{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

3

MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI INTERNATIONAL MARITIME CONGRESS

Organizator: Organiser:

NEWS

3. MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI W LICZBACH

JERZY BUZEK: GOSPODARKA MORSKA MUSI BYĆ INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĄ POLSKI

3RD INTERNATIONAL MARITIME CONGRESS IN NUMBERS

JERZY BUZEK: MARITIME ECONOMY HAS TO BECOME A POLAND’S SMART SPECIALIZATION

PRAWIE 1000 UCZESTNIKÓW NEARLY 1000 ATTENDEES

350 FIRM I INSTYTUCJI Z POLSKI I EUROPY 350 COMPANIES AND INSTITUTIONS FROM POLAND AND EUROPE

89 WYSTĄPIEŃ I PRELEKCJI 89 SPEECHES AND LECTURES 40 GOŚCI SPECJALNYCH 40 SPECIAL GUESTS

27 GODZIN DEBAT I DYSKUSJI 27 HOURS OF DEBATES AND DISCUSSIONS

REPREZENTANCI 27 ZAGRANICZNYCH MIAST - OD LONDYNU PO MOMBASĘ REPRESENTATIVE FROM 27 CITIES ABROAD – FROM LONDON TO MOMBASA

GOŚCIE Z 18 POLSKICH MIAST - OD SZCZECINA PO KRAKÓW GUESTS FROM 18 POLISH CITIES – FROM SZCZECIN TO CRACOW 8 WEJŚĆ NA ŻYWO W TVP Info 8 LIVE ENTRIES ON TVP INFO

Jerzy Buzek wspomniał, iż w 2012 roku w Limassol gospodarka morska została uznana za tę część unijnej ekonomii, która może być spoiwem Europy. W tym czasie określono jej najważniejsze filary rozwoju, do których zaliczają się m.in.: handel, turystyka, żywność, biotechnologia, zielona energia. Nawiązując do tego były premier Polski podkreślił, iż wszystkie te zagadnienia zostały ujęte w tegorocznym 3. Międzynarodowym Kongresie Morskim. Jerzy Buzek mentioned that in 2012 in Limassol the maritime economy was recognized to be a part of the EU economy linking Europe. That meeting defined major development pillars that included trade, tourism, food, biotechnology, and green energy. While referring to the fact, the former Polish Prime Minister emphasized that all those issues were actually included in the agenda of the 3rd International Maritime Congress.


KONGRES MORSKI NEWS

MARITIME CONGRESS NEWS

„To naprawdę dopingujące zobaczyć tak duże zainteresowanie Kongresem. Blisko 1000 uczestników z wielu różnych krajów i z bardzo ambitnym i kompleksowym programem zawierającym dużo tematów do dyskusji”.

OSIĄGNIĘCIA KONGRESU ACHIEVEMENTS OF CONGRESS 3. edycja Kongresu zaowocowała sformułowaniem najważniejszych wniosków i postulatów branży morskiej, oczekujących najpilniejszego rozwiązania, które zostały przekazane na ręce władz w Sejmie RP w lipcu 2015. Część z postulatów z poprzednich Kongresów znalazło się w rządowej Uchwale w sprawie polityki morskiej RP do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Kongres wpisany został również przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju do kalendarza najważniejszych wydarzeń Polskiej Prezydencji Rady Państw Morza Bałtyckiego.

„It is really quite encouraging to see the level of participations at this Congress nearli 1000 participants from the number of different countries with a very ambitious and comprehensive program containing a lot of topics for discussion”.

3. edition of the Congress resulted in the formulation of the main conclusions and demands of the maritime industry, waiting to be solved urgently, that have been received by the government representatives in July 2015. Part of the postulates of the previous Congress was included in the Resolution on Maritime Policy of Poland until 2020 (with the prospect of 2030). The Congress has also been listed by the Ministry of Infrastructure and Development to the calendar of events of the Polish Presidency of the Council of Baltic Sea States.

Fred Kenney — pierwszy zastępca

Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Director, Legal and External Affairs at International Maritime Organization

5 BLOKÓW TEMATYCZNYCH 5 THEMATIC BLOCKS

„Jedyny taki Kongres w Europie” ‘The only such congress in Europe’


KONGRES MORSKI NEWS

MARITIME CONGRESS NEWS

Byłem bardzo zaskoczony tak wysokim poziomem wiedzy, zaprezentowanym w Szczecinie podczas Kongresu Morskiego i wierzę, że uczestnicy Kongresu zdobyli wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w życiu zawodowym.

„Dzięki Międzynarodowemu Kongresowi Morskiemu Szczecin zamieni się w najważniejsze miejsce w Europie w zakresie gospodarki morskiej.” ‘The International Maritime Congress changed Szczecin into the most important maritime economy center in Europe.’

I was very astonished about the high level of knowledge, presented in Szczecin during the Congress and I believe the audience gained a lot of value knowledge which they can use in their professional life. Markku Mylly — Executive Director, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego Executive Director, European Maritime Safety Agency

„Przez 3 dni w stolicy Pomorza Zachodniego ponad 1000 przedstawicieli różnych sektorów gospodarki morskiej, administracji morskiej, przedsiębiorców, naukowców, polityków dyskutowało o problemach gospodarki morskiej zarówno w ujęciu krajowym jak i globalnym.” ‘For 3 days in the capital of Western Pomerania over 1000 representatives of various maritime economy industries, administration, companies, researchers, and politicians discussed maritime issues from a domestic and global perspectives.’


KONGRES MORSKI NEWS

MARITIME CONGRESS NEWS

„W trzydniowym kongresie poświęconym gospodarce morskiej wzięło udział ok. tysiąca osób, wśród których znaleźli się przedstawicieli kilkuset firm i instytucji z Europy, a także USA i Chin. Uczestnicy poruszali kwestie związane m.in. z inteligentnymi specjalizacjami morskimi i rewitalizacją gospodarczą terenów nadwodnych” ‘The three day congress focusing on the maritime economy attracted about one thousand people, including representatives of several hundred companies and institutions from Europe, United States and China. Attendees discussed such topics as smart specializations and economic regeneration of waterfronts.’

„Szczecin morską stolicą Polski.” ‘Szczecin the maritime capital of Poland.’


KONGRES MORSKI NEWS

KONGRES WSPARLI: CONGRESS WAS SUPPORTED BY:

Partner strategiczny: Strategic partner:

Partner generalny: General partner:

Partner ekologiczny: Ecologic partner:

Partner gospodarczy: Economic partner:

Partner główny: Main partner:

Organizator: Organiser:

Współorganizator: Co-organiser:

Partnerzy oficjalni: Official partners:

Partnerzy: Partners:

Partner organizacyjny: Organisation partner:

Kreacja: Creation:

Patronat honorowy: Honour patronage:

DO ZOBACZENIA ZA ROK! We are looking forward to seeing you next year! 8-10 CZERWCA/June 2016 www.kongres-morski.pl www.maritimecongress.com

Profile for Kongres Morski

Podsumowanie 3. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie  

Podsumowanie 3. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie  

Advertisement