bedoeling was om een project te starten, glasaal over de dijk. Helaas is het niet gelukt om het project dit jaar op te starten. Dit zat vooral in het onderzoek naar de beste methode en de kosten. Komend jaar zal de VBC verder onderzoeken hoe het project in de uitvoering komt. Het meervalonderzoek op de Westeinderplassen is inmiddels afgerond. De rapportage van dit project zal komend jaar verschijnen. Hierin zullen de conclusies staan over de grootte van de meervalpopulatie, hoe honkvast ze zijn en of ze zich voortplanten.

VBC Vallei & Eem Het visplan is inmiddels voor de KRW wateren afgerond en ligt ter goedkeuring bij het waterschap. Verder speelde het nieuwe visbeleid van Waterschap Vallei & Veluwe. Omdat dit buiten de VBC om is gegaan hebben we samen met Sportvisserij Nederland apart met het waterschap over de gang van zaken en de inhoud gesproken. Deze overleggen hebben ervoor gezorgd dat het visbeleid is aangepast en dat we het visbeleid ook binnen de VBC zijn gaan bespreken. Komend jaar zal het visbeleid ter inspraak komen te liggen. Afgelopen jaar is er ook van voorzitter gewisseld. Lex Snoeijs is afgetreden en Gert Jan Rebel heeft hem opgevolgd.

27


VBC Veluwe In 2013 heeft er een oprichtingsbijeenkomst plaatsgevonden voor de VBC Veluwe. Hierbij aanwezig waren; verschillende medewerkers van Waterschap Vallei en Veluwe, Sportvisserij Nederland, Sportvisserij OostNederland, Sportvisserij MidWest Nederland, Hengelsportvereniging (HSV) O.K.O. Oosterwolde, HSV De Snoek, HSV Helpt Elkander Hattem, HSV Ontspanning Vaassen –Epe, HSV Voorst, HSV De Snoekbaars Heerde (afwezigen HSV Oldebroek en Omstreken en HSV de Poepenkolk Elburg. Agendaleden: HSV De Sportvisser, HSV De Karper). Tijdens deze eerste bijeenkomst is er door alle aanwezige partijen een convenant getekend ter akkoordverklaring en aansluiting bij de VBC. De afwezigen en agendaleden hebben deze per post ontvangen, ondertekend en geretourneerd. Sportvisserij Oost-Nederland neemt het secretariaat van de VBC op zich.

VBC Stichtse Rijnlanden Het visplan is dit jaar goedgekeurd waardoor de VBC zich vooral op het visbeleid heeft gericht. Zo was het uitzetten van karper een veel besproken onderwerp. Ook zijn de nieuwe plannen voor de KRW besproken en hebben wij namens de sportvisserij input geleverd, zodat de sportvisserijmogelijkheden behouden blijven. De samenwerking binnen de commissie ((sport) visserij en waterschap) stond onder spanning, doordat de verwachtingen van elkaar uiteenliepen. Daarom hebben er gesprekken plaatsgevonden met onder andere hoogheemraden, om de samenwerking te verbeteren. Deze gesprekken zorgden voor vertrouwen in de toekomst. 2014 zal dit moeten uitwijzen.

28


VBC Hollands Noorderkwartier Alle visplannen waren al ingediend en zijn inmiddels goedgekeurd door het Hoogeheemraadschap Hollands Noorderkwartier afgelopen jaar. De uitvoeringsplannen die in de visplannen zijn opgenomen waren dan ook de basis voor de vergaderingen in de werkgroepen. Na het succes van “aal over de dijk” in 2012 hebben we ook in 2013 op initiatief van de VBC dit project gesteund door middel van de inzet van onze BOA’s. Daarnaast evalueerde Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn visbeleid. De VBC heeft hierop collectief een inspraak geleverd. Werkgroep ZuidOost Het visplan van werkgroep zuidoost is afgerond en inmiddels zelfs goedgekeurd door het waterschap. Verder is er een uitvoeringsplan opgezet waar de werkgroep aan werkt. Werkgroep Noord Oost De werkgroep is dit jaar twee keer bij elkaar geweest voor overleg. Het visplan is in 2012 getoetst en goedgekeurd door het waterschap. De uitvoering van het plan is een lopende zaak en een aantal voorgenomen maatregelen zijn reeds uitgevoerd of startende. De evaluatie van het ontwikkelen van het visplan moet nog wel plaatsvinden en deze staat voor 2014 op de planning. Werkgroep West De werkgroep is niet meer bij elkaar geweest om te vergaderen. Nadat het visplan was goedgekeurd vonden de visrechthebbende het niet noodzakelijk om weer te gaan vergaderen.

VBC Amsterdam Rijnkanaal Sinds het aftreden van de voorzitter per 1 januari 2013, is er geen bijeenkomst meer geweest. In de visplannen zijn ook geen veranderingen geweest. Dit houdt in dat er nog gescheiden visplannen zijn van zowel beroepsvisserij als sportvisserij.

29


VBC Nederrijn plus Het visplan van VBC Nederrijn plus is in 2012 ingediend. Afgelopen jaar is het visplan goedgekeurd, waarna de VBC geen noodzaak meer zag om bij elkaar te komen om te vergaderen.

VBC Noordzeekanaal In 2013 is er niet vergaderd door de VBC. In 2012 is besproken wat er nog moest gebeuren om het visplan gereed te krijgen voor de toetsing. Het plan is opgesteld en ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. In april 2013 kreeg de VBC een brief van het ministerie van Economische Zaken, waarin ze aangaven meer tijd nodig te hebben voor de toetsing van het visplan. Uiteindelijk is het visplan op 29 juli 2013 goedgekeurd.

30


VBC Amstel, Gooi en Vecht De VBC is in 2013 één keer bijeen geweest. Tijdens deze vergadering zijn de nieuwe voorzitter Hans Schouffeur en secretaris Robert Weijman geïnstalleerd. De hengelsportverenigingen op de Loosdrechtse Plassen zijn door de federatie en Sportvisserij Nederland ondersteund tijdens een bezwaarprocedure bij de Kamer voor de Binnenvisserij. Er is tijdens een hoorzitting met succes bezwaar gemaakt tegen het goedkeuren van visrechten voor een nieuwe beroepsvisser op de Loosdrechtse Plassen. Gedurende het jaar is er veel inspanning geleverd om met de bestaande beroepsvisser op de Loosdrechtse Plassen tot afspraken te komen over de uit te voeren visserij, helaas heeft dit (nog) niet tot concrete afspraken geleid. In de VBC is in samenwerking met het hoogheemraadschap verder gewerkt aan het afstemmen van het visplan op elkaars wensen. Sportvisserij Nederland heeft in opdracht van het Hoogheemraadschap alle visrechten in het VBC gebied in kaart gebracht.

31


VBC Randmeren (Zuidelijke en Veluwe Randmeren) In 2013 is in de VBC Randmeren veel gesproken en gediscussieerd over de vangstquota voor de zegenvisserij op de Veluwerandmeren. Omdat hier geen consensus over ontstond in de VBC is dit middels een geschillenprocedure uit handen gegeven aan een extern deskundigen panel. Deze heeft uiteindelijk bepaald het quotum brasem met 75% te verlagen en het quotum blankvoorn met 95%. Overigens moet gezegd worden dat de ‘oude’ quota al jaren niet meer zijn gevangen. Voor de federatie is dit een zeer belangrijke stap richting het duurzame beheer van de visbestanden. Verder is er net als in 2012 zeelt uitgezet in het kader van een pilot project om een aantrekkelijk bestand te ontwikkelen op de randmeren voor de sportvisserij. Daarnaast is er wederom 500 kg spiegelkarper door de KSN regio Zwolle op de Veluwerandmeren uitgezet. In 2013 zijn ook de sportvisserijtellingen afgerond waarin gegevens zijn verzameld over het gebruik van de randmeren door sportvissers. In 2014 wordt hier een rapportage van verwacht. In 2013 zijn de monitoringsgegevens van Rijkwaterstaat in het najaar 2012 op de Zuidelijke Randmeren beschikbaar gekomen. Met name de bestanden snoekbaars, pos en brasem laten hier een sterke afname zien. In het najaar van 2013 zijn de Veluwerandmeren opnieuw in opdracht van Rijkswaterstaat bemonsterd. De gegevens hiervan kunnen we begin 2014 verwachten. Gedurende het gehele jaar zijn er door de BOA’s en controleurs van Sportvisserij MidWest Nederland en samenwerkende controle instanties controles uitgevoerd op sportvissers, beroepsvissers en stroperij.

32


Projecten Forellenuitzet Geestmerambacht Op valentijnsdag is er na een (jarenlang) grondig onderzoek regenboogforel uitgezet. Hiermee is een grote droom van veel vissers in vervulling gekomen. Door de uitzet van forellen in het Geestmerambacht is er een unieke vismogelijkheid gecreĂŤerd in Noord-Holland. Afgelopen jaar zijn er twee uitzettingen geweest. In februari zijn er 1000 regenboogforellen uitgezet.

De tweede uitzetting vond plaats in november. Bij deze uitzetting zijn 500 regenboogforellen en 300 bruine forellen uitgezet. Al met al een mooi bestand om je vliegviskunsten op uit te oefenen of lekker met een werphengeltje de kanten af te struinen op zoek naar een forel.

33


Aantal vislessen totaal 59 Regio Noord Regio West

Regio Gooi- en Eemland Regio Randmeren

Wieringerwaard Wieringerw r aard rw

n

n

n

Kolhorn

Warmenhuizen

n

Grootebroek Grootebroe

nnVenhuizen

Hoogkarspel

n

Alkmaar

n

Heemskerk

n n

Beverwijk Bev Driehuis Drieh

n n

n

Monnickendam Mon nnickenda i k d am

Haarlem

n

n

Hoofddorp

n

Bunschoten Bun nschot

n n

Hilversum

n

Alphen

n Utrecht

nn

Bunnik Bunnik

Nieuwegein

n

0

34

5

10

Almere

n

Kudelstaart

Katwijk

20 Kilometers

Lelystad

Amersfoort

Zeist Zeist

n

n

Woudenberg


Visles op de basisschool Een visles is een goed middel om de jeugd voor het eerst kennis te laten maken met de sportvisserij en het onderwaterleven in het algemeen. De regionale vislessen ondersteunen de lokale hengelsportverenigingen en zorgen voor pr en communicatie van de regio. Spin in het web is kantoor met materiaalondersteuning vanuit Sportvisserij Nederland. Noodzakelijk voor het plannen van de lessen en het regelen van de benodigde vismeesters en jeugdbegeleiders. In 2013 hebben 5 vrijwilligers hun examen Vismeester met succes volbracht. 4 vrijwilligers hebben de cursus Vismeester gevolgd. Zij doen in 2014 examen. Onze vismeesters hebben in 2013 59 vislessen gegeven op 39 verschillende basisscholen aan in totaal 1.416 leerlingen. De vismeesters hebben ondersteuning gekregen van ruim 120 vrijwillige jeugdbegeleiders en 16 leerlingen van de Sportvisacademie Alkmaar. Samen hebben zij de visexcursies voor hun rekening genomen.

Visles op de middelbare school Afgelopen jaar hebben we succesvol een eerste visles op de middelbare school gegeven. Deze visles is in samenwerking georganiseerd met HSV AHB Uitgeest en beroepsvisser Jan van der Kommer voor het Bonhoeffer College. De visles vond plaats op het erfgoedpark De Hoop. In het gebouw vond eerst een les plaats over visherkenning. Waarna de leerlingen onder begeleiding konden vissen van de vrijwilligers van AHB Uitgeest. Jan van der Kommer sloot de dag af met een toelichting op hoe hij beroepsmatig met fuiken vist. Daarnaast kregen de leerlingen bijzondere vissoorten te zien en zelfs krabben.

35


Vissen met bewoners van zorginstelling Amsta Het succes van het door Sportvisserij MidWest Nederland opgerichte visteam bij de zorginstelling Amsta houdt aan. Ook in 2013 hebben de dementerende en korsakov patiënten gevist onder begeleiding van het visteam. De Amsterdamse Hengelsportvereniging verzorgde ook dit jaar weer gratis de vergunning voor de bewoners. Sportvisserij MidWest Nederland verzorgde het benodigde vismateriaal. Door het succes van deze instelling in Amsterdam hebben andere afdelingen van Amsta ook interesse getoond in het visproject. Of andere afdelingen ook een soortgelijk project uitrollen zal de toekomst moeten uitwijzen.

Derde hengel en nachtvissen In 2012 is de Visserijwetgeving op het punt van nachtvissen gewijzigd. Vanaf dat moment heeft de georganiseerde sportvisserij ingezet op één landelijke nachtvistoestemming voor 2013. In 2013 heeft de federatie hard gewerkt aan het behouden en nieuw inbrengen van nachtviswater in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse viswater 2013-2014-2015. Enkele voorbeelden zijn: Bij de randmeren mogen sportvissers met drie hengels vissen. In de gemeente Den Helder en de gemeente Velsen mogen sportvissers nu ook ’s nachts vissen. In de polder ‘Het Beschoot’ en ringvaart Heerhugowaard mag men nu ook gebruik maken van schuilmiddelen. Naast de nachtvistoestemmingen is er ook ingezet op een landelijke derde hengeltoestemming en het gebruik van schuilplaatsen op plekken waar toestemming is uitgegeven om ‘s nachts te vissen. Om de belangen van de karper vissers mee te nemen is er een federatieve Karpercommissie opgericht. Deze commissie heeft in haar beleid het verruimen van nachtvismogelijkheden als één van de belangrijkste speerpunten opgenomen.

36


Gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren In 2013 is de Gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren in samenwerking met de verenigingen en Sportvisserij Nederland doorontwikkeld. De insteek is net als in 2012 onveranderd; zo veel mogelijk water voor alle sportvissers landelijk bevisbaar krijgen. Er zijn mooie resultaten geboekt, deze zijn terug te vinden in de Aanvullingslijst van 2013.

Sportvisserij in beeld Ook in 2013 heeft Sportvisserij MidWest Nederland korte filmpjes gemaakt. Door middel van deze filmpjes brengt Sportvisserij MidWest Nederland de sportvisserij en de activiteiten van de federatie in beeld.

Vrijwilligersdag De federatie begint niets zonder de hulp van de vele vrijwilligers. Wedstrijden, controles, jeugdactiviteiten, vislessen … ze zijn onmisbaar. Om iets terug te doen organiseert Sportvisserij MidWest Nederland een geheel verzorgde dag voor de vrijwilligers. Dit jaar gooiden ze op 12 oktober de hengels uit in de forellenvijvers van De Huif in Lelystad. Na een heerlijke lunch gingen de dobbers het water in. Ook de zon had er zin in en liet zich na een zeer regenachtige week eindelijk weer zien. Een specialistenteam van De Huif stond de vrijwilligers ter zijde met hun ervaring en kennis van forelvissen. Hoewel de vis zich veel liet zien, maar zich moeilijk liet vangen, lukte het met hulp van het team – bijna – iedereen om vis te vangen. Na een gezellige middag ging iedereen met een ter plekke gerookte forel naar huis.

37


Kerngegevens 2013 Aangesloten verenigingen

Ee m 17 la nd

Regio Noord 32

Re

gi o

Go oi

&

Regio West 39

Regio Randmeren 19

Buitengewone leden: 2 Totaal aantal verenigingen: 109 *de 5 verenigingen die samen de Gewestelijke Pachtcommisie Utrecht vormen, zijn als aparte verenigingen geteld omdat zij zelfstandig VISpassen uitgeven.

Aangesloten sportvissers

Sportvisserij MidWest Nederland

2012

2013

verschil 2012-2013

%

106.796

111.518

4.722

4,42

Extra VISpas

4.429

4.669

240

5,42

JeugdVISpas

10.261

11.880

1.619

15,78

316

302

-14

-4,43

121.802

128.369

6.567

5,39

VISpas

ZeeVISpas Totaal

38


Jaarverslag 2013: Kerngetallen Financiën .Inkomsten

2013

2012

x € 1000

x € 1000

Afdrachten

651

609

Toestemmingen

71

13

Overige inkomsten

53

59

Totale Inkomsten

775

681

Uitgaven

2013

2012

Personeel

361

308

Huisvesting

48

47

Bestuurskosten

40

35

Communicatie en Promotie

30

38

Visrechten

118

84

Commissies

65

46

Controle

96

101

Algemene kosten

32

45

Overige Kosten

7

10

Totale Uitgaven

796

714

39


Samenstelling Bestuur

Bestuurslid

Functie

Gerard Roosloot

voorzitter

Kees Schotanus

secretaris

Kees Hartland

penningmeester

Jan van de Bovenkamp

2e voorzitter

Frits Beutick

communicatie

Frits Jager

jeugdzaken

Wout van de Kamp

wedstrijden

Loekie Oudshoorn

zeevissen

Rob van der Ploeg

controle

Wijnand van der Straten

personeel en organisatie

Samenstelling werkorganisatie

40

Naam

Functie

Maikel van Breugel

directeur

Peter Duijnhoven

adviseur sportvisserij

Bram van Lith

adviseur sportvisserij vanaf 1 december 2013

Tom Voorhamm

adviseur sportvisserij

Natasja Voordewind

boa projectcoördinator / administratief medewerker

Anja Bos

adviseur sportvisserij t/m 30 juni 2013

Tom Zonneveld

medewerker sportvisserij / communicatie vanaf 1 oktober 2013

Irma de Jong

administratief medewerker

Carmita Timmermans

administratief medewerker

Anneke Heijblok

financiële administratie t/m 31 december 2013


Regio s

ort isseri

id est Nederland

1:650.000 1:6 650 0.00 00 00

Regio R e N oord Noord

R egio egio Regio West

R Reg e egi gi gio Regio G Goo Go o oo ooi oi & oi Gooi Eemlan Eeml lan and nd Eemland Regio Regi o Rand Randmere meren n Randmeren

Jaarverslag 2013 Sportvisserij MidWest Nederland  
Jaarverslag 2013 Sportvisserij MidWest Nederland  
Advertisement