Page 1

MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI INTERNATIONAL MARITIME CONGRESS

ORGANIZATOR ORGANISER:

FUNDATORZY FOUNDERS:

W czasie czterech edycji Kongresu odwiedzili nas: / During four editions od Congress we were vistited by:

Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki The Deputy Prime Minister and Minister of Economy

Elżbieta Bieńkowska

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Infrastruktury i Rozwoju The Deputy Prime Minister and Minister of Infrastructure and Developement

1000 900 750 500 KO N G R E S -M ORSKI .PL

uczestników participants

uczestników participants

uczestników participants

uczestników participants

MARI TIMECONGRESS.COM

Beata Szydło

Jerzy Buzek

Prezes Rady Ministrów Prime Minister

Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001 Prime Minister of Poland in 1997-2001

116 89 60 59

prelekcji lectures

prelekcji lectures

prelekcji lectures

prelekcji lectures

46 40 100 84

KONGRES- MOR SKI .PL

gości honorowych guests of honour

gości honorowych guests of honour

polskich i zagranicznych prelegentów polish and foreign speakers

ekspertów z branży morskiej maritime trade experts

MA R I T I ME CO N G R E SS.CO M


GOŚCIE O KONGRESIE VISITORS ABOUT CONGRESS

Współdziałanie na morzu zawsze było niezbędne, od wiosłowania poprzez szanty, które pomagały w realizowaniu wspólnych zadań. Kongres Morski to nasza szansa by morską perspektywę przekładać na piedestał i podnosić jej rangę. Czasami wiatry i fale są korzystne a czasami nie. Musimy współdziałać, by je wykorzystać. Cooperation on the sea has always been necessary, from paddling through the shanties, which helped in achieving common goals. Maritime Congress is our chance to maritime perspective translate into a pedestal and raise her rank. Sometimes the winds and waves are favorable and sometimes not. We need to work together to use them. Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Marshal of the Westpomeranian Region

Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie jest świadectwem naszych ambicji i rosnących możliwości, aby odgrywać nad Bałtykiem, a także w gospodarce morskiej Europy i świata coraz istotniejszą rolę. International Maritime Congress in Szczecin is an evidence to our ambitions and growing opportunities to at out increasingly important role on the Baltic Sea, as well as in the maritime economy of Europe and the World. Andrzej Duda Prezydent RP

President of the Republic of Poland

Kongres Morski doskonale odpowiada na zapotrzebowanie gospodarki morskiej i tematycznie pokrywa się z najważniejszymi filarami rozwoju Unii Europejskiej. To, czego się tutaj dowiedziałem, w czym mogłem sam uczestniczyć bardzo pomoże komisji, której przewodzę, w formowaniu wniosków w raporcie „Niebieska Ekonomia". Maritime Congress responds to the needs of the maritime economy perfectly and thematically coincides with the most important pillars of the EU. What I learned here, what could I attend, will greatly assist the committee, which I lead, in forming conclusions in the report "The Blue Economy". Jerzy Buzek Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001

Prime Minister of Poland In 1997-2001

To był wyjątkowy Kongres. Bardzo ważnym jego elementem było podpisanie listu intencyjnego przez konsorcjum firm branżowych dotyczącego budowy dwóch promów dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej w obecności pani premier Beaty Szydło. Prezentowały się tu także firmy z łańcucha dostawców i kooperantów produkcji okrętowej, które będą mogły skorzystać z rozwiązań nowej ustawy stoczniowej. It was an unique Congress. A very important element was signing the letter of intent by a consortium of industry for the construction of two ferries for Polish Baltic Shipping in the presence of Prime Minister Beata Szydło. The companies with supply chain and subcontractors marine production, which were presented here, will benefit from the new law shipbuilding solutions.

W naszym kraju jest wiele spotkań, ale brakowało takiej właśnie dyskusji.

Marek Gróbarczyk

Piotr Krzystek

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Prezydent Miasta Szczecin

Many meetings are being organised in our country, but we lacked a discussion of this kind.

Minister of Maritime and Inland Sailing

KO N GR E S -M ORSKI .PL

MARI TIMECONGRESS.COM

The Mayor of Szczecin

KONGRES-MOR SKI .PL

MA R I T I ME CO N G R E SS.CO M


MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI INTERNATIONAL MARITIME CONGRESS

5 BLOKÓW TEMATYCZNYCH 5 THEMATIC SESSIONS

KON GR ES- MORSKI.PL

MARITI M E CON G RE S S .COM

KON G RE S -MO R S K I. P L

M AR IT IM EC O N G R ES S . C O M


Polski rynek jest dla nas ważny, stąd nasza obecność n a 4. M i ę d z y n a r o d o w y m Ko n g r e s i e M o r s k i m w Szczecinie. Uważam, że to dobre miejsce na wymiany doświadczeń. Mimo, że jesteśmy konkurentami dla innych przewoźników promowych, warto wypracować partnerski model współpracy. Polish market is important to us, hence our presence at the 4th International Maritime Congress in Szczecin. I think it's a right place to exchange experiences. Even though we are competitors for the other ferry operators, we all should develop a partnership model of cooperation.

Hanz Heinrich Conzen

Nasz port ciągle się rozwija, w dużej mierze dzięki współpracy z polskimi portami. Wspólnie możemy tworzyć system korzystny dla obu stron. Dlatego dobrze być tu na 4. Międzynarodowym Kongresie Morskim w Szczecinie. Our port is still developing, largely thanks to the cooperation with the polish ports. Together we can create a system beneficial to both parties. Therefore, good to be here at the 4th International Maritime Congress in Szczecin.

Tommy Halén Dyrektor Zarządzający, Port Trelleborg Menaging Director, Port Trelleborg

Dyrektor Zarządzający, TT-Line Menaging Director, TT-Line

KONG R ES -M O RSKI.PL

MA RITIM E CO NG R E SS.CO M

KO NG R E S-M OR S K I.PL

M AR ITIM ECONGR ES S .COM


Organizując kongres przed laty chcieliśmy pokazać, że gospodarka morska jest duża i ma bardzo duży wpływ na całą polską gospodarkę. By organizing congress years ago we wanted to show that the maritime economy is great and has a very large impact on the entire polish economy.

Paweł Szynkaruk Dyrektor Naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej CEO of Polsteam

Możemy odczuwać satysfakcję z poziomu merytorycznego Kongresu Morskiego, na co zwracali uwagę nasi goście. Ważna jest przychylność rządu dla gospodarki morskiej, choćby deklaracje budowy promów dla polskich przewoźników, będące siłą polskich stoczni i polskiego kapitału. Prom to olbrzymie przedsięwzięcie, a zarówno Unity Line, jak i PŻB potrzebują nowych jednostek. We can feel satisfied from substantive level of the Maritime Congress, which our guests drew attention to . It is important to favor the government for the maritime economy, even declarations of building ferries for polish carriers, which are the strength of polish shipyards and polish capital. Prom is a huge undertaking, and both the Unity Line and Polferries need new units.

Dariusz Więcaszek Prezes Zarządu, Fundacja Kongres Morski President of the Menagement Board, The Maritime Congress Foundation

Prezes Północnej Izby Gospodarczej President of the Northern Chamber of Commerce

Beata Beata Szydło Szydło

Prezes Prezes Rady Rady Ministrów Ministrów

Prime Prime Minister Minister

KON GRE S -M OR SKI . P L

M A R I T I M E C O NG R E S S .C O M

KO NG R E S -MO RSKI . PL

MARI TI MEC O N GRESS. C O M


To już czwarta edycja kongresu. To jest wspaniałe wydarzenie o charakterze strategicznym i przełomowym dla odbudowy przemysłu okrętowego, w tym w Szczecinie z jego pięknymi i wspaniałymi tradycjami. This is the fourth edition of the Congress. It is a great event for strategic and groundbreaking for the reconstruction of the shipbuilding industry, including Szczecin, with its beautiful and wonderful traditions. Krzysztof Kozłowski Wojewoda Zachodniopomorski

West Pomeranian Governor

Kongres został przygotowany rewelacyjnie, jestem pod dużym wrażaniem. Widać potencjał waszej branży morskiej. Widać też duży potencjał żeglugi śródlądowej. Warto inwestować w budowę korytarzy transportowych północ-południe, bo to się opłaca. Żeglowna Odra i Wisła przyniosą korzyści gospodarkom państw położonych wzdłuż tych korytarzy transportowych. The Congress was prepared exceptionally good, I'm very impressed. We can see the potential of your maritime industry. We also see great potential of inland navigation. It is worth investing in the construction of transport north-south corridors, because it pays. Navigable Oder and Vistula will benefit the economies of countries along these corridors.

Alexander van der Bosch Dyrektor, Europejska Federacja Portów Śródlądowych (EFIP) Director, European Forum of Independent Professionals (EFIP)

KO NGRES - M O RSK I.P L

M ARIT I ME C O N G R E SS.C O M

KO N G R E S-MORSKI . PL

MARI TI MECON GRESS. COM


Jestem bardzo pozytywnie nastawiony, jeśli chodzi o perspektywy współpracy pomiędzy Parlamentem Europejskim, a Kongresem. I am very positive when it comes to the prospects of cooperation between the European Parliament and Congress.

Dariusz Rosati Poseł do Parlamentu Europejskiego Member of European Parliament

Podczas trzech dni poruszyliśmy najważniejsze problemy związane z szeroko rozumianą gospodarką morską. Wierzę, że Kongres stanie się ważnym forum, na którym rozmawiać będziemy o odbudowie przemysłu stoczniowego, żeglugi śródlądowej i rybołówstwa. During the three days we brought up the most important issues related to the widely understood maritime economy. I believe that Congress will become an important forum where we will talk about the reconstruction of shipbuilding, inland waterways and fisheries. Dariusz Słaboszewski Przewodniczący Rady Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego i Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. President of The Maritime Cluster of West Pomerania and President of Board Szczecin and Swinoujscie Seaports Authority

KONGR ES - M ORS K I . P L

M A R I TI MECON GRES S .COM

KON GRES - M O RSKI. PL

MAR ITIME CO NG R E SS. CO M


ORGANIZATORZY ORGANISERS:

WSPÓŁORGANIZATORZY COORGANISERS:

PARTNERZY NACZELNI PRIMAL PARTNERS:

PARTNERZY GŁÓWNI MAIN PARTNERS:

PARTNER GENERALNY GENERAL PARTNER:

PARTNER STRATEGICZNY STRATEGIC PARTNER:

PARTNERZY GOSPODARCZY ECONOMIC PARTNERS:

PARTNER EKOLOGICZNY ECOLOGICAL PARTNER:

PARTNER DEBATY ODRZAŃSKIEJ PARTNER OF ODRA DEBATE:

PARTNERZY OFICJALNI OFFICIAL PARTNERS:

PARTNERZY PARTNERS:

PARTNERZY MERYTORYCZNI MERITORIC PARTNERS:

KREACJA CREATION:

ZAPRASZAMY NA / SEE YOU AT

INTERNATIONAL

MARITIME CONGRESS 7-9 czerwca 2017 Szczecin/7-9 June 2017 Szczecin KONGRES-MORSKI.PL / MARITIMECONGRESS.COM

Podsumowanie 4. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie  
Podsumowanie 4. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie  
Advertisement